zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek ! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve vestibulu závodu Stafiíã Dolu Paskov visí blahopfiání pro v ech 136 chlapû z kolektivu hlavního pfiedáka Ivana Hudce a vedoucího úseku Romana Gajdzici. Ti naplnili standardní v kon tím, Ïe v prûbûhu 31 provozních dní odtûïili kubíkû. str. 2 Technici problém vyfie ili DÒL âsa Zv it kapacitu skipov ch tûïních zafiízení závodu Jan Karel Dolu âsa bez nákupu nov ch strojû a celkové rekonstrukce skipokomplexu se zdálo nereálné. Pak se ale technici do problému zakousli a v sledek pfiedãil oãekávání. str. 3 V sledky ankety Horníka OSTRAVA Z vyplnûn ch anketních lístkû, které byly zafiazeny v Horníku ã. 5, vyplynulo, Ïe nejoblíbenûj ími ãtenáfisk mi rubrikami jsou vtipy, tipy na akce a ãlánky o historii OKD. Tfii úãastníky ankety jsme vylosovali. âeká na nû odmûna. str. 4 Máme novou Listárnu OSTRAVA Námûty, pfiipomínky, doporuãení, zku enosti, dotazy, v e, co se t ká Horníka nebo spoleãnosti OKD tím v ím mûïete obohatit na i novou rubriku nazvanou Listárna. Pi tû na ovou adresu: str. 4 Na e dechovka v San Remu SAN REMO Brava! Brava! To provolávaly davy náv tûvníkû kvûtinového festivalu v San Remu pfii nedávném vystoupení Hornické kapely Dolu Darkov a maïoretek Dixi. str. 6 Jsme,dvanáctkov region OSTRAVA Pivo patfií k havífii po ichtû podobnû jako tfieba helma se svítilnou na ichtû. A my len je pfiitom poctiv leïák.. Obliba 12 piva má v regionu historické kofieny, i díky havífiûm. str. 9 Bezpeãnost na prvním místû! Politika spoleãnosti OKD v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví OSTRAVA Tuny vydobytého uhlí ani hospodáfiské v sledky, o kter ch jsme vás informovali v minulém ãísle, se nedají srovnávat s hodnotou zdraví a lidského Ïivota. Jsme si vûdomi v ech rizik vypl vajících z nároãné práce pod zemí, kde je dûleïitá kaïdá maliãkost a zdánlivû nepodstatn detail. Bezpeãnost a zdraví zamûstnancû jsou pro spoleãnost OKD na prvním místû. Vstup do roku 2008 je bohuïel poznamenán smrteln m úrazem zamûstnance dodavatelské organizace na Dole âsa, o kterém jsme jiï informovali. NemÛÏeme b t spokojeni ani s poãtem pracovních úrazû, kter je za mûsíc leden vy í neï v roce pfiedcházejícím. DosaÏené pfiíznivé v sledky v roce 2007 na poli bezpeãnosti práce a provozu v na í spoleãnosti byly poznamenány ãtyfimi smrteln mi úrazy na ich kmenov ch zamûstnancû. Tyto smrtelné úrazy nemûly hornick charakter, neovlivnila je pfiíroda. Pfiíãinou bylo chybné jednání samotn ch postiïen ch, ktefií se pohybovali v ohroïeném prostoru, poru ili bezpeãnostní pfiedpisy a provozní dokumentaci. lo pfiitom o zku ené pracovníky s vysokou kvalifikací. Loni zaznamenáno ménû mimofiádn ch událostí Poãet mimofiádn ch událostí loni v raznû poklesl (o 40 %) a nebyl pfii nich zaznamenán Ïádn pracovní úraz. Pfies rozsáhlou prevenci v oblasti samovznícení uhlí nejsou v sledky vïdy adekvátní vynaloïen m prostfiedkûm, ztrátám v tûïbû a blokování uzavfien ch mechanizovan ch v ztuïí. Této oblasti musíme i nadále vûnovat zv enou pozornost. Záchranáfii Hlavní báàské záchranné stanice v Ostravû pfii v cviku v d mnici cviãí v novém d chacím pfiístroji BG4. Ten je mj. vybaven reflexními body, které i za ztíïené viditelnosti odráïejí svûtlo a zv razàují pfiítomnost pracovníka. FOTO: HBZS Jednotlivé dûlní VOJ si v oblasti bezpeãnosti práce a provozu stanovily konkrétní cíle pro sníïení úrazovosti i mimofiádn ch událostí. Byla zavedena napfiíklad pravidelná denní desetiminutová kolení zamûstnancû na zaãátku smûny, jsou vyhla ována bezpeãnostní hesla t dne, pofiádány soutûïe o bezpeãné pracovi tû a dal í aktivity k vy í zainteresovanosti v ech zamûstnancû na plnûní stanoven ch cílû. Myslíme si, Ïe jakákoliv aktivita v oblasti bezpeãnosti práce je pfiínosem pro na i spoleãnost. DÛleÏitá je informovanost zamûstnancû a prevence Je tû dûslednûji se proto musíme zamûfiit na informovanost na ich zamûstnancû na v ech pracovi tích OKD o v voji a zásadách bezpeãnosti práce na jednotliv ch dûlních