Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007"

Transkript

1 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat o aktivitách našeho města s polským městem Niemodlin, italským městečkem Belvedere Ostrense a v neposlední řadě s německým městem Rastow. Po dvou letech příprav a zasílání mnoha ů, se nám podařilo 16. září 2007 uzavřít první smlouvu o partnerství s městem Niemodlim. V obci Grabin, kde byla smlouva podepsána, jsme prožili příjemný den spojený s místní tradicí dožínkových oslav. Podpis smlouvy je pro nás nesmírně důležitý okamžik. Jedná se o první spolupráci našeho města v rámci Evropské unie. Jako hlavní argument pro partnerské kontakty měst vidím, že v rámci Evropské unie již můžeme být v dnešní době k sobě vstřícní a nakloněni ke vzájemné spolupráci. Proto je tak důležitá vzájemná spolupráce a postupné odstranění jazykové bariéry a navázání přátelských vztahů mezi občany. Stále se setkávám při cestách po Evropě, že se o nás moc neví. Při návštěvě budoucího partnerského města Belvedere Ostrense jsem však byl příjemně překvapen. Občané o našem městě věděli víc, než o České republice. Hlavní zdroj informací jim poskytuje internet, kde na našich webových stránkách získávají poznatky o nás, o našem městě. Zde jsem se setkal s velmi přátelskými lidmi, kteří chtějí s naším městem společně zajišťovat a rozvíjet spolupráci, navzájem si předávat zkušenosti, přispívat k propagaci města v regionu osvětou, vzděláváním, příkladem přispívat ke všeobecnému porozumění a natrvalo odbourat stále ještě přetrvávající nejrůznější předsudky a mylné představy, zejména o životě u nás. Stejnou představu o vzájemné spolupráci mají přátelé v Polsku a Německu. Tyto vztahy jsou něco, co naší generaci a hlavně těm starším nebylo nikdy dopřáno, což si myslím, že mnozí ještě nedokáží dostatečně ocenit. Partnerství, Partnerství města Štíty která postupně uzavřeme, mají význam pro všechny generace. Naším úkolem je připravit smlouvy tak, aby nezůstalo pouze u formalit, které skutečným vztahům neprospějí, ba naopak je mohou poškodit. Naším cílem je vzájemná spolupráce zejména v oblasti kultury, vzdělávání dětí a mládeže, sportu, navázání úzkých kontaktů mezi podnikateli, vytváření přátelských vztahů atd. Na začátku měsíce října máme pozvání k našemu partnerovi v severní části Německa do města Rastow. Představitelé tohoto města nás již navštívili v měsíci červnu letošního roku. Během víkendu, který u nás strávili, jsme jim představili naše město, základní a mateřskou školu a zajímavé aktivity, které v našem městě probíhají. Velmi je zaujala návštěva ve firmě Klein & Blažek s.r.o. Slova chvály při loučení jen umocnily společné příjemné setkání. Do konce listopadu společně připravíme kulturní a sportovní akce na příští rok se všemi partnery. Myslím, že nejdůležitější akcí, která proběhne příští rok, bude návštěva a podpis smlouvy s partnerem z města Belvedere Ostrense z Itálie. Toto setkání se uskuteční v termínu od 30. května do 2.června 2008 ve Štítech. Jejich přáním je poznat naše zvyky, kulturu, vyhlášenou českou kuchyni, naše město a jeho přilehlé okolí. Největší důraz kladli na vytvoření nových přátelských vztahů. Vážení občané, dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozval na podpis smlouvy o partnerství tentokrát ve Štítech s městem Niemodlin. Slavnost proběhne v kulturním domě v sobotu 20. října. K uvedené slavnosti máme již připravený bohatý kulturní program. Program slavnosti je součástí tohoto čísla Štíteckého listu. Podpis smlouvy je dalším důležitým krokem ve spolupráci mezi městy a další budou postupně následovat v roce Těším se na Vaši hojnou účast při podpisu smlouvy. Bc. Jiří Vogel, starosta Štítecký starosta Bc. Jiří Vogel a starostka Belvederu Ostrense Monica Moriconi. Starostové Miroslaw Stankiewicz a Bc. Vogel podepisují smlouvu o partnerství.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Výpis z usnesení z 19. jednání RMě ve Štítech z Rada vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru týkající se špatného provozování autokempu a velmi špatného technického stavu části chatek a zařízení autokempu. Uložila starostovi na další jednání rady pozvat nájemce autokempu Ing. Pečinku. Rada vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města k , stav závazků města je ve výši 400 tis. Kč a dále je potřeba uhradit projekt na kanalizaci a opravu školní jídelny, pozemky na autokempu a od státního statku Razová. Členům rady byla sdělena informace o přijetí p. Pavlíny Minářová na ekonomický úsek na dobu určitou z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Bc. Bílé. Rada schválila s účinností od text a znění vnitřních směrnic města Štíty. Rada schválila žádost SDH Březná o povolení úprav v prostoru areálu Řáholec zabetonování kolotoče, zabetonování patek z důvodu budování přístavby přístřešku nad lavičkami a vybudování zpevněné plochy před pódiem a uložila starostovi a místostarostovi záležitost prověřit a dále postupovat v souladu se stavebním zákonem. Rada schválila text a znění smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě NN v ulici Zahradní na pozemku p.č. 652/4 v k.ú. Štíty město. Rada vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva fi nancí ČR o prominutí odvodu ve výši ,-- Kč a penále v částce ,-- Kč a povinnosti Města Štíty uhradit část penále ve výši ,-- Kč a uložila ekonomce provést okamžitou úhradu. Rada vzala na vědomí a schválila žádost TJ Sokol Štíty, oddílu kopané o zřízení pracovního místa správce fotbalového a tenisového hřiště na období V - IX kalendářního roku. Výpis z usnesení z 20. jednání RMě ve Štítech z Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města k , stav běžného účtu, stav pokladny, informace o veřejné sbírce Heroltice a informace o bytovém domě B. Dále vzala rada na vědomí informace o možné výstavbě bioplynové stanice na pevnou biomasu v areálu fi rmy ZEAS Březná a.s. a uložila starostovi seznámit s uvedeným záměrem občany Březné. Rada města schválila text a znění: - dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávkách tepla pro bytový dům čp. 231 s fi rmou PalivaEnergo s.r.o. Zábřeh. - smluv o nájmu pozemků se společností Zeas Březná a.s. - smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 239 ve Štítech s p. Janou Doleželovou, bytem Štíty smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 46 ve Štítech s p. Luďkem Langhammerem, bytem Písařov část Bukovice 36. Rada vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci: - souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Zábřeh, která se týká projednávání přestupků. - povolení k provozování vodovodu a kanalizace včetně ČOV ve Štítech a vodovodu v obcích Heroltice a Březná ve vlastnictví města, kdy odpovědným zástupcem je ustanoven p. Petr Haltmar. Rada schválila: - s účinností od ceník služeb poskytovaných městem. - s účinností od jednostranné zvýšení regulovaného nájemného z bytu v plné výši v souladu se zákonem a uložila paní Bartoškové informovat nájemníky. Rada města schválila texty a znění dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu nebytových prostor v budově čp. 57 ve Štítech s MUDr. Braunovou, MUDr. Braunem a p. Beranovou. Rada schválila seznam zájemců o byt v bytovém domě B v ulici Okružní ve Štítech, kteří budou vyzváni k doložení všech písemností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu. Výpis z usnesení z 21. jednání RMě ve Štítech z Rada vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města k a uložila ekonomce připravit zprávu o výsledku hospodaření na jednání ZMě. Rada schválila termín podpisu partnerské smlouvy s městem Niemodlin, který je v KD ve Štítech a uložila sl. Mackové připravit kulturní program a seznámit s ním veřejnost. Rada vzala na vědomí zprávu o bytovém domě B, kolaudace byla naplánována na Rada vzala na vědomí stanovisko projektanta Ing. Hoška k odlupující se podlaze v budově hasičské zbrojnice a uložila místostarostovi provést kontrolu projektu a výsledek předložit radě. Rada schválila text a znění dohody o ukončení nájemního vztahu se Správou železniční dopravní cesty se sídlem v Praze v souvislosti s ukončením nájemního vztahu na pozemku p.č. 1604/1. Rada schválila text a znění smlouvy o nájmu nebytových prostor a dodávkách tepla v bytovém domě čp. 232 v ulici Okružní ve Štítech s fi rmou PalivaEnergo s.r.o. Zábřeh. Rada vzala na vědomí informaci o připomínkovém řízení k jízdním řádům autobusové dopravy a pověřila starostu k případnému zaslání požadavku na úpravu jízdních řádů. Štítecký list strana 2

