Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y

2 H y b á s n i čk S il v e s tr pro s i n e c p o v ě r y a z v y k y v ý l e t d o N ě m e c k a d e k o r ac e Ahoj, školní redakce vá s zdraví j ednu advent ní nedě li p ř ed Vá nocem i. T y u ž se b líž í, sníh se si ce ob j evi l, ale j i st ot u, ž e Vá noce neb u dou na b lá t ě nem á m e. Vá noce se ná m vě t ši ně asi líb í, h lavně kdy ž kou ká m e na dom y ob leč ené do t ep lý ch a b ílý ch kab á t ků a ne j en t eh dy, p oku d naše nosy m rznou a nasá vaj í vů ni p ř i p ravované h o cu kroví a vá noč ek. Vá noce p at ř í k t ě m nej h ezč ím svá t ků m v roce - b odej ť b y ne, kdy ž j en sam ot né vy b írá ní dá rků ná m navodí t u sp rá vnou at m osf é ru. S vý b ě rem dá rků vá m j i st ě p om ů ž e ná š č lá nek, ve kt eré m se s ná m i vy dá t e na i m ag i ná rní naku p ová ní ná p adi t ý ch dá rků, a t o nej en p ro své li dské, ale i zvíř ecí m i lá č ky. á zení b ot ou, p ou št ě ní skoř á p ek oř ech ů a další zvy ky j sou ná m asi všem zná m é, ale m y t u p ro Vá s m á m e další p ově ry a p ovídá ní, kt eré se m ů ž e h odi t. J est li ně kdo z vá s dost al za ú kol u p é ct cu kroví, t ak nezou f ej t e,

3 m p ř i A ž p ř č á i p j p á u ž S i ( b ) J j t č L u p p č m i i p ř m ( ) ú ě ů st ač í ít naše Lupeny ru ce. se nab až ít e Vá noc, ej dem e do st, kt erá oradí, ak si oř dně ít lvest ra ez neh od:-). eli kož e ot o íslo školních enů oslední v roce, lou ím e se s vá všem a ej em e noh o nej en školních sp ch a radost í v roce.. E. H N a konc i ř íj na j s m e vyr azil i na pozná vac í zá j e zd do j iž ní A ng l ie. T e nt o kr á s ný zá j e zd s i pr o ná s př ipr avil y paní u čit e l ky H e l e na P ac h ne r ová a J ana K om ínková, za c ož j s m e j im všic h ni m oc vdě ční. P o zá b avné a ná r očné c e s t ě au t ob u s e m j s m e u ž b yl i všic h ni ne dočkaví. T ě šil i j s m e s e na nová m ís t a a vě c i, kt e r é pozná m e, na l e g r ac i, kt e r ou zaž ij e m e, al e i na adopt ivní r odiny, u kt e r ý c h j s m e po dob u zá j e zdu b ydl e l i. V r anníc h ú t e r níc h h odiná c h j s m e dor azil i do L ondý na. P r vní de n j s m e ob j e voval i kr á s y a zá h ady m ě s t a L ondý na. N avšt ívil i j s m e nu l t ý pol e dník, T ow e r, T ow e r b r idg e, kat e dr á l u s v. P avl a a pr oh l édl i j s m e s i vá l e čnou l oď z 2 s v. vá l ky. N ave če r j s m e doj e l i na m ís t o, kde j s m e s e s e t kal i s našim i adopt ivním i r odiči. Vše c h ny př e d s e t ká ním př e padl s t r ac h a ne r vozit a, al e po c h víl i j s m e s e " ot r kal i" a r ozj e l i s e do s vý c h nový c h dom ovů. P r vní de n pr ob ě h l b e z pr ob l ém ů, až na j e dnu př íh odu s vym ě ně nou t aškou. D r u h ý de n j s m e s e s os t at ním i s e šl i všic h ni opr avdu nadše ni. V r odiná c h s e ná m m oc l íb il o. K dyž u ž j s m e s e s e šl i všic h ni, m oh l i j s m e vyr azit do př ís t avu P or t s m ou t h. S h odou okol nos t í j s m e zde b yl i zr ovna v de n vý r očí ú m r t í kapit á na N e l s ona, a t ak j s m e navšt ívil i j e h o l oď a m u ze u m. P ot é j s m e zam íř il i do ne dal e kéh o r yb á ř s kéh o m ě s t e čka a pr ošl i s i j e h o u l ičky. N á s l e du j íc í t ř e t í de n j s m e s e vydal i do

