Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení lidských zdrojů v hotelnictví"

Transkript

1 Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

2 Master s Dissertation Human Recources Management in Hospitality Bc. Karolína Hermánková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Řízení lidských zdrojů v hotelnictví zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Karolína Hermánková

4 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala RNDr. Janu Žufanovi, Ph.D., MBA za jeho cenné rady a pomoc při zpracování této diplomové práce. Dále pak Andree Zámečníkové, manažerce hotelu Špindlerova bouda, za její ochotu a čas, který mi věnovala, abych mohla tuto práci vytvořit. V neposlední řadě bych tímto chtěla poděkovat své rodině za jejich podporu po celou dobu mého studia.

5 ABSTRAKT HERMÁNKOVÁ, Karolína. Řízení lidských zdrojů v hotelnictví [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Cílem diplomové práce je posouzení možností využití vybraných postupů personálního auditu při výběru a rozmisťování pracovníků konkrétního hotelu. Téma Řízení lidských zdrojů v hotelnictví je aktuálním tématem z důvodu rostoucího významu efektivního využívání tohoto faktoru. Teoretická část se zabývá základními pojmy týkající se managementu, hlavními úkoly řízení lidských zdrojů, personálním auditem ve vztahu ke kvalifikaci zaměstnanců a jeho metody, které lze využít při získávání, výběru a přijímání zaměstnanců. V praktické části jsou popsány metody výzkumu v konkrétním hotelu a zaměřuje se na jeho charakteristiku. Dále vystihuje profesiogramy a kritéria pro vybrané pracovní pozice s následnými popisy pracovních míst. Závěr práce obsahuje návrh na strategii výběru a přijímání pracovníků, vytvoření nové organizační struktury se zavedením pracovního místa personalisty a popisy pracovních míst se souvisejícím návrhem na zjišťování kompetencí nových zaměstnanců. Výsledky jsou podkladem k potvrzení či vyvrácení hypotézy, ve kterých se autorka domnívá, že pro výběr zaměstnanců lze použít některé metody, které se obvykle používají při personálním auditu organizace. KLÍČOVÁ SLOVA organizační struktura, personální audit, popis pracovního místa, profesiogram, řízení lidských zdrojů, výběr zaměstnanců

6 ABSTRACT HERMÁNKOVÁ, Karolína. Human Recources in Hospitality. [Master s dissertation] Institute of Hospitality Management. Prgue: pages. The master s dissertation is concerned on a review of use of the chosen personal audit procedures according to the selection and space out of the concrete hotel workers. The topic Human Recources in Hospitality is a highly up to date topic thank to growing mean of effective using of that factor. The theoretical part is focused on basic definitions according to management, the most important tasks of human resource management, personal audit based on workers qualification and it s methods which are used while selecting and admitting of workers. In the analytical part, there are described the methods of research according to concrete hotel and this part of thesis is also concerned on characterizing of the chosen hotel. Further it perceives the professiograms and the criteria of chosen working positions where are the descriptions of working positions included. The resume contains a design of selection and admitting of workers strategy, the creation of a brand new organisation structure considers the adoption of a personal manager working position. Expect for that, it is concerned on a working position description according to a new design of the new workers skills finding. The results are the tool of the hypothesis approving or disapproving, in hypothesis author supposes that according to the workers selection process is possible to use some other methods, which are usually used in a personal audit in the organisation. KEY WORDS organisation structure, personal audit, description of working position, professiogram, human resource management, selection of workers

7 Obsah Seznam ilustrací... 9 Úvod Management Řízení lidských zdrojů Hlavní úkoly řízení lidských zdrojů Organizační struktura Pracovní místo Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace Kvalifikace pracovníků a personální audit Důvody realizace personálního auditu Význam, cíle a využití personálního auditu Proces realizace personálního auditu Výstupy personálního auditu Výběr zaměstnanců a metody personálního auditu Rozhovor Profesiogram Dotazníkové šetření Metody a popis výzkumu Řízený rozhovor s manažerem Popis pracovního místa Stanovení kritérií pro profesiogram Dotazování Předmět výzkumu: Hotel Špindlerova bouda*** Historie Hotel v současnosti Řízený rozhovor Výstupy rozhovoru... 43

