Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ITALSKÝ JAZYK 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ITALSKÝ JAZYK 1"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ITALSKÝ JAZYK 1 ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j /05-2/4 Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j.:4606/06-2 s účinností od školního roku 2007/2008

2 OBSAH 1. Úvod 2. Obecná specifikace maturitní zkoušky z italského jazyka 1 zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 3. Maturitní požadavky (specifické cíle) ke zkoušce z italského jazyka 1 zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 4. Příklady formátů úloh 1. ÚVOD Účel a obsah katalogu Italský jazyk 1 patří mezi zkouškami zadávanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k těm, které může žák skládat v rámci společné i profilové části maturitní zkoušky. Účelem Katalogu požadavků k maturitní zkoušce italský jazyk 1 je poskytnout všem jeho uživatelům informace o požadavcích kladených na žáky vzdělávacích programů v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Katalog rovněž obsahuje popis zkoušky a příklady úloh, které mohou být do zkoušky zařazeny. Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce Výchozím podkladem pro zpracování tohoto katalogu se stal Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004 Italský jazyk 1 a stávající platné pedagogické dokumenty. Zároveň byla zohledněna skutečnost, že na některých středních školách již jsou ověřovány rámcové vzdělávací programy (RVP). Katalog definuje maturitní požadavky tak, aby si je mohli osvojit žáci bez ohledu na typ programového dokumentu, z něhož vychází studijní plán dané školy. V požadavcích je brána v potaz i možnost využít výsledky zkoušky z italského jazyka 1 zadávané ministerstvem při přijímacím řízení na vysoké školy. 2. OBECNÁ SPECIFIKACE MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ITALSKÉHO JAZYKA 1 ZADÁVANÉ MŠMT Maturitní zkouška je tvořena písemnou a ústní částí. Písemná část maturitní zkoušky zahrnuje didaktický test, ve kterém jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním) a jazyková kompetence žáka, a strukturovanou písemnou práci, ve které je ověřována produktivní řečová dovednost žáka písemný projev. V ústní části maturitní zkoušky je ověřována produktivní řečová dovednost žáka ústní projev. MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ITALSKÉHO JAZYKA 1 Subtest poslech s porozuměním DIDAKTICKÝ TEST PÍSEMNÁ ČÁST Subtest čtení s porozuměním a jazyková kompetence STRUKTUROVANÁ PÍSEMNÁ PRÁCE písemný projev ÚSTNÍ ČÁST ÚSTNÍ ZKOUŠKA ústní projev 1 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j /

3 DIDAKTI CKÝ TEST Dovednost/ kompetence Poslech s porozuměním Váha 2 Maturitní zkouška z italského jazyka 1 Vymezený čas Počet částí 50 % 30 min Typ textů/projevů Krátké monology/rozhovory Středně dlouhý rozhovor/monolog Specifikace maturitní zkoušky z italského 1 ve vybraných parametrech Čtení s porozuměním Jazyková kompetence 60 min. 4 Středně dlouhý monolog/rozhovor Krátké monology/rozhovor Krátké texty Středně dlouhý text Dlouhý text Suma krátkých textů 1 Středně dlouhý text Typ a formát úloh Uzavřené s výběrem odpovědi Uzavřené - s výběrem odpovědi - dichotomické Uzavřené - dichotomické Otevřené - se stručnou odpovědí Uzavřené - s výběrem odpovědi Uzavřené - s výběrem odpovědi Uzavřené - s výběrem odpovědi Uzavřené - dichotomické Uzavřené - přiřazovací - s vícenásobným přiřazením Uzavřené - s výběrem odpovědi STRUKTUROVANÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Písemný projev 60 min % Delší písemný projev Krátký písemný projev Otevřené - se širokou odpovědí ÚSTNÍ ZKOUŠKA Ústní projev 15 min. 4 Samostatný ústní projev Interakce Hlasité čtení Otevřené - se širokou odpovědí 2 Vzhledem k celé zkoušce italský jazyk 1. 3 Údaj nezahrnuje čas na přepsání odpovědí. 3

4 Písemná část maturitní zkoušky V didaktickém testu žáci pracují postupně se dvěma samostatnými sadami testových materiálů. Každá sada obsahuje testový sešit a záznamový arch na zaznamenání odpovědí žáka. Na titulní straně každého testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod. - Testový sešit pro subtest poslech s porozuměním je rozdělen na 3 4 části, které jsou uvedeny instrukcemi 4 v českém jazyce. Žák má během poslechu vymezený čas na seznámení se s úlohami a řešení úloh. Během poslechu žák uslyší každou nahrávku dvakrát. Žák zaznamenává odpovědi během poslechu do testového sešitu, na konci poslechového subtestu je vyzván, aby v časovém limitu přepsal odpovědi do záznamového archu. Během testování není povoleno používat žádné pomůcky. - Testový sešit pro subtest čtení s porozuměním a jazyková kompetence je rozdělen do 5 částí, které jsou uvedeny instrukcemi 7 v českém jazyce. Žák může do testového sešitu psát a dělat si poznámky. Odpovědi žák zapisuje do záznamového archu během vymezeného času na testování. Během testování není povoleno používat žádné pomůcky. Testový sešit pro strukturovanou písemnou práci je zpravidla rozdělen na 2 části, které jsou uvedeny instrukcemi v českém jazyce a zadáním v jazyce českém nebo italském. Délka požadovaného textu je dána slohovým útvarem a ověřovanými dovednostmi a je vždy v instrukcích vyjádřena počtem slov, respektive povoleným rozmezím počtu slov. V testovém sešitu je délka požadovaného textu také vyznačena řádky. Žák zapisuje své odpovědi do testového sešitu na vyznačené řádky. Žák má možnost si dělat během testování poznámky a/nebo vypracovat koncept. Během testování je povoleno používat slovníky. Ústní část maturitní zkoušky Samotná ústní zkouška trvá 15 minut. Před zahájením ústní zkoušky má každý žák 15 minut na přípravu. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky. Při přípravě i v průběhu zkoušení žák pracuje s pracovním listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky a má pro všechna zadání jednotnou strukturu. Struktura pracovního listu je dána počtem částí ústní zkoušky. Jednotlivé části ověřují specifické cíle stanovené v tomto katalogu. Rozsah pracovního listu je dán charakterem a počtem stimulů a/nebo doplňkových materiálů (např. ukázka z literárního díla, fotografie, mapka). Doplňkové materiály mohou být předloženy žákovi až během zkoušení, pokud to vyžaduje ověřovaný specifický cíl. Instrukce v pracovním listu jsou uvedeny v českém nebo italském jazyce, a to s ohledem na ověřovaný specifický cíl. Pracovní list je tvořen čtyřmi závaznými částmi: 1. část motivační úvod a reakce žáka na otázky zkoušející/-ho 2. část samostatný ústní projev žáka s využitím osnovy a stimulu/-ů (např. fotografie, mapka) 3. část interakce mezi žákem a zkoušející/-m v rámci komunikačních situací 4. část práce s krátkým textem Práci s krátkým textem lze (např. s ohledem na tematické propojení částí) přesunout za 2. část pracovního listu. Specifické cíle vymezené v tomto katalogu mohou být ověřovány jen v rámci všeobecných témat a komunikačních situací, se kterými se žák může setkat v běžném a každodenním životě. 4 Součástí instrukcí může být pro názornost i vzor pro řešení úloh. 4

