Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1"

Transkript

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012

2 Obsah 1 Kvalita a relevance Diverzifikace institucí a studijních programů Obsahové změny a související úpravy v profilu absolventa Zavedení rozřazovacích testů pro vytvoření různých jazykových skupin podle stupně náročnosti Připravení a zavedení nového studijního a zkušebního řádu Důsledné uplatnění ECTS systému Zajišťování kvality ve vysokém školství Sebeevaluace (vnitřní hodnocení kvality výuky) Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti prostřednictvím Fondu rozvoje vědy Rozvoj dalšího vzdělávání akademických pracovníků Kariérní řád Oborové rady Otevřenost Internacionalizace Celoživotní vzdělávání Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení Efektivita a financování Snižování studijní neúspěšnosti

3 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) předložilo aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro období (dále jen Dlouhodobý záměr ministerstva ). Hlavními prioritami Aktualizace Dlouhodobého záměru ministerstva pro rok 2013 (dále jen Aktualizace ) je posílení diverzifikace vysokého školství, nastavení podpory excelence v prováděných činnostech, koncepce rozvoje doktorského studia a důraz na transparentnost (v souladu se záměry Evropské komise). Rok 2013 bude pro ministerstvo klíčový také s ohledem na dokončování příprav pro budoucí období kohezní politiky Evropské unie ( ) a její implementaci v České republice. Aktualizace zohledňuje především cíle formulované v Programovém prohlášení vlády České republiky schváleném usnesením vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 553 a v Národním programu reforem České republiky 2011 schváleném usnesením vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 314 a jeho aktualizaci na rok Přispívá též k naplňování Národní inovační strategie (schválena vládou na podzim roku 2011) a k naplňování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Na evropské úrovni Aktualizace reaguje na Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podpora růstu a zaměstnanosti plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období , vypracovaný a předložený v září 2010, je východiskem dalšího rozvoje hlavních cílů a úkolů VŠO. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠO pro rok 2013 je v souladu s uvedeným Dlouhodobým záměrem, respektuje hlavní priority Aktualizace Dlouhodobého záměru ministerstva pro rok 2013 (dále jen Aktualizace ) a zejména pak o doporučení MŠMT pro vysoké školy. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠO pro rok 2013 se dále opírá jak o zhodnocení (naplnění či nenaplnění) úkolů, které vyplývaly z Aktualizovaného dlouhodobého záměru pro rok 2012, tak i z Vize dalšího rozvoje VŠO, kterou předložila nová rektorka VŠO prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. v souvislosti se svým nástupem do funkce dnem 1. října VŠO se v roce 2013 zaměří jak na další rozvíjení svých stávajících prosperujících oborů, tak i na rozšíření portfolia nabízených oborů v souladu s dlouhodobou koncepcí školy vyjádřenou v Dlouhodobém záměru na léta VŠO bude dále usilovat o: zvýšení své konkurenceschopnosti zejména na domácím, ale i evropském trhu ekonomického a manažerského vzdělání; 3

4 získání postavení prvotřídní vysokoškolské instituce v evropském vzdělávacím prostoru tím, že bude rozšiřovat mobilitu studentů i akademických a ostatních pracovníků; další zlepšení kvalifikační struktury akademických pracovníků; bude motivovat zvýšení publikační činnosti akademických pracovníků působících na VŠO, jakož i jejich zájem o aktivní účast ve vědecko-výzkumných projektech; bude dále prohlubovat internacionalizaci vzdělávacího procesu, zahájí výuku v anglickém jazyce v rámci některého z již akreditovaných oborů, bude tak vytvářet podmínky pro rozvoj mobility studentů a širší uplatnění a transfer kreditů na bázi ECTS. bude postupně vytvářet postupně i další předpoklady v oblasti vzdělávací činnosti, vědeckovýzkumné činnosti, v mezinárodní spolupráci i spolupráci s praxí pro vytvoření mezinárodní prostředí na VŠO. 4

