Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1"

Transkript

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012

2 Obsah 1 Kvalita a relevance Diverzifikace institucí a studijních programů Obsahové změny a související úpravy v profilu absolventa Zavedení rozřazovacích testů pro vytvoření různých jazykových skupin podle stupně náročnosti Připravení a zavedení nového studijního a zkušebního řádu Důsledné uplatnění ECTS systému Zajišťování kvality ve vysokém školství Sebeevaluace (vnitřní hodnocení kvality výuky) Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti prostřednictvím Fondu rozvoje vědy Rozvoj dalšího vzdělávání akademických pracovníků Kariérní řád Oborové rady Otevřenost Internacionalizace Celoživotní vzdělávání Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení Efektivita a financování Snižování studijní neúspěšnosti

3 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) předložilo aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro období (dále jen Dlouhodobý záměr ministerstva ). Hlavními prioritami Aktualizace Dlouhodobého záměru ministerstva pro rok 2013 (dále jen Aktualizace ) je posílení diverzifikace vysokého školství, nastavení podpory excelence v prováděných činnostech, koncepce rozvoje doktorského studia a důraz na transparentnost (v souladu se záměry Evropské komise). Rok 2013 bude pro ministerstvo klíčový také s ohledem na dokončování příprav pro budoucí období kohezní politiky Evropské unie ( ) a její implementaci v České republice. Aktualizace zohledňuje především cíle formulované v Programovém prohlášení vlády České republiky schváleném usnesením vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 553 a v Národním programu reforem České republiky 2011 schváleném usnesením vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 314 a jeho aktualizaci na rok Přispívá též k naplňování Národní inovační strategie (schválena vládou na podzim roku 2011) a k naplňování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Na evropské úrovni Aktualizace reaguje na Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podpora růstu a zaměstnanosti plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období , vypracovaný a předložený v září 2010, je východiskem dalšího rozvoje hlavních cílů a úkolů VŠO. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠO pro rok 2013 je v souladu s uvedeným Dlouhodobým záměrem, respektuje hlavní priority Aktualizace Dlouhodobého záměru ministerstva pro rok 2013 (dále jen Aktualizace ) a zejména pak o doporučení MŠMT pro vysoké školy. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠO pro rok 2013 se dále opírá jak o zhodnocení (naplnění či nenaplnění) úkolů, které vyplývaly z Aktualizovaného dlouhodobého záměru pro rok 2012, tak i z Vize dalšího rozvoje VŠO, kterou předložila nová rektorka VŠO prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. v souvislosti se svým nástupem do funkce dnem 1. října VŠO se v roce 2013 zaměří jak na další rozvíjení svých stávajících prosperujících oborů, tak i na rozšíření portfolia nabízených oborů v souladu s dlouhodobou koncepcí školy vyjádřenou v Dlouhodobém záměru na léta VŠO bude dále usilovat o: zvýšení své konkurenceschopnosti zejména na domácím, ale i evropském trhu ekonomického a manažerského vzdělání; 3

4 získání postavení prvotřídní vysokoškolské instituce v evropském vzdělávacím prostoru tím, že bude rozšiřovat mobilitu studentů i akademických a ostatních pracovníků; další zlepšení kvalifikační struktury akademických pracovníků; bude motivovat zvýšení publikační činnosti akademických pracovníků působících na VŠO, jakož i jejich zájem o aktivní účast ve vědecko-výzkumných projektech; bude dále prohlubovat internacionalizaci vzdělávacího procesu, zahájí výuku v anglickém jazyce v rámci některého z již akreditovaných oborů, bude tak vytvářet podmínky pro rozvoj mobility studentů a širší uplatnění a transfer kreditů na bázi ECTS. bude postupně vytvářet postupně i další předpoklady v oblasti vzdělávací činnosti, vědeckovýzkumné činnosti, v mezinárodní spolupráci i spolupráci s praxí pro vytvoření mezinárodní prostředí na VŠO. 4