5 Typ a formát úloh Uzavřené úlohy - s výběrem odpovědi: na základě informací v textu žák odpověď vybírá zpravidla z nabídky 3 4 alternativ (např. úlohy s trojnásobnou nebo čtyřnásobnou volbou). U všech úloh je pouze jedna z nabízených alternativ správná. - dichotomické: 5 na základě informací v textu žák rozhoduje, zda jsou nabízená tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá. - přiřazovací: na základě informací v textu žák přiřazuje jevy ze dvou různě početných skupin, ke každému jevu z jednoho sloupce lze přiřadit právě jeden jev ze sloupce druhého. - s vícenásobným přiřazením: žák pracuje se sumou krátkých textů. 6 Tyto texty jsou označeny písmeny jako alternativy. Na základě informací v textech žák přiřazuje ke každé úloze právě jednu správnou alternativu. Každá úloha má tedy jen jedno správné řešení. Některé alternativy mohou být použity opakovaně a mohou být tedy řešením více úloh. Otevřené úlohy - se stručnou odpovědí: žák tvoří odpověď sám. Odpovědí může být např. číslo, slovo, spojení slov nebo stručná odpověď vyjádřená nejvýše třemi slovy. - široce otevřené: žák tvoří odpověď sám. Odpovědí je souvislý písemný nebo ústní projev v požadovaném rozsahu. 5 Úlohy dichotomické jsou známy i jako úlohy PRAVDA/NEPRAVDA. 6 Za sumu krátkých textů je považováno několik krátkých textů, které spolu vzájemně souvisejí (např. tematicky). 5

6 3. MATURITNÍ POŽADAVKY (SPECIFICKÉ CÍLE) KE ZKOUŠCE Z ITALSKÉHO JAZYKA 1 ZADÁVANÉ MŠMT Požadavky na žáka, který bude skládat maturitní zkoušku z italského jazyka 1, zahrnují požadavky na dovednosti a znalosti žáka, které mohou být ověřovány maturitní zkouškou. Maturitní požadavky tedy nevymezují vše, co by měl z italského jazyka znát a umět absolvent těch typů studia středních škol, které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Maturitní zkouška z italského jazyka 1 je koncipována jako zkouška komplexní. Z tohoto důvodu jsou v katalogu vymezeny požadavky jak na receptivní a produktivní dovednosti žáka, tak na dovednost používat jazykové prostředky s ohledem na komunikační situace a témata, která odpovídají této úrovni obtížnosti. Maturitní požadavky jsou v katalogu formulovány prostřednictvím specifických cílů. Specifické cíle je vždy nutné posuzovat s ohledem na vymezené komunikační situace, tematické okruhy a charakteristické vlastnosti výchozích textů a produkce žáka i partnera v komunikaci. Specifické cíle pro jednotlivé receptivní i produktivní dovednosti vždy zahrnují tyto složky: - vymezení dílčích dovedností, tj. co žák dovede, - popis charakteristických vlastností výchozích textů, nahrávek, ústního projevu nebo písemného projevu. - obecnou charakteristiku komunikačních situací, oblastí užívání jazyka 7 a tematických okruhů, Specifické cíle je vždy nutné posuzovat komplexně v rámci všech výše uvedených složek, protože se tyto složky navzájem doplňují a prolínají. Jinak by například dovednost pochopit hlavní myšlenku výchozího textu mohla být v různých testech ověřována na obsahově a jazykově jinak složitých výchozích textech. Obtížnost úloh ověřujících stejnou dovednost na obsahově i jazykově stejně složitých výchozích textech se však může měnit i s tématem výchozího textu (abstraktní versus konkrétní téma; téma všeobecné a známé, např. cestování do zahraničí, versus téma odborné nebo méně známé, např. výroba gondol nebo lov žraloků). Při definování specifických cílů bylo tam, kde to bylo možné a vhodné, přihlédnuto k vymezení společné referenční úrovně B1 a B1+ v publikaci Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment 8 a k terminologii použité v deskriptorech úrovně B1 českého překladu 9 této publikace. 7 tj. sféry jednání nebo oblasti zájmu 8 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe. Cambridge University Press Společný evropský referenční rámec pro jazyky. MŠMT ČR. Překlad Universita Palackého v Olomouci. MŠMT ČR

