DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH"

Transkript

1 DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo GP: Pedagog lektorem_pedal CZ.1.07/3.2.11/

2

3 DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. Dr.h.c.prof. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M.,MBA Projekt: Registrační číslo GP: Pedagog lektorem_pedal CZ.1.07/3.2.11/

4

5 Obsah 1 Vzdělávání dospělých Cíle a funkce vzdělávání dospělých Subjekty vzdělávání dospělých Pozice a role lektora ve vzdělávání dospělých Individuální předpoklady pro lektorské působení Zásady pro vzdělávání dospělých Profesní typy lektorů Profesní kompetence lektora Plánování a evaluace kurzu pro dospělé Cíle, obsah a struktura vzdělávacího programu Scénář výuky, volba pomůcek a metod Zjišťování vstupní úrovně kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků Diagnostika úrovně kompetencí Zjišťování vzdělávacích potřeb Evaluace kurzu Literatura a zdroje: Příloha... 38

6

7 1 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Vzdělávání dospělých má své teoretické zázemí v andragogice, což je jedna z aplikovaných pedagogických disciplín 1. Andragogika je vědní disciplína, která poskytuje poznání o výchově, vzdělávání a kultivaci dospělých a zabývá se dospělým jako učícím se a rozvíjejícím se subjektem v kulturním, sociálním a profesním kontextu. Pojem byl vytvořen analogicky k termínu pedagogika. Základem je řecké slovo anér, andr-os (muž), které je rozvinuto slovem agogé (vedení, výchova z agó; agein = vésti, říditi). Poprvé se setkáváme s tímto termínem v textu německého učitele Alexandra Kappa (v první pol. 19. Stol.); obecněji se však začalo používat mnohem později, a to díky Eugenu Rosenstockovi, který si uvědomil, že vzdělávání dospělých má své odlišnosti od vzdělávání dětí. Profesní andragogika se zaměřuje na další a rekvalifikační vzdělávání, personální managment, poradenství v profesní kariéře. Kulturní andragogika se zabývá kulturně-výchovnou činností, volnočasovými aktivitami dospělého, zájmovým a občanským vzděláváním. Sociální andragogika se věnuje oblasti sociální práce s dospělými, sociální pomoci a péči. Stěžejním pojmem tohoto textu je vzdělávání dospělých zaměřené na věkovou kategorii dospělé populace (nad 18 let). Vzdělávání dospělých je vymezováno jako systematický organizovaný rozvoj vědomostí, dovedností, postojů, hodnot a vlastností osobnosti, které jsou potřebné pro plnohodnotný pracovní a osobní život člověka. (Švec 2004). Dle tohoto vymezení můžeme hovořit o tom, že ve vzdělávání dospělých jde o rozvoj kompetencí 2. V odborné komunikaci bývá také užíván synonymní termín edukace (dospělých). Edukace je chápána jako výchova lidí v širokém slova smyslu, tedy zahrnující kromě vzdělávání také výchovu a výcvik, tj. celostní výchovu všech stránek člověka. Užívání pojmu vzdělávání bývá více vázáno k procesu 1 Základní pedagogické disciplíny jsou: Obecná pedagogika, obecná didaktika, dějiny pedagogiky, teorie výchovy, srovnávací pedagogika, speciální pedagogika. 2 Pojem kompetence je v současném vzdělávání klíčový, více v kapitolách 2.4 a 3.3

