VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY EUROMONT GROUP a. s.

2 EUROMONT GROUP a. s. je společností, jejímž majoritním akcionářem je nadnárodní firma Bilfinger Berger Industrial Services GmbH. EUROMONT GROUP a. s. se zaměřuje na realizaci investičních akcí a speciální údržbářské činnosti. Své sedmnáctileté zkušenosti uplatňuje v oborech strojních, stavebních a elektro u svých zákazníků z chemického, sklářského, automobilového průmyslu, energetiky a také civilního sektoru. EUROMONT GROUP a. s. nabízí svým zákazníkům jistotu, která je garantována ukotvením společnosti ve struktuře silného koncernu, extrémně vysokým pojištěním pro mimořádné škody, finanční stabilitou a samozřejmě certifikáty v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a řízení jakosti. EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. is a joint-stock company with a multinational majority shareholder, Bilfinger Berger Industrial Services GmbH, Munich. EUROMONT GROUP a. s. is focused on realization of investment projects and special maintenance activities. The company applies its 17-year experience in area of mechanical-, civil- and electrical works and is providing services for its clients from chemical-, glass-, automotive- and energy industry and for customers from public sector. EUROMONT GROUP a. s. offers security to its clients. This is granted by firm embedding of the company in a structure of a strong group, extremely high insurance for cases of an exceptional damage, financial stability and, of course, certificates regarding safety at work, environmental protection and quality management. 1

3 EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. Struktura obchodních segmentů Structure of the business segments INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY Předmět činnosti Bilfinger Berger SE Obrat: miliónů Euro Počet zaměstnanců: Output volume: million Euro Number of Employees: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení Projektování elektrických zařízení Objectives of Activity Montáž, opravy, zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení Erection, repair, maintenance and revision of selected electrical equipment Průmyslové služby Industrial Services Služby odvětví energetiky Power Services Správa budov a areálů Building and Facility Services Stavebnictví Construction Koncesované projekty Concessions Montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob Výroba, montáž a opravy strojního zařízení a strojírenská výroba Montáž ocelových konstrukcí Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Electrical equipment design Erection, repair, testing and revision of selected gas equipment Erection, repair and reconstruction of selected pressure equipment, boilers and pressure vessels Production, erection and repair of machinery equipment and machinery manufacturing Steel structure erection Bilfinger Berger Industrial Services GmbH Severní Evropa Northern Europe Východní Evropa a Asie Eastern Europe & Asia Obrat: miliónů Euro Počet zaměstnanců: Output volume: million Euro Number of Employees: Industrial Services Západní Evropa Western Europe Severní Amerika North America Střední Evropa Central Europe Výrobní technologie Plant Technologies Inženýrská činnost Izolatérství Malířské a lakýrnické práce Stavba lešenářských konstrukcí Montáž potrubí z plastu nebo sklolaminátu Kontaktní údaje Civil building Engineering Insulations Decorating and painting work Scaffolding erection Erection of plastic or fiber-glass piping Contacts Obrat: tisíc Kč Output volume: thousands of CZK EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. EG DESIGN s.r.o. Obrat: tisíc Kč Počet zaměstnanců: 367 Output volume: thousands of CZK Number of Employees: 367 Obrat: 838 tisíc Kč Output volume: 838 thousands of CZK Obchodní jméno: EUROMONT GROUP a. s. Sídlo: Velebudice 210, Most Doručovací adresa: Dolní Jiřetín 7, Most Telefon: Telefax: http: Den zápisu do OR: Právní forma: akciová společnost IČ: DiČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú Základní jmění: Kč Počet zaměstnanců: 367 Představenstvo: Ing. Petr Klíma, Ing. František Šobr, Ing. Jaroslav Kroupa Dozorčí rada: Ing. Jan Vopat, Ladislav Medřický, Harald Stöhr Commercial name: EUROMONT GROUP a. s. Seat: Velebudice 210, Most Address for service: Dolní Jiřetín 7, Most Phone: Fax: http: Date of registr. into the Trade Register: Legal form: joint-stock company Registration No.: Tax registration No.: CZ Bank account: Komerční banka a. s Registered capital: Kč Number of employees: 367 Board of Directors: Petr Klíma, František Šobr, Jaroslav Kroupa Supervisory Board: Jan Vopat, Ladislav Medřický, Harald Stöhr 2 3

4 Vážení akcionáři, spolupracovníci a obchodní přátelé, není těžké hodnotit rok pozitivně. Složitější je být optimistou pro rok V loňském roce se nám podařilo mírně překročit plánované výsledky, a to zejména v tržbách. Podstatnou měrou tomu napomohlo provádění plánované odstávky a revizí zařízení v rafinérii v Litvínově. Nebylo vůbec jednoduché tyto zakázky získat a následně zrealizovat, ale nakonec se podařilo všechny práce provést včas. Dále jsme úspěšně zúročili naši snahu minimalizovat ztráty z obchodních smluv uzavřených s firmami, které se dostaly do insolvence, a i to nám pomohlo udržet finanční stabilitu. Díky tomu jsme nemuseli propustit žádného z našich zaměstnanců a mohli jsme si dovolit vyplatit alespoň malý vánoční bonus všem zaměstnancům. Je znepokojující, že ceny služeb v našem oboru podnikání jsou pod takovým tlakem, že neumožňují nárůst mezd alespoň v relaci s inflací. V atmosféře negativních zpráv, která panuje v naší zemi, mi dělá radost otevřená interní komunikace a chu většiny zaměstnanců udělat něco i nad rámec daných povinností. Nejtěžším úkolem ostatně jako vždy je udržet si, resp. získat přízeň zákazníků. Neznamená to jen naplnit cíle stanovené akcionáři, ale hlavně najít pracovní uplatnění pro téměř čtyři sta našich zaměstnanců. Takže hlavu vzhůru a pevné zdraví! Dear shareholders, colleagues and business friends, It s not so difficult to evaluate the year positively. It s more complicated to be looking to the year 2012 with optimism. In the last year we managed to slightly exceed the planned results, especially in sales. Significant help was the implementation of planned shutdown and revisions of equipment in the refinery in Litvínov. It was not easy at all to win these contracts and subsequently to implement them, but eventually we managed to perform all the works on time. Furthermore, we have successfully benefited from our efforts to minimize losses from commercial contracts with companies, which entered into insolvency, and even this has helped us to maintain financial stability. As a result we didn t have to dismiss any of our employees and we could even afford to pay at least a little Christmas bonus to all employees. It s alarming that the prices of services in our business sector are under such pressure, that they don t allow for an increase of wages at least in relation to inflation. In the atmosphere of negative messages, which prevails in our country, the thing which makes me happy is the open internal communication and the willingness of most of our employees to also do something beyond their duties. The most difficult task as always is to maintain, respectively gain the favor of customers. It doesn t mean only to fulfill the objectives set by the shareholders, but mainly to find a job for nearly four hundred of our employees. So keep your chin up and good health! Ing. Petr Klíma generální ředitel a předseda představenstva EUROMONT GROUP a. s. CEO and Chairman of the Board of Directors EUROMONT GROUP a. s. 4 Foto: R. Pilař 5

