Stav klasifikací povolání a kvalifikace v roce 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav klasifikací povolání a kvalifikace v roce 2007"

Transkript

1 Norbert Žid Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt: Příspěvek se dotýká významu vybraných klasifikací lidských zdrojů užívaných v ČR, které umožňují srovnávací analýzy a domluvu více subjektů např. na trhu práce. Na jedné straně je snaha udržet dlouhodobě kontinuitu v klasifikacích (ČSÚ, EUROSTAT), na druhé straně u řady klasifikací by byla potřebná jejich inovace. Příspěvek ukazuje na oblasti IS/ICT a profesích v této oblasti, jak se klasifikace mění a jak lze udržet aktuálnost v klasifikacích profesí. Dále je poukázáno na fakt, kdo klasifikace využívá, jak získává potřebná data a jak by řada klasifikací mohla tvořit spojovací článek mezi různými zájmy (státu, ekonomických subjektů, škol, zprostředkovacích agentur). Právě situace na trhu práce v oblasti IT je dnes v popředí zájmu a je proto vhodné ukázat, jak lze pomocí aktuálních rolí a profesí najít společné jmenovatele s tradičním sledováním profesí (klasifikací) v ČSÚ či MPSV a MŠMT. Klíčová slova: Lidské zdroje, katalog profesí, role a profese v IT, KZAM/R, ICT specialisté Abstract: Paper discusses the importance of selected human resources classifications used in the Czech Republic for comparative analyses and communication among different subjects e.g. on the labor market. There still exists the tendency to keep the long-term continuity of unchanged classifications (CZSO, Eurostat based) on one side, but there is also strong need to innovate them on the other side. Paper analyses areas of IS/ICT Occupations and discuss how their classification is changing and how to keep it up to date. Then the focus is given to the users of classifications, how the necessary base data are obtained and how the updated classification could form the interconnecting link among different interest groups (government, economic subjects, schools, HR agents). Situation on the labor market in the area of IS/ICT is nowadays very important and therefore it is appropriate to propose how to connect current IS/ICT roles with traditional occupations classification in CZSO, Ministry of Social Affairs and Ministry of Education. Keywords: Human resources, Catalogue of Occupations,Roles and Occupation in IT, KZAM/R, ICT specialists Úvod. Pro řadu výzkumných cílů i praktických cílů při řízení organizací i celého státního celku vystupují různé společné klasifikace (připravené číselníky), které umožňují srovnávací analýzy a domluvu při společném základě. Snahy po společných klasifikacích tu byly přítomny vždy i v minulosti, ale vždy narážely na řadu barier a obtíže dodržovat tyto klasifikace na nižších úrovních řízení byly vždy přítomny. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

