PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA"

Transkript

1 PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.2 Definice pracovních míst odbornost chemie Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic vhodných pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Definice jednotlivých profesí by měla pomoci personalistům zodpovědným za nábor zaměstnanců definovat pracovní činnosti a požadavky na odborné znalosti či dovednosti případně měkké dovednosti. V tomto materiálu jsou definovány hlavní profese, které odpovídají stupni vzdělání chemický inženýr. Struktura pozic je definována v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Partnerství pro chemii Projekt reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, Pardubice, IČ

2 OBSAH 1. ÚVOD INŽENÝR CHEMIE INŽENÝR CHEMIE ANALYTIK INŽENÝR CHEMIE MANAŽER PROVOZU INŽENÝR CHEMIE PROCESNÍ INŽENÝR INŽENÝR CHEMIE PRODUKT MANAŽER INŽENÝR CHEMIE TECHNOLOG INŽENÝR CHEMIE VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK CHEMICKÝ TECHNIK, TECHOLOG CHEMIK LABORANT POUŽITÁ LITERATURA... 27

3 1. ÚVOD Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic: Inženýr chemie analytik Inženýr chemie manažer provozu Inženýr chemie procesní inženýr Inženýr chemie produkt manažer Inženýr chemie technolog Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník Chemický technik, technolog Chemik laborant Tento materiál vychází z Národní soustavy povolání, která je dostupná z webových stránek Z národní soustavy povolání jsou vybrány ta členění profesí, které odpovídají potřebám chemického průmyslu v návaznosti na projekt Partnerství pro chemii. 3

4 2. INŽENÝR CHEMIE Inženýr chemie řídí a zajišťuje technologickou přípravu, zpracovává koncepce a metody řízení jakosti nejsložitějších chemických výrob, vykonává teoretické činnosti a aplikuje vědecké poznatky a teorie v chemické výrobě. Pracovní činnosti Dispečerské řízení rozsáhlé chemické výroby. Koordinace, plánování, organizace a implementace technologických projektů. Určování technologických postupů a technologických změn chemické výroby. Zajišťování technologické přípravy chemické výroby a provozu. Zajišťování kvalitativní úrovně a organizace komplexního systému řízení jakosti chemické výroby. Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji chemické výroby. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Samostatná a tvůrčí práce k získávání nových poznatků, teorií, koncepcí a směrů vývoje v chemické výrobě. Tvorba koncepce a řízení oblasti jakosti chemické výroby. Vedení příslušné provozní a technické dokumentace. Příprava a vzdělání Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů Magisterský studijní program v oboru anorganická chemie Magisterský studijní program v oboru organická chemie Magisterský studijní program v oboru analytická chemie Magisterský studijní program v oboru makromolekulární chemie Magisterský studijní program v oboru chemie Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 4

5 3. INŽENÝR CHEMIE ANALYTIK Inženýr chemie analytik zabezpečuje, případně i provádí rozbory a analýzy materiálů, surovin a výrobků. Zabývá se i koncepcí a metodami jakosti a řízením jakosti chemické výroby. Pracovní činnosti Vývoj a navrhování analytických postupů kontroly materiálových proudů v chemické výrobě včetně její validace. Zabezpečení rozsáhlých analýz a formulování prognóz vývoje pro potřeby chemické výroby. Provádění analýz příčin nestandardních jevů a procesů v chemické výrobě. Zabezpečení tvorby koncepce a metod jakosti a řízení jakosti chemické výroby. Provádění metodické pomoci a poradenské činnosti při zabezpečování jakosti chemické výroby. Zabezpečení tvorby podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování v oblasti chemické výroby. Řízení odborného týmu. Vedení příslušné dokumentace. Příklady prací Koordinace souvisejících činností v oblasti řízení jakosti chemické výroby. Prověřování způsobilosti systému jakosti u externích organizací. Řízení auditorských týmů při prověřování stavu systému jakosti v plném rozsahu norem ISO. Řízení projektu implementace systému jakosti v chemické výrobě. Zabezpečování vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Zjišťuje závady v jakosti výrobku a navrhuje opatření k jejich odstranění. Zpracování analýz jakosti produkce chemické výroby v organizaci. Zpracování koncepce rozvoje systému jakosti v souladu s normami ISO. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita -4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost -4 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení -4 5

