ČÁST DRUHÁ ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ KOMORY

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST DRUHÁ ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ KOMORY"

Transkript

1 Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., a zákona č. 224/2003 Sb. se usneslo a přijalo tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVA- NÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Tento organizační řád upravuje: a) podrobnosti o organizaci Komory, b) podrobnosti o orgánech a pomocných orgánech Komory (dále jen orgánech), jejich působnosti a pravomoci, c) působnost kanceláře Komory a oblastních kanceláří. 2 ČÁST DRUHÁ ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ KOMORY 3 (1) Orgány podle Zákona (s celostátní působností) jsou : a) shromáždění delegátů, b) představenstvo, c) předseda Komory, d) dozorčí rada, e) Stavovský soud, f) autorizační rada. (2) Orgány s regionální působností jsou : a) představenstvo regionální sekce, b) disciplinární senát, c) dozorčí komise, zkušební komise. (3) Orgány s oblastní působností jsou : a) valná hromada oblasti, b) výbor oblast, c) přednosta oblasti. (4) K zajištění své činnosti mohou výše uvedené orgány Komory vytvářet další pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. (5) Všechny funkce v orgánech podle zákona jsou čestné. Komora však hradí náklady spojené s výkonem těchto funkcí a náhrady za ztrátu času. (6) Pokud není uvedeno jinak, je funkční období všech orgánů tříleté. Případná doplňková volba je maximálně do konce probíhajícího volebního období. (1) Řádnými členy Komory jsou: a) osoby autorizované Komorou, b) usazené osoby podle 30h Zákona, pokud nemají pozastavenou autorizaci nebo registraci. (2) Hostujícími členy Komory jsou: a) osoby podle 32 odst. 3 Zákona, b) hostující osoby podle 30n Zákona, pokud o hostování požádali a Komora jim statut hostující člena udělila. (3) Čestnými členy Komory jsou: a) členové bývalé Inženýrské komory, b) osoby, které Komora čestnými členy jmenovala. 4 Komora je rozdělena na třináct oblastí, které se územně i působením shodují s kraji České republiky: a) Oblast Praha působí v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji, b) Oblast České Budějovice působí v Jihočeském kraji, c) Oblast Plzeň působí v Plzeňském kraji, d) Oblast Karlovy Vary působí v Karlovarském kraji, e) Oblast Ústí nad Labem působí v Ústeckém kraji, f) Oblast Liberec působí v Libereckém kraji, g) Oblast Hradec Králové působí v Královéhradeckém kraji, h) Oblast Pardubice, působí v Pardubickém kraji, i) Oblast Brno působí v Jihomoravském kraji,

