GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09"

Transkript

1 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1. Let Me Introduce Myself (Likes & Dislikes, My Daily Programme, etc.) Question Tags 2. My Family (Friends, Relationships, etc.) Articles 3. My Home & Surroundings Past Tense 4. Places To Live (Town & Country, Housing, etc.) Present Perfect 5. Hobbies & Interests Time Clauses, Time Expressions 6. Work & Employment (Choosing a Career, etc.) Relative Clauses 7. Education & Learning (Educational Systems, At School, etc.) Should, Have to, Must 8. World of Culture (Art & Entertainment, Music, Film, Literature, etc.) -ing Form or Infinitive? 9. Sport & Leisure (Professional Sport, Sport for Fun, etc.) Modals of Probability 10. Health (Human Body, Keeping Fit, Diseases & Symptoms, Healthcare, etc.) Conditionals 11. Food & Drink (Eating Out, Cooking, etc.) Comparisons & Contrasts 12. Clothes & Fashion (Appearance & Personality, etc.) Future Tenses 13. Weather & Seasons (Czech or British Dreamlike Weather, etc.) Adverbs 14. The World of Nature (Pets & Wild Animals, Animals in Captivity, Ecology, etc.) Passive vs. Active Voice 15. Shops & Services (Shopping, Money, etc.) Present Tenses (Simple & Continuous Aspect) 16. Communication (Mass Media, Internet, etc.) Some vs. any, much vs. many, (a) little vs. (a) few 17. Society (Generation Gap, Multicultural Society, Crime & Punishment, etc.) Infinitive of Purpose 18. Celebrations throughout the Year (Holiday Customs round the English Speaking Countries and the Czech Republic) Gerunds 19. Travelling & Transport Prepositions 20. My Region (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, etc.) Used to, be used to, get used to 21. The Czech Republic (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, the Czech Republic - the Member Country of European Union, etc.) Plurals 22. The English Speaking Countries

2 Modals 23. The British Isles (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, etc.) Present and Past Participles 24. The USA (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, etc.) Reported Speech 25. Canada, Australia, New Zealand (Geography, History, Places of Interest, Outstanding Personalities, etc.) Question Formation Povolené pomůcky: slovník bez tzv. studijní přílohy (apod.), mapy. Anglický jazyk - oktáva, 4. A (Mt) 1) Let me introduce myself: my family, my home, my friends, my daily programme etc. Question tags 2) Hobbies and free time Time clauses, Time expressions 3) Food, meals, eating out Comparisons and Contrast (than, as...as, superlatives ) 4) People and society, family and relationships, the course of life Articles 5) Choosing a career, work and employment Relative clauses 6) Health, beeing ill and keeping fit, human body Conditionals 7) Housing, buildings, flats and furniture Past tenses 8) Places to live: town, country, environment Present Perfect 9) Shopping, clothes and fashion Present tenses 10) Traditions, national holidays, celebrations of the year Simple or continuous? 11) Travelling and transport Prepositions 12) School and education Should, Have to, Must (obligation, suggestion) 13) Crime and punishment Infinitive of Purpose 14) Sports and games Indirect Questions

3 15) Seasons of the year, weather and climate Adverbs 16) Culture and entertainment, my favourite book or film - ing form or Infinitive? (verb patterns) 17) The media and communications, learning foreign languages Some vs. Any, much vs. Many, (a) little vs. (a) few 18) The natural world, pets and animals Passive vs. Active voice 19) Science and technology Question formation 20) The problems of mankind Future tenses 21) The Czech Republic and Prague Plurals 22) The town I live in and its surroundings Used to, be used to, get used to 23) Basic facts about the USA and Canada Reported speech 24) Great Britain and London Adjectives ( ing,-ed) 25) Basic facts about Australia and New Zealand Modals (probability, permission) Povolené pomůcky: slovník bez studijní přílohy, mapy, psací potřeby, pracovní listy Anglický jazyk - Ok (Ld) 1. a) The place where I study b) Introducing 2. a) Canada b) Birthday 3. a) Food and drinks b) Shopping 4. a) The British, American and Czech system of government b) At the doctor s 5. a) Reading English and American literature b) Formal telephoning 6. a) My hobbies, my family, problems of family life b) Science and technology 7. a) Christmas, Thanksgiving and other holidays b) Weather, climate

4 8. a) Great Britain b) Asking and describing the way 9. a) The environment b) Clothes, fashion 10. a) Housing, kinds of buildings and furniture b) Excusing and reacting 11. a) London b) My daily routine 12. a) The United States of America b) Departures and arrivals 13. a) Health and diseases, medical care b) Ordering, offering and asking 14. a) Today s world s most important problems b) My way to school 15. a) The European Union b) Feelings 16. a) Schools in Great Britain, the USA and the Czech Republic b) People s appearances and their features of character 17. a) Australia, New Zealand b) Informal telephoning 18. a) New York b) Human body 19. a) The Czech Republic b) Animals 20. a) Theatre, cinema, music b) Money 21. a) Sports and games b) Cars 22. a) Prague b) Famous people I admire, being famous 23. a) Holidays, travelling b) Seasons of the year 24. a) Means of communication b) Over the map 25. a) Choosing a career, the world of work, employment b) Suggestions and invitations Povolené pomůcky: pracovní listy, slovník (anglicko-český, česko-anglický), mapy. 1. Rozdíly mezi živou a neživou přírodou Biologie - oktáva, 4. A Obecné vlastnosti živých organismů. Jedinec a druh. Závislost existence organismů na prostředí. Hierarchie v uspořádání organismů. Vlastnosti živočichů a rostlin, jejich základní chemické složení a srovnání s neživou přírodou, biogeochemické cykly. Abiotické a biotické faktory života. Oparinova teorie vzniku života na Zemi. Zařazení člověka do zoologického systému. Význačné znaky člověka a jejich srovnání se stavem u ostatních primátů. Přehled nejvýznamnějších vývojových faktorů antropogeneze mužů a žen. 2. Buňka Definice, stavba a chemické složení buňky. Příjem látek do buňky, osmotické jevy.

