VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY EUROMONT GROUP a. s.

2 EUROMONT GROUP a. s. je společností, jejímž majoritním akcionářem je nadnárodní firma Bilfinger Berger Industrial Services GmbH. EUROMONT GROUP a. s. se zaměřuje na realizaci investičních akcí a speciální údržbářské činnosti. Své sedmnáctileté zkušenosti uplatňuje v oborech strojních, stavebních a elektro u svých zákazníků z chemického, sklářského, automobilového průmyslu, energetiky a také civilního sektoru. EUROMONT GROUP a. s. nabízí svým zákazníkům jistotu, která je garantována ukotvením společnosti ve struktuře silného koncernu, extrémně vysokým pojištěním pro mimořádné škody, finanční stabilitou a samozřejmě certifikáty v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a řízení jakosti. EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. is a joint-stock company with a multinational majority shareholder, Bilfinger Berger Industrial Services GmbH, Munich. EUROMONT GROUP a. s. is focused on realization of investment projects and special maintenance activities. The company applies its 17-year experience in area of mechanical-, civil- and electrical works and is providing services for its clients from chemical-, glass-, automotive- and energy industry and for customers from public sector. EUROMONT GROUP a. s. offers security to its clients. This is granted by firm embedding of the company in a structure of a strong group, extremely high insurance for cases of an exceptional damage, financial stability and, of course, certificates regarding safety at work, environmental protection and quality management. 1

3 EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. Struktura obchodních segmentů Structure of the business segments INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY Předmět činnosti Bilfinger Berger SE Obrat: miliónů Euro Počet zaměstnanců: Output volume: million Euro Number of Employees: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení Projektování elektrických zařízení Objectives of Activity Montáž, opravy, zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení Erection, repair, maintenance and revision of selected electrical equipment Průmyslové služby Industrial Services Služby odvětví energetiky Power Services Správa budov a areálů Building and Facility Services Stavebnictví Construction Koncesované projekty Concessions Montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob Výroba, montáž a opravy strojního zařízení a strojírenská výroba Montáž ocelových konstrukcí Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Electrical equipment design Erection, repair, testing and revision of selected gas equipment Erection, repair and reconstruction of selected pressure equipment, boilers and pressure vessels Production, erection and repair of machinery equipment and machinery manufacturing Steel structure erection Bilfinger Berger Industrial Services GmbH Severní Evropa Northern Europe Východní Evropa a Asie Eastern Europe & Asia Obrat: miliónů Euro Počet zaměstnanců: Output volume: million Euro Number of Employees: Industrial Services Západní Evropa Western Europe Severní Amerika North America Střední Evropa Central Europe Výrobní technologie Plant Technologies Inženýrská činnost Izolatérství Malířské a lakýrnické práce Stavba lešenářských konstrukcí Montáž potrubí z plastu nebo sklolaminátu Kontaktní údaje Civil building Engineering Insulations Decorating and painting work Scaffolding erection Erection of plastic or fiber-glass piping Contacts Obrat: tisíc Kč Output volume: thousands of CZK EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. EG DESIGN s.r.o. Obrat: tisíc Kč Počet zaměstnanců: 367 Output volume: thousands of CZK Number of Employees: 367 Obrat: 838 tisíc Kč Output volume: 838 thousands of CZK Obchodní jméno: EUROMONT GROUP a. s. Sídlo: Velebudice 210, Most Doručovací adresa: Dolní Jiřetín 7, Most Telefon: Telefax: http: Den zápisu do OR: Právní forma: akciová společnost IČ: DiČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú Základní jmění: Kč Počet zaměstnanců: 367 Představenstvo: Ing. Petr Klíma, Ing. František Šobr, Ing. Jaroslav Kroupa Dozorčí rada: Ing. Jan Vopat, Ladislav Medřický, Harald Stöhr Commercial name: EUROMONT GROUP a. s. Seat: Velebudice 210, Most Address for service: Dolní Jiřetín 7, Most Phone: Fax: http: Date of registr. into the Trade Register: Legal form: joint-stock company Registration No.: Tax registration No.: CZ Bank account: Komerční banka a. s Registered capital: Kč Number of employees: 367 Board of Directors: Petr Klíma, František Šobr, Jaroslav Kroupa Supervisory Board: Jan Vopat, Ladislav Medřický, Harald Stöhr 2 3

4 Vážení akcionáři, spolupracovníci a obchodní přátelé, není těžké hodnotit rok pozitivně. Složitější je být optimistou pro rok V loňském roce se nám podařilo mírně překročit plánované výsledky, a to zejména v tržbách. Podstatnou měrou tomu napomohlo provádění plánované odstávky a revizí zařízení v rafinérii v Litvínově. Nebylo vůbec jednoduché tyto zakázky získat a následně zrealizovat, ale nakonec se podařilo všechny práce provést včas. Dále jsme úspěšně zúročili naši snahu minimalizovat ztráty z obchodních smluv uzavřených s firmami, které se dostaly do insolvence, a i to nám pomohlo udržet finanční stabilitu. Díky tomu jsme nemuseli propustit žádného z našich zaměstnanců a mohli jsme si dovolit vyplatit alespoň malý vánoční bonus všem zaměstnancům. Je znepokojující, že ceny služeb v našem oboru podnikání jsou pod takovým tlakem, že neumožňují nárůst mezd alespoň v relaci s inflací. V atmosféře negativních zpráv, která panuje v naší zemi, mi dělá radost otevřená interní komunikace a chu většiny zaměstnanců udělat něco i nad rámec daných povinností. Nejtěžším úkolem ostatně jako vždy je udržet si, resp. získat přízeň zákazníků. Neznamená to jen naplnit cíle stanovené akcionáři, ale hlavně najít pracovní uplatnění pro téměř čtyři sta našich zaměstnanců. Takže hlavu vzhůru a pevné zdraví! Dear shareholders, colleagues and business friends, It s not so difficult to evaluate the year positively. It s more complicated to be looking to the year 2012 with optimism. In the last year we managed to slightly exceed the planned results, especially in sales. Significant help was the implementation of planned shutdown and revisions of equipment in the refinery in Litvínov. It was not easy at all to win these contracts and subsequently to implement them, but eventually we managed to perform all the works on time. Furthermore, we have successfully benefited from our efforts to minimize losses from commercial contracts with companies, which entered into insolvency, and even this has helped us to maintain financial stability. As a result we didn t have to dismiss any of our employees and we could even afford to pay at least a little Christmas bonus to all employees. It s alarming that the prices of services in our business sector are under such pressure, that they don t allow for an increase of wages at least in relation to inflation. In the atmosphere of negative messages, which prevails in our country, the thing which makes me happy is the open internal communication and the willingness of most of our employees to also do something beyond their duties. The most difficult task as always is to maintain, respectively gain the favor of customers. It doesn t mean only to fulfill the objectives set by the shareholders, but mainly to find a job for nearly four hundred of our employees. So keep your chin up and good health! Ing. Petr Klíma generální ředitel a předseda představenstva EUROMONT GROUP a. s. CEO and Chairman of the Board of Directors EUROMONT GROUP a. s. 4 Foto: R. Pilař 5

5 Certifikáty Certificates Vývoj společnosti provází trvalá snaha o zkvalitnění výsledků činnosti, které by umožnily zařazení společnosti mezi podniky s nejvyšší konkurenční schopností. Jako prostředek k dosažení tohoto cíle byl zaveden: systém řízení jakosti Certifikován v roce 1999 podle normy DIN EN ISO 9002:1994. Systém byl následně pravidelně recertifikován dle aktuálních norem řízení jakosti. V současné době je systém certifikován dle ČSN EN ISO 9001:. systém řízení environmentálního managementu Certifikován v roce 2001 podle normy ČSN EN ISO 14001:1997. Systém byl následně pravidelně dle aktuálních norem recertifikován. V současné době je systém certifikován dle ČSN EN ISO 14001:2005. systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Od roku 2002 do roku byla společnost držitelem Osvědčení dle programu Bezpečný podnik udělovaného Státním úřadem inspekce práce. V loňském roce byl ve společnosti v souladu s požadavky ČSN OHSAS 18001: vytvořen, dokumentován a implementován systém managementu BOZP. Tento systém byl následně úspěšně certifikován. The development of the company is accompanied by sustained efforts to improve business results, which would allow inclusion of the company among those with the highest competitive ability. To achieve this goal the following was implemented: Quality Management System Certified in 1999 according to the standard DIN EN ISO 9002:2004. The system was then regularly re-certified according to current standards. Currently the system is certified according to ČSN EN ISO 9001:. Environmental Management System Certified in 2001 according to the standard ČSN EN ISO 14001:1997. The system was then regularly recertified according to current standards. Currently the system is certified according to ČSN EN ISO 14001:2005. Safety Management System Between 2002 the company was certified by Safety Enterprise certificate awarded by Czech Occupational Safety and Health Office. During a year the company created, documented and implemented Health Protection & Safety System according to requirements of ČSN EN 18001:. This system was then certified successfully. 6 7

