12/2011 č ročník 114

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2011 č. 1230 ročník 114"

Transkript

1 12/2011 č ročník 114

2 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí osm set korun. Jsou snad padlí na hlavu?, fiíkám si a odcházím. Narazím na stánek s denním tiskem. Vyz vavá obálka nedûlního Blesku na mû zaútoãí fotografií nahatého (skoro), známého a pro mne dosud naprosto seriózního herce, kter nedávno oslavil sedmdesátiny. Fotografie je doprovázena mnohoslibn m titulkem: Proã se rád svlékám. Titulní stranu doplàuje unyl obrázek zpûvaãky Barto ové, kter podtrhuje sdûlení, Ïe plakala ãtyfii dny. Chudinka, myslím si, to bych nevydrïel. Navnadûn sáhnu do regálu a listuji: politik Bárta, magnát Babi, plejáda tu i cizozemsk ch hercû, ale také svûtoznám plastick chirurg, uveden bombastick m titulkem: âeká na mû pacientka znetvofiená louhem. O pár stránek dál velké interview s pornohercem, obklopen m hejnem mnohoslibnû se tváfiících dívek. Je to fakt síla. Na scénû se objevují renomovan vûdec, problematick politik, podezfiel podnikatel, slavn herec i obskurní dûvenky z polosvûta tak pospolu, Ïe tu vzniká dojem, Ïe jde o jeden svût. Svût, zprostfiedkovan lechtiv mi obrázky s chytlav mi titulky, doplnûn mi prostink m jazykem pavlaãov ch drben. Pikantérie, pfieváïnû o slavn ch, úspû n ch a bohat ch. Pokfiiven obraz svûta na í pfiítomnosti, kter konzumuje dennû nûkolik set tisíc ãtenáfiû. Svût bezobsaïn, bez nároku na lidsk intelekt. Masov voyerismus. eknete si: co se rozãiluje, vïdyè je to bulvár, ten chce jen bavit. Nemá ambici b t vkusn a objektivní. A kaïd rozumn ãlovûk ho tak bere. OK. Ale pfiesto: nepfiipadá vám takhle zplo tûlá a optikou klíãové dírky nazíraná podoba na í pfiítomnosti, servírovaná 365 dnû v roce, nebezpeãná? Doma mne zaujaly minipfiíbûhy v Lidov ch novinách. Do malého nakladatelství nastoupila ãerstvá stfiedo kolaãka. Ukradla zamûstnavateli tfii balíky papíru a divila se, Ïe je musela vrátit. VÏdyÈ v práci je papíru plno! Aã nedotãena zku eností reálného socialismu, kde kdo nekradl, okrádal rodinu, jakoby si geneticky pfienesla nulov respekt k cizímu majetku od sv ch pfiedchûdcû. Poru ováním lidsk ch práv dokonce hrozili zamûstnanci reklamní agentury, kdyï jim majitel zaãal kontrolovat y, protoïe zjistil, Ïe nav tûvují webové stránky s rozehran mi gameskami, za které musel zaplatit. Doãetl jsem se i to, Ïe nekradou jenom politici, ale Ïe nejãastûj ím typem hospodáfiské kriminality je zpronevûra majetku firmy jejími zamûstnanci! A dokonce stoupla oproti loàskému roku z 24 na 29 procent. TakÏe suma sumárum: tfietina ãesk ch firem trpí nepoctivostí sv ch zamûstnancû. Nepoctivost v na í spoleãnosti se promítá do hospodáfisk ch ztrát v fiádu stamiliónû korun roãnû. A vlastní zamûstnanci se na ní podílejí z neuvûfiiteln ch 67 procent! Lidová moudrost praví, Ïe ryba smrdí od hlavy. Nelze se v ak tváfiit, Ïe nám dnes zavání jen hlava, kdyï uï i ocas hnije. Zdaleka zde neplatí, Ïe jsou to jen Oni, ti nahofie, co za v echno mohou. To je optika zplo tûlé a pokfiivenû vnímané reality, kde úspûch a bohatství jsou automaticky spojovány s podvodem. A zároveà s vûdomím, Ïe poctivost se míjí s úspûchem a ãestné jednání si mohou dovolit jen úspû ní a bohatí. Zkrátka optika bulváru! Proto tolerujeme bulvarizaci kaïdodenního Ïivota, kde lze dnes ustát jak koli skandál. Tolerujeme, Ïe ho za nûkolik dnû pfiekryje nûjak dal í. Jsme líní vyhledávat a vyhodnocovat informace. Jsme líní prosazovat a bránit svûj názor. Místo toho sledujeme stupidní seriály a místo názorû a zpráv si ãteme o celebritách. Masochisticky se vyïíváme v tom, jak hrozné panují pomûry, ale sami pro jejich zmûnu nedûláme nic. Chceme b t za vodou, aè to stojí, co chce. Ze zákazníka nás zajímá jenom jeho kupní síla. Ten prodavaã vánoãních stromkû pfied na ím Lidlem, ten o tom ví svoje. Je tû se vám zdá, Ïe bulvár je jenom zábavn? Na tûstí nemám ambici házet v echny lidi do jednoho pytle. Podveãer adventní nedûle je vymezen koncertu, jehoï smyslem je získat prostfiedky pro potfiebné hendikepované lidi. PÛldruhou hodinu jsem se tû il z altruismu lidí, ktefií svou práci chápou jako poslání pomáhat druh m. âiní tak s neokázalou samozfiejmostí tûch, ktefií jsou zvyklí Ïít ve sluïbû pro lidi kolem sebe. Ten záïitek byl umocnûn znovu potvrzen m vûdomím, Ïe i v dne ním veskrze konzumním svûtû je potfieba lidské sounáleïitosti a solidarity mezi na imi spoluobãany Ïivá a Ïivotaschopná. Mnozí z nich jsou pro to ochotni podûlit se i o své peníze. A to nejen v dobû adventní a vánoãní. V em lidem dobré vûle, za které ãtenáfie Typografie povaïuji, pfieji krásné, pohodové Vánoce, tûstí, zdraví a pozitivní energii. Jan Sehnal Obálku pro prosincové ãíslo ãasopisu Typografia navrhl Marek Fanta (*1986), kter je absolvent Soukromé vy í odborné koly umûní a reklamy, Orange Factory v Praze. Má hodinky s Mickeyem, nosí br le (samo Ïe designov ), ujíïdí si na teniskách (nejlep í jsou ZXka), obãas i nûco cvakne na starou patnou 8Mku, fiídí R5, ale Ïádnej tuàák, fuãáky uï moc ne, ale ty písmenka pofiád... Typografia digitální 12/2011 je vyti tûná na novém stroji Xerox DocuColor 8080 a na polyesterovém materiálu Xerox Premium Never Tear. Více ãtûte v Typografii digitální. Vánoãní pohodu, dobré zdraví, a mnoho úspûchû v novém roce vám pfieje TYPOGRAFIA

