Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: Praha 2 Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv."

Transkript

1 Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: Praha 2 Fax: Odborný gestor výzkumné potřeby Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Kontaktní osoba: JUDr. Pavel Dvořák Na Poříčním právu 1/376 Telefon: Praha 2 Fax: Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP. 2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit: Aby člověk mohl uspokojovat své životní potřeby a cíle, potřebuje splňovat nejméně dva základní předpoklady: být zdravý a být vzdělaný. Zdraví v širokém slova smyslu, ve všech jeho aspektech, z hlediska fyzického, duševního i sociálního zdraví, je největší devizou našeho života. Budeme-li zdraví, budeme mít větší šanci uskutečňovat to, po čem v životě toužíme. Zdravý člověk nezískává výhodu jen sám pro sebe, ale přináší hodnoty i svému okolí, společnosti. Zdraví však není samozřejmé a jeho kvalita je proměnlivá, závislá na čase a podmínkách, ve kterých žijeme. Proto pouze uvědomělým přístupem lze vést občany k zodpovědnosti za zdraví své i ostatních a zvýšit své šance na zdravý život. Potřeba vzdělávání člověka 21. století se významně rozšířila od potřeb člověka 20. století. Vlivem rychlého technického rozvoje se zrychlilo životní tempo, objevují se nové pracovní technologie, lidé více komunikují, cestují, rozmanitě tráví svůj volný čas, způsob života se pozměnil. To vše s sebou nese nové možnosti, ale i nová rizika. Čelit těmto rizikům vyžaduje jiný přístup ve vzdělávání, které je důležitou součástí životní a odborné přípravy každého člověka. Celoživotní vzdělávání (dále též CŽV) se dosud nestalo charakteristickým znakem české vzdělávací soustavy, rovněž v oblasti BOZP teprve stojí na svém začátku. Celoživotní vzdělávání je důležitou součástí životní a odborné přípravy každého člověka. Výchova ke zdraví a prevence rizik se stala součástí školního kurikula, a je zřejmé, že by se měla stát také součástí celoživotního vzdělávání v BOZP, tj. vedle oblasti formálního

2 vzdělávání mít prostor také v neformálním a informálním vzdělávání, ať už se jedná o vzdělávání kvalifikační, odborné, občanské nebo informační. 3) Kategorie činnosti: Aplikovaný výzkum 4) Vazba na hlavní cíl programu BETA: Výzkumná potřeba vychází z principu: Bezpečnost a ochrana zdraví je řízena státem jak přímo prostřednictvím obecně závazných právních předpisů stanovením práv a povinností řízených i řídících subjektů a stanovováním požadavků na dosažení přijatelného rizika (omezování rizik přímo u jejich zdroje, zajišťování bezpečnosti pracovních systémů a výrobků), tak i nepřímo vytvářením podmínek pro působení vhodných ekonomických i mimoekonomických, motivačních stimulů. Tato výzkumná potřeba v tomto kontextu podporuje strategii státu a vůli jeho nejvyšších výkonných orgánů zajistit odpovídající podmínky pro zachování maximální pracovní kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje tak, aby byla zajištěna v daném vnitřním i vnějším prostředí co nejvyšší celková výkonnost ekonomiky a přitom bylo naplněno ústavní právo upravené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod - na uspokojivé pracovní podmínky. Tato strategie je vyjádřena v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 920 ze dne Stát považuje za důležité vypracovávat a ověřovat věcný obsah systému výchovy a vzdělávání v BOZP (Priorita č. 4). Výzkumná potřeba rovněž reflektuje aktuální politiku státu v oblasti celoživotního vzdělávání (učení), vyjádřenou Strategií celoživotního učení České republiky, schválenou vládou České republiky 11. července 2007 (usnesení č. 761). 5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA: Výsledky řešení výzkumné potřeby směřují k naplnění specifického cíle: Navrhnout nástroje a opatření podporující trvalé zvyšování kultury bezpečnosti práce i v kontextu odlišných zvyklostí v globalizované společnosti. 6) Cíl(e): Z hlediska vynakládaných veřejných prostředků je podpora prevence a ochrana zdraví prokazatelně výrazně efektivnější než náklady na léčení již vzniklých pracovních úrazů a onemocnění. Pouze náklady a ztráty společnosti z pracovních úrazů a nemocí z povolání se totiž v ČR každoročně pohybují řádově mezi miliardami korun. K rizikovým faktorům oslabování potenciálu zdraví populace vedle nedostatku pohybu, nezdravé výživy, lze řadit degenerativní onemocnění pohybového aparátu (onemocnění MSD z jednostranné pracovní zátěže), neúměrnou, dlouhodobou stresovou zátěž, úrazy i další onemocnění spojené s prací v nepříznivých pracovních podmínkách a pracovním prostředí. Vliv pracovního prostředí, nových technologií a rizik na zdraví obyvatelstva roste a tento trend bude dále sílit. Proto je cílem projektu navrhnout ucelený systém celoživotního vzdělávání, který bude orientován na prevenci úrazovosti, pracovních rizik, sociálně-patologických jevů, na ozdravění životního a pracovního prostředí a na posílení ochrany a podpory zdraví populace. Pro navržení systému bude využito dosažených výsledků výzkumu, požadavků na vzdělávání občanů podle potřeb společnosti a kvalifikaci relevantních profesí, jejichž činnost stanovují právní předpisy, koncepční dokumenty nebo systémy garantované státem a budované na reálných požadavcích pro výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic (Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání, Systém typových pozic aj.).