6 Organizační struktura The organization chart Generální ředitel Chief Executive Officer Ing. Petr Klíma Výrobní ředitel Production Director Obchodní ředitel Commercial Director Finanční ředitel Financial Director Ředitel pro strategii a rozvoj Director for Strategy and Development Vedoucí odboru Služeb Head of Service Department Ing. Jaroslav Kroupa Ing. František Šobr Ing. Eva Píchová Ing. Michal Procházka, M.B.A. Jaroslav Zeman Ředitel divize 03 Strojní a stavební údržba Director of Division of Mechanical and Civil Maintenance Ředitel divize 06 Strojní montáže a povrchové ochrany Director of Mechanical Works and Surface Treatment Division Ředitel divize 07 Elektroúdržba Director of Electrical Maintenance Division Ředitel divize 08 Izolace Director of Insulation Division Ředitel divize 09 Strojní údržba Litvínov Director of Mechanical Maintenance Division Litvínov Ředitel divize 10 Opravy strojů Director of Machinery Repair Division Ředitel divize 11 Elektromontáže Director of Electrical Assembling Division Ředitel divize 15 Strojní údržba Kralupy Director of Mechanical Maintenance Division Kralupy n. V. Pavel Bubák Ing. Miroslav Charvát Pavel John Kamil Fridrich František Ehm Roman Gabčo Ing. Václav Krůta Ing. Jiří Procházka telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: Foto: R. Pilař 9

7 Základní ekonomické informace Basic economic information Zákaznická struktura tržeb Structure of Sales According to Customers Celkem / Total EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o EUROMONT GROUP a. s Přidaná hodnota Value Added Dlouhodobý majetek Fixed Assets Oběžná aktiva Current Assets Vlastní kapitál Equity Cizí zdroje Liabilities (tis. Kč / thousands of CZK) Obrat / Output volume EG DESIGN s.r.o. Časové rozlišení Accruals Časové rozlišení Accruals Počet zaměstnanců Number of Employees 10 Struktura výkonů v roce po divizích Structure of Sales According to Divisions 11

8 Nejvýznamnější zakázky / Significant References 2004 Čistá paliva 2005 Instalace174 t potrubí, 186 t reaktoru, vzduchových chladičů BRONSWERCK, výstavba kompresorovny a usazení kompresorů; lešení, povrchová ochrana, izolace Clean fuels 2005 erection of 174 tons of piping, of 186 t reactor, BRONSWERCK air-coolers, compressor house and setting of compressors; scaffolding, surface treatment, insulation ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov 05 Oddělení realizace projektů Project Realization Department Vedoucí oddělení / Head of Department: Aleš Nováček telefon: mobil: Počet techniků: 12 Number of technicians: 12 Zaměření: investiční dodávky na klíč zajištení projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání a realizaci stavby dodávky a montáž technologických zařízení staveb funkce technického dozoru při realizaci stavby výroba, dodávka a montáž samonosných ocelových obloukových hal, střech a přístřešků systém MIC 120 ABM (USA) Specialized in: turn-key investment projects ensuring a design documentation for construction management and realization supplies & erection of technological equipment of constructions technical supervision on construction realization fabrication, supply and erection of steel building system (arched halls, roofs & penthouses system MIC 120 using automatic building machine; US technology) Výstavba centrálního skladu LIDL montáž a zinkování 140 t OK, pláš 6900 m 2 LIDL central warehouse construction erection & galvanizing of 140 tons of steel structure, jacketing (6 900 m 2 ) 1. Betonstav, s. r. o. Cerhovice u Berouna Modernizace výuky a dílny strojního obrábění kovů, instalace simulátorů Pneutrainer a technologie pro 3D metrologii ISŠT COP Most Modernization of educational processes and of metal-tooling workshop, erection of Pneutrainer simulators and of and technology for 3D metrology technical grammar school in Most Zakázky v roce / References in ISŠT COP Most-Velebudice, příspěvková organizace Modernizace výuky a dílny strojního obrábění kovů SŠT Varnsdorf Modernization of educational processes and of metal-tooling workshop technical grammar school Varnsdorf SŠT Varnsdorf Varnsdorf Výstavba autosalónu BMW Building-up of BMW autombile show Auto Grál, s. r. o. Ústí nad Labem Přeložky inženýrských sítí Energocentra Shifting of engineering mains of Energocenter Glaverbel Czech, a. s. Teplice Zaolejované vody - potrubí sklolaminátu GRE GRE glass-fibre piping for oily waters ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Rekonstrukce a modernizace zařízení vodáren Reconstruction and modernizing of waterworks equipment INELSEV, s. r. o. UNIPETROL RPA, s. r. o., Litvínov Výměna hořáků na pecích NRL za Low Nox a rekonstrukce spalovacích systémů Replacement of burners at low NOx ovens, reconstruction of burning systems ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Obnova nátěru a tepelné izolace potrubí C4 frakce Renewal of painting & heat insulation of C4-fraction piping UNIPETROL SERVICES, s. r. o. Litvínov-Záluží Oprava kouřovodu, stavba 2530 Repair of flue gas ducting ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy nad Vltavou Úprava vzorkoviš na provozech 1 a 2 Sampling area modification ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zvýšení provozní spolehlivosti SRU (část jednotky pro výrobu síry) Increasing of operational reliability of SRU ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zvýšení výkonu chladícího systému na teplárně T700 Increasing of cooling system of a heating plant UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Autosalón BMW II.etapa výstavby BMW motor-show building-up 2 nd stage Auto Grál, s. r. o. Ústí nad Labem Zarážka rekonstrukce Clausových jednotek (odsíření plynu) Shutdown in refinery reconstruction of Claus gas-desulphurization unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Oprava zaolejované kanalizace bezvýkopovou metodou (vč. rekonstrukce šachet technologií POLYUREA) Repair of oily canalization using trenchless method (incl. reconstruction of wells by POLYUREA technology) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy nad Vltavou Most KG PROCESS INNOVATIONS, s. r. o., Brno Kondenzace a dezodorizace brýdových par Waste vapour condensation & desodorization PLP, a. s. VHS, s. r. o., Teplice Instalace balící linky COMBIPAC Instalment of COMBIPAC bagging line UNIPETROL RPA, s. r. o. UNIPETROL RPA, s. r. o., Litvínov Demontáž rozváděčů, výroba a instalace nových Dismantling of switchgears, fabrication & erection of new ones ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Zvýšení energetické účinnosti výrobní jednotky FCC Increase of energetic efficiency of FCC production unit Pento, spol. s r. o. Propojení 2 linek odsíření Interconnection of 2 desulphurization lines Dalkia Česká republika, a. s. Trmice Dostavba technické budovy Finishing of a technical building Nemak Czech Republic, s. r. o. Most Obnova elektronapájecích čerpadel Retrofit of feeding pumps Pražská teplárenská, a. s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., refinery Litvínov ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., refinery Kralupy teplárna / heating plant Praha-Malešice Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov 12 13

9 Nejvýznamnější zakázky / Significant References refinery Litvínov 1995 refinery Kralupy 2004 refinery Litvínov 1995 refinery Kralupy Komplexní údržba strojních technologických zařízení Comprehensive maintenance of machinery & technologic equipment ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Plánované i neplánované technologické odstávky jednotlivých provozů Planned and unplanned technologic shutdowns of individual operation units ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Komplexní údržba strojních technologických zařízení Comprehensive maintenance of technologic equipment SYNTHOS Kralupy, a. s. refinery Litvínov refinery Kralupy refinery Litvínov refinery Kralupy závod/unit Ethylbenzene, Chempark Litvínov-Záluží Servis, generální opravy & technologické odstávky jednotky BCD na likvidace ekologických zátěží Service, general repairs & technologic shutdowns of BCD unit (specialized in ecological loads clearance) BCD CZ, a. s. Industrial park Neratovice Zakázky v roce / References in Přepojení potrubí odplynu MTBE do FCC (fluidního kraku) Switching of degassing piping mains (from MTBE production unit to fluid crack unit) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Oprava utěsnění aparátu Rs1 (tepelného výměníku) Repair of sealing of heat exchanger ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Oprava zaolejované kanalizace bezvýkopovou metodou Repair of oily sewer system - using trenchless method (pipe inlays) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Divize / Division 09/15 Ředitel / Director Litvínov: František Ehm telefon: mobil: Ředitel / Director Kralupy: Ing. Jiří Procházka telefon: mobil: Strojní údržba Litvínov Strojní údržba Kralupy Mechanical Maintenance Litvínov Mechanical Maintenance Kralupy Počet techniků: 12 Number of technicians: 12 Počet dělníků: 46 Number of workers: 46 Zaměření: komplexní údržba strojních technologických zařízení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s. komplexní údržba strojního technologického zařízení SYNTHOS Kralupy, a. s. (Etylbenzen v Litvínově-Záluží) provozní odstávky technologických zařízení svařovací práce dle evropských norem Specialized in: comprehensive maintenance of machinery technologic equipment of ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. comprehensive maintenance of machinery equipment in SYNTHOS Kralupy, a. s. (Ethylbenzene unit in Litvínov-Záluží) operational shutdowns of production equipment welding works according to European standards 14 15