3 Obsah Contents 1 Ed Boogard ízení pohybliv ch dat správn m smûrem Driving movable data in the right direction 4 Inovace/novinky/racionalizace, Efektivnûj í a rychlej í tisk Innovation/news/rationalization, More efficient and faster printing 5 Media drupa 2012 Oborová iniciativa pofiádá speciální pfiehlídku Trvalost Media drupa 2012 Industry initiative organises the special show Sustainability 6 drupa 2012 World Tour vstupuje do klíãové fáze: PfiibliÏnû 60 drupa akcí ve více neï 40 zemích The drupa 2012 World Tour is entering its crucial phase: Around 60 drupa events in more than 40 countries 7 Anketa Web-to-print v tiskárnách Questionnaire Web-to-print in printing houses 8 drupa innovation park 2012 s inteligentním fie ením pro tiskov, reklamní a on-line prûmysl drupa innovation park 2012 with smart solutions for the print, advertising and online industry 9 PR Böttcher PR Böttcher 10 Ondfiej Sedláãek Vtipnû a kreativnû. Jak ostatnû jinak! Funny and creative. How else indeed! 12 Jednou vûtou, tfiemi vûtami One sentence, three sentences 13 Milan Lelek Budoucí ance tiskového prûmyslu Future chances of printing industry 16 Rozhovor s panem Koji Ishii ze spoleãnosti Ryobi Interview with Mr. Koji Ishii from the Ryobi 18 Stránky MistrÛ # let od narození Jifiího Melantricha z Aventina Pages of Misters # years since the birth of Jifií Melantrich z Aventina 20 Jana Vránková Knihy potfiebnûj í neï ty ostatní Books needed more than others 21 Aktuality z domova a ze zahraniãí Actualities from printing industry 24 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny Kolegium Typografie introduces its members Typografia digitální Pfiíloha o digitálním tisku ti tûná digitálním tiskem Více uvnitfi ãísla Typografia 12/2011/1230/roãník 114 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Jan Král, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Marek Fanta, Orange Factory Soukromá vy í odborná kola umûní a reklamy Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Tisk Tercie Praha spol. s r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Toto ãíslo je ti tûno barvami dodan mi firmou Michael Huber CZ ízení pohybliv ch dat správn m smûrem Tisk s pouïitím pohybliv ch liter se zmûnil na tisk s pouïitím pohybliv ch dat. Je to jiï témûfi osm let, co Bernhard Schreier, fieditel Heidelbergu, parafrázoval GutenbergÛv vynález, aby popsal transformaci oboru. A od té doby se data pohybují stále rychleji a do stále více smûrû. V e, co mûïe b t online, bude online, prohlásil v záfií Bernhard Schreier nyní jmenovan prezidentem drupy 2012 ve svém projevu na GraphExpu A to v e samozfiejmû zahrnuje také polygrafick prûmysl. Kdo by si pfied pouh mi tfiemi roky umûl pfiedstavit, Ïe bude moïno mít pfiístup ke v em potfiebn m informacím z tiskárny prostfiednictvím urãité aplikace na smartphonu? Nebo Ïe va i zákazníci si budou moci prohlédnout, okomentovat a schválit zakázku na sv ch ipadech? KdyÏ firma Apple ohlásila nov iphone s pouïitím 3G, konala se právû drupa A ipad v té dobû je tû neexistoval. Zvolte si aplikaci Nyní aplikace Heidelbergu Prinect Mobile spojí vá smartphone pfiímo s pracovi tûm, kde si mûïete zkontrolovat stav zakázky, sledovat v kazy ze v ech strojû a dokonce analyzovat v robu bûhem smûny. Aplikace spoleãnosti Agfa Apogee Prepress vám zajistí rychlou kontrolu konkrétní pracovní operace bûhem v roby na va em iphonu, ipadu nebo ipod Touch. Tato aplikace umí zobrazit jednoduch pfiehled stavu zafiízení na prepress, vãetnû nátiskû, systému CtP a dal ích v stupních zafiízení, fiíká Erik Peeters, marketingov manaïer pro Apogee spoleãnosti Agfa Graphics. A aplikace spoleãnosti Fujifilm XMF Remote mûní zpûsob, jak m tiskárny a jejich zákazníci spolupracují, jak na UK Publishing Expo 2011 vysvûtlil John Davies, manaïer pro fie ení pracovních tokû Fujifilm Europe: Ti, kdo kupují tiskové materiály, jsou pfiedev ím kreativní lidé a jsou to právû kreativní osoby, které velmi brzy pfiijaly technologii ipad a zaãaly ji pouïívat jako profesionální obchodní nástroj. Pokud chceme roz ífiit zku enosti kreativcû, ktefií jsou odpovûdní za zadání a schválení tiskové zakázky, musíme jim poskytnout nástroje, se kter mi chtûjí pracovat. Posun k softwaru V období mezi poslední drupou a roãníkem 2012 dopadla na kapitálové investice globální krize. Polygrafické spoleãnosti jsou nuceny hledat nové zpûsoby, jak inovovat a zlep it svou ãinnost bez velk ch investic do strojû nebo vybavení. Pfiesun zájmu k softwaru a zamûfiení se na manipulaci s daty a informacemi umoïnilo nabízet dostupná fie ení, která zv í produktivitu, efektivnost i marïe. Kromû toho je moïno nabídnout zákazníkûm nové sluïby a produkty, coï mûïe zároveà otevfiít nové trhy. Jak ukazuje software, jako napfi. DirectSmile a XMpie, variabilní data

4 Typografia neznamenají pouze, Ïe mûïete tisk personalizovat, ale mûïete ho propojit s em, osobními webov mi stránkami a zprávami pfies mobilní telefon. Informace a technologie Drupa 2012 má za cíl ukázat, Ïe tisk jsou dnes opravdu informace a technologie. Jak se z fiádkû olova staly proudy bitû a bytû, digitální informace dramaticky mûní polygrafick prûmysl. UmoÏÀují, aby se v robní proces stal vysoce automatizovan m a standardizovan m na základû tvorby propojen ch pracovních tokû od zaãátku do konce. Tisk není díky propojení obchodních a v robních dat pouze rychlej í a v konnûj í, ale je také pruïnûj í a efektivnûj í tím, Ïe pouïívá kreativní data na digitálních tiskov ch strojích, které vyrábûjí vysoce segmentované nebo dokonce personalizované ti tûné v robky. Digitální informace mûní polygrafick prûmysl tím, Ïe mûní zpûsob, jak m se vzájemnû ovlivàují tiskárny a jejich zákazníci, jak komunikují a spolupracují. Web-to-print, pfiedstavuje nov zpûsob vyïádání a podávání nabídek, v mûny informací o zakázce, aktualizace záznamû, provádûní nátiskû a sledování zakázky. Posilují spolupráci, protoïe z tiskáren se stávají poskytovatelé fie ení pro zákazníky. Oslabují spolupráci, protoïe zákazníci se obracejí na vysoce transparentní internetov trh. A digitální informace mûní tvar a formu souãasnû s tím, jak se objevují dal í a dal í nové alternativy tisku, jako jsou e-knihy a tablety. Ty pfiitahují stále vût í ãást pohybliv ch dat, protoïe jak tiskárny, tak spotfiebitelé zaãínají dávat pfiednost pixelûm pfied papírem. Automatizace v roby Nejv znamnûj ím trendem na drupû 2008 byla snaha v ech firem v oblasti pfiedtiskové pfiípravy, tisku a dokonãujícího zpracování vyvíjet IT fie ení zamûfiená na automatizaci a fiízení celého grafického workflow, fiíká italská odbornice na pfiedtiskovou pfiípravu Ester Crisanti. Mnohá fie ení se zamûfiují na zaji tûní v mûny sloïek, jiná se specializují na kontrolu barevné reprodukce na tiskovém stroji a kromû toho zde je technologie JDF. Crossmedia publishing a hybridní workflow byly na drupû 2008 novinkou a souãasnû s tím se zde objevily rûzné zajímavé nabídky, které se nyní po 4 letech stávají mocnou realitou. Nejdfiíve