ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury."

Transkript

1 ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII Mezinárodní vztahy 1958 ROČENKA Státní n a k la d a telství politické literatury Praha 1959

2 ZÁKLADNÍ RYSY SVĚTOVÉHO VÝVOJE V ROCE 1958 V roce 1958 dále pokračoval základní proces naší epochy, to Jest přechod od kapitalismu k socialismu, vyrůstající z rozvoje světové so cialistické soustavy a oslabování světové soustavy k a p italistické. SVĚTOVÁ SOCIALISTICKÁ SOUSTAVA V zem ích světové socialistické soustavy došlo k dalšímu všestranném u rozmachu, který byl výsledkem stále úspěšnějšího spojování socialistickéh o plánování a řízení s tvůrčí iniciativou lidových mas. Zvlášť výrazným příkladem byly úspěchy Sovětského svazu, kde po předchozích decentralizačních opatřeních v řízení průmyslové výroby byla roku 1958 uskutečněna i opatření k dalšímu rozvoji kolchozního zřízení. Podobně Čínská lidová republika úspěšně rozvinula hnutí lidových mas a také jiné socialistické země řešily řadu úkolů, jež přinesly velký pokrok v budování socialismu. Zároveň se prohlubovala vzájem ná hospodářská spolupráce so cialistických zemí a vstoupila již do vyššího stadia využívání všech přírodních zdrojů a výrobních zařízení na základě koordinace a specializace dlouhodobých plánů. Hospodářský rozm ach jed n o tlivých socialistických zemí a rozvoj je jic h spolupráce přinesly c e l kový vzrůst průmyslové výroby zemi světové so cialistick é sou stavy o více než 10 % proti roku Dokladem celkového hospodářského, technického a vědeckého rozmachu socialistických zemí je i velký pokrok ve využívání atomové energie v Sovětském svazu, v Čínské lidové republice a v ji ných socialistických zemích, vypuštění dalších umělých družic, ba dokonce i kosm ické rakety, jež překonala přitažlivost země a sta la se na počátku roku 1959 umělou družicí slunce. Z podstaty socialistické ekonomiky vyplývá, že i rok 1958 proběhl bez ekonomických krizí a bez nezaměstnanosti a přinesl všem pracujícím stálé zvyšování životní úrovně. Zároveň se dále upevňovala politická jednota socialistický ch 5

3 zem i, potvrzu jící sp rávn ost zásad proletářského internacionalis^ m u, ta k jasn ě v y jád řen ých dek larací komunistických a dělnických, s t r a n p ři 40. v ý ro č í V elké říjnové socialistick é revoluce v listopadu 1957 v M oskvě. M íro v é so u těžen í C e lk o v ě s e i v r o c e p ln ě p r o je v o v a l so cialism u ú s p ě c h m ír o v é h o s o u tě ž e n í s o c ia lis m u a a k a p ita lism u k a p it a lis m u. V ž d y ť z a tím c o p o p r v n í s v ě t o v é v á l c e p o d íl t e h d y je š t ě je d in é h o s o c ia lis t ic k é h o s t á t u S o v ě t s k é h o s v a z u n a s v ě t o v é p r ů m y s lo v é v ý r o b ě č in il 3 % a p ře d d r u h o u s v ě t o v o u v á lk o u 1 0 /o, d o s á h l v r o c e ji ž 2 0 /o a p o d íl v š e c h z e m í s v ě t o v é s o c i a l i s t i c k é s o u s ta v y již p r e s 3 0 %. P ř ito m S o v ě t s k ý s v a z v n ě k t e r ý c h ú s e c íc h ji ž p ř e d e h n a l n e jv y s p ě le jš í k a p i t a l i s t i c k ý s t á t S p o je n é s t á t y a m e r ic k é. T a k r o k p ř e s v ě d č iv ě p o tv r d il, ž e n a z á k la d ě v y s o k é h o te m p a r ů s t u v ý r o b y s e d á le z m e n š il r o z d íl m e z i s o u h r n e m v ý r o b y s o c i a l i s t i c k ý c h z e m í a s o u h r n e m v ý r o b y z e m í k a p it a lis t i c k ý c h, že t e d y z c e l a o p r á v n ě n ě b y ly p r á v ě v to m to r o c e v y ty č e n y s m ě lé p e r s p e k t i v y e té h o p lá n u r o z v o je S o v ě ts k é h o s v a z u a s m ě r n á č í s l a s e d m i l e t é h o p lá n u n a l é t a , k t e r á p ro S o v ě ts k ý s v a z j i ž ja s n ě s t a n o v í s p ln ě n í z á k la d n íh o e k o n o m ic k é h o ú k o lu : d o h n a t a p ř e d e h n a t n e jv y s p ě l e jš í k a p it a lis t i c k é z e m ě v c e lk o v é m o b je m u v ý r o b y i v e v ý r o b ě n a je d n o h o o b y v a te le, p ro c e lo u s o c ia l i s t i c k o u s v ě t o v o u s o u s ta v u p a k d o s á h n o u t p ře v a h y v c e lk o v é v ý r o b ě n a d v ý r o b o u k a p i t a l i s t i c k é h o s v ě ta. T e n t o r o z m a c h d á le v e s v ě t ě z v ý š il n e je n v á h u a v ý z n a m s v ě t o v é s o c i a l i s t i c k é s o u s t a v y, a le i p ř ita ž liv o s t s o c ia lis t ic k é h o s p o l e č e n s k é h o z ř í z e n í. SV ĚT O V Á KAPITA LISTICKÁ SOUSTAVA N a p r o t i to m u v k a p i t a l i s t i c k é m s v ě tě p o k r a č o v a l p r o c e s je h o o s l a b o v á n í, v y r ů s t a jí c í z á k o n it ě z r o z p o r ů im p e r ia lis m u. K r iz o v ý pokles P ř e d e v š ím n a d á le p ů so b ily k r iz o v é je v y v e k o n o m i c e k a p i t a l i s t i c k ý c h z e m í, k t e r é s e p r o je v ily ji ž n a s k lo n k u r o k u p o k le s e m p r ů m y s lo v é v ý r o b y v e S p o je n ý c h s t á te c h. T e n t o p o k l e s n e je n p ř e v ý š il d v a d o su d n e jv ě t š í p o v á le č n é k r iz o v é p o k l e s y v U S A v l e t e c h a , a le o d liš il s e od n i c h j a s n ě t ím, ž e n e b y l ji ž o m e z e n ja k o o b a d ř ív ě jš í p o k le s y n a S p o je n é s t á t y, a l e z a s á h l i d a lš í k a p it a lis t ic k é z e m ě. P ro to v r o c e p r ů m y s lo v á v ý r o b a k a p it a lis t ic k ý c h z e m í n e je n n e v z r o s t l a, n ý b r ž n a o p a k p o k le s l a a s i o 1 0 %. S n íž il s e k r o m ě to h o i z a h r a n i č n í o b c h o d k a p it a lis t i c k ý c h z e m í. 6