8 8 Analýza a popis zvolených profesí Pracovní pozice servírka Ideální profesiogram podle NSP Profesiogram podle manažerky hotelu Pracovní pozice recepční Ideální profesiogram podle NSP Profesiogram podle manažerky hotelu Pracovní pozice asistent manažera Ideální profesiogram podle NSP Profesiogram podle manažerky hotelu Dotazování a jeho výstupy Popis pracovního místa Shrnutí analytické části Vlastní návrhy řešení Návrh organizační struktury pro střední hotel Návrh na tvorbu popisů pracovních míst Vzor popisu pracovního místa Návrh na tvorbu profesiogramu Kritéria a ukázka možných otázek testu Návrhy na zlepšení strategie získávání zaměstnanců Posouzení potřeby nového pracovníka Popis pracovního místa a ideálního uchazeče Průzkum trhu a procesu získávání Sběr a analýza dat Výběrové řízení Doporučení uchazečů a rozhodnutí ředitele o přijmutí Závěr Seznam literatury a ostatních zdrojů Seznam příloh... 91

9 Seznam ilustrací Obrázek 1 Vazba systému vzdělávání a rozvoje na systém hodnocení pracovníků Obrázek 2 Proces komplexního personálního auditu Obrázek 3 Ideální profesiogram - servírka, zdroj: vlastní Obrázek 4 Porovnání profesiogramů, zdroj: vlastní Obrázek 5 Ideální profesiogram - recepční, zdroj: vlastní Obrázek 6 Porovnání profesiogramů, zdroj: vlastní Obrázek 7 Ideální profesiogram - asistent manažera, zdroj: vlastní Obrázek 8 Porovnání profesiogramů, zdroj: vlastní Obrázek 9 Vizualizace původní organizační struktury, zdroj: vlastní Obrázek 10 Návrh organizační struktury hotelu Špindlerova bouda, zdroj: vlastní Obrázek 11 Proces vytváření popisu pracovního místa, zdroj: vlastní Obrázek 12 Návrh popisu pracovního místa, zdroj: vlastní Obrázek 13 Proces analýzy potřeby nového zaměstnance, zdroj: vlastní Obrázek 14 Schéma výběrového řízení, zdroj: vlastní Obrázek 15 Proces výběrového řízení, zdroj: vlastní... 84

10 Úvod Řízení lidských zdrojů v hotelnictví je v současné době velmi aktuálním tématem. Význam lidských zdrojů neustále roste, je jedním z nejdůležitějších úseků v hotelu. Ať se jedná o velký, střední či malý hotel, je potřeba lidským zdrojům věnovat velkou pozornost. V dnešní době je tedy na místě zabývat se otázkou efektivního využití tohoto faktoru. Lze tedy říci, že hlavním rysem úspěchu každého hotelu jsou kvalitní pracovníci. Hotel si vybírá nového pracovníka a uchazeč si zároveň vybírá společnost, ve které bude ochoten pracovat a rozvíjet svoje schopnosti a zkušenosti. Základním úkolem řízení lidských zdrojů je sladění zájmů organizace se zájmy pracovníků. K dosažení tohoto cíle je využíváno mnoha personálních činností, které jsou navzájem propojené. Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení lidských zdrojů z pohledu personálního auditu a využitím některých jeho metod. V souvislosti s širokým záběrem pojmu personální audit, se tato práce zabývá získáváním, výběrem a přijímáním zaměstnanců. Přijímání a výběr zaměstnanců je proces, který ovlivňuje současnost i budoucnost každé organizace. Vybraný pracovník musí podpořit zájmy společnosti, ale nejen profesně. Důležité jsou i kompetence, kterými pracovník oplývá. Špatně vybraný zaměstnanec může snížit výkon celého personálního týmu. Proto by právě výběru nového zaměstnance měla být věnována značná pozornost. Cílem diplomové práce je posouzení možností využití vybraných postupů personálního auditu při výběru a rozmisťování pracovníků konkrétního hotelu. Celá diplomová práce je rozdělena do třech hlavních částí, teoretické, praktické a návrhové, které doplňuje úvod a závěr a ostatní nutné součásti diplomové práce. První část diplomové práce se zaměřuje na teoretické informace, které se týkají řízení lidských zdrojů a personálního auditu. Vzhledem ke skutečnosti, že personální audit a řízení lidských zdrojů jsou velmi širokým pojmem, je snahou této diplomové práce zachytit je v jejich nejširší podobě, tak aby čtenář získal povědomí o daném tématu. Práce popisuje management, který s tímto tématem úzce souvisí. Zaměřuje se na hlavní úkoly řízení lidských zdrojů, s tím související organizační strukturu a pracovní místo. Dále je snahou zachytit personální audit a popsat do jakých oblastí může personální audit 10

