zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek ! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve vestibulu závodu Stafiíã Dolu Paskov visí blahopfiání pro v ech 136 chlapû z kolektivu hlavního pfiedáka Ivana Hudce a vedoucího úseku Romana Gajdzici. Ti naplnili standardní v kon tím, Ïe v prûbûhu 31 provozních dní odtûïili kubíkû. str. 2 Technici problém vyfie ili DÒL âsa Zv it kapacitu skipov ch tûïních zafiízení závodu Jan Karel Dolu âsa bez nákupu nov ch strojû a celkové rekonstrukce skipokomplexu se zdálo nereálné. Pak se ale technici do problému zakousli a v sledek pfiedãil oãekávání. str. 3 V sledky ankety Horníka OSTRAVA Z vyplnûn ch anketních lístkû, které byly zafiazeny v Horníku ã. 5, vyplynulo, Ïe nejoblíbenûj ími ãtenáfisk mi rubrikami jsou vtipy, tipy na akce a ãlánky o historii OKD. Tfii úãastníky ankety jsme vylosovali. âeká na nû odmûna. str. 4 Máme novou Listárnu OSTRAVA Námûty, pfiipomínky, doporuãení, zku enosti, dotazy, v e, co se t ká Horníka nebo spoleãnosti OKD tím v ím mûïete obohatit na i novou rubriku nazvanou Listárna. Pi tû na ovou adresu: str. 4 Na e dechovka v San Remu SAN REMO Brava! Brava! To provolávaly davy náv tûvníkû kvûtinového festivalu v San Remu pfii nedávném vystoupení Hornické kapely Dolu Darkov a maïoretek Dixi. str. 6 Jsme,dvanáctkov region OSTRAVA Pivo patfií k havífii po ichtû podobnû jako tfieba helma se svítilnou na ichtû. A my len je pfiitom poctiv leïák.. Obliba 12 piva má v regionu historické kofieny, i díky havífiûm. str. 9 Bezpeãnost na prvním místû! Politika spoleãnosti OKD v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví OSTRAVA Tuny vydobytého uhlí ani hospodáfiské v sledky, o kter ch jsme vás informovali v minulém ãísle, se nedají srovnávat s hodnotou zdraví a lidského Ïivota. Jsme si vûdomi v ech rizik vypl vajících z nároãné práce pod zemí, kde je dûleïitá kaïdá maliãkost a zdánlivû nepodstatn detail. Bezpeãnost a zdraví zamûstnancû jsou pro spoleãnost OKD na prvním místû. Vstup do roku 2008 je bohuïel poznamenán smrteln m úrazem zamûstnance dodavatelské organizace na Dole âsa, o kterém jsme jiï informovali. NemÛÏeme b t spokojeni ani s poãtem pracovních úrazû, kter je za mûsíc leden vy í neï v roce pfiedcházejícím. DosaÏené pfiíznivé v sledky v roce 2007 na poli bezpeãnosti práce a provozu v na í spoleãnosti byly poznamenány ãtyfimi smrteln mi úrazy na ich kmenov ch zamûstnancû. Tyto smrtelné úrazy nemûly hornick charakter, neovlivnila je pfiíroda. Pfiíãinou bylo chybné jednání samotn ch postiïen ch, ktefií se pohybovali v ohroïeném prostoru, poru ili bezpeãnostní pfiedpisy a provozní dokumentaci. lo pfiitom o zku ené pracovníky s vysokou kvalifikací. Loni zaznamenáno ménû mimofiádn ch událostí Poãet mimofiádn ch událostí loni v raznû poklesl (o 40 %) a nebyl pfii nich zaznamenán Ïádn pracovní úraz. Pfies rozsáhlou prevenci v oblasti samovznícení uhlí nejsou v sledky vïdy adekvátní vynaloïen m prostfiedkûm, ztrátám v tûïbû a blokování uzavfien ch mechanizovan ch v ztuïí. Této oblasti musíme i nadále vûnovat zv enou pozornost. Záchranáfii Hlavní báàské záchranné stanice v Ostravû pfii v cviku v d mnici cviãí v novém d chacím pfiístroji BG4. Ten je mj. vybaven reflexními body, které i za ztíïené viditelnosti odráïejí svûtlo a zv razàují pfiítomnost pracovníka. FOTO: HBZS Jednotlivé dûlní VOJ si v oblasti bezpeãnosti práce a provozu stanovily konkrétní cíle pro sníïení úrazovosti i mimofiádn ch událostí. Byla zavedena napfiíklad pravidelná denní desetiminutová kolení zamûstnancû na zaãátku smûny, jsou vyhla ována bezpeãnostní hesla t dne, pofiádány soutûïe o bezpeãné pracovi tû a dal í aktivity k vy í zainteresovanosti v ech zamûstnancû na plnûní stanoven ch cílû. Myslíme si, Ïe jakákoliv aktivita v oblasti bezpeãnosti práce je pfiínosem pro na i spoleãnost. DÛleÏitá je informovanost zamûstnancû a prevence Je tû dûslednûji se proto musíme zamûfiit na informovanost na ich zamûstnancû na v ech pracovi tích OKD o v voji a zásadách bezpeãnosti práce na jednotliv ch dûlních