GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09"

Transkript

1 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1. Let Me Introduce Myself (Likes & Dislikes, My Daily Programme, etc.) Question Tags 2. My Family (Friends, Relationships, etc.) Articles 3. My Home & Surroundings Past Tense 4. Places To Live (Town & Country, Housing, etc.) Present Perfect 5. Hobbies & Interests Time Clauses, Time Expressions 6. Work & Employment (Choosing a Career, etc.) Relative Clauses 7. Education & Learning (Educational Systems, At School, etc.) Should, Have to, Must 8. World of Culture (Art & Entertainment, Music, Film, Literature, etc.) -ing Form or Infinitive? 9. Sport & Leisure (Professional Sport, Sport for Fun, etc.) Modals of Probability 10. Health (Human Body, Keeping Fit, Diseases & Symptoms, Healthcare, etc.) Conditionals 11. Food & Drink (Eating Out, Cooking, etc.) Comparisons & Contrasts 12. Clothes & Fashion (Appearance & Personality, etc.) Future Tenses 13. Weather & Seasons (Czech or British Dreamlike Weather, etc.) Adverbs 14. The World of Nature (Pets & Wild Animals, Animals in Captivity, Ecology, etc.) Passive vs. Active Voice 15. Shops & Services (Shopping, Money, etc.) Present Tenses (Simple & Continuous Aspect) 16. Communication (Mass Media, Internet, etc.) Some vs. any, much vs. many, (a) little vs. (a) few 17. Society (Generation Gap, Multicultural Society, Crime & Punishment, etc.) Infinitive of Purpose 18. Celebrations throughout the Year (Holiday Customs round the English Speaking Countries and the Czech Republic) Gerunds 19. Travelling & Transport Prepositions 20. My Region (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, etc.) Used to, be used to, get used to 21. The Czech Republic (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, the Czech Republic - the Member Country of European Union, etc.) Plurals 22. The English Speaking Countries

2 Modals 23. The British Isles (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, etc.) Present and Past Participles 24. The USA (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, etc.) Reported Speech 25. Canada, Australia, New Zealand (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, etc.) Question Formation Povolené pomůcky: slovník bez tzv. studijní přílohy (apod.), mapy. Anglický jazyk - oktáva, 4. A (Mt) 1) Let me introduce myself: my family, my home, my friends, my daily programme etc. Question tags 2) Hobbies and free time Time clauses, Time expressions 3) Food, meals, eating out Comparisons and Contrast (than, as...as, superlatives ) 4) People and society, family and relationships, the course of life Articles 5) Choosing a career, work and employment Relative clauses 6) Health, beeing ill and keeping fit, human body Conditionals 7) Housing, buildings, flats and furniture Past tenses 8) Places to live: town, country, environment Present Perfect 9) Shopping, clothes and fashion Present tenses 10) Traditions, national holidays, celebrations of the year Simple or continuous? 11) Travelling and transport Prepositions 12) School and education Should, Have to, Must (obligation, suggestion) 13) Crime and punishment Infinitive of Purpose 14) Sports and games Indirect Questions

3 15) Seasons of the year, weather and climate Adverbs 16) Culture and entertainment, my favourite book or film - ing form or Infinitive? (verb patterns) 17) The media and communications, learning foreign languages Some vs. Any, much vs. Many, (a) little vs. (a) few 18) The natural world, pets and animals Passive vs. Active voice 19) Science and technology Question formation 20) The problems of mankind Future tenses 21) The Czech Republic and Prague Plurals 22) The town I live in and its surroundings Used to, be used to, get used to 23) Basic facts about the USA and Canada Reported speech 24) Great Britain and London Adjectives ( ing,-ed) 25) Basic facts about Australia and New Zealand Modals (probability, permission) Povolené pomůcky: slovník bez studijní přílohy, mapy, psací potřeby, pracovní listy Anglický jazyk - Ok (Ld) 1. a) The place where I study b) Introducing 2. a) Canada b) Birthday 3. a) Food and drinks b) Shopping 4. a) The British, American and Czech system of government b) At the doctor s 5. a) Reading English and American literature b) Formal telephoning 6. a) My hobbies, my family, problems of family life b) Science and technology 7. a) Christmas, Thanksgiving and other holidays b) Weather, climate

4 8. a) Great Britain b) Asking and describing the way 9. a) The environment b) Clothes, fashion 10. a) Housing, kinds of buildings and furniture b) Excusing and reacting 11. a) London b) My daily routine 12. a) The United States of America b) Departures and arrivals 13. a) Health and diseases, medical care b) Ordering, offering and asking 14. a) Today s world s most important problems b) My way to school 15. a) The European Union b) Feelings 16. a) Schools in Great Britain, the USA and the Czech Republic b) People s appearances and their features of character 17. a) Australia, New Zealand b) Informal telephoning 18. a) New York b) Human body 19. a) The Czech Republic b) Animals 20. a) Theatre, cinema, music b) Money 21. a) Sports and games b) Cars 22. a) Prague b) Famous people I admire, being famous 23. a) Holidays, travelling b) Seasons of the year 24. a) Means of communication b) Over the map 25. a) Choosing a career, the world of work, employment b) Suggestions and invitations Povolené pomůcky: pracovní listy, slovník (anglicko-český, česko-anglický), mapy. 1. Rozdíly mezi živou a neživou přírodou Biologie - oktáva, 4. A Obecné vlastnosti živých organismů. Jedinec a druh. Závislost existence organismů na prostředí. Hierarchie v uspořádání organismů. Vlastnosti živočichů a rostlin, jejich základní chemické složení a srovnání s neživou přírodou, biogeochemické cykly. Abiotické a biotické faktory života. Oparinova teorie vzniku života na Zemi. Zařazení člověka do zoologického systému. Význačné znaky člověka a jejich srovnání se stavem u ostatních primátů. Přehled nejvýznamnějších vývojových faktorů antropogeneze mužů a žen. 2. Buňka Definice, stavba a chemické složení buňky. Příjem látek do buňky, osmotické jevy.

