kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek."

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná se nad Tì ínským krajem hrad Vendisch Ostra. Kdybychom ili v tìchto dobách a procházeli Slezskými pralesy, jistì bychom pøistihli lehké prchavé nymfy lesní, jak pøed ranním rozbøeskem zavì ují nesèetné harfy Aeolovy na chvojnaté, roztøásnìné a støapcovité vìtve sosen, stojících v umném zamy lení nad lesními prameny hlubokých podivuhodných hvozdù Tì ínských. Vítejte v èase letních prázdnin, milí ètenáøi, a jak prozradil pøedchozí citát, pùjdeme spolu na procházku do lesa. Tedy konkrétnì do Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Severnì od beskydského masivu se tyèí nìkolik kopcù s kótami 305 a 299 a 294 m, které jsou souèástí karpatského systému tvoøeného èástí z bøidlic a vápencù se ètvrtohorním podlo ím. Pøítomnost uhelných lo isek ukazuje na zajímavý a komplikovaný evoluèní obraz zalednìní této oblasti. Tato geologicky a pøírodnì zajímavá oblast Pe govského lesa byla poprvé zkoumána Dr. Gustavem Götzingerem z University v Grazu v Rakousku Uhersku (publikováno v r. 1910). Zápis z roku 1930 v jedné z mnoha enovských kronik pí e: Lesní hospodáøství vede lesní úøad se dvìma úøedníky a tøemi zøízenci. Jejich dozorèí moc vztahuje se i na lesy v katastrálních obcích Bartovice, Petøvald a Václavovice. S lesem souvisí i chov zvìøe. I tu se u nás objevují následky industrializace a pøelidnìní kraje. Mlází a smrkové hou tiny poskytují úkryt vcelku skrovným zbytkùm bohatého kdysi stavu zvìøe. Kde je tì pøed roky se objevilo na výøadì zajícù, je jich dnes V minulosti byl Pe govský les spojen s Bartovickým a Radvanickým lesem v jeden celek, z kterého vystupovaly jen dravé øíèky. Pozdìji byla postavena cesta mezi Petøvaldem a enovem, díky které pøevá nou èást enova tvoøí zastavìná území a volné luhy kolem øeky Luèiny. Lesní stezka v Pe govském lese nás povede mnohými krásami a zajímavostmi pøírody a krajiny v okolí enova, Petøvaldu a Havíøova - Rychvaldu. Lesní stezka je zamìøena na poznání ekologie, ochrany pøírody, botaniky a ornitologie, zaèíná i konèí u hájenky mysliveckého sdru ení v enovì. Lesní stezka se skládá z nìkolika samostatných tras, které je mo né absolvovat v dobì 2 a 3 hodin. Trasa I. o délce 3 km vede západním územím lesa a nazpìt kopíruje starou ji zru enou eleznièní tra z Havíøova na Dùl Julius Fuèík. Trasa II. o délce 4 km vede støedem lesa (pokraèování na str. 3) ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Zvíøe jako hraèka. O skvìlou zábavu s kotìtem, které vyústilo až v podezøení z týrání zvíøete, se postarala skupina mladých lidí v èásti Podlesí. Jen díky všímavosti obèanù se zvíøeti dostalo rychlého ošetøení. Pøípadem se zabývá Policie ÈR. Auto není trezor. Krátce pøed pùlnocí pøišla o své vìci pracovnice podniku na ul. Tìšínská. Na to, že auto není vhodnou ochranou pøed zlodìji, nejspíš zapomnìla. Poškozené vozidlo a ztracený notebook je jistì již dostateèným pouèením Z oslavy do nemocnice. Lékaø RZS musel zasahovat u zranìného muže, který to s partou kamarádù pøehnal v místní restauraci. Cestou domù z oslavy mu nabila nestabilní komunikace Oslòovali øidièe. Vykázáni z pøepravy museli být mladíci za oslòování øidièe autobusu. Nebezpeèí dopravní nehody si nepøipouštìli Jen chvilka. Malá chvilka staèila zlodìjùm k vykradení nezamèeného vozidla. Øidiè, který jen odbìhl s fakturou, pøišel o tašku s osobními vìcmi Skonèil na záchytce. Jízdní kolo nalezené uprostøed odlehlé silnice vedlo k podezøení o možné obìti nehody, nebo zranìní. Policisté spolu se strážníky po prohledání blízkého okolí si mohli oddechnout. Nalezený cyklista trpìl pouze vážnou poruchou orientace z pøemíry alkoholu. Øešením byla záchytka Utekli od lupu. Na oznámení obèana vyjíždìli hasièi se strážníky k bývalé železnièní vleèce, ze které se valil hustý èerný kouø. Na místì však místo požáru nalezli jen opálené 84. schùze rady mìsta dne ruší zadávací øízení u veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel, protože vybraný uchazeè ani uchazeè druhý v poøadí neposkytl mìstu k uzavøení smlouvy øádnou souèinnost. 28. zasedání zastupitelstva mìsta dne schválilo dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo mezi mìstem Šenov a firmou KA- VIS, spol. s r.o. (Rekonstrukce Staré školy) nové odùvodnìní veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel darovací smlouvu uzavøenou mezi Arcelor- Mittal Ostrava a.s. jako dárcem a mìstem Šenov jako obdarovaným k finanènímu pøíspìvku ve výši 250 tis. Kè na rekonstrukci sgrafit a prùèelí ZUŠ Mìstský úøad informuje kusy drátù. Ty si tam nejspíš pøipravovali neznámí šro áci. Kabela s náøadím, kanystr s benzínem a množství mìdi pøevzal MìÚ jako nález Zapálený kontejner. Zapálený odpadkový koš na ul. Tìšínská mají na svìdomí tøi muži, na jejichž poèínání upozornil mìstskou policii svìdek události. Podezøelé osoby byly ztotožnìny a pøedány policii ÈR. Požár zlikvidovali šenovští hasièi. Mìstská policie má Èinnost samosprávy ve zkratce zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na Ing. R. Kulhánek vel. MìP 85. schùze rady mìsta dne schválila rozsah a strukturu èinností vèetnì navýšení souvisejících finanèních prostøedkù ve výši cca 114 tis. Kè vè. DPH obsažených ve zmìnovém listu è. 6 akce Rekonstrukce Staré školy schválila aktuální verzi zadávací dokumentace veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta schválila rozpoètová opatøení è /2014 rozhodla nevyhovìt námitce stìžovatele SEWER s.r.o. proti zrušení zadávacího øízení veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel rozhodla poskytovat obèanùm Šenova bezplatnou službu odbìr vìtví a jejich štìpkování provozovatelem sbìrného místa MìPOS souhlasila s vedením objízdné trasy po dobu výstavby Okružní køižovatky sil. II/479 a MK ul. Anglická Havíøov pøes centrum mìsta. 29. zasedání zastupitelstva mìsta dne vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti finanèního a kontrolního výboru, zprávu JSDH, PÈR, MìP, krizového štábu a povodòové komise vyjádøilo souhlas po projednání Závìreèného úètu mìsta Šenov za rok 2013 vèetnì Zprávy o výsledcích pøezkoumání hospodaøení mìsta Šenov za rok 2013 s celoroèním hospodaøením, a to bez výhrad schválilo kupní smlouvy k MK Uzavøená a MK Dlouhá za schválenou cenu za výkup tìchto pozemkù za 55 Kè/m 2 schválilo rozpoètová opatøení è. 20, a 27 29/2014 schválilo zadat vícepráce na akci rozšíøení kanalizace Šenov dle nabídky zhotovitele zvolilo èlenem kontrolního výboru p. Hanu Mückovou. tajem. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

