ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských"

Transkript

1 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé finanční situaci škol a školských zařízení a rovněž široké nabídce programů v rámci nejrůznějších evropských projektů, jejichž důsledkem je citelný pokles zájmu o účast na vzdělávání, je počet nabízených vzdělávacích programů oproti minulým letům do určité míry zredukován, abychom tak alespoň zčásti předešli jejich stále častějšímu rušení z důvodu malého počtu přihlášených. V nabídce tradičně naleznete studia ke splnění kvalifikačních předpokladů i aktuální vzdělávací programy k prohlubování a upevňování kvalifikace. V lednu 2013 bude zahájen nový ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Dále jsme připraveni podpořit ZŠ a SŠ v oblasti DVPP v projektu EU Peníze do škol, kde jsme schopni nabídnout řadu vzdělávacích programů odpovídajících podmínkám projektu. Nejrůznější akreditované vzdělávací programy vám taktéž můžeme nabídnout i do dalších projektů, které ve své škole či školském zařízení realizujete či budete realizovat. Pomoci vám můžeme také při sestavování plánu dalšího vzdělávání vašich pracovníků. Od ledna 2012 jsme své služby rozšířili o spolupráci se školami a školskými zařízeními při organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT. I nadále bude při naší organizaci působit Regionální konzultační centrum, které poskytuje všem SOŠ podporu a pomoc při tvorbě, realizaci a evaluaci školního kurikula. V knihovně Goethe Institutu, která je umístěna na našem pracovišti v Hradci Králové, si máte možnost vypůjčit knihy a nejrůznější metodické materiály. V případě potřeby se neváhejte obrátit na naše pracovníky v okresech (kontakty naleznete uvnitř Nabídky programů či na zadní straně obálky), kteří se budou snažit vyhovět vašim přáním a požadavkům. Aktuálně upozorňujeme na přemístění pracoviště Trutnov z původních prostor na adrese Horská 5 nově od do prostor Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158. V závěru bychom vám rádi poděkovali za dosavadní spolupráci a podporu a popřáli vše dobré do nového roku Těšíme se na setkání s Vámi na našich vzdělávacích akcích i mimo ně a na Vaše ohlasy, připomínky a náměty, za které předem děkujeme. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje leden 2013 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka organizace

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 17 pracoviště Hradec Králové Zákoník práce v praxi škol a školských zařízení Ekonomika a finanční management Připravujeme se na konkurz Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění DPH v účetní praxi škol a školských zařízení Vybrané problémy z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Řízení pedagogického procesu Studium pro ředitele škol a školských zařízení Problematika pracovnělékařských služeb po změnách Umíte správně napsat dopis aneb Korespondence v úředním styku Aktuální změny ve školské legislativě Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Konec školního roku Formy celoživotního vzdělávání aneb Příležitost pro SOŠ pracoviště Trutnov Řešení aktuálních problémů řízení MŠ Systém programů pro školní administrativu BAKALÁŘI II Jak na spolupráci mateřské školy s rodiči dětí a ostatními partnery pracoviště Rychnov nad Kněžnou Řešení aktuálních problémů řízení MŠ Dvoudenní setkání ředitelů ZŠ a MŠ Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Mimořádné události ve škole. Jak zpracovat kvalitní evakuační plán Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Dvoudenní setkání ředitelů ZŠ a MŠ Konkretizované očekávané výstupy RVP PV v praxi mateřské školy pracoviště Náchod Vedení porad ve škole Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 23 pracoviště Hradec Králové Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Asistent pedagoga Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů Studium pedagogiky B - pedagog volného času Jak na kooperativní učení Empatická asertivní komunikace Vybraná témata psychologie pro praxi Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků II Tvořivé využití novin a časopisů ve výuce Dětská kresba II Podpora kreativity ve škole Romské děti ohrožené sociální exkluzí Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Emoce, empatická reakce, konflikty mezi dětmi, vytváření návyků Kompenzační pomůcky a manipulační techniky Kompetence učitele MŠ v oblasti prevence řečových vad