10 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Metalizace a nátěr rámů generátorů větrných elektráren Metalization and painting of wind power-plant generator frames SIAG Stahlbau Teplice, s. r. o. Lakovna EG / EG painting shop Povrchová ochrana armatur pro geotermální vrty (agresívní médium) Surface treatment of valves for geothermal bore holes (aggresive media) I.B.C. Praha, spol. s r. o. Lakovna EG / EG painting shop Plánované opravy chemicko-technologického zařízení výrobních jednotek rafinérie Litvínov (VBU, Příprava surovin pro Petrochemii, destilace, BBU, Komory 5 a 6 aj.) Planned repairs of technologic equipment of production units (visbreaker, preparation of raw-materials for petrochemistry, distillery, etc.) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Plánované i mimořádné opravy chemicko-technologického zařízení vysokotlakých výrobních jednotek Komory 11 a 12 Planned repairs of technologic equipment of high-pressure production units chambers 11 and 12 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Tryskání a nátěry vzduchotechnických jednotek a dílů Sand-blasting & painting of air-condition units & parts Donaldson Industrial CR koncern, s. r. o. Lakovna EG / EG painting shop Obnova nátěrů nádrží na ropné produkty Renewal of paintings at petrol-products tanks ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Montáž potrubí FAME Lovosice Erection of piping FAME Lovosice PREOL, a. s. Lovosice Svářečské a montážní práce Welding & erection works Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Stáčení chlornanu sodného potrubí Piping for sodium hypochlorite decantation UNIPETROL RPA, s. r. o. závod / plant Petrochemie Litvínov-Záluží Oprava příruby generátoru Repair of generator flange Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. teplárna / heating-plant Vřesová Zvýšení energetické účinnosti výrobní jednotky FCC Increase of energetic efficiency of FCC production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Zarážka rafinerie Kralupy Shutdown refinery Kralupy ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Propojení 2 linek odsíření Interconnection of 2 desulphurization lines Dalkia Česká republika, a. s. teplárna / heating-plant Trmice Odstávka zimního stadionu Litvínov Ice-hockey stadium shutdown SPORTaS, s. r. o. Zimní stadion Ivana Hlinky Litvínov Svářečské a montážní práce Welding & erection works SYNTHOS Kralupy, a. s. industrial park Kralupy nad Vltavou Úpravy technologie lihovaru Bioethanol plant technologic adjustment PLP a. s. Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice Divize / Division 06 Ředitel / Director: Ing. Miroslav Charvát telefon: mobil: Počet techniků: 15 Number of technicians: 15 Počet dělníků: 19 Number of workers: 19 Výroba a montáž potrubních rozvodů Fabrication & erection of piping ČEZ, a. s. Výroba a montáž ocelových konstrukcí a potrubí Fabrication and erection of steel structures & piping RWE AG Essen, SRN/Germany ETU Tušimice Neurath SRN/Germany Zakázky v roce / References in Strojní montáže a povrchové ochrany Mechanical Works and Surface Treatment Zaměření strojní montáže: výroba, opravy a montáž vyhrazeného plynového zařízení výroba a montáž potrubních rozvodů výroba a montáž ocelových konstrukcí opravy technologických zařízení demontáž a montáž trubkových svazků pomocí vytahováku obrábění (egalizace) těsnících ploch přírub mobilním soustruhem Division of Mechanical Works specialized in: production, repair and erection of selected gas equipment production and erection of piping production and erection of steel structures repairs of technological equipment dismantling and instalment of coil bundles using bundle-extractor machining (equalizing) of sealing surfaces and flanges by mobile turning lathe Zaměření povrchové ochrany: kompletní realizace systémů povrchové ochrany certifikace pro aplikaci nátěrových hmot Hempel, SIKA, International příprava povrchu pro nátěry abrazivními metodami (tryskání) příprava povrchu pro nátěry vysokotlakou vodou (water jetting bar) žárová metalizace stříkáním (zinek, hliník, Zinacor) aplikace protipožárních nátěrů odborný návrh systémů povrchové ochrany Division of Surface Treatment specialized in: complete realization of surface treatment systems certification for application of Hempel, SIKA, International painting material preparation of surface for painting using abrasive methods (sand-blasting) preparation of surface for painting using high-pressure water (water jetting bar) heat-metallization by jetting (zinc, aluminum, Zinacor) application of fire-fighting painting professional suggestions of surface treatment systems Komplexní obnova elektrárny EPRU výroba a montáž potrubí parovodu Fabrication and erection of steam pipe-line participation at comprehensive retrofit of power-plant ČEZ, a. s. Prunéřov Tryskání ocelových povrchů pro inspekci Sand-blasting of steel surface during inspection maintenance ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží, Kralupy Obnova nátěrů skladovací nádrže ST-303 Renewal of painting of storage tank ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Kralupy nad Vltavou Mimořádná oprava technologického zařízení Claus Extraordinary repair of technologic equipment Claus ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží Obnova nátěrů potrubí Renewal of piping painting ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Kralupy nad Vltavou Komplexní obnova elektrárny Montáž potrubí pro blok 22 ETU Piping erection for technologic equipment participation at comprehensive retrofit of power-plant ČEZ, a. s. Tušimice Pravidelná oprava technologického zařízení D-destilace Regular repair of technologic equipment at distillation unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží Pravidelná oprava technologického zařízení na vysokotlakých komorách 11 a 12 Regular repair of technologic equipment at high-pressure chambers 11 and 12 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží Zarážka Shutdown ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží 16 17

11 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Instalace a uvedení čerpadel a kompresorů do provozu Installation and commissioning of pumps and compressors SYNTHOS Kralupy, a. s. Instalace a uvedení čerpadel a kompresorů do provozu Installation and commissioning of pumps and compressors LONZA BIOTEC, s. r. o. Kouřim Servisní činnost před uvedením do provozu čerpadel RDLO s výkonem 1450 kw Service activities for pumps before commissioning (pumps performance 1450 kw) Dezodorizace brýdových par instalace a uvádění do provozu čerpadel a dmychadel Desodorization of waste vapor - instalment & commissioning of pumps and blowers PLP, a. s. Opravy rotačních strojů a výrobní technologie Repairs of rotary machines & production technology PLP, a. s. Severstal Čerepovec Rusko/Russia industrial park Kralupy nad Vltavou Severstal Čerepovec, Rusko/Russia Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice Dlouhodobá servisní činnost / Long-term service Divize / Division 10 Opravy strojů Machinery Repairs Ředitel / Director: Roman Gabčo telefon: mobil: Počet techniků: 14 Number of technicians: 14 Počet dělníků: 33 Number of workers: 33 Zaměření: opravy a instalace výrobních strojů v chemickém, potravinářském a energetickém průmyslu (pístové a šroubové kompresory, turbokompresory, odstředivá a plunžrová čerpadla, vývěvy, parní a hydraulické turbíny, dmychadla, převodovky) renovace mechanických ucpávek vyvažování rotorů vyrovnávání souososti soustrojí laserovým přístrojem měření chvění a vibrací strojů obráběcí práce, renovace, výroba náhradních dílců opravy mazacích přístrojů rekonstrukce vodního a tepelného hospodářství chladících okruhů opravy a renovace pracovních ventilů kompresorů a plunžrových čerpadel Specialized in: repairs and installation of production machines in chemical, food and power industries (piston and screw compressors, turbocompressors, centrifugal and plunger pumps, vacuum pumps, steam and hydraulic turbines, blowers, gearboxes) mechanic packing renovation rotor balancing laser balancing of machine shafts measuring of machine vibration metal machining, renovation, production of spare parts repair of greasing machines reconstruction of water and thermal system in cooling circuits repair and renovation of working valves in compressors and plunger pumps Zakázky v roce / References in Zimní stadion Ivana Hlinky servisní činnost Ice-hockey stadium service activities SPORTaS, s. r. o. Litvínov Servisní činnost čerpadla KSB Service of KSB pumps SPOLCHEMIE, a. s. Ústí nad Labem Servis a údržba čerpadel na odsíření Service & maintenace of pumps in desulphurization unit ČEZ, a. s. Protipovodňová ochrana na Labi (Lovosicko) přečerpávací stanice Flood protection at Labe river - transfer pupm station Lovochemie, a. s. Lovosice Zarážka jednotky Etylbenzen Ethylbenzene unit shutdown SYNTHOS Kralupy, a. s. Chempark Litvínov-Záluží Servisní činnost Service Servis strojního zařízení Service ČEZ, a. s. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Oprava kalových čerpadel Repair of sludge pumps Coal Services, a. s. Litvínov EPRU Prunéřov I, II Inspekční údržba Inspecting maintenance ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps ŠKO-ENERGO, s. r. o. Mladá Boleslav, Vrchlabí Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps ŠKODA AUTO, a. s. Mladá Boleslav Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps EuWe Eugen Wexler ČR, s. r. o. Rokycany Servisní činnost Service activities Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Servisní činnost Service activities F. X. MEILLER Slaný, s. r. o. Slaný Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Inspekční údržba Inspecting maintenance SYNTHOS Kralupy, a. s. Litoměřice Vřesová Ethylbenzen unit, Chempark Litvínov-Záluží Inspekční údržba Inspecting maintenance ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Servis čerpadel zasněžování a předsezónní prohlídky čerpadel Service activities and before-season inspection for snow pumps Lyžařská střediska / Ski centers Rokytnice, Klínovec, Telnice, Železná Ruda Servisní činnost Service activities Dalkia Ústí nad Labem, a. s. teplárna / heating-plant Trmice Celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost cementárna / cement plant Praha-Radotín Vřesová EPRU Prunéřov Uvedení elektrického zařízení do souladu s legislativními požadavky Harmonization of electrical equipment with legislation requirements ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Chempark Litvínov-Záluží Zarážka repase strojů Shutdown retrofit of machines ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Chempark Litvínov-Záluží 18 19

