ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: /14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: /15/OVDŽP Ing. Markéta Kor áková ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková ást: Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný podle 13 odst. 1 písm. c/ zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis v územním ízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení (dále jen "rozhodnutí o umíst ní stavby"), kterou dne podala spole nost VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., I O , Na Harf 337/3, Praha 9, kterou zastupuje Ing. Blanka Kudlíková, I O , Petržílkova 2263/20, Praha- Stod lky (dále jen "žadatel"), a na základ tohoto posouzení: Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky. 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu r o z h o d n u t í o u m í s t n í s t a v b y REVITALIZACE CENTRUM RADOTÍN - ETAPA A Praha 5 - Radotín, ul. Na Betonce (dále jen "stavba") na pozemcích parc.. 357/29 (ostatní plocha), parc.. 357/31 (ostatní plocha), parc.. 357/35 (ostatní plocha), parc.. 503/1 (ostatní plocha), parc.. 503/2 (zastav ná plocha a nádvo í), parc.. 503/3 (zahrada), parc (ostatní plocha), parc.. 516/1 (zahrada), parc.. 517/1 (zahrada), parc.. 517/2 (zastav ná plocha a nádvo í), parc.. 517/3 (ostatní plocha), parc.. 517/4 (zahrada), parc (ostatní plocha), parc /1 (ostatní plocha), parc /2 (ostatní plocha) v katastrálním území Radotín. Na výše uvedených pozemcích se umís uje stavba obytného souboru staveb: - bytový d m o dvou sekcích mezi ulicemi Na Betonce a Jaspisová (objekt VI, VII) Sídlo: Václava Balého 23, Praha-Radotín I : tel.: Bankovní spojení: /0800 fax: web:

2 . j /15/OVDŽP str. 2 - šest adových bytových dom podél ulice Na Betonce (objekt V) - komunika ní p ipojení z ulice Na Betonce ú elovou komunikací funk ní skupiny D1 se smíšeným provozem - obytná ulice - vodovodní p ípojka pro bytový d m (objekt VI, VII) z vodovodního adu v ulici Jaspisová - šest samostatných vodovodních p ípojek pro adové bytové domy (objekt V) z vodovodního adu v ulici Na Betonce - nové ady splaškové ( ad A ) a deš ové ( ad C ) kanalizace DN 300 v ú elové komunikaci napojené na stávající vedení v ulici Na Betonce - p ípojky splaškové a deš ové kanalizace bytového domu a odvodn ní zpevn ných ploch napojené na nové ady A a C - p ípojka splaškové kanalizace rodinného domu p na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín napojená na nový ad splaškové kanalizace ( ad A ) - vsakovací a reten ní za ízení pro bytový d m (objekt VI, VII) a vsakovací za ízení pro každý ze šesti adových bytových dom (objekt V); p epady vsakovacích za ízení budou zaúst ny do deš ové kanalizace - šest p ípojek splaškové kanalizace a šest p ípojek deš ové kanalizace pro adové bytové domy (objekt V) zaúst ných do stávajících ad oddílné kanalizace v ulici Na Betonce - plynovodní ad D 63 mm napojený na stávající vedení v ulici Na Betonce - šest samostatných plynových p ípojek pro adové domy (objekt V) z nového plynovodního adu podél ulice Na Betonce - teplovodní p ípojka pro bytový d m (objekt VI, VII) napojená na výstupu z Výtopny Radotín - p ipojení elektro pro bytový d m (objekt VI, VII) na novou p ípojkovou sk í SS201 zasmy kovanou na stávající kabelové vedení z trafostanice TS p ipojení elektro šesti adových dom sk ín mi SS201 (vždy jedna pro dvojici dom ) stávajícím kabelem z TS 209 zasmy kovaným do nové rozpojovací sk ín SR402 - zasmy kování stávajícího elektro kabelu (vedeného do p ípojkové sk ín stávajícího rodinného domu p. 729 na pozemku parc v k. ú. Radotín) do nové SR402 - ve ejné osv tlení - sí elektronické komunikace v etn p ípojek - požární hydrant DN 100 v ulici Na Betonce - op rné zdi - 12 kolmých parkovacích stání pro adové bytové domy p i východní hran ul. Na Betonce - provizorní p eložení vn jšího rozvodu domovní kanalizace rodinného domu p umíst ného na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín - zrušení ásti vodovodu vedeného p es ešený pozemek od místa napojení vodovodní p ípojky rodinného domu p na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín, a to bez náhrady - stavba parkovacího stání na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín jak je zakresleno v ov ené dokumentaci stavby, kterou obdrží žadatel a p íslušný obecní ú ad po nabytí právní moci rozhodnutí (situa ní výkres na podkladu katastrální mapy v m ítku 1:1000, koordina ní situace v m ítku 1:500, speciální situaci dopravního ešení v m ítku 1:500, výkresy pohled v m ítku 1:300). Stanovení podmínek pro umíst ní stavby: 1. Stavba bude umíst na v souladu s projektovou dokumentací pro územní ízení, která obsahuje výkres sou asného stavu území v m ítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku s celkovou ešenou plochou 9518 m 2, požadovaným umíst ním stavby, s vyzna ením vazeb a vliv na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, koordina ní situaci v m ítku 1:500, speciální situa ní výkresy jednotlivých profesí v m ítku 1:500, výkresy p dorys v m ítku 1:350, výkresy ez a pohled v m ítku 1:300.