5 Certifikáty Certificates Vývoj společnosti provází trvalá snaha o zkvalitnění výsledků činnosti, které by umožnily zařazení společnosti mezi podniky s nejvyšší konkurenční schopností. Jako prostředek k dosažení tohoto cíle byl zaveden: systém řízení jakosti Certifikován v roce 1999 podle normy DIN EN ISO 9002:1994. Systém byl následně pravidelně recertifikován dle aktuálních norem řízení jakosti. V současné době je systém certifikován dle ČSN EN ISO 9001:. systém řízení environmentálního managementu Certifikován v roce 2001 podle normy ČSN EN ISO 14001:1997. Systém byl následně pravidelně dle aktuálních norem recertifikován. V současné době je systém certifikován dle ČSN EN ISO 14001:2005. systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Od roku 2002 do roku byla společnost držitelem Osvědčení dle programu Bezpečný podnik udělovaného Státním úřadem inspekce práce. V loňském roce byl ve společnosti v souladu s požadavky ČSN OHSAS 18001: vytvořen, dokumentován a implementován systém managementu BOZP. Tento systém byl následně úspěšně certifikován. The development of the company is accompanied by sustained efforts to improve business results, which would allow inclusion of the company among those with the highest competitive ability. To achieve this goal the following was implemented: Quality Management System Certified in 1999 according to the standard DIN EN ISO 9002:2004. The system was then regularly re-certified according to current standards. Currently the system is certified according to ČSN EN ISO 9001:. Environmental Management System Certified in 2001 according to the standard ČSN EN ISO 14001:1997. The system was then regularly recertified according to current standards. Currently the system is certified according to ČSN EN ISO 14001:2005. Safety Management System Between 2002 the company was certified by Safety Enterprise certificate awarded by Czech Occupational Safety and Health Office. During a year the company created, documented and implemented Health Protection & Safety System according to requirements of ČSN EN 18001:. This system was then certified successfully. 6 7

6 Organizační struktura The organization chart Generální ředitel Chief Executive Officer Ing. Petr Klíma Výrobní ředitel Production Director Obchodní ředitel Commercial Director Finanční ředitel Financial Director Ředitel pro strategii a rozvoj Director for Strategy and Development Vedoucí odboru Služeb Head of Service Department Ing. Jaroslav Kroupa Ing. František Šobr Ing. Eva Píchová Ing. Michal Procházka, M.B.A. Jaroslav Zeman Ředitel divize 03 Strojní a stavební údržba Director of Division of Mechanical and Civil Maintenance Ředitel divize 06 Strojní montáže a povrchové ochrany Director of Mechanical Works and Surface Treatment Division Ředitel divize 07 Elektroúdržba Director of Electrical Maintenance Division Ředitel divize 08 Izolace Director of Insulation Division Ředitel divize 09 Strojní údržba Litvínov Director of Mechanical Maintenance Division Litvínov Ředitel divize 10 Opravy strojů Director of Machinery Repair Division Ředitel divize 11 Elektromontáže Director of Electrical Assembling Division Ředitel divize 15 Strojní údržba Kralupy Director of Mechanical Maintenance Division Kralupy n. V. Pavel Bubák Ing. Miroslav Charvát Pavel John Kamil Fridrich František Ehm Roman Gabčo Ing. Václav Krůta Ing. Jiří Procházka telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: Foto: R. Pilař 9

7 Základní ekonomické informace Basic economic information Zákaznická struktura tržeb Structure of Sales According to Customers Celkem / Total EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o EUROMONT GROUP a. s Přidaná hodnota Value Added Dlouhodobý majetek Fixed Assets Oběžná aktiva Current Assets Vlastní kapitál Equity Cizí zdroje Liabilities (tis. Kč / thousands of CZK) Obrat / Output volume EG DESIGN s.r.o. Časové rozlišení Accruals Časové rozlišení Accruals Počet zaměstnanců Number of Employees 10 Struktura výkonů v roce po divizích Structure of Sales According to Divisions 11

8 Nejvýznamnější zakázky / Significant References 2004 Čistá paliva 2005 Instalace174 t potrubí, 186 t reaktoru, vzduchových chladičů BRONSWERCK, výstavba kompresorovny a usazení kompresorů; lešení, povrchová ochrana, izolace Clean fuels 2005 erection of 174 tons of piping, of 186 t reactor, BRONSWERCK air-coolers, compressor house and setting of compressors; scaffolding, surface treatment, insulation ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov 05 Oddělení realizace projektů Project Realization Department Vedoucí oddělení / Head of Department: Aleš Nováček telefon: mobil: Počet techniků: 12 Number of technicians: 12 Zaměření: investiční dodávky na klíč zajištení projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání a realizaci stavby dodávky a montáž technologických zařízení staveb funkce technického dozoru při realizaci stavby výroba, dodávka a montáž samonosných ocelových obloukových hal, střech a přístřešků systém MIC 120 ABM (USA) Specialized in: turn-key investment projects ensuring a design documentation for construction management and realization supplies & erection of technological equipment of constructions technical supervision on construction realization fabrication, supply and erection of steel building system (arched halls, roofs & penthouses system MIC 120 using automatic building machine; US technology) Výstavba centrálního skladu LIDL montáž a zinkování 140 t OK, pláš 6900 m 2 LIDL central warehouse construction erection & galvanizing of 140 tons of steel structure, jacketing (6 900 m 2 ) 1. Betonstav, s. r. o. Cerhovice u Berouna Modernizace výuky a dílny strojního obrábění kovů, instalace simulátorů Pneutrainer a technologie pro 3D metrologii ISŠT COP Most Modernization of educational processes and of metal-tooling workshop, erection of Pneutrainer simulators and of and technology for 3D metrology technical grammar school in Most Zakázky v roce / References in ISŠT COP Most-Velebudice, příspěvková organizace Modernizace výuky a dílny strojního obrábění kovů SŠT Varnsdorf Modernization of educational processes and of metal-tooling workshop technical grammar school Varnsdorf SŠT Varnsdorf Varnsdorf Výstavba autosalónu BMW Building-up of BMW autombile show Auto Grál, s. r. o. Ústí nad Labem Přeložky inženýrských sítí Energocentra Shifting of engineering mains of Energocenter Glaverbel Czech, a. s. Teplice Zaolejované vody - potrubí sklolaminátu GRE GRE glass-fibre piping for oily waters ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Rekonstrukce a modernizace zařízení vodáren Reconstruction and modernizing of waterworks equipment INELSEV, s. r. o. UNIPETROL RPA, s. r. o., Litvínov Výměna hořáků na pecích NRL za Low Nox a rekonstrukce spalovacích systémů Replacement of burners at low NOx ovens, reconstruction of burning systems ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Obnova nátěru a tepelné izolace potrubí C4 frakce Renewal of painting & heat insulation of C4-fraction piping UNIPETROL SERVICES, s. r. o. Litvínov-Záluží Oprava kouřovodu, stavba 2530 Repair of flue gas ducting ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy nad Vltavou Úprava vzorkoviš na provozech 1 a 2 Sampling area modification ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zvýšení provozní spolehlivosti SRU (část jednotky pro výrobu síry) Increasing of operational reliability of SRU ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zvýšení výkonu chladícího systému na teplárně T700 Increasing of cooling system of a heating plant UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Autosalón BMW II.etapa výstavby BMW motor-show building-up 2 nd stage Auto Grál, s. r. o. Ústí nad Labem Zarážka rekonstrukce Clausových jednotek (odsíření plynu) Shutdown in refinery reconstruction of Claus gas-desulphurization unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Oprava zaolejované kanalizace bezvýkopovou metodou (vč. rekonstrukce šachet technologií POLYUREA) Repair of oily canalization using trenchless method (incl. reconstruction of wells by POLYUREA technology) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy nad Vltavou Most KG PROCESS INNOVATIONS, s. r. o., Brno Kondenzace a dezodorizace brýdových par Waste vapour condensation & desodorization PLP, a. s. VHS, s. r. o., Teplice Instalace balící linky COMBIPAC Instalment of COMBIPAC bagging line UNIPETROL RPA, s. r. o. UNIPETROL RPA, s. r. o., Litvínov Demontáž rozváděčů, výroba a instalace nových Dismantling of switchgears, fabrication & erection of new ones ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Zvýšení energetické účinnosti výrobní jednotky FCC Increase of energetic efficiency of FCC production unit Pento, spol. s r. o. Propojení 2 linek odsíření Interconnection of 2 desulphurization lines Dalkia Česká republika, a. s. Trmice Dostavba technické budovy Finishing of a technical building Nemak Czech Republic, s. r. o. Most Obnova elektronapájecích čerpadel Retrofit of feeding pumps Pražská teplárenská, a. s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., refinery Litvínov ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., refinery Kralupy teplárna / heating plant Praha-Malešice Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov 12 13

