ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU"

Transkript

1 ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 22. srpna 2012 v Praze. Přítomni: dle prezenční listiny, 1. Kontrola úkolů uložených na minulém jednání představenstva Zaslat připomínky k restrukturalizaci dozorových orgánů a účastnit se jednání splněno Jednat o možném setrvání ve Sdružení s firmami Chr. Hansen CR, s.r.o. Hustopeče, Pilstl Trading, s.r.o, Praha a BASF spol. s r.o. Praha úkol trvá, pokud jde o Pilstl a Chr. Hansen Vypracovat manuál pro přejímku krmných tuků a olejů pro výrobce krmných směsí splněno Při výběru nových členů sekce ŘJRKK věnovat zvýšenou pozornost na jazykové znalosti úkol trvalý 2. Informace o slučování SRS a ÚKZÚZ Host: Bc. Zdeněk Mach, ředitel SRS Praha omluven RNDr. Roman Rosenberg, CSc., MBA, MZe Praha Jednání se zúčastnil RNDr. Roman Rosenberg, CSc., MBA, který informoval o cílech záměru na sloučení SRS a ÚKZÚZ. Sloučení SRS a ÚKZÚZ je součástí agendy č. 2 Sloučení dozorových organizací. Ty se sloučí podle činností do třech nových institucí a to pro rostlinnou výrobu, kam patří agenda SRS a ÚKZÚZ, živočišnou výrobu a potraviny. Cílem je snížení nákladů, snížení byrokratické zátěže, modernizace institucí a lepší řiditelnost. Zkušebnictví ze SRS a ÚKZÚZ by mělo být převedeno na příspěvkovou organizaci schopnou částečného samofinancování. V současnosti je připraven návrh zákona o ÚKZÚZ pro poradu ministra. Ten by měl být schválen nejpozději do konce roku Členové představenstva a dozorčí rady opakovaně poukázali na výtku k činnosti dozorového orgánu nad krmivy, kterým je ÚKZÚZ. Tyto výtky jsou opakovaně ze strany ÚKZÚZ odmítány a bagatelizovány. Pan Rosenberg přislíbil pomoc s řešením. Slib se také vztahuje na vyjasnění funkce odboru krmiv ve struktuře nově vzniklé instituce.

2 3. Informace o průběhu žní, zpráva o činnosti sekce rostlinných komodit Host: Ing. Jiří Kolomazník, vedoucí sekce RV Ing. Kolomazník informoval členy představenstva a dozorčí rady o výsledku jednání odborné sekce, která vydala odhady sklizně roku 2012 k 9. srpnu a vypracovala na základě nich bilanci užití. Podle tohoto odhadu se počítá s celkovou sklizní tisíc tun základních obilovin a cca 680 tisíc tun kukuřice. Na základě bilance potřeby se počítá s vývozem přebytku ve výši cca tisíc tun. Úroda bude bezesporu nižší než v předchozím rekordním roce, ale kvalita je vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám v průběhu sklizně vysoká. Řepky ozimé se letos sklidí asi o dvě procenta více než v předchozím roce vzhledem k vyšším osevním plochám. 4. Informace o průběhu žní a nákupu obilí Host: Ing. Eva Sekerová, náměstek SZIF Ing. Sekerová byla přítomna informaci o průběhu žní přednesenou Ing. Kolomazníkem. Informovala, že principy systému intervenčního nákupu zůstávají nezměněné i pro plánovací období Zpráva dozorčí rady projednání výsledku hospodaření Sdružení k Předseda dozorčí rady Ing. Doleček přednesl zprávu o výsledku hospodaření Sdružení k (příloha zápisu). V ní konstatoval, že výsledek odpovídá průběhu roku a že nebyly v hospodaření shledány závady. Všechny členské příspěvky byly uhrazeny ke dni konání jednání dozorčí rady. Navrhl, aby byla větší část prostředků z účtu u KB převedena na termínovaný účet u Volksbank. 6. Jednání prezídia, rady a AGM Brusel 14. a 15. června Vicepresident FEFAC a předseda představenstva informovali o předmětu jednání prezídia a rady FEFAC: - Alain Guillaume, president SNIA nahradil ve funkci člena presidia a pokladníka Adolfa Thomu, který odchází do důchodu - jednání se účastnil zástupce Ruska, které zatím váhá s přidruženým členstvím, v listopadu 2012 zorganizuje pro své členy školení ve spolupráci s TAIEX - příprava 26. Kongresu FEFAC v Krakově - shrnutí lobbystických aktivit FEFAC v oblasti udržitelnosti požadavek na vytvoření stálého výboru pro udržitelnou výrobu krmiv - bezpečnosti krmiv a legislativa - zákaz krmiv živočišného původu novinky výhled na jednání SCoFCAH - antimikrobiální resistence AMR & medikovaná krmiva - DG SANCO akční plán a předběžné závěry dánského předsednictví - návrh kodexu EU na označování krmiv, klíčové lobbystické akce vycházející ze schůzky s Mr Ladislavem Mikem, zástupcem generálního ředitele DG SANCO - strategie snížení potravinářských odpadů EU, priority FEFAC & strategie partnerství s potravinářským průmyslem Výkonný ředitel poté informoval o neformálních jednáních, které vedl v průběhu akce. Setkal se se zástupcem Stálého zastoupení panem Malenou, se kterým projednal připomínky sdružení k chystané změně nařízení o úředních kontrolách. Stejné připomínky potom projednal také s náměstkem generální ředitelky DG SANCO panem Mikem. 2

