PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení"

Transkript

1 k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/ Zásadní připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora ČR navrhuje komplexně přepracovat předloţený materiál takto: problematiku konstrukční bezpečnosti výrobků a technických zařízení řešit v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb., tak, aby technické poţadavky byly adresovány pouze na výrobky a technická zařízení bez ohledu na to, v jakém resortním uspořádání v ČR jsou pouţívány nebo provozovány; problematiku stanovení podmínek bezpečného provozu výrobků a technických zařízení (světlo, teplo, atd.) tam, kde je to potřebné, upravit v rámci právních předpisů vydávaných ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatních dotčených resortů se zohledněním principů regulované sféry, (např. respektování návodu k pouţívání); problematiku technologických výrobních a dopravních celků a systémů upravit zvláštním právním předpisem ministerstva práce a sociálních věcí; výkon kontrolní činnosti státního orgánu dozoru v oblasti provozu navázat na zákon č. 251/2005 Sb. a ostatní resortní předpisy; dbát, aby předkládaný návrh nebyl v rozporu s právními předpisy a respektoval mezinárodní a evropské dokumenty týkající se problematiky provozních rizik technických zařízení a konstrukční bezpečnosti dříve instalovaných a pouţívaných výrobků a technických zařízení; dbát, aby předkládaný návrh nestanovoval řadu dalších nadbytečných povinností podnikatelským subjektům a byl v souladu s praxí pouţívanou v oblasti provozu technických zařízení v ostatních technicky vyspělých evropských státech. ODŮVODNĚNÍ: A. Upozorňujeme na nesoulad předloţeného návrhu věcného záměru zákona s následujícími právními předpisy: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vloţka 8179 Bankovní spojení: ČS, a.s. Praha 4, číslo účtu: /0800

2 Zákon č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcí předpisy implementující do právního řádu ČR evropské směrnice, a to nejen tvrzením Odborná veřejnost oprávněně očekává, ţe se změní i právní úprava stanovující povinnosti dodavatelů, ale zejména nerespektováním: Návodu k pouţívání, jako základního dokumentu, který výrobci nebo dodavatelé povinně dodávají se stanovenými výrobky zákazníkům tak, aby unesli svoji odpovědnost vyplývající jim ze zákona č. 59/1998 Sb., a ustanovení týkajících se opakovaného pouţití výrobků, viz 2, 3, 12 a 13b. vztahů po zakoupení stanoveného výrobku, kdy podle zákona č. 22/1997 Sb. je stanovený výrobek na základě uzavřeného kontraktu předán uţivateli, přičemţ podle předloţeného věcného záměru zákona s výrobkem můţe nakládat pouze provozovatel. Podle definice uvedené v kapitole 3.10 je totiţ provozovatel osobou odpovídající za pouţívání a provoz bez ohledu na vlastnický vztah k pouţívanému výrobku nebo k technickým zařízením. Zákon č. 102/2001 Sb., a to nerespektováním věcného obsahu termínu bezpečný výrobek, který je opětovně zaloţen na informacích poskytnutých výrobcem, který i stanovuje dobu, po kterou výrobek za běţných nebo rozumně předvídatelných podmínek uţití nepředstavuje nebezpečí pro spotřebitele. Podle předloţeného věcného záměru tyto informace vydává provozovatel. Zákon č. 179/2006 Sb., kdy veškeré montáţní práce a řízení těchto prací na výrobcích a technických zařízeních, tedy základ profesních činností technických oborů, budou moci vykonávat pouze fyzické osoby splňující předpoklady dosaţeného vzdělání, praxe v oboru a úspěšného vykonání zkoušky ze zvláštní odborné způsobilosti podle právních předpisů ministerstva práce a sociálních věcí a celé nově vznikající Národní soustavy povolání a kvalifikací se stávají nadbytečnými. Absolventi jak školských zařízení, tak v rámci systému dílčích kvalifikací budou muset paradoxně skládat další zkoušky, aby mohli vykonávat svoji profesi. Na novém systému Národní soustavy kvalifikací pracují podnikatelské subjekty jiţ cca 1,5 roku a systém je před spuštěním. Zákon č. 123/2000 Sb., a to s ohledem na Hlavu V - Instalace, pouţívání, údrţba, servis a evidence zdravotnických prostředků a to proto, ţe v tomto zákoně je obsaţena úprava týkající se i Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ten jako správní orgán, kontroluje mj. činnosti spadající pod oblast bezpečnosti zdravotnických prostředků. Předkládaný návrh věcného záměru rovněţ není provázán s platnými právními předpisy: nařízení vlády č. 406/2004 Sb.; nařízení vlády č. 101/2005 Sb.; vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb. B. NESOULAD S PRÁVEM EU A MEZINÁRODNÍMI DOKUMENTY Předloţený věcný záměr nerespektuje: principy odpovědnosti výrobce nebo dodavatele za bezpečnost výrobku po dobu jeho pouţívání nebo provozu stanovením postupů, termínů, odborné způsobilosti osob podílejících se na prohlíţení, seřizování, zkoušení, opravování a celkově zajištění bezpečného provozu uvedením těchto poţadavků v návodu k pouţívání. Stránka 2 z 6