spoleãnost Fujifilm zaãlenila Adobe PDF Print Engine do srdce XMF workflow na bázi JDF. A brzy následovaly dal í, jako napfi. ApogeeX od firmy Agfa, TrueFlow od firmy Screen, Prinergy od firmy Kodak a FreeFlow Print Server od Xeroxu. Tato komplexní PDF fie ení workflow nyní zaruãují konzistentní v kon a umoïàují pracovat se skuteãnû hybridním workflow, kombinovat klasick a digitální tisk, umoïàují crossmedia workflow, vãetnû v ech druhû elektronick ch médií. Hybridní workflow Na drupu 2012 pfiijdou hybridní workflows, fiíká Gareth Ward, editor ãasopisu Print Business (VB), kdyï hodnotí v voj od poslední drupy: Ony ve skuteãnosti neexistují, spí e jde o kombinované workflows a není tady Ïádná velká chuè je opravdu pouïívat. Kupfiedu jde MIS, ale s rûzn mi poïadavky v rûzn ch zemích nelze fiíci, Ïe by prûmysl nûjak zmûnily. Nejv znamnûj ím prvkem je web-to-print, i kdyï ani ten se nepouïívá ve v ech zemích zpûsobem, jak m se vyuïívá v Nûmecku. A automatizace zûstává ve vût inû provozû stále spí e ve formû koncepce neï praxe. Eddy Hagen ve VIGC, Vlámském stfiedisku inovací v grafické komunikaci, také volí hybridní workflows jako hlavní téma drupy 2012, protoïe vût ina tiskáren bude nabízet jak klasick tak digitální tisk. Také JDF/JMF zûstane dûleïit m tématem, ale bude je tû trvat, neï jeho potenciál bude plnû vyuïit, myslí si E. Hagen. Chce také zdûraznit v znam MIS: KaÏdá spoleãnost musí b t schopná analyzovat své náklady a v nosy u kaïdé jednotlivé zakázky. Musíte pfiece vûdût, která zakázka vám pfiinesla peníze a která ne, abyste svou spoleãnost mohli správnû nasmûrovat. Finanãní krize jasnû ukázala, Ïe klíãová je efektivnost a automatizace. Proto nyní mnoho tiskáren obrací pozornost k web-to-print. ManaÏerské informace e ení workflow se vyvinula od jednotliv ch systémû fiízení v robního procesu (nebo jeho ãásti) k fiízení v ech informací souvisejících s ãinností. Napfiíklad fie ení spoleãnosti Kodak Unified Workflow Solution umoïàuje spojit v echny systémy dohromady a integrovat a sjednotit v echny dostupné informace. O nûco pozdûji spoleãnost Screen pfiedstavila Equiosnet, univerzální workflow prostfiedí, které poskytuje komplexní automatizaci od prvotní nabídky aï po fakturaci dokonãeného projektu. JDF a JMF umoïnily, aby v robní pracovní postupy slouãily okolní informaãní systémy. Data musí b t k dispozici bûhem celého procesu v em pracovníkûm, ktefií je nûjak m zpûsobem potfiebují. Proto na zaãátku roku 2011 uãinil Heidelberg akvizici specializované softwarové spoleãnosti CERM za úãelem roz ífiení svého portfolia manaïersk ch informaãních systémû. Marcel Kiessling, ãlen pfiedstavenstva odpovûdn za Heidelberg Services, vysvûtlil strategii pfievzetí: Na ím Ester Crisanti, italská odbornice na pfiedtiskovou pfiípravu Eddy Hagen z VIGC, Vlámské stfiedisko inovací v grafické komunikaci Pascale Ginguené, konzultantka a kolitelka digitálních technologií pro polygrafick prûmysl

5 2 3 cílem je pfiedstavit na drupû 2012 plnû integrované MIS fie ení s centrálním data managementem v kombinaci s na ím Prinect print shop workflow a zahájit postupné prosazování do celého svûta. Spojení se zákazníky Zákazníci se do workflow také zapojují. Dodavatelé jako EskoArtwork poskytují software, kter umoïàuje vlastníkûm obchodních znaãek, grafikûm a maloobchodním prodejcûm spolupracovat s v robci obalû a tiskárnami na tvorbû pfiedloh a zaji Èování kvality. Softproofing a dokonce virtuální 3D modeling produktu otevfiely moïnosti rychlé a bezpeãné interakce, a to v globálním mûfiítku. Tato interakce nejen umoïàuje automatizaci a efektivitu, ale také sniïuje náklady a ãas související se patnou komunikací a technick mi chybami. A o to pfiesnû Enfocusu také jde, spojit grafiky, vydavatele a tiskárny a umoïnit jim souãasnû, aby kaïd dûlal to, co umí nejlépe b t kreativní nebo soustfiedit se na obsah a prodej nebo dát tiskafiskou barvu na papír. Pascale Ginguené, konzultantka a kolitelka digitálních technologií pro polygrafick prûmysl, pohlíïí na drupu 2004 jako na v stavu orientovanou na workflow, MIS a JDF a na drupû 2008 tento trend pokraãoval s tím, Ïe do centra pozornosti se dostal web-to-print v inkoustov ch technologiích: Docela logick v voj, vzhledem k tomu, Ïe pfied otevfiením va ich systémû pro vnûj í svût prostfiednictvím web-to-print je tfieba v robu zlep it, zautomatizovat a zmodernizovat. Myslí si, Ïe drupa 2012 bude pfiíleïitostí pro prodejce, aby ukázali integrované cross media workflows: Ty budou tvofiit jednak pátefi marketingové a firemní komunikace, a jednak jádro sluïeb, které tiskárna musí poskytovat. Web to print Na drupû 2008 zvefiejnil InfoTrends v sledky rozsáhlého prûzkumu v západní Evropû, kter zjistil, Ïe pouze jedna tfietina v ech respondentû fiekla, Ïe nûkdy pouïila fie ení web-to-print a dal ích 20 % o pouïití tohoto fie ení uvaïuje bûhem pfií tích let. Kdyby v ichni tito respondenti skuteãnû toto fie ení pouïili, znamenalo by to 68 % nárûst instalací v pfií tích 5 letech. Souãasnû s tím se oãekávalo, Ïe se objem web-to-print do roku 2010 zv í o 264 % na hodnotu pfievy ující 10,5 miliardy EUR. Jak ukazují nedávné pfiedpovûdi pro trh USA, tento rûst bude pokraãovat. InfoTrends pfiedpovídá, Ïe podíl web-to-print na objemu komerãního tisku se zdvojnásobí z 15 % v roce 2009 na 30 % v roce 2014 coï bude pfiedstavovat zv ení o 31 miliard USD na celkov ch107 miliard USD po pûtinásobném zv ení bûhem posledních deseti let, protoïe v roce 2000 tiskov objem zakázek objednávan ch pfies web tvofiil pouze 3 % objemu. Spoleãnosti, jako je napfi. Kodak, tento nárûst pfiedvídaly a nyní nabízejí iroké spektrum web-to-print fie ení, která lze integrovat do v ech existujících workflow. Pfiechod na Cloud Digitální workflow se navíc vydá nov m smûrem. Aãkoliv Application Software Provider (ASP) a Software-as-a-Service (SaaS) uï nûjakou dobu existují, the Cloud nyní zásadnû mûní zpûsob, jak m se data uchovávají, smûrují a jak m se s nimi manipuluje. Vedoucí pozici zaujímá Hiflex, kter pfiedstavil svou aplikaci pro iphone uï na drupû 2008, a nyní uvádí svûj druh velk produkt Hiflex MIS naz van verze 2012 nebo drupa-release. Vynese