Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y

2 H y b á s n i čk S il v e s tr pro s i n e c p o v ě r y a z v y k y v ý l e t d o N ě m e c k a d e k o r ac e Ahoj, školní redakce vá s zdraví j ednu advent ní nedě li p ř ed Vá nocem i. T y u ž se b líž í, sníh se si ce ob j evi l, ale j i st ot u, ž e Vá noce neb u dou na b lá t ě nem á m e. Vá noce se ná m vě t ši ně asi líb í, h lavně kdy ž kou ká m e na dom y ob leč ené do t ep lý ch a b ílý ch kab á t ků a ne j en t eh dy, p oku d naše nosy m rznou a nasá vaj í vů ni p ř i p ravované h o cu kroví a vá noč ek. Vá noce p at ř í k t ě m nej h ezč ím svá t ků m v roce - b odej ť b y ne, kdy ž j en sam ot né vy b írá ní dá rků ná m navodí t u sp rá vnou at m osf é ru. S vý b ě rem dá rků vá m j i st ě p om ů ž e ná š č lá nek, ve kt eré m se s ná m i vy dá t e na i m ag i ná rní naku p ová ní ná p adi t ý ch dá rků, a t o nej en p ro své li dské, ale i zvíř ecí m i lá č ky. á zení b ot ou, p ou št ě ní skoř á p ek oř ech ů a další zvy ky j sou ná m asi všem zná m é, ale m y t u p ro Vá s m á m e další p ově ry a p ovídá ní, kt eré se m ů ž e h odi t. J est li ně kdo z vá s dost al za ú kol u p é ct cu kroví, t ak nezou f ej t e,

3 m p ř i A ž p ř č á i p j p á u ž S i ( b ) J j t č L u p p č m i i p ř m ( ) ú ě ů st ač í ít naše Lupeny ru ce. se nab až ít e Vá noc, ej dem e do st, kt erá oradí, ak si oř dně ít lvest ra ez neh od:-). eli kož e ot o íslo školních enů oslední v roce, lou ím e se s vá všem a ej em e noh o nej en školních sp ch a radost í v roce.. E. H N a konc i ř íj na j s m e vyr azil i na pozná vac í zá j e zd do j iž ní A ng l ie. T e nt o kr á s ný zá j e zd s i pr o ná s př ipr avil y paní u čit e l ky H e l e na P ac h ne r ová a J ana K om ínková, za c ož j s m e j im všic h ni m oc vdě ční. P o zá b avné a ná r očné c e s t ě au t ob u s e m j s m e u ž b yl i všic h ni ne dočkaví. T ě šil i j s m e s e na nová m ís t a a vě c i, kt e r é pozná m e, na l e g r ac i, kt e r ou zaž ij e m e, al e i na adopt ivní r odiny, u kt e r ý c h j s m e po dob u zá j e zdu b ydl e l i. V r anníc h ú t e r níc h h odiná c h j s m e dor azil i do L ondý na. P r vní de n j s m e ob j e voval i kr á s y a zá h ady m ě s t a L ondý na. N avšt ívil i j s m e nu l t ý pol e dník, T ow e r, T ow e r b r idg e, kat e dr á l u s v. P avl a a pr oh l édl i j s m e s i vá l e čnou l oď z 2 s v. vá l ky. N ave če r j s m e doj e l i na m ís t o, kde j s m e s e s e t kal i s našim i adopt ivním i r odiči. Vše c h ny př e d s e t ká ním př e padl s t r ac h a ne r vozit a, al e po c h víl i j s m e s e " ot r kal i" a r ozj e l i s e do s vý c h nový c h dom ovů. P r vní de n pr ob ě h l b e z pr ob l ém ů, až na j e dnu př íh odu s vym ě ně nou t aškou. D r u h ý de n j s m e s e s os t at ním i s e šl i všic h ni opr avdu nadše ni. V r odiná c h s e ná m m oc l íb il o. K dyž u ž j s m e s e s e šl i všic h ni, m oh l i j s m e vyr azit do př ís t avu P or t s m ou t h. S h odou okol nos t í j s m e zde b yl i zr ovna v de n vý r očí ú m r t í kapit á na N e l s ona, a t ak j s m e navšt ívil i j e h o l oď a m u ze u m. P ot é j s m e zam íř il i do ne dal e kéh o r yb á ř s kéh o m ě s t e čka a pr ošl i s i j e h o u l ičky. N á s l e du j íc í t ř e t í de n j s m e s e vydal i do

