kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek."

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná se nad Tì ínským krajem hrad Vendisch Ostra. Kdybychom ili v tìchto dobách a procházeli Slezskými pralesy, jistì bychom pøistihli lehké prchavé nymfy lesní, jak pøed ranním rozbøeskem zavì ují nesèetné harfy Aeolovy na chvojnaté, roztøásnìné a støapcovité vìtve sosen, stojících v umném zamy lení nad lesními prameny hlubokých podivuhodných hvozdù Tì ínských. Vítejte v èase letních prázdnin, milí ètenáøi, a jak prozradil pøedchozí citát, pùjdeme spolu na procházku do lesa. Tedy konkrétnì do Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Severnì od beskydského masivu se tyèí nìkolik kopcù s kótami 305 a 299 a 294 m, které jsou souèástí karpatského systému tvoøeného èástí z bøidlic a vápencù se ètvrtohorním podlo ím. Pøítomnost uhelných lo isek ukazuje na zajímavý a komplikovaný evoluèní obraz zalednìní této oblasti. Tato geologicky a pøírodnì zajímavá oblast Pe govského lesa byla poprvé zkoumána Dr. Gustavem Götzingerem z University v Grazu v Rakousku Uhersku (publikováno v r. 1910). Zápis z roku 1930 v jedné z mnoha enovských kronik pí e: Lesní hospodáøství vede lesní úøad se dvìma úøedníky a tøemi zøízenci. Jejich dozorèí moc vztahuje se i na lesy v katastrálních obcích Bartovice, Petøvald a Václavovice. S lesem souvisí i chov zvìøe. I tu se u nás objevují následky industrializace a pøelidnìní kraje. Mlází a smrkové hou tiny poskytují úkryt vcelku skrovným zbytkùm bohatého kdysi stavu zvìøe. Kde je tì pøed roky se objevilo na výøadì zajícù, je jich dnes V minulosti byl Pe govský les spojen s Bartovickým a Radvanickým lesem v jeden celek, z kterého vystupovaly jen dravé øíèky. Pozdìji byla postavena cesta mezi Petøvaldem a enovem, díky které pøevá nou èást enova tvoøí zastavìná území a volné luhy kolem øeky Luèiny. Lesní stezka v Pe govském lese nás povede mnohými krásami a zajímavostmi pøírody a krajiny v okolí enova, Petøvaldu a Havíøova - Rychvaldu. Lesní stezka je zamìøena na poznání ekologie, ochrany pøírody, botaniky a ornitologie, zaèíná i konèí u hájenky mysliveckého sdru ení v enovì. Lesní stezka se skládá z nìkolika samostatných tras, které je mo né absolvovat v dobì 2 a 3 hodin. Trasa I. o délce 3 km vede západním územím lesa a nazpìt kopíruje starou ji zru enou eleznièní tra z Havíøova na Dùl Julius Fuèík. Trasa II. o délce 4 km vede støedem lesa (pokraèování na str. 3) ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Zvíøe jako hraèka. O skvìlou zábavu s kotìtem, které vyústilo až v podezøení z týrání zvíøete, se postarala skupina mladých lidí v èásti Podlesí. Jen díky všímavosti obèanù se zvíøeti dostalo rychlého ošetøení. Pøípadem se zabývá Policie ÈR. Auto není trezor. Krátce pøed pùlnocí pøišla o své vìci pracovnice podniku na ul. Tìšínská. Na to, že auto není vhodnou ochranou pøed zlodìji, nejspíš zapomnìla. Poškozené vozidlo a ztracený notebook je jistì již dostateèným pouèením Z oslavy do nemocnice. Lékaø RZS musel zasahovat u zranìného muže, který to s partou kamarádù pøehnal v místní restauraci. Cestou domù z oslavy mu nabila nestabilní komunikace Oslòovali øidièe. Vykázáni z pøepravy museli být mladíci za oslòování øidièe autobusu. Nebezpeèí dopravní nehody si nepøipouštìli Jen chvilka. Malá chvilka staèila zlodìjùm k vykradení nezamèeného vozidla. Øidiè, který jen odbìhl s fakturou, pøišel o tašku s osobními vìcmi Skonèil na záchytce. Jízdní kolo nalezené uprostøed odlehlé silnice vedlo k podezøení o možné obìti nehody, nebo zranìní. Policisté spolu se strážníky po prohledání blízkého okolí si mohli oddechnout. Nalezený cyklista trpìl pouze vážnou poruchou orientace z pøemíry alkoholu. Øešením byla záchytka Utekli od lupu. Na oznámení obèana vyjíždìli hasièi se strážníky k bývalé železnièní vleèce, ze které se valil hustý èerný kouø. Na místì však místo požáru nalezli jen opálené 84. schùze rady mìsta dne ruší zadávací øízení u veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel, protože vybraný uchazeè ani uchazeè druhý v poøadí neposkytl mìstu k uzavøení smlouvy øádnou souèinnost. 28. zasedání zastupitelstva mìsta dne schválilo dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo mezi mìstem Šenov a firmou KA- VIS, spol. s r.o. (Rekonstrukce Staré školy) nové odùvodnìní veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel darovací smlouvu uzavøenou mezi Arcelor- Mittal Ostrava a.s. jako dárcem a mìstem Šenov jako obdarovaným k finanènímu pøíspìvku ve výši 250 tis. Kè na rekonstrukci sgrafit a prùèelí ZUŠ Mìstský úøad informuje kusy drátù. Ty si tam nejspíš pøipravovali neznámí šro áci. Kabela s náøadím, kanystr s benzínem a množství mìdi pøevzal MìÚ jako nález Zapálený kontejner. Zapálený odpadkový koš na ul. Tìšínská mají na svìdomí tøi muži, na jejichž poèínání upozornil mìstskou policii svìdek události. Podezøelé osoby byly ztotožnìny a pøedány policii ÈR. Požár zlikvidovali šenovští hasièi. Mìstská policie má Èinnost samosprávy ve zkratce zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na Ing. R. Kulhánek vel. MìP 85. schùze rady mìsta dne schválila rozsah a strukturu èinností vèetnì navýšení souvisejících finanèních prostøedkù ve výši cca 114 tis. Kè vè. DPH obsažených ve zmìnovém listu è. 6 akce Rekonstrukce Staré školy schválila aktuální verzi zadávací dokumentace veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta schválila rozpoètová opatøení è /2014 rozhodla nevyhovìt námitce stìžovatele SEWER s.r.o. proti zrušení zadávacího øízení veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel rozhodla poskytovat obèanùm Šenova bezplatnou službu odbìr vìtví a jejich štìpkování provozovatelem sbìrného místa MìPOS souhlasila s vedením objízdné trasy po dobu výstavby Okružní køižovatky sil. II/479 a MK ul. Anglická Havíøov pøes centrum mìsta. 29. zasedání zastupitelstva mìsta dne vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti finanèního a kontrolního výboru, zprávu JSDH, PÈR, MìP, krizového štábu a povodòové komise vyjádøilo souhlas po projednání Závìreèného úètu mìsta Šenov za rok 2013 vèetnì Zprávy o výsledcích pøezkoumání hospodaøení mìsta Šenov za rok 2013 s celoroèním hospodaøením, a to bez výhrad schválilo kupní smlouvy k MK Uzavøená a MK Dlouhá za schválenou cenu za výkup tìchto pozemkù za 55 Kè/m 2 schválilo rozpoètová opatøení è. 20, a 27 29/2014 schválilo zadat vícepráce na akci rozšíøení kanalizace Šenov dle nabídky zhotovitele zvolilo èlenem kontrolního výboru p. Hanu Mückovou. tajem. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

