ROK VÍRY. Brána víry. Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK VÍRY. Brána víry. Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi"

Transkript

1 ROK VÍRY 6. ročník III/2012 Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi Brána víry Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí. Bude dobrou příležitostí k tomu, abychom víru intenzivněji slavili v liturgii, zvláště při eucharistii, která je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj z něhož vyvěrá veškerá její síla. Zároveň doufáme, že věřící budou svým životem stále věrohodněji svědčit. Je úkolem každého věřícího, aby zvláště v tomto roce znovu objevil obsah víry, kterou vyznává, slaví, žije a vkládá do svých modliteb, a aby přemýšlel nad samotným aktem víry. Není bez důvodu, že se křesťané prvních staletí museli vyznání víry učit nazpaměť. Sloužilo jim jako každodenní modlitba, aby nezapomínali na závazek, který přijali ve křtu. Slovy bohatými na význam o tom hovoří i svatý Augustin ve své homilii na redditio symboli, složení vyznání víry: Symbol svatého tajemství, který jste všichni společně přijali a dnes také jeden po druhém vyznali, to jsou slova, z nichž je zbudována víra matky církve. Tato víra vyrůstá z pevného základu, a tím je Kristus Pán Přijali jste je a vyznali, ale ve své duši a v srdci je musíte uchovat jako trvale přítomná, musíte je opakovat na svém lůžku, připomínat si je na veřejných místech a nezapomínat na ně ani při jídle. A i když vaše tělo spí, musíte je opatrovat svým srdcem. (Benedikt XVI., Porta fidei 9) Číslo /2012

2 Úvodní slovo Prožíváme významné období. Právě teď je vhodná příležitost zpytovat svá svědomí, jak pozorně nasloucháme Slovu Božímu, kdy jsme naposledy otevřeli Katechizmus katolické církve či alespoň jeho Kompendium, nebo zda mladší generace vytáhla ze svých přihrádek YouCat a v těchto knihách jsme studovali obsah naší víry. Teď je příležitost uvědomit si, s jakou opravdovostí a vnitřním přesvědčením vyznáváme neděli co neděli společné Vyznání víry, Credo, která nás spojuje se všemi věřícími na celém světě. Hned na počátku tohoto Roku víry každý hledejme, jak všemi možnými prostředky prohloubit svou víru a tím i lásku a naději. Proto vás prosím, vezměte vážně a zodpovědně podněty, které vám na následujících stránkách předkládám. Zahájení roku víry Ve čtvrtek v 18:00 hodin v katedrále Božského Spasitele bude zahájení Roku víry slavnostní bohoslužbou, jíž budu předsedat. V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie bude předsedat slavnostní bohoslužbě generální vikář. Věřící jsou zváni k hojné účasti na těchto bohoslužbách. Ve farnostech, kde se slaví v tento den bohoslužba, kněz připomene zahájení Roku víry a připraví promluvu na základě myšlenek a podnětů apoštolského listu Benedikta XVI. Porta fidei. Tomuto apoštolskému listu však věnujte pozornost během celého roku. V neděli na začátku bohoslužeb (před úkonem kajícnosti) bude přečteno mé osobní pozvání věřících ke slavení Roku víry. Kde je to možné a pokud uzná duchovní správce jako vhodné, lze v kostelích umístit k evangeliáři také Katechismus katolické církve a Dokumenty II. vatikánské koncilu. Pro věřící budou připravené ozdobné listy s nicejsko-cařihradským vyznáním víry v češtině i v latině. Během Roku víry Chci, aby se věřícím přiblížil poklad víry ve třech cyklech tematických kázání. V adventu - Vím, komu jsem uvěřil (víra není pouhé uznání existence, víra je vztah) - Bůh, Otec věčného Syna, náš Otec (důstojnost lidské existence) - Poznání Vtěleného Slova, jednorozeného Syna V postu - Kristus Ukřižovaný - Kristus Vzkříšený - Kristus živý v Církvi Číslo /2011