5 1 Kvalita a relevance 1.1 Diverzifikace institucí a studijních programů Obsahové změny a související úpravy v profilu absolventa VŠO nabízí širokou paletu studijních oborů. Tyto studijní obory realizuje v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. V současném období jsou studijní programy realizované zejména do oblasti cestovního ruchu a služeb letecké dopravy v cestovním ruchu. V těchto oblastech má VŠO akreditované studijní programy v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu. Současně jsou tyto studijní obory vyučovány v prezenční i kombinované formě studia (s výjimkou oborů Informatika v cestovním ruchu a Průvodcovská činnost v cestovním ruchu). Přehled akreditovaných studijních oborů ukazuje přehledně Tab. 1 (tabulka současně ukazuje časový horizont, ve kterém VŠO předloží žádost o prodloužení platnosti akreditace). Příprava reakreditací představuje jednu z priorit rozvoje pedagogické činnosti na VŠO v nadcházejícím období, protože i samotného procesu reakreditací VŠO hodlá využít pro přípravu systémových změn jednotlivých již akreditovaných studijních oborů. Obsahové změny ve stávajících studijních oborech proběhly v roce 2010 v souvislosti se žádostí o prodloužení akreditace studijního oboru Management cestovního ruchu (navazující magisterský studijní obor) a studijního oboru Cestovní ruch (bakalářský studijní obor). Tyto změny neměnily profil absolventa, ale měly za cíl modernizovat a zefektivnit výukový proces v uvedených studijních oborech. Současně měly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti studijních oborů na trhu vysokoškolského vzdělávání. Cílem úpravy studijních plánů je současně jejich aktualizace, zvýšení úrovně vzdělanosti, sjednocení organizace a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnění přechodů studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele v soukromém i veřejném sektoru, zajištění dobře připravených zaměstnanců. Příprava nových studijních oborů a příprava dokumentace pro akreditaci stávajících studijních oborů bude metodicky respektovat i tyto zásady: seskupovat předměty do skupin s možností vytváření předmětových modulů, které umožní vznik specializací (s možností jejich certifikace) v rámci existujících studijních oborů; seskupovat předměty do skupin s možností vytváření tematických modulů, které usnadní postupné zavedení výuky předmětů a studijních oborů v cizím jazyce; 5

6 seskupovat předměty do skupin s možností vytváření modulů, které umožní vyšší efektivnost studia volitelných předmětů včetně jejich kreditního ocenění a zároveň rozšíření portfolia vyučovaných předmětů a tím i větší otevření spolupráce s jinými školami v ČR a zahraničí. Podstatou úprav je také podpořit zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu s ECTS Evropského systému transferu kreditů. Tabulka 1: Přehled akreditovaných studijních oborů Studijní obor Forma Typ Platnost akreditace Předložení AK MŠMT CESTOVNÍ RUCH Prezenční Bc CESTOVNÍ RUCH Kombinovaná Bc INFORMATIKA V CESTOVNÍM RUCHU Prezenční Bc SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY V CR Prezenční Bc SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY V CR Kombinovaná Bc PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V CR Prezenční Bc MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU Prezenční Ing MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU Kombinovaná Ing MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ Prezenční Ing MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ Kombinovaná Ing V roce 2013 rozšíří VŠO již akreditované bakalářské obory o moduly povinně volitelných předmětů. V rámci magisterských již akreditovaných oborů připraví rozšíření o vedlejší specializace. V souladu s koncepcí rozvoje VŠO na příští období budou všechny nově připravované studijní obory připraveny v souvislosti s jejich modernizací v rámci plnohodnotného ECTS. V souvislosti s reakreditací bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů budou tyto obory kompletně převedeny do studijních programů přesně v souladu s ECTS. V rámci kombinovaného studia se VŠO soustředí na přípravu plnohodnotných studijních podpor pro tuto formu studia, které budou naplňovat požadavky Akreditační komise MŠMT. Vzhledem k připravovaným novým oborům bude jako předstupeň zaveden modul povinně volitelných předmětů zaměřen na Mezinárodní obchod a finance. Modul povinně volitelných předmětů bude zaveden pro stávající bakalářské obory a bude 6

