Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006."

Transkript

1

2

3 Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz titulní foto na obálce (souèasný stav). Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. bøezna 2011 foto obálka:karel Franze a Pavel Morntain 3 PÙSOBENÍ AKADEMICKÉHO SOCHAØE EMILA SCHWANTNERA NA BROUMOVSKU A TEPLICKU (pokraèování èlánku z minulého èísla) Pøeváná vìtina umìleckých dìl trutnovského sochaøe Emila Schwantnera smìøovala pøirozenì do okolí Trutnova a obcí v Podkrkonoí. S nìkolika jeho pracemi se ale máme monost setkat i v naem sousedním regionu, který pøestoe byl zcela samostatným správním obvodem, byl v mnoha souvislostech s katastrem Trutnovska a hlavnì Krkono vdy úzce spojován. Témìø ve vech turistických prùvodcích Teplických a Adrpaských skal byla prezentována informace, e zdejí kraj je ji povaován za podhùøí nejvyích èeských hor Krkono, a naopak nìkolik stran mnoha publikací a prùvodcù po Krkonoích vìtinou nabízelo popis a pozvánku k návtìvám skalních mìst u Teplic nad Metují a Adrpachu. Krkonoe a krkonoské podhùøí mìly úzké vazby nejen ve spoleèných pøírodních krásách, hodnotách a spoleèné turistické klientele, ale jak vidíme na pøíkladu Emila Schwantnera, i na poli kultur-ním a umìleckém. Nejstarí doloenou prací tohoto trutnovského sochaøe na Teplicku a Broumovsku je pomník nezvìstných a padlých v 1. svìtové válce, nacházející se u obce Libná. Zadání pro zhotovení památníku pro své padlé spoluobèany zadala obecní rada v Libné v roce To, e první zakázku tohoto typu dostal Emil Schwantner právì z Libné, je zcela logické, nebo do zdejích lomù ji nìkolik let dojídìl za jemným a mìkkým pískovcem, který byl vdy vyhledávaným sochaøským materiálem. Za tu dobu jeho sochaøské umìní neulo zástupcùm místní obce, a tak kdy po první svìtové válce obec hledala umìlce, kterého by oslovila, padla volba na Emila Schwantnera, který byl v této obci ji známým a uznávaným odborníkem. Pomník zhotovený z místního pískovce ovem svojí celkovou jednoduchou koncepcí vyboèuje z obvyklého sochaøova výtvarného stylu. Centrální motiv pomníku tvoøí 3 metry vysoký ètyøhranný jehlan stojící v zahrádce ohranièené dvanácti kamennými sloupky po obvodu spojenými kovovým øetìzem. Na centrálním obelisku byly pøipevnìny tabulky se jmény padlých a nezvìstných obìtí 1. svìtové války, ty vak byly po roce 1945 odstranìny. Pískovcový jehlan stojí u pøíjezdové cesty podnes - zcela osamocenì, uprostøed luk a lesù, a je tak nyní nejen památkou na padlé z pohranièní obce Libná, ale vlastnì i jednou z posledních upomínek na obec, ze které zbylo u jen pouhé jméno na mapì. Odhalením pomníku v Libné velo jméno Emila Schwantnera v irí známost a o jeho umìní se zaèalo hovoøit i v dalích obcích na Broumovsku. Následnou obcí, která trutnovského sochaøe oslovila, byla obec Otovice. Tak jako v mnoha dalích obcích a mìstech po první svìtové válce zùstalo i v Otovicích mnoho rodin, kterým se z evropských boji nevrátili otcové, bratøi a synové. A tak pouhý rok po slavnostním odhalení památníku na Libné je na Broumovsku odhaleno dalí Schwantnerovo dílo. Tentokrát to je výtvarnì výraznìjí autorova práce, kterou prezentují dvì sochy. Jedna vystihuje umírajícího vojáka a druhá zbytek rodiny èekající enu s dítìtem. Ztvárnìním eny, èekající na jedné stranì pomníku, a umírajícího mue, vojáka ze strany protilehlé vystihl autor i mylenku odlouèenosti a rozdìlení rodin ve váleèné dobì. Na kamenné zdi, která v mírném oblouku spojuje obì sochy, byly umístìny desky se jmény padlých. Ty byly podobnì jako v pøípadì výe zmínìného pomníku na Libné po roce 1945 odstranìny. Narozdíl od libeòských vak tyto otovické desky mají být údajnì dodnes u kohosi uschované (najde se nìkdo, kdo by o tom byl ochoten podat blií zprávu do Muzea Broumovska, tedy napø. na tel. è ?) Dnes pomník, který stojí vedle otovického kostela, nese desky nové - v centrální èásti pomníku je umístìna deska s nápisem Obìtem válek a dvì samostatné desky po stranách nesou letopoèty první a druhé svìtové války. (pokraèování) Petr Hnyk (redakènì upravil -kf-)

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne 19. ledna è. 6 Majetkové záleitosti RM doporuèuje ZM schválit zámìr prodeje p.p.è. 143 zahrada o výmìøe m a st.p.è. 139 o výmìøe 117 m v k.ú. Romitál. RM schvaluje uzavøení dodatku è.1 ke smlouvì o podnájmu ze dne s podnájemcem Èeským kynologickým svazem, základní organizací è. 720, IÈO: , od RM schvaluje uzavøení dodatku è.1 - prodlouení trvání nájmu na dalí pìtileté období k nájemní smlouvì ze dne 1. února 2006 k nebytovému prostoru Br.III/Pøadlácká 62, s paní Zdenkou Prokopcovou, bytem Br.IV/Rybáøská 301. RM bere na vìdomí stanovisko majetkové komise ve vìci pronájmu nebytového prostoru v pøízemí domu na adrese Broumov I/Mírové námìstí 109. RM ukládá odboru ivnostenskému a stavebnímu posoudit monost vyuití tohoto nebytového prostoru v souladu s platnými zákony. RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v pøízemí domu na adrese Broumov I/Mírové námìstí 109 o výmìøe 105 m za úèelem prodeje masa Ing. Jaroslavu Jaklovi ml. RM bere na vìdomí ádost pana Igora Prouzy o pronájem nebytového prostoru Br.I/ Støelnická è.p. 227, suterén kulturního domu Støelnice. RM schvaluje bezúplatnou výpùjèku sálu Støelnice budoucí oktávì Gymnázia Broumov za úèelem stukovacího plesu dne s tím, e provozní náklady si studenti odpracují na úklidu mìsta. RM zamítá ádost Èeského svazu en a Klubu seniorù na poskytnutí prostorù pro èinnost spolku na Staré radnici s tím, e jim budou nabídnuty jiné prostory. RM schvaluje zámìr pronájmu nebytového prostoru kanceláøe a jí podobné prostory obdobných uitných vlastností v I.poschodí domu v Br.I/Mírové námìstí è.p. 56. RM schvaluje bezúplatnou výpùjèku sálu Støelnice Èeskému rybáøskému svazu na den 5. bøezna RM schvaluje pøíspìvek Sdruení hasièù ÈMS okres Náchod na úhradu nájemného za pronájem sportovní haly na Spoøilovì dne 23. ledna 2011 na soutì mladých hasièù. RM doporuèuje ZM stanovit výi pøíspìvku na dojídìjící áky ve výi Kè pro Z Hradební a Kè pro Masarykovu Z. kolství RM schvaluje s úèinností od nové platové zaøazení øeditelù kolských subjektù, jejich zøizovatelem je mìsto Broumov, dle pøedlohy. RM schvaluje úpravu platového výmìru platový postup øeditelky Masarykovy základní koly Broumov, Komenského 312 od , dle pøedlohy. Grantové zásady RM schvaluje Zásady pro poskytování grantù formou dotace z rozpoètu mìsta Broumova. Kontrola usnesení RM ukládá vedení mìsta vyádat si od Centra evropského projektování, a.s., manaera projektu Sportcentrum Pivovar Broumov, stanovisko k souèasným i budoucím rizikùm projektu, vèetnì návrhu dalího postupu. Rùzné RM schvaluje dodatek è. 1 smlouvy o dílo è. 10/3/110/ Ku, ve vìci zhotovení díla Intenzifikace ÈOV v Broumovì, dle pøedlohy. RM bere na vìdomí zápis è. 1 z jednání dopravní komise dne a zápis è. 3 z jednání kulturní komise dne RM schvaluje úèast mìsta Broumova v otevøeném zadávacím øízení na nadlimitní veøejnou zakázku s názvem Podpora dostupnosti sociálních slueb ve vybraných oblastech Královéhradeckého kraje. RM doporuèuje ZM schválit Zadání zmìny è. 1 ÚP Broumova dle pøedlohy. Rada mìsta dne 7. února è. 7 Majetkové záleitosti RM bere na vìdomí pøehled nebytových prostorù v majetku mìsta Broumova. RM doporuèuje ZM schválit Zásady è.1/2011 o prodeji bytových jednotek z majetku mìsta Broumova se zapracováním pøipomínek. RM doporuèuje ZM schválit I. etapu zámìru prodeje bytových jednotek è. 1 a 18, ÈSA 379 Broumov. RM doporuèuje ZM schválit zámìr prodeje bytové jednotky è.378/8 ÈSA 378, s podílem o velikosti 3205/ na spoleèných èástech budovy ÈSA 377,378,379 a podílu o tée velikosti na pozemcích st.p.è. 1521,1520 a 1519 v k.ú. Broumov. RM souhlasí s bezúplatnou výpùjèkou prostorù Základní umìlecké koly Broumov ve dnech Agentuøe pro rozvoj Broumovska o.s., Broumov (1. roèník mezinárodní klavírní soutìe Broumovská klávesa). RM souhlasí s bezúplatnou výpùjèkou Mìstského divadla dne Základní kole, Broumov, Hradební 244 (recitaèní soutì). RM souhlasí s bezúplatnou výpùjèkou prostorù divadelní ubytovny ve dnech Agentuøe pro rozvoj Broumovska o.s. Broumov (dobrovolnický kemp) s tím, e provozní náklady spojené s výpùjèkou budou hrazeny z prostøedkù RM. RM bere na vìdomí ádost nájemcù bytových jednotek ÈSA 377, 378, 379 ohlednì pøevodu vlastnických práv k bytùm. Záleitosti organizaèní sloky Kultura a infocentrum RM ukládá vedoucí organizaèní sloky Kultura a infocentrum dopracovat nové ceníky sazeb za pronájem kulturních zaøízení mìsta a dopracovat smìrnici o podmínkách vyuití tìchto zaøízení. RM schvaluje, na návrh kulturní komise, jako vítìze soutìe o logo Èesko-polského informaèního centra v Broumovì logo pana Jana Zálie, varianta è. 3, dle pøedlohy. RM ukládá vedoucí finanèního odboru pøedloit zastupitelstvu mìsta kofinancování a pøedfinancování mikroprojektu Mezi námi sousedy. Investièní vìci RM schvaluje, na základì doporuèení komise, zadat støední zakázku malíøské a natìraèské práce v objektu Broumov, Masarykova 249 firmì Pavel Ptáèek, malíø-natìraè, Broumov V/44. RM ukládá odboru investic a rozvoje pøipravit projektovou ádost na rekonstrukci víceúèelového høitì v Broumovì Olivìtínì. Rùzné RM zøizuje komisi stavební a pro regeneraci památek: jmenuje jejím pøedsedou pana Pavla Trojana, èleny komise pana Martina Sajfrída, pana Václava Øíèaøe, pana Pøemysla Sochora, pana Martina Spiáka, pana Jana Kopeckého