8 poznávání, získávání znalostí a dovedností, často spojené s certifikací. Edukace má komplexnější obsah. Vzdělávání (nejen) dospělých se uskutečňuje ve třech organizačních úrovních: formální, neformální a informální. Ve vzdělávání formálním (zajišťovaném školskou soustavou) a neformálním (zajišťovaném jinými organizacemi, jedná se např. o osvětové, zájmové, podnikové vzdělávání) bývá výuka a učení v rovnováze odpovídající danému kontextu. V informálním vzdělávání dospělých, které není podřízeno institucionálnímu systému, dominuje učení/sebeučení jedince. Je na místě se zmínit také o formách vzdělávání dospělých. Tradičními formami jsou studijní programy pro získání nebo rozšíření kvalifikace, školení, kurzy, přednáškové cykly, pracovní semináře, kdy se účastník setkává s lektorem ve výuce a aktivně se učí. Netradiční formy, např. distanční, korespondenční, e-learning jsou založeny na řízeném samostudiu účastníků a role lektora se transformuje na roli tutora nebo supervizora. 1.1 CÍLE A FUNKCE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V posledních letech význam celoživotního vzdělávání, tedy i význam vzdělávání dospělých, velmi vzrostl zejména z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, který je stále proměnlivější a složitější. Lidé během svého života častěji mění zaměstnavatele, přibývá počet těch, kteří mění svou profesi. Ale i když lidé profesi nezmění, potřebují se v rámci svého oboru učit nové věci. Další výraznou tendencí je skutečnost, že všechny možnosti vzdělávání jsou chápány jako celek a že jsou respektovány různé cesty k určitému cíli, v různých etapách života. Tomuto pojetí odpovídá vytváření rámců kvalifikací (viz Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací) a možnost oficiálního uznávání výsledků předchozího vzdělávání. V roce 2006 byla

9 publikována Strategie celoživotního učení, kde jsou formulovány pro další vzdělávání dospělých tyto cíle: 1. Stimulace jednotlivce i zaměstnavatele k rozšiřování účasti na DV. 2. Zajistit systém uznávání DV. 3. Vytvořit podmínky pro sladění nabídky s potřebami trhu práce. 4. Rozvinout nabídku DV a zajistit jeho dostupnost. 5. Zvýšit úroveň podnikového vzdělávání. 6. Zajistit kvalitu DV. 7. Rozvíjet systémy informační a poradenské. Profesní uplatnění je jistě důležité, ale vzdělávání dospělých má řadu dalších funkcí, které bychom si měli uvědomovat. Kromě zvyšování konkurenceschopnosti člověka podporuje vzdělávání dospělých také občanskou společnost, posiluje její soudržnost, rozvíjí individualitu a osobnost jedince. Dá se očekávat další směřování k individualizaci vzdělávání, propojování učení a pracovního uplatnění, rozvoj poradenství, zvyšování flexibility vzdělávacích programů, rozšíření e-learningu, a další samozřejmé využívání ICT pro vzdělávání. K těmto trendům patří také to, že i základní a střední odborné školy budou prohlubovat svou úlohu ve vzdělávání dospělých. V říjnu 2013 byly zveřejněny výsledky šetření OECD PIAAC (zpráva byla vydána 2014), které zkoumalo a v mezinárodním kontextu srovnávalo dovednosti českých dospělých v oblastech čtenářské a numerické gramotnosti a dovednosti řešení problémů v prostředí informačních technologií. Z výsledků je patrné, že účast v dalším vzdělávání (DV) významně ovlivňuje postavení jedince na trhu práce. Také byla výzkumem prokázána v oblasti DV nerovnost a zaostávání určitých sociálních skupin (výrazně zaostávají nízkokvalifikované osoby, méně jsou zapojeni v DV také starší osoby v předdůchodovém věku a ženy ve věku aktivního mateřství). Ale celkově míra účasti na DV je v naší republice zhruba na průměru zemí OECD.

10 Rozvoj a zkvalitňování vzdělávání dospělých může přispět k tomu, aby se výsledky naší republiky nejen udržely na této úrovni, ale případně i posunuly vpřed. 1.2 SUBJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Aktéři (také subjekty) dalšího vzdělávání jsou na jedné straně vzdělávané dospělé osoby a na straně druhé vzdělávající profesionálové. V odborné literatuře i v praxi se užívají pro obě skupiny subjektů různé názvy. Ve školním vzdělávání jde jednoznačně o subjekty učitel-žák/žáci (příp. student/studenti). Samozřejmý je zde velký věkový odstup starší učí výrazně mladšího. V prvním studijním textu jsme se důkladněji zabývali tím, že ve vzdělávání dospělých je zásadní odlišnost setkávají se lidé věkově blízcí, ale také se stává, že mladší učí staršího. Toto specifikum pedagogické interakce vyžaduje dobré sociální a komunikační dovednosti na straně toho, kdo pedagogický proces řídí a vede. Optimální alternativou je dovednost efektivní a respektující komunikace. Jsme-li v oblasti andragogiky, vzdělávající se/vzdělávaný dospělý bývá nazýván: účastník (kurzu, semináře, školení, spíše jednorázové vzdělávací aktivity), posluchač (uceleného studijního programu realizovaného obvykle vysokou školou nebo akreditovanou institucí a spojeného s certifikací), frekventant (dochází opakovaně na vzdělávací instituci), klient (odběratel vzdělávací služby, zvláště placeného vzdělávání). Uvedená označení nejsou v odborné literatuře přesně kategorizována a charakteristiky, které jsme naznačili, se ve skutečnosti prolínají. V praxi lektoři používají své zavedené názvy (např. dálkaři ) nebo přijímají konvence dané institucí.