11 zasahovat. Konkrétněji pak důvody jeho realizace, charakterizovat význam, cíle a využití. Poté se zaobírá procesem realizace personálního auditu a jeho následnými výstupy. Poslední část teorie se zabývá výběrem zaměstnanců a metodami personálního auditu a to konkrétně rozhovorem, profesiogramem a dotazníkovým šetřením. Na začátku analytické části jsou popsány použité metody personálního auditu a to řízený rozhovor s manažerkou hotelu, popis pracovního místa, stanovení kritérií pro profesiogram a dotazování mezi zaměstnanci. Následuje charakteristika výzkumu, na kterou navazuje popis historie a současnosti hotelu, kde byl výzkum realizován. Další kapitola je pak věnována zmíněnému řízenému rozhovoru a jeho výstupy, kde byly zjišťovány jedny z nejdůležitějších informací týkající se chodu hotelu. Na tuto kapitolu navazuje analýza a popis zvolených profesí, a to konkrétně pozice servírky, recepční a asistenta manažera. Tato část práce je sestavena nejdříve popisem kritérií vybrané pozice s následným sestavením ideálního profesiogramu a poté profesiogramem stanoveným manažerkou hotelu. Další částí je dotazování a jeho výstupy ve funkci doplňujících informací z pohledu zaměstnance. Navazující část se zabývá dotazníkem ve stylu popisu pracovních míst, které byly předkládány samotným zaměstnancům. V závislosti na zjištěných informacích a nedostatků autorka navrhla několik řešení na zlepšení. V poslední části práce se nalézá návrh na vytvoření organizační struktury, kde hlavním se zdá být navržení pozice personálního pracovníka hotelu. Návrhová část pokračuje sestavením ukázkového popisu pracovního místa personálního pracovníka. Tento popis by měl být návodem pro sestavení popisu pracovního místa pro ostatní pracovní pozice. Další část se zabývá návrhem na tvorbu a sestavení profesiogramu, jako součásti popisu pracovního místa, tedy jak by hotel mohl zjišťovat kompetence nových uchazečů při přijímání do společnosti. Poslední částí diplomové práce je návrh na zlepšení strategie přijímání zaměstnanců, která se skládá ze šesti po sobě jdoucích kroků. V hypotéze se autorka domnívá, že pro výběr zaměstnanců lze použít některé metody, které se obvykle používají při personálním auditu organizace. Tuto stanovenou hypotézu se snaží verifikovat aplikací vybraných metod personálního auditu. Pro zpracování diplomové práce byla využita odborná literatura, jak tuzemská, tak i zahraniční, dále odborné práce a písemné dokumenty. Dále byly využity teoretické znalosti ze studia a ověřené internetové zdroje. V diplomové práci autorka také využívá odborných 11

12 rad a doporučení svého vedoucího práce pana prorektora Vysoké školy hotelové v Praze, spol. s r.o. RNDr. Jana Žufana Ph.D., MBA. V analytické části jsou využity metody průzkumu, především sběru dat pomocí rozhovorů, pozorování, dotazníkového šetření aj. 12