5 Dis., pana Karla Franze a tajemníkem komise pana Petra Kuchtu. RM bere na vìdomí rezignaci èlena kulturní komise pana Jana Holka z pracovních dùvodù. RM jmenuje tajemnicí kulturní komise paní Jitku Exnerovou a èlenem kulturní komise Ing. Milana Svatoe. RM bere na vìdomí zmìnu termínu zasedání zastupitelstva mìsta (z 2. bøezna 2011 na 9. bøezna 2011). RM bere na vìdomí informaci Monitorovacího výboru pro èinnost Agentury pro sociální zaèleòování v romských lokalitách o ukonèování její èinnosti v lokalitì Broumov a opìtovnì vyslovuje nesouhlas s ukonèováním èinnosti. RM schvaluje vyvìení vlajky Tibetu dne 10. bøezna 2011 v rámci mezinárodní kampanì Vlajka pro Tibet. Zastupitelstvo mìsta dne 26. ledna è. 3 ZM schvaluje Prodej p.p.è.907/11 zahrada o výmìøe 220m v k.ú. Velká Ves u Broumova paní Jitce ubrtové, bytem Br.II/ Soukenická è.p. 91, za jí nabídnutou cenu Kè do jejího výluèného vlastnictví. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy mezi mìstem Broumov a ÈEZ Distribuce a.s. Dìèín o zøízení vìcného bøemene èíslo: IV /VB/1 k p.p.è. 1147,1122/2 a 1122/1, ve ostatní plocha v k.ú. Velká Ves u Broumova, za úplatu. Zámìr prodeje p.p.è. 143 zahrada o výmìøe m a st.p.è. 139 o výmìøe 117 m. v k.ú. Romitál. Podle 6 odst. 5 písm. b) zákona è. 183/2006 Sb., Zadání zmìny è. 1 Územního plánu Broumova. V souladu s novelou naøízení è. 37/2003 Sb., výi mìsíèních odmìn neuvolnìných èlenù ZM v èástce 620 Kè, RM v èástce 1810 Kè, pøedsedù výborù a komisí v èástce 1480 Kè, a to od Dodatek è. 3 ke Smlouvì o spolupráci obcí è. SVZ/1/07, který øeí spoleènou úhradu nákladù podpory a servisu Systému vèasné intervence mìst Broumov, Jaromìø, Náchod a Nové Mìsto nad Metují. ZM vydává OZV è. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù. OZV è. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního pøedpisu. OZV è. 3/2011 o místním poplatku ze psù. OZV è. 4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV è. 5/2011 o místním poplatku za uívání veøejného prostranství. ZM ukládá RM zváit vymezení lokalit, kde mohou být umístìny výherní hrací automaty a terminály. RM zváit postupné zavedení èipování psù. ZM zamítá Slevu ve výi 23,25,-Kè/1m v souvislosti s prodejem zahrádek U Mlékárny. Slevu ve výi 24,19,-Kè/1m v souvislosti s prodejem zahrádek Olivìtín. Zámìr prodeje st.p.è. 579/3 o výmìøe 57m vèetnì stavby bez è.p./è.e. na této stavební parcele a p.p.è. 657/10 ostatní plocha v k.ú. Broumov. Zámìr prodeje st.p.è.609/1 o výmìøe 206m v k.ú. Broumov. ZM stanovuje Pøíspìvek na dojídìjícího áka pro obce ve výi Kè 5 pro Z Hradební a Kè pro Z Masarykovu. ZM bere na vìdomí Informace o vývoji zdravotní péèe na Broumovsku. Pøílohu Zápisu è. 1/2011 Finanèního výboru. Materiály projednané zastupitelstvem bez pøijatého usnesení ZM stanovuje pøíspìvek na dojídìjícího áka pro obce ve výi Kè pro Z Hradební a Kè pro Z Masarykovu. COBY-KDYBY ÈISTÍRNA ODPADNÍCH VOD Má cenu rozvíjet teorie coby-kdyby? Témat na rozvíjení tìchto teorií je nekoneèné mnoství. Otázka ale je, zda má smysl tyto teorie rozvíjet a posune-li nás tento zpùsob mylení dál. Coby-kdyby je jedna monost aktivnì øeit a realizovat, je monost jiná. V pøípadì rekonstrukce èistírny odpadních vod je tøeba se ohlédnout zpìt a konstatovat výchozí skuteènosti ve spojitosti s reálným stavem a vyvodit dalí moný vývoj a dopad projektu. Pøedpoklad V budoucnu bude stát zvyovat tlak na kvalitu odpadních vod a dá se pøedpokládat provázanost tohoto ukazatele s moností dalí výstavby èi pøípadných podnikatelských investic a aktivit v regionech. V roce 2013 konèí podpora rozvoje a dá se pøedpokládat tlak na adaptaci regionù a pøechod na nové podmínky ve vypoutìní odpadních vod. Fakta Rekonstrukce èistírny odpadních vod byla projektována na podkladech, které poskytlo mìsto a zejména významní zneèiovatelé s pøihlédnutím k monému vývoji v dalích letech. Stavba zaèala pøedáním, v záøí loòského roku, kdy jetì nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SFP (Státní fond ivotního prostøedí). Pøedpoklad byl, e k podpisu dojde do konce roku Na základì tohoto odhadu byly pøedèasnì zahájeny stavební práce, aby se nejnároènìjí úsek stavby provedl pøed nástupem zimy. Nicménì se pøistoupilo na urèité riziko zahájení a profinancování, které lze samozøejmì vyloit ze dvou pohledù. 1. Z pohledu realizace stavby monost zpomalení díky nepøíznivým klimatickým podmínkám a následnému prodraení nebo odloení stavby. 2. Z pohledu financování zadavatele s prvotním odsunutím splátek faktur (mìsto - dodavatel), kdy reálný odklad podpisu smlouvy zablokuje finance z dotace i z úvìru spoluúèasti mìsta na realizaci. Spoluúèast mìsta na realizaci je vázána na podpis smlouvy, která zaruèuje financování z dotaèního programu. Postup stavebních prací nebývá jednoduchý, výstupy z projektové a realizaèní dokumentace jsou mnohdy rozdílné. Není jednoduché sladit rozdíly mezi projekty a hledat racionální øeení, pøípadnì odùvodnìní, proè k rozdílùm dochází a zda jsou odùvodnitelné. Realita Rekonstrukce pokraèuje a v souèasnosti nemá smysl pøemýlet, zda mìla být, èi ne. Je to reálná skuteènost, kterou nelze zastavit nebo smazat. Momentální stav je takový, e stavba pokraèuje a varianta zastavení stavby znamená nejdraí øeení pro mìsto èi pøípadnou soudní tahanici. Podpis smlouvy uvolòující finance z dotace se dodnes neuskuteènil (schvalování stále není ve fázi koneèného podpisu). Mìsto v tomto okamiku musí hledat neplánovaný úvìr od bankovního domu, který vyhodnotí riziko návratnosti a ohodnotí podmínky, které jsou z pohledu banky pøimìøené, a urèí kritéria úvìru. Pokraèování na

