Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej em a kap lan em P. Ry sz a rd em C ír ke vní p a m á t ky Nebesa vypravují o Boží slávě, obloh a h ovoř í o d íle jeh o ruk ou. S vou ř eč př ed ává jed en d en d ruh é m u, n oc n oc i sd ěluje poz n at k y. Nen í t o ř eč li d sk á, n ejsou t o slova, t ak ový h las od n i c h n elz e slyš et. J eji c h t ó n z vuč í c eli č k ou z em í, z n í jeji c h h ovor po š i ré m svět ě. Bů h slun c i n a n ebi post avi l st an. Ž 1 9 kap le ve V i n arec h P r i m i c e P. V lad i m íra M rá z ka C o j e A r m á da s p á s y? D ě t s ké oké nko P ou do K oc l íř ova J e n t a k ve s t r u č nos t i P. Pavel Hofírek Pou seniorů Dům sv. Josefa v Kojetíně P ou r od i n a m n o h o d a l š í h o Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003

2 Č e r v e n e c a s r p e n v l i t u r g i i O d t é d ob y, c o č l ově k p ř e st a l c h od i t d o š kol y, t a k u ž t y p r á z d ni ny ne j sou t o, c o b ý va l y. A l e p ř e c e j e n. Vě t š i nou p r o ka ž d é h o j sou t y d va mě sí c e j i né ne ž z b y t e k r oku. Č a s d ovol e ný c h, č a s na od p oč i ne k č i na p r á c i ( kt e r á se p ř e s r ok ne st i h l a ), č a s p r o r od i nu č i p ř í mo vnou č a t a na kr ku ( t o p a k vy p a d á c e l ý d e n ú p l ně j i na k), h or ko k ne vy d r ž e ní ( p r a vd a, t e ď u ž b ý vá sp í š p ř e d p r á z d ni na mi ). A t a ké ž i vot ve f a r nost i j e o p r á z d ni ná c h t r oc h u j i ný. P r ost ě t y d va mě sí c e b ý va j í j i né, ne ž t e n z b y t e k. N ě kd y se z d á, ž e a ni na B oh a, mod l i t b u a d u c h ovní vě c i ne z b ý vá t ol i k č a su. N e b o p ř e sně j i : V t om č a se t o ne b u d e, t oh o má me o d ovol e né p ř e c e na z b y t, a l e v t om p ř e h á z e né m p r og r a mu se vy t r a t í ná š st a b i l ní č a s a mí st o na mod l i t b u, j sou p r y č p r a vi d e l né d u c h ovní a kt i vi t y š kol ní h o r oku a my z j i š ť u j e me, ž e na j í t si ka ž d ý d e n č a s na B oh a, č e t b u P í sma č i d u c h ovní r oz h ovor j e p r o ná s t ě ž ké. A t o j e d ob r á z ku š e nost, z e kt e r é se mů ž e me mnoh o na u č i t svá t e k sv. T omá š e, a p oš t ol a p a má t ka sv. P r okop a, op a t a s l a v n o s t s v. C y r i l a, m n i c h a a M e t o d ě j e, b i s k u p a, p a t r o n ů E v r o p y a h l a v n í c h p a t r o n ů M o r a v y p a má t ka sv. M a r i e G or e t t i ové, p a nny a mu č e d ni c e sv. B e ne d i kt a, op a t a, p a t r ona E vr op y ne z á va z ná p a má t ka P a nny M a r i e K a r me l ské R ů z né t i t u l y P a nny M a r i e v l i t u r g i i i l i d ové ú c t ě vě t š i nou z d ů r a z ň u j í ně kt e r ý r y s j e j í h o vz t a h u k B oh u ne b o k ná m, ne b o se t ý ka j í u r č i t é h o mí st a ne b o ř e h ol ní h o i nst i t u t u. N á z vy, kt e r é sou vi se j í s ně j a ký m mí st e m č i ř e h ol í, j e t ř e b a p oně ku d r oz vé st, má me l i sku t e č ně p oc h op i t j e j i c h vý z na m. N a p ř : P a nna M a r i a L u r d ská se my sl í M a r i a, j a k se z j e vi l a a j a k j e u c t í vá na v L u r d e c h. P od ob ně P a nna M a r i a K a r me l ská z na me ná M a r i i, j a k j i u c t í vá ka r me l i t á nský ř á d. Ř á d vz ý vá M a r i i p ř e d e vš í m j a ko oc h r á nky ni. D a l š í ob d ob í ma r i á nské z b ož nost i K a r me l u se vy z na č u j e ú c t ou k N e j č i st š í P a nně. H l a vní d ů r a z se ne kl a d e na M a r i i nu ne p or u š e nost, a l e na č i st ot u sr d c e, kt e r é b y l o z c e l a p r ost é h ř í c h u a na p r ost o od d a né B oh u. S ou č a sně s ú c t ou k M a r i i, N e j č i st š í P a nně, se r oz ví j e l a p ř e d st a va M a r i e j a ko se st r y. M a r i a j e d okona l é d í t ě ne b e ské h o O t c e, j e h o mi l ova ná d c e r a, p r ot ož e se ví c ne ž kd o j i ný d a l a vé st D u c h e m sva t ý m ( sr ov. Ř í m 8, 1 4 ). K a r me l i t á ni, ž i j í c í v d u c h u p r or oka E l i á š e v c e l i b á t u, se c í t i l i sp oj e ni s M a r i í, p r vní p a nnou me z i ž e na mi. E l i á š b y l p r vní m mu ž e m ž i j í c í m v c e l i b á t u, M a r i a j e svou d ů st oj nost í p r vní me z i ž e na mi svá t e k sv. J a ku b a, a p oš t ol a p a má t ka