Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční řízení sp. zn. 095 Ex 521/07/ P 01-5 Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004, Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 21 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Vysočany. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedené definice obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Oceňování věci odvozením z ceny věci, např. ceny pozemku z ceny stavby, představuje progresivní způsob oceňování uplatňovaný ve vyspělých ekonomikách (vychází z úzké vazby mezi cenou pozemku a účelem užití stavby, která na něm stojí nebo bude postavena). Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Vysočany je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně uskutečňovaných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 460/2009 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu, a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2

3 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: bytová jednotka č. 775/9 Špitálská 775/ Praha 9 Region: Hlavní město Praha Okres: Praha 9 Katastrální území: Vysočany 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne , majitel nebyl přítomen. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Vysočany, L.V. č. 1560, 907, ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 521/07/ P 01-5, ze dne Usnesení sp. zn. 095 Ex 521/07/ U 03-30, ze dne Kopie katastrální mapy, katastrální území Vysočany, list mapy 169, ze dne Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Cenová mapa stavebních pozemků rok

4 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Vysočany, L.V. č. 1560, 907, ze dne Vlastník: Gavrilov Javor Encev, Špitálská 775/5, Praha 9, Vysočany, Praha 9 6. Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 775/9, která se nachází v bytovém domě č. 775 s příslušenstvím a pozemkem dle L.V. č. 1560, 907, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Okolní území je charakteristické převážně zástavbou obytnou, tradičních bytových domů. Vlastní dům je objekt z 30. let minulého století, v roce 2010 byla provedena výměna rozvodu plynu, ostatní konstrukce jsou původní. Bytová jednotka č. 775/9 je byt o velikosti 2+kk s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží budovy č. p Jednotka je standardně vybavená, skládá se z těchto místností a příslušenství o následující ploše: pokoj 19,08 m 2 kuchyň 15,92 m 2 předsíň 4,08 m 2 koupelna 3,66 m 2 WC 0,95 m 2 komora 0,81 m 2 sklepní kóje 2,00 m 2 Součástí bytové jednotky je zabudovaná kuchyňská linka. Jedná se o dýhovanou linku, jejíž hodnota je dnes téměř nulová, včetně plynového sporáku. K jednotce dále náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu o velikosti 4650/ K bytové jednotce náleží i poměrný podíl k pozemku, který je vedený u katastrálního úřadu na L.V. č. 1560, 907. Poměrný podíl pozemků náležejících k jednotce je 4650/ Byt je neudržovaný, delší dobu neobývaný, zcela zastěhovaný věcmi všeho druhu. Bytovou jednotku spravuje Lidové bytové družstvo Praha 9, Zákostelní 667/3, Praha 9. Měsíční platby za tuto bytovou jednotku na fond oprav a další náklady činí přibližně 2 400,- Kč. 4

5 7. Obsah posudku: Ocenění bytů porovnávacím způsobem 1) Bytová jednotka č. 775/9 Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Bytová jednotka č. 775/9 Příslušenství bytů a nebytových prostor a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky dle L.V. 1560, 907 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 460/2009 Sb.) Ocenění bytů porovnávacím způsobem a) Porovnávací hodnota a 1 ) Bytová jednotka č. 775/9-25 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Hlavní město Praha Stáří stavby: 75 roků Základní cena ZC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 5

6 Podlahové plochy bytu: Bytová jednotka č. 775/9: 19,08+15,92+4,08+3,66+0,95+0,81 = 44,50 m 2 Podlahová plocha bytu: = 44,50 m 2 Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí: : = 0,00 m 2 Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí - celkem: = 0,00 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: Sklepní kóje: = 2,00 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 2,00 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 44,50 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 2,00 m 2 * 0,10 = 0,20 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 44,70 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV 0,10 2. Společné části domu - Žádné z dále uvedených I -0,01 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Okna jen na sever nebo I -0,01 bez výhledu 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení III 0,00 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Lokální na elektřinu nebo plyn II -0,02 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou (předpoklad III 0,85 provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 75 let: 0,70 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 0,70 = 0,631 i = 1 6

7 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení bez zázemí parků IV 0,03 4. Dopravní spojení - výborná dostupnost centra obce, centrum obce, výborné III 0,20 dopravní spojení 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,230 i = 1 8 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 3 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,631 * 1,230 * 0,950 = 0,737 Ocenění: Základní cena upravená ZCU = ZC * I = ,- Kč/m 2 * 0,737 = ,10 Kč/m 2 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = ZCU * PP = ,10 Kč/m 2 * 44,70 m 2 = ,37 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,37 Kč ,37 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Bytová jednotka č. 775/9 - zjištěná cena = ,37 Kč 7