3 V období Letnic - Duch svatý, Pán a Dárce života - Věřím osobní závazek víry a praktický život víry - Věříme víra katolické Církve (stupně závaznosti nauky víry) Během 33. týdne v mezidobí prožijeme přípravu na obnovu vyznání víry. 24. listopadu 2013 spolu se Svatým otcem a celou Církví uzavřeme Rok víry slavnostním vyznáním víry během liturgie slavnosti Ježíše Krista Krále. Konkrétní podněty v časovém sledu: Setkání s řeholníky Povzbuzení k obnově ve víře zasvěcených osob Diecézní pouť do Říma Setkání biskupa s mládeží (Světový den mládeže) Téma Jděte a učte všechny národy. (Mt 28,19) bude vhodně doplněno o téma svědectví víry a osobnosti svatých Cyrila a Metoděje, kteří nás vyučovali ve víře se uskuteční Národní pouť kněží na Velehrad Za prohloubení víry a posvěcení kněží. Touto poutí si mj. připomeneme pouť kněží v roce 1985, která se uskutečnila a byla silným impulsem v životě Církve Pouť rodin na Maria Hilf, která ponese téma víry v rodině Pouť kněží na Maria Hilf, bude zaměřena na téma Druhého vatikánského koncilu Noc kostelů Během této aktivity budou návštěvníkům představeni svědkové víry světci a diecézní osobnosti Slavnosti Těla a Krve Páně, připomínka vzniku diecéze. Prosím, abychom se v tento den (nebo v neděli 2. června, pokud překládáte slavnosti na neděli) sjednotili v mešní intenci na můj úmysl: PRO VITA MUNDI za obnovu a posílení katolické víry v naší diecézi. Zároveň upozorňuji, že je to jeden z vrcholů slavení roku eucharistie jako přípravy na slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Eucharistická adorace ať se zaměří také k tomuto úmyslu Novéna k sv. Cyrilu a Metoději Prašivá setkání dětí. Zaměří se také na poklad víry a svědectví víry. Číslo /2011

4 Začátek července Diecézní pěší pouť a cyklopouť na Velehrad na Dny lidí dobré vůle Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavní pouť na Velehrad Ministrantská pouť na Cvilín. Znovu připomenout dva ministrantské patrony: Sv. Dominik Savio (rozhodnutí pro Ježíše, raději zemřít, než těžce zhřešit) a sv. Tarsicius (svědek víry, dát život pro Ježíše v Eucharistii). Září 2013 Studijní den na téma Druhý vatikánský koncil především (ale nejen) pro katechety Slavnostní zakončení roku víry. Během celého roku si budeme připomínat významné postavy víry a života naší diecéze. Nebudou to jen světci a přímluvci (sv. Hedvika, sv. Jan Sarkander, sv. Melichar Grodziecki, bl. Antonína Marie Kratochvílová, bl. Metoděj Dominik Trčka, služebník Boží P. Richard Henkes), ale také významné postavy a osobnosti, jejich život a věrnost víře nás může inspirovat (Mons. Josef Veselý, Mons. Antonín Huvar, P. Václav Filipec, P. Jindřich Jenáček, řeholnice žijící a pracující v Bílé Vodě, Jaroslav Novák věrný v utrpení nemoci, P. Pavel Jiřík, ). Prosím, abyste také ve svých farnostech vnímali tyto osobnosti skryté svaté všedního života a pokud se vám podaří zachytiti alespoň v krátkosti příběh jejich života, abyste nám jej zaslali na biskupství. Ať nás jejich příklad povzbudí k věrnému následování Ježíše. Rok víry na Zde najdete společné inspirace ke slavení Roku víry a také inspirace evangelizačních aktivit pro farnosti. Otevře se rubrika, do níž bude možno zaslat otázky na téma katolická víra, a život víry. A zde bude také uveřejňována odpověď. Rok víry v časopise OKNO: V každém čísle bude strana věnovaná dokumentům Druhého vatikánského koncilu nebo souvisejícímu tématu. Na úrovni farnosti: Je vhodné svolat pastorační radu farnosti a vytvořit společný plán, co lze v naší farnosti uskutečnit nejen pro pravidelné účastníky bohoslužeb, ale také pro ostatní farníky nebo návštěvníky kostela. Přál bych si, aby každá farnost uskutečnila konkrétní pre/evangelizační aktivitu, neboť víra bez svědectví je polomrtvá. Na webu diecéze postupně najdete Číslo /2011