závodech i v celé spoleãnosti. DÛle- Ïitá je otevfiená komunikace zaloïená na ovûfieném podávání potfiebn ch informací, které se problematiky bezpeãnosti a hygieny práce t kají, stejnû jako informovanost o pfiíãinách vzniku závaïn ch událostí. Musíme spoleãnû zajistit vy í úroveà povûdomí o principech ochrany zdraví a také o bezpeãnostní a protihavarijní prevenci u kaïdého jednotlivce, aby chránil zdraví své a sv ch spolupracovníkû. (ps, vs) Podrobnûji k tématu na str. 2 LoÀské investice pfiinesly více bezpeãnosti OKD v roce 2007 meziroãnû zv ila investice na 2,07 miliardy korun OSTRAVA Spoleãnost OKD loni investovala 2,075 miliardy korun, pfiibliïnû o 3 procenta více neï v roce Dnes mûïeme fiíci, Ïe zámûry pro rok 2008 budou nejen navazovat na minulá období, ale tím, Ïe bude realizován POP 2010 nákup dob vacích a razicích komplexû, jak jsme vás jiï informovali, dojde ke zcela zásadní zmûnû souãasného trendu investic. Kromû dodávek komplexû v rámci POP 2010 budou v roce 2008 pokraãovat akce související se zpfiístupnûním nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole V rámci POP 2010 budou pro doly OKD nakoupeny moderní v konné dob vací a razicí komplexy. Darkov, otvírka 11. kry na Dole âsa a otvírka 112. sloje na Dole Paskov. Dal í v znamnou akcí bude zahájení generální rekonstrukce jemné úpravny na Dole âsm, která bude probíhat do konce roku V kategorii strojû a zafiízení samostatnû pofiizovan ch budou realizovány nezbytné nákupy hfieblov ch a pásov ch dopravníkû, dob vacích kombajnû a modernizace mechanizovan ch v ztuïí. Hlavní oblasti investic v roce 2007 DÛlnû stavební práce v objemu 460,2 milionu Kã byly zamûfieny pfieváïnû na otvírkové práce, tj. raïby pfiekopû a chodeb za úãelem zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, v stavbu prostorov ch dûlních dûl ãerpací stanice vãetnû Ïumpovních pfiekopû, remízy lokomotiv, skladi tû v bu nin a technické zhodnocení jam. Povrchové stavební práce v objemu 185,7 milionu Kã byly rozhodujícím podílem realizovány v úpravárensk ch programech u v ech ãinn ch dûlních VOJ, dále na realizace akcí v energetick ch i strojních provozech u dûlních a nedûlních VOJ a ve stavbách pro zv ení bezpeãnosti a ochrany majetku, na ochranu a zlep ení Ïivotního prostfiedí, modernizace rehabilitaãního zafiízení. Pokraãování na stranû 3

2 2 Z OKD 14. února 2008 ÚVODEM VáÏení spolupracovníci, v tomto ãísle Horníka hodnotíme investiãní aktivitu spoleãnosti OKD v roce Pro nezasvûcené jsou to jen suchá ãísla. Vût ina z vás ale dobfie ví, o co jde. S nûkter mi z investic jste se jistû setkali také na va ich pracovi tích a pevnû vûfiím, Ïe vám pomohly pfii zlep ování efektivity i bezpeãnosti va í práce. Díky nové dob vací a razicí technice se OKD zafiadí mezi nejlépe vybavené tûïební spoleãnosti v Evropû. Na ím hlavním cílem pfii pofiizování nov ch investic je to, aby to byly moderní stroje, stavby ãi technologie. Jen se piãkovou technikou totiï mûïeme dosáhnout stanoven ch cílû aè uï ve v robû a produktivitû, nebo ve zvy ování bezpeãnosti a hygieny práce. Jsem pfiesvûdãen, Ïe za necelé dva roky budeme v tomto smûru je tû dále. Dob vací a razicí technologie, které pofiídíme pro v echny doly v rámci projektu POP 2010, patfií k nejmodernûj ím v oboru a díky jejich pouïívání se zafiadíme mezi nejlépe vybavené tûïební spoleãnosti v Evropû. I pro vás ostatní, ktefií nebudete pracovat právû na tûchto technologiích, mám dobrou zprávu. Investiãní program OKD bude kromû realizace POP 2010 soubûïnû pokraãovat také modernizací dal- ích dûlních i povrchov ch provozû. Tû ím se, Ïe v sledky tûchto projektû jiï brzy v ichni poznáte doslova na vlastní kûïi. Jan Matula, technick fieditel OKD Zásady bezpeãnosti v OKD, a. s. OKD chce problematice bezpeãnosti a hygieny práce vûnovat maximální pozornost DodrÏovat v echny zákony, vyhlá ky, nafiízení a dal í ustanovení, jeï souvisejí s bezpeãností práce a ochranou zdraví pfii práci. Vyhledávat, vyhodnocovat a eliminovat potenciální nebezpeãí s ohledem na rizika ohroïení Ïivota a zdraví