8 b) Pozemky b 1 ) Stavební pozemky dle L.V. 1560, Pozemek oceněný dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha , , ,- Pozemek oceněný dle cenové mapy celkem , ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * / Stavební pozemky dle L.V. 1560, zjištěná cena = ,56 Kč Rekapitulace cen nemovitosti a) Bytová jednotka č. 775/9 = ,- Kč b) Stavební pozemky dle L.V. 1560, 907 = ,- Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,- Kč Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem 1) Bytová jednotka č. 775/9-13 8

9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Bytový či nebytový prostor v budově Budova: K. domy vícebytové (netypové) Dispozice jednotky: 1 N.P. Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: 1122 Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: Bytová jednotka č. 775/9: 19,08+15,92+4,08+3,66+0,95+0,81 = 44,50 m 2 Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru: = 44,50 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: Sklepní kóje: = 2,00 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 2,00 m 2 Započítaná podlahová plocha jednotky: = 44,50 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 2,00 m 2 * 0,10 = 0,20 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 44,70 m 2 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 6,00 100,00 1,00 6,00 2. Svislé konstrukce: S 18,80 100,00 1,00 18,80 3. Stropy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 4. Krov, střecha: S 5,30 100,00 1,00 5,30 5. Krytiny střech: S 2,40 100,00 1,00 2,40 6. Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,10 100,00 1,00 3,10 9. Vnitřní obklady keramické: S 2,10 100,00 1,00 2, Schody: S 3,00 100,00 1,00 3, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,40 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 3,10 100,00 1,00 3, Vytápění: S 4,70 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,20 100,00 1,00 5,20 9

10 17. Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,30 100,00 1,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ohřev vody: S 2,10 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyní: S 1,80 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,80 100,00 1,00 3, Výtahy: C 1,30 100,00 0,00 0, Ostatní: S 5,60 100,00 1,00 5,60 Součet upravených objemových podílů: 98,70 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9870 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 6,00 100,0 1,00 6,00 6, ,86 2, Svislé konstrukce: S 18,80 100,0 1,00 18,80 19, ,69 10, Stropy: S 8,20 100,0 1,00 8,20 8, ,50 5, Krov, střecha: S 5,30 100,0 1,00 5,30 5, ,18 3, Krytiny střech: S 2,40 100,0 1,00 2,40 2,43 50,00 1, Klempířské konstrukce: S 0,70 100,0 1,00 0,70 0,71 50,00 0, Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,0 1,00 6,90 6,99 65,00 4, Úprava vnějších povrchů: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3,14 55,00 1, Vnitřní obklady keramické: S 2,10 100,0 1,00 2,10 2,13 75,00 1, Schody: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3, ,69 1, Dveře: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3,24 75,00 2, Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna: S 5,40 100,0 1,00 5,40 5,47 85,00 4, Povrchy podlah: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3,14 85,00 2, Vytápění: S 4,70 100,0 1,00 4,70 4,76 85,00 4, Elektroinstalace: S 5,20 100,0 1,00 5,20 5,27 85,00 4, Bleskosvod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0,41 85,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,30 100,0 1,00 3,30 3,34 85,00 2, Vnitřní kanalizace: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3,24 85,00 2, Vnitřní plynovod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0,41 85,00 0, Ohřev vody: S 2,10 100,0 1,00 2,10 2,13 85,00 1, Vybavení kuchyní: S 1,80 100,0 1,00 1,80 1,82 90,00 1, Vnitřní hyg. vybavení: S 3,80 100,0 1,00 3,80 3,85 85,00 3, Výtahy: C 1,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní: S 5,60 100,0 1,00 5,60 5,67 85,00 4, Instalační pref. jádra: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 98,70Opotřebení: 69,

11 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 9 630,- Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9870 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změn cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1620 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9400 Základní cena upravená = ,82 Kč/m 2 Plná cena: 44,70 m 2 * ,82 Kč/m 2 = ,65 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 69,7472 % Úprava ceny za opotřebení ,33 Kč Bytová jednotka č. 775/9 - zjištěná cena = ,32 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství stavby a pozemku: Zjištěná cena pozemku: ,56 Kč Hodnota spoluvlast. podílu: ,56 Kč = ,56 Kč Bytová jednotka č. 775/9 - zjištěná cena včetně podílu na pozemku= ,88,- Kč Rekapitulace cen nemovitosti Byty a nebytové prostory oceněné nákladovým způsobem 1) Bytová jednotka č. 775/9 = ,00,- Kč 11

