15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3"

Transkript

1 15 srpen Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty a programy EU: Amicus ! Obsah: Témata & události z EU 2 Politika EU & její programy 3 Krátce z Bruselu 5 V"zvy k p&edkládání návrh' 6 Vá$ení #tená%i, Pro ty z nás, jen! pracují v Bruselu a jsou v neustálém kontaktu s institucemi EU, je obtí!né si p"edstavit,!e budovy EU mohou b#t turistickou atrakcí, obzvlá$t% pak v t%chto srpnov#ch dnech. Av$ak t%!ko myslitelné je v Bruselu &asto mo!né! Jen si p"edstavte: tento rok ji! nav$tívilo Evropskou komisi více ne! lidí. V%t$ina náv$t%vník' p"ichází z Evropy, zejména ze sousední Francie a N%mecka. Více ne! polovinu náv$t%vník' ze zemí mimo EU tvo"í ob&ané USA. V$eobecnou prezentaci o EK poskytuje odd%lení náv$t%v Komise. Neo&ekávejte v$ak!ádnou prohlídku s v#kladem v hlavní budov% Komise Berlaymont, kde má své kancelá"e 27 komisa"'. Komise není jedinou institucí EU, její! prostory si m'!ete prohlédnout. Rada EU také po"ádá informa&ní konference a Evropsk# parlament uvítá ve sv#ch prostorách v Bruselu, (trasburku a Lucemburku jak jednotlivce, tak organizované skupiny. M'!ete p"ímo sledovat plenární zasedání Parlamentu nebo se zú&astnit ve"ejné akce. Pokud máte dal$í otázky, je tu pro vás horká linka EU. Volat m'!ete zdarma a &íslo je v celé unii stejné. Nebo m'!ete nav$tívit jedno z mnoha informa&ních st"edisek EU, která se nacházejí na r'zn#ch místech ve v$ech 27 &lensk#ch státech. A rovn%! m'!ete nav$tívit Olomouck# kraj v Bruselu. Tak!e, na dal$í prázdniny po Evrop% naplánujte cestu rovn%! do hlavního m%sta EU! Mattia Crosetto "editel kancelá"e Olomouck# kraj v Bruselu Volná místa v Evrop# & kalendá& akcí 7 1

2 Zdrav otní pé!e a politiky EU Evropská komise volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU Olomouck! kraj v Bruselu pe"liv# monitoruje aktivity EU v oblasti zdravotnictví: ty budou v budoucnu pat$it mezi nejd%le&it#j'í priority v&dy( evropská populace stárne a pot$ebuje více a více pomoci. S dal'ími partnery z EU jsme podnikli konkrétní kroky, které vedly k vytvo$ení konglomerátu BIRTH (Inova"ní regiony spole"n# pro zdraví) a ke vstupu Olomouckého kraje do sít# EUREGHA. Nyní iniciativu p$evzala Evropská komise. V roce 1992 si lucembursk" ob!an koupil br"le v nedalekém Arlonu v sousední Belgii. Jeho zdravotní poji$%ovna v$ak odmítla br"le proplatit s od&vodn#ním, 'e m#l po'ádat o p(edb#'n" souhlas. Lucembur!an se obrátil na soud a spor se dostal a' k Evropskému soudnímu dvoru, kter" rozhodl v jeho prosp#ch. Soudní dv&r v posledních letech rozhodoval i o dal$ích p(ípadech, které se t"kaly p(eshrani!ní zdravotní pé!e. Jednalo se nap(íklad o lé!bu, která není dostupná v domovské zemi nebo není dostupná dostate!n# rychle. Ve sv"ch rozsudcích soud d&sledn# rozhodoval, 'e pacienti mají právo na úhradu náklad&. Tyto p(ípady ukazují, 'e v otázkách p(eshrani!ní zdravotní pé!e stále panuje zna!ná nejistota. Komise proto koncem!ervence 2008 p(edlo'ila návrh sm#rnice, která by m#la práva pacient& jasn# definovat. Podle tohoto návrhu by ob!ané mohli 'ádat o úhradu náklad& a' do v"$e hrazené ve(ejnou zdravotní poji$%ovnou za stejn" zákrok doma. V p(ípad# ambulantní pé!e v zahrani!í by nepot(ebovali p(edb#'n" souhlas svého léka(e, zatímco v p(ípad# nemocni!ní lé!by by schválení mohlo b"t po'adováno. V sou!asné dob# vyu'ívá zdravotní pé!i v zahrani!