sv. J á c h y ma a A nny, r od i č ů P a nny M a r i e 1 ) J a k d ů l e ž i t ý, u ž i t e č ný a ne na - h r a d i t e l ný j e v l i d ské m ž i vot ě ř á d a p oř á d e k. K d y č l ově k ne mu sí vá h a t, z kou ma t č i r oz h od ova t se, a l e na op a k a u t oma t i c ky ví, ž e t e ď j e č a s na mod l i t b u, t e ď j e č a s na mš i sva t ou, t e ď j e č a s ot e vř í t B i b l i, t e ď 2 ) J a k p r osp ě š ný j e ná vy k a c vi k, kd y p r ost ě p o t om mnoh é m op a ková ní u ž u mí me a j sme z vy kl í : z t i š i t se k mod l i t b ě, p ř i p r a vi t se ke z p ově d i, ob r á t i t se k B oh u se svý mi my š l e nka mi a p oc i t y 3 ) A j a k má l o st a č í, a b y ř á d a c vi k š e l st r a nou a č l ově k se oc i t l z novu na z a č á t ku a mu se l z novu ( p r a c ně ) h l e d a t, j a k v h od i ná c h a mi nu t á c h t oh o d ne š ní h o d ne b u d u konkr é t ně ž í t s B oh e m. 4 ) K d y ž p a k p o p r á z d ni ná c h z p y - t u j e me své svě d omí a p ř i p r a vu j e me se na z p ově ď na z a č á t e k š kol ní h o r oku, t a k se mož ná st á vá, ž e p ř i t om vi d í me, ž e t o b y l y t a ké t a k t r oc h u p r á z d ni ny od B oh a. T e h d y si j a sně u vě d omu j e me, ž e v na š e m ž i vot ě ví r y má me st á l e j e š t ě ve l ké r e z e r vy p a má t ka sv. A l f onse z L i g u or i, b i sku p a a u č i t e l e c í r kve, z a kl a d a t e l e ř á d u r e d e mp t or i st ů p a má t ka sv. J a na Vi a nne y e, kně z e, p a t r ona kně ž í v d u c h ovní sp r á vě a z p ově d ní ků s v á t e k P r o m ě n ě n í P á n ě P r omě ně ní P á ně od ka z u j e na t a j e mst ví z mr t vý c h vst á ní, z j e vu j e J e ž í š ovu b ož skou sl á vu. Z á kl a d e m svá t ku j sou v p od st a t ě sou h l a sné z p r á vy t ř í sy nop t i c ký c h e va ng e l i í (Mt 17,1-8, Mk 9,2-9, L k 9, ), p od l e ni c h ž vy st ou p i l J e ž í š v d op r ovod u P e t r a, J a ku b a a J a na na vy sokou h or u, t a m b y l p r omě ně n a h ovoř i l i s ní m M oj ž í š a E l i á š. P ř i t om d oš l o k B ož í mu z j e ve ní, kd y ž z mr a ku z vol a l h l a s: T o j e m ů j m i l o v a n ý S y n, v n ě m m á m z a l í b e n í, to h o p o s l o u c h e j te. (Mt 17,5 ) V p r e f a c i j e p ou ká z á no na vý z na m svá t e č ní u d á l ost i - J e ž í š d a l u č e d ní ků m sí l u, a b y se na d j e h o kř í ž e m ne p oh or š i l i a c e l é c í r kvi d a l na d ě j i, ž e se i na ní j e d nou z j e ví B ož í sl á va, j a ko se z j e vi l a na K r i st u, j e j í m P á nu. P r omě ně ní P á ně p ř i p omí ná t a ké na š e p ost u p né p r omě ň ová ní, ke kt e r é mu j sme p ovol á ni j i ž z d e na z e mi : moc í D u c h a sva t é h o se st á l e ví c e p ř e t voř u j e me k z á ř i vé p od ob ě na š e h o P á na (2 K o r 3,18 ), a ž kone č ně v ne b e ské vl a st i na š e u b oh é t ě l o na b u d e st e j né p od ob y j a ko K r i st ovo t ě l o osl a ve né. (F l p 3,2 1) p a má t ka sv. D omi ni ka, kně z e a z a kl a d a t e l e ř á d u b r a t ř í ka z a t e l ů, d omi ni ká nů svá t e k sv. T e r e z i e B e ne d i kt y od K ř í ž e, p a nny a mu č e d ni c e, p a t r onky E vr op y ( E d i t a S t e i nová ) s v á t e k s v. V a v ř i n c e, j á h n a a m u č e d n í k a Strana 2 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003

3 V í r a t o t i ž n e st o j í j e n n a ř á d u a p r a vi d e l n o st i, kt e r é se l z e ( a j e t o n e z b y t n é ) n a u č i t, a l e m u sí st á t t a ké n a j a ké si sa m o z ř e j m é a sp o n t á n n í t o u z e p o se t ká n í s Bo h e m. T o u z e, kt e r á ka ž d ý d e n a ka ž d o u si t u a c i ( j a kko l i v vý j i m e č n o u a j a kko l i n e p ř i p r a ve n o u ) d o ká ž e p r o m ě n i t v č a s p r o ž i t ý s K r i st e m. K é ž b y c h o m v so b ě m ě l i d o st a t e k vů l e b u d o - va t svů j ř á d d u c h o vn í h o ž i vo t a a z á r o ve ň d o st a t e k t o u h y p o n e p l á n o va n é m se t ká n í s Bo h e m. Pavel Hofírek p a m á t ka sv. K l á r y, p a n n y a ř e h o l n i c e p a m á t ka sv. M a x m i l i á n a M a r i a K o l b e h o, kn ě z e a m u č e d n í ka s l a v n o s t N a n e b e v z e t í P a n n y M a r i e O b ě m e š n í vst u p n í m o d l i t b y z d ů r a z ň u j í, ž e M a r