12 Věcná hodnota dle THU Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem a 1 ) Bytová jednotka č. 775/9 Jednotkové množství: Jednotka: m 2 celkem: = 44,70 m 2 Jednotkové množství celkem: = 44,70 m 2 Ocenění: Základní cena: ,- Kč/m 2 44,70 m2 * ,- Kč/m 2 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 69,750 % ,75 Kč Bytová jednotka č. 775/9 - výsledná cena = ,25 Kč Bytová jednotka č. 775/9 - cena po zaokrouhlení = ,- Kč Rekapitulace ocenění bytů a nebytových prostor včetně opotřebení a) Bytová jednotka č. 775/9 = ,- Kč Cena bytů a nebytových prostor činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem a 1 ) Bytová jednotka č. 775/9 12

13 Popis porovnávaných objektů: Prodej, byt 1+kk, 37 m² Cena: ,- Kč, U Elektry, Vysočany, cihlový dům, novostavba, v 5. podlaží, výměra 37 m 2 Zelená čtvrť Nad Rokytkou v Praze 9 Vysočanech. Jedná se jednoznačně o zajímavou a výhodnou nabídku nového bytového projektu aktuálně v Praze. Rokytka III. nabízí celkem 200 bytů v 5 bytových sedmipodlažních domech. Pro prvních 30 zájemců, kteří se rozhodnou začít bydlet v unikátní rezidenční čtvrti v lukrativní lokalitě - atraktivním prostředí zeleného pásu podél říčky Rokytka ve Vysočanech -, je připraven ceník u vybraných bytů s cenami od ,- Kč za m 2. Prodej, byt 1+kk, 38 m² Cena: ,- Kč, Podkovářská, Vysočany, budova cihlová, novostavba, počet podlaží 8, umístění v 8. podlaží. Výměra 38 m 2. Byt v I. etapě projektu Nová Harfa. Nachází se v ulici Podkovářská. Pěkný byt s balkonem v osmém patře s pěkným výhledem na Prahu. K bytu je možné i garážové stání. Je vybavený kuchyňskou linkou s vestavěnou lednicí, digestoří, sklokeramickou deskou. Koupelna s vanou. Orientace balkonu na východ. Možné je i garážové stání. Cena ,- Kč. Prodej, byt 1+kk, 33 m² Cena: ,- Kč, Pod Harfou, Vysočany, novostavba, budova smíšená, počet podlaží 7, umístění v 7. podlaží, užitná plocha 42 m 2, podlahová plocha 33 m 2. Byt o dispozici 1+kk s prostornou terasou a garáž. stáním v novostavbě z roku 2008, Nová Harfa, P 9. Příjemně řešená jednotka, působící prostorně. Podlahová plocha bytu 33 m 2 + terasa 9 m 2. Podlahy plovoucí a dlažba, vestavěné skříně v chodbě, nová kuch. linka se spotřebiči, sporák se sklokeram. deskou, v koupelně vana. Možnost ponechání nábytku. Garáž. stání je zahrnuto v ceně bytu. V těsné blízkosti projektu nově vybudovaná krásná cyklostezka. Veškerá obč. vybavenost v místě. 13

14 Prodej, byt 2+kk, 43 m² Cena: ,- Kč, Kolbenova, Vysočany, budova cihlová, počet podlaží 6, umístění v 5. podlaží, užitná plocha 43 m 2, podlahová plocha 43 m 2. Byt 2+kk, okna směřující do boční ulice. Pokoje jsou nově vyštukované a vymalované. V bytě jsou nová plastová okna, lité betonové podlahy, kuchyňský kout bez linky a vestavěné skříně. Koupelna oddělená od toalety má vanu a nový boiler. V okolí je dostatek zeleně, veškerá občanská vybavenost je v pěší dostupnosti. Výborná dostupnost do centra Prahy. Prodej, byt 1+kk, 38 m² Cena: ,- Kč, Podkovářská, Vysočany, budova cihlová, novostavba, počet podlaží 8, umístění v 2. podlaží, užitná plocha 38 m 2, podlahová plocha 38 m 2. Na prodej byt v I. etapě projektu Nová Harfa ve Vysočanech. Ulice Podkovářská. Byt 1+kk + balkon, 1. patro. K bytu je možné i garážové stání. Je vybavený kuchyňskou linkou s vestavěnou lednicí, digestoří, sklokeramickou deskou, vše v ceně. Koupelna s vanou. Orientace balkonu na východ. Cena ,- Kč. Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn.] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] byt 2+kk 43 m 2 Kolbenova byt 1+kk 38 m 2 Podkovářská byt 1+kk 37 m 2 U Elektry, novostavba Součet: Průměrná jednotková cena: Minimální jednotková cena: ,- Kč 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 1, , ,- Kč 1,00 0,95 0,92 1,00 1,00 1,00 1, , ,- Kč 1,00 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1, , ,- Kč/jedn. / ,- Kč/jedn ,- Kč/jedn. 14