7 3.1 Receptivní řečové dovednosti Poslech s porozuměním Specifické cíle Žák dovede: - rozpoznat téma - pochopit hlavní myšlenku - pochopit záměr/názor mluvčího - postihnout hlavní body 10 - postihnout informaci - porozumět orientačním pokynům - porozumět jednoduchým technickým informacím k předmětům každodenní potřeby Charakteristika výchozích poslechových textů a nahrávek Ve funkci výchozích textů jsou užívány texty prostěsdělovacího, uměleckého, publicistického a populárně-naučného stylu (např. popis, orientační pokyny, varování/upozornění, veřejná hlášení/pokyny, oznámení, vyslechnutý rozhovor, přehled zpráv, vyprávění, úryvek z filmu/prózy), které jsou obsahově i jazykově nekomplikované. Zdroji poslechových nahrávek jsou autorské nebo převzaté autentické texty, které jsou nahrány nebo upraveny v nahrávacím studiu. Převzaté texty mohou být s ohledem na úroveň ověřované obtížnosti kráceny nebo jinak upraveny. Nejčastějšími zdroji převzatých textů jsou média a audiozáznamy. Řeč v nahrávkách je pronášena standardní výslovností a se standardním přízvukem. Rychlost promluvy a vyjadřování mluvčích obecně odpovídá běžným a standardním situacím, ve kterých se může posluchač s promluvou setkat. Mluvčí jsou v nahrávkách dobře rozlišitelní (např. věkem, pohlavím). Rušivé prvky (např. hluk na ulici), které by mohly ztížit porozumění, se v nahrávkách nevyskytují. V zájmu zvýšení autenticity situací však mohou nahrávky v malé míře obsahovat doplňkové zvuky omezené délky (cinkot skleniček v restauraci, otevírání dveří apod.). Typem promluvy v nahrávkách může být krátký monolog nebo rozhovor (v délce do 1 minuty vzkaz na záznamníku, rozhovor mezi zákazníkem a prodavačem apod.) nebo středně dlouhý monolog nebo dialog (v délce do 2,5 minuty vyprávění o události, organizační pokyny, rozhovor dvou studentů apod.). Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů Výchozí texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a vycházejí z autentických situací, se kterými se žák může setkat v každodenním životě a při cestování do zemí dané jazykové oblasti. Témata a situace se týkají oblasti osobní (vztahy, bydlení, cestování, zábava, koníčky apod.), veřejné (doprava, poskytování/využívání služeb, společenské události apod.) a vzdělávací (výuka, pobyt na jazykovém kurzu apod.) hlavní body 7

8 3.1.2 Čtení s porozuměním Specifické cíle Žák dovede: - pochopit hlavní myšlenku/rozpoznat hlavní závěry textu - pochopit záměr a/nebo názor autora/vypravěče/postav - porozumět přáním a/nebo pocitům autora/vypravěče/postav - rozpoznat hlavní body 11 - porozumět popisu událostí - porozumět výstavbě textu - vyhledat informace - shromáždit informace z různých částí textu - shromáždit informace z více krátkých textů - porozumět jednoduchým návodům, předpisům, značením, nápisům, pokynům apod. - odhadnout význam neznámých výrazů - rozpoznat, zda text obsahuje relevantní informaci/-e Charakteristika výchozích textů Ve funkci výchozích textů jsou užívány texty prostěsdělovacího, uměleckého, publicistického a populárně-naučného stylu (např. oznámení, recept, nabídka, program, recenze, úryvek z prózy, vyprávění, dopis, popis události), které jsou obsahově i jazykově nekomplikované. Neznámé výrazy 12 se mohou vyskytovat ve výchozích textech pouze v omezené míře, např. pokud je ověřována dovednost odhadnout význam neznámého výrazu z kontextu nebo pokud neznámé výrazy plní funkci tzv. distraktorů. Při řešení úloh není povoleno používat slovníky, proto mohou být vybrané výrazy uvedeny za výchozím textem pod čarou s českým překladem. Zdroji výchozích textů jsou autorské nebo převzaté autentické texty. Převzaté texty mohou být s ohledem na úroveň ověřované obtížnosti kráceny nebo jinak upraveny. Nejčastějšími zdroji převzatých textů jsou tištěná nebo elektronická média (např. webové stránky, noviny, časopisy, reklamní a propagační materiály), nápisy, značení apod. Délka výchozích textů je omezená formátem stránky A4 a dána požadavky na úroveň ověřovaných dovedností. Převažují texty krátké (do 100 slov) a středně dlouhé (přibližně ½ stránky formátu A4). Dovednost vyhledat specifické informace v textu a dovednost shromáždit informace z více textů/částí textu je ověřována na dlouhém textu nebo na sumě krátkých textů v celkové délce jedné stránky formátu A4. Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů Výchozí texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a situacím, se kterými se žák může setkat v každodenním životě a při cestování do zemí dané jazykové oblasti. Témata a situace se týkají oblasti osobní (vztahy, bydlení, cestování, zábava, koníčky apod.), veřejné (služby, společenské události apod.) a vzdělávací (výuka, nabídka jazykové agentury apod.) hlavní body 12 tj. výrazy nad rámec ověřované úrovně obtížnosti 8