zamûstnancû. Systematicky monitorovat fiízení bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Pofiizovat nové technologie pfiedev ím s ohledem na zaji tûní bezpeãnosti zamûstnancû a sniïování míry rizika pfii práci. Zvy ovat vnímavost v ech zamûstnancû na rizika vãetnû odpovûdnosti za svou vlastní bezpeãnost a za bezpeãnost spolupracovníkû. Spolupracovat s odborov mi orgány pfii zaji - Èování úkolû v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, zároveà spoleãnû usilovat o dodrïování povinností zamûstnancû vypl vajících ze zákoníku práce, kolektivní smlouvy a bezpeãnostních pfiedpisû. Na základû v sledkû plnûní politiky bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci hledat dal í moïná zlep ení. Pracovní pomûcky dûlních zamûstnancû jsou opatfieny reflexními samolepkami, které v raznû zviditelàují jejich uïivatele. SNÍMKY: HBZS Pro naplnûní cílû OKD v oblasti bezpeãnosti práce se zamûfiíme na tyto úkoly: 1. Modernizovat v robní zafiízení spoleãnosti. Pfii nákupu nov ch technologií upfiednostàovat dodavatele, ktefií splní nejpfiísnûj í poïadavky na bezpeãnost. 2. Zapojit v echny zamûstnance do fie ení otázek bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. KaÏd pracovník maximálnû dbá o svou vlastní bezpeãnost, o své zdraví a o zdraví osob, kter ch se dot ká jeho jednání. V ichni zamûstnanci osobnû odpovídají za dodr- Ïování bezpeãnostních pravidel na svém pracovi ti. 3. Poskytovat bezplatnû v em zamûstnancûm osobní ochranné pracovní prostfiedky schválené pfiíslu nou autorizovanou zku ebnou. 4. Pfii v bûru dodavatelsk ch organizací klást jako jednu ze zásadních podmínek jejich schopnost dodrïovat standardy bezpeãnosti a ochrany zdraví uplatàované v OKD. 5. Stroje a technická zafiízení uvádût do provozu jen tehdy, kdyï splàují pfiíslu né pfiedpisy a zároveà po provedení pfiedepsan ch zkou ek, kontrol a revizí. 6. Systematicky vzdûlávat v echny zamûstnance. Znalost pfiedpisû bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci je souãástí kvalifikaãních pfiedpokladû kaïdého zamûstnance. 7. Vnímat odborové organizace jako rovnocenné partnery pfii realizaci bezpeãnostní politiky spoleãnosti. 8. Zkvalitnit preventivní údrïbu strojû a zafiízení, dûslednû provádût kontroly plnûní stanoven ch opatfiení v oblasti prevence rizik. 9. Pfiedvídat nová a potenciální rizika. 10. Ve v ech sv ch ãinnostech dodrïovat v echny pfiíslu né zákony, vyhlá ky a nafiízení t kající se bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Ing. Miroslav Syrov, Ing. Leo Bayer, Dr. ing. Klaus-Dieter Beck, pfiedseda KOO OKD provozní fieditel OKD generální fieditel OKD Zase bude,plakát, tu ili od zaãátku Kolektiv z rubání T6 zaskoãila tektonická porucha, ale standard nakonec byl STA Íâ A zas bude plagat, odtu il Martin Zmydloch, tajgr zámeãníkû z TûÏní 6 stafiíãské achty, kdyï hlavní pfiedák Ivan Hudec a vedoucí úseku Roman Gajdzica vyhla ovali dal í standardní v kon. Nem lil se! Ve vestibulu achty skuteãnû nyní visí blahopfiání pro v ech 136 chlapû, ktefií v porubu ãíslo v prûbûhu 31 provozních dní odtûïili kubíkû. A to jsme tam mûli, slu nû fieãeno, komplikované podmínky, nechal se sly et vedoucí úseku Gajdzica. Pozdûji to konkretizoval, Ïe rubání bylo zadupané peckama, ãili mocnost sloje 10 se ukázala jako promûnlivá. Navzdory tomu dokázali trhnout druh nejlep í v kon v mûsíci na Dole Paskov. Dennû dostali ven prûmûrnû 702 tuny jednoho z nejkvalitnûj ích druhû uhlí. Plakát je tu! U nûj hlavní pfiedák Ivan Hudec (zleva) a vedoucí úseku Roman Gajzdica. Îádná sranda to podle hlavního pfiedáka Hudce na III. patfie nebyla. Stejnû jako nedávno parta paskovsk ch pfiípraváfiû Petra Plaãka pfii svém standardu, tak i chlapi z T6 potfiebovali znaãné mnoïství trhaviny. Tolik, Ïe to neb vá v rubání obvyklé. Pfii pfieklápûní jsme stfiíleli i sto dûr za den. Metr postupu, sedmdesát kilo stfieliva. A tûch metrû bylo devût, poznamenal Hudec. Hodnû dobrá osádka, vedoucí úseku Roman Gajdzica. Na deset dnû museli dokonce vysadit. Nejprve kvûli poru e skipu a poté se