6 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii -6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě -7 Anorganická chemie -6 Organická chemie -6 Chemická metrologie -7 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Zpracovávání technických a ekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality procesů, výrobků a výkonů v chemické výrobě -7 Vedení a evidence dokumentace vztahující se k řízení jakosti, revizím a kontrolám v chemické výrobě - 7 Organizace a koordinace systému řízení jakosti v chemické výrobě - 7 Analyzování příčin snížené kvality v chemické výrobě, navrhování opatření k nápravě - 7 Stanovování koncepce řízení jakosti v chemické výrobě, řízení její tvorby a garance jejích procesů - 7 Uplatňování zásad řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví v chemické výrobě; její operativní řízení - 7 Analyzování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě -7 6

7 4. INŽENÝR CHEMIE MANAŽER PROVOZU Inženýr chemie manažer provozu tvůrčím způsobem řídí výrobní jednotku při aplikaci současné úrovně vědeckých poznatků. Pracovní činnosti Plánování rozvoje a koncepce provozu. Rozpracovávání cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů. Zajišťování efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy. Zajišťování dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování. Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku. Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení). Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu. Zabezpečuje bezproblémový průběh externích auditů. Příklady prací Plánování budoucího rozvoje a koncepce výroby. Řízení procesu zvyšování produktivity a snižování prostojů technologického zařízení. Spolupráce při kontrolní činnosti výroby a jejího dopadu na životní prostředí. Určování výrobních postupů pro typově opakovanou chemickou výrobu. Zajištění předávání nových výrobků a nových strojních kapacit do sériové výroby. Kontrola dodržení všech pracovních, technologických a bezpečnostních předpisů. Podpora iniciativy zaměstnanců a zlepšovatelského hnutí. Realizace procesu snižování procenta vadné výroby a reklamací. Rozvoj informačních systémů pro plánování a hodnocení výroby. Zajištění přípravy technicko-organizačních podmínek pro plnění plánu v rozepsaném množství, kvalitě a sortimentu. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 4 7

8 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -3 Právní povědomí - 3 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii -7 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě -6 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 6 Anorganická chemie -7 Organická chemie -7 Chemická metrologie -6 Polymerová chemie -7 Analytická chemie - 6 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Koordinace inovačních aktivit na provozu a vytváření podmínek efektivní činnosti týmu - 7 Vedení a řízení týmové práce - 7 Orientace v nástrojích environmentálního managementu a metodách vedoucích k udržitelné spotřebě a výrobě - 7 Zpracování koncepcí a prognóz rozvoje provozu chemické výroby - 7 Analýza a hodnocení stavu a technické úrovně provozu z pohledu technickoekonomické a environmentální výkonnosti - 6 8

9 5. INŽENÝR CHEMIE PROCESNÍ INŽENÝR Inženýr chemie procesní inženýr tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a techniky při kontrole a hodnocení technologických procesů v chemické výrobě svěřené oblasti a/nebo modeluje a navrhuje procesy a aparáty nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby. Pracovní činnosti Sledování vývoje vědecko-technických poznatků v technologických procesech a jednotkových operacích pověřené oblasti chemické výroby. Hodnocení stavu a funkce procesů a aparátů stávající výrobní technologie a navrhuje nevyhovujících nebo zastaralých výrobních úseků provozované chemické výroby k inovaci. Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem na přípravě a řešení inovačních projektů. Provádění materiálové a energetické bilance provozovaných a/nebo navrhovaných výrobních procesů a aparátů. Zpracovávání matematických modelů provozovaných a/nebo navrhovaných procesů a aparátů výrobní technologie. Spolupráce na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontrola úspěšnosti technické inovace výrobních procesů a aparátů. Poskytování stanovisek k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu). Příklady prací Tvůrčí řešení matematických modelů technologických procesů a jednotkových operací Zapojení do mezinárodní spolupráce na prosazování odpovědnosti za současnou chemickou výrobu a vývoj nových výrobních procesů a výrobků s vyšší bezpečností pro lidstvo. Zobecňování a zveřejňování výsledků a poznatků z výzkumných a vývojových projektů v odborném domácím i zahraničním tisku a na mezinárodních konferencích. Analýza zdrojů a hodnocení významnosti emisních proudů (odpadů všech skupenství) chemické výroby a spolupráce s podnikovým ekologem na doporučení k realizaci preventivních opatření nebo koncového řešení (end of pipe technology). Identifikace a kvantifikace míst a zdrojů emisí a ztrát ve výrobním procesu jako materiálových a energetických proudů zatěžujících pracovní a životní prostředí. Kontrola funkce technologických procesů a aparátů pro včasné odhalení poklesu provozní spolehlivosti a účinnosti s cílem zajistit vyšší bezpečnost chemické výroby. Metodické vedení kolektivu výzkumných a/nebo výrobních technických pracovníků k optimálnímu provoznímu režimu odpovídajícímu úrovni a technickému stavu provozovaných aparátů. Provádění materiálových a energetických bilancí složitých technologických operací a/nebo jednotlivých aparátů. Sledování stavu vědy a techniky v pověřené oblasti chemie a technologií chemické výroby v literatuře, konferencích, prospektech konkurence i internetu. Spolupráce s podnikovým ekologem na objektivizaci a zveřejňování informací o negativních dopadech chemického provozu na životní prostředí. 9

