ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: /14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: /15/OVDŽP Ing. Markéta Kor áková ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková ást: Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný podle 13 odst. 1 písm. c/ zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis v územním ízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení (dále jen "rozhodnutí o umíst ní stavby"), kterou dne podala spole nost VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., I O , Na Harf 337/3, Praha 9, kterou zastupuje Ing. Blanka Kudlíková, I O , Petržílkova 2263/20, Praha- Stod lky (dále jen "žadatel"), a na základ tohoto posouzení: Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky. 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu r o z h o d n u t í o u m í s t n í s t a v b y REVITALIZACE CENTRUM RADOTÍN - ETAPA A Praha 5 - Radotín, ul. Na Betonce (dále jen "stavba") na pozemcích parc.. 357/29 (ostatní plocha), parc.. 357/31 (ostatní plocha), parc.. 357/35 (ostatní plocha), parc.. 503/1 (ostatní plocha), parc.. 503/2 (zastav ná plocha a nádvo í), parc.. 503/3 (zahrada), parc (ostatní plocha), parc.. 516/1 (zahrada), parc.. 517/1 (zahrada), parc.. 517/2 (zastav ná plocha a nádvo í), parc.. 517/3 (ostatní plocha), parc.. 517/4 (zahrada), parc (ostatní plocha), parc /1 (ostatní plocha), parc /2 (ostatní plocha) v katastrálním území Radotín. Na výše uvedených pozemcích se umís uje stavba obytného souboru staveb: - bytový d m o dvou sekcích mezi ulicemi Na Betonce a Jaspisová (objekt VI, VII) Sídlo: Václava Balého 23, Praha-Radotín I : tel.: Bankovní spojení: /0800 fax: web:

2 . j /15/OVDŽP str. 2 - šest adových bytových dom podél ulice Na Betonce (objekt V) - komunika ní p ipojení z ulice Na Betonce ú elovou komunikací funk ní skupiny D1 se smíšeným provozem - obytná ulice - vodovodní p ípojka pro bytový d m (objekt VI, VII) z vodovodního adu v ulici Jaspisová - šest samostatných vodovodních p ípojek pro adové bytové domy (objekt V) z vodovodního adu v ulici Na Betonce - nové ady splaškové ( ad A ) a deš ové ( ad C ) kanalizace DN 300 v ú elové komunikaci napojené na stávající vedení v ulici Na Betonce - p ípojky splaškové a deš ové kanalizace bytového domu a odvodn ní zpevn ných ploch napojené na nové ady A a C - p ípojka splaškové kanalizace rodinného domu p na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín napojená na nový ad splaškové kanalizace ( ad A ) - vsakovací a reten ní za ízení pro bytový d m (objekt VI, VII) a vsakovací za ízení pro každý ze šesti adových bytových dom (objekt V); p epady vsakovacích za ízení budou zaúst ny do deš ové kanalizace - šest p ípojek splaškové kanalizace a šest p ípojek deš ové kanalizace pro adové bytové domy (objekt V) zaúst ných do stávajících ad oddílné kanalizace v ulici Na Betonce - plynovodní ad D 63 mm napojený na stávající vedení v ulici Na Betonce - šest samostatných plynových p ípojek pro adové domy (objekt V) z nového plynovodního adu podél ulice Na Betonce - teplovodní p ípojka pro bytový d m (objekt VI, VII) napojená na výstupu z Výtopny Radotín - p ipojení elektro pro bytový d m (objekt VI, VII) na novou p ípojkovou sk í SS201 zasmy kovanou na stávající kabelové vedení z trafostanice TS p ipojení elektro šesti adových dom sk ín mi SS201 (vždy jedna pro dvojici dom ) stávajícím kabelem z TS 209 zasmy kovaným do nové rozpojovací sk ín SR402 - zasmy kování stávajícího elektro kabelu (vedeného do p ípojkové sk ín stávajícího rodinného domu p. 729 na pozemku parc v k. ú. Radotín) do nové SR402 - ve ejné osv tlení - sí elektronické komunikace v etn p ípojek - požární hydrant DN 100 v ulici Na Betonce - op rné zdi - 12 kolmých parkovacích stání pro adové bytové domy p i východní hran ul. Na Betonce - provizorní p eložení vn jšího rozvodu domovní kanalizace rodinného domu p umíst ného na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín - zrušení ásti vodovodu vedeného p es ešený pozemek od místa napojení vodovodní p ípojky rodinného domu p na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín, a to bez náhrady - stavba parkovacího stání na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín jak je zakresleno v ov ené dokumentaci stavby, kterou obdrží žadatel a p íslušný obecní ú ad po nabytí právní moci rozhodnutí (situa ní výkres na podkladu katastrální mapy v m ítku 1:1000, koordina ní situace v m ítku 1:500, speciální situaci dopravního ešení v m ítku 1:500, výkresy pohled v m ítku 1:300). Stanovení podmínek pro umíst ní stavby: 1. Stavba bude umíst na v souladu s projektovou dokumentací pro územní ízení, která obsahuje výkres sou asného stavu území v m ítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku s celkovou ešenou plochou 9518 m 2, požadovaným umíst ním stavby, s vyzna ením vazeb a vliv na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, koordina ní situaci v m ítku 1:500, speciální situa ní výkresy jednotlivých profesí v m ítku 1:500, výkresy p dorys v m ítku 1:350, výkresy ez a pohled v m ítku 1:300.