závodech i v celé spoleãnosti. DÛle- Ïitá je otevfiená komunikace zaloïená na ovûfieném podávání potfiebn ch informací, které se problematiky bezpeãnosti a hygieny práce t kají, stejnû jako informovanost o pfiíãinách vzniku závaïn ch událostí. Musíme spoleãnû zajistit vy í úroveà povûdomí o principech ochrany zdraví a také o bezpeãnostní a protihavarijní prevenci u kaïdého jednotlivce, aby chránil zdraví své a sv ch spolupracovníkû. (ps, vs) Podrobnûji k tématu na str. 2 LoÀské investice pfiinesly více bezpeãnosti OKD v roce 2007 meziroãnû zv ila investice na 2,07 miliardy korun OSTRAVA Spoleãnost OKD loni investovala 2,075 miliardy korun, pfiibliïnû o 3 procenta více neï v roce Dnes mûïeme fiíci, Ïe zámûry pro rok 2008 budou nejen navazovat na minulá období, ale tím, Ïe bude realizován POP 2010 nákup dob vacích a razicích komplexû, jak jsme vás jiï informovali, dojde ke zcela zásadní zmûnû souãasného trendu investic. Kromû dodávek komplexû v rámci POP 2010 budou v roce 2008 pokraãovat akce související se zpfiístupnûním nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole V rámci POP 2010 budou pro doly OKD nakoupeny moderní v konné dob vací a razicí komplexy. Darkov, otvírka 11. kry na Dole âsa a otvírka 112. sloje na Dole Paskov. Dal í v znamnou akcí bude zahájení generální rekonstrukce jemné úpravny na Dole âsm, která bude probíhat do konce roku V kategorii strojû a zafiízení samostatnû pofiizovan ch budou realizovány nezbytné nákupy hfieblov ch a pásov ch dopravníkû, dob vacích kombajnû a modernizace mechanizovan ch v ztuïí. Hlavní oblasti investic v roce 2007 DÛlnû stavební práce v objemu 460,2 milionu Kã byly zamûfieny pfieváïnû na otvírkové práce, tj. raïby pfiekopû a chodeb za úãelem zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, v stavbu prostorov ch dûlních dûl ãerpací stanice vãetnû Ïumpovních pfiekopû, remízy lokomotiv, skladi tû v bu nin a technické zhodnocení jam. Povrchové stavební práce v objemu 185,7 milionu Kã byly rozhodujícím podílem realizovány v úpravárensk ch programech u v ech ãinn ch dûlních VOJ, dále na realizace akcí v energetick ch i strojních provozech u dûlních a nedûlních VOJ a ve stavbách pro zv ení bezpeãnosti a ochrany majetku, na ochranu a zlep ení Ïivotního prostfiedí, modernizace rehabilitaãního zafiízení. Pokraãování na stranû 3

2 2 Z OKD 14. února 2008 ÚVODEM VáÏení spolupracovníci, v tomto ãísle Horníka hodnotíme investiãní aktivitu spoleãnosti OKD v roce Pro nezasvûcené jsou to jen suchá ãísla. Vût ina z vás ale dobfie ví, o co jde. S nûkter mi z investic jste se jistû setkali také na va ich pracovi tích a pevnû vûfiím, Ïe vám pomohly pfii zlep ování efektivity i bezpeãnosti va í práce. Díky nové dob vací a razicí technice se OKD zafiadí mezi nejlépe vybavené tûïební spoleãnosti v Evropû. Na ím hlavním cílem pfii pofiizování nov ch investic je to, aby to byly moderní stroje, stavby ãi technologie. Jen se piãkovou technikou totiï mûïeme dosáhnout stanoven ch cílû aè uï ve v robû a produktivitû, nebo ve zvy ování bezpeãnosti a hygieny práce. Jsem pfiesvûdãen, Ïe za necelé dva roky budeme v tomto smûru je tû dále. Dob vací a razicí technologie, které pofiídíme pro v echny doly v rámci projektu POP 2010, patfií k nejmodernûj ím v oboru a díky jejich pouïívání se zafiadíme mezi nejlépe vybavené tûïební spoleãnosti v Evropû. I pro vás ostatní, ktefií nebudete pracovat právû na tûchto technologiích, mám dobrou zprávu. Investiãní program OKD bude kromû realizace POP 2010 soubûïnû pokraãovat také modernizací dal- ích dûlních i povrchov ch provozû. Tû ím se, Ïe v sledky tûchto projektû jiï brzy v ichni poznáte doslova na vlastní kûïi. Jan Matula, technick fieditel OKD Zásady bezpeãnosti v OKD, a. s. OKD chce problematice bezpeãnosti a hygieny práce vûnovat maximální pozornost DodrÏovat v echny zákony, vyhlá ky, nafiízení a dal í ustanovení, jeï souvisejí s bezpeãností práce a ochranou zdraví pfii práci. Vyhledávat, vyhodnocovat a eliminovat potenciální nebezpeãí s ohledem na rizika ohroïení Ïivota a zdraví