Kompletní ŠVP. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o."

Transkript

1 školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT - školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého Kompas pro život aneb i cesta je cíl Kompletní ŠVP

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Datum Verze KOMPAS PRO ŽIVOT - školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia, zpracovaný podle RVP-ZV - Kopie Kompas pro život aneb i cesta je cíl Platnost od do Forma vzdělávání - Koordinátor Dana Pavlíková Název RVP Platnost od Název školy Adresa Brno, Rašelinová 11 IČ Kontakty Ředitel Darja CHLÁDKOVÁ Telefon Fax www Zřizovatel Kontakt Mgr. Darja Chládková, Mgr. Ondřej Hýsek 2

3 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Název ŠVP Motivační název Datum Verze KOMPAS PRO ŽIVOT - školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia, zpracovaný podle RVP-ZV - Kopie Kompas pro život aneb i cesta je cíl Platnost od do Forma vzdělávání - Koordinátor Dana Pavlíková Název RVP Platnost od Charakteristika školy má již řadu let své nezastupitelné místo mezi brněnskými gymnázii. Nabízí kvalitní všeobecné vzdělání a přípravu na VŠ již od roku Díky individuálnímu přístupu v malých třídních kolektivech do patnácti studentů na nižším stupni, do dvaceti na vyšším - ve škole úspěšně studují výjimečně nadaní a talentovaní studenti, vrcholoví sportovci i studenti se speciálními potřebami VELIKOST ŠKOLY, VYBAVENÍ ŠKOLY se nachází v klidném prostředí městské části Brno - Líšeň. Má dvě budovy, ve kterých jsou rozmístěny jednotlivé třídy. Školní budovy jsou obklopené velkou zahradou, v jedné části najdeme tzv. zelenou učebnu a botanickou zahradu, která byla vybudována s podporou ESF. Jedna z budov školy je vybavena plošinou pro tělesně postižené na vozíku, vyřešili jsme tak jejich přepravu do prvního patra, kde je PC učebna, přírodovědná a chemická laboratoř. Od počátku jsou ve škole vedeny dvy typy studijního programu - čtyřleté a víceleté všeobecné gymnázium, které se dělí na nižší a vyšší stupeň s denní formou vzdělávání. Schválená kapacita školy je 240 žáků. Třídní kolektivy jsou malé, do 15 studentů na nižším stupni, do dvaceti na stupni vyšším. Některé ročníky mají dvě paralelní třídy - na nižším stupni prima, tercie a kvarta, na vyšším stupni oktáva, k níž můžeme přiřadit 4. ročník čtyřletého studia. K septimě můžeme přiřadit 3. ročník čtyřletého studia. Do školy je dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou, autobusová zastávka linky 45, 79 je přímo nad školou, tramvajová zastávka linky 8 ve vzdálenosti cca 500 m. Budovy jsou opatřeny novou povrchovou úpravou, nová jsou okna, podlahy ve třídách, na chodbě i v jídelně. Třídy jsou vybaveny běžným nábytkem s možností zavěšení obrazových map na stěny. K zápisu učiva používáme bílé tabule a barevné fixy. V prostorách školy je dále umístěna: MULTIFUNKČNÍ UČEBNA slouží k výuce i k žákovským konferencím. Je vybavená počítačem, dataprojektorem, interaktivní tabulí a videem. V těchto prostorách probíhají i vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků. CHEMICKÁ LABORATOŘ umožňuje praktické provádění základních chemických pokusů. UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY je také vybavena PC a dataprojektorem. Žákům je tak umožněno sledovat výtvarné a architektonické umění starých i moderních mistrů. K vybavení patří i dvě keramické pece a hrnčířský kruh. 3

4 Charakteristika školy 2.1 Charakteristika školy UČEBNA INFORMATIKY je vybavena 14 počítači, pro každdého žáka ve třídě konkrétního ročníku je připraven funkční počítač. O správné fungování počítačů se stará správce sítě. Nově byla zřízena UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD, která bude sloužit pro výuku biologie, fyziky, zeměpisu a dalších přírodovědných oborů. PRACOVNY UČITELŮ A SBOROVNY jsou vybaveny vhodným nábytkem s možností uložení pomůcek. Každý učitel má svůj vlastní pracovní stůl. Pracovny i sborovny jsou doplněny počítači s možností připojení k internetu, ve sborovnách jsou kopírky. Školní knihovna pro žáky i pedagogy je kontinuálně doplňována krásnou i odbornou literaturou. Vzájemné propojení počítačů vnitřní sítí umožňuje operativní výměnu informací a nepřetržitou možnost využívání internetových služeb, server připojen na internetovou síť optickým kabelem. Škola disponuje dvěma kvalitními velkokapacitními tiskárnami a kopírkami zapojenými do vnitřní sítě. Žáci i učitelé mohou kopírovat a tisknout pomocí magnetických karet. O přestávkách i mimo vyučování mohou žáci využívat školní hřiště. V letních měsících zde probíhá i tělesná výchova. Ve škole je pouze malá tělocvična, výuka TV se odehrává v moderně vybavené tělocvičně Saleziánského střediska mládeže asi 10 minut od naší školy. V jejich prostorách je lezecká stěna, tělocvičné nářadí a náčiní. V prostorách rehabilitace budovy Rašelinová 9 (Dům zdravého životního stylu) se nachází malá rehabilitační tělocvična s kobercovou úpravou, zde probíhá tělesná výchova žáků s tělesným postižením. Tělocvičny je využíváno i pro běžnou výuku či setkávání třídních kolektivů se školní psycholožkou. Ošetření drobného úrazu i místo pro krátkodobý odpočinek v případě nevolnosti je zajištěno na rehabilitaci. STRAVOVÁNÍ je zajištěno ve školní jídelně, ve které mohou žáci pobývat i během přestávek. Stravu přivážíme ze ŠJ Brno, Novolíšeňská. Školní jídelna slouží tedy jako výdejna obědů. Každá školní budova má šatnu pro žáky tříd v budově umístěných. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami vždy pro dvojici žáků. Chodby v obou budovách nejsou příliš široké a pohyb těmito místy může být spojen s jistými riziky. O bezpečném chování a pohybu po nich i přilehlém schodišti jsou žáci poučení třídními učiteli vždy na začátku školního roku. Zásady bezpečného chování ve škole i blízkém okolí jasně vymezuje školní řád v odstavci 4. Hygienické zaříázení je v souladu se státními normami, odpovídá potřebám žáků i učitelů. Zvlášť je hygienické zázemí pro personál školní jídelny. Při škole působí SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM, které slouží nejen žákům našeho gymnázia a jejich rodičům, ale i žákům ostatních škol, jejich rodičům a pedagogům. SPC nabízí plánovanou psychologickou péči, kterou zajišťuje psycholožka ve stanovených konzultačních hodinách, podle potřeby i jinak. Poradenskou a reedukační péči pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogy zajišťuje speciální pedagožka. Školní klub byl pro žáky otevřen na podzim V září 2009 byla jeho činnost ukončena CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor má 25 členů, jsou v něm zastoupeni pedagogové mladí i s letitou praxí a velkými zkušenostmi. Pro pedagogy Gymnázia INTEGRA BRNO je typický osobní přístup ke studentům a nadstandardní zájem o jejich úspěchy. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem 563/2004 Sb., jednotliví členové sboru si vzdělání systematicky doplňují odbornými semináři a kurzy i dalším studiem. V rámci dalšího vzdělávání někteří učitelé absolvovali kurz kritického myšlení, týmové spolupráce, kurz první pomoci, ekologické výchovy aj. O oblast výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů se dělí školní psycholožka a zástupce školy. Ve škole pracují dvě speciální pedagožky, školní psycholožka. Žákům se zdravotním postižením pomáhají dvě osobní asistentky. 4