3 . j /15/OVDŽP str Dokon ený obytný soubor se šesti adovými bytovými domy - každý o jedné bytové jednotce (objekt V) a jedním bytovým domem o dvou sekcích (objekt VI, VII) s šedesáti devíti bytovými jednotkami bude dopravn p ipojen z ulice Na Betonce ú elovou komunikací funk ní skupiny D1 se smíšeným provozem - obytná ulice, ú elová plocha pro požární techniku bude napojena na ve ejnou komunika ní sí ulice Jaspisová a 12 parkovacích míst rodinných dom na ve ejnou komunika ní sí ulice Na Betonce. 3. Územím obytného souboru bude umožn n ve ejný pr chod z ulice Na Betonce do ulice Jaspisová. 4. Šest adových bytových dom (objekt V), každý o jedné bytové jednotce, bude mít t i nadzemní podlaží s rovnou st echou. Umíst ny budou podél ulice Na Betonce, s orientací východ západ. 5. Sekce VI bytového domu s orientací východ západ bude obsahovat jedno podzemní podlaží s hromadnou garáží a v nadzemní hmot rozd lené do dvou ástí, v jedné ásti t i a druhé p t obytných nadzemních podlaží (ve tvrtém nadzemním podlaží ustupujících) s dvaceti jednopodlažními byty, ty mi mezonetovými byty o dvou podlažích a ty mi mezonetovými byty o t ech podlažích. Zast ešena bude rovnou st echou. 6. Sekce VII bytového domu s orientací východ západ bude obsahovat jedno podzemní podlaží s hromadnou garáží a v jedné ásti ty i a druhé p t obytných nadzemních podlaží (ve tvrtém nadzemním podlaží ustupujících) s t iceti dv ma jednopodlažními byty a devíti mezonetovými byty o dvou podlažích. Zast ešena bude rovnou st echou. 7. Sekce VI a sekce VII bude v podzemním podlaží propojena kr kem obsahujícím sklepy jednotlivých byt. 8. Celková zastav ná plocha podle 2 odst. 7 stavebního zákona bude 2828 m Vodovod - šest adových bytových dom (objekt V) bude napojeno jednotliv šesti p ípojkami D 40 mm o délce cca 9,5 m ze stávajícího vodovodního adu PE 110 v ulici Na Betonce; vedení p ípojek bude vždy ukon eno ve vodom rných šachtách p ed jednotlivými domy - sekce VI i sekce VII bytového domu budou napojeny samostatnou p ípojkou D 63 mm na vodovodní ad DN 100 v ulici Jaspisová; p ípojka bude ukon ena ve vodom rné šacht - zrušení ásti vodovodu vedeného p es ešený pozemek od napojení vodovodní p ípojky rodinného domu p na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín 10. Splašková kanalizace - šest adových bytových dom (objekt V) bude napojeno jednotliv šesti p ípojkami z kameninového potrubí DN 200 mm o délce cca 18,5 m do stávajícího kanaliza ního adu DN 500 v ulici Na Betonce; vedení p ípojek bude vždy ukon eno v revizních šachtách p ed jednotlivými domy - bytový d m (objekt VI, VII) bude napojen kameninovou p ípojkou DN 200 na nov vybudovaný ad splaškové kanalizace A DN 300 vedený v ú elové komunikaci a napojený na stávající vedení v ulici Na Betonce - vn jší rozvod domovní kanalizace rodinného domu p na pozemku parc v k. ú. Radotín bude provizorn p eložen podél severního oplocení areálu - rodinný d m p na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín bude napojen kameninovou p ípojkou DN 200 o délce cca 10 m na nový ad splaškové kanalizace ( ad A ), vedení p ípojky bude ukon eno v revizní šacht na pozemku parc.. 516/1 11. Deš ová kanalizace - z ú elové komunikace a zpevn ných ploch budou deš ové vody odvád ny do nov vybudovaného adu deš ové kanalizace C DN 300 vedeného v ú elové komunikaci a napojeného na stávající vedení v ulici Na Betonce. - ze st ech adových bytových dom (objekt V) budou deš ové vody odvád ny do vsakovacího za ízení jednotlivých dom, každé o objemu 0,8 m 3 ; bezpe nostní p epady z t chto šesti vsakovacích za ízení budou zaúst ny do šesti p ípojek deš ové kanalizace DN 200 mm o délce cca 18,0 m zaúst ných do stávajícího adu deš ové kanalizace DN 400 v ulici Na Betonce; vedení p ípojek bude vždy ukon eno v revizních šachtách p ed jednotlivými domy

4 . j /15/OVDŽP str. 4 - deš ové vody bytového domu (objekt VI, VII) budou odvád ny do kombinovaného vsakovacího a reten ního za ízení o objemu 31 m 3 umíst ného mezi sekcemi VI a VII; odtud bezpe nostním p epadem se zaškrceným odtokem (5 l/s) do p ípojky deš ové kanalizace DN 200 mm napojené na nov vybudovaný ad deš ové kanalizace C DN 300 vedený v ú elové komunikaci a napojený na stávající vedení v ulici Na Betonce Realizací zám ru nesmí dojít ke zne išt ní podzemních a povrchových vod, ke zhoršení odtokových pom r v p edm tné lokalit. 12. Elektro silnoproud NN - p ipojení bytového domu (objekt VI, VII) bude provedeno p es novou p ípojkovou sk í SS201. Sk í bude osazena v op rné zdi u objektu VII. Sk í SS201 bude zasmy kovaná kabelem AYKY 3x185+95mm 2 na stávající kabelové vedení z trafostanice TS 4372; délka p eložky kabel NN je cca 5 m - p ipojení adových bytových dom (objekt V) sk ín mi SS201 (vždy jedna pro dvojici dom ) stávajícím kabelem z TS 209 zasmy kovaným p es p ípojkové sk ín adových dom do nové rozpojovací sk ín SR402 - do nové SR402 bude též zasmy kován stávající kabel vedený do p ípojkové sk ín stávajícího rodinného domu p. 729 na pozemku parc v k. ú. Radotín 13. Plynovod - výstavba nového STL plynovodního adu z polyetylénového potrubí o vn jším pr m ru D 63 mm napojeného na stávající ad DN 200 vedený v ulici Na Betonce; navržený STL plynovod bude veden p es zmín nou ulici a poté podél zástavby s adovými domy - jednotlivé adové domy objektu V budou napojeny na zmín ný STL plynovodní ad D 63 mm v ulici Na Betonce pomocí samostatných p ípojek; p ípojky budou realizovány z PE o vn jším pr m ru potrubí D 25 mm; p ípojka bude od místa napojení na ad p ivedena v zemi k objektu do uzavíratelné sk ín v nice na fasád, v níž bude umíst n hlavní uzáv r HUP plynového odb rného za ízení 14. Slaboproud (telefon) p ipojení bytového domu (objekt VI, VII) a šesti adových bytových dom (objekt V) bude provedeno p ípojkami telefonního kabelu operátora O2, které budou vycházet z p ípojného místa ve východním chodníku ul. Na Betonce; délka p ípojky bytového domu (objekt VI, VII) bude 105 m, délka p ípojek adových dom (objekt V) bude max. 40 m (nejvzdálen jší d m od napojovacího bodu). P ípojky každého objektu budou ukon eny ve vybudovaných p ípojkových sk íní ÚR. Kabely budou vedeny v chodníku a v nové ú elové komunikaci. 15. Ve ejné osv tlení VO nové ve ejné osv tlení bude napojeno ze stávajícího stožáru Dva nové stožáry budou umíst ny podél nové komunikace v chodníku, min. 0,5 m od hrany stožáru k hran obrubníku. Vzdálenost stožár je navržena max. 10 m, sloupy jsou umíst ny 5 m od strom. 16. Teplovod - bytový d m (objekt VI, VII) bude napojen na dodávku tepla novou samostatnou teplovodní p ípojkou napojenou na za ízení Pražské teplárenské a. s. v kolektoru na výstupu z Výtopny Radotín. Zdrojem tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody bytového domu bude tlakov nezávislá p edávací stanice tepla umíst ná v 1. PP sekce VI bezprost edn za obvodovou zdí a vstupem p ípojky do objektu. P ípojná hodnota je stanovena ve výši 690 kw, délka p ípojky bude 170 m. 17. Hydrant - v ulici na Betonce bude vysazen nadzemní požární hydrant DN 100; napojení bude provedeno na vodovodní ad DN 400 pomocí nov vysazeného T-kusu a p es podzemní šoup ; p ívodní potrubí bude z litiny DN Komunika ní p ipojení obytného souboru je navrženo k ižovatkou p ipojenou na východní hranu ulice Na Betonce, od které bude vedena ú elová komunikace s ve ejným provozem koncipovaná jako komunikace funk ní skupiny D1 - se smíšeným provozem obytná ulice. Tato komunikace v délce cca 31 m, se ší kou pojížd ného pásu 6,0 m bude zaúst na na rampu do vjezdu podzemní hromadné garáže situované v podnoži navrhovaného bytového domu (objekt VI, VII). Po dokon ení výstavby umožní tato komunikace dopravní p ipojení stávajících vjezd na pozemky parc a 516/1 v k. ú. Radotín. Nov navrhované komunikace v rozsahu od napojení na ul. Na Betonce po za átek rampy do garáží bude zat íd na jako místní komunikace a bude p evedena do vlastnictví M stské ásti