9 Nejvýznamnější zakázky / Significant References refinery Litvínov 1995 refinery Kralupy 2004 refinery Litvínov 1995 refinery Kralupy Komplexní údržba strojních technologických zařízení Comprehensive maintenance of machinery & technologic equipment ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Plánované i neplánované technologické odstávky jednotlivých provozů Planned and unplanned technologic shutdowns of individual operation units ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Komplexní údržba strojních technologických zařízení Comprehensive maintenance of technologic equipment SYNTHOS Kralupy, a. s. refinery Litvínov refinery Kralupy refinery Litvínov refinery Kralupy závod/unit Ethylbenzene, Chempark Litvínov-Záluží Servis, generální opravy & technologické odstávky jednotky BCD na likvidace ekologických zátěží Service, general repairs & technologic shutdowns of BCD unit (specialized in ecological loads clearance) BCD CZ, a. s. Industrial park Neratovice Zakázky v roce / References in Přepojení potrubí odplynu MTBE do FCC (fluidního kraku) Switching of degassing piping mains (from MTBE production unit to fluid crack unit) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Oprava utěsnění aparátu Rs1 (tepelného výměníku) Repair of sealing of heat exchanger ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Oprava zaolejované kanalizace bezvýkopovou metodou Repair of oily sewer system - using trenchless method (pipe inlays) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Divize / Division 09/15 Ředitel / Director Litvínov: František Ehm telefon: mobil: Ředitel / Director Kralupy: Ing. Jiří Procházka telefon: mobil: Strojní údržba Litvínov Strojní údržba Kralupy Mechanical Maintenance Litvínov Mechanical Maintenance Kralupy Počet techniků: 12 Number of technicians: 12 Počet dělníků: 46 Number of workers: 46 Zaměření: komplexní údržba strojních technologických zařízení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s. komplexní údržba strojního technologického zařízení SYNTHOS Kralupy, a. s. (Etylbenzen v Litvínově-Záluží) provozní odstávky technologických zařízení svařovací práce dle evropských norem Specialized in: comprehensive maintenance of machinery technologic equipment of ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. comprehensive maintenance of machinery equipment in SYNTHOS Kralupy, a. s. (Ethylbenzene unit in Litvínov-Záluží) operational shutdowns of production equipment welding works according to European standards 14 15

10 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Metalizace a nátěr rámů generátorů větrných elektráren Metalization and painting of wind power-plant generator frames SIAG Stahlbau Teplice, s. r. o. Lakovna EG / EG painting shop Povrchová ochrana armatur pro geotermální vrty (agresívní médium) Surface treatment of valves for geothermal bore holes (aggresive media) I.B.C. Praha, spol. s r. o. Lakovna EG / EG painting shop Plánované opravy chemicko-technologického zařízení výrobních jednotek rafinérie Litvínov (VBU, Příprava surovin pro Petrochemii, destilace, BBU, Komory 5 a 6 aj.) Planned repairs of technologic equipment of production units (visbreaker, preparation of raw-materials for petrochemistry, distillery, etc.) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Plánované i mimořádné opravy chemicko-technologického zařízení vysokotlakých výrobních jednotek Komory 11 a 12 Planned repairs of technologic equipment of high-pressure production units chambers 11 and 12 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Tryskání a nátěry vzduchotechnických jednotek a dílů Sand-blasting & painting of air-condition units & parts Donaldson Industrial CR koncern, s. r. o. Lakovna EG / EG painting shop Obnova nátěrů nádrží na ropné produkty Renewal of paintings at petrol-products tanks ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Montáž potrubí FAME Lovosice Erection of piping FAME Lovosice PREOL, a. s. Lovosice Svářečské a montážní práce Welding & erection works Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Stáčení chlornanu sodného potrubí Piping for sodium hypochlorite decantation UNIPETROL RPA, s. r. o. závod / plant Petrochemie Litvínov-Záluží Oprava příruby generátoru Repair of generator flange Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. teplárna / heating-plant Vřesová Zvýšení energetické účinnosti výrobní jednotky FCC Increase of energetic efficiency of FCC production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Zarážka rafinerie Kralupy Shutdown refinery Kralupy ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Propojení 2 linek odsíření Interconnection of 2 desulphurization lines Dalkia Česká republika, a. s. teplárna / heating-plant Trmice Odstávka zimního stadionu Litvínov Ice-hockey stadium shutdown SPORTaS, s. r. o. Zimní stadion Ivana Hlinky Litvínov Svářečské a montážní práce Welding & erection works SYNTHOS Kralupy, a. s. industrial park Kralupy nad Vltavou Úpravy technologie lihovaru Bioethanol plant technologic adjustment PLP a. s. Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice Divize / Division 06 Ředitel / Director: Ing. Miroslav Charvát telefon: mobil: Počet techniků: 15 Number of technicians: 15 Počet dělníků: 19 Number of workers: 19 Výroba a montáž potrubních rozvodů Fabrication & erection of piping ČEZ, a. s. Výroba a montáž ocelových konstrukcí a potrubí Fabrication and erection of steel structures & piping RWE AG Essen, SRN/Germany ETU Tušimice Neurath SRN/Germany Zakázky v roce / References in Strojní montáže a povrchové ochrany Mechanical Works and Surface Treatment Zaměření strojní montáže: výroba, opravy a montáž vyhrazeného plynového zařízení výroba a montáž potrubních rozvodů výroba a montáž ocelových konstrukcí opravy technologických zařízení demontáž a montáž trubkových svazků pomocí vytahováku obrábění (egalizace) těsnících ploch přírub mobilním soustruhem Division of Mechanical Works specialized in: production, repair and erection of selected gas equipment production and erection of piping production and erection of steel structures repairs of technological equipment dismantling and instalment of coil bundles using bundle-extractor machining (equalizing) of sealing surfaces and flanges by mobile turning lathe Zaměření povrchové ochrany: kompletní realizace systémů povrchové ochrany certifikace pro aplikaci nátěrových hmot Hempel, SIKA, International příprava povrchu pro nátěry abrazivními metodami (tryskání) příprava povrchu pro nátěry vysokotlakou vodou (water jetting bar) žárová metalizace stříkáním (zinek, hliník, Zinacor) aplikace protipožárních nátěrů odborný návrh systémů povrchové ochrany Division of Surface Treatment specialized in: complete realization of surface treatment systems certification for application of Hempel, SIKA, International painting material preparation of surface for painting using abrasive methods (sand-blasting) preparation of surface for painting using high-pressure water (water jetting bar) heat-metallization by jetting (zinc, aluminum, Zinacor) application of fire-fighting painting professional suggestions of surface treatment systems Komplexní obnova elektrárny EPRU výroba a montáž potrubí parovodu Fabrication and erection of steam pipe-line participation at comprehensive retrofit of power-plant ČEZ, a. s. Prunéřov Tryskání ocelových povrchů pro inspekci Sand-blasting of steel surface during inspection maintenance ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží, Kralupy Obnova nátěrů skladovací nádrže ST-303 Renewal of painting of storage tank ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Kralupy nad Vltavou Mimořádná oprava technologického zařízení Claus Extraordinary repair of technologic equipment Claus ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží Obnova nátěrů potrubí Renewal of piping painting ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Kralupy nad Vltavou Komplexní obnova elektrárny Montáž potrubí pro blok 22 ETU Piping erection for technologic equipment participation at comprehensive retrofit of power-plant ČEZ, a. s. Tušimice Pravidelná oprava technologického zařízení D-destilace Regular repair of technologic equipment at distillation unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží Pravidelná oprava technologického zařízení na vysokotlakých komorách 11 a 12 Regular repair of technologic equipment at high-pressure chambers 11 and 12 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží Zarážka Shutdown ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Záluží 16 17