3 USNESENÍ 7. jednání Zastupitelstva města Štíty, konaného dne Zastupitelstvo projednalo: 1. Zprávu o činnosti Města Štíty za období Zprávu o výsledku hospodaření Města Štíty k , rozpočtové opatření č.4, 5, 6 3. Zprávu o činnosti ZŠ Štíty 4. Zprávu o činnosti MŠ Štíty 5. Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období VII-VIII/ Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období VII-VIII/ Zprávu k pronájmu lesů za období VII-VIII/ Schválení nájemníků 20 b.j. ul. Okružní 9. Zprávu z jednání RMě usnesení č. 18, 19, 20, Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 11. Různé 12. Diskusi, usnesení, závěr. Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 1. B e r e n a v ě d o m í : a) zprávu o činnosti Města Štíty za období b) zprávu o výsledku hospodaření Města Štíty k rozpočtové opatření č.4,5,6 c) zprávu o činnosti ZŠ Štíty d) zprávu o činnosti MŠ Štíty e) zprávu o činnosti fi nančního výboru za období VII-VIII/2007 f) zprávu o činnosti kontrolního výboru za období VII-VIII/2007 g) zprávu k pronájmu lesů za období VII-VIII/2007 h) zřízení komise ochrany přírody a krajiny s účinností od i) návrh měsíční odměny ve výši 1.380,-Kč zastupiteli Ing. Pavlu Meixnerovi za předsednictví v komisi ochrany přírody a krajiny s účinností od j) návrh na vyplacení daru ve výši ,-Kč za období červenec-září 2007 Ing. Pavlu Meixnerovi za činnost při výkonu kontroly hospodaření v městských lesích k) návrh mandátní smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře č.1/2007 l) jmenný seznam nájemníků 20 b.j. ul. Okružní m) zprávu z jednání RMě usnesení č. 18, 19, 20, 21 n) návrh o ustanovení p. Jana Hoška, bytem Na Pilníku 318, Štíty za správce sportovního areálu na období květen-září 2008 o) žádost p. Jiřího Faltuse, bytem nám. Míru 13, Štíty o zlegalizování garáže postavené na pozemku p.č.25/2 v k.ú. Štíty-město p) nabytí pozemku p.č.700/4 o výměře 64m2 v k.ú. Heroltice u Štítů od pí Marie Pecníkové, bytem Okružní 365, Štíty za cenu 2.560,-Kč + poplatky spojené s vkladem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí q) žádost p. Vladimíra Duška, bytem Zahradní 227, Hanušovice o koupi pozemku p.č.1670/4 o výměře 268m2 v k.ú. Heroltice u Štítů r) žádost p. Oldřicha Vernera, bytem Na Pilníku 244, Štíty o koupi pozemku p.č.1589/2 o výměře 620m2 a části pozemku p.č.150 o výměře 296m2 v k.ú. Štíty město s) žádost p. Antonína Kudláčka, bytem Okružní 234, Štíty o koupi pozemku p.č.1589/2 o výměře 620m2 v k.ú. Štíty město t) žádost manželů Jaroslava a Miloslavy Rabových, bytem Hostice 66, Ruda nad Moravou o koupi pozemku p.č.218/1 o výměře 710m2 v k.ú. Heroltice u Štítů u) žádost Ing. Radka Hübnera, bytem Smetanovo nám. 116, Litomyšl o koupi části pozemku p.č.1258/1 o výměře cca 1500m2 v k.ú. Heroltice u Štítů v) žádost manželů Tomáše a Kateřiny Chmelíčkových, bytem Hausenská 864, Letohrad o koupi pozemku p.č.1258/1 o výměře 2451m2 v k.ú. Heroltice u Štítů w) žádost p. Tomáše Reimera, bytem Okružní 317, Štíty o koupi části pozemku p.č.774/1 vedené pod ZE-GP 737 a 737/1 o výměře cca 1000m2 v k.ú. Štíty-město x) žádost p. Radomíra Blümela, bytem Na Travech 197, Štíty o koupi pozemku p.č.2195/8 o výměře 161m2 v k.ú. Štíty-město y) žádost p. Radomila Šopíka, bytem Školní 75, Štíty o koupi pozemku p.č.2216/1 o výměře 113m2 v k.ú. Štíty-město z) žádost p. Vítězslava Kobzy, bytem Okružní 319, Štíty o koupi části pozemku p.č.64 a 71 o výměře cca 200m2 v k.ú. Štíty-město aa) žádost p. Jana Dokoupila, bytem Masarykovo nám. 7, Šumperk o koupi pozemku p.č.2438/2 o výměře 251m2 v k.ú. Štíty-město bb) žádost p. Jana Tatarky, bytem Okružní 316, Štíty o koupi pozemku u hřbitova za účelem stavby garáže cc) žádost pí Radky Odstrčilové, bytem Okružní 319, Štíty o koupi pozemku u hřbitova za účelem stavby garáže dd) žádost p. Miroslava Munika, bytem Okružní 316, Štíty o koupi pozemku u hřbitova za účelem stavby garáže ee) žádost p. Vratislava Hoška, bytem nám. Míru 47, Štíty o koupi pozemku u hřbitova za účelem stavby garáže ff) žádost pí Jitky Kunrtové, bytem Okružní 319, Štíty o koupi pozemku u hřbitova za účelem stavby garáže gg) žádost Ing. Jiřího Jelínka, bytem Nákladní 335, Štíty o koupi pozemku u hřbitova za účelem stavby garáže hh) žádost p. Karla Večeře, bytem Okružní 316, Štíty o koupi pozemku u hřbitova za účelem stavby garáže ii) jj) návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Štíty a Povodím Moravy, s.p. zastoupeném Ing. Mojmírem Pehalem, ředitelem závodu Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, Olomouc v souvislosti se stavbou Štíty-dobudování splaškové kanalizace na pozemku p.č.2426 (vodní plocha) o výměře 1295m2 v k.ú. Štíty-město návrh smlouvy o věcném břemeni č. SVB-IV /3/2007/ Zá a návrh na vklad do katastru nemovitostí mezi Městem Štíty a ČEZ DISTRIBUCE, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín ve věci stavby Štíty-úprava kabelového rozvodu NN pro 2RD. Věcné břemeno užívání se zřizuje na kabel AYKY 4Bx25mm2 uložený na pozemku p.č.2785/2 a p.č.1590/1 v k.ú. Štíty-město kk) návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Štíty a ČEZ DISTRIBUCE, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín ve věci stavby Přípojky NN-Štíty-p.č.2251/7 Kissová,NNk ll) návrh směnné smlouvy mezi Městem Štíty a Povodím Moravy, s.p., zastoupeném Ing. Mojmírem Pehalem, ředitelem závodu Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, Olomouc ve věci směny pozemku p.č.2437/2 (vodní plocha tok přírodní) o výměře 2537m2 za pozemek p.č.2436/3 (vodní plocha tok přírodní) o výměře 1266m2 v k.ú. Štíty-město. mm) návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Štíty a Olomouckým krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Správa silnic Olomouckého kraje se sídlem Lipenská 120, Olomouc ve věci stavby Štíty-dobudování splaškové kanalizace na pozemku p.č.1591/1 o výměře 4509m2 a p.č.2447 o výměře 7908m2 v k.ú. Štíty-město. nn) obecně závaznou vyhlášku O užívání znaku, praporu a pečeti Města Štíty oo) návrh vybudování Bioplynové stanice fi rmou ZEAS Březná a.s. pp) návrh navýšení sociálního fondu o dalších ,-Kč. Celkem obdržel sociální fond za rok 2007 fi nanční prostředky ve výši ,-Kč qq) návrh mandátní smlouvy mezi Městem Štíty a Ing. Jaroslavem Benkem, bytem Na Vyhlídce 32, Zábřeh ve věci obstarávání správy a provozu vodovodu, kanalizace, ČOV a vodovod u Heroltice za odměnu ve výši 300,-Kč/hod. rr) informace o vzniklém bytovém družstvu ss) informaci o uzavření partnerské smlouvy s polským městem Niemodlin tt) informace o výjezdním zasedání RMě do místních částí Březná, Heroltice a Crhov 2. S c h v a l u j e : a) program zasedání 7.jednání zastupitelstva. b) zápis z 6. jednání zastupitelstva města Štíty ze dne c) složení návrhové komise 7. jednání zastupitelstva a ověřovatele zápisu d) zprávu o výsledku hospodaření Města Štíty k rozpočtové opatření č.4,5,6 e) zprávu o činnosti fi nančního výboru za období VII-VIII/2007 f) zprávu o činnosti kontrolního výboru za období VII-VIII/2007 g) zřízení komise ochrany přírody a krajiny s účinností od Štítecký list strana 3

