Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej em a kap lan em P. Ry sz a rd em C ír ke vní p a m á t ky Nebesa vypravují o Boží slávě, obloh a h ovoř í o d íle jeh o ruk ou. S vou ř eč př ed ává jed en d en d ruh é m u, n oc n oc i sd ěluje poz n at k y. Nen í t o ř eč li d sk á, n ejsou t o slova, t ak ový h las od n i c h n elz e slyš et. J eji c h t ó n z vuč í c eli č k ou z em í, z n í jeji c h h ovor po š i ré m svět ě. Bů h slun c i n a n ebi post avi l st an. Ž 1 9 kap le ve V i n arec h P r i m i c e P. V lad i m íra M rá z ka C o j e A r m á da s p á s y? D ě t s ké oké nko P ou do K oc l íř ova J e n t a k ve s t r u č nos t i P. Pavel Hofírek Pou seniorů Dům sv. Josefa v Kojetíně P ou r od i n a m n o h o d a l š í h o Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003

2 Č e r v e n e c a s r p e n v l i t u r g i i O d t é d ob y, c o č l ově k p ř e st a l c h od i t d o š kol y, t a k u ž t y p r á z d ni ny ne j sou t o, c o b ý va l y. A l e p ř e c e j e n. Vě t š i nou p r o ka ž d é h o j sou t y d va mě sí c e j i né ne ž z b y t e k r oku. Č a s d ovol e ný c h, č a s na od p oč i ne k č i na p r á c i ( kt e r á se p ř e s r ok ne st i h l a ), č a s p r o r od i nu č i p ř í mo vnou č a t a na kr ku ( t o p a k vy p a d á c e l ý d e n ú p l ně j i na k), h or ko k ne vy d r ž e ní ( p r a vd a, t e ď u ž b ý vá sp í š p ř e d p r á z d ni na mi ). A t a ké ž i vot ve f a r nost i j e o p r á z d ni ná c h t r oc h u j i ný. P r ost ě t y d va mě sí c e b ý va j í j i né, ne ž t e n z b y t e k. N ě kd y se z d á, ž e a ni na B oh a, mod l i t b u a d u c h ovní vě c i ne z b ý vá t ol i k č a su. N e b o p ř e sně j i : V t om č a se t o ne b u d e, t oh o má me o d ovol e né p ř e c e na z b y t, a l e v t om p ř e h á z e né m p r og r a mu se vy t r a t í ná š st a b i l ní č a s a mí st o na mod l i t b u, j sou p r y č p r a vi d e l né d u c h ovní a kt i vi t y š kol ní h o r oku a my z j i š ť u j e me, ž e na j í t si ka ž d ý d e n č a s na B oh a, č e t b u P í sma č i d u c h ovní r oz h ovor j e p r o ná s t ě ž ké. A t o j e d ob r á z ku š e nost, z e kt e r é se mů ž e me mnoh o na u č i t svá t e k sv. T omá š e, a p oš t ol a p a má t ka sv. P r okop a, op a t a s l a v n o s t s v. C y r i l a, m n i c h a a M e t o d ě j e, b i s k u p a, p a t r o n ů E v r o p y a h l a v n í c h p a t r o n ů M o r a v y p a má t ka sv. M a r i e G or e t t i ové, p a nny a mu č e d ni c e sv. B e ne d i kt a, op a t a, p a t r ona E vr op y ne z á va z ná p a má t ka P a nny M a r i e K a r me l ské R ů z né t i t u l y P a nny M a r i e v l i t u r g i i i l i d ové ú c t ě vě t š i nou z d ů r a z ň u j í ně kt e r ý r y s j e j í h o vz t a h u k B oh u ne b o k ná m, ne b o se t ý ka j í u r č i t é h o mí st a ne b o ř e h ol ní h o i nst i t u t u. N á z vy, kt e r é sou vi se j í s ně j a ký m mí st e m č i ř e h ol í, j e t ř e b a p oně ku d r oz vé st, má me l i sku t e č ně p oc h op i t j e j i c h vý z na m. N a p ř : P a nna M a r i a L u r d ská se my sl í M a r i a, j a k se z j e vi l a a j a k j e u c t í vá na v L u r d e c h. P od ob ně P a nna M a r i a K a r me l ská z na me ná M a r i i, j a k j i u c t í vá ka r me l i t á nský ř á d. Ř á d vz ý vá M a r i i p ř e d e vš í m j a ko oc h r á nky ni. D a l š í ob d ob í ma r i á nské z b ož nost i K a r me l u se vy z na č u j e ú c t ou k N e j č i st š í P a nně. H l a vní d ů r a z se ne kl a d e na M a r i i nu ne p or u š e nost, a l e na č i st ot u sr d c e, kt e r é b y l o z c e l a p r ost é h ř í c h u a na p r ost o od d a né B oh u. S ou č a sně s ú c t ou k M a r i i, N e j č i st š í P a nně, se r oz ví j e l a p ř e d st a va M a r i e j a ko se st r y. M a r i a j e d okona l é d í t ě ne b e ské h o O t c e, j e h o mi l ova ná d c e r a, p r ot ož e se ví c ne ž kd o j i ný d a l a vé st D u c h e m sva t ý m ( sr ov. Ř í m 8, 1 4 ). K a r me l i t á ni, ž i j í c í v d u c h u p r or oka E l i á š e v c e l i b á t u, se c í t i l i sp oj e ni s M a r i í, p r vní p a nnou me z i ž e na mi. E l i á š b y l p r vní m