5 1 Kvalita a relevance 1.1 Diverzifikace institucí a studijních programů Obsahové změny a související úpravy v profilu absolventa VŠO nabízí širokou paletu studijních oborů. Tyto studijní obory realizuje v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. V současném období jsou studijní programy realizované zejména do oblasti cestovního ruchu a služeb letecké dopravy v cestovním ruchu. V těchto oblastech má VŠO akreditované studijní programy v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu. Současně jsou tyto studijní obory vyučovány v prezenční i kombinované formě studia (s výjimkou oborů Informatika v cestovním ruchu a Průvodcovská činnost v cestovním ruchu). Přehled akreditovaných studijních oborů ukazuje přehledně Tab. 1 (tabulka současně ukazuje časový horizont, ve kterém VŠO předloží žádost o prodloužení platnosti akreditace). Příprava reakreditací představuje jednu z priorit rozvoje pedagogické činnosti na VŠO v nadcházejícím období, protože i samotného procesu reakreditací VŠO hodlá využít pro přípravu systémových změn jednotlivých již akreditovaných studijních oborů. Obsahové změny ve stávajících studijních oborech proběhly v roce 2010 v souvislosti se žádostí o prodloužení akreditace studijního oboru Management cestovního ruchu (navazující magisterský studijní obor) a studijního oboru Cestovní ruch (bakalářský studijní obor). Tyto změny neměnily profil absolventa, ale měly za cíl modernizovat a zefektivnit výukový proces v uvedených studijních oborech. Současně měly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti studijních oborů na trhu vysokoškolského vzdělávání. Cílem úpravy studijních plánů je současně jejich aktualizace, zvýšení úrovně vzdělanosti, sjednocení organizace a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnění přechodů studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele v soukromém i veřejném sektoru, zajištění dobře připravených zaměstnanců. Příprava nových studijních oborů a příprava dokumentace pro akreditaci stávajících studijních oborů bude metodicky respektovat i tyto zásady: seskupovat předměty do skupin s možností vytváření předmětových modulů, které umožní vznik specializací (s možností jejich certifikace) v rámci existujících studijních oborů; seskupovat předměty do skupin s možností vytváření tematických modulů, které usnadní postupné zavedení výuky předmětů a studijních oborů v cizím jazyce; 5

6 seskupovat předměty do skupin s možností vytváření modulů, které umožní vyšší efektivnost studia volitelných předmětů včetně jejich kreditního ocenění a zároveň rozšíření portfolia vyučovaných předmětů a tím i větší otevření spolupráce s jinými školami v ČR a zahraničí. Podstatou úprav je také podpořit zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu s ECTS Evropského systému transferu kreditů. Tabulka 1: Přehled akreditovaných studijních oborů Studijní obor Forma Typ Platnost akreditace Předložení AK MŠMT CESTOVNÍ RUCH Prezenční Bc CESTOVNÍ RUCH Kombinovaná Bc INFORMATIKA V CESTOVNÍM RUCHU Prezenční Bc SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY V CR Prezenční Bc SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY V CR Kombinovaná Bc PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V CR Prezenční Bc MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU Prezenční Ing MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU Kombinovaná Ing MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ Prezenční Ing MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ Kombinovaná Ing V roce 2013 rozšíří VŠO již akreditované bakalářské obory o moduly povinně volitelných předmětů. V rámci magisterských již akreditovaných oborů připraví rozšíření o vedlejší specializace. V souladu s koncepcí rozvoje VŠO na příští období budou všechny nově připravované studijní obory připraveny v souvislosti s jejich modernizací v rámci plnohodnotného ECTS. V souvislosti s reakreditací bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů budou tyto obory kompletně převedeny do studijních programů přesně v souladu s ECTS. V rámci kombinovaného studia se VŠO soustředí na přípravu plnohodnotných studijních podpor pro tuto formu studia, které budou naplňovat požadavky Akreditační komise MŠMT. Vzhledem k připravovaným novým oborům bude jako předstupeň zaveden modul povinně volitelných předmětů zaměřen na Mezinárodní obchod a finance. Modul povinně volitelných předmětů bude zaveden pro stávající bakalářské obory a bude 6

