zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek ! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve vestibulu závodu Stafiíã Dolu Paskov visí blahopfiání pro v ech 136 chlapû z kolektivu hlavního pfiedáka Ivana Hudce a vedoucího úseku Romana Gajdzici. Ti naplnili standardní v kon tím, Ïe v prûbûhu 31 provozních dní odtûïili kubíkû. str. 2 Technici problém vyfie ili DÒL âsa Zv it kapacitu skipov ch tûïních zafiízení závodu Jan Karel Dolu âsa bez nákupu nov ch strojû a celkové rekonstrukce skipokomplexu se zdálo nereálné. Pak se ale technici do problému zakousli a v sledek pfiedãil oãekávání. str. 3 V sledky ankety Horníka OSTRAVA Z vyplnûn ch anketních lístkû, které byly zafiazeny v Horníku ã. 5, vyplynulo, Ïe nejoblíbenûj ími ãtenáfisk mi rubrikami jsou vtipy, tipy na akce a ãlánky o historii OKD. Tfii úãastníky ankety jsme vylosovali. âeká na nû odmûna. str. 4 Máme novou Listárnu OSTRAVA Námûty, pfiipomínky, doporuãení, zku enosti, dotazy, v e, co se t ká Horníka nebo spoleãnosti OKD tím v ím mûïete obohatit na i novou rubriku nazvanou Listárna. Pi tû na ovou adresu: str. 4 Na e dechovka v San Remu SAN REMO Brava! Brava! To provolávaly davy náv tûvníkû kvûtinového festivalu v San Remu pfii nedávném vystoupení Hornické kapely Dolu Darkov a maïoretek Dixi. str. 6 Jsme,dvanáctkov region OSTRAVA Pivo patfií k havífii po ichtû podobnû jako tfieba helma se svítilnou na ichtû. A my len je pfiitom poctiv leïák.. Obliba 12 piva má v regionu historické kofieny, i díky havífiûm. str. 9 Bezpeãnost na prvním místû! Politika spoleãnosti OKD v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví OSTRAVA Tuny vydobytého uhlí ani hospodáfiské v sledky, o kter ch jsme vás informovali v minulém ãísle, se nedají srovnávat s hodnotou zdraví a lidského Ïivota. Jsme si vûdomi v ech rizik vypl vajících z nároãné práce pod zemí, kde je dûleïitá kaïdá maliãkost a zdánlivû nepodstatn detail. Bezpeãnost a zdraví zamûstnancû jsou pro spoleãnost OKD na prvním místû. Vstup do roku 2008 je bohuïel poznamenán smrteln m úrazem zamûstnance dodavatelské organizace na Dole âsa, o kterém jsme jiï informovali. NemÛÏeme b t spokojeni ani s poãtem pracovních úrazû, kter je za mûsíc leden vy í neï v roce pfiedcházejícím. DosaÏené pfiíznivé v sledky v roce 2007 na poli bezpeãnosti práce a provozu v na í spoleãnosti byly poznamenány ãtyfimi smrteln mi úrazy na ich kmenov ch zamûstnancû. Tyto smrtelné úrazy nemûly hornick charakter, neovlivnila je pfiíroda. Pfiíãinou bylo chybné jednání samotn ch postiïen ch, ktefií se pohybovali v ohroïeném prostoru, poru ili bezpeãnostní pfiedpisy a provozní dokumentaci. lo pfiitom o zku ené pracovníky s vysokou kvalifikací. Loni zaznamenáno ménû mimofiádn ch událostí Poãet mimofiádn ch událostí loni v raznû poklesl (o 40 %) a nebyl pfii nich zaznamenán Ïádn pracovní úraz. Pfies rozsáhlou prevenci v oblasti samovznícení uhlí nejsou v sledky vïdy adekvátní vynaloïen m prostfiedkûm, ztrátám v tûïbû a blokování uzavfien ch mechanizovan ch v ztuïí. Této oblasti musíme i nadále vûnovat zv enou pozornost. Záchranáfii Hlavní báàské záchranné stanice v Ostravû pfii v cviku v d mnici cviãí v novém d chacím pfiístroji BG4. Ten je mj. vybaven reflexními body, které i za ztíïené viditelnosti odráïejí svûtlo a zv razàují pfiítomnost pracovníka. FOTO: HBZS Jednotlivé dûlní VOJ si v oblasti bezpeãnosti práce a provozu stanovily konkrétní cíle pro sníïení úrazovosti i mimofiádn ch událostí. Byla zavedena napfiíklad pravidelná denní desetiminutová kolení zamûstnancû na zaãátku smûny, jsou vyhla ována bezpeãnostní hesla t dne, pofiádány soutûïe o bezpeãné pracovi tû a dal í aktivity k vy í zainteresovanosti v ech zamûstnancû na plnûní stanoven ch cílû. Myslíme si, Ïe jakákoliv aktivita v oblasti bezpeãnosti práce je pfiínosem pro na i spoleãnost. DÛleÏitá je informovanost zamûstnancû a prevence Je tû dûslednûji se proto musíme zamûfiit na informovanost na ich zamûstnancû na v ech pracovi tích OKD o v voji a zásadách bezpeãnosti práce na jednotliv ch dûlních