kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek."

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná se nad Tì ínským krajem hrad Vendisch Ostra. Kdybychom ili v tìchto dobách a procházeli Slezskými pralesy, jistì bychom pøistihli lehké prchavé nymfy lesní, jak pøed ranním rozbøeskem zavì ují nesèetné harfy Aeolovy na chvojnaté, roztøásnìné a støapcovité vìtve sosen, stojících v umném zamy lení nad lesními prameny hlubokých podivuhodných hvozdù Tì ínských. Vítejte v èase letních prázdnin, milí ètenáøi, a jak prozradil pøedchozí citát, pùjdeme spolu na procházku do lesa. Tedy konkrétnì do Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Severnì od beskydského masivu se tyèí nìkolik kopcù s kótami 305 a 299 a 294 m, které jsou souèástí karpatského systému tvoøeného èástí z bøidlic a vápencù se ètvrtohorním podlo ím. Pøítomnost uhelných lo isek ukazuje na zajímavý a komplikovaný evoluèní obraz zalednìní této oblasti. Tato geologicky a pøírodnì zajímavá oblast Pe govského lesa byla poprvé zkoumána Dr. Gustavem Götzingerem z University v Grazu v Rakousku Uhersku (publikováno v r. 1910). Zápis z roku 1930 v jedné z mnoha enovských kronik pí e: Lesní hospodáøství vede lesní úøad se dvìma úøedníky a tøemi zøízenci. Jejich dozorèí moc vztahuje se i na lesy v katastrálních obcích Bartovice, Petøvald a Václavovice. S lesem souvisí i chov zvìøe. I tu se u nás objevují následky industrializace a pøelidnìní kraje. Mlází a smrkové hou tiny poskytují úkryt vcelku skrovným zbytkùm bohatého kdysi stavu zvìøe. Kde je tì pøed roky se objevilo na výøadì zajícù, je jich dnes V minulosti byl Pe govský les spojen s Bartovickým a Radvanickým lesem v jeden celek, z kterého vystupovaly jen dravé øíèky. Pozdìji byla postavena cesta mezi Petøvaldem a enovem, díky které pøevá nou èást enova tvoøí zastavìná území a volné luhy kolem øeky Luèiny. Lesní stezka v Pe govském lese nás povede mnohými krásami a zajímavostmi pøírody a krajiny v okolí enova, Petøvaldu a Havíøova - Rychvaldu. Lesní stezka je zamìøena na poznání ekologie, ochrany pøírody, botaniky a ornitologie, zaèíná i konèí u hájenky mysliveckého sdru ení v enovì. Lesní stezka se skládá z nìkolika samostatných tras, které je mo né absolvovat v dobì 2 a 3 hodin. Trasa I. o délce 3 km vede západním územím lesa a nazpìt kopíruje starou ji zru enou eleznièní tra z Havíøova na Dùl Julius Fuèík. Trasa II. o délce 4 km vede støedem lesa (pokraèování na str. 3) ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Zvíøe jako hraèka. O skvìlou zábavu s kotìtem, které vyústilo až v podezøení z týrání zvíøete, se postarala skupina mladých lidí v èásti Podlesí. Jen díky všímavosti obèanù se zvíøeti dostalo rychlého ošetøení. Pøípadem se zabývá Policie ÈR. Auto není trezor. Krátce pøed pùlnocí pøišla o své vìci pracovnice podniku na ul. Tìšínská. Na to, že auto není vhodnou ochranou pøed zlodìji, nejspíš zapomnìla. Poškozené vozidlo a ztracený notebook je jistì již dostateèným pouèením Z oslavy do nemocnice. Lékaø RZS musel zasahovat u zranìného muže, který to s partou kamarádù pøehnal v místní restauraci. Cestou domù z oslavy mu nabila nestabilní komunikace Oslòovali øidièe. Vykázáni z pøepravy museli být mladíci za oslòování øidièe autobusu. Nebezpeèí dopravní nehody si nepøipouštìli Jen chvilka. Malá chvilka staèila zlodìjùm k vykradení nezamèeného vozidla. Øidiè, který jen odbìhl s fakturou, pøišel o tašku s osobními vìcmi Skonèil na záchytce. Jízdní kolo nalezené uprostøed odlehlé silnice vedlo k podezøení o možné