ROK VÍRY. Brána víry. Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK VÍRY. Brána víry. Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi"

Transkript

1 ROK VÍRY 6. ročník III/2012 Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi Brána víry Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí. Bude dobrou příležitostí k tomu, abychom víru intenzivněji slavili v liturgii, zvláště při eucharistii, která je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj z něhož vyvěrá veškerá její síla. Zároveň doufáme, že věřící budou svým životem stále věrohodněji svědčit. Je úkolem každého věřícího, aby zvláště v tomto roce znovu objevil obsah víry, kterou vyznává, slaví, žije a vkládá do svých modliteb, a aby přemýšlel nad samotným aktem víry. Není bez důvodu, že se křesťané prvních staletí museli vyznání víry učit nazpaměť. Sloužilo jim jako každodenní modlitba, aby nezapomínali na závazek, který přijali ve křtu. Slovy bohatými na význam o tom hovoří i svatý Augustin ve své homilii na redditio symboli, složení vyznání víry: Symbol svatého tajemství, který jste všichni společně přijali a dnes také jeden po druhém vyznali, to jsou slova, z nichž je zbudována víra matky církve. Tato víra vyrůstá z pevného základu, a tím je Kristus Pán Přijali jste je a vyznali, ale ve své duši a v srdci je musíte uchovat jako trvale přítomná, musíte je opakovat na svém lůžku, připomínat si je na veřejných místech a nezapomínat na ně ani při jídle. A i když vaše tělo spí, musíte je opatrovat svým srdcem. (Benedikt XVI., Porta fidei 9) Číslo /2012

2 Úvodní slovo Prožíváme významné období. Právě teď je vhodná příležitost zpytovat svá svědomí, jak pozorně nasloucháme Slovu Božímu, kdy jsme naposledy otevřeli Katechizmus katolické církve či alespoň jeho Kompendium, nebo zda mladší generace vytáhla ze svých přihrádek YouCat a v těchto knihách jsme studovali obsah naší víry. Teď je příležitost uvědomit si, s jakou opravdovostí a vnitřním přesvědčením vyznáváme neděli co neděli společné Vyznání víry, Credo, která nás spojuje se všemi věřícími na celém světě. Hned na počátku tohoto Roku víry každý hledejme, jak všemi možnými prostředky prohloubit svou víru a tím i lásku a naději. Proto vás prosím, vezměte vážně a zodpovědně podněty, které vám na následujících stránkách předkládám. Zahájení roku víry Ve čtvrtek v 18:00 hodin v katedrále Božského Spasitele bude zahájení Roku víry slavnostní bohoslužbou, jíž budu předsedat. V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie bude předsedat slavnostní bohoslužbě generální vikář. Věřící jsou zváni k hojné účasti na těchto bohoslužbách. Ve farnostech, kde se slaví v tento den bohoslužba, kněz připomene zahájení Roku víry a připraví promluvu na základě myšlenek a podnětů apoštolského listu Benedikta XVI. Porta fidei. Tomuto apoštolskému listu však věnujte pozornost během celého roku. V neděli na začátku bohoslužeb (před úkonem kajícnosti) bude přečteno mé osobní pozvání věřících ke slavení Roku víry. Kde je to možné a pokud uzná duchovní správce jako vhodné, lze v kostelích umístit k evangeliáři také Katechismus katolické církve a Dokumenty II. vatikánské koncilu. Pro věřící budou připravené ozdobné listy s nicejsko-cařihradským vyznáním víry v češtině i v latině. Během Roku víry Chci, aby se věřícím přiblížil poklad víry ve třech cyklech tematických kázání. V adventu - Vím, komu jsem uvěřil (víra není pouhé uznání existence, víra je vztah) - Bůh, Otec věčného Syna, náš Otec (důstojnost lidské existence) - Poznání Vtěleného Slova, jednorozeného Syna V postu - Kristus Ukřižovaný - Kristus Vzkříšený - Kristus živý v Církvi Číslo /2011

