Stav klasifikací povolání a kvalifikace v roce 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav klasifikací povolání a kvalifikace v roce 2007"

Transkript

1 Norbert Žid Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt: Příspěvek se dotýká významu vybraných klasifikací lidských zdrojů užívaných v ČR, které umožňují srovnávací analýzy a domluvu více subjektů např. na trhu práce. Na jedné straně je snaha udržet dlouhodobě kontinuitu v klasifikacích (ČSÚ, EUROSTAT), na druhé straně u řady klasifikací by byla potřebná jejich inovace. Příspěvek ukazuje na oblasti IS/ICT a profesích v této oblasti, jak se klasifikace mění a jak lze udržet aktuálnost v klasifikacích profesí. Dále je poukázáno na fakt, kdo klasifikace využívá, jak získává potřebná data a jak by řada klasifikací mohla tvořit spojovací článek mezi různými zájmy (státu, ekonomických subjektů, škol, zprostředkovacích agentur). Právě situace na trhu práce v oblasti IT je dnes v popředí zájmu a je proto vhodné ukázat, jak lze pomocí aktuálních rolí a profesí najít společné jmenovatele s tradičním sledováním profesí (klasifikací) v ČSÚ či MPSV a MŠMT. Klíčová slova: Lidské zdroje, katalog profesí, role a profese v IT, KZAM/R, ICT specialisté Abstract: Paper discusses the importance of selected human resources classifications used in the Czech Republic for comparative analyses and communication among different subjects e.g. on the labor market. There still exists the tendency to keep the long-term continuity of unchanged classifications (CZSO, Eurostat based) on one side, but there is also strong need to innovate them on the other side. Paper analyses areas of IS/ICT Occupations and discuss how their classification is changing and how to keep it up to date. Then the focus is given to the users of classifications, how the necessary base data are obtained and how the updated classification could form the interconnecting link among different interest groups (government, economic subjects, schools, HR agents). Situation on the labor market in the area of IS/ICT is nowadays very important and therefore it is appropriate to propose how to connect current IS/ICT roles with traditional occupations classification in CZSO, Ministry of Social Affairs and Ministry of Education. Keywords: Human resources, Catalogue of Occupations,Roles and Occupation in IT, KZAM/R, ICT specialists Úvod. Pro řadu výzkumných cílů i praktických cílů při řízení organizací i celého státního celku vystupují různé společné klasifikace (připravené číselníky), které umožňují srovnávací analýzy a domluvu při společném základě. Snahy po společných klasifikacích tu byly přítomny vždy i v minulosti, ale vždy narážely na řadu barier a obtíže dodržovat tyto klasifikace na nižších úrovních řízení byly vždy přítomny. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

2 V minulosti nebylo též možno tak rychle prosazovat klasifikace do praxe jako dnes v době internetu, době, kdy lze o každé změně rychle informovat, kdy lze sbírat data v XML formátu a rychle je předávat. Je vhodné podotknout, že veškeré vykazování výsledků organizací a navíc dodržování jednotlivých klasifikací je často chápáno jako složitý administrativní výkon, kterým nelze zatěžovat podnikatelské a jiné subjekty či je snaha alespoň minimalizovat tuto zátěž. Přesto je vhodné pohled na vybrané klasifikace podrobit bližšímu zkoumání. Aktuálnost klasifikací a jejich aktualizace. Celostátní klasifikace (povolání, typových funkcí, kvalifikací) samozřejmě vyžadují reagovat na změny ve vývoji společnosti a hospodářství a postupně se aktualizovat. Toto se však děje velmi obtížně. U řady těchto aktivit jsou vytvářeny ČSÚ či MŠMT či MPSV tzv. sektorové rady z odborníků z praxe a škol, které navrhují aktualizace klasifikací. Jedním z příkladů takové sektorové rady je iniciativa společností ČSSI, SPIS a CACIO u nichž vznikl výzkumný záměr, který zkoumá povolání a kvalifikace pouze ve vymezené oblasti IT. Záměr sleduje jak sféru vysokých škol, které se zabývají výchovou IT pracovníků, tak sféru potřeb jednotlivých firem a institucí v oblasti specialistů IT. Z výzkumu nakonec vykrystalizovalo 6 základních rolí, které dnes v praxi lze identifikovat, kdy každá role sdružuje několik příbuzných typů profesí (povolání). ROLE Byznys analytik- architekt Manažer rozvoje a provozu IS/ICT Obchodník s ICT produkty a službami Vývojář/ IS architekt Správce aplikací a ICT infrastruktury Pokročilý uživatel ICT metodik Profese Analytik, návrhář podnikových procesů, byznys konsultant, implementátor standardního software, znalostní inženýr, informační broker CIO, manažer projektu, manažer provozu, manažer bezpečnosti Obchodník s ICT produkty a službami, pracovník řídící dodávky externích produktů a služeb, account manager, relationship manager Vývojář, programátor, tester, systémový integrátor, IT architekt, systém development manager Správce aplikací, správce databáze, správce sítě, správce dat Určuje metodiku využití ICT ve firmě (instituci) Cílem tohoto příspěvku je ukázat na smysl vybraných klasifikací a provést vazbu našeho výzkumu a našich navržených rolí k celostátním klasifikacím. Důvody pro klasifikace dnes. Je s podivem na jaké informační bázi se řídí velké instituce, ministerstva, stát jako celek. Asi pro řízení očekáváme existenci velkých datových skladů, kde můžeme vytvářet různé pohledy a rychle postupovat top-down i naopak down-top. Bylo by SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