í jen malé procento Evropan& a na p(eshrani!ní pé!i jde jen 1 % státních v"daj& na zdravotnictví. Podle pr&zkumu ve(ejného mín#ní Eurobarometr asi 30 % ob!an& neví, 'e jejich zdravotní poji$t#ní platí v celé EU. Sm#rnice, kterou je$t# musí schválit Evropsk" parlament a vlády!lensk"ch stát&, obsahuje i dal$í prvky. Jejím cílem dále je:! zlep$it informace o zdravotnick"ch slu'bách v celé EU;! zajistit, aby se zahrani!ním pacient&m dostávalo pé!e na odpovídající úrovni;! zajistit uznávaní léka(sk"ch p(edpis& v zahrani!í;! vytvo(it celoevropské sít# poskytovatel& zdravotní pé!e, které pacient&m usnadní p(ístup k vysoce specializované pé!i a stát&m umo'ní efektivn#j$í vyu'ívání zdroj&;! umo'nit pacient&m domáhat se od$kodn#ní za újmu v d&sledku zdravotní pé!e v zahrani!í;! zajistit v!asné p(edávání zásadních informací o zdravotním stavu, nap(. o krevní skupin# a p(ípadn"ch alergiích a nemocech. Pokud onemocníte nebo se zraníte na cestách v jiné zemi EU, máte nárok na bezodkladnou pé!i. Va$ím dokladem osv#d!ujícím vá$ nárok je evropsk" pr&kaz zdravotního poji$t#ní. Tento pr&kaz, kter" je vydáván zdarma, ji' pou'ívá t(etina ob!an& EU. Pro více informací o iniciativách Evropské komise v této oblasti nav$tivte prosím tyto stránky: 2

3 Program stá'í pro Olomouck" kraj Od 6. do 16. $íjna 2008 Olomouck! kraj v Bruselu hostil regionální ú$ednici Olgu Coufalovou. Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu pro ni p$ipravilo speciální tréninkov! program. Rozhovor vedla: Petra Jano'ková M%&ete shrnout va'i stá& v Bruselu? Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu pro mne p(ipravilo velmi zajímav" program stá'e, kter" lze rozd#lit na dv#!ásti. První!ást byla v#nována propagaci regionu v Evropské unii. Zde jsem se zapojila do p(íprav a organiza!ního zabezpe!ení dvou akcí zam#(en"ch na $irokou ve(ejnost: Den otev(en"ch dve(í evropsk"ch institucí a )eské street párty 2008.V druhé!ásti programu jsem se seznámila s posláním nejd&le'it#j$ích institucí Evropské unie sídlících v Bruselu, zú!astnila se konference o rozvoji m#st (Urban Audit) po(ádané Evropsko komisí a pro$la dvoudenním $kolením Asociace evropsk"ch region& (AER), zam#(ené na rozhodovací proces EU a d&le'itost navazování spolupráce mezi regiony EU p(i prosazování spole!n"ch zájm& pomocí institucionálního lobbyingu. Pobyt v Bruselu mi umo'nil blí'e se seznámit s!inností Zastoupení Olomouckého kraje zp&sobem, jak"m jeho pracovníci reprezentují ná$ region, prosazují jeho zájmy u evropsk"ch institucí a monitorují proces p(ípravy nov"ch zákon&!i na(ízení EU. Za stejn"m ú!elem jsem nav$tívila také kancelá(e dal$ích!esk"ch region& v Bruselu. S ohledem na va'e profesionální zam#$ení, která ze sch%zek byla pro vás nejzajímav#j'í? Jedním z klí!ov"ch úkol&, kter"mi se v sou!asné dob# zab"vám, je p(íprava projektu na vybudování ve(ejného mezinárodního leti$t# v P(erov#. Proto velice oce*uji vst(ícnost, s jakou se mi v#noval ú(edník z Generálního (editelství pro dopravu a energii (Directorate-General Energy and Transport, DG TREN), kter" má ve své kompetenci regionální leti$t# v rámci celé Evropské unie. Získala jsem zde cenné informace o evropsk"ch leti$tích s podobn"m zam#(ením jako to p(erovské. Co byste doporu"ila va'im následovník%m? Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu pro mne p(ipravilo skute!n# zajímav" a velice p(ínosn" program dle konkrétních po'adavk&, které jsem jim s p(edstihem zaslala. V$em koleg&m, kte(í se chystají na stá' do Bruselu, bych doporu!ila, aby co nejkonkrétn#ji specifikovali své po'adavky na program plánované stá'e. Rozhodn# se neost"chali a kontaktovali pracovníky Zastoupení co nejd(íve, aby pro n# mohli sestavit kvalitní program s ohledem na jejich pracovní zam#(ení. OLGA COUFALOVÁ Pracuje jako mana!erka podnikatelské podpory na Odboru strategického rozvoje Krajského ú"adu Olomouckého kraje. Nejd'le!it%j$í sou&ástí její práce je podpora podnikatel' v kraji. Má na starosti speciální nástroj Databázi podnikatelsk#ch nemovitostí, jen! byl navr!en za ú&elem zve"ej)ování vhodn#ch prostor pro podnikání. V sou&asnosti byla rovn%! p"izvána do expertní pracovní skupiny pro otázky regionálního leti$t%. Po získan!ch zku'enostech, co myslíte, &e je hlavní p$idanou hodnotou zastoupení v Bruselu? Není pochyb o tom, 'e v zájmu ka'dého regionu je mít p(ímo v Bruselu svého!lov#ka, kter" je nejen ve styku se v$emi institucemi, ale díky sv"m osobním kontakt&m doká'e v krátkém!ase získat po'adovanou informaci!i operativn# zprost(edkovat sch&zku s konkrétním ú(edníkem. Dobr"m p(íkladem m&'e b"t práv# dojednání v"$e zmín#né sch&zky na DG TREN, kam mne doprovodili oba pracovníci Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. V návaznosti na tuto sch&zku nabídl (editel Zastoupení, Mattia Crosetto, kter" má mnohaleté zku$enosti s p(ípravou projekt& a zadáváním velk"ch zakázek, Olomouckému kraji pomoc s p(ípravou podklad& pro zadání ve(ejné zakázky na zpracovatele business plánu pro P(erovské leti$t#. 3

4 Programy EU 2009 P(ípravná akce Amicus: A prioritn# pro mladé! Evropská komise zve$ejnila v!zvu k p$edkládání návrh% zam#$enou na p$ípravu zpu't#ní programu Amicus, iniciativy zam#$ené na rozvoj evropského rámce umo&)ujícího vzájemnou v!m#nu nabídek t!kajících se ob"anské a dobrovolné slu&by vhodné pro mladé lidi ze "lensk!ch stát% EU. Tato v!zva umo&ní období testování a hodnocení evropské spolupráce v oblasti ob"anské a dobrovolné slu&by mláde&e prost$ednictvím konkrétních projekt% s nadnárodním rozm#rem. Zp%sobilí &adatelé V rámci této v"zvy k p(edkládání návrh& jsou zp&sobilé dv# skupiny 'adatel&: p(edev$ím ve(ejné subjekty, jejich' hlavní!innost se t"ká oblasti ob!anské slu'by; nevládní nebo neziskové organizace, jejich' hlavní!innost se t"ká dobrovolné slu'by mláde'e. Aby byly 'adatelské organizace zp&sobilé, musí dále spl*ovat následující po'adavky: mít své sídlo v jedné ze zemí Evropské unie: v Belgii, Bulharsku, )eské republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Itálii, Irsku, na Kypru, v Litv#, Loty$sku, Lucembursku, Ma+arsku, na Malt#, v N#mecku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku,,ecku, na Slovensku, ve Slovinsku, -pan#lsku,-védsku nebo ve Spojeném království, mít právní status; b"t schopny dolo'it nejmén# dva roky zku$eností v oblasti umís%ování mlad"ch lidí v ob!anské nebo dobrovolné slu'b# na vnitrostátní úrovni (jestli'e byli mladí lidé umís%ováni také v zahrani!í, nesmí jejich po!et p(esáhnout 5 % celkového po!tu mlad"ch lidí umíst#n"ch v pr&b#hu posledních dvou let). Ka'd" 'adatel m&'e p(edlo'it pouze jeden projekt. Fyzické osoby nemohou kandidovat v rámci této v"zvy k p(edkládání návrh&. Rozpo"et a profily y projektu Celkov" rozpo!et ur!en" na spolufinancování projekt& v rámci této v"zvy k p(edkládání návrh& je 3 mil. EUR. Komise zam"$lí podpo(it 27 projekt&, tedy jeden projekt z ka'dého!lenského státu, aby byla zahrnuta celá Evropská unie. Nicmén#, v závislosti na po!tu a kvalit# p(edlo'en"ch projekt&, si Komise vyhrazuje následující mo'nosti: nezahrnout v$echny!lenské státy Evropské unie, nep(id#lit v$echny prost(edky, které má k dispozici, a zárove* financovat více ne' jeden projekt (nejv"$e t(i) z jednoho státu v p(ípad#, 'e by v$echny dostupné prost(edky nemohly b"t p(id#leny podle pravidel uveden"ch ve v"zv# k p(edkládání návrh&. P(i rozhodování o maximální v"$i!