3 Pro ty obèany, kteøí již obdrželi dokumentaci pro realizaci domovních kanalizaèních pøípojek, pøipomínáme následující doplòkové informace: Kanalizaèní pøípojky slouží pouze k odvádìní splaškových vod, nesmí být do nich napojeny deš ové ani jiné vody (tj. svody deš ových vod ze støech objektù, ze zpevnìných ploch kolem objektù, z drenáží apod.). (pokraèování ze str. 1) okolo jezírka a staré pískovny s možností návratu západním nebo východním okruhem. Trasa III. o délce 4 5 km vede východní èásti lesa paralelnì okolo mokøin k vodojemu a zpìt k hájence trasou II. nebo trasou I. Mezi tìmito trasami je mnoho možných variant. Trasy nás seznamují s péèí o les, s hospodaøením v lese, s oborním chovem zvìøe a pøírodovìdeckými zajímavostmi. Trasy jsou vhodné pro turistiku, jízdu na kole, cválání na koni, nebo v zimì pro jízdu na bìžkách. V Pežgovském lese se Do splaškové kanalizace by mìly být napojeny všechny splaškové odpadní vody z domu, tedy nejen z WC, ale i z umývadel, van, sprchových koutù, døezù, automatických praèek, myèek nádobí apod. Z dùvodu zamezení prùsaku spodních vod do kanalizace musí být kanalizaèní pøípojky vodotìsné! Technické požadavky na kanalizaèní pøípojku Mìstský úøad informuje Ze starých èasù voda od pramenù postupnì stmeluje v potùèky lehce svažující do malebného jezírka, z kterého se tunelem pod starou železnièní tratí rozlévá pøes pùsobivé meandry do malých rybníèkù za hájenkou. Rybníèky si vytvoøily vlastní ekosystém podobný velkým jezerním komplexùm, a proto se stávají vzácnou a chránìnou památkou. Pežgovský les pøedstavuje svoji rozlohou 594 ha oblast s množstvím vysázených porostù smrkù, modøínù a borovic. Další èást lesa je tvoøena listnatými porosty, zde dominujícím bukem, 1. Zemní práce neveøejná èást gravitaèní kanalizaèní pøípojky se uloží do otevøené rýhy šíøky cca 0,8 m. Hloubka uložení potrubí je dána hloubkou stávajícího domovního svodu a hloubkou zaústìní do revizní šachty na veøejné èásti kanalizaèní pøípojky (viz. dokumentace pro územní souhlas pøedaná mìstem). Výkop je možné provést ruènì, vzhledem k obtížnému rozpojování zeminy ve dále pak lípou, javorem, dubem, habrem nebo bøízou. Na podmáèených plochách rostou olše, jasany a vzácnì lze narazit na jilmy. Stáøí lesa se pohybuje v rozmezí 30 až 80 let. Lesní stezka vás provede dobrodružstvím, pøi kterém se nauèíte poznávat mnoho lesních živoèichù a rostlin, zahrajete si na stopaøe, nahlédnete pod kùru stromù a poznáte také spoustu romantických míst. Celý èlánek pana p. Kolata najdete na www. senov.cz. Krásné letní dny vám pøeje Simona Slavíková. Vážení obèané, dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem všech pracovníkù mìsta Šenov popøál krásnì prožitý èas léta a dovolených. Dìtem prázdniny plné slunce, zábavy a nezapomenutelných zážitkù. Doufejme, že i pøes stávající rozmary poèasí, nás èeká proslunìné léto, vybízející k aktivnímu odpoèinku v pøírodì, která je v našich krajích v letních mìsících nejpùsobivìjší. A už však budete zasloužené chvíle volna trávit v zahranièí, u nás, u moøe èi v horách, mìjte na pamìti, že bezpeèný návrat domù je tou nejlepší teèkou za nevšedními zážitky, které dovolená pøináší. Tìším se na setkání na konci prázdnin na tradièním Šenovském jarmarku. ï Informace ke zøizování kanalizaèních pøípojek v rámci výstavby splaškové kanalizace mìsta Šenov Ing. Antonín Ševèík, starosta ï náním vìtších hloubkách je vhodnìjší provedení strojovì. Pøi hloubce výkopu vìtší než 1,5 m musí být výkop pažený. 2. Potrubí pro kanalizaèní pøípojku je nezbytné použít tak, jak je navrženo v dokumentaci. Toto potrubí musí být po dokonèení vodotìsné! Pøed záhozem by mìlo být takto provedené potrubí zkontrolováno zástupcem mìsta Šenov, provozovatelem kanalizace MìPOS Šenov, pøípadnì postaèí po domluvì poøídit detailní fotodokumentaci pøi stavbì pro kontrolu. 3. Sklon potrubí dodržet dle dokumentace pøedané mìstem. 4. Po uložení potrubí a jeho kontrole je možné provést zásyp. Zásyp je nejvhodnìjší provést do úrovnì cca 100 mm nad horní okraj potrubí hutnìným pískem nebo štìrkopískem. Zásyp lze provést i výkopovou zeminou, pokud neobsahuje vìtší kameny (do prùmìru 50 mm). Zásyp je vhodné prùbìžnì hutnit po vrstvách cca 300 mm z dùvodu zamezení pozdìjšího sedání zeminy v rýze. Zásyp je možno provést ruènì i strojovì. 5. Splaškové vody musí být do kanalizace odvedeny pøímo, tedy bez jakékoliv akumulace v jímkách, tj. provést propojení mimo žumpu èi septik, samotnou žumpu lze dále využívat napø. jako akumulaèní jímku pro jímání deš ových vod k zálivce zahrádek. Napojení pøípojky na kanalizaèní øad bude možné až po kolaudaci kanalizaèního øadu, tj. v období 09/2014. O detailních termínech budeme obèany prùbìžnì informovat prostøednictvím webových stránek mìsta, Obìžníku a osobním jed- na úøadu mìsta. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 3