2 V minulosti nebylo též možno tak rychle prosazovat klasifikace do praxe jako dnes v době internetu, době, kdy lze o každé změně rychle informovat, kdy lze sbírat data v XML formátu a rychle je předávat. Je vhodné podotknout, že veškeré vykazování výsledků organizací a navíc dodržování jednotlivých klasifikací je často chápáno jako složitý administrativní výkon, kterým nelze zatěžovat podnikatelské a jiné subjekty či je snaha alespoň minimalizovat tuto zátěž. Přesto je vhodné pohled na vybrané klasifikace podrobit bližšímu zkoumání. Aktuálnost klasifikací a jejich aktualizace. Celostátní klasifikace (povolání, typových funkcí, kvalifikací) samozřejmě vyžadují reagovat na změny ve vývoji společnosti a hospodářství a postupně se aktualizovat. Toto se však děje velmi obtížně. U řady těchto aktivit jsou vytvářeny ČSÚ či MŠMT či MPSV tzv. sektorové rady z odborníků z praxe a škol, které navrhují aktualizace klasifikací. Jedním z příkladů takové sektorové rady je iniciativa společností ČSSI, SPIS a CACIO u nichž vznikl výzkumný záměr, který zkoumá povolání a kvalifikace pouze ve vymezené oblasti IT. Záměr sleduje jak sféru vysokých škol, které se zabývají výchovou IT pracovníků, tak sféru potřeb jednotlivých firem a institucí v oblasti specialistů IT. Z výzkumu nakonec vykrystalizovalo 6 základních rolí, které dnes v praxi lze identifikovat, kdy každá role sdružuje několik příbuzných typů profesí (povolání). ROLE Byznys analytik- architekt Manažer rozvoje a provozu IS/ICT Obchodník s ICT produkty a službami Vývojář/ IS architekt Správce aplikací a ICT infrastruktury Pokročilý uživatel ICT metodik Profese Analytik, návrhář podnikových procesů, byznys konsultant, implementátor standardního software, znalostní inženýr, informační broker CIO, manažer projektu, manažer provozu, manažer bezpečnosti Obchodník s ICT produkty a službami, pracovník řídící dodávky externích produktů a služeb, account manager, relationship manager Vývojář, programátor, tester, systémový integrátor, IT architekt, systém development manager Správce aplikací, správce databáze, správce sítě, správce dat Určuje metodiku využití ICT ve firmě (instituci) Cílem tohoto příspěvku je ukázat na smysl vybraných klasifikací a provést vazbu našeho výzkumu a našich navržených rolí k celostátním klasifikacím. Důvody pro klasifikace dnes. Je s podivem na jaké informační bázi se řídí velké instituce, ministerstva, stát jako celek. Asi pro řízení očekáváme existenci velkých datových skladů, kde můžeme vytvářet různé pohledy a rychle postupovat top-down i naopak down-top. Bylo by SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

3 Norbert Žid moc užitečné pro skutečné řízení využívat i exaktnější metody a odvozovat řadu znalostí, dolovat data pro řízení apod. V případě velkých organizací je už v praxi implementována řada datových skladů a uvnitř organizace se prosadilo využívání vlastních číselníků, které tvoří často datové dimenze v OLAP kostkách. U řady nadnárodních společností jsou tyto dimenze ( klasifikace, číselníky) vynuceny z důvodů potřeby srovnávat např.jednotlivé národní celky či divize mezi sebou. Složitější je situace u ministerstev a státu. Aby mohly kvalifikovaně řídit potřebují mít potřebnou informační základnu a ta často vzniká od nižších jednotek a jejich výkaznictví. Do jaké míry však stát a jeho orgány umí zajisti kvalitní výkaznictví a jak se je možné na toto výkaznictví spolehnout? Základním pilířem ve výkaznictví je Český statistický úřad, který dodává řadu podkladů pro jednotlivé vládní orgány a je příjemcem řady statistických výkazů z nižších složek. Vedle toho provádí i pro řadu oblastí výběrová šetření (např. u cca domácností), a z těchto šetření odvozuje určité závěry. Navíc ČSÚ je součástí organizace EUROSTAT, která hájí jisté postupy a číselníky, které umožňují srovnání zemí mezi sebou. Úřad musí tyto mezinárodní potřeby striktně dodržovat. Není zde však pouze Český statistický úřad se svými požadavky, ale i řada ministerstev si vytváří vlastní databáze, které naplňuje od jednotlivých organizací (MF, MPSV, MŠMT, MZ, MŽP atd.) Na jedné straně vždy vzniká administrativní zátěž pro nižší složky, na druhé straně bez kvalitní informační základny nelze na vyšších stupních řídit. Tento rozpor se řešen stále, ale v současnosti v době rozmachu Internetu nabývá významně jiných rozměrů. Klasifikace zaměstnání jako ukázkový příklad hledání dohody Na číselníku zaměstnání je vidět velmi dobře rozpornost řady vztahů a snahy po hledání společného jmenovatele. Klíčovým číselníkem v této oblasti je číselník KZAM-R statistického úřadu, který je odvozen z mezinárodní klasifikace ISCO88, dodržované v rámci Eurostatu. Číselník je poplatný statistickým potřebám a udržuje jistou setrvačnost. Číselný kód KZAM-R je pětimístný a je konstruován takto : První 4 místa číselníku jsou stanovena v mezinárodní klasifikaci, páté místo se stanovuje na národní úrovni. Tento číselník proto umožňuje za jednotlivé třídy, 94 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