4 paše r á c ký c h j e s kyň a na ná všt ě vu m oř s kéh o s vě t a, kt e r ou j s m e zakončil i pr oc h á zkou po pl á ž i. D al šíh o ne u vě ř it e l néh o zá ž it ku s e ná m dos t al o na kř ídový c h ú t e s e c h, kde j s m e poř ídil i m noh o pě kný c h zá ž it ků, al e h l avně f ot og r af ií. Vyče r paní j s m e s e ode b r al i naší M á ň ou ( au t ob u s ) do dom ovů. P os l e dní de n j s m e s e opě t vr á t il i pozná vat h l avní m ě s t o L ondý n. P r ošl i j s m e s i t r as u pl nou zná m ý c h pam á t e k, j ako j e B ig B e n, l ondý ns ký par l am e nt či B u c king h am s ký pal á c. N ě kt e ř í z ná s s e s ve zl i na L ondý ns kém oku a vše s i pr oh l édl i z vý šky. O dpol e dne j s m e m ě l i r ozc h od a h l avně čas na t o, ab yc h om s i m oh l i nakou pit ně j aké dá r ky a j ídl o na zpá t e ční c e s t u. N ave če r j s m e zam íř il i k au t ob u s u, ke kt e r ém u ná s dove zl a vyh l ídková l oď L ondý ne m. N a c e s t ě zpě t ná s če kal a j e št ě j e dna pl avb a, a t o t r aj e kt e m, kt e r ý ná s dove zl ke b ř e h ů m F r anc ie. C e s t ou au t ob u s e m j s m e s i j e št ě u ž il i pos l e dní c h vil ky zá b avy. A když j s m e s e b l íž il i k B e r ou nu, naše pr ů vodkyně s e s ná m i r ozl ou čil a dů vt ipný m i pís ničkam i, kt e r é ná s pr ová ze l y c e l ý m zá j e zde m. Za pob yt v A ng l ii m oc dě ku j e m e. B yl s u pe r!!! G r ou p f r om 9.A Zajímavá města s n áz vy D r áž ď an y a M íš e ň V pá t e k j s m e j e l i s e škol ou na vý l e t do D r á ž ď an ( ně m e c ky D r e s de n). M ě l i j s m e s r az v 7 h odin př e d škol ou. K dyž j s m e dor azil i, s vít il o s l u níčko, al e př e s t o b yl a ne př íj e m ná zim a. Z au t ob u s u j s m e vys t ou pil i h ne d ve dl e vá nočníh o t r ž išt ě, kde vyku koval o m al é r u s ké kol o. N a vá nočníc h t r zíc h b yl ve l iký ná val l idí, b yl o t u opr avdu m oc s t á nků, kde s e pr odá val y kr aj kové ozdob y, b yl inné čaj e, oř íšky v kar am e l u, u ze niny, r u čně vyr ob e né s víčky, dř e vě né i pl yšové h r ačky a dr á ž ď ans ké št ol y. Vě t šina dě t í vyr azil a do ve l m i l e vnéh o ob c h odu, kde pr odá val i če r t ovs ké r oh y a s ant ovs ké če pic e. K dyž s e začal o s t m ívat, pom al u s e r ozs vě c oval y c e l é D r á ž ď any a zá r ove ň začal o pě kně př it u h ovat. V D r á ž ď ane c h m aj í j e de n pě kný zvyk, vž dy pe kař i u pe čou 5 t u n t ě ž kou vá noční dr á ž ď ans kou št ol u ( m aj í j i dokonc e pat e nt ovanou ), nal ož í j i na ob r ovs ký vů z a ve zou j i s pr ů vode m až na vá noční t r h y, kde j í nakr á j í a pr odá vaj í. A nt onie H ošková M íšeň s e ř e kne ně m e c ky M e iß e n.t ady j s m e s e dozvě dě l i o

5 vzniku m íše ň s kéh o por c e l á nu, kt e r ý j e u niká t ní s vý m l e s ke m. D okonc e i e x ku r ze b yl a v če št ině. D ozvě dě l i j s m e s e ně c o o vý r ob ě a g l azová ní. P ot é ná s l e doval a pr oh l ídka m u ze a, kt e r é b yl o v t éž e b u dově. Vidě l i j s m e por c e l á nové vá zy, zvíř at a a ke r am iku s r ů zný m i m ot ivy. M ot ivy j s ou např. r os t l inné, indiá ns ké a or ie nt á l ní. N e j zná m ě j ším vzor e m j e c ib u l ový vzor. M íše ň j ako m ě s t o s padá pod m ě s t o D r á ž ď any, kt e r é j s m e t aké navšt ívil i. T e r e za K u b išt ová t é m ě ř ž d é h o r o č n í n a š e h o d r u h é h o u p n ě j e b r a l i n ě e r é z a p o l o ž i l i j i m d o t á z, e r é n e o d m y i t e l n ě p a t ř í V á n o c ů m. Z ka ku st sm vy kt vá s vě ky kt sl k 1. C o si p ř e j e t e k V á n o c ů m? 2. K d e b u d e t e t r á vi t Š t ě d r ý d e n? I v e t a K o u c k á 6. B : C h t ě l a b y c h h o d n ě d e n í č e k s h e sl e m, a b y c h k n ě m u m ě l a p ř í st u p j e n j á. V á n o c e b u d u sl a vi t v kl i d u s r o d i n o u. A n e t a K y n c l o v á 7. B : P ř á l a b y c h si a si n e j ví c m o b i l, p a k sa m o z ř e j m ě d a l š í d r o b n o st i. J a ko ka ž d ý r o k s r o d i n o u d o m a. E l i š k a J a r o š o v á 9. C : K V á n o c ů m b y c h si p ř á l a h l a vn ě n o vý m o b i l. V á n o c e sl a ví m d o m a, s r o d i č i a b r á c h o u.