3 7) Potřebnost: Projekt reaguje na současné problémy i předpokládané celospolečenské potřeby. Nemoci z povolání a pracovní úrazy zatěžují významným způsobem jak zaměstnance, zaměstnavatele, tak i celou společnost. Většímu než průměrnému riziku pracovních úrazů jsou vystaveni pracovníci (zejména mladí pracovníci, pracovníci ze zahraničí, starší pracovníci a pracovníci s nezajištěnými pracovními podmínkami) ve stavebnictví, zemědělství, dopravě a zpracovatelském průmyslu. Zvyšuje se výskyt onemocnění pohybového aparátu (MSD) a chorob způsobených dlouhodobým působením nadměrného stresu a psychického vypětí. Pro národní hospodářství představují významné ekonomické náklady. Náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání se v zemích EU-27 pohybují od 2,6 % do 3,9 % HDP; v ČR je to miliard korun ročně. Řadě zdravotních rizik se nedá zcela spolehlivě vyhnout (genetické dispozice, nepříznivé sociální podmínky aj.), přesto způsobem života, jaký vedeme, můžeme některá rizika vedoucí k onemocnění omezit, snížit, potlačit nebo naopak některá rizika zvýšit. Nejsnazším, nejúčinnějším a současně nejlevnějším opatřením je předcházet rizikům výchovou k zodpovědnosti za zdraví, výchovou ke zdravému životnímu stylu a výchovou, jak předcházet rizikovému chování. S dobrým vztahem ke svému zdraví se člověk nerodí, nezískává tento postoj zcela automaticky, ale vytváří se postupně v průběhu života tím, jak si je člověk schopen uvědomit rozdíly mezi zdravím a nemocí, a posoudit výhody zdraví oproti nevýhodám nemoci. Čím dříve je jedinec schopen tuto souvislost pochopit, tím je jeho šance na zdravý život vyšší. Výchova a vzdělávaní k BOZP je nástrojem na systematické utváření a rozvíjení odborných vědomostí, schopností a zručností, a také na vytvoření žádoucích postojů a chování zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných k úkolům v oblasti BOZP a k optimalizaci pracovních podmínek. Projekt pomůže zajistit znalostní a ekonomický růst společnosti. 8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy: Výstupem projektu bude: N - certifikovaná metodika Bude se jednat o model systému CŽV v BOZP s detailním popisem jeho částí/prvků, hierarchií, návazností a vzájemnými vazbami, v němž budou uvedeni a definováni příjemci vzdělávání (cílové skupiny), doporučený vzdělávací obsah, cíle vzdělávání, očekávané výstupy, etapa CŽV (počáteční vzdělávání - předškolní, školní a vzdělávání, další vzdělávání - vzdělávání dospělých), u počátečního vzdělávání stupeň vzdělávání (preprimární, primární, sekundární, terciární), u vzdělávání dospělých druh vzdělávání (profesní/kvalifikační, občanské, zájmové), oblast vzdělávání (formální, informální neformální), doporučené formy vzdělávání (očekávány jsou variantní formy vzdělávání) atp. 9) Způsob využití výsledků v praxi: Při aplikaci výsledku (předpokládaného výstupu) projektu v podobě modelu systému CŽV v BOZP, lze jako přínos vidět zvýšení úrovně prevence rizik, zlepšení zvládání nehod a rizikových situací, snížení počtu pracovních úrazů a záchranu lidských životů. Tyto přínosy nelze zodpovědně vyčíslit ani nelze předem odhadnout, v jaké šíři se ve snížení ztrát uplatní uvažovaný výstup z tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že výsledek projektu má přímou vazbu na řešení významných otázek resortu práce a sociálních věcí a resortu školství a klade si ambici stát se součástí strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní správy, lze předpokládat, že plánovaný výsledek bude přínosem. Aplikace stěžejního výstupu projektu do praxe podpoří dlouhodobý a soustavný rozvoj lidského potenciálu v prevenci pracovních rizik a ochraně zdraví.