13 1 Management Význam slova management už vyplývá z jeho anglického překladu to manage řídit, vést, spravovat, ovládat. Pojmu management nejlépe odpovídá český termín řízení. V současné, ale i ve starší literatuře lze najít stovky definic managementu, které se snaží co nejpřesněji definovat jeho obsahový význam. Rozmanitost definic je možno posoudit podle následujícího výběru. Už R. J. Aldag a T. M. Stearns ve svém díle Study guide for Management (1987) definovali management jako proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. 1 J. Veber ve své knize definuje management následovně: Managementem budeme rozumět proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů. 2 Ale existuje mnoho dalších definic managementu, např. Peter Drucker ve své knize management definuje velmi obecně, zato komplexně takto: Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého souboru skutečných věd. Právě tak, jako medicína čerpá z biologie, chemie, fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky, psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii. 3 1 INC, Prepared by John C. Hannon... [et al.] for PS Associates. Study guide, Management [by] Ramon J. Aldag, Timothy M. Stearns. 4th ed. Cincinnati: McGraw-Hill/Irwin, 1987, v, 335 s. ISBN VEBER, Jaromír. Management. 2. vydání. Praha: Management Press, ISBN DRUCKER, Peter F. The Essential Drucker. United Kingdom: Taylor & Francis Ltd, ISBN

14 Z těchto definic vyplývá, že na management je možno se dívat ze třech pohledů: Vedení lidí: vedení lidí je chápáno jako dílčí manažerská funkce. To znamená vedení, usměrňování a aktivizaci pracovníku k dosažení a splnění podnikových cílů. V tomto smyslu je například brána definice Johna Kottera (2000, s. 190): Vedení definuje, jak by měla vypadat budoucnost, spojuje lidi ve jménu budoucí vize a inspiruje je k jejímu dosažení navzdory všem překážkám. 4 Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky: příkladem definice, která zdůrazňuje specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky je zvládnutí plánovaných, organizačních, personálních a kontrolních činností, zaměřených na dosažení soustavy cílů organizace. 5 Specifickými funkcemi tedy rozumím plánování, organizovaní, vedení a kontrolování. Všechny tyto funkce dostávají konkrétní podobu až v odpovídajících situacích dané organizace a nabývají specifického charakteru. Jako například strategické řízení, marketing, řízení financí, řízení kvality, řízení lidských zdrojů aj. 6 Předmět studia a jeho účel: management jako soubor přístupů, názorů, doporučení, metod, které užívají vedoucí pracovníci (manažeři) k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů organizace je definice, která specifikuje používané nástroje manažerské práce. Management pomáhá optimálně využít co nejefektivněji zdroje dané organizace, jak finančních, tak lidských. 7 Manažerská práce je závislá na lidských zdrojích, které má k dispozici. Manažeři plní cíle organizace prostřednictvím svých spolupracovníků. Řízení lidských zdrojů (personální 4 Kotter, John P., přeložila Škapová H. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 1.vydání. Praha: Management Press, s. ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: moderní management v teorii a praxi, Management Press, Praha 2009, 2 rozšířené vydání, ISBN , str BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠŤAN a O. ŠULEŘ. Management. 1. vydání. Olomouc: Rubico, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: moderní management v teorii a praxi, Management Press, Praha 2009, 2 rozšířené vydání, ISBN , str

15 management) představuje proces, ve kterém se přijímají rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů a který ovlivňuje výkonnost zaměstnanců i organizací. Jak je tedy zřejmé, management je úzce spjatí s řízením lidských zdrojů. Tomuto tématu je věnována kapitola Řízení lidských zdrojů Obecná ekonomie člení zdroje na půdu, práci a kapitál, kde jsou lidské zdroje chápány především jako pracovní síla. Lidské zdroje jsou jádrem a nejdůležitější oblastí organizace, jelikož uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využívání. Lidské zdroje představují pro společnost ten nejvýznamnější, ale zároveň jeden z nejdražších zdrojů, který navíc rozhoduje o prosperitě firmy či organizace. V literatuře je uváděno mnoho definic, které se tímto pojmem zabývají. Koubek 8 definuje personální management jako řízení člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. Středem zájmu podniku je řízení lidských zdrojů, to znamená, že se tomuto úseku musí věnovat náležitá pozornost, stručně řečeno, jedná se o proces získávání, zaškolení, hodnocení a odměňování pracovníků, a péče o jejich pracovní vztahy, zdraví a bezpečnost při práci a spravedlivé zacházení. 9 Personální útvar by měl mít možnost společně s vedením organizace navrhovat, formulovat a prosazovat jak personální strategii, tak rovněž personální politiku v dané organizaci KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky.praha: Management Press,2001, s DESSLER, Gary. Human resource management: Gary Dessler. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2003. ISBN s SCHEIN, Edgar H. Organizational psychology. 3d ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, ISBN