cel manaïersk informaãní systém do cloudu. Tímto zpûsobem je moïno Hiflex MIS a Webshop kompletnû ovládat pfies internet a instalovat a provozovat na serveru v tiskárnû (tzv. private cloud ), na externím data centru ( public cloud ) nebo na Hiflex Data Center ( Hiflex cloud ). Spoleãnosti Hiflex trvalo témûfi tfii roky, neï vyvinula tuto novou architekturu pro existující fie ení. VyuÏití cloudu sníïí celkové vlastnické náklady, protoïe uïivatelé jiï nemusejí investovat do serverového hardwaru, zafiízení nebo záloïních fie ení. Jak bude v cloudu k dispozici více softwarov ch fie ení, pfies kyberprostor pobûïí stále více dat. Informace nebude zûstávat pouze ve specializovan ch databázích, kde ãekají, aï budou odeslány grafick m studiím nebo tiskárnám. Data mohou plout rûzn mi smûry. Cloud bude znamenat absolutní zmûnu, pfiedpovídá Gareth Ward a dodává: Mohu b t prvním, kdo nazve rok 2012 Cloud drupa? Elektronická média Od drupy 2008 se elektronická média, jako jsou e-knihy, smartphony a tablety, pfiesunula z pozice reklamních lágrû do bûïnû uïívan ch produktû. Pfiedev ím vydavatelé knih, ãasopisû a novin byli zvûdaví, jak mûïe tisk na papífie b t nahrazen digitálními publikacemi. Úspory na tisku, distribuci a zásobách na jedné stranû a pouïití nov ch obchodních modelû spolu se snahou najít nové zpûsoby, jak pokr t potfieby zákazníkû na stranû druhé. Na Amazonu e-knihy jiï nyní pfievaïují nad prodejem papírov ch vydání a je tak jasné, Ïe pohyblivá data si uï ne vïdy najdou cestu k tiskov m strojûm. V voj jde tak rychle, Ïe není moïné fiíct, co v budoucnosti pfiijde, fiíká Ester Crisanti. MÛÏeme se jen pokusit pfiedstavit si, jak se trh bude vyvíjet. Chtûla bych fiíct, Ïe Ïijeme v rychle se mûnícím svûtû, a je proto dûleïité sledovat v voj a chápat nové technologie, potfieby zákazníkû i trendy v komunikaci. drupa 2012 nabídne pfiesnû tuto moïnost: zjistit, jak se data pohybují a ujistit se, Ïe víte, jak nejlépe pospojovat tiskové body. Ed Boogard, pfieloïil Karel Tenk Zdroj: drupa Využijte příležitosti k rozumné investici! V posledních měsících mimořádně vzrostla nabídka ojetých, zčásti téměř nových tiskových a knihařských strojů všech značek a formátů. Vybízíme majitele a managementy tiskáren ke zvážení cenových rozdílů a poměru cena výkon mezi těmito čerstvými nabídkami a zcela novými stroji. Nabídky přicházejí od kvalifikovaných firem a z rukou prověřených profesionálů, stroje jsou revidované a vyčištěné, většina je dosud v provozu v renomovaných tiskárnách. Je zřejmé, že se jedná o současnou mimořádnou situaci, která vznikla vlivem krize a nutí řadu seriozních tiskáren snižovat kapacity a provozní stavy odprodejem. Tato příležitost je přechodná a nebude trvat dlouho. Ceny brzy zase stoupnou! Vyžádejte si konkrétní nabídky a informace, které pro vás rádi zprostředkujeme v rámci polygrafického poradenství včetně odborného posouzení technického stavu stroje v místě jeho působnosti nebo uskladnění (Prof. Helbig). CZ Printa s.r.o., Praha 6, Bolívarova 23, Tel D Prof. Dr. Thomas Helbig, poradenství pro tiskárny, GmbH, Chemnitz, SRN

6 ANKETA Web-to-print v tiskárnách 6 7 Zajímali jsme se, jestli mají ãeské tiskárny webovou aplikaci, která umoïàuje jejich zákazníkûm objednávat tiskoviny pfiímo z internetov ch stránek té urãité tiskárny tedy web-to-print. 1 Mají na va em webu zadavatelé tisku k dispozici aplikaci web-to-print tedy kalkulaci a objednávku tiskové zakázky on-line? 2 Pro jak druh zakázek je toto fie ení urãeno? (napfi. jednoduché letáky, plakáty, broïury, vizitky, samolepky, atd.) 3 Kolik procent va ich zakázek je objednáváno pfies web-to-print? Ing. Marek Pavli ta REP Tisk spol. s r.o. 1 Ano, mají. Provozujeme nûkolik webû s rûzn mi systémy. 2 KaÏd web je na nûco jiného podle typu klienta. Napfi. je urãen koncov m klientûm. Naopak je urãen pokroãil m uïivatelûm zejména agenturám. SloÏitost produktû se pak li í s cílovou skupinou. 3 Prozatím minimum. Nicménû vnímáme dûleïitost do budoucna. Chceme si osahat technologie a b t v kontaktu s trhem. Vûfiíme, Ïe to, Ïe budeme pfiipraveni, se nám v budoucnu vrátí. Jan Gloser, H.R.G. 1 Zatím ne, ale tuto aplikaci intenzivnû pfiipravujeme. 2 V první fázi bude urãeno pro Myslím, Ïe mal ohlas na toto téma základní nabídku v robku jako leták, plakát, desky, hlaviãkov papír, atd. vypovídá o tom, Ïe ãeské tiskárny se problematice web-to-print zatím pfiíli nevûnují. Pokud s m m 3 Jsme teì v oãekávání, co nám závûrem nesouhlasíte, milí ãtenáfii, to pfiinese, slibujeme si od toho pfiísun nov ch klientû. uvítám va e názory. Jitka Böhmová 10. výročí založení společnosti BARVY DLE SYSTÉMU PANTONE, HKS NEBO DLE DODANÉHO VZORU od 1 kg vysoká kvalita dodávky do 24 hodin Od 1. června 2008 nás najdete na nové adrese! Nad Jezerem, Vestec u Prahy Tel.: Fax:

7 Vtipnû a kreativnû. Jak ostatnû jinak! Slovinské originální slovníãky, spojené s propagací místního piva Reklama a propagace má b t obecnû kreativní. A b t navíc i vtipn, je v chozí poïadavek na devût kampaní z deseti. Ale není to jednoduché: za prvé nevíme, zda ná vtip bude pochopen, za druhé není snadné pfiijít s nápadem, se kter m dosud nikdo nepfii el. VÏdyÈ si to vezmûte: reklama je stará de facto jako lidstvo samo. Máme v ak konec roku, tak se trochu pobavme a vzpomeàme (i pro inspiraci do roku nového) na zdafiilé = kreativní a vtipné reklamní poãiny z nedávné doby. Ov em pozor: ne v echno je povoleno! âe i se pfii reklamnû rádi baví To, Ïe efektivní reklama má b t originální a kreativní a s jist m nadhledem, platí v ude. Ov em v âechách pfiedev ím frãí reklama, která má vtip, nadsázku, popfiípadû odkazuje na nûjaké sociální, historické ãi kulturní jevy a souvislosti. Ne v ude to tak je. Nechci katulkovat, ale sami uznáte (kdyï ne z vlastní zku enosti, tak tfieba z filmû nebo knih), Ïe jin humor mají obyvatelé Severní Evropy, jin Francouzi a úplnû jin je vyhlá en such anglick humor. I toto psychologické hledisko je tfieba pfii tvorbû reklamního sdûlení brát v potaz. BohuÏel, ãesk trh je velmi mal, tudíï drtivá vût ina reklam nejprve tûch televizních (ov em následnû pak i jejich odrazû v tisku, na billboardech nebo na