4 h) vyplacení daru ve výši ,-Kč za období červenec-září 2007 Ing. Pavlu Meixnerovi za činnost při výkonu kontroly hospodaření v městských lesích i) uzavření mandátní smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře, uzavřené mezi Městem Štíty a Ing. Romanem Burešem, bytem Albrechtice 89, Lanškroun, za částku ve výši ,-Kč/rok j) jmenný seznam nájemníků ve 20 b.j. ulice Okružní k) zprávu z jednání RMě: usnesení č.18, 19, 20, 21 l) p. Jana Hoška, bytem Na Pilníku 318, Štíty správcem sportovního areálu Štíty na období květen-září 2008 m) nabytí pozemku p.č.700/4 o výměře 64m2 v k.ú. Heroltice u Štítů od pí Marie Pecníkové, bytem Okružní 365, Štíty za cenu 2.560,-Kč + poplatky spojené s vkladem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí n) následující prodeje pozemků: 1. pozemku p.č.1937/2 o výměře 62m2 v k.ú. Štíty-město, po geometrickém rozdělení část p. Václavu Langhammerovi, bytem Na Pilníku 286, Štíty a část manželům Petrovi a Olze Valentovým, bytem Na Pilníku 288, Štíty za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Štíty 2. části pozemku p.č.2075 o výměře do 300m2 v k.ú. Štíty-město Krajskému úřadu Olomouckého kraje, zřizovateli příspěvkové organizace Domov důchodců Štíty-Jedlí, se sídlem Na Pilníku 222, Štíty o) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Štíty a Povodím Moravy, s.p. zastoupeném Ing. Mojmírem Pehalem, ředitelem závodu Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, Olomouc v souvislosti se stavbou Štíty-dobudování splaškové kanalizace na pozemku p.č.2426 (vodní plocha) o výměře 1295m2 v k.ú. Štíty-město p) uzavření smlouvy o věcném břemeni č. SVB-IV /3/ 2007/Zá a návrh na vklad do katastru nemovitostí mezi Městem Štíty a ČEZ DISTRIBUCE, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín ve věci stavby Štíty-úprava kabelového rozvodu NN pro 2RD. Věcné břemeno užívání se zřizuje na kabel AYKY 4Bx25mm2 uložený na pozemku p.č.2785/2 a p.č.1590/1 v k.ú. Štíty-město q) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Štíty a ČEZ DISTRIBUCE, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín ve věci stavby Přípojky NN-Štíty-p.č.2251/7 Kissová,NNk r) uzavření směnné smlouvy mezi Městem Štíty a Povodím Moravy, s.p., zastoupeném Ing. Mojmírem Pehalem, ředitelem závodu Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, Olomouc ve věci směny pozemku p.č.2437/2 (vodní plocha tok přírodní) o výměře 2537m2 za pozemek p.č.2436/3 (vodní plocha tok přírodní) o výměře 1266m2 v k.ú. Štíty-město. Rozdíl o výměře 1271m2 je třeba nechat ohodnotit a od Povodí Moravy následně odkoupit s) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Štíty a Olomouckým krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Správa silnic Olomouckého kraje se sídlem Lipenská 120, Olomouc ve věci stavby Štíty-dobudování splaškové kanalizace na pozemku p.č.1591/1 o výměře 4509m2 a p.č.2447 o výměře 7908m2 v k.ú. Štíty-město. t) OZV č.2/2007 O užívání znaku, praporu a pečeti Města Štíty, jenž nabývá platnosti 15. dnem po vyhlášení a zároveň ruší OZV č.3/1995 z o znaku a praporu a jejich užívání. u) navýšení sociálního fondu o ,-Kč. v) uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Štíty a Ing. Jaroslavem Benkem, bytem Na Vyhlídce 32, Zábřeh ve věci obstarávání správy a provozu vodovodu, kanalizace, ČOV a vodovod u Heroltice za odměnu ve výši 300,-Kč/hod. w) poskytnutí garance Města Štíty bytovému družstvu Štíty na vylepšení bonity bez jakéhokoli fi nančního závazku vůči peněžnímu ústavu (bance) 3. N e s c h v a l u j e : a) žádost p. Oldřicha Vernera, bytem Na Pilníku 244, Štíty o koupi pozemku p.č.1589/2 o výměře 620m2 a části pozemku p.č.150 o výměře 296m2 v k.ú. Štíty město b) žádost p. Antonína Kudláčka, bytem Okružní 234, Štíty o koupi pozemku p.č.1589/2 o výměře 620m2 v k.ú. Štíty město c) žádost p. Tomáše Reimera, bytem Okružní 317, Štíty o koupi části pozemku p.č. 774/1 vedené pod ZE-GP 737 a 737/1 o výměře cca 1000m2 v k.ú. Štíty-město d) žádost p. Vítězslava Kobzy, bytem Okružní 319, Štíty o koupi části pozemku p.č.64 a 71 o výměře cca 200m2 v k.ú. Štíty-město. e) žádost p. Jana Dokoupila, bytem Masarykovo nám. 7, Šumperk o koupi pozemku p.č.2438/2 o výměře 251m2 v k.ú. Štíty-město. 4. R e v o k u j e : U k l á d á : V y h l a š u j e podle 39 zákona o obcích záměr prodeje: a) pozemku p.č.1670/4 výměře 268m2 v k.ú. Heroltice u Štítů. Žadatel: p. Vladimír Dušek, bytem Zahradní 227, Hanušovice b) pozemku p.č.218/1 o výměře 710m2 v k.ú. Heroltice u Štítů. Žadatel: manželé Jaroslav a Miloslava Rabovi, bytem Hostice 66, Ruda nad Moravou c) části pozemku p.č.1258/1 o výměře cca 1500m2 v k.ú. Heroltice u Štítů. Žadatel: Ing. Radek Hübner, bytem Smetanovo nám. 116, Litomyšl d) pozemku p.č.1258/1 o výměře 2451m2 v k.ú. Heroltice u Štítů. Žadatel: manželé Tomáš a Kateřina Chmelíčkovi, bytem Hausenská 864, Letohrad e) pozemku p.č.2195/8 o výměře 161m2 v k.ú. Štíty-město. Žadatel: p. Radomír Blümel, bytem Na Travech 197, Štíty f) pozemku p.č.2216/1 o výměře 113m2 v k.ú. Štíty-město. Žadatel: p. Radomil Šopík, bytem Školní 75, Štíty g) pozemku ZE-GP p.č.123/4 o výměře 6050m2 v k.ú. Štíty-město. Žadatel: dle žádostí h) stavebních pozemků p.č.652/2, p.č.652/3, p.č.652/4, p.č.650/16, p.č.650/21, v ulici Zahradní ve Štítech za cenu ,-Kč s podmínkou ke splnění zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí výstavby rodinného domku ke dni Nabídka bude zveřejněna do nejbližšího jednání zastupitelstva i) pozemku p.č.1884/5 o výměře 2809m² a pozemku p.č.446, stavební plocha bez stavby provozní budovy o výměře 189m² v k.ú. Štíty město k majetkoprávnímu vypořádání areálu Správa a údržba silnic v ulici Pod Petrovem za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Štíty. Záměr bude zveřejněn do geometr. odměření části pozemku a vydání souhlasu PF ČR j) části pozemku zjednodušené evidence, původ Pozemkový katastr p.č.602 a původ Evidence nemovitostí p.č.99/102 označené podle GP č. zak /2003 jako p.č. 98/8 o výměře 809m 2, p.č.98/6 o výměře 693m 2, p.č.98/5 o výměře 789m 2, p.č.98/4 o výměře 810m 2, p.č.98/3 o výměře 665m 2, dále pozemků pod kůlnami, označené jako p.č. st.62/2 o výměře 16m 2, bez stavby v k.ú. Březenský Dvůr za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Štíty. Záměr bude zveřejněn do příštího jednání zastupitelstva. Bez žadatele k) části pozemku p.č.1914/1, původ pozemku ZE p.č.145 v k.ú. Štíty město o výměře cca 100m 2 za podmínek uvedených v zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Štíty. Žadatel: p. Jiří Lipčák, bytem Na Pilníku 258, Štíty. 7. Z m o c ň u j e : starostu k podpisu smlouvy týkající se nabytí pozemku p.č.700/4 o výměře 64m2 v k.ú. Heroltice u Štítů od pí Marie Pecníkové, bytem Okružní 365, Štíty za cenu 2.560,-Kč + poplatky spojené s vkladem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí 8. S t a n o v i l o : měsíční odměnu ve výši 1.380,-Kč zastupiteli Ing. Pavlu Meixnerovi za předsednictví v komisi ochrany přírody a krajiny s účinností od Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová, Emílie Purkertová Návrhová komise: Ivar Směšný, Jitka Kocianová, Jaroslav Pavelka Petr Haltmar, v. r. Bc. Jiří Vogel, v. r. místostarosta starosta Štítecký list strana 4

5 INFORMACE PRO OBČANY Město Štíty, nám. Míru 55, Štíty O Z N Á M E N Í O vyhlášení výběrového řízení na funkční místo odborný referent státní správy a samosprávy Starosta města Štíty, vyhlašuje v souladu s ustanovením 7 zákona číslo 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změněn některých zákonů ( dále je zákon ) výběrové řízení na obsazení funkčního místa odborný referent státní správy a samosprávy Města Štíty. Náplň práce: - vykonávání veškeré administrativní práce - spisová služba - zpracování podkladů pro jednání RMě, ZMě - plní úkoly stanovené orgány města /rada, starosta/ - zajišťování archivace a skartace a další činnosti - elektronická podatelna - eviduje veškeré smlouvy Místo výkonu práce: Město Štíty, nám. Míru 55 Platové podmínky: řídí se nařízením vlády č. 262/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 7. Termín nástupu Požadavky: - SŠ nebo VŠ vzdělání - Praxe min. 3 roky - Výhodou dobrá znalost programu od fi rmy Gordic spol. s r.o. - Dobrá znalost práce na PC (Word, Exel, Internet) - Zkouška zvláštní odborné způsobilosti - není podmínkou, je výhodou - Schopnost analyticky a koncepčně myslet - Občanská a morální bezúhonnost - Samostatnost, fl exibilita, ochota se vzdělávat Předpoklad pro vznik pracovního poměru úředníka podle 4 zákona č. 312/2002 Sb.,: - Státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - Dosažení věku 18 let - Způsobilost k právním úkonům - Schopnost dorozumět se jednacím jazykem Náležitosti přihlášky podle 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb., - Název výběrového řízení - Jméno, příjmení, titul uchazeče - Datum a místo narození uchazeče - Státní příslušnost uchazeče - Místo trvalého pobytu - Číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - Datum a podpis uchazeče K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: - Strukturovaný životopis - Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) - je možno doložit žádostí o výpis z evidence rejstříku trestů - Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - Prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení Uzávěrka přihlášek: do 31.října 2007 Místo a způsob podání přihlášky: Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, na podatelnu Města Štíty, nám. Míru 55, Štíty nebo poštou na výše uvedenou adresu MěÚ v obálce označené nápisem Výběrové řízení odborný referent státní správy a samosprávy. Bližší informace poskytne Bc. Jiří Vogel, tel: , Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Štíty bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Ve Štítech dne 21.září 2007 Bc. Jiří Vogel, starosta města Štíty Upozorňujeme naše spoluobčany na likvidaci odpadu v období září prosinec 2007 A) Velkoobjemový odpad a železný šrot ŠTÍTY U hřiště TJ Sokol Štíty do dvou druhů kontejnerů, a to od (pondělí) od hod. do (středa) do hod. Zodpovědná osoba: p. Krejčí Miroslav HEROLTICE V prostoru u bývalého obchodu 1 kontejner na velkoobjemový odpad, a to od (čtvrtek) od hod. do do hod. Zodpovědná osoba: p. Haltmar František BŘEZNÁ Před prodejnou potravin 1 kontejner na velkoobjemový odpad, a to od (čtvrtek) od hod do do hod. Zodpovědná osoba: p. Čada Jan Do kontejnerů nepatří lednice, televize, PC, dřevo, větve, nebo jiný kompostovatelný materiál!!! B) Plastové lahve v pytlích Svoz plastových lahví v pytlích od zvonů v obcích Heroltice, Březná a Crhov budeme zajišťovat poslední pondělí v měsíci: října listopadu ledna 2008 Zodpovědná osoba p. Čada Jan Náhradní obaly na plasty lze získat v obchodě Březná u pí. Evy Čadové, v obchodě Heroltice u pí. Jany Beranové a v Crhově u p. Vlastimila Pecháčka. C) Sběr nebezpečného odpadu Bude shromažďován v prostoru dvora v budově č.p.239 (videopůjčovna) ve dnech až od 8.00 do Jedná se především o ledničky, mražáky, televize, PC, tiskárny, vysavače a jiné elektrozařízení. Bc. Jiří Vogel Václav Haltmar Štítecký list strana 5