závodech i v celé spoleãnosti. DÛle- Ïitá je otevfiená komunikace zaloïená na ovûfieném podávání potfiebn ch informací, které se problematiky bezpeãnosti a hygieny práce t kají, stejnû jako informovanost o pfiíãinách vzniku závaïn ch událostí. Musíme spoleãnû zajistit vy í úroveà povûdomí o principech ochrany zdraví a také o bezpeãnostní a protihavarijní prevenci u kaïdého jednotlivce, aby chránil zdraví své a sv ch spolupracovníkû. (ps, vs) Podrobnûji k tématu na str. 2 LoÀské investice pfiinesly více bezpeãnosti OKD v roce 2007 meziroãnû zv ila investice na 2,07 miliardy korun OSTRAVA Spoleãnost OKD loni investovala 2,075 miliardy korun, pfiibliïnû o 3 procenta více neï v roce Dnes mûïeme fiíci, Ïe zámûry pro rok 2008 budou nejen navazovat na minulá období, ale tím, Ïe bude realizován POP 2010 nákup dob vacích a razicích komplexû, jak jsme vás jiï informovali, dojde ke zcela zásadní zmûnû souãasného trendu investic. Kromû dodávek komplexû v rámci POP 2010 budou v roce 2008 pokraãovat akce související se zpfiístupnûním nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole V rámci POP 2010 budou pro doly OKD nakoupeny moderní v konné dob vací a razicí komplexy. Darkov, otvírka 11. kry na Dole âsa a otvírka 112. sloje na Dole Paskov. Dal í v znamnou akcí bude zahájení generální rekonstrukce jemné úpravny na Dole âsm, která bude probíhat do konce roku V kategorii strojû a zafiízení samostatnû pofiizovan ch budou realizovány nezbytné nákupy hfieblov ch a pásov ch dopravníkû, dob vacích kombajnû a modernizace mechanizovan ch v ztuïí. Hlavní oblasti investic v roce 2007 DÛlnû stavební práce v objemu 460,2 milionu Kã byly zamûfieny pfieváïnû na otvírkové práce, tj. raïby pfiekopû a chodeb za úãelem zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, v stavbu prostorov ch dûlních dûl ãerpací stanice vãetnû Ïumpovních pfiekopû, remízy lokomotiv, skladi tû v bu nin a technické zhodnocení jam. Povrchové stavební práce v objemu 185,7 milionu Kã byly rozhodujícím podílem realizovány v úpravárensk ch programech u v ech ãinn ch dûlních VOJ, dále na realizace akcí v energetick ch i strojních provozech u dûlních a nedûlních VOJ a ve stavbách pro zv ení bezpeãnosti a ochrany majetku, na ochranu a zlep ení Ïivotního prostfiedí, modernizace rehabilitaãního zafiízení. Pokraãování na stranû 3

2 2 Z OKD 14. února 2008 ÚVODEM VáÏení spolupracovníci, v tomto ãísle Horníka hodnotíme investiãní aktivitu spoleãnosti OKD v roce Pro nezasvûcené jsou to jen suchá ãísla. Vût ina z vás ale dobfie ví, o co jde. S nûkter mi z investic jste se jistû setkali také na va ich pracovi tích a pevnû vûfiím, Ïe vám pomohly pfii zlep ování efektivity i bezpeãnosti va í práce. Díky nové dob vací a razicí technice se OKD zafiadí mezi nejlépe vybavené tûïební spoleãnosti v Evropû. Na ím hlavním cílem pfii pofiizování nov ch investic je to, aby to byly moderní stroje, stavby ãi technologie. Jen se piãkovou technikou totiï mûïeme dosáhnout stanoven ch cílû aè uï ve v robû a produktivitû, nebo ve zvy ování bezpeãnosti a hygieny práce. Jsem pfiesvûdãen, Ïe za necelé dva roky budeme v tomto smûru je tû dále. Dob vací a razicí technologie, které pofiídíme pro v echny doly v rámci projektu POP 2010, patfií k nejmodernûj ím v oboru a díky jejich pouïívání se zafiadíme mezi nejlépe vybavené tûïební spoleãnosti v Evropû. I pro vás ostatní, ktefií nebudete pracovat právû na tûchto technologiích, mám dobrou zprávu. Investiãní program OKD bude kromû realizace POP 2010 soubûïnû pokraãovat také modernizací dal- ích dûlních i povrchov ch provozû. Tû ím se, Ïe v sledky tûchto projektû jiï brzy v ichni poznáte doslova na vlastní kûïi. Jan Matula, technick fieditel OKD Zásady bezpeãnosti v OKD, a. s. OKD chce problematice bezpeãnosti a hygieny práce vûnovat maximální pozornost DodrÏovat v echny zákony, vyhlá ky, nafiízení a dal í ustanovení, jeï souvisejí s bezpeãností práce a ochranou zdraví pfii práci. Vyhledávat, vyhodnocovat a eliminovat potenciální nebezpeãí s ohledem na rizika ohroïení Ïivota a zdraví