11 Ani vzdělávající se dospělí nemají vždy jasno, jak se nazývá ten, kdo je v dalším vzdělávání vede, vyučuje, přednáší nebo cvičí apod. Vzdělavatelé dospělých mají různá označení, která mají souvislost s jejich specializací (srov. s kapitolou 2.3 Profesní typy lektorů): lektor (nejčastější a univerzální), vzdělavatel/učitel dospělých (obecný pojem), přednášející (v teoretické výuce), vyučující (obecný pojem), garant kurzu/aktivity (má zodpovědnost za realizaci a výsledky, často je i lektorem v kurzu), tutor ( v distančním vzdělávání), supervizor (např. v informálním vzdělávání pro prokazatelnost kvalifikace nebo na praxích), kouč/trenér /instruktor (ve výcviku dovedností). Zajímavý pohled na role a činnosti dospělého účastníka vzdělávání a pedagoga přináší Plamínek (2014). Zkuste na základě svých zkušeností uvést konkrétní příklady jednotlivých forem vzdělávání, které jsou v tabulce uvedeny. Forma vzdělávání Účastník Učitel Trénink Je "cvičen" trenérem Stimuluje k nácviku Školení Je informován lektorem Je zdrojem informací Koučování Konzultace "Učí se učit se" Je "instruován" expertem Stimuluje účastníka ke generování poznatků Je zdrojem návodů k chování a řešení Učení se vlastní činností Je objektem pozorování Je "dárcem" reflexe Učení z činnosti učitele Je pozorovatelem reality Je vzorem k napodobování

12 Představte si průběh vzdělávání a vaše prožívání v jednotlivých situacích z pozice studujícího z pozice vyučujícího. V uvedených formách vzdělávání se liší míra aktivity učícího se. Některé formy jsou určeny k převaze předávání hotových poznatků (tzv. transmisivní vyučování), jiné formy poskytují více prostoru pro vlastní aktivní učení; pro to, aby si učící se subjekt sám konstruoval své poznání (tzv. konstruktivistické pojetí vyučování). (Tonucci, 1991) Naším základním východiskem je, že ve všech typech vzdělávání dospělých zaujímá lektor (učitel aj.) zásadní pedagogickou pozici. Proto osobnost lektora, který se specializuje na výuku dospělých, má pro vzdělávací efekt značnou důležitost.

13

14 2 POZICE A ROLE LEKTORA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2.1 INDIVIDUÁLNÍ PŘEDPOKLADY PRO LEKTORSKÉ PŮSOBENÍ Problematika vzdělávání dospělých je v tomto textu nastíněna také čtyřmi otázkami, které jsou určeny budoucím lektorům. Jde o to, aby byl využit znalostní a zkušenostní potenciál středoškolských učitelů jako profesionálních pedagogů, kteří vzdělávají, vychovávají, řídí, organizují, komunikují na určité úrovni vzdělávacího systému. Na tyto znalosti a zkušenosti lze navázat a odvodit specifika jiné cílové skupiny, tj. vzdělávajících se dospělých. V čem se vzdělávající se dospělí odlišují od žáků? Tato otázka je důležitá proto, aby si učitelé-budoucí lektoři, kteří každodenně pracují s věkovými kategoriemi žáků, jejich znalostní a zkušenostní bází, stylem učení, jejich úrovní socializace, rolemi a pozicemi, motivační strukturou, emocionalitou atd., uvědomili specifika dospělých jako učících se subjektů a poté odvodili zásady pro jejich vzdělávání a utvářeli adekvátní strategie výuky pro jejich efektivní učení. Co jste sami dříve postrádali jako účastnící na kurzech/školeních? Otázka směřuje k uvědomení si vlastní zkušenosti v roli vzdělávajícího se dospělého, a to jak v pozitivním tak v negativním smyslu. Osobní zážitky mohou být hluboko zakořeněné a u lektora se pak projeví v přenesení do jeho vlastní strategie. Zárodky nevhodných strategií je třeba již v počátcích podchytit a eliminovat. Budoucí lektoři by si měli negativa a pozitiva uvědomit a tím se snáze vyvarují chyb ve svém lektorkém působení. Co potřebují dospělí pro efektivní učení se? V odpovědi na otázku lze využít jak vlastních zkušeností učitelů jako vzdělávajících se a učících se dospělých tak porovnání s podmínkami učení se žáků. Učitelé-lektoři jsou díky svým odborným znalostem a pedagogickým zkušenostem schopni snadno identifikovat a pojmenovat potřeby a podmínky učení pro dospělé. Zároveň si uvědomí odlišnosti mezi oběma skupinami