4 J e d n í m z d ů s le d k ů k r i z o v ý c h je v ů v e k o n o m i c e k a p i t a l i s t i c k ý c h z e m í b y l o z e s í l e n í j e j i c h n e r o v n o m ě r n é h o v ý v o je a z o s t ř e n í r o z p o r ů m e z i n i m i, k t e r é s e p r o je v i l o j a k v o b l a s t i e k o n o m i c k é, z v l á š ť v r o z p o r e c h m e z i p l á n y» s p o l e č n é h o t r h u «a» p á s m a v o l n é h o o b c h o d u j t a k v c e l k o v ý c h m e z i n á r o d n í c h v z t a z í c h. K r i z o v é je v y v e k o n o m i c e i m p e r i a l i s t i c k ý c h z e m í s e n u t n ě m u s e l y o d r a z i t i v h o s p o d á ř s t v í m é n ě v y v i n u t ý c h z e m í A s i e, A f r i k y a L a t i n s k é A m e r i k y. R o z d íl m e z i e k o n o m i k o u a t í m i ž iv o tn í^ ú r o v n í o b y v a t e l s t v a t ě c h t o z e m í a v y s p ě l ý c h k a p i t a l i s t i c k ý c h z e m í s e n e v y h n u t e l n ě d á l e z v ě t š o v a l. J i ž t o p ř i s p í v a l o k r ů s t u n á r o d n ě o s v o b o z e n e c k é h o, p r o t i i m p e - r i a l i s t i c k é h o h n u t í, k t e r é i v r o c e b y l o j e d n í m z nevýznamnějších č i n i t e l ů s v ě t o v é h o v ý v o je. N e jv ě t š í c h ú s p ě c h ů d o s á h l o v z n i k e m S je d n o c e n é a r a b s k é r e p u b l i k y, v y h l á š e n í m r e p u b l i k y v I r á k u, a l e p r o je v i l o s e v e l m i v ý z n a m n ě i v A f r i c e a v z e m í c h L a t i n s k é A m e r i k y. P o sta v e n í p ra cu jících S e k o n o m i c k ý m a p o l i t i c k ý m v ý v o j e m v k a p i t a l i s t i c k ý c h z e m í c h ú z c e s o u v i s e l o p o s t a v e n í p r a c u j í c í c h. V k a p i t a l i s t i c k ý c h z e m í c h r o s t l a n e z a m ě s t n a n o s t, k t e r á d o s á h l a největší v ý š e v U S A, k d e v d u b n u p ř e k r o č i l p o č e t n e z a m ě s t n a n ý c h 5 m i l i ó n ů. N e z a m ě s t n a n o s t, s n i ž o v á n í m e z d a z v y š o v á n í c e n j a k o d ů s l e d e k h o r e č n é h o z b r o je n í a i n f l a č n í c h t e n d e n c í v h o s p o d á ř s t v í s n i ž o v a l y v k a p i t a l i s t i c k ý c h z e m í c h ž i v o t n í ú r o v e ň d ě l n i c k é t ř í d y a p r a c u j í c í c h m a s v ů b e c. V ř a d ě z e m í p r o t o r o s t l o s t á v k o v é h n u t í a n e s p o k o j e n o s t l i d o v ý c h m a s. K u d r ž e n í s v é h o p a n s t v í p o u ž í v a l a b u r ž o a z i e i v r o c e r ů z n ý c h f o r e m p o d l e p o d m ín e k je d n o t l i v ý c h z e m í. N a d á l e u s i l o v a l a o i d e o l o g i c k é r o z b i t í d ě l n i c k é h o h n u t í. V y u ž í v a l a k t o m u r e f o r m i s t i c k ý c h v ů d c ů a r e v i z i o n i s t i c k ý c h t e o r i í. A v š a k p r á v ě v ý v o j r o k u p ř e s v ě d č i v ě p ř i s p ě l k p o z n á n í, j a k n a p r o s t o m y l n é b y ly r ů z n é t e o r i e a h e s l a r e v i z i o n i s t i c k ý c h a r e f o r m i s t i c k ý c h id e o l o g ů, m e z i n i m i z v l á š t ě p ř e d s t a v i t e l ů S v a z u k o m u n i s t ů J u g o s l á v i e, o d o m n ě l ý c h z m ě n á c h v p o d s t a t ě s o u d o b é h o k a p i t a l i s m u a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů. P r o t o p o k u s y o r o z v r á c e n í k o m u n i s t i c k ý c h s t r a n n e b o d o k o n c e je d n o t y s o c i a l i s t i c k ý c h z e m í n e m ě l y a n i v r o c e ú s p ě c h. B u r ž o a z i e s e d á l e s n a ž i l a n a c i o n á l n í d e m a g o g i í o d v é s t p o z o r n o s t l i d o v ý c h m a s o d p o z n á n í s k u t e č n é p o d s t a t y k a p i t a l i s t i c k é h o v ý v o je a z á r o v e ň v n ě k t e r ý c h z e m í c h z a č a l a o m e z o v a t a r u š i t z á k l a d n í d e m o k r a t i c k á p r á v a a s v o b o d y a p o u ž í v a t f a š i z a č n í c h m e t o d, c o ž n e j l é p e u k á z a l y u d á l o s t i v e F r a n c i i. 7

5 8 MEZINÁRODNI v z ta h y Na základě vývoje dvou světových soustav 1 vývoje Jednotlivých zem i se vytvářely m ezinárodni vztahy, je jic h základním problémem bylo zachovat a upevnit m ír. Ohroženi lidstva válkou vyplývá z toho, 2e velká část světa patři nadále ke kapitalistickém u společenském u systému, z Jehož podstaty přímo vyrůstá nebezpečí válek. V čele útočných plánů ohrožu jících m ír byli představitelé amerického im perialism u; horečně zbrojili, udržovali, rozšiřovali a spojovali útočné bloky, v nichž seskupovali Jiné k ap italistick é státy a podřizovali je svým útočným plánům. Neúspěch politiky Avšak právě rok 1958 přinesl další popozic* *iiy rážku dosavadní strateg ii am erického imperialism u, je jíž základnou byla politika»z pozice síly«. Opírala se o předpokládanou převahu Spojených států, a to především ve zbraních hromadného ničení, a zároveň počítala s tím, že sama zem ěpisná poloha chrání Spojené státy před možností, že by byly válkou zasaženy přímo na svém území. Zatím však v ro c^ 1958 pokračoval světový proces změny poměru sil ve prospěch socialism u. Byl to především další vědecký a tech nický pokrok Sovětského svazu, jehož výsledky se Jednoznačně projevily v úspěšném vypuštění umělých družic země a ve vojenském prvenství ve výrobě m ezikontinentálních řiditelných střel. Tím se znovu a siln ěji potvrdilo, že v případě války proti Sovětskému svazu pro Spojené státy Již naprosto neplatí»pozice síly«, ale naopak, že by samy mohly být zasaženy velmi těžce vzhledem k velkém u soustředěni obyvatelstva v m ěstských a prům yslových cen trech. Byl otřesen i význam systém u základen, Jimiž am eričtí stratégové po druhé světové válce obk líčili země světové so cia listick é soustavy, a především Sovětský svaz. Tyto základny se nyní staly nejen mnohem zranitelnější, ale zvýšilo se i nebezpečí pro státy, na jejich ž území byly rozm ístěny. Již to zvyšovalo u lidu těchto zemí odpor proti zatahování do plánů, ohrožu jících světový m ír. K tomu pak přistupovaly i důsledky horečného zbrojení, které se nutně musely obrážet v životní úrovni obyvatelstva. Aby oklam ali lid, který se staví proti nukleárním u zbrojení, Jež n ejen hrozí p řejit v nukleární válku, ale i v době míru ohrožuje milióny lidí a to dokonce Ještě nenarozených strašlivým i důsledky, m askovali am eričtí Im perialisté další n ukleární zbrojeni