5 Prokaryotní a eukaryotní buňka. Rostlinná a živočišná buňka - rozdíly. Dělení buněk -amitóza, mitóza ( popis jednotlivých fází), meióza (popis průběhu meiózy, spermatogeneze, oogeneze). Buněčný cyklus. Diferenciace buněk v pletiva a tkáně. 3. Mnohobuněčné organismy Základní principy stavby mnohobuněčných. Základní typy pletiv a tkání, jejich funkční význam. Vznik orgánů a orgánových soustav. 4. Charakteristika a vlastnosti nebuněčných organismů a prokaryot Viry - stavba, jejich životní funkce, rozmnožování. Klasifikace virů, vliv na člověka a ostatní organismy. Bakterie - stavba, životní funkce. Rozdělení, přehled, význam bakterií v přírodě a pro člověka (doložit příklady). Rozmnožování a genetika prokaryot. Sinice - charakteristika, rozmnožování, význam. 5. Jednobuněční živočichové a diblastika Obecná charakteristika prvoků. Buněčná organizace, rozdělení do kmenů. Hospodářský a ekologický význam prvoků. Houby a žahavci - stavba jejich těla, přehled zástupců. 6. Prvoústí živočichové (výběr kmenů) Ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci. Vznik mezodermu. Hospodářský, zdravotnický a ekologický význam. Modelové příklady. 7. Prvoústí živočichové - členovci Charakteristika, stavba těla. Klepítkatci, korýši, vzdušnicovci. Hospodářský, zdravotnický a ekologický význam. Modelové příklady. 8. Druhoústí živočichové: ostnokožci až nižší obratlovci (Anamniota) Systém, charakteristika, tělesná stavba. Hospodářsky a ekologicky významní zástupci. 9. Druhoústí živočichové: vyšší obratlovci (Amniota) Systém, charakteristika, tělesná stavba. Hospodářsky a ekologicky významní zástupci. 10. Nižší rostliny a houby Rozdělení řas z morfologického a biochemického hlediska. Evoluční význam řas, jejich základní vývojové linie, přehled a význam řas. Houby - zařazení do systému organismů, zástupci. Význam hub v přírodě a pro člověka. Lišejníky - stavba a význam. 11. Vyšší rostliny výtrusné Charakteristika, základní rozdíly v metagenezi. Mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny. Význam v přírodě a pro člověka. 12. Semenné rostliny Charakteristické znaky, metageneze, rostlinné orgány. Nahosemenné rostliny. Krytosemenné rostliny - hospodářsky významné čeledi: bobovité, růžovité, miříkovité, brukvovité, lilkovité, hvězdnicovité, lipnicovité charakteristika, zástupci, význam. 13. Fyziologie rostlin - výživa, vodní režim, růst a pohyby, fotosyntéza a dýchání Autotrofie, heterotrofie, saprofytismus, parazitismus, symbióza. Příjem a výdej látek, minerální výživa. Vodní režim, transpirace, osmotické jevy. Pohyby a rozšiřování semen, plodů a rostlin. Definice a podstata fotosyntézy a dýchání. Základní biochemické děje při fotosyntéze a dýchání. Srovnání obou procesů. Faktory ovlivňující tyto procesy. 14. Příjem, zpracování a přeměny látek a energií v těle živočichů a člověka Základní mechanismy zpracování potravy. Fylogeneze trávení. Metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin. Zásady správné výživy.