3 . j /15/OVDŽP str Dokon ený obytný soubor se šesti adovými bytovými domy - každý o jedné bytové jednotce (objekt V) a jedním bytovým domem o dvou sekcích (objekt VI, VII) s šedesáti devíti bytovými jednotkami bude dopravn p ipojen z ulice Na Betonce ú elovou komunikací funk ní skupiny D1 se smíšeným provozem - obytná ulice, ú elová plocha pro požární techniku bude napojena na ve ejnou komunika ní sí ulice Jaspisová a 12 parkovacích míst rodinných dom na ve ejnou komunika ní sí ulice Na Betonce. 3. Územím obytného souboru bude umožn n ve ejný pr chod z ulice Na Betonce do ulice Jaspisová. 4. Šest adových bytových dom (objekt V), každý o jedné bytové jednotce, bude mít t i nadzemní podlaží s rovnou st echou. Umíst ny budou podél ulice Na Betonce, s orientací východ západ. 5. Sekce VI bytového domu s orientací východ západ bude obsahovat jedno podzemní podlaží s hromadnou garáží a v nadzemní hmot rozd lené do dvou ástí, v jedné ásti t i a druhé p t obytných nadzemních podlaží (ve tvrtém nadzemním podlaží ustupujících) s dvaceti jednopodlažními byty, ty mi mezonetovými byty o dvou podlažích a ty mi mezonetovými byty o t ech podlažích. Zast ešena bude rovnou st echou. 6. Sekce VII bytového domu s orientací východ západ bude obsahovat jedno podzemní podlaží s hromadnou garáží a v jedné ásti ty i a druhé p t obytných nadzemních podlaží (ve tvrtém nadzemním podlaží ustupujících) s t iceti dv ma jednopodlažními byty a devíti mezonetovými byty o dvou podlažích. Zast ešena bude rovnou st echou. 7. Sekce VI a sekce VII bude v podzemním podlaží propojena kr kem obsahujícím sklepy jednotlivých byt. 8. Celková zastav ná plocha podle 2 odst. 7 stavebního zákona bude 2828 m Vodovod - šest adových bytových dom (objekt V) bude napojeno jednotliv šesti p ípojkami D 40 mm o délce cca 9,5 m ze stávajícího vodovodního adu PE 110 v ulici Na Betonce; vedení p ípojek bude vždy ukon eno ve vodom rných šachtách p ed jednotlivými domy - sekce VI i sekce VII bytového domu budou napojeny samostatnou p ípojkou D 63 mm na vodovodní ad DN 100 v ulici Jaspisová; p ípojka bude ukon ena ve vodom rné šacht - zrušení ásti vodovodu vedeného p es ešený pozemek od napojení vodovodní p ípojky rodinného domu p na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín 10. Splašková kanalizace - šest adových bytových dom (objekt V) bude napojeno jednotliv šesti p ípojkami z kameninového potrubí DN 200 mm o délce cca 18,5 m do stávajícího kanaliza ního adu DN 500 v ulici Na Betonce; vedení p ípojek bude vždy ukon eno v revizních šachtách p ed jednotlivými domy - bytový d m (objekt VI, VII) bude napojen kameninovou p ípojkou DN 200 na nov vybudovaný ad splaškové kanalizace A DN 300 vedený v ú elové komunikaci a napojený na stávající vedení v ulici Na Betonce - vn jší rozvod domovní kanalizace rodinného domu p na pozemku parc v k. ú. Radotín bude provizorn p eložen podél severního oplocení areálu - rodinný d m p na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín bude napojen kameninovou p ípojkou DN 200 o délce cca 10 m na nový ad splaškové kanalizace ( ad A ), vedení p ípojky bude ukon eno v revizní šacht na pozemku parc.. 516/1 11. Deš ová kanalizace - z ú elové komunikace a zpevn ných ploch budou deš ové vody odvád ny do nov vybudovaného adu deš ové kanalizace C DN 300 vedeného v ú elové komunikaci a napojeného na stávající vedení v ulici Na Betonce. - ze st ech adových bytových dom (objekt V) budou deš ové vody odvád ny do vsakovacího za ízení jednotlivých dom, každé o objemu 0,8 m 3 ; bezpe nostní p epady z t chto šesti vsakovacích za ízení budou zaúst ny do šesti p ípojek deš ové kanalizace DN 200 mm o délce cca 18,0 m zaúst ných do stávajícího adu deš ové kanalizace DN 400 v ulici Na Betonce; vedení p ípojek bude vždy ukon eno v revizních šachtách p ed jednotlivými domy

4 . j /15/OVDŽP str. 4 - deš ové vody bytového domu (objekt VI, VII) budou odvád ny do kombinovaného vsakovacího a reten ního za ízení o objemu 31 m 3 umíst ného mezi sekcemi VI a VII; odtud bezpe nostním p epadem se zaškrceným odtokem (5 l/s) do p ípojky deš ové kanalizace DN 200 mm napojené na nov vybudovaný ad deš ové kanalizace C DN 300 vedený v ú elové komunikaci a napojený na stávající vedení v ulici Na Betonce Realizací zám ru nesmí dojít ke zne išt ní podzemních a povrchových vod, ke zhoršení odtokových pom r v p edm tné lokalit. 