5 Charakteristika školy 2.1 Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Ve škole se vzdělávají žáci z blízkého i širokého okolí, máme žáky dojíždějící ze vzdálenějších míst. Přicházejí k nám po ukončení 1. stupně úplných i neúplných základních škol, v některých případech jde o přestupy v průběhu povinné školní docházky, na vyšším stupni v průběhu svého studia střední školy. V Gymnáziu INTEGRA BRNO studují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci nadaní a talentovaní DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V minulém období byl úspěšně ukončen projekt Tvorba a implementace školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia a projekt Zelená učebna. Oba ukončené projekty probíhaly s podporou ESF. V prostorách školy probíhalo vzdělávání Úspěšný ředitel, jehož garantem byla Univerzita Karlova v Praze. V roce 2009 byl zahájen projekt Propojení a implementace průřezových témat MV a EVVO na Gymnáziu INTEGRA BRNO - Příroda v obrazech a projekt Další vzdělávání středních pracovníků, jehož partnerem je Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, na vyšším stupni gymnázia se účastní přírodovědné a humanitní projektové výuky - blíže popsáno v oblasti PROJEKTY školního vzdělávacího programu KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnost připraveného pro vyšší běh gymnázia. Výbornou zkušenost máme se seznamovacími (adaptačními) pobyty, které připravujeme pro žáky prvního a druhého ročníku nižšího stupně. Pobyty probíhají ve spolupráci s Centrem volného času Lužánky. Třídní kolektivy sekundy a tercie vyjíždějí jednou za dva roky na lyžařský výcvikový kurz. V období březen duben 2009 byla naše škola zapojena do projektu Challenges in Schools, který byl organizovaný Britskou Radou (British Council) a jeho cílem bylo vytvořit obraz školy budoucnosti, tak jak si ji představují samotní studenti. Projektu se účastnilo 49 evropských škol, z toho 4 z České republiky, které byly rozděleny do pracovních skupin, tzv.clusterů, v nichž se rozpracovávala různá témata. Gymnázium IINTEGRA BRNO pracovalo s gymnázii z Finska, Maďarska a Anglie na tématech znalostní ekonomika, celoživotní vzdělávání a využití moderních technologií ve výuce. Téma vztahující se k využití moderních technologií ve výuce se studenti naší školy společně s jedním z partnerů, gymnáziem z finského městečka Imatra, rozhodli posunout do praktické roviny. Naši pedagogové a studenti strávili několik dní v Imatře, kde jsme si prakticky vyzkoušeli přednosti používání interaktivní tabule ve výuce matematiky. Spolupráce pokračuje, výměnou je pobyt finských studentů u nás. V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, stali jsme se partnery v projektu "Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií". Škola je fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty MU v Brně, studenti fakulty u nás vykonávají odbornou praxi SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči žáků je na dobré úrovni a neustále se rozvíjí. Rodiče školu navštěvují v době konání třídních schůzek dvakrát do roka (podzim - listopad, jaro - duben). Termíny jsou spojené s klasifikačním obdobím ve čtvrtletí. Rodiče mohou do školy i mimo stanovené termíny, vždy po předchozí domluvě s vyučujícími nebo vedením školy. Každý školní rok škola pořádá v prosinci a lednu Den otevřených dveří, kde zájemce o studium a jejich rodiče seznamujeme s výukou, výukovými plány, učebnicemi a pomůckami. Jako škola se účastníme Veletrhu středních škol na brněnském výstavišti. Již tradiční záležitostí školy je vánoční vystoupení žáků na Náměstí Svobody, vánoční koncerty, ples spojený se slavnostním šerpováním maturantů a zahradní slavnost, kterou uzavíráme školní rok. Na všech těchto uvedených aktivitách se potkáváme s rodiči a vítáme jejich postřehy a nápady. Kontakt s rodiči většinou probíhá v přátelském duchu v prostorách tříd školy nebo v multifunkční učebně. 5

6 Charakteristika školy Charakteristika ŠVP V případě řešení problémů se žáky či při mimořádných událostech jsou rodiče pedagogem kontaktování telefonicky. Pomocí elektronické pošty se individuálně řeší běžné záležitosti (dotazy ze strany rodičů, omlouvání absencí, upozorňování na budoucí plánovanou absenci žáka ve škole apod.). Žákovská knížka slouží jako dokument k zapisování drobných poznámek, reflexe ze strany pedagoga, žáka, rodiče. Slouží samozřejmě i ke sdělování budoucích akcí pořádaných pro studenty, přičemž vždy pedagog kontroluje zpětnou vazbu od rodičů. Rodiče mohou kdykoliv požádat pedagoga o případnou individuální schůzku s vyučujícími Na běžných třídních schůzkách jsou ze strany pedagoga zmiňovány informace: - klima třídy - zařazení žáků do třídního kolektivu a pracovních skupin - chování žáků - prospěch - pořádání akcí (projekty, exkurze...) Dotazy ze strany rodičů se týkají: - chování jejich dětí - sportovních akcí - náplní individuálních reedukací a individuálních vzdělávacích plánů - poznámek k výuce v jednotlivých předmětech Při škole pracuje ŠKOLSKÁ RADA... Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a příslušnými speciálními pedagogickými centry (SPC pro žáky se sluchovým postižením, žáky se zrakovým postižením, žáky s poruchou autistického spektra. Spolupráce byla navázána i s Mensou ČR. Škola získala díky pravidelnému využívání testových baterií pro testy žáků Zlatý certifikát společnosti Scio, obhájila mezinárodní certifikát IES. Při škole působí STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KONÍČEK, které nabízí dětem i dospělým kroužky keramiky a výtvarné výchovy. ******************************************************************************************* ************************************************************************* Mgr. Pavlíková, - koordinátorka ŠVP 6