6 15. Řídící soustavy živočichů a člověka Přehled žláz s vnitřní sekrecí a jejich hormonů, charakteristika jejich působení. Fylogeneze nervové soustavy. Přehled stavby nervové soustavy člověka. Přenos nervového vzruchu. Podmíněné a nepodmíněné reflexy. Vyšší nervová činnost. 16. Stavba a činnost svalové a opěrné soustavy člověka Formy pohybové aktivity živočichů a její fylogeneze. Svalová tkáň. Mechanismus činnosti kosterního svalstva. Funkční souvislost svalstva a kostry. 17. Stavba a činnost oběhové soustavy Fylogeneze cévní soustavy. Tělní tekutiny, stavba a činnost srdce, krevní oběhy člověka. Mízní soustava člověka. Choroby oběhové soustavy 18. Stavba a funkce trávicí soustavy člověka Fylogeneze trávení, stavba jednotlivých oddílů trávicí soustavy a jejich funkce. Přeměna látek a energií v jednotlivých oddílech (trávení, vstřebávání). Význam živin, minerálních látek a vitamínů pro zdraví člověka. Choroby trávicí soustavy. 19. Stavba a činnost dýchací soustavy člověka Fylogeneze dýchání. Stavba a funkce jednotlivých oddílů dýchací soustavy. Plicní ventilace, kožní a tkáňové dýchání. Podstata termoregulace a její význam pro lidské tělo. Choroby dýchací soustavy. 20. Stavba a činnost rozmnožovací a vylučovací soustavy člověka Fylogeneze rozmnožovací soustavy. Biologický význam reprodukční činnosti. Rozmnožovací soustava muže a ženy. Individuální vývoj (prenatální a postnatální vývoj). Pohlavní a pohlavně přenosné choroby. Fylogeneze vylučování, stavba a funkce vylučovací soustavy člověka. Kůže - její stavba. Choroby vylučovací soustavy a kůže. 21. Stavba a funkce smyslových orgánů Rozdělení receptorů. Receptory zraku, sluchu, čichu, chuti, kožní receptory - stavba a činnost. Choroby a vady smyslových orgánů. 22. Genetika (Molekulární základy dědičnosti, dědičnost mnohobuněčných organismů) Genetika - definice, význam genového inženýrství. Syntéza nukleových kyselin, proteosyntéza. Genetická informace, genetický kód, druhy genů a další základní pojmy genetiky. Způsoby rozmnožování a dědičnost. Dědičnost kvalitativních znaků. Autozomální a gonozomální dědičnost. Monohybridismus a dihybridismus. Dědičnost kvantitativních znaků. 23. Člověk a dědičnost Metody studia lidské dědičnosti. Dědičné choroby a dispozice. Mutace. Genetické poradenství, genealogie a lékařská prevence. Platnost jednotlivých genetických zákonitostí u člověka - levorukost, hemofilie, daltonismus. Dědičnost krevních skupin. 24. Vztah organismu a prostředí Ekologie - definice, rozdělení. Základní ekologické pojmy - ekologická valence, areál, biocenóza, ekosystém, biom a další. Abiotické a biotické faktory, potravní řetězce, vnitrodruhové a mezidruhové vztahy. 25. Společenstvo jako soubor populací biotopu Biosféra a základní biomy Země. Kvalitativní charakteristiky a vývoj ekosystému. Člověk a prostředí - vzájemné vztahy. Vliv činnosti člověka na půdu, vodu, ovzduší a samotného člověka. Ochrana životního prostředí. Povolené pomůcky: schémata, obrázky, pracovní listy, atlasy, herbářové položky, seminární práce.

7 Chemie - oktáva, 4. A 1. Chemická látka, roztoky 2. Stavba atomu 3. Periodický zákon 4. Chemická vazba 5. Protolytické reakce 6. Chemická termodynamika 7. Chemická kinetika 8. Redoxní reakce 9. Halogeny 10. Prvky p Prvky p Prvky p Nepřechodné kovy 14. Přechodné kovy 15. Vodík, voda 16. Acyklické uhlovodíky 17. Aromatické uhlovodíky 18. Halogenderiváty 19. Dusíkaté deriváty 20. Hydroxyderiváty 21. Karbonylové sloučeniny 22. Karboxylové kyseliny 23. Deriváty karboxylových kyselin 24. Syntetické makromolekulární látky 25. Lipidy 26. Sacharidy 27. Bílkoviny 28. Nukleové kyseliny 29. Biokatalyzátory 30. Energie v látkovém metabolismu Povolené pomůcky: MFCH tabulky, kalkulačka, schémata, pracovní listy. České dějiny Dějepis - oktáva, 4. A l. Příchod Slovanů na naše území, Sámova říše, Velká Morava 2. Přemyslovci na českém trůnu 3. Lucemburkové na českém trůnu 4. Husitské hnutí, vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonci 5. Vývoj v českých zemích po nástupu Habsburků do 1526 do Bílá hora a její důsledky, osvícenský absolutismus 7. Národní obrození, Metternichův absolutismus, rok 1848 v našich zemích 8. Vývoj na našem území po 1848 do Československo , Protektorát Čechy a Morava

8 10. Československo , 50.léta 11. Pokus o reformu socialismu 60.léta Pražské jaro Normalizace 70.let v Československu, pád komunismu 1989 Světové dějiny 13. Nejstarší civilizace, orientální despocie 14. Antické Řecko 15. Starověký Řím 16. Raně středověká Evropa, základní charakteristika feudalismu 17. Rozkvět feudalismu, vznik centralizovaných států v Evropě 18. Velké zeměpisné objevy, renezance a humanismus 19. Rozdílný vývoj v Evropě po 30.válce 20. Osvícenství, Velká francouzská revoluce, doba Napoleona Bonaparta 21. Evropa 19.století 22. l.světová válka a její důsledky 23. Evropa mezi světovými válkami světová válka a její důsledky 25. Svět po 2.světové válce, studená válka, pád komunismu Povolené pomůcky: mapy, atlasy, pracovní texty. 1. Kinematika hmotného bodu. 2. Dynamika hmotného bodu. 3. Mechanická práce, výkon, energie. 4. Gravitační pole. 5. Mechanika tuhého tělesa. 6. Mechanika kapalin a plynů. 7. Molekulová fyzika a termika. 8. Struktura a vlastnosti plynů. 9. Struktura a vlastnosti kapalin. 10. Struktura a vlastnosti pevných látek. 11. Změny skupenství. 12. Mechanické kmitání. 13. Mechanické vlnění. 14. Elektrický náboj a elektrické pole. 15. Elektrický proud v kovech. 16. Elektrický proud v polovodičích. 17. Elektrický proud v kapalinách a plynech. 18. Stacionární magnetické pole. 19. Nestacionární magnetické pole. 20. Střídavý proud. 21. Paprsková optika. 22. Vlnová optika. 23. Kvantová fyzika. 24. Atomová fyzika. Fyzika - oktáva, 4. A