5 nějaké inspirace, ale i nejmenší společenství farnosti může udělat něco konkrétního. (Např. pozvat zastupitele obce/města na faru, farní odpoledne pro rodiny, navštívit ty, kteří chodí do kostela jen o svátcích, rozdat letáky o víře s kontaktem na duchovního správce apod.). V době slavení patrocinia pomozte lidem, kteří nenavštěvují pravidelně bohoslužby, poznat patrona kostela a farnosti (letáček, místní tiskoviny apod.). Během Týdne modliteb za jednotu křesťanů ( ) se ve farnostech zaměřte na pochopení jednoty i přes poznání vzájemné rozdílnosti a odlišnosti církevních společenství, zvláště těch, které se nacházejí na území farnosti s pokornou prosbou o růst jednoty. Je možno také uskutečnit diskusní a modlitební setkání zástupců z farnosti s ostatními faráři, pastory a kazateli a jejich věřícími. Je třeba učit se ve společenstvích mluvit o své osobní zkušenosti víry svědčit o životě s Ježíšem. (Např. v adventu v rámci rorátních nebo večerních bohoslužeb, před závěrečným požehnáním či po požehnání připravit a nechat zaznít krátká svědectví farníků na téma: proč věřím, co mi víra dává do života, do rodiny apod.). Vybídněte společenství různého typu (mládež, manželská společenství, seniory, kněžská společenství) k tématům Roku víry: - číst a rozjímat dokumenty Druhého vatikánského koncilu, naučit se práci s Katechismem katolické církve, Kompendiem KKC, YouCat apod., využít připravených materiálů Ve škole Ježíšově, které se zaměřují na příklady biblických postav víry. Doporučuji zavést pravidelné (alespoň ¼ hod) páteční adorace může to být vhodná forma společné modlitby za duchovní obnovu farnosti. Dobře připravte adorační den za obnovu víry ve vaší farnosti. V mnoha farnostech tradice adoračních dnů zcela zanikla a bylo by jistě vhodné ji v nějaké formě obnovit. Ve společenství farnosti je vhodné naučit se recitovat a zpívat Vyznání víry také v latině (sjednocující víra církve), nejlépe však celé ordinarium Missa mundi nebo De Angelis (Credo, Tonus III.). Podněty pro osobní život věřících: Doporučuji zdokonalit přípravu na slavení svátosti smíření. Konkretizujte své rozhodnutí přečíst alespoň některé z dokumentů Druhého Číslo /2011

6 vatikánského koncilu (Lumen Gentium, Gaudium et spes, Dei verbum), nebo si naplánujte pravidelné studium Katechismu katolické církve. Přečtěte si a reflektujte pro svůj život apoštolský list Benedikta XVI. Porta fidei. Velmi doporučuji vykonat osobní pouť za vlastní posvěcení na některé z těchto poutních míst: Velehrad, Sv. Hostýn, Frýdek, Maria Hilf, Hrabyně, Cvilín. Při reflexi způsobu osobní modlitby přemýšlejte, jak do ní vtělit pravidelnou recitaci Vyznání víry. Uvažujte nad osobním rozhodnutím (pokud je to možné) zúčastnit se slavení mše svaté v průběhu týdne nebo pravidelně setrvat alespoň chvíli v osobní adoraci Nejsvětější svátosti oltářní. Jistě není možné na všech místech uskutečnit všechny navržené podněty, které slouží především k uvědomění, že tento rok je rokem velké milosti. S velkou naléhavostí prosím, abychom se vydali po cestách obnovy víry ať již jako jednotlivci, společenství, farnosti i celá diecéze. Co je za námi: Diecézní setkání dětí Prašivá (str. 7) 5. Celostátní setkání mládeže (str. 8) Pobyt mládeže v Alpách (str. 9) DIÁŘ FARNOSTI František Václav Lobkowicz biskup ostravsko-opavské diecéze Mše svatá na zahájení školního roku (str. 10) Co je před námi: , , Modlící se matky, od 17 h na faře je možné se připojit (tel ) Z MATRKY Ve III. čtvrtletí roku 2012 jsme se A v naší farní rodině přibyly tyto děti: rozloučili s těmito farníky: Číslo /2011