5 . j /15/OVDŽP str. 5 Praha 16. Kolmá parkovací stání a chodník podél nich budou ú elovou komunikací s ve ejným p ístupem (chodník) resp. s omezeným p ístupem ve ejnosti (parkovací stání). P ipojení pozemní komunikace na pozemku parc /1 v k. ú. Radotín i p ipojení nemovitosti 12 parkovacími stáními na pozemku parc.. 517/4 v k. ú. Radotín je povoleno rozhodnutím odboru dopravy j /14/OVDŽP/Ml ze dne Pro p ípadné mimo ádné pot eby vjezdu hasi ských vozidel do vnitrobloku navrhovaného souboru bytových dom se bude využívat slepý úsek ul. Jaspisová p ipojený na ul. Prvomájová, na který je p ipojena komunika ní ú elová plocha s možností pojezdu. 20. Na nové ve ejn p ístupné ú elové komunikaci ve funk ní skupin D1 obytná zóna bude možno parkovat pouze na vyhrazených místech, což vyplývá z funk ní t ídy navržené komunikace. 21. Z nové ve ejn p ístupné ú elové komunikace je navržen vjezd do spole ných garáží. Vjezd a výjezd z hromadných garáží bude obousm rný. 22. Doprava v klidu, ve smyslu vyhlášky. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, bude zajišt na pro adové domy (objekt V) p i východní hran ul. Na Betonce 12 kolmými stáními v parkovacím zálivu a pro bytový d m (objekt VI, VII) v hromadné podzemní garáži se 72 stáními, z toho 4 stání spl ují požadavky na stání vozidel p epravujících osoby t žce pohybov postižené. 23. Parkovací stání pro obchod v rodinném dom p bude p emíst no ze sou asné polohy p ed stávající garážové stání zasahující áste n na pozemek parc /1. K žádosti o stavební povolení p edloží stavebník právo provést stavbu na cizím pozemku. 24. Parametry komunikací, odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily budou navrženy dle platných SN , SN a SN Podlahy podzemních garáží musí být opat eny izolací proti p sobení ropných látek a nesmí být odvodn ny do kanalizace. V prostorách garáží nebudou provád ny innosti, které by mohli zp sobit kontaminaci podzemních vod závadnými látkami. 26. Nov budovaný chodník podél ulice Na Betonce bude v ší i cca 2,4 m, a to v etn obrubníku. Zbylá ást ší e cca 1,3 m nebude mít statut chodníku a bude fyzicky ochrán na proti p ípadnému parkování vozidel nebo manipula nímu otá ení. 27. Pojížd ný chodník a kolmá parkovací stání podél ulice Na Betonce budou od pr jezdného jízdního pruhu odd lena sklopeným obrubníkem. 28. Bude zajišt n pojezdový p ístup k trafostanici TS Projektová dokumentace pro stavební povolení bude mimo jiné obsahovat: - t i akustické studie dle stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy pod j. HSHMP 31134/2014 Z.HK/PE a. j. HSHMP 2919/2015 Z.HK/PE vyhodnocující hluk ze všech fází stavební innosti, z provozu všech stacionárních zdroj hluku, vliv dopravní zát že a sousedního pr myslového areálu, hluk z provozu trafostanice 4372 na nejbližší chrán ný prostor; v závislosti na t chto vlivech bude posouzena zvuková nepr zvu nost stavebních konstrukcí a výplní okenních konstrukcí - návrh p esného po tu sb rných nádob na sm sný odpad (pop. i na t íd ný odpad), jejich velikost, vývoz a umíst ní (mimo uli ní prostor) v souladu s vyhláškou. 5/2007 Sb. - návrh nízkoemisních plynových spalovacích za ízení 3. a vyšší emisní t ídy NO x dle tab.. 14 normy SN EN 297, specifikovaný typ, výrobce a umíst ní spalovacích za ízení v objektu - stavební, technické a materiálové ešení parkovacího stání k adovým dom m s chodníkovým p ejezdem na parkovací záliv z hlediska zajišt ní bezpe nosti chodc - návrh místní úpravy dopravního zna ení - projektovou dokumentaci budovaných ad a p ípojek na technickou infrastrukturu v etn prostorového uspo ádání stávajících inženýrských sítí a nov navrhovaných - ešení úpravy vjezdu do obytné zóny - ešení odvodn ní parkovacích zpevn ných ploch adových bytových dom na pozemku stavby 30. Op rné zídky - podél objektu VII bude ve vzdálenosti cca 4 m od SV st ny tohoto objektu op rná zídka výšky max. 2,48 m nad úrovní nižšího terénu a od SZ ela objektu ve vzdálenosti cca 2 m