7 Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP Název ŠVP Motivační název Datum Verze KOMPAS PRO ŽIVOT - školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia, zpracovaný podle RVP-ZV - Kopie Kompas pro život aneb i cesta je cíl Platnost od do Forma vzdělávání - Koordinátor Dana Pavlíková Název RVP Platnost od Výchovné a vzdělávací strategie školy ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Gymnázium INTEGRA BRNO má všeobecné zaměření. Školní vzdělávací program "KOMPAS PRO ŽIVOT aneb I CESTA JE CÍL" je sestaven pro žáky nižšího stupně gymnázia s cílem vytvoření takové vzdělávací cesty, aby umožňovala rozvoj všech klíčových kompetencí žáka. Program je připraven tak, aby vytvořil rámec vzdělávání, který bude individuálně modifikován podle specifických a speciálních potřeb jednotlivých žáků, tedy i žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídka vyučovacích předmětů na nižším stupni gymnázia se skládá z předmětů povinných a nepovinných. V posledním ročníku vyššího stupně gymnázia je nabídka rozšířena o volitelné semináře, v nichž jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu a studentům je umožněno prohloubit si své znalosti v rámci předmaturitní přípravy. Vzdělávací programy gymnázia jsou ukončeny maturitní zkouškou po čtyřech, popř. osmi letech studia. Posláním Gymnázia INTEGRA BRNO, s.r.o. je provozování školy gymnaziálního typu s cílem umožnit kvalitní společné vzdělávání všem žákům včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných, žáků problémových a výjimečných * v rámci možností a schopností žáků a na základě požadavků rodičů vzdělávat a vychovávat žáky v duchu humanistických ideálů a demokratických tradic s cílem vytvoření a upevnění kompetencí žáků obecná propagace myšlenky integrovaného života - podpora integrace a inkluze vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu s využitím netradičních vzdělávacích metod vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu * pomoc postiženým i zdravým žákům a občanům i mimo rámec školy vybavení žáků souborem životních dovedností, které mohou uplatnit ve svém budoucím životě příprava pro vysokoškolské studium široká nabídka volitelných předmětů, maturitní semináře, individuální konzultace motivace žáků pro celoživotní učení pěstování partnerských vztahů s jinými školami a organizacemi v rámci ČR i EU podobné filozofie a zaměření včetně VŠ * spoluvytváření vzdělávacího zařízení pro řídící pracovníky ve školství ve spolupráci s CŠM Karlovy univerzity Praha Výchovné, sociální a zájmové cíle Cílem školy je rozvoj mravních hodnot a osobnostní žáků. Škola podporuje situace stimulující socializaci žáků (pravidla komunity, pravidla společenského života, tolerance atd.), dále solidaritu se slabými či oslabenými, vzájemnou toleranci mezi studenty, toleranci jiného názoru či vzhledu. Škola aktivně vystupuje proti jakémukoli chování, které má za následek pocit ohrožení, fyzické násilí, vulgární projevy, šikanování, posmívání. Ve škole 7

8 Charakteristika ŠVP 3.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy je zřízena funkce školního psychologa a speciálního pedagoga. Jako školské zařízení gymnázia bylo zřízeno speciálně pedagogické centrum PROFIL ABSOLVENTA Absolvent kvarty nižšího stupně gymnázia: - umí použít a využít nabízené materiály k práci (nikoliv zneužít) knihy, časopisy, informace z internetu, praktické činnosti) - je zodpovědný při plnění úkolů - dovede rozlišit, co je důležité a co je naléhavé - umí si zorganizovat práci - nedělá vše na poslední chvíli - je schopen pracovat samostatně, ale i spolupracovat a zdravě soupeřit - zná a dodržuje pravidla bezpečnosti práce - má představu o svém budoucím profesním zaměření Popis utváření a rozvíjení klíčových kompetencí vedoucích k představě o absolventovi jsou k nahlédnutí v příloze (před Učebními plány) ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K zahájení přijímacího řízení se přihlásí uchazeč pomocí přihlášky ke studiu prostřednictvím základní školy, kterou navštěvuje. V přihlášce je potřeba vyplnit veškeré údaje, zejména rodné číslo, jména rodičů (nutné pro doporučenou poštu ), prospěch na základní škole a v případě potřeby zohlednění zdravotního stavu uchazeče doložit k příhlášce odborou zprávu (psychologické vyšetření, lékařská zpráva apod.). Řádně vyplněnou přihlášku uchazeč odevzdá řediteli základní školy do konce února. Základní škola potvrdí správnost údajů vyplněné přihlášky, zejména prospěch uchazeče a tuto odešle ředitelství naší školy. Na základě této přihlášky je uchazeč písemně pozván k vykonání přijímací zkoušky, nejpozději 14 dnů před termínem přijímacího řízení. Přijímací zkouška se skládala v roce 2009 z testu studijních předpokladů a ústního pohovoru se školní psycholožkou. Uchazeč přijatý ke studiu se stává řádným žákem Gymnázia INTEGRA BRNO podepsáním smlouvy o studiu mezi ředitelkou gymnázia a zákonným zástupcem žáka VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie představují v očích pedagogů na Gymnáziu INTEGRA BRNO společně uplatňované výchovné a vzdělávací postupy, metody a formy práce, ale také aktivity nad rámec výuky, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Naším společným cílem je vytvořit základy pro celoživotní učení a orientaci v každodenním životě. Vhodně vybíranými a volenými metodami a formami práce, jako jsou: - výklad, vysvětlování, vyhledávání a třídění informací, práce s textem a pracovními listy - pozorování, experimenty, vyhledávání a řešení problémů, využití metod kritického myšlení, využívání PC a digitální technologie, demonstrování, - dialog, diskuze, komunitní kruh, referáty žáků - frontální výuka, partnerská a skupinová práce, kooperativní výuka, projektová výuka - samostatná práce, samostudium, aktivní učení - procvičování pod dohledem učitele, tvořivé činnosti, využívání zkušeností žáků, prožitkové metody, praktická cvičení, relaxační techniky, metody vedoucí k objevování, vyvozování a hledání řešení, aj., utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků KOMPETENCE K UČENÍ Žáci jsou schopni vyhledávat a třídit informace, které dokáží systematizovat a využívat nejen v procesu učení, ale 8