3 Pro ty obèany, kteøí již obdrželi dokumentaci pro realizaci domovních kanalizaèních pøípojek, pøipomínáme následující doplòkové informace: Kanalizaèní pøípojky slouží pouze k odvádìní splaškových vod, nesmí být do nich napojeny deš ové ani jiné vody (tj. svody deš ových vod ze støech objektù, ze zpevnìných ploch kolem objektù, z drenáží apod.). (pokraèování ze str. 1) okolo jezírka a staré pískovny s možností návratu západním nebo východním okruhem. Trasa III. o délce 4 5 km vede východní èásti lesa paralelnì okolo mokøin k vodojemu a zpìt k hájence trasou II. nebo trasou I. Mezi tìmito trasami je mnoho možných variant. Trasy nás seznamují s péèí o les, s hospodaøením v lese, s oborním chovem zvìøe a pøírodovìdeckými zajímavostmi. Trasy jsou vhodné pro turistiku, jízdu na kole, cválání na koni, nebo v zimì pro jízdu na bìžkách. V Pežgovském lese se Do splaškové kanalizace by mìly být napojeny všechny splaškové odpadní vody z domu, tedy nejen z WC, ale i z umývadel, van, sprchových koutù, døezù, automatických praèek, myèek nádobí apod. Z dùvodu zamezení prùsaku spodních vod do kanalizace musí být kanalizaèní pøípojky vodotìsné! Technické požadavky na kanalizaèní pøípojku Mìstský úøad informuje Ze starých èasù voda od pramenù postupnì stmeluje v potùèky lehce svažující do malebného jezírka, z kterého se tunelem pod starou železnièní tratí rozlévá pøes pùsobivé meandry do malých rybníèkù za hájenkou. Rybníèky si vytvoøily vlastní ekosystém podobný velkým jezerním komplexùm, a proto se stávají vzácnou a chránìnou památkou. Pežgovský les pøedstavuje svoji rozlohou 594 ha oblast s množstvím vysázených porostù smrkù, modøínù a borovic. Další èást lesa je tvoøena listnatými porosty, zde dominujícím bukem, 1. Zemní práce neveøejná èást gravitaèní kanalizaèní pøípojky se uloží do otevøené rýhy šíøky cca 0,8 m. Hloubka uložení potrubí je dána hloubkou stávajícího domovního svodu a hloubkou zaústìní do revizní šachty na veøejné èásti kanalizaèní pøípojky (viz. dokumentace pro územní souhlas pøedaná mìstem). Výkop je možné provést ruènì, vzhledem k obtížnému rozpojování zeminy ve dále pak lípou, javorem, dubem, habrem nebo bøízou. Na podmáèených plochách rostou olše, jasany a vzácnì lze narazit na jilmy. Stáøí lesa se pohybuje v rozmezí 30 až 80 let. Lesní stezka vás provede dobrodružstvím, pøi kterém se nauèíte poznávat mnoho lesních živoèichù a rostlin, zahrajete si na stopaøe, nahlédnete pod kùru stromù a poznáte také spoustu romantických míst. Celý èlánek pana p. Kolata najdete na www. senov.cz. Krásné letní dny vám pøeje Simona Slavíková. Vážení obèané, dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem všech pracovníkù mìsta Šenov popøál krásnì prožitý èas léta a dovolených. Dìtem prázdniny plné slunce, zábavy a nezapomenutelných zážitkù. Doufejme, že i pøes stávající rozmary poèasí, nás èeká proslunìné léto, vybízející k aktivnímu odpoèinku v pøírodì, která je v našich krajích v letních mìsících nejpùsobivìjší. A už však budete zasloužené chvíle volna trávit v zahranièí, u nás, u moøe èi v horách, mìjte na pamìti, že bezpeèný návrat domù je tou nejlepší teèkou za nevšedními zážitky, které dovolená pøináší. Tìším se na setkání na konci prázdnin na tradièním Šenovském jarmarku. ï Informace ke zøizování kanalizaèních pøípojek v rámci výstavby splaškové kanalizace mìsta Šenov Ing. Antonín Ševèík, starosta ï náním vìtších hloubkách je vhodnìjší provedení strojovì. Pøi hloubce výkopu vìtší než 1,5 m musí být výkop pažený. 2. Potrubí pro kanalizaèní pøípojku je nezbytné použít tak, jak je navrženo v dokumentaci. Toto potrubí musí být po dokonèení vodotìsné! Pøed záhozem by mìlo být takto provedené potrubí zkontrolováno zástupcem mìsta Šenov, provozovatelem kanalizace MìPOS Šenov, pøípadnì postaèí po domluvì poøídit detailní fotodokumentaci pøi stavbì pro kontrolu. 3. Sklon potrubí dodržet dle dokumentace pøedané mìstem. 4. Po uložení potrubí a jeho kontrole je možné provést zásyp. Zásyp je nejvhodnìjší provést do úrovnì cca 100 mm nad horní okraj potrubí hutnìným pískem nebo štìrkopískem. Zásyp lze provést i výkopovou zeminou, pokud neobsahuje vìtší kameny (do prùmìru 50 mm). Zásyp je vhodné prùbìžnì hutnit po vrstvách cca 300 mm z dùvodu zamezení pozdìjšího sedání zeminy v rýze. Zásyp je možno provést ruènì i strojovì. 5. Splaškové vody musí být do kanalizace odvedeny pøímo, tedy bez jakékoliv akumulace v jímkách, tj. provést propojení mimo žumpu èi septik, samotnou žumpu lze dále využívat napø. jako akumulaèní jímku pro jímání deš ových vod k zálivce zahrádek. Napojení pøípojky na kanalizaèní øad bude možné až po kolaudaci kanalizaèního øadu, tj. v období 09/2014. O detailních termínech budeme obèany prùbìžnì informovat prostøednictvím webových stránek mìsta, Obìžníku a osobním jed- na úøadu mìsta. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 3