4 skupiny a podskupiny zaměstnání realizovat rozbory a uvádět srovnání na mezinárodní úrovni. Jak může být využít číselník v oblasti mezinárodního statistického srovnání ukazuje následující příklad: Podíl ICT expertů na zaměstnané populaci v jednotlivých zemích Pozn: Údaje za Irsko pouze skupina KZAM 213Zdroj: European Labour Force Survey, 2005 V roce 2007 dochází k intensivnímu jednání o inovacích číselníků zaměstnání. Klasifikace ISCO88 bude nahrazena klasifikací ISCO08 (změna je po 20 letech). Do nového číselníku se proto promítají změny a právě v oblasti našeho zájmu (IS a ICT) je patrný posun. Proto se následující rozbor dotýká právě oblasti IS/ICT a klasifikace je srovnávána s návrhem rolí. Následují dvě stránky, které ukazují nové nastavení číselníku ISCO08 v oblasti IS/ICT. Je zde též uvedeno srovnání s ISCO88. Tento stav je však ještě předmětem diskuzí a definitivní vyhlášení číselníků ISCO08 se předpokládá do konce Stojí za pozornost, že je nově specifikována skupina 133 Information and communications technology service managers, dále podskupina zaměstnání 2434 Information and communications technology sales Professional. Inovace zaměstnání v ISCO08 odpovídá nyní více současnému vývoji v oblasti IS/ICT. Klasifikace ISCO08 je hierarchicky uspořádána. V tabulce uvedené níže jsou vybrány pouze profese pro IT oblast. Je zde uveden nový návrh a srovnání se starou klasifikací ISCO88 a dále porovnání s našimi rolemi. Ukazuje se, že větší celky (role, či vyšší skupiny v hierarchické klasifikaci) jsou v praxi snadněji určitelné a na tomto základě lze vytvářet i smysluplné rozbory, naopak snaha dostat se k detailnějším funkcím (např. 4 místné) je často praxí obtížně přijímána. U řady profesí IT lze v podtextu vysledovat v ISCO08 snahu definovat profese ve dvou rovinách: profese s vysokou kvalifikací vyžadující vysokoškolské vzdělání (úroveň senior) a profese obdobné požadující jen středoškolskou kvalifikaci (úroveň junior). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