12. Elektro silnoproud NN - p ipojení bytového domu (objekt VI, VII) bude provedeno p es novou p ípojkovou sk í SS201. Sk í bude osazena v op rné zdi u objektu VII. Sk í SS201 bude zasmy kovaná kabelem AYKY 3x185+95mm 2 na stávající kabelové vedení z trafostanice TS 4372; délka p eložky kabel NN je cca 5 m - p ipojení adových bytových dom (objekt V) sk ín mi SS201 (vždy jedna pro dvojici dom ) stávajícím kabelem z TS 209 zasmy kovaným p es p ípojkové sk ín adových dom do nové rozpojovací sk ín SR402 - do nové SR402 bude též zasmy kován stávající kabel vedený do p ípojkové sk ín stávajícího rodinného domu p. 729 na pozemku parc v k. ú. Radotín 13. Plynovod - výstavba nového STL plynovodního adu z polyetylénového potrubí o vn jším pr m ru D 63 mm napojeného na stávající ad DN 200 vedený v ulici Na Betonce; navržený STL plynovod bude veden p es zmín nou ulici a poté podél zástavby s adovými domy - jednotlivé adové domy objektu V budou napojeny na zmín ný STL plynovodní ad D 63 mm v ulici Na Betonce pomocí samostatných p ípojek; p ípojky budou realizovány z PE o vn jším pr m ru potrubí D 25 mm; p ípojka bude od místa napojení na ad p ivedena v zemi k objektu do uzavíratelné sk ín v nice na fasád, v níž bude umíst n hlavní uzáv r HUP plynového odb rného za ízení 14. Slaboproud (telefon) p ipojení bytového domu (objekt VI, VII) a šesti adových bytových dom (objekt V) bude provedeno p ípojkami telefonního kabelu operátora O2, které budou vycházet z p ípojného místa ve východním chodníku ul. Na Betonce; délka p ípojky bytového domu (objekt VI, VII) bude 105 m, délka p ípojek adových dom (objekt V) bude max. 40 m (nejvzdálen jší d m od napojovacího bodu). P ípojky každého objektu budou ukon eny ve vybudovaných p ípojkových sk íní ÚR. Kabely budou vedeny v chodníku a v nové ú elové komunikaci. 15. Ve ejné osv tlení VO nové ve ejné osv tlení bude napojeno ze stávajícího stožáru Dva nové stožáry budou umíst ny podél nové komunikace v chodníku, min. 0,5 m od hrany stožáru k hran obrubníku. Vzdálenost stožár je navržena max. 10 m, sloupy jsou umíst ny 5 m od strom. 16. Teplovod - bytový d m (objekt VI, VII) bude napojen na dodávku tepla novou samostatnou teplovodní p ípojkou napojenou na za ízení Pražské teplárenské a. s. v kolektoru na výstupu z Výtopny Radotín. Zdrojem tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody bytového domu bude tlakov nezávislá p edávací stanice tepla umíst ná v 1. PP sekce VI bezprost edn za obvodovou zdí a vstupem p ípojky do objektu. P ípojná hodnota je stanovena ve výši 690 kw, délka p ípojky bude 170 m. 17. Hydrant - v ulici na Betonce bude vysazen nadzemní požární hydrant DN 100; napojení bude provedeno na vodovodní ad DN 400 pomocí nov vysazeného T-kusu a p es podzemní šoup ; p ívodní potrubí bude z litiny DN Komunika ní p ipojení obytného souboru je navrženo k ižovatkou p ipojenou na východní hranu ulice Na Betonce, od které bude vedena ú elová komunikace s ve ejným provozem koncipovaná jako komunikace funk ní skupiny D1 - se smíšeným provozem obytná ulice. Tato komunikace v délce cca 31 m, se ší kou pojížd ného pásu 6,0 m bude zaúst na na rampu do vjezdu podzemní hromadné garáže situované v podnoži navrhovaného bytového domu (objekt VI, VII). Po dokon ení výstavby umožní tato komunikace dopravní p ipojení stávajících vjezd na pozemky parc a 516/1 v k. ú. Radotín. Nov navrhované komunikace v rozsahu od napojení na ul. Na Betonce po za átek rampy do garáží bude zat íd na jako místní komunikace a bude p evedena do vlastnictví M stské ásti

5 . j /15/OVDŽP str. 5 Praha 16. Kolmá parkovací stání a chodník podél nich budou ú elovou komunikací s ve ejným p ístupem (chodník) resp. s omezeným p ístupem ve ejnosti (parkovací stání). P ipojení pozemní komunikace na pozemku parc /1 v k. ú. Radotín i p ipojení nemovitosti 12 parkovacími stáními na pozemku parc.. 517/4 v k. ú. Radotín je povoleno rozhodnutím odboru dopravy j /14/OVDŽP/Ml ze dne Pro p ípadné mimo ádné pot eby vjezdu hasi ských vozidel do vnitrobloku navrhovaného souboru bytových dom se bude využívat slepý úsek ul. Jaspisová p ipojený na ul. Prvomájová, na který je p ipojena komunika ní ú elová plocha s možností pojezdu. 20. Na nové ve ejn p ístupné ú elové komunikaci ve funk ní skupin D1 obytná zóna bude možno parkovat pouze na vyhrazených místech, což vyplývá z funk ní t ídy navržené komunikace. 21. Z nové ve ejn p ístupné ú elové komunikace je navržen vjezd do spole ných garáží. Vjezd a výjezd z hromadných garáží bude obousm rný. 22. Doprava v klidu, ve smyslu vyhlášky. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, bude zajišt na pro adové domy (objekt V) p i východní hran ul. Na Betonce 12 kolmými stáními v parkovacím zálivu a pro bytový d m (objekt VI, VII) v hromadné podzemní garáži se 72 stáními, z toho 4 stání spl ují požadavky na stání vozidel p epravujících osoby t žce pohybov postižené. 23. Parkovací stání pro obchod v rodinném dom p bude p emíst no ze sou asné polohy p ed stávající garážové stání zasahující áste n na pozemek parc /1. K žádosti o stavební povolení p edloží stavebník právo provést stavbu na cizím pozemku. 24. Parametry komunikací, odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily budou navrženy dle platných SN , SN a SN Podlahy podzemních garáží musí být opat eny izolací proti p sobení ropných látek a nesmí být odvodn ny do kanalizace. V prostorách garáží nebudou provád ny innosti, které by mohli zp sobit kontaminaci podzemních vod závadnými látkami. 