6 A n e t a L u k e š o v á 9. C : N f o ť á k. N o r m á l n ě sl a ví m V á n o c e kl a si c ky d o m a. e j ví c z e vš e c h d á r ků b y c h si p ř á l a a si P í u č. R e g i n a Š á l k o v á : N e j ví c z e vš e h o b y c h si p ř á l a z a m r z l o u B e r o u n ku a sn í h, t o b y m i u d ě l a l o m o c ve l ko u r a d o st. V á n o c e sl a ví m v kr u h u svý c h b l í z ký c h. I. R., H. E. 9. C T ak zas e po r oc e, m á m e t u Vá noc e, vá noční ná l ada vše c h ny ná s ovl á dá. C h c i t i j e n za s e b e pos l at pá r ř á dků, př íj e m né pr ož it í vá nočníc h s vá t ků. C u kr oví s vanil kou, šu pinku pr o št ě s t í a s pou s t u s vě t ý l e k na vaše m ná m ě s t í. H odně dá r ků na Vá noc e, ať s e dař í v novém r oc e. Ve s e l é Vá noc e. Ž ane t a F iše r ová Vá noc e u ž na m ě zvoní, ve vzdu c h u t o kr á s ně voní, če r t ík u ž s m ě j e s e. N akone c m ě odne s l, M iku l á š dob r ů t ky m i př ine s l, andě l m ě poc h vá l il, če r t ík s e r ozzu ř il. P r oč ne m oh u j i m ít,

7 J á b yc h j i c h t ě l j ís t, N e, če r t e, ne b e r j i, vž dyť ona ne zl ob í. A u ž j s ou t u t y Vá noc e, po t om naše m dl ou h ém r oc e, pak zvone c zazvonil, a b á s ničky kone c b yl. K os t u dis ová S im ona VÁNOČNÍ K R A B I ČK A Materiál: Dřevěná krabička, ubrousek, akrylová barva, bezbarvý lak, papír na pečení, žehlička, písek, zlatá barva. Postup: Krabičku natřeme bílým akrylovým lakem, necháme zaschnout. Z ubrousku vystřihneme obrázek a odstraníme dvě spodní nepotištěné vrstvy ubrousku. Místo, kam budeme obrázek lepit, potřeme lepidlem. V tomto případě si pomůžeme žehlením. Po zaschnutí přiložíme obrázek, který překryjeme papírem na pečení. Přejedeme lehce žehličkou (stupeň 1-2). Jakmile bude obrázek pevně přichycen k podkladu a zafixujeme. VÁNOČNÍ P ŘÁNÍ Materiál: Papírová čtvrtka, hedvábí, barvy na hedvábí, zlatá Gutta, lepidlo, tenký vlasový štětec. Postup: Čtvrtku A5 přeložíme na polovinu. Přední stranu ozdobíme čtvercem nabatikovaného hedvábí. Hedvábí přelepíme lepidlem na papír. Pevně přitiskneme a necháme uschnout. Domalujeme zlatou Guttou nebo barvami na kresbu. VÁNOČNÍ OZ D OB A

8 Kristýna H e re j to v á 9. Materiál: překližka 3-5 mm silná, Dispercol, obrázek, plochý štětec, stužka. Postup: obrázek po nalepení uhladíme prsty. B T i p y n a b e z v a d á r k y U ž z h r u b a z a t ý d e n t a d y m á m e Vá n o c e. J e t o s v á t e k, n a k t e r ý s i l i d é v z á j e m n ě d á v a j í d á r k y, c o ž m ů ž e b ý t č a s t o p r o l e c k t e r é h o č l o v ě k a v e l k ý p r o b l é m. M n o h o l i d í s h á n í v á n o č n í d á r k y n a p o s l e d n í c h v í l i, a p o k u d j e j e š t ě t a k é n e m á t e a n e v í t e s i r a d y, m ů ž e t e s e n e c h a t a l e s p o ň t r o c h u i n s p i r o v a t n a š í m č l á n k e m. T a k o v o u p o s l e d n í z á c h r a n o u p r o d í v k y ( a ť u ž k a m a r á d k y, m a m i n k y, n e b o b a b i č k y ) b ý v á č a s t o k o s m e t i k a. M e z i l e v n ě j š í, a l e p ř e s t o p o m ě r n ě d o b r o u k o s m e t i k u p a t ř í n a p ř. A v o n. V j e j i c h k a t a l o g u s i u r č i t ě v y b e r e t e. P o k u d b y s t e c h t ě l i n ě c o l e p š í h o, p a k b y t a d y b y l a t a k é č a s t o d o p o r u č o v a n á z n a č k a Vi c h y. J e j i c h p ř í p r a v k y j s o u o p r a v d u v e l m i d o b r é, p r o t o s e t a k é p o h y b u j í v e v y š š í f i n a n č n í k a t e g o r i i. Vá n o č n í d á r k y p r o m u ž e.