5 Prokaryotní a eukaryotní buňka. Rostlinná a živočišná buňka - rozdíly. Dělení buněk -amitóza, mitóza ( popis jednotlivých fází), meióza (popis průběhu meiózy, spermatogeneze, oogeneze). Buněčný cyklus. Diferenciace buněk v pletiva a tkáně. 3. Mnohobuněčné organismy Základní principy stavby mnohobuněčných. Základní typy pletiv a tkání, jejich funkční význam. Vznik orgánů a orgánových soustav. 4. Charakteristika a vlastnosti nebuněčných organismů a prokaryot Viry - stavba, jejich životní funkce, rozmnožování. Klasifikace virů, vliv na člověka a ostatní organismy. Bakterie - stavba, životní funkce. Rozdělení, přehled, význam bakterií v přírodě a pro člověka (doložit příklady). Rozmnožování a genetika prokaryot. Sinice - charakteristika, rozmnožování, význam. 5. Jednobuněční živočichové a diblastika Obecná charakteristika prvoků. Buněčná organizace, rozdělení do kmenů. Hospodářský a ekologický význam prvoků. Houby a žahavci - stavba jejich těla, přehled zástupců. 6. Prvoústí živočichové (výběr kmenů) Ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci. Vznik mezodermu. Hospodářský, zdravotnický a ekologický význam. Modelové příklady. 7. Prvoústí živočichové - členovci Charakteristika, stavba těla. Klepítkatci, korýši, vzdušnicovci. Hospodářský, zdravotnický a ekologický význam. Modelové příklady. 8. Druhoústí živočichové: ostnokožci až nižší obratlovci (Anamniota) Systém, charakteristika, tělesná stavba. Hospodářsky a ekologicky významní zástupci. 9. Druhoústí živočichové: vyšší obratlovci (Amniota) Systém, charakteristika, tělesná stavba. Hospodářsky a ekologicky významní zástupci. 10. Nižší rostliny a houby Rozdělení řas z morfologického a biochemického hlediska. Evoluční význam řas, jejich základní vývojové linie, přehled a význam řas. Houby - zařazení do systému organismů, zástupci. Význam hub v přírodě a pro člověka. Lišejníky - stavba a význam. 11. Vyšší rostliny výtrusné Charakteristika, základní rozdíly v metagenezi. Mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny. Význam v přírodě a pro člověka. 12. Semenné rostliny Charakteristické znaky, metageneze, rostlinné orgány. Nahosemenné rostliny. Krytosemenné rostliny - hospodářsky významné čeledi: bobovité, růžovité, miříkovité, brukvovité, lilkovité, hvězdnicovité, lipnicovité charakteristika, zástupci, význam. 13. Fyziologie rostlin - výživa, vodní režim, růst a pohyby, fotosyntéza a dýchání Autotrofie, heterotrofie, saprofytismus, parazitismus, symbióza. Příjem a výdej látek, minerální výživa. Vodní režim, transpirace, osmotické jevy. Pohyby a rozšiřování semen, plodů a rostlin. Definice a podstata fotosyntézy a dýchání. Základní biochemické děje při fotosyntéze a dýchání. Srovnání obou procesů. Faktory ovlivňující tyto procesy. 14. Příjem, zpracování a přeměny látek a energií v těle živočichů a člověka Základní mechanismy zpracování potravy. Fylogeneze trávení. Metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin. Zásady správné výživy.

6 15. Řídící soustavy živočichů a člověka Přehled žláz s vnitřní sekrecí a jejich hormonů, charakteristika jejich působení. Fylogeneze nervové soustavy. Přehled stavby nervové soustavy člověka. Přenos nervového vzruchu. Podmíněné a nepodmíněné reflexy. Vyšší nervová činnost. 16. Stavba a činnost svalové a opěrné soustavy člověka Formy pohybové aktivity živočichů a její fylogeneze. Svalová tkáň. Mechanismus činnosti kosterního svalstva. Funkční souvislost svalstva a kostry. 17. Stavba a činnost oběhové soustavy Fylogeneze cévní soustavy. Tělní tekutiny, stavba a činnost srdce, krevní oběhy člověka. Mízní soustava člověka. Choroby oběhové soustavy 18. Stavba a funkce trávicí soustavy člověka Fylogeneze trávení, stavba jednotlivých oddílů trávicí soustavy a jejich funkce. Přeměna látek a energií v jednotlivých oddílech (trávení, vstřebávání). Význam živin, minerálních látek a vitamínů pro zdraví člověka. Choroby trávicí soustavy. 19. Stavba a činnost dýchací soustavy člověka Fylogeneze dýchání. Stavba a funkce jednotlivých oddílů dýchací soustavy. Plicní ventilace, kožní a tkáňové dýchání. Podstata termoregulace a její význam pro lidské tělo. Choroby dýchací soustavy. 20. Stavba a činnost rozmnožovací a vylučovací soustavy člověka Fylogeneze rozmnožovací soustavy. Biologický význam reprodukční činnosti. Rozmnožovací soustava muže a ženy. Individuální vývoj (prenatální a postnatální vývoj). Pohlavní a pohlavně přenosné choroby. Fylogeneze vylučování, stavba a funkce vylučovací soustavy člověka. Kůže - její stavba. Choroby vylučovací soustavy a kůže. 21. Stavba a funkce smyslových orgánů Rozdělení receptorů. Receptory zraku, sluchu, čichu, chuti, kožní receptory - stavba a činnost. Choroby a vady smyslových orgánů. 22. Genetika (Molekulární základy dědičnosti, dědičnost mnohobuněčných organismů) Genetika - definice, význam genového inženýrství. Syntéza nukleových kyselin, proteosyntéza. Genetická informace, genetický kód, druhy genů a další základní pojmy genetiky. Způsoby rozmnožování a dědičnost. Dědičnost kvalitativních znaků. Autozomální a gonozomální dědičnost. Monohybridismus a dihybridismus. Dědičnost kvantitativních znaků. 23. Člověk a dědičnost Metody studia lidské dědičnosti. Dědičné choroby a dispozice. Mutace. Genetické poradenství, genealogie a lékařská prevence. Platnost jednotlivých genetických zákonitostí u člověka - levorukost, hemofilie, daltonismus. Dědičnost krevních skupin. 24. Vztah organismu a prostředí Ekologie - definice, rozdělení. Základní ekologické pojmy - ekologická valence, areál, biocenóza, ekosystém, biom a další. Abiotické a biotické faktory, potravní řetězce, vnitrodruhové a mezidruhové vztahy. 25. Společenstvo jako soubor populací biotopu Biosféra a základní biomy Země. Kvalitativní charakteristiky a vývoj ekosystému. Člověk a prostředí - vzájemné vztahy. Vliv činnosti člověka na půdu, vodu, ovzduší a samotného člověka. Ochrana životního prostředí. Povolené pomůcky: schémata, obrázky, pracovní listy, atlasy, herbářové položky, seminární práce.