mu ž e m ž i j í c í m v c e l i b á t u, M a r i a j e svou d ů st oj nost í p r vní me z i ž e na mi svá t e k sv. J a ku b a, a p oš t ol a p a má t ka sv. J á c h y ma a A nny, r od i č ů P a nny M a r i e 1 ) J a k d ů l e ž i t ý, u ž i t e č ný a ne na - h r a d i t e l ný j e v l i d ské m ž i vot ě ř á d a p oř á d e k. K d y č l ově k ne mu sí vá h a t, z kou ma t č i r oz h od ova t se, a l e na op a k a u t oma t i c ky ví, ž e t e ď j e č a s na mod l i t b u, t e ď j e č a s na mš i sva t ou, t e ď j e č a s ot e vř í t B i b l i, t e ď 2 ) J a k p r osp ě š ný j e ná vy k a c vi k, kd y p r ost ě p o t om mnoh é m op a ková ní u ž u mí me a j sme z vy kl í : z t i š i t se k mod l i t b ě, p ř i p r a vi t se ke z p ově d i, ob r á t i t se k B oh u se svý mi my š l e nka mi a p oc i t y 3 ) A j a k má l o st a č í, a b y ř á d a c vi k š e l st r a nou a č l ově k se oc i t l z novu na z a č á t ku a mu se l z novu ( p r a c ně ) h l e d a t, j a k v h od i ná c h a mi nu t á c h t oh o d ne š ní h o d ne b u d u konkr é t ně ž í t s B oh e m. 4 ) K d y ž p a k p o p r á z d ni ná c h z p y - t u j e me své svě d omí a p ř i p r a vu j e me se na z p ově ď na z a č á t e k š kol ní h o r oku, t a k se mož ná st á vá, ž e p ř i t om vi d í me, ž e t o b y l y t a ké t a k t r oc h u p r á z d ni ny od B oh a. T e h d y si j a sně u vě d omu j e me, ž e v na š e m ž i vot ě ví r y má me st á l e j e š t ě ve l ké r e z e r vy p a má t ka sv. A l f onse z L i g u or i, b i sku p a a u č i t e l e c í r kve, z a kl a d a t e l e ř á d u r e d e mp t or i st ů p a má t ka sv. J a na Vi a nne y e, kně z e, p a t r ona kně ž í v d u c h ovní sp r á vě a z p ově d ní ků s v á t e k P r o m ě n ě n í P á n ě P r omě ně ní P á ně od ka z u j e na t a j e mst ví z mr t vý c h vst á ní, z j e vu j e J e ž í š ovu b ož skou sl á vu. Z á kl a d e m svá t ku j sou v p od st a t ě sou h l a sné z p r á vy t ř í sy nop t i c ký c h e va ng e l i í (Mt 17,1-8, Mk 9,2-9, L k 9, ), p od l e ni c h ž vy st ou p i l J e ž í š v d op r ovod u P e t r a, J a ku b a a J a na na vy sokou h or u, t a m b y l p r omě ně n a h ovoř i l i s ní m M oj ž í š a E l i á š. P ř i t om d oš l o k B ož í mu z j e ve ní, kd y ž z mr a ku z vol a l h l a s: T o j e m ů j m i l o v a n ý S y n, v n ě m m á m z a l í b e n í, to h o p o s l o u c h e j te. (Mt 17,5 ) V p r e f a c i j e p ou ká z á no na vý z na m svá t e č ní u d á l ost i - J e ž í š d a l u č e d ní ků m sí l u, a b y se na d j e h o kř í ž e m ne p oh or š i l i a c e l é c í r kvi d a l na d ě j i, ž e se i na ní j e d nou z j e ví B ož í sl á va, j a ko se z j e vi l a na K r i st u, j e j í m P á nu. P r omě ně ní P á ně p ř i p omí ná t a ké na š e p ost u p né p r omě ň ová ní, ke kt e r é mu j sme p ovol á ni j i ž z d e na z e mi : moc í D u c h a sva t é h o se st á l e ví c e p ř e t voř u j e me k z á ř i vé p od ob ě na š e h o P á na (2 K o r 3,18 ), a ž kone č ně v ne b e ské vl a st i na š e u b oh é t ě l o na b u d e st e j né p od ob y j a ko K r i st ovo t ě l o osl a ve né. (F l p 3,2 1) p a má t ka sv. D omi ni ka, kně z e a z a kl a d a t e l e ř á d u b r a t ř í ka z a t e l ů, d omi ni ká nů svá t e k sv. T e r e z i e B e ne d i kt y od K ř í ž e, p a nny a mu č e d ni c e, p a t r onky E vr op y ( E d i t a S t e i nová ) s v á t e k s v. V a v ř i n c e, j á h n a a m u č e d n í k a Strana 2 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003

3 V í r a t o t i ž n e st o j í j e n n a ř á d u a p r a vi d e l n o st i, kt e r é se l z e ( a j e t o n e z b y t n é ) n a u č i t, a l e m u sí st á t t a ké n a j a ké si sa m o z ř e j m é a sp o n t á n n í t o u z e p o se t ká n í s Bo h e m. T o u z e, kt e r á ka ž d ý d e n a ka ž d o u si t u a c i ( j a kko l i v vý j i m e č n o u a j a kko l i n e p ř i p r a ve n o u ) d o ká ž e p r o m ě n i t v č a s p r o ž i t ý s K r i st e m. K é ž b y c h o m v so b ě m ě l i d o st a t e k vů l e b u d o - va t svů j ř á d d u c h o vn í h o ž i vo t a a z á r o ve ň d o st a t e k t o u h y p o n e p l á n o va n é m se t ká