9 25. Fyzika atomového jádra. Dovolené pomůcky: MFChT, kalkulačka. 1. Poslech - Seikilova píseň. Vznik a počátky hudby. Pravěk a starověk. Pojmy - zvuk, tón, vlastnosti tónu. 2. Poslech - Gregoriánský chorál. Hudba období středověku. Pojmy - hudební abeceda, notový systém. 3. Poslech - O occhi, manza mia - O. di Lasso. Renesance. Pojmy - stupnice, tónina, melodie. 4. Poslech - Mesiáš - G. F. Händel. Baroko. Pojmy - intervaly. Estetická výchova hudební - oktáva, 4. A 5. Poslech - Symfonie g moll (Menuet) - J. K. Vaňhal. Klasicismus. Pojmy - akordy. 6. Poslech - Fantastická symfonie, 2. věta (Na plese) - H. Berlioz. Romantismus, novoromantismus. Pojmy - hudební výrazové prostředky. 7. Poslech - Preludium Vítr na plání - C. Debussy. Impresionismus. Pojmy - barva, instrumentace. 8. Poslech - Svěcení jara - I. Stravinskij. Artificiální hudba 20. století - bludiště stylů. Pojmy - rytmus, metrum, takt. 9. Poslech - Slovanský tanec č.8 g moll - A. Dvořák. Výrazné české osobnosti v oblasti vážné hudby. Pojmy - harmonie, základní harmonické funkce. 10. Poslech - Bella mia fiamma (Kouzelná flétna) - W. A. Mozart. Hudba na jevišti (opera, opereta, muzikál, hudební revue). Pojmy - lidský hlas, dělení hlasů. 11. Poslech - Etuda pro klavír Gis dur - F. Chopin x Anarchy in U.K. - Sex Pistols. Hudba artificiální a nonartificiální. Pojmy - skladatel, interpret, divák. 12. Poslech - Honeysuckle Rose - Count Basie, Ella Fitzgerald. Hudba jazzové oblasti. Pojmy - vokální a instrumentální hudba. 13. Poslech - I Can t Get No Satisfaction - Rolling Stones.

10 Hudba oblasti rocku. Pojmy - tempo, dynamika. 14. Poslech - Iˇve Got Baby - Liquid Harmony. Elektronická hudba. Pojmy - systém hudebních nástrojů - akustické x elektrické. 15. Poslech - Holiday - Madonna. Pop music. Pojmy - problémy hudebního světa - kulisa, kýč, drogy, komerce Poslech - Maggie s Farm - Bob Dylan. Folk, world music. Pojmy - práce s lidským hlasem, hlasová hygiena. 17. Poslech - Písně z Kopanic - Cimbálová muzika Friš. Lidová hudba, folklór. Pojmy - regionální hudební scéna. 18. Poslech - Dadengdian (pekingská opera) - Shengsu Li. Mimoevropská hudba - Čínský kulturní okruh. Pojmy - hudba sólová, komorní, instrumentální. 19. Poslech - Rejang Dewa - Gamelan Burat Wangi. Mimoevropská hudba - Okruh jihovýchodní Asie. Pojmy - otázka ladění v hudbě, typy ladění. 20. Poslech - Raga Rangeela Piloo - Ravi Shankar. Mimoevropská hudba - Indický kulturní okruh. Pojmy - muzikoterapie. 21. Poslech - Adzan - Mishary Al Afasy. Mimoevropská hudba - Arabský kulturní okruh. Pojmy - hudební nástroje - strunné. 22. Poslech - African Song - Sagbohan Danialou. Mimoevropská hudba - Afrika. Pojmy - hudební nástroje - bicí. 23. Poslech - O. S. Playing a Chad Butler Didgeridoo - Ondrej Smeykal. Mimoevropská hudba - Austrálie. Pojmy - hudební nástroje - dechové. 24. Poslech - Improvised Performance - Tanya Tagaq. Mimoevropská hudba - Severní Amerika. Pojmy - hudba a slovo (melodram, scénická hudba). 25. Poslech - Oye como va - Santana Mimoevropská hudba - Latinská Amerika. Pojmy - hudba a tanec (balet, výrazový tanec, společenský tanec). Součástí každého vylosovaného tématu je praktická část: zpěv jedné lidové písně bez doprovodu a jedné umělé písně s doprovodem, hra na nástroj - jedna přednesová skladba. Povolené pomůcky: hudební nástroje, notový materiál, pracovní listy.

11 1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Hardwarová konfigurace počítače. 3. Softwarová konfigurace počítače. 4. Počítačové sítě a intranet. 5. Internet a počítačová pošta. 6. Operační systémy a počítačové viry. 7. Textové editory. 8. Tvorba webových stránek. 9. Propojení počítače s dalšími zařízeními. 10. Popis operačního systému Windows. 11. Textový editor Microsoft Word. 12. Práce s multimediálními programy. 13. Základní datové struktury. 14. Základy programování. 15. Databázové aplikace. 16. Tabulkový procesor Microsoft Excel. 17. Vektorová grafika prakticky. 18. Využití multifunkčních zařízení. 19. Prezentační programy. 20. Ukládání dat. 21. Základy typografie. 22. Práce se zvukem, textem a obrázkem. 23. Matematické operace v tabulkových procesorech. 24. Rastrová grafika prakticky. 25. Digitální technologie kolem nás. Informatika a výpočetní technika - oktáva, 4.A Povolené pomůcky: počítač s připojením k internetu. 1. Komplexní čísla Řešení obecného trojúhelníka 2. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Elipsa 3. Goniometrické rovnice Limita funkce 4. Nekonečná geometrická řada Kužel 5. Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Analytická geometrie roviny 6. Kvadratická funkce Podobná zobrazení Matematika - oktáva.