7 Chemie - oktáva, 4. A 1. Chemická látka, roztoky 2. Stavba atomu 3. Periodický zákon 4. Chemická vazba 5. Protolytické reakce 6. Chemická termodynamika 7. Chemická kinetika 8. Redoxní reakce 9. Halogeny 10. Prvky p Prvky p Prvky p Nepřechodné kovy 14. Přechodné kovy 15. Vodík, voda 16. Acyklické uhlovodíky 17. Aromatické uhlovodíky 18. Halogenderiváty 19. Dusíkaté deriváty 20. Hydroxyderiváty 21. Karbonylové sloučeniny 22. Karboxylové kyseliny 23. Deriváty karboxylových kyselin 24. Syntetické makromolekulární látky 25. Lipidy 26. Sacharidy 27. Bílkoviny 28. Nukleové kyseliny 29. Biokatalyzátory 30. Energie v látkovém metabolismu Povolené pomůcky: MFCH tabulky, kalkulačka, schémata, pracovní listy. České dějiny Dějepis - oktáva, 4. A l. Příchod Slovanů na naše území, Sámova říše, Velká Morava 2. Přemyslovci na českém trůnu 3. Lucemburkové na českém trůnu 4. Husitské hnutí, vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonci 5. Vývoj v českých zemích po nástupu Habsburků do 1526 do Bílá hora a její důsledky, osvícenský absolutismus 7. Národní obrození, Metternichův absolutismus, rok 1848 v našich zemích 8. Vývoj na našem území po 1848 do Československo , Protektorát Čechy a Morava

8 10. Československo , 50.léta 11. Pokus o reformu socialismu 60.léta Pražské jaro Normalizace 70.let v Československu, pád komunismu 1989 Světové dějiny 13. Nejstarší civilizace, orientální despocie 14. Antické Řecko 15. Starověký Řím 16. Raně středověká Evropa, základní charakteristika feudalismu 17. Rozkvět feudalismu, vznik centralizovaných států v Evropě 18. Velké zeměpisné objevy, renezance a humanismus 19. Rozdílný vývoj v Evropě po 30.válce 20. Osvícenství, Velká francouzská revoluce, doba Napoleona Bonaparta 21. Evropa 19.století 22. l.světová válka a její důsledky 23. Evropa mezi světovými válkami světová válka a její důsledky 25. Svět po 2.světové válce, studená válka, pád komunismu Povolené pomůcky: mapy, atlasy, pracovní texty. 1. Kinematika hmotného bodu. 2. Dynamika hmotného bodu. 3. Mechanická práce, výkon, energie. 4. Gravitační pole. 5. Mechanika tuhého tělesa. 6. Mechanika kapalin a plynů. 7. Molekulová fyzika a termika. 8. Struktura a vlastnosti plynů. 9. Struktura a vlastnosti kapalin. 10. Struktura a vlastnosti pevných látek. 11. Změny skupenství. 12. Mechanické kmitání. 13. Mechanické vlnění. 14. Elektrický náboj a elektrické pole. 15. Elektrický proud v kovech. 16. Elektrický proud v polovodičích. 17. Elektrický proud v kapalinách a plynech. 18. Stacionární magnetické pole. 19. Nestacionární magnetické pole. 20. Střídavý proud. 21. Paprsková optika. 22. Vlnová optika. 23. Kvantová fyzika. 24. Atomová fyzika. Fyzika - oktáva, 4. A

9 25. Fyzika atomového jádra. Dovolené pomůcky: MFChT, kalkulačka. 1. Poslech - Seikilova píseň. Vznik a počátky hudby. Pravěk a starověk. Pojmy - zvuk, tón, vlastnosti tónu. 2. Poslech - Gregoriánský chorál. Hudba období středověku. Pojmy - hudební abeceda, notový systém. 3. Poslech - O occhi, manza mia - O. di Lasso. Renesance. Pojmy - stupnice, tónina, melodie. 4. Poslech - Mesiáš - G. F. Händel. Baroko. Pojmy - intervaly. Estetická výchova hudební - oktáva, 4. A 5. Poslech - Symfonie g moll (Menuet) - J. K. Vaňhal. Klasicismus. Pojmy - akordy. 6. Poslech - Fantastická symfonie, 2. věta (Na plese) - H. Berlioz. Romantismus, novoromantismus. Pojmy - hudební výrazové prostředky. 7. Poslech - Preludium Vítr na plání - C. Debussy. Impresionismus. Pojmy - barva, instrumentace. 8. Poslech - Svěcení jara - I. Stravinskij. Artificiální hudba 20. století - bludiště stylů. Pojmy - rytmus, metrum, takt. 9. Poslech - Slovanský tanec č.8 g moll - A. Dvořák. Výrazné české osobnosti v oblasti vážné hudby. Pojmy - harmonie, základní harmonické funkce. 10. Poslech - Bella mia fiamma (Kouzelná flétna) - W. A. Mozart. Hudba na jevišti (opera, opereta, muzikál, hudební revue). Pojmy - lidský hlas, dělení hlasů. 11. Poslech - Etuda pro klavír Gis dur - F. Chopin x Anarchy in U.K. - Sex Pistols. Hudba artificiální a nonartificiální. Pojmy - skladatel, interpret, divák. 12. Poslech - Honeysuckle Rose - Count Basie, Ella Fitzgerald. Hudba jazzové oblasti. Pojmy - vokální a instrumentální hudba. 13. Poslech - I Can t Get No Satisfaction - Rolling Stones.