6 . j /15/OVDŽP str. 6 op rná zídka výšky max. 1,98 m nad úrovní nižšího terénu; horní hrany zídek budou na kót max. 206,38 m n. m. Bpv - na SZ zídku bude podél JZ st ny severní ásti objektu VII navazovat zídka v p dorysném tvaru k ivky s vrcholem oblouku ve vzdálenosti cca 15,15 m od st ny, výška zídky bude prom nná podle sklonu p ilehlé zpevn né plochy rampy od ul. Jaspisová, horní hrana zídky bude na kót max. 206,08 m n. m. Bpv - podél JZ st ny jižní ásti objektu VI bude ve vzdálenosti cca 6 m realizována op rná zídka výšky max. 2,68 m nad úrovní nižšího terénu; horní hrana zídky bude na kót max. 206,38 m n. m. Bpv - podél JZ st ny severní ásti objektu VI bude ve vzdálenosti max. 9,1 m realizována op rná zídka výšky max. 2,68 m nad úrovní nižšího terénu, horní hrana zídky bude na kót max. 206,38 m n. m. Bpv.; na tuto zídku navazuje podél SZ ela objektu VI ve vzdálenosti cca 2 m zídka výšky max. 2,68 m nad úrovní nižšího terénu; horní hrana zídky bude na kót max. 206,38 m n. m. Bpv - jižní ela objekt VI a VII budou spojena op rnými zídkami se vsazeným venkovním schodišt m mezi zídky, výška obou zídek bude max. 2,48 m nad úrovní nižšího terénu, horní hrana zídky bude na kót max. 206,38 m n. m. Bpv 31. Na pozemku stavby (6398 m 2 ) bude dosažen koeficient zelen min. 0, Stavba bude opat ena stavební úpravou pro nevidomé a slabozraké osoby dle vyhlášky. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. V projektu ke stavebnímu ízení budou up esn ny detaily a stavební úpravy dle doporu ených technických standard. 33. Je nutno splnit podmínky správc inženýrských sítí z hlediska ochrany t chto sítí a správce komunikace z hlediska ochrany komunikace. 34. Stavba musí být koordinována s vydáním rozhodnutí o odstran ní staveb na pozemcích stavby. 35. Stavba bude realizována v jedné etap. Trasa staveništní dopravy bude v rámci stavebního ízení projednána s M Praha 16 a s odd lením dopravy ÚM Prahy 16. Ú astníci ízení, na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., Na Harf 337/3, Praha 9 Od vodn ní: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby. Stavební ú ad oznámil zahájení územního ízení známým ú astník m ízení a dot eným orgán m. Sou asn na ídil ústní jednání spojené s ohledáním na míst na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Popis stavby: Soubor šesti adových bytových dom a bytového domu o dvou sekcích v etn p íjezdové komunikace a inženýrských sítí, mezi ulicemi Na Betonce a Jaspisová. Projektant: dokumentace stavby byla vypracována oprávn nou osobou Ing. Petr Kniha, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, KAIT Dle vyjád ení Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prost edí ze dne pod spis. zn. S- MHMP /2014/1/OZP/VI není k uvedenému ú elu vyžadován souhlas orgánu ochrany k odn tí p dy ze ZPF, nebo ten není stavbou dot en. K návrhu byly doloženy následující doklady: - výpisy z katastru nemovitostí - snímek katastrální mapy - seznam dot ených pozemk

7 . j /15/OVDŽP str. 7 - plná moc ud lená spole ností VCES PROPERTY DEVELOPMENT a. s., se sídlem Na Harf 337/3, Praha 9, spole nosti DELTAPLAN spol. s r. o., se sídlem Jankovcova 53, Praha 7 dne plná moc ud lená spole ností DELTAPLAN spol. s r. o., se sídlem Jankovcova 53, Praha 7, Ing. Blance Kudlíkové, nar , Petržílkova 2263, Praha 5 dne souhlas M Praha 16 s umíst ním stavby na pozemcích parc.. 357/29, 357/31, 357/35, 503/1, 503/2, 503/3 504, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 2613, 2614/1, 2614/ ze dne a ze dne Inženýrskogeologický a hydrogeologický pr zkum z prosince 2014, Mgr. Martin Schreiber, K+K Pr zkum, s. r. o., Novákových 6, Praha 8 - Akustická studie pro dokumentaci Centrum Radotín, Etapa A, Praha 16,. 233-SHV-14, Akustika Praha s.r.o., Ing. Václav Volejník, kv ten Dopravn inženýrské podklady, Atelier PROMIKA s.r.o., duben 2014 (Ing. Jaroslav Míka) - Odborný posudek stanovení radonového indexu pozemku z prosince 2014, Ing. Klára Jend ej íková, K+K Pr zkum, s. r. o., Novákových 6, Praha 8 - Dendrologický pr zkum akce Radotín Centrum, Ing. Maxim Turba zahradní architektura, kv ten Vyhodnocení vliv na ve ejné zdraví, ATEM Ateliér ekologických model, s.r.o., Mgr. Robert Polák, erven Pr zkum kontaminace parc /1, 517/1 a 517/4, k. ú. Radotín, Vodní zdroje a.s., Viktor Tren ev, íjen 2012 Stanoviska dot ených orgán : MHMP OŽP,. j. S-MHMP /2014/1/OZP/VI MHMP OŽP,. j. S-MHMP /2014/OZP/VI/EIA/2532P-1/Žá MHMP SUP,. j. S-MHMP /2014/SUP ze dne MHMP OPP,. j. S-MHMP /2014 ze dne MHMP BKR,. j. S-MHMP /2014/BKR ze dne MHMP ODA,. j. MHMP /2014/ODA-O4/Jv ze dne ÚM Praha 16 OVDŽP, odd. životního prost edí,. j /14/OVDŽP/Sj, ze dne ÚM Praha 16 OVDŽP, odd. vodoprávní,. j /14/OVDŽP/Jj ze dne ÚM Praha 16 OVDŽP, odd. dopravy,. j /14/OVDŽP/Mj ze dne a dodatek pod. j a/15/OVDŽP/Mj ze dne a rozhodnutí o p ipojení stavby ze dne j /14/OVDŽP/Ml HS hl. m. Prahy,. j. HSHMP 31134/2014 ze dne a. j. HSHMP 2919/2015 Z.HK/PE ze dne HZS hl. m. Prahy,. j. HSAA-777-3/2014 ze dne a. j. HSAA-640-2/2015 ze dne R Státní energetická inspekce,. j Ju/2014 ze dne Povodí Vltavy, s. p.,. j / ze dne Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu,. j /3.41/28/14/15.7 ze dne Vyjád ení správc inženýrských sítí: - Pražská vodohospodá ská spole nost, a. s., zn. 2568/14/2/02 ze dne Pražské vodovody a kanalizace, a. s., zn. PVK 51129/OTP /14 ze dne Pražská plynárenská Distribuce, a. s., zn. 3753/Žá/OSDS/14 ze dne vyjád ení k dokumentaci - Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - Technické podmínky p ipojení k distribu ní soustav ze dne PRE distribuce, a. s., zn ze dne a zn ze dne Pražská teplárenská, a. s., zn. DAM/2648/2014 ze dne

