PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA"

Transkript

1 PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.2 Definice pracovních míst odbornost chemie Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic vhodných pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Definice jednotlivých profesí by měla pomoci personalistům zodpovědným za nábor zaměstnanců definovat pracovní činnosti a požadavky na odborné znalosti či dovednosti případně měkké dovednosti. V tomto materiálu jsou definovány hlavní profese, které odpovídají stupni vzdělání chemický inženýr. Struktura pozic je definována v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Partnerství pro chemii Projekt reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, Pardubice, IČ

2 OBSAH 1. ÚVOD INŽENÝR CHEMIE INŽENÝR CHEMIE ANALYTIK INŽENÝR CHEMIE MANAŽER PROVOZU INŽENÝR CHEMIE PROCESNÍ INŽENÝR INŽENÝR CHEMIE PRODUKT MANAŽER INŽENÝR CHEMIE TECHNOLOG INŽENÝR CHEMIE VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK CHEMICKÝ TECHNIK, TECHOLOG CHEMIK LABORANT POUŽITÁ LITERATURA... 27

3 1. ÚVOD Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic: Inženýr chemie analytik Inženýr chemie manažer provozu Inženýr chemie procesní inženýr Inženýr chemie produkt manažer Inženýr chemie technolog Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník Chemický technik, technolog Chemik laborant Tento materiál vychází z Národní soustavy povolání, která je dostupná z webových stránek Z národní soustavy povolání jsou vybrány ta členění profesí, které odpovídají potřebám chemického průmyslu v návaznosti na projekt Partnerství pro chemii. 3

4 2. INŽENÝR CHEMIE Inženýr chemie řídí a zajišťuje technologickou přípravu, zpracovává koncepce a metody řízení jakosti nejsložitějších chemických výrob, vykonává teoretické činnosti a aplikuje vědecké poznatky a teorie v chemické výrobě. Pracovní činnosti Dispečerské řízení rozsáhlé chemické výroby. Koordinace, plánování, organizace a implementace technologických projektů. Určování technologických postupů a technologických změn chemické výroby. Zajišťování technologické přípravy chemické výroby a provozu. Zajišťování kvalitativní úrovně a organizace komplexního systému řízení jakosti chemické výroby. Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji chemické výroby. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Samostatná a tvůrčí práce k získávání nových poznatků, teorií, koncepcí a směrů vývoje v chemické výrobě. Tvorba koncepce a řízení oblasti jakosti chemické výroby. Vedení příslušné provozní a technické dokumentace. Příprava a vzdělání Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů Magisterský studijní program v oboru anorganická chemie Magisterský studijní program v oboru organická chemie Magisterský studijní program v oboru analytická chemie Magisterský studijní program v oboru makromolekulární chemie Magisterský studijní program v oboru chemie Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 4

5 3. INŽENÝR CHEMIE ANALYTIK Inženýr chemie analytik zabezpečuje, případně i provádí rozbory a analýzy materiálů, surovin a výrobků. Zabývá se i koncepcí a metodami jakosti a řízením jakosti chemické výroby. Pracovní činnosti Vývoj a navrhování analytických postupů kontroly materiálových proudů v chemické výrobě včetně její validace. Zabezpečení rozsáhlých analýz a formulování prognóz vývoje pro potřeby chemické výroby. Provádění analýz příčin nestandardních jevů a procesů v chemické výrobě. Zabezpečení tvorby koncepce a metod jakosti a řízení jakosti chemické výroby. Provádění metodické pomoci a poradenské činnosti při zabezpečování jakosti chemické výroby. Zabezpečení tvorby podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování v oblasti chemické výroby. Řízení odborného týmu. Vedení příslušné dokumentace. Příklady prací Koordinace souvisejících činností v oblasti řízení jakosti chemické výroby. Prověřování způsobilosti systému jakosti u externích organizací. Řízení auditorských týmů při prověřování stavu systému jakosti v plném rozsahu norem ISO. Řízení projektu implementace systému jakosti v chemické výrobě. Zabezpečování vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Zjišťuje závady v jakosti výrobku a navrhuje opatření k jejich odstranění. Zpracování analýz jakosti produkce chemické výroby v organizaci. Zpracování koncepce rozvoje systému jakosti v souladu s normami ISO. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita -4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost -4 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení -4 5