10 Hudba oblasti rocku. Pojmy - tempo, dynamika. 14. Poslech - Iˇve Got Baby - Liquid Harmony. Elektronická hudba. Pojmy - systém hudebních nástrojů - akustické x elektrické. 15. Poslech - Holiday - Madonna. Pop music. Pojmy - problémy hudebního světa - kulisa, kýč, drogy, komerce Poslech - Maggie s Farm - Bob Dylan. Folk, world music. Pojmy - práce s lidským hlasem, hlasová hygiena. 17. Poslech - Písně z Kopanic - Cimbálová muzika Friš. Lidová hudba, folklór. Pojmy - regionální hudební scéna. 18. Poslech - Dadengdian (pekingská opera) - Shengsu Li. Mimoevropská hudba - Čínský kulturní okruh. Pojmy - hudba sólová, komorní, instrumentální. 19. Poslech - Rejang Dewa - Gamelan Burat Wangi. Mimoevropská hudba - Okruh jihovýchodní Asie. Pojmy - otázka ladění v hudbě, typy ladění. 20. Poslech - Raga Rangeela Piloo - Ravi Shankar. Mimoevropská hudba - Indický kulturní okruh. Pojmy - muzikoterapie. 21. Poslech - Adzan - Mishary Al Afasy. Mimoevropská hudba - Arabský kulturní okruh. Pojmy - hudební nástroje - strunné. 22. Poslech - African Song - Sagbohan Danialou. Mimoevropská hudba - Afrika. Pojmy - hudební nástroje - bicí. 23. Poslech - O. S. Playing a Chad Butler Didgeridoo - Ondrej Smeykal. Mimoevropská hudba - Austrálie. Pojmy - hudební nástroje - dechové. 24. Poslech - Improvised Performance - Tanya Tagaq. Mimoevropská hudba - Severní Amerika. Pojmy - hudba a slovo (melodram, scénická hudba). 25. Poslech - Oye como va - Santana Mimoevropská hudba - Latinská Amerika. Pojmy - hudba a tanec (balet, výrazový tanec, společenský tanec). Součástí každého vylosovaného tématu je praktická část: zpěv jedné lidové písně bez doprovodu a jedné umělé písně s doprovodem, hra na nástroj - jedna přednesová skladba. Povolené pomůcky: hudební nástroje, notový materiál, pracovní listy.

11 1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Hardwarová konfigurace počítače. 3. Softwarová konfigurace počítače. 4. Počítačové sítě a intranet. 5. Internet a počítačová pošta. 6. Operační systémy a počítačové viry. 7. Textové editory. 8. Tvorba webových stránek. 9. Propojení počítače s dalšími zařízeními. 10. Popis operačního systému Windows. 11. Textový editor Microsoft Word. 12. Práce s multimediálními programy. 13. Základní datové struktury. 14. Základy programování. 15. Databázové aplikace. 16. Tabulkový procesor Microsoft Excel. 17. Vektorová grafika prakticky. 18. Využití multifunkčních zařízení. 19. Prezentační programy. 20. Ukládání dat. 21. Základy typografie. 22. Práce se zvukem, textem a obrázkem. 23. Matematické operace v tabulkových procesorech. 24. Rastrová grafika prakticky. 25. Digitální technologie kolem nás. Informatika a výpočetní technika - oktáva, 4.A Povolené pomůcky: počítač s připojením k internetu. 1. Komplexní čísla Řešení obecného trojúhelníka 2. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Elipsa 3. Goniometrické rovnice Limita funkce 4. Nekonečná geometrická řada Kužel 5. Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Analytická geometrie roviny 6. Kvadratická funkce Podobná zobrazení Matematika - oktáva.

12 7. Logaritmická rovnice Vektorová algebra 8. Nerovnice graficky Hyperbola 9. Polohové vlastnosti geometrických útvarů Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou 10. Kombinační čísla Pravoúhlý trojúhelník 11. Binomická rovnice Metrické vlastnosti lineárních útvarů 12. Derivace funkce Geometrická posloupnost 13. Rovnice a nerovnice s parametrem Kružnice 14. Neurčitý integrál Koule a její části 15. Průběh funkce Euklidovy věty a věta Pythagorova 16. Soustavy s parametrem Rovinné útvary 17. Exponenciální a logaritmické funkce Aritmetická posloupnost 18. Substituce metoda řešení Jehlan 19. Shodná zobrazení Úpravy algebraických výrazů 20. Určitý integrál Kvadratická rovnice a nerovnice 21. Kružnice a kruh Důkazy v matematice, matematická indukce 22. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi Válec 23. Kombinatorika Definiční obor funkce a grafy funkcí 24. Lineární funkce Konstruktivní úlohy 25. Soustavy rovnic Stereometrické úlohy 26. Analytická geometrie přímky