i a b y l a s t ě l e m i d u š í sku t e č n ě vz a t a d o n e b e. J e z d e ř e č e n o, j a ko u ú l o h u m á n a n e b e vz e t í v Bo ž í m p l á n u : t a, kt e r á p o r o d i l a Bo ž í h o S y n a, n e m ě l a sp a t ř i t p o r u š e n í a m y j i m á m e n á sl e d o va t, a b y c h o m n a j e j í p ř í m l u vu m o h l i ve j í t d o n e b e ské sl á vy. N a n e b e vz e t í j e z n a m e n í m n a d ě j e a ú t ě c h y, j a k sl y š í m e v p r e f a c i a m o d l i t b ě n a d d a r y, a m ů ž e m e se sp o l é h a t n a M a r i i n u p o m o c. N a n e b e vz e t í se t e d y vz t a h u j e j e d n a k ke K r i st u, p r o t o ž e sm r t se n e d o t kl a t ě l a, z n ě h o ž se n a r o d i l, j e d n a k k C í r kvi, kt e r á m á v M a r i i svů j p o č á t e k i d o ko n a l ý vz o r. M a r i a j e c e l o u svo u b y t o st í o sl a ve n a. D o sá h l a své h o c í l e. J e j í p o z e m ský ž i vo t sko n č i l, j e j í sp o l e č e n st ví s J e ž í š e m, kt e r é z a č a l o vt ě l e n í m, a o d d a n á sp o l u p r á c e s n í m se d o vr š i l y v n e j vy š š í m í ř e. N y n í j e s n í m n a d á l e sp o j e n a v n e b i. K. Healy p a m á t k a P a n n y M a r i e K r á l o v n y P a n n a M a r i a j e n a z ý vá n a kr á l o vn o u a n d ě l ů, p r o r o ků, p a t r i a r c h ů, a p o š t o l ů, m u č e d n í ků, p a n e n, vy z n a va č ů, vš e c h sva t ý c h, j a k se m o d l í m e v L o r e t á n ské l i t a n i i. V p á t é m t a j e m st ví sl a vn é h o r ů ž e n c e vo l á m e k M a r i i, kt e r ý T ě v n e b i ko r u n o va l, v m o d l i t b ě Z d r á va s, K r á l o vn o, ve l i ko n o č n í a n t i f o n ě V e se l se n e b e s K r á l o vn o, n e b o v h y m n u Z d r á va b u ď, K r á l o vn o n e b e vz ý vá m e M a r i i j a ko kr á l o vn u. D o u f á m e, ž e p o d p o ř e n i j e j í p ř í m l u vo u d o sá h n e m e n e b e ské h o kr á l o vst ví. S p o l é h á m e se n a K r i st o vo l i d st ví, o b ě t o va n é z a n á s ( m o d l i t b a n a d d a r y ). H l a vn í m y š l e n ko u p a m á t ky j e t o, ž e K r i st u s j e n á š K r á l a M a r i a st o j í v p o d ř í z e n o st i ve d l e n ě h o j a ko K r á l o vn a. P o h l e d n a M a r i i j a ko kr á l o vn u n á s n e j e n p ř i vá d í v m y š l e n ká c h k j e j í m u S y n u, a l e t a ké n á m p o m á h á ví c e si u vě d o m i t svo j i vl a st n í kr á l o vsko u d ů st o j n o st p o kř t ě n ý c h, kt e ř í n á sl e d u j í j e d i n é h o K r á l e a P á n a. S vá t e k b y l p ř e l o ž e n n a d e n o kt á vu sl a vn o st i N a n e b e vz e t í P a n n y M a r i e, a b y b y l o z ř e t e l n ě j i vy j á d ř e n o sp o j e n í m e z i kr á l o vsko u d ů st o j n o st í M a t ky Bo ž í a j e j í m p ř i j e t í m d o n e b e p a m á t ka sv. A u g u st i n a, b i sku p a a u č i t e l e c í r kve p a m á t ka U m u č e n í sv. J a n a K ř t i t e l e J aros lav B ran ž ovs ký Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003 Strana 3

4 Rozhovory 1. Můžete nám říci něco o sobě a odkud p och áz íte? Pocházím ze Zlína, kde stále žijí moji r odič e a sou r ozenci. M ám star š ího b r atr a a star š í sestr u. V e Zlíně jsem vy chodil základní š kolu a p otom jsem dojíždě l do g y mnázia v O tr okovicích. H lavní náp lní mé ho volné ho č asu b y la č innost v jednom ze skau tský ch oddílů 6. stř ediska, kter é v naš í f ar nosti vzniklo. Zár oveň jsem chodil ministr ovat. 2. J aká by l a v aš e cesta ke kněžstv í, kdo v ás nej v íc ov l iv nil, nebo by l v aš ím v z or em? M á dosavadní cesta ke kně žství b y la p omě r ně jednodu chá. V p r ů b ě hu stř ední š koly jsem si u jasň oval co dál a p o jejím skonč ení jsem nastou p il do p ř íp r avné ho r oč níku f or mace ke kně žství v T eolog ické m konviktu v L itomě ř icích. N a tento p ř íp r avný r ok navázal p ě tiletý p ob y t v kně žské m seminář i v O lomou ci a sou č asně i stu diu m na T eolog ické f aku ltě U niver zity Palacké ho. Po dr u hé m r oč níku jsem stu diu m p ř er u š il a ab solvoval r oč ní základní vojenskou slu žb u nedaleko V y š kova. J inak tě ch dob r ý ch vlivu a vzor ů v p r ů b ě hu života b y la a je celá ř ada. N ě kter é z nich si u vě domu ji tep r ve zp ě tně. K do mě ovlivnil nejvíce, to