15 vzdělávajících se. Například odlišnosti v motivaci, v soustředění a tempu učení atd. Lektoři pak mohou vytvářet optimální podmínky pro efektivní učení dospělých. Jaké nejistoty a obtíže očekáváte v budoucí roli lektora? Budoucí lektor by měl znát své silné a slabé stránky jak v rovině osobnostní tak odborné. Měl by být sebekritický, zamýšlet se nad sebou, ujasnit si očekávání od lektorské role, posilovat sebevědomí pro vlastní kvality, ale také reflektovat obtíže, bariéry, nejistoty, nedostatečnosti i vlastní chyby. Lektor musí být vzorem a modelem vzdělavatele, zvláště pro vzdělávající se učitele v dalším vzdělávání. Otevření se této zadané otázce na tělo musí být zabezpečeno atmosférou důvěry, vzájemné tolerance a podpory. Poznání nejistot a obtíží pomáhá odhalit kritická místa lektorů a zvolit adekvátní způsob pomoci v přípravě na tuto roli. 2.2 ZÁSADY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Efektivní učení dospělých je zaručeno v propojení se zkušeností a aplikovatelností v praxi. Týká se jak obsahu, tak metod. Tam, kde lze učivo asociovat, vybavovat si vlastní zkušenost, vyzkoušet si konkrétní činnosti a aplikovat na praxi, učení je snazší. Dospělý často operují s vlastní zkušeností u zkoušek, což však může být projevem neznalosti teoretických poznatků. Dospělý má často problém s výběrem a vybavením uložených znalostí, je však schopen pomocí aktivizujících metod znovuvybavení v nových souvislostech, při řešení problému, v kooperaci s kolegy, v partnerské komunikaci. Znalosti jsou často zakódované v dovednostech a činnostech a zahrnuté ve znalostech komplexních. Např. dospělý si nevybaví definici nebo vzorec, ale je schopen řešit problém nebo objasnit složitý odborný jev, aniž by musel vyslovit přesné znění definice. Žáci (studenti) se snáze vyrovnají s pedagogickou chybou učitele, která se může přihodit i velmi zkušenému a dobrému pedagogovi. Dospělý se může hůře vyrovnávat se skutečnými nebo