13 Matice, determinanty 27. Mocniny s racionálním exponentem Hranol 28. Posloupnosti a řady Parabola 29. Goniometrická funkce Exponenciální rovnice 30. Analytická geometrie v prostoru Binomická věta Povolené pomůcky: kalkulačka, tabulky. Matematika - 4. A 1. Základní poznatky z teorie množin a matematické logiky. 2. Algebraické výrazy 3. Lineární a kvadratické rovnice. 4. Lineární a kvadratické nerovnice. 5. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými. 6. Funkce a jejich základní vlastnosti. 7. Lineární a kvadratické funkce. 8. Lineární lomené funkce, mocninné funkce. 9. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami. 10. Exponenciální a logaritmická funkce a rovnice. 11. Goniometrické funkce. 12. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrické rovnice. 13. Komplexní čísla, řešení rovnic v oboru komplexních čísel. 14. Posloupnosti. 15. Kombinatorika. 16. Geometrické útvary v rovině. 17. Planimetrické konstrukční úlohy. 18. Geometrická zobrazení v rovině. 19. Trigonometrie. 20. Polohové a metrické vztahy v prostoru. 21. Objemy a povrchy těles. 22. Vektorová algebra. 23. Analytická geometrie v rovině. 24. Analytická geometrie v prostoru. 25. Analytická geometrie kuželoseček. 26. Pravděpodobnost a statistika. 27. Zákony diferenciálního počtu. 28. Základy integrálního počtu. 29. Aplikace diferenciálního a integrálního počtu. 30. Rovnice s parametrem, užití substituce.

14 Povolené pomůcky: MFCH - tabulky pro střední školy, kapesní kalkulátor bez grafického displeje, rýsovací potřeby Německéhý jazyk - oktáva, 4. A 1. Die BRD - die Lage, die Grenzen, die Oberfläche, das Gewässer - Einwohner, Bundesländer, Stadtstaaten - Industriezentren, Tourismus - ausgewähltes Bundesland und ausgewählte Städte - warst du schon mal in Deutschland? Was möchtest du besuchen - was ist typisch für die BRD 2. Österreich - die Lage, die Grenzen, die Oberfläche, das Gewässer - Einwohner, Bundesländer - Tourismus - ausgewählte Städte, Wien, Musik in Österreich - warst du schon mal in Österreich? Was möchtest du besuchen - was ist typisch für Österreich? 3. Die Schweiz - die Lage, die Grenzen, die Oberfläche, das Gewässer - Einwohner, Kantonen, Neutralität - Tourismus - ausgewählte Städte, Regionen - warst du schon mal in der Schweiz? Was möchtest du besuchen - was ist typisch für die Schweiz, Produkte 4. Die Tschechische Republik - die Lage, die Grenzen, die Oberfläche, das Gewässer - Einwohner, Industriezentren, Tourismus - ausgewählte Regionen und Städte, Prag - Charakteristik der Hauptstadt - touristische Attraktionen- Leben in Prag Vorteile und Nachteile einer Großstadt Kulturleben, Studieren, Einkaufen, Verkehr - was möchtest du deutschen Touristen in der Tschechischen Republik zeigen - was ist typisch für unser Land 5. Kleidung und Mode - meine Beziehung zur Mode - Kleidung in verschiedenen Jahreszeiten, bei verschiedenem Wetter, - Kleidung zu verschiedenen Anlässen Sport, Tanzen, Theater, Hauskleidung, Schule, Büro, - wo (Boutique, Supermarket, Secondhand, Vietnamesen) kann man Kleidung kaufen, wer hilft dir bei dem Einkaufen von Kleidung, Kleidung im Internet, per Versandhauskatalog - Markenkleidung, Schuluniform 6. Meine Lektüre - meine Beziehung zum Lesen von der Kindheit bis heute - mein Lieblingsmärchen - Bibliothek - Verfilmungen und Hörversionen bekannter Bücher - wird man in 100 Jahren noch lesen?

15 7. Feste und Bräuche - warum feiern die Leute - Einteilung der Feste Familienfeste Geburtstag, Namenstag, Hochzeit - Kirchliche Feste Advent, Weihnachten, Heilige 3 Könige, Ostern - staatliche Feste Tag der deutschen Einheit, 1.5. Tag der Arbeit, 8.5. Kriegsende, - Volksfeste Oktoberfest, Karneval, Loveparade 8. Kulturleben, Ausgehen - Kulturangebot Theater, Kino, Konzerte, Ausstellungen - Möglichkeiten in Braunau und in einer Großstadt - bist du ein Kulturmensch? Wie viel Geld und Zeit widmest du der Kultur - Kulturhauptstadt Prag, Paris, Athen, Weimar, Graz, warum; 9. Körpererziehung und Sport - Sport im Leben gesunde Lebensweise, Bewegung, Erholung, Arbeit - Sportarten Sommer, Winter, Hallen-, Wasser-, Ballsportarten - Sport in der Schule Turnstunde Gelenkübungen, Geräteturnen - Sport in meinem Leben, Aktiv-, Passivsport - Extremsportarten, Olympische Spiele, Doping, 10. Lebenslauf und Zukunftspläne - tabellarische Angaben, - Gespräch Arbeitnehmer-Arbeitgeber - Fähigkeiten, besondere Kenntnisse Führerschein, Sprachen, PC, Praxis - Ferienjob, Auslandsaufenthalte, Au-pair, Studium im Ausland - Zukunft Studium, Familie, Hobbys, Wohnen, Reisen, Beruf 11. Braunau - Lage, Geschichte, Sehenswürdigkeiten Kloster, Kirchen, Theater, Stadtmauer, - Tourismus was möchtest du einem Fremden in Braunau und Umgebung zeigen Felsen in Adersbach, Weckelsdorf, Sterngebirge, Wandermöglichkeiten - Leben in Braunau Sport, Kultur, Verbindungen - möchtest du nach dem Studium zurück nach Braunau? 12. Unsere Schule - Gebäude Erdgeschoss, 1. Etage, 2. Etage Klassenzimmer, Kantine, Fachzimmer, Lehrerzimmer, Erholungszonen - meine Beziehung zu der Schule, zu meiner Klasse, meine Freunde, wie fühle ich mich in unserer Schule, warum habe ich diese Schule gewählt - das 4jährige und das 8jährige Gymnasium deine Meinung - deutsches Schulsystem Grundschule 4 Jahre, dann Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule 13. Wohnen - Wohnmöglichkeiten Altbau, Neubau, Familienhaus, Reihenhaus, Mietwohnung, Eigentumswohnung, Bauernhaus, - das Leben in der Stadt und auf dem Lande Kulturleben, Arbeitsmöglichkeiten, Ruhe, Smog, Preise - Wohnungsprobleme, Nachbarn, Miete - Unsere Wohnung, unser Haus, mein Lieblingsplatz, meine zukünftige Wohnung 14. Mahlzeiten und Ernährung - Essen und gesunde Ernährung, Trinken - Mahlzeiten während des Tages - Essen in der Schulküche, Schulwoche, am Wochenende, im Restaurant - typische Gerichte für die tschechische, deutsche, österreichische Küche - kannst du kochen? Wer kocht in deiner Familie