n í s Bo h e m. Pavel Hofírek p a m á t ka sv. K l á r y, p a n n y a ř e h o l n i c e p a m á t ka sv. M a x m i l i á n a M a r i a K o l b e h o, kn ě z e a m u č e d n í ka s l a v n o s t N a n e b e v z e t í P a n n y M a r i e O b ě m e š n í vst u p n í m o d l i t b y z d ů r a z ň u j í, ž e M a r i a b y l a s t ě l e m i d u š í sku t e č n ě vz a t a d o n e b e. J e z d e ř e č e n o, j a ko u ú l o h u m á n a n e b e vz e t í v Bo ž í m p l á n u : t a, kt e r á p o r o d i l a Bo ž í h o S y n a, n e m ě l a sp a t ř i t p o r u š e n í a m y j i m á m e n á sl e d o va t, a b y c h o m n a j e j í p ř í m l u vu m o h l i ve j í t d o n e b e ské sl á vy. N a n e b e vz e t í j e z n a m e n í m n a d ě j e a ú t ě c h y, j a k sl y š í m e v p r e f a c i a m o d l i t b ě n a d d a r y, a m ů ž e m e se sp o l é h a t n a M a r i i n u p o m o c. N a n e b e vz e t í se t e d y vz t a h u j e j e d n a k ke K r i st u, p r o t o ž e sm r t se n e d o t kl a t ě l a, z n ě h o ž se n a r o d i l, j e d n a k k C í r kvi, kt e r á m á v M a r i i svů j p o č á t e k i d o ko n a l ý vz o r. M a r i a j e c e l o u svo u b y t o st í o sl a ve n a. D o sá h l a své h o c í l e. J e j í p o z e m ský ž i vo t sko n č i l, j e j í sp o l e č e n st ví s J e ž í š e m, kt e r é z a č a l o vt ě l e n í m, a o d d a n á sp o l u p r á c e s n í m se d o vr š i l y v n e j vy š š í m í ř e. N y n í j e s n í m n a d á l e sp o j e n a v n e b i. K. Healy p a m á t k a P a n n y M a r i e K r á l o v n y P a n n a M a r i a j e n a z ý vá n a kr á l o vn o u a n d ě l ů, p r o r o ků, p a t r i a r c h ů, a p o š t o l ů, m u č e d n í ků, p a n e n, vy z n a va č ů, vš e c h sva t ý c h, j a k se m o d l í m e v L o r e t á n ské l i t a n i i. V p á t é m t a j e m st ví sl a vn é h o r ů ž e n c e vo l á m e k M a r i i, kt e r ý T ě v n e b i ko r u n o va l, v m o d l i t b ě Z d r á va s, K r á l o vn o, ve l i ko n o č n í a n t i f o n ě V e se l se n e b e s K r á l o vn o, n e b o v h y m n u Z d r á va b u ď, K r á l o vn o n e b e vz ý vá m e M a r i i j a ko kr á l o vn u. D o u f á m e, ž e p o d p o ř e n i j e j í p ř í m l u vo u d o sá h n e m e n e b e ské h o kr á l o vst ví. S p o l é h á m e se n a K r i st o vo l i d st ví, o b ě t o va n é z a n á s ( m o d l i t b a n a d d a r y ). H l a vn í m y š l e n ko u p a m á t ky j e t o, ž e K r i st u s j e n á š K r á l a M a r i a st o j í v p o d ř í z e n o st i ve d l e n ě h o j a ko K r á l o vn a. P o h l e d n a M a r i i j a ko kr á l o vn u n á s n e j e n p ř i vá d í v m y š l e n ká c h k j e j í m u S y n u, a l e t a ké n á m p o m á h á ví c e si u vě d o m i t svo j i vl a st n í kr á l o vsko u d ů st o j n o st p o kř t ě n ý c h, kt e ř í n á sl e d u j í j e d i n é h o K r á l e a P á n a. S vá t e k b y l p ř e l o ž e n n a d e n o kt á vu sl a vn o st i N a n e b e vz e t í P a n n y M a r i e, a b y b y l o z ř e t e l n ě j i vy j á d ř e n o sp o j e n í m e z i kr á l o vsko u d ů st o j n o st í M a t ky Bo ž í a j e j í m p ř i j e t í m d o n e b e p a m á t ka sv. A u g u st i n a, b i sku p a a u č i t e l e c í r kve p a m á t ka U m u č e n í sv. J a n a K ř t i t e l e J aros lav B ran ž ovs ký Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003 Strana 3

4 Rozhovory 1. Můžete nám říci něco o sobě a odkud p och áz íte? Pocházím ze Zlína, kde stále žijí moji r odič e a sou r ozenci. M ám star š ího b r atr a a star š í sestr u. V e Zlíně jsem vy chodil základní š kolu a p otom jsem dojíždě l do g y mnázia v O tr okovicích. H lavní náp lní mé ho volné ho č asu b y la č innost v jednom ze skau tský ch oddílů 6. stř ediska, kter é v naš í f ar nosti vzniklo. Zár oveň jsem chodil ministr ovat. 2. J aká by l a v aš e cesta ke kněžstv í, kdo v ás nej v íc ov l iv nil, nebo by l v aš ím v z or em? M á dosavadní cesta ke kně žství b y la p omě r ně jednodu chá. V p r ů b ě hu stř ední š koly jsem si u jasň oval co dál a p o jejím skonč ení jsem nastou p il do p ř íp r avné ho r oč níku f or mace ke kně žství v T eolog ické m konviktu v L itomě