PORTRÉT PLEMENE. Koãka s ostr mi zoubky. Turecká kočka van. Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter. 16 Na e KOâKY 5/05

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTRÉT PLEMENE. Koãka s ostr mi zoubky. Turecká kočka van. Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter. 16 Na e KOâKY 5/05"

Transkript

1 Koãka s ostr mi zoubky Turecká kočka van Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter 16 Na e KOâKY 5/05

2 Vrozená láska k vodû, bezuzdné kousání z lásky, barevní mot lci na hlavû? UÏ to jsou neobvyklé atributy, které jsou pfiiãítány tureck m vankám. NejenÏe patfií k nejvzácnûj ím koãiãím plemenûm na svûtû, ale navíc si zfiejmû uchovaly i zvlá tnosti, které bychom u mnoha jin ch koãek marnû hledali. K dysi pr b valy oblíbenou potravou vanek, volnû Ïijících v Turecku, malé rybky ze Solného sodného jezera (jezera Van) v jihov chodní Anatolii. Ve vodách obsahujících mnoïství minerálû údajnû beztak existuje jen jeden druh ryb a ten pr tûmto krásn m ãtvernoïcûm obzvlá È zachutnal. JelikoÏ jsou koãky chytré a nevystavují se zbyteãnû nepfiíjemn m situacím, nelovily tyto rafinované polodlouhosrsté koãky potravu s obsahem jodu pfiímo z jezera, ale z uï ích sladkovodních pfiítokû. Tak alespoà praví legenda. MAJÍ VANKY RÁDY VODU? MoÏná tyto pomûrnû velké koãky pfii shánûní potravy obãas spadly do vody a dokonce se jim to zalíbilo. To by mohlo b t vysvûtlení, proã turecké vanky nemají odpor k mokrému Ïivlu. Sice by bylo pfiehnané tvrdit, Ïe jsou to nad ení plavci, ale mnozí zástupci tohoto plemene jsou vodû nápadnû naklonûni. MÛÏeme napfiíklad vidût, jak se snaïí po osprchování dvounoïce rychle proniknout do mokré kabinky a nad enû tam olizují kapky vody z podlahy. Mokré tlapky jim zjevnû vûbec nevadí. I siln liják nechává nûkteré turecké vanky naprosto v klidu. Jiné v ak naopak nemají takové sprchování pod ir m nebem nijak v oblibû. Údajnû pr existují i vanky, které v létû nad enû plavou v zahradním rybníãku. Pokud tomu tak skuteãnû je, jsou to vzácné v jimky. Kli é o vodní kryse v koãiãí kûïi je rozhodnû silnû pfiehnané. Kdo hledá domácí zvífie s takov mi vlastnostmi, mûl by si rad i pofiídit akvarijní rybiãku. Nespoutan temperament potfiebuje ventil NùKDY BOU LIVÉ, JINDY NùÎNÉ Kluzk upináã by ov em svému majiteli nedokázal nabídnout vá nivé nûïnosti a v levy temperamentu. Turecké vanky jsou známé sv mi boufiliv mi záchvaty mazlení, které nûkdy vrcholí aï bolestiv m kousáním z lásky. Nedají se také podceàovat, kdyï mají svou ílenou pûtiminutovku. To pak pfied nimi není v bezpeãí Ïádná hraãka a ony pobíhají po schodech nahoru a dolû cel m domem. Ne, skuteãnû nejsou proslavené rozváïnou povahou, n brï neúnavnou energií a podnikavostí. P INES! Vhodn m ventilem pro pfiekypující energii je ostatnû aportování. Abyste mohli holdovat tomuto sportu, nemusíte si pofiizovat loveckého psa: aspoà ne v pfiípadû, Ïe máte tureckou van. Tito podsadití ãtvernoïci ãasto rádi aportují Na e KOâKY 5/05 17