zamûstnancû. Systematicky monitorovat fiízení bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Pofiizovat nové technologie pfiedev ím s ohledem na zaji tûní bezpeãnosti zamûstnancû a sniïování míry rizika pfii práci. Zvy ovat vnímavost v ech zamûstnancû na rizika vãetnû odpovûdnosti za svou vlastní bezpeãnost a za bezpeãnost spolupracovníkû. Spolupracovat s odborov mi orgány pfii zaji - Èování úkolû v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, zároveà spoleãnû usilovat o dodrïování povinností zamûstnancû vypl vajících ze zákoníku práce, kolektivní smlouvy a bezpeãnostních pfiedpisû. Na základû v sledkû plnûní politiky bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci hledat dal í moïná zlep ení. Pracovní pomûcky dûlních zamûstnancû jsou opatfieny reflexními samolepkami, které v raznû zviditelàují jejich uïivatele. SNÍMKY: HBZS Pro naplnûní cílû OKD v oblasti bezpeãnosti práce se zamûfiíme na tyto úkoly: 1. Modernizovat v robní zafiízení spoleãnosti. Pfii nákupu nov ch technologií upfiednostàovat dodavatele, ktefií splní nejpfiísnûj í poïadavky na bezpeãnost. 2. Zapojit v echny zamûstnance do fie ení otázek bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. KaÏd pracovník maximálnû dbá o svou vlastní bezpeãnost, o své zdraví a o zdraví osob, kter ch se dot ká jeho jednání. V ichni zamûstnanci osobnû odpovídají za dodr- Ïování bezpeãnostních pravidel na svém pracovi ti. 3. Poskytovat bezplatnû v em zamûstnancûm osobní ochranné pracovní prostfiedky schválené pfiíslu nou autorizovanou zku ebnou. 4. Pfii v bûru dodavatelsk ch organizací klást jako jednu ze zásadních podmínek jejich schopnost dodrïovat standardy bezpeãnosti a ochrany zdraví uplatàované v OKD. 5. Stroje a technická zafiízení uvádût do provozu jen tehdy, kdyï splàují pfiíslu né pfiedpisy a zároveà po provedení pfiedepsan ch zkou ek, kontrol a revizí. 6. Systematicky vzdûlávat v echny zamûstnance. Znalost pfiedpisû bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci je souãástí kvalifikaãních pfiedpokladû kaïdého zamûstnance. 7. Vnímat odborové organizace jako rovnocenné partnery pfii realizaci bezpeãnostní politiky spoleãnosti. 8. Zkvalitnit preventivní údrïbu strojû a zafiízení, dûslednû provádût kontroly plnûní stanoven ch opatfiení v oblasti prevence rizik. 9. Pfiedvídat nová a potenciální rizika. 10. Ve v ech sv ch ãinnostech dodrïovat v echny pfiíslu né zákony, vyhlá ky a nafiízení t kající se bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Ing. Miroslav Syrov, Ing. Leo Bayer, Dr. ing. Klaus-Dieter Beck, pfiedseda KOO OKD provozní fieditel OKD generální fieditel OKD Zase bude,plakát, tu ili od zaãátku Kolektiv z rubání T6 zaskoãila tektonická porucha, ale standard nakonec byl STA Íâ A zas bude plagat, odtu il Martin Zmydloch, tajgr zámeãníkû z TûÏní 6 stafiíãské achty, kdyï hlavní pfiedák Ivan Hudec a vedoucí úseku Roman Gajdzica vyhla ovali dal í standardní v kon. Nem lil se! Ve vestibulu achty skuteãnû nyní visí blahopfiání pro v ech 136 chlapû, ktefií v porubu ãíslo v prûbûhu 31 provozních dní odtûïili kubíkû. A to jsme tam mûli, slu nû fieãeno, komplikované podmínky, nechal se sly et vedoucí úseku Gajdzica. Pozdûji to konkretizoval, Ïe rubání bylo zadupané peckama, ãili mocnost sloje 10 se ukázala jako promûnlivá. Navzdory tomu dokázali trhnout druh nejlep í v kon v mûsíci na Dole Paskov. Dennû dostali ven prûmûrnû 702 tuny jednoho z nejkvalitnûj ích druhû uhlí. Plakát je tu! U nûj hlavní pfiedák Ivan Hudec (zleva) a vedoucí úseku Roman Gajzdica. Îádná sranda to podle hlavního pfiedáka Hudce na III. patfie nebyla. Stejnû jako nedávno parta paskovsk ch pfiípraváfiû Petra Plaãka pfii svém standardu, tak i chlapi z T6 potfiebovali znaãné mnoïství trhaviny. Tolik, Ïe to neb vá v rubání obvyklé. Pfii pfieklápûní jsme stfiíleli i sto dûr za den. Metr postupu, sedmdesát kilo stfieliva. A tûch metrû bylo devût, poznamenal Hudec. Hodnû dobrá osádka, vedoucí úseku Roman Gajdzica. Na deset dnû museli dokonce vysadit. Nejprve kvûli poru e skipu a poté se