ř icích. N a tento p ř íp r avný r ok navázal p ě tiletý p ob y t v kně žské m seminář i v O lomou ci a sou č asně i stu diu m na T eolog ické f aku ltě U niver zity Palacké ho. Po dr u hé m r oč níku jsem stu diu m p ř er u š il a ab solvoval r oč ní základní vojenskou slu žb u nedaleko V y š kova. J inak tě ch dob r ý ch vlivu a vzor ů v p r ů b ě hu života b y la a je celá ř ada. N ě kter é z nich si u vě domu ji tep r ve zp ě tně. K do mě ovlivnil nejvíce, to si ř íci netr ou f ám, ale ob ecně ji lze u r č itě jmenovat: r odinu, kně ze, kteř í v naš í f ar nosti p ů sob ili a ně kolik lidí, kter é jsem p otkal, a kteř í op r avdu žijí z vír y. O b líb ení svě tci: sv. B enedikt, sv. F ilip N er i, sv. Piu s X. 3. J aký by l duch ov ní živ ot v e v aš í r odné f ar nosti? O ně jaké ob jektivní hodnocení du chovního života naš í f ar nosti b y ch se ner ad p okou š el. C elé mě sto Zlín p atř í do jedné f ar nosti, p r oto do kostela chodí celkem velké množství lidí. M ezi nimi se vždy naš li ně kteř í, kter ý m není život f ar nosti lhostejný a dokáží ně co u dě lat p r o dr u hé. N a dr u hou str anu b y se jich v tak velké f ar nosti u r č itě mohlo najít víc. 4. Můžete nám p řibl ížit z ač átky a živ ot v semináři? Zač átky v seminář i jsou asi stejné jako vš u de jinde. J e zde p lno nový ch vě cí a situ ací, se kter ý mi je tř eb a se vy r ovnat. Č lově k do u r č ité mír y vy p adne z vy jetý ch kolejí, což je š ance zač ít ně kter é vě ci dě lat jinak než dosu d, ale zár oveň to p ř ináš í i tě žkosti. Pr o mě osob ně to znamenalo, že jsem p oznal velké množství vnitř ně b ohatý ch lidí, a že díky seminár nímu ř ádu jsem mě l č as na dů ležité vě ci, na kter é jsem si p ř edtím č as neu dě lal. 5. Můžete nám říci v esel ý z ážitek z e semináře? T ě ch zážitků je hodně, ale jak u ž to samo slovo p r ozr azu je, zážitek je tř eb a p r ožít, a p r oto se o nich velmi tě žko hovoř í. Př esto jsem dlou ho p ř emý š lel nad ně jakou záb avnou histor kou, kter á b y b y la vtip ná a zár oveň i sr ozu mitelná p r o č tenář e, ale nep odař ilo se mi na žádnou takovou p ř ijít. O no to teď asi vy p adá jako ně jaká vý mlu va, že nechci nic ř íci, neb o že se v seminář i nic veselé ho nedě je, ale není to tak. J en to sp ecif ické p r ostř edí seminář e s seb ou nese také vlastní zp ů sob hu mor u. J ako p ř íklad se mi vy b avu je situ ace, kdy ž jsme p ř ed ně jaký m r okem b y li s ně kolika b ohoslovci v kině na jedné komedii, kter á se odehr ávala v u r č ité m cír kevním p r ostř edí. Zatímco ostatní lidé se b ě hem f ilmu jen ně kolikr át nesmě le zasmáli a ně kteř í znu dě ně odcházeli, my jsme se vý b or ně b avili a naš e vý b u chy smíchu b u dily znač nou p ozor nost okolních diváků. 6. Máte něj aké koníč ky, z ál iby? T ady odp ovím kr átce. A no, jsou č innosti, kter é dě lám ob zvláš ť r ád. J e to nap ř íklad 1. O tč e, můžete se č etb a, malování, sp or t a p u tování p o hor ách. nám na ú v od p ředstav it? 7. C h těl by ste něco v z káz at naš im č tenářům? Pocházím z malé vesnice v Polsku, C htě l b y ch ř íci asi toto: J sem r ád, že č ást své ho života p r ožijeme Zop ow y a je to asi tak 1 0 km od K r nova. sp oleč ně. K aždý den se za vás modlím a ob r acím se ke sva- T am jsem p r ožil své dě tství a tam se taky zr o- té mu jáhnu V avř inci, ab y nám vy p r oš oval vy tr valost, dilo mé p ovolaní. D ě tství jsem mě l ú p lně nor mální dů vě r u a r adost v životě z vír y. ( asp oň já si tak my slím). T am jsem chodil do mateř ské š kolky a na základku. 2. J aká by l a v aš e cesta ke kněžstv í? T ak moje cesta ke kně žství b y la dost dlou há, p r otože na zač átku jsem nechtě l b ý t kně zem, ale ř eholním b r atr em. T ep r ve p o ně jaké dob ě a r ozhovor ech s p ř edstavený mi jsem zač al u važovat o kně žství. Poku d jde o vzor, tak mý m vzor em vždy b y l a je sv. F r antiš ek z A ssisi, kter ý hlásal PA X E T B O N U M ( Pokoj a D ob r o), já osob ně b y ch k tomu to p ř idal ješ tě r adost, r adost z toho, že mohu slou žit B ohu a lidem. 3. Můžete nám p řibl ížit z ač átky a živ ot v semináři? Zač átek života v seminář i b y l dost tě žký, p r otože i kdy ž jsem r ozu mě l vš emu, co ř íkali, neb o na co se p tali klu ci, tak jsem jim nedokázal odp ově dě t, b y lo to jako kdy b y ch sly š el, ale neu mě l mlu vit. Pak jsem p omalu p oznával lidi a č asem jsem s nimi zač al komu nikovat. D íky tomu, že jsem víc mlu vil s klu ky z Č ech než z Polska, tak jsem se dost r y chle nau č il mlu vit č esky. Strana 4 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003