6 falešným heslem»čisté«pumy, která prý nevyvolává nebezpečí uvolňování radioaktivních látek, ohrožujících lidské zdraví. Teorie om ezených" Zároveň je jic h stratégové pokračovali ví,el< v rozvíjení teorií tzv.»m alých, m ístních či omezených# válek. Tyto války prý by byly vedeny s použitím menších jednotek a zbraní menší síly, a proto by prý nehrozily, že se rozšíří ve válku světovou, tj. válku vedenou zbraněm i hromadného ničení. Ve skutečnosti tyto teorie měly jen oklam at lid. Podstatou teorie omezených válek je vytváření menších, velmi pohyblivých a nejm oderněji vyzbrojených jednotek, které by sloužily nejen k úderům proti socialistickým zemím, ale také proti zem ím n á rodně osvobozeneckého hnutí, ba i proti lidu im perialistických zemí, kdyby se postavil proti silám světové reakce, vedeným americkými im perialisty. A ovšem teorie omezených válek nevede ani k omezení zbrojení, a to ani nukleárního, ani neodstraňuje nebezpečí světové války. Vždyť am eričtí im perialisté n ejen n e ch tějí ustoupit od výroby nukleárních zbraní, ale dokonce i jed notky určené pro tzv.»omezenou«válku vyzbrojují tzv. tak tick ý mi zbraněmi. Tím spíše může dnes každý ozbrojený konflikt přerůst ve válku světovou, tj. v dnešní době ve válku nukleární a na tu se im perialističtí generálové a zbrojařské monopoly n a dále horečně připravují. Zároveň však i na Západě stále častěji vystupovali významní hospodářští, političtí i vojenští činitelé s návrhy, aby m ísto soutěžení v jaderném zbrojení začali vedoucí představitelé západních zemí jednat se Sovětským svazem a soutěžili s ním na poli hospodářském. Patřil k nim např. bývalý význačný am erický diplomat G. F. Kennan a známý průmyslník S. Cyrus Eaton, někteří politikové Labour Party a jiných socialistických stran i buržoazní politikové ve Velké Británii, ve Francii a v jiných zem ích západní Evropy. I když je jic h úvahy mnohdy nebyly výlučně diktovány vůlí k mírovým vztahům k socialistickým zemím, ale obavami z rostoucí moci západního Německa, přece jen podporovaly veřejn é m ínění, žádající jednání o m ezinárodních otázkách. ú silí O mírové řešeni Zvlášť důrazně se pro zachování míru mezinárodních problémů ve světě vyslovovaly vlády hospodářsky méně vyvinutých zemí, jež si vybojovaly politickou svobodu a svou politikou aktivní neutrality se staly významnou součástí světového pásma míru, Jehož jádro tvoři socialistické země. S o cialistick é země v čele se Sovětským svazem usilovaly o m í rové řešení všech m ezinárodních problémů, ať již na půdě Organizace spojených národů a jiných m ezinárodních institucí, či in icia 9

7 tivními návrhy na mezinárodni konference nebo konečně dalšími form am i m ezinárodních jed nání všude tam, kde byly základní zásady m ezinárodních vztahů nebo přímo m ír ohroženy nebo narušeny. Nadějným východiskem pro řešení základ n ích problém ů m ezinárodních vztahů byl návrh sovětské vlády na svolání konference na nejvyšší úrovni, vyslovený poprvé ještě na sklonku roku 1957, ale přesněji formulovaný a dále rozpracovaný v roce Návrh vycházel ze základního problému současných m ezinárodních vztahů, tj. zastavení pokusů s nukleárním i zbraněm i, a zahrnul postupně dalších jedenáct bodů. Mezi nimi byl i návrh polské vlády na vytvoření pásma bez atomových zbrani ve střední Evropě, dále návrh na uzavření mírové smlouvy s Něm eckem, rozšíření mezinárodního obchodu a další. Pro mírové řešeni m ezinárodních vztahů se vyslovili četn í představitelé vědy a umění a všech mírumilovných organizací, kteří pak na světovém mírovém kongresu, uspořádaném v červenci ve Stockholmu, vydali výzvu k nejrychlejším u postupu v odzbrojení a využití takto uvolněných prostředků pro m írové účely, především pro rozvoj m éně vyvinutých zemi. Protim írová politika Naproti tomu im perialisté si nepřáli rozim perialistů voj m írových m ezinárodních vztahů, ale naopak se snažili zachovat m ezinárodní napětí a podnikat ozbrojené zásahy, jejichž cílem bylo zmařit rozvoj socialistických států a rozm ach národně osvobozeneckého hnuti. Tím v im p erialistických státech udržovali zbrojařskou konjunkturu a zároveň nutili socialistick é státy, aby na zajištěn í své obrany věnovaly prostředky, jež by jin ak mohly být plně využity ve prospěch so cia listick é ho hospodářství. Proto se také vlády západních velm ocí, které pod tlakem světového vývoje a veřejného m ínění byly nuceny přistoupit na Jednáni o konferenci na nejvyšší úrovni, snažily zm ařit je jí uskutečnění. Přestože Sovětský svaz projevil n ejv ětší ústupnost, na Jejím ž základě došlo i ke svoláni zvláštních k on feren ci expertů v Ženevě o možnosti kontroly pokusů s Jadernými zbraněmi a o odvrácení nenadálého útoku, znemožnily vlády západních velm ocí, aby se konference na nejvyšší úrovni v roce 1958 uskutečnila. Im perialisté naopak vyvolali zostřeni mezinárodního napětí a dopustili se ozbrojené agrese, Jež znovu přivedla svět na pokraj války. Boj proti národně* Jedna Unie agresivních plánů im periaosvobozeneckému hnuti listů byla zam ěřena proti národně osvobozeneckém hnutí, kterému se pokoušeli če lit Jednak podporou

8 11 vnitřních reakčních sil v hospodářsky méně vyvinutých zemích, jednak různými formami nátlaku, vrcholícími přímo ozbrojenými zásahy. Mezi ně patřila podpora povstalců, usilujících rozbít vojenským povstáním Indonéskou republiku, a zvláště pak ozbrojený zásah na arabském východě. Přímým cílem im perialistického útoku již nebyl jak o v roce 1956 Egypt, ale Irák, jehož lid svrhl panství imperialismu, a ta ké v čele tažení nebyly již Francie a Velká Británie, nýbrž Spojené státy. V pozadí ovšem stejně jako v roce 1956 byla nafta, jak to také vyjádřila Rockefellerova doktrína, která v plánech am erické zahraniční politiky doplnila již chátrající doktrínu Eisenhowerovu. Neodlučným cílem agrese na arabském východě bylo udržet a rozšířit důležité strategické pozice nejen proti národně osvobozeneckému hnutí, ale zároveň proti Sovětskému svazu. I když tato akce velmi narušila úsilí o mírový vývoj m ezinárodních vztahů, ukázala znovu, ja k důležitým činitelem m ezinárodních vztahů jsou státy světové socialistické soustavy. Vždyť to byla opět především iniciativa Sovětského svazu, která vedla n a konec k odvolání am erických a britských intervenčních vojsk z Libanonu a z Jordánská. Agrese proti čín sk é Zatímco všichni mírumilovní lidé přivílidové republice tali vyřešení krize na arabském východě a doufali, že umožní obnovit jednání o základních mezinárodních problémech, uvrhla agresivní am erická zahraniční politika svět znovu na pokraj války. Tentokrát byla am erická akce zaměřena přímo proti socialistické zemi proti Čínské lidové republice, přičemž využila loutkové Čankajškovy vlády na Tchaj-w anu. Zároveň měla být zasazena rána požadavku mnohých am erických spojenců, kteří žádali zastoupení Čínské republiky v OSN a vynutili si další zm írnění embarga. Na am erické provokace odpověděla čínská vláda a všechen čin ský lid rozhodnou vůlí odrazit každý nepřátelský útok. Vláda S o větského svazu zároveň znovu zdůraznila, že by každý útok na Čínskou lidovou republiku pokládala za útok na Sovětský svaz a odpověděla by na něj s veškerou vojenskou silou. I když Spojené státy nadále udržují na Dálném východě ohnisko mezinárodního napětí, prokázalo se i při této příležitosti oslabení jejich vlivu. Německá otázka Třetí oblasti, kam se v roce 1958 obracel nápor im perialistických agresivních sil, bylo Německo. Obnovený západoněmecký im perialismus a m ilitarism us hrál stále dů ležitější úlohu v am erických útočných plánech, jejichž hlavní základnu tvoří Severoatlantický pakt NATO. Růst nebezpečí západoně-