7 Albín Gach Tomáš Kocián Petr Tkáč David Kocián Josef Skurka Nikola Rozehnalová Zdeněk Vyvial Adam Lepík Jaroslav Krpec Nikol Tabachová Eva Zuščáková Bořek Tkáč František Míček Rozálie Strakošová Marie Vyvialová Michal Opěla Jiří Bílek Klára Pustková Božena Žídková Tina Matějková Kéž se jednou všichni sejdeme v nebi! Šimon Košař Vítejte v našem farním společenství! Svátost manželství si udělili: Petra Záchová Marek Tesař Monika Škovranová David Kocián Lenka Boráková Adam Mráček Radka Vyvialová Ondřej Pištek Markéta Strnadlová David Žingor Adéla Vyvialová Martin Růčka ŽIVOT VE FARNOSTI Pouť dětí s otcem biskupem na Prašivé 2. července 2012 Ráno jsme vyjeli s tatínkem a bráchou směrem na Prašivou. Ale bylo to jen skoro na Prašivou, protože nejdříve jsme byli na mši svaté pod tím kopcem. Bylo tam hodně dětí, dospěláků, farářů a taky otec biskup. Přede mší svatou jsme se mohli otce biskupa ptát na cokoliv, co nás zajímalo. Mi se líbila otázka: Jestli hrál fotbal, když byl malý? Otec biskup odpověděl takto: Jednou jsem dělal ve fotbalu obránce a míč mi vletěl přímo do brýlí. Otec biskup to vydržel, ale brýle asi ne. Při mši svaté jsme společně zpívali z natištěných zpěvníků a mě už v brožurce nejvíce zajímala mapka stanovišť, které na nás čekaly na kopci Prašivá. Po skončení mše jsme s kamarádem Jeníkem vyrazili ke stanovištím. Nahoře jsme zjistili, že se nám zatoulal brácha, tak začalo pátrání a bylo úspěšné Maxík se objevil sám. Pak už jsme se konečně mohli pustit do plnění úkolů. Téma bylo: Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou. S Jeňou jsme zkoušeli chytat ryby a Číslo /2012

8 taky jsme každý jednu chytili. A s kamarádem Kristiánem jsme zdobili perníčky, ty nám moc chutnaly, pak jsme zpívali s dědečkem a jeho harmonikou, pohráli jsme si s vyrobenými loutkami, dokonce jsme i zašívali ponožku a ušili si pytlíček na kuličky. No, a protože bylo velké vedro, ochladili jsme se nanukem. Ještě jsem zapomněl na rýži, nudle a kávu, kterou jsme na začátku měli v batohu všechno jsme to darovali lidem do charity. Všechno se mi líbilo, ale nejvíce zdobení perníčků. Příští rok by nás mohlo jet z Kozlovic více. Matěj Strakoš Tábor malé scholky O prázdninách strávila malá scholka opět pár hezkých dnů, tentokrát na faře ve Staříči. Čas jsme věnovali nejen učení nových písniček a hrám, ale taky jsme se stali rytíři. Táborovou hru jsme totiž věnovali strašidlu frýdeckého zámku - hraběti Jiřímu s Oppersdorfu. Abychom ho vysvobodili, museli jsme mu připomenout rytířské vlastnosti, které on tak znevážil. Dokázat, že jsme chytří, odvážní, chráníme slabší, to pro scholku nebyl velký problém, ale vytrvalost, kterou jsme si rozhodli dokázat pěším pochodem ze Staříče do Frýdku na zámek, ta nás prověřila. Všechno jsme naštěstí zvládli a hraběte Jiřího jsme vysvobodili. Za odměnu jsme se mohli stát rytíři jeho řádu. Domů jsme se vrátili unavení, ale spokojení. A znovu připraveni zpívat!!! Scházíme se každý pátek v 17 h na faře. Mezi naše nejbližší akce patří Radvanický Superschol, který proběhne 13. října 2012 v Ostravě- Radvanicích. Zdeňka Žáčková 5. celostátní setkání mládeže ve Ždáru nad Sázavou Ve dnech se uskutečnilo 5. Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, kterého se zúčastnila i skupinka naší farní mládeže v zastoupení šesti dívek. Celým setkáním nás provázelo motto: Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj (Gal 5,22). Po celou dobu setkání jsme měly možnost prožívat a prohlubovat svou víru s mladými lidmi z různých koutů České Republiky. Během těchto pěti dní jsme využívaly programu, který byl pro nás zorganizován. (Setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní Číslo /2012