4 ivot ve mìstì RADOVÁNKY Jak se ji stalo na na í kole tradicí, poslední sobota kolního vyuèování patøí radovánkám. Letos se k této významné spoleèenské události pøidalo i slavnostní otevøení kolního arboreta v rámci èesko-polského projektu s názvem EKO zodpovìdní. V bezprostøední blízkosti koly byly vysázeny døeviny a byliny, které zkrá lují okolí koly po celý rok. áci se zde nauèí nejen poznávat rostlinné druhy, ale dovìdí se více o jejich pìstování a vyu ití. Parèík doplòuje malba na zdech autobusové zastávky, která byla navr ena a realizována áky koly. Pøi této pøíle itosti jsme ve kole pøivítali delegaci zástupcù z polské partnerské koly, kteøí si prohlédli arboretum a s údivem sledovali program Radovánek. Kdy jsem já slou il... Devá áci Ma oretky mistrynì ÈR kolka Vystoupení jako obvykle byla krásná. O slavnostní úvod se postaraly enovské ma oretky, které se letos se svým vystoupením s pompóny umístily na prvním místì a získaly titul mistr Èeské republiky. Diváky pøivítala a pozdravila p. øeditelka koly Mgr. Nadì da Pavlisková, pøedsedkynì SRPD p. árka Maceèková, starosta obce Ing. Antonín evèík a zástupce partnerské koly ve Strumieni. Z vystoupení, která nejvíce zaujala, mù eme jmenovat vystoupení nejmen ích dìtí ze kolky na melodie pohádky Mrazík, cvièení nejmen ích ákù koly pod názvem Kdy jsem já slou il, vystoupení ákù 5. tøíd inspirované MS ve fotbale, kynologický výcvik v podání ákù 7. tøíd a mnoho dal ích. Vyvrcholením programu bylo vystoupení ákù 9. tøíd, kteøí ve svém zábavném vystoupení pobavili v echny diváky. Na závìr se krásnou písní s diváky i kolou rozlouèila ákynì 9.A tøídy Tereza Pastròáková, vítìzka mnoha pìveckých soutì í. Vymalovaná zastávka 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 Dìkujeme v em, kdo pomohli, nacvièili, udìlali. Ale pøedev ím týmu obìtavých rodièù, kteøí v e perfektnì pøipravili. Ze získaných prostøedkù áci jezdí na výlety a exkurze a dostávají ceny za soutì e. Mnoho finanèních prostøedkù je rovnì vìnováno vybavení uèeben a nákupu nových pomùcek. Tak e, je tì velký dík a tì íme se na pøí tí roky. Mgr. Milu e Valová