6 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii -6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě -7 Anorganická chemie -6 Organická chemie -6 Chemická metrologie -7 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Zpracovávání technických a ekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality procesů, výrobků a výkonů v chemické výrobě -7 Vedení a evidence dokumentace vztahující se k řízení jakosti, revizím a kontrolám v chemické výrobě - 7 Organizace a koordinace systému řízení jakosti v chemické výrobě - 7 Analyzování příčin snížené kvality v chemické výrobě, navrhování opatření k nápravě - 7 Stanovování koncepce řízení jakosti v chemické výrobě, řízení její tvorby a garance jejích procesů - 7 Uplatňování zásad řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví v chemické výrobě; její operativní řízení - 7 Analyzování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě -7 6

7 4. INŽENÝR CHEMIE MANAŽER PROVOZU Inženýr chemie manažer provozu tvůrčím způsobem řídí výrobní jednotku při aplikaci současné úrovně vědeckých poznatků. Pracovní činnosti Plánování rozvoje a koncepce provozu. Rozpracovávání cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů. Zajišťování efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy. Zajišťování dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování. Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku. Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení). Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu. Zabezpečuje bezproblémový průběh externích auditů. Příklady prací Plánování budoucího rozvoje a koncepce výroby. Řízení procesu zvyšování produktivity a snižování prostojů technologického zařízení. Spolupráce při kontrolní činnosti výroby a jejího dopadu na životní prostředí. Určování výrobních postupů pro typově opakovanou chemickou výrobu. Zajištění předávání nových výrobků a nových strojních kapacit do sériové výroby. Kontrola dodržení všech pracovních, technologických a bezpečnostních předpisů. Podpora iniciativy zaměstnanců a zlepšovatelského hnutí. Realizace procesu snižování procenta vadné výroby a reklamací. Rozvoj informačních systémů pro plánování a hodnocení výroby. Zajištění přípravy technicko-organizačních podmínek pro plnění plánu v rozepsaném množství, kvalitě a sortimentu. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 4 7

8 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -3 Právní povědomí - 3 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii -7 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě -6 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 6 Anorganická chemie -7 Organická chemie -7 Chemická metrologie -6 Polymerová chemie -7 Analytická chemie - 6 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Koordinace inovačních aktivit na provozu a vytváření podmínek efektivní činnosti týmu - 7 Vedení a řízení týmové práce - 7 Orientace v nástrojích environmentálního managementu a metodách vedoucích k udržitelné spotřebě a výrobě - 7 Zpracování koncepcí a prognóz rozvoje provozu chemické výroby - 7 Analýza a hodnocení stavu a technické úrovně provozu z pohledu technickoekonomické a environmentální výkonnosti - 6 8

9 5. INŽENÝR CHEMIE PROCESNÍ INŽENÝR Inženýr chemie procesní inženýr tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a techniky při kontrole a hodnocení technologických procesů v chemické výrobě svěřené oblasti a/nebo modeluje a navrhuje procesy a aparáty nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby. Pracovní činnosti Sledování vývoje vědecko-technických poznatků v technologických procesech a jednotkových operacích pověřené oblasti chemické výroby. Hodnocení stavu a funkce procesů a aparátů stávající výrobní technologie a navrhuje nevyhovujících nebo zastaralých výrobních úseků provozované chemické výroby k inovaci. Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem na přípravě a řešení inovačních projektů. Provádění materiálové a energetické bilance provozovaných a/nebo navrhovaných výrobních procesů a aparátů. Zpracovávání matematických modelů provozovaných a/nebo navrhovaných procesů a aparátů výrobní technologie. Spolupráce na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontrola úspěšnosti technické inovace výrobních procesů a aparátů. Poskytování stanovisek k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu). Příklady prací Tvůrčí řešení matematických modelů technologických procesů a jednotkových operací Zapojení do mezinárodní spolupráce na prosazování odpovědnosti za současnou chemickou výrobu a vývoj nových výrobních procesů a výrobků s vyšší bezpečností pro lidstvo. Zobecňování a zveřejňování výsledků a poznatků z výzkumných a vývojových projektů v odborném domácím i zahraničním tisku a na mezinárodních konferencích. Analýza zdrojů a hodnocení významnosti emisních proudů (odpadů všech skupenství) chemické výroby a spolupráce s podnikovým ekologem na doporučení k realizaci preventivních opatření nebo koncového řešení (end of pipe technology). Identifikace a kvantifikace míst a zdrojů emisí a ztrát ve výrobním procesu jako materiálových a energetických proudů zatěžujících pracovní a životní prostředí. Kontrola funkce technologických procesů a aparátů pro včasné odhalení poklesu provozní spolehlivosti a účinnosti s cílem zajistit vyšší bezpečnost chemické výroby. Metodické vedení kolektivu výzkumných a/nebo výrobních technických pracovníků k optimálnímu provoznímu režimu odpovídajícímu úrovni a technickému stavu provozovaných aparátů. Provádění materiálových a energetických bilancí složitých technologických operací a/nebo jednotlivých aparátů. Sledování stavu vědy a techniky v pověřené oblasti chemie a technologií chemické výroby v literatuře, konferencích, prospektech konkurence i internetu. Spolupráce s podnikovým ekologem na objektivizaci a zveřejňování informací o negativních dopadech chemického provozu na životní prostředí. 9