9 M y s l í m s i, ž e t á t u a n i d ě d e č k a b y n e u r a z i l a s k v ě l á k á v a ( o s t a t n ě z n á m o b c h o d v Č e s k é u l i c i, k d e p r o d á v a j í s p o u s t u d r u h ů k á v y ) n e b o d o b r ý s y p a n ý č a j. K a ž d ý D O SP Ě L Ý b y m ě l r a d o s t t ř e b a z d o b r é l a h v e v í n a. S v á n o č n í m i d á r k y s i k a ž d ý d ě l á h r o z n o u h l a v u, a l e u z n e j t e s a m i, ž e k a ž d é h o p o t ě š í, ž e j s t e s i n a n ě j v z p o m n ě l i. A ž e i s e b e m e n š í t r e f n ý d á r e k m ů ž e u d ě l a t v ě t š í r a d o s t, n e ž o m l u v a s e s l o v y : n i c j s e m t i n e s t i h l a k o u p i t. I r e n a R. 9. C Naše ch u ť o v é b u ň k y u ž v y s í l aj í s i g n á l y S O S, n em o h o u j i ž d é l e č ek at n a s l ad k é d o b r o t y, k t er é n eo d m y s l i t el n ě p at ř í k s y m b o l ů m V á n o c. T ak d o t o h o! V o s í ú l k y g ů 6 0 g e c h ů g m c u u 6 0 g R m á s l 2 l ž e 1 l c u u N ň : 2 l ž e e l u g R C l s 5 0 g e c h ů : piškot, oř, ou čkovéh o kr, am y ové, íc kakaa a pyt íče k vanil kovéh o kr a ná pl íc vaj čnéh o ikér, am y as ic, oř Postup: Piškoty válečkem rozdrtíme až na jemnou moučku, př idáme jemně pomleté oř ec h y a ostatní ing redienc e a vyprac ujeme h ladké tě sto, které nec h áme c c a 3 0 minut odpočinout v c h ladnu a poté plníme do f ormiček na vosí ú lky. D o každé h o ú lku dáváme náplň a uzavř eme c elý m piškotem. B á b o v i č k y : g H e r y, g l í sk o vý c h o ř e c h ů, 5 0 g h o ř k é č o k o l á d y, g c u k r u m o u č k a, 3 l ž í c e m e d u, 2 0 g k a k a a, 4 0 g c e l o z r n n é m o u k y, š p e t k a m l e t é sk o ř i c e a m l e t éh o h ř e b í č k u

10 m N a n á p l ň : g č o k o l á d y s vyš š í m p o d í l e m k a k a a ( % ), g R a m y m á sl o vé, 5 0 m l va j e č n éh o l i k ér u ( p r o d ě t i va n i l k a ) H h c h ř V h c h h c c 3 0 K f ř ě C c c 2 0 U h h N ř h R h (. N c h V h. H. E l b o u r n o 9. C Postup: eru promíc áme s jemně nastrouh aný mi oř íšky, rozpuště nou čokoládou, ukrem a medem, kakaem, moukou, skoř ic í a eb íčkem. yprac ujeme ladké tě sto, které uložíme do ladu a nec áme a minut odpočinout. ousky tě sta vtlačujeme do ormiček na košíčky. Pečeme ve vyh áté troub př i a minut. pečené košíčky nec áme vyc ladnout a pak je vyklopíme. a náplň rozeh ejeme čokoládu. Po vyc ladnutí ji společně s amou vyšleh áme do kré mu a oc utíme liké rem vanilkou) áplň dáme do ukrář ské o sáčku s trub ičkou a náplní ozdob íme upečené košíčky. rc ní část košíčku namočíme do rozpuště né čokolády a ozdob íme např oř íškem, perličkou či jinou ozdob ou. vá Už jako malé děti nás rodiče krmili tím, že pokud neb udeme na Š tědrý den od rána do v ečera jíst, uv idíme z laté prasátko. A le jak už z náme z reklamy na kof olu ( ne ne, já nemusím, já už h o v idím ), jsme se poučili, že v ážně čekat nemusíme. P roto v ám př ináš íme rady, jak utiš it h ladov é v olání žaludku. K t y p ic k é vá n oč n í s n í d an i p at ř í s am oz ř e j m ě č aj n e b o k á va a vá n oč k a, p op ř í p ad ě c uk roví. N a ob ě d b y c h om s i m ě l i vš ic h n i d á t p ok rm z van ý k ub a, j s ou t o vl as t n ě vař e n é k roup y z ap e č e n é s h oub am i. T i, k t e ř í t ř e b a h oub y n e j í, m aj í ož n os t d á t s i p ř e d č as n ě b ram b orový s al á t.