5 Norbert Žid 96 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

6 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

7 Norbert Žid 98 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

8 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

9 Norbert Žid Jak se přímo či nepřímo setkáme s klasifikací KZAM-R? Každá větší či střední instituce musí dle zákona odevzdávat šetření o průměrném výdělku dle jednotlivých pracovníků a u každého se musí uvést jeho zařazení k zaměstnání dle KZAM-R. Toto přiřazení k zaměstnání dnes realizují personalisté v organizaci a je nutno dodat, že toto přiřazování je velmi problematické a nepřesné. Odevzdané šetření každého ¼ roku je zpracováváno celostátně v organizaci TREXIMA Zlín. Z tohoto zdroje jsou pak odvozovány veškeré výstupy státních orgánů v oblasti výdělků a počtu pracovníků. Tak lze porovnávat počty lidí a jejich výdělky za jednotlivé skupiny zaměstnání, dle jednotlivých krajů, dle věkových pásem, dle pohlaví a podobně. Český statistický úřad každoročně provádí také řadu výběrových šetření a jedno z nich je šetření v cca domácnostech. Zde šetření provádějí vyškolení pracovníci ČSU a ti doplňují do dotazníku též zaměstnání členů domácnosti dle KZAM-R. Předpokládá se proto, že správnost zařazení člena domácnosti dle KZAM-R je kvalitní či kvalitnější než v předchozím případě u výdělků. Celá klasifikace KZAM-R má dnes zvláštní postavení, protože je pro naprostou většinu organizací povinná. Je však určena primárně pro statistické účely a rozbory (i na nadnárodní úrovni) a je proto méně nastavena na potřeby organizací. Z tohoto titulu je u nás podporována další klasifikace ISTP. Jiný pohled na zaměstnání pracovníků (pod patronací MPSV) MPSV je patronem projektu ISTP (integrovaný systém typových pozic) a jeho nosné části KTP (Kartotéka typových pozic). Tento projekt je garantován opět organizací TREXIMA Zlín a je v současnosti inovován a vystupuje pod hlavičkou Národní soustava povolání a kvalifikací.. Bližší viz.http://www.trexima.cz/site/lang cs/310/default.aspx Jestliže pohled statistických orgánů k zaměstnání je realizován pomocí ISCO číselníku KZAM-R, pak tento pohled je sice stabilní ale pomocí svých 4 pozic vyjadřuje hrubší pohled prakticky na agregované skupiny zaměstnání. S rozšířením na 5 pozici (národní zvyklosti) se může číselník KZAM stát podrobnějším, ale přesto obtížně vyhovuje potřebám sledování zaměstnání v jednotlivých organizacích. Proto byl iniciován vznik KTP, kdy tento číselník (kartotéka) je podrobnější než ISCO katalog a blíží se potřebám organizací při sledování zaměstnání. V dosavadním katalogu je uvedeno cca 2000 povolání a u každého povolání je uvedena jeho bližší specifikace (charakteristika, požadovaná kvalifikace, omezení apod. Katalog povolání je zde vytvářen expertními týmy za jednotlivé oblasti zaměstnání. Uvedenou kartotéku může každá organizace v ČR využít pro své potřeby a může vnitřně sledovat zaměstnání svých pracovníků (typovou pozici) případně vytvořit popisy funkcí. Tento systém je doporučeníhodný, ale je třeba konstatovat, že je využíván pouze některými organizacemi a není povinný. U tohoto systému je výhoda, že se autoři snaží udržet převodníky mezi typovými pozicemi v KTP a číselníkem zaměstnání v KZAM-R. S nástupem ISCO08 musí být tyto převodníky nově nastaveny. 100 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

10 Tento katalog je samozřejmě využíván v organizacích a složkách spadajících přímo pod MSPV (pracovní úřady, sociální ústavy apod.). Využívá ho hlavně odbor správy služeb zaměstnanosti ministerstva a snaží se s jeho využitím aktuálně popsat trh práce v ČR. Výběr z tohoto katalogu pro oblast informačních technologií byl dosud tento: Pozice vyžadující vysokoškolské magisterské vzdělání Inženýr IT a řídících systémů Inženýr IT Systémový inženýr řídícího systému Programátor analytik Specialista správy operačních systémů a sítí Systémový inženýr správy aplikací Webdesigner specialista Pozice vyžadující vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské bakalářské vzdělání Samostatný programátor Samostatný správce aplikací Samostatný technik IT Správce operačních systémů a sítí Webdesigner Pozice vyžadující střední vzdělání s maturitní zkouškou Operátor výpočetní techniky Programátor Správce aplikací Technik IT Srovnávací tabulka pro ČSSI role a pro stávající KTP Byznys analytik- architekt Manažer rozvoje a provozu IS/ICT Obchodník s ICT produkty a službami Vývojář / IS architekt Správce aplikací a ICT infrastruktury Pokročilý uživatel ICT - metodik Inženýr IT a řídících systémů Programátor analytik Webdesigner specialista Samostatný programátor Webdesigner Specialista správy operačních systémů a sítí Systémový inženýr správy aplikací Samostatný správce aplikací Samostatný technik IT Správce operačních systémů a sítí SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