6 6 KRONIKA Do manelství vstopupili snoubenci Adéla Koòarová a Hamada Moustafa Abdelaziz Hasan Na spoleèné cestì ivotem jim pøejeme hodnì tetí. Zlatá svatba V sobotu 22. ledna 2011 oslavili v obøadní síni spoleèných 50 let manelé Anatolij a Olga Krulikovských. Do dalí let jim pøejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. Rozlouèili jsme se s: Vìrou Kuèerovou Salome Bihariovou Bìlou Komikovou Stanislavem Pokorným Za SPOZ N. Burdychová, matrikáøka Sèítání lidu, domù a bytù 2011 Ke dni se uskuteèní na celém území Èeské republiky sèítání lidu, domù a bytù, které upravuje zákon è. 296/2009 Sb., o SLDB Pøípravu, organizaci, samotné provedení sèítání, zpracování a zpøístupnìní jeho výsledkù zajiuje Èeský statistický úøad, smluvním partnerem pro provedení terénních prací pøi sèítání je Èeská pota, s.p.; obecní úøady pouze spolupracují s ÈSÚ v oblasti informování obyvatel. Sèítání se koná jednotnì v roce 2011 ve vech èlenských státech Evropské unie. Rozhodným okamikem sèítání, tj. okamikem, k nìmu se vztahují vechny zjiované údaje, je pùlnoc z pátku 25. na sobotu 26. bøezna 2011, tzn., e povinnost podrobit se sèítání mají vichni obèané Èeské republiky narození do pùlnoci dne Za kadou osobu musí být vyplnìn sèítací list osoby, za kadou domácnost jeden bytový list a za kadý dùm urèený k bydlení jeden domovní list. Je tøeba jetì upozornit vlastníky domù na povinnost v období pøed sèítáním oznaèit budovy èíslem urèeným obcí (viz zákon è. 128/2000 Sb.) Informace o sèítání, vymezení sèítacích obvodù na území mìsta Broumova a jména sèítacích komisaøù (vèetnì èísla sluebních prùkazù a spojení na pøísluné sèítací komisaøe) budou zveøejnìny na úøední desce mìsta nejpozdìji do Kromì toho budou vechny tyto údaje zveøejnìny na internetových stránkách a veøejnost se mùe informovat i na bezplatné telefonní lince è Pøi SLDB 2011 mají sèítané osoby poprvé monost vyplnit sèítací formuláøe v elektronické podobì, podrobné informace jsou uvedeny na letácích vydaných ÈSÚ, které budou doruèeny do kadé domácnosti. Formuláøe budou dostupné i na stránkách ÈSÚ, V souvislosti s tím mají obèané Broumova ve dnech a monost bezplatného pøístupu k veøejnému internetovému pøipojení v mìstské knihovnì (Mírové námìstí èp. 55, Broumov) v její provozní dobì, a to v pùjèovnì pro dospìlé v Po, St, Èt hod., v Út hod., v So hod. a také v dìtském oddìlení v Po a Pá hod. a ve St hod. Závìrem nezbývá ne popøát vem obèanùm zdárný prùbìh této významné spoleèenské akce a podìkovat pøedem za bezproblémové vyplnìní sèítacích formuláøù. Za MìÚ Broumov Ing. Kateøina rámková Co vyplníme? Taky máte jako já rádi ouøadování? Vyplòování velijakých dotazníkù, kolonek? I vzdìlaný èlovìk nejednou znejistí pøed sloenkou, daòovým pøiznáním apod. Mladí lidé jsou v tom cvièenìjí velijakými testy, ale já u se tomu vemu pøiznám se ráda vyhnu. A pøece mì to nemine a vás taky ne. V bøeznu budeme mít pøed sebou v kadé domácnosti lejstro k vyplnìní a ne ledajaké! Protoe nás èeká sèítání lidu (a veho moného dalího). Moná si právì nad kolonkami té listiny uvìdomíme, co vechno máme! Co vechno jsme si poøídili. Nìkdo také o co pøiel. Kdo mu umøel. Nebo kdo se mu narodil od toho posledního sèítání. Bude toho hodnì k pøemýlení a vyplòování. Nìkteré údaje jsou k zodpovìzení snadnìjí, u jiných je nutná úvaha. Mezi ty, k jejich vyplnìní je vedle úvahy zapotøebí i rozhodnutí, je údaj o náboenské víøe (a to znamená pøihláení se ke konkrétní církvi a vyznání). Vyplnìním tohoto údaje se nezavazujete k ádné finanèní nebo právní povinnosti. Údaj je dùvìrný a vae osobnost je pøi jeho uvedení chránìna zákonem. Jeho význam je statistický a má dopad i na financování církví. Pro nìkteré z vás je vyplnìní tohoto údaje jednoduché. Jiní budou o nìm uvaovat a hledat ve své pamìti, jak odpovìdìt. Podle zkueností z minulého sèítání pøed deseti lety si mnozí nebyli jisti, a proto radìji údaj nevyplnili. Neostýchejte se oznaèit svoje vnitøní pøesvìdèení, které nìkdo z vás pokládá za hluboce intimní, a jiní naopak za veøejné vyznání. Nìkteøí z vás budou hledat ve své pamìti a vzpomínat, zda a kde byli pokøtìni a kam se hlásili jejich pøedci. Nìkteøí se tímto údajem pøihlásí ke stanovisku svých rodièù nebo prarodièù èi prostì oznaèí svoji sounáleitost se svými pøedky. Mùete na nì ve svobodné spoleènosti navázat bez ohledu na to, zda jste do sboru chodili, platili pøíspìvky nebo se pod tlakem okolností církvi vzdálili. Rozhodující je vá dnení postoj a vnitøní pøesvìdèení, kam se hlásíte a koho podporujete. Ovem pozor! Dùleité je napsat do kolonky správný název církve, k ní se hlásíte èi kterou chcete takto podpoøit. Já to mám jednoduché, v rubrice Náboenská víra vyplním: Církev èeskoslovenská husitská. Jednoduché je to proto, e v ní odmalinka iju. Ti, kterým je sympatické, co hlásá a èiní, a tak úzký kontakt s ní nemají, se nìkdy v názvu spletou. Byla by to koda, je tøeba napsat ho pøesnì. Kdo chce svùj vztah k této církvi tøeba po dlouhých letech navázat (zdejí náboenská obec prola dlouhým a nesnadným obdobím bez vlastního faráøe, dnes dokonce bez fary a bez kostela, a nìkteøí si myslí, e snad zanikla), mùe se obrátit na faráøku J. Wienerovou (tel ) nebo navtívit bohosluby v Husovì sboru ve Velké Vsi, kde se vìøící scházejí v modlitebnì. A internetoví pátraèi se ve základní dozvìdí na adrese no-ccsh-broumov.unas.cz. Co tedy vyplníme o své víøe, záleí na naem rozhodnutí. Pøeji vám, a vás vyplòování celé listiny nestojí osobní nejistotu a pocit ouøadování. Má to toti svùj smysl a moná se sami budeme divit, co se po èase z výsledkù sèítání o naí spoleènosti dozvíme. Jana Wienerová Koupím vzduchovkupøilbubodáknù a jiné vìci z obou válek Tel.:

7 Pokraèování ze str. 5 Budoucnost Výe uvedené se zúroèí v budoucnu. Variant moného vývoje je opìt nespoèet, dle úhlu pohledu na vìc. Mezi variantou naprosté spokojenosti vech a naprostého na- tvání, je vìjíø jiných moností a nikdy nebude jednotný názor. V nejblií budoucnosti se stavba dokonèí. Urèí se provozovatel, ceny pro dodavatele odpadních vod a mìsto bude splácet pùjèené peníze (vèetnì dalích závazkù) a provozovatel provozní výdaje. Potom se opìt vrátíme k coby- -kdyby nebo budeme vycházet z pøedelých faktù, loajality k mìstu, serioznímu pøístupu, rozloení zátìe a ochotì øeit problematiku vzniklé situace. Pojmenovat vzniklou situaci a zásluhy èi zásluhy pøinese èas. Pøimlouval bych se, aby zorné pole umìlo rozliit vìci profesionální od politických, vèetnì èasové osy. Milan Kotrnec, starosta Nové pøíleitosti regionálního cestovního ruchu Dle zpráv v tisku i elektronického zpravodajství naeho regionu se uskuteènila v Broumovì konference na téma, které nebývá v naem kraji zvykem projednávat. Do jisté míry je to téma kontroverzní a nepanuje na nìj jednotný názor, ani se netìí jednotné podpoøe. I to je dùvod, proè se cítím odpovìdný se na dané téma, s èasovým odstupem, vyjádøit. Jak vnímám tento problém osobnì, ze svého pohledu. Nemíním se vracet k prùbìhu, opakovat napsané nemá smysl. Vrátím se ke svému pohledu na vìc. Spoleènost pro destinaèní management Broumovska tvoøí tým lidí, kteøí pochopili moný smìr vývoje v naem regionu z jiného pohledu, ne jaký je v mnohých z nás zafixovaný. Otáèí vnímání nevýhod, na které si mnohý z nás podnikatelù a mnohdy i politikù stìuje, ve výhody èi atraktivní lákadlo. Odlehlost regionu, perspektivy obyvatel, omezení podnikání i z pohledu chránìné krajinné oblasti je jistì velký handicap, který se odráí v zamìstnanosti, spokojenosti a dalích aspektech. Na druhou stranu prezentovat a vytìit z negativ pozitiva, tedy ideální zdravé prostøedí, vhodné k ubytování, kultuøe, relaxaci, sportu a adrenalinovým záitkùm v regionu CHKO Broumovsko, je pojem, který pøi správném nasmìrování mùe pøinést výsledky. Pro koho? Pro toho, kdo pøíleitost správnì uchopí a vyuije nabídky a moností, které se nabídnou, by to budou sezonní záleitosti. Peníze se pøes Pasa sami nekutálí a to, co pøinesou firmy, podnikatelé nebo státní správa, mùe být navýeno o to, co pøinese turistický ruch. A to, e se ji dnes bojuje o kadého turistu a délku jeho pobytu ve vech okolních lokalitách, je jisté Milan Kotrnec, starosta Pozvánka na výroční členskou schůzi AMK Meziměstí konanou v neděli v 9.oo hodin v hasičské zbrojnici. Peníze na nové známky s sebou!!! Občerstvení zajištěno. Od hod školení všech řidičů, i nečlenů AMK použití lékárniček!!! Nečlenové AMK hradí za školení 10 Kč. Současně prodej permanentek! Drobné mince sebou! AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech ,