ástky p(id#lené na jeden projekt budou brána v úvahu pravidla financování uvedená v technick"ch specifikacích v"zvy k p(edkládání návrh&, ale zárove* i po!et obyvatel v daném stát#. Pro ka'd"!lensk" stát byla ur!ena horní mez takto: v p(ípad# projekt& p(edlo'en"ch 'adatelsk"mi organizacemi, které mají své sídlo ve Francii, Itálii, N#mecku, Polsku, Rumunsku, -pan#lsku nebo ve Spojeném království, nep(ekro!í p(id#lená!ástka EUR; v p(ípad# projekt& p(edlo'en"ch 'adatelsk"mi organizacemi, které mají své sídlo v Belgii, Bulharsku, )eské republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Irsku, na Kypru, v Litv#, Loty$sku, Ma+arsku, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku,,ecku, Slovensku, Slovinsku nebo -védsku, nep(ekro!í p(id#lená!ástka EUR; v p(ípad# projekt& p(edlo'en"ch 'adatelsk"mi organizacemi, které mají své sídlo v Lucembursku nebo na Malt#, nep(ekro!í p(id#lená!ástka EUR. )innosti musí b"t bezpodmíne!n# zahájeny mezi 1. únorem 2009 a 30.!ervnem 2009 a musí b"t ukon!eny nejpozd#ji do 30. zá(í Lh&ta pro podávání 'ádostí Evropské komisi kon!í dne 31. %íjna Úplné zn#ní této v"zvy k p(edkládání návrh& (specifikace), formulá( 'ádosti a pokyny pro 'adatele jsou k dispozici na t#chto internetov"ch stránkách: 4

5 Informa!ní d en v Bruselu Program ESPON Program ESPON by m#l usnad*ovat pohyb kapitálu a p(íle'itostí pro rozvoj mezi r&zn"mi teritorii a podílí se na zlep$ování evropské konkurenceschopnosti. Dal$í jeho!inností je prohlubování a roz$i(ování teritoriální spolupráce a zaji$%ování trvale udr'itelného a vyvá'eného rozvoje. Dne 9. zá(í 2008 prob#hne v Bruselu informa!ní den a prezentace k druhému kolu v"zev k p(edkládání návrh& na r&zná témata. Jsou zváni v$ichni potenciální p(íjemci evropsk"ch dotací, kte(í se cht#jí dozv#d#t více o sou!asn"ch mo'nostech, jak se zú!astnit ESPON aktivit a projekt&. ESPON informa!ní den v Bruselu se zam#(í hlavn# na prezentaci t(í v"zev, které budou otev(eny od 20. srpna do 15. (íjna 2008, a na podmínky ú!asti. Na webov"ch stránkách ESPON budou pro ú!astníky v"zev od 20. srpna k dispozici 'ádosti a detailní informace. Vedle p(ipravovaného ESPON informa!ního dne budou mít potencionální ú!astníci mo'nost spolupracovat v rámci projektu ESPON Partner Café. Vzniká tak p(ím" dialog mezi mo'n"mi partnery a zárove* jim umo'*uje poznat asociace nadnárodních skupin partner& a spolupracovník&, kte(í prosazují a realizují ESPON projekty. ESPON Partner Café je platformou pro v"m#nu informací t"kajících se v"zkumu, dovedností a zdroj&. Napomáhá tak vytvo(ení budoucího partnerství na základ# v"m#ny informací v oblasti aplikovaného v"zkumu a cílen"ch anal"z pro teritoriální rozvoj a soudr'nost. K ú!asti na ESPON informa!ním dnu v Bruselu a ESPON Partner Café se m&'ete zaregistrovat do 3. zá%í Networking s EU partnery Projektov" návrh West Midlands Partnersk" region West Midlands hodlá p(edlo'it p(ihlá$ku na grant do do$kolovacího programu Grundtvig, jeho' uzáv'rka je 30. zá%í Hledanou organizací je sociální podnik, jen' pracuje na zlep$ování sv"ch slu'eb dostupn"ch imigrant&m. My$lenkou je nav$tívit podobné organizace po celé Evrop# na t"denní mise a lépe tak pochopit, jak jsou tyto podniky vedeny a organizovány v jednotliv"ch evropsk"ch zemích. V p(ípad# zájmu o bli'$í informace kontaktujte Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu na: D#lejte si poznámky! Program V"boru u region& r na novou u sezónu Od 1. zá(í za!