9 meckého im perialismu potvrdila i jeh o vedoucí úloha v nově vytvořeném zbrojním trojúhelníku Bonn Paříž ftlm, jeho účast na přípravě francouzské nukleární bomby, a zejm éna pak to, že západoněmecká vláda si dala již v březnu 1958 Spolkovým sněmem schválit atomové vyzbrojování své horečně budované armády, do jejíhož čela byli postaveni bývalí n a cističtí g en erálov é, kteří zároveň pronikli i do vedoucích míst NATO. Přitom politika revanšismu proti NDR, Polsku, Československu a politika útočných plánů proti Sovětskému svazu se stá le více stáv ala o fic iá ln í linií předních představitelů bonnské vlády. Bonnská vláda také n eju rputn ěji odm ítala všechny návrhy socialistických zemí na mírové řešení něm eckého problému. Tím jednak sledovala své vlastní cíle, zam ěřené především proti Německé dem okratické republice, jed n ak cíle am erick éh o imperialismu, jenž zneužíval nevyřešené něm ecké otázky n ejen k tomu, že odmítal mírové řešení evropské bezpečnosti i jiných základních otázek mezinárodních vztahů, ale přímo zostřoval mezinárodni napětí a zvyšoval zbrojení například rozhodným odporem proti sovětskému návrhu na přem ěnu západního B erlín a v dem ilitarizované svobodné město. Řešení této otázky, stejn ě Jako dalších a důležitějších otázek mezinárodních vztahů, nebylo dosaženo. Přesto však rok 1958 přinesl značné úspěchy m írum ilovných sil ve světě a to především velkým rozmachem států světové so cialistick é soustavy. Zachování míru umožnilo prak ticky uskutečňovat zásady mírového soutěžení, v němž neodvratně dále zm ohutněly s íly socialismu a pokroku. A jestliž e im perialism us nem ohl je jic h růst zastavit do nynějška, pak tím méně to bude moci učinit v dalších letech, kdy poměr sil se bude dál vyvíjet ve prospěch socialism u.

10 1Q KAPITOLA II VÝVOJ SOCIALISTICKÉHO TÁBORA Jedním z nejvýznam nějších výsledků roku 1958 bylo další upevnění a rozvoj socialistického tábora v čele se Sovětským svazem. Značnou úlohu přitom m ěla všestranná hospodářská, vědeckotechnická a kulturní spolupráce, založená na zásadách proletářského internacionalismu, přátelství a bratrské vzájemné pomoci. Zkušenosti z roku 1958 ukázaly, že zvláště politická spolupráce zemí socialistického tábora spolehlivě zabezpečuje je jic h národní nezávislost a státní svrchovanost a vytváří nezbytné podmínky pro uskutečnění mírové socialistické výstavby v každé z těchto zemí. Vzrostla I mezinárodní autorita so cialistického společenství národů a jeho vliv na celý vývoj lidstva. Im perialistické kruhy musely se svými agresivním i plány n ejed nou ustoupit před jednotnou frontou mírumilovných národů v čele se zeměmi socialistického tábora. Rok 1958 tak znovu potvrdil nezadržitelný postup socialism u v mírovém soutěžení s kapitalismem. ROZVOJ ZEMÍ n á r o d n í h o h o s p o d á ř s t v í SOCIALISTICKÉ SOUSTAVY Roku 1958 zaznamenaly všechny země socialistického tábora, mezi nimi zvláště Sovětský svaz a Čínská lidová republika, další hospodářský vzestup. Rozvoj sovětského V hospodářském životě Sovětského svaprůmyslu zu se plně projevily důsledky reorganizace řízení průmyslu a stavebnictví, provedené roku Uvolnila cestu stálém u rozvoji výrobních sil SSSR a přispěla k růstu in i ciativy pracujících. To přesvědčivě potvrzuje skutečnost, že všechny svazové republiky a národohospodářské rady splnily a překročily roční plán Jak v hrubé výrobě, tak i ve většině nedůležitějších druhů průmyslových výrobků. V roce 1958 bylo v Sovětském svazu například vyrobeno tun surového železa, tun oceli a 233 miliard kwh elektřiny. Bylo vytěženo 498 milionů tun uhlí a 113 miliónů tun nafty. Roku 1958 bylo v SSSR uvedeno do provozu přes 800 nových velkých státních

11 průmyslových podniků. Podstatně stoupla výroba obráběcích strojů, traktorů, automobilů i řady d alších důležitých prům yslových výrobků. Národohospodářský plán byl překročen také ve výrobě zboží hromadné spotřeby. Celkový objem prům yslové výroby Sovětského svazu vzrostl roku 1958 proti roku 1957 o 10 %. Z hlediska celkového stavu sovětské ekonom iky bylo i pro minulý rok příznačné ry ch lé tem po je jíh o růstu ve všech rozhodujících ukazatelích. V hospodářském vývoji dosáhl Sovětský svaz tak vysoké úrovně, která umožňuje zvyšovat mnohem rychlejším tempem výrobu zboží hromadné spotřeby bez újmy na dalším přednostním rozvoji těžkého průmyslu. Velký význam pro celkový vzestup sovětské ekonom iky má rozsáhlý program urychleného rozvoje chem ického průmyslu, přijatý na plenárním zasedáni ÚV K SSS ve dnech , který Již v témže roce přinesl výsledky. Jeho realizace zajistí další technický pokrok m noha odvětví národního hospodářství Sovětského svazu a umožní co nejdříve vyřešit úkol zvyšování výroby spotřebního zboží. Sovětské zem ědělství N eobyčejných úspěchů dosáhlo v roce 1958 sovětské zem ědělství, k jeh ož dalším u rozvoji p řija la Kom unistická strana Sovětského svazu řadu praktických opatření velkého ekonom ického dosahu. Z in iciativy ÚV K S S S byl na zasedání Nejvyššího sovětu schválen»zákon o dalším rozvoji kolchozního zřízeni a o reo rg an izaci stro jn ích a traktorových stanic*. Nyní se zem ědělské stroje prodávají přímo kolchozům a STS se reorganizují v opravářsko-technické stanice. Již Jarní polní práce v kolchozech potvrdily správnost tohoto opatření odpovídajícího potřebám dalšího růstu socialistického zemědělství. Na plenárním zasedání 0V K SSS bylo na podkladě referátu N. S. Chruščova přijato usnesení o zrušení povinných dodávek a naturálních plateb za práce STS, o novém systému, cenách a podmínkách nákupu zem ědělských výrobků. Tato opatřeni znam enají novou etapu v ekonom ických vzájem ných vztazích mezi státem a kolchozy. Sovětský stát s i nyní zem ědělské produkty v kolchozech opatřuje nákupem, přičemž nové nákupní ceny m ají z hlediska m ateriální zainteresovanosti kolchozníků přímo revoluční význam. O oprávněnosti všech těch to opatření svědčí především konkrétní výsledky, kterých sovětské zemědělství dosáhlo v roce 1958, kdy celková sklizeň obilí v SSSR činila 8 miliard 508 miliónů pudů (1 pud = 10,38 kg) a nákup činil 3,5 miliardy pudů. Takové množství obili neměl Sovětský svaz je ště nikdy k dispozici. Téhož roku vyrobilo sovětské zem ědělství tolik m léka Jako Sp ojen é státy am erick é roku 1957 nebo dokonce o něco více, přičem ž m ásla vyrobil S S S R Již