11 P ok ud b y n ě k om u vy d at n ý ob ě d an i t ak n e s t ač il, k od p ol e d n í s vač in ě s i m ů ž e d á t op ak ovač k u a s n í s t d al š í van il k ové roh l í č k y. K ve č e ř i, k e k t e ré us e d á m e vě t š in ou ok ol o š e s t é h od in y ve č e rn í, k d y ž už s e t aj e m n ě s e t m í, n e od m y s l it e l n ě p at ř í vá n oč n í s m až e n ý k ap r n e b o ř í z e k s b ram b orový m s al á t e m a vod a n a z ap it í k os t í, z ap ic h uj í c í c h s e d o k rk u. J ak o b on us s i m ů ž e m e uvař it ry b í p ol é vk u, k t e rá s e d á z h ot ovit z m n oh a d ruh ů ry b a rů z n ý m i z p ů s ob y : -) T ak d ob rou c h uť! Hanka Elb. 9. C M e z i n e j č as t ě j š í vá n oč n í p ově ry b e z p od m í n e č n ě p at ř í c e l od e n n í d rž e n í p ů s t u, ab y c h om ve č e r m oh l i n a vl as t n í oč i s p at ř it zl a t é p r a s á t k o. N ě k t e ré rod in y s i m y s l í, ž e uj í d á n í vá n oč k y p o m al ý c h k ous k á c h a p it í vod y n e b o č aj e s e n e p oč í t á, al e n ě k d o j e t ak z vě d avý a t rp ě l ivý, ž e z a c e l ý d e n n e z avad í an i o d rob e č e k. S t out o p ově rou s e t o m á vl as t n ě t ak, ž e k d o z l at é p ras á t k o uvid í, b ud e c e l ý d al š í rok b oh at ý. D š í p k t e s e t ý k á p e n ě z, j e n o v o r o č n í č o č k a N N s e k ě d p ř č k k d y ž j c e l p ě k n ě s n í t e, b e t e m í t p c e l ý m n p e n ě z. al ově ra, rá. a ový rok ob u ip raví oč a, a i ou ud o rok oh o P ak t u m á m e z vy k, k t e rý s e t ak é t ý k á V á n oc. J e t o r o zk r a j o v á n í j a b l k a. P od l e t oh o m á m e z j is t it, j ak d l ouh o j e š t ě b ud e m e n až ivu.

12 P ok ud s e vá m v n ap ř í č roz k roj e n é m j ab l k u ob j e ví h vě z d a, c e l ý rok b y s t e m ě l i b ý t z d raví, n e m ě l a b y vá s p os t ih n out ž á d n á k rut á n e m oc. P ok ud s e vá m k rom ě h vě z d ič k y ob j e ví c ok ol i j in é h o, z n am e n á t o d o rok a a d o d n e s m rt. P l e d n í n n í p k t e s t t č í s l e p m e, b e h á n í s t ř e v í c e m y ž d í h í n Š t ě d d e n s t ř e c e m z s e b e b e š p k k e d ř í m, z n e n á t p n ž e s e t t n m e á s t ě h e s e. P e m b e k k j s m ě m d d j e t p d í z n e n í, ž e t e n t j e š t ě z ů s t e d s I n R. 9. C os vá oč ově rou, o ré i v om o oví ud ze. Kd vk a od a rý ví a a on ud ič ou uk az ovat ve am o ro i, v om o ové roc vd a od uj ok ud ovš ud uk az ovat am ol i in am re o om u, o ro vk u am o rok an om a rod ič i. re a T e ď s e p o d í v á m e, j ak s e s l av í V á n o ce i j in d e, n e ž v Č e s k é r e p u b l ice. K d yž n a Š tě d r ý d e n r á n o v s tan e te a p o p ř e j e te r o d ič ů m tř e b a š ť as tn é a v e s e l é, j e to s ice m il é, al e n e n í to n ic m o c z aj í m av é h o. O v š e m ř í ct j im to tř e b a p o r tu g al s k y, ital s k y n e b o an g l ick y, to u ž j e n ě co j in é h o. T ak tad y to m á te p r o p ř í p ad, ž e b yte j e ch tě l i p ř e k v ap it: V e s e l é V á n o c e ital s k y: BUON NATALE ch o r v ats k y: S R ETAN BOZ I C š v é d s k y: G OD J UL š p an ě l s k y: F ELI Z NAV I D AD ar ab s k y: EI D AH S AI D AN W A S ANAH J AD I D AH an g l ick y: M ER R Y C H R I S TM AS Ně m e ck y: F R Ö H LI C H E W EI H NAC H TEN A ž b u d e m e v ě tš í, tak s e n á m m o ž n á p o d ař í o d ce s to v at n ě k am d o V e l k é B r itá n ie n e b o d o A m e r ik y a z až í t tam V á n o ce p o j e j ich. T e ď n á m m u s í al e s tač it p o u z e p í s m e n k a tad y n a p ap í ř e. T ak s e n a ch v í l i p ř e n e s m e d o z ah r an ič í : - T ak k u p ř í k l ad u v I tá l ii s e p e č e n a V á n o ce z v l á š tn í b á b o v k a, k te r á s e j m e n u j e P an e tto n e ( z n í to s p í š e j ak o p iz z a co? ). D á r e č k y n o s í o š k l iv á, al e d o b r o s r d e č n á ž e n a, č ar o d ě j n ice B e f an a. V yp ad á to al e, ž e v b u d o u cn u b u d e I tal ů m n ad ě l o v at s p í š e m al ý Babbo Natale.