4 paše r á c ký c h j e s kyň a na ná všt ě vu m oř s kéh o s vě t a, kt e r ou j s m e zakončil i pr oc h á zkou po pl á ž i. D al šíh o ne u vě ř it e l néh o zá ž it ku s e ná m dos t al o na kř ídový c h ú t e s e c h, kde j s m e poř ídil i m noh o pě kný c h zá ž it ků, al e h l avně f ot og r af ií. Vyče r paní j s m e s e ode b r al i naší M á ň ou ( au t ob u s ) do dom ovů. P os l e dní de n j s m e s e opě t vr á t il i pozná vat h l avní m ě s t o L ondý n. P r ošl i j s m e s i t r as u pl nou zná m ý c h pam á t e k, j ako j e B ig B e n, l ondý ns ký par l am e nt či B u c king h am s ký pal á c. N ě kt e ř í z ná s s e s ve zl i na L ondý ns kém oku a vše s i pr oh l édl i z vý šky. O dpol e dne j s m e m ě l i r ozc h od a h l avně čas na t o, ab yc h om s i m oh l i nakou pit ně j aké dá r ky a j ídl o na zpá t e ční c e s t u. N ave če r j s m e zam íř il i k au t ob u s u, ke kt e r ém u ná s dove zl a vyh l ídková l oď L ondý ne m. N a c e s t ě zpě t ná s če kal a j e št ě j e dna pl avb a, a t o t r aj e kt e m, kt e r ý ná s dove zl ke b ř e h ů m F r anc ie. C e s t ou au t ob u s e m j s m e s i j e št ě u ž il i pos l e dní c h vil ky zá b avy. A když j s m e s e b l íž il i k B e r ou nu, naše pr ů vodkyně s e s ná m i r ozl ou čil a dů vt ipný m i pís ničkam i, kt e r é ná s pr ová ze l y c e l ý m zá j e zde m. Za pob yt v A ng l ii m oc dě ku j e m e. B yl s u pe r!!! G r ou p f r om 9.A Zajímavá města s n áz vy D r áž ď an y a M íš e ň V pá t e k j s m e j e l i s e škol ou na vý l e t do D r á ž ď an ( ně m e c ky D r e s de n). M ě l i j s m e s r az v 7 h odin př e d škol ou. K dyž j s m e dor azil i, s vít il o s l u níčko, al e př e s t o b yl a ne př íj e m ná zim a. Z au t ob u s u j s m e vys t ou pil i h ne d ve dl e vá nočníh o t r ž išt ě, kde vyku koval o m al é r u s ké kol o. N a vá nočníc h t r zíc h b yl ve l iký ná val l idí, b yl o t u opr avdu m oc s t á nků, kde s e pr odá val y kr aj kové ozdob y, b yl inné čaj e, oř íšky v kar am e l u, u ze niny, r u čně vyr ob e né s víčky, dř e vě né i pl yšové h r ačky a dr á ž ď ans ké št ol y. Vě t šina dě t í vyr azil a do ve l m i l e vnéh o ob c h odu, kde pr odá val i če r t ovs ké r oh y a s ant ovs ké če pic e. K dyž s e začal o s t m ívat, pom al u s e r ozs vě c oval y c e l é D r á ž ď any a zá r ove ň začal o pě kně př it u h ovat. V D r á ž ď ane c h m aj í j e de n pě kný zvyk, vž dy pe kař i u pe čou 5 t u n t ě ž kou vá noční dr á ž ď ans kou št ol u ( m aj í j i dokonc e pat e nt ovanou ), nal ož í j i na ob r ovs ký vů z a ve zou j i s pr ů vode m až na vá noční t r h y, kde j í nakr á j í a pr odá vaj í. A nt onie H ošková M íšeň s e ř e kne ně m e c ky M e iß e n.t ady j s m e s e dozvě dě l i o

5 vzniku m íše ň s kéh o por c e l á nu, kt e r ý j e u niká t ní s vý m l e s ke m. D okonc e i e x ku r ze b yl a v če št ině. D ozvě dě l i j s m e s e ně c o o vý r ob ě a g l azová ní. P ot é ná s l e doval a pr oh l ídka m u ze a, kt e r é b yl o v t éž e b u dově. Vidě l i j s m e por c e l á nové vá zy, zvíř at a a ke r am iku s r ů zný m i m ot ivy. M ot ivy j s ou např. r os t l inné, indiá ns ké a or ie nt á l ní. N e j zná m ě j ším vzor e m j e c ib u l ový vzor. M íše ň j ako m ě s t o s padá pod m ě s t o D r á ž ď any, kt e r é j s m e t aké navšt ívil i. T e r e za K u b išt ová t é m ě ř ž d é h o r o č n í n a š e h o d r u h é h o u p n ě j e b r a l i n ě e r é z a p o l o ž i l i j i m d o t á z, e r é n e o d m y i t e l n ě p a t ř í V á n o c ů m. Z ka ku st sm vy kt vá s vě ky kt sl k 1. C o si p ř e j e t e k V á n o c ů m? 2. K d e b u d e t e t r á vi t Š t ě d r ý d e n? I v e t a K o u c k á 6. B : C h t ě l a b y c h h o d n ě d e n í č e k s h e sl e m, a b y c h k n ě m u m ě l a p ř í st u p j e n j á. V á n o c e b u d u sl a vi t v kl i d u s r o d i n o u. A n e t a K y n c l o v á 7. B : P ř á l a b y c h si a si n e j ví c m o b i l, p a k sa m o z ř e j m ě d a l š í d r o b n o st i. J a ko ka ž d ý r o k s r o d i n o u d o m a. E l i š k a J a r o š o v á 9. C : K V á n o c ů m b y c h si p ř á l a h l a vn ě n o vý m o b i l. V á n o c e sl a ví m d o m a, s r o d i č i a b r á c h o u.