7 nabízet předměty v rozsahu celkem 16 ECTS kreditů za semestr. Na stávajících navazujících magisterských studijních oborech bude připraveno zavedení (pro další akademický rok) v rozsahu 16 kreditů. Vedlejší specializace by nahrazovala předměty v bloku volitelných předmětů v průběhu celého studia navazujícího magisterského studijního oboru. Za absolvování vedlejší specializace by student získal certifikát o absolvování a současně by absolvování vedlejší specializace bylo součástí dodatku k diplomu Zavedení rozřazovacích testů pro vytvoření různých jazykových skupin podle stupně náročnosti V rámci zvýšení kvality výuky jazyků na VŠO budou zavedeny rozřazovací testy, které by umožnily třídit studenty do jednotlivých jazykových skupin podle stupně náročnosti a znalostí Připravení a zavedení nového studijního a zkušebního řádu Bude připraven a zaveden nový studijní a zkušební řád, který bude plně zohledňovat plnohodnotný ECTS systém a inovace, které se plánují v rámci jednotlivých studijních plánů (bloky povinně volitelných předmětů, vedlejší specializace). Jasně bude definováno ve studijním a zkušebním řádu propustnost do dalšího semestru, resp. budou zavedena jasná pravidla pro studium, které zefektivní studium na VŠO nejen pro studenty, ale i pro pedagogy Důsledné uplatnění ECTS systému V rámci ECTS systému bude kladen velký důraz na důslednou standardizaci včetně hodnocení předmětů. Každý předmět by měl mít přímo v sylabu definováno rozložení studijní zátěže do jednotlivých forem práce přednášek, cvičení, seminářů, skupinových a projektových forem práce, samostudia včetně přípravy na zakončení předmětu, zakončení předmětu příp. dalších. Splnění jednotlivých podmínek pro zakončení předmětu bude důsledně rozloženo do 100 bodů a podíl jeho jednotlivých částí i forma ověřování budou přesně definovány. Do budoucna bude VŠO postupovat v souladu s doporučením Dlouhodobého záměru MŠMT na léta Škola bude usilovat v návaznosti na úplné dokončení přechodu na ECTS systém založený na exaktních a podrobných definicích z výstupů učení o získání ECTS Label a Diploma Suplement Label udělovaná Evropskou komisí. 7

8 1.2 Zajišťování kvality ve vysokém školství Sebeevaluace (vnitřní hodnocení kvality výuky) Od letního semestru 2012/2013 bude spuštěna evaluace jednotlivých předmětů studenty. Zavést motivační faktor pro to, aby vzorek studentů byl co největší (např. možnost úpravy rozvrhu, pokud student vyplní anketu). Výsledky ankety zhodnotit a závěry zveřejnit i pro studenty. Systém vnitřních evaluací výuky ze strany vedoucích kateder a vedení školy by měl mít následující podobu. Na začátku každého semestru (dle data v harmonogramu akademického roku) odevzdá vedoucí kateder vedení školy plán návštěv ve výuce pro daný semestr. Ten obsahuje název předmětu, jméno vyučujícího, čas přednášky/cvičení/semináře, datum, místnost. To vedení školy umožní namátkově participovat na těchto návštěvách. Na konci semestru odevzdají vedoucí kateder vyhodnocení návštěv ve výuce na standardizovaných formulářích. Poté se koná za účasti vedení školy workshop, kde jsou hodnocení prodiskutována. Z workshopu se pořizuje zápis s hlavními závěry pro další personální práci Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti prostřednictvím Fondu rozvoje vědy V souladu s vizí VŠO na období do roku (1016) je hlavním cílem na rok 2013 vytvořit základy systematické podpory vědy a výzkumu na VŠO prostřednictvím Fondu rozvoje vědy, který by měl začít fungovat od ledna Předmětem FRV je podpora různých forem vědecké činnosti, ať již založených na publikačních aktivitách akademických pracovníků v podobě knižních publikací a článků v impaktovaných či recenzovaných tuzemských a zahraničních časopisech, nebo na jejich aktivní prezentaci na vědecky zamřených konferencích, workshopech apod. v prvé řadě jde o nastavení efektivních procesních pravidel fungování FRV a podpory jednotlivých forem vědecké činnosti. Cílem je, aby tato pravidla byla v zásadě jednoduchá a jasně formulovaná a aby zřetelně podporovala kvalitní vědecké záměry. Vedle toho bude důležitým cílem také zvládnutí hladkého čerpání prostředků z FRV v souladu s nastavenými pravidly. Na druhé straně je klíčovým záměrem na rok 2013 podpořit prostřednictvím FRV první projekty, které přinesou VŠO pozitivní efekty jak v samotné publikační činnosti autorů, tak i v rozvoji jejich odborného potenciálu. Záměrem je identifikovat vědecké talenty ze stávajícího sboru akademických pracovníků VŠO a nasměrovat prostředky na podporu jejich aktivit. 8