12 7. Logaritmická rovnice Vektorová algebra 8. Nerovnice graficky Hyperbola 9. Polohové vlastnosti geometrických útvarů Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou 10. Kombinační čísla Pravoúhlý trojúhelník 11. Binomická rovnice Metrické vlastnosti lineárních útvarů 12. Derivace funkce Geometrická posloupnost 13. Rovnice a nerovnice s parametrem Kružnice 14. Neurčitý integrál Koule a její části 15. Průběh funkce Euklidovy věty a věta Pythagorova 16. Soustavy s parametrem Rovinné útvary 17. Exponenciální a logaritmické funkce Aritmetická posloupnost 18. Substituce metoda řešení Jehlan 19. Shodná zobrazení Úpravy algebraických výrazů 20. Určitý integrál Kvadratická rovnice a nerovnice 21. Kružnice a kruh Důkazy v matematice, matematická indukce 22. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi Válec 23. Kombinatorika Definiční obor funkce a grafy funkcí 24. Lineární funkce Konstruktivní úlohy 25. Soustavy rovnic Stereometrické úlohy 26. Analytická geometrie přímky

13 Matice, determinanty 27. Mocniny s racionálním exponentem Hranol 28. Posloupnosti a řady Parabola 29. Goniometrická funkce Exponenciální rovnice 30. Analytická geometrie v prostoru Binomická věta Povolené pomůcky: kalkulačka, tabulky. Matematika - 4. A 1. Základní poznatky z teorie množin a matematické logiky. 2. Algebraické výrazy 3. Lineární a kvadratické rovnice. 4. Lineární a kvadratické nerovnice. 5. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými. 6. Funkce a jejich základní vlastnosti. 7. Lineární a kvadratické funkce. 8. Lineární lomené funkce, mocninné funkce. 9. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami. 10. Exponenciální a logaritmická funkce a rovnice. 11. Goniometrické funkce. 12. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrické rovnice. 13. Komplexní čísla, řešení rovnic v oboru komplexních čísel. 14. Posloupnosti. 15. Kombinatorika. 16. Geometrické útvary v rovině. 17. Planimetrické konstrukční úlohy. 18. Geometrická zobrazení v rovině. 19. Trigonometrie. 20. Polohové a metrické vztahy v prostoru. 21. Objemy a povrchy těles. 22. Vektorová algebra. 23. Analytická geometrie v rovině. 24. Analytická geometrie v prostoru. 25. Analytická geometrie kuželoseček. 26. Pravděpodobnost a statistika. 27. Zákony diferenciálního počtu. 28. Základy integrálního počtu. 29. Aplikace diferenciálního a integrálního počtu. 30. Rovnice s parametrem, užití substituce.

14 Povolené pomůcky: MFCH - tabulky pro střední školy, kapesní kalkulátor bez grafického displeje, rýsovací potřeby Německéhý jazyk - oktáva, 4. A 1. Die BRD - die Lage, die Grenzen, die Oberfläche, das Gewässer - Einwohner, Bundesländer, Stadtstaaten - Industriezentren, Tourismus - ausgewähltes Bundesland und ausgewählte Städte - warst du schon mal in Deutschland? Was möchtest du besuchen - was ist typisch für die BRD 2. Österreich - die Lage, die Grenzen, die Oberfläche, das Gewässer - Einwohner, Bundesländer - Tourismus - ausgewählte Städte, Wien, Musik in Österreich - warst du schon mal in Österreich? Was möchtest du besuchen - was ist typisch für Österreich? 3. Die Schweiz - die Lage, die Grenzen, die Oberfläche, das Gewässer - Einwohner, Kantonen, Neutralität - Tourismus - ausgewählte Städte, Regionen - warst du schon mal in der Schweiz? Was möchtest du besuchen - was ist typisch für die Schweiz, Produkte 4. Die Tschechische Republik - die Lage, die Grenzen, die Oberfläche, das Gewässer - Einwohner, Industriezentren, Tourismus - ausgewählte Regionen und Städte, Prag - Charakteristik der Hauptstadt - touristische Attraktionen- Leben in Prag Vorteile und Nachteile einer Großstadt Kulturleben, Studieren, Einkaufen, Verkehr - was möchtest du deutschen Touristen in der Tschechischen Republik zeigen - was ist typisch für unser Land 5. Kleidung und Mode - meine Beziehung zur Mode - Kleidung in verschiedenen Jahreszeiten, bei verschiedenem Wetter, - Kleidung zu verschiedenen Anlässen Sport, Tanzen, Theater, Hauskleidung, Schule, Büro, - wo (Boutique, Supermarket, Secondhand, Vietnamesen) kann man Kleidung kaufen, wer hilft dir bei dem Einkaufen von Kleidung, Kleidung im Internet, per Versandhauskatalog - Markenkleidung, Schuluniform 6. Meine Lektüre - meine Beziehung zum Lesen von der Kindheit bis heute - mein Lieblingsmärchen - Bibliothek - Verfilmungen und Hörversionen bekannter Bücher - wird man in 100 Jahren noch lesen?