5 4. Kde jste působil jako jáhen? J a k o j á h e n j s e m p ů s o b i l n a A r c i b i s k u p s k é m g y m n á z i u v K r o m ě ř í ž i. N e n í t o f a r n o s t a ž i vo t t a m t a k y vy p a d á t r o c h u j i n a k. Ve f a r n o s t i vě t š i n o u ž i vo t z a č í n á v p á t e k, s o b o t u a n e d ě l i, k d e ž t o n a A G j e t o n a o p a k. T a m j e ž i vo t o d p o n d ě l í d o p á t k u, v s o b o t u a v n e d ě l i j e k l i d. N a ví c j e t a m p r á c e s m l á d e ž í a ve f a r n o s t i j s o u r ů z n é s k u p i n y o d d ě t í p o s e n i o r y. 5. P ř ijal jste sv átost kně ž stv í. J ak to ov liv ní osobnost č lov ě ka? V p o d s t a t ě s e n i c v č l o vě k u n e m ě n í, j a k b y c h o m s i t o p ř e d s t a vo va l i. Z ů s t a l j s e m t a k o vý, j a k ý j s e m b y l p ř e d s vě c e n í m, a l e n a d r u h o u s t r a n u j s e m u ž ú p l n ě n ě k d o j i n ý, n e d o k á ž u t o j i n a k vy s vě t l i t. 6. V aš í m pr v ní m působiš tě m se stala př er ov ská f ar nost. V ě dě l jste ně c o o naš í f ar nosti? P ř e r o v j s e m z n a l z o k n a vl a k u. Vž d y, k d y ž j s e m p r o j í ž d ě l, t a k j s e m u va ž o va l o t o m, ž e b y b y l o d o b r é p o d í va t s e n ě k d y t r o c h u ví c, j a k vy p a d á. N i k d y m ě n e n a p a d l o, ž e b u d u m í t k t o m u t a k o vo u p ř í l e ž i t o s t. 7. J aké m áte koní č ky, z áliby? K o n í č k y, z á l i b y - t ě ž k o ř í c i - r á d j s e m s l i d m i, r á d p o s l o u c h á m vá ž n o u h u d b u, a l e n e m á m n ě j a k é k o n k r é t n í z á l i b y, j a k t o č a s t o b ý vá, n a p ř. ž e n ě k d o s b í r á z n á m k y a t p. 8. C htě l by ste ně c o v z káz at naš im č tenář ům na z ač átku působení v naš í f ar nosti? A s i j e n t o, c o m á m n a p r i m i č n í m o b r á z k u : R a d u j t e s e s t á l e v P á n u, o p a k u j i : r a d u j t e s e! / F l p. 4, 4 / Za rozhovory děkuje Věra P. Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003 Strana 5

6 Kaple ve Vinarech V n a š e m d ě k a n á t u j s o u d vě ve s n i c k é k a p l e n e o b vy k l é h o z a s vě c e n í, t o t i ž R o z e s l á n í s v. Církevní p a m á t ky A p o š t o l ů, j e d n a ve Vi n a r e c h, d r u h á v R a d va n i c í c h. O b ě z a n ě vd ě č í j e d n é z n e j h o r š í c h p o h r o m, k t e r é P ř e r o vs k o p o s t i h l y, k d y ž Léta P á n ě d n ě 1 5 h o č e r v ( e n ) c e o R o z e s l á n í s v. A p o š to l ů te n d e ň p ř i n aš í o b c i v š e c h n o o b il í z d o p u š tě n í B o ž í h o p o tl o u k l o, tak ž e j s m e h n e d z ů s tal i u b o h ý m a ž e b r á k am a. N a to al e u s tan o v il i v š ic h n i p o s p o l u k až d éh o r o k u to h o d n e p r o c e s s tv í m d o P ř e d m o s ts k ý h o c h r á m u P á n ě j í ti a m š i s v ato u n á b o ž n ě s l y š e ti a p r o s iti P á n a B o h a, ab y b u d o u c í, j ak n á s, tak tak y n aš e p o to m k y o d v š e l ij ak ý c h n e š tě s tí z ac h o v ati r á č il. N e z ů s t a l o j e n p ř i p r o c e s í, k t e r é m u s e ř í k a l o m a l é h o d y. O b e c n í z vo n i č k a, v n í ž vi s e l z vo n e k s n á p i s e m S. D O N A T I S. X A VE R I a r e l i é f n í m i o b r a z y t ě c h t o s va t ý c h z e z r u š e n é k a p l e j e z u i t s k é h o z á m e č k u v Č e k y n i, b y l a o d z á k l a d u p ř e s t a vě n a a p o z r u š e n í r o b o t y j e š t ě z vě t š e n a p ř e r o vs k ý m s t a vi t e l e m O e h l e r e m a v r o c e z í s k a l a d n e š n í p o d o b u. ( P o d l e l i d o vé h o p o d á n í s e p r ý z vo n k u s t ý s k a l o p o vy h n a n ý c h