9 Charakteristika ŠVP 3.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy i v praktickém životě Osvojují si operace s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, které uvádí do souvislostí Upevňují si postupy zlepšující vlastní soustředění Učí se využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení Své učení si plánují KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Žáci jsou vedeni ke schopnosti obhajovat své myšlenky, názory a rozhodnutí Vnímají problémové situace, učí se na ně reagovat, využívají vlastního úsudku k jejich řešení Při řešení úloh uplatňují svou schopnost logického a kritického myšlení Uvědomují si odpovědnost za svá rozhodnutí, učí se vnímat důsledky svých činů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Žáci jsou vedeni k všestranné, výstižné, souvislé, kultivované a účinné komunikaci na formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu Využívají vhodných informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní komunikaci s okolním světem Zapojují se do diskuse, obhajují svůj názor, vhodně argumentují Rozlišují způsoby vhodné a nevhodné komunikace Klademe důraz na formulování a vyjadřování jejich myšlenek a názorů v logickém sledu Získané komunikativní dovedností využívají k vytváření vzájemných vztahů a ke spolupráci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Žáci se učí orientovat v mezilidských vztazích, učí se oceňovat zkušeností druhých lidí, respektovat různá hlediska, čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí a říkají Respektují názory druhých i jejich práci Jsou vedeni k dovednosti umět si požádat o pomoc i pomáhat druhým Svým působením pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru Ovládají své jednání a chování vedoucí k získání pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, učí se pozitivně hodnotit druhé KOMPETENCE OBČANSKÉ Žáci jsou vedeni k respektování a ochraňování tradice, kulturního i historického dědictví Vnímají základní principy spojené se zákony a společenskými normami Rozvíjí svůj smysl pro kulturu a tvořivost Chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy KOMPETENCE PRACOVNÍ Žáci jsou vedeni k respektování pravidel stanovených školním řádem a k pochopení principů norem společnosti Poznávají, rozvíjejí a uplatňují své schopnosti spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi, učí se zaujímat životní postoje, plnit své povinnosti a závazky K pracovním činnostem přistupují z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a z hlediska ochrany životního prostředí ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Na Gymnáziu INTEGRA BRNO jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně formou individuální integrace. Jedním z úkolů v oblasti výchovných a vzdělávacích strategií je vytvoření podmínek pro edukaci tak, aby i žák se speciálními vzdělávacími potřebami získal rovnocenné vzdělání stejně jako žák běžné populace. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumíme žáka se zdravotním postižením (tělesné,zrakové, sluchové postižení, poruchy autistického spektra PAS, specifické poruchy učení), žáka se zdravotním znevýhodněním (chronické onemocnění) a žáka se sociálním znevýhodněním ( vycházíme ze školského zákona 561/2004 Sb. a z vyhlášky 73/2005). Součástí školy je školské poradenské pracoviště se školní psycholožkou a školní speciální pedagožkou. Při gymnáziu je Speciální pedagogické centrum. Školní psycholožka i speciální pedagožka se ve spolupráci s vyučujícími podílejí na vytváření podmínek pro edukaci (depistáž, diagnostika, vstupní i průběžné vyšetření, návrh intervenčního řešení, následná péče, atd.). Doporučení k integraci vypracovává psycholožka SPC. Na začátku každého školního roku je ve spolupráci s třídním učitelem, vyučujícími a speciální pedagožkou 9

10 Charakteristika ŠVP 3.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy vytvářen individuální vzdělávací plán (IVP). Jednotlivé IVP zohledňují diagnostikované zdravotní obtíže, případné častější absence žáků, reagují na aktuální stav SPU, což se projevuje ve stylu a organizaci výuky. IVP je považován za výchovně vzdělávací smlouvu mezi školou, žákem a rodiči žáka, vychází ze školního vzdělávacího programu a je zpracován podle učebního plánu příslušného ročníku. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (a nejen jim) je nabízena možnost individuálních konzultací v rámci každého předmětu podle potřeb žáka. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami můžeme nabídnout tyto předměty speciální pedagogické péče: jazykový seminář (pro žáky s SPU na nižším stupni gymnázia) individuální reedukační péči (pro žáky s SPU na nižším stupni gymnázia) logopedickou péči (pro žáky se sluchovým postižením) zdravotní tělesnou výchovu (pro žáky s VDT) individuální rehabilitaci (pro žáky s tělesným postižením jako náhrada TV) prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených (ve spolupráci s SPC pro ZP) Speciální pedagožka ve spolupráci s vyučujícím zajišťuje speciální pedagogickou péči ve vybraných hodinách zaměřenou především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jde o tzv. posílenou výuku ZABEZPEČENÍ VÝUKY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Gymnázium INTEGRA BRNO je připraveno vzdělávat i žáky mimořádně nadané, kteří disponují jedním nebo i několika druhy nadání. Vzdělávání nadaných žáků vyžaduje od učitele náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, můžeme však těmto žákům nabídnout individuální přístup, náročnější úkoly a adekvátní způsoby jejich zpracování. Období základní školní docházky, kterou nadaní žáci plní při studiu nižšího stupně gymnázia, je dostatečně dlouhé pro systematické sledování žáků, pro rozpoznání jejich nadání, pro vhodnou motivaci a uplatnění nadání těchto žáků v konkrétních činnostech. Při identifikaci mimořádného nadání uplatňujeme metody pedagogické, psychologické i laické. Jde především o pozorování žáka při školní práci, rozbor výsledků jeho práce, o vzájemnou spolupráci s jeho rodiči. Učitel má během výuky možnost všímat si specifických znaků mimořádného nadání a přiměřeně na ně reagovat. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kam patří i žáci mimořádně nadaní mohou mít výkyvy v chování. Je nutné jejich odchylky v chování taktně, ale důsledně usměrňovat a podporovat je v přirozeném rozvoji. Žáci mimořádně nadaní jsou vzděláváni s podporou individuálních vzdělávacích plánů. Do této skupiny jsou zařazováni i žáci např. se sportovním nadáním ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata prostupují celým vzděláváním nižšího i vyššího stupně gymnázia. Tématické okruhy jednotlivých průřezových témat vstupují ve výuce do mnoha činností. Jednotlivé tématické okruhy průřezového tématu OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA jsou v našem ŠVP především realizována v rámci vyučovacího předmětu Osobnost a zdraví člověka, vstupují do dalších předmětů a některé jsou pokryty projektem. Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA je integrováno do výuky vhodných předmětů, některé tématické okruhy (Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) jsou pokryty projektem. Tématické okruhy průřezového tématu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH jsou integrovány do výuky. Všechny tři tématické okruhy jsou také pokryty projektem. Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA je se všemi svými tématickými okruhy integrována do výuky. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA a její tématické okruhy je taktéž integrována do výuky. Tématický okruh Vztah člověka k prostředí je pokryt projektem. Tématické okruhy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA jsou realizovány samostatným předmětem, který je vyučován ve druhém ročníku nižšího stupně gymnázia. Mimo to jsou také integrována do výuky dalších předmětů. Tématický okruh Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení je pokryt projektem. Průřezová témata a jejich realizace má ve ŠVP své samostatné stránky. 10