12 Hlavní činnost / Core Activities od / since 1996 od / since 2002 od / since Komplexní elektroúdržba tepláren T200 a T700 Comprehensive electrical maintenance of heating plants T200 and T700 UNIPETROL RPA, s. r. o. Nepřetržitá obsluha a údržba rozvoden Non-stop operation & maintenance of switching houses AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod Teplice-Řetenice Elektroúdržba výrobny pytlovaného PP Electrical maintenance of bagged-pp production-unit INNO-COMP BOHEMIA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Jiné významné projekty / Other Significant Projects Realizace Název akce / Project Investor Místo realizace / Location Příprava a spalování biokalů elektro práce Preparation & burning of biologic sludge electrical works UNIPETROL RPA, s. r. o. Rekonstrukce trafostanice VN Reconstruction of MV-transformer station UNIPETROL RPA, s. r. o. VN napájení pro statické buzení 2 turbogenerátorů MV feeding for static actuating of 2 turbo generators UNIPETROL RPA, s. r. o. Rekonstrukce systému záložního napájení řídícího systému teplárny T700 Reconstruction of reserve power-supply system for T700 heating plant control system UNIPETROL RPA, s. r. o. Výměna turbogenerátoru 25 MW na teplárně T700 Replacement of turbo generator 25 MW at T700 heating plant UNIPETROL RPA, s. r. o. závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod / plant Energetika Litvínov-Záluží Rekonstrukce nouzového osvětlení odšíření teplárny T700 Reconstruction of emergency lighting at heating plant desulphurization unit UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Rekonstrukce osvětlení technologického mostu Reconstruction of lighting of technologic rack UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Zarážka obnova technologických zařízení závodu energetika Shutdown of 2 heating plants - repairs of switchgears, cicuit breakers, transformers, engines, technology, turbo generators etc. UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Oprava vypínače HB7 110 kv v rámci zarážkových prací závodu energetika Repair of 110 KV HB7 circuit breaker (within heating-plant shutdown) UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Divize / Division 07 Elektroúdržba Electrical Maintenance Zaměření: komplexní údržba energetických zařízení projekční činnost v oblasti VN, NN termovizní měření čištění rozváděčů mokrou metodou CT kontrola a nastavení mechanických a elektronických ochran revize elektrických zařízení bez omezení napětí v třídách objektů A, B, C Ředitel / Director: Pavel John telefon: mobil: Počet techniků: 6 Number of technicians: 6 Počet dělníků: 52 Number of workers: 52 Specialized in: comprehensive maintenance of power generation equipment design activities in MV, LV measurement by infrared camera (ThermaCAMTM E2) clearing of switchgears by wet method CT mechanical and electronic protection equipment testing and adjustment electrical equipment inspection without restricting the voltage in classes A, B, C 20 21

13 Nejvýznamnější zakázky / Significant References od / since od / since Údržba elektro a MaR Electrical & instrumentation maintenance Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Závod na výrobu hlav motorů elektro Plant for production of engine heads (electrical part) Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Zajištění průběžné údržby elektro a MaR Electrical & instrumentation maintenance Pražská teplárenská, a. s. teplárna / heating plant Praha-Malešice Závod na výrobu hlav motorů elektro, průmyslové rozvody Plant for production of engine heads (electrical part, industrial piping mains) Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Oprava (retrofit) rozvaděčů 6kV Repair (retrofit) of 6 kv switch gears ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Příprava a spalování biopaliva Preparation and burning of bio fuels UNIPETROL RPA, s. r. o. Závod na výrobu plochého skla (linka R3) Plant for production of flat-glass (R3 production line) AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group závod / plant Energetika Litvínov-Záluží Rekonstrukce rozvodny VN R-200 (30 kobek 6 kv) Reconstruction of MV switching-room (30 vaults of 6 kv) UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Teplice Unifikace a rekonstrukce VN rozvoden Unification and reconstruction of switching rooms ČEZ Distribuce, a. s. Teplice Rekontrukce rozvodny VN TS 254 Reconstruction of MV switching & transforming house UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Zakázky v roce / References in Studená oprava linky Float 2 část VN a NN Cold repair of float line 2 electrical part (LV, MV) Rekonstrukce vojenských lázní Juliska část elektro (VN, NN) Reconstruction of army baths Juliska electrical part (LV, MV) AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group Ministerstvo obrany ČR Ministry of Defence Teplice-Řetenice Praha-Juliska Soulad elektrických zařízení s legislativními požadavky Harmonization of electrical equipment with legislation requirements ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Litvínov-Záluží Přeložky kabelových sítí a výstavba dvou nových trafostanic 22/0,4 kv Shifting of cable mains, construction of 2 new transformer stations ETT ENERGETIKA, a. s. Praha-Vysočany Rekonstrukce el. otápění EJ (etylénové jednotky) vč. monitoringu Reconstruction of electrical trace-heating at ethylene unit (incl. monitoring) UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov-Záluží Divize / Division 11 Elektromontáže Electrical Installation Ředitel / Director: Ing. Václav Krůta telefon: mobil: Počet techniků: 9 Number of technicians: 9 Počet dělníků: 31 Number of workers: 31 Zaměření: výstavba investičních celků a průmyslové instalace kompletní elektromontáže NN, VN i VVN v třídách objektů A, B a C výstavba a generální opravy energetických a rozvodných zařízení montáže a opravy kabelových souborů a sítí NN a VN, vč. provádění zkoušek zvýšeným napětím montáže systémů elektrického doprovodného ohřevu montáže a opravy osvětlení, hromosvodů a zemnících sítí protipožární utěsňování kabelových prostupů systém HILTI servis VN, opravy rozváděčů a vypínačů VN, jejich bezdemontážní diagnostika a revize průběžná údržba zařízení elektro a MaR Specialized in: construction of turn-key investment units, industrial installation electrical erection of LV, MV and HV equipment, class A, B a C erection and general repairs of power supply and distribution equipment erection and repairs of cable sets and network LV and MV networks, including testing by increased voltage deliveries and erection of systems of electric conduct heating installation and reairs of lighting, lightning conductors and earthing networks fire-fighting packing of cable pervadings HILTI system MV service, repairs of switchgears and MV circuit breakers, their dismantling-free diagnostics and inspection current maintenance of electrical and instrumentation equipment Servis VN zařízení seznam zákazníků Service of MV-equipment List of Customers UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., Litvínov Pražská teplárenská, a. s., Praha AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, Teplice Czech Coal a. s., Most Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov ENERGO Tušimice, s. r. o., Kadaň Mě Povrly, a. s. Chevak Cheb, a. s. AGC Automotive Czech, a. s., Chudeřice u Bíliny Magnesium Elektron CZ, s. r. o., Louka u Litvínova AIR PRODUCTS, spol. s r. o., Děčín THERMAL-F, a. s., Karlovy Vary PRODECO, a. s., Teplice 22 23