15 Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,- Kč 1,00 á ,- Kč/jedn. = ,- Kč Bytová jednotka č. 775/9 - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění bytů a nebytových prostor včetně opotřebení a) Bytová jednotka č. 775/9 = ,- Kč Cena bytů a nebytových prostor činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota Ocenění bytů a nebytových prostor nákladovým způsobem a 1 ) Bytová jednotka č. 775/9 Jednotka: m 2 Jednotkové množství: celkem: = 44,70 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 44,70 jedn. Ocenění: Základní cena: ,- Kč/jedn. 44,70 m 2 á ,- Kč/m 2 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč 15

16 Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,403 C B = 0,418 C C = 0,433 C D = 0,447 C E = 0,462 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: B 5 2,090 Orientace ke světovým stranám: C 5 2,165 Konfigurace terénu: C 3 1,299 Poloha vzhledem k centru obce: D 5 2,235 Převládající zástavba: E 5 2,310 Inženýrské sítě: C 5 2,165 Doprava: D 5 2,235 Obchod a služby: D 5 2,235 Školství: D 5 2,235 Zdravotnictví: D 5 2,235 Kultura, sport, ubytování: D 5 2,235 Úřady: D 2 0,894 Pracovní možnosti: C 5 2,165 Životní prostředí: D 5 2,235 Přírodní lokalita: C 5 2,165 Změna v zástavbě: C 5 2,165 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,433 Typ stavby: C 5 2,165 Možnost dalšího rozšíření: A 1 0,403 Obyvatelstvo: D 5 2,235 Názor znalce: B 5 2, ,389 Koeficient k = 40,389 / 92 = 0,4390 Korekce ceny * 0,4390 Bytová jednotka č. 775/9 - výsledná cena = ,50 Kč Bytová jednotka č. 775/9 - cena po zaokrouhlení = ,- Kč 16

17 Rekapitulace ocenění bytů a nebytových prostor včetně opotřebení a) Bytová jednotka č. 775/9 = ,- Kč Cena bytů a nebytových prostor činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 460/2009 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky dle L.V. 1560, Pozemek oceněný dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha , , ,- Pozemek oceněný dle cenové mapy celkem , ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * / Stavební pozemky dle L.V. 1560, zjištěná cena = ,56 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky dle L.V. 1560, 907 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 17

18 Indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky dle L.V. 1560, 907 Výchozí cena: = 2 250,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,20 B - typ stavebního pozemku: * 1,30 C - typ polohy: * 1,30 D - územní připravenost, infrastruktura: * 1,10 E - speciální charakteristiky: * 1,10 Výchozí cena upravená = 5 521,23 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 5 521,23 Kč/m 2 Oceňovaný stavební pozemek: zastavěná plocha parc.č m 2 Výměra stavebních pozemků: 813 m 2 813,00 m 2 á 5 521,23 Kč/m 2 = ,99 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,99 Kč = ,99 Kč Úprava ceny: spoluvlastnický podíl 4650/ * 0,025 Stavební pozemky dle L.V. 1560, výsledná cena = ,39 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky dle L.V. 1560, 907 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 18

19 Metoda cenových map a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky dle L.V. 1560, 907 Pozemek oceněný dle cenových map zastavěná plocha parc.č m 2 á 5 370,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemek oceněný dle cenových map - celkem = ,- Kč = ,- Kč Úprava ceny: spoluvlastnický podíl 4650/ * 0,025 Stavební pozemky dle L.V. 1560, výsledná cena = ,56 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky dle L.V. 1560, 907 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 19

20 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota podle THU: Administrativní cena objektů: Srovnávací hodnota: Stanovená věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Administrativní cena pozemků: Cena indexovou metodou: Cena určená z cenových map: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena celkem: ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: jedenmilionpětsettisíc Kč 20

21 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem v Praze, Praha 2 - Spálená č. 2, ze dne pod pořadovým číslem 1465 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví CENY a ODHADY se zvláštní specializací odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Praze dne Jiří K o p e c k ý Meinlinova P r a h a 9 Koloděje Tel./ Fax: Mobil:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Typové bytové jednotky obsazené nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovaným nájemným v budově č.p. 1508, 1509, 1510,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více