11 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat ******************************************************************************************* ************************************************************************* Mgr. Dana Pavlíková, - koordinátorka ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 8. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 9. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk - angličtina 7. ročník PRESENT PERFECT SIMPLE, PRESENT PERFECT CONTINOUS 8. ročník REPORTED SPEECH Anglická konverzace 9. ročník FEELINGS/EMOTIONS Informatika a výpočetní technika 6. ročník ZÁKLADNÍ ČÁSTI POČÍTAČE MS WORD ME EXCEL 7. ročník MS EXCEL MS ACCESS 8. ročník POČÍTAČOVÁ GRAFIKA INTERNET JAKO NECENZUROVANÉ MÉDIUM HTML A CSS Mediální výchova 7. ročník INTERNET A NOVÁ MÉDIA Osobnost a zdraví člověka 8. ročník VNÍMÁNÍ CITŮ 9. ročník ZÁSADY PRVNÍ POMOCI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání VNITŘNÍ CESTY V NAŠEM TĚLE ZDRAVÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ VŠE KOLEM CNS Fyzika 7. ročník OPTIKA II Biologie 8. ročník OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA NERVOVÁ SOUSTAVA SMYSLOVÉ ORGÁNY Zeměpis 6. ročník ÚVOD DO GEOGRAFIE, KARTOGRAFIE Hudební výchova VÍCEHLAS Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 7. ročník UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 8. ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 9. ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Tělesná výchova 6. ročník ZÁSADY PRÁCE V TV PRÚPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ ATLETIKA POHYBOVÉ HRY 11

12 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Biologicko-fyzikální praktika 8. ročník HUSTOTA, MECHANICKÉ KMITÁNÍ, MOLEKULOVÁ FYZIKA, TERMIKA, OPTIKA, POLOVODIČE, ELEKTRICKÝ PROUD PŮDY, HYDROLOGIE, METEOROLOGIE, MINERALOGIE Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova k občanství Hudební výchova Tělesná výchova Biologicko-fyzikální Pokrytí v projektu Antika - antické umění Holocaust Informatika a výpočetní Osobnost a zdraví Výtvarná výchova Člověk a svět práce Rómové Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Toulky Brnem Cizí jazyk - angličtina 7. ročník PRESENT PERFECT SIMPLE, PRESENT PERFECT CONTINOUS 9. ročník MŮJ ŽIVOT Anglická konverzace FAMILY MATTERS FEELINGS/EMOTIONS Německá konverzace Was möchte ich werden Der menschliche Körper, Gesundheit Dějepis 7. ročník ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ Výchova k občanství 8. ročník ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Mediální výchova 7. ročník MÉDIA A MY MÉDIA A ZÁBAVA ZPRAVODAJSTVÍ A NOVINY Osobnost a zdraví člověka 8. ročník VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ MEZI SEBOU SEZNÁMENÍ S CÍLEM PŘEDMĚTU OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA POZNÁVÁNÍ LIDÍ - POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH, MEZILIDSKÉ VZTAHY ZDRAVÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA 9. ročník ZÁSADY PRVNÍ POMOCI RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ TRÁVÍM, TRÁVÍŠ, TRÁVÍME HOLKA NEBO KLUK Biologie 8. ročník VÝVOJ ČLOVĚKA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA NERVOVÁ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ REGULACE A ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hudební výchova 6. ročník ÚVOD, OPAKOVÁNÍ RELAXACE Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 9. ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Tělesná výchova 6. ročník ZÁSADY PRÁCE V TV Pokryto předmětem Anglická konverzace Dějepis Osobnost a zdraví Hudební výchova Člověk a svět práce Německá konverzace Výchova k občanství Biologie Tělesná výchova Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Cizí jazyk - angličtina 7. ročník TIME CLAUSES, FIRST CONDITIONAL, DIRECTIONS PRESENT TENSES 12

13 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace MODAL VERBS OBLIGATION AND PERMISSION 8. ročník FUTURE FORMS QUESTIONS WITH LIKE, VERB PATTERNS PRESENT PERFECT CONDITIONALS, TIME CLAUSES MODAL VERBS - PROBABILITY REPORTED SPEECH 9. ročník MÓDA A STYL, ZDRAVÍ A JÍDLO MŮJ ŽIVOT Cizí jazyk - němčina RODINA Anglická konverzace HOME SWEET HOME CLOTHES/FASHION FEELINGS/EMOTIONS Německá konverzace Freizeit,meine Hobbys, mei Altag. Welche Hobbys hast du? Der menschliche Körper, Gesundheit Informatika a výpočetní technika 6. ročník MS POWER POINT Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA 8. ročník ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Mediální výchova 7. ročník MÉDIA A ZÁBAVA ZPRAVODAJSTVÍ A NOVINY Osobnost a zdraví člověka 8. ročník VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ MEZI SEBOU ZÁKLADY VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVYZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVY NENECHME SI UBLIŽOVAT 9. ročník ZÁSADY PRVNÍ POMOCI RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace DÝCHÁME Z PLNÝCH PLIC ZDRAVÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ Chemie 8. ročník ZÁKLADNÍ PRÁCE V LABORATOŘI Zeměpis OPAKOVÁNÍ Výtvarná výchova 6. ročník ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ 7. ročník ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ 8. ročník ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ 9. ročník ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ Tělesná výchova 6. ročník ZÁSADY PRÁCE V TV GYMNASTIKA 7. ročník GYMNASTIKA Biologicko-fyzikální praktika 8. ročník HUSTOTA, MECHANICKÉ KMITÁNÍ, MOLEKULOVÁ FYZIKA, TERMIKA, OPTIKA, POLOVODIČE, ELEKTRICKÝ PROUD PRÁCE V BOTANICKÉ ZAHRADĚ Pokryto předmětem Anglická konverzace Mediální výchova Výtvarná výchova PŮDY, HYDROLOGIE, METEOROLOGIE, MINERALOGIE Výchova k občanství Osobnost a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Design a konstruování - Pokrytí v projektu Noc s knihou Rómové Holocaust Psychohygiena Integrace do výuky Pravěk a Brno Etiketa aneb zásady Toulky Brnem Cizí jazyk - angličtina 9. ročník MÓDA A STYL, ZDRAVÍ A JÍDLO Anglická konverzace DOING THIS - THAT/GETTING AROUND 13