12 roku 1957 o tun více než USA. Výroba masa dosáhla v SSSR roku tun. Na podkladě těchto úspěchů počítají směrná čísla rozvoje národního hospodářství zcela reáln ě se zvýšením objemu celkové produkce zemědělství v roce 1965, ve srovnání s rokem 1958, l,7krát. Zemědělská politika strany byla zhodnocena na plenárním zasedání ÚV K SSS, které přijalo řadu konkrétních opatření, aby byl zajištěn další vzestup zem ědělské výroby v souvislosti s úkoly sedmiletého plánu. Vypracování nového U rychlené sestavení tohoto nového nánárodohospodářského rodohospodářského plánu si roku 1958 piánu SSSR vynutily jak hospodářské úspěchy Sovětského svazu, tak i skutečnost, že sovětští geologové objevili v poslední době doposud neznám á velká ložiska nejrů znějších surovin. To vše umožní vybudovat nové podniky a nová průmyslová střediska, s čímž pochopitelně nemohl šestý pětiletý plán počítat. Například na irkutské konferenci o rozvoji výrobních sil Sibiře, která se konala v srpnu 1958, byly poprvé uveřejněny některé údaje o obrovském bohatství, objeveném ve východní Sibiři. Jen ve východní Sibiři leží například téměř na povrchu země 7 triliónů tun kvalitního uhlí. Aby využití tohoto přírodního bohatství nemuselo být odloženo na příští pětiletku, bylo rozhodnuto Vypracovat podle usnesení XX. sjezdu strany a dalších usnesení strany a vlády nový perspektivní plán. Plenární zasedání ÚV K SSS v září 1958 považovalo za nutné svolat mimořádný XXI. sjezd strany a projednat na něm sm ěrná čísla tohoto plánu. Předpoklady pro rychlý rozvoj výrobních sil země vytvořila komunistická strana a vláda Sovětského svazu i řadou dalších opatření. V září 1958 byly předsednictvem ÚV K SSS schváleny poznámky N. S. Chruščova k reformě sovětského školství. Jejich smyslem je přiblížit sovětskou školu životu. I tato reform a vyjadřuje úsilí sovětské vlády využít všech možností socialistické společnosti k zajištění co nejrychlejšího postupu ke komunismu. Faktor ča su jako V roce 1958 vystoupil do popředí jako hospodářský činitel významný Činitel hospodářského života sovětské společnosti faktor času. Ne náhodou byly v tomto roce v Sovětském svazu poněkud pozdrženy stavby některých vodních elektráren a na určitou dobu byla dána přednost výstavbě tep elných elektráren, které je možno budovat podstatně rychleji a levněji. Z celostátního hlediska se ukázalo účelným vědomě přistoupit k určitému zvýšení výrobních nákladů na jednu kwh, aby se získal čas a v krátké době i maximální přírůstek elektrické energie. Roku 1958 byla dokončena nejen vodní elektrárn a V. I.

13 L en in a v K u jb y šev ě, n e jv ě tš í n a s v ě tě, a le s o u č a s n ě b y la uved en a v ch od řa d a v e lk ý ch te p e ln ý c h e le k tr á r e n. B o j o ča s má i svůj m ezin áro d n í význ am p ro m íro v é so u tě ž e n i s k ap italism em, v in. sje zd k s Č ín y K ú sp ěch ů m to h o to so u tě ž e n í přispěla ro ku 1958 v ýzn am n ým p o d ílem i d ru h á s o c ia lis tic k á v e lm o c, Čínsk á lid ová re p u b lik a. R ok z n a m e n a l p řím o s k o k v hospod ářsk ém vývoji lid ov é Č íny. N a d ru h ém z a s e d á n í V III. sjezdu K o m u n istick é stra n y Č íny v k v ětn u 1958 si k o m u n istic k á strana v y tk la za ú kol p ře m ě n it zem i b ěh em le t v so c ia listick o u v elm o c s m od ern ím p rů m y slem, z e m ě d ě lstv ím a věd ou. V ýchod isk em té to g e n e r á ln í lin ie s o c ia lis tic k é v ý stav b y je rozvíjen í tv ů rčích s il lid o v ý ch m as, Je jic h v e d e n í a m o b iliz a c e k budování so cia lism u. Z v láště b y la z d ů ra z n ě n a o tá z k a te m p a s o c ia lis tic k é výstavby, ú k o l za 15 le t n eb o v d obě je š t ě k r a tš í d o h n a t a předeh nat V elkou B ritá n ii ve v ý ro b ě n e jd ů le ž itě jš íc h p rů m y slo v ý ch výrobků. Na to m to z a se d á n í b y l s c h v á le n též d v a n á c tile tý program ro zv o je z e m ě d ě lsk é výroby Č íny. Z a k lá d á n í lid o vých K re v o lu čn ím z m ě n á m d o šlo ro k u 1958 komun n a č ín s k é m v en k o v ě, kde se v če rv e n ci a h lavně p ak v srp nu až z á ří ro zv in u lo m o h u tn é lid o v é h n u tí za zak lád án í lid ových kom un. U sn e se n í ÚV K S Č íny o z a k lá d á n í lidových kom un n a v e sn ici z d a lo to m u to m aso v ém u hnutí sp rávný sm ě r a sh rn u lo z á k la d n í z k u še n o sti. K bylo v Č íně již lid o v ý ch k om u n, v n ich ž b y lo o rg a n iz o v á n o asi 127 m iliónů ro d in, t j. v e lk á v ě tš in a z e m ě d ě ls k é h o o b y v atelstv a. H lavní p říčin o u ro z v o je kom u n b y l n e u stá lý v zestu p č ín s k é zem ěd ělské výroby a s tá le se z v y š u jíc í p o litic k é u v ěd o m ěn í čín sk ý ch ro ln ík ů. Lidové kom uny v zn ik ly Ja k o p ro d u k t č ín s k é h o h osp od ářstv í v době vzestupu, kdy b y lo n u tn o r o z v íje t v m aso v ém m ěřítk u neje n zem ěd ělstv í, a le i p rů m y sl, o b ch o d a d o p ravu. B y lo n u tn o také u rych lit kultu rn í a te c h n ic k o u re v o lu c i. K om u ny se s ta ly z á k la d n í, svým c h a ra k te re m s o c ia lis tic k o u je d n o tk o u č ín s k é sp o le čn o sti. Je jic h p řed n o stí p ro ti d řív ě jším z e m ě d ě lsk ý m d ru žstvům je velká vým ěra, velký p o če t p ra c o v n íc h s il, v e lk é s p o le č n é fo n d y, vysoký stupeň k o le k tiv n o sti a m n o h em v y šší o rg a n iz a c e p rá c e. V I. p len árn í zased án í V lil. ú stře d n íh o výboru K S Č iny z se zabývalo n ě k te rý m i o tá z k a m i lid o v ý ch kom u n a p řija lo u snesení o b sa h u jící p o k y n y p ro výrobu v k o m u n á ch a p ro d istribuční systém, v n ěm ž Je k o m b in o v án m zdový sy sté m se s y s t é m e m n atu ráln ího z áso b o v án í. U sn e se n í d á le h o v o řilo o o rg a n iz o v á ní výroby, o životě lidu, o p ro v á d ě n í o r g a n iz a č n íc h z á sa d d em o k ra tickéh o cen tra lism u, o p o silo v á n í v ed o u cí ú lohy s tra n y, a o pra

14 tickém a realistickém stylu práce. Zasedání odsoudilo některé levičácké tendence při výstavbě komun. V zimním období 1958 se v Číně rozvinulo hnutí za upevnění lidových komun, za vypracování co n ejefek tivnějších výrobních plánů. úspěchy finského Vývoj čínské vesnice byl přímo spjat zemědělství s úspěchy čínského zem ědělství, jež roku 1958 v produkci obilí dosáhlo asi 375 miliónů tun proti 185 m i liónům tun roku V produkci pšenice se Čínská lidová republika dostala na druhé místo na světě, hned za Sovětský svaz. Produkce bavlny roku 1958 dosáhla 3,35 miliónu tun proti 1,64 miliónu tun roku 1957 a Čína zaujala ve výrobě bavlny první místo na světě. Rozloha uměle zavlažované půdy vzrostla ze 37 % roku 1957 na 60 % roku Prům yslová výrobo Rozvoj čínského zem ědělství šel souběžv č*-r ně s rychlým rozvojem průmyslu, zejm éna výroby surového železa, oceli a strojů. Zvýšení výroby železa a ocelí je nejdůležitějším předpokladem pro těžký průmysl, základ moderní průmyslové výroby vůbec. Aby se Čína v co n ejk ratší době mohla přem ěnit ve vyspělou hospodářskou velmoc, bylo ze zkušeností poslední doby stanoveno, že je třeba současně budovat a rozvíjet velké, střední a malé průmyslové podniky. Výstavbo m alých Během roku 1958 se rozvinula masová a středních pecí kampaň za výstavbu m alých a středních pecí na výrobu železa a oceli. Zúčastnilo se jí přes 60 miliónů lidí. V zimě roku 1958 se v Číně rozvinulo masové hnutí za m ístní výrobu m alých válcovacích stolic, obráběcích strojů, za zak ládání m alých a středních uhelných dolů, m alých a středních elek tráren. Výsledky této kampaně byly obdivuhodné. V říjnu zaznamenalo 18 velkých železáren a oceláren v produkci železa 16procentní přírůstek a 15procentní přírůstek v produkci oceli, zatímco produkce železa a oceli vyrobeného pracujícím i masami v desetitisících malých pecí místního významu vzrostla o % u Železa a o 780 /o u oceli. V celostátní produkci podíl oceli vyro bené v malých pecích vzrostl ze 14 % v září na* 49 % v říjnu a podíl výroby železa z 58 /o v září na 91 % v říjnu. Přírůstek v produkci uhlí činil ve velkých uhelných dolech v říjnu 24 % proti předcházejícím u m ěsíci, zatímco v m alých uhelných dolech vzrostla produkce v říjnu ve srovnání se srpnem o 490 %. Roku 1958 předehnala Čína v těžbě uhlí Velkou Británii. Dne splnil Čínský lid výzvu politbyra ÚV KS Číny k boji za vytavení tun oceli a Čína se stala sedmým největším producentem oceli na světě. Již ve druhé polovině roku 1958 zam ěřila stra na a vláda pozornost pracujícího lidu na zlepšování kvality su

