Redakní rada v zimním kabát! " # $% # &'( # )* +,%% #, -. '/ 0 - )'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakní rada v zimním kabát! " # $% # &'( # )* +,%% #, -. '/ 0 - )' 1 1 2.+ 3 4 3"

Transkript

1 Redakní rada v zimním kabát! " # $% # &'( # )* +,%% #, -. '/ 0 - )'

2 Tak a zase nás tu máte s naším, vaším Chlorofylem. Doufáme, že vás škola nezmohla natolik, že byste se nezaetli do Chlorofylu. Toto íslo je s vánoní tématikou. Jelikož je as Vánoc a mají se plnit sliby, tak jsme vám taky jedno pání vyplnili. Zaadili jsme do asopisu osmismrky a bludišt, doufáme proto, že budete spokojeni. Tak se hezky zatte, píjemnou zábavu. Redakní rada Byla jedna princeznika, a to byla krasavika. Nikdo ji však nechtl, nebo každý vdl, jak se píchne do prstíka, dá si na sto let šlofíka. A s ní celé království bohatýrským spánkem spí. Když Ržence je šestnáct let, najde ve vži ržový kvt, a ta hrozná nešika, píchne se do prstíka. Zjeví se babice kost a kže, to od ní byla ta otrávená rže. Zachechtá se a zamne ruce, to je ta pomsta nezvané sudice. Usnula Rženka, usnul i zámek, království obestel hluboký spánek. ( Zámek obrostlo ržové trní, princezna ve vži hlasit chrní. Tu kolem jede princ ve zlatém brnní, nemže peslechnout hlasité chrnní. Sesedne z kon a hledá pln spchu, kde její chrápání nadzvedá stechu. Políbí Rženku na vnadné pysky, v duchu však tší se na tuné zisky. Princezna zlehka oteve víka, rumnec ržový poleje líka. Sotva však na prince radostn mrkne, uslyší ránu, když princ si prdne. Jakmile Rženka zápach si uvdomí, upadá opt v hluboké bezvdomí. A tak koním tu smutnou baladu, o sliné Ržence a spícím hradu. Pepsala Alli 5(/6"(/7' +!+/7%*''//6% 8( /'/67/(+'/(696'/ 76 :*77/7 7 +('/* /6'/( ;6/ %*/ : (77/ /!+(/7 /76 6/ - 2 -

3 Dlouho jsme se té anekdot pana šéfa smáli, než jsme pochopili, že jde o pracovní úkol. Dva pracovníci šli na veei. Poruili si každý kávu a vytáhli sendvie. Servírka pibhla a povídá: Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní potraviny! Oba pracovníci se na sebe jen podívali, pokrili rameny a vymnili si sendvie. Miláku, dneska jsem projela ti kižovatky na ervenou, ale nikdo m nezastavil a nepokutoval. Proto jsem si za ušetené peníze koupila klobouek.. Blondýnka a bruneta jdou pouští a napadne je lev. Bruneta duchapítomn chrstne lvovi do oí hrst písku a zvolá: Utíkej!! Pro? Já jsem mu do oí písek nehodila Alli Za dávných dob našich pohanských pedk bylo vánoní období zasvceno oslav slunovratu. Oslavován byl noním bdním a písným pstem a provádly se rozliné obady, které mly zajistit bohatou úrodu, hojnost potravy a zdraví pro nadcházející rok. Pohanské obady byly postupn vytlaovány svátkem církevním, oslavujícím narození Krista. Pestože se pedstavitelé církve snažili pohanské zvyklosti vymýtit, je ješt oslava Vánoc prostoupena jak církevními, tak pohanskými zvyky a asto si to ani neuvdomujeme. Napíklad schováváme šupiny z kapra, klademe mince pod talíe, rozkrajujeme jablka, pouštíme skoápky se svíkou, chodíme o plnoci na procházku. Ještrka