obalech), se pfiejímá. Nadnárodním firmám se totiï nevyplatí vyrábût specifické verze pro men í trhy. Navíc, aè se to komu líbí, osvûdãená reklamní masírka v podobû spokojené rodiny se psem mezi dûtmi, zabírá vïdy a v ude. A to jak na obrazovce, tak na papíru. Bankovní sektor není jen eì kanceláfií Navzdory uvedenému se na tûstí i u nás objevují ryze ãeské reklamy my leno: s pfiesahem do na ich reálií. Kdo má dostatek financí na vlastní ãeskou tvorbu, jsou napfiíklad banky. A zdá se, Ïe i ony si dobfie uvûdomily, Ïe individuální pfiístup k ãeskému zákazníkovi se vyplácí. ByÈ natoãení vlastní fiady reklam (a jejich následná implementace do v ech souvisejících reklamních prostfiedkû a komunikaãních kanálû) skuteãnû nûco stojí. Srovnejme to s nedávnou dobou, kdy se banky u nás teprve etablovaly a pfievaïovala proto reklamní sdûlení na téma jistota, prosperita, tradice apod. Za v echny úsmûvné, mnohdy aï skuteãnû vtipné reklamy jsem vybral tyto: Komerãní banka a její sada reklam napfiíklad se sultánem, kter nabízí své dcery a pole (ropná). Osobnû se mi od Komerãní banky líbí i velice Ïiv a originální fiada spotû na pûjãky producent, kter se zájmem pozoruje zájemce o sponzoring svého filmového snu. Velmi zdafiilou sérii reklam v ãele s hereãkou Evou Holubovou má také Po tovní spofiitelna / âsob na produkty Era. Bezkonkureãní je potravináfisk sektor Pokud se nûkde zeptáme: Jaká vás napadá známá, originální, popfiípadû vtipná reklamní kampaà?, jistû se dostaneme záhy na Kofolu. Nejsem si jist, ale myslím, Ïe Kofola jiï nemûïe na Vánoce své prasátko vynechat. Ale na druhou stranu, Kofole tato sázka na vtipnost a ãeskou tradici dokonale vy la. Stejnû tak jako fiada jejích spotû s vtipn m podtextem, napfiíklad ten s omladinou na nudapláïi Zde si dovolím malou odboãku. Téma pláïe vtipnû pojednala také Loterie Fortuna. I zde lo samozfiejmû o lechtiv humor. Ale pozor, zde právû vyvstávají úskalí vtipn ch reklam. âasto balancují nejen na hranû etického chování, ale i na hranû legislativních omezení. U Kofoly je to napfiíklad její poslední bylinková. K tomu se dostanu na konci ãlánku. Dal ím osobit m tvûrcem na poli potravináfiském je napfiíklad pivovar Bernard. O jeho reklamách jiï bylo napsáno hodnû (i ode mne), pfiesto si dovolím pfiipomenout jeho originální styl. Tfieba v podobû samotného fieditele pivovaru na etiketách. A zde upozoràuji, Ïe nejde o reklamu televizní, ani rozhlasovou. CoÏ je z hlediska marketingové koncepce celkem zajímav fakt. U nápojû se je tû chvíli zdrïím. Sice teì nepûjde vyloïenû o vtip, ov em netradiãní packaging s dárkov pfiedmûtem jistû také stojí za zmínku. Jako napfiíklad u Spi ské pálenky. A k trhu s alkoholem je tû dvû inspirace ze zahraniãí. V hotelov ch halách jsou stojany, kde turisté najdou informace o místních pamûtihodnostech, podnicích, pfiírodních krásách apod. Zpravidla jde o letáky, prospekty nebo vizitky. V oblíbené ãeské prázdninové destinaci jsem narazil na celkem vtipné a urãitû i dost originální slovníãky, spojené s propagací místního piva. Druhou inspirací pak mûïe pro ãeské v robce alkoholick ch nápojû b t ke konci roku láhev v zimním provedení s celkem v mluvnou etiketou i názvem Delirium Christmas... Potravináfisk sektor mûïeme uzavfiít v nealkoholické sekci, u minerálek. Napfiíklad Mattoni jiï del í dobu spojuje své projekty, sponzoring rûzn ch akcí apod. s osobou Jana Krause. Viz napfiíklad celkem vydafiená série spotû / skeãí, kde kromû láhve s minerálkou, skleniãkou a panem Krausem nic jiného nenajdeme. Tedy kromû vtipné pointy... A abych nebyl nesolidní, pfiipomenu i konkurenãní znaãku Korunní s lehk m, vtipn m a jasn m sloganem: Jemnû perlivá, jemnû filmová... Nadnárodní humor Sice jsem v úvodu fiíkal, Ïe nadnárodní firmy se ãasto adaptací sv ch reklam pro men í trhy nezab vají, to ov em neznamená, Ïe jejich reklamy nemohou b t vtipné. Pfiíkladem budiï série obecnû platn ch spotû v robce kosmetiky Old Spice. Pfied nedávnem to byla jeho promûna muïe v Ïenu a nyní spot s ãernochem, kter voní jako muï... Mezi originální, i kdyï tfieba ne pfiímo legraãní reklamy mûïeme z poslední doby jmenovat reklamu spoleãnosti Volkswagen, kde dûtská ruka kreslí promûny lidov ch vozû od historie po souãasnost. Vtip kraluje i u komunikaãních spoleãností Mezi nejv raznûj í investory do reklamy patfií komunikaãní spoleãnosti, u nás O2, T-Mobile a Vodafone. Zde v ak upfiesním: podle posledních dat z leto ního roku (i podle dlouhodob ch statistik) drïí prvenství ve v dajích na reklamu firmy s kosmetikou a ãisticími prostfiedky (Procter & Gamble, Unilever, Henkel), dále pak obchodní fietûzce (Lidl, Walmark) a rovnûï bankovní domy (âsob, Raiffeinsenbank). Proto obrat nejv raznûj í berte spí e jako nejv raznûj í z pohledu pûvodní ãeské reklamy. Právû první uvedení totiï reklamy zpravidla pfiebírají ze zahraniãní, nebo je podle zahraniãních modelû pfiipravují pro ná trh. Era pûjãka Loterie Fortuna T-Mobile Vodafone

8 Old Spice Old Spice Volkswagen Kofola Vánoce Kofola pláï Pivovar Bernard Delirium Spi Original hru ka Korunní Zatímco O2 jde spí e cestou seriózní komunikace, druzí dva operátofii se extravagance nebojí. T-Mobile napfiíklad nyní nasadil Bolka Polívku a jeho pfiedvánoãní televizní spoty jsou skuteãnû vtipû plné. A jistû jejich odraz budeme nalézat i v ti tûné podobû nebo na internetu. Vodafone má jiï Velikonoce, ov em do historie se zapsal s parohat mi spoty Petra âtvrtníãka a jeho psích sobû. Parohy, kostkovan svetr a psíci pak zûstali dlouhou dobu v znamn m prvkem v marketingové komunikaci tohoto operátora. KdyÏ humor, tak nejlépe ãern Ale to je problém. V reklamû nemá ãern humor zrovna pfiíli prostoru, neboè jde proti vût inû ustanovení a omezení. Je v ak místo, kam etická omezení nezasahují politika. A jak je nám, âechûm, celkem pfiíznaãné, rádi nastavíme zrcadlo a vyrobíme karikaturu. A ãasto nelitujeme ani vynaloïeného úsilí a penûz. Pfiíkladem mohou b t pfiedvolební kampanû, které vtipem doslova sr í. I kdyï mnohdy aï v následné, parafrázující podobû. Myslím, Ïe ukázky tentokrát ãistû ti tûného rázu, nepotfiebují komentáfi. Jen upozornûní: aãkoliv etické kodexy se politickou reklamou