3 Tyto principy jsou promítnuty do všech evropských směrnic vydaných pro tzv. regulovanou sféru. Domníváme se, ţe zavádění termínů Řád prohlídek, revizí, zkoušek a údrţby po vzoru technologických výrobních a dopravních celků a systémů, je zcela nadbytečné, protoţe takovýto Řád je uveden u všech stanovených výrobků v jejich návodu k pouţívání nebo u dříve instalovaných technických zařízení v českých technických normách. principy analyzování provozních rizik výrobků a technických zařízení s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika (viz např. EN 1050:2001) a dlouhým technickým ţivotem u dříve instalovaných nebo pouţívaných výrobků a technických zařízení, jako základ zvýšení bezpečnosti promítnutím poţadavků současného stupně technického poznání. Podle věcného návrhu je i v této době postačující pro území ČR, na rozdíl od technicky vyspělých států EU, uplatňování jednoho ze základních principů centrálně řízeného hospodářství, a sice porovnávat prostřednictvím kontrol a revizí soulad předmětného výrobku nebo technických zařízení s průvodní dokumentací. Existuje-li soulad, není potřebné po celou dobu ţivotnosti výrobku nebo technického zařízení provádět analýzu rizik (viz např. ISO/TS 14798) a jakkoliv zasahovat do jejich konstrukce. oblast konstrukční bezpečnosti výrobků a technických zařízení, kdy bezpečnostní rizika konstrukcí lze odstranit pouze konstrukčním zásahem a ne navrhovaným zvýšením počtu kontrol a revizí, jak to na území ČR bylo praktikováno od roku Uvedená skutečnost je v předloţeného návrhu věcného záměru zcela srozumitelně podporována tvrzením uvedeným v čl provozovatel odstraňuje na technických zařízeních pouze závady bránící bezpečnému provozu, kdy předkladatel povaţuje provozní rizika za závady. C. VÝRAZNĚ ODLIŠNÁ ÚPRAVA OD NÁRODNÍ ÚPRAVY JINÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EU Ustanovení kapitoly D. 1. b) by mělo odpovídat skutečnosti. Doporučujeme zde doplnit příslušné předpisy upravující danou oblast. Zmínka o vyhrazených technických zařízeních byla poprvé uvedena jako legislativní zkratka ve vládním nařízení č. 53/1952 Sb. pro účely vymezení odborného technického dozoru. Termín vyhrazená technická zařízení se tak zdá být ryze československým specifikem, bez jakékoliv bliţší vazby na kategorizaci technických zařízení v EU. Obecně je praxe technicky vyspělých států EU zaloţena v oblasti zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení na principech: řídí se výhradně výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace přímo ohroţující zdraví dopravovaných a jinak zúčastněných osob, servisních a inspekčních pracovníků; provozní rizika této úrovně u jednotlivých technických zařízení se stanovují prováděním analýz havárií, nehod, zohledněním historie a sociálního očekávání; nápravná opatření jsou vţdy na úrovni současného technického poznání; technické zařízení se stává bezpečným, aţ kdyţ neobsahuje ţádná výše uvedená provozní rizika. Stránka 3 z 6