objevila frontální tektonika. Musel následovat pfiekliz a zmínûné trhací práce ve velkém. Nakonec se situace ustálila a vy lo jim, Ïe prakticky urazili dennû bez dvou centimetrû tfii metry. Celkem kolektiv postoupil ve sloji ostravského typu o prûmûrné mocnosti 100 aï 120 centimetrû o 92,5 metru Jsou to dfiíãi a mají zájem, hlavní pfiedák Ivan Hudec. Na poslední ichtû pfied dosa- Ïením standardu jsme vûdûli, Ïe bude sezení u závodního, kafe, fiízek konstatoval Hudec. TotéÏ vycházelo i v Gajdzicov ch tabulkách. To byla sobota 2. února 2008, pfiiãemï svûj v kon vyhlásili 3. prosince ByÈ od zaãátku tu ili, Ïe je to na plakát, nepofiádali kvûli tomu po metrech odrubané plochy oslavy. Pr bude staãit, kdyï chlapûm rozdûlí tûch osmdesát tisícovek, které dostali kromû gratulací od vedení achty. TEXT A FOTO: Radek Luk a

3 14. února 2008 Z OKD 3 Technici se zakousli do problému a vyfie ili jej MoÏnosti skipokomplexu Dolu âsa rostly spolu s vy ími poïadavky na tûïbu DÒL âsa (bk) PoÏadavek na v razné zv ení kapacity tûïních zafiízení na skipu závodu Jan Karel Dolu âsa v Karviné bez nákupu nov ch strojû a celkové rekonstrukce skipokomplexu se pûvodnû jevil jako tûïko provediteln, ne-li pfiímo nereáln. Pak se ale technici do problému zakousli a v sledek pfiedãil oãekávání. Potfieba zv ení kapacity Potfiebu zv ení kapacity skipu âsa 3 vyvolalo spojení Dolu âsa s Dolem Doubrava a následn zámûr pfievést ve keré tûïby z Doubravy na karvinsk závod Jan Karel, popisuje situaci vedoucí revizní technik Dolu âsa Dalibor Koneãn. To se psal konec 90. let minulého století a v chozí podmínky nebyly nikterak rûïové. TûÏní zafiízení âsa 3/1 a âsa 3/2 na skipové vûïi byla instalována v letech 1968 a 1974 a byla projektována na 16, respektive 16,8 tuny surové tûïby pfii dopravní rychlosti 16 m za vtefiinu. I pfies nûkteré úpravy realizované v roce 1981 skuteãná dosahovaná tûïba na jednu nádobu byla 14,5 tuny a pfii prûmûrném poãtu 23 skipû za hodinu dosahovala denní kapacita vytûïení za 18 hodin provozu maximálnû 12 tisíc tun surové tûïby, vysvûtluje Dalibor Koneãn. Nov poïadavek znûl na zvût ení této kapacity na minimálnû 14,5 tisíce tun, pfii zachování estihodinové doby vyãlenûné na kontrolu a údrïbu tûïních zafiízení a zejména zv ení provozní spolehlivosti. lo tedy o nav ení dosahované skuteãnosti o více neï 20 procent. A to uï byl pofiádn ofií ek. Zku enosti z Polska Zmûnu v nahlíïení na podstatu problému pfiinesly zku enosti z Modernizace skipokomplexu v roce 2007 TûÏní stroj 3/2 V mûna tfiecího kotouãe Modernizace brzdového systému Rekonstrukce olejového mazání loïisek V sypná stanice V mûna elektropneumatick ch ventilû vãetnû ventilov ch skfiíní Plnicí stanice V mûna válcû a svisl ch uzávûrû odmûrn ch zásobníkû ã. 1 a 2 vãetnû ocelové konstrukce Jáma a její vybavení Periodická v mûna v stroje v jámû MontáÏ nového potrubí odpadní vody Pro srovnání pohled na tûïní stroj pfied modernizací a po ní. Jednou z akcí, realizovan ch vloni na tûïním stroji skipu âsa 3/2, byla rekonstrukce brzdového systému. FOTO: Bohuslav KrzyÏanek FOTO: Dalibor Koneãn polského dolu Bogdanka, kde bylo obdobné dvojãinné skipové tûïní zafiízení s dopravní rychlostí a dráhou provozováno s hodinovou kapacitou 30 cyklû. Na základû zji tûn ch poznatkû pfiistoupili technici k detailní anal ze celého tûïního zafiízení na skipu âsa 3. Rozbory byly provedeny v letech 2001 a 2002 a zúãastnili se jich jak zamûstnanci dolu, tak odborné firmy a specialisté. Jejich v sledky ukázaly na nutnost obnovy ãásti tûïního zafiízení, ale rovnûï konkretizovaly moïnosti zv ení kapacity cestou postupn ch úprav v ãasovém horizontu nûkolika let. K Ïen efekt mûlo dát napfiíklad zkrácení tûïebního cyklu ze 144 na 120 sekund, uvedení do souladu uïiteãn ch objemû odmûrn ch zásobníkû a tûïních nádob, zavedení optimalizace plnûní odmûrn ch zásobníkû v návaznosti na mûnící se sloïení tûïiva nebo zámûna opotfieben ch W-L mûniãû za statické tyristorové mûniãe. Správná cesta Rozhodující ãást prací spojen ch s procesem postupné modernizace