9 3.2 Produktivní řečové dovednosti Písemný projev Specifické cíle Žák dovede: - popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, děj apod. - popsat a/nebo představit sebe i druhé - popsat pocity a reakce, např. libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, překvapení, obavu - vyjádřit názor/postoj a morální stanovisko, např. omluvu, lítost - vyjádřit vlastní myšlenky - vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod. - zdůvodnit určité činnosti a/nebo skutečnosti - vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému - vysvětlit a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité - sdělit/ověřit si informace a zprávy - požádat o informace - shrnout a/nebo využít předložené faktografické informace - zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod. - zodpovědět jednoduché dotazy Charakteristika písemného projevu žáka Jednotlivé dovednosti jsou ověřovány na běžných slohových útvarech, jako jsou formální i neformální dopis (včetně elektronické formy korespondence) nebo vzkaz, životopis, vyprávění, popis. Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově i jazykově nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny dostatečně jasně a přesně, adekvátně záměru (zadání) a v souladu s běžnými pravidly výstavby požadovaného typu textu. Písemný projev je čitelný a v požadované délce. Žák dostatečně správně zvládá grafickou stránku jazyka, typografické konvence a běžně používané logografické znaky. Myšlenky a informace jsou v textu řazeny lineárně a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny běžnými spojovacími výrazy. Text je vhodně organizován a logicky uspořádán. Pokud to vyžaduje typ textu nebo zadání, je slohový útvar ve standardizované konvenční podobě. Jazykové prostředky jsou v rámci požadované úrovně použity správně a vhodně. Úroveň formálnosti jazyka je volena s ohledem na situaci a příjemce. Pravopisné a lexikální prostředky respektují standardní formu italského jazyka. Jazyk musí být vždy použit konzistentně, nikoli nahodile. Vliv mateřského či jiného cizího jazyka může být postřehnutelný, nesmí však narušit srozumitelnost. Strukturovaná písemná práce zpravidla obsahuje dvě části. V každé části žák zpracovává na základě zadání jiný slohový útvar. Slohové útvary mají odlišný rozsah jeden dlouhý souvislý text (max. 220 slov rukopisu) a jeden krátký souvislý text (max. 100 slov rukopisu). Žák může alespoň v jedné z částí volit z nabídky několika alternativ zadání. Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním a běžným tématům a situacím, se kterými se žák může setkat v každodenním životě. Témata a situace se týkají oblasti osobní (vztahy, bydlení, cestování, zábava, koníčky apod.), veřejné (služby, společenské události apod.) a vzdělávací (výuka, účast na jazykovém kurzu apod.). 9

10 Hodnocení písemného projevu žáka V následující tabulce je uvedeno, co vše může být hodnoceno. Podle povahy zadání mohou, ale nemusí být použity všechny položky z tabulky, např. u vzkazu nebudou hodnoceny formální náležitosti textu. Hodnotí se: Zadání Jazykové prostředky, jazykové funkce Formální a obsahová koherence - adekvátnost vzhledem k zadání, jednoznačnost sdělení, věcná správnost - dodržení tématu/ stylu apod. - formální náležitosti požadovaného typu textu, - rozsah, relevantnost a srozumitelnost myšlenek a/nebo informací - vzájemná vyváženost myšlenek a/nebo informací - přesnost jazykových prostředků/jazykových funkcí a vliv na srozumitelnost sdělení - rozsah jazykových prostředků/jazykových funkcí - účinek sdělení na příjemce - logická uspořádanost myšlenek a/nebo informací - rozsah a přesnost prostředků textové návaznosti - členění textu Délka textu - dodržení požadované délky textu Za nedosažení nebo překročení požadované délky textu se odečítají body. V případě nedosažení požadované délky textu je žák penalizován i v rámci hodnocení užitých jazykových prostředků. 10

11 3.2.2 Ústní projev Samostatný ústní projev Specifické cíle Žák dovede: 14 - poskytnout nekomplikované informace a s omezenou přesností složitější informace - shrnout informace - vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pocity, sny, naděje apod. - vyjádřit názor např. na krátkou povídku, článek, pořad, událost - postihnout dostatečně přesně podstatu myšlenky nebo problému - vyjádřit souhlas/nesouhlas s názorem, jednáním apod. - vysvětlit své názory, reakce, plány a jednání a stručně je zdůvodnit - rozvinout argumentaci - uvést podrobnosti - srovnávat různé alternativy - vyjádřit, co je pro něj nejdůležitější - vysvětlit, proč něco představuje problém - vylíčit/shrnout obsah knihy, článku, filmu apod. - reprodukovat přečtený text - požádat o ujištění, že výraz, který užil, je správný Jednotlivé dovednosti jsou ověřovány na běžných typech promluvy, jako jsou jednoduchý popis (věci, místa, osoby, děje, situace, události, zážitku, postupu práce apod.), jednoduché a nekomplikované vyprávění, krátké hlášení/oznámení, jednoduše formulovaná prezentace, reprodukce textu Interakce Specifické cíle Žák dovede: 15 - zjistit, předat, ověřit si a potvrdit nekomplikované informace - udílet a požádat o podrobné orientační pokyny - zahájit, udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor a do určité míry se chopit v rozhovoru iniciativy - vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj názor - stručně komentovat a posoudit názor - reagovat na vyjádřené pocity - diskutovat o problému - rozvinout argumentaci - zapojit se do formální diskuse, ve které jde o výměnu faktografických informací nebo řešení problémů praktického rázu a pokračovat v diskusi navzdory některým problémům 16 - shrnout, kam diskuse dospěla - srovnat, posoudit a diskutovat alternativní řešení problému (např. kam se má jít/co se má dělat) - zodpovědět běžné dotazy - zodpovědět otázky týkající se podrobností (např. o krátké povídce, článku, pořadu) - zopakovat část toho, co partner v komunikaci řekl, aby se ujistil, že si vzájemně rozumí - požádat o zopakování, objasnění nebo rozvedení toho, co bylo právě řečeno Jednotlivé dovednosti jsou ověřovány na běžných typech interakce, jako jsou formální i neformální rozhovor/diskuse a strukturovaný pohovor. 14 s pomocí i bez pomoci předem napsaných poznámek 15 Specifické cíle pro interakci zahrnují i relevantní specifické cíle ze samostatného ústního projevu. 16 např. problémy s formulacemi, které mohou způsobovat pauzy a zavádět žáka do slepé uličky 11