3 V období Letnic - Duch svatý, Pán a Dárce života - Věřím osobní závazek víry a praktický život víry - Věříme víra katolické Církve (stupně závaznosti nauky víry) Během 33. týdne v mezidobí prožijeme přípravu na obnovu vyznání víry. 24. listopadu 2013 spolu se Svatým otcem a celou Církví uzavřeme Rok víry slavnostním vyznáním víry během liturgie slavnosti Ježíše Krista Krále. Konkrétní podněty v časovém sledu: Setkání s řeholníky Povzbuzení k obnově ve víře zasvěcených osob Diecézní pouť do Říma Setkání biskupa s mládeží (Světový den mládeže) Téma Jděte a učte všechny národy. (Mt 28,19) bude vhodně doplněno o téma svědectví víry a osobnosti svatých Cyrila a Metoděje, kteří nás vyučovali ve víře se uskuteční Národní pouť kněží na Velehrad Za prohloubení víry a posvěcení kněží. Touto poutí si mj. připomeneme pouť kněží v roce 1985, která se uskutečnila a byla silným impulsem v životě Církve Pouť rodin na Maria Hilf, která ponese téma víry v rodině Pouť kněží na Maria Hilf, bude zaměřena na téma Druhého vatikánského koncilu Noc kostelů Během této aktivity budou návštěvníkům představeni svědkové víry světci a diecézní osobnosti Slavnosti Těla a Krve Páně, připomínka vzniku diecéze. Prosím, abychom se v tento den (nebo v neděli 2. června, pokud překládáte slavnosti na neděli) sjednotili v mešní intenci na můj úmysl: PRO VITA MUNDI za obnovu a posílení katolické víry v naší diecézi. Zároveň upozorňuji, že je to jeden z vrcholů slavení roku eucharistie jako přípravy na slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Eucharistická adorace ať se zaměří také k tomuto úmyslu Novéna k sv. Cyrilu a Metoději Prašivá setkání dětí. Zaměří se také na poklad víry a svědectví víry. Číslo /2011

4 Začátek července Diecézní pěší pouť a cyklopouť na Velehrad na Dny lidí dobré vůle Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavní pouť na Velehrad Ministrantská pouť na Cvilín. Znovu připomenout dva ministrantské patrony: Sv. Dominik Savio (rozhodnutí pro Ježíše, raději zemřít, než těžce zhřešit) a sv. Tarsicius (svědek víry, dát život pro Ježíše v Eucharistii). Září 2013 Studijní den na téma Druhý vatikánský koncil především (ale nejen) pro katechety Slavnostní zakončení roku víry. Během celého roku si budeme připomínat významné postavy víry a života naší diecéze. Nebudou to jen světci a přímluvci (sv. Hedvika, sv. Jan Sarkander, sv. Melichar Grodziecki, bl. Antonína Marie Kratochvílová, bl. Metoděj Dominik Trčka, služebník Boží P. Richard Henkes), ale také významné postavy a osobnosti, jejich život a věrnost víře nás může inspirovat (Mons. Josef Veselý, Mons. Antonín Huvar, P. Václav Filipec, P. Jindřich Jenáček, řeholnice žijící a pracující v Bílé Vodě, Jaroslav Novák věrný v utrpení nemoci, P. Pavel Jiřík, ). Prosím, abyste také ve svých farnostech vnímali tyto osobnosti skryté svaté všedního života a pokud se vám podaří zachytiti alespoň v krátkosti příběh jejich života, abyste nám jej zaslali na biskupství. Ať nás jejich příklad povzbudí k věrnému následování Ježíše. Rok víry na Zde najdete společné inspirace ke slavení Roku víry a také inspirace evangelizačních aktivit pro farnosti. Otevře se rubrika, do níž bude možno zaslat otázky na téma katolická víra, a život víry. A zde bude také uveřejňována odpověď. Rok víry v časopise OKNO: V každém čísle bude strana věnovaná dokumentům Druhého vatikánského koncilu nebo souvisejícímu tématu. Na úrovni farnosti: Je vhodné svolat pastorační radu farnosti a vytvořit společný plán, co lze v naší farnosti uskutečnit nejen pro pravidelné účastníky bohoslužeb, ale také pro ostatní farníky nebo návštěvníky kostela. Přál bych si, aby každá farnost uskutečnila konkrétní pre/evangelizační aktivitu, neboť víra bez svědectví je polomrtvá. Na webu diecéze postupně najdete Číslo /2011