obìti nehody, nebo zranìní. Policisté spolu se strážníky po prohledání blízkého okolí si mohli oddechnout. Nalezený cyklista trpìl pouze vážnou poruchou orientace z pøemíry alkoholu. Øešením byla záchytka Utekli od lupu. Na oznámení obèana vyjíždìli hasièi se strážníky k bývalé železnièní vleèce, ze které se valil hustý èerný kouø. Na místì však místo požáru nalezli jen opálené 84. schùze rady mìsta dne ruší zadávací øízení u veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel, protože vybraný uchazeè ani uchazeè druhý v poøadí neposkytl mìstu k uzavøení smlouvy øádnou souèinnost. 28. zasedání zastupitelstva mìsta dne schválilo dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo mezi mìstem Šenov a firmou KA- VIS, spol. s r.o. (Rekonstrukce Staré školy) nové odùvodnìní veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel darovací smlouvu uzavøenou mezi Arcelor- Mittal Ostrava a.s. jako dárcem a mìstem Šenov jako obdarovaným k finanènímu pøíspìvku ve výši 250 tis. Kè na rekonstrukci sgrafit a prùèelí ZUŠ Mìstský úøad informuje kusy drátù. Ty si tam nejspíš pøipravovali neznámí šro áci. Kabela s náøadím, kanystr s benzínem a množství mìdi pøevzal MìÚ jako nález Zapálený kontejner. Zapálený odpadkový koš na ul. Tìšínská mají na svìdomí tøi muži, na jejichž poèínání upozornil mìstskou policii svìdek události. Podezøelé osoby byly ztotožnìny a pøedány policii ÈR. Požár zlikvidovali šenovští hasièi. Mìstská policie má Èinnost samosprávy ve zkratce zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na Ing. R. Kulhánek vel. MìP 85. schùze rady mìsta dne schválila rozsah a strukturu èinností vèetnì navýšení souvisejících finanèních prostøedkù ve výši cca 114 tis. Kè vè. DPH obsažených ve zmìnovém listu è. 6 akce Rekonstrukce Staré školy schválila aktuální verzi zadávací dokumentace veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta schválila rozpoètová opatøení è /2014 rozhodla nevyhovìt námitce stìžovatele SEWER s.r.o. proti zrušení zadávacího øízení veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel rozhodla poskytovat obèanùm Šenova bezplatnou službu odbìr vìtví a jejich štìpkování provozovatelem sbìrného místa MìPOS souhlasila s vedením objízdné trasy po dobu výstavby Okružní køižovatky sil. II/479 a MK ul. Anglická Havíøov pøes centrum mìsta. 29. zasedání zastupitelstva mìsta dne vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti finanèního a kontrolního výboru, zprávu JSDH, PÈR, MìP, krizového štábu a povodòové komise vyjádøilo souhlas po projednání Závìreèného úètu mìsta Šenov za rok 2013 vèetnì Zprávy o výsledcích pøezkoumání hospodaøení mìsta Šenov za rok 2013 s celoroèním hospodaøením, a to bez výhrad schválilo kupní smlouvy k MK Uzavøená a MK Dlouhá za schválenou cenu za výkup tìchto pozemkù za 55 Kè/m 2 schválilo rozpoètová opatøení è. 20, a 27 29/2014 schválilo zadat vícepráce na akci rozšíøení kanalizace Šenov dle nabídky zhotovitele zvolilo èlenem kontrolního výboru p. Hanu Mückovou. tajem. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