objevila frontální tektonika. Musel následovat pfiekliz a zmínûné trhací práce ve velkém. Nakonec se situace ustálila a vy lo jim, Ïe prakticky urazili dennû bez dvou centimetrû tfii metry. Celkem kolektiv postoupil ve sloji ostravského typu o prûmûrné mocnosti 100 aï 120 centimetrû o 92,5 metru Jsou to dfiíãi a mají zájem, hlavní pfiedák Ivan Hudec. Na poslední ichtû pfied dosa- Ïením standardu jsme vûdûli, Ïe bude sezení u závodního, kafe, fiízek konstatoval Hudec. TotéÏ vycházelo i v Gajdzicov ch tabulkách. To byla sobota 2. února 2008, pfiiãemï svûj v kon vyhlásili 3. prosince ByÈ od zaãátku tu ili, Ïe je to na plakát, nepofiádali kvûli tomu po metrech odrubané plochy oslavy. Pr bude staãit, kdyï chlapûm rozdûlí tûch osmdesát tisícovek, které dostali kromû gratulací od vedení achty. TEXT A FOTO: Radek Luk a

3 14. února 2008 Z OKD 3 Technici se zakousli do problému a vyfie ili jej MoÏnosti skipokomplexu Dolu âsa rostly spolu s vy ími poïadavky na tûïbu DÒL âsa (bk) PoÏadavek na v razné zv ení kapacity tûïních zafiízení na skipu závodu Jan Karel Dolu âsa v Karviné bez nákupu nov ch strojû a celkové rekonstrukce skipokomplexu se pûvodnû jevil jako tûïko provediteln, ne-li pfiímo nereáln. Pak se ale technici do problému zakousli a v sledek pfiedãil oãekávání. Potfieba zv ení kapacity Potfiebu zv ení kapacity skipu âsa 3 vyvolalo spojení Dolu âsa s Dolem Doubrava a následn zámûr pfievést ve keré tûïby z Doubravy na karvinsk závod Jan Karel, popisuje situaci vedoucí revizní technik Dolu âsa Dalibor Koneãn. To se psal konec 90. let minulého století a v chozí podmínky nebyly nikterak rûïové. TûÏní zafiízení âsa 3/1 a âsa 3/2 na skipové vûïi byla instalována v letech 1968 a 1974 a byla projektována na 16, respektive 16,8 tuny surové tûïby pfii dopravní rychlosti 16 m za vtefiinu. I pfies nûkteré úpravy realizované v roce 1981 skuteãná dosahovaná tûïba na jednu nádobu byla 14,5 tuny a pfii prûmûrném poãtu 23 skipû za hodinu dosahovala denní kapacita vytûïení za 18 hodin provozu maximálnû 12 tisíc tun surové tûïby, vysvûtluje Dalibor Koneãn. Nov poïadavek znûl na zvût ení této kapacity na minimálnû 14,5 tisíce tun, pfii zachování estihodinové doby vyãlenûné na kontrolu a údrïbu tûïních zafiízení a zejména zv ení provozní spolehlivosti. lo tedy o nav ení dosahované skuteãnosti o více neï 20 procent. A to uï byl pofiádn ofií ek. Zku enosti z Polska Zmûnu v nahlíïení na podstatu problému pfiinesly zku enosti z Modernizace skipokomplexu v roce 2007 TûÏní stroj 3/2 V mûna tfiecího kotouãe Modernizace brzdového systému Rekonstrukce olejového mazání loïisek V sypná stanice V mûna elektropneumatick ch ventilû vãetnû ventilov ch skfiíní Plnicí stanice V mûna válcû a svisl ch uzávûrû odmûrn ch zásobníkû ã. 1 a 2 vãetnû ocelové konstrukce Jáma a její vybavení Periodická v mûna v stroje v jámû MontáÏ nového potrubí odpadní vody Pro srovnání pohled na tûïní stroj pfied modernizací a po ní. Jednou z akcí, realizovan ch vloni na tûïním stroji skipu âsa 3/2, byla rekonstrukce brzdového systému. FOTO: Bohuslav KrzyÏanek FOTO: Dalibor Koneãn polského dolu Bogdanka, kde bylo obdobné dvojãinné skipové tûïní zafiízení s dopravní rychlostí a dráhou provozováno s hodinovou kapacitou 30 cyklû. Na základû zji tûn ch poznatkû pfiistoupili technici k detailní anal ze celého tûïního zafiízení na skipu âsa 3. Rozbory byly provedeny v letech 2001 a 2002 a zúãastnili se jich jak zamûstnanci dolu, tak odborné firmy a specialisté. Jejich v sledky ukázaly na nutnost obnovy ãásti tûïního zafiízení, ale rovnûï konkretizovaly moïnosti zv ení kapacity cestou postupn ch úprav v ãasovém horizontu nûkolika let. K Ïen efekt mûlo dát napfiíklad zkrácení tûïebního cyklu ze 144 na 120 sekund, uvedení do souladu uïiteãn ch objemû odmûrn ch zásobníkû a tûïních nádob, zavedení optimalizace plnûní odmûrn ch zásobníkû v návaznosti na mûnící se sloïení tûïiva nebo zámûna opotfieben ch W-L mûniãû za statické tyristorové mûniãe. Správná cesta Rozhodující ãást prací spojen ch s procesem postupné modernizace