3 S generální tajemnicí COCERAL Teresou Babuscio dohodl její účast na jednání semináře RV ve Strakonicích v listopadu letošního roku. Pozval Wolfganga Trunka, úředníka DG SANCO, k účasti na Krmivářské konferenci v březnu příštího roku. 7. Kongres FEFAC 2013 Krakov Vicepresident FEFAC navrhl, aby byla nabídnuta členům Sdružení možnost zúčastnit se jednání kongresu FEFAC pořádaného v červnu příštího roku v Krakově a uvolnit část prostředků Sdružení k úhradě takové účasti. Členové představenstva a dozorčí rady vyjádřili obecně souhlas, ale o konkrétních krocích s ohledem na vzdálenost termínu a neúplné informace odmítli jednat a jednání odsunuli na některou z pozdějších schůzí. 8. Změna podmínek pro refundace pracovních cest PK Výkonný ředitel informoval o změně podmínek pro refundace zahraniční služebních cest, které oznámila Potravinářská komora. Podle nich by se musela s každým účastníkem takové cesty uzavřít dohoda o provedení práce, zřejmě na každou cestu samostatně, doložit by se musela zdravotní prohlídka a náhrady by se poskytovaly pouze v případě, že účastník jednání strávil cestou pouze ty dny, na které se vztahuje samotné jednání. Otázkou také zůstává, zda se podmínky vztahují také na členy FoodDrinkEurope, nebo výlučně na jeho členy. Otázka bude projednána s managementem Potravinářské komory. 9. Odměna za článek pro Sdružení Členové představenstva a dozorčí rady odsouhlasili vyplacení odměny Ing. Jiřímu Zedníkovi, CSc. za zveřejnění článku o činnosti Národní soustavy povolání, za který Sdružení obdrželo finanční úhradu. Výše byla stanovena na 2.500, Kč hrubého. Další odměnu ve výši 2.500, Kč hrubého obdrží, pokud zveřejní ještě zkrácenou verzi článku v jiném periodiku a úhrada pro Sdružení po odpočtu poplatků za reklamu bude činit více než 2.500, Kč. 10. Projednání memoranda z jednání z Bratislavy Členové představenstva a dozorčí rady projednali znění memoranda ze schůzky zástupců krmivářského průmyslu České republiky, Slovenska a Maďarska. V zásadě bylo memorandum přijato, pouze byly navrženy některé změny ve formulaci. 11. Národní podpory pro výrobce krmiv od roku 2013 Výkonný ředitel informoval členy představenstva a dozorčí rady o svém jednání se Ředitelem Fialkou z MZe o možnosti čerpání podpory výrobci krmných směsí z dotačního programu 13 v příštím roce a v následujícím programovacím období Informace o účasti na oslavě státního svátku Francie na Francouzském velvyslanectví Bod nebyl projednán pro neúčast delegáta na jednání. 13. Různé: a. informace z činnosti Sdružení Výkonný ředitel informoval o: - jednání s poradcem ministra zemědělství a koordinátorem pro restrukturalizaci dozorových orgánů o výhradách Sdružení k návrhu sloučení SRS a ÚKZÚZ 3