4 ivot ve mìstì RADOVÁNKY Jak se ji stalo na na í kole tradicí, poslední sobota kolního vyuèování patøí radovánkám. Letos se k této významné spoleèenské události pøidalo i slavnostní otevøení kolního arboreta v rámci èesko-polského projektu s názvem EKO zodpovìdní. V bezprostøední blízkosti koly byly vysázeny døeviny a byliny, které zkrá lují okolí koly po celý rok. áci se zde nauèí nejen poznávat rostlinné druhy, ale dovìdí se více o jejich pìstování a vyu ití. Parèík doplòuje malba na zdech autobusové zastávky, která byla navr ena a realizována áky koly. Pøi této pøíle itosti jsme ve kole pøivítali delegaci zástupcù z polské partnerské koly, kteøí si prohlédli arboretum a s údivem sledovali program Radovánek. Kdy jsem já slou il... Devá áci Ma oretky mistrynì ÈR kolka Vystoupení jako obvykle byla krásná. O slavnostní úvod se postaraly enovské ma oretky, které se letos se svým vystoupením s pompóny umístily na prvním místì a získaly titul mistr Èeské republiky. Diváky pøivítala a pozdravila p. øeditelka koly Mgr. Nadì da Pavlisková, pøedsedkynì SRPD p. árka Maceèková, starosta obce Ing. Antonín evèík a zástupce partnerské koly ve Strumieni. Z vystoupení, která nejvíce zaujala, mù eme jmenovat vystoupení nejmen ích dìtí ze kolky na melodie pohádky Mrazík, cvièení nejmen ích ákù koly pod názvem Kdy jsem já slou il, vystoupení ákù 5. tøíd inspirované MS ve fotbale, kynologický výcvik v podání ákù 7. tøíd a mnoho dal ích. Vyvrcholením programu bylo vystoupení ákù 9. tøíd, kteøí ve svém zábavném vystoupení pobavili v echny diváky. Na závìr se krásnou písní s diváky i kolou rozlouèila ákynì 9.A tøídy Tereza Pastròáková, vítìzka mnoha pìveckých soutì í. Vymalovaná zastávka 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 Dìkujeme v em, kdo pomohli, nacvièili, udìlali. Ale pøedev ím týmu obìtavých rodièù, kteøí v e perfektnì pøipravili. Ze získaných prostøedkù áci jezdí na výlety a exkurze a dostávají ceny za soutì e. Mnoho finanèních prostøedkù je rovnì vìnováno vybavení uèeben a nákupu nových pomùcek. Tak e, je tì velký dík a tì íme se na pøí tí roky. Mgr. Milu e Valová