26. Nov budovaný chodník podél ulice Na Betonce bude v ší i cca 2,4 m, a to v etn obrubníku. Zbylá ást ší e cca 1,3 m nebude mít statut chodníku a bude fyzicky ochrán na proti p ípadnému parkování vozidel nebo manipula nímu otá ení. 27. Pojížd ný chodník a kolmá parkovací stání podél ulice Na Betonce budou od pr jezdného jízdního pruhu odd lena sklopeným obrubníkem. 28. Bude zajišt n pojezdový p ístup k trafostanici TS Projektová dokumentace pro stavební povolení bude mimo jiné obsahovat: - t i akustické studie dle stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy pod j. HSHMP 31134/2014 Z.HK/PE a. j. HSHMP 2919/2015 Z.HK/PE vyhodnocující hluk ze všech fází stavební innosti, z provozu všech stacionárních zdroj hluku, vliv dopravní zát že a sousedního pr myslového areálu, hluk z provozu trafostanice 4372 na nejbližší chrán ný prostor; v závislosti na t chto vlivech bude posouzena zvuková nepr zvu nost stavebních konstrukcí a výplní okenních konstrukcí - návrh p esného po tu sb rných nádob na sm sný odpad (pop. i na t íd ný odpad), jejich velikost, vývoz a umíst ní (mimo uli ní prostor) v souladu s vyhláškou. 5/2007 Sb. - návrh nízkoemisních plynových spalovacích za ízení 3. a vyšší emisní t ídy NO x dle tab.. 14 normy SN EN 297, specifikovaný typ, výrobce a umíst ní spalovacích za ízení v objektu - stavební, technické a materiálové ešení parkovacího stání k adovým dom m s chodníkovým p ejezdem na parkovací záliv z hlediska zajišt ní bezpe nosti chodc - návrh místní úpravy dopravního zna ení - projektovou dokumentaci budovaných ad a p ípojek na technickou infrastrukturu v etn prostorového uspo ádání stávajících inženýrských sítí a nov navrhovaných - ešení úpravy vjezdu do obytné zóny - ešení odvodn ní parkovacích zpevn ných ploch adových bytových dom na pozemku stavby 30. Op rné zídky - podél objektu VII bude ve vzdálenosti cca 4 m od SV st ny tohoto objektu op rná zídka výšky max. 2,48 m nad úrovní nižšího terénu a od SZ ela objektu ve vzdálenosti cca 2 m

6 . j /15/OVDŽP str. 6 op rná zídka výšky max. 1,98 m nad úrovní nižšího terénu; horní hrany zídek budou na kót max. 206,38 m n. m. Bpv - na SZ zídku bude podél JZ st ny severní ásti objektu VII navazovat zídka v p dorysném tvaru k ivky s vrcholem oblouku ve vzdálenosti cca 15,15 m od st ny, výška zídky bude prom nná podle sklonu p ilehlé zpevn né plochy rampy od ul. Jaspisová, horní hrana zídky bude na kót max. 206,08 m n. m. Bpv - podél JZ st ny jižní ásti objektu VI bude ve vzdálenosti cca 6 m realizována op rná zídka výšky max. 2,68 m nad úrovní nižšího terénu; horní hrana zídky bude na kót max. 206,38 m n. m. Bpv - podél JZ st ny severní ásti objektu VI bude ve vzdálenosti max. 9,1 m realizována op rná zídka výšky max. 2,68 m nad úrovní nižšího terénu, horní hrana zídky bude na kót max. 206,38 m n. m. Bpv.; na tuto zídku navazuje podél SZ ela objektu VI ve vzdálenosti cca 2 m zídka výšky max. 2,68 m nad úrovní nižšího terénu; horní hrana zídky bude na kót max. 206,38 m n. m. Bpv - jižní ela objekt VI a VII budou spojena op rnými zídkami se vsazeným venkovním schodišt m mezi zídky, výška obou zídek bude max. 2,48 m nad úrovní nižšího terénu, horní hrana zídky bude na kót max. 206,38 m n. m. Bpv 31. Na pozemku stavby (6398 m 2 ) bude dosažen koeficient zelen min. 0, Stavba bude opat ena stavební úpravou pro nevidomé a slabozraké osoby dle vyhlášky. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. V projektu ke stavebnímu ízení budou up esn ny detaily a stavební úpravy dle doporu ených technických standard. 33. Je nutno splnit podmínky správc inženýrských sítí z hlediska ochrany t chto sítí a správce komunikace z hlediska ochrany komunikace. 34. Stavba musí být koordinována s vydáním rozhodnutí o odstran ní staveb na pozemcích stavby. 35. Stavba bude realizována v jedné etap. Trasa staveništní dopravy bude v rámci stavebního ízení projednána s M Praha 16 a s odd lením dopravy ÚM Prahy 16. Ú astníci ízení, na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., Na Harf 337/3, Praha 9 Od vodn ní: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby. Stavební ú ad oznámil zahájení územního ízení známým ú astník m ízení a dot eným orgán m. Sou asn na ídil ústní jednání spojené s ohledáním na míst na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Popis stavby: Soubor šesti adových bytových dom a bytového domu o dvou sekcích v etn p íjezdové komunikace a inženýrských sítí, mezi ulicemi Na Betonce a Jaspisová. Projektant: dokumentace stavby byla vypracována oprávn nou osobou Ing. Petr Kniha, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, KAIT Dle vyjád ení Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prost edí ze dne pod spis. zn. S- MHMP /2014/1/OZP/VI není k uvedenému ú elu vyžadován souhlas orgánu ochrany k odn tí p dy ze ZPF, nebo ten není stavbou dot en. K návrhu byly doloženy následující doklady: - výpisy z katastru nemovitostí - snímek katastrální mapy - seznam dot ených pozemk