16 15. Reisen - warum reisen die Menschen - reisen mit dem Reisebüro, privat, per Anhalter - reisen im Sommer und im Winter - Reiseziele, was möchtest du besuchen - Verkehrsmittel - Reisen nach dem Abi 16. Einkaufen - verschiedene Einkaufsmöglichkeiten - Einkaufen auf dem Lande, in der Stadt - Einkaufszentren, Einkaufen als Hobby - Auswahl, Preise, Angebote, Reduzierungen - Einkaufen von Kleidung Boutique, Supermarkt, Kleidungsgeschäft 17. Gesundheitswesen - was machst du für deine Gesundheit, gesunder Lebensstil Bewegung, Essen, Trinken, Schlafen, Erholen - übliche Krankheiten Grippe, Angina, Erkältung, -Symptome, Heilmittel - was machst du, wenn du krank bist; beim Arzt, im Krankenhaus, Verletzungen - in der Apotheke - Hausmedizin 18. Freizeitgestaltung - was ist eigentlich die Freizeit, wie viel Freizeit haben die Leute - Möglichkeiten in der Freizeit Sport, Kultur, Reisen, Sammeln, Basteln, Vereine, Weiterbildung, Handarbeiten - was ist für dich in deiner Freizeit wichtig - deine Hobbys 19. Deutschsprachige Länder - komplexer Blick auf die deutschsprachigen Länder BRD,AT,CH, LUX,LIE - Größe der Länder und die gesprochenen Sprachen besprechen - Typisches für die einzelnen Länder - welches Land ist für dich am interessantesten 20. Meine Hobbys - meine Freizeit, Lernen, Hilfe im Haushalt - meine Hobbys früher und heute - billige und teure Hobbys - was möchte ich einmal ausprobieren 21. Wetter und Jahreszeiten - gemäßigtes Klima - Mitteleuropa- Wechsel der Jahreszeiten, anders in Afrika, - Charakteristik einzelner Jahreszeiten Wetter, Natur, Menschen, Kleidung, Feste - optimales Urlaubswetter im Sommer und Winter, meine Lieblingsjahreszeit - Wetter und die Laune 22. Familienleben - das Familienleben früher und heute mehrere Generationen unter einem Dach, kinderreiche Familien, Frau im Haushalt, Mann verdient Geld-traditionelle Rollenverteilung - Probleme im Familienleben - Scheidungen, Karriere, Workoholismus, braucht ein Kind beide Eltern unvollständige Familien - Generationsprobleme, Geschwister, Einzelkinder - Mein Traumpartner, Single-Leben - meine Familie, meine Beziehung zu den Eltern, Geschwistern 23. Verkehrswesen - Verkehr früher und heute Pferde, Kutschen, zu Fuß - verschiedene Verkehrsmittel Flugzeug, Schiff, Auto, Bus, Zug -Vor- und Nachteile,

17 - Auto seine Rolle in der Familie, Berufsleben, auf dem Lande, Führerschein - öffentliche Verkehrsmittel in einer Großstadt Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Omnibus - Probleme mit dem Verkehr Staus, Smog, Ökologie - Verkehrssituation in Braunau 24. Medien - Leben in der modernen Welt geht nicht ohne Medien, ich und die Medien - die einzelnen Medien im Vergleich Internet, Presse, Fernsehen, Radio = Rundfunk - kannst du ohne Massenmedien leben - seriöse und unseriöse Medien - Handy in der Gesellschaft 25. Mein Tagesprogramm - Tagesprogramm in der Schulwoche und am Wochenende - einteilen der Zeit schlafen, lernen/arbeiten, Freizeit - beschreibe einen Tag deiner Schulwoche - Stress vor dem Abi - Menschen und die Zeit Workoholismus, faulenzen Povolené pomůcky: dvojjazyčné slovníky, pracovní listy s obrázky, eventuelně texty, mapy. Ruskéhý jazyk - oktáva. 1) Моя семья, родственники. 2) Образование; в школе, на занятиях. 3) Наш дом, квартира 4) Мои друзья. 5) Чем мы интересуемся; мои увлечения. 6) Я отправляюсь в путь. Транспорт. 7) Наш город и его окрестность. 8) На прогулке по интересным местам. 9) В театре, в кино. 10) Изучаем языки. 11) Интересные места Москвы. 12) В Санкт-Петербурге. 13) Чешская Республика. 14) Российская Федерация. 15) Мои любимые книги. 16) Заботимся о своем здоровье. У врача. Спорт. 17) Русская литература 19 и 20 века 18) Как провести каникулы.в отпуске. 19) Мне хочется есть.в ресторане. 20) Мы ходим за покупками. Что мне надеть? 21) Я мечтаю о своем будущем. 22) Внешность и характер человека. 23) Будни и выходные дни. 24) Выдающиеся люди науки, спорта, культуры... 25) Краткий обзор русской истории (именно 20 век). Povolené pomůcky: slovník, pracovní listy.