6 A n e t a L u k e š o v á 9. C : N f o ť á k. N o r m á l n ě sl a ví m V á n o c e kl a si c ky d o m a. e j ví c z e vš e c h d á r ků b y c h si p ř á l a a si P í u č. R e g i n a Š á l k o v á : N e j ví c z e vš e h o b y c h si p ř á l a z a m r z l o u B e r o u n ku a sn í h, t o b y m i u d ě l a l o m o c ve l ko u r a d o st. V á n o c e sl a ví m v kr u h u svý c h b l í z ký c h. I. R., H. E. 9. C T ak zas e po r oc e, m á m e t u Vá noc e, vá noční ná l ada vše c h ny ná s ovl á dá. C h c i t i j e n za s e b e pos l at pá r ř á dků, př íj e m né pr ož it í vá nočníc h s vá t ků. C u kr oví s vanil kou, šu pinku pr o št ě s t í a s pou s t u s vě t ý l e k na vaše m ná m ě s t í. H odně dá r ků na Vá noc e, ať s e dař í v novém r oc e. Ve s e l é Vá noc e. Ž ane t a F iše r ová Vá noc e u ž na m ě zvoní, ve vzdu c h u t o kr á s ně voní, če r t ík u ž s m ě j e s e. N akone c m ě odne s l, M iku l á š dob r ů t ky m i př ine s l, andě l m ě poc h vá l il, če r t ík s e r ozzu ř il. P r oč ne m oh u j i m ít,

7 J á b yc h j i c h t ě l j ís t, N e, če r t e, ne b e r j i, vž dyť ona ne zl ob í. A u ž j s ou t u t y Vá noc e, po t om naše m dl ou h ém r oc e, pak zvone c zazvonil, a b á s ničky kone c b yl. K os t u dis ová S im ona VÁNOČNÍ K R A B I ČK A Materiál: Dřevěná krabička, ubrousek, akrylová barva, bezbarvý lak, papír na pečení, žehlička, písek, zlatá barva. Postup: Krabičku natřeme bílým akrylovým lakem, necháme zaschnout. Z ubrousku vystřihneme obrázek a odstraníme dvě spodní nepotištěné vrstvy ubrousku. Místo, kam budeme obrázek lepit, potřeme lepidlem. V tomto případě si pomůžeme žehlením. Po zaschnutí přiložíme obrázek, který překryjeme papírem na pečení. Přejedeme lehce žehličkou (stupeň 1-2). Jakmile bude obrázek pevně přichycen k podkladu a zafixujeme. VÁNOČNÍ P ŘÁNÍ Materiál: Papírová čtvrtka, hedvábí, barvy na hedvábí, zlatá Gutta, lepidlo, tenký vlasový štětec. Postup: Čtvrtku A5 přeložíme na polovinu. Přední stranu ozdobíme čtvercem nabatikovaného hedvábí. Hedvábí přelepíme lepidlem na papír. Pevně přitiskneme a necháme uschnout. Domalujeme zlatou Guttou nebo barvami na kresbu. VÁNOČNÍ OZ D OB A