9 přednášející, nevšední slavení liturgie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny, ) Ráda bych se zmínila o výzvě Mons. Dominika Duky z páteční mše svaté. Mluvil o tom, jak spolu souvisí odpuštění, pokoj, mír a smíření. Na dějinách našeho státu ukazoval, co dovedou nenávist a nesmířenost, které i dnes nacházíme v našich rodinách. Na webových stránkách: https://zdar2012.signaly.cz/1208/otevr eny-dopis-ucastniku-5-celostatniho naleznete dopis určený vládě, který byl Pobyt mládeže v Alpách Ráno, raníčko, když jsem vstala, prádlo jsem si v batoh poskládala: Půjdu, rodino, do Taxenbachu, a vezmu s sebou i svého bráchu. Ach, jen jdi naše dcero, ať tě zde nezastihne šero! My měli zlý té noci sen: jen jdi, dceruško, s Otcem jen! Batoh jsme tobě vybírali, teple jsme tebe oblíkali, v botičky jako z horských stěn: jen běž, dceruško, s Otcem ven. Má dceruška, má stání, na hory vždy ji cos pohání, k rozjímání vždy ji cos nutí, nic doma, nic jí po chuti. Dvacátého července se to stalo, počasí jim ten den přálo, a tak se po mši svaté hnedle, sešli před farou, jenž je vedle. napsán po výzvě Mons. Dominika Duky. I vy si jej můžete stáhnout a zaslat osobně za mládež a rodiny s dětmi, protože je rozdíl, zda dopis bude doručen pouze jeden nebo tisíce kusů. Za všechny zúčastněné mohu říci, že toto setkání bylo pro nás velmi povzbuzující, a až se další setkání bude konat, tak neváhejte a JEĎTE! Můžete si prohlédnout, jak vše probíhalo (různá videa, fotky) na stránkách https://zdar2012.signaly.cz/. Ivon Blablová Prvně batohy naložili, tu se auta zaplnily, a po dvacetičlenné skupině, zavířilo se v audině. Vyvalily se koně zdola, rozjela se všechna kola, a u té fary vedle skal, náš pan farář zatleskal. Překrásné a úchvatné jsou ty cizí kraje, kde si v trávě pod vrcholy ovce s krávou hraje. Nás slunéčko zahřívá, větřík osvěžuje, teplo, ticho, jen pokoj v srdci duje. Dvůr domácích prostranný, zápachu v něm dosti, však my jsme byli v pohodě, vždy plní radosti. Číslo /2012

10 Na hory jsme vykročili, každý den vždy směle! Nahoře jsme spočinuli, tvářili se skvěle. Otec sedí mezi šutry, zpravuje své děti, o duchovním rozjímání, a jak Bohu pěti. Hodně potu nás to stálo, síly vyčerpané, ale všem pak za to stálo, vidět nepoznané. Pohled z hory, kterou jsme zdolali, krása přírody všude kolem nás, hlavy se nám z toho motaly, a málem jsme si zlámali vaz. Pohled z 3122 metru není sranda, všude jen kameny a sníh, ještěže s námi byl otec Standa, jinak by nás přešel smích! Skauti ti nám zaručili, vždy průchodné cesty, večer jsme si uvařili, a hurá do hospy. V hospodě jsme ustrnuli, 5 euro za pivo?!? Nástroje jsme vytáhnuli, a pak bylo živo. Zpívalo se jenom česky, jak se na valachy sluší, a bylo nám spolu hezky, i teď mi z toho srdce buší! Kdo jednou v Taxenbašské hory vkročí, sotva ho kdy shledají jeho milých oči. Jaké, jaké by to bylo - bez slunéčka podletí? Jaké bylo by shledání - bez vroucího objetí? A když my po dlouhém čase uvidíme Alpy zase, kdo nám může za zlé mít, že tam chceme navždy být?! Poděkování patří skautům Vojtěch Cviček, Vojtěch Tkáč, Filip Pustka, Mikuláš Pustka, umělcům (jak hudebním tak i slovním) Petr Mohyla, Vojtěch Tofel, Pavel Pečínka, Tomáš Kalus, Adam Tabach, Filip Hranický, ženám Marcela Habrnalová, Vendula Zemanová, Anežka Pustková, Lucie Tabachová, Jana Tkáčová, manželům Lukáš a Ivona Blablovi, šerpům Standovi a Milanovi, a samozřejmě našemu velkému šéfovi otci Stanislavovi, kterému patří náš VELKÝ DÍK! Jana Tkáčová Mše svatá na zahájení školního roku Prázdniny skončily. Začalo září začátek školního roku. Pro některé děti je to čas radosti, kdy se těší na všechno nové a zajímavé, pro některé naopak Číslo /2012