7 nabízet předměty v rozsahu celkem 16 ECTS kreditů za semestr. Na stávajících navazujících magisterských studijních oborech bude připraveno zavedení (pro další akademický rok) v rozsahu 16 kreditů. Vedlejší specializace by nahrazovala předměty v bloku volitelných předmětů v průběhu celého studia navazujícího magisterského studijního oboru. Za absolvování vedlejší specializace by student získal certifikát o absolvování a současně by absolvování vedlejší specializace bylo součástí dodatku k diplomu Zavedení rozřazovacích testů pro vytvoření různých jazykových skupin podle stupně náročnosti V rámci zvýšení kvality výuky jazyků na VŠO budou zavedeny rozřazovací testy, které by umožnily třídit studenty do jednotlivých jazykových skupin podle stupně náročnosti a znalostí Připravení a zavedení nového studijního a zkušebního řádu Bude připraven a zaveden nový studijní a zkušební řád, který bude plně zohledňovat plnohodnotný ECTS systém a inovace, které se plánují v rámci jednotlivých studijních plánů (bloky povinně volitelných předmětů, vedlejší specializace). Jasně bude definováno ve studijním a zkušebním řádu propustnost do dalšího semestru, resp. budou zavedena jasná pravidla pro studium, které zefektivní studium na VŠO nejen pro studenty, ale i pro pedagogy Důsledné uplatnění ECTS systému V rámci ECTS systému bude kladen velký důraz na důslednou standardizaci včetně hodnocení předmětů. Každý předmět by měl mít přímo v sylabu definováno rozložení studijní zátěže do jednotlivých forem práce přednášek, cvičení, seminářů, skupinových a projektových forem práce, samostudia včetně přípravy na zakončení předmětu, zakončení předmětu příp. dalších. Splnění jednotlivých podmínek pro zakončení předmětu bude důsledně rozloženo do 100 bodů a podíl jeho jednotlivých částí i forma ověřování budou přesně definovány. Do budoucna bude VŠO postupovat v souladu s doporučením Dlouhodobého záměru MŠMT na léta Škola bude usilovat v návaznosti na úplné dokončení přechodu na ECTS systém založený na exaktních a podrobných definicích z výstupů učení o získání ECTS Label a Diploma Suplement Label udělovaná Evropskou komisí. 7

8 1.2 Zajišťování kvality ve vysokém školství Sebeevaluace (vnitřní hodnocení kvality výuky) Od letního semestru 2012/2013 bude spuštěna evaluace jednotlivých předmětů studenty. Zavést motivační faktor pro to, aby vzorek studentů byl co největší (např. možnost úpravy rozvrhu, pokud student vyplní anketu). Výsledky ankety zhodnotit a závěry zveřejnit i pro studenty. Systém vnitřních evaluací výuky ze strany vedoucích kateder a vedení školy by měl mít následující podobu. Na začátku každého semestru (dle data v harmonogramu akademického roku) odevzdá vedoucí kateder vedení školy plán návštěv ve výuce pro daný semestr. Ten obsahuje název předmětu, jméno vyučujícího, čas přednášky/cvičení/semináře, datum, místnost. To vedení školy umožní namátkově participovat na těchto návštěvách. Na konci semestru odevzdají vedoucí kateder vyhodnocení návštěv ve výuce na standardizovaných formulářích. Poté se koná za účasti vedení školy workshop, kde jsou hodnocení prodiskutována. Z workshopu se pořizuje zápis s hlavními závěry pro další personální práci Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti prostřednictvím Fondu rozvoje vědy V souladu s vizí VŠO na období do roku (1016) je hlavním cílem na rok 2013 vytvořit základy systematické podpory vědy a výzkumu na VŠO prostřednictvím Fondu rozvoje vědy, který by měl začít fungovat od ledna Předmětem FRV je podpora různých forem vědecké činnosti, ať již založených na publikačních aktivitách akademických pracovníků v podobě knižních publikací a článků v impaktovaných či recenzovaných tuzemských a zahraničních časopisech, nebo na jejich aktivní prezentaci na vědecky zamřených konferencích, workshopech apod. v prvé řadě jde o nastavení efektivních procesních pravidel fungování FRV a podpory jednotlivých forem vědecké činnosti. Cílem je, aby tato pravidla byla v zásadě jednoduchá a jasně formulovaná a aby zřetelně podporovala kvalitní vědecké záměry. Vedle toho bude důležitým cílem také zvládnutí hladkého čerpání prostředků z FRV v souladu s nastavenými pravidly. Na druhé straně je klíčovým záměrem na rok 2013 podpořit prostřednictvím FRV první projekty, které přinesou VŠO pozitivní efekty jak v samotné publikační činnosti autorů, tak i v rozvoji jejich odborného potenciálu. Záměrem je identifikovat vědecké talenty ze stávajícího sboru akademických pracovníků VŠO a nasměrovat prostředky na podporu jejich aktivit. 8