10 Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem a manažerem na přípravě návrhu projektu Výzkumu a vývoje pro dosažení vyšší úrovně chemické výroby v podniku. Tvůrčí aplikace nových poznatků v oblasti procesů a jednotkových operací při ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových aktivit v poloprovozních a provozních podmínkách chemické výroby. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 5 Flexibilita - 5 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 7 Analytická chemie - 6 Chemická metrologie - 7 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Práce se softwarem pro odborné aplikace

11 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 7 Optimalizační matematické metody - 7 Matematické modelování - 7 Numerické metody - 7 Organická chemie -7 Ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů - 7 Anorganická chemie - 7 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Analyzování a vyhodnocování stavu a úrovně technologických procesů a jednotkových operací technologie výroby svěřeného úseku chemické výroby - 7 Sestavování matematických modelů využívaných procesů a jednotkových operací pro kontrolu správné funkce jednotlivých aparátů v systému výrobního procesu - 7 Vyhodnocování a využívání odborných informací a poznatků z jiných vědních oborů - 7 Provádění revizí, zkoušek technické způsobilosti a kontrol v chemické výrobě - 7 Orientace v normách, v technické a technologické dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří -7 11

12 6. INŽENÝR CHEMIE PRODUKT MANAŽER Inženýr chemie produkt manažer plánuje, organizuje a realizuje prodej konkrétním zákazníkům v rámci daného výrobkového portfolia. Musí prokázat důkladnou znalost chemických produktů i znalost prodeje. Pracovní činnosti Koordinace prodeje chemických výrobků dané produktové skupiny. Plánování, realizace a vyhodnocení komunikace a jednání se zákazníky a obchodními partnery. Vyřizování obchodní korespondence. Komunikace se zákazníky. Zabezpečení vyřizování reklamací. Koordinace přípravy podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci výrobkového sortimentu. Zajištění zpracování marketingového plánu v oblasti produktové odpovědnosti a zajištění jeho aktualizace. Řízení a koordinace činnosti podřízených pracovníků. Řízení toku informací souvisejících s prodejními aktivitami a jednáním. Vyhodnocování dat z hlediska plnění cílů pro danou oblast. Příklady prací Sestavení obchodního plánu pro daný výrobkový segment. Aktivní práce na udržení vztahu se zákazníkem a řešení konkrétních problémů klienta. Participace na výcviku méně zkušených prodejců. Poskytování odborných rad prodejní skupině. Přenos informace o chemicko-technologické specifikaci produktu od zákazníka k výrobnímu či technickému oddělení. Sdílení informací o výsledcích prodejních aktivit s výrobním útvarem, zadání konkrétní specifikace chemického produktu. Účast na jednání s obchodními partnery (obchodníky i chemickými specialisty). Vedení kolektivu nebo týmu pracovníků prodeje. Doprovod služebně mladšího prodejce na návštěvě u zákazníka. Příprava prezentací, návrhů a smluv. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 5 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita

13 Uspokojování zákaznických potřeb - 5 Výkonnost - 4 Samostatnost - 5 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 5 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 3 Numerická způsobilost - 2 Ekonomické povědomí -3 Právní povědomí - 3 Jazyková způsobilost v češtině - 3 Jazyková způsobilost v angličtině - 3 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Polymerová chemie - 7 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 7 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 7 Klientela a potenciální klientela, péče o ni -7 Obchodní vyjednávání - 7 Ekonomika a řízení chemické výroby - 7 Anorganická chemie - 7 Náležitosti úřední a obchodní korespondence - 7 Zbožíznalství speciálních výrobků - 7 Postupy při reklamacích, práva spotřebitele - 7 Obchodní právo - 6 Dodací podmínky INCOTERMS - 7 Úřední a obchodní korespondence v angličtině - 7 Legislativa související s chemickou výrobou