j e z u i t e c h a p l a č t i vě vo l á va l : Va -l e n -t i n! K o n -s t a n -t i n! K d y ž b y l a z vo n i c e p ř e d ě l á n a a z vo n p ř e vě š e n, p ř e s t a l p l a k a t. ) D r u h á vi n a r s k á k a p l i č k a j e z j u b i l e j n í h o r o k u B y l a p o s t a ve n a n a d s t u d á n k o u, k t e r é s e ř í k a l o K o p á n k a. P ř e d m o s t s k ý f a r á ř P. P o d ř i c k ý o t o m n a p s a l d o k r o n i k y : T o h o r o k u s l av il o s e n ě k o l ik j u b il e í n aj e d n o u. S v. O te c s l av il s v é 5 0 l e té j u b il e u m k n ě ž s k é, c í s ař p á n 6 0 l e té p an o v n ic k é. D á l e s l av e n o 5 0 l e té j u b il e u m Z j e v e n í s e P. M ar ie v Lo u r d e c h, d á l e 6 0 l e té j u b il e u m z r u š e n í r o b o ty. N e j d ů s to j n ě j i a n e j n á k l ad n ě j i v c e l é f ar n o s ti ( p ř e d m o s ts k é) o s l av il a tato j u b il e a o b e c V in ar y. P o d z al e s e n o u h o r o u z a V in ar am i b y l a s tu d á n k a, h l e d an á p r o s v o u d o b r o u v o d u. T u te d y d al i u p r av iti, n ad n í v z d ě l al i k ap l ič k u a u m í s til i d o n í p ě k n o u d ř e v ě n o u s o c h u P. M ar ie H o s tý n s k é, j iž z h o to v il d o v e d n ý ř e z b á ř K o v á ř í k z P ř e r o v a. N a s v á te k N ar o z e n í P. M ar ie b y l y m í s to i s o c h a s l av n o s tn ě p o s v ě c e n y. O d p o l e d n e o p ů l tř e tí h o d. p ř ij e l o d u c h o v e n s tv o i u č ite l s tv o z P ř e d m o s tí a taj e m n í k o k r e s n í h o h e j tm an s tv í z P ř e r o v a k V in ar ů m, k d e n a s il n ic i b y l i o č e k á v á n i m o h u tn ý m p r ů v o d e m. C e l ý p r ů v o d h n u l s e p ak v e s n ic í z a v e l e b n éh o z p ě v u T is í c k r á t p o z d r av u j e m e T e b e s h u d b o u. N a m í s tě p ak n e j p r v v y k o n á n o c í r k e v n í s v ě c e n í, n á s l e d o v al a d u c h o v n í ř e č n a s l o v a v y š itá n a z á v ě s e v k ap l ič c e V í tě z n á O c h r an ite l k y n ě M o r av y, o r o d u j z a n á s s ap l ik ac í n a j u b il e a, j iž p r o n e s l z d e j š í k o o p e r á to r d p. J u r á s e k. P ak n á s l e d o v al a d r u h á ř e č, v e l e b í c í J e h o V e l ič e n s tv o, j iž p r o n e s l p an taj e m n í k o d c. k. o k r e s n í h o h e j tm an s tv í v P ř e r o v ě, p. H o r á č e k. Lo r e tá n s k o u l itan ií s e z p ě v e m z ak o n č e n a d o j e m n á j u b il e j n í s l av n o s t. P an f o to g r af Z e l e n ý z P ř e r o v a z v ě č n il j i d v ě m a d r u h y p o d o b e n e k, k te r é v e V in ar e c h š l y d o b ř e n a o d b y t p o 1 K. J e s t l i p a k t y p o d o b e n k y j e š t ě n ě k d o m á? V p ř e d m o s t s k é m f a r n í m a r c h i vu t y t o p a m á t k y b o h u ž e l c h y b ě j í. Z. Mollinová Armáda spásy je křesťanská církev! Kdykoliv tuto větu vyslovíme před nesez námený mi lidmi, a to dokonce i dlouh oletý mi křesťany, vz b udí to větš inou ú div. Co je armáda spásy? T ak to je také církev? Větš ina lidí má ten dojem, ž e Armáda spásy je jen sociální neb o ch aritativní org aniz ace. N a nás vojácích Armády spásy je, ab ych om vž dy, při kaž dé přílež itosti, při kaž dé m setkání s tímto podivením nez amlč eli, co je pro Armádu spásy nejdů lež itějš í. J en teh dy, když přineseme svojí služ b ou, pomoc, poch opení, lásku lidem nejen protož e je máme opravdu rádi, ch ceme jim slouž it, ale protož e milujeme naš eh o S pasitele P ána J ež íš e, neb oť O n si dříve z amiloval nás. Vž dy mů ž eme při takové přílež itosti použ ít slova P ána J ež íš e z M at 2 5 oddíl h ryn B ooth ovi b yli mnoh o let misijními a evang eliz ač ními pracovníky. A to nejdříve v M etodistické církvi, kde b yl W iliam v roce ordinován jako kaz atel. P rotož e pro některé vedoucí představitele církve neb ylo mož né přijmout myš lenku, ž e b y ž ena moh la pracovat jako kaz atelka, a dokonce vysluh ovat svátosti roz h odli se manž elé B ooth ovi opustit M etodistickou církev. S e skupinou spolupracovníků z alož ili nejdříve v roce Křesťanskou misii. S voji duch ovní, ale i