14 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena FEELINGS/EMOTIONS Německá konverzace Der menschliche Körper, Gesundheit Výchova k občanství 6. ročník NAŠE ŠKOLA 8. ročník ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT 9. ročník ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Mediální výchova 7. ročník MÉDIA A ZÁBAVA Osobnost a zdraví člověka 8. ročník SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA PSYCHOGIENA ZDRAVÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA ŽIJEME BEZ DROG 9. ročník HODNOTY, POSTOJE A PRAKTICKÁ ETIKA VNITŘNÍ CESTY V NAŠEM TĚLE DÝCHÁME Z PLNÝCH PLIC TRÁVÍM, TRÁVÍŠ, TRÁVÍME ZDRAVÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ VŠE KOLEM CNS Hudební výchova 6. ročník ÚVOD, OPAKOVÁNÍ VÍCEHLAS HUDEBNÍ NÁSTROJE, FLÉTNA RELAXACE 7. ročník PÍSEŇ, LIDSKÝ HLAS Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ 8. ročník ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ 9. ročník ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ Tělesná výchova 6. ročník ZÁSADY PRÁCE V TV PRÚPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ ATLETIKA SPORTY VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena KLIMATICKÉ, PROSTOROVÉ NEBO MATERIÁLNÍ PODMÍNKY A NETRADIČNÍ SPORTY 7. ročník PRÚPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ Pokryto předmětem Anglická konverzace Výchova k občanství Hudební výchova Tělesná výchova Biologicko-fyzikální Pokrytí v projektu Holocaust Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník LITERATURA 7. ročník LITERATURA 8. ročník LITERATURA 9. ročník LITERATURA Cizí jazyk - angličtina POVOLÁNÍ DOPIS, ZPRÁVY MŮJ ŽIVOT VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU OSOBNOST PRÁZDNINY Cizí jazyk - němčina 6. ročník ZVÍŘATA Německá konverzace Osobnost a zdraví Výtvarná výchova Člověk a svět práce 7. ročník NAKUPOVÁNÍ, CESTOVÁNÍ 8. ročník ORIENTACE V DOMĚ A VE MĚSTĚ 9. ročník PRÁZDNINY, VOLNÝ ČAS, KONÍČKY POVOLÁNÍ Anglická konverzace HOLIDAY/LEISURE TIME CLOTHES/FASHION FOOD FOR THOUGHT 14

15 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita Německá konverzace Freizeit,meine Hobbys, mei Altag. Welche Hobbys hast du? Weihnachten, Geschenkevorbereiten Reisen, mein Traumurlaub Informatika a výpočetní technika 6. ročník OPERAČNÍ SYSTÉMY, PRÁCE NA PC MS WORD ME EXCEL MS POWER POINT 7. ročník MS POWER POINT MS EXCEL MS ACCESS 8. ročník POČÍTAČOVÁ GRAFIKA INTERNET JAKO NECENZUROVANÉ MÉDIUM HTML A CSS Mediální výchova 7. ročník MÉDIA A MY Osobnost a zdraví člověka 8. ročník ZÁKLADY VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE VNÍMÁNÍ CITŮ TVOŘIVOST A INICIATIVA (KREATIVITA) ZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVYZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVY 9. ročník POHYB A MY Fyzika 6. ročník FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ II FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ I 7. ročník JEDNODUCHÉ STROJE Biologie OPTICKÉ PŘÍSTROJE ZMĚNY V KRAJINĚ Zeměpis 6. ročník OPAKOVÁNÍ 7. ročník ČESKÁ REPUBLIKA 8. ročník OPAKOVÁNÍ Hudební výchova 6. ročník VÍCEHLAS HUDEBNÍ NÁSTROJE, FLÉTNA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita RELAXACE 7. ročník PÍSEŇ, LIDSKÝ HLAS 8. ročník UMĚNÍ RYTMUS, RELAXACE 9. ročník HUDEBNÍ NAUKA Výtvarná výchova 6. ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 8. ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Tělesná výchova 6. ročník ZÁSADY PRÁCE V TV SPORTOVNÍ HRY SPORTY VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ KLIMATICKÉ, PROSTOROVÉ NEBO MATERIÁLNÍ PODMÍNKY A NETRADIČNÍ SPORTY VÝBĚROVÉ UČIVO Biologicko-fyzikální praktika 8. ročník HUSTOTA, MECHANICKÉ KMITÁNÍ, MOLEKULOVÁ FYZIKA, TERMIKA, OPTIKA, POLOVODIČE, ELEKTRICKÝ PROUD PRÁCE V BOTANICKÉ ZAHRADĚ Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Německá konverzace Výchova k občanství Osobnost a zdraví Chemie Hudební výchova Tělesná výchova Anglická konverzace Informatika a výpočetní Mediální výchova Fyzika Zeměpis Výtvarná výchova Člověk a svět práce Biologicko-fyzikální Design a konstruování - Pokrytí v projektu Noc s knihou Pravěk a Brno Antika - antické umění Středověk 15