11 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Instalace a uvedení čerpadel a kompresorů do provozu Installation and commissioning of pumps and compressors SYNTHOS Kralupy, a. s. Instalace a uvedení čerpadel a kompresorů do provozu Installation and commissioning of pumps and compressors LONZA BIOTEC, s. r. o. Kouřim Servisní činnost před uvedením do provozu čerpadel RDLO s výkonem 1450 kw Service activities for pumps before commissioning (pumps performance 1450 kw) Dezodorizace brýdových par instalace a uvádění do provozu čerpadel a dmychadel Desodorization of waste vapor - instalment & commissioning of pumps and blowers PLP, a. s. Opravy rotačních strojů a výrobní technologie Repairs of rotary machines & production technology PLP, a. s. Severstal Čerepovec Rusko/Russia industrial park Kralupy nad Vltavou Severstal Čerepovec, Rusko/Russia Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice Průmyslový lihovar / Bioethanol plant Trmice Dlouhodobá servisní činnost / Long-term service Divize / Division 10 Opravy strojů Machinery Repairs Ředitel / Director: Roman Gabčo telefon: mobil: Počet techniků: 14 Number of technicians: 14 Počet dělníků: 33 Number of workers: 33 Zaměření: opravy a instalace výrobních strojů v chemickém, potravinářském a energetickém průmyslu (pístové a šroubové kompresory, turbokompresory, odstředivá a plunžrová čerpadla, vývěvy, parní a hydraulické turbíny, dmychadla, převodovky) renovace mechanických ucpávek vyvažování rotorů vyrovnávání souososti soustrojí laserovým přístrojem měření chvění a vibrací strojů obráběcí práce, renovace, výroba náhradních dílců opravy mazacích přístrojů rekonstrukce vodního a tepelného hospodářství chladících okruhů opravy a renovace pracovních ventilů kompresorů a plunžrových čerpadel Specialized in: repairs and installation of production machines in chemical, food and power industries (piston and screw compressors, turbocompressors, centrifugal and plunger pumps, vacuum pumps, steam and hydraulic turbines, blowers, gearboxes) mechanic packing renovation rotor balancing laser balancing of machine shafts measuring of machine vibration metal machining, renovation, production of spare parts repair of greasing machines reconstruction of water and thermal system in cooling circuits repair and renovation of working valves in compressors and plunger pumps Zakázky v roce / References in Zimní stadion Ivana Hlinky servisní činnost Ice-hockey stadium service activities SPORTaS, s. r. o. Litvínov Servisní činnost čerpadla KSB Service of KSB pumps SPOLCHEMIE, a. s. Ústí nad Labem Servis a údržba čerpadel na odsíření Service & maintenace of pumps in desulphurization unit ČEZ, a. s. Protipovodňová ochrana na Labi (Lovosicko) přečerpávací stanice Flood protection at Labe river - transfer pupm station Lovochemie, a. s. Lovosice Zarážka jednotky Etylbenzen Ethylbenzene unit shutdown SYNTHOS Kralupy, a. s. Chempark Litvínov-Záluží Servisní činnost Service Servis strojního zařízení Service ČEZ, a. s. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Oprava kalových čerpadel Repair of sludge pumps Coal Services, a. s. Litvínov EPRU Prunéřov I, II Inspekční údržba Inspecting maintenance ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps ŠKO-ENERGO, s. r. o. Mladá Boleslav, Vrchlabí Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps ŠKODA AUTO, a. s. Mladá Boleslav Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps EuWe Eugen Wexler ČR, s. r. o. Rokycany Servisní činnost Service activities Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Servisní činnost Service activities F. X. MEILLER Slaný, s. r. o. Slaný Servisní činnost celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Inspekční údržba Inspecting maintenance SYNTHOS Kralupy, a. s. Litoměřice Vřesová Ethylbenzen unit, Chempark Litvínov-Záluží Inspekční údržba Inspecting maintenance ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Servis čerpadel zasněžování a předsezónní prohlídky čerpadel Service activities and before-season inspection for snow pumps Lyžařská střediska / Ski centers Rokytnice, Klínovec, Telnice, Železná Ruda Servisní činnost Service activities Dalkia Ústí nad Labem, a. s. teplárna / heating-plant Trmice Celoroční servis čerpadel KSB Year-around service of KSB pumps Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost cementárna / cement plant Praha-Radotín Vřesová EPRU Prunéřov Uvedení elektrického zařízení do souladu s legislativními požadavky Harmonization of electrical equipment with legislation requirements ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Chempark Litvínov-Záluží Zarážka repase strojů Shutdown retrofit of machines ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Chempark Litvínov-Záluží 18 19

12 Hlavní činnost / Core Activities od / since 1996 od / since 2002 od / since Komplexní elektroúdržba tepláren T200 a T700 Comprehensive electrical maintenance of heating plants T200 and T700 UNIPETROL RPA, s. r. o. Nepřetržitá obsluha a údržba rozvoden Non-stop operation & maintenance of switching houses AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod Teplice-Řetenice Elektroúdržba výrobny pytlovaného PP Electrical maintenance of bagged-pp production-unit INNO-COMP BOHEMIA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Jiné významné projekty / Other Significant Projects Realizace Název akce / Project Investor Místo realizace / Location Příprava a spalování biokalů elektro práce Preparation & burning of biologic sludge electrical works UNIPETROL RPA, s. r. o. Rekonstrukce trafostanice VN Reconstruction of MV-transformer station UNIPETROL RPA, s. r. o. VN napájení pro statické buzení 2 turbogenerátorů MV feeding for static actuating of 2 turbo generators UNIPETROL RPA, s. r. o. Rekonstrukce systému záložního napájení řídícího systému teplárny T700 Reconstruction of reserve power-supply system for T700 heating plant control system UNIPETROL RPA, s. r. o. Výměna turbogenerátoru 25 MW na teplárně T700 Replacement of turbo generator 25 MW at T700 heating plant UNIPETROL RPA, s. r. o. závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod / plant Energetika Litvínov-Záluží závod / plant Energetika Litvínov-Záluží Rekonstrukce nouzového osvětlení odšíření teplárny T700 Reconstruction of emergency lighting at heating plant desulphurization unit UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Rekonstrukce osvětlení technologického mostu Reconstruction of lighting of technologic rack UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Zarážka obnova technologických zařízení závodu energetika Shutdown of 2 heating plants - repairs of switchgears, cicuit breakers, transformers, engines, technology, turbo generators etc. UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Oprava vypínače HB7 110 kv v rámci zarážkových prací závodu energetika Repair of 110 KV HB7 circuit breaker (within heating-plant shutdown) UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Divize / Division 07 Elektroúdržba Electrical Maintenance Zaměření: komplexní údržba energetických zařízení projekční činnost v oblasti VN, NN termovizní měření čištění rozváděčů mokrou metodou CT kontrola a nastavení mechanických a elektronických ochran revize elektrických zařízení bez omezení napětí v třídách objektů A, B, C Ředitel / Director: Pavel John telefon: mobil: Počet techniků: 6 Number of technicians: 6 Počet dělníků: 52 Number of workers: 52 Specialized in: comprehensive maintenance of power generation equipment design activities in MV, LV measurement by infrared camera (ThermaCAMTM E2) clearing of switchgears by wet method CT mechanical and electronic protection equipment testing and adjustment electrical equipment inspection without restricting the voltage in classes A, B, C 20 21