15 rového železa vyráběného v m alých vysokých p ecích m ístními metodami a na zlepšováni kvality vyráběné oceli. Masové kampaně za výrobu oceli a železa se účastni ve velké většině rolníci, proto je nutno připomenout i společenské důsledky této kam paně. Projevují se v podstatném zmenšení rozdílů mezi dělníky a rolníky, ve sblížení města a venkova. Skutečnost, že celkový objem průmyslové a zem ědělské výroby v Číně byl v roce 1958 asi o 70 % vyšší než roku 1957, je nesporně značným úspěchem strany v so cia listick é výstavbě, Jedním z bohatých plodů kampaně za nápravu stylu práce, která se v Čině vedla od jara 1957 do května Po těchto úspěších mohlo VI. plenární zasedání CV KS Číny stanovit další perspektivy rozvoje národního hospodářství, které povedou k přem ěně lidově demokratické Číny v mohutný socialistick ý stát. Rozmach ^ hlediska m ezinárodního rozvoje sočeskoslovenského cialism u byl rok 1958 charakteristický hospodářství řada lidově dem okratických zemi vstoupila do období dovršení so cia listick é výstavby. K řešení úkolu dovršení výstavby socialism u dospělo v m inulém ro ce především Československo. Bylo první průmyslově vyspělou zemí, Jejíž lid začal budovat socialism us, a nemuselo řešit úkol přeměny agrární země v zemi průmyslovou. Jako tomu bylo v o statn ích zemích lidové dem okracie a kdysi i v Sovětském svazu. Komunistická strana Č eskoslovenska si je vědoma toho, že hlavním polem, na němž se bude rozhodovat o dovršení socialistické výstavby v zemi, Je národní hospodářství. Věnovala proto roku 1958 značnou pozornost zdokonalování plán ovacích metod a otázkám řízení průmyslu a zem ědělství. Nová organ izace řízení národního hospodářství, zejm éna průmyslu a stavebnictví, uskutečněná k , umožnila realizovat zásadu zvýšené úlohy perspektivních plánů, provést důslednou d ecen tralizaci a zvýšit účinnost plánovacích metod. Zásadní opatření byla roku 1958 uskutečněna též na úseku místního hospodářství řízeném národními výbory. V hospodářských výsledcích roku 1958 se projevil i celý souhrn opatřeni ke zvýšení efektivnosti národního hospodářství. X I. sjezd K SČ Mimořádnou pozornost věnoval hospodářským otázkám XI. sjezd Komunistické strany Československa, který se konal ve dnech V souvislosti s úkolem dovršit socialistickou výstavbu form uloval hlavní úkoly v průmyslu a zemědělství a stanovil současně základní politicko-hospodářské sm ěrnice rozvoje národního hospodářství Jako celku. V duchu usneseni XI. sjezdu byla ve druhé polovině roku 1958 zahájena konkrétní příprava k uskutečnění schválených změn v plá 18

16 nování, zásobování, odbytu a zejména v soustavě ekonomických podnětů a v odměňování. V posledních m ěsících roku byly provedeny rozsáhlé přípravy k přebudování soustavy dělnických mezd, tak aby mzdy byly založeny na technicky zdůvodněných normách a aby byly pobídkou ke zvyšování kvalifikace pracujících. V souvislosti s otázkami zvyšování životní úrovně se strana v duchu sjezdových usnesení obrátila v listopadu 1958 k pracujícímu lidu s dopisem, na jehož podkladě proběhla koncem roku široká a podnětná diskuse. Růst průmyslové XI. sjezd kom unistické strany měl movýroby Č SR hutný mobilizující význam, ja k se to projevilo v široce založeném hnutí závazků za splnění a překročení plánu. V průběhu roku 1958 vzrostla hrubá průmyslová výroba v Československu ve srovnání s rokem 1957 o 11,3 /o, přičemž došlo k rozhodnému zlepšení v řadě dříve zaostávajících úseků, jako byla například těžba uhlí. Vezmeme-li těžbu uhlí za jedenáct měsíců roku 1957 za 100 %, pak se v roce 1958 těžba kam enného uhlí zvýšila na 106,8 % a hnědého uhlí na 112 %. V roce 1958 se podařilo zabezpečit i rychlejší růst produktivity práce proti plánovaným 4,2 % o 7,4 %, a co je zvlášť významné, daleko příznivěji než v minulých letech se vyvíjel i vztah růstu produktivity práce k růstu průměrných výdělků. v sjezd j ednotné 1 ostatní země tábora socialism u dosáhsocialistické strany ly roku 1958 nem alých úspěchů. Jak kon- Německa statoval V. sjezd Jednotné so cialistické strany Německa, který se konal v červenci 1958, byly v Německé dem okratické republice v podstatě vytvořeny základy socialism u. V NDR byla vybudována hlavní odvětví těžkého průmyslu, jehož jádro zůstalo po válce v západním Německu. Průmyslová výroba v NDR stoupla v prvních 9 m ěsících roku 1958 proti témuž období roku 1957 o 11,2 /o, přičemž sjezdové jednání naznačilo konkrétní cestu jejího dalšího růstu. Jednou z nejpozoruhodnějších známek vzestupu Německé dem okratické republiky je skutečnost, že v c e lém společenském životě NDR vzrostla úloha a vliv dělnické třídy. Hlavní hospodářský V. sjezd stanovil jako hlavní hospodářúkol N DR ský úkol NDR požadavek rozvinout za několik málo let národní hospodářství tak, aby se jednoznačně ukázala převaha socialistického společenského řádu v NDR nad panstvím kapitalistických sil v bonnském státě. Aby tento hlavní hospodářský úkol NDR bylo možno splnit za dva roky, do roku 1961, zahájila Německá dem okratická republika výstavbu příslušného surovinového průmyslu a začala mobilizovat všechny vnitřní rezervy. Vzhledem k tomu, že NDR disponuje kvantitativně 1 kva 19

