PROČ ICT? aneb TECHNOLOGICKÁ TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROČ ICT? aneb TECHNOLOGICKÁ TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 PROČ ICT? aneb TECHNOLOGICKÁ TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ listopad 2012 seminář pro vedení škol Ondřej NEUMAJER

2 Jedinou konstantou naší doby je změna. Peter Ferdinand Drucker zakladatel moderního managementu Foto Ondřej Neumajer, 2012 It is not necessary to change. Survival is not mandatory. W. Edwards Deming American Consultant, Stastistician and Educator

3 Dva aspekty vzdělávacího procesu s ICT Informační médium hledání informací získávání informací Konstrukční/tivní médium vytváření zkoumání objevování vyjadřování konstruování remixování

4 Převládající aktivity s ICT Microsoft, Innovative Teaching and Learning Research (ITL Teacher) Survey, 2011

5 Vliv digitálních technologií dle BECTA Obecně lze konstatovat, že: (výběr) ICT zlepšují studijní výsledky v přírod. oborech, jazykové dovednosti mimoř. nadaných žáků a žáků se SVP, je odvozena souvislost se zavedením Internetu a statisticky významným zlepšením v hodnocení žáků, třídy s využívaným on-line připojení, dosahovaly lepších výsledků než třídy s klasickou výukou, ICT v případě správně zvolené metodiky užívání ve výuce zvyšují a zlepšují atraktivitu a uspokojení žáků, stejně tak se zlepšují postoje žáků a studentů k učení, včetně efektivity a rychlosti učení, ICT usnadňují komunikaci mezi školou a rodinou, významně zvyšují školní docházku u problémových dětí. UNDERWOOD Jean.The impact of digital technology. BECTA, úryvek přeložil Milan Hausner

6 Otázka pro pedagogický výzkum Lze ověřovat výsledky inovativní výukových aktivit, ve kterých používají žáci technologie k dosažení výsledků, které by bez nich dosáhnout nemohli, tradiční mi způsoby ověřování??

7 V čem může vhodné využití ICT napomoci Individualizace Neexistuje univerzální, průměrný, unifikovaný žák Žáci mají různé: styly učení (metakognitivní potenciál k učení) vizuální (55 %), auditivní (30 %), kinestetický (15 %), dominantní druh rozvinuté inteligence (Gardner) jazyková, matematicko-logická, vizuálně-prostorová, tělesně-pohybová, inteligence, interpersonální, intrapersonální, přírodopisná, existenciální), citové, volní a charakterové vlastnosti, zájmy, záliby, učební tempo, aspirace a motivy k učení, tělesnou konstituci, osobní zkušenost Při VHODNÉM využití ICT lze toto vše respektovat! Foto Ondřej Neumajer, 2012

8 Překážky na cestě k integraci ICT do výuky Většina učitelů a škol vnímá nutnost i výhody využívání ICT a má zájem o jejich začleňování do výuky. Identifikovat problémy a pojmenovat překážky je prvním krokem k jejich překonávání. Důvody, které brání širšímu využívání ICT ve výuce, se dají rozdělit do tří skupin na straně učitelů, na straně škol, vnější faktory. RŮŽIČKOVÁ, D. Rozvíjíme ICT gramotnost žáků. Metodická příručka. Praha : NÚV, 2011.

9 Překážky na cestě k integraci ICT do výuky Překážky na úrovni učitelů nedostatek času na vzdělávání, na zkoumání nových technologií a jejich možností, na přípravu výuky a výukových materiálů, nedostatečná znalost obsluhy ICT, nedostatečná schopnost řešit základní technické problémy, problémy při organizaci výuky, problémy při provázání ICT a učebních osnov ve školním vzdělávacím programu, negativní postoj k začlenění ICT do výuky, nesouhlas s názorem, že ICT mohou být pro výuku přínosné, špatné předchozí zkušenosti s využitím ICT ve výuce, nedostatek sebevědomí, strach ze ztráty autority. Foto Ondřej Neumajer, 2012 RŮŽIČKOVÁ, D. Rozvíjíme ICT gramotnost žáků. Metodická příručka. Praha : NÚV, 2011.