9 další oblastí související s podporou vědeckovýzkumné činnosti je vytvoření mechanismů informační a personální podpory vědy a výzkumu na VŠO. Jedná se o na jedné straně o vytvoření kvalitně fungující informační základy nutné jak pro samotnou vědeckou činnost, tak i pro vznik interních a externích vědeckých projektů. Vedle toho je však nutné pracovat také na vytvoření adekvátní administrativní podpory FRV a vědecké činnosti akademických pracovníků s cílem omezení administrativní náročnosti, která zbytečně zatěžuje akademické pracovníky. V neposlední řadě by měl být vytvořena databáze publikační činnosti akademických pracovníků VŠO, která bude sloužit jako informační zdroj o publikačních aktivitách pro akademické pracovníky VŠO i jako zdroj pro vlastní vědeckou práci Rozvoj dalšího vzdělávání akademických pracovníků Pro rok 2013 se předpokládá vznik uceleného systému vzdělávání akademických pracovníků s cílem rozvoje jejich pedagogických aktivit. Záměrem je nabídnout akademickým pracovníkům speciálně vytvořené kurzy, v rámci kterých budou rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti v následujících oblastech: práce s výpočetní technikou a v dostupném softwarovém prostředí (SIS, Google Aps, Office, atd.) za účelem zajištění jak hladkého chodu výuky, vedení kvalifikačních prací a zkoušení, tak i pro rozvoj interní komunikace na VŠO a snížení administrativní náročnosti. práce moderními výukovými prostředky dostupnými na učebnách VŠO za účelem zkvalitnění a zatraktivnění výuky. jazykových znalostí potřebných pro rozvoj kvality pedagogických výkonů (rozšíření využití zahraniční literatury při výuce, rozvoj anglicky vyučovaných předmětů) a rozvoj vědeckých aktivit (účast na zahraničních konferencích, publikace v zahraničních časopisech, mezinárodní spolupráce). 9

10 1.2.4 Kariérní řád Jeden z aspektů udržitelného rozvoje pedagogického procesu na VŠO a postupného zvyšování jeho kvality je vytvoření a implementace kariérního řádu (sebeevalučního systému) pro akademické (pedagogické) pracovníky VŠO. Kariérní řád bude zahrnovat standardní parametry sebehodnocení akademických pracovníků obvyklých na vysokých školách v České republice včetně normy počtu vyučovaných hodin jednotlivými kategoriemi akademických pracovníků. Jelikož je tento systém na VŠO dlouhodobě diskutován, není pochybností o tom, že bude-li s akademickými pracovníky jeho konkrétní podoba řádně projednána, bude mít jeho zavedení a využívání na VŠO velkou podporu. Cílem jeho zavedení je: zvyšování kvality výuky a prestiže pedagogů a studentů VŠO, transparentní prostředí pro sebeevaluaci pedagogů VŠO, transparentní prostředek pro ekonomické ocenění činností akademických pracovníků vedením VŠO Oborové rady VŠO bude pracovat na zavedení oborových rad a intenzivní práci garantů oborů a oborových rad na periodické aktualizaci obsahu studijních plánů i jednotlivých předmětů. 10