14 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Divize / Division 03 Strojní a stavební údržba Mechanical and Civil Maintenance Zaměření: Strojní údržba a investice svařovací a zámečnické práce výroba a montáž potrubních rozvodů montáž potrubí pomocí spojek (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) montáž potrubí pomocí závěsů HILTI, SIKLA výroba a montáž kovových průmyslových potrubí montáž plastových průmyslových potrubí výroba a montáž ocelových konstrukcí montáž sklolaminátového potrubí GRE opravy a montáž textilních strojů výroba a montáž SHZ (stabilní hasicí zařízení) Specialized in: Mechanical Maintenance and Investment Projects welding and locksmithery works manufacturing and installation of pipe distribution systems piping installation utilizing couplings (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) piping installation by means of HILTI and SIKLA bearing fabrication & erection of metal industrial piping erection of plastic industrial piping steel structures manufacturing and erection installation of fibre-glass reinforced piping systems based on epoxy resins textile machine repairs and installation fabrication and installation of stable extinguishing equipment Počet techniků: 16 Number of technicians: 16 Počet dělníků: 27 Number of workers: 27 Ředitel / Director: Pavel Bubák telefon: mobil: Stavební údržba opravy a údržba budov opravy a údržba cest, panelových ploch zemní práce oprava a údržba střech demolice staveb fasády, zateplovací systémy generální dodávky staveb Civil Maintenance building repairs and maintenance concrete road and areas repairs and maintenance ground work roof repairs and maintenance building demolition facades, padding warm systems general supplies of contructions od r od r Zakázky v roce / References in Realizace Název akce / Project Investor Místo realizace / Location Strojní a stavební údržba Mechanical & civil maintenance Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Komplexní stavební údržba Comprehensive civil maintenance ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Komplexní strojní, stavební a instalatérská údržba Comprehensive mechanical, civil and sanitary maintenance Czech Coal Services, a. s. Demontáž, stěhování a montáž výrobní technologie Dismantling, moving c erection of production technology Schoeller Litvínov, k. s. Zarážka obnova technologie nové rafinérie Comprehensive shutdown of Litvínov refinery retrofit of production technology equipment ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zarážka Dodávka a montáž potrubních rozvodů Comprehensive shutdown of Litvínov refinery above-ground piping mains ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zateplení budovy č. 4206, areál Unipetrol Reduction of energy losses of office building UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Výměna oken a zateplení chodeb MŠ Zahradní Kindergarten Zahradní Reduction of energy losses Statutární město Most Most Zateplení fasády bytového domu PKH , Litvínov Reduction of energy losses of block of flats Stavební bytové družstvo Krušnohor Litvínov Zateplení fasády bytového domu Bratislavská Reduction of energy losses building insulation Statutární město Teplice Teplice Zarážka Zařízení staveniště Comprehensive shutdown of Litvínov refinery site accommodation ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Výstavba čistírny odpadních vod Construction of sewage treatment plant Obec Ž ár Ž ár Projekt energetických úspor ZŠ Koperníkova (zateplení budov, výměna oken) Elementary school Koperníkova Reduction of energy losses Statutární město Teplice Teplice Ocelový přístřešek pro kontejnery Steel shelter for waste container Technické služby města Mostu, a. s. povrchové doly v okolí Mostu strip coal-mines in Most region demontáž/dismantling Düren, SRN/Germany montáž/erection Litvínov Hlavní dodavatel mechanických prací Main supplier of mechanical works Schoeller Litvínov, k. s. závod / plant Litvínov Dodávka a montáž nadzemních rozvodů potrubí zaolejované vody (sklolaminát GRE) Supply & erection of above-ground mains GRE glass-fibre piping for oily waters ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Komplexní zarážka rafinérie Litvínov tankoviště a vnější nadzemní rozvody Comprehensive shutdown of Litvínov refinery tank-storage area and above-ground piping mains ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zarážka mechanické práce Shutdown mechanical works PKN Orlen, refinery Mažeikiu Nafta, Litva/Lithuania refinery Mažeikiu, Litva/Lithuania Demontáž, čištění a montáž zaolejované kanalizace Dismantling, cleaning & erection of oily-waters sewage system ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. StemCon, a. s., Liberec Dodávka a montáž kanalizace sklolaminát GRE, bloky 56,57 Supply & erection of sewer system GRE glass-fibre piping ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Betonstav Teplice, a. s. Komplexní výroba a montáž vysokotlakého potrubí Comprehensive fabrication & erection of high-pressure piping Oprava havárie olejové a deš ové kanalizace na dole Ležáky Reapir of oily- and raining-waters sewer system accident (Ležáky coal mine) Opláštění administrativní budovy (zateplení, panely Kingspan) Jacketing of administration building (insulation, Kingspan panels) E.ON AG, Düsseldorf, SRN/ Germany, elektrárna/power-plant Irsching Czech Coal Services, a. s.t ZK TERMOCHEM, s. r. o., Praha povrchový důl Ležáky / Ležáky coal mine UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Přístavba výrobní haly Production hall extension Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Instalace samostatného hasicího zařízení na tankoviště rafinérie Litvínov Erection of independent extinguishing system at storage-tanks area (refinery Litvínov) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Výstavba čistírny odpadních vod Construction of sewage treatment plant Severočeská vodárenská společnost a. s. TYCO Fire & Integrated Solution, s. r. o., Vysoké Mýto Záluží u Litvínova Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Most-Velebudice 24 25

15 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Tepelné izolace v rámci komplexní údržby technologických zařízení + plánované odstávky Heat insulation within comprehensive maintenance of technologic units and planned shutdowns ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refineries Kralupy, Litvínov Tepelná izolace odsíření teplárny T700 Heat insulation T700 heating plant desulphurization CHEMOPETROL, a. s. závod / plant Energetika Litvínov-Záluží Tepelné izolace elektroodlučovače 2 kotlů Heat insulation electrical separators of 2 boilers Synthesia a. s. Pardubice-Semtín Tepelné izolace elektroodlučovače a kouřovody bloku 5 EPOČ Heat insulation electrical separators & flue-gas duct ČEZ, a. s. Opláštění dopravníků aditivovaného granulátu pro T700 Jacketing of additive granulate conveyor for heating-plant T700 CHEMOPETROL, a. s. EPOČ Počerady závod / plant Energetika Litvínov-Záluží Generální oprava střechy tiskárna JOVA General repair of roof JOVA printing house MěÚ Lom u Mostu Lom u Mostu Tepelné izolace potrubí & aparátů při výstavbě jednotky na výrobu kyseliny dusičné Heat insulation of piping & devices (construction of nitric-acid production-unit construction) Lovochemie, a. s. Lovosice Tepelné izolace železničních cisteren Heat insulation of railway tank waggons Tepelné izolace potrubí Nový zdroj 660 MW Heat insulation of piping (New source 660 MW) ČEZ, a. s. On Rail, GmbH, Mettmann, SRN/Germany LOSTR, a. s., Louny ELE Ledvice Protihluková izolace ventilátorů pro odsíření teplárny Acoustic insulation of fans (within Interconnection of 2 desulphurization lines) Dalkia Česká republika, a. s. teplárna / heating plant Trmice Oprava tepelné izolace horkovodu TN Litvínov Most (potrubí DN ) Repair of heat-insluation at Litvínov Most hot-water duct (heat-insulation of DN piping) United Energy, a. s. okres Most / Most region Kompletní odstávka rafinérie Kralupy tepelné izolace aparátů, potrubí a kolon Complete shutdown of refinery Kralupy heat insulation of piping, devices, columns ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Dílčí odstávky v rafinériích Litvínov a Kralupy tepelné izolace aparátů, potrubí a kolon Partial shutdowns in refineries Kralupy and Litvínov heat insulation of piping, devices, columns ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy, Litvínov Oprava opláštění přesýpací věže surovin Repair of jacket of raw-material spilling tower Lovochemie, a. s. Lovochemie, a. s., Lovosice Tepelné izolace turbíny a potrubí Turbine & piping heat insulation ČEZ, a. s. teplárna / heating plant Dvůr Králové nad Labem Zakázky v roce / References in Divize / Division 08 Izolace Insulation Zaměření: tepelné, chladové i akustické izolace potrubí, nádrží a kotlů generální opravy hydroizolačních pláš ů plochých i šikmých střech se zateplením výroba a montáž prvků pro vzduchotechniku výroba a montáž klempířských prvků zateplování staveb Dodávka a montáž tepelných izolací čerpadel pro nový zdroj (660 MW) Supply & erection of heat insulation for new source of 660 MW ČEZ, a. s. elektrárna / power plant ELE Ledvice Dodávka a montáž izolací pro NDE měření Supply & erection of insulation for NDE measurement ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy nad Vltavou Dodávka a montáž tepelných izolací na potrubí najížděcí páry pro výrobní jednotku CCR Supply & erection of heat insulation for steam piping at CCR production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Dodávka a montáž tepelných izolací pro stáčení benzenu v PCH Litvínov Supply & erection of heat insulation for benzene racking SYNTHOS PBR, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Dodávka a montáž tepelných izolací na novém hydrokraku Supply & erection of heat insulation for new hydro-crack unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Dodávka a montáž tepelných izolací na jednotce Benzen při technologické odstávce Supply & erection of heat insulation for Benzen unit during technologic shutdown UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Dodávka a montáž tepelných izolací na flérovém potrubí NRL Supply & erection of heat insulation for degassing piping ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Dodávka a montáž tepelných izolací pro jednotku Polybutadien Supply & erection of heat insulation for Polybutadien unit SYNTHOS PBR, s. r. o. Industrial park Kralupy nad Vltavou Ředitel / Director: Kamil Fridrich telefon: mobil: Počet techniků: 4 Number of technicians: 4 Počet dělníků: 11 Number of workers: 11 Specialized in: heat, chill and acoustic insulation of piping, tanks and boilers general repairs of hydroinsulation covering of flat and inclined roofs including heat insulation fabrication and installation of air-conditioning elements fabrication and installation of tinsmith elements insulation of buildings Tepelné izolace výstavba jednotky na výrobu polybutadienu Heat insulation (Project: erection of polybutadien production unit) SYNTHOS PBR, s. r. o. Kralupy nad Vltavou Dodávka a montáž izolací při technologické odstávce Supply & erection of insulation during technologic shutdown ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov 26 27

