a s n k Ů N a r13_h_la_v_n_í <,,_p_ře_v_a_ž_.ujc_íc_,í)_č_in_n_o_s_t -, Kód klasifikace CZ-NACE2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a s n k Ů N a r13_h_la_v_n_í <,,_p_ře_v_a_ž_.ujc_íc_,í)_č_in_n_o_s_t -, Kód klasifikace CZ-NACE2)"

Transkript

1 Nežzačnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prqstm~!.1y:._ Finančnímu úřadu pro Specializovanému finančnímu úřadu L FinanČníÚ;Wp;~ Středočeský kraj 1 Územnímu pracovišti v ve pro KLADN 01 Daňové identifikačni číslo CZ dentifikačni číslo 03 Daňové přiznáni ~ řádné '"""'"~-o -n"=-té 110) ~ Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne 0 Kód rozlišení typu přiznání ~ L..---L_J......_--L._-'---'-. Základnl investiční fond podle 17b zákona 1) [)ír( ne Počet příloh. oddílu Počet zvláštních příloh8) Počet samostatných přfloh 9) Zdaňovací období podle 21 a písmo W zákona PŘZNÁNí k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") za zdaňovací období nebo za období za které se podává daňové přiznání odlo do DDíl - údaje o poplatníkovi 05 Název poplatnika a s n k Ů N a K a dno 06 Sídlo10) a) ulice a číslo orientační část obce a číslo popisné é m c) PSČ d) stáukód státu e) číslo telefonu 07 (neobsazeno) 08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce ') E ne 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2) 10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1) 11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajich přiloženy ')7) 12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami 1) 9) E ne ano ><11 ano ne 12) Kód '- N - r13_h_la_v_n_í <_p_ře_v_a_ž_.ujc_íc_í)_č_in_n_o_s_t - Kód klasifikace CZ-NACE2) ~s=p=r=áv=a=d=o=m=u==a=p=o=ze=m==ku========================================================~ MFin 50 - vzor Č. 28 (platný pro zdaňovací obcoot započata v roce 2017 a pro části zdaňovacích období započatýcn v roce za které lhůta pro podání daňového přiznáni uplyne do 31. prosince 2018

2 . DDíl - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň") 108) Název položky Výsledek hospodaření (zisk + ztráta -) 3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdajj3) ke dni Částky neoprávněně zkracující příjmy ( 23 odst. 3 písmo a) bod 1 zákona) a 208) hodnota nepeněžních příjmů ( 23 odst. 6 zákona) pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodařeni nebo v rozdnu mezi příjmy a výdaji na ř ) Částky o které se podle 23 odst. 3 písmo a) zákona s výjimkou 23 odst. 3 písmo a) bodů 1 a 2 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl rnezl příjmy a výdaji na ř Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení zajištění a udržení příjmů ( 25 nebo 2 zákona) pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10 Rozdíl o který odpisy hmotného a nehmotného majetku ( 26 a 32a zákona) 50 uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle 26 až 33 zákona 618) Úprava základu daně podle 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací Náklady související s příjmy které nejsou předmětem daně 628) Mezisoučet (ř ) Příjmy které nejsou předmětem daně podle 18 odst. 2 zákona pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) Příjmy jež u veřejně prospěšných poplatníků nejsou předmětem daně podle a odst.1 zákona pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) 1098) Příjmy osvobozené od daně podle 19b zákona pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) 1108) Příjmy osvobozené od daně podle 19 zákona pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) Částky o které se podle 23 odst. 3 písmo b) zákona snižuje výsledek 1118) hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10) 1128) Částky o které lze podle 23 odst. 3 písmo c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10) 120 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 23 odst. písmo a) zákona ) Příjmy nezahrnované do základu daně podle 23 odst. písmo b) zákona Příjmy a částky podle 23 odst. zákona s výjimkou příjmů podle 23 odst. písmo a) a b) zákona nezahrnované do základu daně S) 1618) Rozdíl o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví Souhrn jednotlivých rozdílů. o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví Úprava základu daně podle 23 odst. 8 zákona v případě zrušeni poplatníka s likvidací 1628) o 170 Mezísoučet (ř )