11 čas plnění povinností, které mnohdy nejsou až tak zábavné, jak by si přály. Ať tak či onak, jedno je jisté do všeho nového, dobrého, do každého začátku je potřeba vykročit s Božím požehnáním. A tak i na zahájení školního roku byla sloužena mše svatá, na které jsme prosili o Boží požehnání a ochranu do nadcházejících dnů. V kostele bylo veselo. Lavice byly plné dětí, které si pan farář tak trošku vyzkoušel ze znalostí dopravních značek. To by člověk neřekl, co všechno nám značky mohou napovědět. Do obětního průvodu se zapojily předškolní děti, školáci, středoškoláci, vysokoškoláci i kantoři. Všichni přinášeli dary (obrázky, aktovky, boty pohorky atd.), které symbolizovaly jejich práci a studium. Když se pak všechny děti shromáždily kolem oltáře, nebylo v presbytáři téměř k hnutí. Otec Stanislav pak v závěru požehnal aktovky, které si děti přinesly. A tak jsme z kostela vyrazili domů posilněni vědomím, že na nic nejsme sami, že přeci spolu s námi kráčí Hospodin!!! Současně se začátkem školního roku se také rozběhl nový cyklus dětských mší svatých. DĚTI jste zvány!!!! Každý pátek v 18 h (v zimním čase už v 17 h). Letos nás celý rok budou provázet příběhy ze života sv. Cyrila a Metoděje. A pokud budete chtít, můžete se také na týden starat o našeho farního slona Bonifáce. Však přijďte a uvidíte! Hola, hola!!! Nejen škola, ale také SCHOLKA volá! Před každou dětskou mší svatou můžete prožít nezapomenutelné chvilky spolu s malým scholáčky. Kromě písniček na vás čekají hry i zábava. Zvoňte na zvonek sál od 17 h (v zimní čase od 16 h). Těší se na vás Zdeňka a Markéta. J. Pindelová a M. Klímková Program středečních setkání maminek s dětmi Setkání jsou vždy ve středu na faře od 8:30 h, zvonek sál Bonbónová želvička (přineste si nůžky na papír) Nafukovací kamarád (budete potřebovat nůžky a nafukovací balónek) Netradiční míčky (opět budete potřebovat nůžky) Volný program Pečeme na Vánoce (doma nezapomeňte své šanony s recepty) Skládané dárkové tašky (dárkový-vánoční-balící papír, nůžky, lepidlo, stužky, korálky) Číslo /2012

12 ************************************* tradiční Víkend pro ženy 30. listopadu prosince 2012 Frýdlant nad Ostravicí Podrobnější informace a přihlášky do u Magdy Strakošové ***************************************************************** STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Zajímavý je záznam z roku 1958: 9. října 1958 zesnul v Pánu Sv. Otec Pius XII. Narodil se v Římě , na kněze vysvěcen , kardinálem prohlášen , papežem zvolen a slavnostně korunován V roce 1943 vydal Encykliku o Tajemném Těle Kristově, v roce 1947 o posvátné liturgii, v roce 1950 vyhlásil dogma o Nanebevzetí P.Marie, rok 1954 určil za jubilejní Mariánský rok, v roce 1955 ustanovil svátek P. Marie Královny, z jeho příkazů vyšel nový překlad žalmů, určil nový pořádek Eucharistického postu, zjednodušil rubriky breviáře a misálu a vydal novou úpravu liturgie Svatého týdne. V úterý odpoledne byl v konkláve kardinálského sboru zvolen za hlavu sv. římskokatolické církve kardinál Angelo Guiseppe Roncalli, patriarcha benátský, který po zvolení přijal jméno Jan XXIII. Narodil se jako syn zemědělského dělníka v Sotto il Monte v sev. Itálii. Byl vysvěcen na kněze Stal se profesorem církevních dějin v Bergamském semináři. Vysvěcen na biskupa , téhož roku se stal apoštolským visitátorem v Bulharsku. Od prosince 1944 do března 1953 byl apoštolským nunciem v Paříži. Francouzským presidentem V. Auriolem byl vyznamenám velkokřížem Čestné legie. Kardinálem byl jmenován a dne se stal patriarchou a arcibiskupem benátským. Za jeho pontifikátu se již žádná kniha nedostala na index. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková ZA HUMNY Svatý Hostýn Dušičková pouť Kopřivnice, farnost Kopřivnice a katolická beseda Číslo /2012