zamûstnancû. Systematicky monitorovat fiízení bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Pofiizovat nové technologie pfiedev ím s ohledem na zaji tûní bezpeãnosti zamûstnancû a sniïování míry rizika pfii práci. Zvy ovat vnímavost v ech zamûstnancû na rizika vãetnû odpovûdnosti za svou vlastní bezpeãnost a za bezpeãnost spolupracovníkû. Spolupracovat s odborov mi orgány pfii zaji - Èování úkolû v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, zároveà spoleãnû usilovat o dodrïování povinností zamûstnancû vypl vajících ze zákoníku práce, kolektivní smlouvy a bezpeãnostních pfiedpisû. Na základû v sledkû plnûní politiky bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci hledat dal í moïná zlep ení. Pracovní pomûcky dûlních zamûstnancû jsou opatfieny reflexními samolepkami, které v raznû zviditelàují jejich uïivatele. SNÍMKY: HBZS Pro naplnûní cílû OKD v oblasti bezpeãnosti práce se zamûfiíme na tyto úkoly: 1. Modernizovat v robní zafiízení spoleãnosti. Pfii nákupu nov ch technologií upfiednostàovat dodavatele, ktefií splní nejpfiísnûj í poïadavky na bezpeãnost. 2. Zapojit v echny zamûstnance do fie ení otázek bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. KaÏd pracovník maximálnû dbá o svou vlastní bezpeãnost, o své zdraví a o zdraví osob, kter ch se dot ká jeho jednání. V ichni zamûstnanci osobnû odpovídají za dodr- Ïování bezpeãnostních pravidel na svém pracovi ti. 3. Poskytovat bezplatnû v em zamûstnancûm osobní ochranné pracovní prostfiedky schválené pfiíslu nou autorizovanou zku ebnou. 4. Pfii v bûru dodavatelsk ch organizací klást jako jednu ze zásadních podmínek jejich schopnost dodrïovat standardy bezpeãnosti a ochrany zdraví uplatàované v OKD. 5. Stroje a technická zafiízení uvádût do provozu jen tehdy, kdyï splàují pfiíslu né pfiedpisy a zároveà po provedení pfiedepsan ch zkou ek, kontrol a revizí. 6. Systematicky vzdûlávat v echny zamûstnance. Znalost pfiedpisû bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci je souãástí kvalifikaãních pfiedpokladû kaïdého zamûstnance. 7. Vnímat odborové organizace jako rovnocenné partnery pfii realizaci bezpeãnostní politiky spoleãnosti. 8. Zkvalitnit preventivní údrïbu strojû a zafiízení, dûslednû provádût kontroly plnûní stanoven ch opatfiení v oblasti prevence rizik. 9. Pfiedvídat nová a potenciální rizika. 10. Ve v ech sv ch ãinnostech dodrïovat v echny pfiíslu né zákony, vyhlá ky a nafiízení t kající se bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Ing. Miroslav Syrov, Ing. Leo Bayer, Dr. ing. Klaus-Dieter Beck, pfiedseda KOO OKD provozní fieditel OKD generální fieditel OKD Zase bude,plakát, tu ili od zaãátku Kolektiv z rubání T6 zaskoãila tektonická porucha, ale standard nakonec byl STA Íâ A zas bude plagat, odtu il Martin Zmydloch, tajgr zámeãníkû z TûÏní 6 stafiíãské achty, kdyï hlavní pfiedák Ivan Hudec a vedoucí úseku Roman Gajdzica vyhla ovali dal í standardní v kon. Nem lil se! Ve vestibulu achty skuteãnû nyní visí blahopfiání pro v ech 136 chlapû, ktefií v porubu ãíslo v prûbûhu 31 provozních dní odtûïili kubíkû. A to jsme tam mûli, slu nû fieãeno, komplikované podmínky, nechal se sly et vedoucí úseku Gajdzica. Pozdûji to konkretizoval, Ïe rubání bylo zadupané peckama, ãili mocnost sloje 10 se ukázala jako promûnlivá. Navzdory tomu dokázali trhnout druh nejlep í v kon v mûsíci na Dole Paskov. Dennû dostali ven prûmûrnû 702 tuny jednoho z nejkvalitnûj ích druhû uhlí. Plakát je tu! U nûj hlavní pfiedák Ivan Hudec (zleva) a vedoucí úseku Roman Gajzdica. Îádná sranda to podle hlavního pfiedáka Hudce na III. patfie nebyla. Stejnû jako nedávno parta paskovsk ch pfiípraváfiû Petra Plaãka pfii svém standardu, tak i chlapi z T6 potfiebovali znaãné mnoïství trhaviny. Tolik, Ïe to neb vá v rubání obvyklé. Pfii pfieklápûní jsme stfiíleli i sto dûr za den. Metr postupu, sedmdesát kilo stfieliva. A tûch metrû bylo devût, poznamenal Hudec. Hodnû dobrá osádka, vedoucí úseku Roman Gajdzica. Na deset dnû museli dokonce vysadit. Nejprve kvûli poru e skipu a poté se