6 Odpadové hospodářství Vážení spoluobčané, dovolte mi napsat pár slov k odpadovému hospodářství města. Město Štíty věnuje velikou pozornost odpadovému hospodářství. Základním impulsem do dalších let je již zpracovaný plán odpadového hospodářství města, který určuje a navazuje na systém nakládání s odpady v celé ČR, krajích a jednotlivých městech. Každý z nás vnímá velmi citlivě, jakou cenu bude muset zaplatit za odpady. K tomu, aby se cena nezvyšovala, pomáhá důsledné třídění odpadu. Zároveň tím šetříme přírodní zdroje a energii potřebnou pro výrobu nových výrobků, ale hlavně tříděný odpad je pro město ekonomicky výhodnější než odpad netříděný. Každý občan vyprodukuje kg odpadů a každoročně se toto množství zvyšuje o 2%. Kdyby se všechny odpady předaly pouze na skládku nebo do spalovny, rostly by každoročně náklady minimálně o tuto míru. Zákon o odpadech navíc stanoví, že ukládání odpadů na skládky je každé dva roky o 100,-Kč za uloženou tunu dražší. Nás čeká další zdražení od Přitom zbytečně vyvážíme na skládky víc jak polovinu domovního odpadu, který se dá recyklovat. Budeme li důsledně třídit odpad, ušetříme nakonec i vlastní kapse. Na konci roku budeme znát náklady na odpadové hospodářství. Proto Vás žádám, snažme se co nejvíc třídit odpad a nezvyšovat náklady na jeho likvidaci. Za období leden 2007 srpen 2007 bylo odvozeno cca 317 t odpadu z tohoto množství bylo: t komunálního odpadu - 34 t tříděného odpadu (plasty, papír, sklo). Průměrné množství odpadu na jednoho obyvatele za období: činí: 171,6 kg. Průměr recyklovaného odpadu na jednoho obyvatele za období: činí: 16,6 kg. Vychází nám zatím 171,6 kg odpadu na jednoho obyvatele, což je velmi vysoké číslo vzhledem k tomu, že máme zahrnuto ve výpočtu 2/3 roku. Na samý závěr uvádím, že málo provádíme recyklaci, ta činí k dnešnímu dni pouhých 11% z celkového množství odpadu. V rámci Evropské unie je samozřejmostí číslo 60-70%. Proto Vás žádám o zvýšenou pozornost třídění odpadu. Když vyvážíme na skládku, tak podporuje firmu, která skládku vlastní, a obec, kde se skládka nachází. Když budeme víc třídit, tak podporujeme své město a šetříme svoji peněženku. Bc. Jiří Vogel, starosta Kontejner na plasty žlutý Patří do něj: stlačené PET lahve igelitové, polyethylenové tašky a sáčky fólie výrobky a obaly z plastů kelímky od potravin (např. od jogurtů) mikrotenové sáčky plastové nádoby od mycích prostředků polystyren Nikdy nevhazujte: gumu molitan kabely PVC pneumatiky linolea a jiné podlahové krytiny textil z umělých vláken vícevrstvé obaly (nápojové kartony) obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) kompostovatelný odpad Označení plastových obalů: NÁZEV LÁTKY ZKRATKA ČÍS. KÓD Polyethylentereftalát PET 1 Polyetylén (s vysokou hustotou) HDPE 2 Polyvinylchlorid NEVHAZOVAT PVC 3 Polyetylén (s nízkou hustotou) LDPE 4 Polypropylén PP 5 Polystyrén PS 6 Polybutylen-tereftalát NEVHAZOVAT PBT 7 Polykarbonát NEVHAZOVAT PC 8 Ostatní plasty 9 až 19 UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany na výměnu občanských průkazů. Občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do Žádost o vydání OP občan musí předložit nejpozději do Vážení přátelé, hrnou se další dotazy Já... a Štěpán Vám odpovíme Pavel R., Štíty: Jak dostat Štíty do první fotbalové ligy? Pavle, my se Vám divíme. Sežeňte ,- Kč, ,- Kč dostaneme My, ,- Kč fotbalisté a Vy ten zbytek. Štěpán H., Crhov: Co vlastně patří do kontejneru s plasty? Štěpáne, já Vás specielně jako svého jmenovce zdravím a za tuto otázku Vám tleskám. Do separovaného odpadu pod názvem plasty patří jenom plasty. Nepatří tam třeba shnilá jablka i kdyby jste je před odložením pečlivě umyl. Já... a Štěpán Vás zdravíme z kocourkovského výletu. Dotazy posílejte na adresu: Štítecký list strana 6