8 Kristýna H e re j to v á 9. Materiál: překližka 3-5 mm silná, Dispercol, obrázek, plochý štětec, stužka. Postup: obrázek po nalepení uhladíme prsty. B T i p y n a b e z v a d á r k y U ž z h r u b a z a t ý d e n t a d y m á m e Vá n o c e. J e t o s v á t e k, n a k t e r ý s i l i d é v z á j e m n ě d á v a j í d á r k y, c o ž m ů ž e b ý t č a s t o p r o l e c k t e r é h o č l o v ě k a v e l k ý p r o b l é m. M n o h o l i d í s h á n í v á n o č n í d á r k y n a p o s l e d n í c h v í l i, a p o k u d j e j e š t ě t a k é n e m á t e a n e v í t e s i r a d y, m ů ž e t e s e n e c h a t a l e s p o ň t r o c h u i n s p i r o v a t n a š í m č l á n k e m. T a k o v o u p o s l e d n í z á c h r a n o u p r o d í v k y ( a ť u ž k a m a r á d k y, m a m i n k y, n e b o b a b i č k y ) b ý v á č a s t o k o s m e t i k a. M e z i l e v n ě j š í, a l e p ř e s t o p o m ě r n ě d o b r o u k o s m e t i k u p a t ř í n a p ř. A v o n. V j e j i c h k a t a l o g u s i u r č i t ě v y b e r e t e. P o k u d b y s t e c h t ě l i n ě c o l e p š í h o, p a k b y t a d y b y l a t a k é č a s t o d o p o r u č o v a n á z n a č k a Vi c h y. J e j i c h p ř í p r a v k y j s o u o p r a v d u v e l m i d o b r é, p r o t o s e t a k é p o h y b u j í v e v y š š í f i n a n č n í k a t e g o r i i. Vá n o č n í d á r k y p r o m u ž e.

9 M y s l í m s i, ž e t á t u a n i d ě d e č k a b y n e u r a z i l a s k v ě l á k á v a ( o s t a t n ě z n á m o b c h o d v Č e s k é u l i c i, k d e p r o d á v a j í s p o u s t u d r u h ů k á v y ) n e b o d o b r ý s y p a n ý č a j. K a ž d ý D O SP Ě L Ý b y m ě l r a d o s t t ř e b a z d o b r é l a h v e v í n a. S v á n o č n í m i d á r k y s i k a ž d ý d ě l á h r o z n o u h l a v u, a l e u z n e j t e s a m i, ž e k a ž d é h o p o t ě š í, ž e j s t e s i n a n ě j v z p o m n ě l i. A ž e i s e b e m e n š í t r e f n ý d á r e k m ů ž e u d ě l a t v ě t š í r a d o s t, n e ž o m l u v a s e s l o v y : n i c j s e m t i n e s t i h l a k o u p i t. I r e n a R. 9. C Naše ch u ť o v é b u ň k y u ž v y s í l aj í s i g n á l y S O S, n em o h o u j i ž d é l e č ek at n a s l ad k é d o b r o t y, k t er é n eo d m y s l i t el n ě p at ř í k s y m b o l ů m V á n o c. T ak d o t o h o! V o s í ú l k y g ů 6 0 g e c h ů g m c u u 6 0 g R m á s l 2 l ž e 1 l c u u N ň : 2 l ž e e l u g R C l s 5 0 g e c h ů : piškot, oř, ou čkovéh o kr, am y ové, íc kakaa a pyt íče k vanil kovéh o kr a ná pl íc vaj čnéh o ikér, am y as ic, oř Postup: Piškoty válečkem rozdrtíme až na jemnou moučku, př idáme jemně pomleté oř ec h y a ostatní ing redienc e a vyprac ujeme h ladké tě sto, které nec h áme c c a 3 0 minut odpočinout v c h ladnu a poté plníme do f ormiček na vosí ú lky. D o každé h o ú lku dáváme náplň a uzavř eme c elý m piškotem. B á b o v i č k y : g H e r y, g l í sk o vý c h o ř e c h ů, 5 0 g h o ř k é č o k o l á d y, g c u k r u m o u č k a, 3 l ž í c e m e d u, 2 0 g k a k a a, 4 0 g c e l o z r n n é m o u k y, š p e t k a m l e t é sk o ř i c e a m l e t éh o h ř e b í č k u

10 m N a n á p l ň : g č o k o l á d y s vyš š í m p o d í l e m k a k a a ( % ), g R a m y m á sl o vé, 5 0 m l va j e č n éh o l i k ér u ( p r o d ě t i va n i l k a ) H h c h ř V h c h h c c 3 0 K f ř ě C c c 2 0 U h h N ř h R h (. N c h V h. H. E l b o u r n o 9. C Postup: eru promíc áme s jemně nastrouh aný mi oř íšky, rozpuště nou čokoládou, ukrem a medem, kakaem, moukou, skoř ic í a eb íčkem. yprac ujeme ladké tě sto, které uložíme do ladu a nec áme a minut odpočinout. ousky tě sta vtlačujeme do ormiček na košíčky. Pečeme ve vyh áté troub př i a minut. pečené košíčky nec áme vyc ladnout a pak je vyklopíme. a náplň rozeh ejeme čokoládu. Po vyc ladnutí ji společně s amou vyšleh áme do kré mu a oc utíme liké rem vanilkou) áplň dáme do ukrář ské o sáčku s trub ičkou a náplní ozdob íme upečené košíčky. rc ní část košíčku namočíme do rozpuště né čokolády a ozdob íme např oř íškem, perličkou či jinou ozdob ou. vá Už jako malé děti nás rodiče krmili tím, že pokud neb udeme na Š tědrý den od rána do v ečera jíst, uv idíme z laté prasátko. A le jak už z náme z reklamy na kof olu ( ne ne, já nemusím, já už h o v idím ), jsme se poučili, že v ážně čekat nemusíme. P roto v ám př ináš íme rady, jak utiš it h ladov é v olání žaludku. K t y p ic k é vá n oč n í s n í d an i p at ř í s am oz ř e j m ě č aj n e b o k á va a vá n oč k a, p op ř í p ad ě c uk roví. N a ob ě d b y c h om s i m ě l i vš ic h n i d á t p ok rm z van ý k ub a, j s ou t o vl as t n ě vař e n é k roup y z ap e č e n é s h oub am i. T i, k t e ř í t ř e b a h oub y n e j í, m aj í ož n os t d á t s i p ř e d č as n ě b ram b orový s al á t.