sociální práci z aměřili na nejch udš í z e společ nosti, ale i z of iciálních církví vyvrž ené lidi. N a místa největš í neřesti, h roz ný ch z loč inů a největš í b ídy. O pilce, padlé dívky, nez aměstnané neb o naopak v z aměstnání těž ce z neuž ívané a odírané pracovníky - č asto to b yly dokonce malé děti od 4 let věku. o posledním soudu. Král říká těm oddělený m po pravici: V roce se Křesťanská misie přejmenovala na P ojď te pož eh naní mé h o O tce, ujměte se království, které vám b ylo připraveno od z alož ení světa. N eb oť jsem h ladověl a dali jste mi najíst, ž íz nil jsem a dali jste mi napít,, b yl jsem ve věz ení a přiš li jste z e mnou. Z akladatelé Armády spásy manž elé W iliam a Kat- Armádu spásy jmé no, které vystih ovalo její povah u a cíle. B ý t neustále v plné m nasaz ení v z ápasu o z ískání lidí pro Krista, v z ápasu s b ídou sociální i ch arakterovou. J iž teh dy vyh lásil W iliam B ooth svou představu o Armádě spásy - z ásady, které platí vlastně Strana 6 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003

7 dodnes. Charakteristickými prvky musí být: 1 ) autorita 2 ) posl uš nost 3 ) př iz pů sobené využ ití kaž dé ho č l ena 4 ) výcvik kaž dé ho, aby vydal max imum 5 ) spol eč ná akce vš ech. N a otá z ku proč A rmá da spá sy, unif ormy a hodnosti byl a odpově ď : B ů h dnes nepotř ebuj e dal š í církev uz avř enou v kamenných z dech. B ů h nyní potř ebuj e církev na ul ici, tam, kde umíraj í l idé, kde j e nej vě tš í bída církev, kterou kaž dý hned poz ná. T oto j e církev voj á ků P á na J ež íš e K rista a př iná š í vá m pomoc a vysvoboz ení. A rmá da spá sy se od poč á tku své č innosti nez amě ř oval a j en na f yz ickou pomoc. Vel ice dobř e si uvě domoval a a také dnes si uvě domuj e, ž e neš ť astné mu č l ově ku j e tř eba pomoci kompl ex ně. B ez víry, bez spasení v J ež íš i K ristu, bez obrá cení se od satana k B ohu není mož ná skuteč ná ná prava. Č l ově k, který poz nal a z až ij e B ož í odpuš tě ní, j e sá m z apá l en a ochotný nej enom z mě nit svů j dosavadní z pů sob ž ivota, al e touž í také př edat tuto svou novou z kuš enost a z ískanou l á sku druhým. I proto tak ú ž asně rychl e vyrostl a A rmá da spá sy. Vedoucí se nebá l i z apoj ovat nově obrá cené l idi př i svých shromá ž dě ních. S vě dectví z al ož eno ně kol ik sborů a stř edisek nej rů z ně j š í pomoci / ubytovny, pé č e o staré, pé č e o ž eny a dívky, prá ce s dě tmi ). V l etech 2. svě tové vá l ky A rmá da spá sy v Č S R z ů stal a, al e j ej í voj á ci nesmě l i na veř ej nosti nosit unif ormy. P o vá l ce se A rmá da spá sy z novu ú spě š ně obnovil a a pokrač oval a až do roku , kdy byl a komunisty ná sil ně roz puš tě na. Z ahranič ní pracovníci musel i republ iku opustit. M ístní vedoucí dů stoj níci byl i š ikanová ni a vě z ně ni ( viz kniha J. K orbel a V nepř á tel ské m tá boř e). I hned v roce poz val prez ident Vá cl av H avel A rmá du spá sy do republ iky z novu. O d té doby se v Č eské republ ice prá ce ú spě š ně roz víj í. V souč asné době j sou sbory D enní centra a rů z ná sociá l ní pracoviš tě v tě chto mě stech: P raz e, K rnově, Š umperku, P ř erově, K arl ových Varech, B rně, H avíř ově, O stravě - Vítkovicích, P orubě a K unč ič ká ch a nej nově j i i v O pavě. V r sl avil a A rmá da spá sy v Č eské republ ice 1 0. výroč í ná vratu do naš í vl asti. P ř i té to př íl ež itosti, které se z ú č astnil i vl á dní z astupitel é, př edstavitel é okresů, mě st a také církví, z az ně l a mimo j iné i sl ova nově z vol ené ho g enerá l a A rmá dy spá sy J. G ow anse. A rmá da spá sy dnes stej ně j ako v době své ho z al ož ení, chce stá t na tř ech z á kl adních pil íř ích své býval ých z l oč inců i j iných z troskotanců byl o tím sl už by: nej ú č inně j š ím sl ovem, které mu roz umě l i l idé, nachá z ej ící se dosud v té ž e situaci. J iž v prvopoč á tcích misie si manž el é B oothovi č á steč ně roz dě l il i č innost. W il iam ká z al v chudých a vykř ič ených č tvrtích, j eho manž el ka K athryn navš tě voval a a ká z al a l idem bohatým a spol eč ensky výz namným. T ak ona, al e i ř ada dal š ích č l enů z íská