12 Hlasité čtení Specifické cíle Žák dovede: 17 - používat správně zvukové prostředky (výslovnost, intonace, artikulace, přízvuk, vázání slov apod.) Dovednost je ověřována na neznámém výchozím textu, který se vztahuje k běžnému a všeobecně známému tématu. Text obsahuje pro danou úroveň běžnou a frekventovanou slovní zásobu a neznámé výrazy se snadno odvoditelnou výslovností. Charakteristika ústního projevu žáka Ústní projev je souvislý a komunikace je srozumitelná a dostatečně plynulá. V komunikaci mohou být zřetelné pauzy způsobené např. plánováním gramatiky a lexika, hledáním vhodnějších formulací nebo pokusy o propojení myšlenek. Nekomplikovaná sdělení jsou vyjádřena dostatečně přesně, jsou jednoduše formulována a prezentována jako lineární sled myšlenek s dostatečně rozvinutou argumentací. Složitější sdělení mohou být vyjádřena s omezenou přesností a v omezeném rozsahu, ale je zřejmé, co chce žák sdělit. Žák komunikuje přiměřeně správně ve známých kontextech a využívá základní pravidla výstavby textu a běžný repertoár strategií a jazykových prostředků. Úroveň formálnosti jazyka je volena s ohledem na situaci a příjemce, formální diskuse probíhá v jasně artikulovaném, spisovném jazyce. S ohledem na komunikační situaci může promluva obsahovat běžně užívané hovorové výrazy. Vliv mateřského či jiného cizího jazyka může být postřehnutelný, nesmí však narušit srozumitelnost. Charakteristika ústního projevu partnera v komunikaci Žák dokáže sledovat a vhodně a dostatečně pohotově reagovat na zřetelně artikulovaný ústní projev, který je mu adresován, pokud partner v komunikaci mluví spisovným 18 jazykem a vyhýbá se přílišnému užívání idiomatického jazyka a netypickým nebo málo běžným regionálním odchylkám ve výslovnosti a významu výrazů a slovních spojení. Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů Samostatný ústní projev žáka a interakce žáka a partnera v komunikaci se vztahují ke konkrétním, známým a běžným tématům a ke každodenním a snadno předvídatelným situacím, které mohou nastat např. při interakci s rodilým mluvčím v České republice, při cestování do zemí dané jazykové oblasti nebo během pobytu v zahraničí (ubytování, nakupování, jednání s úřady apod.). Žák si dovede poradit i v méně běžných situacích (v obchodech, na poště, v bance, na policii, při vrácení zboží, se kterým není spokojen; svědecká výpověď apod.) a dovede se v omezeném rozsahu a s omezenou přesností vyjadřovat i k abstraktním tématům. Témata a situace se týkají oblasti osobní (vztahy, bydlení, cestování, zábava, koníčky apod.), veřejné (doprava, služby, společenské události apod.) a vzdělávací (výuka, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a profesní Specifické cíle pro interakci zahrnují i relevantní specifické cíle ze samostatného ústního projevu. 18 S ohledem na komunikační situaci a téma může promluva obsahovat běžně užívané hovorové výrazy. 19 Platí pouze v případě témat typu Moje budoucí povolání nebo v rámci jednoduchého strukturovaného pohovoru. 12

13 Hodnocení ústního projevu žáka V rámci ústního projevu žáka se podle povahy zadání v jednotlivých částech ústní zkoušky hodnotí: Zadání Jazykové prostředky Jazykové funkce Formální a obsahová koherence Interaktivní dovednosti Zvuková stránka jazyka - adekvátnost vzhledem k zadání, jednoznačnost sdělení, věcná správnost odpovědi - dodržení tématu/stylu apod. - rozsah, relevantnost a srozumitelnost myšlenek a/nebo informací - vzájemná vyváženost myšlenek a/nebo informací - přesnost jazykových prostředků a vliv na srozumitelnost sdělení - rozsah jazykových prostředků - účinek sdělení na příjemce - rozsah a přesnost - logická uspořádanost myšlenek a/nebo informací - rozsah a přesnost prostředků textové návaznosti - plynulost (tempo, plánování, váhání, autokorekce apod.) - strukturovanost, délka úseků promluvy apod. - ovládání interaktivních strategií 20 - míra závislosti na partnerovi v komunikaci, přístup k partnerovi v komunikaci 21 - srozumitelnost, výslovnost, intonace, vázání slov apod. 20 např. střídání partnerů v komunikaci 21 např. projevení zájmu, citlivý přístup k partnerovi 13

14 3.3 Jazyková kompetence Specifické cíle V rámci receptivních i produktivních dovedností žák dovede: - používat lexikální prostředky včetně vybrané frazeologie - používat jazykové funkce - používat gramatické prostředky - používat základní pravidla o stavbě slov, vět a nadvětných celků (souvětí, odstavců atd.) - používat zvukové prostředky - používat grafickou stránku jazyka Charakteristika jazykové kompetence žáka 22 Rozsah a přesnost, s jakou jsou výše uvedené složky jazykové kompetence použity, vychází z charakteristiky komunikačních situacích, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů, tj. z požadavku na žáka, aby obstál v běžných komunikačních situacích a dokázal se vypořádat s běžnými a všeobecně známými tématy. - Žák flexibilně, efektivně a s dostatečnou přesností využívá běžné a frekventované lexikální prostředky, případně dovede upravit své vyjadřování tak, aby se vypořádal i s méně obvyklými či obtížnými situacemi. Žák se dovede vyjádřit do určité míry s pomocí opisných prostředků, dovede definovat rysy něčeho konkrétního, pokud si nemůže vzpomenout na příslušné slovo, dovede označit věc podobnou pojmu, který chce vyjádřit apod. - Žák dovede ke svému vyjadřování používat dostatečně širokou škálu jazykových funkcí (např. vyjádřit omluvu, lítost, žádost) a s omezenou přesností na širokou škálu jazykových funkcí reagovat. - Žák dovede dodržovat v psané i mluvené podobě důležité zdvořilostní normy a nejdůležitější rozdíly typické pro danou jazykovou oblast. - Žák dovede používat správně repertoár běžných gramatických prostředků, při vyjadřování složitějších myšlenek se mohou vyskytovat chyby, které však neztěžují porozumění. - Žák dovede respektovat standardní pravidla pravopisu italského jazyka. Jazyk je použit v ústním i písemném projevu žáka konzistentně a ne nahodile. - Sdělení žáka je i přes občas se vyskytující chyby ve výslovnosti a/nebo kvůli cizímu přízvuku nebo nesprávné intonaci srozumitelné, promluva je dostatečně plynulá a dá se většinou bez problémů sledovat. - Vliv mateřského nebo jiného cizího jazyka může být patrný, srozumitelnost projevu však není narušena a sdělení je bez většího úsilí možné sledovat. Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů Výchozí texty i požadavky na produkci žáka se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a komunikačním situacím, se kterými se žák může setkat v každodenním životě a při cestování do zemí dané jazykové oblasti. Komunikační situace a tematické okruhy se týkají oblasti osobní (vztahy, bydlení, cestování, zábava, koníčky apod.), veřejné (doprava, poskytování/využívání služeb, společenské události apod.), vzdělávací (výuka, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a okrajově oblasti profesní (budoucí povolání apod.). 22 Úroveň jazykové kompetence žáka je obecně dána úrovní vymezenou v platných pedagogických dokumentech. 14