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Mìsto Broumov oznamuje, e Ministerstvo kultury ÈR vyhlásilo dotaèní program Podpora obnovy kulturních památek prostøednictvím obcí s rozíøenou pùsobností. Dle rozpisu z Ministerstva kultury ÈR obdrí ORP Broumov pro rok 2011 finanèní podporu od Ministerstva kultury ÈR ve výi Kè. Tato podpora je urèena vlastníkùm nemovitých kulturních památek a finanèní prostøedky v Programu jsou urèeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví Èeské republiky. TERMÍN ODEVZDÁNÍ ÁDOSTÍ O PØÍSPÌVEK na obnovu kulturní památky: 30. dubna 2011 Blií informace o výe uvedeném dotaèním programu podá paní Helena Bureová, MìÚ Broumov, stavební odbor, státní památková péèe, tel , , Informace o dotaèním programu jsou zveøejnìny i na internetových stránkách Ministerstva kultury ÈR: http: //www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatky/grantya-dotace/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ NADÌJE je také Centrum sociálních slueb v Broumovì Pokraèování IX Tak jsme opìt v Nadìji. V prùbìhu pøíprav na minulé èíslo Zpravodaje nás pøeválcoval bìh ivota, uzavírání roku minulého a rozbìh toho nového, ale teï u pomyslné soukolí kadodenních úkonù, prací a událostí bìí, má své tempo, øád a rytmus. To je to, o co se vichni snaíme, ale stejnì (tak jako vude jinde) je to pak vìtinou úplnì jinak Tøeba jako nedávno: paní Nováková (fiktivní obyvatelka Domova pro seniory, jak si jistì z minulých dílù naeho seriálu ètenáø pamatuje), nová obyvatelka naeho Domova, zaukala na dveøe mojí pracovny, tedy øeditelny. Vdycky jsem ráda, kdy obyvatelé pøijdou, a u s èímkoliv. Je to pro mì pozitivní signál, e se nebojí, e vìdí, e mohou kdykoliv s èímkoliv pøijít zeptat se, poradit se nebo si i postìovat. Nejen za mnou, kadý ze zamìstnancù (opravdu kadý!) je ochoten naslouchat, kadý ví, jak si s danou informací poèínat, komu ji pøedat k øeení dál. Vechny podnìty, nápady, zdánlivì banální malièkosti nebo i tøeba nepopulární stínosti bereme opravdu vánì a snaíme se najít øeení. A tak oèekávám, e paní Nováková bude potøebovat radu v nìjaké pro nás vední záleitosti. a paní øeditelko, mùu jít ven?, to je otázka, která mnì na chvíli vyrazila dech. Proè byste nemohla?, je moje okamitá reakce. Ale potom, kdy paní Nováková odejde, mi to zvolna dochází. Bohuel, skuteènost je jetì taková, e zejména pro starí generaci je domov pro seniory stále synonymem pro jakési vìzení. TAM u si nebudu moci dìlat, co chci. TAM u bude vechno jenom na povel. TAM u budu napoøád, budu TAM sama, TAM u za mnou nikdo nepøijde, ztratím vechny své dosavadní pøátele, u si nepopovídám se sousedkou, nezajdu na pivo, nebudu moci na bohoslubu... Obavy z pobytu v Domovì pro seniory nabírají obludných tvarù. Dotazy typu a nebudu TAM muset pracovat? a kdy nìco udìlám patnì, nebude na mì nìkdo køièet? mohou vyvolávat u mladého nekoleného èlovìka úsmìv na tváøi, my ostatní vak za tìmito obavami tuíme nelehký ivot a citlivý profesionální pøístup je zde na místì. Hlavou mi v té chvíli letí i jiné, pomìrnì èasté situace: Utekla vám paní!, musíte si je víc hlídat!,...proè jste ji tam poutìli?!, mìli jste ho lépe obléknout!,...a to sní,!...a to nejí!,... Tyto a tisíce podobných svìdèí o tom, jaká je povìdomost o domovech pro seniory. Centrum sociálních slueb Nadìje v Broumovì a jeho domov pro seniory, stejnì jako vechna podobná zaøízení v republice, není vìzení ani ústav pro nesvéprávné lidi. Domov pro seniory je sociální zaøízení, které poskytuje pobytové sluby osobám, které mají sníenou sobìstaènost zejména z dùvodu vìku a jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. To cituji zákon, ten o sociálních slubách (108/2006 Sb.). Pøelo- eno do lidské øeèi to znamená, e Domov pro seniory PO- MÁHÁ. Nepøebírá zodpovìdnost, nehlídá, nepøikazuje ani nezakazuje. Základní princip je ten, e èlovìk, který pomoc potøebuje, pøichází dobrovolnì, ze své vlastní vùle. Personál Domova pro seniory mu pak pomáhá v tom, aby tuto svoji vlastní vùli mohl i nadále uplatòovat. Aby to vechno mohlo být co nejvíc jako døív. Aby si paní AB mohla dojít popovídat se sousedkou a sousedka mohla pøijít za ní. Aby pan CD mohl zajít za roh na pivko. Kdykoliv se jim zachce a v èemkoliv, pøesnì tak, jako kdyby byli doma. A stejnì tak jako doma se jim mùe stát, e si vezmou na sebe o svetr víc nebo míò, ne se ostatním zdá vhodné. Stejnì tak jako doma se mùe stát, e odmítnou spolknout práek nebo nesní nabízenou veèeøi. A tak a potkáte na ulici bloudícího seniora, obyvatele naeho Domova, vìzte, e nám neutekl. el svobodnì na procházku stejnì tak, jako kdyby el z domu, se moná stalo, e najednou neví, kudy kam S nejvìtí pravdìpodobností se to jednou pøihodí i nám. Mìjme pochopení. Milada Kubalíková, øeditelka CSSNB Senioøi, obyvatelé Centra sociálních slueb Nadìje Broumov, mají stejné zájmy a radosti jako vichni ostatní. Fotografie z výletu na sportovní hry do Lampertic v záøí Úspìchy nás tìí - Jana trausová manaerkou pro ÈR a SR v Londýnì Úspìchy bývalých absolventù nás vdy tìí. Pokud se prosadí v zahranièní konkurenci, tìí nás to jetì víc. Jana trausová maturovala na naem gymnáziu v roce 2004, poté absolvovala studium sociální a kulturní antropologie

9 na Západoèeské univerzitì v Plzni. Dnes ije a pracuje v Londýnì v ADC College. Je projektovou manaerkou EU s primární odpovìdností pro Èeskou a Slovenskou republiku a s vedoucí odpovìdností pro ostatní zemì EU. Setkal jsem se s Janou o vánoèních prázdninách a je to stále ta pøíjemná a pohodová holka, co byla na gymnáziu. Víte, o èem je øeè? Váené ètenáøky, váení ètenáøi, dnes zaèínáme úvodem do nového tématu. Vybrala jsem si iroké téma Standardy kvality sociálních slueb. Standardy se zabývám ji tøetím rokem teoreticky i prakticky, proto se s Vámi ráda podìlím o nìkolik postøehù. Co to vlastnì Standardy kvality sociálních slueb jsou? Z pøedchozích èlánkù ji víte, co to jsou sociální sluby. Sociální sluby slouí lidem v rùzných situacích vìtinou nepøíjemných. Sociální slubou je domov pro seniory, kontaktní centrum i nízkoprahové zaøízení. Kadá sluba je jiná, uivatelé kadé sluby jsou také jiní, ale jedno mají tyto sluby spoleèné. Mají svým klientùm pomoci pøekonat obtíe a chránit jejich práva. Ale jak to udìlat? Jak ochránit vechny uivatele vech slueb? Jak zajistit, aby sluba mìla takovou kvalitu, na kterou má její uivatel právo? Jistì Vás napadlo mnoho øeení, a pokud právì myslíte na ony Standardy, jste na správné cestì. Existuje nìkolik publikací, které pomáhají poskytovatelùm sociálních slueb zavést Standardy budu z nich vycházet i já. Prùvodce poskytovatele praví, e Standardy kvality mùeme povaovat za veobecnì pøijatelnou pøedstavu o tom, jak má vypadat kvalitní sociální sluba. Jednodue øeèeno pokud ten, kdo slubu poskytuje (napøíklad domov pro seniory) bude dodrovat Standardy kvality, mùeme øíci, e jeho sluba je kvalitní. Nejvìtím problémem je toti, jak tu kvalitu posoudit. Pro kadého znamená kvalita nìco jiného. Mùeme si to ukázat na jednoduchém pøíkladu. Nìkomu staèí na to, aby mohl øíci, e jeho ivot je kvalitní, bydlet v jednopokojovém bytì, mít vaøiè a èernobílou televizi. Tento èlovìk je spokojený a proívá svùj ivot podle svého mínìní kvalitnì. Ovem nìkdo jiný bydlí v domì s pìti pokoji, má obrovskou televizi, nejnovìjí vybavení. Ale také si myslí, e jeho ivot je kvalitní. Kolik je lidí, tolik je mìøítek kvality. Proto je to problém a Standardy kvality sociálních slueb se na nìj snaí reagovat. Standardy jsou obecné a platí pro vechny sociální sluby. Co je nesporná výhoda, protoe se nemusí dìlat nové pro kadou slubu. Na druhou stranu je zde i nevýhoda, protoe je mnoho slueb a málokterá si je podobná. Proto se postupem èasu vytváøejí nové speciální publikace tøeba jen pro domovy pro seniory. mk Mùeme se setkat s rùznými názory na tento druh Standardù. Èasto slyíme, e omezují personál, uivatelùm sluby vechno dovolují... Kdybych o Standardech nevìdìla tolik, co vím dnes, asi by mi nezbylo nic jiného, ne s tím souhlasit. Jak u to známe, média vìtinou vypíchnou to nejdùleitìjí v podobì toho, co povaují za nesprávné ze svého laického pohledu, aby to bylo ètivé. Pak se nemùeme divit, e lidé nìco odsuzují, kdy nemají úplné informace. Ale buïme moderními a otevøenými obèany a nejdøíve se zamìøme na to, v èem nám jsou Standardy kvality sociálních slueb dobré, ne je úplnì odsoudíme. Zamìøit se na to, co je dobré - to je doporuèováno manaerùm, ale je to i dobrá rada do ivota. Pøítì postoupíme dál a podíváme se na to, jak Standardy kvality sociálních slueb vznikly, abyste vìdìli, o èem je øeè. Bc. Lucie Kanìrová Nabízíme do pronájmu Rekreaèní zaøízení POD KORUNOU Boanov 149, Cena nájmu 10 tis. Kè mìsíènì + provozní náklady Kontakt: , Ze ivota Poární stanice Broumov Pøehled zásahù, ke kterým v dobì od do vyjídìla jednotka HZS Královéhradeckého kraje - Poární stanice Broumov Bukovice - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Broumov, Olivìtín, ul. Dìlnická poár v kotelnì rodinného domu. Událost se obela beze kody Hejtmánkovice, Pasa likvidace následkù dopravní nehody osobního automobilu po nárazu do stromu. Zranìná osoba byla pøedána do péèe Zdravotní záchranné sluby. Spolupráce s Policií ÈR Broumov, Jabloòová ul. likvidace poáru sazí v komínì rodinného domu Boanov dohaování ohnisek po pálení klestí v lese. Spolupráce s místní jednotkou JSDH Boanov Broumov, tøída Osvobození vytaení zapadlého dodávkového automobilu Suchý dùl likvidace následkù výbuchu kotle na tuhá paliva v rodinném domì. Spolupráce s jednotkami JSDH Suchý Dùl a JSDH Police nad Metují. npor. Bc. Plachta Luká, velitel PS Broumov 9