17 litati vně vysoce vyspělou chem ii, bude mít na řešení hlavního eko nomického úkolu NDR značný vliv rozvoj ch em ick éh o průmyslu. Socialistická přestavba veškeré ekonom iky byla uskutečněna v Bulharské lidové republice, která se ze zaostalé agrární země přeměnila v zemi vyspělého průmyslu a zem ědělství. V hrubé produkci národního hospodářství Bulharska zaujím á dnes průmysl první místo. Ve svém rozvoji nechalo Bulharsko daleko za sebou Turecko, Řecko a řadu jin ý ch k a p italistick ý ch zem í, které v minulosti byly přibližně na stejn é úrovni hospodářského rozvoje, vil. sjezd Bulharské V II. sjezd B u lh arské kom unistické strakomunistické strany n y, který se konal ve dnech , věnoval značnou pozornost dalším u rozvoji národního hospodářství země a došel k závěru, že i nadále zůstává ústřední otázkou další zvyšování produktivity p ráce a co n ejú sp o rn ější využití pracovních, m ateriálových a fin an čn ích zdrojů. Sjezd sch v álil směrnice třetí bulharské pětiletky, jejím ž hlavním politickým a hospodářským úkolem je další výstavba socialistické společnosti a stále dokonalejší uspokojování rostou cích hm otných a kulturních potřeb pracujících. ú silí o splnění úkolů Ke sp ln ění tohoto úkolu přispělo move zkrácených lhůtách hutné lidové celo stá tn í hnutí za splněni hospodářských úkolů ve zkrácených lhůtách, které se šířilo zvláště na podzim minulého roku a k jehož rozvoji přijalo v listopadu 1958 plénum ÚV Bulharské kom unistické strany příslušné usneseni. Výsledky tohoto hnutí, které znam ená zcela nové tempo rozmachu výrobních sil země, se konkrétně projevily již koncem roku Celkový objem průmyslové výroby se v Bulharsku v ro ce 1958 zvýšil proti roku 1957 o 16 %. Problémy polského Důležitý krok vpřed v rozvoji hospodářho**>od<iř*tyf ství zaznam enala 1 Polská lidová republika, jejíž průmyslová výroba se v ro ce 1958 ve srovnání s rokem 1957 zvýšila o 9,5 %. Po dosažení hospodářské stab ilizace vystoupila v Polsku do popředí především otázka produktivity práce a její lepší organizace, otázka likvidace veškeré n e h o s p o d á r n o s t i. Proto 1 usnesení XI. plenárního zasedáni ÚV Polské sjednocené dělnické strany v únoru 1958 a X II. plenárního zasedání ÚV PSDS v říjnu 1958 sm ěřovala především ke zvýšení hospodárnosti na závodech. XII. plenární zasedání ÚV PSDS přijalo kromě toho směrnice k rozvoji Polské lidové republiky v letech 1959 až 1965, jejichž hlavní m yšlenkou Je další in d u strializace a zvyšováni průmyslového potenciálu Polska. Maďarské hospodářství V roce 1958 se úspěšně rozvíjelo 1 hospodářství Maďarské lidové republiky. K novým kladným rysům 20

18 vývoje, které se dříve neprojevovaly tak výrazně, je možno počítat vyrovnanější výrobu, lépe podloženou investiční politiku, zahájení přestavby struktury v průmyslu a lepší využití dom ácích podmínek. Více než kdykoli předtím se v hospodářství Maďarské lidové republiky uplatňovalo hledisko hospodárnosti. Zvýšení těžby uhlí a nafty umožnilo bezporuchové zásobování celého národního hospodářství a splnění plánu státního průmyslu v roce 1958 na 104 %. Rumunské hospodářství Také rumunský průmysl zaznamenal v roce 1958 nem alé úspěchy přeměny Rumunska ve vyspělou průmyslově agrární zemi. jestliže před druhou světovou válkou Rumunsko dováželo 95 % potřebných strojů, kryje nyní samo n e jen převážnou část své potřeby strojů a zařízení, ale strojírenství se stalo i platnou složkou vývozu. Další perspektivy rozvoje socialistického průmyslu vytyčilo plenární zasedání ÚV Rumunské dělnické strany Současně ukázalo jako důležitý problém neustálé zvyšování technické úrovně ve všech odvětvích hospodářství a snižování vlastních nákladů ve výrobě. Na základě bohatých přírodních zdrojů klade Rumunská lidová republika hlavní důraz na rozvoj chemického průmyslu. Jsou tu například ohromné zásoby zemního plynu, v jehož zpracování je Rumunsko na druhém m ístě v Evropě, hned za Sovětským svazem. Při ch e mickém zpracování metanu bylo v Rumunské lidové republice dosaženo značného pokroku. V listopadu 1958 zahájily chem ické závody v Klužské oblasti výrobu chlorovodíku, přičemž výroba této základní suroviny chem ického průmyslu spočívá na ohrom ných zásobách kamenné soli v Rumunsku. Rozvoj S nadšením buduje socialism us i pracualbánského prům yslu j íc í lid nejm enší socialistické země, Albánské lidové republiky. Přitom dnešní Albánie není již zaostalou zemí, kde bylo přes 80 % obyvatel negramotných, ale svobodným státem, poměrně vyspělou zemědělsko-průmyslovou zemí. V lidové Albánii vznikly základy moderního socialistického průmyslu, který vyrábí nejpotřebnější zboží. V roce 1958 vzrostla tam hrubá průmyslová výroba, ve srovnání s rokem 1957, o 20 procent. Průmysl Mongolské, Úspěchů na poli budování průmyslu do- Korejské a vietnam ské sáhly v roce 1958 i asijské lidově demolidové republiky kratičké státy Mongolská, K orejská a Vietnamská lidově demokratická republika. Vždyť například v Mongolsku, kde před revolucí průmysl vůbec neexistoval, připadá dnes na průmyslovou výrobu 40 % celkové výroby v zemi. V roce 1958 začala úspěšně plnit svůj první pětiletý plán rozvoje národního hospodářství Korejská lidově dem okratická republi 21

19 ka. Na výzvu ÚV Korejské strany práce z června 1958 bylo po celé severní Koreji vybudováno 960 nových m ístních průmyslo vých podniků. Téhož roku byla uvedena do provozu řada nových továren i ve Vietnam ské lidové republice. Na výzvu vlády a Vietnamské strany pracu jících, aby se využilo všech m ožností k rozvoji průmyslové a řem eslné výroby, začaly se i ve Vietnamu na podkladě iniciativního uplatnění čínsk ých zkušenosti budovat například m alé závody na výrobu papíru, cukru, ča je a podobně. Není to jen průmyslová výroba, v niž v roce 1958 socialistické státy dosáhly značných úspěchů. Dosáhly jich tak é v so cialistickém zemědělství, v zlepšení socialistických výrobních vztahů na vesnici, což je ch arak teristick ý rys hospodářského života socialistických zemí, i když se pochopitelně znatelně projevil vliv rozdílných historických podm ínek. Socialistické zem ědělství Pozoruhodných výsledků v socialiaticv asijských lidových kém zem ědělství dosáhly a sijsk é lidově demokraciích dem okratické státy. Koncem srpna 1958 bylo dokončeno združstevňování zem ědělství v Čínské a Korejské lidové republice, kde již v říjnu bylo možno přikročit ke slučování zem ědělských družstev. Místo m alých družstev bylo v Koreji vytvořeno 3843 družstev, jejich ž hlavním úkolem je provést technickou a kulturní revoluci na vesnici. Přes velké sucho sklidilo korejské zem ědělství tun pšenice, tedy o tun více než roku Severní Korea se změnila ze země, kde se nedostávalo potravin, v zemi, kde Je potravin dostatečné množství. Vysoké sklizně dosáhli v roce 1958 i vietnamští rolníci, kteří v obou loňských žních sklidili 4,5 miliónu tun rýže, což Je dosud n ejv ětší úroda, ja k é bylo ve Vietnamu po obnovení míru dosaženo. M ongolsko, kde se půda dříve vůbec neobdělávala a kde se venkovské obyvatelstvo věnovalo výlučně dobytkářství, učinilo v roce 1958 další kroky k rozvoji obilnářství. Rozloha osevní plochy vzrostla v roce 1958 na hektarů. Sklizeno bylo tun obilovin a tun brambor. Tradiční mongolské dobytkářství vykazuje růst stavu dobytka. Jehož celkový stav se k , ve srovnáni s rokem 1957, zvětšil o více než kusů. Zemědělská výroba Otázkám rozvoje so cia listick é zeměděl- «evropských lidových ské velkovýroby věnovaly značnou pozordemokraciích nost i evropské lidově dem okratické státy, přičemž každý vycházel ze specifických podmínek své země. VII. sjezd Bulharské kom unistické strany v červnu 1958 konstatoval, že 22