15 3.4 Tematické okruhy, komunikační situace a oblasti užívání jazyka Tematické okruhy Tematické okruhy se týkají konkrétních, běžných témat z oblasti osobní, veřejné a vzdělávací. Tematické okruhy lze dělit podle různých hledisek, výčet témat a podtémat pod jednotlivými tematickými okruhy však nebude nikdy uzavřený. Mnohá témata a podtémata se navíc mohou vztahovat k několika komunikačním situacím najednou a vzájemně se mohou prolínat, např.: Stravování může být zastoupeno v tematických okruzích: I Každodenní život v rámci života doma (např. stravovací zvyklosti a každodenní stravování) i školního života (např. stravování ve školní jídelně), II Osobní a společenský život v rámci volného času (např. stravování mimo domov i školu, pohoštění v rámci významné události), III Svět kolem nás v rámci města a regionu, ve kterém žiji (např. stravovací zařízení, regionální speciality) i života v jiných zemích (např. mezinárodní kuchyně, národní speciality, zvyky, tradice). V rámci vymezených tematických okruhů mohou být ověřovány specifické cíle uvedené v kapitolách I Každodenní život život doma (např. stravování, nákupy, každodenní povinnosti); školní život (např.stavování, výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod. II Osobní a společenský život já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj/životní prostor, náš dům/byt); volný čas a společenské aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, stravování mimo domov); prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. profesní, studijní, v otázkách bydlení) apod. III Svět kolem nás město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa, přírodní lokality); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi, víra, společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice, regionální zvyklosti); doprava a cestování (např. cestování do/ze zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk/cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); světové události a témata (např. sportovní a kulturní události) apod. 15

16 3.4.2 Komunikační situace a oblasti užívání jazyka Komunikační situace procházejí napříč řečovými dovednostmi a tematickými okruhy uvedenými v tomto katalogu požadavků. Požadavky na žáka jsou zasazeny do kontextu konkrétní situace v rámci následujících oblastí užívání jazyka: A osobní, kde žák vstupuje do komunikačních situací jako soukromá osoba s vazbami zejména na přátele a rodinné prostředí. Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině osobní korespondence nebo interakce po telefonu, diskuse v rámci rodinné oslavy, přátelského rozhovoru s rodilým mluvčím apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. pobytu v hostitelské rodině, setkání s přáteli nebo osobami ze/v zahraničí, sportovní nebo kulturní události, koníčků. B veřejná, kde žák vystupuje jako součást širší veřejnosti a vstupuje do komunikačních situací jako účastník společenského/veřejného života. Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině formální korespondence nebo interakce po telefonu, společenské nebo administrativní interakce apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. realizace ubytování nebo koupě, jednání na úřadě, využívání zdravotních služeb, využívání veřejné dopravy apod. C vzdělávací, kde žák vystupuje jako součást organizovaného vzdělávacího procesu a vstupuje do komunikačních situací jako účastník tohoto procesu. Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině formální korespondence nebo interakce s vyučujícím nebo zástupcem vzdělávací instituce, debaty nebo diskuse během vyučování, pohovoru s uchazečem o studium apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. výuky nebo přestávky na jazykovém kurzu, prezentace ve třídě, pohovoru. D pracovní, kde žák vystupuje jako součást pracovní sféry a vstupuje do komunikačních situací jako účastník pracovního poměru. Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině formální korespondence nebo interakce po telefonu, interakce se zaměstnavatelem nebo budoucím zaměstnavatelem apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. pohovoru uchazeče o zaměstnání, brigády nebo sezónní práce. Žádnou z oblastí užívání jazyka nelze považovat za uzavřenou. Komunikační situace v rámci jednotlivých oblastí však lze zpravidla popsat z následujících hledisek: - prostředí, místo a čas (kde a kdy se komunikační situace odehrává), - osoby (kdo se komunikační situace účastní a v jaké společenské roli), - události/činnosti/úkony (co se během komunikační situace odehrává/koná), - předmět komunikace (čeho/koho se komunikační situace týká). 16

17 4. PŘÍKLADY FORMÁTŮ ÚLOH 4.1 Úlohy s výběrem odpovědi v jazykové kompetenci 1. ČÁST ÚLOHY 1 9 Přečtěte si následující text o nejstarší universitě v Itálii. K jednotlivým úlohám 1 9 vyberte vždy jednu správnou alternativu A C. L' Università per stranieri di Perugia L' Università per stranieri di Perugina rappresenta la più antica e prestigiosa (1) italiana nell'attività di ricerca sull'apprendimento e l'insegnamento della lingua italiana e nella diffusione della cultura e della civiltà italiane. (2). inizia nel 1921, quando l'avvocato perugino Astorre Lupattelli, che da tanto tempo (3) a questo ambizioso progetto, istituisce nella propria città i primi corsi di cultura. Fino (4) i corsi furono ospitati nelle aule dell'università degli Studi di Perugia, uno dei più antichi e famosi Atenei d'italia, e nella Sala dei Notari (5) Palazzo dei Priori. Alla sede principale di Palazzo Gallenga si affiancano oggi le quattro palazzine Prosciutti, Lupattelli, Orvieto e Valitutti (6), si trovano al centro di in complesso edilizio. Oltre (7) La Colombella, che completa il pregevole patrimonio (8) l'istituzione. Con la legge 17 Febbraio 1992, n. 204 viene riordinata come Università, di cui (9) la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana e i Dipartimenti di Scienze del Linguaggio e di Culture Comparate. (portal.comune.perugia.it) 1 A) istituzione B) scuola C) istituto 2 A) la sua storia B) sua storia C) la storia sua 3 A) ha lavorato B) aveva lavorato C) lavorava 4 A) a 1926 B) il 1926 C) al A) da uno storico B) di uno storico C) di un storico 6 A) quali B) i quali C) che 7 A) la prestigiosa villa B) alla prestigiosa villa C) della prestigiosa villa 8 A) di cui si dota B) con cui si dota C) a cui si dota 9 A) sono parte B) fanno parte C) creano parte Správná řešení: 1A, 2A, 3C, 4C,5B, 6C,7B, 8A, 9B 17