3 Pro ty obèany, kteøí již obdrželi dokumentaci pro realizaci domovních kanalizaèních pøípojek, pøipomínáme následující doplòkové informace: Kanalizaèní pøípojky slouží pouze k odvádìní splaškových vod, nesmí být do nich napojeny deš ové ani jiné vody (tj. svody deš ových vod ze støech objektù, ze zpevnìných ploch kolem objektù, z drenáží apod.). (pokraèování ze str. 1) okolo jezírka a staré pískovny s možností návratu západním nebo východním okruhem. Trasa III. o délce 4 5 km vede východní èásti lesa paralelnì okolo mokøin k vodojemu a zpìt k hájence trasou II. nebo trasou I. Mezi tìmito trasami je mnoho možných variant. Trasy nás seznamují s péèí o les, s hospodaøením v lese, s oborním chovem zvìøe a pøírodovìdeckými zajímavostmi. Trasy jsou vhodné pro turistiku, jízdu na kole, cválání na koni, nebo v zimì pro jízdu na bìžkách. V Pežgovském lese se Do splaškové kanalizace by mìly být napojeny všechny splaškové odpadní vody z domu, tedy nejen z WC, ale i z umývadel, van, sprchových koutù, døezù, automatických praèek, myèek nádobí apod. Z dùvodu zamezení prùsaku spodních vod do kanalizace musí být kanalizaèní pøípojky vodotìsné! Technické požadavky na kanalizaèní pøípojku Mìstský úøad informuje Ze starých èasù voda od pramenù postupnì stmeluje v potùèky lehce svažující do malebného jezírka, z kterého se tunelem pod starou železnièní tratí rozlévá pøes pùsobivé meandry do malých rybníèkù za hájenkou. Rybníèky si vytvoøily vlastní ekosystém podobný velkým jezerním komplexùm, a proto se stávají vzácnou a chránìnou památkou. Pežgovský les pøedstavuje svoji rozlohou 594 ha oblast s množstvím vysázených porostù smrkù, modøínù a borovic. Další èást lesa je tvoøena listnatými porosty, zde dominujícím bukem, 1. Zemní práce neveøejná èást gravitaèní kanalizaèní pøípojky se uloží do otevøené rýhy šíøky cca 0,8 m. Hloubka uložení potrubí je dána hloubkou stávajícího domovního svodu a hloubkou zaústìní do revizní šachty na veøejné èásti kanalizaèní pøípojky (viz. dokumentace pro územní souhlas pøedaná mìstem). Výkop je možné provést ruènì, vzhledem k obtížnému rozpojování zeminy ve dále pak lípou, javorem, dubem, habrem nebo bøízou. Na podmáèených plochách rostou olše, jasany a vzácnì lze narazit na jilmy. Stáøí lesa se pohybuje v rozmezí 30 až 80 let. Lesní stezka vás provede dobrodružstvím, pøi kterém se nauèíte poznávat mnoho lesních živoèichù a rostlin, zahrajete si na stopaøe, nahlédnete pod kùru stromù a poznáte také spoustu romantických míst. Celý èlánek pana p. Kolata najdete na www. senov.cz. Krásné letní dny vám pøeje Simona Slavíková. Vážení obèané, dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem všech pracovníkù mìsta Šenov popøál krásnì prožitý èas léta a dovolených. Dìtem prázdniny plné slunce, zábavy a nezapomenutelných zážitkù. Doufejme, že i pøes stávající rozmary poèasí, nás èeká proslunìné léto, vybízející k aktivnímu odpoèinku v pøírodì, která je v našich krajích v letních mìsících nejpùsobivìjší. A už však budete zasloužené chvíle volna trávit v zahranièí, u nás, u moøe èi v horách, mìjte na pamìti, že bezpeèný návrat domù je tou nejlepší teèkou za nevšedními zážitky, které dovolená pøináší. Tìším se na setkání na konci prázdnin na tradièním Šenovském jarmarku. ï Informace ke zøizování kanalizaèních pøípojek v rámci výstavby splaškové kanalizace mìsta Šenov Ing. Antonín Ševèík, starosta ï náním vìtších hloubkách je vhodnìjší provedení strojovì. Pøi hloubce výkopu vìtší než 1,5 m musí být výkop pažený. 2. Potrubí pro kanalizaèní pøípojku je nezbytné použít tak, jak je navrženo v dokumentaci. Toto potrubí musí být po dokonèení vodotìsné! Pøed záhozem by mìlo být takto provedené potrubí zkontrolováno zástupcem mìsta Šenov, provozovatelem kanalizace MìPOS Šenov, pøípadnì postaèí po domluvì poøídit detailní fotodokumentaci pøi stavbì pro kontrolu. 3. Sklon potrubí dodržet dle dokumentace pøedané mìstem. 