3 Norbert Žid moc užitečné pro skutečné řízení využívat i exaktnější metody a odvozovat řadu znalostí, dolovat data pro řízení apod. V případě velkých organizací je už v praxi implementována řada datových skladů a uvnitř organizace se prosadilo využívání vlastních číselníků, které tvoří často datové dimenze v OLAP kostkách. U řady nadnárodních společností jsou tyto dimenze ( klasifikace, číselníky) vynuceny z důvodů potřeby srovnávat např.jednotlivé národní celky či divize mezi sebou. Složitější je situace u ministerstev a státu. Aby mohly kvalifikovaně řídit potřebují mít potřebnou informační základnu a ta často vzniká od nižších jednotek a jejich výkaznictví. Do jaké míry však stát a jeho orgány umí zajisti kvalitní výkaznictví a jak se je možné na toto výkaznictví spolehnout? Základním pilířem ve výkaznictví je Český statistický úřad, který dodává řadu podkladů pro jednotlivé vládní orgány a je příjemcem řady statistických výkazů z nižších složek. Vedle toho provádí i pro řadu oblastí výběrová šetření (např. u cca domácností), a z těchto šetření odvozuje určité závěry. Navíc ČSÚ je součástí organizace EUROSTAT, která hájí jisté postupy a číselníky, které umožňují srovnání zemí mezi sebou. Úřad musí tyto mezinárodní potřeby striktně dodržovat. Není zde však pouze Český statistický úřad se svými požadavky, ale i řada ministerstev si vytváří vlastní databáze, které naplňuje od jednotlivých organizací (MF, MPSV, MŠMT, MZ, MŽP atd.) Na jedné straně vždy vzniká administrativní zátěž pro nižší složky, na druhé straně bez kvalitní informační základny nelze na vyšších stupních řídit. Tento rozpor se řešen stále, ale v současnosti v době rozmachu Internetu nabývá významně jiných rozměrů. Klasifikace zaměstnání jako ukázkový příklad hledání dohody Na číselníku zaměstnání je vidět velmi dobře rozpornost řady vztahů a snahy po hledání společného jmenovatele. Klíčovým číselníkem v této oblasti je číselník KZAM-R statistického úřadu, který je odvozen z mezinárodní klasifikace ISCO88, dodržované v rámci Eurostatu. Číselník je poplatný statistickým potřebám a udržuje jistou setrvačnost. Číselný kód KZAM-R je pětimístný a je konstruován takto : První 4 místa číselníku jsou stanovena v mezinárodní klasifikaci, páté místo se stanovuje na národní úrovni. Tento číselník proto umožňuje za jednotlivé třídy, 94 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