4 Předloţený návrh věcného záměru je však zaloţen na poněkud odlišných principech, a to: technické zařízení se průběţně po celou dobu svého technického ţivota porovnává s průvodní dokumentací; odpovídá-li technické zařízení poţadavkům průvodní dokumentace, je povaţováno za bezpečné (můţe to být po celou dobu své ţivotnosti); rizika technického zařízení v provozu se hodnotí podle selhání ochranných a bezpečnostních prvků nebo nedodrţení předepsaných provozních postupů (provozovatelem) a jsou povaţována za závady. Pokud byl předloţený návrh věcného záměru skutečně vypracován na základě provedené podrobné analýzy právního a skutkového stavu, jak uvádí Důvodová zpráva, nebyly zřejmě vzaty v úvahu základní skutečnosti vztahující se k provozu technických zařízení, a to jak na úrovni ČR, tak na úrovni EU. Povaţujeme za podstatný nedostatek předkládané úpravy skutečnost, ţe předkladatel věcného záměru povaţuje za technické zařízení technologické výrobní a dopravní celky a systémy, a těmto pak podřizuje popisovaný reţim zajištění bezpečného provozu. Nemůţe se tedy věnovat technické konstrukční bezpečnosti, ale pouze: kontrolní činnosti provozovatele; porovnáváním technologického celku s průvodní dokumentací; stanovováním správných postupů kontrol, revize, údrţby atd. provozovatelem; odstraňování provozních závad; zjišťováním selhání ochranných a bezpečnostních prvků; povinnostem provozovatele a nikoliv vlastníka (vlastnické struktury zřejmě v těchto případech nejsou moc průhledné) atd., coţ je v oblasti stanovených výrobků a technických zařízení podle zákona č. 22/1997 Sb. pouze obtíţně představitelné, a ve srovnání s praxí technicky vyspělých států EU nemoţné. D. NESOULAD POUŢITÉ TERMINOLOGIE S OBECNÉ POUŹÍVANOU TERMINOLOGIÍ Obecně byly pouţity definice vyhovující technologickým výrobním a dopravním celkům a systémům, které jsou pro danou oblast výrobků a technických zařízení nevyhovující, neboť není zřejmé, jakým technickým zařízením je elektrárna nebo liniová stavba rozvodu vysokého napětí. Zcela zde postrádáme definice pouţitých termínů, jako jsou: ohroţení ţivotů a zdraví osob; zvýšená míra ohroţení ţivotů a zdraví osob; ohroţení majetku; zvýšená míra ohroţení majetku; ohroţení ţivotního prostředí; zvýšená míra ohroţení ţivotního prostředí; závaţné nebo vysoké riziko ohroţení ţivotů a zdraví osob, majetku nebo ţivotního prostředí; provoz technických (vyhrazených) zařízení; Stránka 4 z 6