11 Norbert Žid Srovnávací tabulka ukazuje na posuny v náhledu na jednotlivé procese (např. více předpřipravených aplikací se prodává a implementuje, než že se od počátku vyvíjejí). Proto roste úloha obchodníků s ICT produkty a službami. Třetí součást navazující na povolání se týká kvalifikace. K povolání a k jeho popisu patří i národní soustava kvalifikací (KKOV) a další číselníky. Číselník KKOV v ČR je pod patronací ČSÚ a hlavní číselníky jsou dostupné např. na adrese _1_lednu_2007_jejichz_zavedeni_bylo_oznameno_ve_sbirce_zakonu Číselník kvalifikací (KKOV) je opět spojen s ČSÚ a navazuje na mezinárodní charakteristiky kvalifikací. Jedná se opět o pohled, který výrazně vyhovuje statistickým rozborů a srovnáním. MŠMT (pověřen Národní ústav odborného vzdělávání) a TREXIMA připravují nově projekt Národní soustava kvalifikací (NSK). Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, by v ní měla mít své místo. NSK by měla umožnit jejich identifikaci, třídění a zařazování, měla by vytvořit podmínky pro jejich uznávání a certifikaci. Tento pohled je odlišný svým zaměřením od KKOV, protože se snaží v první řadě podpořit trh práce v ČR. Jednotlivé školy (zvláště vysoké školy) pak prosazují své obory vzdělávání, které by měly navazovat na NSK. Toto je zajišťováno např. při akreditacích oborů vzdělávání, kdy každá akreditace je musí mít uvedeno vazbu na NSK. Vzdělávací instituce Garantují výchovu v oborech vzdělávání KKOV ČR (Klasifikace kmenových oborů vzdělávání) (ČSÚ) Nově se připravuje NSK tj. Národní soustava kvalifikací (MŠMT) ISTP (integrovaný systém typových pozic) Uvnitř toho KTP (kartotéka typových pozic) (MPSV) Nově se připravuje NSP (národní soustava povolání) ISCO08 (KZAM-R klasifikace) (ČSÚ) Pokud výše uvedený obrázek dobře pochopíme, pak je zřejmé, že je nutné hledat propojený systém 3-4 klasifikací (číselníků) a tento systém kvalitně udržovat. Takovýto systém, by bylo možno vhodně propagovat jako společnou základnu i pro vnitřní podnikové klasifikace. Neznamená to, že každá organizace bude toto propojení přebírat, ale bude zde jistý kvalitní etalón, o který je možno se opřít či ke kterému se lze vztahovat. Některé organizace a úřady by měly tento systém respektovat více (úřady práce, zprostředkovatelské organizace). 102 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

12 Partneři či konkurenti při řízení trhu práce a zaměstnanosti. Státní orgány MŠMT KKOV nár. soustava kvalifikací MPSV ISPT- a jeho části KTP,KPM Český statistický úřad KZAM-R TREXIMA jako výkonná složka řady státních aktivit Nabídka škol a výchova jednotlivých profesí Umí se přizpůsobit vhodně udržované soustavě kvalifikací??? Zprostředkovatelé Personální agentury (např. Job.cz apod) Pracovní úřady v kompetenci MPSV Poradenské firmy (HAY, Price Waterh.Cooper atd.) Jak mohou ovlivňovat nabídky a poptávky po profesích?? Funkce a profese uvnitř podniků a organizací Co využívají při navrhování funkcí? K čemu všemu slouží různé katalogy funkcí a profesí? Je dnešní relativně volný stav dobrý či je zapotřebí více jednoty? SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