4 skupiny a podskupiny zaměstnání realizovat rozbory a uvádět srovnání na mezinárodní úrovni. Jak může být využít číselník v oblasti mezinárodního statistického srovnání ukazuje následující příklad: Podíl ICT expertů na zaměstnané populaci v jednotlivých zemích Pozn: Údaje za Irsko pouze skupina KZAM 213Zdroj: European Labour Force Survey, 2005 V roce 2007 dochází k intensivnímu jednání o inovacích číselníků zaměstnání. Klasifikace ISCO88 bude nahrazena klasifikací ISCO08 (změna je po 20 letech). Do nového číselníku se proto promítají změny a právě v oblasti našeho zájmu (IS a ICT) je patrný posun. Proto se následující rozbor dotýká právě oblasti IS/ICT a klasifikace je srovnávána s návrhem rolí. Následují dvě stránky, které ukazují nové nastavení číselníku ISCO08 v oblasti IS/ICT. Je zde též uvedeno srovnání s ISCO88. Tento stav je však ještě předmětem diskuzí a definitivní vyhlášení číselníků ISCO08 se předpokládá do konce Stojí za pozornost, že je nově specifikována skupina 133 Information and communications technology service managers, dále podskupina zaměstnání 2434 Information and communications technology sales Professional. Inovace zaměstnání v ISCO08 odpovídá nyní více současnému vývoji v oblasti IS/ICT. Klasifikace ISCO08 je hierarchicky uspořádána. V tabulce uvedené níže jsou vybrány pouze profese pro IT oblast. Je zde uveden nový návrh a srovnání se starou klasifikací ISCO88 a dále porovnání s našimi rolemi. Ukazuje se, že větší celky (role, či vyšší skupiny v hierarchické klasifikaci) jsou v praxi snadněji určitelné a na tomto základě lze vytvářet i smysluplné rozbory, naopak snaha dostat se k detailnějším funkcím (např. 4 místné) je často praxí obtížně přijímána. U řady profesí IT lze v podtextu vysledovat v ISCO08 snahu definovat profese ve dvou rovinách: profese s vysokou kvalifikací vyžadující vysokoškolské vzdělání (úroveň senior) a profese obdobné požadující jen středoškolskou kvalifikaci (úroveň junior). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

5 Norbert Žid 96 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

6 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

7 Norbert Žid 98 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

8 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

9 Norbert Žid Jak se přímo či nepřímo setkáme s klasifikací KZAM-R? Každá větší či střední instituce musí dle zákona odevzdávat šetření o průměrném výdělku dle jednotlivých pracovníků a u každého se musí uvést jeho zařazení k zaměstnání dle KZAM-R. Toto přiřazení k zaměstnání dnes realizují personalisté v organizaci a je nutno dodat, že toto přiřazování je velmi problematické a nepřesné. Odevzdané šetření každého ¼ roku je zpracováváno celostátně v organizaci TREXIMA Zlín. Z tohoto zdroje jsou pak odvozovány veškeré výstupy státních orgánů v oblasti výdělků a počtu pracovníků. Tak lze porovnávat počty lidí a jejich výdělky za jednotlivé skupiny zaměstnání, dle jednotlivých krajů, dle věkových pásem, dle pohlaví a podobně. Český statistický úřad každoročně provádí také řadu výběrových šetření a jedno z nich je šetření v cca domácnostech. Zde šetření provádějí vyškolení pracovníci ČSU a ti doplňují do dotazníku též zaměstnání členů domácnosti dle KZAM-R. Předpokládá se proto, že správnost zařazení člena domácnosti dle KZAM-R je kvalitní či kvalitnější než v předchozím případě u výdělků. Celá klasifikace KZAM-R má dnes zvláštní postavení, protože je pro naprostou většinu organizací povinná. Je však určena primárně pro statistické účely a rozbory (i na nadnárodní úrovni) a je proto méně nastavena na potřeby organizací. Z tohoto titulu je u nás podporována další klasifikace ISTP. Jiný pohled na zaměstnání pracovníků (pod patronací MPSV) MPSV je patronem projektu ISTP (integrovaný systém typových pozic) a jeho nosné části KTP (Kartotéka typových pozic). Tento projekt je garantován opět organizací TREXIMA Zlín a je v současnosti inovován a vystupuje pod hlavičkou Národní soustava povolání a kvalifikací.. Bližší viz.http://www.trexima.cz/site/lang cs/310/default.aspx Jestliže pohled statistických orgánů k zaměstnání je realizován pomocí ISCO číselníku KZAM-R, pak tento pohled je sice stabilní ale pomocí svých 4 pozic vyjadřuje hrubší pohled prakticky na agregované skupiny zaměstnání. S rozšířením na 5 pozici (národní zvyklosti) se může číselník KZAM stát podrobnějším, ale přesto obtížně vyhovuje potřebám sledování zaměstnání v jednotlivých organizacích. Proto byl iniciován vznik KTP, kdy tento číselník (kartotéka) je podrobnější než ISCO katalog a blíží se potřebám organizací při sledování zaměstnání. V dosavadním katalogu je uvedeno cca 2000 povolání a u každého povolání je uvedena jeho bližší specifikace (charakteristika, požadovaná kvalifikace, omezení apod. Katalog povolání je zde vytvářen expertními týmy za jednotlivé oblasti zaměstnání. Uvedenou kartotéku může každá organizace v ČR využít pro své potřeby a může vnitřně sledovat zaměstnání svých pracovníků (typovou pozici) případně vytvořit popisy funkcí. Tento systém je doporučeníhodný, ale je třeba konstatovat, že je využíván pouze některými organizacemi a není povinný. U tohoto systému je výhoda, že se autoři snaží udržet převodníky mezi typovými pozicemi v KTP a číselníkem zaměstnání v KZAM-R. S nástupem ISCO08 musí být tyto převodníky nově nastaveny. 100 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