3 Voln v bûh v zahradû je vítan, ale není nezbytn a neunaví je opakovanû pfiiná et míãek, kter jste jim hodili uï dvacetkrát pfiedtím. Kdyby vás aportování pfiestalo bavit, mûïete svého hravého turka nauãit i drobné umûlecké kousky, napfiíklad vyskakovat na povel na Ïidli, otevírat dvefie cílen m skokem na kliku nebo stavût se na zadní. Îe vám to pfiipadá pfiehnané? Tak sledujte, co turecké vanky dokáïou vymyslet, kdyï se nudí. Po jejich zásahu vypadají mnohé atníky jako po vichfiici, tkaniãky od bot jsou pfiehryzané a nezastaví se ani pfied jin mi odváïn mi ãtveráck mi kousky. Znalci tohoto plemene vûdí, Ïe vanky jsou nûkdy nevypoãitatelné. PODLEHLY JEJICH KOUZLU Jejich kouzlu podlehly i dvû Angliãanky, jimï vdûãíme za objev tûchto vesel ch jezerních koãek. Do lo k nûmu vlastnû náhodou: L. Lushingtonová a S. Hallidayová se vydaly s fotoaparáty do Turecka, aby tam pátraly po pûvodní formû turecké angory. Nenarazily v ak na tajemné pfiedky, n brï na bílé koãky s hedvábnou srstí zdobenou tmavû ãerven mi znaky na hlavû a ocasu. Dámy byly nesmírnû udivené, protoïe tyto nádherné koãky náleïely ke zcela jinému typu neï angory a navíc Ïily volnû nebo u soukrom ch majitelû, zatímco angory uï byly dávno cílenû chovány v ankarské zoologické zahradû. Turky zfiejmû nad ení obou Angliãanek dojalo, protoïe jim darovali párek koãek, kter byl importován pfiímo do Anglie. Obû tyto koãky se pr v roce 1955 staly základem svûtového chovu tureck ch vanek, a proto jim náleïí legendární sláva. O ãtrnáct let pozdûji do lo k importu Sociální kontakty jsou pro tyto snûhobílé koãky s barevn m mot lkem na hlavû dûleïité 18 Na e KOâKY 5/05

4 dal ích dvou, které doplnily slavnou chovatelskou stanici Kastamanou. BOJ O BARVY Hlavní boom, pokud se o nûm dá hovofiit, zaãal pfiibliïnû v polovinû 70. let 20. století. V roce 1969 uznal anglick svaz koãek GCCF oficiálnû plemeno turecká van v barvû ãervenobílé (auburn-white) a uznání FIFe následovalo tfii roky nato. V roce 1986 byla uznána i krémová varianta a od roku 1998 uznává FIFe i v echny dal í barevné rázy. Dánsko, Holandsko, v carsko, védsko a USA mezitím nezávisle na sobû importovaly dal í vany a zakládaly pion rské chovy. AUBURN-WHITE A CREME -WHITE Auburn-white a creme-white jsou jediné pravé barvy tureck ch vanû, prohla ovali angliãtí, v car tí a nûmeãtí chovatelé a tím vzbudili hnûv americk ch, holandsk ch, dánsk ch a védsk ch chovatelû, ktefií z Turecka importovali i varianty jin ch barev jako ãernobílou a tabby -bílou, a tak umoïnili barevné varianty tortie-white a tabby-tortie-white, které jsou dosud velmi vzácné. Uznání tureck ch vanek jin ch barev, tedy takov ch, které nemají barvy ãerveno nebo krémovû bílou, je pro mnohé dodnes kamenem úrazu. Pfiitom není zdaleka jisté, Ïe v echny turecké koãky Ïijící u jezera Van byly také skuteãnû ãervenobílé. CIZINA TO NEVIDÍ TAK P ÍSNù Jedni tomu fiíkají rozmûlàování, jiní obohacování ale aè tak, ãi tak: v USA, Holandsku, Dánsku a védsku uï jsou turecké vanky jin ch barev neodmyslitelné od chovu. Kromû roz ífiení barev osvû- Ïilo podle názoru mnoha chovatelû zakfiíïení jin ch plemen i pomûrnû mal genpool, coï jistû prospûlo zdraví plemene. A nové barvy zfiejmû nejsou jen v sledkem zakfiiïování, ale i cíleného importu koãek jin ch barev z jejich turecké vlasti. Tak napfiíklad ãervenobílá turecká dáma Hediye Bitlis den byla svou pozdûj í majitelkou importována z Turecka osobnû, aby poloïila základní kámen holandského barevného chovu. âistû bílá polodlouhosrstá turecká van s rûznobarevn ma oãima se dostala zturecka do USA a pfiekvapila své nové majitele ãervenobíl mi, Ïelvovinovû bíl mi a ãernobíl mi koèaty. Geneticky to byla Ïelvovinová koãka. Chovatelé zastávající zakfiiïování jednomyslnû hájili stanovisko, Ïe tureãtí vanové jin ch barev odpovídají povahou i typem pfiesnû pfiedstavû, jakou mají o vankách znalci: jsou Pofiád na v pravû za dobrodruïstvím apotû ením: to je pro vanky typické Na e KOâKY 5/05 19