2 j) Oblast Ostrava působí v Moravskoslezkém kraji, k) Oblast Olomouc působí v Olomouckém kraji, l) Oblast Zlín působí ve Zlínském kraji, m) Oblast Jihlava působí v kraji Vysočina. 5 (1) Oblasti se slučují v regionální sekce. (2) Regionální sekce Praha sdružuje oblasti podle 4 písm. a) až h), (3) Regionální sekce Brno sdružuje oblasti podle 4 písm. i) až m). ČÁST TŘETÍ ORGÁNY KOMORY 6 (1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Komory. (2) Delegátů je 200 a jsou voleni valnými hromadami oblastí. Počet delegátů z jednotlivých oblastí stanoví představenstvo Komory poměrně podle počtu členů. (3) Shromáždění musí být svoláno nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku. (4) Požádá-li o to jedna třetina řádných členů Komory, dozorčí rada nebo představenstvo jedné regionální sekce, musí být shromáždění svoláno nejpozději do tří měsíců. (5) Shromáždění delegátů zejména: a) volí přímou a tajnou volbou 15 členů představenstva, 7 členů dozorčí rady a 11 členů stavovského soudu a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává, b) schvaluje řády Komory, zejména etický, organizační, volební, disciplinární a řády jednací, c) schvaluje výši zápisného pro jednotlivé obory a výši příspěvků členů Komory, d) schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory, e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu a autorizační rady, f) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva, g) schvaluje rozpočet, h) usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování. 7 (1) Představenstvo je statutárním orgánem Komory. V rozsahu své působnosti zejména: a) svolává řádné nebo mimořádné shromáždění delegátů a připravuje podklady pro jejich jednání, b) spravuje majetek Komory a prostřednictvím kanceláře Komory zabezpečuje veškeré administrativní činnosti Komory, c) chrání a prosazuje zájmy členů Komory, d) navrhuje členy autorizační rady, e) schvaluje specializace v rámci oborů autorizace, f) vymezuje rozsah oborů a specializací a specifikaci praxe, g) odpovídá za řádné vedení a zveřejňování seznamů osob autorizovaných nebo registrovaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, h) určuje činnosti neslučitelné s činností autorizovaného inženýra nebo technika, i) rozhoduje o odvolání proti uložení disciplinárního opatření, j) rozhoduje o uznání oprávnění zahraničních subjektů, k) vydává předpisy Komory, Věstník Komory a Zprávy a informace, l) informuje členy o činnosti Komory a zajišťuje publikační, dokumentační a ediční činnost Komory, m) informuje veřejnost o činnostech Komory, n) zajišťuje účast Komory v legislativní a normotvorné činnosti, o) rozhoduje ve všech věcech v působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány. (2) Volí a odvolává ze svého středu předsedu Komory, prvního místopředsedu a tři místopředsedy odpovídající za legislativu, obory a zahraniční styky. První místopředseda musí být z jiné regionální sekce, než je předseda. (3) Požádá-li o to nejméně třetina členů představenstva, musí být do jednoho měsíce představenstvo svoláno. 8 (1) Předseda Komory zastupuje Komoru navenek. V rámci své působnosti zejména: a) řídí a koordinuje činnost Komory, b) nejméně čtyřikrát do roka svolává zasedání představenstva, c) na návrh představenstva jmenuje předsedu a místopředsedu autorizační rady, d) přijímá slib a předává osvědčení o autorizaci, e) jmenuje ředitele kanceláře Komory,

3 f) jmenuje přednosty oblastí. (2) Předsedou Komory musí být autorizovaný inženýr. (3) V případě nepřítomnosti je předseda zastupován prvním, případně dalším místopředsedou. (4) Předseda je povinen úřadovat alespoň jednou týdně v kanceláři Komory. 9 (1) Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. V rámci své působnosti zejména: a) kontroluje veškerou činnost Komory, především plnění usnesení shromáždění delegátů, dodržování povinností stanovených Zákonem a jinými obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy Komory, b) má právo nahlížet do veškerých dokladů Komory, vyžadovat stanoviska a další podklady, c) dohlíží nad řádným výkonem činnosti autorizovaných d) dohlíží nad hospodařením Komory, e) šetří podněty a stížnosti vůči Komoře nebo jejím členům, f) podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení. (2) Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. (3) Předseda zastupuje dozorčí radu navenek a řídí její činnost. Nejméně čtyřikrát do roka svolává její zasedání. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje dozorčí radou určený místopředseda, a to v plném rozsahu. (4) Předseda jménem dozorčí rady podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení. (5) Dozorčí rada z k tomu účelu zvolených valnými hromadami oblastí, jmenuje členy dozorčích komisí a volí a odvolává jejich předsedy a místopředsedy. (6) Dozorčí rada může dozorčí komisi odejmout vyšetřování případu a vyšetřit jej sama. 10 (2) Stavovský soud volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje stavovský soud navenek, řídí jeho činnost a podepisuje rozhodnutí. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu místopředseda. (3) Stavovský soud může ze svých členů jmenovat nejméně tříčlenné disciplinární senáty a přenést na ně svou rozhodovací pravomoc. Předsedu senátu volí stavovský soud. (4) Stavovský soud je oprávněn vyžadovat předložení dokladů, jejichž obsah považuje za významný pro rozhodnutí. (5) Stavovský soud může ustavit zprostředkovatele pro smírčí jednání. 11 (1) Představenstvo regionální sekce je jejím výkonným orgánem. (2) Členy představenstva regionální sekce jsou předsedové a místopředsedové výborů oblastí. (3) Předsedou představenstva regionální sekce je místně příslušný předseda nebo místopředseda Komory. Předseda regionální sekce zastupuje regionální sekci navenek. (4) Představenstvo regionální sekce v rámci regionu zejména: a) spolupůsobí při ochraně veřejných zájmů, b) pečuje o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných c) podporuje odborné vzdělání členů a napomáhat šíření odborných informací, d) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, e) spolupracuje s institucemi odborného, podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem, f) na podkladě dohody s představenstvem Komory spolupracuje se zahraničními institucemi, g) hájí stavovské zájmy autorizovaných h) podporuje sociální zájmy autorizovaných i) spolupracuje s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzuje soutěžní podmínky a brání konání neregulérních soutěží a výběrových řízení. (1) Stavovský soud v disciplinárním řízení rozhoduje o uložení disciplinárních opatření.