skipokomplexu âsa 3 byla realizována v letech 2003 a 2004 a pozdûji v letech 2006 a Skuteãné v sledky potvrdily správnost nastoupené cesty. UÏ k poslednímu dni ãervna 2004 bylo moïné ukonãit provoz tûïních zafiízení Doubrava I a soustfiedit ve kerou tûïbu na skipokomplex âsa 3 na závodû Jan-Karel. Napfiíklad 10. února 2006 dosáhla denní tûïba na skipu tun surové tûïby, to znamená, Ïe byla o více neï 4 tisíce tun vy í od pûvodního poïadavku. Pfiedstavovalo to celkem 1063 skipû pfii prûmûrném plnûní 17,6 tuny na skip, upfiesàuje Dalibor Koneãn. K dne nímu dni se realizace v stupû celého procesu promítla zejména do zv ení hodinové kapacity tûïení z 23 na 30 skipû na jedno tûïní zafiízení, zv ení hodinové tûïby z 334 tun na 500 tun, a do zv ení plnûní dopravních nádob z pûvodních 14,5 tuny na 18,6 tuny na skip v roce 2005, to znamená o 28,3 procenta. Vedle zv ení kapacity tûïení bylo navíc docíleno nejen zv ení provozní spolehlivosti skipokomplexu jako celku, ale také sníïení energetické nároãnosti na jednu tunu surové tûïby ze 4463,8 kwh na 1000 tun v roce 2000 na 3517,6 kwh na 1000 tun v roce Pfiedstavuje to úsporu ve v i 21,2 procenta spotfieby, a tedy i nemal ekonomick pfiínos. Bohuslav KrzyÏanek Tabulka úspor elektrické energie Spotfieba elektrické energie Surová PrÛmûrná SKIPOVÉ TùÎENÍ tûïba spotfieba elektr. energie ROK TS âsa 3 TS DO I Celkem (JAN-KAREL) (DOUBRAVA) DÛl âsa na surovou tûïbu MWh MWh MWh tuny kwh/1000 t , , , , , , ,00 LoÀské investice pfiinesly více bezpeãnosti Pokraãování ze strany 1 Technologické dodávky ve stavbách v dole i na povrchu v objemu 111,3 milionu Kã pfiedstavovaly dodávky a montáïe strojního a elektrozafiízení pro zaji tûní tûïební a dopravní kapacity v dole, dodávky pro v stavbu a rekonstrukce stávajících zafiízení pro úpravny uhlí, dodávky pro rekonstrukce a modernizace energetick ch provozû na ãinn ch dolech i nedûlních VOJ V kategorii strojû a zafiízení samostatnû pofiizovan ch v celkovém objemu 1 290,1 milionu Kã byly realizovány nákupy hfieblov ch a pásov ch dopravníkû, modernizace porubov ch mechanizovan ch v ztuïí, dob vací a razicí techniky, nákupy kompaktních kompresorû, nákupy dopravní techniky, elektrozafiízení, ãerpací, vrtací a bezpeãnostní techniky. Dále byly realizovány nákupy zafiízení pro modernizaci povrchov ch energetick ch provozû v poãetní a komunikaãní techniky. Klimatizace pro âsm Jednou z chystan ch investic je vybudování centrální klimatizace na Dole âsm. Smlouva na zakázku ve v i kolem 400 milionû korun, která bude realizována v letech 2008 aï 2010, byla podepsána jiï loni. Cílem je zlep ení klimatick ch pomûrû na Dole âsm vãetnû fie ení této problematiky v 5. kfie Dolu Darkov. POP 2010 V roce 2008 bude zahájena obmûna souãasné technologie v oblasti dob vání a raïení jako nikdy v minulosti OKD. Po jejím dokonãení v roce 2009 dojde ke kvalitativnímu zefektivnûní procesu dob vaní a raïení, kter bude mít pozitivní dopady jak do produktivity práce, tak zlep ení bezpeãnosti a hygieny práce na dûlních pracovi tích. Pro úspû n nájezd moderní technologie je tfieba zvládnout nároãnou organizaci vybavování, soustfiedit se na intenzivní za kolení tak, aby nájezd tûïebních kapacit s nov mi technologiemi probûhl hladce v plánovan ch termínech. Ing. Jan Matula, technick fieditel OKD Ve velínû v sypné stanice mají nejmodernûj í v poãetní techniku. FOTO: DÛl Lazy Obnova po 26 letech provozu KARVINÁ (uzi) Po 26 letech nonstop provozu to pfii lo. DÛl Lazy rekonstruoval a modernizoval v sypnou stanici v du né jámy ãíslo 6. Prostû doslouïila. Za tu dobu jí pro lo více neï padesát milionû tun tûïiva, fiekl vedoucí povrchov ch sluïeb Václav Janek. Pfiípravné práce probíhaly cel rok, závûreãné pfiepojení a funkãní odzkou ení si nechali na volnûj í dny bûhem vánoãních svátkû. Pfii loàské lazecké nejzásadnûj í rekonstrukci tam dali piãkové elektrotechnické, fiídící a elektropneumatické prvky vãetnû v poãetní techniky. Podle Janka v sypnou stanici pouïívají od prázdnin 2007 také pro ãást tûïby karvinského Dolu âsa.