11 2 Otevřenost 2.1 Internacionalizace V roce 2013 bude VŠO cílevědomě rozvíjet takovou síť mezinárodních vztahů a partnerské spolupráce se zahraničními školami, které budou významně napomáhat jak dalšímu rozvíjení kvality a konkurenceschopnosti existujících oborů, tak podporovat přípravu nových studijních oborů zaměřených na mezinárodní obchod, finance v souladu s Dlouhodobým záměrem VŠO na léta V roce 2013 bude VŠO nadále rozvíjet navazování partnerských vztahů s renomovanými univerzitami a vysokými školami ve světě, a to nejen směrem k již akreditovaným studijním oborům, ale také směrem k perspektivně připravovaným oborům především se školami zaměřenými na finance, mezinárodní obchod, ekonomii ap. V rámci internacionalizace VŠO se bude v roce 2013 nadále aktivně zapojovat do činnosti mezinárodních organizací NECSTouR a ATLAS (The Association for Tourism and Leisure Education), UNWTO Knowledge Network a jako přidružený člen UNWTO i do aktivit UNWTO, kde bude především usilovat o zapojení do mezinárodních projektů UNWTO. VŠO bude nejen využívat již vybudovanou síť zahraničních vztahů, ale bude aktivně budovat vztahy s dalšími zahraničními partnery v zájmu podpory dalšímu rozšiřování mobility studentů i akademických pracovníků. Za tím účelem VŠO začne realizovat výuku v cizích jazycích, která již byla dříve plánována. V roce 2013 připraví VŠO k realizaci v akademickém roce 2013/2014 výuku v anglickém jazyce v již akreditovaném navazujícím magisterském studijním oboru Tourism Management. Nabídka studijního oboru v anglickém jazyce umožní zvýšení počtu přijíždějících zahraničních studentů a prohloubení inspirativního multikulturního studijního prostředí. S cílem podpořit zvýšení počtu incoming studentů bude VŠO nápomocná při vyhledávání jejich ubytování. V souvislosti s nabídkou studia studijního oboru Tourism Management v anglickém jazyce, bude VŠO vyvíjet iniciativu na získání zahraničních pedagogů, kterým udělí status hostujícího profesora. Pro kvalitní zajištění výuky v anglickém jazyce bude iniciovat anglický konverzační kurz v Business English pro zainteresované pedagogy. 11

12 Pro podporu rozvoje mobility studentů i pedagogů bude VŠO i nadále využívat zdroje z mezinárodních programů, národních programů (zejména rozvojových programů MŠMT), ale i jiné zdroje, například stipendia poskytované zahraničními univerzitami. VŠO bude i v roce 2013 podporovat krátkodobé i dlouhodobé pedagogické působení hostujících profesorů na VŠO, které povede ke zlepšení oborové profilace studentů, posílení jazykové kompetence studentů, zvýšení připravenosti studentů na studijní pobyty v zahraničí a práci v mezinárodních týmech, jakož i k zlepšení mezinárodní pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráce pro akademické pracovníky. V této souvislosti bude realizován začátkem roku 2013 ERASMUS Week, který bude završen vědeckým kolokviem za účasti profesorů a docentů a ostatních akademických pracovníků z partnerských vysokých škol. VŠO bude i v roce 2013 dbát na kvalitu a obsah zahraničních pobytů zahraničních studentů i akademických pracovníků. Studenti nastupující na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus musí mít potvrzení studovaných předmětů ze zahraniční instituce i z VŠO, aby byla zachována konektivita výuky. Studenti jsou povinni po návratu ze zahraniční vypracovat zprávu o pobytu, kde uvedou i případné nedostatky. VŠO bude klást důraz na to, aby studenti zahraniční pobyty využili i k získání dat, informací a nových poznatků potřebných k vypracování seminárních, bakalářských, resp. diplomových prací. VŠO bude klást důraz na posílení střední generace akademických pracovníků stimulací kvalifikačního růstu účastí na výuce na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus. Zvýšení počtu akademických pracovníků VŠO, kteří hostují na zahraničních univerzitách je nezbytné pro plnoprávné zapojení VŠO v mezinárodním vzdělávacím prostoru a vede ke zlepšení kvality výuky i ke zvýšení mezinárodního renomé akademického pracovníka i jeho pracoviště. 12