14 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu - 7 Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek - 7 Orientace v legislativě související s chemickou výrobou - 6 Prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití -7 Vedení týmu podpory prodeje chemických produktů - 7 Koordinace obchodní činnosti při zajišťování nákupů zboží, surovin a výrobků, popř. koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska v chemickém průmyslu - 7 Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru - 7 Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery - 7 Projednávání podmínek obchodních smluv s obchodními partnery a uzavírání těchto smluv - 7 Komunikace se zákazníky - 7 Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti - 6 Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace - 7 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty - 7 Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. pro obchodní jednání s obchodními partnery -7 14

15 7. INŽENÝR CHEMIE TECHNOLOG Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů. Pracovní činnosti Zajišťování a organizování technologické přípravy chemické výroby. Určování technologie a technologických změn výrobních procesů. Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů. Navrhování nejefektivnějších způsobů volby zdrojů, technických prostředků, materiálů, organizace, uspořádání chemické výroby, toku materiálu, návaznosti pracovišť. Zpracování technologických předpisů, stanovení norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace. Ověření nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit. Spolupráce na řízení jakosti produkce chemické výroby. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Řízení technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků. Koordinace činnosti diplomovaných chemických techniků technologů. Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie. Aktualizace obsahu technické a provozní dokumentace, vedení záznamů. Vedení příslušné dokumentace. Příklady prací Analýza provozních záznamů o výrobním procesu, identifikace anomálií a navržení postupů k jejich eliminaci či odstranění. Koordinace prací při tvorbě podrobné technicko-technologické dokumentace pro nové výrobní programy. Monitorování stávajících technologických postupů a testování nových, složitých postupů či materiálů s využitím nejnovějších poznatků vědy a technického rozvoje. Vedení technologické přípravy rozsáhlých akcí (např. generální opravy a modernizace provozů). Zajišťování komplexní technologické přípravy chemických výrob a chemických provozů využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na spolehlivost a přesnost (např. montáže a výstavby chemických investičních celků apod.). 15

16 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 5 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Technologie zpracování ropy - 6 Technologie výroby farmaceutik - 6 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 7 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Anorganická chemie - 7 Příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí - 6 Organická chemie - 7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 6 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin

17 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Zajišťování technologických změn v chemické výrobě - 7 Zajišťování a organizování technologické přípravy kontinuálních chemických výrob - 7 Ověřování a provozní zkoušky nových technologií, surovin a pracovních postupů v chemické výrobě -7 Analýza anomálií v technologickém procesu, identifikace příčin a návrh opatření pro eliminaci či odstranění - 7 Vývoj nových technologií v chemické výrobě a stanovování způsobů jejich použití -7 Organizování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek chemické výroby nebo provozních procesů - 7 Vedení komplexní technologické dokumentace chemických výrob - 7 Řízení komplexní specifikace množství a druhů materiálů, kontroly jakosti a technických zkoušek v chemických výrobách - 7 Stanovování způsobu kontrol jakosti a technických zkoušek v chemické výrobě -7 Řízení zpracovávání komplexních technologických podkladů chemických výrob, podkladů pro normotvornou, plánovací, marketingovou a obchodní činnost apod