4 ! ;/ + 76%%6 +,,'.+/< =>''8 '/' %,8/( 6 66'=3 6%* +,7 7,'"' /' /'6 '!,7*6%*6, '( *+* 48 66(+(/ 6 '6 " '+6/6+%676*66,/,B* %6,7 + +%:(.'.' /+/',$7, +./ 6+'/ *, "6,, / 6 5 %/'/,, " Obchzkové Barborky mají se svticí Barborou spolené jenom jméno. Chodívali v pedveer svátku sv.barbory po venkovských domech. Jejich pestrojení záviselo na daném kraji. Vlasy mly rozesány pes obliej, aby nebyly k poznání, na hlav mly kvtinový vneek nebo korunku, v pravé ruce metlu a v levé ruce uzlík nebo košík s dárky. Co však tyty Barborky provádly? V každé chalup dtem recitovaly a ptaly se jich, jestli byly hodné. Hodné dti se Barborek nebály. Jejich píchod vždy oznamovalo švihání metel, dopadajících na okna, ozval se pak cinkot zvonku a Barborky stály ve svtnici. #$% Redakní rada První pedzvstí vánoního období, zejména pro dti, je Mikuláš. V pedveer svátku tohoto svtce, 5. prosince, chodí po mst Mikuláš v doprovodu erta a andla, navštvuje dti a rozdává jim dárky. Nejdív se ovšem zeptá, zdali byly hodné, a pokud ne, musí slíbit, že v píštím roce se polepší. Ke spojení postavy svatého Mikuláše s vánoní nadílkou, tak je tomu i v Anglii, USA, Švédsku i jinde ve stední Evrop nedošlo. Mikulášská tradice vychází z legendy o svatém Mikuláši - biskupovi, který žil ve 4. století v Malé Asii a byl proslulý svým zbožným životem a dobroinností. Mikulášská nadílka se dodržuje ve všech slovanských zemích. Zvyk velmi zlidovl a k postav Mikuláše, odného do dlouhého plášt a s berlou v ruce, se pidal ješt ert a andl jako pedstavitelé protikladu dobra a zla. & '( ) Krom Barborek, Lucie a Mikuláše byste mohli v adventním ase potkat i jiné masky. Ambrož lákal dti na poházené pamlsky a pak je honil s metlou okolo kostela. Jinou postavou byla Omítaka, která nemluvila, ale bezovou metlou tikrát ometla plotnu a za malou výslužku jí požehnala. Perchta byla obdobou Lucky. Obleená byla v obrácený kožich, na hlav mla králií kži, v jedné ruce devný nž a ve druhé škopek s hrachovinou. Strašila dti, že jim za nestídmost provrtá bicho a vycpe ho hrachovinou. Jinde mli Perchty papírovou ervenou masku s pohyblivým jazykem. Obdobou Perchty byla Brna, která mla podobu kon. Alli

5 ) Na Štdrý den se v nkterých rodinách i díve zdobil stromeek a stavl se betlém. Typickou štdroveerní veeí je dnes u nás rybí polévka, smažený kapr, bramborový salát. Recept na pípravu sváteního menu existuje celá ada, liší se podle rodinných i krajových zvyklostí (jeden takový recept na štdroveerního kapra naleznete na jiném míst tohoto Chlorofylu). Historie zdobení vánoního stromeku není u nás píliš dlouhá. Traduje se, že první vánoní stromeek v Praze postavil na Vánoce r v Libeském zámeku pro své štdroveerní hosty editel Stavovského divadla J. K. Liebich. Velmi brzy pak vánoní stromek zaala zdobit eská šlechta a v mšanských rodinách zcela zdomácnl ve 40. letech 19. století. Díve se vánoní stromeek zdobil cukrovím, lidovými výtvory ze deva, z perník i z peiva. Dnes se používají tpytivé ozdoby z foukaného skla a barevné etzy, ale opt se navracejí i pírodní ozdoby. Obvykle se dnes stromeek odstrojuje na Ti krále nebo první nedli po nich. *$+, Santa Claus dobývá svt Už i u nás se vánoní výlohy jen hemží vousatým staíkem v erveném plášti. Snad nejlépe ho znají ve Spojených státech amerických, ale i ve vtšin západoevropských zemí pijíždí každoron na saních tažených sobím spežením, aby nadlil dtem dárky. V chudších ernošských tvrtích ve Spojených státech si poídili erného Uncle Santa Clause, který rád hraje na trubku, taní a místo dárk pináší trochu legrace a veselí. Santa Clause mají také v Austrálii. Tam je ale v dob Vánoc léto, proto se nemžete divit, když ho potkáte v kraasech, nebo jak pijíždí na píbojové vln na surfu. Vánoní otec Alli Ve Francii obstarává vánoní nadílku Pére Noel. Protože má rád teplo, pichází komínem a dárky pokládá na zem ke krbu. Navíc Francouzi milují o Vánocích vše bílé, od polev na cukroví až po oblek vánoního otce. Africký slon V africké Guinei se neslaví tak, jak to známe my. V tomto období se ulicemi provádjí sloni, kteí jsou uctíváni a opvováni. Ptáte se pro? Sloni totiž oplývají mírumilovností, spravedlností, dobráctvím a trplivostí a místní obyvatelé ví, že ást sloních vlastností pejde i na n. Italská arodjnice Krom tradiních vánoních oslav se 7. ledna v Itálii slaví ješt svátek svaté Epifanie. Hlavní postavou je arodjnice Befana, která nadluje dtem dárky. V nkterých mstech se dokonce staví velká loutka Befany, lidé se obleou do barevných kostým a zpívají a veselí se. Loutka se na závr zapálí, na znamení toho, že tímto svátkem koní období zimních svátk, a tím i prázdniny ve škole. Dda Mráz Tak tenhle staík pochází z Ruska. Roztomilý dda s erveným nosem pijíždí každoron až z ukotky. Ješt ped pár lety nahlížel i s doprovodem lesních zvíátek obas i do našich oken, dnes se bojí mocného Santa Clause. Alespo zbude víc dárk pro ruské dti - 5 -