si ř íci netr ou f ám, ale ob ecně ji lze u r č itě jmenovat: r odinu, kně ze, kteř í v naš í f ar nosti p ů sob ili a ně kolik lidí, kter é jsem p otkal, a kteř í op r avdu žijí z vír y. O b líb ení svě tci: sv. B enedikt, sv. F ilip N er i, sv. Piu s X. 3. J aký by l duch ov ní živ ot v e v aš í r odné f ar nosti? O ně jaké ob jektivní hodnocení du chovního života naš í f ar nosti b y ch se ner ad p okou š el. C elé mě sto Zlín p atř í do jedné f ar nosti, p r oto do kostela chodí celkem velké množství lidí. M ezi nimi se vždy naš li ně kteř í, kter ý m není život f ar nosti lhostejný a dokáží ně co u dě lat p r o dr u hé. N a dr u hou str anu b y se jich v tak velké f ar nosti u r č itě mohlo najít víc. 4. Můžete nám p řibl ížit z ač átky a živ ot v semináři? Zač átky v seminář i jsou asi stejné jako vš u de jinde. J e zde p lno nový ch vě cí a situ ací, se kter ý mi je tř eb a se vy r ovnat. Č lově k do u r č ité mír y vy p adne z vy jetý ch kolejí, což je š ance zač ít ně kter é vě ci dě lat jinak než dosu d, ale zár oveň to p ř ináš í i tě žkosti. Pr o mě osob ně to znamenalo, že jsem p oznal velké množství vnitř ně b ohatý ch lidí, a že díky seminár nímu ř ádu jsem mě l č as na dů ležité vě ci, na kter é jsem si p ř edtím č as neu dě lal. 5. Můžete nám říci v esel ý z ážitek z e semináře? T ě ch zážitků je hodně, ale jak u ž to samo slovo p r ozr azu je, zážitek je tř eb a p r ožít, a p r oto se o nich velmi tě žko hovoř í. Př esto jsem dlou ho p ř emý š lel nad ně jakou záb avnou histor kou, kter á b y b y la vtip ná a zár oveň i sr ozu mitelná p r o č tenář e, ale nep odař ilo se mi na žádnou takovou p ř ijít. O no to teď asi vy p adá jako ně jaká vý mlu va, že nechci nic ř íci, neb o že se v seminář i nic veselé ho nedě je, ale není to tak. J en to sp ecif ické p r ostř edí seminář e s seb ou nese také vlastní zp ů sob hu mor u. J ako p ř íklad se mi vy b avu je situ ace, kdy ž jsme p ř ed ně jaký m r okem b y li s ně kolika b ohoslovci v kině na jedné komedii, kter á se odehr ávala v u r č ité m cír kevním p r ostř edí. Zatímco ostatní lidé se b ě hem f ilmu jen ně kolikr át nesmě le zasmáli a ně kteř í znu dě ně odcházeli, my jsme se vý b or ně b avili a naš e vý b u chy smíchu b u dily znač nou p ozor nost okolních diváků. 6. Máte něj aké koníč ky, z ál iby? T ady odp ovím kr átce. A no, jsou č innosti, kter é dě lám ob zvláš ť r ád. J e to nap ř íklad 1. O tč e, můžete se č etb a, malování, sp or t a p u tování p o hor ách. nám na ú v od p ředstav it? 7. C h těl by ste něco v z káz at naš im č tenářům? Pocházím z malé vesnice v Polsku, C htě l b y ch ř íci asi toto: J sem r ád, že č ást své ho života p r ožijeme Zop ow y a je to asi tak 1 0 km od K r nova. sp oleč ně. K aždý den se za vás modlím a ob r acím se ke sva- T am jsem p r ožil své dě tství a tam se taky zr o- té mu jáhnu V avř inci, ab y nám vy p r oš oval vy tr valost, dilo mé p ovolaní. D ě tství jsem mě l ú p lně nor mální dů vě r u a r adost v životě z vír y. ( asp oň já si tak my slím). T am jsem chodil do mateř ské š kolky a na základku. 2. J aká by l a v aš e cesta ke kněžstv í? T ak moje cesta ke kně žství b y la dost dlou há, p r otože na zač átku jsem nechtě l b ý t kně zem, ale ř eholním b r atr em. T ep r ve p o ně jaké dob ě a r ozhovor ech s p ř edstavený mi jsem zač al u važovat o kně žství. Poku d jde o vzor, tak mý m vzor em vždy b y l a je sv. F r antiš ek z A ssisi, kter ý hlásal PA X E T B O N U M ( Pokoj a D ob r o), já osob ně b y ch k tomu to p ř idal ješ tě r adost, r adost z toho, že mohu slou žit B ohu a lidem. 3. Můžete nám p řibl ížit z ač átky a živ ot v semináři? Zač átek života v seminář i b y l dost tě žký, p r otože i kdy ž jsem r ozu mě l vš emu, co ř íkali, neb o na co se p tali klu ci, tak jsem jim nedokázal odp ově dě t, b y lo to jako kdy b y ch sly š el, ale neu mě l mlu vit. Pak jsem p omalu p oznával lidi a č asem jsem s nimi zač al komu nikovat. D íky tomu, že jsem víc mlu vil s klu ky z Č ech než z Polska, tak jsem se dost r y chle nau č il mlu vit č esky. Strana 4 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003