5 Tak èasto vypadala situace na naší škole. Ve školním roce 2013/ 2014 žáci naší školy sbírali plastová víèka pro Marušku. Nasbíraná víèka pomohou rodinì Marušky, alespoò èásteènì spolufinancovat rehabilitaèní pobyt v Klimkovicích. Nasbíralo se asi 40 pytlù a nutno dodat, že ke sbìru se pøipojili také šenovští Pionýøi. V pátek Školství / Život ve mìstì Víèka všude, kam se podíváš jsme spolu s Maruškou a její rodinou navštívili nejpilnìjší sbìraèe a odmìnili je sladkou odmìnou. 1. místo tøída 1. B; 2. místo tøída 1. A; 3. místo tøída 3. A. V 1.B tøídì jsme strávili pøíjemných 30 minut, nebo pro Marušku zde bylo pøipraveno pásmo písnièek a pøedávání dárkù. Celému dìní pøihlížela také tøída 6.B, která se starala o organizaci sbìru víèek v tomto školním roce. Lenka ukalová tø. uè. 6.B Pøejeme všem obèanùm pìkné prožití prázdninových dnù, dìkujeme za pøízeò, kterou jste vìnovali šenovské škole a jejím žákùm a tìšíme se na spolupráci i v pøíštím školním roce. Kolektiv ZŠ Šenov Akce MSD ÚSMÌV PRO DÌTSKÝ DOMOV V HAVÍØOVÌ Dne 30. kvìtna 2014 probìhlo pøedání sportovních potøeb dìtem, které žijí v Dìtském domovì v Havíøovì. S pøispìním obèanù Šenova a blízkého okolí se nasbíralo pìt plných pytlù se sportovními potøebami. Nechybìly rùzné druhy raket, badmintonové a pingpongové sady, míèe na volejbal i fotbal, puzzle, hry, lyže aj. Dìti byly nadšené a dárky jim vykouzlily úsmìv na tváøi. Øeditelka dìtského domova v Havíøovì, paní Mgr. Hilbertová a Klub mladých sociálních demokratù dìkují z celého svého srdce všem, kteøí se na sportovní sbírce podíleli a dokázali myslet na dìti. Dìkujeme! Jste srdeènì zváni na další akce! Šenovští senioøi blahopøejí šenovským fotbalistùm S potìšením èteme v Šenovském Obìžníku, jak se šenovská mládež èiní v Junáku, Pionýru èi Klubce, ale také jiné organizace èi kluby. My, starší èi pøestárlí senioøi, tøeba neorganizovaní, se ale pøi rùzných pøíležitostech také rádi akcí úèastníme a fandíme. Proto jsme s velkým potìšením sledovali úspìchy šenovských fotbalistù. andili jsme již jako malé dìti pøi založení organizovaného fotbalu Spartì Šenov, pozdìji A K Šenov, ještì pozdìji Sokolu Šenov a v poslední dobì SK Šenov, který prvenstvím v I.A tøídì skupiny B postoupil do Moravskoslezského pøeboru. To je mimoøádný úspìch šenovského fotbalu. Je to zásluha nejen hráèù, ale i celého organizaèního výboru a sponzorù. Díky také zaslouží šenovský mìstský úøad za finanèní i morální podporu nejen kopané, ale také všem organizacím a klubùm. Stavba šenovského sportovního stadionu, kabin, oplocení a okolí stála nemalé úsilí a finance. Souèasná údržba trávníèku je na vysoké úrovni. My, senioøi, kteøí jsme v mládí odrostli fotbalu do hadrových pucek, pozdìji v šenovském dorostu, èi ještì pozdìji v manšaftu, blahopøejeme mladým a budeme fandit SK Šenov i v KRAJSKÉM PØEBORU. Za diváky seniory Šenov Mgr. Josef Revenda. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 5