11 P ok ud b y n ě k om u vy d at n ý ob ě d an i t ak n e s t ač il, k od p ol e d n í s vač in ě s i m ů ž e d á t op ak ovač k u a s n í s t d al š í van il k ové roh l í č k y. K ve č e ř i, k e k t e ré us e d á m e vě t š in ou ok ol o š e s t é h od in y ve č e rn í, k d y ž už s e t aj e m n ě s e t m í, n e od m y s l it e l n ě p at ř í vá n oč n í s m až e n ý k ap r n e b o ř í z e k s b ram b orový m s al á t e m a vod a n a z ap it í k os t í, z ap ic h uj í c í c h s e d o k rk u. J ak o b on us s i m ů ž e m e uvař it ry b í p ol é vk u, k t e rá s e d á z h ot ovit z m n oh a d ruh ů ry b a rů z n ý m i z p ů s ob y : -) T ak d ob rou c h uť! Hanka Elb. 9. C M e z i n e j č as t ě j š í vá n oč n í p ově ry b e z p od m í n e č n ě p at ř í c e l od e n n í d rž e n í p ů s t u, ab y c h om ve č e r m oh l i n a vl as t n í oč i s p at ř it zl a t é p r a s á t k o. N ě k t e ré rod in y s i m y s l í, ž e uj í d á n í vá n oč k y p o m al ý c h k ous k á c h a p it í vod y n e b o č aj e s e n e p oč í t á, al e n ě k d o j e t ak z vě d avý a t rp ě l ivý, ž e z a c e l ý d e n n e z avad í an i o d rob e č e k. S t out o p ově rou s e t o m á vl as t n ě t ak, ž e k d o z l at é p ras á t k o uvid í, b ud e c e l ý d al š í rok b oh at ý. D š í p k t e s e t ý k á p e n ě z, j e n o v o r o č n í č o č k a N N s e k ě d p ř č k k d y ž j c e l p ě k n ě s n í t e, b e t e m í t p c e l ý m n p e n ě z. al ově ra, rá. a ový rok ob u ip raví oč a, a i ou ud o rok oh o P ak t u m á m e z vy k, k t e rý s e t ak é t ý k á V á n oc. J e t o r o zk r a j o v á n í j a b l k a. P od l e t oh o m á m e z j is t it, j ak d l ouh o j e š t ě b ud e m e n až ivu.