5 nějaké inspirace, ale i nejmenší společenství farnosti může udělat něco konkrétního. (Např. pozvat zastupitele obce/města na faru, farní odpoledne pro rodiny, navštívit ty, kteří chodí do kostela jen o svátcích, rozdat letáky o víře s kontaktem na duchovního správce apod.). V době slavení patrocinia pomozte lidem, kteří nenavštěvují pravidelně bohoslužby, poznat patrona kostela a farnosti (letáček, místní tiskoviny apod.). Během Týdne modliteb za jednotu křesťanů ( ) se ve farnostech zaměřte na pochopení jednoty i přes poznání vzájemné rozdílnosti a odlišnosti církevních společenství, zvláště těch, které se nacházejí na území farnosti s pokornou prosbou o růst jednoty. Je možno také uskutečnit diskusní a modlitební setkání zástupců z farnosti s ostatními faráři, pastory a kazateli a jejich věřícími. Je třeba učit se ve společenstvích mluvit o své osobní zkušenosti víry svědčit o životě s Ježíšem. (Např. v adventu v rámci rorátních nebo večerních bohoslužeb, před závěrečným požehnáním či po požehnání připravit a nechat zaznít krátká svědectví farníků na téma: proč věřím, co mi víra dává do života, do rodiny apod.). Vybídněte společenství různého typu (mládež, manželská společenství, seniory, kněžská společenství) k tématům Roku víry: - číst a rozjímat dokumenty Druhého vatikánského koncilu, naučit se práci s Katechismem katolické církve, Kompendiem KKC, YouCat apod., využít připravených materiálů Ve škole Ježíšově, které se zaměřují na příklady biblických postav víry. Doporučuji zavést pravidelné (alespoň ¼ hod) páteční adorace může to být vhodná forma společné modlitby za duchovní obnovu farnosti. Dobře připravte adorační den za obnovu víry ve vaší farnosti. V mnoha farnostech tradice adoračních dnů zcela zanikla a bylo by jistě vhodné ji v nějaké formě obnovit. Ve společenství farnosti je vhodné naučit se recitovat a zpívat Vyznání víry také v latině (sjednocující víra církve), nejlépe však celé ordinarium Missa mundi nebo De Angelis (Credo, Tonus III.). Podněty pro osobní život věřících: Doporučuji zdokonalit přípravu na slavení svátosti smíření. Konkretizujte své rozhodnutí přečíst alespoň některé z dokumentů Druhého Číslo /2011

6 vatikánského koncilu (Lumen Gentium, Gaudium et spes, Dei verbum), nebo si naplánujte pravidelné studium Katechismu katolické církve. Přečtěte si a reflektujte pro svůj život apoštolský list Benedikta XVI. Porta fidei. Velmi doporučuji vykonat osobní pouť za vlastní posvěcení na některé z těchto poutních míst: Velehrad, Sv. Hostýn, Frýdek, Maria Hilf, Hrabyně, Cvilín. Při reflexi způsobu osobní modlitby přemýšlejte, jak do ní vtělit pravidelnou recitaci Vyznání víry. Uvažujte nad osobním rozhodnutím (pokud je to možné) zúčastnit se slavení mše svaté v průběhu týdne nebo pravidelně setrvat alespoň chvíli v osobní adoraci Nejsvětější svátosti oltářní. Jistě není možné na všech místech uskutečnit všechny navržené podněty, které slouží především k uvědomění, že tento rok je rokem velké milosti. S velkou naléhavostí prosím, abychom se vydali po cestách obnovy víry ať již jako jednotlivci, společenství, farnosti i celá diecéze. Co je za námi: Diecézní setkání dětí Prašivá (str. 7) 5. Celostátní setkání mládeže (str. 8) Pobyt mládeže v Alpách (str. 9) DIÁŘ FARNOSTI František Václav Lobkowicz biskup ostravsko-opavské diecéze Mše svatá na zahájení školního roku (str. 10) Co je před námi: , , Modlící se matky, od 17 h na faře je možné se připojit (tel ) Z MATRKY Ve III. čtvrtletí roku 2012 jsme se A v naší farní rodině přibyly tyto děti: rozloučili s těmito farníky: Číslo /2011