13 H V A m e r d ě v ě š í p u n č o n k r b č e k í n d š í d e n, 2 5. p r o s e j S C l s v n o n ě n ě l í ( s k o u p p u n č o X X L ). V n é j e, ž e r ů ž o l í o u š k p ů v o d n ě v j o h o l d s k ý n á m o ř n í k v z e l e n é m k á s f f k o u, p r o ž e s h o l d s k ý m k o l o n p ř l u l. D n e š n í p o d o b u z í s k r o k u , k d h o n z á z k u f m C o - ice ti ch y a a aj a al a to in c, až im an ta au ci co ad to ab y i il y ch y tip cí tl tí yp ad al ak an ab tě aj to an i is ty ip al až y tak a ak ir y ca- C o l a o b l é k l j e d e n v ý tv ar n í k. S an ta C lau s b yd l í s p o l u s e s k ř í tk y p o m o cn í k y z a p o l á r n í m k r u h e m, o d k u d v yr á ž í n a s an í ch taž e n ý ch s tá d e m s o b ů. Ne s m í ch yb ě t v e l ik á h o s tin a s tr ad ič n í m k r o can e m s k aš tan o v o u n á d iv k o u. - T o v D á n s k u z ač í n aj í ž í t v á n o č n í m i s v á tk y u ž n ě k o l ik m ě s í ců p ř e d e m. D á r e k m u s í b ý t p o ř á d n ě z ab al e n ý h l av n ě h o d n ě k r ab ic a p ap í r ů. V á n o ce s e j m e n u j í J u l. D á r k y n o s í J u lboc k, co ž j e k o z e l z e s l á m y. D á r e č k y m á n a s v ý ch z á d e ch a k d yž j ich j e m o c, tak i k o l e m s e b e. K j í d l u s e p o d á v á h u s a, k ach n a č i v e p ř o v á s č e r v e n ý m z e l í m, te p l á š u n k a, tr e s k a s ř e d k v ič k o u, h o r s k ý r ý ž o v ý n á k yp s e z ap e č e n o u m an d l í.. E l b o u r n o v á 9. C F il m n e s ouc í j m é n o V á n oč n í k ol e d a p ř e vy p rá ví p ř í b ě h s t aré h o E b e n e z e ra S c roog e ( J im C arre y ), k t e rý z ač í n á vá n oč n í p rá z d n in y s e s vý m ob vy k l ý m s k rb l ic k ý m op ovrž e n í m. Ke s vé m u vě rn é m u ú ř e d n í k ovi s e c h ová s t raš n ý m z p ů s ob e m, j ak ob vy k l e. N a s vé h o ve s e l é h o s y n ovc e s e t ak é k ouk á op ovrž l ivě, al e k d y ž h o j e d n ou d uc h ové V á n oc m in ul ý c h, p ř í t om n ý c h a b ud ouc í c h ve z m ou n a c e s t u, k t e rá m u ot e vř e oč i, od k ry j í m u p ravd y, k t e rý m s t arý S c roog e n e c h t ě l uvě ř it. M us í ot e vř í t s vé s rd c e a od č in it rok y š p at n os t í, d ř í ve n e ž b ud e p ř í l iš p oz d ě. J e s t l i s e m u t o p od ař í a p e n í z e, k t e ré m ě l as i c e l é t y rok y p ř il e p e n é n a oč n í c h ví č k á c h s e od l e p í, s e d oz ví t e ve f il m u, k t e rý j e z p rac ová n d o f orm á t u 3 D.

14 H T at o d e t e k t ivn í h ororová k n ih a od L ee arrisov é vy p rá ví o d l ouh o oč e k á van é, al e p ok až e n é s vá t e č n í ve č e ř i v k l á š t e ř e s vat é h o Š t ě p á n a, k d e d n e s už vd an á C h ris t in e B e n n e t t ová s t rá vil a j ak o j e p t iš k a p at n á c t l e t. K ve č e ř i n ik d y n e d oš l o. P roč? T o s e d oz ví t e v k n iz e. J e d in é, c o p roz rad í m, j e, ž e h l avn í m h os t e m ve č e ř e m ě l b ý t A g á t in ot e c, k t e rý s e n e d os t avil. N aj d ou s e p ouz e k us y š at s t va ve s n ě h u. P ol ic ie s e roz h od n e vy č k á vat, j e l ik ož n e n ac h á z í ž á d n á vod í t k a, p od l e k t e rý c h b y m oh l a p á t rat. A l e C h ris t in e ví, ž e č í m d é l e s e b ud e č e k at, t í m h orš í m ů ž e b ý t k on e c p ro O t c e M c C orm ic k a. V y d á vá s e t e d y p o s t op á c h, k t e ré j i n e us t á l e s m ě ruj í k am s i d o m in ul os t i.. Hanka Elbo u r no v á 9. C Z k a ž d éh o r o č n í k u n a š e h o d r u h éh o st u p n ě j sm p o l o ž i l i m u o t á z k u : Jaké novoroční předsevzetí sis připravil / a na rok ? e vyb r a l i j e d n o h o sp o l u ž á k a a T erez a M ikov á 6. B: V ě t š in ou s i ž á d n á n e d á vá m, al e as i s e b ud u m us e t ví c e uč it d o š k ol y. V eronika G runc lov á 7. B: N n e vě ř í m, a p rot o s i ž á d n á n e d á vá m. a ž á d n é t ak ové h l e vě c i