16 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita Národní divadlo Etiketa aneb zásady Toulky Brnem Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník LITERATURA 7. ročník LITERATURA 8. ročník LITERATURA Rómové Holocaust KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk - angličtina 9. ročník MÓDA A STYL, ZDRAVÍ A JÍDLO OSOBNOST Cizí jazyk - němčina 6. ročník MOJE RODINA, ŠKOLA 7. ročník BYDLENÍ ZÁLIBY A KONÍČKY ŠKOLA, ROZVRH NAKUPOVÁNÍ, CESTOVÁNÍ ČÁSTI TĚLA, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY OBLEČENÍ 8. ročník REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ 9. ročník POVOLÁNÍ NÁVŠTĚVA RESTAURACE ORIENTACE V DOMĚ A VE MĚSTĚ Anglická konverzace FAMILY MATTERS HOLIDAY/LEISURE TIME FEELINGS/EMOTIONS Německá konverzace Familie, Familienmitglieder, Zustand,meine Verwandtschaft Freizeit,meine Hobbys, mei Altag. Welche Hobbys hast du? Was möchte ich werden OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT 9. ročník SOCIÁLNÍ SMÍR A SOLIDARITA Mediální výchova 7. ročník MÉDIA A MY FUNGOVÁNÍ MÉDIÍ KOMUNIKACE, KULTURA KOMUNIKACE A MLUVENÉHO PROJEVU Osobnost a zdraví člověka 8. ročník SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA POZNÁVÁNÍ LIDÍ - POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH, MEZILIDSKÉ VZTAHY TVOŘIVOST A INICIATIVA (KREATIVITA) ASERTIVITA ŽIJEME BEZ DROG NENECHME SI UBLIŽOVAT 9. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ HOLKA NEBO KLUK Biologie 8. ročník VÝVOJ ČLOVĚKA GLOBALIZACE, NEROVNOMĚRNOST ŽIVOTA NA ZEMI Hudební výchova 7. ročník RYTMUS, RELAXACE 9. ročník TRAMPSKÁ A FOLKOVÁ PÍSEŇ Tělesná výchova 6. ročník ZÁSADY PRÁCE V TV Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Německá konverzace Osobnost a zdraví Hudební výchova Pokrytí v projektu Národní divadlo Toulky Brnem Anglická konverzace Výchova k občanství Biologie Člověk a svět práce Rómové Výchova k občanství 6. ročník NAŠE VLAST 8. ročník ČLOVĚK A PRÁVO 16

17 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník LITERATURA 7. ročník LITERATURA 8. ročník LITERATURA Cizí jazyk - angličtina 9. ročník POVOLÁNÍ DOPIS, ZPRÁVY SLOVESA NETVOŘÍCÍ PRŮBĚHOVOU FORMU MÓDA A STYL, ZDRAVÍ A JÍDLO VAZBA THERE IS / ARE OSOBNOST VEDLEJŠÍ VĚTY PODMÍNKOVÉ NÁŠ SVĚT TRPNÝ ROD VYJÁDŘENÍ SOUHLASU So do I./ Neither do I. PRÁZDNINY Cizí jazyk - němčina 6. ročník NĚMECKÁ ABECEDA, SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST ZÁJMENA, ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY ÚVOD DO REÁLIÍ NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ MOJE RODINA, ŠKOLA 7. ročník REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ BYDLENÍ ŠKOLA, ROZVRH NAKUPOVÁNÍ, CESTOVÁNÍ ČÁSTI TĚLA, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY 8. ročník REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ PRVNÍ KONTAKTY S CIZINCEM NÁVŠTĚVA RESTAURACE ORIENTACE V DOMĚ A VE MĚSTĚ 9. ročník PRÁZDNINY, VOLNÝ ČAS, KONÍČKY POVOLÁNÍ RODINA Anglická konverzace FAMILY MATTERS HOME SWEET HOME OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy DOING THIS - THAT/GETTING AROUND SHOPPING AND SPENDING MONEY Německá konverzace Familie, Familienmitglieder, Zustand,meine Verwandtschaft Matematika 7. ročník VÝRAZY Freizeit,meine Hobbys, mei Altag. Welche Hobbys hast du? Was möchte ich werden Weihnachten, Geschenkevorbereiten Einkäufe, Geschäfte 9. ročník ROVNICE Reisen, mein Traumurlaub Essen, Im Rastaurant Dějepis 7. ročník ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ DOBA PŘEDHUSITSKÁ A HUSITSTVÍ Výchova k občanství 6. ročník PROMĚNY ROKU A JEHO SLAVNOSTI OD PODZIMU DO LÉTA NAŠE ŠKOLA RODINA 7. ročník ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA DÁMY A PÁNOVÉ, ŽIVOT ZAČÍNÁ 8. ročník ČLOVĚK A PRÁVO ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT MULTIKULTURALITA 9. ročník ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Mediální výchova 7. ročník REKLAMA SOCIÁLNÍ SMÍR A SOLIDARITA MÉDIA A SPOLEČNOST INTERNET A NOVÁ MÉDIA MÉDIA A ZÁBAVA ZPRAVODAJSTVÍ A NOVINY KOMUNIKACE, KULTURA KOMUNIKACE A MLUVENÉHO PROJEVU TVORBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A PRÁCE V TÝMU Osobnost a zdraví člověka 8. ročník VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ MEZI SEBOU 17

18 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA POZNÁVÁNÍ LIDÍ - POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH, MEZILIDSKÉ VZTAHY TVOŘIVOST A INICIATIVA (KREATIVITA) ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ASERTIVITA ZDRAVÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA ZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVYZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVY ŽIJEME BEZ DROG NENECHME SI UBLIŽOVAT 9. ročník HODNOTY, POSTOJE A PRAKTICKÁ ETIKA RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ VŠE KOLEM CNS NAŠE SMYSLY Fyzika 7. ročník JEDNODUCHÉ STROJE OPTIKA II OPTICKÉ PŘÍSTROJE 8. ročník PRÁCE A VÝKON TERMIKA Biologie 7. ročník ZMĚNY V KRAJINĚ OCHRANA PŘÍRODY 8. ročník HORMONÁLNÍ REGULACE A ENDOKRINNÍ SOUSTAVA 9. ročník VIRY POHLAVNÍ SOUSTAVA A ONTOGENETICKÝ VÝVOJ GLOBALIZACE, NEROVNOMĚRNOST ŽIVOTA NA ZEMI Chemie 8. ročník ZÁKLADNÍ PRÁCE V LABORATOŘI Zeměpis 6. ročník ÚVOD DO GEOGRAFIE, KARTOGRAFIE OPAKOVÁNÍ 7. ročník ZEMĚ - FYZICKÁ GEOGRAFIE 8. ročník OPAKOVÁNÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy Hudební výchova 6. ročník RELAXACE 7. ročník RYTMUS, RELAXACE 8. ročník DĚJINY HUDBY VÁNOCE V HUDBĚ ČECH A MORAVY 9. ročník HISTORIE A VÝVOJ ČESKÉ HUDBY TRAMPSKÁ A FOLKOVÁ PÍSEŇ Výtvarná výchova 6. ročník ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ Tělesná výchova 6. ročník ZÁSADY PRÁCE V TV Biologicko-fyzikální praktika 8. ročník HUSTOTA, MECHANICKÉ KMITÁNÍ, MOLEKULOVÁ FYZIKA, TERMIKA, OPTIKA, POLOVODIČE, ELEKTRICKÝ PROUD PŮDY, HYDROLOGIE, METEOROLOGIE, MINERALOGIE Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Německá konverzace Dějepis Mediální výchova Biologie Hudební výchova Tělesná výchova Biologicko-fyzikální Pokrytí v projektu Noc s knihou Antika - antické umění Národní divadlo Etiketa aneb zásady Toulky Brnem Cizí jazyk - němčina Anglická konverzace Matematika Výchova k občanství Osobnost a zdraví Zeměpis Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pravěk a Brno Středověk Rómové Holocaust 18