6 Život ve mìstì / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Knihovna zmìna provozu a úøedních hodin v prostorách MìÚ Šenov v prvním patøe (v prostorách bývalé podatelny). Otevírací hodiny pro veøejnost: Pondìlí: hod., hod. Støeda: hod., hod. Ètvrtek: hod. Sobota: hod. Bližší informace vám podají pracovnice knihovny na tel. è nebo osobnì. Pivní slavnosti na Horizontu V pátek a sobotu vždy od hod. Na èepu více než 10 druhù piva, pivaøské soutìže. Hudba k poslechu i tanci. Koncert kapel. Doprovodný program pro dìti. Grilování, guláš aj. chu ovky. VÁCLAVOVICE Akce k 70. výroèí fotbalu ve Václavovicích 25. a Program:16.00 Dorost Václavovice D. Datynì; Stará Garda Václavovice Šenov. Sobota Program: otbal žáci Václavovice Sedlištì; otbal muži Václavovice Šenov; Pepa Muras; R.U.R.; Sjetý Gumy; AC/DC revival; Ukonèení akce. Program + obèerstvení na malém høišti, utkání na fotbalovém høišti. SO: A. Stachovská V mìsíci èervenci 2014 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané ANNA BALONOVÁ JANA BARVÍKOVÁ BOHUMIL BLAŽEK ALENA BLAŽKOVÁ ANNA BRHÁÈKOVÁ MIROSLAVA BUDINOVÁ DRAHOSLAVA DIBLIÈKOVÁ BOŽENA UKALOVÁ LUDMILA UKALOVÁ ERIKA GROCHOLOVÁ RANTIŠEK GURECKÝ JAN KUCHAØÍK ANNA KUCHAØÍKOVÁ ANNA KUTÁÈOVÁ LIBUŠE MOLINKOVÁ ŠTÌPÁN NENIÈKA ALENA PAVLASOVÁ MARIE POLÁKOVÁ MILENA SCIESZKOVÁ MARTIN SCHO ER ZDENÌK SLIVKA OTAKAR SPRATEK IVAN STØECHA ŠTÌPÁNKA ŠE LOVÁ LUDMILA TOMANOVÁ VÌRA VAŠÍÈKOVÁ MIROSLAVA VÁCLAVÍKOVÁ JARMILA VOJTKOVÁ JOSE VOLNÝ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Matìj Gubani, Kateøina Èervenková, Maxim ajkus, Kristýna Poledníková, Kryštof Klásek K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Libuše Wasilová, Josef Stach, Miloslav Pitucha Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì- átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme T. Klimasová / SO Hvìzdy Ti nesvítí, slunce Ti nehøeje, už se k nám nevrátíš, už není nadìje. Dne vzpomeneme pátého výroèní úmrtí našeho drahého manžela, dìdeèka, pana Jiøího Kvity ze Šenova Vzpomínají manželka, synové a dcery s rodinami. Prázdné zùstalo místo mezi námi, chybíš nám a nic Tì nenahradí. Dne 28. èervence 2014 vzpomeneme 8. výroèí tragického úmrtí našeho milovaného syna, bratra, vnuka, strejdy, pøítele a kamaráda Romana Mynáøe ze Šenova S láskou vzpomíná celá rodina. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