13 Přednáška P. Marka Orko Váchy s názvem Náš dům v kosmu křesťanstvá, ekologie a bioetika, sobota v 18 h (Katolický dům) Stará Ves nad Ondřejnicí, DCM Tvořivý víkend, Pro všechny kutily a děti od 7. třídy ZŠ. Suché vazby, origami, pergamano, malování na sklo, kreativní dílny všeho druhu, marcipán o S sebou: 270, ,- (příspěvek na materiál), barevné bavlněné tričko, obaly od čajových sáčků, suché květiny, větvičky ze stromů, zbytky voskovek, pastelky, spacák, přezůvky atd. Přihlášky do ! Tel Ostrava, Výstaviště Černá louka Interaktivní zážitková výstava ZDENĚK MILER DĚTEM o Do , h, so + ne říjen h. Hravá výstava pro předškoláky a mladší školáky představí život a tvorbu Zdeňka Milera formou jim nejbližší hrou. Přijďte s dětmi navštívit svět Krtečka a jeho kamarádů Akce nejen pro SENIORY ve Frýdlantu nad Ostravicí Vycházka do Hlučína a Ludgeřovic Ostrava (biskupství, 9 12 h), Akademie pro třetí věk slavnostní zahájení 4. ročníku. Program: mše sv. v kostele sv. Václava, přednáška Slabikář etiky pro 21. století, lektor ThDr. J.Hromádka Ostrava (biskupství, 9 12 h), KLAS Klub aktivních seniorů, Téma: Nebe aneb věčný domov, hostem bude P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan Frýdlant n. O.( fara, Náměstí 2, od 9 h), Eucharistie - povolání k přátelství; zakusit Boží přátelství pokračování cyklu o eucharistii Ostrava (biskupství, 9 12 h), Akademie pro třetí věk - přednáška Umění žít, umění zemřít, lektorka MUDr. Jitka Krausová Frýdlant n. O.(Domov pro seniory, 9 14 h) Adventní duchovní obnova, obnovu povede P. Anton Verbovský, CSsR z Frýdku, přihlášky do o kontakt: M.Göttlicherová, tel KVÍZ Zapátrejme v paměti, co vše víme o našich nejznámějších světcích. K tomu nám napomůže tento kvíz. Prozradíme, že v jedné z otázek jsou 2 správné odpovědi. Číslo /2012

14 1. Svatý Vojtěch byl: a) první český biskup b) druhý český biskup c) český král, který se staral o chudé 2. Jaký řád přivedl na naše území svatý Vojtěch? a) františkány b) minority c) benediktiny 3. Na sklonku minulého měsíce jsme slavili slavnost sv. Václava, který zemřel mučednickou smrtí v: a) 8. stol. b) 9. stol. c) 10. stol. 4. Rodiče sv. Václava byli : a) Vratislav a Drahomíra b) Slavník a Střezislava c) Jáchym a Anna 5. Kde byl zabit sv. Václav? a) ve Staré Boleslavi Pro děti b) v Mladé Boleslavi c) v Praze 6. Jak zemřela svatá Ludmila? a) byla zavražděna Boleslavem b) umřela přirozenou smrtí c) Drahomíra ji nechala uškrtit závojem 7. Kde se narodila svatá Zdislava? a) na Lemberku b) v Křižanově c) v Jablonném v Podještědí 8. Čím je známá svatá Anežka Česká? a) starala se o chudé a nemocné b) založila klášter c) byla umučena 9. Čeho je patronem svatý Jan Nepomucký? a) horníků a rolníků b) proti blesku a bouřce c) uchování zpovědního tajemství Číslo /2012

15 Milé děti Poznáváte mě? Ano, jsem to já, váš FARNÍ SLON. Ale já vás taky znám! U mnohých z vás jsem již pobýval nějakou dobu doma. Kráááásně jste se o mě starali. Děkuji. Teď si mě můžete vybarvit. A vaším úkolem bude, vzpomenout si na moje jméno. Moje jméno je _ (nápovědu získáte každý pátek na mši svaté) K ZAMYŠLENÍ Jak již bylo zmíněno v článku na str. 8, proběhlo v srpnu letošního roku 5. Celostátní setkání mládeže. Tématem pátečního dne bylo SMÍŘENÍ. V závěru dne byla sloužena bohoslužba smíření, které předsedal Mons. Dominik Duka. Jeho promluva byla velmi působivá. Část této promluvy si můžete přečíst níže: Myšlenky z kázání kardinála Dominika Duky K tomu, aby člověk mohl opravdu žít důstojně lidský život, potřebuje někoho, kdo překračuje lidskou míru trpělivosti, tolerance, milosrdenství, toho, který je skutečně schopen odpuštění. Smíření je od slova s mírem, s pokojem. Velký papež Pius XII., který byl spoluautorem encykliky proti nacismu, celou II. světovou válku hovořil o míru ze spravedlnosti, o míru, který je možný jedině na základě smíření, vzájemného odpuštění. Naše zem po celých 22 let trpí ve své veřejné sféře, v rodinné sféře neusmířenosti, neklidem a projevy nenávisti, závisti, netolerance, neúcty k druhému člověku. Tím se dotýkám Číslo /2012