19 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník LITERATURA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA 7. ročník LITERATURA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA 8. ročník LITERATURA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA 9. ročník LITERATURA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk - angličtina POVOLÁNÍ PŘÍTOMNÝ, MINULÝ A PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ DOPIS, ZPRÁVY SLOVESA NETVOŘÍCÍ PRŮBĚHOVOU FORMU MÓDA A STYL, ZDRAVÍ A JÍDLO MŮJ ŽIVOT MODÁLNÍ SLOVESA VAZBA THERE IS / ARE VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU OSOBNOST VEDLEJŠÍ VĚTY PODMÍNKOVÉ NÁŠ SVĚT TRPNÝ ROD VYJÁDŘENÍ SOUHLASU So do I./ Neither do I. PRÁZDNINY Cizí jazyk - němčina 6. ročník NĚMECKÁ ABECEDA, SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST PODSTATNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZÁJMENA, ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY SLOVESA SLOVOSLED V NĚMECKÉ VĚTĚ ÚVOD DO REÁLIÍ NĚMECKY OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace MLUVÍCÍCH ZEMÍ MOJE RODINA, ŠKOLA ZÁLIBY A KONÍČKY 7. ročník PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZÁJMENA, ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY SLOVESA REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ ŠKOLA, ROZVRH NAKUPOVÁNÍ, CESTOVÁNÍ ČÁSTI TĚLA, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY OBLEČENÍ 8. ročník REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ PRVNÍ KONTAKTY S CIZINCEM NÁVŠTĚVA RESTAURACE ORIENTACE V DOMĚ A VE MĚSTĚ SLOVESA 9. ročník PRÁZDNINY, VOLNÝ ČAS, KONÍČKY POVOLÁNÍ RODINA POČASÍ NĚMECKÁ MĚSTA Anglická konverzace FAMILY MATTERS HOLIDAY/LEISURE TIME CLOTHES/FASHION SHOPPING AND SPENDING MONEY FOOD FOR THOUGHT Německá konverzace Freizeit,meine Hobbys, mei Altag. Welche Hobbys hast du? Was möchte ich werden Weihnachten, Geschenkevorbereiten Einkäufe, Geschäfte Essen, Im Rastaurant Sport Matematika 6. ročník SPOLEČNÝ DĚLITEL, ČÍSLA SOUDĚLNÁ A NESOUDĚLNÁ, SPOLEČNÝ NÁSOBEK SHODNOST V ROVINĚ, OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY, OSOVÁ 19

20 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace 7. ročník ZLOMKY SOUMĚRNOST, OBRAZY ÚTVARŮ V OSOVÉ SOUMĚRNOSTI STŘEDOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY, STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST, OBRAZY ÚTVARŮ VE STŘEDOVÉ SOUMĚRNOSTI ÚHEL ROČNÍKOVÉ OPAKOVÁNÍ PROCENTA ČTYŘÚHELNÍKY DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA KRUH, KRUŽNICE 8. ročník ROVNICE ÚMĚRA GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE Informatika a výpočetní technika 6. ročník ZÁKLADNÍ ČÁSTI POČÍTAČE OPERAČNÍ SYSTÉMY, PRÁCE NA PC INTERNET 7. ročník MS POWER POINT Dějepis ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ Výchova k občanství DÁMY A PÁNOVÉ, ŽIVOT ZAČÍNÁ 8. ročník ČLOVĚK A PRÁVO ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT MULTIKULTURALITA 9. ročník ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Mediální výchova 7. ročník REKLAMA SOCIÁLNÍ SMÍR A SOLIDARITA SPECIFIKACE A VÝVOJ MÉDIÍ MÉDIA A SPOLEČNOST KOMUNIKACE, KULTURA KOMUNIKACE A MLUVENÉHO PROJEVU TVORBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A PRÁCE V TÝMU Osobnost a zdraví člověka 8. ročník ZÁKLADY VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE SEZNÁMENÍ S CÍLEM PŘEDMĚTU POZNÁVÁNÍ LIDÍ - POZITIVNÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace HODNOCENÍ DRUHÝCH, MEZILIDSKÉ VZTAHY TVOŘIVOST A INICIATIVA (KREATIVITA) ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ASERTIVITA ZDRAVÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA NENECHME SI UBLIŽOVAT 9. ročník HODNOTY, POSTOJE A PRAKTICKÁ ETIKA RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ POHYB A MY NAŠE SMYSLY HOLKA NEBO KLUK Fyzika 6. ročník FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ II FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ I TEPLOTA GRAVITAČNÍ POLE MAGNETICKÉ POLE 7. ročník ROVNOMĚRNÝ POHYB NEROVNOMĚRNÝ POHYB NEWTONOVY ZÁKONY JEDNODUCHÉ STROJE OPTIKA I OPTIKA II 8. ročník PRÁCE A VÝKON TERMIKA Biologie 6. ročník BUŇKA NAHOSEMENNÉ A KRYPTOSEMENNÉ ROSTLINY 7. ročník ZMĚNY V KRAJINĚ 8. ročník HORMONÁLNÍ REGULACE A ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Chemie POHLAVNÍ SOUSTAVA A ONTOGENETICKÝ VÝVOJ ZÁKLADNÍ PRÁCE V LABORATOŘI Zeměpis 6. ročník ÚVOD DO GEOGRAFIE, KARTOGRAFIE OPAKOVÁNÍ 20

Kompletní ŠVP. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Kompletní ŠVP. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT - školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého Kompas pro život aneb i cesta je cíl Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Datum

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze 3.1.2008 z 01. 09. 2008 Platnost 1.9.2008-30.6.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více