objevila frontální tektonika. Musel následovat pfiekliz a zmínûné trhací práce ve velkém. Nakonec se situace ustálila a vy lo jim, Ïe prakticky urazili dennû bez dvou centimetrû tfii metry. Celkem kolektiv postoupil ve sloji ostravského typu o prûmûrné mocnosti 100 aï 120 centimetrû o 92,5 metru Jsou to dfiíãi a mají zájem, hlavní pfiedák Ivan Hudec. Na poslední ichtû pfied dosa- Ïením standardu jsme vûdûli, Ïe bude sezení u závodního, kafe, fiízek konstatoval Hudec. TotéÏ vycházelo i v Gajdzicov ch tabulkách. To byla sobota 2. února 2008, pfiiãemï svûj v kon vyhlásili 3. prosince ByÈ od zaãátku tu ili, Ïe je to na plakát, nepofiádali kvûli tomu po metrech odrubané plochy oslavy. Pr bude staãit, kdyï chlapûm rozdûlí tûch osmdesát tisícovek, které dostali kromû gratulací od vedení achty. TEXT A FOTO: Radek Luk a

3 14. února 2008 Z OKD 3 Technici se zakousli do problému a vyfie ili jej MoÏnosti skipokomplexu Dolu âsa rostly spolu s vy ími poïadavky na tûïbu DÒL âsa (bk) PoÏadavek na v razné zv ení kapacity tûïních zafiízení na skipu závodu Jan Karel Dolu âsa v Karviné bez nákupu nov ch strojû a celkové rekonstrukce skipokomplexu se pûvodnû jevil jako tûïko provediteln, ne-li pfiímo nereáln. Pak se ale technici do problému zakousli a v sledek pfiedãil oãekávání. Potfieba zv ení kapacity Potfiebu zv ení kapacity skipu âsa 3 vyvolalo spojení Dolu âsa s Dolem Doubrava a následn zámûr pfievést ve keré tûïby z Doubravy na karvinsk závod Jan Karel, popisuje situaci vedoucí revizní technik Dolu âsa Dalibor Koneãn. To se psal konec 90. let minulého století a v chozí podmínky nebyly nikterak rûïové. TûÏní zafiízení âsa 3/1 a âsa 3/2 na skipové vûïi byla instalována v letech 1968 a 1974 a byla projektována na 16, respektive 16,8 tuny surové tûïby pfii dopravní rychlosti 16 m za vtefiinu. I pfies nûkteré úpravy realizované v roce 1981 skuteãná dosahovaná tûïba na jednu nádobu byla 14,5 tuny a pfii prûmûrném poãtu 23 skipû za hodinu dosahovala denní kapacita vytûïení za 18 hodin provozu maximálnû 12 tisíc tun surové tûïby, vysvûtluje Dalibor Koneãn. Nov poïadavek znûl na zvût ení této kapacity na minimálnû 14,5 tisíce tun, pfii zachování estihodinové doby vyãlenûné na kontrolu a údrïbu tûïních zafiízení a zejména zv ení provozní spolehlivosti. lo tedy o nav ení dosahované skuteãnosti o více neï 20 procent. A to uï byl pofiádn ofií ek. Zku enosti z Polska Zmûnu v nahlíïení na podstatu problému pfiinesly zku enosti z Modernizace skipokomplexu v roce 2007 TûÏní stroj 3/2 V mûna tfiecího kotouãe Modernizace brzdového systému Rekonstrukce olejového mazání loïisek V sypná stanice V mûna elektropneumatick ch ventilû vãetnû ventilov ch skfiíní Plnicí stanice V mûna válcû a svisl ch uzávûrû odmûrn ch zásobníkû ã. 1 a 2 vãetnû ocelové konstrukce Jáma a její vybavení Periodická v mûna v stroje v jámû MontáÏ nového potrubí odpadní vody Pro srovnání pohled na tûïní stroj pfied modernizací a po ní. Jednou z akcí, realizovan ch vloni na tûïním stroji skipu âsa 3/2, byla rekonstrukce brzdového systému. FOTO: Bohuslav KrzyÏanek FOTO: Dalibor Koneãn polského dolu Bogdanka, kde bylo obdobné dvojãinné skipové tûïní zafiízení s dopravní rychlostí a dráhou provozováno s hodinovou kapacitou 30 cyklû. Na základû zji tûn ch poznatkû pfiistoupili technici k detailní anal ze celého tûïního zafiízení na skipu âsa 3. Rozbory byly provedeny v letech 2001 a 2002 a zúãastnili se jich jak zamûstnanci dolu, tak odborné firmy a specialisté. Jejich v sledky ukázaly na nutnost obnovy ãásti tûïního zafiízení, ale rovnûï konkretizovaly moïnosti zv ení kapacity cestou postupn ch úprav v ãasovém horizontu nûkolika let. K Ïen efekt mûlo dát napfiíklad zkrácení tûïebního cyklu ze 144 na 120 sekund, uvedení do souladu uïiteãn ch objemû odmûrn ch zásobníkû a tûïních nádob, zavedení optimalizace plnûní odmûrn ch zásobníkû v návaznosti na mûnící se sloïení tûïiva nebo zámûna opotfieben ch W-L mûniãû za statické tyristorové mûniãe. Správná cesta Rozhodující ãást prací spojen ch s procesem postupné modernizace