10 Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem a manažerem na přípravě návrhu projektu Výzkumu a vývoje pro dosažení vyšší úrovně chemické výroby v podniku. Tvůrčí aplikace nových poznatků v oblasti procesů a jednotkových operací při ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových aktivit v poloprovozních a provozních podmínkách chemické výroby. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 5 Flexibilita - 5 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 7 Analytická chemie - 6 Chemická metrologie - 7 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Práce se softwarem pro odborné aplikace

11 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 7 Optimalizační matematické metody - 7 Matematické modelování - 7 Numerické metody - 7 Organická chemie -7 Ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů - 7 Anorganická chemie - 7 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Analyzování a vyhodnocování stavu a úrovně technologických procesů a jednotkových operací technologie výroby svěřeného úseku chemické výroby - 7 Sestavování matematických modelů využívaných procesů a jednotkových operací pro kontrolu správné funkce jednotlivých aparátů v systému výrobního procesu - 7 Vyhodnocování a využívání odborných informací a poznatků z jiných vědních oborů - 7 Provádění revizí, zkoušek technické způsobilosti a kontrol v chemické výrobě - 7 Orientace v normách, v technické a technologické dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří -7 11

12 6. INŽENÝR CHEMIE PRODUKT MANAŽER Inženýr chemie produkt manažer plánuje, organizuje a realizuje prodej konkrétním zákazníkům v rámci daného výrobkového portfolia. Musí prokázat důkladnou znalost chemických produktů i znalost prodeje. Pracovní činnosti Koordinace prodeje chemických výrobků dané produktové skupiny. Plánování, realizace a vyhodnocení komunikace a jednání se zákazníky a obchodními partnery. Vyřizování obchodní korespondence. Komunikace se zákazníky. Zabezpečení vyřizování reklamací. Koordinace přípravy podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci výrobkového sortimentu. Zajištění zpracování marketingového plánu v oblasti produktové odpovědnosti a zajištění jeho aktualizace. Řízení a koordinace činnosti podřízených pracovníků. Řízení toku informací souvisejících s prodejními aktivitami a jednáním. Vyhodnocování dat z hlediska plnění cílů pro danou oblast. Příklady prací Sestavení obchodního plánu pro daný výrobkový segment. Aktivní práce na udržení vztahu se zákazníkem a řešení konkrétních problémů klienta. Participace na výcviku méně zkušených prodejců. Poskytování odborných rad prodejní skupině. Přenos informace o chemicko-technologické specifikaci produktu od zákazníka k výrobnímu či technickému oddělení. Sdílení informací o výsledcích prodejních aktivit s výrobním útvarem, zadání konkrétní specifikace chemického produktu. Účast na jednání s obchodními partnery (obchodníky i chemickými specialisty). Vedení kolektivu nebo týmu pracovníků prodeje. Doprovod služebně mladšího prodejce na návštěvě u zákazníka. Příprava prezentací, návrhů a smluv. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 5 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita

13 Uspokojování zákaznických potřeb - 5 Výkonnost - 4 Samostatnost - 5 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 5 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 3 Numerická způsobilost - 2 Ekonomické povědomí -3 Právní povědomí - 3 Jazyková způsobilost v češtině - 3 Jazyková způsobilost v angličtině - 3 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Polymerová chemie - 7 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 7 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 7 Klientela a potenciální klientela, péče o ni -7 Obchodní vyjednávání - 7 Ekonomika a řízení chemické výroby - 7 Anorganická chemie - 7 Náležitosti úřední a obchodní korespondence - 7 Zbožíznalství speciálních výrobků - 7 Postupy při reklamacích, práva spotřebitele - 7 Obchodní právo - 6 Dodací podmínky INCOTERMS - 7 Úřední a obchodní korespondence v angličtině - 7 Legislativa související s chemickou výrobou

14 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu - 7 Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek - 7 Orientace v legislativě související s chemickou výrobou - 6 Prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití -7 Vedení týmu podpory prodeje chemických produktů - 7 Koordinace obchodní činnosti při zajišťování nákupů zboží, surovin a výrobků, popř. koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska v chemickém průmyslu - 7 Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru - 7 Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery - 7 Projednávání podmínek obchodních smluv s obchodními partnery a uzavírání těchto smluv - 7 Komunikace se zákazníky - 7 Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti - 6 Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace - 7 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty - 7 Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. pro obchodní jednání s obchodními partnery -7 14

15 7. INŽENÝR CHEMIE TECHNOLOG Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů. Pracovní činnosti Zajišťování a organizování technologické přípravy chemické výroby. Určování technologie a technologických změn výrobních procesů. Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů. Navrhování nejefektivnějších způsobů volby zdrojů, technických prostředků, materiálů, organizace, uspořádání chemické výroby, toku materiálu, návaznosti pracovišť. Zpracování technologických předpisů, stanovení norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace. Ověření nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit. Spolupráce na řízení jakosti produkce chemické výroby. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Řízení technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků. Koordinace činnosti diplomovaných chemických techniků technologů. Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie. Aktualizace obsahu technické a provozní dokumentace, vedení záznamů. Vedení příslušné dokumentace. Příklady prací Analýza provozních záznamů o výrobním procesu, identifikace anomálií a navržení postupů k jejich eliminaci či odstranění. Koordinace prací při tvorbě podrobné technicko-technologické dokumentace pro nové výrobní programy. Monitorování stávajících technologických postupů a testování nových, složitých postupů či materiálů s využitím nejnovějších poznatků vědy a technického rozvoje. Vedení technologické přípravy rozsáhlých akcí (např. generální opravy a modernizace provozů). Zajišťování komplexní technologické přípravy chemických výrob a chemických provozů využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na spolehlivost a přesnost (např. montáže a výstavby chemických investičních celků apod.). 15

16 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 5 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Technologie zpracování ropy - 6 Technologie výroby farmaceutik - 6 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 7 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Anorganická chemie - 7 Příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí - 6 Organická chemie - 7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 6 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin

17 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Zajišťování technologických změn v chemické výrobě - 7 Zajišťování a organizování technologické přípravy kontinuálních chemických výrob - 7 Ověřování a provozní zkoušky nových technologií, surovin a pracovních postupů v chemické výrobě -7 Analýza anomálií v technologickém procesu, identifikace příčin a návrh opatření pro eliminaci či odstranění - 7 Vývoj nových technologií v chemické výrobě a stanovování způsobů jejich použití -7 Organizování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek chemické výroby nebo provozních procesů - 7 Vedení komplexní technologické dokumentace chemických výrob - 7 Řízení komplexní specifikace množství a druhů materiálů, kontroly jakosti a technických zkoušek v chemických výrobách - 7 Stanovování způsobu kontrol jakosti a technických zkoušek v chemické výrobě -7 Řízení zpracovávání komplexních technologických podkladů chemických výrob, podkladů pro normotvornou, plánovací, marketingovou a obchodní činnost apod