5 Tak èasto vypadala situace na naší škole. Ve školním roce 2013/ 2014 žáci naší školy sbírali plastová víèka pro Marušku. Nasbíraná víèka pomohou rodinì Marušky, alespoò èásteènì spolufinancovat rehabilitaèní pobyt v Klimkovicích. Nasbíralo se asi 40 pytlù a nutno dodat, že ke sbìru se pøipojili také šenovští Pionýøi. V pátek Školství / Život ve mìstì Víèka všude, kam se podíváš jsme spolu s Maruškou a její rodinou navštívili nejpilnìjší sbìraèe a odmìnili je sladkou odmìnou. 1. místo tøída 1. B; 2. místo tøída 1. A; 3. místo tøída 3. A. V 1.B tøídì jsme strávili pøíjemných 30 minut, nebo pro Marušku zde bylo pøipraveno pásmo písnièek a pøedávání dárkù. Celému dìní pøihlížela také tøída 6.B, která se starala o organizaci sbìru víèek v tomto školním roce. Lenka ukalová tø. uè. 6.B Pøejeme všem obèanùm pìkné prožití prázdninových dnù, dìkujeme za pøízeò, kterou jste vìnovali šenovské škole a jejím žákùm a tìšíme se na spolupráci i v pøíštím školním roce. Kolektiv ZŠ Šenov Akce MSD ÚSMÌV PRO DÌTSKÝ DOMOV V HAVÍØOVÌ Dne 30. kvìtna 2014 probìhlo pøedání sportovních potøeb dìtem, které žijí v Dìtském domovì v Havíøovì. S pøispìním obèanù Šenova a blízkého okolí se nasbíralo pìt plných pytlù se sportovními potøebami. Nechybìly rùzné druhy raket, badmintonové a pingpongové sady, míèe na volejbal i fotbal, puzzle, hry, lyže aj. Dìti byly nadšené a dárky jim vykouzlily úsmìv na tváøi. Øeditelka dìtského domova v Havíøovì, paní Mgr. Hilbertová a Klub mladých sociálních demokratù dìkují z celého svého srdce všem, kteøí se na sportovní sbírce podíleli a dokázali myslet na dìti. Dìkujeme! Jste srdeènì zváni na další akce! Šenovští senioøi blahopøejí šenovským fotbalistùm S potìšením èteme v Šenovském Obìžníku, jak se šenovská mládež èiní v Junáku, Pionýru èi Klubce, ale také jiné organizace èi kluby. My, starší èi pøestárlí senioøi, tøeba neorganizovaní, se ale pøi rùzných pøíležitostech také rádi akcí úèastníme a fandíme. Proto jsme s velkým potìšením sledovali úspìchy šenovských fotbalistù. andili jsme již jako malé dìti pøi založení organizovaného fotbalu Spartì Šenov, pozdìji A K Šenov, ještì pozdìji Sokolu Šenov a v poslední dobì SK Šenov, který prvenstvím v I.A tøídì skupiny B postoupil do Moravskoslezského pøeboru. To je mimoøádný úspìch šenovského fotbalu. Je to zásluha nejen hráèù, ale i celého organizaèního výboru a sponzorù. Díky také zaslouží šenovský mìstský úøad za finanèní i morální podporu nejen kopané, ale také všem organizacím a klubùm. Stavba šenovského sportovního stadionu, kabin, oplocení a okolí stála nemalé úsilí a finance. Souèasná údržba trávníèku je na vysoké úrovni. My, senioøi, kteøí jsme v mládí odrostli fotbalu do hadrových pucek, pozdìji v šenovském dorostu, èi ještì pozdìji v manšaftu, blahopøejeme mladým a budeme fandit SK Šenov i v KRAJSKÉM PØEBORU. Za diváky seniory Šenov Mgr. Josef Revenda. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 5