13 Norbert Žid Komentář k předchozímu obrázku. Z obrázku vyplývá, že pro spolupráci řady státních složek, škol, zprostředkovatelů práce, a organizací je zapotřebí nacházet společné zázemí ( do tohoto zázemí nedílně patří společně sdílené klasifikace či číselníky). V propojení na obrázku s otazníkem je vyjádřeno, že domluva mezi subjekty je velmi obtížná, protože se často nesdílejí společné klasifikace. Tak je patrné, že klasifikace oborů vysokých škol, klasifikace KKOV (kvalifikace) musí na sebe navazovat a nově i číselník NSK. Rovněž klasifikace zaměstnání v KTP a klasifikace statistická v KZAM-R musí na sebe navazovat. Mezi všemi těmito klasifikacemi je nutné vytvořit a udržovat převodníky. Dnes je určitou výhodou, že řady těchto integračních kroků se účastní organizace TREXIMA, která je schopna převodníky vytvářet a garantovat jejich údržbu. Jinou otázkou je, zda organizace na různých úrovních jsou schopny uvedené klasifikace respektovat a využívat ve svém výkaznictví. Nelze asi spoléhat na velký respekt, ale bylo by úspěchem, kdyby organizace o klasifikacích byly dobře informovány a udržely si alespoň schopnost přizpůsobit se jim či umět je odvodit. Uprostřed obrázku jsou uvedeni zprostředkovatelé zaměstnání. Velmi dobře to vystihuje jejich pozici. Potřebují znát možnosti a zaměření absolventů škol a uchazečů o práci (klasifikace oborů studia, KKOV, NSK) a dále požadovaná volná místa (profese) (např. s využitím KTP) od organizací. Nabídka a poptávka se pak ve zprostředkovatelských organizacích a úřadech práce porovnávají. Dnes je kladen enormní tlak na dobré fungování trhu práce a stát k tomu využívá jak své orgány, tak i zprostředkovatelské firmy. Celý systém ale dosud funguje velmi komplikovaně a stále se proto hledají nové cesty, jak trh práce lépe organizovat. Jednou z hlavních překážek je to, že řada složek v celém tomto procesu mluví jiným jazykem a není více využito styčných míst, jako jsou např. společné klasifikace (číselníky). Klasifikace zaměstnání v oblastí IT profesí. Oblast informačních systémů a informačních a komunikačních technologií je typickou oblastí, kde se výrazně projevují výše uvedené problémy s integrací. Navíc tato oblast se z hlediska vývoje funkcí (pozic) v čase výrazně mění, ale tyto změny se obtížně promítají do stávajících klasifikací. I v této oblasti platí postupy, které využívá statistika např. EUROSTAT. Např.je zřejmé, že jednotlivé klasifikace zaměstnání musí být agregovány do několika základních skupin a podskupin a pouze na této úrovni lze realizovat kvalitní rozbory a porovnávání. Detailní specifikace zaměstnání (lidová tvořivost uvnitř organizací) může být respektována uvnitř organizací, ale nemá smysl navenek s ní vystupovat a vhodnější je mít připraven převodní systém do společného číslování (celostátních číselníků). Proto se např. v našem výzkumu objevuje snaha definovat základní profesní role (6 rolí). Tyto role jsou sdružením řady funkcí. Tímto způsobem lze odstínit shodu na detailních funkcích v organizaci a detaily ponechat na vnitřních pravidlech. Na vyšší úrovni agregace pak je již snazší nalézt vazby na klasifikace KKOV, KTP, KZAM-R. Tento pragmatický postup je přijatelným kompromisem k tomu, aby na středních úrovních a na vyšších úrovních řízení bylo možno najít shodu a najít základnu pro rozbory zaměstnanosti. Základní informatické role a profese jsou uvedeny podrobně v materiálu [5] 104 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