18 8. INŽENÝR CHEMIE VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a techniky při výzkumu a vývoji nových postupů a metod k zajišťování konkrétních procesů a/nebo nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby, případně inovace stávajících postupů, metod a procesů. Pracovní činnosti Sleduje vývoj vědecko-technických poznatků v pověřené oblasti chemické výroby. Hodnotí stav a navrhuje výzkumné a vývojové úkoly (projekty) pro inovaci výroby. Zpracovává návrhy výzkumného řešení - projektu. Metodicky řídí řešení komplexních výzkumných a vývojových úkolů (projektů) v pověřené oblasti chemické výroby. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů chemické výroby. Analyzuje dosažené výsledky dílčích etap výzkumného projektu. Hodnotí varianty výstupů (výsledků) dílčích etap a doporučuje další postup řešení projektu. Spolupracuje na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Vyjadřuje se k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu). Příklady prací Vedení kolektivů nebo týmů tvůrčích výzkumných a technických pracovníků a koordinace výzkumných a vývojových prací odborníků různých oborů a specializací při řešení komplexních výzkumných a vývojových projektů. Zapojení do mezinárodní spolupráce na prosazování odpovědnosti za současnou chemickou výrobu a vývoj nových výrobních procesů a výrobků s vyšší bezpečností pro lidstvo. Zobecňování a zveřejňování výsledků a poznatků z výzkumných a vývojových projektů v odborném domácím i zahraničním tisku a mezinárodních konferencích. Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností. Sledování stavu vědy a techniky v pověřené oblasti chemie a technologií výroby v literatuře, konferencích, prospektech konkurence i internetu. Spolupráce na hodnocení stavu organizace (podniku) pro programové změny výrobního profilu podniku (zvyšování užitných vlastností výrobků a efektivity technologií výroby). Tvůrčí aplikace a ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů v poloprovozních a provozních podmínkách. Tvůrčí řešení složitých, celospolečensky významných výzkumných úkolů, které mají zásadní význam pro rozvoj příslušného odvětví nebo vědního oboru. Tvůrčí řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výsledkem je uplatnění nových progresivních technologií, zvyšujících výrazně efektivnost výroby a užitné vlastnosti výrobků. Vypracování návrhu projektu Výzkumu a vývoje pro dosažení vyšší úrovně chemické výroby v podniku. 18

19 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 5 Flexibilita - 5 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 5 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 5 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 5 Aktivní přístup - 5 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 5 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Polymerová chemie - 7 Analytická chemie - 6 Chemická metrologie -6 Anorganická chemie -7 Organická chemie - 7 Biochemie -6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 6 Práce se softwarem pro odborné aplikace - 6 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 6 19

20 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Navrhovat zásadní systémové změny v podniku (svěřeném úseku chemické výroby) na základě výsledků variantních řešení z výzkumných a vývojových projektů - 7 Řízení kolektivů výzkumných, vývojových a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace výzkumných a vývojových činností v chemické výrobě - 7 Rozpoznávat vznik problémů a rizik při řešení projektů, určovat jejich příčiny, předvídat důsledky a modifikovat další postupy - 7 Orientace v normách, v technické a technologické dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří - 7 Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových postupů a metod zajišťování procesů v chemické výrobě - 7 Analýza a hodnocení stavu techniky a úrovně technologie výroby svěřeného úseku chemické výroby - 7 Řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů v chemické výrobě - 7 Zpracování koncepcí a prognóz rozvoje při řešení výzkumných a vývojových úkolů v chemické výrobě 7 Plánovat a řídit složité výzkumné a vývojové projekty strategického významu pro výrobkovou i technologickou inovaci 7 20

21 9. CHEMICKÝ TECHNIK, TECHOLOG Chemický technik technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů. Alternativní názvy Chemical industry technologist Samostatný technolog Vedoucí technolog Manager technologie Technolog výroby Příbuzné typové pozice Chemický technik analytik Chemický technik manažer provozu Chemický technik mistr Chemický technik operátor Chemický technik plánovač Pracovní činnosti Stanovování jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikací rizik, environmentálních aspektů a environmentálních dopadů. Řízení a kontrola jednoduchých nebo dílčích technologických operací podle standardních postupů. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Zajišťování vstupů do chemických procesů a zajišťování výstupů z chemických procesů podle standardních postupů. Sledování a řízení pohybu materiálu mezi výrobními fázemi. Zajišťování podmínek pro vedení chemických procesů podle rámcových pokynů a platné legislativy. Určování parametrů technologického režimu s ohledem na použité suroviny. Kontrola odpadních a reziduálních látek. Monitorování výsledků mezioperační kontroly, jejich vyhodnocování a přijímání nápravných opatření. Vedení příslušné technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému. 21

22 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 3 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 3 Flexibilita - 3 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 3 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 3 Plánování a organizování práce - 3 Celoživotní učení - 3 Aktivní přístup - 3 Zvládání zátěže - 3 Objevování a orientace v informacích - 3 Vedení lidí (leadership) - 2 Ovlivňování ostatních - 3 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 2 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 2 Ekonomické povědomí - 2 Právní povědomí - 1 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 0 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy koncových technologií na ochranu životního prostředí - 4 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 4 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 4 Anorganická chemie - 4 Organická chemie - 4 Technologie výroby makromolekulárních látek 4 Technologie výroby výbušin - 4 Technologie výroby silikátových materiálů - 4 Technologie výroby celulózy a vedlejších produktů - 4 Technologie výroby farmaceutik - 4 Technologie výroby a zpracování chemických vláken