3 Příloha Č. 1. oddílu dentifikační číslo Daňové identifikační číslo A. Rozdělení výdajů (nákladů) které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení zajištění a udržení příjmů uvedených na řádku 0 podle účtových skupin účtové třidy - náklady Název účtové skupiny (včetně číselného označení). pq.latník finanční úřad Spotřebované nákupy Služby sobní náklady 53 - Daně a poplatky statní náklady dpisy prodaný majetek tvorba rezerv a opravných položek Poskytnuté příspěvky Celkem B. dpisy hmotného a nehmotného majetku a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení zajištěni a udržení zdanítelných příjmů podle 2 odst. 2 písmo a) zákona Název položky poplatník 1 dpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 finanční úřad 2 (neobsazeno) X X 3 dpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2 dpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3 5 dpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6 dpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5 7 dpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6 8 dpisy hmotného majetku podle 30 odst. zákona ve znění účinném do 31. prosince dpisy hmotného majetku podle 30 odst. až 6 a 30b zákona 10 dpisy nehmotného majetku podle 32a zákona zaevídovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 200 a později 11 Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle 2 odst. 2 písmo v) zákona Účetní odpisy s výjimkou uvedenou v 25 odst. 1 písmo zg) zákona u hmotného majetku který není vymezen pro účel~ zákona jako hmotný majetek a nehmotného majetxu xtery se neodpisuje podle to oto zakcna uptatnéne podle Š 2 odst písmo v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka 3

4 C. dpis pohledávekzahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona Č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách) a) dpis neuhrazených pohledávek zahrnovaných do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám mimo bankovních opravných položek podle 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci Název položky 1 (neobsazeno) X X 2 (neobsazeno) X X pravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle S zákona 3 o rezervách v daném období za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ( 8 zákona o rezervách) ke konci období za které se podává daňové přiznání Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 199 k nimž lze tvořit zákonné 5 opravné položky ( 8a zákona o rezervách) ke konci období za které se podává daňové příznání 6 pravné položky k nepromléeným pohledávkám vytvořené podle 8a zákona o rezervách v daném období za které se podává daňové přiznáni 7 Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 199 ( sa zákona o rezervách) ke konci období za které se podává daňové přiznání pravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle 8b zákona o rezervách v daném období za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh ( 8b zákona o rezervách) ke konci období za které se podává daňové přiznání pravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle Se zákona o rezervách v daném zdaň ovacím období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle Bc zákona o rezervách ke konci zdaňovacího období Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením uplatněných v daném zdaňovacím období za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení zajištění a udržení příjmů podle 2 odst. 2 pfsm. y) zákona b) Bankovnl rezervy a opravné položky podle 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky 13 18) ) 18 Průměrný stav rozvanové hodnoty nepromléených pohledávek z úvěrů podle 5 odst. 2 písmo a) zákona o rezervách pravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů vytvořené podle 5 odst. 2 písmo a) zákona o rezervách za dané zdaňovacíobdobí Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů ( 5 odst. 2 písmo a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího obdobf Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle 5 odst. 2 písmo b) zákona o rezervách Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry vytvořené podle 5 odst. 2 písmo b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry ( 5 odst. 2 písmo b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího bdobí e} pravné položky podle 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelni a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce 19 Průměmý stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy úvěru bez příslušenství v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené ( se oost 3 zákona o rezervách) 20 Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovaciho období ( 5a odst. zákona o rezervách) 218) pravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru vytvořené podle 5a odst zákona o rezervách za dané zdaňovací obdobl 22 Stav zákonných opravných položek k nepromléeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru ( 5a odst zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího obdob! d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny 23 Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle 6 zákona o rezervách v daném období za které se podává daňové přiznáni 2 Stav rezerv v pojišťovnictví daňové přiznání ( 6 zákona o rezervách) ke konci obdob! za které se podává