13 Akademičtí pracovníci mají, podobně jako studenti, povinnost vypracovat zprávu ze zahraničního pobytu. V rámci programu Erasmus je přesně stanovený počet hodin výuky, který musí pracovník v zahraničí odučit. V souladu se zvyšováním kvality pobytů se budou akademičtí pracovníci v roce 2013 v rámci svých pobytů zúčastňovat i workshopů a seminářů organizovaných partnerskými institucemi v rámci jejich pobytu. V roce 2013 VŠO zkvalitní proces pro podávání žádostí o pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus pro: 1. studenty, a to prostřednictvím: jazykových testů, kdy student žádající o studium v zahraničí musí absolvovat jazykový test na úrovni B2 1 prezentace osnovy projektu, který student v rámci své cesty vypracuje, popř. ucelenou část bakalářské nebo diplomové práce prezentace motivace ke studijnímu pobytu v jazyce, ve kterém se na zahraniční škole vyučuje, popř. v angličtině 2. akademické pracovníky a zaměstnance, a to prostřednictvím: prezentace osnovy projektu, na kterém bude v rámci svého pobytu pracovat. VŠO se dle možností zapojí do vytváření nových studijních oborů se zahraničními partnery, a to v bakalářském i magisterském stupni studia. Ve spolupráci s Catholic University Eichstätt-Ingolstadt Eichstätt/Ingolstadt v SRN, s EF UMB v Banské Bystrici na Slovensku, University of Oulu/Oulun Yliopisto ve Finsku, resp. se Saint-Petersburg State University of Service and Economics VŠO realizuje projekt magisterského studijního oboru Tourism and Regional Planning Management and Geography. Pilotní projekt byl spuštěn v roce 2010 na Catholic University Eichstätt- Ingolstadt Eichstätt/Ingolstadt v SRN. VŠO participuje na projektu prostřednictvím přijetí studentů magisterského studia SRN (využívají prostředky v rámci programu ERASMUS) vždy v letním semestru akademického roku. Studenti na VŠO předmět vypracují projekty z oblasti cestovního ruchu, které pak prezentují na obou školách. Projekt bude pokračovat i v roce Dle: Common European Framework of Reference for Languages. Dostupné z: 13

14 2.2 Celoživotní vzdělávání 1. Dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona ( 48 až 50), mohou uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání, a to až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Dle současné dokumentace školy v oblasti CŽV (vnitřní předpis k CŽV, 2001) je tato možnost dána pouze absolventům VOŠ. Vzhledem k tomu, že pro absolventy VOŠ umožňuje stávající statut vysoké školy v článku 21 Studium absolventů vyšších odborných škol, v souladu s doporučením MŠMT, zkrácenou formu studia, tento institut se v praxi nevyužívá. Dalším důvodem je i reálná nedůvěra Akreditační komise k využívání programů CŽV k prostupnosti na akreditované studijní programy, která se projevuje zvýšeným kontrolním zájmem o tento způsob studia ve vztahu ke kauzám tzv. rychlostudentů na některých vysokých školách. 2. Základním dokumentem, který bude základním východiskem pro vzdělávání všech stupňů v ČR, je Strategie celoživotního učení v ČR a jeho implementace do praxe. Strategie celoživotního učení České republiky, která byla schválena vládou v Usnesení č. 761 ze dne , vychází z obecných předpokladů definovaných Lisabonskou strategií, respektive jejím pracovním programem pro oblast vzdělávání Vzdělávání a odborná příprava V tomto duchu je jejím hlavním smyslem napomoci rozvoji České republiky jako společnosti a ekonomice založených na znalostech. Dne schválila vláda usnesením č. 8 Implementační plán Strategie celoživotního učení, ve kterém byla Strategie CŽU doplněna o řadu konkrétních prováděcích opatření, kterými budou její cíle v období naplňovány. Zatímní práce na vytvoření Národní soustavy kvalifikací byly učiněny v rámci projektu Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání (NSK I), jehož řešitelem byl Národní ústav odborného vzdělávání. Ten se však zaměřoval na nižší kvalifikační úrovně. Hlavním cílem navazujícího projektu Národní soustavy kvalifikací II (NSK II) je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní, tzn. i v oblasti terciárního vzdělávání. Dalším souvisejícím projektem je projekt Národní soustava povolání II (NSP II), který je realizován v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 14