18 Estetická výchova výtvarná - oktáva, 4. A 1) UMĚLECKÉ DÍLO - ZPŮSOBY NAHLÍŽENÍ - co na umění sledujeme... (architektura / malířství...) 2) POČÁTKY CIVILIZACÍ EGYPT - ARCHITEKTURA, MALÍŘSTVÍ, SOCHAŘSTVÍ - funkce umění, druhy staveb; malířství - funkce, způsoby zobrazování - sochařství - druhy... 3) STAROVĚK MEZOPOTÁMIE, KRÉTA, MYKÉNY - Mezopotámie: architektura (Babylonská říše), další památky... - Kréta: architektura, malířství (Knóssos) - Mykény: architektura, ostatní umění... 4) STAROVĚKÉ ŘECKO - PRINCIP ŘECKÉHO UMĚNÍ: krása (estetická měřítka - geometrie, proporce...kánon) - ARCHITEKTURA (druhy staveb, stavební řády, význam architektury - vzor dalšímu vývoji ) - SOCHAŘSTVÍ (vývoj; druhy..., význam) 5) ANTICKÝ ŘÍM - římská kultura - význam, odkaz... - ARCHITEKTURA - druhy staveb, významné památky - (sochařství, malířství... - stručný popis) 6) RANÝ STŘEDOVĚK ROMÁNSKÉ UMĚNÍ - období ; - ARCHITEKTURA - nové druhy staveb ( + popis baziliky), významné památky (+ Čechy) - (sochařství, malířství - stručně) 7) VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK GOTICKÉ UMĚNÍ - hlavní rysy gotiky - zaměření na katedrálu; sochařství - stručný popis (vázáno na architekturu) - hlavní památky 8) MALÍŘSTVÍ: EVROPSKÝ REALISMUS, STOL. - z čeho vzniklo Evropské malířství - co ho ovlivnilo? (Byzanc, ornament...) - náměty, funkce, druhy malířství, stručný popis... 9) MALÍŘSTVÍ NOVOVĚKU: RENESANCE, BAROK - stručný popis, témata... 10) MALÍŘSTVÍ NOVOVĚKU: VZNIK NOVOVĚKÉHO REALISMU (RNESANCE) - vyjádření prostoru - perspektiva, pravidla realistického zobrazení; - renesance v Itálii 15. století (+ nejvýznamnější umělci...) 11) MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ (DO POČ. 20. STOL.) - směry, umělci... témata - počátky moderního umění (nový prostor - nové způsoby vyjádření...) 12) ARCHITEKTURA RANÉHO NOVOVĚKU: RENESANCE - znaky (charakteristika), druhy staveb, významní architekti... 13) ARCHITEKTURA RANÉHO NOVOVĚKU: RENESANCE V ČECHÁCH - znaky (charakteristika), památky...

19 14) BAROKNÍ UMĚNÍ - ARCHITEKTURA - ZNAKY, ARCHITEKTURA..., druhy staveb, významné památky 15) BAROKNÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH - ARCHITEKTURA - znaky, druhy staveb, významné památky - SOCHAŘSTVÍ - znaky, významná díla... 16) UMĚNÍ 19. STOLETÍ - CELKOVĚ 17) DOBA NEJNOVĚJŠÍ: KLASICISMUS, HISTORISMUS - ARCHITEKTURA, MALÍŘSTVÍ (stručně), významné památky 18) DOBA NEJNOVĚJŠÍ: SECESE - ARCHITEKTURA, MALÍŘSTVÍ (stručně), významné památky 19) PAMÁTKY NA BROUMOVSKU - BAROKO STOLETÍ - ARCHITEKTURA... 20) POČÁTKY MODERNÍHO UMĚNÍ (MALÍŘSTVÍ) - SMĚRY SURREALISMUS 21) VÝTVARNÉ SMĚRY POČÁTKU 20.STOLETÍ: CÉZANNE - KUBISMUS; FUTURISMUS - malířství nového prostoru... 22) MODERNÍ UMĚNÍ - SMĚRY po ) NEPŘEDMĚTNÉ MALÍŘSTVÍ charakteristické rysy; vývoj (směry); průkopníci abstrakce... 24) NEPŘEDMĚTNÉ MALÍŘSTVÍ po USA / EVROPA - vývoj (směry); významní umělci... 25) GEOMETRIE V UMĚNÍ estetika forem (ANTIKA - RENESANCE - MODERNÍ UMĚNÍ...) Povolené pomůcky: obrazová dokumentace. Zeměpis - oktáva, 4.A 1/ AFRIKA Orientace: Horažďovice, Musala, Velká Syrta, Port Moresby, Laggo Maggiore Pojem: troposféra 2/ S.AMERIKA Orientace: Malše, Odense, Missouri, Gibsonova poušť, Marmolada, Torresův průliv Pojem: kerné pohoří 3/ J.AMERIKA Orientace: Kamenice, Omsk, Tsavo, Karské moře, Pittsburgh, Messinský průliv Pojem: natalita 4/ EVROPA Orientace: Man, Florencie, Velké Dářko, Skuteč, Bamako, Lhasa Pojem: demografická revoluce 5/ ASIE