7 . j /15/OVDŽP str. 7 - plná moc ud lená spole ností VCES PROPERTY DEVELOPMENT a. s., se sídlem Na Harf 337/3, Praha 9, spole nosti DELTAPLAN spol. s r. o., se sídlem Jankovcova 53, Praha 7 dne plná moc ud lená spole ností DELTAPLAN spol. s r. o., se sídlem Jankovcova 53, Praha 7, Ing. Blance Kudlíkové, nar , Petržílkova 2263, Praha 5 dne souhlas M Praha 16 s umíst ním stavby na pozemcích parc.. 357/29, 357/31, 357/35, 503/1, 503/2, 503/3 504, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 2613, 2614/1, 2614/ ze dne a ze dne Inženýrskogeologický a hydrogeologický pr zkum z prosince 2014, Mgr. Martin Schreiber, K+K Pr zkum, s. r. o., Novákových 6, Praha 8 - Akustická studie pro dokumentaci Centrum Radotín, Etapa A, Praha 16,. 233-SHV-14, Akustika Praha s.r.o., Ing. Václav Volejník, kv ten Dopravn inženýrské podklady, Atelier PROMIKA s.r.o., duben 2014 (Ing. Jaroslav Míka) - Odborný posudek stanovení radonového indexu pozemku z prosince 2014, Ing. Klára Jend ej íková, K+K Pr zkum, s. r. o., Novákových 6, Praha 8 - Dendrologický pr zkum akce Radotín Centrum, Ing. Maxim Turba zahradní architektura, kv ten Vyhodnocení vliv na ve ejné zdraví, ATEM Ateliér ekologických model, s.r.o., Mgr. Robert Polák, erven Pr zkum kontaminace parc /1, 517/1 a 517/4, k. ú. Radotín, Vodní zdroje a.s., Viktor Tren ev, íjen 2012 Stanoviska dot ených orgán : MHMP OŽP,. j. S-MHMP /2014/1/OZP/VI MHMP OŽP,. j. S-MHMP /2014/OZP/VI/EIA/2532P-1/Žá MHMP SUP,. j. S-MHMP /2014/SUP ze dne MHMP OPP,. j. S-MHMP /2014 ze dne MHMP BKR,. j. S-MHMP /2014/BKR ze dne MHMP ODA,. j. MHMP /2014/ODA-O4/Jv ze dne ÚM Praha 16 OVDŽP, odd. životního prost edí,. j /14/OVDŽP/Sj, ze dne ÚM Praha 16 OVDŽP, odd. vodoprávní,. j /14/OVDŽP/Jj ze dne ÚM Praha 16 OVDŽP, odd. dopravy,. j /14/OVDŽP/Mj ze dne a dodatek pod. j a/15/OVDŽP/Mj ze dne a rozhodnutí o p ipojení stavby ze dne j /14/OVDŽP/Ml HS hl. m. Prahy,. j. HSHMP 31134/2014 ze dne a. j. HSHMP 2919/2015 Z.HK/PE ze dne HZS hl. m. Prahy,. j. HSAA-777-3/2014 ze dne a. j. HSAA-640-2/2015 ze dne R Státní energetická inspekce,. j Ju/2014 ze dne Povodí Vltavy, s. p.,. j / ze dne Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu,. j /3.41/28/14/15.7 ze dne Vyjád ení správc inženýrských sítí: - Pražská vodohospodá ská spole nost, a. s., zn. 2568/14/2/02 ze dne Pražské vodovody a kanalizace, a. s., zn. PVK 51129/OTP /14 ze dne Pražská plynárenská Distribuce, a. s., zn. 3753/Žá/OSDS/14 ze dne vyjád ení k dokumentaci - Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - Technické podmínky p ipojení k distribu ní soustav ze dne PRE distribuce, a. s., zn ze dne a zn ze dne Pražská teplárenská, a. s., zn. DAM/2648/2014 ze dne

8 . j /15/OVDŽP str. 8 - Eltodo-Citelum s. r. o., EC0400/3141/14 ze dne Kolektory Praha a. s., 1435/014/10/14 ze dne O2 Czech Republic, a. s.,. j /14 ze dne ; vyjád ení ZA ke stavb od specialisty pro ochranu sít E. B e ky Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, ÚP Ministerstvo vnitra R správa kabel, bez. j. ze dne eské Radiokomunikace, a. s., zn. UPTS/OS/109016/2014 ze dne D - Telematika, a.s. + SŽDC, s. o., bez. j. ze dne TSK 7100 odd lení provozu telematických systém ze dne Dopravní podnik hl. m. Prahy jednotka Dopravní cesta Metro, bez. j. ze dne Dopravní podnik hl. m. Prahy jednotka Dopravní cesta Tramvaje,. j. 1346/14 ze dne T-Mobile Czech Republic, a. s., zn. E3558/14 ze dne iline, s. r. o., bez. j., ze dne TVNet, s. r. o., bez. j. ze dne Miracle Network spol. s. r. o., MN/7827/14/MIZ ze dne Další vyjád ení: NIPI R, o. p. s., zn ze dne vyjád ení M stské ásti Praha 16 k projektové dokumentaci. j /2014 ze dne Policie eské republiky,. j. KRPA / J DŽ ze dne souhlas vlastníka s p eložením kanaliza ní p ípojky pro rodinný d m p umíst ný na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín prohlášení stavebníka ke z ízení v cného b emene na plochu parkování p e nívající do pozemku parc /1, a to ve prosp ch Ji iny Bendové smlouva o spolupráci mezi stavebníkem a Ji inou Bendovou ze dne smlouva o budoucí kupní smlouv mezi stavebníkem a M stskou ástí Praha 16 ze dne Oznámení o zahájení ízení: Stavební ú ad oznámil zahájení územního ízení známým ú astník m ízení, dot eným orgán m a ve ejnosti opat ením. j /14/OVDŽP/Mh ze dne K projednání žádosti sou asn na ídil ústní jednání na den Ú astníci ízení byli upozorn ni, že své námitky mohou uplatnit nejpozd ji p i ústním jednání, k pozd ji podaným námitkám nebude p ihlédnuto. Ú astníci ízení: Okruh ú astník ízení byl ur en dle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Podle 85 odst. 1 stavebního zákona je ú astníkem územního ízení o umíst ní stavby: a) žadatel: VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., I O , Na Harf 337/3, Praha 9 b) obec, na jejímž území má být požadovaný zám r uskute n n: Hlavní m sto Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního m sta Prahy, Vyšehradská 2055/57, Praha 2 Podle 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále ú astníky územního ízení: a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné v cné právo k tomuto pozemku nebo stavb : M stská ást Praha 16, Ji ina Bendová b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m nebo stavbám na nich, m že být územním rozhodnutím p ímo dot eno (tito ú astníci se podle ustanovení 87 odst. 3 a 92 odst. 3 stavebního zákona v oznámení o zahájení ízení a rozhodnutí doru ovaných ve ejnou vyhláškou identifikují ozna ením pozemk a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dot ených vlivem zám ru):