13 Nejvýznamnější zakázky / Significant References od / since od / since Údržba elektro a MaR Electrical & instrumentation maintenance Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Závod na výrobu hlav motorů elektro Plant for production of engine heads (electrical part) Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Zajištění průběžné údržby elektro a MaR Electrical & instrumentation maintenance Pražská teplárenská, a. s. teplárna / heating plant Praha-Malešice Závod na výrobu hlav motorů elektro, průmyslové rozvody Plant for production of engine heads (electrical part, industrial piping mains) Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Oprava (retrofit) rozvaděčů 6kV Repair (retrofit) of 6 kv switch gears ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Příprava a spalování biopaliva Preparation and burning of bio fuels UNIPETROL RPA, s. r. o. Závod na výrobu plochého skla (linka R3) Plant for production of flat-glass (R3 production line) AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group závod / plant Energetika Litvínov-Záluží Rekonstrukce rozvodny VN R-200 (30 kobek 6 kv) Reconstruction of MV switching-room (30 vaults of 6 kv) UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Teplice Unifikace a rekonstrukce VN rozvoden Unification and reconstruction of switching rooms ČEZ Distribuce, a. s. Teplice Rekontrukce rozvodny VN TS 254 Reconstruction of MV switching & transforming house UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Zakázky v roce / References in Studená oprava linky Float 2 část VN a NN Cold repair of float line 2 electrical part (LV, MV) Rekonstrukce vojenských lázní Juliska část elektro (VN, NN) Reconstruction of army baths Juliska electrical part (LV, MV) AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group Ministerstvo obrany ČR Ministry of Defence Teplice-Řetenice Praha-Juliska Soulad elektrických zařízení s legislativními požadavky Harmonization of electrical equipment with legislation requirements ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Litvínov-Záluží Přeložky kabelových sítí a výstavba dvou nových trafostanic 22/0,4 kv Shifting of cable mains, construction of 2 new transformer stations ETT ENERGETIKA, a. s. Praha-Vysočany Rekonstrukce el. otápění EJ (etylénové jednotky) vč. monitoringu Reconstruction of electrical trace-heating at ethylene unit (incl. monitoring) UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov-Záluží Divize / Division 11 Elektromontáže Electrical Installation Ředitel / Director: Ing. Václav Krůta telefon: mobil: Počet techniků: 9 Number of technicians: 9 Počet dělníků: 31 Number of workers: 31 Zaměření: výstavba investičních celků a průmyslové instalace kompletní elektromontáže NN, VN i VVN v třídách objektů A, B a C výstavba a generální opravy energetických a rozvodných zařízení montáže a opravy kabelových souborů a sítí NN a VN, vč. provádění zkoušek zvýšeným napětím montáže systémů elektrického doprovodného ohřevu montáže a opravy osvětlení, hromosvodů a zemnících sítí protipožární utěsňování kabelových prostupů systém HILTI servis VN, opravy rozváděčů a vypínačů VN, jejich bezdemontážní diagnostika a revize průběžná údržba zařízení elektro a MaR Specialized in: construction of turn-key investment units, industrial installation electrical erection of LV, MV and HV equipment, class A, B a C erection and general repairs of power supply and distribution equipment erection and repairs of cable sets and network LV and MV networks, including testing by increased voltage deliveries and erection of systems of electric conduct heating installation and reairs of lighting, lightning conductors and earthing networks fire-fighting packing of cable pervadings HILTI system MV service, repairs of switchgears and MV circuit breakers, their dismantling-free diagnostics and inspection current maintenance of electrical and instrumentation equipment Servis VN zařízení seznam zákazníků Service of MV-equipment List of Customers UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., Litvínov Pražská teplárenská, a. s., Praha AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, Teplice Czech Coal a. s., Most Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov ENERGO Tušimice, s. r. o., Kadaň Mě Povrly, a. s. Chevak Cheb, a. s. AGC Automotive Czech, a. s., Chudeřice u Bíliny Magnesium Elektron CZ, s. r. o., Louka u Litvínova AIR PRODUCTS, spol. s r. o., Děčín THERMAL-F, a. s., Karlovy Vary PRODECO, a. s., Teplice 22 23

14 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Divize / Division 03 Strojní a stavební údržba Mechanical and Civil Maintenance Zaměření: Strojní údržba a investice svařovací a zámečnické práce výroba a montáž potrubních rozvodů montáž potrubí pomocí spojek (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) montáž potrubí pomocí závěsů HILTI, SIKLA výroba a montáž kovových průmyslových potrubí montáž plastových průmyslových potrubí výroba a montáž ocelových konstrukcí montáž sklolaminátového potrubí GRE opravy a montáž textilních strojů výroba a montáž SHZ (stabilní hasicí zařízení) Specialized in: Mechanical Maintenance and Investment Projects welding and locksmithery works manufacturing and installation of pipe distribution systems piping installation utilizing couplings (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) piping installation by means of HILTI and SIKLA bearing fabrication & erection of metal industrial piping erection of plastic industrial piping steel structures manufacturing and erection installation of fibre-glass reinforced piping systems based on epoxy resins textile machine repairs and installation fabrication and installation of stable extinguishing equipment Počet techniků: 16 Number of technicians: 16 Počet dělníků: 27 Number of workers: 27 Ředitel / Director: Pavel Bubák telefon: mobil: Stavební údržba opravy a údržba budov opravy a údržba cest, panelových ploch zemní práce oprava a údržba střech demolice staveb fasády, zateplovací systémy generální dodávky staveb Civil Maintenance building repairs and maintenance concrete road and areas repairs and maintenance ground work roof repairs and maintenance building demolition facades, padding warm systems general supplies of contructions od r od r Zakázky v roce / References in Realizace Název akce / Project Investor Místo realizace / Location Strojní a stavební údržba Mechanical & civil maintenance Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Komplexní stavební údržba Comprehensive civil maintenance ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Komplexní strojní, stavební a instalatérská údržba Comprehensive mechanical, civil and sanitary maintenance Czech Coal Services, a. s. Demontáž, stěhování a montáž výrobní technologie Dismantling, moving c erection of production technology Schoeller Litvínov, k. s. Zarážka obnova technologie nové rafinérie Comprehensive shutdown of Litvínov refinery retrofit of production technology equipment ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zarážka Dodávka a montáž potrubních rozvodů Comprehensive shutdown of Litvínov refinery above-ground piping mains ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zateplení budovy č. 4206, areál Unipetrol Reduction of energy losses of office building UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Výměna oken a zateplení chodeb MŠ Zahradní Kindergarten Zahradní Reduction of energy losses Statutární město Most Most Zateplení fasády bytového domu PKH , Litvínov Reduction of energy losses of block of flats Stavební bytové družstvo Krušnohor Litvínov Zateplení fasády bytového domu Bratislavská Reduction of energy losses building insulation Statutární město Teplice Teplice Zarážka Zařízení staveniště Comprehensive shutdown of Litvínov refinery site accommodation ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Výstavba čistírny odpadních vod Construction of sewage treatment plant Obec Ž ár Ž ár Projekt energetických úspor ZŠ Koperníkova (zateplení budov, výměna oken) Elementary school Koperníkova Reduction of energy losses Statutární město Teplice Teplice Ocelový přístřešek pro kontejnery Steel shelter for waste container Technické služby města Mostu, a. s. povrchové doly v okolí Mostu strip coal-mines in Most region demontáž/dismantling Düren, SRN/Germany montáž/erection Litvínov Hlavní dodavatel mechanických prací Main supplier of mechanical works Schoeller Litvínov, k. s. závod / plant Litvínov Dodávka a montáž nadzemních rozvodů potrubí zaolejované vody (sklolaminát GRE) Supply & erection of above-ground mains GRE glass-fibre piping for oily waters ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Komplexní zarážka rafinérie Litvínov tankoviště a vnější nadzemní rozvody Comprehensive shutdown of Litvínov refinery tank-storage area and above-ground piping mains ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Zarážka mechanické práce Shutdown mechanical works PKN Orlen, refinery Mažeikiu Nafta, Litva/Lithuania refinery Mažeikiu, Litva/Lithuania Demontáž, čištění a montáž zaolejované kanalizace Dismantling, cleaning & erection of oily-waters sewage system ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. StemCon, a. s., Liberec Dodávka a montáž kanalizace sklolaminát GRE, bloky 56,57 Supply & erection of sewer system GRE glass-fibre piping ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Betonstav Teplice, a. s. Komplexní výroba a montáž vysokotlakého potrubí Comprehensive fabrication & erection of high-pressure piping Oprava havárie olejové a deš ové kanalizace na dole Ležáky Reapir of oily- and raining-waters sewer system accident (Ležáky coal mine) Opláštění administrativní budovy (zateplení, panely Kingspan) Jacketing of administration building (insulation, Kingspan panels) E.ON AG, Düsseldorf, SRN/ Germany, elektrárna/power-plant Irsching Czech Coal Services, a. s.t ZK TERMOCHEM, s. r. o., Praha povrchový důl Ležáky / Ležáky coal mine UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Přístavba výrobní haly Production hall extension Nemak Czech Republic, s. r. o. Havraň u Mostu Instalace samostatného hasicího zařízení na tankoviště rafinérie Litvínov Erection of independent extinguishing system at storage-tanks area (refinery Litvínov) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Výstavba čistírny odpadních vod Construction of sewage treatment plant Severočeská vodárenská společnost a. s. TYCO Fire & Integrated Solution, s. r. o., Vysoké Mýto Záluží u Litvínova Rekonstrukce kanalizace výrobna AVD Reconstruction of sewage water system in AVD production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Most-Velebudice 24 25