7 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) ÈERVENEC n e - p ø i s t a v u j í se SRPEN 6. a Tìšínská (u koš.), Pod Èechem, Nová, køiž. Škrbeòská x Okružní, køiž. Vráclavská x Na arském. ZÁØÍ 11. a køiž. K Hájence x Dlouhá, U Školky, Václavovická (u byt. j.), Na Šimšce, Škrbeòská (byt. j.). Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba: Po, stø, pá hod., So hod. Platí pro odbìr/uložení odpadù komunálních: Život ve mìstì / MìÚ informuje Hospodaøení s komunálním odpadem objemných z domácnosti elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti) vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèných složek kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaných odpadù (sklo, papír, plasty) bio/trávy, listí, mìkkých èásti rostlin odìvù, obuvi a textilu. V y l o u è e n y jsou odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky. Uzavírka státní silnice II/479 Tìšínská (VÝJEZD NA STÁT. SILNICI I/11 OSTRAVSKOU) Z dùvodu stavby Okružní køižovatka silnice II/479 a místní komunikace ul. Anglická, ul. U Závor je stanovena úplná uzavírka silnièního provozu, prùjezd bude umožnìn pouze autobusùm. Termín uzavírky: od do Uzavøený úsek: od ÈSAD Havíøov po sjezd na stát. sil. I/11 Ostravskou. Objízdná trasa: pøes køižovatku ul. Tìšínská Petøvaldská Kaštanová, centrem mìsta po ul. Kaštanové, Hlavní na stát. sil. I/11 Ostravskou. Provádìcí firma: Porr a.s., Václavské námìstí 837/11, Praha-Nové Mìsto, kterou zastupuje: NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, Otrokovice. Osoba zodpovìdná za organizování a zabezpeèení stavebních prací a umístìní pøechodného dopravního znaèení: Ing. Radim Vojtíšek, fa PORR a.s., tel Objízdné trasy v grafické podobì jsou zveøejnìny na internetové adrese: Mus., úsek MH a dopravy Centrum dalšího vzdìlávání zve všechny aktivní 55+ na UNIVER- ZITU TØETÍHO VÌKU. Setkávejte se se svými vrstevníky po dva semestry (48 hod.) na pùdì univerzity v Ostravì. Dozvíte se hodnì nového a zajímavého. Pøevezmete pøímo z rukou dìkana osvìdèení o úspìšném absolvování na malé slavnosti. Právì pro vás jsme pøipravili 4 nové programy: 1) Sladká rancie známá i neznámá a Èeský jazyk v minulosti a dnes; 2) Anglický jazyk pro chronické zaèáteèníky; 3) Konverzace v anglickém jazyce; 4) Nìmecký jazyk pro chronické zaèáteèníky. (2 semestry = 48 hod., za 1200 až 1230 Kè.) Pøihlaste se co nejdøíve na Centru dalšího vzdìlávání Pedagogické fakulty,. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, tel.: nebo Tìšíme se na vás. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u - z a v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e poplatníkùm místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mají možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á. Regulace pohybu psù vyhláškou Zastupitelstvo mìsta v dubnu t.r. vydalo novou Obecnì závaznou vyhlášku pod è. l/2014, která upravuje pohyb psù na veøejném prostranství v obci Šenov. Tato vyhláška umožòuje pohyb psù na veøejných prostranstvích pouze na vodítku, na veøejném prostranství je zakázán výcvik psù a stanovuje povinnost prùvodci psa bezodkladnì odstranit z místa exkrementy svého psa. Výèet veøejných prostranství vèetnì zákresu v mapce je souèástí vyhlášky. Upozornìní Vlastníci nemovitostí, kteøí ještì pøipojujete své nemovitosti na veøejnou kanalizaci Sever, nezapomeòte, že odvádìní odpadních vod je možné pouze na základì uzavøené smlouvy s vlastníkem (a souèasnì i provozovatelem) veøejné kanalizace Sever, tj. SmVaK Ostrava, a.s. Stuchlíková, ŽP Oprava místní komunikace Pod Køižovatkou Z dùvodu špatného technického stavu komunikace Pod Køižovatkou probìhne v mìsíci èervenci t.r. její celková oprava. Komunikace bude pro vjezd vozidel uzavøena, bude zajištìn náhradní svoz TKO. Nemovitosti, kterých se uzavøení týká, již byly písemnì obeslány. Termín uzavírky: od od 7.00 hod. do Uzavøený úsek: místní komunikace Pod Køižovatkou. Provádìcí firma: MìPOS, pøíspìvková organizace, Zámecká 27, Šenov. Postup prací: frézování, doèištìní a vyzvednutí všech šoupákù a kanalizaèních poklopù, položení základní vrstvy živice, položení koneèné vrstvy živice. Žádáme tímto obèany o zabezpeèení si parkování v uvedeném termínu mimo uvedenou místní komunikaci a trpìlivost, nebo po opravì bude jízda bezpeènìjší a pohodlnìjší. Mus., úsek MH a dopravy ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 7