7 Albín Gach Tomáš Kocián Petr Tkáč David Kocián Josef Skurka Nikola Rozehnalová Zdeněk Vyvial Adam Lepík Jaroslav Krpec Nikol Tabachová Eva Zuščáková Bořek Tkáč František Míček Rozálie Strakošová Marie Vyvialová Michal Opěla Jiří Bílek Klára Pustková Božena Žídková Tina Matějková Kéž se jednou všichni sejdeme v nebi! Šimon Košař Vítejte v našem farním společenství! Svátost manželství si udělili: Petra Záchová Marek Tesař Monika Škovranová David Kocián Lenka Boráková Adam Mráček Radka Vyvialová Ondřej Pištek Markéta Strnadlová David Žingor Adéla Vyvialová Martin Růčka ŽIVOT VE FARNOSTI Pouť dětí s otcem biskupem na Prašivé 2. července 2012 Ráno jsme vyjeli s tatínkem a bráchou směrem na Prašivou. Ale bylo to jen skoro na Prašivou, protože nejdříve jsme byli na mši svaté pod tím kopcem. Bylo tam hodně dětí, dospěláků, farářů a taky otec biskup. Přede mší svatou jsme se mohli otce biskupa ptát na cokoliv, co nás zajímalo. Mi se líbila otázka: Jestli hrál fotbal, když byl malý? Otec biskup odpověděl takto: Jednou jsem dělal ve fotbalu obránce a míč mi vletěl přímo do brýlí. Otec biskup to vydržel, ale brýle asi ne. Při mši svaté jsme společně zpívali z natištěných zpěvníků a mě už v brožurce nejvíce zajímala mapka stanovišť, které na nás čekaly na kopci Prašivá. Po skončení mše jsme s kamarádem Jeníkem vyrazili ke stanovištím. Nahoře jsme zjistili, že se nám zatoulal brácha, tak začalo pátrání a bylo úspěšné Maxík se objevil sám. Pak už jsme se konečně mohli pustit do plnění úkolů. Téma bylo: Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou. S Jeňou jsme zkoušeli chytat ryby a Číslo /2012

8 taky jsme každý jednu chytili. A s kamarádem Kristiánem jsme zdobili perníčky, ty nám moc chutnaly, pak jsme zpívali s dědečkem a jeho harmonikou, pohráli jsme si s vyrobenými loutkami, dokonce jsme i zašívali ponožku a ušili si pytlíček na kuličky. No, a protože bylo velké vedro, ochladili jsme se nanukem. Ještě jsem zapomněl na rýži, nudle a kávu, kterou jsme na začátku měli v batohu všechno jsme to darovali lidem do charity. Všechno se mi líbilo, ale nejvíce zdobení perníčků. Příští rok by nás mohlo jet z Kozlovic více. Matěj Strakoš Tábor malé scholky O prázdninách strávila malá scholka opět pár hezkých dnů, tentokrát na faře ve Staříči. Čas jsme věnovali nejen učení nových písniček a hrám, ale taky jsme se stali rytíři. Táborovou hru jsme totiž věnovali strašidlu frýdeckého zámku - hraběti Jiřímu s Oppersdorfu. Abychom ho vysvobodili, museli jsme mu připomenout rytířské vlastnosti, které on tak znevážil. Dokázat, že jsme chytří, odvážní, chráníme slabší, to pro scholku nebyl velký problém, ale vytrvalost, kterou jsme si rozhodli dokázat pěším pochodem ze Staříče do Frýdku na zámek, ta nás prověřila. Všechno jsme naštěstí zvládli a hraběte Jiřího jsme vysvobodili. Za odměnu jsme se mohli stát rytíři jeho řádu. Domů jsme se vrátili unavení, ale spokojení. A znovu připraveni zpívat!!! Scházíme se každý pátek v 17 h na faře. Mezi naše nejbližší akce patří Radvanický Superschol, který proběhne 13. října 2012 v Ostravě- Radvanicích. Zdeňka Žáčková 5. celostátní setkání mládeže ve Ždáru nad Sázavou Ve dnech se uskutečnilo 5. Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, kterého se zúčastnila i skupinka naší farní mládeže v zastoupení šesti dívek. Celým setkáním nás provázelo motto: Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj (Gal 5,22). Po celou dobu setkání jsme měly možnost prožívat a prohlubovat svou víru s mladými lidmi z různých koutů České Republiky. Během těchto pěti dní jsme využívaly programu, který byl pro nás zorganizován. (Setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní Číslo /2012