9 další oblastí související s podporou vědeckovýzkumné činnosti je vytvoření mechanismů informační a personální podpory vědy a výzkumu na VŠO. Jedná se o na jedné straně o vytvoření kvalitně fungující informační základy nutné jak pro samotnou vědeckou činnost, tak i pro vznik interních a externích vědeckých projektů. Vedle toho je však nutné pracovat také na vytvoření adekvátní administrativní podpory FRV a vědecké činnosti akademických pracovníků s cílem omezení administrativní náročnosti, která zbytečně zatěžuje akademické pracovníky. V neposlední řadě by měl být vytvořena databáze publikační činnosti akademických pracovníků VŠO, která bude sloužit jako informační zdroj o publikačních aktivitách pro akademické pracovníky VŠO i jako zdroj pro vlastní vědeckou práci Rozvoj dalšího vzdělávání akademických pracovníků Pro rok 2013 se předpokládá vznik uceleného systému vzdělávání akademických pracovníků s cílem rozvoje jejich pedagogických aktivit. Záměrem je nabídnout akademickým pracovníkům speciálně vytvořené kurzy, v rámci kterých budou rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti v následujících oblastech: práce s výpočetní technikou a v dostupném softwarovém prostředí (SIS, Google Aps, Office, atd.) za účelem zajištění jak hladkého chodu výuky, vedení kvalifikačních prací a zkoušení, tak i pro rozvoj interní komunikace na VŠO a snížení administrativní náročnosti. práce moderními výukovými prostředky dostupnými na učebnách VŠO za účelem zkvalitnění a zatraktivnění výuky. jazykových znalostí potřebných pro rozvoj kvality pedagogických výkonů (rozšíření využití zahraniční literatury při výuce, rozvoj anglicky vyučovaných předmětů) a rozvoj vědeckých aktivit (účast na zahraničních konferencích, publikace v zahraničních časopisech, mezinárodní spolupráce). 9

10 1.2.4 Kariérní řád Jeden z aspektů udržitelného rozvoje pedagogického procesu na VŠO a postupného zvyšování jeho kvality je vytvoření a implementace kariérního řádu (sebeevalučního systému) pro akademické (pedagogické) pracovníky VŠO. Kariérní řád bude zahrnovat standardní parametry sebehodnocení akademických pracovníků obvyklých na vysokých školách v České republice včetně normy počtu vyučovaných hodin jednotlivými kategoriemi akademických pracovníků. Jelikož je tento systém na VŠO dlouhodobě diskutován, není pochybností o tom, že bude-li s akademickými pracovníky jeho konkrétní podoba řádně projednána, bude mít jeho zavedení a využívání na VŠO velkou podporu. Cílem jeho zavedení je: zvyšování kvality výuky a prestiže pedagogů a studentů VŠO, transparentní prostředí pro sebeevaluaci pedagogů VŠO, transparentní prostředek pro ekonomické ocenění činností akademických pracovníků vedením VŠO Oborové rady VŠO bude pracovat na zavedení oborových rad a intenzivní práci garantů oborů a oborových rad na periodické aktualizaci obsahu studijních plánů i jednotlivých předmětů. 10