18 4.2 Úlohy s výběrem odpovědi ve čtení s porozuměním 1. ČÁST ÚLOHY 1 4 Přečtěte si pohádku a k jednotlivým otázkám 1 4 vyberte správné odpovědi A C. IL LEONE E IL TOPO Una volta, mentre il leone stava dormendo, un topolino cominciò a passeggiare avanti e indietro su di lui. Il leone si svegliò, mise la sua grossa zampa sopra il topolino e aprì le fauci per inghiottirlo. "Perdono, maestà - gridò il topolino - lasciami andare, non lo dimenticherò mai e forse un giorno potrei ricambiarti il favore". Il leone sorrise a quelle parole, ma alzò la zampa e lo lasciò libero. Qualche tempo dopo, successe che il leone fu preso in una trappola e i cacciatori, che volevano portarlo vivo al loro re, lo legarono ad un albero e si allontanarono per andare a cercare un mezzo adatto dove caricarlo. In quel momento passò di lì il nostro topolino. Vide subito in quale guaio era finito il leone, si avvicinò e rosicchiò con i suoi dentini aguzzi la corda che teneva prigioniero il re degli animali. "Non avevo ragione? - esclamò - Piccoli amici possono essere grandi amici". (www.lapaginadeibimbi.com, 2002) 1 Perchè il leone intrappolò il topo? A) Perché il topo lo abbia svegliato. B) Perché la natura lo ordina. C) Perché leoni danno la caccia ai topi. 2 Perché leone lascia libero il topo? A) Perché è troppo piccolo. B) Perché il topo promette di ricompensarlo. C) Perché il topo grida troppo. 3 Dove sono i cacciatori quando il leone fu legato ad un albero? A) Sono andati dal loro re. B) Si sono allontanati per prendere una trappola. C) Sono andati a cercare un carro. 4 Cosa fa il topo quando vide il leone in pasticci? A) Scappa subito per non mettersi nei guai. B) Si avvicinò a lo aiutò. C) Comincia a gridare che i piccoli non possono aiutare i grandi. Správná řešení: 1A, 2B, 3C, 4B 18

19 4.3 Úlohy dichotomické 1. ČÁST ÚLOHY 1 7 Přečtete si tvrzení a instrukce pro zahraniční studenty, jak podat přihlášku na universitu v Itálii. Na základě informací v textu rozhodněte rozhodněte, zda tvrzení jsou pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 1 L immatricolazione degli Studenti stranieri extra UE è regolata da un contingente P N di posti stabilito dalle facoltà. 2 La domanda d iscrizione va inoltrata all Università prescelta. P N 3 Ogni studente straniero deve sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana. P N 4 Ogni studente straniero deve sostenere un esame di ammissione. P N 5 Coloro che vogliono far riconoscere i propri titoli accademici devono sostenere una prova di lingua italiana. 6 Per partecipare alla prova d ammissione è necessario pagare la somma prescritta presso la Banca di Roma. P N P N 7 La prova di Lingua italiana si terrà dopo della prova d orientamento. P N Facoltà di Scienze della Comunicazione - Corsi di Laurea. Immatricolazioni: Il contingente dei posti Se sei uno straniero extra Unione Europea non residente in Italia puoi immatricolarti al primo anno o con abbreviazione ad eventuali anni successivi, secondo un contingente di posti stabilito dalle Facoltà per ciascun corso di laurea o di diploma. A chi rivolgerti: Ti dovrai rivolgere - indicativamente - tra maggio/giugno di ogni anno esclusivamente alle Rappresentanze diplomatiche italiane del territorio di residenza o di conseguimento del titolo di studio. Le Rappresentanze cureranno l'invio all'università della documentazione prescritta. Conoscenza della lingua: Successivamente dovrai sostenere una prova di ammissione per la conoscenza della lingua italiana e un'eventuale prova di idoneità culturale relativa al corso universitario che hai scelto. Le prove saranno sostenute nei primi giorni del mese di settembre, in una data fissata annualmente per tutto il territorio nazionale. Per i corsi a numero programmato, potrai essere esentato dal test d'ingresso qualora il numero dei partecipanti sia inferiore al numero dei posti riservato in contingente. Riconoscimento titoli accademici stranieri: Se intendi far riconoscere il tuo titolo accademico, devi far pervenire la tua istanza diretta al Rettore per il tramite della Rappresentanza Italiana competente nel termine fissato annualmente dalle vigenti disposizioni. Le Rappresentanze ti forniranno tutte le informazioni necessarie. Dovrai inoltre sostenere successivamente una prova di conoscenza della lingua italiana. Pagamento: Per partecipare alla prova di ammissione occorre versare 26 utilizzando il modulo compilabile - anche da Infostud - Servizi Interattivi. Il pagamento deve essere effettuato presso un qualsiasi sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale La prova: Il 30 settembre 2003 alle ore 8.30 si svolgerà la prova d'orientamento. La prova si terrà in sedi ed orari diversi, a seconda del cognome dei candidati. Titoli conseguiti all'estero: I candidati con titolo di studio all'estero, dovranno rivolgersi al Settore Studenti Stranieri (Scala C, II piano Palazzo delle Segreterie, Città Universitaria). Candidati extra-ue non residenti I candidati extracomunitari non residenti, dovranno superare la prova di Lingua italiana e l'eventuale prova attitudinale a loro riservata che si terrà il giorno 3 settembre (facolta di scienze della comunicazione/universita degli studi di roma, 2003) Správná řešení: 1P, 2N, 3P, 4P, 5P, 6P, 7N 19