8 . j /15/OVDŽP str. 8 - Eltodo-Citelum s. r. o., EC0400/3141/14 ze dne Kolektory Praha a. s., 1435/014/10/14 ze dne O2 Czech Republic, a. s.,. j /14 ze dne ; vyjád ení ZA ke stavb od specialisty pro ochranu sít E. B e ky Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, ÚP Ministerstvo vnitra R správa kabel, bez. j. ze dne eské Radiokomunikace, a. s., zn. UPTS/OS/109016/2014 ze dne D - Telematika, a.s. + SŽDC, s. o., bez. j. ze dne TSK 7100 odd lení provozu telematických systém ze dne Dopravní podnik hl. m. Prahy jednotka Dopravní cesta Metro, bez. j. ze dne Dopravní podnik hl. m. Prahy jednotka Dopravní cesta Tramvaje,. j. 1346/14 ze dne T-Mobile Czech Republic, a. s., zn. E3558/14 ze dne iline, s. r. o., bez. j., ze dne TVNet, s. r. o., bez. j. ze dne Miracle Network spol. s. r. o., MN/7827/14/MIZ ze dne Další vyjád ení: NIPI R, o. p. s., zn ze dne vyjád ení M stské ásti Praha 16 k projektové dokumentaci. j /2014 ze dne Policie eské republiky,. j. KRPA / J DŽ ze dne souhlas vlastníka s p eložením kanaliza ní p ípojky pro rodinný d m p umíst ný na pozemku parc.. 516/2 v k. ú. Radotín prohlášení stavebníka ke z ízení v cného b emene na plochu parkování p e nívající do pozemku parc /1, a to ve prosp ch Ji iny Bendové smlouva o spolupráci mezi stavebníkem a Ji inou Bendovou ze dne smlouva o budoucí kupní smlouv mezi stavebníkem a M stskou ástí Praha 16 ze dne Oznámení o zahájení ízení: Stavební ú ad oznámil zahájení územního ízení známým ú astník m ízení, dot eným orgán m a ve ejnosti opat ením. j /14/OVDŽP/Mh ze dne K projednání žádosti sou asn na ídil ústní jednání na den Ú astníci ízení byli upozorn ni, že své námitky mohou uplatnit nejpozd ji p i ústním jednání, k pozd ji podaným námitkám nebude p ihlédnuto. Ú astníci ízení: Okruh ú astník ízení byl ur en dle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Podle 85 odst. 1 stavebního zákona je ú astníkem územního ízení o umíst ní stavby: a) žadatel: VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., I O , Na Harf 337/3, Praha 9 b) obec, na jejímž území má být požadovaný zám r uskute n n: Hlavní m sto Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního m sta Prahy, Vyšehradská 2055/57, Praha 2 Podle 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále ú astníky územního ízení: a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné v cné právo k tomuto pozemku nebo stavb : M stská ást Praha 16, Ji ina Bendová b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m nebo stavbám na nich, m že být územním rozhodnutím p ímo dot eno (tito ú astníci se podle ustanovení 87 odst. 3 a 92 odst. 3 stavebního zákona v oznámení o zahájení ízení a rozhodnutí doru ovaných ve ejnou vyhláškou identifikují ozna ením pozemk a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dot ených vlivem zám ru):

9 . j /15/OVDŽP str. 9 Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., len koncernu Pražská plynárenská, a.s., PREdistribuce, a.s., ELTODO- CITELUM, s.r.o., O2 Czech Republic a.s., Ministerstvo vnitra, Odbor provozu informa ních technologií a komunikací, Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, TVNET s.r.o., D - Telematika a.s., parc.. 516/1, 516/2, 514, 515, 513/1, 513/2, 505, 506, 507, 508, 510/1, 510/2, 502, 500, 499/1, 499/2, 501/1, 522/3, 522/2, 518, 520/1, 357/26, 357/27, 357/28 c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní p edpis zákon. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zn ní pozd jších p edpis : M stská ást Praha 16 zákon. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis : stavebnímu ú adu nebyla oznámena ú ast podle tohoto zákona Oznámení o zahájení ízení bylo doru eno ú astník m ízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona a dot eným orgán m jednotliv, ostatním ú astník m ízení ve ejnou vyhláškou zve ejn nou na ú ední desce Ú adu M Praha 16 v dob od do Oznámení o zahájení ízení bylo rovn ž zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. O pr b hu ústního jednání byl sepsán protokol, který je sou ástí spisu. P i ústním jednání navrhovatelé a zpracovatelé dokumentace od vodnili návrh a využití jednotlivých objekt, vysv tlili stávající stav území. Námitky ú astníka ízení (majitele rodinného domu p a pozemk parc.. 516/1 a 516/2 v k. ú. Radotín) byly vzneseny: dne námitky týkající se úpravy vzdálenosti terasy novostavby od hranice nyní namítajícím ú astníkem pronajaté ásti pozemku parc na cm dne nahlížení do spisu a námitky týkající se - umožn ní bezproblémového výjezdu z povolených parkovacích stání a garáže u rodinného domu. p na pozemcích parc.. 516/1 a 516/2 v k. ú. Radotín, v etn úpravy zelen v okolí t chto vjezd - p eložení ásti vn jšího domovního tlakového kanaliza ního potrubí jako provizorního ešení a zapracování nové gravita ní p ípojky napojené do nového splaškového kanaliza ního adu budovaného v rámci stavby - ov ení manipulace vozu komunálního odpadu dne námitky týkající se projednání nové kanaliza ní p ípojky v tomto územním ízení dne námitky týkající se zp sobu doru ení oznámení zahájení územního ízení K námitce týkající se zp sobu doru ení oznámení zahájení územního ízení stavební ú ad uvádí, že namítající majitel pozemk parc.. 516/1 a 516/2 v k. ú. Radotín a rodinného domu p. 1628, a koliv mu oznámení o zahájení územního ízení nebylo doru eno do vlastních rukou, ale pouze vyv šením na ú ední desce ÚM Prahy 16, dle vlastního vyjád ení o zahájení ízení v d l. Od podával námitky, které byly se stavebníkem a v koordinaci se stavebním ú adem ešeny. Všem námitkám majitele rodinného domu p bylo vyhov no. Soulad stavby s ve ejnými zájmy: Vztah k územnímu plánu: Dle Územního plánu sídelního útvaru hlavního m sta Prahy, schváleného usnesením ZHMP.10/05 ze dne a vyhlášky. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné ásti územního plánu hl. m. Prahy, v úplném zn ní, v souladu se zm nou Z. 1000/00 ÚPn HMP, se ešené území v katastrálním území Radotín nachází v polyfunk ním území SV-D všeobecn smíšené se stanoveným kódem míry využití; území sloužící pro umíst ní polyfunk ních staveb nebo kombinaci monofunk ních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, ve ejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nep esáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Stav funk ního zastoupení hrubých podlahových ploch na rozvojové ploše SV-D po realizaci zám ru je vy íslen v pr vodní zpráv