skipokomplexu âsa 3 byla realizována v letech 2003 a 2004 a pozdûji v letech 2006 a Skuteãné v sledky potvrdily správnost nastoupené cesty. UÏ k poslednímu dni ãervna 2004 bylo moïné ukonãit provoz tûïních zafiízení Doubrava I a soustfiedit ve kerou tûïbu na skipokomplex âsa 3 na závodû Jan-Karel. Napfiíklad 10. února 2006 dosáhla denní tûïba na skipu tun surové tûïby, to znamená, Ïe byla o více neï 4 tisíce tun vy í od pûvodního poïadavku. Pfiedstavovalo to celkem 1063 skipû pfii prûmûrném plnûní 17,6 tuny na skip, upfiesàuje Dalibor Koneãn. K dne nímu dni se realizace v stupû celého procesu promítla zejména do zv ení hodinové kapacity tûïení z 23 na 30 skipû na jedno tûïní zafiízení, zv ení hodinové tûïby z 334 tun na 500 tun, a do zv ení plnûní dopravních nádob z pûvodních 14,5 tuny na 18,6 tuny na skip v roce 2005, to znamená o 28,3 procenta. Vedle zv ení kapacity tûïení bylo navíc docíleno nejen zv ení provozní spolehlivosti skipokomplexu jako celku, ale také sníïení energetické nároãnosti na jednu tunu surové tûïby ze 4463,8 kwh na 1000 tun v roce 2000 na 3517,6 kwh na 1000 tun v roce Pfiedstavuje to úsporu ve v i 21,2 procenta spotfieby, a tedy i nemal ekonomick pfiínos. Bohuslav KrzyÏanek Tabulka úspor elektrické energie Spotfieba elektrické energie Surová PrÛmûrná SKIPOVÉ TùÎENÍ tûïba spotfieba elektr. energie ROK TS âsa 3 TS DO I Celkem (JAN-KAREL) (DOUBRAVA) DÛl âsa na surovou tûïbu MWh MWh MWh tuny kwh/1000 t , , , , , , ,00 LoÀské investice pfiinesly více bezpeãnosti Pokraãování ze strany 1 Technologické dodávky ve stavbách v dole i na povrchu v objemu 111,3 milionu Kã pfiedstavovaly dodávky a montáïe strojního a elektrozafiízení pro zaji tûní tûïební a dopravní kapacity v dole, dodávky pro v stavbu a rekonstrukce stávajících zafiízení pro úpravny uhlí, dodávky pro rekonstrukce a modernizace energetick ch provozû na ãinn ch dolech i nedûlních VOJ V kategorii strojû a zafiízení samostatnû pofiizovan ch v celkovém objemu 1 290,1 milionu Kã byly realizovány nákupy hfieblov ch a pásov ch dopravníkû, modernizace porubov ch mechanizovan ch v ztuïí, dob vací a razicí techniky, nákupy kompaktních kompresorû, nákupy dopravní techniky, elektrozafiízení, ãerpací, vrtací a bezpeãnostní techniky. Dále byly realizovány nákupy zafiízení pro modernizaci povrchov ch energetick ch provozû v poãetní a komunikaãní techniky. Klimatizace pro âsm Jednou z chystan ch investic je vybudování centrální klimatizace na Dole âsm. Smlouva na zakázku ve v i kolem 400 milionû korun, která bude realizována v letech 2008 aï 2010, byla podepsána jiï loni. Cílem je zlep ení klimatick ch pomûrû na Dole âsm vãetnû fie ení této problematiky v 5. kfie Dolu Darkov. POP 2010 V roce 2008 bude zahájena obmûna souãasné technologie v oblasti dob vání a raïení jako nikdy v minulosti OKD. Po jejím dokonãení v roce 2009 dojde ke kvalitativnímu zefektivnûní procesu dob vaní a raïení, kter bude mít pozitivní dopady jak do produktivity práce, tak zlep ení bezpeãnosti a hygieny práce na dûlních pracovi tích. Pro úspû n nájezd moderní technologie je tfieba zvládnout nároãnou organizaci vybavování, soustfiedit se na intenzivní za kolení tak, aby nájezd tûïebních kapacit s nov mi technologiemi probûhl hladce v plánovan ch termínech. Ing. Jan Matula, technick fieditel OKD Ve velínû v sypné stanice mají nejmodernûj í v poãetní techniku. FOTO: DÛl Lazy Obnova po 26 letech provozu KARVINÁ (uzi) Po 26 letech nonstop provozu to pfii lo. DÛl Lazy rekonstruoval a modernizoval v sypnou stanici v du né jámy ãíslo 6. Prostû doslouïila. Za tu dobu jí pro lo více neï padesát milionû tun tûïiva, fiekl vedoucí povrchov ch sluïeb Václav Janek. Pfiípravné práce probíhaly cel rok, závûreãné pfiepojení a funkãní odzkou ení si nechali na volnûj í dny bûhem vánoãních svátkû. Pfii loàské lazecké nejzásadnûj í rekonstrukci tam dali piãkové elektrotechnické, fiídící a elektropneumatické prvky vãetnû v poãetní techniky. Podle Janka v sypnou stanici pouïívají od prázdnin 2007 také pro ãást tûïby karvinského Dolu âsa.