9 přednášející, nevšední slavení liturgie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny, ) Ráda bych se zmínila o výzvě Mons. Dominika Duky z páteční mše svaté. Mluvil o tom, jak spolu souvisí odpuštění, pokoj, mír a smíření. Na dějinách našeho státu ukazoval, co dovedou nenávist a nesmířenost, které i dnes nacházíme v našich rodinách. Na webových stránkách: https://zdar2012.signaly.cz/1208/otevr eny-dopis-ucastniku-5-celostatniho naleznete dopis určený vládě, který byl Pobyt mládeže v Alpách Ráno, raníčko, když jsem vstala, prádlo jsem si v batoh poskládala: Půjdu, rodino, do Taxenbachu, a vezmu s sebou i svého bráchu. Ach, jen jdi naše dcero, ať tě zde nezastihne šero! My měli zlý té noci sen: jen jdi, dceruško, s Otcem jen! Batoh jsme tobě vybírali, teple jsme tebe oblíkali, v botičky jako z horských stěn: jen běž, dceruško, s Otcem ven. Má dceruška, má stání, na hory vždy ji cos pohání, k rozjímání vždy ji cos nutí, nic doma, nic jí po chuti. Dvacátého července se to stalo, počasí jim ten den přálo, a tak se po mši svaté hnedle, sešli před farou, jenž je vedle. napsán po výzvě Mons. Dominika Duky. I vy si jej můžete stáhnout a zaslat osobně za mládež a rodiny s dětmi, protože je rozdíl, zda dopis bude doručen pouze jeden nebo tisíce kusů. Za všechny zúčastněné mohu říci, že toto setkání bylo pro nás velmi povzbuzující, a až se další setkání bude konat, tak neváhejte a JEĎTE! Můžete si prohlédnout, jak vše probíhalo (různá videa, fotky) na stránkách https://zdar2012.signaly.cz/. Ivon Blablová Prvně batohy naložili, tu se auta zaplnily, a po dvacetičlenné skupině, zavířilo se v audině. Vyvalily se koně zdola, rozjela se všechna kola, a u té fary vedle skal, náš pan farář zatleskal. Překrásné a úchvatné jsou ty cizí kraje, kde si v trávě pod vrcholy ovce s krávou hraje. Nás slunéčko zahřívá, větřík osvěžuje, teplo, ticho, jen pokoj v srdci duje. Dvůr domácích prostranný, zápachu v něm dosti, však my jsme byli v pohodě, vždy plní radosti. Číslo /2012

10 Na hory jsme vykročili, každý den vždy směle! Nahoře jsme spočinuli, tvářili se skvěle. Otec sedí mezi šutry, zpravuje své děti, o duchovním rozjímání, a jak Bohu pěti. Hodně potu nás to stálo, síly vyčerpané, ale všem pak za to stálo, vidět nepoznané. Pohled z hory, kterou jsme zdolali, krása přírody všude kolem nás, hlavy se nám z toho motaly, a málem jsme si zlámali vaz. Pohled z 3122 metru není sranda, všude jen kameny a sníh, ještěže s námi byl otec Standa, jinak by nás přešel smích! Skauti ti nám zaručili, vždy průchodné cesty, večer jsme si uvařili, a hurá do hospy. V hospodě jsme ustrnuli, 5 euro za pivo?!? Nástroje jsme vytáhnuli, a pak bylo živo. Zpívalo se jenom česky, jak se na valachy sluší, a bylo nám spolu hezky, i teď mi z toho srdce buší! Kdo jednou v Taxenbašské hory vkročí, sotva ho kdy shledají jeho milých oči. Jaké, jaké by to bylo - bez slunéčka podletí? Jaké bylo by shledání - bez vroucího objetí? A když my po dlouhém čase uvidíme Alpy zase, kdo nám může za zlé mít, že tam chceme navždy být?! Poděkování patří skautům Vojtěch Cviček, Vojtěch Tkáč, Filip Pustka, Mikuláš Pustka, umělcům (jak hudebním tak i slovním) Petr Mohyla, Vojtěch Tofel, Pavel Pečínka, Tomáš Kalus, Adam Tabach, Filip Hranický, ženám Marcela Habrnalová, Vendula Zemanová, Anežka Pustková, Lucie Tabachová, Jana Tkáčová, manželům Lukáš a Ivona Blablovi, šerpům Standovi a Milanovi, a samozřejmě našemu velkému šéfovi otci Stanislavovi, kterému patří náš VELKÝ DÍK! Jana Tkáčová Mše svatá na zahájení školního roku Prázdniny skončily. Začalo září začátek školního roku. Pro některé děti je to čas radosti, kdy se těší na všechno nové a zajímavé, pro některé naopak Číslo /2012