3 OBSAH Sexuální výchova ve škole Zdravý životní styl - módní mýtus nebo opodstatněný postoj? Tablet a jeho využití ve vyučování v ZŠ Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty Problematika vztahu současné rodiny a školy Opožděný vývoj řeči Šikana jako narušení vztahů ve skupině pracoviště Trutnov Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí Jak diferencovat a individualizovat výuku? Kyberšikana Emoční potřeby pedagoga Využití alternativní a augmentativní komunikace v praxi Jak předejít socializačním obtížím žáků Odměny a tresty ve školní praxi Metody práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Návštěva školy při nemocnici Třídní klima Hravá logopedie v praxi Vliv zátěžových situací na dítě pracoviště Rychnov nad Kněžnou Práce třídního učitele Pohádka jako projekt Dvoudenní setkání výchovných poradců V čem jsou dnešní děti jiné Krizové situace ve školním prostředí Využití mediačních technik jako prevence konfliktů a rizikového chování Jak nastavit hranice a neříkat ne Letní škola pedagogické sebereflexe Letní škola - komunikace, vývojová specifika a úkoly dospívání pracoviště Jičín Využití aktivit typu DUM na 1. stupni ZŠ Pojd me učit ven - praktické náměty na outdoorové vyučování na 1. stupni Efektivní komunikace s dětmi Řeč těla a tváře Didaktické a psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Agrese a agresivita u dětí a mládeže pracoviště Náchod Pojd me učit ven - praktické náměty na outdoorové vyučování na 1. stupni Učíme v málotřídce tvořivě Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí Prevence rizikového chování aneb Rizikové jevy spojené s ICT Alternativní formy práce se třídou a skupinou Mateřská škola 35 pracoviště Hradec Králové Let s sing and play - Angličtina pro předškoláky II Třesky, plesky, hravě česky aneb České tradice ve společné hře předškolních dětí II Dynamické cvičení s oblíbenými písničkami Jaro do písničky kvete, léto rytmus lehce svede Pohádka v tvořivých činnostech MŠ aneb Pohádkou k projektu Nápady pro dětské ruce Myšlení je hra Rozvoj grafomotoriky u dětí v předškolním věku Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole pracoviště Trutnov Výtvarné inspirace pro MŠ Angličtina pro nejmenší IIb Kouzelná flétna v MŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dětská jógalátes - na farmě i v ZOO

4 OBSAH Čteme dětem v mateřské škole Předškoláci v pohybu - cvičíme jako žába, zajíc Dětský výtvarný projev - versus učitel pracoviště Jičín Cvičení s míčky Pedagogická činnost s nadanými předškoláky Netradiční jóga pro děti Spontánní aktivity dětí v přírodě What are you doing? Angličtina pro předškoláky Než já budu čtenářem Úloha MŠ ve vývoji dítěte Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku pracoviště Náchod Výtvarné činnosti pro nejmenší děti. Jaro Co se říká, na to si hned hrajeme Jednoduchá cvičení pro děti předškolního věku Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Návštěva v mateřské škole. Řečová výchova v MŠ Náchodská Červený Kostelec Návštěva v mateřské škole. EVVO v MŠ Náchod - Plhov Dítě v MŠ před třetím rokem věku Předškolák a dítě s odkladem školní docházky v mateřské škole Bystříme své smysly Český jazyk a literatura 41 pracoviště Hradec Králové Inovativní interpretační přístup k textu Čeština pro praxi aneb Nevychováváme bohemisty, ale uživatele jazyka Komiks v literární výchově Výuka pravopisu na 1. stupni ZŠ Komiks na 1. stupni ZŠ Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků 1. stupně Marketing knihy aneb Jak se nenechat napálit od spisovatele či nakladatele Fantasy a science fiction literatura Pravopis a gramatika - dril a nebo aktivita? Humor v hodinách češtiny II Rozvoj čtenářských vědomostí a dovedností Integrace OSV do českého jazyka ročníku ZŠ pracoviště Trutnov Jazykové hry v hodinách českého jazyka Jazykové hry v hodinách českého jazyka Čteme s porozuměním? Praktické čtení pro život pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dětská recitace Výuka českého jazyka jinak Za tajemstvím lidových pohádek pracoviště Jičín Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Sloh všemi smysly - chut, sluch a zrak Hospitace ve výuce na 1. stupni ZŠ. Český jazyk pracoviště Náchod Aktivizující metody v literární výchově Jak číst komiks? Vypravování, popis a různá stylistická cvičení tentokrát trochu jinak Česká literatura 20. století

5 OBSAH 4 Cizí jazyky a literatura 46 pracoviště Hradec Králové Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0/A1) Práce s jazykem a metodikou angličtiny Angličtina pro 2. stupeň ZŠ Teaching vocabulary, grammar and reading Nácvik konverzačních aktivit ve výuce NJ Video a film ve výuce ruského jazyka II Everyday s English III Písničky pro teenagery Formální a neformální psaní Poslech s porozuměním - alfa a omega výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ Metodický seminář k výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ Francouzská gastronomie III Letní metodický kurz pro učitele AJ - Angličtina od začátku Letní metodický kurz pro učitele AJ - Angličtina pro nejmenší Letní metodický kurz pro učitele AJ - Angličtina pro školáky pracoviště Trutnov Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B Metodické postupy při výuce AJ na 1. stupni ZŠ Práce s jazykem a metodikou angličtiny USA - jak o nich učit pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A Angličtina - projektová činnost Komunikativní výuka angličtiny Práce s pohádkou při výuce angličtiny pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B Začínáme s výukou ruštiny na druhém stupni ZŠ aneb Rychlý start Let s say the rhyme and play games! pracoviště Náchod Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A Songs and rhymes Begenning writting and reading Using Old Techniques in New Ways Teaching English - Dictations Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 53 pracoviště Hradec Králové Islám a islámský fundamentalismus Práce s loutkou na 1. stupni ZŠ Metodický seminář pro učitele dějepisu. Mimoškolní aktivity v hodinách dějepisu Člověk a jeho svět. Prvouka - hry a činnostní učení Vlastivěda pro 5. třídu aneb Děti si hrají s dějinami Do skanzenu v Krňovicích za znalostmi a dovednostmi pracoviště Trutnov Jak učit dějepis na 1. stupni ZŠ? pracoviště Rychnov nad Kněžnou Cesta kolem světa aneb Společný svět, společné problémy pracoviště Jičín Využití ICT v hodinách dějepisu pracoviště Náchod Cesty minulosti. Renesance jako znovuzrození Metodický seminář pro učitele dějepisu. Dějepis hrou Jak učit na 1. stupni historii