18 8. INŽENÝR CHEMIE VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a techniky při výzkumu a vývoji nových postupů a metod k zajišťování konkrétních procesů a/nebo nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby, případně inovace stávajících postupů, metod a procesů. Pracovní činnosti Sleduje vývoj vědecko-technických poznatků v pověřené oblasti chemické výroby. Hodnotí stav a navrhuje výzkumné a vývojové úkoly (projekty) pro inovaci výroby. Zpracovává návrhy výzkumného řešení - projektu. Metodicky řídí řešení komplexních výzkumných a vývojových úkolů (projektů) v pověřené oblasti chemické výroby. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů chemické výroby. Analyzuje dosažené výsledky dílčích etap výzkumného projektu. Hodnotí varianty výstupů (výsledků) dílčích etap a doporučuje další postup řešení projektu. Spolupracuje na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Vyjadřuje se k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu). Příklady prací Vedení kolektivů nebo týmů tvůrčích výzkumných a technických pracovníků a koordinace výzkumných a vývojových prací odborníků různých oborů a specializací při řešení komplexních výzkumných a vývojových projektů. Zapojení do mezinárodní spolupráce na prosazování odpovědnosti za současnou chemickou výrobu a vývoj nových výrobních procesů a výrobků s vyšší bezpečností pro lidstvo. Zobecňování a zveřejňování výsledků a poznatků z výzkumných a vývojových projektů v odborném domácím i zahraničním tisku a mezinárodních konferencích. Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností. Sledování stavu vědy a techniky v pověřené oblasti chemie a technologií výroby v literatuře, konferencích, prospektech konkurence i internetu. Spolupráce na hodnocení stavu organizace (podniku) pro programové změny výrobního profilu podniku (zvyšování užitných vlastností výrobků a efektivity technologií výroby). Tvůrčí aplikace a ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů v poloprovozních a provozních podmínkách. Tvůrčí řešení složitých, celospolečensky významných výzkumných úkolů, které mají zásadní význam pro rozvoj příslušného odvětví nebo vědního oboru. Tvůrčí řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výsledkem je uplatnění nových progresivních technologií, zvyšujících výrazně efektivnost výroby a užitné vlastnosti výrobků. Vypracování návrhu projektu Výzkumu a vývoje pro dosažení vyšší úrovně chemické výroby v podniku. 18

19 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 5 Flexibilita - 5 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 5 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 5 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 5 Aktivní přístup - 5 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 5 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Polymerová chemie - 7 Analytická chemie - 6 Chemická metrologie -6 Anorganická chemie -7 Organická chemie - 7 Biochemie -6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 6 Práce se softwarem pro odborné aplikace - 6 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 6 19

20 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Navrhovat zásadní systémové změny v podniku (svěřeném úseku chemické výroby) na základě výsledků variantních řešení z výzkumných a vývojových projektů - 7 Řízení kolektivů výzkumných, vývojových a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace výzkumných a vývojových činností v chemické výrobě - 7 Rozpoznávat vznik problémů a rizik při řešení projektů, určovat jejich příčiny, předvídat důsledky a modifikovat další postupy - 7 Orientace v normách, v technické a technologické dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří - 7 Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových postupů a metod zajišťování procesů v chemické výrobě - 7 Analýza a hodnocení stavu techniky a úrovně technologie výroby svěřeného úseku chemické výroby - 7 Řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů v chemické výrobě - 7 Zpracování koncepcí a prognóz rozvoje při řešení výzkumných a vývojových úkolů v chemické výrobě 7 Plánovat a řídit složité výzkumné a vývojové projekty strategického významu pro výrobkovou i technologickou inovaci 7 20

21 9. CHEMICKÝ TECHNIK, TECHOLOG Chemický technik technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů. Alternativní názvy Chemical industry technologist Samostatný technolog Vedoucí technolog Manager technologie Technolog výroby Příbuzné typové pozice Chemický technik analytik Chemický technik manažer provozu Chemický technik mistr Chemický technik operátor Chemický technik plánovač Pracovní činnosti Stanovování jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikací rizik, environmentálních aspektů a environmentálních dopadů. Řízení a kontrola jednoduchých nebo dílčích technologických operací podle standardních postupů. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Zajišťování vstupů do chemických procesů a zajišťování výstupů z chemických procesů podle standardních postupů. Sledování a řízení pohybu materiálu mezi výrobními fázemi. Zajišťování podmínek pro vedení chemických procesů podle rámcových pokynů a platné legislativy. Určování parametrů technologického režimu s ohledem na použité suroviny. Kontrola odpadních a reziduálních látek. Monitorování výsledků mezioperační kontroly, jejich vyhodnocování a přijímání nápravných opatření. Vedení příslušné technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému. 21