10 . j /15/OVDŽP str. 10 v kapitole A.3. písm. e). Stavby pro bydlení budou po realizaci zám ru zastoupeny 28 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Umíst ní stavby je v souladu se schválenou územn plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavk m na využívání území. Pozemek zám ru neleží v záplavovém území ve smyslu zákona. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní. Zám r neleží v žádné kategorii zátopových území dle platného územního plánu hl. m. Prahy. Dle územního plánu se pozemky nachází v zastav ném území centra m stské ásti Praha 16 na mírn svažitém území v blízkosti soutoku Radotínského potoka s Berounkou. Pro území je stanovena podrobn jší regulace D, stanovující maximální míru využití území. Návrh obytného souboru respektuje tuto regulaci a je v souladu s tímto zám rem. V dokumentaci je doložen výpo et hrubých podlažních ploch. Plocha zám ru pro bilanci hrubých podlažních ploch navrhovaného obytného souboru (9518 m 2 ) je tvo ena krom pozemku stavby (6426 m 2 ), na kterém bude soubor realizován, také ástí dalších pozemk ve sv ené správ M stské ásti Praha 16 (výkres p íloha 02 pr vodní zprávy). Jedná se o nezastavitelné plochy komunikace ul. Na Betonce a nám stí Osvoboditel, kapacita hrubých podlažních ploch t chto pozemk bude podle dohody žadatele s M stskou ástí erpána navrhovaným zám rem obytného souboru. Umíst ní obytného souboru staveb spl uje funk ní využití území i stanovenou míru využití území. Obytný soubor základn len ný na t i paralelní do hloubky bloku za sebou azené hmoty obsahuje bytové jednotky kombinující r zné typologie a standard z hlediska užitné plochy. V principu jde o kombinované použití sekcí chodbového typu a sekcí jednotek na principu adového domu p ístupných z terénu nebo pavla e. Provozní koncept celého souboru je založen na jediné p í né páte ní komunikaci, z níž jsou bezprost edn p ístupné jednotlivé sekce a všechna jejich podlaží. Díky tomuto ešení bylo možné minimalizovat pohyb automobilové dopravy v rámci bloku na nejnutn jší rozsah umož ující p íjezd do áste n zapušt ného podlaží sloužící výhradn pro parkování a umíst ní páte ních rozvod technických sítí. Tímto se zárove ve zna né mí e uplat ují nezpevn né povrchy, které ur ují charakter reziden ního souboru. Jednotlivé sekce vymezují klidové vnit ní prostory bloku, které díky otev eným el m nebudou p sobit stísn ným dojmem. Orientace hlavních podélných fasád ke sv tovým stranám p edur uje základní princip strukturování dispozice, technická a komunika ní jádra jsou umíst na vždy ve st ední ásti, obytné ásti byt a p ípadná zahrada i terasa vždy na východ nebo západ. adové sekce p ístupné z rostlého, vyvýšeného terénu i p ístupové pavla e vždy na nejnižším podlaží jsou dvou nebo trojpatrové. Plošný standard obytných jednotek se pohybuje v rozsahu od 1+KK do 4+KK. Zele je zde ešena jednak na rostlém terénu, dále na konstrukci - a to jednak na st ešních zahradách a dále áste nou výsadbou popínavých rostlin na fasádách. Výsadba strom se st ední korunou je ešena alejí ve zpevn né ploše. Hodnotné vzrostlé d eviny budou, pokud možno, zachovány. Jedná se o stávající javor mlé ný a o ešák královský p i jižní hranici ešeného území. Plocha pro bilanci zelen zám ru je totožná s pozemkem stavby, kde je navrhovaná zele realizovatelná, zbylá ást plochy zám ru je tvo ena komunikací ul. Na Betonce a nám stí Osvoboditel, kde není navrhována nová stavba, a tím pádem ani plochy zelen. V dokumentaci je doložen výpo et koeficientu zelen KZ. V dokumentaci je doložen výpo et procentního zastoupení hrubých podlahových ploch všech funkcí nacházejících se na rozvojové ploše, z n hož je patrné, že žádná z funkcí nep esáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Pozemek navrhované stavby se nachází mimo ochranné pásmo Pražské památkové rezervace (PPR), mimo území se zákazem výškových staveb, na území plánované stavby nejsou vztaženy žádné stavební uzáv ry ani ochranná pásma z hlediska dopravy. Umíst ním výše uvedené stavby v rámci zastavitelného území Radotína nem že být snížen i zm n n krajinný ráz ani estetická kvalita prost edí v dané lokalit. Rozm rov pom rové (propor ní) charakteristiky návrhu nevybo ují z m ítka okolní zástavby. P edložený zám r nepodléhá zjiš ovacímu ízení dle zákona.100/2001 Sb., v platném zn ní. Dne bylo pod. j /14/OVDŽP/Mh vydáno odborem výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM Prahy 16 sd lení, že stavební zám r vybudování obytné lokality v území je v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy. Stavební zám r byl dne a projednán ve stavební komisi Rady M Praha 16. Stavební komise nemá námitky k p edložené dokumentaci s p ipomínkami týkajícími se ešení fasád a vjezd na pozemky parc a 516/1. Úpravy fasád budou