skipokomplexu âsa 3 byla realizována v letech 2003 a 2004 a pozdûji v letech 2006 a Skuteãné v sledky potvrdily správnost nastoupené cesty. UÏ k poslednímu dni ãervna 2004 bylo moïné ukonãit provoz tûïních zafiízení Doubrava I a soustfiedit ve kerou tûïbu na skipokomplex âsa 3 na závodû Jan-Karel. Napfiíklad 10. února 2006 dosáhla denní tûïba na skipu tun surové tûïby, to znamená, Ïe byla o více neï 4 tisíce tun vy í od pûvodního poïadavku. Pfiedstavovalo to celkem 1063 skipû pfii prûmûrném plnûní 17,6 tuny na skip, upfiesàuje Dalibor Koneãn. K dne nímu dni se realizace v stupû celého procesu promítla zejména do zv ení hodinové kapacity tûïení z 23 na 30 skipû na jedno tûïní zafiízení, zv ení hodinové tûïby z 334 tun na 500 tun, a do zv ení plnûní dopravních nádob z pûvodních 14,5 tuny na 18,6 tuny na skip v roce 2005, to znamená o 28,3 procenta. Vedle zv ení kapacity tûïení bylo navíc docíleno nejen zv ení provozní spolehlivosti skipokomplexu jako celku, ale také sníïení energetické nároãnosti na jednu tunu surové tûïby ze 4463,8 kwh na 1000 tun v roce 2000 na 3517,6 kwh na 1000 tun v roce Pfiedstavuje to úsporu ve v i 21,2 procenta spotfieby, a tedy i nemal ekonomick pfiínos. Bohuslav KrzyÏanek Tabulka úspor elektrické energie Spotfieba elektrické energie Surová PrÛmûrná SKIPOVÉ TùÎENÍ tûïba spotfieba elektr. energie ROK TS âsa 3 TS DO I Celkem (JAN-KAREL) (DOUBRAVA) DÛl âsa na surovou tûïbu MWh MWh MWh tuny kwh/1000 t , , , , , , ,00 LoÀské investice pfiinesly více bezpeãnosti Pokraãování ze strany 1 Technologické dodávky ve stavbách v dole i na povrchu v objemu 111,3 milionu Kã pfiedstavovaly dodávky a montáïe strojního a elektrozafiízení pro zaji tûní tûïební a dopravní kapacity v dole, dodávky pro v stavbu a rekonstrukce stávajících zafiízení pro úpravny uhlí, dodávky pro rekonstrukce a modernizace energetick ch provozû na ãinn ch dolech i nedûlních VOJ V kategorii strojû a zafiízení samostatnû pofiizovan ch v celkovém objemu 1 290,1 milionu Kã byly realizovány nákupy hfieblov ch a pásov ch dopravníkû, modernizace porubov ch mechanizovan ch v ztuïí, dob vací a razicí techniky, nákupy kompaktních kompresorû, nákupy dopravní techniky, elektrozafiízení, ãerpací, vrtací a bezpeãnostní techniky. Dále byly realizovány nákupy zafiízení pro modernizaci povrchov ch energetick ch provozû v poãetní a komunikaãní techniky. Klimatizace pro âsm Jednou z chystan ch investic je vybudování centrální klimatizace na Dole âsm. Smlouva na zakázku ve v i kolem 400 milionû korun, která bude realizována v letech 2008 aï 2010, byla podepsána jiï loni. Cílem je zlep ení klimatick ch pomûrû na Dole âsm vãetnû fie ení této problematiky v 5. kfie Dolu Darkov. POP 2010 V roce 2008 bude zahájena obmûna souãasné technologie v oblasti dob vání a raïení jako nikdy v minulosti OKD. Po jejím dokonãení v roce 2009 dojde ke kvalitativnímu zefektivnûní procesu dob vaní a raïení, kter bude mít pozitivní dopady jak do produktivity práce, tak zlep ení bezpeãnosti a hygieny práce na dûlních pracovi tích. Pro úspû n nájezd moderní technologie je tfieba zvládnout nároãnou organizaci vybavování, soustfiedit se na intenzivní za kolení tak, aby nájezd tûïebních kapacit s nov mi technologiemi probûhl hladce v plánovan ch termínech. Ing. Jan Matula, technick fieditel OKD Ve velínû v sypné stanice mají nejmodernûj í v poãetní techniku. FOTO: DÛl Lazy Obnova po 26 letech provozu KARVINÁ (uzi) Po 26 letech nonstop provozu to pfii lo. DÛl Lazy rekonstruoval a modernizoval v sypnou stanici v du né jámy ãíslo 6. Prostû doslouïila. Za tu dobu jí pro lo více neï padesát milionû tun tûïiva, fiekl vedoucí povrchov ch sluïeb Václav Janek. Pfiípravné práce probíhaly cel rok, závûreãné pfiepojení a funkãní odzkou ení si nechali na volnûj í dny bûhem vánoãních svátkû. Pfii loàské lazecké nejzásadnûj í rekonstrukci tam dali piãkové elektrotechnické, fiídící a elektropneumatické prvky vãetnû v poãetní techniky. Podle Janka v sypnou stanici pouïívají od prázdnin 2007 také pro ãást tûïby karvinského Dolu âsa.