16 Armstrong 11 definuje řízení lidských zdrojů jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají lidi, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace. Urban 12 ve své knize definoval lidské zdroje jako dosahování podnikových cílů prostřednictvím získávání, stabilizování, motivování, rozvoje a optimálního využívání lidských zdrojů v organizacích. Dytrt a kol. charakterizují řízení lidských zdrojů jako filozofii řízení lidí založenou na přesvědčení, že v důležitosti pro trvalý úspěch podnikatelské činnosti se lidským zdrojům nemůže nic vyrovnat. Účinným používáním svých pracovníků a těžením z jejich odborných znalostí a důvtipu při plnění jasně vymezených cílů může organizace získat konkurenční výhodu. Cílem řízení lidských zdrojů poté vidí v získávání schopných a flexibilních lidí se zaujetím pro věc, řízení a odměňování jejich výkonnosti a rozvíjení jejich potřebné způsobilosti. 13 Plánování lidských zdrojů stanovuje potřebu lidských zdrojů požadovanou organizací v zájmu dosažení jejich strategických cílů. Organizační a personální plánování zásadním způsobem přispívá ke strategické vizi. 14 Pro zajímavost lze najít v tabulce níže jsou uvedeny rozdíly mezi řízením lidských zdrojů a personálním řízením. 11 ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007, s URBAN, J.: Výkladový slovník řízení lidských zdrojů s anglickými ekvivalenty. Praha: ASPI Publishing, 2004, s DYTRT, Zdeněk. Dobré jméno firmy. 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, s. ISBN TORRINGTON, Derek, Laura HALL a Stephen TAYLOR. Human resource management. 6th ed. New York: FT Prentice Hall, 2005, s. 51. ISBN

17 Tabulka 1 Shodné rysy a rozdíly mezi řízení lidských zdrojů a personálním řízení Shodné rysy 1. Strategie personálního řízení i strategie řízení lidských zdrojů vycházejí z podnikové strategie. 2. Personální řízení i řízení lidských zdrojů uznávají, že za řízení lidí jsou odpovědní linioví manažeři. Personální útvar poskytuje nezbytnou radu a podpůrné služby umožňující manažerům dostát této odpovědnosti. 3. Hodnoty personální řízení se přinejmenším i měkké podoby řízení lidských zdrojů se shodují v pohledu na respektování jedince, vyváženost potřeb organizace a jednotlivce a rozvíjení lidí v zájmu dosažení maximální úrovně jejich schopností pro jejich vlastní uspokojení i pro snadnější plnění cílů organizace. 4. Personální řízení i řízení lidských zdrojů uznávají, že jednou z jejich nejdůležitějších funkcí je přizpůsobování lidí neustále se měnícím požadavkům organizace zaměstnávání správných lidí na správných místech a příprava a rozvíjení správných lidí pro práci na těchto místech.) 5. Personální řízení i řízení lidských zdrojů používají stejným způsobem metody výběru pracovníků, analýzy schopností, řízení pracovního výkonu, vzdělávání, rozvoje manažerů a řízení odměňování. 6. Personální řízení, stejně jako měkká podoba řízení lidských zdrojů, přikládá v systému pracovních vztahů značný význam procesům komunikace a participace. Rozdíly 1. Personální řízení, stejně jako měkká podoba řízení lidských zdrojů, přikládá v sytému pracovních vztahů značný význam procesům komunikace a participace. Řízení lidských zdrojů klade větší důraz na strategický soulad a strategickou integraci. 2. Řízení lidských zdrojů je založeno na manažersky a podnikatelsky orientované filozofii. 3. Řízení lidských zdrojů přikládá větší význam řízení kultury a dosahování oddanosti (vzájemnosti). 4. Řízení lidských zdrojů klade větší důraz na roli liniových manažerů jako realizátorů politiky lidských zdrojů. 5. Řízení lidských zdrojů je celostním přístupem orientovaným na všechny zájmy podniku zájmy členů organizace (pracovníků) jsou uznávány, ale podřízeny zájmům podnikání. 6. Od specialistů na lidské zdroje se očekává, že budou spíše partnery v podnikání než jen administrátory na úseku personálu. 7. Řízení lidských zdrojů považuje pracovníky za jmění, bohatství, aktiva, a nikoliv za nákladovou položku. Zdroj: Armstrong M., Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, Hlavní úkoly řízení lidských zdrojů Podle Brattona (1999) je personální oddělení zodpovědné za: 15 získávání lidí se znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a zkušenostmi odpovídající patřící pozici. Plánování, rozbor pracovních míst, nábor a výběr, návrh a administrace způsobu odměňování, hodnocení pracovníků a výhody, 15 BRATTON, John a Jeffrey GOLD. Human resource management: theory and practice. 2nd ed. Mahwah, NJ: Macmillian Business, c1999, xxiii, 408 p. ISBN