10 Tento katalog je samozřejmě využíván v organizacích a složkách spadajících přímo pod MSPV (pracovní úřady, sociální ústavy apod.). Využívá ho hlavně odbor správy služeb zaměstnanosti ministerstva a snaží se s jeho využitím aktuálně popsat trh práce v ČR. Výběr z tohoto katalogu pro oblast informačních technologií byl dosud tento: Pozice vyžadující vysokoškolské magisterské vzdělání Inženýr IT a řídících systémů Inženýr IT Systémový inženýr řídícího systému Programátor analytik Specialista správy operačních systémů a sítí Systémový inženýr správy aplikací Webdesigner specialista Pozice vyžadující vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské bakalářské vzdělání Samostatný programátor Samostatný správce aplikací Samostatný technik IT Správce operačních systémů a sítí Webdesigner Pozice vyžadující střední vzdělání s maturitní zkouškou Operátor výpočetní techniky Programátor Správce aplikací Technik IT Srovnávací tabulka pro ČSSI role a pro stávající KTP Byznys analytik- architekt Manažer rozvoje a provozu IS/ICT Obchodník s ICT produkty a službami Vývojář / IS architekt Správce aplikací a ICT infrastruktury Pokročilý uživatel ICT - metodik Inženýr IT a řídících systémů Programátor analytik Webdesigner specialista Samostatný programátor Webdesigner Specialista správy operačních systémů a sítí Systémový inženýr správy aplikací Samostatný správce aplikací Samostatný technik IT Správce operačních systémů a sítí SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