10 10 Broumov - Mìsto stromù Co se v rámci projektu odehrálo v únoru Veøejné projednání pøípravy rekonstrukce Dìtského høitì V sobotu 5. února odpoledne probìhla v prostorách nového èesko-polského infocentra za úèasti veøejnosti schùzka obèanù Broumova se zástupci mìsta pøi pøíleitosti projednání budoucího vyuití a pøípravy rekonstrukce parku Dìtské høitì. Úèast veøejnosti nebyla velká, ale i pøesto se ivì diskutovalo. Zaèátkem roku Mìsto Broumov vyhlásilo anketu Vyuití parku Dìtské høitì v Broumovì. Do potovních schránek v okolí tohoto prostoru bylo rozdáno 550 anketních lístkù. Lidé mìli monost vyplnit lístky na stránkách Nae.Broumovsko èi na mìstských stránkách nebo na stránkách projektu Broumov Mìsto stromù. Titìné letáky mohli obyvatelé Broumova získat v informaèním centru, v podatelnì MìÚ nebo v novinách. Poøadatelùm se vrátilo 79 vyplnìných dotazníkù. Sobotní odpoledne zahájil øeditel Domu dìtí a mládee Ulita pan Miroslav Frömmel. Seznámil úèastníky setkání s historií a souèasným stavem parku Dìtské høitì. Pøedevím pak shrnul výsledky ankety. Padly desítky nápadù a pøání na vyuití parku. Poté se moderování ujala paní Ing. arch. Radmila Fingerová, krajinná architektka, která ji v Broumovì spolupracovala na plánování rekonstrukce Naí zahrady 2007 a na pøípravných studiích rekonstrukce Schrollova parku. Ve svém pøíspìvku paní Fingerová pøedstavila nìkteré ji realizované objekty v tomto parku a naznaèila smìr, kterým by se mohlo budoucí vyuívání nebo pøípadná rekonstrukce naeho parku ubírat. Velmi zajímavé a inspirativní byly ukázky rekonstruovaných parkù z jiných míst v ÈR, ale i ve svìtì. Pak pøedala slovo pøítomným k diskusi. Pøítomní se shodli na tom, e Dìtské høitì, které zaujímá plochu vìtí ne jeden hektar (12208 m²) je pro Broumováky významným prostorem, který by na strategické lokalitì pøi vstupu do mìsta mìl zùstat zachován jako místo setkávání a trávení volných chvil aktivním èi pasivním odpoèinkem. Vìtina se vyslovila pro irí zábìr vyuití napøíè vemi vìkovými skupinami. Zájem o vyuívání parku tedy je a Mìsto Broumov má do budoucna pøipravené podklady k rekonstrukci a rùzným úpravám. a co nás èeká v bøeznu Vyhláení soutìe o nejhezèí kvìtinovou výzdobu Rozkvetlý Broumov Mìsto Broumov vyhlauje v rámci projektu Broumov Mìsto stromù 2010/2011soutì o nejhezèí kvìtinovou výzdobu (okno, balkón, okolí domu). Kdo se mùe soutìe zúèastnit Do soutìe je mono pøihlásit jakékoliv okno bytového nebo rodinného domu, balkón nebo okolí domu z Broumova, Beneova a Romitálu. Vechna okna, balkóny èi pøedzahrádky by mìly být viditelné z veøejnì pøístupné komunikace nebo jiného veøejného prostranství. Konkrétní místo mùe do soutìe pøihlásit kdokoliv majitel, nájemce, soused, kolemjdoucí apod. Jaké kategorie se budou hodnotit V soutìi budou hodnoceny následující kategorie: 1. Okno (rodinného domu nebo bytu) 2. Balkón 3. Okolí domu (zahrádky, pøedzahrádky, okolí obytných domù, kol, kolek, soukromých firem apod.). Termín a místo pro podání pøihláky do soutìe Pøihláky do soutìe mùete podávat v infocentru na Mírovém námìstí nebo v podatelnì Mìstského úøadu Broumov, tøída Masarykova 239, nebo vhazovat do potovní schránky infocentra, umístìné u vchodu do Mìstského divadla, nebo v podatelnì Mìstského úøadu Broumov. Elektronická pøihláka do soutìe je ke staení na webových stránkách projektu a po jejím vyplnìní je moné ji zaslat na elektronickou adresu koordinátorky projektu Ing. Jany Durdincové Podrobnìjí informace jsou k nahlédnutí na webových stránkách projektu Uzávìrka podávání pøihlá- ek je Kritéria hodnocení Bohatost kvìtù, kompozice, originalita.

11 Vyhodnocení soutìe Vybraná odborná komise vyhodnotí soutìící v prùbìhu mìsíce srpna. Výherci jednotlivých kategorií budou ocenìni a fotografie vítìzných oken, balkónù a zahrádek budou uveøejnìny v Broumovském zpravodaji a na webových stránkách a Cílem soutìe je nejen podpora mìsta v prestiním evropském klání Entente Florale Europe ( ), ale pøedevím vytvoøení krásného a pøíjemného ivotního prostøedí místa, kde ijeme. Dalí podrobnosti o akcích konaných v rámci projektu Broumov Mìsto stromù si mùete pøeèíst na webových stránkách Podìkování Dìkuji za projevenou osobní a písemnou soustrast s úmrtím mého manela pana Jaroslava Krtíèky. Vlasta Krtíèková s rodinou Informace Mìstské policie Umìlci Stále èastìji se setkáváme s umìleckými díly které jejich nedocenìní autoøi vytváøejí na fasádách domù, garáových vratech apod. Chtìli bychom je tímto poádat : zkrálujte si podobným umìním vlastní pøíbytky! Ne vdy zùstanete anonymními autory a vìøte e za podobné umìní budete platit právì Vy! Sbìraèi kovù Jistì jste si vimli, e dvoukolákù plných kovového odpadu øízených známými i neznámými sbìraèi kovù neustále pøibývá. Jejich obsah vak netvoøí vdy pouze nepotøebný materiál, kterého se obèané za odvoz rádi zbaví. Jejich zájmem se 11 také soustøedil na místní høbitov na kterém po jejich nájezdech zùstávají prázdná místa, kde jetì pøed nedávnem byly mosazné lampy, ozdobné koe na kvìtiny a jiné vìci které se nechají ve sbìrnách zpenìit. Dìkujeme Vám vem, kteøí nejste k tomuto zpùsobu podnikání lhostejní a podáte nám pøípadné informace ke zjitìní pachatelù podobných nájezdù. Podivné hry dìtí Inspiraci z filmu Obecná kola si zøejmì vzala parta místních dìtí, která po sobì na autobusovém nádraí házela lahvièkami s barevnými inkousty. Výsledek této hry: zábradlí autobusové zastávky, obleèení i tváøe dìtí potøísnìné inkoustem a v neposlední øadì i výchovné prostøedky pøivolaných rodièù. Spolupráce s PèR, kamerový systém, PCO V uplynulém období spolupracovala MP s orgány PèR v Broumovì celkem v 11 rùzných pøípadech, kamerový systém a jeho záznamové zaøízení bylo vyuito 6 krát. O smysluplnosti aktivní ochrany v systému PCO se mohl pøesvìdèit i P.M, který byl zadren stráníky MP pøímo pøi vloupání do kabin na kluziti v Olivìtínì. Se sniováním sociálních dávek nepøizpùsobivým obèanùm vzroste jejich aktivita potøebná k získání prostøedkù, na které byli v minulosti zvyklí. Chraòme se proto pøed nimi pøedevím tím, e nebudeme lhostejní. Zprávièky z útulku V útulku na ÈOV v Broumovì je v souèasnosti umístìno 8 psù. Nejedná se vak pouze o køíence, máme tu i nádherného Malamuta, tìnì Nìmeckého ovèáka, Èivavu a samozøejmì i ty nejkrásnìjí køíeneèky. Pøijïte se na nì podívat. Èekají tu tøeba právì na Vás. za MP Broumov Jan rytr PØIHLÁKA DO 1. ROÈNÍKU SOUTÌE Rozkvetlý Broumov O nejhezèí kvìtinovou výzdobu (okno, balkon, okolí domu) v Broumovì Okno v bytì nebo rodinném domì c Balkón c Okolí domu c Jméno a pøíjmení majitele (nájemce) domu nebo bytu:... Pøesná adresa domu èi bytu:... Specifikace umístìní okna èi balkónu:... Pøihláku odevzdejte do na infocentru na Mírovém námìstí nebo v podatelnì Mìstského úøadu Broumov, tøída Masarykova 239, nebo vhazujte do potovní schránky infocentra, umístìné u vchodu do Mìstského divadla, nebo v podatelnì Mìstského úøadu Broumov. Elektronická pøihláka do soutìe je ke staení na webových stránkách projektu a po jejím vyplnìní je moné ji zaslat na elektronickou adresu koordinátorky projektu Ing. Jany Durdincová

12 12 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Z Hradební Broumov sbírala staré autolékárnièky Na podporu zdravotnického zaøízení v keòském Itibo jsme v prvních dvou lednových týdnech sbíráli autolékárnièky, které podle nové vyhláky bylo tøeba od 1. ledna 2011 vymìnit. Zapojili se vichni áci koly a sesbírali ètyøi velké krabice vytøídìného materiálu, které odvezl pan Zdenìk Hajpil do Èerveného Kostelce na sbìrné místo. Dìkujeme mu. Nad sbírkou se zamysleli áci 5. B: Sbìr lékárnièek Zaèali jsme ve kole s naí tøídou sbírat nevyuité lékárnièky a posílat je do Afriky. V Africe ijí lidé, kteøí jsou chudí, nemají co jíst a jsou nakaeni rùznými nemocemi. Sbírali jsme proto obvazy a rùzné jiné potøebné vìci z lékárnièek, které jetì mohou pouít ve svých nemocnicích, kde mají tìchto zdravotních potøeb nedostatek. Je dobøe, e jim nae kola mohla alespoò trochu pomoci v jejich patné situaci. Lucie Bøezinová 5. A Vìty o sbírce autolékárnièek Lidé si museli do aut nakoupit nové autolékárnièky. Ve kole jsme udìlali sbírku tìch starých pro lidi z Afriky, kterým to hodnì pomùe. Pro Èeskou republiku jsou staré autolékárnièky nevyhovující, ale pro takovou zemi, jako je Afrika, budou uiteèné. Kristýna Lehotská 5. A Humanitární sbírky bychom mìli dìlat, protoe tím pomáháme chudým a nemocným lidem, napø. v Africe, Iráku a podobnì. Tìmito sbírkami mùeme nìkomu zachránit ivot, nebo mu pomoci, aby mìl alespoò o nìco lepí budoucnost. A i díky tìmto sbírkám mùeme zjistit, e i staré vìci, jako jsou napø. staré autolékárnièky, mùou nìkomu pomoci. A proto se do tìchto humanitárních sbírek zapojte i vy a zachraòte nìkomu ivot. Pavla Nyèová 5. A Únor na Z Kladská Mìsíc únor byl vìnován zimním radovánkám. Nai kolní zahradu zdobily rùzné výtvory ze snìhu. Zvlátì se nám povedla soutì Snìhuliáda, která byla organizována pro I. stupeò naí koly. áci podle své fantazie vyzdobili snìhuláky rùznými pøírodninami, umìlými pøedmìty, dokonce je ustrojili do zimního obleèení. Pro porotu bylo tedy velmi tìké rozhodnout, který z nich je nejkrásnìjí, vdy kadý byl zajímavý a originální. V tìchto dnech na naí kole vrcholí pøíprava na karneval, který se uskuteèní ji zítra. áci mají nelehký úkol kadá tøída si má pøipravit svùj vlastní program, divadelní scénky rùzných známých pohádek a pøíbìhù a k tomu si vyrobit i své vlastní kostýmy. Doufejme, e i tato nae tradièní akce se nám povede a e kadý z nás bude na jarní prázdniny odcházet s pìknými záitky a vzpomínkami. Vedení koly Podìkování Z Kladská dìkuje DV v onovì u Broumova, jmenovitì Pavlínì vábové pøedsedkyni drustva panu Jaroslavu Grusmanovi mechanizátorovi a panu Josefu Skøivanovi truhláøovi, za poskytnutý sponzorský dar. Drustvo pro nai kolu vyrobilo rùzné polotovary ze døeva, které mohou nai áci v rámci pracovního vyuèování dále zpracovávat a opracovávat. Uèí se opracovávat døevo brouením, øezáním, stloukáním, lepením, vypalováním, opalováním, lakováním apod. áci z polotovarù vyrábìjí autíèka, vláèky, zvíøátka, letadélka apod. Jetì jednou drustvu vlastníkù dìkujeme. Slibujeme, e Vám dìti polou ukázku svých výrobkù. Z Kladská ZPRÁVIÈKY Z MASARYKOVY KOLIÈKY áci tøídy 4. B dostali bájeèný nápad! Udìláme si nìjakou dobrùtku. Spoleènì se dohodli na jableèném závinu a chlebíècích s krabí pomazánkou. Po rozdìlení do skupin se vichni nadenì vrhli do práce a s paní uèitelkou vechno krásnì zvládli. Odmìnou byla spoleèná hostina. Marta Koubová, tø. uè. Dne 3. února se konal zápis do prvních tøíd. Po celou dobu zápisu doprovázeli nastávající koláky známí králíci z klobouku. Do kostýmù králíkù se ochotnì pøestrojili áci 5. tøíd a dvì ákynì z 9. tøídy. Vem králíkùm dìkujeme za peèlivou starost o nae budoucí prvòáèky. Na nové koláèky se vichni tìíme! uèitelky z 1. stupnì