11 . j /15/OVDŽP str. 11 ešeny v projektové dokumentaci pro stavební ízení, ešení stávajících vjezd na pozemky parc a 516/1 bylo zapracováno do dokumentace. Umíst ní stavby vyhovuje obecným technickým požadavk m na výstavbu podle ustanovení vyhlášky. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním m st Praze, ve zn ní pozd jších p edpis, (zejména l. 4 umis ování staveb, l. 8 vzájemné odstupy staveb, l. 9, 10, l. 13 vliv staveb na životní prost edí). Dne Rada hlavního m sta Prahy schválila na ízení. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním m st Praze (pražské stavební p edpisy). Toto na ízení nabylo ú innosti dne a nahradilo dosavadní vyhlášku. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním m st Praze (vyhláška OTPP). Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne j. 830/2015 pozastavilo ú innost výše uvedeného na ízení. 11/2014 s výjimkou odst. 1 Pražských stavebních p edpis : Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována p ede dnem nabytí ú innosti tohoto na ízení a p edložena stavebnímu ú adu ve lh t do dvou let od nabytí ú innosti tohoto na ízení, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy. Jelikož dokumentace byla zpracována p ede dnem ú innosti Pražských stavebních p edpis, posuzuje se podle vyhlášky OTPP. - Stavba odpovídá požadavk m na zachování pohody bydlení a zdravého životního prost edí a neobt žuje nad p ípustnou míru okolí. - Vzájemné odstupy staveb spl ují požadavky urbanistické, architektonické, životního prost edí, hygienické ochrany, požární ochrany, bezpe nosti, požadavky na denní osv tlení a oslun ní a na zachování pohody bydlení; vzájemné odstupy protilehlých st n s okny obytných místností budou ve vzdálenosti v tší, než je výška vyšší z protilehlých st n; vzdálenost okraje vozovky bude nejmén 3 m od pr elí budovy s okny obytných místností. - Doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby v rámci hl. m. Prahy, její sou ástí jsou i návšt vnická stání v odpovídajícím po tu. - Sou ástí dokumentace není ešení odstran ní stávajících objekt a sítí na pozemcích stavby. K projektu odstran ní sítí a staveb budou dodány smlouvy (resp. souhlasy) s vlastníky. - Sou ástí stavby není ešení oplocení areálu. Návrh stavby byl posouzen dle vyhlášky. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, se záv rem, že k p edložené dokumentaci nejsou p ipomínky a v dokumentaci pro stavební povolení budou stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky odpovídat vyhlášce. 398/2009 Sb., v etn její p ílohy a SN (vyjád ení NIPI bezbariérové prost edí, o. p. s. ze dne , zn ). Požadavky a p ipomínky dot ených orgán byly zapracovány do dokumentace stavby. Záv r: Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis ve výroku uvedených. Upozorn ní: Žadatel uzav e s M Praha 16 smlouvu o záboru pozemku parc v k. ú. Radotín z d vodu výstavby nových ad a p ípojek v komunikaci Na Betonce. Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis, vyhotoví je správní orgán na náklady ú astníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné.

12 . j /15/OVDŽP str. 12 Stavební ú ad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doru í žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opat ený doložkou právní moci spolu s ov enou grafickou p ílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opat ený doložkou právní moci doru í také místn p íslušnému obecnímu ú adu, pokud není stavebním ú adem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu ú adu p íslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umíst ní stavby platí po dobu trvání stavby i za ízení, nedošlo-li z povahy v ci k jejich konzumaci. Pou ení ú astník : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního m sta Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Ing. Lenka Böhmová vedoucí odboru Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: Razítko, podpis : Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn Vyv šeno dne: Sejmuto dne: Poplatek: Správní poplatek podle zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 K, položky 17 odst. 1 písm. b) ve výši 5000 K, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 K, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši K, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 K, celkem K byl zaplacen Obdrží: Územní ízení: a) ú astníci ízení (podle 85 odst. 1, 2a) stavebního zákona) doru ení do vlastních rukou: Ing. Blanka Kudlíková, Bellušova.p. 1857, Praha 515

13 . j /15/OVDŽP str. 13 Hl. m. Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2 Nové M sto M stská ást Praha 16, Václava Balého.p. 23/3, Praha 16-Radotín, Praha 512 Ji ina Bendová, Na betonce.p. 1628/6a, Praha 16-Radotín, Praha 512 b) ú astníci ízení (podle 85 odst. 2 b, c) stavebního zákona) doru ení ve ejnou vyhláškou: Vyv šením písemnosti po dobu 15 dn na ú ední desce ÚM Prahy 16, Václava Balého 23, Praha 5 - Radotín. Do grafických p íloh dokumentace pro územní ízení lze nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM Prahy 16, Václava Balého 23, Praha 5 - Radotín. dot ené orgány: HS hl. m. Prahy, pobo ka Praha-západ, IDDS: zpqai2i sídlo: Štefánikova.p. 17, Praha 5 HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j sídlo: Sokolská.p. 62, Praha 2 Magistrát hl. m. Prahy - SUP, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - OPP, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - ODA, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - BKR, IDDS: 48ia97h sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - OZP, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy - MZO, správce toku, IDDS: 48ia97h sídlo: Jungmannova.p. 35/29, Praha 1 ÚM Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého 23/3, Praha 5- Radotín ÚM Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí, Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín ÚM Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní ú ad, Václava Balého 23, Praha 5-Radotín R-SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 sídlo: Legerova.p. 1825/49, Praha 2-Nové M sto Oblastní inspektorát práce pro hl.m.prahu, IDDS: dqiefdg sídlo: Kladenská.p. 103/105, Praha 6 ostatní: VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., a.s., IDDS: fzmgu5n sídlo: Na Harf.p. 337/3, Praha 9 NIPI R o.s., Nám stí Republiky.p. 3, Praha 1

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 8 Ú AD M STSKÉ ÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 038577/2012/OV.Bay Praha, dne 23.7.2012.jedn.: MCP8 092975/2012 Dolní Chabry/p 827 Vy izuje: Ing. arch.

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Od vodn ní : Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s. fax: +420 2 710 71 819 Nové nám stí 1257, 104 00 Praha 114 DI : CZ00240915-2 -

Od vodn ní : Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s. fax: +420 2 710 71 819 Nové nám stí 1257, 104 00 Praha 114 DI : CZ00240915-2 - M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8798/2015 OV 04 V Uh ín vsi dne: 24.9.2015 Sp.zn.: MC22 1220/2015 OV 04 Vy izuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 8 Ú AD M STSKÉ ÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 050126/2012/OV.Bay Praha, dne 27.7.2012.jedn.: MCP8 099073/2012 Dolní Chabry/p 833 Vy izuje: Ing. arch.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

M S T S K Ý Ú A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební ú ad 468 22 Železný Brod, nám stí 3.kv tna.p.1

M S T S K Ý Ú A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební ú ad 468 22 Železný Brod, nám stí 3.kv tna.p.1 M S T S K Ý Ú A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební ú ad 468 22 Železný Brod, nám stí 3.kv tna.p.1 Spis.zn.: Stav./197/2010/Ne j.: SÚ-12218/2010-197/2010-NEJS-714/136 Vy izuje: Nejedlová, tel. 483 333 945,

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í M stský ú ad Sedl any odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDL ANY.j: V Sedl anech dne: 31.8.2011 Vy izuje: Petr Lomoz Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 20.7.2011 podala Obec

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 8 Ú AD M STSKÉ ÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 175431/2012/OV.Suk Praha, dne 7.10.2013.jedn.: MCP8 133277/2013 imice/p 1038/8 Vy izuje: Ing. Bohumír

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk íslo jednací: MUVPK-OD 34166/17-KAV Spisová zna ka: 6204/2017

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 4857/2010 OV 04 V Uhříněvsi dne: 7.9.2010 Sp.zn.: MC22 1352/2010 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: íslo jednací: MUVPK-OD 1137/17-NOV Spisová

Více

R O Z H O D N U T Í. Železni ní p ejezd P6962 v km 18,921 Chornice-Skalice n/s.