16 života jako ten, který v této zemi žije a ví, že vždycky, když je nám zle, tak se najednou přestaneme dělit, z kterého jsme kraje, jestli jsme katolíci, evangelíci, adventisté, do které politické strany patříme, ale víme, že se nám musí skutečně jednat o život v pokoji, míru a opravdovém přátelství, protože jsme lidé. Pán Ježíš říká apoštolům: Vy jste už čistí! Víte, kdy jim to říká? Říká jim to ve večeřadle ještě předtím, než řekl ona slova: Toto je moje tělo, toto je má krev, za vás, pro vás, abyste dokázali žít v duchu mého slova, v duchu evangelia, v duchu pravdy. Cokoliv jsi jednomu z nejmenších udělal, udělal jsi mně, Božímu Synu. Křesťanství neměří zbožnost na počet růženců, ale měří ji podle toho, jak se chovám k druhému člověku, jak si ho vážím. Vás je tady 60 % děvčat a 40% chlapců. Milí drazí bratři muži, musíme být ve vyznávání a v praktikování víry statečnější. I pod křížem bylo více žen než mužů, z těch mužů byl jenom mladičký Jan. Je třeba si uvědomit, že hovoří-li Pán Ježíš o čistotě, tak nemyslel, zda jsme se večer osprchovali, ale myslel na to, že čistý člověk je upřímným člověkem, je člověkem, jehož slovo platí. Pán Ježíš věděl, že jsme slabí lidé, věděl to i o Petrovi a přitom mu říká - Ty budeš stát v čele a ty budeš posilovat své bratry. A proto i já vás prosím, protože my všichni tvoříme církev, řekněme NE lži, pokrytectví, netoleranci, nepoctivosti. Protože smír v našem národě, pokoj, vzájemná úcta nastane tehdy, až budeme mít sílu zachovávat etické normy. Vím, že nejsme schopni všichni vyjmenovat všechna církevní přikázání, možná by někdo zakopl i při vyjmenovávání Desatera, ale jedno přikázání můžeme respektovat všichni, zlaté pravidlo Ježíše Krista Co chceš, aby jiní činili Tobě, čiň Ty jim. To přeji vám, to přeji této zemi, naší společnosti. To je mír, který nám odkázal Pán, to je ono pravé usmíření. Bez přátelství, bez respektování spravedlnosti a úcty, žádný mír neexistuje, existuje potom jenom příměří, které dobře známe, kdy nevíme, z které strany dostaneme ránu anebo, kdo nám podrazí nohy. Jsme slabí, On je silný. On je silný, protože miluje, proto také ten, který nebyl zbabělý a zůstal pod křížem, mohl napsat novou definici Boha Nového zákona Bůh je láska. Láska není zbabělostí, láska je tehdy, když dodrží slovo muž ženě, rodiče dětem, děti rodičům, přátelé přátelům, kamarádi kamarádům, politici občanům a občané politikům. Kéž Ten, který opravdu miloval člověka, který miluje člověka, který se stal díky Ježíši Kristu jedním z nás, na přímluvu jeho Matky Panny Marie, vám žehná. ******************************************************************* Modlitba za dar víry Číslo /2012

17 Trojjediný a milosrdný Bože, ve křtu jsi nás obdaroval velikonoční vírou, abychom tě poznávali a mohli žít ve společenství s Tebou jako děti s Otcem a mezi sebou jako bratři a sestry. Naplň nás vděčností za tento nevýslovný dar Tvé lásky. Rozněcuj v nás zodpovědnost za víru, abychom dokázali zachovat toto vzácné dědictví otců i ve zkouškách života a aby se naše víra vždy shodovala s vírou Církve. Posiluj naši víru svým slovem, svátostmi i modlitbou, aby rostla a byla vždy živá a činná v lásce. Dej, aby naše víra byla vytrvalou poslušností Tvým přikázáním, a tak přinášela ovoce zbožnosti a lidskosti. Pomáhej nám ji každý den vyznávat nejen slovem, ale především skutky. Vzbuzuj v nás ustavičně radost z víry a dej nám sílu být svědky víry mezi lidmi v naší společnosti. Prosíme tě o to na přímluvu Panny Marie, která je blahoslavená, protože uvěřila, i svatých Cyrila a Metoděje, našich věrozvěstů. AMEN. **************************************************************************** Řešení kvízu: 1B, 2C, 3C, 4A, 5A, 6C, 7B, 8AB, 9C **************************************************************************** Zpravodaj je neprodejný. Uzávěrka dalšího čísla je Své příspěvky a náměty zasílejte: o. Stanislav Kotlář Kociánová Jiřka Pindelová Číslo /2012

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec Proseč Nové Hrady Perálec www.farnispolecenstvi.cz cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, jsem rád, že vás mohu znovu oslovit v našem časopise. Chci se s vámi podělit

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více