13 Budoucí reportéøi, kameramani, novináøi - máte anci v Broumovì!!! Baví vás novinaøina? Chtìli byste toèit profesionální kamerou? Máte zájem natoèit si vlastní reportá? Zajímalo by vás pracovat v opravdové støinì? Jediná støední kola v irém okolí, která vám to umoní, je Gymnázium Broumov. Studenti této koly aktivnì pracují v projektech Èeské televize Digináves a Zprávièky. Nejlepí reportáe studentù jsou nejen na webu Èeské televize, ale bývají i pøímo promítány v Èeské televizi. Èeská televize ocenila práci broumovských studentù, poèet reportáí pøekroèil ji èíslo 50. Pokud máte zájem o studium na broumovském gymnáziu, mùete se kdykoliv pøijít podívat. Repotérský tým vás provede kolou a ukáe vám zázemí, které má pro práci na reportáích. -mk Úspìchy studentù Gymnázia Broumov Jaroslav Peka vítìzem okresního kola Chemické olympiády, kategorie D Student kvarty Jaroslav Peka s pøehledem zvítìzil v okresním kole Chemické olympiády - kategorie D - a postoupil do krajského kola. Nìmèináøi z naeho gymnázia úspìní v okresním kole Dne se konalo okresní kolo konverzaèní soutìe v nìmeckém jazyce. V kategorii støedních kol obsadil Jaroslav Kejzlar (septima) 1. místo a Jakub Schusser (septima) 4. místo. V kategorii niích gymnázii se umístila Radka Chudomská (kvarta) na 2. místì. Studentùm blahopøejeme a pøejeme hodnì tìstí v krajském kole. Skvìlý úspìch Zuzany Rainové Zuzana Rainová, studentka sexty broumovského gymnázia, postoupila do celostátního kola Wolkerova Prostìjova v umìleckém pøednesu. Zuzana navázala na úspìch z minulého roku, kdy také postoupila do celostátního kola. Magdalena Troutnarová v krajském kole hry na klavír V Národní soutìi ZU ( okresní kolo ) ve høe na klavír vybojovala Aneka ikutová výborné 3. místo, stejné místo vybojoval také její bratr Dominik. Magdalena Troutnarová z tercie ve své kategorii zvítìzila a postoupila do krajského kola této prestiní soutìe. -mk Střední škola hotelnictví a společného stravování, T E P L I C E N A D M E T U J Í Od začínáme s realizací projektu UČÍME SE INTERAKTIVNĚ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V současné době v naší škole probíhají další tři projekty: ü Chci být skvělým kuchařem nové technologie v kuchyni ü Hotelnictví pro život ü Projekt hodnocení kvality na zvyšování kvality vzdělávání Mykologické okénko Kolik je vlastnì václavek? Mírnì jedovatá! Výborná je suená Gulá z václavek Kolik je vlastnì václavek? S václavkami to není jednoduché. Døíve se rozliovala pouze václavka obecná a václavka smrková, v posledních letech mykologové rozeznávají dalích pìt druhù. Václavka obecná je svìtlejí, roste na paøezech a kmenech listnatých stromù, václavka smrková roste na jehliènanech, je výraznì tmaví. Nám staèí øíkat prostì jen václavka. Václavka roste vìtinou v trsech (mùeme ji sbírat nejen na sv. Václava, ale èasto ji od konce srpna a do konce øíjna), tak si i ménì zkuený houbaø odnáí domù z lesa plný koík. Mírnì jedovatá! Václavka je v syrovém stavu mírnì jedovatá, musí se vaøit minimálnì 30 minut. Pøi nedodrení správného postupu mùe u nìkterých jedincù vyvolat i alergickou reakci, pøípadnì zvracení. Mám sám s konzumací této houby negativní zkuenost. Nepovaøil jsem øádnì houby do guláe a následnì zapil pivem. O tom, jak jsem strávil noc, nebudu radi psát více, protoe bych mohl útlocitné jedince pohorit. Výborná je suená Uplatnìní václavky je rozmanité. Klasicky se nakládá do sladkokyselého nálevu, chutná je i do guláe èi do smaenice (jetì jednou- vdy poøádnì povaøit), vynikající je suená. Má výrazné aroma a je výborná do bílé polévky. Gulá z václavek Potøebujeme: 1/2 kg èerstvých klobouèkù mladých václavek, 1 cibule, asi 3 dl masového vývaru, 2 líce hladké mouky, 2 líce keèupu, 2 líce másla, 3 strouky èesneku, 1/2 lièky drceného kmínu, mletá sladká paprika Postup: Klobouèky hub spaøíme vaøící vodou, necháme vyluhovat, slijeme a nakrájíme. Na másle osmahneme nakrájenou cibuli a èesnek, pøidáme houby, osolíme, okmínujeme, ochutíme mletou paprikou a dusíme asi 20 minut. Pak odstraníme poklièku a necháme odpaøit ávu. Houby popráíme moukou, pøidáme keèup a po trokách vývar. Za stálého míchání povaøíme. Podáváme s peèivem nebo s bramborem. Pøipravil Milan Kulhánek *BEZ ŠKOLNÉHO, *BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, *PRVNÍ PROFESNÍ OBLEČENÍ ZDARMA

14 14 na cestách broumovský zpravodaj na cestách 58. díl Èína oèima Alee Ottmára (absolventa broumovského gymnázia) První noc a první den naeho cestování po Èínì Koneènì je to tady. První noc naeho cestování. Je sobota 31. èervence a my (Ale, Simèa, Karel, Mía a Mía) se potkáváme s naím prùvodcem Jakem a øidièem, mistrem Da. Vechno bylo nakonec o troièku jinak, ne bylo pùvodnì naplánováno, ale vzhledem k tomu, e nebylo jiných moností, jak po Èínì cestovat, protoe na shánìní lístkù na vlak u bylo pozdì, domluvili jsme se a naloili vechny nae vìci do auta. Podivili se, e øidiè a pøekladatel mají jen malé tatièky na tolik dní a v tak potícím se poèasí, a vyrazili. Nejdøíve do nákupního støediska pro zásobu vody, poté na veèeøi a pak u na cestu do naí první zastávky, kterou bylo mìsto Taian s jeho horou Tai Shan. si dal dvacet, proto jsme stáli na parkoviti zaplnìném kamióny a nákladními vozy. Ráno tìnì po páté hodinì jsme pøijeli na místo. Rychle jsme posnídali a vydali se na posvátnou horu Tai Shan. Vstupy do památek a na rùzné expozice jsou relativnì vysoké. Napøíklad na Tai Shan zaplatíte v pøepoètu 550 korun a studenti polovinu, co ovem stojí spoustu èasu a konverzace na pøepáce, která se ovem vyplatí. Nastoupili jsme do autobusu, který byl v cenì, a ten nás vezl asi 20 minut do kopcù, odkud jsme se vydali po schodech do úpatí Chrámu nebes. Pochopitelnì bylo obrovské horko, take jsme se pøi stoupání neuvìøitelným zpùsobem potili. Dvì hodiny jsme li po schodech nahoru. Chvílemi schody byly pøíjemné, jindy vyí a nìkdy úzké. Okolo deváté ráno jsme dorazili na vrchol, kam se dá rovnì pøijet lanovkou pøiblinì za 240 korun (80 RMB jeden smìr). Chodili jsme po vrcholu a doufali, e se nám podaøí shlédnout do údolí. Bohuel jsme mìli smùlu a byli jsme opravdu v oblacích. Vude kolem nás byla spousta lidí, kteøí absolvovali stejný výstup jako my a nebo pøijeli lanovkou a scházeli dolù. Vzhledem k èasu jsme se rozhodli, e cestu sjedeme z 1500 m.n.m lanovkou, která jede osm a deset minut. Kabinová lanovka jela pomìrnì rychle, a si holky obèas køikly strachy. Pøekvapením pro nás bylo, e jsme si museli koupit lístek na autobus, který nás svezl dolù za 90 kè (30 RMB). Dojeli jsme na nástupní místo, kde na nás èekal Jake s øidièem, a mohli jsme pokraèovat do dalího bodu naí cesty a tím bylo mìsto Qufu. Pokraèování Chtìli jsme dorazit do Taianu brzy ráno, proto jsme jeli celou noc z Pekingu. Dálnice mají v Èínì relativnì dobrou kvalitu, nápisy na nich jsou i v pinyanu, co umoòuje cestování autem i bez èínského prùvodce, nicménì lepí je, kdy èínsky nìkdo umí. Cesta po dálnici ubíhala pomìrnì rychle. Opìt nás tíilo neskuteèné horko, které støídala zima z klimatizace. Nechápali jsme, proè nìkdy klimatizace bìí naplno a je zima jako v chladnièce a nìkdy je horko a Èíòanùm to nevadí. Okolo tøetí ráno jsme se dostali na dálnici do zácpy, kde jsme strávili asi ètyøicet pìt minut èekáním, ne se kolona dala do pohybu. Osobní auto na dálnici bylo jen výjimkou. Bohuel jsou dálnice jen dvouproudové, co je v místním provozu relativní koda. Podél dálnic jsme zatím nezaznamenali roziøující stavbu. Poplatky na dálnici jsou úètovány na branách, jako napøíklad ve Francii nebo Itálii. Cena za kilometr je pomìrnì vysoká a mìní se v závislosti na druhu vozidla. My jsme zaplatili okolo dvouset yuanù za vzdálenost Peking Tai an. V jednu chvíli jsem se probudil horkem. Potil se mi krk, ale neuvìøitelnì. Vichni v autì spali, i øidiè VÝKUP NÁBYTKU A NEPOTØEBNÉ VETEE Likvidace pozùstalosti. Ale Ottmár P. Vágner Gen. Svobody, Broumov 1/ Platba v hotovosti!!!