16 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Papírny Papermill Skoghall Papermill Švédsko/Sweden město Skoghall Švédsko/Sweden Sanace skalního masivu P 31 Sanitation of rock-massif Hřensko Hřensko Selektivní hydrogenace, HCU Revamp Project Selective hydrogenation, HCU Revamp Project ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Odsíření elektrárny Power-plant desulphurization ČEZ, a. s. ETU Tušimice Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services EUROMONT GROUP a. s. refineries Kralupy, Litvínov Technologické zařízení Technologic equipment ČEZ, a. s. Kotelna a odsíření Boiler housse & desulphurization ČEZ, a. s. Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services Výstavba elektrického odlučovače Electrical separator erection PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Polsko/Poland Kronospan Sebeş SA Rumunsko/Romania Rekonstrukce 2 ks elektroodlučovačů Reconstruction of 2 separators Arcelor Mittal Ostrava a. s. Montáž absorbční kolony věže R102 a příslušenství Erection of absorbtion column of tower R102 & accessories BorsodChem ZRt. Kazincbarcika, Ma arsko/hungary EPO Počerady ELE Ledvice Bełchatów, Polsko/Poland Kronospan Sebeş SA, Rumunsko/Romania hu / iron-mill Ostrava-Kunčice refinery Kazincbarcika, Ma arsko/hungary Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services E.ON Sverige Oskarshamn, Sweden Oprava námořních lodí Sea ship reconstruction Lešenářské práce a služby Scaffolding works and services Bergen Group Fosen LandskronaVarvet AB Švédsko/Sweden E.ON Sverige AB Oskarshamnsverkets Kraftgrupp loděnice / shipyard LandskronaVarvet, Švédsko/Sweden jaderná elektrárna / nuclear power plant Oskarshamn, Švédsko/Sweden EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. Dceřiná společnost ovládaná společností EUROMONT GROUP a. s. 25 % Subsidiary controlled by EUROMONT GROUP a. s. 25 % Sídlo / Seat: EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. ul. 28. října, Most IČO / Registration No.: Ředitel / Director: Ing. Martin Štolba telefon: Zaměření: pronájem lešeňových systémů LAYHER a LEKO lešení pro izolace a montáž potrubí a výrobních zařízení v průmyslových objektech montáž fasádních lešení montáž zavěšených lešení na ocelových průmyslových mostech a pro sanace betonových mostních konstrukcí montáž prostorových lešení v halách pro montáž konstrukce podhledů lešení okolo sil, reaktorů, kolon a komínů visutá a podpěrná lešení montáže a pronájem pojízdných lešení montáže speciálních osvětlovacích věží Specialized in: renting of LAYHER and LEKO scaffolding systems scaffolding for piping & production equipment erection & insulation (in industrial plants) erection of facade scaffolding erection of suspended scaffolding at industrial racks and for sanitation of concrete bridge structures erection of cubical scaffolding inside halls for erection of lower ceiling structures erection of scaffolding around silos, reactors, columns and chimneys suspended and supporting scaffolding erection and renting of mobile scaffolding erection of special lighting towers Zakázky v roce / References in Lešení pro opravu vyhnívací nádrže č. 7 na ÚČOV Praha Scaffolding for repair of sludge digester at Prague central sewege treatment plant Česká voda Czech Water, a. s. Praha Celoroční lešenářský servis Year-round scaffolding services Lovochemie, a. s. Lovosice Etylbenzen celoroční lešenářský servis Ethylbenzene year-round scaffolding services SYNTHOS PBR, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Lešenářský servis Scaffolding services ČEZ, a. s. Nový zdroj 660 MWe Strojovna + kotelna hlavního výrobního bloku New 660MWe block machine & boiler houses ČEZ, a. s. Komplexní obnova ETU II, 2. etapa na kotli K21 Comprehensive renewal of power-plant, 2nd stage at K21 boiler ČEZ, a. s. elektrárna / power plant ELE Ledvice elektrárna / power plant ELE Ledvice ETU Tušimice Lešenářský servis rafinérie Kralupy: inspekce, pohotovost, nadzemní rozvody Scaffolding services in refinery Kralupy: inspection, emergency, above-ground mains ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Zarážka Litvínov Shutdown ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Fasádní lešení pro zateplení domů Facade scaffolding for building insulation Města či bytová družstva / towns or housing associations: Praha, Plzeň, Náchod, Trutnov, Lešenářský servis rafinérie Litvínov: inspekce, pohotovost, nadzemní rozvody Scaffolding services in refinery Litvinov: inspection, emergency, above-ground mains ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Praha, Plzeň, Náchod, Trutnov, Lešenářské služby pro modernizaci rafinérie Pančevo Scaffolding services for Pancevo oil refinery modernization project Nafta Industrija Srbije (Srbsko) Pančevo, Srbsko Výstavba polybutadienové jednotky Polybutadien Unit Project scaffolding SYNTHOS PBR, s. r. o. Kralupy nad Vltavou 28 29

17 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Realizační projektová dokumentace pro investici Rekonstrukce transformační stanice a rozvodny 6 kv - TS část VN a napojení na ŘS MicroScada Realization project documentation for investment project Restoration of transforming station & 6 kv switching room - LV and connection to Microscada control system UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Realizační projektová dokumentace pro investici Přenos tepelného výkonu mezi Pražskou teplárenskou a Pražskými službami část VN a NN Realization project documentation for investment project Transmition of heatperformance between heating plant and incinerator - LV, MV Pražská teplárenská a. s. Praha Projektová dokumentace elektro pro investici Optimalizace výroby elektřiny soubory SO 05 (část SKŘ), SO 06 (část NN), PS 10 (VN), PS 30 (dozorna, ochrany) dokumentace skutečného provedení Complete electrical documentation for investment project Optimizing of power production - PLC, LV, MV, control room, protections As-built documentation ČEZ, a. s. Studená oprava linky na ploché sklo Float 2 část VN realizační projektová dokumentace Cold repair of float line 2 for flat glass technical documentation for electrical part (LV, MV) AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group teplárna / heating plant TDK Dvůr Králové nad Labem Teplice EG DESIGN s.r.o. Společný podnik EUROMONT GROUP a. s. (51 %) a JEKU, s. r. o. (49 %) Joint venture of EUROMONT GROUP a. s. (51 %) and JEKU, s. r. o. (49 %) Zaměření: projekční činnost v oblasti elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Sídlo /Seat: Horní Jiřetín, Dolní Jiřetín 7 IČO / Registration No.: Specialized in: designing of electrical equipment, erection, repairs, revisions and testing of electrical equipment Jednatelé společnosti / Executives: Ing. Bohumil Kučera tel.: , Ing. Petr Klíma tel.: , Ing. Václav Krůta tel.: ,

18 Odbor služeb Service Department Skladové hospodářství Zajiš ované činnosti: Skladování materiálu kovového i nekovového charakteru ve vytápěných (12 C) i nevytápěných vnitřních prostorách v paletových a policových regálech a v regálech pro tyčový materiál Skladování materiálu kovového i nekovového charakteru v přístřešcích a na zpevněných venkovních plochách volně nebo v regálech pro tyčový materiál Skladování náhradních dílů pro rotační stroje a stacionární zařízení Skladová evidence, administrace příjmu a výdeje ve vlastním IS či IS zákazníka Archivování dokumentace ke skladovanému materiálu dle ČSN EN Posuzování shody dodaného materiálu s objednávkou Inventarizace průběžná i jednorázová Identifikace materiálu podle metodiky zákazníka (tavby, výrobní čísla, normy ČSN EN apod.) Pozitivní materiálová identifikace (ověření bonity materiálu, zjištění jakosti materiálu pomocí zařízení SPECTROTEST CCD) Sledování životnosti skladovaného materiálu a jeho technické zabezpečení (otáčení, promazávání, balení aj.) Manipulace s materiálem (specializované zakladače, vysoko- a nízkozdvižné vozíky Jungheinrich) Vychystávání materiálu pro hromadný odvoz (příprava pro větší investiční akce či odstávky) dle požadavků zákazníka Na větších akcích zřízení a administrace provizorního skladu přímo na stavbě Návrh na optimalizaci skladové zásoby Návrh na likvidaci a zajištění vlastní likvidace nadbytečných zásob Výroba plochého těsnění Likvidace obalového materiálu i nebezpečného odpadu Lokalizace Kanceláře a skladové objekty se nacházejí v areálu EUROMONT GROUP a. s. v Dolním Jiřetíně (v blízkosti areálu UNIPETROL RPA, s. r. o.). Další skladovací prostory jsou Mostě-Velebudicích v a v areálu SYNTHOS Kralupy, a. s. EUROMONT GROUP a. s. poskytuje skladové služby společnostem ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., G7, a. s., Nemak Czech Republic, s. r. o. Stock Management Activities provided: Storage of metallic and non-metallic material in heated (12 C) and unheated interiors on pallet racking, shelf racks and on bar storage racks Storage of metallic and non-metallic material in sheds and on reinforced outdoor surfaces stored freely or on bar storage racks Storage of spare parts for rotating machines and stationery equipment Stock records, administration of intake and output in own IS or customer s IS Archiving of documentation of stored goods in accordance with ČSN EN standard Examining of conformity of delivered material with order specification Material stocktaking continuous or one-shot Material identification according to customer s methodic (melting numbers, serial numbers, standards ČSN EN etc.) Positive material identification (verification or recognition of material class using SPECTROTEST CCD device) Monitoring of material service life and its maintenance (turning, lubrication, packing etc.) Manipulation with material (specialized stackers, forklifts, low-lifts Jungheinrich) Expedition of material for batch transit (preparation for larger investment projects or for shut-downs) according to customer s requirements Establishment & administration of temporary warehouse on the site (large volume projects) Proposal for optimization of warehouse stock Proposal for disposal and ensuring of own disposal of surplus stock Fabrication of flat gaskets Disposal of packaging material and of dangerous disposal Localization Offices and warehouses are situated in the premises of EUROMONT GROUP a. s. in Dolní Jiřetín (near UNIPETROL RPA, s. r. o.). Other warehouses are in Most-Velebudice and in area of SYNTHOS Kralupy a. s. EUROMONT GROUP a. s. operates warehouses for: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., G7 a. s., Nemak Czech Republic s. r. o. Dopravní služby & speciální zařízení Zajiš ované činnosti: Logistika nakládka, vykládka a jiné manipulace s materiálem/zařízením dle požadavků zákazníka Nákladní doprava Nákladní automobily: Renault Midlum (4,5 t), Avia (4,5 t), Iveco Daily (3 t; s hydraulickou rukou) Traktory + přívěsy Autojeřáby: Demag AC 30 a Demag AC 40 Vysokozdvižné vozíky (2,4 a 5,5 t; s registrační značkou možnost pohybu po silnici) Speciální mechanismy Rýpadlo/nakladač Manitou MLB 625T Nakladač Caterpillar 242B Montážní plošina Haulotte H 15 SX (prac. výška 15 m, nosnost 0,7 t, koš 1,8 x 6 m) Mobilní kompresory Mobilní elektrocentrály Vedoucí odboru Služeb / Head of Service Department: Jaroslav Zeman telefon: mobil: Počet techniků: 5 Number of technicians: 5 Počet dělníků: 15 Number of workers: 15 Transport Services & Special Equipment Activities provided: Logistics Loading, unloading and other manipulation with material/equipment according to customer s requirements Truck traffic Trucks: Renault Midlum (4,5 t), Avia (4,5 t), Iveco Daily (3 t; with hydraulic arm) Tractors + trailers Auto cranes: Demag AC 30 and Demag AC 40 Fork-lift trucks (2,4 a 5,5 t; with registration for operation on the roads) Special mechanisms Excavator/loader Manitou MLB 625T Loader Caterpillar 242B Assembly platform Haulotte H 15 SX (working height 15 m, loading capacity 0,7 t, basket 1,8 x 6 m) Mobile compressors Mobile electrical exchanges 32 33