4 12 (1) Autorizační rada je orgán Komory oprávněný rozhodovat na podkladě autorizačního řízení o udělení autorizace. (2) Členy autorizační rady jmenuje na návrh představenstva Komory ministr pro místní rozvoj na dobu tří let. Nadpoloviční většina členů autorizační rady musí být řádnými členy Komory. (3) Autorizační rada v rozsahu své působnosti zejména: a) jmenuje předsedy, místopředsedy a členy stálých zkušebních komisí se sídlem v Praze a Brně, b) rozhoduje o odmítnutí žádosti o autorizaci, c) navrhuje autorizační a zkušební řád a obsah a způsob provádění zkoušek, d) navrhuje vytvoření specializací, e) posuzuje kvalifikační předpoklady občanů Evropské unie. 13 (1) Ustanoveny jsou disciplinární senáty: a) se sídlem v Praze a působností pro oblasti Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové a Pardubice, b) se sídlem v Brně a působností pro oblasti Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín a Jihlava. (2) Předseda disciplinárního senátu jej zastupuje navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí. (3) Disciplinární senát je v rámci pravomoci přenesené na něj písemně stavovským soudem oprávněn vést disciplinární řízení a ukládat disciplinární opatření. Je oprávněn vyžadovat předložení dokladů, jejichž obsah považuje za významný pro rozhodnutí. 14 (1) Ustavují se dozorčí komise: a) se sídlem v Praze a působností pro oblasti Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové a Pardubice, b) se sídlem v Brně a působností pro oblasti Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín a Jihlava. (2) Dozorčí komise je kontrolní orgán Komory, který v rámci své působnosti : a) kontroluje veškerou činnost Komory v oblastech, především plnění usnesení orgánů, dodržování povinností stanovených Zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy vydanými Komorou, b) má právo nahlížet do všech dokladů Komory, c) šetří podněty a stížnosti vůči Komoře nebo jejím členům, d) cestou předsedy dozorčí rady podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení. (3) Dozorčí komise kontroluje řádný výkon činnosti autorizovaných nebo registrovaných osob zejména: a) odbornou úroveň jejich činnosti, b) osobní účasti na práci, c) dodržování předpisů, d) činností neslučitelné s výkonem činnosti autorizované osoby, e) spolupráci s jinými autorizovanými osobami, f) pojištění, g) dodržování rozsahu oprávnění. (4) Předseda zastupuje dozorčí komisi navenek a řídí její činnost. Nejméně čtyřikrát do roka svolává její zasedání. V době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda, a to v plném rozsahu činnosti. 15 Statut zkušebních komisí je určen autorizačním řádem. 16 (1) Každý řádný člen Komory evidovaný v oblasti má právo zúčastnit se valné hromady oblasti. (2) Valná hromada musí být svolána nejméně jednou do roka. (3) Požádá-li o to jedna třetina řádných členů Komory registrovaných v oblasti, dozorčí rada, představenstvo regionální sekce nebo představenstvo Komory, musí být valná hromada svolána nejpozději do tří měsíců. (2) Valná hromada zejména: a) volí přímou a tajnou volbou nejméně pět členů výboru oblasti, b) každoročně volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů, c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře,