12 P ok ud s e vá m v n ap ř í č roz k roj e n é m j ab l k u ob j e ví h vě z d a, c e l ý rok b y s t e m ě l i b ý t z d raví, n e m ě l a b y vá s p os t ih n out ž á d n á k rut á n e m oc. P ok ud s e vá m k rom ě h vě z d ič k y ob j e ví c ok ol i j in é h o, z n am e n á t o d o rok a a d o d n e s m rt. P l e d n í n n í p k t e s t t č í s l e p m e, b e h á n í s t ř e v í c e m y ž d í h í n Š t ě d d e n s t ř e c e m z s e b e b e š p k k e d ř í m, z n e n á t p n ž e s e t t n m e á s t ě h e s e. P e m b e k k j s m ě m d d j e t p d í z n e n í, ž e t e n t j e š t ě z ů s t e d s I n R. 9. C os vá oč ově rou, o ré i v om o oví ud ze. Kd vk a od a rý ví a a on ud ič ou uk az ovat ve am o ro i, v om o ové roc vd a od uj ok ud ovš ud uk az ovat am ol i in am re o om u, o ro vk u am o rok an om a rod ič i. re a T e ď s e p o d í v á m e, j ak s e s l av í V á n o ce i j in d e, n e ž v Č e s k é r e p u b l ice. K d yž n a Š tě d r ý d e n r á n o v s tan e te a p o p ř e j e te r o d ič ů m tř e b a š ť as tn é a v e s e l é, j e to s ice m il é, al e n e n í to n ic m o c z aj í m av é h o. O v š e m ř í ct j im to tř e b a p o r tu g al s k y, ital s k y n e b o an g l ick y, to u ž j e n ě co j in é h o. T ak tad y to m á te p r o p ř í p ad, ž e b yte j e ch tě l i p ř e k v ap it: V e s e l é V á n o c e ital s k y: BUON NATALE ch o r v ats k y: S R ETAN BOZ I C š v é d s k y: G OD J UL š p an ě l s k y: F ELI Z NAV I D AD ar ab s k y: EI D AH S AI D AN W A S ANAH J AD I D AH an g l ick y: M ER R Y C H R I S TM AS Ně m e ck y: F R Ö H LI C H E W EI H NAC H TEN A ž b u d e m e v ě tš í, tak s e n á m m o ž n á p o d ař í o d ce s to v at n ě k am d o V e l k é B r itá n ie n e b o d o A m e r ik y a z až í t tam V á n o ce p o j e j ich. T e ď n á m m u s í al e s tač it p o u z e p í s m e n k a tad y n a p ap í ř e. T ak s e n a ch v í l i p ř e n e s m e d o z ah r an ič í : - T ak k u p ř í k l ad u v I tá l ii s e p e č e n a V á n o ce z v l á š tn í b á b o v k a, k te r á s e j m e n u j e P an e tto n e ( z n í to s p í š e j ak o p iz z a co? ). D á r e č k y n o s í o š k l iv á, al e d o b r o s r d e č n á ž e n a, č ar o d ě j n ice B e f an a. V yp ad á to al e, ž e v b u d o u cn u b u d e I tal ů m n ad ě l o v at s p í š e m al ý Babbo Natale.

13 H V A m e r d ě v ě š í p u n č o n k r b č e k í n d š í d e n, 2 5. p r o s e j S C l s v n o n ě n ě l í ( s k o u p p u n č o X X L ). V n é j e, ž e r ů ž o l í o u š k p ů v o d n ě v j o h o l d s k ý n á m o ř n í k v z e l e n é m k á s f f k o u, p r o ž e s h o l d s k ý m k o l o n p ř l u l. D n e š n í p o d o b u z í s k r o k u , k d h o n z á z k u f m C o - ice ti ch y a a aj a al a to in c, až im an ta au ci co ad to ab y i il y ch y tip cí tl tí yp ad al ak an ab tě aj to an i is ty ip al až y tak a ak ir y ca- C o l a o b l é k l j e d e n v ý tv ar n í k. S an ta C lau s b yd l í s p o l u s e s k ř í tk y p o m o cn í k y z a p o l á r n í m k r u h e m, o d k u d v yr á ž í n a s an í ch taž e n ý ch s tá d e m s o b ů. Ne s m í ch yb ě t v e l ik á h o s tin a s tr ad ič n í m k r o can e m s k aš tan o v o u n á d iv k o u. - T o v D á n s k u z ač í n aj í ž í t v á n o č n í m i s v á tk y u ž n ě k o l ik m ě s í ců p ř e d e m. D á r e k m u s í b ý t p o ř á d n ě z ab al e n ý h l av n ě h o d n ě k r ab ic a p ap í r ů. V á n o ce s e j m e n u j í J u l. D á r k y n o s í J u lboc k, co ž j e k o z e l z e s l á m y. D á r e č k y m á n a s v ý ch z á d e ch a k d yž j ich j e m o c, tak i k o l e m s e b e. K j í d l u s e p o d á v á h u s a, k ach n a č i v e p ř o v á s č e r v e n ý m z e l í m, te p l á š u n k a, tr e s k a s ř e d k v ič k o u, h o r s k ý r ý ž o v ý n á k yp s e z ap e č e n o u m an d l í.. E l b o u r n o v á 9. C F il m n e s ouc í j m é n o V á n oč n í k ol e d a p ř e vy p rá ví p ř í b ě h s t aré h o E b e n e z e ra S c roog e ( J im C arre y ), k t e rý z ač í n á vá n oč n í p rá z d n in y s e s vý m ob vy k l ý m s k rb l ic k ý m op ovrž e n í m. Ke s vé m u vě rn é m u ú ř e d n í k ovi s e c h ová s t raš n ý m z p ů s ob e m, j ak ob vy k l e. N a s vé h o ve s e l é h o s y n ovc e s e t ak é k ouk á op ovrž l ivě, al e k d y ž h o j e d n ou d uc h ové V á n oc m in ul ý c h, p ř í t om n ý c h a b ud ouc í c h ve z m ou n a c e s t u, k t e rá m u ot e vř e oč i, od k ry j í m u p ravd y, k t e rý m s t arý S c roog e n e c h t ě l uvě ř it. M us í ot e vř í t s vé s rd c e a od č in it rok y š p at n os t í, d ř í ve n e ž b ud e p ř í l iš p oz d ě. J e s t l i s e m u t o p od ař í a p e n í z e, k t e ré m ě l as i c e l é t y rok y p ř il e p e n é n a oč n í c h ví č k á c h s e od l e p í, s e d oz ví t e ve f il m u, k t e rý j e z p rac ová n d o f orm á t u 3 D.