15 České republiky. Národní soustava povolání (NSP) prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přinese důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech úrovní vzdělávání. NSP se stává významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie Podíl úseku CŽV na tomto procesu spočívá a vychází z odborné expertní činnosti oddělení CŽV, který zpracoval pro Ministerstvo pro místní rozvoj zásadní materiál pro problematiku vzdělávání v cestovním ruchu Analýzu potřeb v oblasti dílčích kvalifikací skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód 65) na všech stupních středního vzdělání, tzn. středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v rámci projektu MMR Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu (CZ / /0002). Jeden z výstupů této analýzy, totiž návrh obsahu 24 nových dílčích kvalifikací pro další rozšíření jejich nabídky v rámci skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismu (kód 65) se stalo základem pro další směřování tvorby dílčích kvalifikací v oboru pro vzdělávací úrovně NSK/EQF 3 (střední vzdělání s výučním listem), 4 (střední vzdělání s maturitní zkouškou), 6 (vyšší odborné vzdělání/vysokoškolské Bc. vzdělání). Uvedené výstupy byly předány Sektorové radě pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch k dalšímu využití. VŠO se bude podílet na činnosti Sektorové rady formou účasti v jejích pracovních skupinách při tvorbě nových dílčích kvalifikací, zejména na úrovni terciárního vzdělávání (úroveň EQF 5-7). Důležitou činností bude i spolupráce s Národním ústavem odborného vzdělávání (od Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) v rámci oborové skupiny hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch, kdy se zástupce vysoké školy bude podílet na expertní činnosti v rámci aktivit této instituce MŠMT v oblasti implementace Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení, přípravy zavádění Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a dále projektu EUROPASS. Uvedené projekty mají přesah i do oblasti terciárního vzdělávání. Významnou činností bude zejména implementace Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení na podmínky České republiky, tj. aby se národní systém kvalifikací uvedl do souladu s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF), což se projeví i v dokumentaci a informačních systémech školy, např. v dokladech EUROPASS, které 15

16 se předávají našim absolventům jako dodatek k diplomu, kde bude muset být uvedena úroveň EQF. Pro stanovení úrovně EQF budou též využity deskriptory pro terciární vzdělávání vytvořené v rámci projektu MŠMT Q-RAM. Pro oblast cestovního ruchu byly již vytvořeny. Na jejich tvorbě se rozhodující měrou podíleli odborníci VŠO. Specifickou formou spolupráce bude i vypracování hodnotící zprávy pro Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků týkající se naplňování projektu KURIKULUM S (Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizovaný tímto ústavem, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt, jehož základem je vytvoření sítě regionálních konzultačních center má za přímou pomoc 14 středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě. Centra vytváří zároveň nabídku celoživotního vzdělávání v regionech České republiky. Projekt nabízí též učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol informace, metodické rady i možnost konzultací při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Projekt podporuje i různé formy spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem, neboť monitoruje různé formy spolupráce, shromažďuje a prezentuje příklady dobré praxe. Samostatnou aktivitou v rámci úseku celoživotního vzdělávání je projektová činnost, která se bude dotýkat nejen dané oblasti, ale též oblastí souvisejících s rozvojem vzdělávání na vysoké škole obecně (inovace studijních oborů, distanční formy vzdělávání) a dále aktivit zaměřených na specializované projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v ČR. V této souvislosti je též důležitou činností expertní a analytická činnost ve vztahu ke státním orgánům, kdy úsek CŽV zpracoval a dále se podílí např. pro Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s přípravou projektu Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu formou dalšího vzdělávání analýzu potřebnosti tohoto projektu a cílových skupin, která bude základem pro vypracování dokumentace tohoto projektu. Provázanost s odbornou praxí je a bude základní myšlenkou při tvorbě jak studijních programů, tak i vzdělávacích projektů v rámci CŽV. Zástupci školy působí přímo i v orgánech těchto institucí jako např. ve vzdělávacích sekcích Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace hotelů a restaurací ČR, jejichž je vysoká škola členem. 16