7 To byla Itálie! Ve čtvrtek 6. září jsme se sešli před štíteckou radnicí starosta města Bc. Vogel, ředitel ZŠ Štíty PaedDr. Harnych, radní p. Skácel, překladatelka Bc. Běličková a já. Čekala nás daleká cesta. Naším cílem bylo italské město Belvedere Ostrense, kam jsme se jeli představit a vyhledat příležitosti budoucí spolupráce. Plni nadšení a očekávání usedáme do auta zapůjčeného z firmy Klein & Blažek s.r.o. Už mnohahodinová cesta se stává pro nás tři na zadní sedačce zážitkem. Konečně jsme se dočkali! Jsme v Itálii. Přijeli jsme o několik hodin dříve než nám předpověděl internetový plánovač tras, a proto zastavujeme v jedné z nejmenších republik světa v San Marinu. Navštívíme jednu mohutnou pevnost, dojíme řízky z domu a pokračujeme bezmála dvě hodiny k cíli. Plni smíšených pocitů se rozhlížíme okny auta po městě, které známe z fotografií. Všímáme si domácích obyvatel, kteří už vědí, že přijeli ti češi. Usmívají se na nás a ukazují cestu k radnici. Parkujeme a už se k nám žene městský policista. Nechce nám dát pokutu, ale běží s nataženou rukou k pozdravu a vřele nás vítá ve svém městě. Následují první rozpačité okamžiky z osobního seznámení s vedením města. Sympatická starostka Monika Moriconi a radní se ptají na spoustu informací. Máme pocit, že fotografie z našich internetových stránek znají zpaměti. Přijímáme pozvání na oběd do místní restaurace. Dle našeho očekávání dostáváme těstoviny, ale opravdu nad očekávání dobré! Najedli jsme se dosytosti. K našemu překvapení je druhý chod z různých druhů mas, na to už nemáme místo. U oběda mluvíme o našem městě, o občanech, zájmových spolcích a běžném českém životě. Z oběda si nás odváží hostitelské rodiny, abychom nabrali trochu sil před večerní prohlídkou města. Ubytování máme všichni příjemné, těšíme se na postel probdělá noční jízda je už na nás znát. Přemáháme únavu a jdeme shlédnout skvosty historického městečka. Spát můžete doma prohlásil starosta. A měl pravdu, jde se! Druhý den dopoledne se scházíme na radnici. Čekají na nás zájmové spolky. Postupně hovoří lidé z klubu fotbalistů, lehké atletiky, kuličkářů, karbaníků, veteránů, muzikantů, dobrovolných zdravotníků, dárců krve, organizátorů slavností, městských partnerských aktivit a další. V tomto dvoutisícovém městě je snad každý členem nějakého spolku. Družnost jim tedy neschází. Oběd je tentokrát v přidružené obci Marie del Solo (Panny Marie Slunečné). Vystupujeme z auta a dvě desítky lidí už nás vítají jako staré známé. Všude visí české vlajky, věci jsou nápadně sladěné v našich národních barvách, jsme dojatí. Oběd se protáhne na několik hodin. Všichni sedíme, mluvíme různými jazyky, spoléháme na gesta, smějeme se a v přestávkách pojídáme těstovinové ragú s parmazánem. Osvojujeme si několik italských slovíček salute (na zdraví), molto bono (velmi dobré), grazie (děkuji), basta (stačí). Naši noví přátelé přiznávají, že sháněli po širém okolí italsko české slovníky s českou výslovností, ale marně, tak je jejich čeština trochu úsměvná, ale před jejich snahou smekáme. V podvečer se jedeme podívat na západ slunce k moři do města Senigallia vzdáleného asi 20 km. U moře i v historickém centru zažíváme pravou italskou atmosféru. Na večeři se vracíme do sklepní restaurace v Belvedere Ostrense. K dobré náladě kromě chutné večeře, tlačenky a vína se také snaží přispět místní muzikantský spolek La Raganella. Poslední italská snídaně je sladká, jak to tady bývá zvykem. Jíme koláč crostata s marmeládou a jablky. Ochutnávám také buchtu ze sušeného vína a čokolády. Vše zapíjím velkým hrnkem pravého italského kapučína, jehož pěna by se dala skoro kousat. A protože je neděle, jdeme na mši do kostela San Pietro. Na lavicích před sebou máme všichni natištěnou brožurku s dnešním datumem a textem, který hlásá pan farář. Italská výslovnost se moc neliší od psaného písma, tak sledujeme texty a posloucháme sborové písně. Dopoledne se zdržíme ještě na radnici na oficiálním jednání o budoucí spolupráci města Štíty a Belvedere Ostrense. Zřejmě jsme na italské hostitele udělali dobrý dojem. Chtějí s námi podepsat smlouvu o partnerství a vhodným datumem pro tento slavnostní okamžik je pro obě strany 31. květen 2008, den Štíteckého jarmarku. Posledních několik hodin trávíme všichni při obědě v mojí hostitelské rodině u Mauricia a Fiorely. Ve tři hodiny dostáváme od starosty povel k odjezdu. Přichází loučení a dlouhá cesta domů. Z návštěvy Itálie máme pěkné vzpomínky a zážitky. Škoda jen, že se nepodařilo najít mezi štíteckými občany zájemce, kteří by se na tuto cestu vydali s námi. Ale věřím, že se nám to v budoucnu podaří. Je to něco nového a chce to čas. První návštěva z Itálie k nám přijede na víkend při příležitosti podpisu smlouvy o partnerství. Pokud zrovna Vaše rodina má zájem spolupracovat v této oblasti, ozvěte se nám. Budeme rádi. Stanislava Macková, Turistické informační centrum Štíty ČESKO POLSKÉ PARTNERSTVÍ MĚST ŠTÍTY - NIEMODLIN SOBOTA Program: Kulturní dům Štíty 11:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie zpívaná Mše svatá Vystoupí pěvecký sbor Schola kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově 13:30 Slavnostní přestřižení pásky mezinárodní výstavy Můj domov moje město v KD Štíty 14:00 Zahájení slavnostního odpoledne v Kulturním domě 14:15 Vystoupení MŠ Štíty country tance, mažoretky 14:45 Vystoupení ZŠ Štíty 15:30 Podpis partnerské smlouvy 15:45 Pěvecké vystoupení z Niemodlinu 16:45 Dechovka Bludověnka 18:30 Ukončení odpoledního bloku 20:00 Taneční zábava MENHET Štítecký list strana 7

8 Crhov Crhove, Crhove, kdo tě znal z dřívějška, ten by tě nepoznal shora či z dolejška. Ty vzpomínky z dětství, ach ty jsou nejsladší, škoda že to dětství dvakrát se nevrací. Crhove, Crhove, rodná má vesničko, kéž bych tě spatřila aspoň na kratičko. Crhove, Crhove, má horská pohádko, kéž se do tebe vrátím alespoň nakrátko. Na Strážnici vystoupím, krajinu přehlédnu, snad tě můj Crhove, alespoň zahlédnu. Úryvek z básně Vzpomínka na Crhov rodačky Marie Heisové Zlámalové. Obec byla připojena ke Štítům v roce Jde o svéráznou horskou vesnici ležící v nadmořské výšce m n.m. na jih od Štítů v kopcích, které se táhnou od údolí říčky Březné na západ k hoře Lázek u Cotkytle. Spolu s Cotkytlí tvořil Crhov část úzkého národnostního koridoru mezi českými částmi Zábřežska a Lanškrounska. Katastr 457 hektarů pokrývala převážně horská políčka. Crhov se v pramenech připomíná poprvé roku Už před rokem 1431 patřil k šilperskému statku, s nímž přešel r k lichtenštejnskému panství Ruda. Byla zde dědičná rychta a docházel sem učitel ze sousední Cotkytle; samostatná obecná škola zde vznikla až r. 1864, dnes je již zrušena. Po zrušení patrimoniální správy připadl Crhov k obvodu okresního soudu v Šilperku a hejtmanství v Zábřehu. V roce 1900 tu žilo 598 obyvatel ve 104 domech. Po celou dobu se zde nikdo nepřihlásil k německé národnosti. Počet obyvatel stále klesal, v roce 1950 až na 226 osob v 79 domech, protože mnoho rodin odešlo do sousedních nově osídlovaných německých obcí. Podle sčítání v roce 1991 tu žilo jenom 129 obyvatel ve 43 domech a dnes je zde stále přihlášeno kolem 120 obyvatel. Obyvatelstvo se nemohlo uživit z chudých kamenitých polí, a proto se věnovalo domácké výrobě, zejména dřevěného nářadí, kartáčových prkének a nitěných knoflíků. Větším závodem tu byla jen pila, která zůstala v provozu i po roce Bída zdejších lidí a zvláště pak využívání dětských rukou při obšívání nitěných knoflíků byly kritizovány v dobové publicistice. Ve volbách po roce 1918 získávali nejvíce hlasů sociální demokraté a agrárníci. Za druhé světové války zde bylo aktivní protinacistické odbojové hnutí, z něhož nakonec vyrostla menší partyzánská skupina; ta se podílela, i obětmi na životech, na ozbrojeném střetnutí s ustupujícími německými vojáky u Cotkytle 7. května podle: Melzer, M.: Schulz, J.: Vlastivěda šumperského okresu O původu názvu vesnice Název vesnice se v průběhu staletí vyvíjel. Jak ukazuje doklad z roku 1358, jmenovala se vesnice Cirjhonicz neboli Crhonice - ves lidí Crhoňových. Česká podoba osobního jména Crha je Cyril. Do němčiny bylo toto osobní jméno přejato s příponou -ov/-hof, česky dvůr a tak vznikl název Cerhof, který se v této pravopisné podobě objevuje v pramenech v r Od roku 1481 se objevují rozdíly pouze v pravopise např. Czrhow, r.1675 Czerhow, r.1718 Czerhoff a konečně r.1846 Cerhow. podle: Hosák, L.: Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I Kaple Sv. Cyrila a Metoděje v Crhově S původní myšlenkou na založení kaple v Crhově přišel poprvé arcibiskup Dr. Antonín Stojan, když ještě působil coby kaplan ve Štítech. O uskutečnění záměru se pak převážnou měrou zasloužil p. Antonín Švestka, domkář v Crhově a otec P. Josefa Švestky, který působil jako učitel náboženství v Olomouci- -Chválkovicích. Z jeho iniciativy založili obyvatelé Crhova nadšení touto myšlenkou spolek Cyrila a Metoděje, který se usnesl začít se stavbou brzy na jaře r Stavební pozemek k tomuto účelu daroval p. Johann Švéda. Farníci přispěli značnou částkou peněz a z lásky k věci pracovali také na stavbě. p. Antonín Švestka uspořádal sbírku i v okolních obcích. Dne se konala slavnost u příležitosti položení základního kamene, při které měl slavnostní kázání p. P.A. Odrážka. Na podzim r.1935 byla kaple dostavěna. Zvláštním dobrodincem byl p. Johann Koubek, který opatřil do kaple obraz v hlavním oltáři, jehož autorem byl malíř Adolf Kamínek z Olomouce-Lazců, křížovou cestu a mešní roucho. Kapli vysvětil vážený kanovník Jakob Knapp, farář z Nákla a Dr. František Kolář, nově jmenovaný farář ze Zábřehu, měl slavnostní kázání. První obětování při mši slavil crhovský rodák P. Josef Švestka, učitel náboženství ve Chválkovicích u Olomouce. Tolik úryvek z Kroniky farnosti Štíty o založení crhovské kaple ve volném překladu Mgr. Hany Tempírové. Štítecký list strana 8