6 Vánoní koza Norská báje vypráví, že král Olaf II., který se projíždl v horách, zahlédl jednou pi cest porannou kozu. Nechal ji penést do paláce, aby se zotavila. Poté ji král pustil zpt na svobodu. Koza se na oplátku vracela a nosila králi vzácné bylinky. Od té doby nadluje norským dtem dárky koza. Jultomten a Julnissarové Vánoní oslavy ve Švédsku zaínají už svátkem svaté Lucie, které procházejí mstem s hoícími svíkami na hlav. Od nich pebírá štafetu pihrblý ddoušek Jultomten s bambulatým nosem a spolen se skítky Julnissary obchází stavení, a kdo byl hodný, tomu hodí oknem dárek. &$ Ještrka ;)' 6+C;'! / /D% )'D/ 6'. 6 // 7%/'''/+C'E /* 7)' / +'8/6'' ;)'/'/ (,7,/' 6, /5//'7= 7%% (/'*+6 'F/ /(*4*% 66* +)'F ' /7 +'' +'7 / +6 *7('/%%' Alli Ananasová bowle 1stedn velký ananas 5 dl sodovky 5 dl citronové limonády 3 dl dobe vychlazeného sektu 1 dl citronové šávy 2 lžíce moukového cukru 6 kostek ledu Melounová bowle 2 cukrové melouny 1 vodní meloun 1,4 l sektu 1 litr bílého vína 100 g krupicového cukru 2 dl hndého rumu 3 vtviky máty Džus promícháme s citronovou šávou a cukrem, pidáme nakrájenou dužninu ananasu a necháme piklopené v chladu asi 1 hodinu. Pak pilijeme limonádu, sodovku a sekt, do bowle hodíme kostky ledu a hned podáváme. Sangria 3 oloupané broskve 2 hrušky 1 pomeran 150g kuliek hroznového vína kousek celé skoice 1 l vychlazené minerálky s citronovou píchutí 7 dl vychlazeného erveného vína 2,5 dl pomeranového džusu 2 dl bílého rumu Ovoce omyjeme, rozkrájíme, je-li teba, vyjmeme pecky nebo jadérka, dužninu nakrájíme na vtší kousky a vložíme do sklenné nádoby. Pidáme skoici, pilijeme rum, víno, minerálku a džus, nádobu zakryjeme a necháme 2 hodiny chladit. Melouny rozplíme, vyjmeme semínka a lžikou vykrájíme z dužiny kuliky. Vložíme je do velké sklenné nádoby, pidáme cukr, rum, víno a necháme zakryté proležet 30 minut v chladu. Pak pidáme mátu a zalijeme sektem. Banánový koktejl 2 banány 1 citron 100 ml mléka 1 l multivitamínového džusu 1 balíek vanilkového cukru Banány nakrájíme na koleka a pokapeme fotonovou šávou. Nasypeme je do mixéru, pidáme mléko, džus a vanilkový cukr. Nakonec všechno poádn rozmixujeme a nalijeme do sklenice. Na zdraví R. r

7 !, 6' /', -% % + /. = = = =G#' 6,6 ' I(C ',/ + ( ( 6% '76J'796' +K& I'(C' 8'%',( ''+'6' 68 ' /' K'77+7,I'7 6',I' +/'''K'E%'7% %'%+ %'7' *+ +*'%!H'%'%'%, '// ( /$)(%%( Dobrou chu Vám peje Ještrka - 7 -

8 *(!"# "$ %&'( )*+,-$*+./ -$*)" 0% *( 1 2( 134 5!. ) #'" 67!/' 8 #!) 9 $ :&$*;<+*+=3 >&/1 ) '$); 7 /#)3<#*(/?: )3 $*'$)/ & B?$*3$#?("<(/(C1D1 0 Tak a dostali jste se na poslední stranu našeho Chlorofylu. Doufáme, že vás pobavil a byli jste spokojeni. Te ješt pár dní ve škole a hurá na prázdniny. Pkn si je užijte a a vám nadlí Ježíšek pod stromeek to, co jste si páli S pozdravem R. r

I pes veškerou moji snahu strom nepežil...