5 4. Kde jste působil jako jáhen? J a k o j á h e n j s e m p ů s o b i l n a A r c i b i s k u p s k é m g y m n á z i u v K r o m ě ř í ž i. N e n í t o f a r n o s t a ž i vo t t a m t a k y vy p a d á t r o c h u j i n a k. Ve f a r n o s t i vě t š i n o u ž i vo t z a č í n á v p á t e k, s o b o t u a n e d ě l i, k d e ž t o n a A G j e t o n a o p a k. T a m j e ž i vo t o d p o n d ě l í d o p á t k u, v s o b o t u a v n e d ě l i j e k l i d. N a ví c j e t a m p r á c e s m l á d e ž í a ve f a r n o s t i j s o u r ů z n é s k u p i n y o d d ě t í p o s e n i o r y. 5. P ř ijal jste sv átost kně ž stv í. J ak to ov liv ní osobnost č lov ě ka? V p o d s t a t ě s e n i c v č l o vě k u n e m ě n í, j a k b y c h o m s i t o p ř e d s t a vo va l i. Z ů s t a l j s e m t a k o vý, j a k ý j s e m b y l p ř e d s vě c e n í m, a l e n a d r u h o u s t r a n u j s e m u ž ú p l n ě n ě k d o j i n ý, n e d o k á ž u t o j i n a k vy s vě t l i t. 6. V aš í m pr v ní m působiš tě m se stala př er ov ská f ar nost. V ě dě l jste ně c o o naš í f ar nosti? P ř e r o v j s e m z n a l z o k n a vl a k u. Vž d y, k d y ž j s e m p r o j í ž d ě l, t a k j s e m u va ž o va l o t o m, ž e b y b y l o d o b r é p o d í va t s e n ě k d y t r o c h u ví c, j a k vy p a d á. N i k d y m ě n e n a p a d l o, ž e b u d u m í t k t o m u t a k o vo u p ř í l e ž i t o s t. 7. J aké m áte koní č ky, z áliby? K o n í č k y, z á l i b y - t ě ž k o ř í c i - r á d j s e m s l i d m i, r á d p o s l o u c h á m vá ž n o u h u d b u, a l e n e m á m n ě j a k é k o n k r é t n í z á l i b y, j a k t o č a s t o b ý vá, n a p ř. ž e n ě k d o s b í r á z n á m k y a t p. 8. C htě l by ste ně c o v z káz at naš im č tenář ům na z ač átku působení v naš í f ar nosti? A s i j e n t o, c o m á m n a p r i m i č n í m o b r á z k u : R a d u j t e s e s t á l e v P á n u, o p a k u j i : r a d u j t e s e! / F l p. 4, 4 / Za rozhovory děkuje Věra P. Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003 Strana 5

6 Kaple ve Vinarech V n a š e m d ě k a n á t u j s o u d vě ve s n i c k é k a p l e n e o b vy k l é h o z a s vě c e n í, t o t i ž R o z e s l á n í s v. Církevní p a m á t ky A p o š t o l ů, j e d n a ve Vi n a r e c h, d r u h á v R a d va n i c í c h. O b ě z a n ě vd ě č í j e d n é z n e j h o r š í c h p o h r o m, k t e r é P ř e r o vs k o p o s t i h l y, k d y ž Léta P á n ě d n ě 1 5 h o č e r v ( e n ) c e o R o z e s l á n í s v. A p o š to l ů te n d e ň p ř i n aš í o b c i v š e c h n o o b il í z d o p u š tě n í B o ž í h o p o tl o u k l o, tak ž e j s m e h n e d z ů s tal i u b o h ý m a ž e b r á k am a. N a to al e u s tan o v il i v š ic h n i p o s p o l u k až d éh o r o k u to h o d n e p r o c e s s tv í m d o P ř e d m o s ts k ý h o c h r á m u P á n ě j í ti a m š i s v ato u n á b o ž n ě s l y š e ti a p r o s iti P á n a B o h a, ab y b u d o u c í, j ak n á s, tak tak y n aš e p o to m k y o d v š e l ij ak ý c h n e š tě s tí z ac h o v ati r á č il. N e z ů s t a l o j e n p ř i p r o c e s í, k t e r é m u s e ř í k a l o m a l é h o d y. O b e c n í z vo n i č k a, v n í ž vi s e l z vo n e k s n á p i s e m S. D O N A T I S. X A VE R I a r e l i é f n í m i o b r a z y t ě c h t o s va t ý c h z e z r u š e n é k a p l e j e z u i t s k é h o z á m e č k u v Č e k y n i, b y l a o d z á k l a d u p ř e s t a vě n a a p o z r u š e n í r o b o t y j e š t ě z vě t š e n a p ř e r o vs k ý m s t a vi t e l e m O e h l e r e m a v r o c e z í s k a l a d n e š n í p o d o b u. ( P o d l e l i d o vé h o p o d á n í s e p r ý z vo n k u s t ý s k a l o p o vy h n a n ý c h j e z u i t e c h a p l a č t i vě vo l á va l : Va -l e n -t i n! K o n -s t a n -t i n! K d y ž b y l a z vo n i c e p ř e d ě l á n a a z vo n p ř e vě š e n, p ř e s t a l p l a k a t. ) D r u h á vi n a r s k á k a p l i č k a j e z j u b i l e j n í h o r o k u B y l a p o s t a ve n a n a d s t u d á n k o u, k t e r é s e ř í k a l o K o p á n k a. P ř e d m o s t s k ý f a r á ř P. P o d ř i c k ý o t o m n a p s a l d o k r o n i k y : T o h o r o k u s l av il o s e n ě k o l ik j u b il e í n aj e d n o u. S v. O te c s l av il s v é 5 0 l e té j u b il e u m k n ě ž s k é, c í s ař p á n 6 0 l e té p an o v n ic k é. D á l e s l av e n o 5 0 l e té j u b il e u m Z j e v e n í s e P. M ar ie v Lo u r d e c h, d á l e 6 0 l e té j u b il e u m z r u š