23 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 4 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 4 Technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů - 4 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a dopadů - 4 Určení, definování a kontrolování vstupů a výstupů chemických procesů podle standardních postupů - 5 Sběr a vyhodnocení údajů a dat generovaných při monitorování chemického procesu a jejich využití pro řízení procesu v souladu se standardním postupem a legislativními požadavky - 4 Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění - 4 Aplikování standardních postupů při vedení chemického procesu včetně legislativních požadavků - 4 Sledování a vyhodnocování podmínek pro vedení chemických procesů a jejich využívání pro řízení - 4 Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů chemických výrob vč. legislativních, environmentálních a bezpečnostních aspektů

24 10. CHEMIK LABORANT Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech. Alternativní názvy Laboratory Technician Laborant Příbuzné typové pozice Chemický technik analytik Chemik pro obsluhu zařízení Pracovní činnosti Odměřování a ředění roztoků. Stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek. Odběry vzorků a jejich analýza. Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů. Seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce. Laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru. Rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování ph atd.), destilace. Zkoušky vlastností makromolekulárních látek. Příprava podkladů pro vypracování barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů. Stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži). Čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav. Vedení příslušné dokumentace. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 3 Kooperace (spolupráce) - 3 Kreativita - 3 Flexibilita - 3 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 3 Samostatnost

25 Řešení problémů - 2 Plánování a organizování práce - 2 Celoživotní učení - 3 Aktivní přístup - 3 Zvládání zátěže - 3 Objevování a orientace v informacích - 2 Vedení lidí (leadership) - 0 Ovlivňování ostatních - 0 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí - 1 Právní povědomí - 1 Jazyková způsobilost v češtině - 1 Jazyková způsobilost v angličtině - 0 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 3 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 3 Zacházení s jedy a žíravinami - 3 Anorganická chemie - 3 Organická chemie - 3 Analytická chemie 3 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 3 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 3 Chemická metrologie - 3 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a dopadů - 5 Obsluha chemických aparatur a zařízení - 3 Seřizování, nastavování a programování chemických laboratorních přístrojů, ověřování jejich správné funkce - 3 Provádění kvalitativních metod stanovení anorganických i organických látek - 3 Odběry vzorků životního a pracovního prostředí - 3 Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

26 Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin - 3 Provádění kvantitativních metod stanovení anorganických i organických látek - 3 Měření chemických a fyzikálně chemických veličin (hmotnosti, objemu, teploty, hustoty, ph aj.) - 3 Příprava anorganických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů - 3 Příprava barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů 3 Příprava organických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů

27 11. POUŽITÁ LITERATURA Tento materiál vychází z Národní soustavy povolání, která je dostupná z webových stránek Z národní soustavy povolání jsou vybrány ta členění profesí, které odpovídají potřebám chemického průmyslu v návaznosti na projekt Partnerství pro chemii. 27

28 Partnerství pro chemii Projekt číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory: Partnerství a sítě Doba realizace: Hlavní cíle projektu dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice u partnerů projektu propojení vědecko-výzkumné aktivity Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a průmyslových partnerů zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy) zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe vznik interaktivního komunikačního portálu rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými a vývojovými pracovníky v daném oboru vytvoření Centra profesních kontaktů workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu Partneři projektu Projekt Partnerství pro chemii je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další informace o projektu:

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání Vlastní deskriptory EQF NSK Charakteristika kompetencí Stupně vzdělání NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání apod. Vykonávat práce podle jednoduchých zadaných neměnných postupů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí Pozice Administrativní pracovník V rámci projektu Stáže ve firmách 2 - vzdělávání praxí 2", reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001 hledáme do společnosti GYPSTREND s.r.o. stážistu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU Sledování nákladů pomocí nákladového modelu PAF Co jsou náklady na kvalitu Náklady vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku a nebo služby Suma

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Hodnotící standardy Prodej CIMA-B

Hodnotící standardy Prodej CIMA-B Tel.: 224805543 reg.mvčr č.j.vsc/1-15164/92-r Český institut pro marketing Certifikační sekce CIMA (CS CIMA) člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 01 Praha 1 E-mail: cima@cima.cz URL:

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice FORMULÁŘ č. 2 - Seznam schválených dílčích projektů 1a Seznam schválených DP Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje v Kč Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Skautské centrum

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více