15 Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. JETÌ VZPOMÍNKA NA LEDEN 2011 Tvoøení Jak u jsme zveøejnili, na výroèním desátém Spoleèenském plese mìsta Broumova jsme se chtìli vytáhnout s novou dobrotou, kromì obvyklých koláèkù, dortù, utopencù atd., a to s trubièkami. Nazvali jsme je kláterní trubièky, proto- e jejich autorkou a uèitelkou pøi jejich peèení byla a je paní Vìrka Sochorová, nae èlenka a maminka Pøemka Sochora, správce Broumovského klátera. Ta nás také zasvìtila do tajù výroby této dobroty. Dnes zveøejòujeme její recept! Kláterní trubièky 15 kampaò za cíl motivovat obèany ke zkvalitòování ivotního prostøedí mìsta, ochranì ivotního prostøedí a spoleènou zábavou zlepovat i vztahy v místní komunitì. A co mìstu Broumov vítìzství v soutìi Mìsto stromù pøineslo? Díky vítìzství v této soutìi získal Broumov nejen titul, penìní odmìnu 50 tisíc korun, poukázky na zahradnické sluby v hodnotì 100 tisíc korun, ale také monost zúèastnit se v roce 2011 prestiního klání Entente Florale Europe - soutì evropských kvetoucích sídel. O úspìch naeho mìsta v této mezinárodní soutìi se mùete pøièinit vichni, více o projektu na webu broumovmestostromu. Tak u víte, proè ta výzdoba a místo listí fotodokumentace z akcí vìnovaných právì této události. Základní organizace ÈS a MY2011 tuto aktivitubroumov, mìsto Stromù podporuje! TÌSTO: 30 dkg hladké mouky, 1 x máslo, 2 loutky, petka soli, líce octa, 4 líce vody (podle hustoty tìsta) Tøetina mouky se smíchá s máslem, ostatní ingredience se smíchají zvlá. Z nich vznikne tìsto, které rozválíme na ètverec a doprostøed schováme máslové tìsto. Obì tìsta v sobì dále rozválíme a 3 x pøeloíme podélnì a kraje zahneme doprostøed. Takto pøekládáme 4 x po 20 minutách. Sloené tìsto takto necháme uleet do druhého dne. PEÈENÍ: 3 a 4 loutky, peèící papír, kovové trubky Dávku rozdìlíme na ètyøi díly, kadý díl postupnì rozválíme a nakrájíme prouky, ty pak potøeme loutkem (støídavì v øezu) a natoèíme na trubku. Natoèené tìsto na trubkách dotøeme po celém povrchu a vloíme na plech. Peèeme na peèícím papíøe minut v pøedehøáté troubì na 220 o C. Z jedné dávky jsou 3 plechy asi po 12 trubièkách. NÁPLÒ: 5 6 bílkù, dkg mouèkového cukru, na 1 bílek = 5 dkg mouèkového cukru. Vyleháme ve vodní lázni, voda musí být horká, ale nesmí se vaøit. PLNÌNÍ: Do vychladlých trubièek vtlaèujeme sníh pomocí cukráøského plnícího kornoutu. Vìra Sochorová Jubileiní Spoleèenský ples Hodnocení plesu ji také tiskem probìhlo, ale musíme se vrátit k letoní netradièní výzdobì sálu a pøedsálí, kde byly zakomponovány stromy. Proè právì motiv stromu? Mìsto Broumov zaznamenalo úspìch v celostátní soutìi mìst Mìsto stromù a stalo se vítìzem pátého roèníku. Je zatím nejmením vítìzným mìstem a prvním mìstem Královehradeckého kraje. Soutì probíhá jako roèní projekt a budete se s ní v naem mìstì setkávat a do øíjna letoního roku. Po tuto dobu se Broumov stává Mìstem stromù. Prostøednictvím poøádání akcí s motivem stromu má CO PØINESE MÌSÍC BØEZEN 2011 V úterý 8. bøezna 2011 srdeènì zveme nae eny na ji tradièní posezení k oslavì MD s programem a obèerstvením, zároveò budou pøedány kvìtiny a dárky naim letoním jubilantkám. Zaèátek v 15 hodin, kongresový sál hotelu Praha v Broumovì. V úterý 15. bøezna 2011 se uskuteèní beseda s panem Milanem Kotrncem starostou mìsta Broumova. Seznámí nás a povídat si budem o pøipravovaných akcích v Broumovì. Zaèátek ve hodin, výstavní síò staré radnice, poøádá Klub seniorù. V nedìli 27. bøezna 2011 bychom rády spoleènì s klubem MY2011 pokraèovali v pravidelném promítání filmù v broumovském kinì. Zaèátek v hodin, vstup zdarma. Srdeènì vás zveme! Blií informace o poøádaných akcích získáte v prodejnì EDA Broumov, na Mírovém námìstí.

16 16 broumovský zpravodaj kultura kultura kultura Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Pavel J.Kuthan: V tìkých dobách Kniha s pouitím mnoství obrazových doplòkù líèí boje èeskoslovenských jednotek proti Maïarùm na Slovensku v letech Bernhard Schlink: Víkend Pøíbìh se zabývá terorismem a otázkou støetu svobody jedince a svobody spoleènosti. V jeho dìji vítají pøátelé na svobodì teroristu z nìmecké RAF. Mezi dávno usedlými obèany je i jeden aktivní revolucionáø. Dan Chaon: Èekat Vae odpovìï Román s tøemi dìjovými liniemi a tøemi dvojicemi hlavních postav pojednává o identitì souèasné poèítaèové generace. Mark Fisher: Kapitalistický realismus Úvahy anglického filozofa kriticky analyzují souèasný svìtový spoleèenský, politický a hospodáøský systém. Maeve Binchy: Srdce a due Zkuená lékaøka v románu proívá sloité období. Vyrovnává se s novým zamìstnáním, klid jí nedopøává manel, i kdy s ním ji neije, a starosti pùsobí i dospìlé dcery. Pavel Kosatík: Èeské snìní Eseje o rùzných mýtech a mylenkových stereotypech pøevánì moderních èeských dìjin. Jana Martínková: O zlatém vejci, Brahmovi a vesmírných svìtech Pøevyprávìné staroindické mýty s odborným doslovem. (Autorka ilustrací Jana Matysíková pochází z Broumova.) Albert Habib Hourani: Dìjiny arabského svìta Obsáhlá publikace pøibliuje arabský svìt od 7. století po souèasnost. Karel Felt: Rebel Vyprávìní fotbalového bouøliváka Tomáe Øepky. Jan A. Novák: Nejvìtí záhady Støedomoøí Kniha o nejstarích støedomoøských civilizacích hledá odpovìï na otázku, proè právì zde docházelo k nejnièivìjím katastrofám, kde se vzaly zdejí záhadné stavby nebo z èeho vyrostla antická vìda. Robin Cook: Zákrok Napínavý román o lékaøi, který se zajímá o alternativní medicínu. Do jeho ivota dramaticky zasáhnou události spjaté se starobylým rukopisem. Mortina Cole: Tìla na prodej Thriller, v nìm bývalá policejní inspektorka pátrá po pachateli vrad pohledných dívek. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: knihovna. Premiéra nového broumovského divadelního souboru Hlavy Ji 21. bøezna se v Broumovském divadle pøedstaví nový divadelní soubor Hlavy, který vznikl pøi LDO ZU v Broumovì, premiérou velkého hudebnì divadelního projektu Kytice od K.J.Erbena. Autorem celého projektu a zároveò autorem hudby je Jan Holek, který je nejvíce známý z pùsobení v DS Wokno. Jak sám autor projektu uvádí, jedná se o baladickohudební drama, které je postaveno na vybraných básní sbírky K.J.Erbena Kytice. Jedná se o ojedinìlé pøedstavení svým zamìøením, ale i svou nároèností na zinscenování. A pøestoe v pøedstavení úèinkují hodnì mladí herci, áci LDO ZU Broumov, inscenace díky talentu vech úèinkujících slibuje ojedinìlý záitek. Pøedstavení Kytice DS Hlavy pøinese opìt nìco nového. Novou vlnu, nové pojetí divadla, nìco, co zde broumovský divák jetì nemìl monost spatøit. Jan Holek se pøi práci na tomto projektu obklopil svým osvìdèeným týmem. Sám bych nikdy nemohl takto veliký projekt realizovat a opravdu moc dìkuji vem, kteøí mi pomáhají. Inscenace je ojedinìlá hned v nìkolika smìrech. Abychom neprozradili mnoho, tak pouze nìkolik faktù. Hudba k pøedstavení vznikala 4 mìsíce, zkouení inscenace 6 mìsícù, pøíprava jednotlivého pøedstavení trvá 3 hodiny, líèení 90min. Inscenace vyaduje specifické a zároveò velice nároèné ozvuèení a stejnì tak svìtelný plán. Inscenace nepouívá ádné dekorace a minimum rekvizit. Vedle DS Wokno zde v Broumovì zaèíná pùsobit zcela nový soubor, který jistì pøispìje k dalímu kulturnímu rozvoji naeho mìsta a èasem jistì získá stejný respekt jako ji zmiòovaný DS Wokno. A tak vy, kteøí si nechcete nechat ujít premiéru nového broumovského divadelního souboru Hlavy, pøijïte 21. bøezna v 19 hod. do Mìstského divadla v Broumovì. Vstupenky budou k dispozici v broumovském infocentru. Pøedstavení poøádá ZU Broumov. Denisa Koudelková, foto Jan Flieger Co zpùsobí náhoda, aneb Malované divadelní opony èeských zemí Byl jsem písemnì poádán o napsání a zveøejnìní èlánku v místním tisku pracovníky muzea v Miletínì a autorem knihy o divadelních oponách, tak jako vichni pøispìvatelé do této publikace a e jich je mnoho. Jde o záchranu malovaných divadelních opon, které moná jetì plesniví rùznì po pùdách a stodolách a pak také, aby se vem milovníkùm divadla dostala informace o tomto muzeu divadelních opon. Jistì zajímavý námìt na víkendový výlet. Proto následující èlánek je urèen milovníkùm divadla. A ji hercùm, reisérùm, historikùm divadelního umìní, tak i divadelním divákùm, ale i uèitelùm, knihovníkùm, milovníkùm literatury, no prostì vem dalím, kteøí hledají v kni-