pfiíli nezab vají, mnoho uveden ch antikampaní skonãilo u soudu. S vtipem opatrnû! A to hned ze dvou dûvodû. Ne kaïd, byè âech, je nadsázce naklonûn. A pak také záleïí, koho a co propagujeme. Drahé, luxusní zboïí se s vtipem zpravidla nenabízí, stejnû jako sluïby právní spoleãnosti nebo penzijního fondu. Ostatnû ani lékafiské nebo farmaceutické produkty a sluïby jsou postaveny spí e na seriózním a faktickém základu. I kdyï jsem vidûl mnoho reklam, kde pfiípravky a lá Viagra, popfiípadû sluïby plastick ch chirurgû vrátí penzisty do mladick ch let, vãetnû lechtiv ch situací, pfiípadnû skvûlé sloïení vitamínové bomby zmûní zábavu v domovû dûchodcû na boufiliv veãírek pln flirtu. Druh m dûvodem je jiï zmínûn problém etiky a práva. Nechci nyní, koncem roku moralizovat, ale asi vût inû lidí vadí, kdyï se ná symbol Vánoc JeÏí ek, dostává do role konzumní modly. Právû etické kodex a zákony by mûly b t dodrïovány, abychom tûchto pfie lapû nebyly svûdky. Uvedu nûkolik základních dokumentû, které se problematiky reklamy, její v roby a ífiení t kají. Proã jsem spojil vtip v reklamû s legislativou, je myslím nasnadû legraci si dûláme vïdy z nûkoho, nûãeho, popfiípadû si nûkde pfiisadíme. A tím mûïe konflikt (mezi konkurenty, pfiíjemci reklamy ap.) snadno vzniknout. Zde pfiipomínám, Ïe za reklamu nezodpovídá jen ten, kdo ji vymyslí, ani pouze ten, kdo ji financuje, ale i ten, kdo ji ífií, popfiípadû produkuje. Tedy jde mimo jiné i o irokou polygrafickou vefiejnost. Hlavními dokumenty jsou zákony. Pro problematiku reklamy pak pfiedev ím Zákon ãíslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, jeho novela a dal í (viz napfiíklad: gislativa.php). Tím se dostávám k instituci s názvem Rada pro reklamu. Ta vznikla za úãelem prosazování samoregulace reklamy. Hlavním cílem Rady pro reklamu je zaji Èovat a prosazovat na území âeské republiky ãestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu. A zde je odkaz na onu etiku reklamy:...podstatou samoregulace reklamy je, Ïe stát ãi státní orgány reklamu neregulují. Reklama je tak regulována pravidly, která pfiijme sám reklamní prûmysl. Takto pfiijatá pravidla jsou vyjádfiena v Kodexu reklamy. Kodex reklamy se stát od státu li í podle historick ch, spoleãensk ch a legislativních podmínek. Samoregulace nenahrazuje právní regulaci legislativu. Tuto legislativu doplàuje o ta etická pravidla, na nûï se legislativa nevztahuje. Samoregulace je velmi flexibilní, rychle se adaptující nástroj, kter pruïnû reaguje na v echny zmûny reklamního a mediálního trhu. Jednou z hlavních v hod samoregulace reklamy je právû flexibilní pfiizpûsobení etick ch pravidel reklamy v voji trhu Mimo jiné na stránkách Rady pro reklamu najdeme i toto: Rada pro reklamu se nezab vá reklamou volební, reklamou politick ch stran ve v ech jejích formách... A zde pfiidám je tû dvû velmi praktické informace pro ãtenáfie. K Radû pro reklamu se lze obrátit se stíïností na konkrétní reklamu, která se jeví jako poru ující etiku, resp. nûkterá konkrétní ustanovení Kodexu reklamy. StíÏnost mûïe podat jakákoliv fyzická ãi právnická osoba nebo státní orgán. Druhá vûc, která bude pro ãtenáfie jistû zajímavá, je, Ïe: Rada vydává pfiedbûïná stanoviska k této problematice. Ve struãnosti to znamená, Ïe zadavatelé nebo tvûrci reklamy si mohou dopfiedu ovûfiit, zda jejich nápad není v rozporu s nûkter mi ustanoveními. O zmiàovaném kodexu reklamy by se mohlo hovofiit dlouho, nebudu ho zde citovat (k dispozici je opût napfiíklad na stránkách RPR). Vzhledem k pfiedvánoãním kampaním v ak na závûr ocituji jednu pasáï, se kterou se mnoho reklam ke konci roku dostává více ãi ménû do kfiíïku: Reklama mûïe uïívat také tradice, zvyky a symboly, které nejsou v âeské republice obvyklé (napfiíklad Santa Claus). Reklama ale nesmí popírat ãi znevaïovat tradice, zvyky a symboly, které v âeské republice obvyklé jsou (JeÏí ek, mikulá ské a velikonoãní zvyky apod.)... Pfieji poklidn, tradiãní konec roku 2011 a dobr vstup do roku Ondfiej Sedláãek, Autor se zab vá poradenskou a lektorskou ãinností v oboru reklamy, marketingu a komerãní komunikace. Více o nabízen ch sluïbách naleznete na Mattoni Vedle volebních kampaní se objevují humorné antikapmanû

9 Stránky MistrÛ #19 Jifií Melantrich z Aventina 500 let od narození Jifií Melantrich (RoÏìalovsk ) z Aventina (téï z Avent na, pûvodnû Jifií âern RoÏìalovick ; asi 1511, RoÏìalovice 19. listopadu 1580, Praha) byl v znamn ãesk renesanãní tiskafi a nakladatel, kter ze své tiskárny postupnû vybudoval velk tiskafisk a nakladatelsk podnik evropského v znamu. Základem jeho ediãní ãinnosti se stala Bible, kterou vydal zfiejmû ãtyfiikrát ãi pûtkrát (tzv. Bible Melantrichova zvaná téï Melantri ka). Tfiikrát vydal Nov zákon a také irokou paletu dal í náboïenské a mravoliãné literatury (mj. od Erasma Rotterdamského) urãené jak katolick m, tak lutersk m ãi utrakvistick m zákazníkûm. Vûnoval se i tisku humanistické literatury a latinsk ch básnick ch sbírek. Poãinem pfiesahujícím sv m v znamem hranici âech byla spolupráce s proslaven m italsk m lékafiem a botanikem Pietrem Andreou Mattiolim, pfiedev ím pak ãeské a nûmecké vydání jeho Herbáfie. Vûnoval se v ak i tisku rûzn ch pfiíruãek a slovníkû, snûmovních akt ãi jiné právnické literatury, ale také lacin ch zábavn ch kníïek lidového ãtení. Jifií Melantrich byl téï ãlenem mûstské rady Starého Mûsta praïského. Roku 1557 mu byl udûlen lechtick titul a erb. Po cel Ïivot vystupoval jako humanisticky vzdûlan utrakvista ovlivnûn luterstvím a tolerantní ke katolictví. Po roce 1576 zaãal spolupracovat s Danielem Adamem z Veleslavína, kter se stal jeho zetûm a tiskafisk podnik po Melantrichovû smrti pfievzal a dále provozoval. Vzdûlání, zaãátky Pfiedpokládá se, Ïe po získání bakalaureátu na artistické fakultû PraÏské university, ode el k dal ímu studiu do Wittenbergu, kde byl tehdy nejv znamnûj ím uãitelem nûmeck humanista a teolog Philipp Melanchthon. Melantrich je zaznamenán roku 1545 na panství Jana z Pern tejna v Prostûjovû, kde v tiskárnû Jana Günthera vydal knihu Doktora Urbana Rhegia rozmlouvání s Annou, manïelkou svou. Melantrich v Prostûjovû pûsobil do konce roku 1546 