10 Překážky na cestě k integraci ICT do výuky Překážky na úrovni škol klima školy málo podporující inovace, nedostatek odborné podpory učitelům, absence plánu profesního rozvoje učitelů, absence vize a školní strategie vedení škol v rozvoji ICT, chybějící školní metodik a koordinátor ICT a ŠVP, nedostatek technické podpory a profesionálních správců, nedostatečná dostupnost ICT (PC převážně v odborných učebnách a málo v běžných třídách) a výukových zdrojů, nedostatek organizační podpory, absence funkčního a efektivního rozvrhu místností a dostupného ICT vybavení, zastaralé nebo nevhodné ICT vybavení (SW, HW), nedostatek prostředků na jejich údržbu a obnovu. Foto Ondřej Neumajer, 2012 RŮŽIČKOVÁ, D. Rozvíjíme ICT gramotnost žáků. Metodická příručka. Praha : NÚV, 2011.

11 Překážky na cestě k integraci ICT do výuky Vnější faktory absence vize a strategie rozvoje ICT ve školách a rozvoje ICT gramotnosti žáků na úrovni zřizovatelů a státu, nedostatek školení ICT dovedností cílených na konkrétní potřeby učitelů, nedostatek školení zaměřených na pedagogické dovednosti potřebné k začleňování ICT do výuky, nedostatek příkladů dobré praxe a metodických materiálů. RŮŽIČKOVÁ, D. Rozvíjíme ICT gramotnost žáků. Metodická příručka. Praha : NÚV, 2011.

12 Překážky na cestě k integraci ICT do výuky tyto bariéry na všech úrovních jsou pouze překážky, tedy nikoli něco nepřekonatelného! Jedná se o popis známých problémů, které lze řešit nastavením vhodných parametrů pro zavadění ICT do vzdělávání, tvorbou kvalitnějších strategií a podporou cílových skupin. ÚKOL: Pro každou překážku najděte návrh řešení, tedy jak danou překážku překonat.

13 Nové technologie a staré procesy Příklady velkých IT projektů ve státní sféře: mýtné brány, Opencard, datové schránky, elektronické zdravotní knížky IZIP, registr vozidel, Internet do škol, státní maturity. ICT unie, Společný hlavní problém: potenciálně velké přínosy, velká zdržení, problémy se zaváděním do praxe, závan korupce nové technologie se roubují na staré procesy. V ČR často místo světla na konci tunelu tunel na konci světla.

14 Závěry, rok 2011: Vybavování škol prostředky ICT (oblast ICT infrastruktura) není ta největší překážka, které musejí české školy při začleňování ICT čelit.

15 Změny ve vzdělávání Cíle vzdělávání, ale i cesty, jak k nim dospět se díky současnému technologiemi ovlivněnému a akcelerovanému vývoji světa významným způsobem mění. Do popředí se dostávají nové dovednosti, často označované jako dovednosti pro 21. století.

16 Změny ve vzdělávání (kt. naše inovativní aktivity podporují) Nový soubor dovedností pro 21. století (stále debatováno) Shromažďování, syntéza a analýza informací. Autonomní práce s vysokým standardem a minimální kontrolou. Vedení a usměrňování dalších autonomních pracovníků. Kreativita a přetváření kreativity v činy. Kritické myšlení a kladení správných otázek. Snaha pochopit stanoviska ostatních a porozumět problému v jeho celistvosti. Účinně komunikovat, často používat ICT. Pracovat eticky, být pevně ukotven ve své vlastní společnosti a ve světě jako celku. CISCO:The Learning Society: Učící se společnost: vzdělávání ve 21. století podle CISCO:

17 Změny ve vzdělávání Nový soubor dovedností pro 21. století nekognitivní dovednosti sociální inteligence, emoční inteligence, iniciativní chování, vnitřní disciplína. CISCO:The Learning Society: Učící se společnost: vzdělávání ve 21. století podle CISCO:

18 Centrální databáze kompetencí Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava kvalifikací (NSK) NSP i NSK vychází při tvorbě kvalifikací z těchto kompetencí. Centrální databáze kompetencí Národní soustava povolání, MPSV,

19 PISA 2012, 2015 V šetření výzkumu PISA 2012 zaměřeném na oblast matematické gramotnosti bylo realizováno testování schopnosti žáků řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru elektronicky. Od roku 2015 (zaměření na přírodovědnou gramotnost) PISA testuje pouze počítačovým interaktivním testem. Novou testovanou oblastí bude v roce 2015 tzv. kolaborativní řešení problémových úloh, kde budou žáci prokazovat např. svoji schopnost vzájemně spolupracovat, reagovat nebo pracovat v týmu. PISA Program pro mezinárodní hodnocení žáků. ČŠI. Jak probíhá šetření PISA 2012 v ČR? ČŠI

20 Iniciátoři zavádění ICT do škol KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní, UNESCO, Jak to bylo ve vašem případě?

21 Iniciátoři zavádění ICT do škol KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní, UNESCO, Pouze jediná alternativa je vnitřní motivace! Aby proces přetrval,musí nad vnější motivací převládnout vnitřní (ředitel).

22 Řízení změny v prostředí školního managementu Model řízení změn obsahuje tři základní fáze změny: 1. fáze uvolnění stávající podoby organizace vedení školy si uvědomuje, že ve škole musí dojít ke změně Foto Frisky007, Wikimedia Commons PRÁŠILOVÁ, M. Ředitel a změna, Učitelské listy, 2006/2007, č. 1

23 Řízení změny v prostředí školního managementu 2. fáze transformační začíná formulací nové cílové podoby: vize Nutno provést změny: Foto Felix Burton, Wikimedia Commons A.strukturální změny organizace práce a způsobů řízení, změna technologií a pracovních postupů (ŠIS), nové vymezení pracovních pozic (ICT koordinátor), B.kulturní změny změna řídícího stylu vedení (např. z autoritativního na participativní), preference správných hodnot (iniciativa, loajalita, smysl pro spolupráci atp.), C.individuální změny vytváření nových dovedností (DVPP), podpora žádoucích prac. postojů, pers. výměna, PRÁŠILOVÁ, M. Ředitel a změna, Učitelské listy, 2006/2007, č. 1

24 Řízení změny v prostředí školního managementu 3. fáze zakotvení podpora a posílení nového pracovního chování, fixace žádoucích změn (kontrolní mechanizmy, systematické monitorování vedením). Předpoklady pro provedení změny Foto Ondřej Neumajer, 2012 Při absenci i jen jednoho z předpokladů nelze proces změny realizovat! PRÁŠILOVÁ, M. Ředitel a změna, Učitelské listy, 2006/2007, č. 1

25 Předpoklady k úspěchu Jaké vlastnosti člověk potřebuje, má-li mít k úspěchu předpoklady? Prof. Zhao porovnává matematické výsledky PISA 2009 s výsledky výzkumu Global Entrepreneurship Monitor z roku 2011, který hodnotí možnost, přístup a zájem (v grafu způsobilost, modře) občanů 50 zemí podnikat. BRDIČKA, Bořivoj. Kreativita a podnikavost podle profesora Zhao na konferenci ISTE Metodický portál ISSN

26 Výhody technologií obecně Technologie nám umožňují dělat věci jinak. Technologie nám umožňují dělat věci, které bychom jinak dělat nemohli. Ilustrační foto: Technologie podporují čtyři klíčové komponenty učení: zájem o ICT podporuje aktivní učení, týmová spolupráce, častá interakce a získávání zpětné vazby, propojení s reálným světem. ipod Listening Center Meets 4 Key Components for Learning through Technology

27 Hodně úspěchů ve vaší vlastní tvořivé práci sdasdasdcsacasd PhDr. Ondřej NEUMAJER, Ph.D. Foto Ondřej Neumajer, 2012

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více