15 7. Feste und Bräuche - warum feiern die Leute - Einteilung der Feste Familienfeste Geburtstag, Namenstag, Hochzeit - Kirchliche Feste Advent, Weihnachten, Heilige 3 Könige, Ostern - staatliche Feste Tag der deutschen Einheit, 1.5. Tag der Arbeit, 8.5. Kriegsende, - Volksfeste Oktoberfest, Karneval, Loveparade 8. Kulturleben, Ausgehen - Kulturangebot Theater, Kino, Konzerte, Ausstellungen - Möglichkeiten in Braunau und in einer Großstadt - bist du ein Kulturmensch? Wie viel Geld und Zeit widmest du der Kultur - Kulturhauptstadt Prag, Paris, Athen, Weimar, Graz, warum; 9. Körpererziehung und Sport - Sport im Leben gesunde Lebensweise, Bewegung, Erholung, Arbeit - Sportarten Sommer, Winter, Hallen-, Wasser-, Ballsportarten - Sport in der Schule Turnstunde Gelenkübungen, Geräteturnen - Sport in meinem Leben, Aktiv-, Passivsport - Extremsportarten, Olympische Spiele, Doping, 10. Lebenslauf und Zukunftspläne - tabellarische Angaben, - Gespräch Arbeitnehmer-Arbeitgeber - Fähigkeiten, besondere Kenntnisse Führerschein, Sprachen, PC, Praxis - Ferienjob, Auslandsaufenthalte, Au-pair, Studium im Ausland - Zukunft Studium, Familie, Hobbys, Wohnen, Reisen, Beruf 11. Braunau - Lage, Geschichte, Sehenswürdigkeiten Kloster, Kirchen, Theater, Stadtmauer, - Tourismus was möchtest du einem Fremden in Braunau und Umgebung zeigen Felsen in Adersbach, Weckelsdorf, Sterngebirge, Wandermöglichkeiten - Leben in Braunau Sport, Kultur, Verbindungen - möchtest du nach dem Studium zurück nach Braunau? 12. Unsere Schule - Gebäude Erdgeschoss, 1. Etage, 2. Etage Klassenzimmer, Kantine, Fachzimmer, Lehrerzimmer, Erholungszonen - meine Beziehung zu der Schule, zu meiner Klasse, meine Freunde, wie fühle ich mich in unserer Schule, warum habe ich diese Schule gewählt - das 4jährige und das 8jährige Gymnasium deine Meinung - deutsches Schulsystem Grundschule 4 Jahre, dann Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule 13. Wohnen - Wohnmöglichkeiten Altbau, Neubau, Familienhaus, Reihenhaus, Mietwohnung, Eigentumswohnung, Bauernhaus, - das Leben in der Stadt und auf dem Lande Kulturleben, Arbeitsmöglichkeiten, Ruhe, Smog, Preise - Wohnungsprobleme, Nachbarn, Miete - Unsere Wohnung, unser Haus, mein Lieblingsplatz, meine zukünftige Wohnung 14. Mahlzeiten und Ernährung - Essen und gesunde Ernährung, Trinken - Mahlzeiten während des Tages - Essen in der Schulküche, Schulwoche, am Wochenende, im Restaurant - typische Gerichte für die tschechische, deutsche, österreichische Küche - kannst du kochen? Wer kocht in deiner Familie

16 15. Reisen - warum reisen die Menschen - reisen mit dem Reisebüro, privat, per Anhalter - reisen im Sommer und im Winter - Reiseziele, was möchtest du besuchen - Verkehrsmittel - Reisen nach dem Abi 16. Einkaufen - verschiedene Einkaufsmöglichkeiten - Einkaufen auf dem Lande, in der Stadt - Einkaufszentren, Einkaufen als Hobby - Auswahl, Preise, Angebote, Reduzierungen - Einkaufen von Kleidung Boutique, Supermarkt, Kleidungsgeschäft 17. Gesundheitswesen - was machst du für deine Gesundheit, gesunder Lebensstil Bewegung, Essen, Trinken, Schlafen, Erholen - übliche Krankheiten Grippe, Angina, Erkältung, -Symptome, Heilmittel - was machst du, wenn du krank bist; beim Arzt, im Krankenhaus, Verletzungen - in der Apotheke - Hausmedizin 18. Freizeitgestaltung - was ist eigentlich die Freizeit, wie viel Freizeit haben die Leute - Möglichkeiten in der Freizeit Sport, Kultur, Reisen, Sammeln, Basteln, Vereine, Weiterbildung, Handarbeiten - was ist für dich in deiner Freizeit wichtig - deine Hobbys 19. Deutschsprachige Länder - komplexer Blick auf die deutschsprachigen Länder BRD,AT,CH, LUX,LIE - Größe der Länder und die gesprochenen Sprachen besprechen - Typisches für die einzelnen Länder - welches Land ist für dich am interessantesten 20. Meine Hobbys - meine Freizeit, Lernen, Hilfe im Haushalt - meine Hobbys früher und heute - billige und teure Hobbys - was möchte ich einmal ausprobieren 21. Wetter und Jahreszeiten - gemäßigtes Klima - Mitteleuropa- Wechsel der Jahreszeiten, anders in Afrika, - Charakteristik einzelner Jahreszeiten Wetter, Natur, Menschen, Kleidung, Feste - optimales Urlaubswetter im Sommer und Winter, meine Lieblingsjahreszeit - Wetter und die Laune 22. Familienleben - das Familienleben früher und heute mehrere Generationen unter einem Dach, kinderreiche Familien, Frau im Haushalt, Mann verdient Geld-traditionelle Rollenverteilung - Probleme im Familienleben - Scheidungen, Karriere, Workoholismus, braucht ein Kind beide Eltern unvollständige Familien - Generationsprobleme, Geschwister, Einzelkinder - Mein Traumpartner, Single-Leben - meine Familie, meine Beziehung zu den Eltern, Geschwistern 23. Verkehrswesen - Verkehr früher und heute Pferde, Kutschen, zu Fuß - verschiedene Verkehrsmittel Flugzeug, Schiff, Auto, Bus, Zug -Vor- und Nachteile,