17 2.3 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení V rámci zachování a rozšíření studijního oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu a Managementu leteckých podniků v oblasti spolupráce s aplikační sférou se VŠO zaměřuje na velice úspěšně se rozvíjející spolupráci s nejvýznamnějšími mezinárodním společnostmi civilního letectví, působícími i v České republice / např. s ČSA /člen Českého aeroholdingu/, Lufthansou, China Airlines, Austrian a dalšími. Tato spolupráce je v poslední době rozšířena i na celý Český aeroholding a státní firmu Řízení letového provozu. Intenzivní spolupráci máme i IATA BSP v České republice /mezinárodní sdružení leteckých dopravců/. Písemně sjednanou spolupráci máme i s cest. kanceláří Neckermann a v současné době připravujeme partnerskou spolupráci s největšími cestovními kancelářemi světa /a největšími prodejci letecké přepravy/ - cestovními kancelářemi Carlson Wagonlit Travel, Američan Express a Čedok/. Katedra letecké dopravy je personálně zastoupena v klubu SKOL, sdružující ředitele leteckých společností operujících z/do České republiky, ředitele cestovních kanceláří /tuzemských i mezinárodních/ a ředitele vybraných hotelových řetězců. V rámci internacionalizace a stávajícího velice kladného hodnocení studenty máme zájem pokračovat ve spolupráci /formou krátkých vstupů do výuky/ s experty na leteckou dopravu a cestovní ruch zástupců zahraničních firem i českých společností a pracovníku Ministerstva dopravy Úřadu pro civilní letectví. Naší snahou je i do budoucna maximální zachování odbornosti výuky jak studijního oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, tak Managementu leteckých podniků /jedinečnost oboru v ČR a jeden z hlavních důvodů, proč se studenti zaměřeni na tuto problematiku na VŠO hlásí/. 17

18 3 Efektivita a financování 3.1 Snižování studijní neúspěšnosti V kontextu celkového počtu studentů na VŠO neúspěšní studenti nepředstavují závažný problém, nicméně vedení školy věnuje adekvátní pozornost studentům, kteří vykazují studijní neúspěšnost. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a flexibilní řešení. Systematicky analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto negativnímu jevu. Sledujeme a vyhodnocujeme neúspěšnost u jednotlivých předmětů, a pokud dochází k významným odchylkám, hledáme příčiny této neúspěšnosti. V případě finančních, případně zdravotních a osobních problémů je studentům umožněn individuální přístup v podobě splátkového kalendáře a rozložení finanční zátěže. VŠO se snaží v maximální míře vytvářet předpoklady pro eliminaci počtu neúspěšných studentů. Studijní neúspěšnost se snažíme snížit prostřednictvím různých nástrojů, např. využitím konzultačních hodin, individuálním přístupem ke studentům, kteří zvažují ukončení studia (např. formou rozložení školného na splátky). VŠO také nabízí individuální studijní plán, který snižuje důvody pro zanechání studia na VŠO. Studijní a zkušební řád VŠO a současně kreditní systém, který je užíván na VŠO, umožňuje studentům, kteří mají problém s plněním studijních povinností, rozložit zátěž studia do delšího období, případně posunout některé obtížnější zkoušky a zápočty do dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné míře dodrželi standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální přístup ke studentům, kteří mají problém se studiem, je nejlepší cestou jak předcházet neúspěšnosti studentů. V Praze dne 16. října 2012 prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. rektorka VŠO 18

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO na období

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO na období Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO na období 2016-2020 Praha, říjen 2015 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace institucí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Mise Základní misí Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty TUL pro rok 2014 1. Kvalita a relevance 1.1 Profilace institucí

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2012 BRNO, 18. 11. 2011 1. Úvod Dokument Aktualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. pro rok 2011

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. pro rok 2011 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Hlavními prioritami ministerstva pro rok 2015 jsou:

Hlavními prioritami ministerstva pro rok 2015 jsou: Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více