15 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Tepelné izolace v rámci komplexní údržby technologických zařízení + plánované odstávky Heat insulation within comprehensive maintenance of technologic units and planned shutdowns ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refineries Kralupy, Litvínov Tepelná izolace odsíření teplárny T700 Heat insulation T700 heating plant desulphurization CHEMOPETROL, a. s. závod / plant Energetika Litvínov-Záluží Tepelné izolace elektroodlučovače 2 kotlů Heat insulation electrical separators of 2 boilers Synthesia a. s. Pardubice-Semtín Tepelné izolace elektroodlučovače a kouřovody bloku 5 EPOČ Heat insulation electrical separators & flue-gas duct ČEZ, a. s. Opláštění dopravníků aditivovaného granulátu pro T700 Jacketing of additive granulate conveyor for heating-plant T700 CHEMOPETROL, a. s. EPOČ Počerady závod / plant Energetika Litvínov-Záluží Generální oprava střechy tiskárna JOVA General repair of roof JOVA printing house MěÚ Lom u Mostu Lom u Mostu Tepelné izolace potrubí & aparátů při výstavbě jednotky na výrobu kyseliny dusičné Heat insulation of piping & devices (construction of nitric-acid production-unit construction) Lovochemie, a. s. Lovosice Tepelné izolace železničních cisteren Heat insulation of railway tank waggons Tepelné izolace potrubí Nový zdroj 660 MW Heat insulation of piping (New source 660 MW) ČEZ, a. s. On Rail, GmbH, Mettmann, SRN/Germany LOSTR, a. s., Louny ELE Ledvice Protihluková izolace ventilátorů pro odsíření teplárny Acoustic insulation of fans (within Interconnection of 2 desulphurization lines) Dalkia Česká republika, a. s. teplárna / heating plant Trmice Oprava tepelné izolace horkovodu TN Litvínov Most (potrubí DN ) Repair of heat-insluation at Litvínov Most hot-water duct (heat-insulation of DN piping) United Energy, a. s. okres Most / Most region Kompletní odstávka rafinérie Kralupy tepelné izolace aparátů, potrubí a kolon Complete shutdown of refinery Kralupy heat insulation of piping, devices, columns ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Dílčí odstávky v rafinériích Litvínov a Kralupy tepelné izolace aparátů, potrubí a kolon Partial shutdowns in refineries Kralupy and Litvínov heat insulation of piping, devices, columns ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy, Litvínov Oprava opláštění přesýpací věže surovin Repair of jacket of raw-material spilling tower Lovochemie, a. s. Lovochemie, a. s., Lovosice Tepelné izolace turbíny a potrubí Turbine & piping heat insulation ČEZ, a. s. teplárna / heating plant Dvůr Králové nad Labem Zakázky v roce / References in Divize / Division 08 Izolace Insulation Zaměření: tepelné, chladové i akustické izolace potrubí, nádrží a kotlů generální opravy hydroizolačních pláš ů plochých i šikmých střech se zateplením výroba a montáž prvků pro vzduchotechniku výroba a montáž klempířských prvků zateplování staveb Dodávka a montáž tepelných izolací čerpadel pro nový zdroj (660 MW) Supply & erection of heat insulation for new source of 660 MW ČEZ, a. s. elektrárna / power plant ELE Ledvice Dodávka a montáž izolací pro NDE měření Supply & erection of insulation for NDE measurement ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy nad Vltavou Dodávka a montáž tepelných izolací na potrubí najížděcí páry pro výrobní jednotku CCR Supply & erection of heat insulation for steam piping at CCR production unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Dodávka a montáž tepelných izolací pro stáčení benzenu v PCH Litvínov Supply & erection of heat insulation for benzene racking SYNTHOS PBR, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Dodávka a montáž tepelných izolací na novém hydrokraku Supply & erection of heat insulation for new hydro-crack unit ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Dodávka a montáž tepelných izolací na jednotce Benzen při technologické odstávce Supply & erection of heat insulation for Benzen unit during technologic shutdown UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Dodávka a montáž tepelných izolací na flérovém potrubí NRL Supply & erection of heat insulation for degassing piping ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Dodávka a montáž tepelných izolací pro jednotku Polybutadien Supply & erection of heat insulation for Polybutadien unit SYNTHOS PBR, s. r. o. Industrial park Kralupy nad Vltavou Ředitel / Director: Kamil Fridrich telefon: mobil: Počet techniků: 4 Number of technicians: 4 Počet dělníků: 11 Number of workers: 11 Specialized in: heat, chill and acoustic insulation of piping, tanks and boilers general repairs of hydroinsulation covering of flat and inclined roofs including heat insulation fabrication and installation of air-conditioning elements fabrication and installation of tinsmith elements insulation of buildings Tepelné izolace výstavba jednotky na výrobu polybutadienu Heat insulation (Project: erection of polybutadien production unit) SYNTHOS PBR, s. r. o. Kralupy nad Vltavou Dodávka a montáž izolací při technologické odstávce Supply & erection of insulation during technologic shutdown ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov 26 27