16 domnělými nedostatky pedagoga. Někdy určité aspekty přístupu lektora mohou odradit účastníka kurzu od učení, demotivovat a přímo i znechutit jakékoli další vzdělávání. Vzdělávající se dospělí trpí někdy ztrátou sebedůvěry, že se nedokážou naučit novým poznatkům, že neudělají zkoušku. Zdrojem bývá krátkodobé selhání nebo i neúspěch. Malý neúspěch může vyburcovat k intenzivnější učební činnosti a dobrému výkonu. Avšak opakovaný neúspěch může zcela odradit dospělého od učení se. Proto je namístě, aby lektor povzbuzoval, vytvářel prostor pro dosahování úspěchů a neúspěch s dospělým rozebral a pomohl mu v nápravě. Znalost pedagogických zásad vzdělávání dospělých a hlavně jejich aplikace ve vzdělávací praxi, jsou pro dobrého lektora nezbytností, aby obstál. Lektoři-učitelé mají často problém odklonit se od pedagogických stereotypů uplatňovaných u žáků, uvědomit si specifika cílové skupiny dospělých a přizpůsobit se jejich potřebám, strategiím učení a podmínkám pro efektivní učení. Je důležité vědět, jaké zásady mají být uplatňovány u dospělých, aby jejich vzdělávání bylo adresné, vlastní učení se pak účelné, smysluplné, rozvíjející. Dospělý musí být pro vzdělávání motivován, v učení angažován, ve výsledcích uspokojen. K tomu je třeba dbát následujících pedagogických zásad: a) Znát vzdělávací potřeby účastníků, zjistit je pomocí vhodného nástroje před nebo na začátku vzdělávací akce. Korigovat pak vlastní plán vzhledem ke zjištěním. b) Stanovit jasné cíle vzdělávání a sdělit je účastníkům. c) Dát účastníkům jasnou strukturu vzdělávacího obsahu a dodržovat ji. d) Dávat menší dávky studijní látky. e) Dát dostatek času pro učení. f) Strukturovat výklad. g) Průběžně shrnovat hlavní myšlenky a poznatky. h) Prezentovat látku v reflexi praktické zkušenosti účastníků.

17 i) Uplatňovat v co největší míře kooperativní a aktivizující metody výuky dospělých. j) Vytvořit dostatek prostoru pro diskusi a praktické činnosti. k) Dát prostor pro volbu. l) Minimalizovat příkazy. m) Dát jasné studijní požadavky včetně konkrétní dostupné studijní literatury (nejlépe vytištěné), objasnit formu zkoušky, vše okomentovat, dát prostor pro dotazy. n) V dostatečné míře využívat ve výuce vizualizace a praktických příkladů. o) Vést dialog s účastníky, poskytovat zpětnou vazbu. p) Poskytnout teze přednášek a tištěné pracovní/studijní materiály. q) Disponovat vhodnou mírou tolerance, pomoci při neúspěchu. Nevytvářet stresové situace. r) Ve výuce zařadit hodně přestávek. s) Vytvořit příjemné prostředí a pohodlí pro výuku. t) Respektovat psychologické zvláštnosti dospělých a reflektovat životní cyklus dospělých. Před začátkem vzdělávací akce by měl lektor mít základní informace o účastnících. Důležitý je počet účastníků tj. velikost skupiny, věková a zkušenostní struktura, zastoupení mužů a žen, oborová/profesní heterogenita, odkud přicházejí, přístup k účasti (dobrovolný, povinný, podmíněný pozicí či platem apod.).

18 2.3 PROFESNÍ TYPY LEKTORŮ Podle Národní soustavy povolání (dále jen NSP) je lektor,,kvalifikovaný pracovník, který provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech v příslušném oboru činnosti. 3 V podkladové studii pro Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 4 autoři uvádějí čtyři typy vzdělavatelů dospělých, a to: 1. Lektoři podnikatelé (osoby výdělečně činné OSVČ) pracující na základě živnostenského oprávnění. Tyto osoby vyvíjí lektorskou činnost jako hlavní či vedlejší zdroj svých příjmů. 2. Lektoři zaměstnanci, jejich pracovní činnost je z větší části orientovaná na výuku a trénink pracovníků ve vzdělávacích institucích, v podnicích i mimo ně. 3. Manažeři a specialisté, kteří vzdělávací činnost provádějí jako součást své profesní náplně nebo vedle ní. 4. Lektoři členové či pracovníci organizací v neziskové sféře rozvíjející veřejně prospěšnou činnost na dobrovolnickém principu. Tento text se zaměřuje hlavně na lektory podnikatele a lektory zaměstnance.,,za lektora je ve vzdělávání dospělých označován učitel dospělých, který svoji činnost realizuje jako povolání či jako doplněk ke své profesi (Mužík, 2005, s. 4, b). Termín lektor je dnes již zcela běžný, obsah práce v lektorské činnosti je ale rozmanitá, můžeme tedy rozlišovat různě zaměřené vzdělavatele dospělých.,,pojem lektor je ve vzdělávání dospělých do značné míry stabilizován, i když uvedená další pojmenování ukazují určitou cestu ke specializaci lektorské činnosti (Mužík 3 Národní soustava povolání (NSP) vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Obsahuje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí. Základním zdrojem pro zpracování těchto informací je práce Sektorových rad. Sektorové rady tvoří zkušení odborníci jednotlivých oblastí trhu práce (zaměstnavatelé, profesní organizace, svazy, cechy aj.). (Národní soustava povolání 4 Mužík, J. a kol. a: Podkladová studie pro European Centre for the Development of Vocational Training, Thessaloniki, Řecko, 2005