11 2 Otevřenost 2.1 Internacionalizace V roce 2013 bude VŠO cílevědomě rozvíjet takovou síť mezinárodních vztahů a partnerské spolupráce se zahraničními školami, které budou významně napomáhat jak dalšímu rozvíjení kvality a konkurenceschopnosti existujících oborů, tak podporovat přípravu nových studijních oborů zaměřených na mezinárodní obchod, finance v souladu s Dlouhodobým záměrem VŠO na léta V roce 2013 bude VŠO nadále rozvíjet navazování partnerských vztahů s renomovanými univerzitami a vysokými školami ve světě, a to nejen směrem k již akreditovaným studijním oborům, ale také směrem k perspektivně připravovaným oborům především se školami zaměřenými na finance, mezinárodní obchod, ekonomii ap. V rámci internacionalizace VŠO se bude v roce 2013 nadále aktivně zapojovat do činnosti mezinárodních organizací NECSTouR a ATLAS (The Association for Tourism and Leisure Education), UNWTO Knowledge Network a jako přidružený člen UNWTO i do aktivit UNWTO, kde bude především usilovat o zapojení do mezinárodních projektů UNWTO. VŠO bude nejen využívat již vybudovanou síť zahraničních vztahů, ale bude aktivně budovat vztahy s dalšími zahraničními partnery v zájmu podpory dalšímu rozšiřování mobility studentů i akademických pracovníků. Za tím účelem VŠO začne realizovat výuku v cizích jazycích, která již byla dříve plánována. V roce 2013 připraví VŠO k realizaci v akademickém roce 2013/2014 výuku v anglickém jazyce v již akreditovaném navazujícím magisterském studijním oboru Tourism Management. Nabídka studijního oboru v anglickém jazyce umožní zvýšení počtu přijíždějících zahraničních studentů a prohloubení inspirativního multikulturního studijního prostředí. S cílem podpořit zvýšení počtu incoming studentů bude VŠO nápomocná při vyhledávání jejich ubytování. V souvislosti s nabídkou studia studijního oboru Tourism Management v anglickém jazyce, bude VŠO vyvíjet iniciativu na získání zahraničních pedagogů, kterým udělí status hostujícího profesora. Pro kvalitní zajištění výuky v anglickém jazyce bude iniciovat anglický konverzační kurz v Business English pro zainteresované pedagogy. 11

12 Pro podporu rozvoje mobility studentů i pedagogů bude VŠO i nadále využívat zdroje z mezinárodních programů, národních programů (zejména rozvojových programů MŠMT), ale i jiné zdroje, například stipendia poskytované zahraničními univerzitami. VŠO bude i v roce 2013 podporovat krátkodobé i dlouhodobé pedagogické působení hostujících profesorů na VŠO, které povede ke zlepšení oborové profilace studentů, posílení jazykové kompetence studentů, zvýšení připravenosti studentů na studijní pobyty v zahraničí a práci v mezinárodních týmech, jakož i k zlepšení mezinárodní pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráce pro akademické pracovníky. V této souvislosti bude realizován začátkem roku 2013 ERASMUS Week, který bude završen vědeckým kolokviem za účasti profesorů a docentů a ostatních akademických pracovníků z partnerských vysokých škol. VŠO bude i v roce 2013 dbát na kvalitu a obsah zahraničních pobytů zahraničních studentů i akademických pracovníků. Studenti nastupující na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus musí mít potvrzení studovaných předmětů ze zahraniční instituce i z VŠO, aby byla zachována konektivita výuky. Studenti jsou povinni po návratu ze zahraniční vypracovat zprávu o pobytu, kde uvedou i případné nedostatky. VŠO bude klást důraz na to, aby studenti zahraniční pobyty využili i k získání dat, informací a nových poznatků potřebných k vypracování seminárních, bakalářských, resp. diplomových prací. VŠO bude klást důraz na posílení střední generace akademických pracovníků stimulací kvalifikačního růstu účastí na výuce na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus. Zvýšení počtu akademických pracovníků VŠO, kteří hostují na zahraničních univerzitách je nezbytné pro plnoprávné zapojení VŠO v mezinárodním vzdělávacím prostoru a vede ke zlepšení kvality výuky i ke zvýšení mezinárodního renomé akademického pracovníka i jeho pracoviště. 12