9 . j /15/OVDŽP str. 9 Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., len koncernu Pražská plynárenská, a.s., PREdistribuce, a.s., ELTODO- CITELUM, s.r.o., O2 Czech Republic a.s., Ministerstvo vnitra, Odbor provozu informa ních technologií a komunikací, Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, TVNET s.r.o., D - Telematika a.s., parc.. 516/1, 516/2, 514, 515, 513/1, 513/2, 505, 506, 507, 508, 510/1, 510/2, 502, 500, 499/1, 499/2, 501/1, 522/3, 522/2, 518, 520/1, 357/26, 357/27, 357/28 c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní p edpis zákon. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zn ní pozd jších p edpis : M stská ást Praha 16 zákon. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis : stavebnímu ú adu nebyla oznámena ú ast podle tohoto zákona Oznámení o zahájení ízení bylo doru eno ú astník m ízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona a dot eným orgán m jednotliv, ostatním ú astník m ízení ve ejnou vyhláškou zve ejn nou na ú ední desce Ú adu M Praha 16 v dob od do Oznámení o zahájení ízení bylo rovn ž zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. O pr b hu ústního jednání byl sepsán protokol, který je sou ástí spisu. P i ústním jednání navrhovatelé a zpracovatelé dokumentace od vodnili návrh a využití jednotlivých objekt, vysv tlili stávající stav území. Námitky ú astníka ízení (majitele rodinného domu p a pozemk parc.. 516/1 a 516/2 v k. ú. Radotín) byly vzneseny: dne námitky týkající se úpravy vzdálenosti terasy novostavby od hranice nyní namítajícím ú astníkem pronajaté ásti pozemku parc na cm dne nahlížení do spisu a námitky týkající se - umožn ní bezproblémového výjezdu z povolených parkovacích stání a garáže u rodinného domu. p na pozemcích parc.. 516/1 a 516/2 v k. ú. Radotín, v etn úpravy zelen v okolí t chto vjezd - p eložení ásti vn jšího domovního tlakového kanaliza ního potrubí jako provizorního ešení a zapracování nové gravita ní p ípojky napojené do nového splaškového kanaliza ního adu budovaného v rámci stavby - ov ení manipulace vozu komunálního odpadu dne námitky týkající se projednání nové kanaliza ní p ípojky v tomto územním ízení dne námitky týkající se zp sobu doru ení oznámení zahájení územního ízení K námitce týkající se zp sobu doru ení oznámení zahájení územního ízení stavební ú ad uvádí, že namítající majitel pozemk parc.. 516/1 a 516/2 v k. ú. Radotín a rodinného domu p. 1628, a koliv mu oznámení o zahájení územního ízení nebylo doru eno do vlastních rukou, ale pouze vyv šením na ú ední desce ÚM Prahy 16, dle vlastního vyjád ení o zahájení ízení v d l. Od podával námitky, které byly se stavebníkem a v koordinaci se stavebním ú adem ešeny. Všem námitkám majitele rodinného domu p bylo vyhov no. Soulad stavby s ve ejnými zájmy: Vztah k územnímu plánu: Dle Územního plánu sídelního útvaru hlavního m sta Prahy, schváleného usnesením ZHMP.10/05 ze dne a vyhlášky. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné ásti územního plánu hl. m. Prahy, v úplném zn ní, v souladu se zm nou Z. 1000/00 ÚPn HMP, se ešené území v katastrálním území Radotín nachází v polyfunk ním území SV-D všeobecn smíšené se stanoveným kódem míry využití; území sloužící pro umíst ní polyfunk ních staveb nebo kombinaci monofunk ních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, ve ejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nep esáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Stav funk ního zastoupení hrubých podlahových ploch na rozvojové ploše SV-D po realizaci zám ru je vy íslen v pr vodní zpráv

10 . j /15/OVDŽP str. 10 v kapitole A.3. písm. e). Stavby pro bydlení budou po realizaci zám ru zastoupeny 28 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Umíst ní stavby je v souladu se schválenou územn plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavk m na využívání území. Pozemek zám ru neleží v záplavovém území ve smyslu zákona. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní. Zám r neleží v žádné kategorii zátopových území dle platného územního plánu hl. m. Prahy. Dle územního plánu se pozemky nachází v zastav ném území centra m stské ásti Praha 16 na mírn svažitém území v blízkosti soutoku Radotínského potoka s Berounkou. Pro území je stanovena podrobn jší regulace D, stanovující maximální míru využití území. Návrh obytného souboru respektuje tuto regulaci a je v souladu s tímto zám rem. V dokumentaci je doložen výpo et hrubých podlažních ploch. Plocha zám ru pro bilanci hrubých podlažních ploch navrhovaného obytného souboru (9518 m 2 ) je tvo ena krom pozemku stavby (6426 m 2 ), na kterém bude soubor realizován, také ástí dalších pozemk ve sv ené správ M stské ásti Praha 16 (výkres p íloha 