8 Naši stálí pøíznivci urèitì zaregistrovali otevøení nového studijního zamìøení v naší škole v minulém roce. Žáci pøijatí ke studiu Multimediální tvorby v èervnu zakonèili 1. rok studia a tak malá rekapitulace školního roku v Multièce urèitì zaujme širokou veøejnost. Obsah studia byl dosti široký, kromì základù kresby a malby jsme se zabývali tradièními grafickými technikami. Vyzkoušeli jsme si materiálový tisk, techniku suché jehly i linoryt. Modelovali jsme z plastelíny, vytvoøili sádrové odlitky a seznámili jsme se s tím, co je to land art. Mnoho èasu jsme trávili fotografováním ve tøídì i venku. Zamìøili jsme se na správné držení kompaktu, zaostøování a ovládání všech funkcí fotoaparátu. Žáci se seznámili s Život ve mìstì / Inzerce Multimediální tvorba v ZUŠ Viléma Wünsche v Šenovì problematikou vyvážení bílé barvy, nauèili se pracovat s kompenzací expozice, fotografovat sekvence a vhodnì využívat scénické režimy. Zabývali jsme se obrazovou kompozicí, vytváøeli vlastní zátiší, uèili se fotografovat ze stativu a na samospouš. Pøedstavu o naší tvorbì si mùžete udìlat sami z doprovodných fotografií. Starší žáci neodolali vábení digitální zrcadlovky a tak jsme odvážnì experimentovali i s tímto kvalitním fotoaparátem. Co nás èeká v dalších roènících tohoto 7 letého studia? Urèitì se nauèíme zpracovávat digitální fotografie a video v poèítaèi, vytváøet vlastní animace a zabloudíme do svìta grafického designu. Nemine nás ani výuka dìjin výtvarné kultury. Budeme se uèit poznávat jednotlivé umìlecké slohy a styly, umìlce z dob Výkopové práce mikrorýpadlem Odkopávání základu pro hydroizolaci. Elektropohon nízká hluènost. Šíøe rýhy 35, 22 cm. Tel.: minulých až po souèasnost. 15. kvìtna 2014 probìhla pøehlídka celoroèní práce žákù ve formì prezentace v sále restaurace Horakùvka, která se setkala s velmi pøíznivým pøijetím veøejnosti. Tato prezentace je volnì ke stažení v sekci Multimediální tvorba na webu školy V souèasné dobì je v Multimediální tvorbì ještì nìkolik volných míst. Žádáme zájemce o studium, aby zaslali ON- LINE pøihlášku ke studiu ve školním roce 2014/ 2015 prostøednictvím našeho webu nejpozdìji do Druhé kolo pøijímacích zkoušek probìhne v pátek Výuka nových žákù bude probíhat dle rozvrhu v pátek od do hodin. Dobré svìtlo všem malým i velkým fotografùm pøeje uèitelka multimediální tvorby Eva Malicherová. zus-senov.cz. Na další stranì fotogalerie z tvorby našich žákù Oznámení pro strávníky Z dùvodu omezené kapacity jídelny budou od nového školního roku 2014/2015 pøipravovány svaèiny pouze pro žáky roèníku. Dìkuji za pochopení vedoucí ŠJ. OLYMAR domácí potøeby a železáøství Po pá hod., So hod. Elektrické spotøebièe BRAVO èeský výrobce Zavaøování sklenice, víèka... Výmìna bombièek šlehaèkové, sifonové, sodastream Netradièní koøení Pekárna na chleba + smìsi 7 druhù DÁRKOVÉ POUKAZY TESCOMA ADAMEK TOMÁŠ Mechanik optických pøístrojù Opravujeme, èistíme, foto-video techniku, dalekohledy a optické pøístroje všech znaèek. Bøezùvka 1170, tel.: Šenov, TEXTIL U BROUÈKA V ŠENOVÌ Z R U Š E N Nyní prodej po telefonické domluvì doma nebo na internetu 333 novì Bazar- ACEbook-Bazárek u Brouèka. Pùjèujeme stroj Kärcher na èištìní kobercù. Tel.: , Vìra Vlèková, Stará cesta 333, Šenov VINOTÉKA ŠENOV Tìšínská 332 (v domì zahrádkáøù) Prodej sudových, lahvových vín Vìrnostní program pro naše zákazníky S bonusovou kartou každý 20 l sudového vína za 1 Kè Provozní doba: po pá , so hod. Tel.: Spoleèenská rubrika pro vás Do ní mùžete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