11 Norbert Žid Srovnávací tabulka ukazuje na posuny v náhledu na jednotlivé procese (např. více předpřipravených aplikací se prodává a implementuje, než že se od počátku vyvíjejí). Proto roste úloha obchodníků s ICT produkty a službami. Třetí součást navazující na povolání se týká kvalifikace. K povolání a k jeho popisu patří i národní soustava kvalifikací (KKOV) a další číselníky. Číselník KKOV v ČR je pod patronací ČSÚ a hlavní číselníky jsou dostupné např. na adrese _1_lednu_2007_jejichz_zavedeni_bylo_oznameno_ve_sbirce_zakonu Číselník kvalifikací (KKOV) je opět spojen s ČSÚ a navazuje na mezinárodní charakteristiky kvalifikací. Jedná se opět o pohled, který výrazně vyhovuje statistickým rozborů a srovnáním. MŠMT (pověřen Národní ústav odborného vzdělávání) a TREXIMA připravují nově projekt Národní soustava kvalifikací (NSK). Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, by v ní měla mít své místo. NSK by měla umožnit jejich identifikaci, třídění a zařazování, měla by vytvořit podmínky pro jejich uznávání a certifikaci. Tento pohled je odlišný svým zaměřením od KKOV, protože se snaží v první řadě podpořit trh práce v ČR. Jednotlivé školy (zvláště vysoké školy) pak prosazují své obory vzdělávání, které by měly navazovat na NSK. Toto je zajišťováno např. při akreditacích oborů vzdělávání, kdy každá akreditace je musí mít uvedeno vazbu na NSK. Vzdělávací instituce Garantují výchovu v oborech vzdělávání KKOV ČR (Klasifikace kmenových oborů vzdělávání) (ČSÚ) Nově se připravuje NSK tj. Národní soustava kvalifikací (MŠMT) ISTP (integrovaný systém typových pozic) Uvnitř toho KTP (kartotéka typových pozic) (MPSV) Nově se připravuje NSP (národní soustava povolání) ISCO08 (KZAM-R klasifikace) (ČSÚ) Pokud výše uvedený obrázek dobře pochopíme, pak je zřejmé, že je nutné hledat propojený systém 3-4 klasifikací (číselníků) a tento systém kvalitně udržovat. Takovýto systém, by bylo možno vhodně propagovat jako společnou základnu i pro vnitřní podnikové klasifikace. Neznamená to, že každá organizace bude toto propojení přebírat, ale bude zde jistý kvalitní etalón, o který je možno se opřít či ke kterému se lze vztahovat. Některé organizace a úřady by měly tento systém respektovat více (úřady práce, zprostředkovatelské organizace). 102 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

12 Partneři či konkurenti při řízení trhu práce a zaměstnanosti. Státní orgány MŠMT KKOV nár. soustava kvalifikací MPSV ISPT- a jeho části KTP,KPM Český statistický úřad KZAM-R TREXIMA jako výkonná složka řady státních aktivit Nabídka škol a výchova jednotlivých profesí Umí se přizpůsobit vhodně udržované soustavě kvalifikací??? Zprostředkovatelé Personální agentury (např. Job.cz apod) Pracovní úřady v kompetenci MPSV Poradenské firmy (HAY, Price Waterh.Cooper atd.) Jak mohou ovlivňovat nabídky a poptávky po profesích?? Funkce a profese uvnitř podniků a organizací Co využívají při navrhování funkcí? K čemu všemu slouží různé katalogy funkcí a profesí? Je dnešní relativně volný stav dobrý či je zapotřebí více jednoty? SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