11 čas plnění povinností, které mnohdy nejsou až tak zábavné, jak by si přály. Ať tak či onak, jedno je jisté do všeho nového, dobrého, do každého začátku je potřeba vykročit s Božím požehnáním. A tak i na zahájení školního roku byla sloužena mše svatá, na které jsme prosili o Boží požehnání a ochranu do nadcházejících dnů. V kostele bylo veselo. Lavice byly plné dětí, které si pan farář tak trošku vyzkoušel ze znalostí dopravních značek. To by člověk neřekl, co všechno nám značky mohou napovědět. Do obětního průvodu se zapojily předškolní děti, školáci, středoškoláci, vysokoškoláci i kantoři. Všichni přinášeli dary (obrázky, aktovky, boty pohorky atd.), které symbolizovaly jejich práci a studium. Když se pak všechny děti shromáždily kolem oltáře, nebylo v presbytáři téměř k hnutí. Otec Stanislav pak v závěru požehnal aktovky, které si děti přinesly. A tak jsme z kostela vyrazili domů posilněni vědomím, že na nic nejsme sami, že přeci spolu s námi kráčí Hospodin!!! Současně se začátkem školního roku se také rozběhl nový cyklus dětských mší svatých. DĚTI jste zvány!!!! Každý pátek v 18 h (v zimním čase už v 17 h). Letos nás celý rok budou provázet příběhy ze života sv. Cyrila a Metoděje. A pokud budete chtít, můžete se také na týden starat o našeho farního slona Bonifáce. Však přijďte a uvidíte! Hola, hola!!! Nejen škola, ale také SCHOLKA volá! Před každou dětskou mší svatou můžete prožít nezapomenutelné chvilky spolu s malým scholáčky. Kromě písniček na vás čekají hry i zábava. Zvoňte na zvonek sál od 17 h (v zimní čase od 16 h). Těší se na vás Zdeňka a Markéta. J. Pindelová a M. Klímková Program středečních setkání maminek s dětmi Setkání jsou vždy ve středu na faře od 8:30 h, zvonek sál Bonbónová želvička (přineste si nůžky na papír) Nafukovací kamarád (budete potřebovat nůžky a nafukovací balónek) Netradiční míčky (opět budete potřebovat nůžky) Volný program Pečeme na Vánoce (doma nezapomeňte své šanony s recepty) Skládané dárkové tašky (dárkový-vánoční-balící papír, nůžky, lepidlo, stužky, korálky) Číslo /2012

12 ************************************* tradiční Víkend pro ženy 30. listopadu prosince 2012 Frýdlant nad Ostravicí Podrobnější informace a přihlášky do u Magdy Strakošové ***************************************************************** STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Zajímavý je záznam z roku 1958: 9. října 1958 zesnul v Pánu Sv. Otec Pius XII. Narodil se v Římě , na kněze vysvěcen , kardinálem prohlášen , papežem zvolen a slavnostně korunován V roce 1943 vydal Encykliku o Tajemném Těle Kristově, v roce 1947 o posvátné liturgii, v roce 1950 vyhlásil dogma o Nanebevzetí P.Marie, rok 1954 určil za jubilejní Mariánský rok, v roce 1955 ustanovil svátek P. Marie Královny, z jeho příkazů vyšel nový překlad žalmů, určil nový pořádek Eucharistického postu, zjednodušil rubriky breviáře a misálu a vydal novou úpravu liturgie Svatého týdne. V úterý odpoledne byl v konkláve kardinálského sboru zvolen za hlavu sv. římskokatolické církve kardinál Angelo Guiseppe Roncalli, patriarcha benátský, který po zvolení přijal jméno Jan XXIII. Narodil se jako syn zemědělského dělníka v Sotto il Monte v sev. Itálii. Byl vysvěcen na kněze Stal se profesorem církevních dějin v Bergamském semináři. Vysvěcen na biskupa , téhož roku se stal apoštolským visitátorem v Bulharsku. Od prosince 1944 do března 1953 byl apoštolským nunciem v Paříži. Francouzským presidentem V. Auriolem byl vyznamenám velkokřížem Čestné legie. Kardinálem byl jmenován a dne se stal patriarchou a arcibiskupem benátským. Za jeho pontifikátu se již žádná kniha nedostala na index. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková ZA HUMNY Svatý Hostýn Dušičková pouť Kopřivnice, farnost Kopřivnice a katolická beseda Číslo /2012