19 2011, s. 217). Nyní si uvedeme nejvíce používané modifikace pojmu lektor, stručně si též uvedeme pár vět k jejich pracovní náplni. (Mužík, 2011, s. 217 upraveno). Konzultant je poradcem, odborníkem, který podává návod k učení, vysvětluje učební látku či odborné stanovisko v konkrétních otázkách. Kouč je vzdělavatel zaměřující se na usměrňování pracovního výkonu, většinou pod sebou má menší tým, na který dohlíží, pomáhá řešit problémy. Bývá s účastníky v každodenním kontaktu, pomáhá jim se aklimatizovat na nové pozici, popř. řešit konflikty v týmu. Mentor je školitel, který pracuje s účastníkem v rámci vzdělávání na pracovišti. Radí mu, motivuje a předává mu svoje zkušenosti. Moderátor využívá při své práce převážně moderační metodu, zaměřuje se na týmovou práci účastníků. Sděluje a vizualizuje informace, aktivně zapojuje všechny členy skupiny a optimalizuje skupinovou práci ve výuce, seminářích, konferencích, workshopech apod. Tutor je poradcem, pomocníkem účastníka zejména v distančním či kombinovaném vzdělávání. Poskytuje hlavně orientaci v učební látce, a zpětnou vazbu k učebnímu obsahu a k učení, hodnotí úspěšnost účastníka/ů. Tento pojem se začal hojně využívat ve spojení s e-learningem. Instruktor neboli odborný školitel, který vede praktický výcvik zaměřený na osvojení intelektuálních motorických a senzomotorických dovedností a profesních návyků. Jakou lektor zastává roli je většinou otázkou zaměření vzdělávacího kurzu či přání zadavatele. Důležité je, aby lektor dokázal požadavkům vyhovět. Aby dokázal zastat více rolí a uměl se přizpůsobit různým situacím, které mohou v jeho profesi nastat.

20 2.4 PROFESNÍ KOMPETENCE LEKTORA Profesní kompetence pedagoga (tedy i lektora) vymezujeme ve shodě s odbornou literaturou (např. Belz, Siegrist, 2011) jako provázaný, ale otevřený soubor znalostí, dovedností, zkušeností, postojů a dalších osobních předpokladů, které jsou třeba k vykonávání profese. Centrální databáze NSP rozděluje kompetence pro jednotlivá povolání do čtyř oblastí: Měkké kompetence Obecné dovednosti Odborné znalosti Odborné dovednosti. NSP uvádí, že mezi pracovní činnosti lektora patří: - příprava náplně a zaměření kurzů, - tvorba vzdělávacího plánu (popř. programu), - zajišťování textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek, - přednášení učební látky, - předvádění ukázek v kurzech praktických dovedností, - studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do výukových programů, - ověřování způsobilosti účastníků kurzu. Portál Národní soustava povolání uvádí požadované odborné znalosti a dovednosti lektora i učitele střední školy. Po podrobném porovnání kompetenčních profilů povolání Lektor dalšího vzdělávání a Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy můžeme konstatovat, že oba kompeteční profily vykazují vysokou míru shody. Identifikované rozdíly představují tematické vymezení, ve kterém je vhodné realizovat vzdělávací program pro pedagogy středních škol, aby získali potřebné kompetence pro své působení v oblasti vzdělávání dospělých. U některých kompetencí se jedná o rozvíjení stávající dosažené kompetence na vyšší úroveň, jiné