4 4 Za branami OKD Z filmû pfie li na digitály V hornické nemocnici modernizovali rentgenové pracovi tû KARVINÁ Desetkrát men í dávka záfiení, digitální forma snímkování, snadná úprava i nakládání s daty. To jsou tfii hlavní pfiednosti modernizovaného RTG pracovi tû Karvinské hornické nemocnice. Investice do techniky a pfiístrojû za pfiibliïnû deset milionû korun pfiinese vût í komfort pacientûm i personálu a v neposlední fiadû se projeví kladnû i na Ïivotním prostfiedí. Zjednodu enû fieãeno je to jako s foèákem na klasick film a souãasn mi digitály, vysvûtlovaly Jana Smrãková a Silvie Valová, sestfiiãky s funkcí radiologick ch asistentek. Vy etfiení probíhá tak, jak jsme léta zvyklí, jen s jin mi a etrnûj ími pfiístroji. To hlavní je, Ïe se nemusí vyvolávat ãerná cedule s rentgenov m snímkem. Taky uï s nimi nikdo nebude chodit pod païí. V echno je v poãítaãi, dá se to posílat elektronickou zabezpeãenou cestou napfiíklad mezi jednotliv mi klinikami nebo i do jiného zdravotnického zafiízení popisovaly operátorky. Zásadní novinkou je i to, Ïe s digitálním snímkem se dá dále pracovat, upravovat ho, kdyï se nevyvedl. Zatímco ty klasické se musely dûlat znovu. Tedy radiaãní Silvie Valová pfiedvádí rozdíl mezi klasick mi a digitálními rentgenov mi snímky. zátûï pro pacienta odpadá! Lékafi uï nepotfiebuje pfiipevàovat rentgeny na osvûtlenou tabuli, staãí mu najít pfiíslu n soubor v poãítaãi. UmoÏÀuje to systém archivace a pfienosu obrazov ch dat zvan PACS. Skigrafické pfiístroje teì mají v Karvinské hornické nemocnici dva, k tomu zafiízení naãítající záznamy z kazet rovnou do poãítaãe. Z bûïného provozu by tak mohly ãasem zmizet klasické filmové materiály, fiekla její mluvãí Helena Baronová. PouÏívat by pfiestali také chemikálie potfiebné pro star vyvolávací proces. Právû to pfiedstavovalo jistou ekologickou zátûï. TEXT A FOTO: Radek Luk a LISTÁRNA Na kaïdé nové ãíslo Horníka se doslova moc tû íme a celé jej pfieãteme. Pro cel okres Ostrava i Karviná je pfiínosem, a proto jej vydávejte v této kvalitû i dále. Otiskovi z Orlové Dûkujeme, z takov ch dopisû a û máme velkou radost. Dávají nám energii do dal í práce... Pfiivítal bych drobné informace o hornictví ve svûtû, napfiíklad kolik se kde tûïí, nejvût í doly, nové technologické celky a stroje nasazované ve svûtû, pfiípadnû rûzná nej ve svûtû hornictví. Ladislav Urbanãík, závod Fren tát Dobr nápad! Na nûãem podobném uï pracujeme, chceme vyuïít napfiíklad zku enosti nov ch mana- ÏerÛ OKD, ktefií procestovali achty na celém svûtû. ZároveÀ vyz váme v echny ãtenáfie pokud máte díky sv m pracovním kontaktûm k podobn m informacím pfiístup, rádi je vyuïijeme. 14. února 2008 Úvodníky jsou velmi dobr nápad. Internetové stránky také ãtu v poãítaãi doma, ale zatím mám na tûstí pfiístup i k novinám... Pfieji redakci hodnû úspûchû! Svatava Ja ková, VOKD archiv Vûfiíme, Ïe vám úvodníky neboli sloupky manaïerû umoïní trochu nahlédnout pod pokliãku toho, co se dûje a pfiipravuje na fieditelství spoleãnosti OKD... Dûkujeme za pfiání. VáÏená redakce, pfiidal bych názory havífiû svobodné a necenzurované. Napfiíklad k problematice svého pracovi tû a OKD jako takového: Co zlep it, jak to udûlat, proã to a ono... JenÏe se obávám, Ïe je málo lidí, ktefií si stojí za sv m slovem z obavy o funkci a nakonec i zamûstnání. Jan Meloun, DÛl Lazy Tato listárna vznikla právû proto, abychom mohli názory havífiû i dal- ích zamûstnancû zvefiejnit. Tû íme se, Ïe si budete stát za sv m slovem. Odpovûdi pfiipravil pfiedseda v konné redakãní rady Horníka Vladislav Sobol. Své dotazy, které se t kají Horníka nebo spoleãnosti OKD, mûïete posílat na OKD, a. s. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku DÛl âsa R36/7 Rentgen má desetkrát men í dávku záfiení neï ty staré. Vtipy, tipy na akce a historie OKD V sledky ankety o nejpopulárnûj í rubriku OSTRAVA (vs) Takov zájem jsme rozhodnû neãekali do redakce se nám vrátilo 513 vyplnûn ch anketních lístkû. Jednoznaãn mi vítûzi se staly rubriky vtipû a tipû na akce, hlasovali jste také pro dal í pokraãování (a roz- ífiení) ãlánkû o historii OKD i pro zachování bezplatné inzerce pro zamûstnance. Digitální rentgenov snímek v detailu, hrudník. Tû í nás, Ïe Ïádná rubrika úplnû nepropadla, i nejménû populární komerãní inzerce, sudoku a horoskopy mají své stálé ãtenáfie. Ale je jich ménû, proto budou tyto rubriky postupnû dostávat ménû místa. Naopak na ty nejoblíbenûj í se zamûfiíme je tû více a budeme se snaïit je postupnû vylep it. âteãka, kterou se vyvolávají snímky. Dûkujeme za va e cenné námûty. Na í malou odmûnou je slíbená kniha Ostravaci v em, kterou vyhrávají tito vylosovaní úãastníci ankety: Bfietislav Ungermann, DÛl Darkov Jifií Pokorn, DÛl Paskov Václav Bafiina, DÛl Lazy ul. âs. armády 1, Karviná-Doly vyhla uje v bûrové fiízení na akce ZNHâ Demolice 15 objektû v k. ú. Doubrava u Orlové a Horní Lutynû Zájemci, hlaste se písemnû do do hod. Kontaktní osoby: Ing. Libor Dluho, tel.: Jan Wasniowski, tel.: % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vtipy Tipy na akce Historie OKD Inzerce zdarma Sport Listárna Kfií- Ïovka Recepty Citáty Horoskopy Sudoku ANO NE Komerãní inzerce OKD, a.s., Zásobování vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSâ vyhla uje v bûrové fiízení na Opravu kle tí drapáku na kulatinu provoz PILA-SALMA Kontaktní osoba pro zaslání v zvy: Ing. Roman Wojnar, tel.: Kont. osoba ve vûcech technick ch: Ing. Jaroslav Feber, tel.: R35/7

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...ví, Marie, jak je rozdíl mezi dárcem krve a zákonodárcem? Jedni krev dávají a druzí krev pijí... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Podle nepfieberného mnoïství pfiíspûvkû je zfiejmé, Ïe fotky s tematikou nejlep ího pfiítele ãlovûka jsou vám velice blízké. Mnohé pfiímo korespondovaly s obsahem dne ní stránce ã. 9 vûnované zlatavému moku. V herci stokorunové odmûny jsou: Marcela Pastorková z Ostravy-Zábfiehu, Zdenûk Ondra z Ostravy a Pavel Chudaniã z Havífiova. Doufáme, Ïe vítûzné texty, které uvefiejàujeme pod soutûïní fotografií z minulého ãísla, vás pobaví stejnû jako nás. Dne ní soutûïní fotografie zachycuje velmi reáln úkaz dne ní doby, ale vûfiíme, Ïe i v ní najdete komiãnost, a k nám do redakce za lete vtipné a v stiïné texty. Uzávûrka soutûïe je v úter 19. února Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , nebo em: SoutûÏní foto ã. 6 Tak to je ten psí Ïivot! Ani na Silvestra mi nedali dvanáctku! (mp) Od Nového roku musím taky dávat tfii desítky pfii kaïdé náv tûvû veterináfie! (zo) No nazdar, po tfiech pivech nemám opici, ale vidím psa (pch) Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 7 zvefiejníme v pfií - tím ãísle. SoutûÏní fotografie ã. 7 Îivot svázan s havífiinou! Aktivní vyslouïilec z,franti ka Jan BardoÀ oslavil 80. narozeniny HORNÍ SUCHÁ Nespoãet b val ch kolegû, zástupci obce i nûkdej í vedení z dolû. Ti v ichni gratulovali Janu BardoÀovi z Horní Suché k v znamnému jubileu 5. února 2008 se doïil osmdesátky. To se sice po tûstilo ãi po tûstí nejednomu penzionovanému havífii, ale tento pán není jen obyãejn vyslouïilec ze achty. Aktivnûj ího udrïovatele hornick ch tradic v jeho vûku by v okolí pohledal. Jsem havífi a kdo je víc? Nikdy jsem nebyl zastáncem tohoto hesla. Pracoval jsem dobfie pro sebe, pro svou rodinu, nechal se sly et ãerstv osmdesátník, jemuï neznal mûïe klidnû hádat i o patnáct let ménû. Narodil se na Karvinsku a prakticky cel jeho Ïivot je svázan s hornictvím a hlavnû achtou Franti ek (nebo také Gottwald). Fáral tam 31 let a brzy to bude stejn ãas, co je na povrchu. Mám pln invalidní dûchod, na ãtvrt, nejvy í, stupeà zaprá ení plic, vysvûtloval BardoÀ, kter rozhodnû nepatfií k papuãov m penzistûm. To by sotva mohl 16 rokû éfovat Klubu hornick ch dûchodcû Dolu Franti ek, hrát v Májováku, zasedat v Koordinaãním v boru dûchodcû OKD a zafiizovat b val m havífiûm setkání, zábavy ãi spoleãenské veãery. Zachránil jim i místní kulturní dûm. Sedûli zme minuly patek Na Upadnici a sledovali to volebni drama na praïskim Hradû. Zhodli zme se, Ïe to bylo lep i niï filmy s Funésem o ãetnikach ãi blaznive stfiely s Nielsenem. Samo, Ïe dûni na obrazovce zme pfiesnû podle stranicke pfiislu nosti patfiiãnû komentovali. Modry ptak Jifiik nadaval pfies televizni obrazovku ni enem Paroubkovi, ale aji nam v hospodû, Ïe zme nedemokratiãti hajzli, kefii necèa tradiciju! Myslel tym to, Ïe zme teï schvalovali vefiejnu volbu prezidenta. Byl ale proti cele hospodû tak sam, jak jeho rodna ODS v parlamentû, ale oba trvali slepû na