15 Bára Š eb kov á 8. A : N e b u d u t o l i k j í st, b u d u se u č i t, b u d u h o d n á, d o u f á m, ž e se m i t o p o d a ř í : D K ristý na D opirákov á 9. A : J á si vě t š i n o u p ř e d se vz e t í n e d á vá m, a l e k d yž u ž si n ě j a k é t e d y d á m, t a k j e t o st r a š n á k r a vi n a a n e d o d r ž í m h o, t a k ž e si t o n e c h á m v t a j n o st i a u vi d í m, j e st l i j e š t ě t e n h l e r o k n ě j a k é vym ysl í m. H.Elbournová 9.C Dárečky pro naše mazlíčky O svátcích nesmíme zapomenout na naše věrné mazlíčky. Neměli bychom je moc překrmovat sladkostmi a obvzláště čokoládou, která je pro ně toxická. Nejlépe potěšíte své miláčky, když jim koupíte ''pamlsky'', to jsou dobroty vyrobené přímo pro ně. Mají různé tvary, např. kostičky, rybičky, myšičky, plátky, pletenice a mnoho dalších. Při velikých mrazech je můžeme obléci do hezkých i trendy oblečků. Neměli bychom to přehánět, protože to může být pro ně nepříjemné. Přeci to nejsou žádní plyšáci :-) Svému mazlíčkovi můžete také koupit hračku, ale neměli bychom jim dávat naše, protože mohou spolknout nějakou součástku a udávit se, nebo by měli jiné potíže,

16 N proto jim radčji kupujte hračky ve zverimexu nebo po internetu, kde máte jistotu, že váš mazlíček nemůže nic spolknout. Barbora Volfová P r o t y c h y t ř e j š í z v á s j e S i l v e s t r s v á t e k, k t e r ý v í t á N o v ý r o k. P r o t y h l o u p ě j š í, v ě t š i n o u n e z l e t i l é, j e t o j e n d a l š í p ř í l e ž i t o s t s e o p í t. Slovo Silvestr je latinského původu. Jak jistě vš ic hni dob ř e ví te, slaví se vž dy 3 1. prosinc e. e vž dy vš ak nový rok zač í ná př í znivě, není to tak? P ro kaž dého z vá s je velká leg rac e pouš tět petardy, stejně tak jako je pro některé z vá s velká f rajeř ina

17 se opí t. N eví m, jestli někdo z vá s po silvestrovské noc i viděl televizní zprá vy neb o č etl noviny, ale kaž dý rok jsou po světě stovky, m ož ná tisí c e poraněný c h od petard neb o př iotrá vený c h velký m m nož ství m alkoholu, ne-li hůř. V á ž ně vá m to za to poř á d stojí? N a něc o takového jste ješ tě m alí, ale to b y ste m ěli konec konc ů vědět sam i dob ř e, protož e jenom jeden č lá nek vá s o tom asi nepř esvědč í. Silvestr je m ož ná skvělý svá tek, ale je to jeden z těc h, př i který c h vzniká nejví c e ú razů vůb ec. N ec hc i vá s straš it já, m ěl b y vá s straš it pohled na ty lidi, c o už nikdy neuvidí neb o už nikdy neb udou c hodit. A ne kvůli Silvestru, ale kvůli tom u, ž e si nedali pozor, a př es vš ec hna varová ní dělali to, na c o se kaž dý den př ed tí m upozorň uje. I. R ůž ič ková 9.C Zima začíná zimním slunovratem dne a končí příchodem jara. Dokážete přeházet písmena tak, aby vznikly zimní měsíce?! DEN EL, Ú ORN, SPON CERI. Dokážeš rozluštit tuto říkanku?.ížej ÍJ ES TEBŘH,ECČIČOK EJ AMIZ,ÍŽĚB MELOK ZÁRM,ÍŽĚNS,ÍŽĚNS. Proč chodí tři králové?. Kdo slaví svátek na Silvestra?.

18 O Co se ti vybaví, když se řekne zima? Zapiš do tabulky. Jménem celé 9. B přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok. Herejtová Kristýna 9. B ( st ř e d a ) P o t í ž e : p a k o va n ě ž á c i ( d ě vč a t a ) p r o sí, a b y b yl y o p r a ve n y d ve ř e n a W C, j d e j i c h z a ví r a t p o u h á p o l o vi n a v o b o u p a t r e c h. N á m ě t y :