nebo do poãátku roku Poté ode el do Prahy, která tehdy proïívala hospodáfiskou konjunkturu. Melantrich si z Moravy pfiinesl základní tiskafisk materiál. Slibn rozbûh dílny v ak záhy pfiekazil zákaz tisku knih, kter vydal král Ferdinand I. jako reakci na probûhl stavovsk odboj. Melantrich vstoupil do podniku stárnoucího umírnûného katolíka Bartolomûje Netolického. Oficiálnû byl Melantrich pouh m zamûstnancem, je ov em zfiejmé, Ïe z obchodního hlediska byl rovnocenn m partnerem. Podle pouïit ch liter a dal ího typografického materiálu lze totiï jasnû odli it práci obou tiskafiû. Spolupráce s Netolick m, Bible ãeská Bible, zejména jednalo-li se o kompletní vydání v ãeském pfiekladu z latiny, byla po celé 16. století velmi v hodn m zboïím. Její tisk znaãnû zvy oval tiskafiovu prestiï. PfiestoÏe vydání bible znamenalo prakticky jist zisk, pfiíprava a tisk kaïdé takto rozsáhlé knihy byly nesmírnû nákladné a trvaly fiadu let. Do roku 1552 vydal Melantrich dal ích 17 titulû. Kromû samostatného Nového zákona z roku 1551 v ak spí e men ího rozsahu. Staromûstsk m mû Èanem Roku 1552 se Melantrich osamostatnil, respektive zcela pfievzal Netolického tiskárnu, kterou poté z Malé Strany pfiesunul na Staré Mûsto a stal se tak staromûstsk m mû Èanem. V polovinû srpna 1557 byl Melantrich poctûn erbem a pfiídomkem z Avent nû, kter odkazuje k fiímskému Aventinu, na nûmï stávala první vefiejnû pfiístupná knihovna. Jako mûstsk radní se podílel na správû mûsta aï do roku V té dobû Melantrich Vyobrazení práce v tiskafiské oficínû z roku 1520: MuÏ vlevo drïí pol táfiky, jimiï se naná í barva, druh provádí vlastní tisk na tiskafiském lisu, na stolku jsou ãisté a jiï poti tûné archy, tfietí muï na pultíku u okna pfiipravuje sazbu následující stránky dle rozevfiené knihy, která obsahuje rukopis ãi star í vydání právû ti tûného titulu Jedin znám portrét Jifiího Melantricha z Aventina v fiez z titulního listu Bible Melantrichovy z roku 1570 vydával spí e drobné tisky. Roku 1558 vytiskl kapesní Nov zákon, o rok pozdûji obdobné osmerkové vydání ilustrovan ch evangelií a epi tol. KaÏdoroãnû vydával téï Minucí, Pranostyky a tiskl téï snûmovní akta. Ihned po dokonãení práce na Lékafisk ch dopisech zaãal Melantrich tisknout dal í, dnes daleko známûj í Matthioliho dílo Herbáfi. âeské vydání bylo hotovo roku lo o první ãeské vydání v té dobû jiï evropsky proslulé knihy. Oproti pfiedchozím vydáním v ak byla kniha autorem roz ífiena a pfiepracována. Královské privilegium na její vydání získal Melantrich jiï v roce Iniciátorem vydání pravdûpodobnû byl Ferdinand Tyrolsk, kter pfiípravu a tisk prokazatelnû v emoïnû podporoval. Finanãní prostfiedky ov em vloïili v ichni zúãastnûní vãetnû Melantricha. Pfiedev ím vzhledem k rozsáhlému pouïití velk ch a nároãnû proveden ch dfievofiezû, kter ch bylo více neï dvû stû. Herbáfi do ãe tiny pfieloïil Tadeá Hájek z Hájku. Nûmeckou verzi, která vy la roku 1563, pfieloïil Georg Handsch z Limuz. Podobnû jako v pfiípadû jin ch Melantrichov ch podnikû bylo i vydání herbáfie do dûsledku promy lenou a v bornû organizovanou akcí, jak dokládá mj. soubûh ãeského a nûmeckého vydání. Tímto krokem do lo k pokrytí prakticky celého kniïního trhu ve stfiední Evropû. âeské vydání se prodávalo nejen na ãeském území, ale i v Polsku. Nûmecké vydání pak pfiedev ím v nûmeck ch zemích a Rakousku, ale i v dal ích zemích s nûmecky mluvícím obyvatelstvem, âechy nevyjímaje. V té dobû je tû neexistoval rozvinut kniïní trh. Knihy byly prodávány nesvázané pfiímo v tiskafisk ch oficínách a na v roãních trzích, mj. i na specializovaném kniïním veletrhu ve Frankfurtu, na nûjï Melantrich prokazatelnû zajíïdûl. V znamná ãást knih pak byla prodávána prostfiednictvím knihafiû. Typografie, písmo, dfievofiezy O Melantrichovû kolení nevíme prakticky nic. Je velmi pravdûpodobné, Ïe dûvûrnû poznal provoz nûkteré velké tiskárny, jako byla Frobenova tiskárna v Basileji. Dokládá to hluboká znalost typografie a tiskafiského fiemesla a také zku enost s nakladatelskou ãinností, její organizací a ekonomikou. To v e na piãkové evropské úrovni. Kvalita Melantrichov ch publikací pfiitom nespoãívá pouze v pouïití kvalitní sazby a propracovan ch, rozmûrn ch dfievofiezû, n brï téï v typografickém uspofiádání sazby, umûfieném

10 Kolorovan erb Jifiího Melantricha, kter mu byl spolu s predikátem z Aventina udûlen roku 1557 Titulní list knihy Erasma Rotterdamského O hotovení se k smrti z roku 1535 Mattioliho Herbáfi neboli bylináfi z roku 1562 textová strana s vyobrazením Kanceláfiská pfiíruãka Formy a notule ãili Tytuláfi Mikulá e Ûda ze Semanína z roku 1556 Bible âeská z roku 1549, spoleãné vydání Netolického a Melantricha, titulní list Jifií Melantrich z Aventina, titulní strana Rhegiova Katechismu z roku 1547 a citlivém pouïití ozdobn ch iniciál a dal ích v zdobn ch prvkû, v kompozici jednotliv ch tiskov ch stran, coï je patrné zvlá tû v sazbû stran titulních, ve schopnosti kombinace a v bûru rûzn ch druhû písma atd. To v e prozrazuje zjevn v tvarn talent. irok zábûr, podnikavost Od roku 1547 do roku 1580 vydal Melantrich minimálnû 233 titulû knih i rozmanit ch drobn ch tiskû. Také tematick zábûr Melantrichova podniku byl velmi irok a dokládá obrovskou schopnost v prav ãas rozpoznat a pokr t volné místo na trhu. Schopnost získávat pfiátele, spolupracovníky a mecená e byla obdivuhodná, stejnû jako schopnost pfiesnû zorganizovat rutinní bûh rozsáhlé a piãkovû vybavené dílny. Arcitypograf ãesk V období národního obrození, pfiedev ím v jeho závûreãné fázi se Jifií Melantrich, podobnû jako Jan Amos Komensk ãi Jan Hus, stal jednou z ãesk ch ikon a také prototypem odváïného a úspû ného âecha. Sv m podnikatelsk m úspûchem, humanistick m rozhledem, tím, Ïe svûj Ïivot spojil s vydáváním ãesk ch knih, mnoha domnûl mi i skuteãn mi osobními vlastnostmi pfiesnû vyhovoval emancipující se ãeské spoleãnosti. Byl proto poctûn titulem arcitypograf ãesk, kter mûïeme ãíst napfiíklad na pamûtní desce umístûné na radnici v rodn ch RoÏìalovicích. Zdroje: cs.wikipedia, Jifií Pe ek: Jifií Melantrich z Avent na Pfiíbûh praïského arcitiskafie, âasopis Slovo k historii ã. 32, Melantrich, Praha 1991.