14 H T at o d e t e k t ivn í h ororová k n ih a od L ee arrisov é vy p rá ví o d l ouh o oč e k á van é, al e p ok až e n é s vá t e č n í ve č e ř i v k l á š t e ř e s vat é h o Š t ě p á n a, k d e d n e s už vd an á C h ris t in e B e n n e t t ová s t rá vil a j ak o j e p t iš k a p at n á c t l e t. K ve č e ř i n ik d y n e d oš l o. P roč? T o s e d oz ví t e v k n iz e. J e d in é, c o p roz rad í m, j e, ž e h l avn í m h os t e m ve č e ř e m ě l b ý t A g á t in ot e c, k t e rý s e n e d os t avil. N aj d ou s e p ouz e k us y š at s t va ve s n ě h u. P ol ic ie s e roz h od n e vy č k á vat, j e l ik ož n e n ac h á z í ž á d n á vod í t k a, p od l e k t e rý c h b y m oh l a p á t rat. A l e C h ris t in e ví, ž e č í m d é l e s e b ud e č e k at, t í m h orš í m ů ž e b ý t k on e c p ro O t c e M c C orm ic k a. V y d á vá s e t e d y p o s t op á c h, k t e ré j i n e us t á l e s m ě ruj í k am s i d o m in ul os t i.. Hanka Elbo u r no v á 9. C Z k a ž d éh o r o č n í k u n a š e h o d r u h éh o st u p n ě j sm p o l o ž i l i m u o t á z k u : Jaké novoroční předsevzetí sis připravil / a na rok ? e vyb r a l i j e d n o h o sp o l u ž á k a a T erez a M ikov á 6. B: V ě t š in ou s i ž á d n á n e d á vá m, al e as i s e b ud u m us e t ví c e uč it d o š k ol y. V eronika G runc lov á 7. B: N n e vě ř í m, a p rot o s i ž á d n á n e d á vá m. a ž á d n é t ak ové h l e vě c i

15 Bára Š eb kov á 8. A : N e b u d u t o l i k j í st, b u d u se u č i t, b u d u h o d n á, d o u f á m, ž e se m i t o p o d a ř í : D K ristý na D opirákov á 9. A : J á si vě t š i n o u p ř e d se vz e t í n e d á vá m, a l e k d yž u ž si n ě j a k é t e d y d á m, t a k j e t o st r a š n á k r a vi n a a n e d o d r ž í m h o, t a k ž e si t o n e c h á m v t a j n o st i a u vi d í m, j e st l i j e š t ě t e n h l e r o k n ě j a k é vym ysl í m. H.Elbournová 9.C Dárečky pro naše mazlíčky O svátcích nesmíme zapomenout na naše věrné mazlíčky. Neměli bychom je moc překrmovat sladkostmi a obvzláště čokoládou, která je pro ně toxická. Nejlépe potěšíte své miláčky, když jim koupíte ''pamlsky'', to jsou dobroty vyrobené přímo pro ně. Mají různé tvary, např. kostičky, rybičky, myšičky, plátky, pletenice a mnoho dalších. Při velikých mrazech je můžeme obléci do hezkých i trendy oblečků. Neměli bychom to přehánět, protože to může být pro ně nepříjemné. Přeci to nejsou žádní plyšáci :-) Svému mazlíčkovi můžete také koupit hračku, ale neměli bychom jim dávat naše, protože mohou spolknout nějakou součástku a udávit se, nebo by měli jiné potíže,

16 N proto jim radčji kupujte hračky ve zverimexu nebo po internetu, kde máte jistotu, že váš mazlíček nemůže nic spolknout. Barbora Volfová P r o t y c h y t ř e j š í z v á s j e S i l v e s t r s v á t e k, k t e r ý v í t á N o v ý r o k. P r o t y h l o u p ě j š í, v ě t š i n o u n e z l e t i l é, j e t o j e n d a l š í p ř í l e ž i t o s t s e o p í t. Slovo Silvestr je latinského původu. Jak jistě vš ic hni dob ř e ví te, slaví se vž dy 3 1. prosinc e. e vž dy vš ak nový rok zač í ná př í znivě, není to tak? P ro kaž dého z vá s je velká leg rac e pouš tět petardy, stejně tak jako je pro některé z vá s velká f rajeř ina