e n í r o b o ty. N e j d ů s to j n ě j i a n e j n á k l ad n ě j i v c e l é f ar n o s ti ( p ř e d m o s ts k é) o s l av il a tato j u b il e a o b e c V in ar y. P o d z al e s e n o u h o r o u z a V in ar am i b y l a s tu d á n k a, h l e d an á p r o s v o u d o b r o u v o d u. T u te d y d al i u p r av iti, n ad n í v z d ě l al i k ap l ič k u a u m í s til i d o n í p ě k n o u d ř e v ě n o u s o c h u P. M ar ie H o s tý n s k é, j iž z h o to v il d o v e d n ý ř e z b á ř K o v á ř í k z P ř e r o v a. N a s v á te k N ar o z e n í P. M ar ie b y l y m í s to i s o c h a s l av n o s tn ě p o s v ě c e n y. O d p o l e d n e o p ů l tř e tí h o d. p ř ij e l o d u c h o v e n s tv o i u č ite l s tv o z P ř e d m o s tí a taj e m n í k o k r e s n í h o h e j tm an s tv í z P ř e r o v a k V in ar ů m, k d e n a s il n ic i b y l i o č e k á v á n i m o h u tn ý m p r ů v o d e m. C e l ý p r ů v o d h n u l s e p ak v e s n ic í z a v e l e b n éh o z p ě v u T is í c k r á t p o z d r av u j e m e T e b e s h u d b o u. N a m í s tě p ak n e j p r v v y k o n á n o c í r k e v n í s v ě c e n í, n á s l e d o v al a d u c h o v n í ř e č n a s l o v a v y š itá n a z á v ě s e v k ap l ič c e V í tě z n á O c h r an ite l k y n ě M o r av y, o r o d u j z a n á s s ap l ik ac í n a j u b il e a, j iž p r o n e s l z d e j š í k o o p e r á to r d p. J u r á s e k. P ak n á s l e d o v al a d r u h á ř e č, v e l e b í c í J e h o V e l ič e n s tv o, j iž p r o n e s l p an taj e m n í k o d c. k. o k r e s n í h o h e j tm an s tv í v P ř e r o v ě, p. H o r á č e k. Lo r e tá n s k o u l itan ií s e z p ě v e m z ak o n č e n a d o j e m n á j u b il e j n í s l av n o s t. P an f o to g r af Z e l e n ý z P ř e r o v a z v ě č n il j i d v ě m a d r u h y p o d o b e n e k, k te r é v e V in ar e c h š l y d o b ř e n a o d b y t p o 1 K. J e s t l i p a k t y p o d o b e n k y j e š t ě n ě k d o m á? V p ř e d m o s t s k é m f a r n í m a r c h i vu t y t o p a m á t k y b o h u ž e l c h y b ě j í. Z. Mollinová Armáda spásy je křesťanská církev! Kdykoliv tuto větu vyslovíme před nesez námený mi lidmi, a to dokonce i dlouh oletý mi křesťany, vz b udí to větš inou ú div. Co je armáda spásy? T ak to je také církev? Větš ina lidí má ten dojem, ž e Armáda spásy je jen sociální neb o ch aritativní org aniz ace. N a nás vojácích Armády spásy je, ab ych om vž dy, při kaž dé přílež itosti, při kaž dé m setkání s tímto podivením nez amlč eli, co je pro Armádu spásy nejdů lež itějš í. J en teh dy, když přineseme svojí služ b ou, pomoc, poch opení, lásku lidem nejen protož e je máme opravdu rádi, ch ceme jim slouž it, ale protož e milujeme naš eh o S pasitele P ána J ež íš e, neb oť O n si dříve z amiloval nás. Vž dy mů ž eme při takové přílež itosti použ ít slova P ána J ež íš e z M at 2 5 oddíl h ryn B ooth ovi b yli mnoh o let misijními a evang eliz ač ními pracovníky. A to nejdříve v M etodistické církvi, kde b yl W iliam v roce ordinován jako kaz atel. P rotož e pro některé vedoucí představitele církve neb ylo mož né přijmout myš lenku, ž e b y ž ena moh la pracovat jako kaz atelka, a dokonce vysluh ovat svátosti roz h odli se manž elé B ooth ovi opustit M etodistickou církev. S e skupinou spolupracovníků z alož ili nejdříve v roce Křesťanskou misii. S voji duch ovní, ale i sociální práci z aměřili na nejch udš í z e společ nosti, ale i z of iciálních církví vyvrž ené lidi. N a místa největš í neřesti, h roz ný ch z loč inů a největš í b ídy. O pilce, padlé dívky, nez aměstnané neb o naopak v z aměstnání těž ce z neuž ívané a odírané pracovníky - č asto to b yly dokonce malé děti od 4 let věku. o posledním soudu. Král říká těm oddělený m po pravici: V roce se Křesťanská misie přejmenovala na P ojď te pož eh naní mé h o O tce, ujměte se království, které vám b ylo připraveno od z alož ení světa. N eb oť jsem h ladověl a dali jste mi najíst, ž íz nil jsem a dali jste mi napít,, b yl jsem ve věz ení a přiš li jste z e mnou. Z akladatelé Armády spásy manž elé W iliam a Kat- Armádu spásy jmé no, které vystih ovalo její povah u a cíle. B ý t neustále v plné m nasaz ení v z ápasu o z ískání lidí pro Krista, v z ápasu s b ídou sociální i ch arakterovou. J iž teh dy vyh lásil W iliam B ooth svou představu o Armádě spásy - z ásady, které platí vlastně Strana 6 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003