5 e) Rezerva na opravy hmotného majetku- vyplňují všichni poplatníci Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období Stav rezerv na opravy hmotného majetku ( 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období f) statní zákonné rezervy- vyplňuji pouze poplatnrci oprávnění k jejich tvorbě a použití Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle 9 zákona o rezervách v daném období. za které se podává daňové přiznání Stav rezervy na pěstební činnost ( 9 zákona o rezervách) ke konci období za které se podává daňové přiznání 298) statní rezervy vytvořené podle 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárnich panelů- vyplňují pouze poplatníci oprávnění k její tvorbě a použiti Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle 11 a až 11 c zákona o rezervách v daném období za které se podává daňové přiznání Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů ( 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období za které se podává daňové přiznání D. (neobsazeno) E. dečet daňové ztráty od základu daně podle 3 odst. 1 až 3 zákona 5) Zdaňovací období nebo období Celková výše daňové Část daňové ztráty ze sl. 2 za které se podává ztráty vyměřené odečtená odečtená kterou lze odečíst daňové přiznání nebo přiznávané v němž daňové ztráta vznikla za období v předcházejících v daném v následujících od do uvedené ve sl. 1 zdaňovacích obdobích zdaňovacím období zdaňovacích obdobích ~qqqqqq~lqqqqqgq~ 2 loqqqqq99qoqqqqqol 3 ~qqqqqq~qqqqqqq~ lqqqqqqollqqqqqqqol 5 loqoolqqlloqoqooo 6 ooqqqqolloqqqqqgol 7 ppoollpopoool 8 ~qqqqqg~~qqqqqq~ 9 Celkem F. dečet podle 3 odst. zákona a) (neobsazeno) b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle 3 odst a 3a až 3e zákona (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období za které je padáváno daňové přiznání v němž vznikl nárok na odpočet podle 3 odst. a 3a až 3e zákona od - do Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1 odečtená v předcházejících obdobich Část nároku na odpočet ze sl. 2 odeétená v daném období kterou lze odečíst v následujících obdobích ' 3 ' 5 Celkem ' c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle 3 odst. a 3f až 3h zákona(vyplní se v celých Kč) Zdaňovaci období nebo období Část nároků na odpočet ze sl. 2 Celková výše nároku na za které je podáváno daňové odpočet na podporu odborodečtená kterou lze odečíst přiznání v němž vznikl nárok na ného vzdělávání vzniklá odpočet podle 3 odst. v předcházejfcích odečtená v daném v následujících v období uvedeném ve sl. 1 a 3f až 3h zákona od - do obdobích období obdobích ! 2 ' ' 3 ' ' 5 Celkem 5

6 G. Celková hodnota bezúplatných plnění kterou lze podle 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle 3 zákonaé] Název položky 1 Celková hodnota bezúpolatných plnění poskytnutých na účely vymezené v 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle 3 zákona vt: částky ze ř. 2 2 (neobsazeno) X X H. Rozčleněni celkového nároku na slevy na dani ( 35 odst. 1 a 35a nebo 35b zákona) který lze uplatnit na ř ) Název položky 1 Sleva podle 35 odst. 1 písmo a) zákona 2 Sleva podle 35 odst. 1 písmo b) zákona 38) (neobsazeno) X X Úhm slev podle 35 odst 1 zákona (ř ) 59) Sleva podle 35a 1) nebo 35b1) zákona. Zápočet daně zaplacené v zahraničí 5) Počet samostatných příloh ~ Název položky coolatník finanční úřad Úhm daní zaplacených v zahraničí o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného 18) zápočtu 29) Úhrn daní zaplacených v zahraničí. u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce ) 39) 5 Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce ) Výše daní zaplacených v zahraničí. kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř 1 a 3) Výše dani zaplacených v zahraniči kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3 zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. a na ř oddílu) J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti ) (vyplní se v celých Kč) Název položky a číslo řádku. oddílu případně číslo řádku Částka za komanditní Částka připadající na Částka připadající na vyznačené tabulky přílohy č. 1. oddílu s nimiž souvisí částka ze společnost jako celek sloupce 2 nebo 3 této skupiny komplementáře komanditisty (sl ) Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podlehajících zdaněni v zahraničí (ř. 210) Nárok na odečet podle 3 odst. a 3f až 3h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c) Nárok na odečet podle 3 odst. a 3a až 3e zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky ) 6 (neobsazeno) X X X 7 Celkový nárok na slevy na dani podle 35 odst. 1 zákona (ř. tabulky H) 8 (neobsazeno) X X X 9 Úhrn daně zaplacené v zahraničí kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. tabulky ) K. Vybrané ukazatele hospodaření Název položky 1 Roční úhm čistého obratu Kč 2 Průměrný přepočlený počet zaměstnanců zaokrouhlený na celé číslo osoby 6 Měrná jednotka ooolatník finanční úřad