5 d) volí kandidáty do dozorčích komisí, e) může navrhovat kandidáty do všech dalších orgánů. 17 (1) Výbor oblasti v rámci oblasti: a) spolupůsobí při ochraně veřejných zájmů, b) pečuje o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných c) podporuje odborné vzdělání členů a napomáhat šíření odborných informací, d) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, e) spolupracuje s institucemi odborného, podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem, f) na podkladě dohody s představenstvem Komory spolupracuje se zahraničními institucemi, g) hájí stavovské zájmy autorizovaných h) spolupracuje s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzuje soutěžní podmínky a brání konání neregulérních soutěží a výběrových řízení. (2) Výbor oblasti přímo nebo prostřednictvím oblastní kanceláře: a) svolává valnou hromadu oblasti, b) vede evidenci členů Komory oblasti, c) přijímá žádosti o autorizaci, d) doporučuje členy zkušebních komisí, e) na vyžádání navrhuje členy orgánů a komisí Komory, f) dává podněty pro zahájení disciplinárního šetření, g) zajišťuje informovanost členů Komory, (3) Výbor oblasti volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru. 18 Přednosta oblasti řídí oblastní kancelář Komory. Je odpovědný za administrativní, hospodářskou a odbornou činnost Komory v oblasti. V oblasti zajišťuje i výkon přenesených pravomocí Komory. ČÁST ČTVRTÁ KANCELÁŘE KOMORY a) zajišťuje činnost předsedy Komory, představenstva, autorizační rady, dozorčí rady a stavovského soudu, b) zajišťuje činnost představenstva regionální sekce v Praze, c) zajišťuje činnost disciplinárního senátu, dozorčí komise a zkušebních komisí se sídlem v Praze, d) přijímá žádosti které nejsou občany České republiky, e) vede seznamy autorizovaných a registrovaných f) vede evidenci o žadatelích o autorizaci a o autorizovaných osobách, g) vede evidenci členů Komory, kteří nejsou občany České republiky, h) metodický řídí oblastní kanceláře a po dohodě zajišťuje jejich potřeby, i) zajišťuje vydávání a expedici tiskovin Komory, j) vykonává činnost oblastní kanceláře v Praze. (2) K zajištění administrativních, hospodářských a odborných činností Komory v regionu se v Brně zřizuje kancelář Komory, která: a) zajišťuje činnost prvního místopředsedy Komory a orgánů Komory při jejich působení v Brně, b) zajišťuje činnost představenstva regionální sekce v Brně, c) zajišťuje činnost disciplinárního senátu, dozorčí komise, zkušebních komisí a ostatních regionálních orgánů se sídlem v Brně, d) vykonává činnost oblastní kanceláře v Brně, e) po dohodě zajišťuje potřeby oblastních kanceláří, f) vede evidenci o žadatelích o autorizaci i o autorizovaných osobách, g) zajišťuje činnost redakční rady a vydávání Z+i. (3) K zajištění administrativních, hospodářských a odborných činností Komory v oblastech se v sídlech oblastí zřizují oblastní kanceláře. Kanceláře zejména : a) zajišťují činnost výboru oblasti a podle potřeby i činnost funkcionářů ostatních orgánů evidovaných v oblasti, b) vedou evidenci členů oblasti, c) přijímají žádosti o autorizaci, vydávají doklady podle 23 odst. 7 Zákona. (4) Podrobný rozsah a způsob činností upravuje Statut oblastní kanceláře. 19 (1) K zajištění administrativních, hospodářských a odborných činností Komory se v Praze zřizuje kancelář Komory, která:

6 ČÁST PÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 20 (1) Každý autorizovaný inženýr nebo technik musí být evidován u oblastní kanceláře zpravidla v místě svého trvalého bydliště. Evidence je provedena automaticky po udělení autorizace u oblastní kanceláře, u které byla podána přihláška. (2) Autorizovaný inženýr nebo technik má právo na změnu místa evidence. Tato změna se provádí osobně. (3) Neautorizované osoby, které nejsou občany České republiky mohou o změnu evidence do oblasti požádat. 21 Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STATUT. Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (IČ: )