20 v zemi byla dokončena socialistická přestavba zem ědělství, a fo r muloval jako hlavní úkol co nejracionálnější využití půdy, strojů a ostatních výrobních prostředků, dosažení vysoké produkce živočišné výroby a podstatné snížení nákladů na jednotku výroby. Významných úspěchů v kolektivizaci dosáhl i albánský venkov, kde bylo v roce 1958 združstevněno více než 75 /o obdělávané půdy. Socialistický sektor v albánském zemědělství vypěstoval asi 89 % veškeré bavlny, 92 /o cukrovky a 77 % tabáku. Socialistický sektor sdružoval v roce 1958 přes 55 /o zem ědělské půdy v Rumunské lidové republice, což znamená, že více než polovina rodin pracujících rolníků nastoupila cestu budování nového života. Rok 1958 potvrdil, že existují příznivé předpoklady pro další rozvoj so cia listické velkovýroby v zemědělství rovněž v Maďarské lidové re publice. jen za 9 měsíců roku 1958 bylo v Maďarsku založeno 234 nových zem ědělských družstev a družstevní půda vzrostla tém ěř ha. československé Socialistický sektor má vedoucí posta - zemědělství vení v zemědělství lidově dem okratického Československa, a to nejen rozsahem obhospodařované půdy socialistický sektor hospodaří na více než 75 % orné půdy ale 1 celkovým objemem tržní výroby. Přes řadu nedostatků splnilo Československé zem ědělství ještě před koncem roku 1958 plán výkupu tří hlavních živočišných produktů vajec, skotu a mléka. Bylo vykoupeno o 200 miliónů litrů mléka a o 65 miliónů vajec více než roku Zvýšení zemědělské výroby považoval XI. sjezd Komunistické strany Československa za jeden z nejzávažnějších úkolů strany a všeho lidu. Zem ědělství v NDR Nemalých úspěchů v rozvoji zem ědělské výroby dosáhla Německá demokratická republika. Koncem října 1958 pracovala již ve více než 90 % obcí NDR zem ědělská družstva, která spolu se státním i statky obdělávala tém ěř polovinu zemědělské plochy. U mléka, vepřového masa a vajec dosáhlo v podstatě zemědělství Německé demokratické republiky již roku 1958 výrobních cílů roku Zem ědělská družstva Ve složitějších podmínkách se rozvíjela v Polsku zem ědělská výrobní družstva v Polské lidově dem okratické republice. Výsledky, kterých v roce 1958 dosáhla polská zemědělská družstva, dokazují, že příčinou dřívějších neúspěchů nebyly rozhodně zásady kolektivního hospodaření, ale jen četné chyby, které znemožňovaly v praxi ukázat hospodářské přednosti kolektivního hospodaření. Bilance polského zemědělství v roce 1958 byla velmi dobrá a celková hodnota veškeré zem ědělské výroby se proti roku 1957 zvýšila o 3,2 %. Přitom zem ědělská 23

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z  Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_31 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ 1 OBECNÁ Č Á S T...16 1.1 Ú v o d...16 1.2 P rin c ip y te r a to lo g ie...17 1.3 F a rm a k o k in

Více

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 P ř e d m l u v a... V I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 I I. V l á d n í n á v r h t r e s t n í h o z á k o n í k u... 23 Č á s t p r v n í. O b e c n á č á s t...23 H la v a

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Obsah. O autorech Používané zkratky Úvodem... 17

Obsah. O autorech Používané zkratky Úvodem... 17 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem... 17 1. Pojetí sociálního práva a jeho systém... 21 1.1 Pojem sociálního práva... 21 1.2 Vývoj, který vedl ke vzniku sociálního práva... 22 1.3 Pojetí

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Obsah A R IT M E T IK A...

Obsah A R IT M E T IK A... Obsah з A R IT M E T IK A... P řiro zená čísla a číslo n u la... Zápis přirozených č ís e l... Řím ské č íslice... Arabské číslice a desítková soustava... Šedesátková soustava... Porovnávání přirozených

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

SOCIÁLNÍ POLITIKA 4.2 O becná charakteristika procesu tra n sfo rm a c e Sociální refo rm a O rientace procesu transform ace v dalš

SOCIÁLNÍ POLITIKA 4.2 O becná charakteristika procesu tra n sfo rm a c e Sociální refo rm a O rientace procesu transform ace v dalš OBSAH Ú v o d... 11 1. oddíl 1 S ociální p o litik a, je jí p o d sta ta a zákla d n í c h a ra k te ristik a... 17 1.1 M ísto sociální politiky ve společenském systém u... 17 1.2 Pojetí sociální p o litik

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46 PŘED M LU VA... 18 STRUKTURA UČEBNICE... 20 POUŽITA LITERATURA... 23 SEZNAM ZKRATEK... 24 BOKMÁL, NYNORSK A NORSKÉ DIALEKTY... 25 ÚVOD DO NORSKÉ VÝSLOVNOSTI...28 N orská a b e c e d a... 32 Щ 1. LEKCE.

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL Evropa průmysl a těžba Evropa dlouhá tradice průmyslu, rozmach od 18. století, počátek ve Velké Británii, odtud se šířil dál do Evropy. Hospodářství Evropy

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ K U J C P 0 1 7 I P V 6 SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ uzavřená podle podle ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: Jihočeským krajem jehož úřad sídlí v

Více

I. HLÁSKOSLOVÍ - SPISOVNÁ VÝSLOV NOST

I. HLÁSKOSLOVÍ - SPISOVNÁ VÝSLOV NOST OBSAH ÚVOD O b e c n é p o u č e n í o ja z y c e...5 1. Ř e č a ja zy k ; ja zy k n á ro d n í. 2. S p is o v n á če štin a, o b e c n á češtin a. 3. P rv k y ja z y k o v é h o v y jadřo vání: včta,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.)

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.) Formy sabotáží vesnických boháčů Od jara 1950 komunističtí funkcionáři řadili rozvíjení třídního boje na vesnici mezi nejdůležitější předpoklady kolektivizace a vznik JZD považovali za výsledek či dovršení

Více

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8 Ú v o d e m... 5 H ledání a poznávám M n i c h o v...8 P r o te k to r á t... 9 Válka...11 Z atčení o t c e...13 D ůvěra v lepší b u d o u c n o s t...15 Stadion a K u ra to riu m...18 T o ta lein satz...20

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1945-1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ POBALTÍ Mgr. Iva Švecová ESTONSKO -ekonomika nejdynamičtější přechod na tržní ekonomiku z bývalých republik

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Obsah POUŽITÉ ZKRATKY PŘEDMLUVA I. PRÁVO NA PRÁCI. Úvod

Obsah POUŽITÉ ZKRATKY PŘEDMLUVA I. PRÁVO NA PRÁCI. Úvod Obsah POUŽITÉ ZKRATKY PŘEDMLUVA I. PRÁVO NA PRÁCI Úvod 1. Právo n a p ráci ja k o z á k la d n í lid s k é právo 1.1. P ojetí p ráv a n a práci 1.2. Právo n a p ráci v m e z in á ro d n íc h d o k u m

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.)

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.) ZAKLÁDÁNÍ JZD Na základě zákona o JZD (č. 69/1949 Sb.) mělo v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak všechny dosavadní typy družstev (např. strojní, hospodářská, meliorační,

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Sestavuje se v pravidelných intervalech Kontrola chodu energetických zařízení případně celého energetického hospodářství (podniků, odvětví,

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15 O b s a h O b s a h C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k... 13 P ř e d m l u v a...15 Č á s t 1 - O b e c n á č á s t o z á v a z c íc h 1. k a p ito la - P o je m z á v a z e k a t ř í d ě n í...

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Obsah. O a u to r e c h...v K o m e n tá ř к jed n o tliv ý m p a r a g r a f ů m... XII P ře d m lu v a... XIII Seznam použitých z k r a t e k...

Obsah. O a u to r e c h...v K o m e n tá ř к jed n o tliv ý m p a r a g r a f ů m... XII P ře d m lu v a... XIII Seznam použitých z k r a t e k... O a u to r e c h...v K o m e n tá ř к jed n o tliv ý m p a r a g r a f ů m... XII P ře d m lu v a... XIII Seznam použitých z k r a t e k...xv O b čansk ý z á k o n ík...i Č á st č tv rtá. R elativní m

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více