02 pr vodní zprávy). Jedná se o nezastavitelné plochy komunikace ul. Na Betonce a nám stí Osvoboditel, kapacita hrubých podlažních ploch t chto pozemk bude podle dohody žadatele s M stskou ástí erpána navrhovaným zám rem obytného souboru. Umíst ní obytného souboru staveb spl uje funk ní využití území i stanovenou míru využití území. Obytný soubor základn len ný na t i paralelní do hloubky bloku za sebou azené hmoty obsahuje bytové jednotky kombinující r zné typologie a standard z hlediska užitné plochy. V principu jde o kombinované použití sekcí chodbového typu a sekcí jednotek na principu adového domu p ístupných z terénu nebo pavla e. Provozní koncept celého souboru je založen na jediné p í né páte ní komunikaci, z níž jsou bezprost edn p ístupné jednotlivé sekce a všechna jejich podlaží. Díky tomuto ešení bylo možné minimalizovat pohyb automobilové dopravy v rámci bloku na nejnutn jší rozsah umož ující p íjezd do áste n zapušt ného podlaží sloužící výhradn pro parkování a umíst ní páte ních rozvod technických sítí. Tímto se zárove ve zna né mí e uplat ují nezpevn né povrchy, které ur ují charakter reziden ního souboru. Jednotlivé sekce vymezují klidové vnit ní prostory bloku, které díky otev eným el m nebudou p sobit stísn ným dojmem. Orientace hlavních podélných fasád ke sv tovým stranám p edur uje základní princip strukturování dispozice, technická a komunika ní jádra jsou umíst na vždy ve st ední ásti, obytné ásti byt a p ípadná zahrada i terasa vždy na východ nebo západ. adové sekce p ístupné z rostlého, vyvýšeného terénu i p ístupové pavla e vždy na nejnižším podlaží jsou dvou nebo trojpatrové. Plošný standard obytných jednotek se pohybuje v rozsahu od 1+KK do 4+KK. Zele je zde ešena jednak na rostlém terénu, dále na konstrukci - a to jednak na st ešních zahradách a dále áste nou výsadbou popínavých rostlin na fasádách. Výsadba strom se st ední korunou je ešena alejí ve zpevn né ploše. Hodnotné vzrostlé d eviny budou, pokud možno, zachovány. Jedná se o stávající javor mlé ný a o ešák královský p i jižní hranici ešeného území. Plocha pro bilanci zelen zám ru je totožná s pozemkem stavby, kde je navrhovaná zele realizovatelná, zbylá ást plochy zám ru je tvo ena komunikací ul. Na Betonce a nám stí Osvoboditel, kde není navrhována nová stavba, a tím pádem ani plochy zelen. V dokumentaci je doložen výpo et koeficientu zelen KZ. V dokumentaci je doložen výpo et procentního zastoupení hrubých podlahových ploch všech funkcí nacházejících se na rozvojové ploše, z n hož je patrné, že žádná z funkcí nep esáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Pozemek navrhované stavby se nachází mimo ochranné pásmo Pražské památkové rezervace (PPR), mimo území se zákazem výškových staveb, na území plánované stavby nejsou vztaženy žádné stavební uzáv ry ani ochranná pásma z hlediska dopravy. Umíst ním výše uvedené stavby v rámci zastavitelného území Radotína nem že být snížen i zm n n krajinný ráz ani estetická kvalita prost edí v dané lokalit. Rozm rov pom rové (propor ní) charakteristiky návrhu nevybo ují z m ítka okolní zástavby. P edložený zám r nepodléhá zjiš ovacímu ízení dle zákona.100/2001 Sb., v platném zn ní. Dne bylo pod. j /14/OVDŽP/Mh vydáno odborem výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM Prahy 16 sd lení, že stavební zám r vybudování obytné lokality v území je v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy. Stavební zám r byl dne a projednán ve stavební komisi Rady M Praha 16. Stavební komise nemá námitky k p edložené dokumentaci s p ipomínkami týkajícími se ešení fasád a vjezd na pozemky parc a 516/1. Úpravy fasád budou

11 . j /15/OVDŽP str. 11 ešeny v projektové dokumentaci pro stavební ízení, ešení stávajících vjezd na pozemky parc a 516/1 bylo zapracováno do dokumentace. Umíst ní stavby vyhovuje obecným technickým požadavk m na výstavbu podle ustanovení vyhlášky. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním m st Praze, ve zn ní pozd jších p edpis, (zejména l. 4 umis ování staveb, l. 8 vzájemné odstupy staveb, l. 9, 10, l. 13 vliv staveb na životní prost edí). Dne Rada hlavního m sta Prahy schválila na ízení. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním m st Praze (pražské stavební p edpisy). Toto na ízení nabylo ú innosti dne a nahradilo dosavadní vyhlášku. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním m st Praze (vyhláška OTPP). Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne j. 830/2015 pozastavilo ú innost výše uvedeného na ízení. 