STATUT. Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (IČ: ) STATUT Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (IČ: 48365513) I. Základní ustanovení 1. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje byla ustanovena na základě ust. 3 odst. 3 zákona č. 301/1992

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STATUT Jihočeské hospodářské komory

STATUT Jihočeské hospodářské komory JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STATUT Jihočeské hospodářské komory Článek 1. Základní ustanovení 1. Jihočeská hospodářská komora (dále jen JHK) byla ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÁ LÍPA

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÁ LÍPA OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÁ LÍPA STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÁ LÍPA ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní hospodářská komora Česká Lípa (dále jen "OHK") je sdružením podnikatelů

Více

301/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

301/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2012 do částky 24/2012 Sb. a 10/2012 Sb.m.s. Obsah a text 301/1992 Sb. - poslední stav textu Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. 301/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE

ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 www.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz STATUT ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Díl první Úvodní ustanovení Čl. 1 1.1 Česká bowlingová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

S T A T U T. 1 Základní ustanovení

S T A T U T. 1 Základní ustanovení S T A T U T 1 Základní ustanovení 1) Okresní hospodářská komora (dále jen okresní komora ) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České

Více

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Působnost Rady

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Působnost Rady Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb Článek 1 Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.05.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.06.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 220 Z Á K O N České národní rady ze

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST 1 Základní ustanovení 1) Okresní hospodářská komora Most (dále jen okresní komora ) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHK Karviná, nebo OHKK) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb.,

Více

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb Článek 1 Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích Hlava I Základní ustanovení Čl.1 Česká asociace basketbalových rozhodčích (dále jen ČABR) je zájmová skupina basketbalových rozhodčích. ČABR je součástí

Více

Postavení České lékařské komory v České republice. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. viceprezident ČLK

Postavení České lékařské komory v České republice. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. viceprezident ČLK Postavení České lékařské komory v České republice MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. viceprezident ČLK Zákonné vymezení Česká lékařská komora (dále jen ČLK nebo komora ) je zřízena na základě zák. č. 220/1991

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ANNO JČK České Budějovice, únor 2010 Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Čl. I Úvodní ustanovení Název

Více

Rada pro zdraví a životní prostředí Statut (Text po změně dle usnesení vlády č. 660 ze dne 21. srpna 2013)

Rada pro zdraví a životní prostředí Statut (Text po změně dle usnesení vlády č. 660 ze dne 21. srpna 2013) Článek l Úvodní ustanovení Rada pro zdraví a životní prostředí Statut (Text po změně dle usnesení vlády č. 660 ze dne 21. srpna 2013) (1) Rada pro zdraví a životní prostředí (dále jen "Rada") je stálým

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

S T A N O V Y ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

S T A N O V Y ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ S T A N O V Y ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ - úplné znění - tak, jak vyplývá ze znění stanov AVO, schválených ustavujícím valným shromážděním dne 18. 6. 1990, registrovaným MVČR pod č. j. VSP/1-2063/90-R

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje S T A T U T Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Část první čl. 1 Základní ustanovení (1) Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (dále jen KHK MSK) je sdružením podnikatelů přijatých

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. března 2005 č. 245 S T A T U T ŘÍDICÍHO A KOORDINAČNÍHO VÝBORU. Článek 1 Úvodní ustanovení

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. března 2005 č. 245 S T A T U T ŘÍDICÍHO A KOORDINAČNÍHO VÝBORU. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T ŘÍDICÍHO A KOORDINAČNÍHO VÝBORU Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. března 2005 č. 245 pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období 2007-2013 Evropskými společenstvími

Více

Stanovy Komory soudních tlumočníků České republiky, z. s.