13 Akademičtí pracovníci mají, podobně jako studenti, povinnost vypracovat zprávu ze zahraničního pobytu. V rámci programu Erasmus je přesně stanovený počet hodin výuky, který musí pracovník v zahraničí odučit. V souladu se zvyšováním kvality pobytů se budou akademičtí pracovníci v roce 2013 v rámci svých pobytů zúčastňovat i workshopů a seminářů organizovaných partnerskými institucemi v rámci jejich pobytu. V roce 2013 VŠO zkvalitní proces pro podávání žádostí o pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus pro: 1. studenty, a to prostřednictvím: jazykových testů, kdy student žádající o studium v zahraničí musí absolvovat jazykový test na úrovni B2 1 prezentace osnovy projektu, který student v rámci své cesty vypracuje, popř. ucelenou část bakalářské nebo diplomové práce prezentace motivace ke studijnímu pobytu v jazyce, ve kterém se na zahraniční škole vyučuje, popř. v angličtině 2. akademické pracovníky a zaměstnance, a to prostřednictvím: prezentace osnovy projektu, na kterém bude v rámci svého pobytu pracovat. VŠO se dle možností zapojí do vytváření nových studijních oborů se zahraničními partnery, a to v bakalářském i magisterském stupni studia. Ve spolupráci s Catholic University Eichstätt-Ingolstadt Eichstätt/Ingolstadt v SRN, s EF UMB v Banské Bystrici na Slovensku, University of Oulu/Oulun Yliopisto ve Finsku, resp. se Saint-Petersburg State University of Service and Economics VŠO realizuje projekt magisterského studijního oboru Tourism and Regional Planning Management and Geography. Pilotní projekt byl spuštěn v roce 2010 na Catholic University Eichstätt- Ingolstadt Eichstätt/Ingolstadt v SRN. VŠO participuje na projektu prostřednictvím přijetí studentů magisterského studia SRN (využívají prostředky v rámci programu ERASMUS) vždy v letním semestru akademického roku. Studenti na VŠO předmět vypracují projekty z oblasti cestovního ruchu, které pak prezentují na obou školách. Projekt bude pokračovat i v roce Dle: Common European Framework of Reference for Languages. Dostupné z: 13

14 2.2 Celoživotní vzdělávání 1. Dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona ( 48 až 50), mohou uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání, a to až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Dle současné dokumentace školy v oblasti CŽV (vnitřní předpis k CŽV, 2001) je tato možnost dána pouze absolventům VOŠ. Vzhledem k tomu, že pro absolventy VOŠ umožňuje stávající statut vysoké školy v článku 21 Studium absolventů vyšších odborných škol, v souladu s doporučením MŠMT, zkrácenou formu studia, tento institut se v praxi nevyužívá. Dalším důvodem je i reálná nedůvěra Akreditační komise k využívání programů CŽV k prostupnosti na akreditované studijní programy, která se projevuje zvýšeným kontrolním zájmem o tento způsob studia ve vztahu ke kauzám tzv. rychlostudentů na některých vysokých školách. 2. Základním dokumentem, který bude základním východiskem pro vzdělávání všech stupňů v ČR, je Strategie celoživotního učení v ČR a jeho implementace do praxe. Strategie celoživotního učení České republiky, která byla schválena vládou v Usnesení č. 761 ze dne , vychází z obecných předpokladů definovaných Lisabonskou strategií, respektive jejím pracovním programem pro oblast vzdělávání Vzdělávání a odborná příprava V tomto duchu je jejím hlavním smyslem napomoci rozvoji České republiky jako společnosti a ekonomice založených na znalostech. Dne schválila vláda usnesením č. 8 Implementační plán Strategie celoživotního učení, ve kterém byla Strategie CŽU doplněna o řadu konkrétních prováděcích opatření, kterými budou její cíle v období naplňovány. Zatímní práce na vytvoření Národní soustavy kvalifikací byly učiněny v rámci projektu Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání (NSK I), jehož řešitelem byl Národní ústav odborného vzdělávání. Ten se však zaměřoval na nižší kvalifikační úrovně. Hlavním cílem navazujícího projektu Národní soustavy kvalifikací II (NSK II) je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní, tzn. i v oblasti terciárního vzdělávání. Dalším souvisejícím projektem je projekt Národní soustava povolání II (NSP II), který je realizován v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 14