R O Z H O D N U T Í. Železni ní p ejezd P6962 v km 18,921 Chornice-Skalice n/s. CRDUX001SKZZ DRÁŽNÍ Ú AD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0189/10-7/Ty V Brn dne 9. ervna 2010. j.: DUCR-29497/10/Ty 602668981 Oprávn ná ú ední osoba: Ing. Ji í

Více

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2012/7289/V/CER

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./494/2012 Ing. Jitka Frýdlová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 12.11.2012

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 0040736/2011/Čv. 41358/2011-MUR/OSÚ/00617

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 012091/14/OVDŽP/Lb Vy izuje Praha. j.: 004692/15/OVDŽP

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M stský ú ad Žebrák stavební ú ad

M stský ú ad Žebrák stavební ú ad M stský ú ad Žebrák stavební ú ad Nám stí.p. 1, 26 753 Žebrák.j.: Sp.zn. Ukl.znak Vy izuje: Tel.: Fax: E-mail: VYST-Pa/2076/2012 Výst-1639/2012/Pa 328.3 Pavlisová Kv toslava 311 533 101 311 533 403 stavebnireferent@mestozebrak.cz

Více

Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., ROZHODNUTÍ. z a m í t á

Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., ROZHODNUTÍ. z a m í t á Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., Čas dodání: Čas doručení: Vlastní zpráva M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2347/2010/Ka Č. J.: 3104/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/151393/15-Vá Liberec, dne 24.8.2015 CJ MML 155391/15 Oprávn

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-7344/2010/Ko MUBN-0464/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 006804/15/OVDŽP Vy izuje Praha. j.: 013485/15/OVDŽP e ovská

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/149625/STAV/SU/PR

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

V E E J N Á V Y H L Á Š K A

V E E J N Á V Y H L Á Š K A M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 4066/17 - SPIS 86/2017/PJ/4 V T ebí

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 53932/2013 Naše Sp. Zn.: Odbor: 51768/2013 VYS/HEUR odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX0195E0N* Datum: 1.7.2013 INFORMACE O

Více

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení.

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení. z ústního jednání ze dne 20.8.2010. PROTOKOL Přítomni : stavebník zástupce spol. NETT Consulting, a.s. - p. Oldřich Máj obec Kořenov p. Pelc KSS LK p. Malich sousedi stavby pí. Helena Friedrichová - P.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.01.2016 ČJ.: MUMI 690/2016 SP.ZN. 68/2016 OV VYŘIZUJE: Jiří Jech

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2327/12/VYS/Va V Sušici dne: 20.8.2012 Č.j.: 17170/12/VYS,

Více

stský ú ad Jesenice stavební odbor

stský ú ad Jesenice stavební odbor stský ú ad Jesenice stavební odbor Mírové nám stí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka.j.: Výst./3615/14/ V Jesenici 24.11.2014 Vy izuje: Pašíkovská Tel.: 311 440 157 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne...

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne... P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:..., V... dne...... V c: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona. 183/2006 Sb., o územním

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - tel: 465391132.p. 3 e-mail: ou.vyprch@tiscali.cz 561 34 Výprachtice Vaše.j.: 106/2006 Ze dne: 22.02.2006 Naše.j.: 190/2006/SU Vy izuje: Lerch Po et list : Po et

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

M stský ú ad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

M stský ú ad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo M stský ú ad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.232/2013-Pe DATUM: 8.1.2013.J.: MUZN 1469/2013 VY IZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Ivana Pelantová 515 216 308 ivana.pelantova@muznojmo.cz

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4002/10/VYS/Jen V Sušici

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/14438/2014/SŘaÚP/Ves Karla Bujoková Vendryně 361 739 94

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í n a u m í s tění. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í n a u m í s tění. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 3087/11 580/2011-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 19. srpna 2011 Naše č.j.: 18/3087-3/ÚŘ+SP/2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Michael Mentel tel.: 495 703 884

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4094/10-Hor Unhošť 15.9.2010 Č.j.: 4774/10/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Ing. Lenka Hortová, pověření č. 1/2006-OV

Více

M s t s k ý ú a d J i í n

M s t s k ý ú a d J i í n M s t s k ý ú a d J i í n Odbor dopravy - odd lení silni ního hospodá ství 17. listopadu 16, 506 01 Ji ín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285.j.: MuJc/2015/19074/DOP/MoE V Ji ín dne: 23.7.2015.rozh.:

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 248/12/VYS/Bla V Sušici dne: 26.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

M stský ú ad Starý Plzenec

M stský ú ad Starý Plzenec M stský ú ad Starý Plzenec odbor výstavby Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec Spis. zn.: 3501/2012/M ÚSP/OV/Hos.j.: 3501/2012/M ÚSP-11 Starý Plzenec 11.03.2013 Vy izuje: Hosnedlová Libuše E-mail: hosnedlova@staryplzenec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/53/16 Spis. značka: SÚ 3297/15-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273, 607 033 454 Fax: 481 629 209 E-mail: suchardova@mu.semily.cz Datum: 11.01.2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Stejnopis MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 22067/2009/Ro Č.j.: SÚ/22067/2009-8 E-mail:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 7819/413/5/09 Vyřizuje: Konvalinová Dne 10. 9.

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

O P AT E N Í O B E C N É P O V AH Y Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

O P AT E N Í O B E C N É P O V AH Y Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 3898/17 - SPIS 86/2017/PJ/11 V T ebí

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 018606/14/OVDŽP/Hm Vyřizuje Praha Č. j.: 002332/15/OVDŽP

Více

Usnesení. 22/11. Magistrát m sta Ostravy odbor stavebn správní. SMO/168458/11/Správ./Vlt S-SMO/087332/11/Správ

Usnesení. 22/11. Magistrát m sta Ostravy odbor stavebn správní. SMO/168458/11/Správ./Vlt S-SMO/087332/11/Správ Vaše zna ka: Ze dne:. j.: Sp. zn.: Vy izuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: Vypraveno: SMO/168458/11/Správ./Vlt S-SMO/087332/11/Správ Vltavská Lenka, Ing. 599 443 124 599 443 388 lvltavska@ostrava.cz 10.

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79. 236/2010/Sú ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79. 236/2010/Sú ROZHODNUTÍ Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba pro podepisování: email: Spis. znak: skart.

Více

VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD. MESTSKY URAD VITKOV oosrc - 8-12- 2011 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD. MESTSKY URAD VITKOV oosrc - 8-12- 2011 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: " ", " VEREJNA VYHLASKA OBECN(O~AD c~r'l,, ", Vt=T~KOVICE MESTSKY URAD VITKOV oosrc - 8-12- 2011 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.I vy tj. náměstí Jana Zajíce

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: 1314/2015-330 Klobouky u Brna 10.8.2015 Č.J.: 1818/2015 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Jana Baturná

Více