18 rozvoj pracovníků, prozkoumat požadavky na vzdělání, zda li odpovídají potřebám podniku, spravování dat zaměstnanců, administrace a sledování bezpečnosti práce, také zdraví a sociální politiky, vztahy mezi zaměstnanci. Hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je zajistit výkonnost podniku a jeho neustálé zlepšování. Je tedy bezprostředně zaměřeno na neustálé zlepšování využití a neustálý rozvoj pracovních schopností lidských zdrojů, ale zprostředkovaně rozhoduje i o zlepšování využití zbývajících zdrojů podniku. Podle méně obecné charakteristiky se hlavní úkoly řízení lidských zdrojů musí zaměřit na: Vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků v podniku tak, aby v každém okamžiku požadavkům každého pracovního místa v maximální míře odpovídaly pracovní schopnosti pracovníka zařazeného na toto pracovní místo. To znamená usilovat o zařazování správného člověka na správné místo. Optimální využívání pracovních sil v podniku, tj. především optimální využívání fondu pracovní doby a optimální využívání pracovních schopností (kvalifikace) pracovníků. Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů v podniku. Personální a sociální rozvoj pracovníků podniku, tedy rozvoj jejich pracovních schopností a sociálních vlastností, rozvoj jejich pracovní kariéry, směřující k vnitřnímu uspokojení z vykonávané práce. 16 J. Koubek ve své knize zmínil, že první tři úkoly nelze uspokojivě plnit bez náležité péče o personální a sociální rozvoj zaměstnance. Tudíž dobře motivovaný zaměstnanec je ochoten plnit stanovené cíle podniku. 16 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 1. vydání. Praha: Management press, ISBN

19 Jak M. Armstrong ve své knize (2007, s. 220) popsal, k motivaci lze dojít dvěma způsoby. V prvním případě zaměstnanci motivují sebe sami tím, že hledají, nalézají a vykonávají práci, která uspokojuje jejich potřeby, nebo je jim práce přidělena. Ve druhém případě mohou být lidé motivováni managementem prostřednictvím takových metod, jako je odměňování, povyšování, pochvala atd. Vnitřní motivace faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se určitým způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří odpovědnost, autonomie, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, zajímavá a podnětná práce a příležitosti k postupu v hierarchii pracovních funkcí. Vnější motivace to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji odměny, jako např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty, jako např. disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika. 17 Uvedené úkoly závisí především na všech vedoucích pracovnících, byť mají pod sebou jen jednoho zaměstnance, už tehdy musí vykonávat řadu personálních činností. Manažeři malých a středních firem vnímají vedení pracovníků jako jeden z nejobtížnějších úkolů. Manažer se musí orientovat na zájem o pracovníky, jakmile projevuje malé zaujetí o záležitosti podřízených, zapříčiní zvýšenou pracovní neschopnost a fluktuaci. 2.2 Organizační struktura Organizační struktura je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace. (Aldag, Stearns, 1987) F. Bělohlávek ve své knize popisuje co, organizační struktura umožňuje: 18 efektivní činnost organizace a využití zdrojů, sledování aktivit organizace, přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a skupinám členů, 17 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 1. vydání. Praha: Management press, ISBN BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠŤAN a O. ŠULEŘ. Management. 1. vydání. Olomouc: Rubico, ISBN , s