4 4 Za branami OKD Z filmû pfie li na digitály V hornické nemocnici modernizovali rentgenové pracovi tû KARVINÁ Desetkrát men í dávka záfiení, digitální forma snímkování, snadná úprava i nakládání s daty. To jsou tfii hlavní pfiednosti modernizovaného RTG pracovi tû Karvinské hornické nemocnice. Investice do techniky a pfiístrojû za pfiibliïnû deset milionû korun pfiinese vût í komfort pacientûm i personálu a v neposlední fiadû se projeví kladnû i na Ïivotním prostfiedí. Zjednodu enû fieãeno je to jako s foèákem na klasick film a souãasn mi digitály, vysvûtlovaly Jana Smrãková a Silvie Valová, sestfiiãky s funkcí radiologick ch asistentek. Vy etfiení probíhá tak, jak jsme léta zvyklí, jen s jin mi a etrnûj ími pfiístroji. To hlavní je, Ïe se nemusí vyvolávat ãerná cedule s rentgenov m snímkem. Taky uï s nimi nikdo nebude chodit pod païí. V echno je v poãítaãi, dá se to posílat elektronickou zabezpeãenou cestou napfiíklad mezi jednotliv mi klinikami nebo i do jiného zdravotnického zafiízení popisovaly operátorky. Zásadní novinkou je i to, Ïe s digitálním snímkem se dá dále pracovat, upravovat ho, kdyï se nevyvedl. Zatímco ty klasické se musely dûlat znovu. Tedy radiaãní Silvie Valová pfiedvádí rozdíl mezi klasick mi a digitálními rentgenov mi snímky. zátûï pro pacienta odpadá! Lékafi uï nepotfiebuje pfiipevàovat rentgeny na osvûtlenou tabuli, staãí mu najít pfiíslu n soubor v poãítaãi. UmoÏÀuje to systém archivace a pfienosu obrazov ch dat zvan PACS. Skigrafické pfiístroje teì mají v Karvinské hornické nemocnici dva, k tomu zafiízení naãítající záznamy z kazet rovnou do poãítaãe. Z bûïného provozu by tak mohly ãasem zmizet klasické filmové materiály, fiekla její mluvãí Helena Baronová. PouÏívat by pfiestali také chemikálie potfiebné pro star vyvolávací proces. Právû to pfiedstavovalo jistou ekologickou zátûï. TEXT A FOTO: Radek Luk a LISTÁRNA Na kaïdé nové ãíslo Horníka se doslova moc tû íme a celé jej pfieãteme. Pro cel okres Ostrava i Karviná je pfiínosem, a proto jej vydávejte v této kvalitû i dále. Otiskovi z Orlové Dûkujeme, z takov ch dopisû a û máme velkou radost. Dávají nám energii do dal í práce... Pfiivítal bych drobné informace o hornictví ve svûtû, napfiíklad kolik se kde tûïí, nejvût í doly, nové technologické celky a stroje nasazované ve svûtû, pfiípadnû rûzná nej ve svûtû hornictví. Ladislav Urbanãík, závod Fren tát Dobr nápad! Na nûãem podobném uï pracujeme, chceme vyuïít napfiíklad zku enosti nov ch mana- ÏerÛ OKD, ktefií procestovali achty na celém svûtû. ZároveÀ vyz váme v echny ãtenáfie pokud máte díky sv m pracovním kontaktûm k podobn m informacím pfiístup, rádi je vyuïijeme. 14. února 2008 Úvodníky jsou velmi dobr nápad. Internetové stránky také ãtu v poãítaãi doma, ale zatím mám na tûstí pfiístup i k novinám... Pfieji redakci hodnû úspûchû! Svatava Ja ková, VOKD archiv Vûfiíme, Ïe vám úvodníky neboli sloupky manaïerû umoïní trochu nahlédnout pod pokliãku toho, co se dûje a pfiipravuje na fieditelství spoleãnosti OKD... Dûkujeme za pfiání. VáÏená redakce, pfiidal bych názory havífiû svobodné a necenzurované. Napfiíklad k problematice svého pracovi tû a OKD jako takového: Co zlep it, jak to udûlat, proã to a ono... JenÏe se obávám, Ïe je málo lidí, ktefií si stojí za sv m slovem z obavy o funkci a nakonec i zamûstnání. Jan Meloun, DÛl Lazy Tato listárna vznikla právû proto, abychom mohli názory havífiû i dal- ích zamûstnancû zvefiejnit. Tû íme se, Ïe si budete stát za sv m slovem. Odpovûdi pfiipravil pfiedseda v konné redakãní rady Horníka Vladislav Sobol. Své dotazy, které se t kají Horníka nebo spoleãnosti OKD, mûïete posílat na OKD, a. s. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku DÛl âsa R36/7 Rentgen má desetkrát men í dávku záfiení neï ty staré. Vtipy, tipy na akce a historie OKD V sledky ankety o nejpopulárnûj í rubriku OSTRAVA (vs) Takov zájem jsme rozhodnû neãekali do redakce se nám vrátilo 513 vyplnûn ch anketních lístkû. Jednoznaãn mi vítûzi se staly rubriky vtipû a tipû na akce, hlasovali jste také pro dal í pokraãování (a roz- ífiení) ãlánkû o historii OKD i pro zachování bezplatné inzerce pro zamûstnance. Digitální rentgenov snímek v detailu, hrudník. Tû í nás, Ïe Ïádná rubrika úplnû nepropadla, i nejménû populární komerãní inzerce, sudoku a horoskopy mají své stálé ãtenáfie. Ale je jich ménû, proto budou tyto rubriky postupnû dostávat ménû místa. Naopak na ty nejoblíbenûj í se zamûfiíme je tû více a budeme se snaïit je postupnû vylep it. âteãka, kterou se vyvolávají snímky. Dûkujeme za va e cenné námûty. Na í malou odmûnou je slíbená kniha Ostravaci v em, kterou vyhrávají tito vylosovaní úãastníci ankety: Bfietislav Ungermann, DÛl Darkov Jifií Pokorn, DÛl Paskov Václav Bafiina, DÛl Lazy ul. âs. armády 1, Karviná-Doly vyhla uje v bûrové fiízení na akce ZNHâ Demolice 15 objektû v k. ú. Doubrava u Orlové a Horní Lutynû Zájemci, hlaste se písemnû do do hod. Kontaktní osoby: Ing. Libor Dluho, tel.: Jan Wasniowski, tel.: % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vtipy Tipy na akce Historie OKD Inzerce zdarma Sport Listárna Kfií- Ïovka Recepty Citáty Horoskopy Sudoku ANO NE Komerãní inzerce OKD, a.s., Zásobování vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSâ vyhla uje v bûrové fiízení na Opravu kle tí drapáku na kulatinu provoz PILA-SALMA Kontaktní osoba pro zaslání v zvy: Ing. Roman Wojnar, tel.: Kont. osoba ve vûcech technick ch: Ing. Jaroslav Feber, tel.: R35/7

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...ví, Marie, jak je rozdíl mezi dárcem krve a zákonodárcem? Jedni krev dávají a druzí krev pijí... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Podle nepfieberného mnoïství pfiíspûvkû je zfiejmé, Ïe fotky s tematikou nejlep ího pfiítele ãlovûka jsou vám velice blízké. Mnohé pfiímo korespondovaly s obsahem dne ní stránce ã. 9 vûnované zlatavému moku. V herci stokorunové odmûny jsou: Marcela Pastorková z Ostravy-Zábfiehu, Zdenûk Ondra z Ostravy a Pavel Chudaniã z Havífiova. Doufáme, Ïe vítûzné texty, které uvefiejàujeme pod soutûïní fotografií z minulého ãísla, vás pobaví stejnû jako nás. Dne ní soutûïní fotografie zachycuje velmi reáln úkaz dne ní doby, ale vûfiíme, Ïe i v ní najdete komiãnost, a k nám do redakce za lete vtipné a v stiïné texty. Uzávûrka soutûïe je v úter 19. února Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , nebo em: SoutûÏní foto ã. 6 Tak to je ten psí Ïivot! Ani na Silvestra mi nedali dvanáctku! (mp) Od Nového roku musím taky dávat tfii desítky pfii kaïdé náv tûvû veterináfie! (zo) No nazdar, po tfiech pivech nemám opici, ale vidím psa (pch) Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 7 zvefiejníme v pfií - tím ãísle. SoutûÏní fotografie ã. 7 Îivot svázan s havífiinou! Aktivní vyslouïilec z,franti ka Jan BardoÀ oslavil 80. narozeniny HORNÍ SUCHÁ Nespoãet b val ch kolegû, zástupci obce i nûkdej í vedení z dolû. Ti v ichni gratulovali Janu BardoÀovi z Horní Suché k v znamnému jubileu 5. února 2008 se doïil osmdesátky. To se sice po tûstilo ãi po tûstí nejednomu penzionovanému havífii, ale tento pán není jen obyãejn vyslouïilec ze achty. Aktivnûj ího udrïovatele hornick ch tradic v jeho vûku by v okolí pohledal. Jsem havífi a kdo je víc? Nikdy jsem nebyl zastáncem tohoto hesla. Pracoval jsem dobfie pro sebe, pro svou rodinu, nechal se sly et ãerstv osmdesátník, jemuï neznal mûïe klidnû hádat i o patnáct let ménû. Narodil se na Karvinsku a prakticky cel jeho Ïivot je svázan s hornictvím a hlavnû achtou Franti ek (nebo také Gottwald). Fáral tam 31 let a brzy to bude stejn ãas, co je na povrchu. Mám pln invalidní dûchod, na ãtvrt, nejvy í, stupeà zaprá ení plic, vysvûtloval BardoÀ, kter rozhodnû nepatfií k papuãov m penzistûm. To by sotva mohl 16 rokû éfovat Klubu hornick ch dûchodcû Dolu Franti ek, hrát v Májováku, zasedat v Koordinaãním v boru dûchodcû OKD a zafiizovat b val m havífiûm setkání, zábavy ãi spoleãenské veãery. Zachránil jim i místní kulturní dûm. Sedûli zme minuly patek Na Upadnici a sledovali to volebni drama na praïskim Hradû. Zhodli zme se, Ïe to bylo lep i niï filmy s Funésem o ãetnikach ãi blaznive stfiely s Nielsenem. Samo, Ïe dûni na obrazovce zme pfiesnû podle stranicke pfiislu nosti patfiiãnû komentovali. Modry ptak Jifiik nadaval pfies televizni obrazovku