4 4 Za branami OKD Z filmû pfie li na digitály V hornické nemocnici modernizovali rentgenové pracovi tû KARVINÁ Desetkrát men í dávka záfiení, digitální forma snímkování, snadná úprava i nakládání s daty. To jsou tfii hlavní pfiednosti modernizovaného RTG pracovi tû Karvinské hornické nemocnice. Investice do techniky a pfiístrojû za pfiibliïnû deset milionû korun pfiinese vût í komfort pacientûm i personálu a v neposlední fiadû se projeví kladnû i na Ïivotním prostfiedí. Zjednodu enû fieãeno je to jako s foèákem na klasick film a souãasn mi digitály, vysvûtlovaly Jana Smrãková a Silvie Valová, sestfiiãky s funkcí radiologick ch asistentek. Vy etfiení probíhá tak, jak jsme léta zvyklí, jen s jin mi a etrnûj ími pfiístroji. To hlavní je, Ïe se nemusí vyvolávat ãerná cedule s rentgenov m snímkem. Taky uï s nimi nikdo nebude chodit pod païí. V echno je v poãítaãi, dá se to posílat elektronickou zabezpeãenou cestou napfiíklad mezi jednotliv mi klinikami nebo i do jiného zdravotnického zafiízení popisovaly operátorky. Zásadní novinkou je i to, Ïe s digitálním snímkem se dá dále pracovat, upravovat ho, kdyï se nevyvedl. Zatímco ty klasické se musely dûlat znovu. Tedy radiaãní Silvie Valová pfiedvádí rozdíl mezi klasick mi a digitálními rentgenov mi snímky. zátûï pro pacienta odpadá! Lékafi uï nepotfiebuje pfiipevàovat rentgeny na osvûtlenou tabuli, staãí mu najít pfiíslu n soubor v poãítaãi. UmoÏÀuje to systém archivace a pfienosu obrazov ch dat zvan PACS. Skigrafické pfiístroje teì mají v Karvinské hornické nemocnici dva, k tomu zafiízení naãítající záznamy z kazet rovnou do poãítaãe. Z bûïného provozu by tak mohly ãasem zmizet klasické filmové materiály, fiekla její mluvãí Helena Baronová. PouÏívat by pfiestali také chemikálie potfiebné pro star vyvolávací proces. Právû to pfiedstavovalo jistou ekologickou zátûï. TEXT A FOTO: Radek Luk a LISTÁRNA Na kaïdé nové ãíslo Horníka se doslova moc tû íme a celé jej pfieãteme. Pro cel okres Ostrava i Karviná je pfiínosem, a proto jej vydávejte v této kvalitû i dále. Otiskovi z Orlové Dûkujeme, z takov ch dopisû a û máme velkou radost. Dávají nám energii do dal í práce... Pfiivítal bych drobné informace o hornictví ve svûtû, napfiíklad kolik se kde tûïí, nejvût í doly, nové technologické celky a stroje nasazované ve svûtû, pfiípadnû rûzná nej ve svûtû hornictví. Ladislav Urbanãík, závod Fren tát Dobr nápad! Na nûãem podobném uï pracujeme, chceme vyuïít napfiíklad zku enosti nov ch mana- ÏerÛ OKD, ktefií procestovali achty na celém svûtû. ZároveÀ vyz váme v echny ãtenáfie pokud máte díky sv m pracovním kontaktûm k podobn m informacím pfiístup, rádi je vyuïijeme. 14. února 2008 Úvodníky jsou velmi dobr nápad. Internetové stránky také ãtu v poãítaãi doma, ale zatím mám na tûstí pfiístup i k novinám... Pfieji redakci hodnû úspûchû! Svatava Ja ková, VOKD archiv Vûfiíme, Ïe vám úvodníky neboli sloupky manaïerû umoïní trochu nahlédnout pod pokliãku toho, co se dûje a pfiipravuje na fieditelství spoleãnosti OKD... Dûkujeme za pfiání. VáÏená redakce, pfiidal bych názory havífiû svobodné a necenzurované. Napfiíklad k problematice svého pracovi tû a OKD jako takového: Co zlep it, jak to udûlat, proã to a ono... JenÏe se obávám, Ïe je málo lidí, ktefií si stojí za sv m slovem z obavy o funkci a nakonec i zamûstnání. Jan Meloun, DÛl Lazy Tato listárna vznikla právû proto, abychom mohli názory havífiû i dal- ích zamûstnancû zvefiejnit. Tû íme se, Ïe si budete stát za sv m slovem. Odpovûdi pfiipravil pfiedseda v konné redakãní rady Horníka Vladislav Sobol. Své dotazy, které se t kají Horníka nebo spoleãnosti OKD, mûïete posílat na OKD, a. s. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku DÛl âsa R36/7 Rentgen má desetkrát men í dávku záfiení neï ty staré. Vtipy, tipy na akce a historie OKD V sledky ankety o nejpopulárnûj í rubriku OSTRAVA (vs) Takov zájem jsme rozhodnû neãekali do redakce se nám vrátilo 513 vyplnûn ch anketních lístkû. Jednoznaãn mi vítûzi se staly rubriky vtipû a tipû na akce, hlasovali jste také pro dal í pokraãování (a roz- ífiení) ãlánkû o historii OKD i pro zachování bezplatné inzerce pro zamûstnance. Digitální rentgenov snímek v detailu, hrudník. Tû í nás, Ïe Ïádná rubrika úplnû nepropadla, i nejménû populární komerãní inzerce, sudoku a horoskopy mají své stálé