14 Závěry a doporučení Současná státní i hospodářská sféra se opírá o stále větší informační zázemí, kam patří hlavně Internet a další informační služby. Veškeré klasifikace a společné číselníky tak mohou být nabízeny na Internetu k nahlédnutí a dále k přímému využití. Existuje mnohem více možností, jak nabízet řadu služeb a lze si představit i mnohem aktivnější roli státních orgánů při prosazování společných číselníků (ne vnucování, ale vhodná pomoc či nápověda pro jejich využívání). I do budoucna lze počítat s tím, že stále dominantnější úlohu bude hrát politika zaměstnanosti, změny v potřebách trhu práce a snaha pro vyrovnávání poptávky a nabídky v této oblasti. Jak se však vhodně domlouvat, jak rychle najít potřebné profese, jak zjistit změny v požadovaných profesích? Jsou klasifikace státních orgánů spojovacím článkem a dokáží pomoci na trhu práce? Přestože u těchto klasifikací převažuje jistý konzervatismus a obměňují se obtížně a v dlouhých intervalech, nemáme jiné lepší prostředky. Jednou z odpovědí, jak tento rozpor řešit, je i tento příspěvek. Na základě analýz a šetření se v rámci ČSSI navrhl systém rolí pro oblast IS/ICT (role jsou kumulované profese). Tento systém rolí odráží současný vývoj v této oblasti a je srozumitelný pro odborníky. Na druhé straně stojí klasifikace (číselníky) oficiální v rámci státu. Navrženým systémem rolí ukazujeme, jak se profese mění, nerušíme však stávající systém číselníků a naopak hledáme pro současné naše role ekvivalenty v oficiálních číselnících. Použitá literatura a odkazy: [1 ]http://www.trexima.cz/site/lang cs/310/default.aspx [2 ]http://www.trexima.cz/site/lang cs/416/default.aspx?tabid=0 [3] veda_a_technologie,_informacni_spolecnost metodika [4] Jiří Voříšek, George Feuerlicht : Vliv globálních ICT trendů na změny požadavků trhu na ICT specialisty, ČSSI 2006 [5] Jiří Voříšek, Ota Novotný: Cíle a metodika projektu analýzy nabídky a poptávky po ICT specialistech v ČR, sborník SI 2007, ČSSI Praha 2007 Článek vznikl za podpory grantů GAČR Modifikace modelu řízení informatiky, GAČR 201/07/0455 Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinnost podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky a rozvojového projektu MŠMT "Přenos nejlepších znalostí mezi školami a praxí". SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR Stav a očeko ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR - hrozby a přílep ležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Profese knihovník v národní soustavě povolání

Profese knihovník v národní soustavě povolání Profese knihovník v národní soustavě povolání Komise pro služby Moravská zemská knihovna v Brně: 3. listopadu 2011 Vybráno z prezentací Zlaty Houškov kové Hanuš Hemola Národní soustava povolání http://www.nsp.cz/

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Detailní zpráva pro obor: VŠE v Praze FIS Kognitivní informatika navazující magisterský studijní program verze 1.0

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP Tento materiál popisuje veřejně dostupná rozhraní na serveru www.nsp.cz, pomocí kterých je možno získat informace o jednotkách práce ve formátu XML. Jsou

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů

Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů Stanislav Simbartl Abstract: Thinking about education and vocational training of HR (HR experts) in the range of more skill levels. The possibilities

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

INFORMAČNÍ PŘÍLOHY. 1. Příloha 1 Informační systém o průměrném výdělku str.2. 2. Příloha 2 Informační systém o pracovních podmínkách str.

INFORMAČNÍ PŘÍLOHY. 1. Příloha 1 Informační systém o průměrném výdělku str.2. 2. Příloha 2 Informační systém o pracovních podmínkách str. Soubor textu 2 / 2.4Metod-Prilohy2.doc Pátík Jaromír INFORMAČNÍ PŘÍLOHY 1. Příloha 1 Informační systém o průměrném výdělku str.2 2. Příloha 2 Informační systém o pracovních podmínkách str.5 3. Příloha

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR

VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konference ČSSI, 8.11.2013 Výzvy egovernmentu 1. Ohlédnutí za uplynulými 2 roky 2. Využívání dat stávajících IS VS pro efektivní řízení státu 3. Koncepční

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Fond dalšího vzdělávání možnosti spolupráce s obcemi HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU -

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Olga Kofroňová 14.5. 2015 Víme o sobě a spolupracujeme Metodická, finanční

Více

ICT a strategické sluţby

ICT a strategické sluţby ICT a strategické sluţby Informace o programu podpory Program ICT a strategické služby Program ICT a strategické služby, který jiţ vyuţilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje primárně

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více