6 Život ve mìstì / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Knihovna zmìna provozu a úøedních hodin v prostorách MìÚ Šenov v prvním patøe (v prostorách bývalé podatelny). Otevírací hodiny pro veøejnost: Pondìlí: hod., hod. Støeda: hod., hod. Ètvrtek: hod. Sobota: hod. Bližší informace vám podají pracovnice knihovny na tel. è nebo osobnì. Pivní slavnosti na Horizontu V pátek a sobotu vždy od hod. Na èepu více než 10 druhù piva, pivaøské soutìže. Hudba k poslechu i tanci. Koncert kapel. Doprovodný program pro dìti. Grilování, guláš aj. chu ovky. VÁCLAVOVICE Akce k 70. výroèí fotbalu ve Václavovicích 25. a Program:16.00 Dorost Václavovice D. Datynì; Stará Garda Václavovice Šenov. Sobota Program: otbal žáci Václavovice Sedlištì; otbal muži Václavovice Šenov; Pepa Muras; R.U.R.; Sjetý Gumy; AC/DC revival; Ukonèení akce. Program + obèerstvení na malém høišti, utkání na fotbalovém høišti. SO: A. Stachovská V mìsíci èervenci 2014 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané ANNA BALONOVÁ JANA BARVÍKOVÁ BOHUMIL BLAŽEK ALENA BLAŽKOVÁ ANNA BRHÁÈKOVÁ MIROSLAVA BUDINOVÁ DRAHOSLAVA DIBLIÈKOVÁ BOŽENA UKALOVÁ LUDMILA UKALOVÁ ERIKA GROCHOLOVÁ RANTIŠEK GURECKÝ JAN KUCHAØÍK ANNA KUCHAØÍKOVÁ ANNA KUTÁÈOVÁ LIBUŠE MOLINKOVÁ ŠTÌPÁN NENIÈKA ALENA PAVLASOVÁ MARIE POLÁKOVÁ MILENA SCIESZKOVÁ MARTIN SCHO ER ZDENÌK SLIVKA OTAKAR SPRATEK IVAN STØECHA ŠTÌPÁNKA ŠE LOVÁ LUDMILA TOMANOVÁ VÌRA VAŠÍÈKOVÁ MIROSLAVA VÁCLAVÍKOVÁ JARMILA VOJTKOVÁ JOSE VOLNÝ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Matìj Gubani, Kateøina Èervenková, Maxim ajkus, Kristýna Poledníková, Kryštof Klásek K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Libuše Wasilová, Josef Stach, Miloslav Pitucha Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì- átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme T. Klimasová / SO Hvìzdy Ti nesvítí, slunce Ti nehøeje, už se k nám nevrátíš, už není nadìje. Dne vzpomeneme pátého výroèní úmrtí našeho drahého manžela, dìdeèka, pana Jiøího Kvity ze Šenova Vzpomínají manželka, synové a dcery s rodinami. Prázdné zùstalo místo mezi námi, chybíš nám a nic Tì nenahradí. Dne 28. èervence 2014 vzpomeneme 8. výroèí tragického úmrtí našeho milovaného syna, bratra, vnuka, strejdy, pøítele a kamaráda Romana Mynáøe ze Šenova S láskou vzpomíná celá rodina. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