4 10) Očekávaný přínos: Systém celoživotního vzdělávání v BOZP bude nástrojem získávání povědomí o důležitosti ochrany zdraví a principech prevence před úrazy už od dětského věku, pro utváření správných návyků, jak předcházet rizikům při práci, pro systematické utváření a rozvíjení odborných vědomostí, schopností a zručností, a pro utváření žádoucích postojů a chování zaměstnavatelů, zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných v oblasti BOZP. Výsledek projektu bude představovat návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního vzdělávání v BOZP a celoživotního učení. Požadavky na soustavnou pozornost problematice prevence rizik a přijímání potřebných opatření jsou předmětem strategií Evropské unie, rozpracovávaných do národních politik členských států. Strategie mají za cíl podporovat kulturu prevence, která se dotýká všech složek společnosti, tj. nedotýká se pouze pracoviště nebo ekonomicky aktivního obyvatelstva, ale také procesu vzdělávání na všech úrovních vzdělávacího cyklu. Základní reflexy a povědomí, jak předcházet rizikům, jsou přitom získávány od dětství. Paralelně se iniciativy v prevenci rizik rozvíjejí v součinnosti s celosvětovými politikami (WHO) i národními politikami (Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní zdravotní ústav) veřejného zdraví s cílem předcházet nemocem a prodloužit aktivní život. Objevil se proto nový fenomén = výchova ke zdraví, který reaguje na významné rozšíření potřeb člověka 21. století. Technický rozvoj, nové pracovní technologie a nový životní styl s sebou nese nové možnosti, ale i nová rizika. Vzdorovat těmto rizikům vyžaduje také jiný přístup ve vzdělávání a zapojení více prvků nad rámec vzdělávacího systému a rodiny. Širokospektrálnost a potřeba kvality přenášených poznatků vyžaduje rovněž propojení oblastí prevence rizik a výchovy ke zdraví. Výsledky projektu budou implementovány do praxe cestou strategických a koncepčních dokumentů především na straně odborného garanta výzkumné potřeby (MPSV). Na implementaci se společně s garantem bude podílet Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zejména pokud jde o oblast počátečního vzdělávání) a další subjekty, s nimiž bude MPSV v otázce budování, funkčnosti a životaschopnosti systému celoživotního vzdělávání v BOZP spolupracovat. Především to budou subjekty věnující se vzdělávání dospělých, které začíná ukončením počátečního vzdělávání a nástupem člověka do prvního zaměstnání. Vzdělávání dospělých zahrnuje profesní (kvalifikační) vzdělávání, občanské a zájmové vzdělávání. Především u občanského a zájmového vzdělávání je možné při silném a důsledném motivování spoléhat také na rodinu a jednotlivce. 11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků: Z povahy zaměření řešené problematiky projektu a jeho plánovaných výstupů je zřejmé, že možnosti uplatnění výsledků projektu v praxi jsou v orgánech státní správy. Prioritním uživatelem výsledků bude předkladatel garant výzkumné potřeby, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalším významným uživatelem bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zájemci o výsledky a jejich uživateli mohou také být další ministerstva (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí), sociální partneři, Hospodářská komora, odborné instituce, vzdělávací instituce a další. 12) Předpokládaná doba řešení: 18 měsíců 13) Předpokládaná cena: Kč 1. rok řešení Kč 2. rok řešení Kč

5 14) Kvalifikační předpoklady, vhodné subjekty pro oslovení za účelem podání nabídky s návrhem řešení projektu: Minimálně 2 projekty vědy a výzkumu nebo služeb v oblasti vzdělávaní a vzdělávacích systémů BOZP popřípadě prevence průmyslových a pracovních rizik. Ve výzkumném týmu by měl být 1 vysokoškolák s praxí na úseku vzdělávání nebo vzdělávání dospělých (tj. počátečního vzdělávání nebo dalšího vzdělávání) nejlépe v oblasti BOZP a dále 1 technický pracovník s min. SŠ vzděláním nebo praxí na úseku ICT. 15) Doplňující informace: Předkládaná výzkumná potřeba navazuje na již uplatněnou výzkumnou potřebu, která byla řešena v r rámci projektu HC 211/11 Národní standardy dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. (ZVZ MPSV 257). Navazuje také na projekt HS124/04 Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP, řešený v letech a zejména na Plán implementace výchovy a vzdělávání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci do systému vzdělávání ČR, který se dosud dařilo plnit jen zčásti. Aktuální zůstává m.j. bod II.1 plánu, cit.: Dopracování dílčích návrhů výchovy a vzdělávání v BOZP pro oblasti školního i mimoškolního vzdělávání s ohledem na výsledky oponentního řízení a výsledné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí; návrhy dopracovat z hlediska požadavků resortu práce a sociálních věcí a potažmo resortu zdravotnictví na obsah výchovy a vzdělávání v BOZP a rovněž s ohledem na Integrovaný systém typových pozic a další celostátně platné systémy. Zásadní pro věcné řešení projektu je komplexnost očekávaného výstupu z pohledu příjemců vzdělávání (děti a školní mládež, studenti, zaměstnanci, zaměstnanci specifických profesí, manažeři na různých stupních řízení, specialisté na BOZP dle různé kvalifikační nebo znalostní úrovně a další skupiny) a pro ně diferencovaného, odstupňovaného, ale zároveň navazujícího obsahu. Navrhovaná problematika je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Není žádáno o financování tohoto projektu z jiných zdrojů. Na trhu existuje omezený počet subjektů, které jsou schopny danou potřebu řešit. V kontextu s dříve uváděným projektem HS124/04 se jako nejvhodnější uchazeč jeví Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Datum: Jméno a podpis kontaktní osoby předkladatele Jméno a podpis odpovědné osoby předkladatele

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více