15 České republiky. Národní soustava povolání (NSP) prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přinese důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech úrovní vzdělávání. NSP se stává významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie Podíl úseku CŽV na tomto procesu spočívá a vychází z odborné expertní činnosti oddělení CŽV, který zpracoval pro Ministerstvo pro místní rozvoj zásadní materiál pro problematiku vzdělávání v cestovním ruchu Analýzu potřeb v oblasti dílčích kvalifikací skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód 65) na všech stupních středního vzdělání, tzn. středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v rámci projektu MMR Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu (CZ / /0002). Jeden z výstupů této analýzy, totiž návrh obsahu 24 nových dílčích kvalifikací pro další rozšíření jejich nabídky v rámci skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismu (kód 65) se stalo základem pro další směřování tvorby dílčích kvalifikací v oboru pro vzdělávací úrovně NSK/EQF 3 (střední vzdělání s výučním listem), 4 (střední vzdělání s maturitní zkouškou), 6 (vyšší odborné vzdělání/vysokoškolské Bc. vzdělání). Uvedené výstupy byly předány Sektorové radě pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch k dalšímu využití. VŠO se bude podílet na činnosti Sektorové rady formou účasti v jejích pracovních skupinách při tvorbě nových dílčích kvalifikací, zejména na úrovni terciárního vzdělávání (úroveň EQF 5-7). Důležitou činností bude i spolupráce s Národním ústavem odborného vzdělávání (od Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) v rámci oborové skupiny hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch, kdy se zástupce vysoké školy bude podílet na expertní činnosti v rámci aktivit této instituce MŠMT v oblasti implementace Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení, přípravy zavádění Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a dále projektu EUROPASS. Uvedené projekty mají přesah i do oblasti terciárního vzdělávání. Významnou činností bude zejména implementace Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení na podmínky České republiky, tj. aby se národní systém kvalifikací uvedl do souladu s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF), což se projeví i v dokumentaci a informačních systémech školy, např. v dokladech EUROPASS, které 15

16 se předávají našim absolventům jako dodatek k diplomu, kde bude muset být uvedena úroveň EQF. Pro stanovení úrovně EQF budou též využity deskriptory pro terciární vzdělávání vytvořené v rámci projektu MŠMT Q-RAM. Pro oblast cestovního ruchu byly již vytvořeny. Na jejich tvorbě se rozhodující měrou podíleli odborníci VŠO. Specifickou formou spolupráce bude i vypracování hodnotící zprávy pro Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků týkající se naplňování projektu KURIKULUM S (Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizovaný tímto ústavem, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt, jehož základem je vytvoření sítě regionálních konzultačních center má za přímou pomoc 14 středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě. Centra vytváří zároveň nabídku celoživotního vzdělávání v regionech České republiky. Projekt nabízí též učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol informace, metodické rady i možnost konzultací při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Projekt podporuje i různé formy spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem, neboť monitoruje různé formy spolupráce, shromažďuje a prezentuje příklady dobré praxe. Samostatnou aktivitou v rámci úseku celoživotního vzdělávání je projektová činnost, která se bude dotýkat nejen dané oblasti, ale též oblastí souvisejících s rozvojem vzdělávání na vysoké škole obecně (inovace studijních oborů, distanční formy vzdělávání) a dále aktivit zaměřených na specializované projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v ČR. V této souvislosti je též důležitou činností expertní a analytická činnost ve vztahu ke státním orgánům, kdy úsek CŽV zpracoval a dále se podílí např. pro Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s přípravou projektu Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu formou dalšího vzdělávání analýzu potřebnosti tohoto projektu a cílových skupin, která bude základem pro vypracování dokumentace tohoto projektu. Provázanost s odbornou praxí je a bude základní myšlenkou při tvorbě jak studijních programů, tak i vzdělávacích projektů v rámci CŽV. Zástupci školy působí přímo i v orgánech těchto institucí jako např. ve vzdělávacích sekcích Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace hotelů a restaurací ČR, jejichž je vysoká škola členem. 16