21 kompetence jsou zcela nové. Toto vymezení představuje předpokládané vzdělávací potřeby adresátů tohoto studijního textu. Na základě dat stanovených požadavky trhu práce a odborníky ze sektorových rad NSP 5 jsou rozdíly kompetenčních profilů povolání Lektor dalšího vzdělávání a Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy následující. a) V oblasti měkkých kompetencí: Flexibilita rozvoj z úrovně 4 na úroveň 5. Uspokojování zákaznických potřeb - rozvoj z úrovně 4 na úroveň 5. Celoživotní učení - rozvoj z úrovně 4 na úroveň 5. b) V oblasti obecných dovedností zde je naprostá shoda obou kompetenčních profilů c) V oblasti odborných znalostí: Andragogika. Didaktika a didaktická technika. Psychologie pro vzdělávání dospělých. Hodnocení, testování a měření ve vzdělávání. Metody a postupy lektorství v odborných kurzech. Výuka odborných disciplin. d) V oblasti odborných dovedností: Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí. (Nové) Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky. (Prohloubení obdobné stávající kompetence) 5 Uvedený taxativní výčet kompetencí stanovený experty bude v rámci kurzu doplněn subjektivně vnímanými vzdělávacími potřebami, které získáme od cílové skupiny na počátku vzdělávacího programu.)

22 Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu. (Nové) Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek. (Prohloubení obdobné stávající kompetence) Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou. (Prohloubení obdobné stávající kompetence) Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu. (Prohloubení obdobné stávající kompetence) Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí. (Prohloubení obdobné stávající kompetence) Na vybrané dovednosti je zaměřena závěrečná část studijního textu.

23

24 3 PLÁNOVÁNÍ A EVALUACE KURZU PRO DOSPĚLÉ 3.1 CÍLE, OBSAH A STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Kurikulární reforma v současnosti poskytuje školám a pedagogům prostor pro koncipování vlastního školního a třídního vzdělávacího programu, což ovšem není jednoduchá záležitost. Zvláště, když většina současných učitelů v tomto ohledu nezískala potřebné kompetence v pregraduálním studiu. V kapitole 2.2 jsou uvedeny dostatečné argumenty pro skutečnost, že ve vzdělávání dospělých bychom měli postupovat velmi odpovědně a koncepčně. Je tedy nutné dokázat kvalitně vytvořit vzdělávací kurz specifikovat jeho cíle, obsah, strukturu i organizační zajištění. V zájmu co nejvyšší efektivity vzdělávací akce je hlavním krokem formulace jejích cílů. Jako lektoři si musíme klást otázky, CO vlastně chceme/máme/jsme schopni účastníky naučit. Pro zdařilé určení cílů je přínosné si představit účastníka naší vzdělávací akci po absolvování. Lze užít pojem očekávané výstupy z učení. Co účastník nového zná? Čemu novému porozuměl? Co nového dovede, s čím si poradí? Ovlivnili jsme jeho postoje, popř. pohled na danou problematiku? Formulace vzdělávacích cílů je důležitý krok nemusí nebo někdy nebývá to však krok první. Na samém počátku je zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků na základě analýzy aktuální situace (např. učitelům byly a jsou nabízeny vzdělávací akce, aby se učili tvořit školní vzdělávací programy), od samotných účastníků (toto se může dít i na počátku kurzu), popř. od firmy, která o vzdělávání svých pracovníků stojí atp. Ujasnění vzdělávacích cílů v podobě výstupů z učení je klíčové pro zpřesnění obsahu, struktury i metod vzdělávací akce.