6 OBSAH 6 Matematika, fyzika, přírodověda 56 pracoviště Hradec Králové Možnosti využití portálu Finanční gramotnost Matematika pro všechny Fyzika v pokusech. Optika Využití ICT v hodinách matematiky a fyziky Hravá finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ Matematika na 2. stupni ZŠ - hospitace ve výuce Ani jeden matematický talent nazmar pracoviště Trutnov Matematika a základy finanční gramotnosti Finanční gramotnost v matematice Didaktické hry a vyučování matematice pracoviště Rychnov nad Kněžnou Praktická cvičení v matematice Matematika a základy finanční gramotnosti pracoviště Jičín Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Inspirace matematiky M. Hejného pro druhý stupeň Role učitele matematiky na 1. stupni ZŠ pracoviště Náchod Drobné pomůcky do výuky matematiky Finanční gramotnost pro žáky prvního stupně Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 60 pracoviště Hradec Králové Formy tropického deštného lesa Ameriky Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě Západní Dolomity v příbězích Exkurze v Synthesia, a. s. Pardubice, závod v Rybitví Regionální geografie České republiky Využití ICT v EVVO a výuce přírodovědných předmětů Od přírody k welfare. Žirafy a okapi Ptačí oblasti a proč je máme? Ekostezka ve výuce ZŠ - Putování českou krajinou Laboratorní cvičení - zoologie pracoviště Trutnov Nápady do hodin přírodovědných předmětů Zeměpis a internet. Mapové servery BOZP při nakládání s chemikáliemi Biologická exkurze. Deštné v Orlických horách a údolí Metuje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám pracoviště Náchod Nápady do hodin přírodovědných předmětů Využití ICT v EVVO a výuce přírodovědných předmětů Možnosti aktivní práce ve výuce chemie na ZŠ i SŠ Tělesná výchova 64 pracoviště Hradec Králové Jak na motivaci žáků v TV aneb Základy orientačního běhu Port de Bras I a II Pilates prakticky a variabilně Pohybové hrátky aneb Jak motivovat děti ke cvičení zábavnou formou Zásobník týmových her pracoviště Trutnov Předškoláci v pohybu - cvičíme jako kočka, pes a had Abeceda správného držení těla pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dechová rehabilitace jako cesta ke zvýšení kvality života

7 OBSAH Taneční a pohybová výchova Hravé cvičení se cvičebními pomůckami pro správné držení těla pracoviště Jičín Zdravotní tělesná výchova Všestranné cvičení pro děti pracoviště Náchod Port de Bras I a II Pohybové hry k aktivizaci žáků v hodinách TV Dětská jóga Taneční formy cvičení pro děti - dětský aerobic a zumba Estetická výchova, umělecké školství 67 pracoviště Hradec Králové Člověk jako výtvarný objekt Jaro - to nejsou jen Velikonoce Formy v keramice Hrátky s perníkem Malovaná keramika Jak na modelovací hmotu Fimo Suché plstění Jarní dekorace. Nápady pro jaro Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou komunikační činností Papírový pedig. Jarní pletení Populární hudba aktivně a prakticky II Dějiny umění ve výuce výtvarné výchovy Řemeslná dílna. Ošatky z kukuřičného šustí Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou - tužka, portrét Řemeslná dílna. Sít ování pracoviště Trutnov Papírový pedig - pleteme z papíru. Slepice, králík, slunce Barevné razničkování Koláže z březové kůry Mramorování papíru Inspirace pro čtvero ročních období Netradiční techniky ve výtvarné výchově Line dance I Drátování Smaltování bez pícky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Aranžování s dětmi - interiérové doplňky Proč zpívat a co zpívat? Výtvarná dílna. Drátované šperky Barevné razničkování - Jaro, léto Jarní modelování ze slaného těsta Výtvarná a floristická dílna. Panáci a pand uláci pracoviště Jičín Jarní modelování ze slaného těsta Výtvarná a floristická dílna. Jarní inspirace pro Velikonoce Peruánské obrázky z vosku Čínská malba Hudebně - dramatické hry pracoviště Náchod Valentýnské pletení Nápady do hodin pracovního vyučování I Jarní dekorace - rychle, levně, efektně Nápady do hodin pracovního vyučování II Pleteme květy z papírového pedigu Řemeslná dílna. Drátování Nápady do hodin pracovního vyučování III Šperky z organzy Prostorová tvorba ve výtvarné výchově

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více