19 VYTAHOVÁK SVAZKŮ hydraulický vytahovák MAUS model MEF EXPRESS-2000/75D pro vytahování a zasouvání výměníkových svazků COIL BUNDLE EXTRACTOR hydraulic extractor MAUS model MEF EXPRESS-2000/75D for extracting and inserting exchanger coil bundles MOBILNÍ SOUSTRUH mobilní obráběcí zařízení na příruby ø mm (ø 12 48) MOBILE TURNING LATHE mobile turning device for flanges Dia mm (Dia 12 48) HYDRAULICKÝ UTAHOVÁK utahování šroubových spojů pomocí hydraulických hlav utahovací zařízení s nastavením momentu BESTMA, typ torcup-7 HYDRAULIC TIGHTENER bolt connections utilizing hydraulic heads. Hydraulic tightening device with torque setting BESTMA, torcup-7 type. Speciální nabídky / Special Offers Pro potřeby montáží, údržby a oprav průmyslových zařízení má společnost EUROMONT GROUP a. s. k dispozici vysoce specializované přístroje a stroje. Technické parametry a kontakty na Hydraulický vytahovák jeřábového typu (k jeho provozu je třeba jeřáb) se používá jak pro vytahování, tak i zasouvání výměníkových svazků. Je vhodný pro využití ve větších výškách. Stroj je poháněn vlastním dieselovým motorem Lombardini o síle 35,2 koní, čímž přímo v provozu odpadá starost o zajiš ování přídavného pohonu. Hlavní příkazy lze zadávat pomocí dálkového ovladače, ale veškeré úkoly se (i z důvodu bezpečnosti), dají řídít přímo z operačního panelu na stroji. Vytahovák je našim zákazníkům k dispozici i s řádně vyškolenou obsluhou. Splňuje všechny standardy jakosti i bezpečnosti, a je opatřen platným certifikátem CE. Zařízení TDF-2 je určeno k opracování těsnících ploch a přírub na armaturách, válcích, čerpadlech, tělesech čerpadel ap. Průměr opracování: min. 300 mm, max mm Přepravní hmotnost s dřevěnou bednou: cca 420 kg Utahovací zařízení s nastavením momentu BEST- MA torcup + tlaková jednotka typu EHP, je plněno hydraulickým tlakovým olejem. Hydraulický tlak daný hydraulickou pumpou je generován soustavou válec/píst a je zachycena nástrčnou opěrou DMA přes vhodnou opěrnou plochu. Momentová hlavice BESTMA torcup zajistí přesné a bezpečné dotažení nebo uvolnění, šroubových spojů do hodnoty nastavení momentu 10,060 Nm s přesností +/-3 %, pomocí provozního tlaku bar, opěra pro zachycení reakční síly umožňuje opření v rozsahu 360. The EUROMONT GROUP Company is equipped with highly specialized instruments and machines for assembling, maintenance and repairs of industrial equipment Technical parameters and contacts see Hydraulic extractor of a crane type (a crane is necessary for operation) is used not only for extracting but also for inserting heat exchanger bundles. Suitable for utilization with high installations. The machine is driven by its Lombardini diesel engine of 35.2 HP so that there is no need of any additional drive in operation. Main commands are given from a remote control but entire tasks can be controlled, because of safety, directly from the operator s board at the machine. The extractor is to our customers available including trained operators. This hydraulic coil bundle extractor follows all standards with regards to quality and safety and has a valid CE certification. The TDF-2 device is intended for machining of sealing surfaces and flanges at valves, drums, pumps, pump bodies etc. Machining diameter: min. 300 mm, max mm Transport weight with a wooden box: about 420 kg Hydraulic tightening device with torque setting BESTMA, torcup type + pressurising unit, EHP type, is filled with hydraulic pressure oil. The hydraulic pressure created by a hydraulic pump is generated in the system drum/piston and is fixed by a pull-in DMA support across a suitable suppor-ting face. The torque head BESTMA torcup provides a precise and safe tightening or loosening of bolt connections up to the set torque of Nm with the accuracy of +/-3 % utilizing the operational pressure of bar, the support for taking up the reac-tion force enables a support of

20 Výrok auditora (zkrácená verze) Auditor s Statement (abbreviated version) BEZ VÝHRAD Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti EUROMONT GROUP a. s., sestavenou k 31. prosinci za období od 1. ledna do 31. prosince, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti EUROMONT GROUP a. s. k 31. prosinci a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna do 31. prosince v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ernst & Young Audit, s. r. o., osvědčení č. 401 zastoupený partnerem Milan Kočka auditor, osvědčení č dubna 2012 Praha, Česká republika WITH NO RESERVATIONS We have audited the financial statements of EUROMONT GROUP a. s., as of 31 December, i.e. Balance Sheet, Income Statement, Statement on Owner s Equity, Cash Flow Statement, including description of used significant accounting methods. The audit has been performed in accordance with Act on Auditors, International Auditors Standards and related application amendments of the Auditors Chamber of the Czech Republic. We are obliged to keep ethical standards in accordance with these regulations and to schedule and perform the audit in such a way so that to have a relevant confidence the financial statements do not include any Essentials irregularities. The audit includes auditor procedures aimed at acquiring evidence information on figures and facts given in financial statements. The audit includes also the assessment on suitability of accounting methods being used as well, the adequacy of accounting estimations having been performed by the company s management and the assessment of the whole financial statements presentation. In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of EUROMONT GROUP a. s. as at 31 December, and its financial performance and its cash flows for the year then ended accordance with accounting principles generally accepted in the Czech republic. Ernst & Young Audit & Advisory, s. r. o., member of concern, certificate Nr. 401 represented by Milan Kočka, auditor, certificate Nr April 2012 Prague, Czech Republic 36

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY je společností, jejímž majoritním akcionářem je nadnárodní firma Bilfinger

Více

Výroční zpráva Annual report 2007. EUROMONT GROUP a. s. Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company

Výroční zpráva Annual report 2007. EUROMONT GROUP a. s. Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company EUROMONT GROUP a. s. Výroční zpráva Annual report 2007 [ zkrácená verze ] [ extract version ] Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. Like

Více

EUROMONT GROUP a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA

EUROMONT GROUP a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA A MONTÁŽNÍ FIRMA AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] 2008 AND INSTALLATION COMPANY Předmět činnosti Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

EUROMONTGROUP a.s. Výročnízpráva. Inženýrská amontážní firma

EUROMONTGROUP a.s. Výročnízpráva. Inženýrská amontážní firma EUROMONTGROUP a.s. Výročnízpráva 2009 Inženýrská amontážní firma EUROMONT GROUP a.s. INŽENÝRSKÁ AMONTÁŽNÍ FIRMA Předmět podnikání Prováděnístaveb, jejichzměn aodstraňování Montá ž,opravy,revizeazkoušky

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. EUROMONT GROUP a. s. ČLEN SPOLEČENSTVÍ BILFINGER INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA. EUROMONT GROUP a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. EUROMONT GROUP a. s. ČLEN SPOLEČENSTVÍ BILFINGER INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA. EUROMONT GROUP a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 EUROMONT GROUP a. s. ČLEN SPOLEČENSTVÍ BILFINGER INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA EUROMONT GROUP a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 01 OBSAH: Struktura společenství Bilfinger 02 Euromont Group a.