4 - jednání s ředitelem ÚKZÚZ, které mělo za cíl seznámit ředitele se Sdružením a připravit jej na jednání s jeho představenstvem s cílem zlepšit nedobrou komunikaci z dob jeho předchůdce - jednání se zástupci firmy Pioneer o produktu Plenisch a jeho možném prosazení na trhu EU - snaze Sdružení vyvolat jednání s ministrem zemědělství o tíživé situaci v dodávkách krmných surovin a způsobu řešení bílkovinné krize EU - přijetí interpretace nařízení o monitoringu dioxinů v krmných tucích a olejích, navrženého Sdružením, ministerstvem zemědělství - vypracovaném manuálu pro přejímku krmných tuků a olejů ve výrobnách krmných směsí - projekci filmu propagujícího mimo jiné průmysl výroby krmných směsí - účasti na slavnostním rozloučení s Dr. W. Penningem v Bruselu - situaci v použitelnosti limitů stanovených katalogem krmných surovin od doby účinnosti článku 32(3) nařízení o označování a uvádění krmiv na trh č. 767/2009 b. členské příspěvky Ke dni konání jednání představenstva a dozorčí rady byly zaplaceny členské příspěvky všemi členy. příští jednání představenstva se uskuteční v Hustopečích dne Zapsal: Ing. Svoboda, CSc. V Praze, 22. srpna2012 4

5 U s n e s e n í ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 22. srpna 2012 v Praze. 1. Představenstvo Sdružení bere na vědomí: a) Informace o slučování SRS a ÚKZÚZ b) Informace o průběhu žní a zprávu o činnosti sekce RV c) Informace o principech systému intervenčního nákupu pro plán. období d) Informace z jednání prezídia, rady a AGM v Bruselu 14. a e) Informaci o změně podmínek pro refundaci pracovních cest PK f) Informaci o možnosti účasti 10 členů Sdružení na příštím kongresu FEFAC v Krakově 2013 g) Informaci o činnosti Sdružení 2. Představenstvo Sdružení schvaluje: a) Zprávu dozorčí rady o výsledku hospodaření Sdružení k b) Odměnu Ing. Zedníkovi, CSc. za články o činnosti Národní soustavy povolání 3. Představenstvo Sdružená ukládá: Z. Kubiskovi: a) Projednat podmínky pro refundaci pracovních cest s vrcholovým managementem PK T: do konce září 2012 Z. Kubiskovi a J. Svobodovi: b) Jednat s vrchním ředitelem MZe MVDr. Bohatcem o možnosti čerpání podpory výrobci KS z dotačního programu 13. v příštím roce a v následujícím programovacím období T: do J. Svobodovi: c) Koncipovat a zaslat dopis s výhradami k činnosti dozorového orgánu poradci ministra RNDr. Rosenbergovi T: do konce srpna 2012 d) Koncipovat a zaslat dopis k vyjasnění funkce odboru krmiv ve struktuře nově vzniklé instituce poradci ministra RNDr. Rosenbergovi T: do konce srpna 2012 e) Projednat úpravu znění memoranda se zástupci ZVKSOS T: do společného jednání D. Peškové: f) Převést volnou finanční hotovost z účtu KB na termínovaný účet Volksbank T: říjen 2012 Zapsal: Ing. Svoboda, CSc. V Praze, 22. srpna