13 Norbert Žid Komentář k předchozímu obrázku. Z obrázku vyplývá, že pro spolupráci řady státních složek, škol, zprostředkovatelů práce, a organizací je zapotřebí nacházet společné zázemí ( do tohoto zázemí nedílně patří společně sdílené klasifikace či číselníky). V propojení na obrázku s otazníkem je vyjádřeno, že domluva mezi subjekty je velmi obtížná, protože se často nesdílejí společné klasifikace. Tak je patrné, že klasifikace oborů vysokých škol, klasifikace KKOV (kvalifikace) musí na sebe navazovat a nově i číselník NSK. Rovněž klasifikace zaměstnání v KTP a klasifikace statistická v KZAM-R musí na sebe navazovat. Mezi všemi těmito klasifikacemi je nutné vytvořit a udržovat převodníky. Dnes je určitou výhodou, že řady těchto integračních kroků se účastní organizace TREXIMA, která je schopna převodníky vytvářet a garantovat jejich údržbu. Jinou otázkou je, zda organizace na různých úrovních jsou schopny uvedené klasifikace respektovat a využívat ve svém výkaznictví. Nelze asi spoléhat na velký respekt, ale bylo by úspěchem, kdyby organizace o klasifikacích byly dobře informovány a udržely si alespoň schopnost přizpůsobit se jim či umět je odvodit. Uprostřed obrázku jsou uvedeni zprostředkovatelé zaměstnání. Velmi dobře to vystihuje jejich pozici. Potřebují znát možnosti a zaměření absolventů škol a uchazečů o práci (klasifikace oborů studia, KKOV, NSK) a dále požadovaná volná místa (profese) (např. s využitím KTP) od organizací. Nabídka a poptávka se pak ve zprostředkovatelských organizacích a úřadech práce porovnávají. Dnes je kladen enormní tlak na dobré fungování trhu práce a stát k tomu využívá jak své orgány, tak i zprostředkovatelské firmy. Celý systém ale dosud funguje velmi komplikovaně a stále se proto hledají nové cesty, jak trh práce lépe organizovat. Jednou z hlavních překážek je to, že řada složek v celém tomto procesu mluví jiným jazykem a není více využito styčných míst, jako jsou např. společné klasifikace (číselníky). Klasifikace zaměstnání v oblastí IT profesí. Oblast informačních systémů a informačních a komunikačních technologií je typickou oblastí, kde se výrazně projevují výše uvedené problémy s integrací. Navíc tato oblast se z hlediska vývoje funkcí (pozic) v čase výrazně mění, ale tyto změny se obtížně promítají do stávajících klasifikací. I v této oblasti platí postupy, které využívá statistika např. EUROSTAT. Např.je zřejmé, že jednotlivé klasifikace zaměstnání musí být agregovány do několika základních skupin a podskupin a pouze na této úrovni lze realizovat kvalitní rozbory a porovnávání. Detailní specifikace zaměstnání (lidová tvořivost uvnitř organizací) může být respektována uvnitř organizací, ale nemá smysl navenek s ní vystupovat a vhodnější je mít připraven převodní systém do společného číslování (celostátních číselníků). Proto se např. v našem výzkumu objevuje snaha definovat základní profesní role (6 rolí). Tyto role jsou sdružením řady funkcí. Tímto způsobem lze odstínit shodu na detailních funkcích v organizaci a detaily ponechat na vnitřních pravidlech. Na vyšší úrovni agregace pak je již snazší nalézt vazby na klasifikace KKOV, KTP, KZAM-R. Tento pragmatický postup je přijatelným kompromisem k tomu, aby na středních úrovních a na vyšších úrovních řízení bylo možno najít shodu a najít základnu pro rozbory zaměstnanosti. Základní informatické role a profese jsou uvedeny podrobně v materiálu [5] 104 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2008

14 Závěry a doporučení Současná státní i hospodářská sféra se opírá o stále větší informační zázemí, kam patří hlavně Internet a další informační služby. Veškeré klasifikace a společné číselníky tak mohou být nabízeny na Internetu k nahlédnutí a dále k přímému využití. Existuje mnohem více možností, jak nabízet řadu služeb a lze si představit i mnohem aktivnější roli státních orgánů při prosazování společných číselníků (ne vnucování, ale vhodná pomoc či nápověda pro jejich využívání). I do budoucna lze počítat s tím, že stále dominantnější úlohu bude hrát politika zaměstnanosti, změny v potřebách trhu práce a snaha pro vyrovnávání poptávky a nabídky v této oblasti. Jak se však vhodně domlouvat, jak rychle najít potřebné profese, jak zjistit změny v požadovaných profesích? Jsou klasifikace státních orgánů spojovacím článkem a dokáží pomoci na trhu práce? Přestože u těchto klasifikací převažuje jistý konzervatismus a obměňují se obtížně a v dlouhých intervalech, nemáme jiné lepší prostředky. Jednou z odpovědí, jak tento rozpor řešit, je i tento příspěvek. Na základě analýz a šetření se v rámci ČSSI navrhl systém rolí pro oblast IS/ICT (role jsou kumulované profese). Tento systém rolí odráží současný vývoj v této oblasti a je srozumitelný pro odborníky. Na druhé straně stojí klasifikace (číselníky) oficiální v rámci státu. Navrženým systémem rolí ukazujeme, jak se profese mění, nerušíme však stávající systém číselníků a naopak hledáme pro současné naše role ekvivalenty v oficiálních číselnících. Použitá literatura a odkazy: [1 ]http://www.trexima.cz/site/lang cs/310/default.aspx [2 ]http://www.trexima.cz/site/lang cs/416/default.aspx?tabid=0 [3] veda_a_technologie,_informacni_spolecnost metodika [4] Jiří Voříšek, George Feuerlicht : Vliv globálních ICT trendů na změny požadavků trhu na ICT specialisty, ČSSI 2006 [5] Jiří Voříšek, Ota Novotný: Cíle a metodika projektu analýzy nabídky a poptávky po ICT specialistech v ČR, sborník SI 2007, ČSSI Praha 2007 Článek vznikl za podpory grantů GAČR Modifikace modelu řízení informatiky, GAČR 201/07/0455 Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinnost podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky a rozvojového projektu MŠMT "Přenos nejlepších znalostí mezi školami a praxí". SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Profese knihovník v národní soustavě povolání