17 2.3 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení V rámci zachování a rozšíření studijního oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu a Managementu leteckých podniků v oblasti spolupráce s aplikační sférou se VŠO zaměřuje na velice úspěšně se rozvíjející spolupráci s nejvýznamnějšími mezinárodním společnostmi civilního letectví, působícími i v České republice / např. s ČSA /člen Českého aeroholdingu/, Lufthansou, China Airlines, Austrian a dalšími. Tato spolupráce je v poslední době rozšířena i na celý Český aeroholding a státní firmu Řízení letového provozu. Intenzivní spolupráci máme i IATA BSP v České republice /mezinárodní sdružení leteckých dopravců/. Písemně sjednanou spolupráci máme i s cest. kanceláří Neckermann a v současné době připravujeme partnerskou spolupráci s největšími cestovními kancelářemi světa /a největšími prodejci letecké přepravy/ - cestovními kancelářemi Carlson Wagonlit Travel, Američan Express a Čedok/. Katedra letecké dopravy je personálně zastoupena v klubu SKOL, sdružující ředitele leteckých společností operujících z/do České republiky, ředitele cestovních kanceláří /tuzemských i mezinárodních/ a ředitele vybraných hotelových řetězců. V rámci internacionalizace a stávajícího velice kladného hodnocení studenty máme zájem pokračovat ve spolupráci /formou krátkých vstupů do výuky/ s experty na leteckou dopravu a cestovní ruch zástupců zahraničních firem i českých společností a pracovníku Ministerstva dopravy Úřadu pro civilní letectví. Naší snahou je i do budoucna maximální zachování odbornosti výuky jak studijního oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, tak Managementu leteckých podniků /jedinečnost oboru v ČR a jeden z hlavních důvodů, proč se studenti zaměřeni na tuto problematiku na VŠO hlásí/. 17

18 3 Efektivita a financování 3.1 Snižování studijní neúspěšnosti V kontextu celkového počtu studentů na VŠO neúspěšní studenti nepředstavují závažný problém, nicméně vedení školy věnuje adekvátní pozornost studentům, kteří vykazují studijní neúspěšnost. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a flexibilní řešení. Systematicky analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto negativnímu jevu. Sledujeme a vyhodnocujeme neúspěšnost u jednotlivých předmětů, a pokud dochází k významným odchylkám, hledáme příčiny této neúspěšnosti. V případě finančních, případně zdravotních a osobních problémů je studentům umožněn individuální přístup v podobě splátkového kalendáře a rozložení finanční zátěže. VŠO se snaží v maximální míře vytvářet předpoklady pro eliminaci počtu neúspěšných studentů. Studijní neúspěšnost se snažíme snížit prostřednictvím různých nástrojů, např. využitím konzultačních hodin, individuálním přístupem ke studentům, kteří zvažují ukončení studia (např. formou rozložení školného na splátky). VŠO také nabízí individuální studijní plán, který snižuje důvody pro zanechání studia na VŠO. Studijní a zkušební řád VŠO a současně kreditní systém, který je užíván na VŠO, umožňuje studentům, kteří mají problém s plněním studijních povinností, rozložit zátěž studia do delšího období, případně posunout některé obtížnější zkoušky a zápočty do dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné míře dodrželi standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální přístup ke studentům, kteří mají problém se studiem, je nejlepší cestou jak předcházet neúspěšnosti studentů. V Praze dne 16. října 2012 prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. rektorka VŠO 18

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze Dovolujeme si Vám představit Vysokou školu obchodní v Praze, školu patřící k největším a zároveň nejstarším soukromým vysokým školám v ČR. Vysoká škola obchodní v Praze O nás Naše škola byla založena v

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové na období 2011-2015 Úvod Zřízení Ústavu sociální práce navázalo

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2013 ve dnech 4. 6. února, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm.

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné duben 2007 Akreditační komise (dále AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 28. a 29.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha vysoká škola CEVRO Institut Dlouhodobý záměr 2010 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE... 3 B.

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více