ínají Evropské instituce novou sezónu sv"ch aktivit, kon!í tak jejich letní p(estávka. Ní'e shrnujeme hlavní události p(ipravované V"borem region& (VR) na podzim. Zcela hlavní událostí jsou Open Days, ale není to jediná plánovaná akce. Kompletní program je následující: zá(í 2008 Jednání komise VR pro ekonomick" rozvoj v Athlone (Irsko) (íjna 2008 Bruselské Open Days (íjna 2008 Plenární zasedání VR 24. (íjna 2008 Konference VR Subsidiarita a setkání Subsidiární monitorovací platformy VR (francouzské p(edsednictví) listopadu 2008 Brusel Fórum VR o mezikulturním dialogu listopadu 2008 Brusel Plenární zasedání VR + strukturální dialog s komisa(em Barrosem o pracovním programu Komise na rok

6 V(ZVY k p(edkládání návrh& CIP Kultura Rámcov" program pro konkurenceschopnost a inovace Projekty ekologick"ch inovací Uzáv#rka: Koopera!ní projekty a opat(ení; podpora kulturních t#les Uzáv#rka: r&zné Vzd'lání Vzd'lání Erasmus Mundus )ást externí spolupráce (Asijská oblast) Uzáv#rka: Program celo'ivotního vzd#lávání - Strategie celo'ivotního vzd#lávání Uzáv#rka: Vzd'lání Evropská investi!ní banka navrhuje v rámci Akce EIB a vysok"ch $kol na podporu v"zkumu dv# nové finan!ní podpory EIBURS Uzáv#rka: Doprava ICT Transevropské dopravní sít# V"zvy k p(edkládání návrh& 2008 Místa p(ekra!ování hranice mezi Evropskou unií a Ruskou federací Uzáv#rka: V"zva k p(edkládání 'ádostí o celoevropské soustavy poskytující dru'icové pohyblivé slu'by (MSS) Uzáv#rka: Ob#anská spole#nost Ob#anská spole#nost! Ob#anská spole#nost Finan!ní podpora evropsk"m spot(ebitelsk"m organizacím Uzáv#rka: P(ípravná akce zam#(ená na schopnost rychlé reakce EU Uzáv#rka: P(ípravná fáze Amicus Místo mlad"ch v oblasti ob!ansk"ch a dobrovolnick"ch slu'eb Uzáv#rka: Pozn.: V"zvy ozna!ené symbolem! jsou nov# vlo'ené. 6

7 Kalendá% akcí Konference o sociální a teritoriální dimenzi farmaceutick)ch ve%ejn)ch slu$eb , Gent (Belgie) V)bor region& Oficiální Asociace farmaceut& Valencia a Fundación Comunidad Valenciana p(ipravili tuto konferenci k rozhovor&m o teritoriální a sociální dimenzi, regulovaného modelu farmacie jako klí!ové akce pro sociální a teritoriální soudr'nost.. Pro více informací kontaktujte: Evropsk) kurz o sou#asném um'ní , Miláno (Itálie) Fondazione Ratti Kurz nabídne p(íle'itost mlad"m kurátor&m EU pracovat s renomovan"mi profesory, dosáhnout kritické anal"zy teoretick"ch a praktick"ch aspekt& kurátorství na sou!asné um#lecké scén#. Pro více informací prosím nav$tivte: Velké akce, kter)ch se ú#astní Kancelá% v Bruselu: Brusel Open Days 2008 Organiza!ní setkání partner' BIRTH West Midlands v Evrop# Brusel Open Days 2008 VII. organiza!ní setkání V"bor region' Volná místa v Evrop# Evropská komise G* pro tlumo#nictví a p%ekladatelství Koordináto(i konferencí RE: SCIC/TA/AST/01 Datum uzáv#rky: Info:http://europa.eu/epso/documents/ avis-selection-at2-ast3-scic_en.pdf Evropská komise G* pro tlumo#nictví a p%ekladatelství Technici konferencí RE: SCIC/TA/AST/02 Datum uzáv#rky: Info:http://europa.eu/epso/documents/avis-selectionat2-ast3-scic_en.pdf Uzáv'rka #ísla: Redakce si vyhrazuje právo p(ísp#vky zkrátit, p(ípadn# stylisticky a jazykov# upravit. Za v#cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy!erpávající anal"zu dan"ch témat. Odkazy jsou ur!eny k usnadn#ní p(ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan"ch stránek neru!íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano$ková!Grafick) design: HAL9000Limited, 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více