I pes veškerou moji snahu strom nepežil... ! " # $ % &' ( " ) * +% ", -,.). /) ( 0) 1, % 2 % % % 3! '% %4 "% +, % % " ) 5 " +, 6 % 7% 8 % 9 5 % "+ '. '% 0)! % % : % 5 " % &' I pes veškerou moji snahu strom nepežil... - 2 - ;% % + % % + + < 0=&

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

'Sk-,-:^!^ = CD ^CD ilij MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J.

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích?

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích? 2010-2011 Vánoce Dostáváte rádi dárky? Nezáleží na věku, ať jsi mladý,starý,velký nebo malý, všichni se určitě těšíme na Vánoce. Už jako malá holčička jsem toužebně očekávala příchod Ježíška. Věřila jsem

Více

Cukroví. http://www.ajina-kucharka.wz.cz/ Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším.

Cukroví. http://www.ajina-kucharka.wz.cz/ Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším. Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším. Co u nás doma jíme na vánoce? Na snídani je vánoka. K obdu máme jen zelaku bez uzeniny s brambory na loupaku. Veee - rybí polévka s opeenou houskou

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

PF 2012. 2. ročník / prosinec 2011. Krásné pohádkové, pohodové a ničím nerušené Vánoce v kruhu svých nejbližších vám všem přeje Redakční rada

PF 2012. 2. ročník / prosinec 2011. Krásné pohádkové, pohodové a ničím nerušené Vánoce v kruhu svých nejbližších vám všem přeje Redakční rada 2. ročník / prosinec 2011 ZŠ SOKOLOVSKÁ SVITAVY Cítíte tu vůni perníku, lineckého cukroví, jehličí a zapálených svíček? To je předvánoční čas na naší škole. Rozlučme se se starým rokem a společně přivítejme

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č. CZ.1.07/1.1.36/03.0004) - 1 - - 2 - Milí spolužáci, učitelé

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 Téma čísla: JINÝKRAJJINÝMRAV RECEPTY WORLD MUSIC KOMIKSY POEZIE VÁNOCE VE SVĚTĚ ATD. Šimon Mynář, 2. třída TROCHAPOEZIE Když jsem přijel do Afriky potkal jsem

Více

Číslo 3. prosinec 2010. Ročník 6

Číslo 3. prosinec 2010. Ročník 6 Číslo 3 prosinec 2010 Ročník 6 Úvod Vítejte u speciálního Vánočníko čísla Klády. Za prvé bych za tohle číslo bych chtěla předvším poděkovat Aničce Soukupové z 8.A, která ho v podstatě celé napsala. Doufám,

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

č. 6 prosinec 2014 Školní AKTOVKA OBSAH

č. 6 prosinec 2014 Školní AKTOVKA OBSAH Školní OBSAH ÚVOD... 3 SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ... 4 POMOC NEMOCNÝM DĚTEM... 7 NAŠE POMOC LESNÍ ZVĚŘI... 8 MIKULÁŠ... 10 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ MIKULÁŠ... 11 BLÍŽÍ SE VÁNOCE!... 12 VÁNOCE TRADICE A ZVYKY...

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

1. ČÍSLO PROSINEC 2008 OBSAH PRVNÍHO ČÍSLA:

1. ČÍSLO PROSINEC 2008 OBSAH PRVNÍHO ČÍSLA: 1. ČÍSLO PROSINEC 2008 OBSAH PRVNÍHO ČÍSLA: - co víte o Vánocích - vánoční básně - anketa, vtipy - vánoční křížovka o skvělou cenu - sport - fotbal, Mikulášská a Čertovská laťka - výsledky soutěží, úspěchy

Více

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Slovo úvodem Těšíte se na vánoční svátky? Tvoříte s dětmi rádi? Nevíte, čím

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

Listopad 2014 číslo 3

Listopad 2014 číslo 3 Listopad 2014 číslo 3 Berneška Havajská strana 3 Ostravskou Zoo máme, co by kamenem dohodil, tak podpořme naši Bernešku. Projekt krokusy pokračuje strana 4 Svatý Mikuláš a jeho tradice strana 5 Kde se

Více