20 4.4 Úlohy přiřazovací 1. ČÁST ÚLOHA 1 Přečtěte si názory různých lidí na mobilní telefony a přiřaďte k jednotlivým tvrzením správnou osobu z nabídky A E. Jeden výrok je navíc a nebude přiřazen. 1.1 Pensa che gli italiani hanno un rapporto affettuoso nei confronti al cellulare. 1.2 Crede che non può vivere senza. 1.3 E' convinto che è il vero lusso di non averlo. 1.4 Pensa che i proprietari del cellulare amano tener tutto sotto il controllo. Sapresti fare a meno del telefonino? A) Anna «Gli Sms sono la vera rivoluzione. Ci avete fatto caso? L Italia è l unico paese al mondo che chiama il cellulare con un nome affettuoso: telefonino. Per noi non è solo uno strumento utile, è una specie di appendice con cui vivere sempre. Le ragioni del suo successo sono molte, tra queste gli Sms. E hanno introdotto un nuovo modo di comunicare: una scrittura veloce, che tende ad abbreviare le parole e a tagliare le vocali, ma che sa dire l essenziale.» B) Beppe «Non è un caso che gli italiani, comunicativi e mammoni per natura, siano, tra gli europei, i più fanatici del telefonino. Ci sono persone per cui diventa addirittura vitale. E' una specie di ancora di salvezza psicologica per chi ama tenere tutto sotto controllo, nelle relazioni affettive o in quelle di lavoro, e per chi ha bisogno di sentirsi sempre in contatto positiva.» C) Carlo «Nasceva 30 anni fa. Da 20 lo usiamo giorno e notte. Il cellulare è utile. Di più. E' di moda e di culto. Si, ce ne siamo proprio innamorati. E allora perché la metà di noi lo butterebbe via? Forse perché ne siamo diventati schiavi.» D) Daniella «Una volta solo gli uomini di potere si potevano permettere il cellulare. Oggi è il contrario. Il vero uomo di potere è quello che si permette di non averlo. Perché ha una segretaria o qualcuno che si occupa delle pubbliche relazioni per lui.» E) Ernestina «Si, lo confesso: sono una vera fanatica, sempre alla ricerca dell ultimo modello, supertecnologico, con mille funzioni. Lo uso smodatamente, con spese raccapriccianti. Il cellulare è il mio costante contatto con gli altri. Una volta dovevo tornare a casa dal lavoro per poter chiamare gli amici. Adesso posso farlo ogni volta che mi viene in mente. Non è bellissimo?». (www.donnamoderna.it, 2002) Správné řešení: 1.1 A,1.2 E, 1.3 D, 1.4 B 20

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠPANĚLSKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠPANĚLSKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠPANĚLSKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Přílohy ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar.

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-9/- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Volitelný italský jazyk

Volitelný italský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný italský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-77/7-. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis,

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Písemná práce z cizích jazyků

Písemná práce z cizích jazyků Písemná práce z cizích jazyků 1 Struktura písemné práce Písemná práce z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním. V každé části písemné práce

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Jméno a příjmení příjemce Název a sídlo zahraniční školy

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Část zkoušky Název subtestu Anglický název Časový rozpis Skladba Část 1 Zkouška porozumění čtenému Reading 50 min. 4 části

Část zkoušky Název subtestu Anglický název Časový rozpis Skladba Část 1 Zkouška porozumění čtenému Reading 50 min. 4 části ÚJOP UK 1 POPIS ÚROVNĚ ZKOUŠKY Tato zkouška odpovídá úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný absolvent této zkoušky je schopen omezeně, ale poměrně efektivně komunikovat v běžných

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah 3 NĚMECKÝ JAZYK 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne. března 05 SDĚLENÍ V souladu s, odst. vyhlášky č. 77/009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška),

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Picnic ceco-italiano il 12 settembre a Praga

Picnic ceco-italiano il 12 settembre a Praga http://comunicazioneinform.it/picnic-ceco-italiano-il-12-settembre-a-praga/ Picnic ceco-italiano il 12 settembre a Praga MERCOLEDÌ, 7 SETTEMBRE, 2016 IN NOTIZIE INFORM ASSOCIAZIONI A cura dell Associazione

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Výklad hesla Žák vykoná úspěšně komplexní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny dílčí zkoušky... 3

Výklad hesla Žák vykoná úspěšně komplexní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny dílčí zkoušky... 3 Toto heslo bylo vytvořeno Mgr. Ivou Kabeláčovou z Centra pro zjiš?ování výsledků vzdělávání (CERMAT) Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze. Obsah stránky: Výklad hesla..........................................................

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

Il Barocco musicale italiano in scena all Istituto di cultura

Il Barocco musicale italiano in scena all Istituto di cultura http://www.9colonne.it/public/105681/il-barocco-musicale-italiano-br-in-scena-all-istituto-dicultura#.vojemk_lcck Il Barocco musicale italiano in scena all Istituto di cultura BigItaly focus BigItalyFocus

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Viaggi Generale. Generale - Essenziale. Generale - Conversazione. Chiedere aiuto. Chiedere se una persona sa parlare in inglese

Viaggi Generale. Generale - Essenziale. Generale - Conversazione. Chiedere aiuto. Chiedere se una persona sa parlare in inglese - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným

DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným Vzdělávací Další cizí jazyk obor Ročník 9. Tematický 3. Čtení s porozuměním okruh Očekávaný výstup RVP ZV tématům Indikátor Ilustrativní úlohy Minimální úroveň: DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2)

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) 6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka (úroveň A2) jako dalšího cizího jazyka Předmět Další cizí jazyk a jeho výuka je koncipována

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se mění takto:

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se mění takto: VYHLÁŠKA č. 196 ze dne 19. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška žáků středních škol bude ve školním roce 2010/2011 probíhat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Žádost o práci v Itálii

Žádost o práci v Itálii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Itálii Strategie Hledání práce na místě - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích Tisk

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více