13 Přednáška P. Marka Orko Váchy s názvem Náš dům v kosmu křesťanstvá, ekologie a bioetika, sobota v 18 h (Katolický dům) Stará Ves nad Ondřejnicí, DCM Tvořivý víkend, Pro všechny kutily a děti od 7. třídy ZŠ. Suché vazby, origami, pergamano, malování na sklo, kreativní dílny všeho druhu, marcipán o S sebou: 270, ,- (příspěvek na materiál), barevné bavlněné tričko, obaly od čajových sáčků, suché květiny, větvičky ze stromů, zbytky voskovek, pastelky, spacák, přezůvky atd. Přihlášky do ! Tel Ostrava, Výstaviště Černá louka Interaktivní zážitková výstava ZDENĚK MILER DĚTEM o Do , h, so + ne říjen h. Hravá výstava pro předškoláky a mladší školáky představí život a tvorbu Zdeňka Milera formou jim nejbližší hrou. Přijďte s dětmi navštívit svět Krtečka a jeho kamarádů Akce nejen pro SENIORY ve Frýdlantu nad Ostravicí Vycházka do Hlučína a Ludgeřovic Ostrava (biskupství, 9 12 h), Akademie pro třetí věk slavnostní zahájení 4. ročníku. Program: mše sv. v kostele sv. Václava, přednáška Slabikář etiky pro 21. století, lektor ThDr. J.Hromádka Ostrava (biskupství, 9 12 h), KLAS Klub aktivních seniorů, Téma: Nebe aneb věčný domov, hostem bude P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan Frýdlant n. O.( fara, Náměstí 2, od 9 h), Eucharistie - povolání k přátelství; zakusit Boží přátelství pokračování cyklu o eucharistii Ostrava (biskupství, 9 12 h), Akademie pro třetí věk - přednáška Umění žít, umění zemřít, lektorka MUDr. Jitka Krausová Frýdlant n. O.(Domov pro seniory, 9 14 h) Adventní duchovní obnova, obnovu povede P. Anton Verbovský, CSsR z Frýdku, přihlášky do o kontakt: M.Göttlicherová, tel KVÍZ Zapátrejme v paměti, co vše víme o našich nejznámějších světcích. K tomu nám napomůže tento kvíz. Prozradíme, že v jedné z otázek jsou 2 správné odpovědi. Číslo /2012

14 1. Svatý Vojtěch byl: a) první český biskup b) druhý český biskup c) český král, který se staral o chudé 2. Jaký řád přivedl na naše území svatý Vojtěch? a) františkány b) minority c) benediktiny 3. Na sklonku minulého měsíce jsme slavili slavnost sv. Václava, který zemřel mučednickou smrtí v: a) 8. stol. b) 9. stol. c) 10. stol. 4. Rodiče sv. Václava byli : a) Vratislav a Drahomíra b) Slavník a Střezislava c) Jáchym a Anna 5. Kde byl zabit sv. Václav? a) ve Staré Boleslavi Pro děti b) v Mladé Boleslavi c) v Praze 6. Jak zemřela svatá Ludmila? a) byla zavražděna Boleslavem b) umřela přirozenou smrtí c) Drahomíra ji nechala uškrtit závojem 7. Kde se narodila svatá Zdislava? a) na Lemberku b) v Křižanově c) v Jablonném v Podještědí 8. Čím je známá svatá Anežka Česká? a) starala se o chudé a nemocné b) založila klášter c) byla umučena 9. Čeho je patronem svatý Jan Nepomucký? a) horníků a rolníků b) proti blesku a bouřce c) uchování zpovědního tajemství Číslo /2012

15 Milé děti Poznáváte mě? Ano, jsem to já, váš FARNÍ SLON. Ale já vás taky znám! U mnohých z vás jsem již pobýval nějakou dobu doma. Kráááásně jste se o mě starali. Děkuji. Teď si mě můžete vybarvit. A vaším úkolem bude, vzpomenout si na moje jméno. Moje jméno je _ (nápovědu získáte každý pátek na mši svaté) K ZAMYŠLENÍ Jak již bylo zmíněno v článku na str. 8, proběhlo v srpnu letošního roku 5. Celostátní setkání mládeže. Tématem pátečního dne bylo SMÍŘENÍ. V závěru dne byla sloužena bohoslužba smíření, které předsedal Mons. Dominik Duka. Jeho promluva byla velmi působivá. Část této promluvy si můžete přečíst níže: Myšlenky z kázání kardinála Dominika Duky K tomu, aby člověk mohl opravdu žít důstojně lidský život, potřebuje někoho, kdo překračuje lidskou míru trpělivosti, tolerance, milosrdenství, toho, který je skutečně schopen odpuštění. Smíření je od slova s mírem, s pokojem. Velký papež Pius XII., který byl spoluautorem encykliky proti nacismu, celou II. světovou válku hovořil o míru ze spravedlnosti, o míru, který je možný jedině na základě smíření, vzájemného odpuštění. Naše zem po celých 22 let trpí ve své veřejné sféře, v rodinné sféře neusmířenosti, neklidem a projevy nenávisti, závisti, netolerance, neúcty k druhému člověku. Tím se dotýkám Číslo /2012