17 hách nejen zábavu, ale i pouèení. Na krásném køídovém papíøe vyla kniha Malované divadelní opony èeských zemí. Kniha plná fotografií malovaných divadelních opon a informací k nim. Tématicky rozèlenìná do jednotlivých kapitol. Krásné dílo, jeho otcem je pan Jiøí Valenta. Tentý pan Valenta, jeho jméno figuruje v miletínském muzeu divadelních opon. Sbírání materiálu pro tuto knihu mu vydalo práci na nìkolik let. A mohlo se podaøit i díky mnoha spolupracovníkùm a fandùm, kteøí pochopili jeho zámìr a posílali fotografie, informace a pøípadnì i odloené opony. Jakém rozporu je pak fakt, e existují také lidé, kteøí dokázali také zlikvidovat jako staré, nepotøebné haraburdí malovanou oponu ze zrueného sálku, kde se také kdysi dlouhá léta divadlo hrálo. A tato opona existovala jetì v roce 1983, kdy byla náhodnì jedním z hostujících ochotníkù vyfotografována, take nakonec se dostala i do této knihy, ale fyzicky ji není. (Nebo se ji nepodaøilo nalézt). Pro pøípadné zájemce - Knihu vydal a její distribuci zajiuje NIPOS, Ale proè ta náhoda v nadpisu èlánku? Tak jak to vlastnì zaèalo a stalo se, e jsem se stal také jedním z tìch, kteøí do této kníky malièko pøispìli fotografiemi dvou opon a to opony v Èernèicích a v Libøicích. Zaèalo to internetem a dvìma dopisy po internetu. Napsal jsem panu Valentovi do Milétína: Jsem ji 50 let divadelní ochotník a hrál jsem i u vás v Miletínì. Proè píi. Nael jsem na internetu zmínku o vaí sbírce divadelních malovaných opon. Proto bych chtìl pomoci aspoò radou, kde jsem pìkné opony vidìl. Moná ale, e je ji znáte. V tom pøípadì promiòte. Pìkná opona byla v Èernèicích v hostinci nedaleko zastávky ÈD (tra z Nového Mìsta nad Metují smìr Týnitì). Tato hospoda byla pøestavìna a divadlo tam u není. Kdy jsem se poptával po oponì, nikdo nevìdìl, moná ji zlikvidovali. Byla by to ale vìèná koda. Posílám èernobílý snímek z roku asi 1983, kdy jsme v Èernèicích hráli Revizora. Dalí pìkná opona je v Libøicích, v hostinci U patenkù. Posílám snímek, tentokráte barevný. Pøeji mnoho zdaru. Kohl Antonín A pøila odpovìï: Váený pane Kohle, s velkým potìením jsem èetl Vae informace o oponách. Mìl jsem z nich velkou radost, protoe ani o jediné z nich jsem nevìdìl. Pøibyly tak k dvìma stovkám ji soustøedìných obrázkù dalí dva. Jsem Vám velmi vdìèný za zprávu. Pochopitelnì se budu snait dozvìdìt se o jejich vzniku více. Vedle série obrázkù opon v expozici miletínského muzea http: //miletin.amaterskedivadlo.cz putuje po naí zemi také výstava. Malované opony a informace o ochotnickém divadle soustøeïujeme do databáze, kterou najdete na Velmi bychom uvítali, kdybyste doplnil informace o místech, které znáte ve Vaem regionu, o sou- 17 borech, ve kterých jste pùsobil. Na konci kadého hesla je pøíleitost okamitì kliknutím odeslat doplòky. Tìím se na Vai dalí spolupráci, na dalí informace, na dalí opony,... S pozdravy za Muzeum Jiøí Valenta A nyní, tìsnì pøed Vánocemi, pøiel od pana Valenty dopis z nejmilejích. Váení a milí moji pøátelé, dlouho jsem se tìil na den, kdy svìtlo svìta uvidí kníka naplnìná malovanými oponami. Raduji se z toho, e pøes neuvìøitelné obtíe ten den u nastal, e kníku drím v ruce e si nad kadou její stránkou, nad kadou oponou mohu rekapitulovat radostnou i strastiplnou ètyøletou pou za jejich uspoøádáním do takového celku, který snad pøispìje k tomu, aby opony po zásluze byly zaøazeny do kulturního dìdictví naí zemì - a mnohé jejich majitele jetì zburcuje k jejich záchranì. Na té pouti jsem obtìoval neuvìøitelné mnoství lidí, jedny jsem prosil o informace a o dokumentaci opon, jiné zase, aby se nad tìmi skvosty rozdílné výtvarné úrovnì zamysleli a svoje názory sdìlili budoucímu ètenáøi - a jiné zase, aby tomu rodícímu se celku pomohli na cestì do svìta. Pokud jsem byl neodbytný a pøíli jsem obtìoval odpuste. Dìkuji Vám vem v této chvíli za podíl, kterým jste ke zrodu kníky a jejímu vydání pøispìli. Váím si spolupráce stovek informátorù, pracovníkù muzeí, vyslovených názorù divadelních odborníkù právì tak jako ochoty vesnických prùvodcù pøi pátráni po oponách dlouho u uloených na hambalkách stodol, právì tak jako spolupráce pøedstavitelù místních samospráv. Váím si zaníceného fotografování objevených pokladù stejnì jako hledání adekvátní grafické podoby budoucí kníky a významné redakèní spolupráce. Myslím, e jsme spoleènými silami a za pomoci významných sponzorù a pøísluných státních institucí dokázali upozornit na dosud nedocenìný poklad. Zdraví Vás a pøání P F 2011 pøipojuje Jiøí Valenta Co k tomu dodat. Kdy se ruka k ruce vine, tak se dílo podaøí. Je tedy na svìtì kniha s barevnými reprodukcemi malovaných opon, na køídovém papíøe, asi 2,5 kg tìká, ve speciálním zasouvacím obalu, kniha nikoliv z nejlevnìjích, ale vyloenì krásná dárková publikace, která bude skuteènou ozdobou kadé dobré knihovny. A vìzte, e vím, o èem mluvím. U ji mám. Antonín Kohl

18 18 broumovský zpravodaj sport sport sport Dìtský sportovní karneval Dne probìhl v Sokolovnì Dìtský sportovní karneval. Celým programem provázel dìti aek (Majka Haková) a Indián (Radek Koláø). Aèkoli øádí chøipka, pøi- lo neuvìøitelné mnoství malých dìtí, hlavnì pøedkolákù. Jejich rodièe a prarodièe si nali cestu na ná karneval, který je vdy v duchu sportovním, pøipravili pro své dìti a vnouèata vtipné a zajímavé masky, pojedli, popili a spolu s dìtmi si zaøádili. To nebylo nic tìkého, kdy nám k tomu hrál skvìle Petr Cirkl, který to výbornì umí i s mikrofonem a doprovázel tøíhodinový program i slovem. Dìkujeme! Patøí se podìkovat vem organizátorùm, èlenùm Rekreaèního sportu, ji zmiòovanému Petru Cirklovi, rodièùm a prarodièùm, kteøí pøivedli své dìti a vnouèata. Díky a zase a za rok. nabízí kompletní DEKORACE OKEN závìsy, záclony, garnýže, panelové posuvné stìny, øímské rolety, stínìní LEHA a širokou nabídkutapet Studio: Provaznická 152, Broumov Mobil: Za rekreaèní sport M. Schejbalová Program fotbalového oddílu Slovan Broumov jaro Krajský pøebor - mui zaèátek kolo Nedìle :00 17 Týnitì n.orl. Broumov Nedìle :00 18 Broumov Nový Bydov B Nedìle :15 19 Pøevýov Broumov Nedìle :30 20 Broumov Pøepychy Krajská pøebor - starí dorost zaèátek kolo Nedìle :45 17 Èervený Kostelec Broumov Nedìle :45 18 Broumov Nový Bydov B Nedìle :15 19 FKM Úpa Trutnov Broumov Nedìle :15 20 Broumov Tøebe Krajský pøebor - mladí dorost a starí áci áci dorost Sobota :30 11:15 Broumov Dobruka Sobota :30 11:15 Èervený Kostelec Broumov Sobota :30 11:15 Broumov Nový Bydov B Nedìle :30 11:30 Chlumec n.c. Broumov

19 19 Spole nost Broumovské stavební sdružení s.r.o. rozší#ila svojí nabídku o p j#ovnu ná&adí a mechanizace pro firmy, stavba#e a kutily. Nabízíme pr%myslové odvlh ova e, vibra ní desky a p(chy, #eza ky spár, válce, kompresory, ale i pronájem a dopravu systémového lešení a bedn(ní. Informujte se na podmínky a ceny. P&i dlouhodobé výp j#ce individuální slevy. Bližší informace poskytne David Plachta, telefon: , Broumovské stavební sdružení s.r.o. stavební, projektová a inženýrská #innost, nákladní autodoprava P jj##ovna ná&&adíí a mecchaniizzacce Recykla#ní st&edisko Hejtmánkovice P#i stavebních pracích vzniká nemalé množství stavebních odpad%. *ada z nich se dá materiálov( využít, je vhodná pro recyklaci a následné použití ve form( recyklátu. Recyklace stavebních a demoli ních odpad% je jejich jednoduchá úprava, b(hem které dochází ke zm(n( jejich fyzikálních vlastností. Odpady jsou rozdrceny a rozt#íd(ny do zrnitostních frakcí, ímž jsou dále snadno využitelné. Výsledným efektem již tedy není odpad, ale použitelný materiál ve form( recyklátu. Spole nost Broumovské stavební sdružení s.r.o. na základ( povolení Krajského ú#adu Královéhradeckého kraje, Vám nabízí výkup t(chto odpad. Po smluvní dohod( m%žete stavební odpady bu, sami dovézt do našeho recykla ního st#ediska, nebo jsme schopni zajistit nakládku i p&epravu, v etn( zap%j ení kontejneru na stavební a demoli ní odpady. Vždy se ale musí jednat o odpady #isté, nezne#išt(né jinými nebezpe#nými odpady a látkami. Bližší informace poskytne David Plachta, telefon: , St&edisko se nachází v Hejtmánkovicích. Provozní doba: Po Pá 8:00 16:00 hod., So 8:00 11:00 hod. Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov tel./fax: , mobil: ,

20 dk NABÍZÍME VÁM VŠESTRANNÉ GRAFICKÉ SLUŽBY. TVOŘÍME PROFESIONÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, VIZITKY, TISKOVINY NEBO FIREMNÍ IDENTITY. PODROBNÁ NABÍDKA SLUŽEB NA POSLEDNÍ REFERENCE: CZ.CZ

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2009

Broumovský zpravodaj prosinec 2009 Jeden z èlenù Reiche Gigantea, trutnovský lékaø Dr. Alfred Zdekauer - Muskete die noch losgeht v typickém rytíøském obleku spoleènosti Schlaraffia. erpu v barvách domácí øíe zdobily èetné dekorace, odznaky

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Broumovský zpravodaj bøezen 2010

Broumovský zpravodaj bøezen 2010 V závìru èlánku popisuji slavnostní noèní osvìtlení Prahy. V koèárovém prùvodu se ho do praských ulic vydal zhlédnout i královský pár. Èelo prùvodu vyrazilo z Hradèan po 8. hodinì a vozová kolona byla

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více