7 dodnes. Charakteristickými prvky musí být: 1 ) autorita 2 ) posl uš nost 3 ) př iz pů sobené využ ití kaž dé ho č l ena 4 ) výcvik kaž dé ho, aby vydal max imum 5 ) spol eč ná akce vš ech. N a otá z ku proč A rmá da spá sy, unif ormy a hodnosti byl a odpově ď : B ů h dnes nepotř ebuj e dal š í církev uz avř enou v kamenných z dech. B ů h nyní potř ebuj e církev na ul ici, tam, kde umíraj í l idé, kde j e nej vě tš í bída církev, kterou kaž dý hned poz ná. T oto j e církev voj á ků P á na J ež íš e K rista a př iná š í vá m pomoc a vysvoboz ení. A rmá da spá sy se od poč á tku své č innosti nez amě ř oval a j en na f yz ickou pomoc. Vel ice dobř e si uvě domoval a a také dnes si uvě domuj e, ž e neš ť astné mu č l ově ku j e tř eba pomoci kompl ex ně. B ez víry, bez spasení v J ež íš i K ristu, bez obrá cení se od satana k B ohu není mož ná skuteč ná ná prava. Č l ově k, který poz nal a z až ij e B ož í odpuš tě ní, j e sá m z apá l en a ochotný nej enom z mě nit svů j dosavadní z pů sob ž ivota, al e touž í také př edat tuto svou novou z kuš enost a z ískanou l á sku druhým. I proto tak ú ž asně rychl e vyrostl a A rmá da spá sy. Vedoucí se nebá l i z apoj ovat nově obrá cené l idi př i svých shromá ž dě ních. S vě dectví z al ož eno ně kol ik sborů a stř edisek nej rů z ně j š í pomoci / ubytovny, pé č e o staré, pé č e o ž eny a dívky, prá ce s dě tmi ). V l etech 2. svě tové vá l ky A rmá da spá sy v Č S R z ů stal a, al e j ej í voj á ci nesmě l i na veř ej nosti nosit unif ormy. P o vá l ce se A rmá da spá sy z novu ú spě š ně obnovil a a pokrač oval a až do roku , kdy byl a komunisty ná sil ně roz puš tě na. Z ahranič ní pracovníci musel i republ iku opustit. M ístní vedoucí dů stoj níci byl i š ikanová ni a vě z ně ni ( viz kniha J. K orbel a V nepř á tel ské m tá boř e). I hned v roce poz val prez ident Vá cl av H avel A rmá du spá sy do republ iky z novu. O d té doby se v Č eské republ ice prá ce ú spě š ně roz víj í. V souč asné době j sou sbory D enní centra a rů z ná sociá l ní pracoviš tě v tě chto mě stech: P raz e, K rnově, Š umperku, P ř erově, K arl ových Varech, B rně, H avíř ově, O stravě - Vítkovicích, P orubě a K unč ič ká ch a nej nově j i i v O pavě. V r sl avil a A rmá da spá sy v Č eské republ ice 1 0. výroč í ná vratu do naš í vl asti. P ř i té to př íl ež itosti, které se z ú č astnil i vl á dní z astupitel é, př edstavitel é okresů, mě st a také církví, z az ně l a mimo j iné i sl ova nově z vol ené ho g enerá l a A rmá dy spá sy J. G ow anse. A rmá da spá sy dnes stej ně j ako v době své ho z al ož ení, chce stá t na tř ech z á kl adních pil íř ích své býval ých z l oč inců i j iných z troskotanců byl o tím sl už by: nej ú č inně j š ím sl ovem, které mu roz umě l i l idé, nachá z ej ící se dosud v té ž e situaci. J iž v prvopoč á tcích misie si manž el é B oothovi č á steč ně roz dě l il i č innost. W il iam ká z al v chudých a vykř ič ených č tvrtích, j eho manž el ka K athryn navš tě voval a a ká z al a l idem bohatým a spol eč ensky výz namným. T ak ona, al e i ř ada dal š ích č l enů z íská val i f inanč ní podporu, nez bytnou pro z al ož ení mnoha proj ektů na pomoc nej chudš ím hotel y s l evným j ídl em, z á chranná stř ediska pro ž eny, vyhl edá vá ní z tracených l idí, pomoc ml adým atd. D okonce W il iam B ooth otevř el tová rnu na z á pal ky v L ondýně, aby z abrá nil otravě dě tí, které v té době pracoval y v sirká rná ch s j edovatým f osf orem v nepř edstavitel ně tě ž kých podmínká ch a z a mz du, která neumož ň oval a al espoň trochu sl uš ně př ež ít. O d r se A rmá da spá sy ú spě š ně š íř il a do cel é ho svě ta, a to nej prve do A meriky a I rska, al e např. roku byl a otevř ena první misij ní nemocnice A rmá dy spá sy v I ndii. P ř es poč á teč ní posmě ch, nepř á tel ství, napadá ní, f yz ické ú toky od hrubých l idí na ul icích, od nepř á tel ských hostinských, kterým nově obrá cení pij á ci př estal i odevz dá vat své výpl aty, až po ne tak z j evné z e strany j iných církví A rmá da spá sy dá l e rostl a. Z ískal a si respekt a uz ná ní prá vě pro svoj i pomoc tě m, se kterými si církevní ani vl á dní místa nedoká z al a poradit. D