svojim! KdyÏ potym zeleny Bursík ãital svûj projev, byl Jifiik jak smyslu zbaven. Tajak Klaus se Èukal na ãelo, chvilami blednul, chvilami rudnul ku velké srandû cele hospody. To same se opakovalo, kdyï ãitala svuj projev Kaãenka au, au, au, jak fiikame pani Jacques. V jednym sem mu ale musel daè zapravdu: namisto aby vychvalovali svojiho kandidata, kopali hlavanûhlava do Klausa. A to by se robiè nûmûlo. KdyÏ sem to dal nahlas najevo, schytal sem to od Îivot ãerstvého osmdesátníka Jan Bardonû z Horní Suché A jeho pohled na hornickou profesi dnes? BohuÏel to uï není prestiïní povolání. Mladí lidé se do nûho nehrnou. Nemáme Ïádn dorost, chybí uãili tû, není kontinuita posteskl si star havífi, jenï má i doma kahany, mundury a dal í relikvie. I jejich klub se smrskl pod pût stovek ãlenû, pfiiãemï v nejlep ích letech jich mûl bezmála tisícovku. Málo achet, mal pfiísun dûchodcû, konstatoval. ipka ukazuje Jana Bardonû mezi kolegy od záchrann ch sborû. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK vejnarovske koalice aji ja! Ty se fakt mysli, Ïe Klaus neni arogantni, sebestfiedny, euroskepticki, ani minimalnû zvla tni s tym svojim nazorem na otûplovani Zemû? zeptal se mû socan Antek. To v ecko isto je, ale ãekal bych od kvalitniho politika, za jakeho se Bursík povaïuje, Ïe budû pfiedev im chvaliè pfiednosti svojiho favorita! PomluvaÈ a pluvaè kolem sebe, to umi kajjaka baba, ale naznaãiè inu alternativu a zduvodniè ju, to je pfieci enem ine kafe!, ni?! trval sem na svojim. Ale stejnak: trefil teho Va ika pfiesnû! nûdal se Antek. Atmosfera hustla na Hradû aji Na Upadnici. KdyÏ bylo sly eè Topolanka, jak mluvi o prdeli, kfiiknul cosik Antek na Jifiika, tyn ho chytnul pod krkem a uï se divali z oka do oka a funûli pfii tym tajak psi Jsme na nûj moc py ní. V obci, kde se skoro sto let tûïilo uhlí, jsme rádi, Ïe je tady tak ãinorod ãlovûk, uvedl místostarosta Josef Îerdík. Jubilant BardoÀ podle nûho stál pfii sametové revoluci u zaloïení místního Obãanského fóra a zaslouïil se o i znovuoïivení Horní Suché, kdyï pfiestala b t ãástí Havífiova. Klub hornick ch dûchodcû Dolu Franti ek je pak nejpoãetnûj í organizací v obci. TEXT A FOTO: Radek Luk a Léta BardoÀova: vyuãen kováfi-podkováfi v roce 1942 poprvé fáral jako vozaã v roce 1948 nástup na vojnu k PTP v roce 1950 z armády ode el, upsal se na achtu dûlal vozaãe, zámeãníka ãi v rubání záchranné sbory posílil v roce 1956 ãetafi u poïáru na Dukle v roce 1961 závodní inspektor práce v roce 1968 za normalizace ho poslali do rubání nepracoval jinde neï na Franti ku pln invalidní dûchod od roku 1979 hrával na tubu v orchestru Májovák aktivní v akcích vyslouïil ch havífiû éfoval Klubu hornick ch dûchodcû jmenován jeho ãestn m pfiedsedou Ta kafiica na Hradû i v hospodû pfii bitce. Na ãesti ale ta fra ka v televizi skoàãila a zaãlo se hlasovaè. Jifiik z Antkem naraz sedûli vedle sebe jak pfiibiti a z vyvalenymi oãami sledovali, co se robi. KdyÏ Ïaden kandidat nûvyhral ani ve druhim kole, li zme dom s tym, Ïe se v sobotu dopolednû zejdûm Na Upadnici znova. Îe se aspoà staãime vypiè pivko pfied obidem. EnemÏe na i zakonodarci zas nûzklamali. NiÏ se rozhupali ku volbû, byli zme uï zas kaïdy doma. A tak nûvim, jak to kery u obida s tu svoju proïival. U nas byl klid. Mafia se enem smjala tymu tyatru a pravila, Ïe je rada, Ïe ja mezi tymi a kami nûsem. Bo, jak pravila, se vrypnu do kaïde dupy. V pondûli v hospodû uï zas polityka nikeho nûzajimala. A tak mûl slovo hlavnû Erìa, kery valil frk za frkem. Libil se oto tyn: Sedi chlop u sexuologa a stûïuje se na pohlavni Ïivot s manïelku:,je to fádní a nudné!,a co tfieba orální sex? pta se dochtor.,toho se Ïena títí!,ale vïdyè to lze zpfiíjemnit tfieba ãokoládou nebo lehaãkou...,tak to zme jednou zkusili!,no, a??,dûcka byly rychlej í! Fajne, ni? TuÏ zdafi buh, va Lojzek

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

OBSAH Vûneãky a kytice Materiál a pomûcky Jaro Léto Podzim Zima

OBSAH Vûneãky a kytice Materiál a pomûcky Jaro Léto Podzim Zima OBSAH Vûneãky a kytice 5 Materiál a pomûcky 6 Pfiírodní materiály 6 Základy vûncû 7 PomÛcky a dekoraãní materiál 11 Jaro 12 Vûneãek pro princeznu 12 Léto 14 Vonící vûneãky a voniãky 14 Slavnostní vûnce

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více