25 (Zjišťování vzdělávacích potřeb.) Formulace vzdělávacích cílů: znalosti, dovednosti, hodnoty. Určení obsahu, struktury a metod vzdělávací akce. Schéma 1a: Postup při tvorbě vzdělávacího programu. Příklad cílů konkrétní vzdělávací akce Rétorické dovednosti Anotace/charakteristika kurzu: Šestihodinový kurz je zaměřen na rozvoj individuálních dovedností v oblasti veřejné prezentace souvislejšího projevu. Za předpokladu, že účastníci investují aktivitu do domácí přípravy, prohloubí své dovednosti sdělit efektivně zvolené téma. Obsah semináře bude flexibilně upravován dle úrovně a předpokladů účastníků. Vzdělávací cíle: Znalosti: Účastník uvede alespoň dva způsoby, jak strukturovat sdělení, vyjmenuje složky nonverbální komunikace, vysvětlí zásady zdravé tvorby hlasového projevu. Dovednosti: S pomocí audio či video nahrávky popíše silné (kladné) stránky svého mluvního projevu, vysvětlí, v čem vnímá prostor ke svému dalšímu rozvoji. Postoje: Chápe rozvoj svého mluvního projevu jako dlouhodobý proces, chová se jako vstřícný a pozorný posluchač druhých, je ochoten realizovat doporučené strategie pro svůj další rozvoj v této oblasti. Cíle lze formulovat také dle výše uvedené kategorizace v Národní soustavě povolání (Měkké kompetence, obecné dovednosti, odborné znalosti, odborné dovednosti). Popř. se můžeme řídit i podle potřebných kompetencí, uvedených v Národní soustavě kvalifikací. Důležité jsou ale pro nás i pro účastníky následující charakteristiky konkrétního cíle: Cíl je ověřitelný a reálný (dosažitelný)

26 Máme-li ujasněno, kam chceme prostřednictvím vzdělávací akce dospět, zabýváme se tím, co ve výuce budeme dělat, jaký obsah budou mít naše lekce, a jak, jakým způsobem budeme zvolený obsah předkládat účastníkům, jak s nimi budeme komunikovat, popř. jakým způsobem budeme ověřovat určené cíle výuky; zvolíme si tedy formy a metody výuky a ověřování výsledků vzdělávání. Obsah vzdělávací akce uspořádáme do studijního plánu, předmětů či témat. Vybíráme činnosti, aktivity, úlohy, atp., které umožňují splnění cílů. (Zjišťování vzděl. potřeb.) Formulace vzdělávacích cílů: znalosti, dovednosti, hodnoty. Určení obsahu vzděl. akce. Volba forem, metod výuky. Volby forem a metod ověřování. Schéma 1b: Postup při tvorbě vzdělávacího programu. Příklad popisu obsahu a forem/metod konkrétní vzdělávací akce Rétorické dovednosti Anotace/charakteristika kurzu: Šestihodinový kurz je zaměřen na rozvoj individuálních dovedností v oblasti veřejné prezentace souvislejšího projevu. Za předpokladu, že účastníci investují aktivitu do domácí přípravy, prohloubí své dovednosti sdělit efektivně zvolené téma. Obsah semináře bude flexibilně upravován dle úrovně a předpokladů účastníků. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. dvojlekce (90 minut) Seznamovací aktivity Mluvní cvičení popis jednoduché činnosti (záznam audio či video) Diagnostika řečnické úrovně silné a slabé stránky účastníků Možnosti rozvoje řečnických dovedností 2. dvojlekce (90 minut) Nonverbální komunikace

27 Využití pomůcek a rekvizit Struktura projevu Mluvní cvičení krátký projev na osobní téma 3. dvojlekce (90 minut) Základní principy hlasové a řečové výchovy (včetně artikulace) Mluvní cvičení projev na téma z profesní oblasti Vedení diskuse, reakce na různé typy otázek Formy výuky: Frontální výuka (krátké výklady) Skupinová společná práce, práce ve dvojicích, malých skupinkách Individuální práce před skupinou Metody ověřování: Pozorování v průběhu kurzu, Videonahrávka vstupního cvičení i závěrečného projevu Písemné zpracování úkolů V následující kapitole pohlédneme na tvorbu kurzu ještě detailněji budeme se zabývat vlastními lekcemi, v nich užitými metodami a pomůckami. 3.2 SCÉNÁŘ VÝUKY, VOLBA POMŮCEK A METOD Promýšlíme-li vlastní výuku (tj. jednotlivé lekce), dostáváme se konečně k hlavnímu, základnímu a nejdůležitějšímu článku vzdělávacího procesu. Při přípravě lekcí vycházíme ze všech podkladů a odborného zázemí, které jsme schopni obsáhnout. Začněme konkrétní ukázkou. Příklad rozpracování výuky - první dvojlekce (90 min) vzděl. akce Rétorické dovednosti. Cíle: účastník zná své kolegy, na základě analýzy svého projevu zformuluje své očekávání od kurzu. Název Popis Čas a. Seznámení s disciplínou krátký výklad. 2-5 MIN.

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více