nes pracuj e A rmá da spá sy ve z emích svě ta, j e uz ná vaným č l enem spol eč nosti. Z á stupci A rmá dy spá sy j sou př ij ímá ni nej vyš š ími stá tními př edstavitel i a ná z ory, j ak pracovat s rů z nými probl é movými skupinami, j sou sl yš eny a př ij ímá ny. J eš tě krá tce o A rmá dě spá sy v Č eskosl ovensku. J iž v r poz val A rmá du spá sy do Č S R tehdej š í prez ident který sá m mě l ohromný morá l ní i spol eč enský kredit T. G. M asaryk. P rá ci A rmá dy spá sy v Č S R vedl po první dva roky Š vé d, pl ukovník L arsson. P rá ce A rmá dy spá sy se ú spě š ně roz víj el a. B yl o 1 ) P oskytovat j akoukol iv sociá l ní pomoc a sl už bu tě m nej potř ebně j š ím, tě m, o které nikdo j iný nestoj í ( bez domovců m, al kohol ově a drog ově z á visl ým, starým l idem, al e i dě tem z ul ice, př evá ž ně romským, vě z ň ů m, ). 2 ) K až dé mu z vě stovat j edinou cestu ke spasení v P á nu J ež íš i K ristu. 3 ) Vš echny vé st ke skuteč né promě ně ž ivota, k ž ivotu ve svatosti. V souč asné době na rů z ných místech svě ta podl e místních potř eb provoz uj e A rmá da spá sy tyto prog ramy a sociá l ní sl už by: ubytová ní pro bez domovce, z aj iš tě ní potravy hl adově j ícím, pé č i o staré l idi, pé č i o matky s dě tmi, prá ce s dě tmi dě tské kl uby, vz dě l á vá ní, pé č i o rodinu, nemocnice a kl iniky, boj proti mal omocenství, z otavovny, boj proti al kohol ismu a drog á m, pomoc nevidomým i j inak postiž eným, pomoc př i vyhl edá vá ní pohř eš ovaných a nez vě stných, pé č i o vě z ně i podmíneč ně odsouz ené, al ternativní tresty, poradenská stř ediska pro sebevrahy, al e také pé č i o vl astní z amě stnance vz dě l á vá ní, rehabil itace, odpoč inkové domy a domovy dů chodců A rmá dy spá sy. A rmá da spá sy j e f l ex ibil ní. P ohotově reag uj e na vyskytnuvš í se a mě nící se potř eby. A rmá du spá sy j e mož no vidě t pomá hat př i katastrof á ch, dopravních nehodá ch vel ké ho roz sahu, al e také př i pomoci vá l kou postiž ených obl astí např. v B osně a naposl edy v K osovu. Z á kl adní uč ení víry j e shrnuto v j edená cti č l á ncích, které j sou roz vinuty v kniz e Č emu vě ř íme. N ej j ednoduš ej i j e to shrnuto v hesl e, které j e na praporu A rmá dy spá sy, S rdce bohu, ruce l idem. Veš kerá pomoc a sl už ba j e nesená l á skou, tím se stá vá pravdivou a př ij atel nou pro vš echny. N ení to vš ak j en l á ska, kterou si nej dř íve J ež íš z amil oval ná s, posl al ná s né st j i tě m j eho nej menš ím. T ě m, kterým nikdo j iný l á sku nedá vá. Mojmír Coufal Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003 Strana 7

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a " P o d p o r a z a m ě s t n a n o s t i n a v e n k o v ě p r o s t ř e d n i c t v í m p o s k y t o v á n í m i k r o p ů j č e k a v z d ě l á v á n í v e n k o v s k é h o o b y v a t e l s t v a.

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č ň ď ť ý ř ť ž Í ě ě é ě í é ě Í ÍýšÍá ý á ě í čí á ú č íť č í ú é ý é Ř ř Ř ř ě ý í í ý š ě ň ú čá č ř á ý í ř í ž Í í č é á é š ě ň í š á š ě ě š ě á á í áš ě á č é Č Í ý á ďť í ě ž í í á í í ě í í í

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Zahájení: FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Datum konání: středa, 4. 6. 2014 Čas konání: 17:00 19:30 Místo konání: Zákl. škola, Anežky České 702/17, ÚnL (Krásné Březno) Starostka MO Neštěmice Miloslava

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Dobrý den, děkujeme, že jste se rozhodli využít služeb Poradny Charity Ostrava. V tomto materiálu najdete základní informace o nabízených službách a také o

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb ústavní péče vznikl v rámci projektu Kvalita života jako cíl. Projekt financovaný z prostředků ESF byl realizován sdružením Quip

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř Š Í ž é á ě ž ěž í éč í ě ě ě ě ě í ě ý ě é ě í á á ě ě č š ě í ě ž ř ě é ť ž č ě ší á í é ž ř á í Š í á í ž é íč ě ší ě č ý ž ě í á é í ý ž říč ě ž í ý ř ší á ě š é ý ó č é á ž š ě é Š ě š š é č ě ž ž

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2014 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí... 4 5 Výňatek z vyhlášky o poplatku za odpad 5 7 Společenská

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více