17 se opí t. N eví m, jestli někdo z vá s po silvestrovské noc i viděl televizní zprá vy neb o č etl noviny, ale kaž dý rok jsou po světě stovky, m ož ná tisí c e poraněný c h od petard neb o př iotrá vený c h velký m m nož ství m alkoholu, ne-li hůř. V á ž ně vá m to za to poř á d stojí? N a něc o takového jste ješ tě m alí, ale to b y ste m ěli konec konc ů vědět sam i dob ř e, protož e jenom jeden č lá nek vá s o tom asi nepř esvědč í. Silvestr je m ož ná skvělý svá tek, ale je to jeden z těc h, př i který c h vzniká nejví c e ú razů vůb ec. N ec hc i vá s straš it já, m ěl b y vá s straš it pohled na ty lidi, c o už nikdy neuvidí neb o už nikdy neb udou c hodit. A ne kvůli Silvestru, ale kvůli tom u, ž e si nedali pozor, a př es vš ec hna varová ní dělali to, na c o se kaž dý den př ed tí m upozorň uje. I. R ůž ič ková 9.C Zima začíná zimním slunovratem dne a končí příchodem jara. Dokážete přeházet písmena tak, aby vznikly zimní měsíce?! DEN EL, Ú ORN, SPON CERI. Dokážeš rozluštit tuto říkanku?.ížej ÍJ ES TEBŘH,ECČIČOK EJ AMIZ,ÍŽĚB MELOK ZÁRM,ÍŽĚNS,ÍŽĚNS. Proč chodí tři králové?. Kdo slaví svátek na Silvestra?.

18 O Co se ti vybaví, když se řekne zima? Zapiš do tabulky. Jménem celé 9. B přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok. Herejtová Kristýna 9. B ( st ř e d a ) P o t í ž e : p a k o va n ě ž á c i ( d ě vč a t a ) p r o sí, a b y b yl y o p r a ve n y d ve ř e n a W C, j d e j i c h z a ví r a t p o u h á p o l o vi n a v o b o u p a t r e c h. N á m ě t y :

19 B yl a vz n e se n a ž á d o st o t o, a b y b yl o vo l n ý c h h o d i n á c h p ř í st u p d o k n i h o vn y a n a p o č í t a č e, h l a vn ě v z i m n í m o b d o b í. P o k u d se t ř í d a c h c e z a p o j i t a p o sk yt n o u t n ě j a k é h r a č k y n e b o o b l e č e n í p r o d ě t sk ý d o m o v, j e n u t n o se d o h o d n o u t s t ř í d n í m u č i t e l e m. A k c e : V p á t e k se u sk u t e č n í Č e p i č k o vý d e n, k d y k a ž d ý z ž á k ů m u sí d o r a z i t s vá n o č n ě vyz d o b e n o u č e p i c í, p o k u d n e, č e k á h o t r e st. P o k r ý vk y se n o sí p o c e l ý d e n o p ř e st á vk á c h a p ř e d z a č á t k e m 1. h o d i n y. P r a vd ě p o d o b n ě v ú t e r ý se b u d e k o n a t vá n o č n í d i sk o t ék a, b u d o u se h r á t r ů z n é h r y, a l e vš e b u d e j e š t ě u p ř e sn ě n o, p r o g r a m b u d e m o ž n á sp o j e n s d i va d l e m, k t e r é p ř i p r a vu j e 9. B. Školní parlament př ej e v š em kantorů m a ž á ků m h od ně š tě s tí a z d rav í d o roku Otázky na konec - jak pozorně jste četli? 1. Co se vozí do Drážďan 25. prosince na trhy? 2. Co znamená, když se nám v rozkrojeném jablku objeví hvězda? 3. Kdo naděluje dárky v Itálii? 4. Jak se jmenuje hlavní hrdina filmu Vánoční koleda?

20 5. Co nesmíme dělat, abychom na Štědrý den spatřili zlaté prasátko? 6. Proč by si naši mazlíčci neměli hrát s našimi hračkami? 7. Co hlavně patří mezi oblíbené vánoční cukroví? 8. Nezbytné je mít na Štědrý den k obědu hlavně co? Děkujeme, že jste si se zájmem přečetli vánoční číslo Lupenů z Jungmannky a příště se těšte na další číslo. Tak si to nenechte ujít!!! :-))

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

Olomouc 9. ččer. vence 1. Olomouc 1

Olomouc 9. ččer. vence 1. Olomouc 1 Olomouc 9. čč vence 1 99 7 v 199 997 Olomouc 1 0. čč vence 1 99 7 10. v 199 997 1 Olomouc 1 0. čč vence 1 99 7 10. v 199 997 Olomouc 1 0. čč vence 1 99 7 10. v 199 997 2 ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA POVODEŇ

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A) 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu

Více