val i f inanč ní podporu, nez bytnou pro z al ož ení mnoha proj ektů na pomoc nej chudš ím hotel y s l evným j ídl em, z á chranná stř ediska pro ž eny, vyhl edá vá ní z tracených l idí, pomoc ml adým atd. D okonce W il iam B ooth otevř el tová rnu na z á pal ky v L ondýně, aby z abrá nil otravě dě tí, které v té době pracoval y v sirká rná ch s j edovatým f osf orem v nepř edstavitel ně tě ž kých podmínká ch a z a mz du, která neumož ň oval a al espoň trochu sl uš ně př ež ít. O d r se A rmá da spá sy ú spě š ně š íř il a do cel é ho svě ta, a to nej prve do A meriky a I rska, al e např. roku byl a otevř ena první misij ní nemocnice A rmá dy spá sy v I ndii. P ř es poč á teč ní posmě ch, nepř á tel ství, napadá ní, f yz ické ú toky od hrubých l idí na ul icích, od nepř á tel ských hostinských, kterým nově obrá cení pij á ci př estal i odevz dá vat své výpl aty, až po ne tak z j evné z e strany j iných církví A rmá da spá sy dá l e rostl a. Z ískal a si respekt a uz ná ní prá vě pro svoj i pomoc tě m, se kterými si církevní ani vl á dní místa nedoká z al a poradit. D nes pracuj e A rmá da spá sy ve z emích svě ta, j e uz ná vaným č l enem spol eč nosti. Z á stupci A rmá dy spá sy j sou př ij ímá ni nej vyš š ími stá tními př edstavitel i a ná z ory, j ak pracovat s rů z nými probl é movými skupinami, j sou sl yš eny a př ij ímá ny. J eš tě krá tce o A rmá dě spá sy v Č eskosl ovensku. J iž v r poz val A rmá du spá sy do Č S R tehdej š í prez ident který sá m mě l ohromný morá l ní i spol eč enský kredit T. G. M asaryk. P rá ci A rmá dy spá sy v Č S R vedl po první dva roky Š vé d, pl ukovník L arsson. P rá ce A rmá dy spá sy se ú spě š ně roz víj el a. B yl o 1 ) P oskytovat j akoukol iv sociá l ní pomoc a sl už bu tě m nej potř ebně j š ím, tě m, o které nikdo j iný nestoj í ( bez domovců m, al kohol ově a drog ově z á visl ým, starým l idem, al e i dě tem z ul ice, př evá ž ně romským, vě z ň ů m, ). 2 ) K až dé mu z vě stovat j edinou cestu ke spasení v P á nu J ež íš i K ristu. 3 ) Vš echny vé st ke skuteč né promě ně ž ivota, k ž ivotu ve svatosti. V souč asné době na rů z ných místech svě ta podl e místních potř eb provoz uj e A rmá da spá sy tyto prog ramy a sociá l ní sl už by: ubytová ní pro bez domovce, z aj iš tě ní potravy hl adově j ícím, pé č i o staré l idi, pé č i o matky s dě tmi, prá ce s dě tmi dě tské kl uby, vz dě l á vá ní, pé č i o rodinu, nemocnice a kl iniky, boj proti mal omocenství, z otavovny, boj proti al kohol ismu a drog á m, pomoc nevidomým i j inak postiž eným, pomoc př i vyhl edá vá ní pohř eš ovaných a nez vě stných, pé č i o vě z ně i podmíneč ně odsouz ené, al ternativní tresty, poradenská stř ediska pro sebevrahy, al e také pé č i o vl astní z amě stnance vz dě l á vá ní, rehabil itace, odpoč inkové domy a domovy dů chodců A rmá dy spá sy. A rmá da spá sy j e f l ex ibil ní. P ohotově reag uj e na vyskytnuvš í se a mě nící se potř eby. A rmá du spá sy j e mož no vidě t pomá hat př i katastrof á ch, dopravních nehodá ch vel ké ho roz sahu, al e také př i pomoci vá l kou postiž ených obl astí např. v B osně a naposl edy v K osovu. Z á kl adní uč ení víry j e shrnuto v j edená cti č l á ncích, které j sou roz vinuty v kniz e Č emu vě ř íme. N ej j ednoduš ej i j e to shrnuto v hesl e, které j e na praporu A rmá dy spá sy, S rdce bohu, ruce l idem. Veš kerá pomoc a sl už ba j e nesená l á skou, tím se stá vá pravdivou a př ij atel nou pro vš echny. N ení to vš ak j en l á ska, kterou si nej dř íve J ež íš z amil oval ná s, posl al ná s né st j i tě m j eho nej menš ím. T ě m, kterým nikdo j iný l á sku nedá vá. Mojmír Coufal Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 9, Červenec - Srpen 2003 Strana 7

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Olomouc 9. ččer. vence 1. Olomouc 1

Olomouc 9. ččer. vence 1. Olomouc 1 Olomouc 9. čč vence 1 99 7 v 199 997 Olomouc 1 0. čč vence 1 99 7 10. v 199 997 1 Olomouc 1 0. čč vence 1 99 7 10. v 199 997 Olomouc 1 0. čč vence 1 99 7 10. v 199 997 2 ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA POVODEŇ

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více