ãtenáfie. Ale je jich ménû, proto budou tyto rubriky postupnû dostávat ménû místa. Naopak na ty nejoblíbenûj í se zamûfiíme je tû více a budeme se snaïit je postupnû vylep it. âteãka, kterou se vyvolávají snímky. Dûkujeme za va e cenné námûty. Na í malou odmûnou je slíbená kniha Ostravaci v em, kterou vyhrávají tito vylosovaní úãastníci ankety: Bfietislav Ungermann, DÛl Darkov Jifií Pokorn, DÛl Paskov Václav Bafiina, DÛl Lazy ul. âs. armády 1, Karviná-Doly vyhla uje v bûrové fiízení na akce ZNHâ Demolice 15 objektû v k. ú. Doubrava u Orlové a Horní Lutynû Zájemci, hlaste se písemnû do do hod. Kontaktní osoby: Ing. Libor Dluho, tel.: Jan Wasniowski, tel.: % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vtipy Tipy na akce Historie OKD Inzerce zdarma Sport Listárna Kfií- Ïovka Recepty Citáty Horoskopy Sudoku ANO NE Komerãní inzerce OKD, a.s., Zásobování vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSâ vyhla uje v bûrové fiízení na Opravu kle tí drapáku na kulatinu provoz PILA-SALMA Kontaktní osoba pro zaslání v zvy: Ing. Roman Wojnar, tel.: Kont. osoba ve vûcech technick ch: Ing. Jaroslav Feber, tel.: R35/7

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...ví, Marie, jak je rozdíl mezi dárcem krve a zákonodárcem? Jedni krev dávají a druzí krev pijí... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Podle nepfieberného mnoïství pfiíspûvkû je zfiejmé, Ïe fotky s tematikou nejlep ího pfiítele ãlovûka jsou vám velice blízké. Mnohé pfiímo korespondovaly s obsahem dne ní stránce ã. 9 vûnované zlatavému moku. V herci stokorunové odmûny jsou: Marcela Pastorková z Ostravy-Zábfiehu, Zdenûk Ondra z Ostravy a Pavel Chudaniã z Havífiova. Doufáme, Ïe vítûzné texty, které uvefiejàujeme pod soutûïní fotografií z minulého ãísla, vás pobaví stejnû jako nás. Dne ní soutûïní fotografie zachycuje velmi reáln úkaz dne ní doby, ale vûfiíme, Ïe i v ní najdete komiãnost, a k nám do redakce za lete vtipné a v stiïné texty. Uzávûrka soutûïe je v úter 19. února Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , nebo em: SoutûÏní foto ã. 6 Tak to je ten psí Ïivot! Ani na Silvestra mi nedali dvanáctku! (mp) Od Nového roku musím taky dávat tfii desítky pfii kaïdé náv tûvû veterináfie! (zo) No nazdar, po tfiech pivech nemám opici, ale vidím psa (pch) Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 7 zvefiejníme v pfií - tím ãísle. SoutûÏní fotografie ã. 7 Îivot svázan s havífiinou! Aktivní vyslouïilec z,franti ka Jan BardoÀ oslavil 80. narozeniny HORNÍ SUCHÁ Nespoãet b val ch kolegû, zástupci obce i nûkdej í vedení z dolû. Ti v ichni gratulovali Janu BardoÀovi z Horní Suché k v znamnému jubileu 5. února 2008 se doïil osmdesátky. To se sice po tûstilo ãi po tûstí nejednomu penzionovanému havífii, ale tento pán není jen obyãejn vyslouïilec ze achty. Aktivnûj ího udrïovatele hornick ch tradic v jeho vûku by v okolí pohledal. Jsem havífi a kdo je víc? Nikdy jsem nebyl zastáncem tohoto hesla. Pracoval jsem dobfie pro sebe, pro svou rodinu, nechal se sly et ãerstv osmdesátník, jemuï neznal mûïe klidnû hádat i o patnáct let ménû. Narodil se na Karvinsku a prakticky cel jeho Ïivot je svázan s hornictvím a hlavnû achtou Franti ek (nebo také Gottwald). Fáral tam 31 let a brzy to bude stejn ãas, co je na povrchu. Mám pln invalidní dûchod, na ãtvrt, nejvy í, stupeà zaprá ení plic, vysvûtloval BardoÀ, kter rozhodnû nepatfií k papuãov m penzistûm. To by sotva mohl 16 rokû éfovat Klubu hornick ch dûchodcû Dolu Franti ek, hrát v Májováku, zasedat v Koordinaãním v boru dûchodcû OKD a zafiizovat b val m havífiûm setkání, zábavy ãi spoleãenské veãery. Zachránil jim i místní kulturní dûm. Sedûli zme minuly patek Na Upadnici a sledovali to volebni drama na praïskim Hradû. Zhodli zme se, Ïe to bylo lep i niï filmy s Funésem o ãetnikach ãi blaznive stfiely s Nielsenem. Samo, Ïe dûni na obrazovce zme pfiesnû podle stranicke pfiislu nosti patfiiãnû komentovali. Modry ptak Jifiik nadaval pfies televizni obrazovku ni enem Paroubkovi, ale aji nam v hospodû, Ïe zme nedemokratiãti hajzli, kefii necèa tradiciju! Myslel tym to, Ïe zme teï schvalovali vefiejnu volbu prezidenta. Byl ale proti cele hospodû tak sam, jak jeho rodna ODS v parlamentû, ale oba trvali slepû na svojim! KdyÏ potym zeleny Bursík ãital svûj projev, byl Jifiik jak smyslu zbaven. Tajak