9 ZE ŠKOLNÍCH LAVIC Co nás letos čeká ve škole Po celkem příjemných prázdninových dnech se 3. září opět otevřela škola pro naše žáky. Poprvé zasedlo do školních lavic 26 prvňáčků a do vyšších ročníků přibylo více než 20 chlapců a děvčat z okolních obcí. Přeji každému z našich nových žáků, ale i jejich rodičům, aby byli se školou spokojeni. V letošním školním roce máme celkem 13 tříd s více než 300 žáky, 2 oddělení školní družiny navštěvuje 57 žáků a 2 skupiny školního klubu také více než 50 žáků. Pedagogický sbor školy jsme doplnili o nového člena, pana učitele Františka Kubíčka, který bude vyučovat především matematiku, informatiku a pracovní činnosti. Letos poprvé se neučí všichni žáci podle programu Základní škola, ale v prvním a šestém ročníku začínáme vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. Postupně budou v dalších letech přistupovat ročníky další a ve školním roce se podle nového programu budou vzdělávat všechny ročníky. Rozhodně však nebude všechno jinak, jak někdy tuto změnu prezentují média. Mnohé prvky našeho školního vzdělávacího programu jsme již postupně zaváděli v minulých letech. Hlavním cílem změn je zefektivnit práci školy, větší motivace žáků pro učení a vzbuzení jejich zájmu. Náš školní vzdělávací program je veřejný dokument, který je přístupný každému. Pokud budete mít zájem se s ním seznámit, je k dispozici v tištěné podobě u ředitele a zást. ředitele. Bude též k dispozici na našich internetových stránkách. Pokračujeme v již zaběhnutém systému volitelných předmětů. Loni poprvé jsme nabídli od sedmého ročníku jako volitelný předmět i druhý cizí jazyk, letos je zájem tak velký, že výuka probíhá ve třech vyučovacích skupinách. V devátém ročníku si žáci letos vybírali ze čtyř bloků volitelných předmětů podle svých zájmů a budoucího zaměření. Kromě volitelných předmětů nabízíme letos 5 nepovinných předmětů, a to ruský jazyk, informatiku pro I.stupeň, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky a náboženství. Rozběhla se také činnost zájmových kroužků. V letošním roce nabízíme na I.stupni ekologický, výtvarný, anglického jazyka a jógy, na II.stupni šití, sportovní pro chlapce a dívky, internet, pro žáky bez rozdílu věku jsou určeny kroužky keramiky a modelářský. Důležitou součástí výuky a účinným doplněním výchovně vzdělávací práce budou i letos nabízené mimoškolní aktivity. Pokračujeme v návštěvách šumperského divadla, všichni žáci zhlédnou alespoň jedno představení. Sedmý ročník vyjede na lyžařský výcvik opět na stejné místo jako loni, pro zájemce z vyšších ročníků bude zdokonalovací lyžařský výcvik a plánujeme opět třídenní výcvik pro 5. ročník, který se loni bohužel pro nedostatek sněhu nemohl uskutečnit. Po velmi dobrých zkušenostech z minulých let proběhl opět již v prvních dnech září seznamovací pobyt nových šesťáků GOU, který si klade za cíl snadnější přechod žáků na druhý stupeň. V rámci realizace projektu Žijeme zdravě, směřujeme k dospělosti, na který jsme získali prostředky z grantu Olomouckého kraje, proběhne v říjnu pobyt pro 8. ročník s programem FIT-IN s tematikou prevence drogové a jiné závislosti. V listopadu se koná pro 7. ročník program zaměřený na zvládnutí agrese a šikany s názvem Nenechat si ublížit a jako poslední bude v dubnu pro 9. ročník téma Cesta k dospělosti, kde je cílem usnadnění přechodu na střední školu. Zájemci o výpočetní techniku se mohou přihlásit na exkurzi na veletrh INVEX do Brna. Na konci května bychom rádi uskutečnili poznávací exkurzi do zahraničí, po dvou návštěvách Německa tentokrát do Rakouska. Tuto akci jsme plánovali již loni, ale organizace zahraniční cesty s dětmi není jednoduchá a všichni jsme byli v závěru roku velmi vytíženi. Tato exkurze je určena především žákům II. stupně. Již tradiční je návštěva Prahy v podzimním termínu, rovněž pro nejstarší ročníky. Do našeho hlavního města také bude směřovat exkurze do zoologické a botanické zahrady určená zájemcům o poznávání přírody. Školní výlety budeme i letos směřovat na samý konec školního roku, na I. stupni jednodenní a na II.stupni je možnost i vícedenních výletů. Určitě budeme pokračovat v materiálním vybavování školy a zlepšování jejího prostředí. Letos se chceme soustředit zejména na venkovní prostory. Jedním z našich cílů je, aby si do naší školy našli cestu i zájemci o vzdělání z řad dospělých. Chceme proto stejně jako vloni nabídnout možnost vzdělávání pro veřejnost. Budeme pořádat kurzy angličtiny (v případě zájmu i němčiny), základy práce na počítači a novinkou je práce s keramikou. Jazykové kurzy a práce s keramikou budou probíhat každý týden po celý školní rok, počítačové po dobu asi 2 měsíců. Máte-li zájem o některý z kurzů, případně potřebujete další informace, obraťte se na zástupce ředitele paní Knápkovou prostřednictvím Vašich dětí nebo telefonicky na čísle Přihlášky přijímáme nejpozději do konce měsíce října. Na závěr chci dát námět k úvaze všem, kterým záleží na tom, jak se budou naše děti a mládež vyvíjet. Škola je určitě jedním z nejvýznamnějších výchovných činitelů. K této činnosti je zřízena, má k ní prostředky a kvalifikovaný personál. Zákonem je stanoveno, co škola musí, mnohé škola může udělat navíc, ale někde její možnosti také objektivně končí. Dítě tráví ve škole ročně pouze 14 17% svého času (podle věku, zapojení do mimovyučovacích aktivit a za předpokladu, že nikdy nechybí). Zbývajících % doby ho formuje rodina, kamarádi, širší prostředí, média atd. Očekávat tedy, že škola z nevychovaného dítěte bez kladného spolupůsobení ostatních činitelů vytvoří vzorného jedince, je naprosto mylné. Stejně tak velmi častý názor, že za dnešní hroznou mládež může škola, je velmi zjednodušující a především alibistický. Mládež je taková, jaká je celá společnost a chceme-li zlepšení, musíme se snažit všichni. Další informace o naší škole získáte na školních internetových stránkách (na adrese Jsme rádi, že jsou tyto stránky hojně navštěvované a plní funkci informačního zdroje. Samozřejmě se svými náměty můžete přijít i osobně. Rádi všechny zájemce o činnost školy opět přivítáme na dni otevřených dveří v březnu. Miloš Harnych, ředitel školy Štítecký list strana 9

10 Seznamovací pobyt 6.ročníku v Moravském Karlově očima dětí Pasování na školáky v Mateřské škole ve Štítech Skončily prázdniny a my jsme se chystali na seznamovací pobyt, který se konal Cílem pobytu bylo, abychom se všichni navzájem seznámili a poznali i naše nové paní třídní učitelky. Ráno v 9 hodin jsme se sešli ve Štítech na nádraží a čekali na autobus. Za chvíli jsme do autobusu nastoupili a za půl hodiny dojeli na nádraží v Moravském Karlově, odkud jsme šli na chatu. Nejvíce času jsme trávili ve společenské místnosti. Během dne pro nás paní učitelky nachystaly různé hry, kterých jsme se rádi zúčastnili a při kterých jsme se tak navzájem lépe poznávali. Čas nám rychle uběhl, pomalu se blížil večer a byla večeře. Kolem 22 hodiny byla večerka. Skoro celý druhý den pršelo, ale my jsme si hráli a povídali. Po obědě následovala poslední aktivita a pak nastal čas balení a úklidu. Jelo se domů, do Štítů, kde na nás už čekali rodiče. Pátek 22. června 2007 se v Mateřské škole ve Štítech nesl ve znamení Pasování nejstarších dětí na školáky. Štíteckou školku navštívilo divadlo Ludmily Frištenské z Prahy s pohádkou Krakonošovy třešně. Děti netrpělivě čekaly, až se jim představí Krakonoš a víla Kraxana. Jako každá hezká pohádka, tak i tahle skončila svatbou. Pohádka se dětem velmi líbila, ochutnaly třešně z Krakonošovy zahrady, tiše seděly a čekaly, hlavně ti nejstarší předškoláci na vílu Kraxanu, která je vyzvala, aby nastoupily před kulisy k slavnostnímu pasování. Každý z nich musel říct svoje jméno, byl pasován krásnou fialovou šerpou a Krakonoš dotykem své ozdobené kouzelné hole pasování ukončil slovy: Pasuji Tě na rytíře školáka. Tato krásná chvíle byla doprovázena příjemnou, dojemnou hudbou. Všichni byli dojati a dokonce ukápla i nějaká ta slzička. Na závěr se se všemi školáky rozloučila pí ředitelka Anna Straková s přáním všeho dobrého. Každý ze zúčastněných odcházel s pocitem spokojenosti, hlavně budoucí prvňáčci se svojí šerpou, balíčkem plných dárků a školních potřeb. Přeji všem prvňáčkům úspěchy a spokojenost na základní škole. Jaroslava Štorková, učitelka MŠ Lucie Andrlová, Lucie Pěničková, Natálie Pečimuthová, Tereza Nýdecká Tábor 2007 Štědrákova Lhota Letošní tábor trval jako už každý rok čtrnáct dní. Protože jsme se vloni rozšoupli a jeli si na tábor na Slovensko, museli jsme být letos skromnější. Los padl na Štědrákovu Lhotu, kde jsme na přelomu července a srpna prožili vyvrcholení každého skautského roku. Tábor není ani tak o místě, kde se koná, ale spíš o tom, co se na něm děje. Hlavní je program. Pro tento rok jsme měli, jak už je zvykem, celotáborovou hru: Cesta kolem světa za čtrnáct dní. Cestovali jsme sice jen tak prstem po mapě, ale to nikomu nevadilo. I tak jsme si užili hodně zábavy, ale i práce. Štítecký list strana 10 Navštívili jsme mnoho zemí po všech kontinentech. Naši dobrodruzi si vyzkoušeli stavbu egyptských pyramid, cestovali po transsibiřské magistrále, lovili lvy a Radovana Krejčíře v Jihoafrické republice, zakusili těžký život kanadských dřevorubců, podívali se do ruského vojenského tábora nebo se účastnili divošských zápasů v bahně, což byla asi jedna z nejzábavnějších činností, protože koho by nebavilo se plácat v blátíčku vyhřátém sluníčkem! Dokonce se oběma skupinám našich cestovatelů podařilo vystavět si své vlastní město uprostřed pustiny, kde nechyběly kostely, továrny, hrady, parky a náměstí. Nechyběla dokonce ani jedna sjezdovka, což v horkém létě překvapilo i některé na vše připravené táborníky. Města ale neměla dlouhého trvání a byla hned další den zničena zuřivými bouřemi a tornády, které doslova nenechaly kámen na kameni. Tady patří připomenout, že se při jedné takové větrné smršti poroučel nejdříve k nebesům a pak k zemi i náš chudák zdravotní stan, což je ale naše chyba a taky naše ostuda. Mezi oblíbené historky bude určitě patřit stavba přehrady a její letos ne moc časté využití k ranímu otužování, probourání přehrady a pozorování, jak přílivová vlna odnáší pryč naše soutěžní lodičky. Nebo třeba noční hra, při níž museli stateční dobrodruhové projít strašidelným lesem plným nástrah a ještě přitom mezi ostatky rytíře najít kousky kamene z jeho náhrobní desky. Počasí nám přálo dost na to, abychom se vypravili na koupaliště. Voda byla tak studená, že se někteří odmítali namočit. Jiní z ní zase nechtěli ven. Těšili jsme se i na další návštěvy bazénu, jenže se trochu ochladilo a navíc jsme měli už tak nabitý program, že na vodní radovánky nezbyl čas. Snad to vyjde příští rok.