Stanovy Komory soudních tlumočníků České republiky, z. s. Stanovy Komory soudních tlumočníků České republiky, z. s. Část I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Komora soudních tlumočníků České republiky, z. s. (dále jen KST ČR ) je profesní organizací sdružující tlumočníky/překladatele

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

381/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

381/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 381/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů České republiky Změna: 318/2004 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Dle 131 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění vydává Ministerstvo spravedlnosti: S T A T U T Justiční akademie Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut Justiční akademie podrobněji vymezuje působnost a úlohy Justiční

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A

O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á K O M O R A Statut Okresní hospodářské komory Děčín typ základní dokument kód ZD_01 platnost od 30.4.2002 verze 01 název Statut OHK Děčín počet stran 5 výtisk 01 uloženo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

Rada města Karviné vydala dne tento Jednací řád komisí Rady města Karviné. Článek 1 Úvodní ustanovení

Rada města Karviné vydala dne tento Jednací řád komisí Rady města Karviné. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Jednací řád komisí Rady města Karviné Schváleno: 10.04.2019 Účinnost: 10.04.2019 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné vydala dne 10.04.2019

Více

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení.

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám. 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Příloha 1 k příkazu ředitele ÚZIS ČR č. 14/2018 ze dne 31. července 2018 Statut Řídící rady projektů

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY Sdružení žen KDU-ČSL

STANOVY Sdružení žen KDU-ČSL STANOVY Sdružení žen KDU-ČSL I. Název, sídlo, právní forma Název: Sdružení žen KDU-ČSL /dále jen Sdružení/, jeho zkratka je SŽ KDU-ČSL anglicky: Women's Association of KDU-CSL Sídlo: Ústřední kancelář

Více

S T A N O V Y. spolku Sojka - spolek mladých" sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S T A N O V Y. spolku Sojka - spolek mladých sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění S T A N O V Y spolku Sojka - spolek mladých" sepsané v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Na základě této listiny se zřizuje spolek.

Více

JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. Tento jednací řád upravuje pravomoci, postupy a způsoby jednání a voleb v orgánech MAS a upřesňuje jejich vztah k orgánům MAS Moravská brána. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Stanovy Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. (úplné znění ke dni )

Stanovy Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. (úplné znění ke dni ) Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. (úplné znění ke dni 18. 12. 2017) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. (dále též Komora ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Platné znění. Článek 1

Platné znění. Článek 1 III. Platné znění Statutu Grantové agentury České republiky schváleného usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770, ve znění usnesení vlády ze dne 16. března 2009 č. 305, usnesení vlády ze dne 29. září

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Stanovy Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s.

Stanovy Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s. Stanovy Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s. I. obecná ustanovení 1. Asociace rádiového orientačního běhu České republiky (dále jen AROB ČR) je zapsaným spolkem se sportovně technickým

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Město Město Albrechtice

Město Město Albrechtice Město Město Albrechtice Jednací řád výborů Zastupitelstva města Článek 1. Úvodní ustanovení Jednací řád výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a způsob práce s přijatými

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

STANOVY. ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

STANOVY. ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. 1 STANOVY ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. V souvislosti se změnami příslušných právních předpisů vydává se dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, toto

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

STANOVY. CoderDojo Česká republika z.s.

STANOVY. CoderDojo Česká republika z.s. STANOVY CoderDojo Česká republika z.s. I. Základní ustanovení 1. CoderDojo Česká republika z.s. (dále též jako spolek ) je právnickou osobou, která má formu spolku vzniklého zápisem do veřejného rejstříku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Studentská unie VŠTE, z.s.

Studentská unie VŠTE, z.s. Stanovy zapsaného spolku Studentská unie VŠTE, z.s. ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název spolku Název zapsaného spolku- (dále jen spolek ) je: Studentská unie VŠTE, z.s. a oficiální zkratkou pro název

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 20 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy Jednoty českých právníků (Úplné znění k )

Stanovy Jednoty českých právníků (Úplné znění k ) Stanovy Jednoty českých právníků (Úplné znění k 1.1.2018) Název a postavení Čl. 1 1.1. Název zní: Jednota českých právníků (dále jen Jednota ). 1.2. Jednota je historickým nástupcem Jednoty právnické v

Více

Část I. Základní ustanovení. Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Název a sídlo STANOVY SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Svaz měst a obcí České republiky je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob dle 20f

Více