Klaus se Èukal na ãelo, chvilami blednul, chvilami rudnul ku velké srandû cele hospody. To same se opakovalo, kdyï ãitala svuj projev Kaãenka au, au, au, jak fiikame pani Jacques. V jednym sem mu ale musel daè zapravdu: namisto aby vychvalovali svojiho kandidata, kopali hlavanûhlava do Klausa. A to by se robiè nûmûlo. KdyÏ sem to dal nahlas najevo, schytal sem to od Îivot ãerstvého osmdesátníka Jan Bardonû z Horní Suché A jeho pohled na hornickou profesi dnes? BohuÏel to uï není prestiïní povolání. Mladí lidé se do nûho nehrnou. Nemáme Ïádn dorost, chybí uãili tû, není kontinuita posteskl si star havífi, jenï má i doma kahany, mundury a dal í relikvie. I jejich klub se smrskl pod pût stovek ãlenû, pfiiãemï v nejlep ích letech jich mûl bezmála tisícovku. Málo achet, mal pfiísun dûchodcû, konstatoval. ipka ukazuje Jana Bardonû mezi kolegy od záchrann ch sborû. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK vejnarovske koalice aji ja! Ty se fakt mysli, Ïe Klaus neni arogantni, sebestfiedny, euroskepticki, ani minimalnû zvla tni s tym svojim nazorem na otûplovani Zemû? zeptal se mû socan Antek. To v ecko isto je, ale ãekal bych od kvalitniho politika, za jakeho se Bursík povaïuje, Ïe budû pfiedev im chvaliè pfiednosti svojiho favorita! PomluvaÈ a pluvaè kolem sebe, to umi kajjaka baba, ale naznaãiè inu alternativu a zduvodniè ju, to je pfieci enem ine kafe!, ni?! trval sem na svojim. Ale stejnak: trefil teho Va ika pfiesnû! nûdal se Antek. Atmosfera hustla na Hradû aji Na Upadnici. KdyÏ bylo sly eè Topolanka, jak mluvi o prdeli, kfiiknul cosik Antek na Jifiika, tyn ho chytnul pod krkem a uï se divali z oka do oka a funûli pfii tym tajak psi Jsme na nûj moc py ní. V obci, kde se skoro sto let tûïilo uhlí, jsme rádi, Ïe je tady tak ãinorod ãlovûk, uvedl místostarosta Josef Îerdík. Jubilant BardoÀ podle nûho stál pfii sametové revoluci u zaloïení místního Obãanského fóra a zaslouïil se o i znovuoïivení Horní Suché, kdyï pfiestala b t ãástí Havífiova. Klub hornick ch dûchodcû Dolu Franti ek je pak nejpoãetnûj í organizací v obci. TEXT A FOTO: Radek Luk a Léta BardoÀova: vyuãen kováfi-podkováfi v roce 1942 poprvé fáral jako vozaã v roce 1948 nástup na vojnu k PTP v roce 1950 z armády ode el, upsal se na achtu dûlal vozaãe, zámeãníka ãi v rubání záchranné sbory posílil v roce 1956 ãetafi u poïáru na Dukle v roce 1961 závodní inspektor práce v roce 1968 za normalizace ho poslali do rubání nepracoval jinde neï na Franti ku pln invalidní dûchod od roku 1979 hrával na tubu v orchestru Májovák aktivní v akcích vyslouïil ch havífiû éfoval Klubu hornick ch dûchodcû jmenován jeho ãestn m pfiedsedou Ta kafiica na Hradû i v hospodû pfii bitce. Na ãesti ale ta fra ka v televizi skoàãila a zaãlo se hlasovaè. Jifiik z Antkem naraz sedûli vedle sebe jak pfiibiti a z vyvalenymi oãami sledovali, co se robi. KdyÏ Ïaden kandidat nûvyhral ani ve druhim kole, li zme dom s tym, Ïe se v sobotu dopolednû zejdûm Na Upadnici znova. Îe se aspoà staãime vypiè pivko pfied obidem. EnemÏe na i zakonodarci zas nûzklamali. NiÏ se rozhupali ku volbû, byli zme uï zas kaïdy doma. A tak nûvim, jak to kery u obida s tu svoju proïival. U nas byl klid. Mafia se enem smjala tymu tyatru a pravila, Ïe je rada, Ïe ja mezi tymi a kami nûsem. Bo, jak pravila, se vrypnu do kaïde dupy. V pondûli v hospodû uï zas polityka nikeho nûzajimala. A tak mûl slovo hlavnû Erìa, kery valil frk za frkem. Libil se oto tyn: Sedi chlop u sexuologa a stûïuje se na pohlavni Ïivot s manïelku:,je to fádní a nudné!,a co tfieba orální sex? pta se dochtor.,toho se Ïena títí!,ale vïdyè to lze zpfiíjemnit tfieba ãokoládou nebo lehaãkou...,tak to zme jednou zkusili!,no, a??,dûcka byly rychlej í! Fajne, ni? TuÏ zdafi buh, va Lojzek

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce.

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 13 Bowlingov turnaj pokraãuje. Pfiijìte do heren vãas. strana 7 DNES V HORNÍKU Tvofiíme v born t m PRAHA Generální

Více

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích.

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 29. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 22 Orlov tí se bavili pod patronátem OKD strana 4 DNES V HORNÍKU Poslanci mezi havífii KARVINÁ V dubnu a kvûtnu

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více