11 OKÉNKO DO KNIHOVNY Naše knihovna pořádala DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ, který se uskutečnil 8. října Tento den si mohli všichni zájemci prohlédnout knihovnu, seznámit se s knižním fondem a časopisy, které naše knihovna odebírá, vyzkoušet si práci na počítači a seznámit se s Internetem. Každý, kdo se tento den stal naším novým čtenářem, nebude muset v tomto roce platit registrační poplatek. První srpnový den byl na našem táboře zasvěcen výletu. Nohy nás, některé značně neochotně, vynesly na vrchol nedalekého kopce Jeřáb, kde jsme se v duchu spojili s dalšími skauty na vrcholcích po celém světě a společně tak oslavili úsvit druhého století skautingu. Účelem tábora není jen to, aby se děti nějak zabavily a rodiče od nich měli pokoj alespoň ty dva týdny v roce. Na táboře mají vznikat nová přátelství, má se stmelit kolektiv a v neposlední řadě se mají táborníci něčemu naučit. Naučit se nejenom přežít bez monitoru a klávesnice, bez mobilu a dalších civilizačních vymožeností jako například na táborech hojně oplakávaný splachovací záchod. Naučit se žít v přírodě a s přírodou. Nezabít se sotva šáhnu na sekeru nebo pilu. Zatlouct hřebík, aniž bych si při tom otloukl všechny prsty a mnoho dalších věcí, které se někomu mohou zdát samozřejmé, ale pro dnešní děti jsou skoro nepochopitelné. Proto nám nezbývá než doufat, že se nám podařilo nejen naše táborníky zabavit, ale i něčemu z tohoto přiučit, a doufáme, že s námi pojedou i příští rok, aby se naučili co ještě neumí, nebo se zdokonalili v tom, co už umí. Zapsal Josef Jureček a Veronika Skácelová STOLETÍ Vody 3 Aby bylo jasno, taky se považuji za dospělého a hlásím se tedy částečně k vybydlení, počítám se mezi starší. Jakže jsme to vybydleli? Normálně. Vysušili jsme tůňky a mokřady. Zavedli jsme odvodňování. Narovnali jsme říční meandry a vydláždili říční koryta. Vykáceli křoviny a rozšířili ty širé lány. Ale teď je to opravdu jiné. A ještě všechny ty asfaltové a betonové plochy (hyper, super, nadzemní, podzemní...). Nic proti nim, dobře se po nich chodí a ještě lépe parkuje, ale dejte si tam v parném létě lavičku, poseďte se na asfaltu nebo betonu. Postupně se tak snižuje plocha pro vsakování vodních srážek a zvětšuje plocha pro rychlý odtok. Krajina se chová tak trochu jako školní houba, má svoji určitou kapacitu. Může pojmout jisté množství vody, ale jenom pokud jí to dovolíme a umožníme. Pokud ji mačkáme, vody ubývá. Velké plochy bez stromů nebo křovin umožňují rychlejší vysušování přímým sluncem i větrem a ještě jsou náchylné k dalším negativním vlivům. Traktor jistě potřebuje určitou plochu pro svoji manipulaci.kombajn taky. koryto u silnice musí být zpevněné, ale jenom někde. Jak jsme to dělali, to bylo trochu moc. Protože jsme zrychlili odtok vody z výše položených oblastí, tak se potom dole nestačíme divit. A stavíme hráze a zvyšujeme a betonujeme a vlastně posíláme vodu stále rychleji pryč. Ti pod námi musí stavět ještě vyšší hráze a tak to jde dokola. Zaprší, rychle s ní pryč. Neprší..co s tím? A JAK.to si povíme příště Petr Beneš Dále bychom chtěli nabídnout všem našim čtenářům a zájemcům zajímavou cestopisnou knihu, kterou jsme v těchto dnech spolu s dopisem obdrželi od konzulátu Republiky Paraguay v Praze. Tato kniha se jmenuje PARAGUAY deníček malé cestovatelky a je napsána v češtině a španělštině. V této knize popisuje jedenáctiletá dívka Michaela, dcera pana Jindřicha Prouzi honorárního konzula Republiky Paraguay v Praze, své prázdninové zážitky z pobytu v Paraguay. Pan Jindřich Prouza pak tento její deníček doplnil albem fotografií a zvláště pak svými zkušenostmi a zážitky z této země. Vřele tuto knihu doporučujeme, a to všem čtenářům bez rozdílu věku. Na listopad pak naše knihovna připraví pro mládež soutěž o nejlepšího recitátora a v prosinci proběhne opět vánoční besídka. Koncem června se uskutečnilo v naší knihovně Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. Každý prvňáček dostal na památku pamětní medaili a čtenářský průkaz, který jej opravňuje k bezplatnému půjčování knih a časopisů v tomto roce. Touto cestou bych apelovala na rodiče dnes již druháčků, aby jim připomněli, že čas prázdnin již skončil, a že knihovna na své rytíře čtenáře netrpělivě čeká. Čím dříve začne každé dítě pravidelně číst a navštěvovat knihovnu, tím lépe pro něj. Určitě si všichni přejeme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Bližší informace o této akci a fotografie najdete na webových stránkách města Štíty oddíl KNIHOVNA. Božena Klimešová Štítecký list strana 11

12 SPOLEČENSKÁ KRONIKA JUBILANTI V průběhu měsíce září a října tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané: Gronychová Marie Štíty let Konyariková Božena Březná 7 71 let Havelka Lubomír Štíty let Macková Anna Heroltice let Harbich František Štíty let Krobot Václav Štíty let Mamiňák Juraj Březná let Marešová Marie Štíty let Koutný Jan Heroltice let Šanovec Zdeněk Štíty let Dvořák Jaroslav Štíty let Snášelová Věra Heroltice 7 81 let Tkačuková Marie Heroltice let Doleželová Miroslava Štíty let Bittner Josef Štíty let Valenta Josef Březná let Macková Marie Crhov let MNOHO ZDRAVÍ! Fa. KOVMAR přijme pracovníky stroj. profesí: svářeč, zámečník, soustružník, frézař, horizontář, opravář strojů. Plat dle profesí 20000,- až 32000,-Kč. Křestní jména mužská Již byla zmínka o příjmeních a křestních jménech ženských. Rodné (křestní) jméno se uděluje každému lidskému jedinci brzy po narození. Dávají se tedy stále, a to je odlišuje od dědičných příjmení. Příjmení muži obvykle během života nemění, ale není to zcela vyloučeno. Jména lze měnit jen obtížně. Poněvadž ve Štítech je nejvíce Marií a následují Janové a navíc galantní muž vždy dá přednost ženě, přichází mužská jména na řadu až jako druhá v pořadí. Štítecká nejčetnější mužská jména ve srovnání s celorepublikovým žebříčkem: Štíty: Jan, Josef, Jiří, Petr, František ČR: Jiří, Jan, Petr, Josef, Pavel Tel Je možnost ubytování. Oznámení o otevření nové provozovny: Masáže Jana Doleželová, Na Pilníku 239, Štíty (vchod za videopůjčovnou) Objednávky na tel.: Aby bylo patrné, jak se oblíbenost jmen mění, uvedu opět 3 statistiky četnost jmen novorozenců narozených v lednu roku 2006 a 2007 a jmen novopečených otců v roce Novorozenci 2006: Jakub, Jan, Tomáš, Ondřej, David Novorozenci 2007: Jan, Jakub, Tomáš, Adam, Ondřej Otcové 2007: Petr, Martin, Jan, Jiří, Pavel Čas prý rány hojí, je to jen pouhé zdání, Stále je v srdci bolest, žal a vzpomínání. Dne uplynulo 20 let, co odešla od všeho, co měla ráda naše maminka a manželka, paní Ludmila Šulová z Crhova. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí vzpomínku. Děkuje manžel Jaroslav, dcery Lenka, Jaroslava, Eva a Ludmila, rodina Šulova a Skálova. A nakonec perlička, nejčetnější mužská křestní jména na panství Eggenbergů v roce 1651: Jan, Jiří, Ondřej, Jakub, Martin Jméno Jan, které se vyskytuje ve všech pěticích nejoblíbenějších jmen a vede štítecký žebříček, je také velmi populární mezi papeži, nosilo je 23 z nich, plus 2 vzdoropapežové. Osobně můžu zhodnotit, že každé jméno, pokud se vysloví s láskou, je krásné. Čeština je navíc bohatá svým skloňováním, používáním různých zdrobnělin a obměn jména. Například Jan může mít i tyto podoby: Janeček, Janíček, Jenda, Jeňa, Jeník, Jeníček, Honza, Honzík, Honzíček, Hanes, Jana Knápková Štítecký list strana 12