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

EKOL, spol. s r.o. Brno Tel.: Křenová 65 Fax: Brno

EKOL, spol. s r.o. Brno Tel.: Křenová 65 Fax: Brno Page 1 98 Delivery of spare parts of steam turbines according to the requirements of the various customers Operators of the turbine devices,, Poland,,,, and other Since 2008 97 Technical support by operational,

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011 Souhrnná zpráva v roce 2011 Annual Report of the in 2011 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Oddíl 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení Division 33 - Repair and installation services of machinery and equipment

Oddíl 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení Division 33 - Repair and installation services of machinery and equipment Oddíl 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení Division 33 - Repair and installation services of machinery and equipment 3311110001 Opravy a údržba kovových konstrukcí tis. Kč 261 746 229 130 114,2 265

Více

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile www.extec.cz www.extec.sk Profil Profile Profil skupiny EXTEC The EXTEC GROUP Profile Skupinu EXTEC tvoří společnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelé skupiny jsou dlouhodobými a uznávanými odborníky

Více

EUROMONT GROUP a. s. ČLEN KONCERNU BILFINGER

EUROMONT GROUP a. s. ČLEN KONCERNU BILFINGER EUROMONT GROUP a. s. ČLEN KONCERNU BILFINGER 3 NAŠE HODNOTY, KOMPETENCE, VÁŠEŇ 4 5 EUROMONT GROUP a. s. INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA EUROMONT GROUP a. s. je společností, jejímž jediným akcionářem je nadnárodní

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic...

All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic... All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic... Czech Energy Agency Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 tel.: (+420) 257 099 011 fax: (+420) 257 530 478 e-mail : cea@ceacr.cz Web: www.ceacr.cz Director:

Více

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY Strana 1 1 Oprava regulace parní turbíny typ R1,5-3,5/0,35. Seliko Kojetín 2 Oprava parní turbíny typ R12-3,2/0,4. Tlaková plynárna 3 Seřízení regulace parní turbíny typ TONUS R1,5-3,5/0,45. 4 Technická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka Historie společnosti 1991 Založení společnosti 6 zaměstnanců zaměřených na údržbu analyzátorů a chromatografů v chemickém průmyslu 1992 Nové

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

REFERENCE LIST - STEAM TURBINES

REFERENCE LIST - STEAM TURBINES Page 1 1 Repair of R1,5-3,5/0,35 steam turbine control system Seliko Kojetín 2 R12-3,2/0,4 steam turbine repair. Tlaková plynárna 3 Adjustment of R1,5-3,5/0,45 steam turbine TONUS control system. 4 Technical

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

PROJEKTY BIS Czech s.r.o.

PROJEKTY BIS Czech s.r.o. PROJEKTY BIS Czech s.r.o. Výroba a montáţ chladících hadů průměr 2.600 x 3.450 KLIENT: Kávovina a.s. - Pardubice INVESTOR: Kávovina a.s. - Pardubice REALIZACE: 2011 Demontáţ aparátu ø 2800 a přeprava Dodávka

Více

Reference firmy. Seznam významných odběratelů Vybrané reference Stručný popis. ITS026-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o.

Reference firmy. Seznam významných odběratelů Vybrané reference Stručný popis. ITS026-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. Reference firmy Seznam významných odběratelů Vybrané reference Stručný popis ITS026-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. TOYOTA-PEUGEOT-CITROËN KOLÍN 1. Modelování hluku z provozu automobilky výrobní

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Hiang Seng Fibre Container Co.,LTD. ESIIC. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Bukocel, a.s. Hencovce Soda Polska Janikowo. ČEZ, a.s.

Hiang Seng Fibre Container Co.,LTD. ESIIC. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Bukocel, a.s. Hencovce Soda Polska Janikowo. ČEZ, a.s. Page 1 101. Manufacture SP for RV, RSV a SV Thailand 100. 99. 98. 97. 96. Manufacture of SP for ST ABB 16 General overhaul of ST EKOL General overhaul of ST PBS Modernization of PT Lang 16,2 General overhaul

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výrobní program Product line

Výrobní program Product line Výrobní program Product line Výrobní program Product line VEI POWER DISTRIBUTION založil v roce 1962 President Alberto Vaghini. V součastnosti má společnost perfektně členěnou výrobu a logistiku v podniku

Více

INTERNÍ STANDARD VYBRANÉ REFERENCE SEZNAM ODBĚRATELŮ

INTERNÍ STANDARD VYBRANÉ REFERENCE SEZNAM ODBĚRATELŮ Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD REFERENCE závaznost dokumentu: PRO INFORMACI zpracoval:

Více

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB Divize a portfolio produktů a služeb Energetika Robotika a pohony Elektrotechnické výrobky Průmyslová automatizace

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa DN 10 50, Pp MPa DN 10 50, Pp MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména primárních,

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL MG-011-05 PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

Reimplementace TPV v BaaN IV, implementace Autodesk Vault Professional Jan Babušík

Reimplementace TPV v BaaN IV, implementace Autodesk Vault Professional Jan Babušík Reimplementace TPV v BaaN IV, implementace Autodesk Vault Professional 2012 Jan Babušík 17.10.2012 BRUSH TURBOGENERATORS TURBOGENERATORS BRUSH HMA B.V. The Netherlands BRUSH ELECTRICAL MACHINES LTD United

Více

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1 REFERENČNÍ PRÁCE JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí 1993 2017 Strana 1 Výstavba nové kotelny Riegrova ul., Cheb - kompletní projekt (ÚR, SP, RD) včetně dozoru na stavbě - zjištění

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový elektrický výkon 55 MW Zásobuje

Více

CURRICULUM VITAE. ŽALUD Václav PROFESNÍ PROFIL PŘEHLED ZKUŠENOSTÍ A KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

CURRICULUM VITAE. ŽALUD Václav PROFESNÍ PROFIL PŘEHLED ZKUŠENOSTÍ A KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI ŽALUD Václav V Dolíku 351 434 01 MOST tel.: +420 606 473 815 zalud.vaclav@process-design.cz www.process-design.cz PROFESNÍ PROFIL Václav má 16-ti letou praxi v oblasti projektování, výstavby a provozu

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN DN 65 400, PN 160 400 DN 65 400, PN 160 400 Použití Zpětná klapka je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru i jiné provozní tekutiny používané v

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

ALL WHAT YOU NEED ABOUT ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC...

ALL WHAT YOU NEED ABOUT ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC... ALL WHAT YOU NEED ABOUT ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC... Czech Energy Agency Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 tel.: (+420) 257 099 011 fax: (+420) 257 530 478 e-mail : cea@ceacr.cz Web: www.ceacr.cz Director:

Více

Servisní služby. www.armaturygroup.cz

Servisní služby. www.armaturygroup.cz Servisní služby www.armaturygroup.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je postavena na základech dlouholeté tradice výroby průmyslových armatur v regionu Moravy a Slezska. Dovednosti a

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí

ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí Bratislava, 23. září 2009 Ivo Kouklík Projektový manager za ČEZ Nový bohunický blok Obsah prezentace

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EP Shanghai + Electrical Shanghai 2015 Obor: energetika + elektrotechnika Zahraniční zastoupení CzechTrade v Šanghaji připravuje unikátní prezentaci českých společností

Více

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF VYPÍNAČE S PLYNEM SF 6 PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF 7-38 kv, 800-2500 A, 16-40 ka ABB Power Distribution VŠEOBECNĚ Vypínaãe typové fiady

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

LIST OF OFFERS AND REFERENCES

LIST OF OFFERS AND REFERENCES LIST OF OFFERS AND REFERENCES GENERAL INFORMATION PIKAZ BRNO, spol. s r.o. is a design-engineering company, concentrated mainly to industrial building including machine-technological equipment and energetic

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení

PROFIL SPOLEČNOSTI. Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení PROFIL SPOLEČNOSTI Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení Společnost poskytuje komplexní služby v profesích strojní, elektro a MaR pro chemický, rafinérský a energetický průmysl. Historie

Více

Alianční strategie: zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS. Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001

Alianční strategie: zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS. Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001 : zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001 České stavebnictví V roce 2000 objem trhu 230 mld. Kč 200 000 zaměstnanců 10 firem s více než 1000 zaměstnanci

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Praha, červen 2013 Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdroje Spotřeba I. Spotřeba Komise usiluje prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více