7 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) ÈERVENEC n e - p ø i s t a v u j í se SRPEN 6. a Tìšínská (u koš.), Pod Èechem, Nová, køiž. Škrbeòská x Okružní, køiž. Vráclavská x Na arském. ZÁØÍ 11. a køiž. K Hájence x Dlouhá, U Školky, Václavovická (u byt. j.), Na Šimšce, Škrbeòská (byt. j.). Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba: Po, stø, pá hod., So hod. Platí pro odbìr/uložení odpadù komunálních: Život ve mìstì / MìÚ informuje Hospodaøení s komunálním odpadem objemných z domácnosti elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti) vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèných složek kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaných odpadù (sklo, papír, plasty) bio/trávy, listí, mìkkých èásti rostlin odìvù, obuvi a textilu. V y l o u è e n y jsou odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky. Uzavírka státní silnice II/479 Tìšínská (VÝJEZD NA STÁT. SILNICI I/11 OSTRAVSKOU) Z dùvodu stavby Okružní køižovatka silnice II/479 a místní komunikace ul. Anglická, ul. U Závor je stanovena úplná uzavírka silnièního provozu, prùjezd bude umožnìn pouze autobusùm. Termín uzavírky: od do Uzavøený úsek: od ÈSAD Havíøov po sjezd na stát. sil. I/11 Ostravskou. Objízdná trasa: pøes køižovatku ul. Tìšínská Petøvaldská Kaštanová, centrem mìsta po ul. Kaštanové, Hlavní na stát. sil. I/11 Ostravskou. Provádìcí firma: Porr a.s., Václavské námìstí 837/11, Praha-Nové Mìsto, kterou zastupuje: NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, Otrokovice. Osoba zodpovìdná za organizování a zabezpeèení stavebních prací a umístìní pøechodného dopravního znaèení: Ing. Radim Vojtíšek, fa PORR a.s., tel Objízdné trasy v grafické podobì jsou zveøejnìny na internetové adrese: Mus., úsek MH a dopravy Centrum dalšího vzdìlávání zve všechny aktivní 55+ na UNIVER- ZITU TØETÍHO VÌKU. Setkávejte se se svými vrstevníky po dva semestry (48 hod.) na pùdì univerzity v Ostravì. Dozvíte se hodnì nového a zajímavého. Pøevezmete pøímo z rukou dìkana osvìdèení o úspìšném absolvování na malé slavnosti. Právì pro vás jsme pøipravili 4 nové programy: 1) Sladká rancie známá i neznámá a Èeský jazyk v minulosti a dnes; 2) Anglický jazyk pro chronické zaèáteèníky; 3) Konverzace v anglickém jazyce; 4) Nìmecký jazyk pro chronické zaèáteèníky. (2 semestry = 48 hod., za 1200 až 1230 Kè.) Pøihlaste se co nejdøíve na Centru dalšího vzdìlávání Pedagogické fakulty,. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, tel.: nebo Tìšíme se na vás. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u - z a v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e poplatníkùm místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mají možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á. Regulace pohybu psù vyhláškou Zastupitelstvo mìsta v dubnu t.r. vydalo novou Obecnì závaznou vyhlášku pod è. l/2014, která upravuje pohyb psù na veøejném prostranství v obci Šenov. Tato vyhláška umožòuje pohyb psù na veøejných prostranstvích pouze na vodítku, na veøejném prostranství je zakázán výcvik psù a stanovuje povinnost prùvodci psa bezodkladnì odstranit z místa exkrementy svého psa. Výèet veøejných prostranství vèetnì zákresu v mapce je souèástí vyhlášky. Upozornìní Vlastníci nemovitostí, kteøí ještì pøipojujete své nemovitosti na veøejnou kanalizaci Sever, nezapomeòte, že odvádìní odpadních vod je možné pouze na základì uzavøené smlouvy s vlastníkem (a souèasnì i provozovatelem) veøejné kanalizace Sever, tj. SmVaK Ostrava, a.s. Stuchlíková, ŽP Oprava místní komunikace Pod Køižovatkou Z dùvodu špatného technického stavu komunikace Pod Køižovatkou probìhne v mìsíci èervenci t.r. její celková oprava. Komunikace bude pro vjezd vozidel uzavøena, bude zajištìn náhradní svoz TKO. Nemovitosti, kterých se uzavøení týká, již byly písemnì obeslány. Termín uzavírky: od od 7.00 hod. do Uzavøený úsek: místní komunikace Pod Køižovatkou. Provádìcí firma: MìPOS, pøíspìvková organizace, Zámecká 27, Šenov. Postup prací: frézování, doèištìní a vyzvednutí všech šoupákù a kanalizaèních poklopù, položení základní vrstvy živice, položení koneèné vrstvy živice. Žádáme tímto obèany o zabezpeèení si parkování v uvedeném termínu mimo uvedenou místní komunikaci a trpìlivost, nebo po opravì bude jízda bezpeènìjší a pohodlnìjší. Mus., úsek MH a dopravy ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014 7