4. Po uložení potrubí a jeho kontrole je možné provést zásyp. Zásyp je nejvhodnìjší provést do úrovnì cca 100 mm nad horní okraj potrubí hutnìným pískem nebo štìrkopískem. Zásyp lze provést i výkopovou zeminou, pokud neobsahuje vìtší kameny (do prùmìru 50 mm). Zásyp je vhodné prùbìžnì hutnit po vrstvách cca 300 mm z dùvodu zamezení pozdìjšího sedání zeminy v rýze. Zásyp je možno provést ruènì i strojovì. 5. Splaškové vody musí být do kanalizace odvedeny pøímo, tedy bez jakékoliv akumulace v jímkách, tj. provést propojení mimo žumpu èi septik, samotnou žumpu lze dále využívat napø. jako akumulaèní jímku pro jímání deš ových vod k zálivce zahrádek. Napojení pøípojky na kanalizaèní øad bude možné až po kolaudaci kanalizaèního øadu, tj. v období 09/2014. O detailních termínech budeme obèany prùbìžnì informovat prostøednictvím webových stránek mìsta, Obìžníku a osobním jed- na úøadu mìsta. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 3

4 ivot ve mìstì RADOVÁNKY Jak se ji stalo na na í kole tradicí, poslední sobota kolního vyuèování patøí radovánkám. Letos se k této významné spoleèenské události pøidalo i slavnostní otevøení kolního arboreta v rámci èesko-polského projektu s názvem EKO zodpovìdní. V bezprostøední blízkosti koly byly vysázeny døeviny a byliny, které zkrá lují okolí koly po celý rok. áci se zde nauèí nejen poznávat rostlinné druhy, ale dovìdí se více o jejich pìstování a vyu ití. Parèík doplòuje malba na zdech autobusové zastávky, která byla navr ena a realizována áky koly. Pøi této pøíle itosti jsme ve kole pøivítali delegaci zástupcù z polské partnerské koly, kteøí si prohlédli arboretum a s údivem sledovali program Radovánek. Kdy jsem já slou il... Devá áci Ma oretky mistrynì ÈR kolka Vystoupení jako obvykle byla krásná. O slavnostní úvod se postaraly enovské ma oretky, které se letos se svým vystoupením s pompóny umístily na prvním místì a získaly titul mistr Èeské republiky. Diváky pøivítala a pozdravila p. øeditelka koly Mgr. Nadì da Pavlisková, pøedsedkynì SRPD p. árka Maceèková, starosta obce Ing. Antonín evèík a zástupce partnerské koly ve Strumieni. Z vystoupení, která nejvíce zaujala, mù eme jmenovat vystoupení nejmen ích dìtí ze kolky na melodie pohádky Mrazík, cvièení nejmen ích ákù koly pod názvem Kdy jsem já slou il, vystoupení ákù 5. tøíd inspirované MS ve fotbale, kynologický výcvik v podání ákù 7. tøíd a mnoho dal ích. Vyvrcholením programu bylo vystoupení ákù 9. tøíd, kteøí ve svém zábavném vystoupení pobavili v echny diváky. Na závìr se krásnou písní s diváky i kolou rozlouèila ákynì 9.A tøídy Tereza Pastròáková, vítìzka mnoha pìveckých soutì í. Vymalovaná zastávka 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 Dìkujeme v em, kdo pomohli, nacvièili, udìlali. Ale pøedev ím týmu obìtavých rodièù, kteøí v e perfektnì pøipravili. Ze získaných prostøedkù áci jezdí na výlety a exkurze a dostávají ceny za soutì e. Mnoho finanèních prostøedkù je rovnì vìnováno vybavení uèeben a nákupu nových pomùcek. Tak e, je tì velký dík a tì íme se na pøí tí roky. Mgr. Milu e Valová

5 Tak èasto vypadala situace na naší škole. Ve školním roce 2013/ 2014 žáci naší školy sbírali plastová víèka pro Marušku. Nasbíraná víèka pomohou rodinì Marušky, alespoò èásteènì spolufinancovat rehabilitaèní pobyt v Klimkovicích. Nasbíralo se asi 40 pytlù a nutno dodat, že ke sbìru se pøipojili také šenovští Pionýøi. V pátek Školství / Život ve mìstì Víèka všude, kam se podíváš jsme spolu s Maruškou a její rodinou navštívili nejpilnìjší sbìraèe a odmìnili je sladkou odmìnou. 