20 koordinace činnosti různých složek organizace a různých oblastí činnosti, přizpůsobení změnám okolí, sociální uspokojení členů, kteří v organizaci pracují. Z organizační struktury vyplývá pracovní náplň jednotlivých útvarů a odtud je odvozen obsah činnosti jednotlivých pracovních míst. Graficky je organizační struktura znázorňována organizačními schématy. Činnost organizačních útvarů ve struktuře je popsána organizačním řádem, náplň pracovních míst pak v popisech práce. Organizační struktura může být štíhlá to znamená, že mezi vedoucími pracovníky a řadovými pracovníky je mnoho úrovní. Opak štíhlé organizační struktury je široká organizační struktura, kdy se naopak zmenšuje počet úrovní mezi pracovníky. Dále organizační struktura funkcionální, divizionální a maticová. 2.3 Pracovní místo M. Armstrong (2007, s. 277) definuje pracovní místo jako soubor příbuzných úkolů, které vykonává určitá osoba a naplňuje tím účel pracovního místa. Lze je považovat za určitou jednotku struktury organizace, která se nemění, ať už je na tomto pracovním místě kdokoliv. Pracovní místo v tomto smyslu je pevná entita. 19 Pracovní místo je pozice ve formální organizační struktuře jasně určená účelem, úkoly, činnostmi, organizačními vztahy, komunikačními vazbami, pravomocemi, odpovědnostmi, kvalifikačními předpoklady a využívanými zdroji. 20 Vytvářením pracovních míst se chápe definování konkrétních pracovních úkolů a jejich spojováním se vytváří pracovní místo. Nejenže analýza vymezuje, zaznamenává, uchovává a následně vyhodnocuje informace, ale zároveň identifikuje osobnostní požadavky potřebné k výkonu práce na konkrétním pracovním místě. Vytvářením popisu pracovních 19 Entita - podstata dané věci, jsoucnost 20 Management mania. Managementmania.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/pracovni-misto 20

21 míst včetně kvalifikačních požadavků je tak poskytován celkový obraz o pracovním místě, a to jak zaměstnavateli, tak potencionálním pracovníkům. 21 Analýza pracovního místa poskytuje podle Koubka obraz o pracovním místě i o pracovníkovi. Analýza pracovních míst představuje proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává, a dalších souvislostech pracovních míst. (Koubek, 1995, s. 72) Výsledkem této analýzy je dokument, který se nazývá popis pracovního místa. Popis pracovního místa určuje místo v organizační struktuře, hlavní úkoly a povinnosti, které musí pracovník plnit. Popis je podkladem pro stanovení požadavků, které pracovní místo klade na pracovníka. Požadavky jsou zaznamenány ve specifikaci pracovního místa. Armstrong (2007, s ) ve své publikaci píše o tom, že v současné době jsou již popisy pracovních míst zastaralé a v praxi se využívá spíše analýza rolí. Popisy pracovních míst jsou podle jeho názoru neflexibilní a mají spíše povahu nařízení. Mají sklon být k tomu být preskriptivní. Role oproti pracovnímu místu neobsahuje úkoly a činnosti, které je potřeba vykonávat. Role se týká úlohy, kterou lidé hrají při své práci, klade se důraz na chování člověka. Zaměřujeme se na výsledky nebo schopnosti, které jsou potřebné k dosažení výsledků. J. Kleibl (2001, s. 211) podotýká, že česká firma orientovaná na místní trh nezná nebo nepovažuje za efektivní analyzovat práci, zpracovávat popisy práce a specifikovat požadavky pracovního místa na pracovníka. Majitel se spoléhá spíše na vlastní zkušenosti o obsahu práce nového místa, popřípadě na informace od svých bezprostředních nadřízených a samotných zaměstnanců, kteří nároky na pracovní místo znají. Je výjimkou, aby údaje z jakékoliv metody byly písemně zaznamenány a byly dále využívány. 2.4 Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace Kvalifikační profil se používá pro označení struktury a rozsahu kvalifikace pro konkrétní profesi, pracovní místo apod. Definuje jednotlivé požadované kvalifikace 21 PYNES, Joan. Human resources management for public and nonprofit organizations. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, c1997, s ISBN

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Josef Koubek, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-168-3 Obsah Předmluva ke 4. vydání

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MANAGEMENT FIREM NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE 360 stupňová zpětná vazba v hodnocení zaměstnanců TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více