11/2014 s výjimkou odst. 1 Pražských stavebních p edpis : Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována p ede dnem nabytí ú innosti tohoto na ízení a p edložena stavebnímu ú adu ve lh t do dvou let od nabytí ú innosti tohoto na ízení, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy. Jelikož dokumentace byla zpracována p ede dnem ú innosti Pražských stavebních p edpis, posuzuje se podle vyhlášky OTPP. - Stavba odpovídá požadavk m na zachování pohody bydlení a zdravého životního prost edí a neobt žuje nad p ípustnou míru okolí. - Vzájemné odstupy staveb spl ují požadavky urbanistické, architektonické, životního prost edí, hygienické ochrany, požární ochrany, bezpe nosti, požadavky na denní osv tlení a oslun ní a na zachování pohody bydlení; vzájemné odstupy protilehlých st n s okny obytných místností budou ve vzdálenosti v tší, než je výška vyšší z protilehlých st n; vzdálenost okraje vozovky bude nejmén 3 m od pr elí budovy s okny obytných místností. - Doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby v rámci hl. m. Prahy, její sou ástí jsou i návšt vnická stání v odpovídajícím po tu. - Sou ástí dokumentace není ešení odstran ní stávajících objekt a sítí na pozemcích stavby. K projektu odstran ní sítí a staveb budou dodány smlouvy (resp. souhlasy) s vlastníky. - Sou ástí stavby není ešení oplocení areálu. Návrh stavby byl posouzen dle vyhlášky. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, se záv rem, že k p edložené dokumentaci nejsou p ipomínky a v dokumentaci pro stavební povolení budou stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky odpovídat vyhlášce. 398/2009 Sb., v etn její p ílohy a SN (vyjád ení NIPI bezbariérové prost edí, o. p. s. ze dne , zn ). Požadavky a p ipomínky dot ených orgán byly zapracovány do dokumentace stavby. Záv r: Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis ve výroku uvedených. Upozorn ní: Žadatel uzav e s M Praha 16 smlouvu o záboru pozemku parc v k. ú. Radotín z d vodu výstavby nových ad a p ípojek v komunikaci Na Betonce. Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis, vyhotoví je správní orgán na náklady ú astníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné.

12 . j /15/OVDŽP str. 12 Stavební ú ad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doru í žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opat ený doložkou právní moci spolu s ov enou grafickou p ílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opat ený doložkou právní moci doru í také místn p íslušnému obecnímu ú adu, pokud není stavebním ú adem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu ú adu p íslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umíst ní stavby platí po dobu trvání stavby i za ízení, nedošlo-li z povahy v ci k jejich konzumaci. Pou ení ú astník : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního m sta Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Ing. Lenka Böhmová vedoucí odboru Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: Razítko, podpis : Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn Vyv šeno dne: Sejmuto dne: Poplatek: Správní poplatek podle zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 K, položky 17 odst. 1 písm. b) ve výši 5000 K, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 K, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši K, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 K, celkem K byl zaplacen Obdrží: Územní ízení: a) ú astníci ízení (podle 85 odst. 1, 2a) stavebního zákona) doru ení do vlastních rukou: Ing. Blanka Kudlíková, Bellušova.p. 1857, Praha 515

13 . j /15/OVDŽP str. 13 Hl. m. Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2 Nové M sto M stská ást Praha 16, Václava Balého.p. 23/3, Praha 16-Radotín, Praha 512 Ji ina Bendová, Na betonce.p. 1628/6a, Praha 16-Radotín, Praha 512 b) ú astníci ízení (podle 85 odst. 2 b, c) stavebního zákona) doru ení ve ejnou vyhláškou: Vyv šením písemnosti po dobu 15 dn na ú ední desce ÚM Prahy 16, Václava Balého 23, Praha 5 - Radotín. Do grafických p íloh dokumentace pro územní ízení lze nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM Prahy 16, Václava Balého 23, Praha 5 - Radotín. dot ené orgány: HS hl. m. Prahy, pobo ka Praha-západ, IDDS: zpqai2i sídlo: Štefánikova.p. 17, Praha 5 HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j sídlo: Sokolská.p. 62, Praha 2 Magistrát hl. m. Prahy - SUP, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - OPP, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - ODA, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - BKR, IDDS: 48ia97h sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - OZP, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - MZO, správce toku, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 ÚM Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého 23/3, Praha 5- Radotín ÚM Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí, Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín ÚM Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní ú ad, Václava Balého 23, Praha 5-Radotín R-SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 sídlo: Legerova.p. 1825/49, Praha 2-Nové M sto Oblastní inspektorát práce pro hl.m.prahu, IDDS: dqiefdg sídlo: Kladenská.p. 103/105, Praha 6 ostatní: VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., a.s., IDDS: fzmgu5n sídlo: Na Harf.p. 337/3, Praha 9 NIPI R o.s., Nám stí Republiky.p. 3, Praha 1

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více