9 ivot ve mìstì Multimediální tvorba v ZU Viléma Wünsche v enovì Michal Poledník 10 let Barbora O anová 10 let Lenka Je ová 10 let Marie Balonová 13 let Dominik Pasz 11 let Kristýna Runèáková 9 let Ukázky z tvorby ákù ZU Viléma Wünsche v enovì ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 9

10 Inzerce 10 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014

11 Inzerce l Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím, nabídnìte. Tel./SMS: l Prodám RD s garáží v Domaslavicích. Tel.: l Prodám dùm na ul. K Hájence, ihned volný l Koupím starý typ kolobìžky ve funkèním stavu. Jan Bìgoò, tel.: l Nabízím výuku angliètiny. Mgr. I. Èásteèková, tel.: Nová prodejna krmných smìsí Otevøeno od a Zápalka Šenov (naproti bývalého závodu VOKD), Závodní 641 Provozní doba: Po Pá od 12 do 18 hodin Tel.: Potøebujete uklidit Váš byt èi dùm? Staèí jen zavolat ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ Èistìní kobercù, sedaèek, èalounìných povrchù Mytí oken Stabilní úklidy domácností Úklidy po stavebních pracích VOLEJTE: Celoroèní prodej živých pstruhù, kaprù a jiných ryb. Možnost vlastního odlovu. 5 minut od Havíøova! Ryby kucháme, porcujeme. V Šenovì naproti mlýnùm u STK odboète dle tabule, odtud je to cca minutku jízdy. Tel Nejsme rybník u hlavní cesty!!! KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Veškeré kominické práce, frézování, vložkování. Nízké ceny. Tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se z jara pøehoupli do léta. V ichni, milí ètenáøi, si

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

15 let mìsta enov Letní mìsíce pomalu vystøídá podzim a my vás, milí ètenáøi, vítáme u dal ího povídání, které letos

15 let mìsta enov Letní mìsíce pomalu vystøídá podzim a my vás, milí ètenáøi, vítáme u dal ího povídání, které letos Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Letní mìsíce pomalu vystøídá podzim a my vás, milí ètenáøi, vítáme u dal ího povídání, které letos vìnujeme patnáctému

Více

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad,

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, milí ètenáøi, uvítáte klidnou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Ze starých èasù. ka na usmrcení dívenky koèárem pána ze enova, a zpráva pokraèuje, e enovský pán nechal postavit kostel Prozøetelnosti Bo í v enovì.

Ze starých èasù. ka na usmrcení dívenky koèárem pána ze enova, a zpráva pokraèuje, e enovský pán nechal postavit kostel Prozøetelnosti Bo í v enovì. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Mìsíc záøí, tak, jak u je to v na ich krajích zvykem, je zaèátkem kolního roku a jakousi vstupní branou z èasu letního

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Léto je v plném proudu, prázdniny se pøehouply do druhé poloviny a my pøiná íme dal í èíslo na eho Obì níku. A pokud si,

Více

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který nad v í pochyby bude rokem drobných èi vìt ích lidských starostí, ale jistì

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Aè kalendáø ukazuje, e je mìsíc kvìten, tak eøíky zatím bohu el nekvetou. A pøece byla doba, kdy u poèátkem

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY kolákùm skonèily dny bezstarostného leno ení, pøíroda se po úmorném létu tì í na podzim a my, milí ètenáøi na

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì 15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto babí a nám, lidem, nezbývá nic jiného, ne se pøipravit na zimu,

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Zdravíme v echny milé ètenáøe na eho Obì níku a doufáme, e vás na e minulá procházka za vìtrnými mlýny

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Jak nejlépe charakterizovat leto ní léto? Nejspí e slovy vypùjèenými z Vanèurova známého románu Rozmarné

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my na e pravidelné povídání

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o Uvnitø najdete u MìÚ informuje Mìsíc bøezen snad dostojí svému letitému slibu, a jako ka dý rok pøinese také letos první jarní den. Zemì vymìní svùj bílý ko ich za pestrobarevný plá a my, lidé, si mù eme

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

15 let mìsta enov. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VÌTRNÉHO MLÝNKU 20. 11. 2013 v 15 hod.

15 let mìsta enov. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VÌTRNÉHO MLÝNKU 20. 11. 2013 v 15 hod. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vítáme vás, milí ètenáøi, u na eho pravidelného úvodníkového povídání, které jsme celý leto ní rok vìnovali významnému výroèí pový ení enova na mìsto. Bylo by docela zajímavé,

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pøíroda se u pomalu pøevléká do podzimního plá tì a léto je nenávratnì pryè. Pojïme si tedy spoleènì odpoèinout u èetby

Více