1. místo tøída 1. B; 2. místo tøída 1. A; 3. místo tøída 3. A. V 1.B tøídì jsme strávili pøíjemných 30 minut, nebo pro Marušku zde bylo pøipraveno pásmo písnièek a pøedávání dárkù. Celému dìní pøihlížela také tøída 6.B, která se starala o organizaci sbìru víèek v tomto školním roce. Lenka ukalová tø. uè. 6.B Pøejeme všem obèanùm pìkné prožití prázdninových dnù, dìkujeme za pøízeò, kterou jste vìnovali šenovské škole a jejím žákùm a tìšíme se na spolupráci i v pøíštím školním roce. Kolektiv ZŠ Šenov Akce MSD ÚSMÌV PRO DÌTSKÝ DOMOV V HAVÍØOVÌ Dne 30. kvìtna 2014 probìhlo pøedání sportovních potøeb dìtem, které žijí v Dìtském domovì v Havíøovì. S pøispìním obèanù Šenova a blízkého okolí se nasbíralo pìt plných pytlù se sportovními potøebami. Nechybìly rùzné druhy raket, badmintonové a pingpongové sady, míèe na volejbal i fotbal, puzzle, hry, lyže aj. Dìti byly nadšené a dárky jim vykouzlily úsmìv na tváøi. Øeditelka dìtského domova v Havíøovì, paní Mgr. Hilbertová a Klub mladých sociálních demokratù dìkují z celého svého srdce všem, kteøí se na sportovní sbírce podíleli a dokázali myslet na dìti. Dìkujeme! Jste srdeènì zváni na další akce! Šenovští senioøi blahopøejí šenovským fotbalistùm S potìšením èteme v Šenovském Obìžníku, jak se šenovská mládež èiní v Junáku, Pionýru èi Klubce, ale také jiné organizace èi kluby. My, starší èi pøestárlí senioøi, tøeba neorganizovaní, se ale pøi rùzných pøíležitostech také rádi akcí úèastníme a fandíme. Proto jsme s velkým potìšením sledovali úspìchy šenovských fotbalistù. andili jsme již jako malé dìti pøi založení organizovaného fotbalu Spartì Šenov, pozdìji A K Šenov, ještì pozdìji Sokolu Šenov a v poslední dobì SK Šenov, který prvenstvím v I.A tøídì skupiny B postoupil do Moravskoslezského pøeboru. To je mimoøádný úspìch šenovského fotbalu. Je to zásluha nejen hráèù, ale i celého organizaèního výboru a sponzorù. Díky také zaslouží šenovský mìstský úøad za finanèní i morální podporu nejen kopané, ale také všem organizacím a klubùm. Stavba šenovského sportovního stadionu, kabin, oplocení a okolí stála nemalé úsilí a finance. Souèasná údržba trávníèku je na vysoké úrovni. My, senioøi, kteøí jsme v mládí odrostli fotbalu do hadrových pucek, pozdìji v šenovském dorostu, èi ještì pozdìji v manšaftu, blahopøejeme mladým a budeme fandit SK Šenov i v KRAJSKÉM PØEBORU. Za diváky seniory Šenov Mgr. Josef Revenda. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 5

6 Život ve mìstì / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Knihovna zmìna provozu a úøedních hodin v prostorách MìÚ Šenov v prvním patøe (v prostorách bývalé podatelny). Otevírací hodiny pro veøejnost: Pondìlí: hod., hod. Støeda: hod., hod. Ètvrtek: hod. Sobota: hod. Bližší informace vám podají pracovnice knihovny na tel. è nebo osobnì. Pivní slavnosti na Horizontu V pátek a sobotu vždy od hod. Na èepu více než 10 druhù piva, pivaøské soutìže. Hudba k poslechu i tanci. Koncert kapel. Doprovodný program pro dìti. Grilování, guláš aj. chu ovky. VÁCLAVOVICE Akce k 70. výroèí fotbalu ve Václavovicích 25. a Program:16.00 Dorost Václavovice D. Datynì; Stará Garda Václavovice Šenov. Sobota Program: otbal žáci Václavovice Sedlištì; otbal muži Václavovice Šenov; Pepa Muras; R.U.R.; Sjetý Gumy; AC/DC revival; Ukonèení akce. Program + obèerstvení na malém høišti, utkání na fotbalovém høišti. SO: A. Stachovská V mìsíci èervenci 2014 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané ANNA BALONOVÁ JANA BARVÍKOVÁ BOHUMIL BLAŽEK ALENA BLAŽKOVÁ ANNA BRHÁÈKOVÁ MIROSLAVA BUDINOVÁ DRAHOSLAVA DIBLIÈKOVÁ BOŽENA UKALOVÁ LUDMILA UKALOVÁ ERIKA