Profese knihovník v národní soustavě povolání Profese knihovník v národní soustavě povolání Komise pro služby Moravská zemská knihovna v Brně: 3. listopadu 2011 Vybráno z prezentací Zlaty Houškov kové Hanuš Hemola Národní soustava povolání http://www.nsp.cz/

Více

Analýza poptávky po IT odbornících

Analýza poptávky po IT odbornících Analýza poptávky po IT odbornících Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI, SPIS, CACIO ve spolupráci

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR Stav a očeko ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR - hrozby a přílep ležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Detailní zpráva pro obor: VŠE v Praze FIS Kognitivní informatika navazující magisterský studijní program verze 1.0

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Nabídka IT specialistů v ČR

Nabídka IT specialistů v ČR Nabídka IT specialistů v ČR Prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI, SPIS, CACIO ve spolupráci

Více

Role ICT odborníků a jejich klasifikace v podnikové praxi

Role ICT odborníků a jejich klasifikace v podnikové praxi Role ICT odborníků a jejich klasifikace v podnikové praxi Norbert Žid, Miloš Maryška, Petr Doucek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Česká

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Knihovnické profese v NSP Zlata Houšková Regionální funkce knihoven Plzeň 12.10.2011 Koncepce rozvoje knihoven 2011-2014 Změnit platové předpisy (mysleli jsme mimo jiné ZVÝŠIT platy ) Zpracovat koncepci

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt. Další vzdělávání 2015+ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Co JE Národní soustava kvalifikací? Je pružný nástroj,

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP Tento materiál popisuje veřejně dostupná rozhraní na serveru www.nsp.cz, pomocí kterých je možno získat informace o jednotkách práce ve formátu XML. Jsou

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí

Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí Kamil Matoušek, Jiří Kubalík, Martin Nečaský 12. června 2012 Hovory s informatiky, 12. června 2012, 1 Portál Síť IT Vyhledávání výzkumných

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II.

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. Proč vytvářet Národní soustavu kvalifikací? Co je to Národní soustava kvalifikací? Na co chceme navázat? Čeho chceme docílit? S kým to chceme

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Stav a očekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR (stav r. 2007) - hrozby a příležitosti

Stav a očekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR (stav r. 2007) - hrozby a příležitosti Stav a očekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR (stav r. 2007) - hrozby a příležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Doc. Ing. Ota Novotný, PhD. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Výsledky výzkumu lidských zdrojů v ICT - požadavky

Výsledky výzkumu lidských zdrojů v ICT - požadavky Miloš Maryška, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Praha nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 milos.maryska@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Stejně tak, jako se dynamicky

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR Tomáš Löster, Jana Langhamrová Abstrakt Nezaměstnanost je jedním ze základních ukazatelů, které hodnotí ekonomiku. Nejen z tohoto důvodu je nezaměstnanosti a její míře věnována

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

6. Rozvoj lidských zdrojů

6. Rozvoj lidských zdrojů 6. Rozvoj lidských zdrojů Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese. Poradenská a konzultační činnost. Na základě analýzy současného

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Inženýr IT a řídících systémů

Inženýr IT a řídících systémů Inženýr IT a řídících systémů Kdo to je: Inženýr IT a řídících systémů je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídících technologických systémů a nastavení

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE

PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE Zakázka:

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více