20 Orientace: Le Mans, Veverská Bítýška, Tarimská pánev, Torresův průliv, Ontário Pojem: pasáty 6/ AUSTRÁLIE a OCEÁNIE Orientace: Pemba, Mont Cervin, Svalbaard, Triglav, Nechranice, Strážnice, Pojem: alpský chov 7/ ZEMĚ Orientace: Pico de Aneto, Klajpeda, Železné hory, Auckland, Marajó, Jalta Pojem: salinita 8/ KARTOGRAFIE Orientace: Komory, Ayers Rock/Uluru/, Catingas, Norkinn, Fagaras, Studniční hora. Pojem: moréna 9/ SÍDLA Orientace: Prešpurk, Puncak Jaya, Póopo, Faerské ostrovy, Goverla, Hracholusky Pojem: datová hranice 10/ ATMOSFÉRA Orientace: Tassili, Arafurské moře, Cannes, Devět skal, Vimperk, Pico de Teide Pojem: laterizace 11/ HYDROSFÉRA Orientace: Džabal Tubkal, Mekka, Ischia, Telč, Indianopolis, Rjúkjú Pojem: troposféra 12/ LITOSFÉRA Orientace: Ahaggar, Pusan, Bismarckovo souostroví, Trondheim, Chimborazo Pojem: rosný bod 13/ GEOMORFOLOGIE Orientace: Maledivy, Vanuatu, Ucayali, Lausanne, Kremnica, Sevan Pojem: specifický odtok 14/ ČR-EKONOMIKA OBYVATELSTVO, ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL A TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN, DOPRAVA Orientace: Kampala, Las Vegas, Putumayo, Jónské ostrovy, Javořice, Olympos Pojem: brakická voda 15/ ČR-CHARAKTERISTIKA PODNEBÍ A POVRCHU, VODSTVO Orientace: punta Marroqui, Marshallovy ostrovy, Smrk, Oka, Hlinsko, Kjúšů Pojem: abraze 17/ VÝVOJ EVROPSKÝCH INTEGRAČNÍCH SESKUPENÍ PO 2SV Orientace: Barbados, Boskovická brázda, Madeira, Mir, Beaufortovo moře, Auckland Pojem: aglomerace, konurbace, megalopole 17/ ZEMĚ VE VESMÍRU Bab el Mandeb, Jižní Orkneje, Denver, Segura, Ždánický les, Yosemite N.P. Pojem: sněžná čára 18/ SOCIOEKONOMICKÁ SFÉRA Orientace: Lualaba, Torrensovo jezero, Švábský Jura, Vojvodina, Taurus, Jevišovka Pojem: estuár 19/ PRŮMYSL VE SVĚTOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Orientace: Harare, Ararat, Medína, Pečora, Plechý, Doupov Pojem: moréna 20/ LIDÉ NA ZEMI Orientace: Dekánská plošina, Tabríz, Tajo, Heidelberg, Pálava, Hoover Damm Pojem: kaldera 21/ VKS-v Evropě i mimo ni

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace školní rok: 2017/2018 třída: 4.B obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata ústní části státní maturitní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 1. Housing 2. My family 3. My daily programme 4. Health and diseases 5. Sports and games 6. Travelling 7. Weather and seasons of the year 8. Hobbies and interests 9. Food

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Informační

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4.A Školní rok: 2015/2016 Podle 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

My Region / Place Where I Study Food and Drink Political Systems of the UK, US, CR English and American Literature Family

My Region / Place Where I Study Food and Drink Political Systems of the UK, US, CR English and American Literature Family Anglický jazyk 1/ a) My Region / Place Where I Study 2/ a) Food and Drink 3/ a) Political Systems of the UK, US, CR 4/ a) English and American Literature 5/ a) Family 6/ a) Celebrations throughout the

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV. PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 38/14

GYMNÁZIUM BROUMOV. PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 38/14 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 38/14 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2014/2015 (jarní i podzimní zkušební období) 1/ a) My Region / Place Where

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 35/16

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 35/16 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 35/16 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve zkušebním období roku 2017 (jarní i podzimní zkušební období) 1/ a) My Region / Place

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 3/2010 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2011 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-46-M/002 GEODÉZIE GEODÉZIE PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Příloha - Rámcový rozsah požadavků pro přijímací zkoušky BIOLOGIE Biologie - vědní obory, metody biologického výzkumu, dějiny biologie. Obecná charakteristika živých soustav

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

říjen 2014 Ing. Mgr. Jiří Haičman, v. r. ředitel školy

říjen 2014 Ing. Mgr. Jiří Haičman, v. r. ředitel školy TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Prague 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2011/2012) Třída: 4. C, 8. A

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2011/2012) Třída: 4. C, 8. A TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada 7. USA; New York a Washington 8. Četba; americká literatura 9. Anglická literatura

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 36-47-M/01 Stavebnictví Třídy: 4. M,

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C Příloha Český jazyk a literatura 4. C 1. Nejstarší literatury. 2. Antická literatura. 3. Evropská a česká literatura doby středověku. 4. Evropská a česká literatura doby renesance a humanismu. 5. Literatura

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016) Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada

Více

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části Maturitní zkouška Společná povinná část: 1. předmět: český jazyk a literatura 2. předmět: cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk) nebo matematika V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky nepovinné zkouška MATEMATIKA

Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky nepovinné zkouška MATEMATIKA Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky nepovinné zkouška MATEMATIKA 1. Lineární funkce, rovnice a nerovnice 2. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 3. Nepřímá úměrnost, rovnice a nerovnice

Více

Témata pro maturitní zkoušku 2012 EKONOMIKA

Témata pro maturitní zkoušku 2012 EKONOMIKA Obor vzdělání: 69-41-L/004 Kosmetička EKONOMIKA 1. Základní ekonomické pojmy 2. Hospodářský proces 3. Trh, tržní mechanismus 4. Podnikání podle Živnostenského zákona 5. Obchodní společnosti 6. Majetek

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 - present tenses - question forms - naming items 2. My life - present simple

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) maturitní témata povinné profilové zkoušky SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017) Třídy: 8. A, 4. C Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6.

Více

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky.

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Maturitní témata Matematika Školní rok 2016/17 Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 Ekonomické předměty 1. Základní ekonomické pojmy (mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, potřeby, statky, služby, výrobky, zboží,

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY

MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI JARO 2015 TEMATICKÉ ORKUHY Horšovský Týn, 10. 9. 2014 Ing. Václav Švarc ředitel školy MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI JARO 2015 TŘÍDA

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

SOŠPg obor M/01

SOŠPg obor M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

PROFILOVÁ ČÁST. Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE, zaměření FIM

PROFILOVÁ ČÁST. Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE, zaměření FIM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 PROFILOVÁ ČÁST Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE, zaměření FIM 1. Povinný předmět Praktická maturitní zkouška 2. Povinný

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky SOŠT a SOU Louny, p.o. Maturitní a závěrečné zkoušky Účinnost předpisu: 1.3.2010 číslo jednací : 3/2010 Správce předpisu: ředitelka školy Název předpisu: k profilové části maturitní zkoušky ve školním

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více