GROCHOLOVÁ RANTIŠEK GURECKÝ JAN KUCHAØÍK ANNA KUCHAØÍKOVÁ ANNA KUTÁÈOVÁ LIBUŠE MOLINKOVÁ ŠTÌPÁN NENIÈKA ALENA PAVLASOVÁ MARIE POLÁKOVÁ MILENA SCIESZKOVÁ MARTIN SCHO ER ZDENÌK SLIVKA OTAKAR SPRATEK IVAN STØECHA ŠTÌPÁNKA ŠE LOVÁ LUDMILA TOMANOVÁ VÌRA VAŠÍÈKOVÁ MIROSLAVA VÁCLAVÍKOVÁ JARMILA VOJTKOVÁ JOSE VOLNÝ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Matìj Gubani, Kateøina Èervenková, Maxim ajkus, Kristýna Poledníková, Kryštof Klásek K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Libuše Wasilová, Josef Stach, Miloslav Pitucha Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì- átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme T. Klimasová / SO Hvìzdy Ti nesvítí, slunce Ti nehøeje, už se k nám nevrátíš, už není nadìje. Dne vzpomeneme pátého výroèní úmrtí našeho drahého manžela, dìdeèka, pana Jiøího Kvity ze Šenova Vzpomínají manželka, synové a dcery s rodinami. Prázdné zùstalo místo mezi námi, chybíš nám a nic Tì nenahradí. Dne 28. èervence 2014 vzpomeneme 8. výroèí tragického úmrtí našeho milovaného syna, bratra, vnuka, strejdy, pøítele a kamaráda Romana Mynáøe ze Šenova S láskou vzpomíná celá rodina. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

7 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) ÈERVENEC n e - p ø i s t a v u j í se SRPEN 6. a Tìšínská (u koš.), Pod Èechem, Nová, køiž. Škrbeòská x Okružní, køiž. Vráclavská x Na arském. ZÁØÍ 11. a køiž. K Hájence x Dlouhá, U Školky, Václavovická (u byt. j.), Na Šimšce, Škrbeòská (byt. j.). Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba: Po, stø, pá hod., So hod. Platí pro odbìr/uložení odpadù komunálních: Život ve mìstì / MìÚ informuje Hospodaøení s komunálním odpadem objemných z domácnosti elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti) vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèných složek kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaných odpadù (sklo, papír, plasty) bio/trávy, listí, mìkkých èásti rostlin odìvù, obuvi a textilu. V y l o u è e n y jsou odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky. Uzavírka státní silnice II/479 Tìšínská (VÝJEZD NA STÁT. SILNICI I/11 OSTRAVSKOU) Z dùvodu stavby Okružní køižovatka silnice II/479 a místní komunikace ul. Anglická, ul. U Závor je stanovena úplná uzavírka silnièního provozu, prùjezd bude umožnìn pouze autobusùm. Termín uzavírky: od do Uzavøený úsek: od ÈSAD Havíøov po sjezd na stát. sil. I/11 Ostravskou. Objízdná trasa: pøes køižovatku ul. Tìšínská Petøvaldská Kaštanová, centrem mìsta po ul. Kaštanové, Hlavní na stát. sil. I/11 Ostravskou. Provádìcí firma: Porr a.s., Václavské námìstí 837/11, Praha-Nové Mìsto, kterou zastupuje: NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, Otrokovice. Osoba zodpovìdná za organizování a zabezpeèení stavebních prací a umístìní pøechodného dopravního znaèení: Ing. Radim Vojtíšek, fa PORR a.s., tel Objízdné trasy v grafické podobì jsou zveøejnìny na internetové adrese: Mus., úsek MH a dopravy Centrum dalšího vzdìlávání zve všechny aktivní 55+ na UNIVER- ZITU TØETÍHO VÌKU. Setkávejte se se svými vrstevníky po dva semestry (48 hod.) na pùdì univerzity v Ostravì. Dozvíte se hodnì nového a zajímavého. Pøevezmete pøímo z rukou dìkana osvìdèení o úspìšném absolvování na malé slavnosti. Právì pro vás jsme pøipravili 4 nové programy: 1) Sladká rancie známá i neznámá a Èeský jazyk v minulosti a dnes; 2) Anglický jazyk pro chronické zaèáteèníky; 3) Konverzace v anglickém jazyce; 4) Nìmecký jazyk pro chronické zaèáteèníky. (2 semestry = 48 hod., za 1200 až 1230 Kè.) Pøihlaste se co nejdøíve na Centru dalšího vzdìlávání Pedagogické fakulty,. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, tel.: nebo Tìšíme se na vás. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u - z a v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e poplatníkùm místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mají možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á. Regulace pohybu psù vyhláškou Zastupitelstvo mìsta v dubnu t.r. vydalo novou Obecnì závaznou vyhlášku pod è. l/2014, která upravuje pohyb psù na veøejném prostranství v obci Šenov. Tato vyhláška umožòuje pohyb psù na veøejných prostranstvích pouze na vodítku, na veøejném prostranství je zakázán výcvik psù a stanovuje povinnost prùvodci psa bezodkladnì odstranit z místa exkrementy svého psa. Výèet veøejných prostranství vèetnì zákresu v mapce je souèástí vyhlášky. Upozornìní Vlastníci nemovitostí, kteøí ještì pøipojujete své nemovitosti na veøejnou kanalizaci Sever, nezapomeòte, že odvádìní odpadních vod je možné pouze na základì uzavøené smlouvy s vlastníkem (a souèasnì i provozovatelem) veøejné kanalizace Sever, tj. SmVaK Ostrava, a.s. Stuchlíková, ŽP Oprava místní komunikace Pod Køižovatkou Z dùvodu špatného technického stavu komunikace Pod Køižovatkou probìhne v mìsíci èervenci t.r. její celková oprava. Komunikace bude pro vjezd vozidel uzavøena, bude zajištìn náhradní svoz TKO. Nemovitosti, kterých se uzavøení týká, již byly písemnì obeslány. Termín uzavírky: od od 7.00 hod. do Uzavøený úsek: místní komunikace Pod Køižovatkou. Provádìcí firma: MìPOS, pøíspìvková organizace, Zámecká 27, Šenov. Postup prací: frézování, doèištìní a vyzvednutí všech šoupákù a kanalizaèních poklopù, položení základní vrstvy živice, položení koneèné vrstvy živice. Žádáme tímto obèany o zabezpeèení si parkování v uvedeném termínu mimo uvedenou místní komunikaci a trpìlivost, nebo po opravì bude jízda bezpeènìjší a pohodlnìjší. Mus., úsek MH a dopravy ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 7

8 Naši stálí pøíznivci urèitì zaregistrovali otevøení nového studijního zamìøení v naší škole v minulém roce. Žáci pøijatí ke studiu Multimediální tvorby v èervnu zakonèili 1. rok studia a tak malá rekapitulace školního roku v Multièce urèitì zaujme širokou veøejnost. Obsah studia byl dosti široký, kromì základù kresby a malby jsme se zabývali tradièními grafickými technikami. Vyzkoušeli jsme si materiálový tisk, techniku suché jehly i linoryt. Modelovali jsme z plastelíny, vytvoøili sádrové odlitky a seznámili jsme se s tím, co je to land art. Mnoho èasu jsme trávili fotografováním ve tøídì i venku. Zamìøili jsme se na správné držení kompaktu, zaostøování a ovládání všech funkcí fotoaparátu. Žáci se seznámili s Život ve mìstì / Inzerce Multimediální tvorba v ZUŠ Viléma Wünsche v Šenovì problematikou vyvážení bílé barvy, nauèili se pracovat s kompenzací expozice, fotografovat sekvence a vhodnì využívat scénické režimy. Zabývali jsme se obrazovou kompozicí, vytváøeli vlastní zátiší, uèili se fotografovat ze stativu a na samospouš. Pøedstavu o naší tvorbì si mùžete udìlat sami z doprovodných fotografií. Starší žáci neodolali vábení digitální zrcadlovky a tak jsme odvážnì experimentovali i s tímto kvalitním fotoaparátem. Co nás èeká v dalších roènících tohoto 7 letého studia? Urèitì se nauèíme zpracovávat digitální fotografie a video v poèítaèi, vytváøet vlastní animace a zabloudíme do svìta grafického designu. Nemine nás ani výuka dìjin výtvarné kultury. Budeme se uèit poznávat jednotlivé umìlecké slohy a styly, umìlce z dob Výkopové práce mikrorýpadlem Odkopávání základu pro hydroizolaci. Elektropohon nízká hluènost. Šíøe rýhy 35, 22 cm. Tel.: minulých až po souèasnost. 