6 Příloha: k bodu 5. ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Z á p i s č. 2/2012 z jednání dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se uskutečnilo dne v Praze. Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2012 příloha Rozpočet 2012 a čerpání k Kontrola úhrad členských příspěvků 3. Kontrola pokladních dokladů 4. Různé ad 1) Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2012 Na straně příjmů byl letošní plánovaný rozpočet ,91 Kč k plněn již na 105 %, tj. na ,71 Kč. Očekávané příjmy z členských příspěvků jsou plněny na 102 %. Položky v příjmové části, které nebyly uvedeny v rozpočtu 2012: vložné na krmivářskou konferenci: vybráno Kč, refundace nákladů na služební cesty do Bruselu od Potravinářské komory: Kč a Agrární komory: Kč. Na straně výdajů byla plánovaná částka Kč k čerpána ve výši ,14 Kč, tj. 52 %. Z hlediska časového plnění je překročena nákladová položka: spotřeba materiálu nákup tonerů do kopírky, vlaječky s logem ČMSOZZN služby výroba dokumentárního filmu 30 tis., PK ČR ,- Kč FEFAC: Prezidium, Výbory (cestovné): čerpáno ,23 Kč tj. 57 % (z toho náklady na 55. FEFAC Annual General Meeting, Brussels, Belgie.. Kč) Úspory byly dosaženy v položkách: dohody o provedení práce (vyšší čerpání bude až v závěru roku) akce s občerstvení VH, představenstvo, sekce Zůstatek účtů k : ,57 Kč 6

7 ad 2) Kontrola úhrad členských příspěvků V rámci kontroly plnění členských povinností bylo zjištěno, že k nejsou zaplaceny členské příspěvky ve výši Kč společností ADW AGRO Moravské Budějovice (zaplaceno ) a Kč společností BASF Praha (zaplaceno ). ad 3) Kontrola pokladních dokladů Dozorčí rada provedla kontrolu účetních a pokladních dokladů. Při kontrole nebylo zjištěno zjevných závad a nedostatků. ad 4) Různé: změny v členské základně ČMSOZZN v rámci slučování firem a dopad na příjmy z členských příspěvků v příštím roce (dne fúze firmy Agroservis Tachov do Primagra Milín), žádost o ukončení členství k zaslala akciová společnost Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě. V Praze dne Zapsal: Ing. Antonín Doleček 7

8 ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZZN Rozpočet na rok 2012 a skutečné příjmy a náklady k PŘÍJMY: ROZPOČET STAV ČERPÁNÍ 2012 k % Oček.příjmy z čl.příspěvků , Převod zůstatku r.2011 (skutečnost) , , Bankovní úroky ,80 36 Vložné konf.krmiv ,00 PK ČR-refundace cestov. FEFAC ,00 AK ČR-refundace cestov. COPA COGECA ,00 ZDROJE CELKEM , , NÁKLADY: Spotřeba materiálu ,00 68 Služby (nájem,pošta,telefony,internet, tisk ) ,89 74 Bankovní poplatky ,00 52 Mzdy ,00 51 Sociální pojištění 25% ,00 51 Zdravotní pojištění 9% ,00 51 Zákonné pojištění 5, ,00 51 Dohody o provedení práce ,00 17 Cestovné (diety, ubytování, jízdné) ,00 57 Příspěvek na stravování ,06 49 Členský příspěvek AK ČR, PK ČR ,00 54 Akce s občerstvením: VH, představenstvo, sekce, ost ,00 22 odborné konference, semináře ,00 55 DHIM + software FEFAC - Prezidium,Výbory.. (cestovné, noclehy,diety) ,23 57 FEFAC - Členský příspěvek ( Eur x 26 Kč) ,96 49 VÝDAJE CELKEM ,14 52 zdroje-výdaje , , Stav kont k ,99 Závazky ,42 Zůstatek k ,57 Nezaplacené čl. příspěvky celkem k BASF Praha zapl ADW AGRO Mor. Budějovice zapl

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 5. září 2014 od 9:00 hodin ve hotelu Skalský dvůr

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 5. září 2014 od 9:00 hodin ve hotelu Skalský dvůr Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 5. září 2014 od 9:00 hodin ve hotelu Skalský dvůr Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Ota, MUDr. Musil, MUDr. Přikryl,

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Situační a výhledová zpráva OBILOVINY Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let Osevní plochy ozimých obilovin na úrovni před

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen> O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Komentář k plnění rozpočtu ČSV, o. s. k 31. 12. 2013

Komentář k plnění rozpočtu ČSV, o. s. k 31. 12. 2013 Komentář k plnění rozpočtu ČSV, o. s. k 31. 12. 2013 I. Náklady Náklady v roce 2013 byly ovlivněny uloženým penále za zadržené finanční prostředky dotace za roky 2005-2007 ve výši 2 387 tis. Kč a koncem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci.

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Z á p i s ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor) Neomluveni

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více