5 pouţívání technických (vyhrazených) zařízení; komplexní bezpečnost spojené s provozem (vyhrazených) technických zařízení; provozní spolehlivosti (vyhrazených) technických zařízení; poţadavky na zajištění provozní spolehlivosti (vyhrazených) technických zařízení (viz kapitola C. 2.1). Dále navrhujeme upřesnit pojmy: provozuschopností technického zařízení; bezpečností technického zařízení; bezpečnostním konstrukčním poţadavkem; provozním rizikem; průvodní dokumentací; provozní dokumentací; třídami technického zařízení; technickou inspekcí; modernizací, rekonstrukcí, podstatnou změnou, opravou atd. E. NADMĚRNĚ ADMINISTRATIVNÍ A FINANČNÍ ZATÍŢENÍ PODNIKATELŮ Předloţený návrh věcného záměru představuje nadměrné administrativní zatíţení podnikatelů, a to v několika směrech: neuznání odborné kvalifikace pracovních sil získané ukončením vzdělání nebo v rámci systému dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., a to vzhledem k duplicitnímu stanovení (zřejmě rozdílných) poţadavků na odborné vzdělání a odbornou praxi přezkoušením všech profesních pracovníků pro výkon činností na technických zařízeních novým autorizovaným orgánem; neuznáním odborné způsobilosti výrobních a dodavatelských firem pro montáţ, opravy, údrţbu atd. Tyto podnikatelské subjekty sice v případě nových výrobků uváděných na trh nebo do provozu podle zákona č. 22/1007 Sb. (a jeho prováděcích předpisů) mohou tyto úkony vykonávat, nicméně po předání výrobku nebo technických zařízení uţivateli a jeho pouţívání nebo uvedení do provozu, musí tyto podnikatelské subjekty opětovně poţádat státní orgán o přezkoumání, zda jsou vůbec schopny se o své výrobky dále starat; zavedení zcela nové autorizace k ověřování stavu vyhrazeného technického zařízení státním úřadem, kdy podnikatelský subjekt dodávající zařízení a předepisující v návodu k pouţívání kdo, kdy a jak můţe s výrobkem nebo technickým zařízením nakládat (v případě technických zařízení s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika je to podnikatelský subjekt nebo jím zaškolené a pověřené subjekty), musí z tohoto důvodu opětovně poţádat státní orgán o prověření svých schopností na základě správního poplatku; autorizovaný podnikatelský subjekt musí pak poţádat o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s tím, ţe minimální výše pojistné částky bude stanovena prováděcím předpisem. Stránka 5 z 6

6 V souvislosti s výše uvedeným se z pohledu profesních sdruţení podnikatelů jedná o zcela nadbytečné činnosti státní správy, které si v případě potřeby zajištění řádného výkonu profesní činnosti mohou profesní sdruţení vykonávat sama, stejně jako je tomu ve vyspělých státech EU. Úkolem státu dle našeho názoru by měl pouze být dohled (kontrolní činnost) nad dodrţováním stanovených principů (viz níţe). F. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PROVOZU VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce v 3, odst. 1 zakládá jednoznačnou, a podle našeho názoru, zcela dostatečnou kompetenci k výkonu dozoru nad zajištěním bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení: Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. S přihlédnutím k výše uvedenému jsme toho názoru, ţe kompetence potřebné pro výkon dozoru státu nad bezpečností provozu vyhrazených technických zařízení je zcela dostatečná a proto není potřeba ji dále precizovat a nedomníváme se, ţe jsou tu důvody, proč by státní orgány měly v rámci svého výkonu samy konat, např. prověřovat odbornou způsobilost montérů technických zařízení, mimo kontrolu dodrţování povinností v oblasti provozu technických zařízení, obdobně jako je tomu v technicky vyspělých státech EU. K výkonu kontrolních činností v rámci technického dohledu v oblasti pracovněprávních vztahů doporučujeme vyuţít odborníků soustředěných v organizaci státního odborného dozoru. Stránka 6 z 6

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bakalářská práce Autor: Alois Pindjak Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost UBYTOVACÍ SLUŽBY AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

Zadávání veřejných zakázek v praxi

Zadávání veřejných zakázek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha katedra Práva Zadávání veřejných zakázek v praxi Bakalářská práce Autor: Josef Skokan Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr., Šárka Palermová

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám Pouţité zkratky a upozornění: PENB průkaz energetické náročnosti budovy, SVJ Společenství vlastníků

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů. 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14.

d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů. 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie Připomínky Komory OZE k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie 7.7.2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 eklep@mpo.cz, hruskovai@mpo.cz,

Více

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona:

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona: IV. Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro volnou ţivnost číslo oboru 53

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro volnou ţivnost číslo oboru 53 Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro volnou ţivnost číslo oboru 53 ZASILATELSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ aktualizovaná příručka se zabývá

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více