16 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Papírny Papermill Skoghall Papermill Švédsko/Sweden město Skoghall Švédsko/Sweden Sanace skalního masivu P 31 Sanitation of rock-massif Hřensko Hřensko Selektivní hydrogenace, HCU Revamp Project Selective hydrogenation, HCU Revamp Project ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Odsíření elektrárny Power-plant desulphurization ČEZ, a. s. ETU Tušimice Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services EUROMONT GROUP a. s. refineries Kralupy, Litvínov Technologické zařízení Technologic equipment ČEZ, a. s. Kotelna a odsíření Boiler housse & desulphurization ČEZ, a. s. Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services Výstavba elektrického odlučovače Electrical separator erection PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Polsko/Poland Kronospan Sebeş SA Rumunsko/Romania Rekonstrukce 2 ks elektroodlučovačů Reconstruction of 2 separators Arcelor Mittal Ostrava a. s. Montáž absorbční kolony věže R102 a příslušenství Erection of absorbtion column of tower R102 & accessories BorsodChem ZRt. Kazincbarcika, Ma arsko/hungary EPO Počerady ELE Ledvice Bełchatów, Polsko/Poland Kronospan Sebeş SA, Rumunsko/Romania hu / iron-mill Ostrava-Kunčice refinery Kazincbarcika, Ma arsko/hungary Lešenářské práce a služby Scaffolding works & services E.ON Sverige Oskarshamn, Sweden Oprava námořních lodí Sea ship reconstruction Lešenářské práce a služby Scaffolding works and services Bergen Group Fosen LandskronaVarvet AB Švédsko/Sweden E.ON Sverige AB Oskarshamnsverkets Kraftgrupp loděnice / shipyard LandskronaVarvet, Švédsko/Sweden jaderná elektrárna / nuclear power plant Oskarshamn, Švédsko/Sweden EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. Dceřiná společnost ovládaná společností EUROMONT GROUP a. s. 25 % Subsidiary controlled by EUROMONT GROUP a. s. 25 % Sídlo / Seat: EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. ul. 28. října, Most IČO / Registration No.: Ředitel / Director: Ing. Martin Štolba telefon: Zaměření: pronájem lešeňových systémů LAYHER a LEKO lešení pro izolace a montáž potrubí a výrobních zařízení v průmyslových objektech montáž fasádních lešení montáž zavěšených lešení na ocelových průmyslových mostech a pro sanace betonových mostních konstrukcí montáž prostorových lešení v halách pro montáž konstrukce podhledů lešení okolo sil, reaktorů, kolon a komínů visutá a podpěrná lešení montáže a pronájem pojízdných lešení montáže speciálních osvětlovacích věží Specialized in: renting of LAYHER and LEKO scaffolding systems scaffolding for piping & production equipment erection & insulation (in industrial plants) erection of facade scaffolding erection of suspended scaffolding at industrial racks and for sanitation of concrete bridge structures erection of cubical scaffolding inside halls for erection of lower ceiling structures erection of scaffolding around silos, reactors, columns and chimneys suspended and supporting scaffolding erection and renting of mobile scaffolding erection of special lighting towers Zakázky v roce / References in Lešení pro opravu vyhnívací nádrže č. 7 na ÚČOV Praha Scaffolding for repair of sludge digester at Prague central sewege treatment plant Česká voda Czech Water, a. s. Praha Celoroční lešenářský servis Year-round scaffolding services Lovochemie, a. s. Lovosice Etylbenzen celoroční lešenářský servis Ethylbenzene year-round scaffolding services SYNTHOS PBR, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Lešenářský servis Scaffolding services ČEZ, a. s. Nový zdroj 660 MWe Strojovna + kotelna hlavního výrobního bloku New 660MWe block machine & boiler houses ČEZ, a. s. Komplexní obnova ETU II, 2. etapa na kotli K21 Comprehensive renewal of power-plant, 2nd stage at K21 boiler ČEZ, a. s. elektrárna / power plant ELE Ledvice elektrárna / power plant ELE Ledvice ETU Tušimice Lešenářský servis rafinérie Kralupy: inspekce, pohotovost, nadzemní rozvody Scaffolding services in refinery Kralupy: inspection, emergency, above-ground mains ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Kralupy Zarážka Litvínov Shutdown ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Fasádní lešení pro zateplení domů Facade scaffolding for building insulation Města či bytová družstva / towns or housing associations: Praha, Plzeň, Náchod, Trutnov, Lešenářský servis rafinérie Litvínov: inspekce, pohotovost, nadzemní rozvody Scaffolding services in refinery Litvinov: inspection, emergency, above-ground mains ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. refinery Litvínov Praha, Plzeň, Náchod, Trutnov, Lešenářské služby pro modernizaci rafinérie Pančevo Scaffolding services for Pancevo oil refinery modernization project Nafta Industrija Srbije (Srbsko) Pančevo, Srbsko Výstavba polybutadienové jednotky Polybutadien Unit Project scaffolding SYNTHOS PBR, s. r. o. Kralupy nad Vltavou 28 29

17 Nejvýznamnější zakázky / Significant References Realizační projektová dokumentace pro investici Rekonstrukce transformační stanice a rozvodny 6 kv - TS část VN a napojení na ŘS MicroScada Realization project documentation for investment project Restoration of transforming station & 6 kv switching room - LV and connection to Microscada control system UNIPETROL RPA, s. r. o. Chempark Litvínov-Záluží Realizační projektová dokumentace pro investici Přenos tepelného výkonu mezi Pražskou teplárenskou a Pražskými službami část VN a NN Realization project documentation for investment project Transmition of heatperformance between heating plant and incinerator - LV, MV Pražská teplárenská a. s. Praha Projektová dokumentace elektro pro investici Optimalizace výroby elektřiny soubory SO 05 (část SKŘ), SO 06 (část NN), PS 10 (VN), PS 30 (dozorna, ochrany) dokumentace skutečného provedení Complete electrical documentation for investment project Optimizing of power production - PLC, LV, MV, control room, protections As-built documentation ČEZ, a. s. Studená oprava linky na ploché sklo Float 2 část VN realizační projektová dokumentace Cold repair of float line 2 for flat glass technical documentation for electrical part (LV, MV) AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group teplárna / heating plant TDK Dvůr Králové nad Labem Teplice EG DESIGN s.r.o. Společný podnik EUROMONT GROUP a. s. (51 %) a JEKU, s. r. o. (49 %) Joint venture of EUROMONT GROUP a. s. (51 %) and JEKU, s. r. o. (49 %) Zaměření: projekční činnost v oblasti elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Sídlo /Seat: Horní Jiřetín, Dolní Jiřetín 7 IČO / Registration No.: Specialized in: designing of electrical equipment, erection, repairs, revisions and testing of electrical equipment Jednatelé společnosti / Executives: Ing. Bohumil Kučera tel.: , Ing. Petr Klíma tel.: , Ing. Václav Krůta tel.: ,

18 Odbor služeb Service Department Skladové hospodářství Zajiš ované činnosti: Skladování materiálu kovového i nekovového charakteru ve vytápěných (12 C) i nevytápěných vnitřních prostorách v paletových a policových regálech a v regálech pro tyčový materiál Skladování materiálu kovového i nekovového charakteru v přístřešcích a na zpevněných venkovních plochách volně nebo v regálech pro tyčový materiál Skladování náhradních dílů pro rotační stroje a stacionární zařízení Skladová evidence, administrace příjmu a výdeje ve vlastním IS či IS zákazníka Archivování dokumentace ke skladovanému materiálu dle ČSN EN Posuzování shody dodaného materiálu s objednávkou Inventarizace průběžná i jednorázová Identifikace materiálu podle metodiky zákazníka (tavby, výrobní čísla, normy ČSN EN apod.) Pozitivní materiálová identifikace (ověření bonity materiálu, zjištění jakosti materiálu pomocí zařízení SPECTROTEST CCD) Sledování životnosti skladovaného materiálu a jeho technické zabezpečení (otáčení, promazávání, balení aj.) Manipulace s materiálem (specializované zakladače, vysoko- a nízkozdvižné vozíky Jungheinrich) Vychystávání materiálu pro hromadný odvoz (příprava pro větší investiční akce či odstávky) dle požadavků zákazníka Na větších akcích zřízení a administrace provizorního skladu přímo na stavbě Návrh na optimalizaci skladové zásoby Návrh na likvidaci a zajištění vlastní likvidace nadbytečných zásob Výroba plochého těsnění Likvidace obalového materiálu i nebezpečného odpadu Lokalizace Kanceláře a skladové objekty se nacházejí v areálu EUROMONT GROUP a. s. v Dolním Jiřetíně (v blízkosti areálu UNIPETROL RPA, s. r. o.). Další skladovací prostory jsou Mostě-Velebudicích v a v areálu SYNTHOS Kralupy, a. s. EUROMONT GROUP a. s. poskytuje skladové služby společnostem ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., G7, a. s., Nemak Czech Republic, s. r. o. Stock Management Activities provided: Storage of metallic and non-metallic material in heated (12 C) and unheated interiors on pallet racking, shelf racks and on bar storage racks Storage of metallic and non-metallic material in sheds and on reinforced outdoor surfaces stored freely or on bar storage racks Storage of spare parts for rotating machines and stationery equipment Stock records, administration of intake and output in own IS or customer s IS Archiving of documentation of stored goods in accordance with ČSN EN standard Examining of conformity of delivered material with order specification Material stocktaking continuous or one-shot Material identification according to customer s methodic (melting numbers, serial numbers, standards ČSN EN etc.) Positive material identification (verification or recognition of material class using SPECTROTEST CCD device) Monitoring of material service life and its maintenance (turning, lubrication, packing etc.) Manipulation with material (specialized stackers, forklifts, low-lifts Jungheinrich) Expedition of material for batch transit (preparation for larger investment projects or for shut-downs) according to customer s requirements Establishment & administration of temporary warehouse on the site (large volume projects) Proposal for optimization of warehouse stock Proposal for disposal and ensuring of own disposal of surplus stock Fabrication of flat gaskets Disposal of packaging material and of dangerous disposal Localization Offices and warehouses are situated in the premises of EUROMONT GROUP a. s. in Dolní Jiřetín (near UNIPETROL RPA, s. r. o.). Other warehouses are in Most-Velebudice and in area of SYNTHOS Kralupy a. s. EUROMONT GROUP a. s. operates warehouses for: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., G7 a. s., Nemak Czech Republic s. r. o. Dopravní služby & speciální zařízení Zajiš ované činnosti: Logistika nakládka, vykládka a jiné manipulace s materiálem/zařízením dle požadavků zákazníka Nákladní doprava Nákladní automobily: Renault Midlum (4,5 t), Avia (4,5 t), Iveco Daily (3 t; s hydraulickou rukou) Traktory + přívěsy Autojeřáby: Demag AC 30 a Demag AC 40 Vysokozdvižné vozíky (2,4 a 5,5 t; s registrační značkou možnost pohybu po silnici) Speciální mechanismy Rýpadlo/nakladač Manitou MLB 625T Nakladač Caterpillar 242B Montážní plošina Haulotte H 15 SX (prac. výška 15 m, nosnost 0,7 t, koš 1,8 x 6 m) Mobilní kompresory Mobilní elektrocentrály Vedoucí odboru Služeb / Head of Service Department: Jaroslav Zeman telefon: mobil: Počet techniků: 5 Number of technicians: 5 Počet dělníků: 15 Number of workers: 15 Transport Services & Special Equipment Activities provided: Logistics Loading, unloading and other manipulation with material/equipment according to customer s requirements Truck traffic Trucks: Renault Midlum (4,5 t), Avia (4,5 t), Iveco Daily (3 t; with hydraulic arm) Tractors + trailers Auto cranes: Demag AC 30 and Demag AC 40 Fork-lift trucks (2,4 a 5,5 t; with registration for operation on the roads) Special mechanisms Excavator/loader Manitou MLB 625T Loader Caterpillar 242B Assembly platform Haulotte H 15 SX (working height 15 m, loading capacity 0,7 t, basket 1,8 x 6 m) Mobile compressors Mobile electrical exchanges 32 33