8 Naši stálí pøíznivci urèitì zaregistrovali otevøení nového studijního zamìøení v naší škole v minulém roce. Žáci pøijatí ke studiu Multimediální tvorby v èervnu zakonèili 1. rok studia a tak malá rekapitulace školního roku v Multièce urèitì zaujme širokou veøejnost. Obsah studia byl dosti široký, kromì základù kresby a malby jsme se zabývali tradièními grafickými technikami. Vyzkoušeli jsme si materiálový tisk, techniku suché jehly i linoryt. Modelovali jsme z plastelíny, vytvoøili sádrové odlitky a seznámili jsme se s tím, co je to land art. Mnoho èasu jsme trávili fotografováním ve tøídì i venku. Zamìøili jsme se na správné držení kompaktu, zaostøování a ovládání všech funkcí fotoaparátu. Žáci se seznámili s Život ve mìstì / Inzerce Multimediální tvorba v ZUŠ Viléma Wünsche v Šenovì problematikou vyvážení bílé barvy, nauèili se pracovat s kompenzací expozice, fotografovat sekvence a vhodnì využívat scénické režimy. Zabývali jsme se obrazovou kompozicí, vytváøeli vlastní zátiší, uèili se fotografovat ze stativu a na samospouš. Pøedstavu o naší tvorbì si mùžete udìlat sami z doprovodných fotografií. Starší žáci neodolali vábení digitální zrcadlovky a tak jsme odvážnì experimentovali i s tímto kvalitním fotoaparátem. Co nás èeká v dalších roènících tohoto 7 letého studia? Urèitì se nauèíme zpracovávat digitální fotografie a video v poèítaèi, vytváøet vlastní animace a zabloudíme do svìta grafického designu. Nemine nás ani výuka dìjin výtvarné kultury. Budeme se uèit poznávat jednotlivé umìlecké slohy a styly, umìlce z dob Výkopové práce mikrorýpadlem Odkopávání základu pro hydroizolaci. Elektropohon nízká hluènost. Šíøe rýhy 35, 22 cm. Tel.: minulých až po souèasnost. 15. kvìtna 2014 probìhla pøehlídka celoroèní práce žákù ve formì prezentace v sále restaurace Horakùvka, která se setkala s velmi pøíznivým pøijetím veøejnosti. Tato prezentace je volnì ke stažení v sekci Multimediální tvorba na webu školy V souèasné dobì je v Multimediální tvorbì ještì nìkolik volných míst. Žádáme zájemce o studium, aby zaslali ON- LINE pøihlášku ke studiu ve školním roce 2014/ 2015 prostøednictvím našeho webu nejpozdìji do Druhé kolo pøijímacích zkoušek probìhne v pátek Výuka nových žákù bude probíhat dle rozvrhu v pátek od do hodin. Dobré svìtlo všem malým i velkým fotografùm pøeje uèitelka multimediální tvorby Eva Malicherová. zus-senov.cz. Na další stranì fotogalerie z tvorby našich žákù Oznámení pro strávníky Z dùvodu omezené kapacity jídelny budou od nového školního roku 2014/2015 pøipravovány svaèiny pouze pro žáky roèníku. Dìkuji za pochopení vedoucí ŠJ. OLYMAR domácí potøeby a železáøství Po pá hod., So hod. Elektrické spotøebièe BRAVO èeský výrobce Zavaøování sklenice, víèka... Výmìna bombièek šlehaèkové, sifonové, sodastream Netradièní koøení Pekárna na chleba + smìsi 7 druhù DÁRKOVÉ POUKAZY TESCOMA ADAMEK TOMÁŠ Mechanik optických pøístrojù Opravujeme, èistíme, foto-video techniku, dalekohledy a optické pøístroje všech znaèek. Bøezùvka 1170, tel.: Šenov, TEXTIL U BROUÈKA V ŠENOVÌ Z R U Š E N Nyní prodej po telefonické domluvì doma nebo na internetu 333 novì Bazar- ACEbook-Bazárek u Brouèka. Pùjèujeme stroj Kärcher na èištìní kobercù. Tel.: , Vìra Vlèková, Stará cesta 333, Šenov VINOTÉKA ŠENOV Tìšínská 332 (v domì zahrádkáøù) Prodej sudových, lahvových vín Vìrnostní program pro naše zákazníky S bonusovou kartou každý 20 l sudového vína za 1 Kè Provozní doba: po pá , so hod. Tel.: Spoleèenská rubrika pro vás Do ní mùžete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/2014