5 Voliéra mûïe b t vhodn m doplàkem k chovu v bytû temperamentní, teatrální, pfiítulné, inteligentní a vût inou milují vodu. Co tedy hovofií proti outcrossingov m programûm, snad kromû osobního vkusu? KOâKY SE SRDCEM PRO DùTI AÈ se rozhodnete pro tureckou van v klasick ch barvách, nebo jinak barevnou: tento turek se silnou vûlí vás rozhodnû okouzlí svou vazbou na rodinu. Vût ina temperamentních vanek miluje Ïivot uprostfied celé rodiny vãetnû dûtí. Jsou to robustní kamarádi, ktefií hned nemají dvounohému potomstvu v echno za zlé. Vanky obdafiené pevn mi nervy a slunnou povahou sná ejí s klidem ruch ve víceãlenné rodinû. Na hluk a spûch nereagují tak citlivû jako nûkterá jiná plemena. Pfiesto bychom nemûli jejich dobromyslnost a spoleãenskou povahu pfietûïovat. âtvernoïec musí mít moïnost stáhnout se do ústraní, kdyï je toho na nûj moc. Dûti by se mûly podle svého vûku nauãit jak s koãkou zacházet. Dokud to nedovedou odhadnout, nemûli bychom je nechávat hrát si a mazlit se s koãkou bez dozoru. I trpûlivost chápajících koãek má totiï své meze, a pak mûïe zasadit i bolestivé seknutí tlapkou. V LÉTù VZDU NÁ, V ZIMù HU ATÁ Nelze vylouãit, Ïe vanky jsou skuteãnû pfiírodní plemeno, jejichï pûvodní vlastí bylo okolí jezera Van. Svûdãí o tom napfiíklad i srst pfiizpûsobená extrémním klimatick m podmínkám. Zatímco v létû mají tyto snûhobílé koãky s barevn m mot lkem na hlavû vzdu n odûv, v zimních mûsících se jejich srst promûní v huàat koïí ek, kterému neublíïí chlad ani vlhko. JelikoÏ podnebí v jihov chodní Anatolii je známé velmi hork mi a such mi letními mûsíci a ledovû chladn mi zimami, musí se tamûj í zvífiecí svût tûmto nepfiíjemn m podmínkám umût pfiizpûsobit. Navzdory bohaté srsti nejsou tureãtí vanové nijak nároãní na péãi. Jedno aï dvû kartáãování t dnû naprosto postaãí k udrïení upraveného dojmu. Místa za u ima, v podpaïních jamkách a na vnitfiní stranû stehen je tfieba obãas zkontrolovat, zda nezaãínají plstnatût. Tvofií se tam totiï uzlíky snáze neï na jin ch místech tûla. KdyÏ takov uzlík najdeme, mûïeme zamotané chlupy opatrnû rozplést prsty a pak ho citlivû proãesat hfiebenem se irok mi zuby. Pak celou oblast jako obvykle krátce rozãe eme. U tvrdo íjn ch uzlíkû nám pomûïe trimovací nûï nebo nûïky. Pokud nûco ulpí na srsti po vykonání potfieby, posypeme v e dûtsk m pudrem, necháme zaschnout a pak jednodu e vyãe eme. Text a foto Gabriele Metzová Jestli jsme, nebo nejsme pfiírodní plemeno, to je ve hvûzdách. 20 Na e KOâKY 5/05

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06 Rozpoznání a léãba nemocí psû 18 Na e KOâKY 9/06 Bengálské kočky Ano, koãky patfií k vrcholûm kmenového v voje savcû. Odborníci na to mají dûkazy. Ve skuteãnosti to není ani tfieba dokazovat. KaÏd z nás

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

058-111 Profily OK 5.12.2008 16:32 Stránka 58 PROFIL. Highend Report prosinec 2008

058-111 Profily OK 5.12.2008 16:32 Stránka 58 PROFIL. Highend Report prosinec 2008 058-111 Profily OK 5.12.2008 16:32 Stránka 58 PROFIL 58 Highend Report prosinec 2008 058-111 Profily OK 5.12.2008 16:32 Stránka 59 Podlahové reproduktorové soustavy Vivid Audio G1 Giya Lubomír Vlk Obdivuji

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více