7 200 Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdaněni v zahraničí u nichž je uplatňováno vynětí a před snížením o položky podle 3 a 20 odst. 7 nebo odst 8 zákona nebo daňová ztráta před úpravou o část 99 základu daně (daňové ziraty) prlpadaj!cna Komplementářea o příjmy podléhajícízdaněni v zahraničí u nichž je uplatňováno vynětí (ř )3) Vyplnr v celých Kč 201 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3)") Úhm vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajicich zdaněn! 2106) v zahraničí '):) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podtéhailct zdanění v zahraničí u nichžje uplatňováno vynětí před snížením o položky 220 podle 3 a 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmypodléhajícízdanění v zahraničí u nichžje uplatňováno vynětí (ř ) 3) dečet daňové ztráty podle 3 odst 1 zákona 5) 206) 21 dečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle 3 odst. 22 a 3a až 3e zákona včetně odečtu dosud neuplatněnýchvýdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31.12_ dečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle 3 odst. a 3f až 3h zákona Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhajícízdanění v zahraničí u níchžje uplatňováno vynětí snížený o položky podle 3 před snížením o položky podle 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákonaš) (ř ) Částka podle 20 odst. 7 zákona o níž mohou veřejně prospěšnl poplatníci ( 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř dečet bezúplaných plnění podle 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky na č. 250)5) 270 Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhajícízdaněni v zahraničí u nichžje uplatňovánovynětí snížený o položky podle 3 a částky podle 20 odst. 7 nebo 8 zákona zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5) (ř ) 280 Sazba daně (v %) pcdle 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona ve spojení s 21 odst. 6 zákona Daň ř_ 270 x r Slevy na dani podle 35 odst. 1 a 35a nebo 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290)5) 301 ':' 310 Daň upravená o položky uvedené na ř. 300-a 301 (ř ± 301) ~) v Zápočet daně zaplacené v zahraničína daň uvedenou na ř 3105) (nejvýše do částky uvedené na ř 310)' Daň po zápočtu na ř. 320 (ř ) zaokrouhlená na celé Kč nahoruš) 3318) Samostatný základ daně podle 20b zákona zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol(5) 332 Sazba daně (v %) podle 21 odst zákona ve spojení s 21 odst. 6 zákona 333 Daň ze samostatného základu daně ř. 331 x ř 332 zaokrouhledná na celé Kč nahoru ) Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na t. 333) 335 Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř ) zaokrouhlená na celé Kč nahoru 30 Celková daň ( ) Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle 38a odst. 1 zákona (ř = ř_ 330) o 7

8 . DDL - (neobsazeno Název položky poplatník Vvplní v celvch Kč finanční úřad 1 (neobsazeno) X X 2 meoesazeno) X X (neobsazeno) X X 3 V fl d d t W - o a ecne daňové přiznání Název položky 1 Poslední známá daň 2 Nově zjištěná daň (. 30. oddílu) 3 Zvýšení (+) snížení H daně (ř. 2 - ř. 1) Poslední známá daňová ztráta 5 Nově zjištěná daňová ztráta ( oddílu) 6 Zvýšení (+) snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř ). V DL - placení daně Název položky poplatník 1 Na zálohách ( 38a zákona) zaplaceno finanční úřad 28) Na zajištění daně sraženo plátcem ( 38e zákona) 38) uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou ( 36 odst. 8 zákona) Nedoplatek (-) (. 1 + ř. 2 + ř oddílu) < o Přeplatek (+) (ř. 1 + ř oddílu) >.. W W.. PRHLASUJ ŽE VSECHNY MNU UVEENE UDAJE V TMT PRZNAN JSU PRAVDVE A UPLNE A STVRZUJ JE SVÝM PDPSEM.... Údaje o podepisující osobě: Kód podepisující osoby: CJ Jméno(-a) a přijmení Název právnické osoby 1 1! 1 Datum narození Evidenční číslo osvědčení daňového poradce lič právnické osoby r Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-i zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel pověřený pracovník apoc.) Jméno(-a) a příjmení Vztah k právnické osobě n9"pleltr Nlelulflus s Přeldlsleld a SVJ.-t1 soba oprávněná k podpisu Spolelenstvr vlastnlkq <D Vlastnoručn(.podpis oso~{o~#né k10dpisu Na Vyhasl6m Kladno ~/f! Datum Na m'ém Kladno sl Č:r ~7 229 Č: CZS6S7229 " ". / Vysvětlivky : ') Nehodící se škrtněte 2) Vyplní finanční úřad 3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (-) ) Vyplní pouze poplatník kterýje komanditní společností 5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost uvede pouze částky přlpadalřcí na komanditisty e) Při podáni dodatečného daňového přiznání podle 11 odst. 2 nebo zákona Č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů anebo podle 38u zákona budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy. 7) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích jako příloha vyznačená pod položkou 11 v. oddílu je součástí daňového přiznání ( 72 odst. 2 zákona Č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznáni se Učetnl závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty popřípadě Vybrané údaje z Pfehledu o změnách vlastního kapitálu které jsou součástí programového vybavení aplikace a pis Přílohy účetní závěrky vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu.doc.txt.xls.rtf.pdf nebo.jpg. Pfehledyo majetku a závazcích a pi'ijmech a výdajich a Účetní závěrky pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů lze účinně elektronicky podat prostlednictvím E-příloh umožňujících vložení souboru typu.doc.txt.xls.rtf.pdt nebo.jpg. 8) Bude-i vyplněn některý z takto označených řádků je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštnt přlloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku popřípadě její propočet. Při elektronickém podáni daňového přiznáni jsou textová pole pro vyplnění zvláštních přílh součásti programového vybavení aplikace. 9) výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné přiloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financi.pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisu součástí programového vybavení aplikace Elektronická podáni pro finanční správu. 10) 17 odst. 3 zákona.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu.