17 - Auto seine Rolle in der Familie, Berufsleben, auf dem Lande, Führerschein - öffentliche Verkehrsmittel in einer Großstadt Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Omnibus - Probleme mit dem Verkehr Staus, Smog, Ökologie - Verkehrssituation in Braunau 24. Medien - Leben in der modernen Welt geht nicht ohne Medien, ich und die Medien - die einzelnen Medien im Vergleich Internet, Presse, Fernsehen, Radio = Rundfunk - kannst du ohne Massenmedien leben - seriöse und unseriöse Medien - Handy in der Gesellschaft 25. Mein Tagesprogramm - Tagesprogramm in der Schulwoche und am Wochenende - einteilen der Zeit schlafen, lernen/arbeiten, Freizeit - beschreibe einen Tag deiner Schulwoche - Stress vor dem Abi - Menschen und die Zeit Workoholismus, faulenzen Povolené pomůcky: dvojjazyčné slovníky, pracovní listy s obrázky, eventuelně texty, mapy. Ruskéhý jazyk - oktáva. 1) Моя семья, родственники. 2) Образование; в школе, на занятиях. 3) Наш дом, квартира 4) Мои друзья. 5) Чем мы интересуемся; мои увлечения. 6) Я отправляюсь в путь. Транспорт. 7) Наш город и его окрестность. 8) На прогулке по интересным местам. 9) В театре, в кино. 10) Изучаем языки. 11) Интересные места Москвы. 12) В Санкт-Петербурге. 13) Чешская Республика. 14) Российская Федерация. 15) Мои любимые книги. 16) Заботимся о своем здоровье. У врача. Спорт. 17) Русская литература 19 и 20 века 18) Как провести каникулы.в отпуске. 19) Мне хочется есть.в ресторане. 20) Мы ходим за покупками. Что мне надеть? 21) Я мечтаю о своем будущем. 22) Внешность и характер человека. 23) Будни и выходные дни. 24) Выдающиеся люди науки, спорта, культуры... 25) Краткий обзор русской истории (именно 20 век). Povolené pomůcky: slovník, pracovní listy.

18 Estetická výchova výtvarná - oktáva, 4. A 1) UMĚLECKÉ DÍLO - ZPŮSOBY NAHLÍŽENÍ - co na umění sledujeme... (architektura / malířství...) 2) POČÁTKY CIVILIZACÍ EGYPT - ARCHITEKTURA, MALÍŘSTVÍ, SOCHAŘSTVÍ - funkce umění, druhy staveb; malířství - funkce, způsoby zobrazování - sochařství - druhy... 3) STAROVĚK MEZOPOTÁMIE, KRÉTA, MYKÉNY - Mezopotámie: architektura (Babylonská říše), další památky... - Kréta: architektura, malířství (Knóssos) - Mykény: architektura, ostatní umění... 4) STAROVĚKÉ ŘECKO - PRINCIP ŘECKÉHO UMĚNÍ: krása (estetická měřítka - geometrie, proporce...kánon) - ARCHITEKTURA (druhy staveb, stavební řády, význam architektury - vzor dalšímu vývoji ) - SOCHAŘSTVÍ (vývoj; druhy..., význam) 5) ANTICKÝ ŘÍM - římská kultura - význam, odkaz... - ARCHITEKTURA - druhy staveb, významné památky - (sochařství, malířství... - stručný popis) 6) RANÝ STŘEDOVĚK ROMÁNSKÉ UMĚNÍ - období ; - ARCHITEKTURA - nové druhy staveb ( + popis baziliky), významné památky (+ Čechy) - (sochařství, malířství - stručně) 7) VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK GOTICKÉ UMĚNÍ - hlavní rysy gotiky - zaměření na katedrálu; sochařství - stručný popis (vázáno na architekturu) - hlavní památky 8) MALÍŘSTVÍ: EVROPSKÝ REALISMUS, STOL. - z čeho vzniklo Evropské malířství - co ho ovlivnilo? (Byzanc, ornament...) - náměty, funkce, druhy malířství, stručný popis... 9) MALÍŘSTVÍ NOVOVĚKU: RENESANCE, BAROK - stručný popis, témata... 10) MALÍŘSTVÍ NOVOVĚKU: VZNIK NOVOVĚKÉHO REALISMU (RNESANCE) - vyjádření prostoru - perspektiva, pravidla realistického zobrazení; - renesance v Itálii 15. století (+ nejvýznamnější umělci...) 11) MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ (DO POČ. 20. STOL.) - směry, umělci... témata - počátky moderního umění (nový prostor - nové způsoby vyjádření...) 12) ARCHITEKTURA RANÉHO NOVOVĚKU: RENESANCE - znaky (charakteristika), druhy staveb, významní architekti... 13) ARCHITEKTURA RANÉHO NOVOVĚKU: RENESANCE V ČECHÁCH - znaky (charakteristika), památky...