ni enem Paroubkovi, ale aji nam v hospodû, Ïe zme nedemokratiãti hajzli, kefii necèa tradiciju! Myslel tym to, Ïe zme teï schvalovali vefiejnu volbu prezidenta. Byl ale proti cele hospodû tak sam, jak jeho rodna ODS v parlamentû, ale oba trvali slepû na svojim! KdyÏ potym zeleny Bursík ãital svûj projev, byl Jifiik jak smyslu zbaven. Tajak Klaus se Èukal na ãelo, chvilami blednul, chvilami rudnul ku velké srandû cele hospody. To same se opakovalo, kdyï ãitala svuj projev Kaãenka au, au, au, jak fiikame pani Jacques. V jednym sem mu ale musel daè zapravdu: namisto aby vychvalovali svojiho kandidata, kopali hlavanûhlava do Klausa. A to by se robiè nûmûlo. KdyÏ sem to dal nahlas najevo, schytal sem to od Îivot ãerstvého osmdesátníka Jan Bardonû z Horní Suché A jeho pohled na hornickou profesi dnes? BohuÏel to uï není prestiïní povolání. Mladí lidé se do nûho nehrnou. Nemáme Ïádn dorost, chybí uãili tû, není kontinuita posteskl si star havífi, jenï má i doma kahany, mundury a dal í relikvie. I jejich klub se smrskl pod pût stovek ãlenû, pfiiãemï v nejlep ích letech jich mûl bezmála tisícovku. Málo achet, mal pfiísun dûchodcû, konstatoval. ipka ukazuje Jana Bardonû mezi kolegy od záchrann ch sborû. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK vejnarovske koalice aji ja! Ty se fakt mysli, Ïe Klaus neni arogantni, sebestfiedny, euroskepticki, ani minimalnû zvla tni s tym svojim nazorem na otûplovani Zemû? zeptal se mû socan Antek. To v ecko isto je, ale ãekal bych od kvalitniho politika, za jakeho se Bursík povaïuje, Ïe budû pfiedev im chvaliè pfiednosti svojiho favorita! PomluvaÈ a pluvaè kolem sebe, to umi kajjaka baba, ale naznaãiè inu alternativu a zduvodniè ju, to je pfieci enem ine kafe!, ni?! trval sem na svojim. Ale stejnak: trefil teho Va ika pfiesnû! nûdal se Antek. Atmosfera hustla na Hradû aji Na Upadnici. KdyÏ bylo sly eè Topolanka, jak mluvi o prdeli, kfiiknul cosik Antek na Jifiika, tyn ho chytnul pod krkem a uï se divali z oka do oka a funûli pfii tym tajak psi Jsme na nûj moc py ní. V obci, kde se skoro sto let tûïilo uhlí, jsme rádi, Ïe je tady tak ãinorod ãlovûk, uvedl místostarosta Josef Îerdík. Jubilant BardoÀ podle nûho stál pfii sametové revoluci u zaloïení místního Obãanského fóra a zaslouïil se o i znovuoïivení Horní Suché, kdyï pfiestala b t ãástí Havífiova. Klub hornick ch dûchodcû Dolu Franti ek je pak nejpoãetnûj í organizací v obci. TEXT A FOTO: Radek Luk a Léta BardoÀova: vyuãen kováfi-podkováfi v roce 1942 poprvé fáral jako vozaã v roce 1948 nástup na vojnu k PTP v roce 1950 z armády ode el, upsal se na achtu dûlal vozaãe, zámeãníka ãi v rubání záchranné sbory posílil v roce 1956 ãetafi u poïáru na Dukle v roce 1961 závodní inspektor práce v roce 1968 za normalizace ho poslali do rubání nepracoval jinde neï na Franti ku pln invalidní dûchod od roku 1979 hrával na tubu v orchestru Májovák aktivní v akcích vyslouïil ch havífiû éfoval Klubu hornick ch dûchodcû jmenován jeho ãestn m pfiedsedou Ta kafiica na Hradû i v hospodû pfii bitce. Na ãesti ale ta fra ka v televizi skoàãila a zaãlo se hlasovaè. Jifiik z Antkem naraz sedûli vedle sebe jak pfiibiti a z vyvalenymi oãami sledovali, co se robi. KdyÏ Ïaden kandidat nûvyhral ani ve druhim kole, li zme dom s tym, Ïe se v sobotu dopolednû zejdûm Na Upadnici znova. Îe se aspoà staãime vypiè pivko pfied obidem. EnemÏe na i zakonodarci zas nûzklamali. NiÏ se rozhupali ku volbû, byli zme uï zas kaïdy doma. A tak nûvim, jak to kery u obida s tu svoju proïival. U nas byl klid. Mafia se enem smjala tymu tyatru a pravila, Ïe je rada, Ïe ja mezi tymi a kami nûsem. Bo, jak pravila, se vrypnu do kaïde dupy. V pondûli v hospodû uï zas polityka nikeho nûzajimala. A tak mûl slovo hlavnû Erìa, kery valil frk za frkem. Libil se oto tyn: Sedi chlop u sexuologa a stûïuje se na pohlavni Ïivot s manïelku:,je to fádní a nudné!,a co tfieba orální sex? pta se dochtor.,toho se Ïena títí!,ale vïdyè to lze zpfiíjemnit tfieba ãokoládou nebo lehaãkou...,tak to zme jednou zkusili!,no, a??,dûcka byly rychlej í! Fajne, ni? TuÏ zdafi buh, va Lojzek

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více