15. kvìtna 2014 probìhla pøehlídka celoroèní práce žákù ve formì prezentace v sále restaurace Horakùvka, která se setkala s velmi pøíznivým pøijetím veøejnosti. Tato prezentace je volnì ke stažení v sekci Multimediální tvorba na webu školy V souèasné dobì je v Multimediální tvorbì ještì nìkolik volných míst. Žádáme zájemce o studium, aby zaslali ON- LINE pøihlášku ke studiu ve školním roce 2014/ 2015 prostøednictvím našeho webu nejpozdìji do Druhé kolo pøijímacích zkoušek probìhne v pátek Výuka nových žákù bude probíhat dle rozvrhu v pátek od do hodin. Dobré svìtlo všem malým i velkým fotografùm pøeje uèitelka multimediální tvorby Eva Malicherová. zus-senov.cz. Na další stranì fotogalerie z tvorby našich žákù Oznámení pro strávníky Z dùvodu omezené kapacity jídelny budou od nového školního roku 2014/2015 pøipravovány svaèiny pouze pro žáky roèníku. Dìkuji za pochopení vedoucí ŠJ. OLYMAR domácí potøeby a železáøství Po pá hod., So hod. Elektrické spotøebièe BRAVO èeský výrobce Zavaøování sklenice, víèka... Výmìna bombièek šlehaèkové, sifonové, sodastream Netradièní koøení Pekárna na chleba + smìsi 7 druhù DÁRKOVÉ POUKAZY TESCOMA ADAMEK TOMÁŠ Mechanik optických pøístrojù Opravujeme, èistíme, foto-video techniku, dalekohledy a optické pøístroje všech znaèek. Bøezùvka 1170, tel.: Šenov, TEXTIL U BROUÈKA V ŠENOVÌ Z R U Š E N Nyní prodej po telefonické domluvì doma nebo na internetu 333 novì Bazar- ACEbook-Bazárek u Brouèka. Pùjèujeme stroj Kärcher na èištìní kobercù. Tel.: , Vìra Vlèková, Stará cesta 333, Šenov VINOTÉKA ŠENOV Tìšínská 332 (v domì zahrádkáøù) Prodej sudových, lahvových vín Vìrnostní program pro naše zákazníky S bonusovou kartou každý 20 l sudového vína za 1 Kè Provozní doba: po pá , so hod. Tel.: Spoleèenská rubrika pro vás Do ní mùžete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

9 ivot ve mìstì Multimediální tvorba v ZU Viléma Wünsche v enovì Michal Poledník 10 let Barbora O anová 10 let Lenka Je ová 10 let Marie Balonová 13 let Dominik Pasz 11 let Kristýna Runèáková 9 let Ukázky z tvorby ákù ZU Viléma Wünsche v enovì ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 9

10 Inzerce 10 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014

11 Inzerce l Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím, nabídnìte. Tel./SMS: l Prodám RD s garáží v Domaslavicích. Tel.: l Prodám dùm na ul. K Hájence, ihned volný l Koupím starý typ kolobìžky ve funkèním stavu. Jan Bìgoò, tel.: l Nabízím výuku angliètiny. Mgr. I. Èásteèková, tel.: Nová prodejna krmných smìsí Otevøeno od a Zápalka Šenov (naproti bývalého závodu VOKD), Závodní 641 Provozní doba: Po Pá od 12 do 18 hodin Tel.: Potøebujete uklidit Váš byt èi dùm? Staèí jen zavolat ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ Èistìní kobercù, sedaèek, èalounìných povrchù Mytí oken Stabilní úklidy domácností Úklidy po stavebních pracích VOLEJTE: Celoroèní prodej živých pstruhù, kaprù a jiných ryb. Možnost vlastního odlovu. 5 minut od Havíøova! Ryby kucháme, porcujeme. V Šenovì naproti mlýnùm u STK odboète dle tabule, odtud je to cca minutku jízdy. Tel Nejsme rybník u hlavní cesty!!! KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Veškeré kominické práce, frézování, vložkování. Nízké ceny. Tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více