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Kladně 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 0 0 Identifi kační číslo 0 0 0 Daňové přiznání ) řádné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Přiznání bylo podáno elektronicky dne:.. Územnímu pracovišti v,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Čes. Budějovicích Daňové

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Moravské Třebové 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha - Západ 1 Daňové identifikační číslo CZ291178 2 Identifikační číslo 291178 Než začnete vyplňovat

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Liberci 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Hustopečích 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 0 0 Identifikační číslo 0 Důvody

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jablonci nad Nisou 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Chomutově 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Neţ začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Hodoníně Daňové identifikační číslo CZ Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné otisk podacího

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 544 Mfin 544 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 28 neomezená verze Licenční podmínky použití šablony : Zakoupením/stažením šablony

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu - Jižní Město Daňové identifi

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu JIHOČESKÝ KRAJ Územnímu pracovišti v, ve, pro ČESKÉ BUDĚJOVICE 0 Daňové identifikační číslo C Z 7 7 9 0 Identifikační číslo 7 7 9 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ 19887 Identifikační číslo 19887 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Prostějově Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo50_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Královéhradecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Trutnově 0 Daňové identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob 0_7.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identi kační číslo C Z Identi kační číslo 5 6 8 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

ČERNÍ KONĚ. Černí koně jsou kořením nejen sportu, ale i života. A takoví jsme i my, handicapovaní. Název organizace:

ČERNÍ KONĚ. Černí koně jsou kořením nejen sportu, ale i života. A takoví jsme i my, handicapovaní. Název organizace: ČERNÍ KONĚ Výraz Černí koně jsme převzali ze sportovního slovníku, kdy se takto označuje tým nebo sportovec, který nemá předpoklad stát se vítězem, spíše je považován za outsidera. Černí koně ale svým

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Praze - Modřanech Daňové identifi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNí k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNí k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, Finančnímu úřadu pro I Specializovanému finančnímu úřadu ( Královéhradecký kraj ) Územnimu pracovišti v, ve, pro (Dvoře Králové nad Labem 01 Daňové identifikační čislo 02

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Pacově Daňové identifi kační číslo C Z 9 Identifi kační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ BYTOVÉ DRUŽSTVO 7, 7, 7 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 7/ 6 Praha 6 CZ 6 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: BD 7,7,7 Nad Alejí Sídlo: Nad Alejí 7/, 6 Praha 6 Právní forma: družstvo IČ: 6 DIČ: CZ6 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Příloha č. 1 II. oddílu

Příloha č. 1 II. oddílu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 4 1 Daňové identifikační číslo CZ 2 Identifikační číslo 262 11 211 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Strakonicích Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo CZ67 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 0 Daňové identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 5 544 Mfin 544 vzor č. 4 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 omezená verze Tato verze je použitelná jen pro právnické osoby, u nichž : *

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. ve zkráceném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. ve zkráceném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni 3..07 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 BYTOVÉ DRUŽSTVO KVĚTINKOVÁ Květinková 8/, 30 00 Praha 3 zápis v OR Městský soud v Praze odd. Dr, vložka 76, IČ 8 35 7 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 03 Obsah:. Počáteční stavy (hlavní ukazatele k 0.0.03).

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA MATERIÁL PRO RADU MĚSTA DNE: 5.. 09 JEDNACÍ ČÍSLO: 6/09/MOS NÁZEV: Hospodaření M. O. S. s. r. o. za rok 08 ANOTACE: RM vykonává podle zákona č. 8/000 Sb., o obcích působnost valné hromady a schvaluje podle

Více