13 Motorová pila pro hasiče Na konci roku 2006 byla zakoupena do výzbroje hasičské zásahové jednotky města Štíty řetězová motorová pila Husqvarna 55. Jménem členů zásahové jednotky bych velice rád touto cestou poděkoval firmě Klein & Blažek za sponzorský dar, díky němuž bylo možné toto nářadí zakoupit. Již v minulých letech nás operační středisko HZS Šumperk žádalo o provedení zásahu s použitím motorové pily. Jednalo se převážně o spadené stromy přes komunikace. Ovšem vždy jsme museli operačnímu důstojníkovi sdělit, že nejsme schopni tuto událost převzít. Tento stav se díky fa. Klein & Blažek změnil. Za letošní rok 2007 jednotka zasahovala u třech událostí kde bylo nutné použití řetězové motorové pily. Řetězová pila Husqvarna 55 Klasická řetězová pila pro krátkodobější nasazení. Robustní, spolehlivá a dostatečně silná pro širokou škálu pracovních úkolů. Díky vysokému výkonu motoru v širokém spektru HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR SDH ŠTÍTY Datum konání: Výsledková listina Umístění: Výsledný čas: 1. Postřelmůvek 20,89 2. Kamenná 21,14 3. Štíty 22,04 4. Nemile 22,64 5. Březná 27,52 6. Králíky 32,84 7. Bušín 34,29 8. Mlýnický Dvůr 35,12 9. Svébohov 39, Heroltice NP Jedlí NP Druhé kolo (o flašku) otáček dokáže tato pila zvládnout i ty nejnáročnější aplikace. Flexibilní a lehká řetězová pila je vybavena systémem tlumení vibrací LowVib. Přináší ulehčení práce i při plnění těch nejobtížnějších úkolů. Technické údaje: Motor Zdvihový objem válce 53.2 cm3 Výkon 2.5 kw / 3.4k Maximální doporučené otáčky motoru ot/min Objem palivové nádrže 0.60l Objem olejové nádrže 0.30l Typ olejového čerpadla pevný průtok Řezací zařízení Rozteč řetězu.325 / 3/8 Doporučená délka lišty cm / Ergonomie Hladina zvuku 98 db(a) Emise hluku 111 db(a) Vibrace na přední/zadní rukojeti 4.9 m/s2 / 7.2 m/s2 Hmotnost Bez lišty a řetězu 5.2 kg Fingr Zdeněk zástupce velitele JSDH Štíty Výsledková listina Umístění: Výsledný čas: 1. Kamenná 20,69 2. Králíky 23,10 3. Štíty 25,12 4. Nemile 28,48 5. Jedlí 31,82 6. Postřelmůvek 33,06 7. Bušín 35,59 8. Březná 62,36 Hasičská soutěž Heroltice Dne se v Herolticích konal již 6. ročník hasičské soutěže o pohár SDH Heroltice. I přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo celkem 9 sborů dobrovolných hasičů. Soutěžilo se ve dvou kolech a výsledné časy z obou kol se sčítaly. Výsledky: 1. Bušín 2. Ruda nad Moravou 3. Mlýnický Dvůr 4. Štíty 5. Březná 6. Heroltice 7. Hrabová 8. Prostřední Lipka 9. Horní Heřmanice Štítecký list strana 13

14 TURISTIKA Bylo léto Moravským úvalem vydal se letos Trabant 601 do protějšího cípu Moravy. Sháněl jsem tu nové zážitky a obrázky zas i pro nový diafon, který bude přicházet na svět až za dlouhých zimních večerů, ale už teď existuje jeho název: Krajem vinných sklípků. Není divu, vždyť dokonce i penziónek ve Valticích pronajatý na týden se jmenoval Nad sklípkem. Vínu jsem ale přes svádějící prostředí příliš holdovat nemohl. Na programu byl Mikulov i Lednice. Styděl jsem se na Děvíně za inkoust řeky Moravy zamíchávající se do průzračných vod Dunaje. Nejvíce kilometrů bylo procestováno dolním Rakouskem. Krásný byl pohled přes Neziderské jezero na alpské předhůří, zajímavé jsou vykopávky římského města Petronell-Carnuntum i podunajský Hainburg. Ač tedy zase jen Trábošem, ač to není ani jinak vidět, jsem zase bohatší. A rád se s vámi o své zážitky zase někdy podělím. Alex Krobot Klein & Blažek spol. s r. o. Integrovaný systém řízení Společnost Klein & Blažek v letošním roce absolvovala několik certifikačních a zákaznických auditů. Nejvýznamnějším a nejnáročnějším z nich byl dohledový audit integrovaného systému řízení dle normy ISO/TS 16949:2002, který v sobě zahrnuje vedle zabezpečování kvality výrobků také dohled nad plněním požadavků ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V tomto auditu nám byla vystavena jedna malá odchylka, kterou se podařilo odstranit a platnost certifikátu tím byla potvrzena. Dalším auditem, který ve firmě proběhl, byl re-certifikační audit systému environmentálního managementu dle normy ISO :2004. Tato norma definuje požadavky na činnost firmy ve vztahu k životnímu prostředí a zahrnuje například nakládání s chemickými látkami, odpady, ochranu vod, ovzduší nebo prevenci a řešení havárií. I v tomto auditu jsme uspěli a společnost Klein& Blažek získala certifikát s platností do roku Cíle v oblasti ochrany životního prostředí, které jsme si pro rok 2007 stanovili, se prozatím daří plnit. S konečnými výsledky budete seznámeni počátkem příštího roku stejně jako s novými cíli, jejichž realizaci plánujeme, a které by měly i nadále napomáhat ke snižování dopadů do prostředí v našem městě. Pro připomenutí uvádím alespoň některé cíle pro rok 2007: snížení nákladů na likvidaci odpadů a poplatků za znečišťování ovzduší snižování nákladů na vstupní energie (plyn, el. energie, voda, apod.) zabezpečit třídění plastů realizace připomínek, které vyplynuly ze zjišťování povědomí pracovníků vybudování protihlukové stěny na závodě I Dalším důležitým cílem pro nejbližší období je zavedení integrovaného systému řízení na závodě 3, což je nástrojárna v Lanškrouně, kterou jsme v první polovině tohoto roku pořídili za účelem zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti výroby lisovacích nástrojů. Přírodní ráj Zámeckého rybníka v Lednici. Nohejbalový turnaj O putovní pohár Ambrože Kulhavého I. ročník za námi pojďme účtovat Dne 18. srpna 2007 se v Herolticích uskutečnil I.ročník nohejbalového turnaje O putovní pohár Ambrože Kulhavého. A tak mi dovolte, abych těm, kteří nebyli, osvětlil, co se vlastně dělo. Turnaje se celkem zúčastnilo čtrnáct týmů, z nichž většina byla z okolí. Výjimku tvořila družstva z Lezníku poblíž Poličky a družstvo z Bílé Třemešné poblíž Dvora Králové nad Labem. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a následný finálový pavouk patřil prvním čtyřem týmům ze skupin. Na bedně se umístila mužstva následovně: 1. Bílá Třemešná, 2. Bludov, 3. Sáláti Sudkov. Pro každý tým byly připraveny ceny, za něž bych chtěl poděkovat všem sponzorům celé akce. Hlavními partnery byli: Master Bike s.r.o., Heroltická s.r.o., Klein & Blažek, DLNK s.r.o.. Hlavní partnery jsme uvedli, ale my děkujeme VŠEM!!! V průběhu celého dne byla možnost zahrát si stolní venkovní fotbálek, konzumovat lahůdky z YETTIHO udírny a pobumbávat nejen Ryzí Chtěl bych Vám připomenout, že i Vy máte možnost podávat svoje náměty nebo připomínky k činnosti společnosti, ke zlepšení naší práce apod. Na obou vrátnicích jsou k dispozici formuláře pro příjem Vašich podnětů a připomínek. Tyto informace jsou pro naši práci velice důležité a nemusíte mít strach, že skončí někde v koši. Každou připomínkou se budeme zabývat a věřím, že se nám vždy podaří najít takové řešení, které povede k dalšímu zlepšení života ve Štítech. Petr Altman pivo z hor. Počasí se nám vydařilo, večerní zábava byla poznamenána večerním ochlazením, ale jinak, jinak to byla paráda!!! Závěrem bych jen doplnil, že postava Amborože Kulhavého zatím zůstala zahalena rouškou tajnosti a její představení se plánuje na příští ročník. Dále bych poděkoval všem týmům za účast, disciplínu, vstřícný postoj, k I.ročníku a těšíme se na setkáni, když ne dříve, tak za rok na II.ročníku. Kdo chce více informací může hledat na a za rok zase znovu.. Nohejbalu Zdar Tomáš Zeman Štítecký list strana 14

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e- mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více