19 VYTAHOVÁK SVAZKŮ hydraulický vytahovák MAUS model MEF EXPRESS-2000/75D pro vytahování a zasouvání výměníkových svazků COIL BUNDLE EXTRACTOR hydraulic extractor MAUS model MEF EXPRESS-2000/75D for extracting and inserting exchanger coil bundles MOBILNÍ SOUSTRUH mobilní obráběcí zařízení na příruby ø mm (ø 12 48) MOBILE TURNING LATHE mobile turning device for flanges Dia mm (Dia 12 48) HYDRAULICKÝ UTAHOVÁK utahování šroubových spojů pomocí hydraulických hlav utahovací zařízení s nastavením momentu BESTMA, typ torcup-7 HYDRAULIC TIGHTENER bolt connections utilizing hydraulic heads. Hydraulic tightening device with torque setting BESTMA, torcup-7 type. Speciální nabídky / Special Offers Pro potřeby montáží, údržby a oprav průmyslových zařízení má společnost EUROMONT GROUP a. s. k dispozici vysoce specializované přístroje a stroje. Technické parametry a kontakty na Hydraulický vytahovák jeřábového typu (k jeho provozu je třeba jeřáb) se používá jak pro vytahování, tak i zasouvání výměníkových svazků. Je vhodný pro využití ve větších výškách. Stroj je poháněn vlastním dieselovým motorem Lombardini o síle 35,2 koní, čímž přímo v provozu odpadá starost o zajiš ování přídavného pohonu. Hlavní příkazy lze zadávat pomocí dálkového ovladače, ale veškeré úkoly se (i z důvodu bezpečnosti), dají řídít přímo z operačního panelu na stroji. Vytahovák je našim zákazníkům k dispozici i s řádně vyškolenou obsluhou. Splňuje všechny standardy jakosti i bezpečnosti, a je opatřen platným certifikátem CE. Zařízení TDF-2 je určeno k opracování těsnících ploch a přírub na armaturách, válcích, čerpadlech, tělesech čerpadel ap. Průměr opracování: min. 300 mm, max mm Přepravní hmotnost s dřevěnou bednou: cca 420 kg Utahovací zařízení s nastavením momentu BEST- MA torcup + tlaková jednotka typu EHP, je plněno hydraulickým tlakovým olejem. Hydraulický tlak daný hydraulickou pumpou je generován soustavou válec/píst a je zachycena nástrčnou opěrou DMA přes vhodnou opěrnou plochu. Momentová hlavice BESTMA torcup zajistí přesné a bezpečné dotažení nebo uvolnění, šroubových spojů do hodnoty nastavení momentu 10,060 Nm s přesností +/-3 %, pomocí provozního tlaku bar, opěra pro zachycení reakční síly umožňuje opření v rozsahu 360. The EUROMONT GROUP Company is equipped with highly specialized instruments and machines for assembling, maintenance and repairs of industrial equipment Technical parameters and contacts see Hydraulic extractor of a crane type (a crane is necessary for operation) is used not only for extracting but also for inserting heat exchanger bundles. Suitable for utilization with high installations. The machine is driven by its Lombardini diesel engine of 35.2 HP so that there is no need of any additional drive in operation. Main commands are given from a remote control but entire tasks can be controlled, because of safety, directly from the operator s board at the machine. The extractor is to our customers available including trained operators. This hydraulic coil bundle extractor follows all standards with regards to quality and safety and has a valid CE certification. The TDF-2 device is intended for machining of sealing surfaces and flanges at valves, drums, pumps, pump bodies etc. Machining diameter: min. 300 mm, max mm Transport weight with a wooden box: about 420 kg Hydraulic tightening device with torque setting BESTMA, torcup type + pressurising unit, EHP type, is filled with hydraulic pressure oil. The hydraulic pressure created by a hydraulic pump is generated in the system drum/piston and is fixed by a pull-in DMA support across a suitable suppor-ting face. The torque head BESTMA torcup provides a precise and safe tightening or loosening of bolt connections up to the set torque of Nm with the accuracy of +/-3 % utilizing the operational pressure of bar, the support for taking up the reac-tion force enables a support of

20 Výrok auditora (zkrácená verze) Auditor s Statement (abbreviated version) BEZ VÝHRAD Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti EUROMONT GROUP a. s., sestavenou k 31. prosinci za období od 1. ledna do 31. prosince, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti EUROMONT GROUP a. s. k 31. prosinci a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna do 31. prosince v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ernst & Young Audit, s. r. o., osvědčení č. 401 zastoupený partnerem Milan Kočka auditor, osvědčení č dubna 2012 Praha, Česká republika WITH NO RESERVATIONS We have audited the financial statements of EUROMONT GROUP a. s., as of 31 December, i.e. Balance Sheet, Income Statement, Statement on Owner s Equity, Cash Flow Statement, including description of used significant accounting methods. The audit has been performed in accordance with Act on Auditors, International Auditors Standards and related application amendments of the Auditors Chamber of the Czech Republic. We are obliged to keep ethical standards in accordance with these regulations and to schedule and perform the audit in such a way so that to have a relevant confidence the financial statements do not include any Essentials irregularities. The audit includes auditor procedures aimed at acquiring evidence information on figures and facts given in financial statements. The audit includes also the assessment on suitability of accounting methods being used as well, the adequacy of accounting estimations having been performed by the company s management and the assessment of the whole financial statements presentation. In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of EUROMONT GROUP a. s. as at 31 December, and its financial performance and its cash flows for the year then ended accordance with accounting principles generally accepted in the Czech republic. Ernst & Young Audit & Advisory, s. r. o., member of concern, certificate Nr. 401 represented by Milan Kočka, auditor, certificate Nr April 2012 Prague, Czech Republic 36

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

výroèní zpráva / annual report

výroèní zpráva / annual report výroèní zpráva / annual report 2000 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více