19 B yl a vz n e se n a ž á d o st o t o, a b y b yl o vo l n ý c h h o d i n á c h p ř í st u p d o k n i h o vn y a n a p o č í t a č e, h l a vn ě v z i m n í m o b d o b í. P o k u d se t ř í d a c h c e z a p o j i t a p o sk yt n o u t n ě j a k é h r a č k y n e b o o b l e č e n í p r o d ě t sk ý d o m o v, j e n u t n o se d o h o d n o u t s t ř í d n í m u č i t e l e m. A k c e : V p á t e k se u sk u t e č n í Č e p i č k o vý d e n, k d y k a ž d ý z ž á k ů m u sí d o r a z i t s vá n o č n ě vyz d o b e n o u č e p i c í, p o k u d n e, č e k á h o t r e st. P o k r ý vk y se n o sí p o c e l ý d e n o p ř e st á vk á c h a p ř e d z a č á t k e m 1. h o d i n y. P r a vd ě p o d o b n ě v ú t e r ý se b u d e k o n a t vá n o č n í d i sk o t ék a, b u d o u se h r á t r ů z n é h r y, a l e vš e b u d e j e š t ě u p ř e sn ě n o, p r o g r a m b u d e m o ž n á sp o j e n s d i va d l e m, k t e r é p ř i p r a vu j e 9. B. Školní parlament př ej e v š em kantorů m a ž á ků m h od ně š tě s tí a z d rav í d o roku Otázky na konec - jak pozorně jste četli? 1. Co se vozí do Drážďan 25. prosince na trhy? 2. Co znamená, když se nám v rozkrojeném jablku objeví hvězda? 3. Kdo naděluje dárky v Itálii? 4. Jak se jmenuje hlavní hrdina filmu Vánoční koleda?

20 5. Co nesmíme dělat, abychom na Štědrý den spatřili zlaté prasátko? 6. Proč by si naši mazlíčci neměli hrát s našimi hračkami? 7. Co hlavně patří mezi oblíbené vánoční cukroví? 8. Nezbytné je mít na Štědrý den k obědu hlavně co? Děkujeme, že jste si se zájmem přečetli vánoční číslo Lupenů z Jungmannky a příště se těšte na další číslo. Tak si to nenechte ujít!!! :-))

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a " P o d p o r a z a m ě s t n a n o s t i n a v e n k o v ě p r o s t ř e d n i c t v í m p o s k y t o v á n í m i k r o p ů j č e k a v z d ě l á v á n í v e n k o v s k é h o o b y v a t e l s t v a.

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě čí ě á ě í ů á á ž ě á ší ří á á ů č í ď š ý ů ě ý ě č ží é á í Č é ář ě ý ě á á č í é č í ž é ř č é í ž šší á šší é é é ě ž š í ž š ě ž š Ž ž á ě á č ší á žíš ž é é č á íž á úč ý č ž č á ů Š á é č é á

Více

Č á á á Ž á š Í á ě ň č á Ť á á é š Ť ě é ž čá Ť Č Ť ě š é é á á á č á ě á š á é ě ž á á š é á á á č ě č ě č á Ž ě é ě á Ž é Í ě š á ě á ž Ž č á á ě é č é ě á á ě á č á á Í á ě ě š ě Ž Ž ž ž Í ě č Ž éč

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á š ý č á í á í é é á á í í š í ě í ž š ě č é ščí ž ž ě í č č Ž ý í ř ě ů ží ří í é ě š é ě á š š á é š í š é á í é é ě é ýš ý ů ý ě ý č ú á Ž á í é š ě ů é á í ř é ž ě ě ř í á á é á ě í íř é ý ě ří á ž

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

é á Š ě ó ř ž á Á Š ě á ů é á í ř š áž č á ů í á í í ě í é á í ě š ří č ě í á á ů í í ř é í ž í ě ší řá č í ř ů í é é á é é ě ě ň é á ří á ň é ř č í Č

é á Š ě ó ř ž á Á Š ě á ů é á í ř š áž č á ů í á í í ě í é á í ě š ří č ě í á á ů í í ř é í ž í ě ší řá č í ř ů í é é á é é ě ě ň é á ří á ň é ř č í Č č ý ů á á á č á í ě ě ší ž ó Íě ří š ý č ó ý ě ý ě č ý ř č é é ě í í š ž í ý í á í ř ší í č é é č é í ž ř ď č í í č é í Š Ý é á í ý é ž ž č ž č éč é ě á é á č í í ú ř á č é á č á ří ž ý í í é ú ě č ó ý

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

č á š ý á čš á á é á č š ř é č á á š á á á á š ř š Í Č á á é ě č č č č ú ř ě č č šť á ě ý ů ě á á é š á á á á č ř á č ř š á ř šš é é ě á á š ý á ě ě š ř ů á š Š á á ř é á é š š ž Ť Č á á š é ř š š ý Ť

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

é ě ě ž é šř é ě ž ý é Ó šř á é ó é č ť ý ý ě ý ů š ř ě ž ů á šř é řó ó č ž úž é ě č ě ř ó ť ě ů é ě ě ě ř ó ů ě ů ě Ř é ř ý ý á ě ů ů é ě ó č š ů é ě

é ě ě ž é šř é ě ž ý é Ó šř á é ó é č ť ý ý ě ý ů š ř ě ž ů á šř é řó ó č ž úž é ě č ě ř ó ť ě ů é ě ě ě ř ó ů ě ů ě Ř é ř ý ý á ě ů ů é ě ó č š ů é ě Ě ÝÚŘ Í ž š č ř Č Ř Á ÁŠ ě ýúř ú ž á úř ě ř ř ě ř ý úč ý ř š ý á č ě ě š ř ů á á á č ú á á řá á á á ěžá á á ě ň á ň Č Í ř á é ě ý úř ň ý ě ř á éžá ř ý ů Íť ž á á á áš č á ě ě á á ě řá á áš ě á á ý ě ň

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více