22 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 3 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 3 Flexibilita - 3 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 3 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 3 Plánování a organizování práce - 3 Celoživotní učení - 3 Aktivní přístup - 3 Zvládání zátěže - 3 Objevování a orientace v informacích - 3 Vedení lidí (leadership) - 2 Ovlivňování ostatních - 3 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 2 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 2 Ekonomické povědomí - 2 Právní povědomí - 1 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 0 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy koncových technologií na ochranu životního prostředí - 4 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 4 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 4 Anorganická chemie - 4 Organická chemie - 4 Technologie výroby makromolekulárních látek 4 Technologie výroby výbušin - 4 Technologie výroby silikátových materiálů - 4 Technologie výroby celulózy a vedlejších produktů - 4 Technologie výroby farmaceutik - 4 Technologie výroby a zpracování chemických vláken

23 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 4 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 4 Technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů - 4 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a dopadů - 4 Určení, definování a kontrolování vstupů a výstupů chemických procesů podle standardních postupů - 5 Sběr a vyhodnocení údajů a dat generovaných při monitorování chemického procesu a jejich využití pro řízení procesu v souladu se standardním postupem a legislativními požadavky - 4 Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění - 4 Aplikování standardních postupů při vedení chemického procesu včetně legislativních požadavků - 4 Sledování a vyhodnocování podmínek pro vedení chemických procesů a jejich využívání pro řízení - 4 Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů chemických výrob vč. legislativních, environmentálních a bezpečnostních aspektů

24 10. CHEMIK LABORANT Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech. Alternativní názvy Laboratory Technician Laborant Příbuzné typové pozice Chemický technik analytik Chemik pro obsluhu zařízení Pracovní činnosti Odměřování a ředění roztoků. Stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek. Odběry vzorků a jejich analýza. Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů. Seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce. Laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru. Rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování ph atd.), destilace. Zkoušky vlastností makromolekulárních látek. Příprava podkladů pro vypracování barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů. Stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži). Čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav. Vedení příslušné dokumentace. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 3 Kooperace (spolupráce) - 3 Kreativita - 3 Flexibilita - 3 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 3 Samostatnost

25 Řešení problémů - 2 Plánování a organizování práce - 2 Celoživotní učení - 3 Aktivní přístup - 3 Zvládání zátěže - 3 Objevování a orientace v informacích - 2 Vedení lidí (leadership) - 0 Ovlivňování ostatních - 0 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí - 1 Právní povědomí - 1 Jazyková způsobilost v češtině - 1 Jazyková způsobilost v angličtině - 0 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 3 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 3 Zacházení s jedy a žíravinami - 3 Anorganická chemie - 3 Organická chemie - 3 Analytická chemie 3 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 3 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 3 Chemická metrologie - 3 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a dopadů - 5 Obsluha chemických aparatur a zařízení - 3 Seřizování, nastavování a programování chemických laboratorních přístrojů, ověřování jejich správné funkce - 3 Provádění kvalitativních metod stanovení anorganických i organických látek - 3 Odběry vzorků životního a pracovního prostředí - 3 Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

26 Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin - 3 Provádění kvantitativních metod stanovení anorganických i organických látek - 3 Měření chemických a fyzikálně chemických veličin (hmotnosti, objemu, teploty, hustoty, ph aj.) - 3 Příprava anorganických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů - 3 Příprava barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů 3 Příprava organických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů

27 11. POUŽITÁ LITERATURA Tento materiál vychází z Národní soustavy povolání, která je dostupná z webových stránek Z národní soustavy povolání jsou vybrány ta členění profesí, které odpovídají potřebám chemického průmyslu v návaznosti na projekt Partnerství pro chemii. 27

28 Partnerství pro chemii Projekt číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory: Partnerství a sítě Doba realizace: Hlavní cíle projektu dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice u partnerů projektu propojení vědecko-výzkumné aktivity Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a průmyslových partnerů zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy) zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe vznik interaktivního komunikačního portálu rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými a vývojovými pracovníky v daném oboru vytvoření Centra profesních kontaktů workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu Partneři projektu Projekt Partnerství pro chemii je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další informace o projektu:

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více