16 života jako ten, který v této zemi žije a ví, že vždycky, když je nám zle, tak se najednou přestaneme dělit, z kterého jsme kraje, jestli jsme katolíci, evangelíci, adventisté, do které politické strany patříme, ale víme, že se nám musí skutečně jednat o život v pokoji, míru a opravdovém přátelství, protože jsme lidé. Pán Ježíš říká apoštolům: Vy jste už čistí! Víte, kdy jim to říká? Říká jim to ve večeřadle ještě předtím, než řekl ona slova: Toto je moje tělo, toto je má krev, za vás, pro vás, abyste dokázali žít v duchu mého slova, v duchu evangelia, v duchu pravdy. Cokoliv jsi jednomu z nejmenších udělal, udělal jsi mně, Božímu Synu. Křesťanství neměří zbožnost na počet růženců, ale měří ji podle toho, jak se chovám k druhému člověku, jak si ho vážím. Vás je tady 60 % děvčat a 40% chlapců. Milí drazí bratři muži, musíme být ve vyznávání a v praktikování víry statečnější. I pod křížem bylo více žen než mužů, z těch mužů byl jenom mladičký Jan. Je třeba si uvědomit, že hovoří-li Pán Ježíš o čistotě, tak nemyslel, zda jsme se večer osprchovali, ale myslel na to, že čistý člověk je upřímným člověkem, je člověkem, jehož slovo platí. Pán Ježíš věděl, že jsme slabí lidé, věděl to i o Petrovi a přitom mu říká - Ty budeš stát v čele a ty budeš posilovat své bratry. A proto i já vás prosím, protože my všichni tvoříme církev, řekněme NE lži, pokrytectví, netoleranci, nepoctivosti. Protože smír v našem národě, pokoj, vzájemná úcta nastane tehdy, až budeme mít sílu zachovávat etické normy. Vím, že nejsme schopni všichni vyjmenovat všechna církevní přikázání, možná by někdo zakopl i při vyjmenovávání Desatera, ale jedno přikázání můžeme respektovat všichni, zlaté pravidlo Ježíše Krista Co chceš, aby jiní činili Tobě, čiň Ty jim. To přeji vám, to přeji této zemi, naší společnosti. To je mír, který nám odkázal Pán, to je ono pravé usmíření. Bez přátelství, bez respektování spravedlnosti a úcty, žádný mír neexistuje, existuje potom jenom příměří, které dobře známe, kdy nevíme, z které strany dostaneme ránu anebo, kdo nám podrazí nohy. Jsme slabí, On je silný. On je silný, protože miluje, proto také ten, který nebyl zbabělý a zůstal pod křížem, mohl napsat novou definici Boha Nového zákona Bůh je láska. Láska není zbabělostí, láska je tehdy, když dodrží slovo muž ženě, rodiče dětem, děti rodičům, přátelé přátelům, kamarádi kamarádům, politici občanům a občané politikům. Kéž Ten, který opravdu miloval člověka, který miluje člověka, který se stal díky Ježíši Kristu jedním z nás, na přímluvu jeho Matky Panny Marie, vám žehná. ******************************************************************* Modlitba za dar víry Číslo /2012

17 Trojjediný a milosrdný Bože, ve křtu jsi nás obdaroval velikonoční vírou, abychom tě poznávali a mohli žít ve společenství s Tebou jako děti s Otcem a mezi sebou jako bratři a sestry. Naplň nás vděčností za tento nevýslovný dar Tvé lásky. Rozněcuj v nás zodpovědnost za víru, abychom dokázali zachovat toto vzácné dědictví otců i ve zkouškách života a aby se naše víra vždy shodovala s vírou Církve. Posiluj naši víru svým slovem, svátostmi i modlitbou, aby rostla a byla vždy živá a činná v lásce. Dej, aby naše víra byla vytrvalou poslušností Tvým přikázáním, a tak přinášela ovoce zbožnosti a lidskosti. Pomáhej nám ji každý den vyznávat nejen slovem, ale především skutky. Vzbuzuj v nás ustavičně radost z víry a dej nám sílu být svědky víry mezi lidmi v naší společnosti. Prosíme tě o to na přímluvu Panny Marie, která je blahoslavená, protože uvěřila, i svatých Cyrila a Metoděje, našich věrozvěstů. AMEN. **************************************************************************** Řešení kvízu: 1B, 2C, 3C, 4A, 5A, 6C, 7B, 8AB, 9C **************************************************************************** Zpravodaj je neprodejný. Uzávěrka dalšího čísla je Své příspěvky a náměty zasílejte: o. Stanislav Kotlář Kociánová Jiřka Pindelová Číslo /2012

Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václav Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi

Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václav Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi Instrukce diecézního biskupa Mons. Františka Václav Lobkowicze ke slavení Roku víry v ostravsko-opavské diecézi Brána víry Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou víru v plnosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více