19 14) BAROKNÍ UMĚNÍ - ARCHITEKTURA - ZNAKY, ARCHITEKTURA..., druhy staveb, významné památky 15) BAROKNÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH - ARCHITEKTURA - znaky, druhy staveb, významné památky - SOCHAŘSTVÍ - znaky, významná díla... 16) UMĚNÍ 19. STOLETÍ - CELKOVĚ 17) DOBA NEJNOVĚJŠÍ: KLASICISMUS, HISTORISMUS - ARCHITEKTURA, MALÍŘSTVÍ (stručně), významné památky 18) DOBA NEJNOVĚJŠÍ: SECESE - ARCHITEKTURA, MALÍŘSTVÍ (stručně), významné památky 19) PAMÁTKY NA BROUMOVSKU - BAROKO STOLETÍ - ARCHITEKTURA... 20) POČÁTKY MODERNÍHO UMĚNÍ (MALÍŘSTVÍ) - SMĚRY SURREALISMUS 21) VÝTVARNÉ SMĚRY POČÁTKU 20.STOLETÍ: CÉZANNE - KUBISMUS; FUTURISMUS - malířství nového prostoru... 22) MODERNÍ UMĚNÍ - SMĚRY po ) NEPŘEDMĚTNÉ MALÍŘSTVÍ charakteristické rysy; vývoj (směry); průkopníci abstrakce... 24) NEPŘEDMĚTNÉ MALÍŘSTVÍ po USA / EVROPA - vývoj (směry); významní umělci... 25) GEOMETRIE V UMĚNÍ estetika forem (ANTIKA - RENESANCE - MODERNÍ UMĚNÍ...) Povolené pomůcky: obrazová dokumentace. Zeměpis - oktáva, 4.A 1/ AFRIKA Orientace: Horažďovice, Musala, Velká Syrta, Port Moresby, Laggo Maggiore Pojem: troposféra 2/ S.AMERIKA Orientace: Malše, Odense, Missouri, Gibsonova poušť, Marmolada, Torresův průliv Pojem: kerné pohoří 3/ J.AMERIKA Orientace: Kamenice, Omsk, Tsavo, Karské moře, Pittsburgh, Messinský průliv Pojem: natalita 4/ EVROPA Orientace: Man, Florencie, Velké Dářko, Skuteč, Bamako, Lhasa Pojem: demografická revoluce 5/ ASIE

20 Orientace: Le Mans, Veverská Bítýška, Tarimská pánev, Torresův průliv, Ontário Pojem: pasáty 6/ AUSTRÁLIE a OCEÁNIE Orientace: Pemba, Mont Cervin, Svalbaard, Triglav, Nechranice, Strážnice, Pojem: alpský chov 7/ ZEMĚ Orientace: Pico de Aneto, Klajpeda, Železné hory, Auckland, Marajó, Jalta Pojem: salinita 8/ KARTOGRAFIE Orientace: Komory, Ayers Rock/Uluru/, Catingas, Norkinn, Fagaras, Studniční hora. Pojem: moréna 9/ SÍDLA Orientace: Prešpurk, Puncak Jaya, Póopo, Faerské ostrovy, Goverla, Hracholusky Pojem: datová hranice 10/ ATMOSFÉRA Orientace: Tassili, Arafurské moře, Cannes, Devět skal, Vimperk, Pico de Teide Pojem: laterizace 11/ HYDROSFÉRA Orientace: Džabal Tubkal, Mekka, Ischia, Telč, Indianopolis, Rjúkjú Pojem: troposféra 12/ LITOSFÉRA Orientace: Ahaggar, Pusan, Bismarckovo souostroví, Trondheim, Chimborazo Pojem: rosný bod 13/ GEOMORFOLOGIE Orientace: Maledivy, Vanuatu, Ucayali, Lausanne, Kremnica, Sevan Pojem: specifický odtok 14/ ČR-EKONOMIKA OBYVATELSTVO, ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL A TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN, DOPRAVA Orientace: Kampala, Las Vegas, Putumayo, Jónské ostrovy, Javořice, Olympos Pojem: brakická voda 15/ ČR-CHARAKTERISTIKA PODNEBÍ A POVRCHU, VODSTVO Orientace: punta Marroqui, Marshallovy ostrovy, Smrk, Oka, Hlinsko, Kjúšů Pojem: abraze 17/ VÝVOJ EVROPSKÝCH INTEGRAČNÍCH SESKUPENÍ PO 2SV Orientace: Barbados, Boskovická brázda, Madeira, Mir, Beaufortovo moře, Auckland Pojem: aglomerace, konurbace, megalopole 17/ ZEMĚ VE VESMÍRU Bab el Mandeb, Jižní Orkneje, Denver, Segura, Ždánický les, Yosemite N.P. Pojem: sněžná čára 18/ SOCIOEKONOMICKÁ SFÉRA Orientace: Lualaba, Torrensovo jezero, Švábský Jura, Vojvodina, Taurus, Jevišovka Pojem: estuár 19/ PRŮMYSL VE SVĚTOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Orientace: Harare, Ararat, Medína, Pečora, Plechý, Doupov Pojem: moréna 20/ LIDÉ NA ZEMI Orientace: Dekánská plošina, Tabríz, Tajo, Heidelberg, Pálava, Hoover Damm Pojem: kaldera 21/ VKS-v Evropě i mimo ni

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015 MATURITNÍ OKRUHY 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2014/2015 23/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více