11 Knihy potfiebnûj í neï ty ostatní Grafika dobré knihy b vá co nejjednodu í, elegantní, nevtíravá. Grafika se má podfiídit úãelu. Jsou pfiípady, kdy se tyto dvû zdánlivû samozfiejmé zásady obtíïnû scházejí. Jsou to knihy pro nevidomé doplnûné hmatov mi ilustracemi, tzv. tyflografikou. Tyto knihy mají zcela jiné zásady pro tvorbu, v robu i provedení. Tyflograficky ilustrované knihy se vydávají nejãastûji v jednom exempláfii. Jsou srozumitelné v ude na svûtû, mají svou mezinárodní organizaci i svou mezinárodní soutûï. Jsou to knihy pro nevidomé, vût inou pro dûti. V posledním desetiletí je jejich vydávání ãastûj í, jsou kvalitnûj í z hlediska uïivatelû, vycházejí ve více zemích. Osobností, která se o to v znamnû zaslouïila, je Philippe Claudet z Francie. Jako uãitel nevidom ch dûtí poznal dobfie jejich potfieby a zku enost mu dala i námûty, jak jim pomoci v poznávání svûta. Nespokojil se s tím, Ïe nûkteré hmatovû ilustrované knihy vznikly ve Francii, ale od zaãátku usiluje o ir í prosazení a zkvalitnûní tyflografické tvorby a o mezinárodní spolupráci. V roce 1995 vzniklo sdruïení Tactus, usnadàující pfiedávání zku eností mezi Belgií, panûlskem, Nûmeckem, v carskem a zakladatelskou zemí, Francií. Mezinárodní propojení se velmi osvûdãilo, protoïe jsou dûleïité zku enosti i podrobné znalosti problematiky. Hmatov jazyk je univerzální, slovního textu je v dûtsk ch kníïkách minimálnû. Typhlo & Tactus, mezinárodní soutûï o dobrou knihu tohoto typu, je pofiádána od roku 2000, zpoãátku financována z fondu Culture To umoïnilo vítûzné kníïky vyrobit v poãtu nûkolika stovek exempláfiû pro zúãastnûné zemû. Knihy vyrábûly chránûné dílny v Dijonu, a kníïky tak navíc pfiiná ejí uïitek i jejich v robcûm. Jsou to lidé, ktefií se jinak obtíïnû zapojují do pracovních procesû. KníÏky s tyflografick mi ilustracemi jsou zpravidla vyrábûny tak, Ïe mimo ãistû hmatovou ãást mají i text v Brailovû písmu, a ãasto i s ãernotiskem, tj. ti tûn velk mi a v razn mi písmeny pro ty, ktefií ãásteãnû vidí. To umoïàuje spoleãné ãtení dítûte napfiíklad se sourozenci nebo rodiãi, postiïeného s vidícím. V roba jedné knihy stojí nûkolik tisíc korun, její koupi by si mohla dovolit opravdu málokterá rodina. Proto se hledají sponzofii a vyrábí se podle toho, jak se sejdou peníze, aby cena mohla b t ne v fiádu tisícikorun, ale stovek. SoutûÏ pokraãuje i po skonãení estileté finanãní podpory a zapojují se do ní organizace pracující s nevidom mi z dal ích a dal ích zemí v Asii, Africe, Americe. Jen v roba relativnû vysokého nákladu ocenûn ch knih musela skonãit. âeská republika se pfiipojila k mezinárodnímu sdruïení Tactus v roce 2005 a hned v roce 2006 zvítûzila mezi 90 díly z celého svûta kníïka ãeské autorky Krist ny Adámkové Rozmanitosti. V âesku se soutûï Typhlo & Tactus nyní pofiádá jako bienále pod názvem Tactus.cz a mimo pfiehlídky knih nabízí také semináfie pro jejich v robce. Knihy, shromaïìované Asociací rodiãû a pfiátel dûtí nevidom ch a slabozrak ch, jsou pûjãovány rodinám nevidom ch dûtí z celé republiky. Projekt získal i zá titu Svazu knihkupcû a nakladatelû v projektu Rosteme s knihou a ãeská poboãka je vedle italské jednou z nejaktivnûj ích v rámci mezinárodního sdruïení Tactus. Cel ch deset let se mezinárodní finále soutûïe konalo ve Francii (v Dijonu), letos poprvé mimo Francii, a to v Praze. Realizátorem projektu byla Asociace rodiãû a pfiátel nevidom ch a slabozrak ch dûti ve spolupráci se SdruÏením Hapestetika, v e probûhlo na pûdû a s organizaãní podporou Rané péãe Eda, pracovi tû poskytujícího ranou péãi rodinám dûtí s postiïením zraku v Praze a dal ích tfiech krajích. Finanãnû se podílely nadace Leontinka, Nadaãní fond âeského rozhlasu ze sbírky Svûtlu ka, Nadace pro rozvoj vzdûlávání a dal í dárci. Dal í kniha na druhém a tfietím místû: Slunce a mûsíc autora Youk Keun Hae z JiÏní Koreje Leto ní soutûï byla obeslána knihami za 14 zemí, z tûch exotiãtûj ích to byla Jihoafrická republika a JiÏní Korea. Vyhodnocení soutûïe mezinárodní odbornou porotou se uskuteãnilo v listopadu v Praze právû v prostorách Rané péãe EDA. PorotcÛm z osmi zemí pfiedsedala paní Claudette Kraemer z Francie. Za âeskou republiku knihy hodnotily Cecílie Novotná a Terezie Kochová. Odborná porota musela peãlivû prohlédnout a zváïit edukaãní i estetickou stránku 74 knih. Do finále soutûïe se probojovalo osm kníïek. Dal ích osm dílek získalo mimofiádná uznání poroty. Z ãesk ch dûl se nejv e mezi posledních 16 dostala kniha Pfiíruãka pro malé orgánology autorek Veroniky Holadové a Katefiiny Holáskové. SoutûÏ se neobejde bez pomoci fiady dobrovolníkû. Úãinnû pfiispûly studentky Pedagogické fakulty UK v Praze, které pfieloïily do ãe tiny texty soutûïních dûl, a dal í, které tiskly Braillov m písmem propozice soutûïe, texty soutûïních knih, informaãní texty pro náv tûvníky v stavy apod. Na kníïkách pro nevidomé dûti je vidût, Ïe jejich v roba je velmi sloïitá rukodûlná práce, která nemûïe b t kupujícími zaplacena. Zhotovit tyto knihy ve více exempláfiích je moïné jen za podpory sponzorû. Pfiipravit prototypy knih musí ov em opravdoví nad enci. Jana Vránková 1. místo Henry Jack autorky Margaret Sharp z Velké Británie 3. místo obsadily spoleãnû dvû knihy Dárek od Katariny Matkoviç a Tihany Peçírko z Chorvatska

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více