9 ivot ve mìstì Multimediální tvorba v ZU Viléma Wünsche v enovì Michal Poledník 10 let Barbora O anová 10 let Lenka Je ová 10 let Marie Balonová 13 let Dominik Pasz 11 let Kristýna Runèáková 9 let Ukázky z tvorby ákù ZU Viléma Wünsche v enovì ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014 9

10 Inzerce 10 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7/2014

11 Inzerce l Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím, nabídnìte. Tel./SMS: l Prodám RD s garáží v Domaslavicích. Tel.: l Prodám dùm na ul. K Hájence, ihned volný l Koupím starý typ kolobìžky ve funkèním stavu. Jan Bìgoò, tel.: l Nabízím výuku angliètiny. Mgr. I. Èásteèková, tel.: Nová prodejna krmných smìsí Otevøeno od a Zápalka Šenov (naproti bývalého závodu VOKD), Závodní 641 Provozní doba: Po Pá od 12 do 18 hodin Tel.: Potøebujete uklidit Váš byt èi dùm? Staèí jen zavolat ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ Èistìní kobercù, sedaèek, èalounìných povrchù Mytí oken Stabilní úklidy domácností Úklidy po stavebních pracích VOLEJTE: Celoroèní prodej živých pstruhù, kaprù a jiných ryb. Možnost vlastního odlovu. 5 minut od Havíøova! Ryby kucháme, porcujeme. V Šenovì naproti mlýnùm u STK odboète dle tabule, odtud je to cca minutku jízdy. Tel Nejsme rybník u hlavní cesty!!! KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Veškeré kominické práce, frézování, vložkování. Nízké ceny. Tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7/

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Léto je v plném proudu, prázdniny se pøehouply do druhé poloviny a my pøiná íme dal í èíslo na eho Obì níku. A pokud si,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my na e pravidelné povídání

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pøíroda se u pomalu pøevléká do podzimního plá tì a léto je nenávratnì pryè. Pojïme si tedy spoleènì odpoèinout u èetby

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Jaro bylo oficiálnì zahájeno a nám, lidem, nezbývá, ne doufat, e bude opravdu jarem, jaké má být, a e si nevezme pøíklad

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Poèet volièù v seznamu volièù a jejich dodatkù... Poèet vydaných úøedních obálek...

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova

Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství Sport ivot ve mìstì Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova V na ich klimatických podmínkách nastal èas jednoho z nejkrásnìj ích období roku, jakou

Více

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Také u nás, v enovì, se v den státního svátku, 28. øíjna 2012, v 21 hodin rozezní dvìma sty údery zvony enovského kostela. A jak jsme k této, u nás v enovì nové, tradici

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Ka dý mìsíc má svùj pùvab a duben je v eobecnì znám jako apríl a také se v jeho poslední den pálí èarodìjnice.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více