ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - STUDIJNÍ PROGRAM "FILOLOGIE" HLAVNÍ TERMÍN - VARIANTA A TEST OBECNÝCH PŘEDPOKLADŮ K FILOLOGICKÉMU STUDIU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - STUDIJNÍ PROGRAM "FILOLOGIE" HLAVNÍ TERMÍN - VARIANTA A TEST OBECNÝCH PŘEDPOKLADŮ K FILOLOGICKÉMU STUDIU"

Transkript

1 ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - STUDIJNÍ PROGRAM "FILOLOGIE" HLAVNÍ TERMÍN - VARIANTA A TEST OBECNÝCH PŘEDPOKLADŮ K FILOLOGICKÉMU STUDIU Vážení uchazeči, vítáme Vás na prvním kole přijímacího řízení a přejeme Vám šťastnou ruku při jeho vypracování. Odpovědi vpisujte do oranžového skórovacího listu (s možností zápisu 80 odpovědí) podle pokynů, které jsou uvedeny na něm a v zadání testu. U každé otázky je právě jedna odpověď správná (či správné odpovědi nejvíce se blížící). Upozorňujeme, že za špatné odpovědi se neodečítají body. Pokud není uvedeno jinak, je každá z otázek oceněna polovinou bodu (0,5), celkem je možné za tuto část testu získat 35 bodů. TEST OBECNÝCH PŘEDPOKLADŮ K FILOLOGICKÉMU STUDIU Část 1 (test verbálních schopností) Eliminace U následujících pětic slov vždy vyjadřují čtyři slova něco podobného. Najděte páté slovo, které se k ostatním hodí nejméně. 1. a) housle b) kytara c) trumpeta d) klavír e) harfa 2. a) zpívat b) malovat c) tančit d) běhat e) hrát 3. a) rozjímat b) uklízet c) cvičit d) pobíhat e) česat 4. a) hodně b) málo c) více d) trochu e) velmi 5. a) povodeň b) výbuch c) požár d) orkán e) zemětřesení 6. a) obepnout b) otočit c) ovinout d) obklopit e) zabalit 7. a) pláč b) smích c) zívání d) křik e) úzkost Generalizace Z některých čtveřic slov je možné vybrat tři slova tak, že je jedno z těchto slov zobecněním dvou slov zbývajících. Pokud daná čtveřice tuto podmínku splňuje, zaškrtněte na skórovacím listu A, pokud nesplňuje, zaškrtněte B. 8. jablko strom okurka plod 9. malíček palec ruka dlaň 10. savec velryba pták - holub 11. orgán mozek ruka končetina 12. epos báseň píseň sonet 1

2 13. nádoba vana - konev sklenička 14. směr nahoře dopředu - doleva Analogie K následující dvojici najděte další dvojici slov, mezi nimiž existuje obdobný vztah. 15. Závěj : sníh a) vlna : moře b) plamen : oheň c) vítr : vzduch d) duna : písek 16. Vzlyk : pláč a) výkřik : vztek b) únava : spánek c) červenání : stud d) úsměv : smích 17. Ztráta : nález a) půjčka : dar b) hlad : jídlo c) výdaj : zisk d) tma : světlo 18. Brusle : led a) bazén : voda b) lyže : sníh c) fotbal : tráva d) křídla : vzduch 19. Elipsa : kruh a) obdélník : čtverec b) povrch : obsah c) přímka : křivka d) koule : válec Opaky K následujícímu slovu se snažte najít takové slovo, které se nejvíce blíží jeho logickému opaku. 20. Pochvala a) pokárání b) výčitka c) nadávka d) trest 21. Pokrytecký a) pravdomluvný b) vstřícný c) otevřený d) upřímný 22. Osvítit a) tmavnout b) zastínit c) vybledávat d) černat 23. Nyní a) déle b) jindy c) dřív d) stále 24. Přísnost a) shovívavost b) tolerance c) pošetilost d) nedůslednost Doplnění chybějících slov do textu Doplňte prázdná místa ve větě dvojicí slov, která se do dané věty nejlépe hodí. Správná odpověď je ohodnocena vždy jedním bodem. 25. Různá náboženství a různé filosofické koncepce se dosud snažily spíše, jak a odkud člověk přišel, než aby řekly, co člověk. a) definovat, nezkazí b) předpovědět, neví c) říci, je d) uzákonit, řekne 26. O rozmanitosti vjemů, které nám přinášejí naše, je mezi námi zrovna tolik jako o čemkoliv jiném. a) životy, řečí b) smysly, neshod c) děti, rozmanitosti d) problémy, interpretací 27. Když žákovi něčím pohrozíte a jeho chování se, musíte svou hrozbu do písmene splnit v opačném případě v očích žáků důvěryhodnost a vaše další hrozba nebude brána vážně. a) nezlepší, ztrácíte b) změní, získáváte c) prohloubí, podněcujete d) změní, povzbuzujete 28. Veškeré veřejné činy podléhají nespolehlivým a se výkladům: posuzuje je příliš mnoho. a) vyjasňujícím, lidí b) různícím, hlav c) měnícím, veřejnosti d) množícím, mnohosti 2

3 Porozumění textu Za následujícími texty jsou tvrzení. Vždy jedno tvrzení z textu bezprostředně vyplývá. Správná odpověď je ohodnocena vždy jedním bodem. 29. Tím, že se praktický rozum umisťuje myšlením do světa rozvažování, nepřekračuje nikterak své hranice, které by překročil, kdyby se chtěl do něj umisťovat názorem nebo citem. a) Umisťování myšlení do světa rozvažování zahrnuje umisťování názorem nebo citem. b) Praktický rozum překračuje hranice rozvažováním. c) Umisťování myšlení do světa rozvažování není totéž co umisťování názorem. d) Praktický rozum se umisťuje do světa myšlením, anebo citem. 30. Většina vět a otázek, které byly napsány o filosofických věcech, není nepravdivá, nýbrž nesmyslná. Nemůžeme proto vůbec takové otázky zodpovědět, nýbrž jen prokázat jejich nesmyslnost. (a) Filosofie je nepravdivá. (b) Nesmyslnost je zvláštní případ nepravdivosti. (c) Filosofické otázky a věty jsou většinou nepravdivé. (d) Nesmyslné otázky z oblasti filozofie nemůžeme zodpovědět. 31. Člověk, který pokládá svůj život a život ostatních tvorů za bezvýznamný, není pouze nešťastný, nýbrž téměř diskvalifikovaný pro život. (a) Ten, kdo je nešťastný, je diskvalifikovaný pro život. (b) Ten, kdo nepokládá svůj život za bezvýznamný, je diskvalifikovaný. (c) Kdo pokládá život tvorů za významný, je šťastný. (d) Člověk, který pokládá svůj život za bezvýznamný, je nešťastný. 32. Vzhledem k nevyhnutelnému soupeření o materiály, jaké se ve světě odehrává, může být úkol, který před každým organismem stojí, považován za takovou či onakou verzi dětské hry na schovávanou. Hledáte to, co potřebujete, a schováváte se před těmi, kteří potřebují to, co vy máte. (a) Potřebujete to, co hledáte. (b) Ti, co potřebují to, co vy, vás hledají. (c) Ve světě se soupeří o materiály. (d) Hledáte to, co potřebují jiní. 3

4 TEST OBECNÝCH PŘEDPOKLADŮ K FILOLOGICKÉMU STUDIU Část 2 (test z českého jazyka) 33. Předponou a příponou se u přídavných jmen vyjadřuje různá míra vlastnosti. Např. slovo zavlhlý vyjadřuje nízkou míru vlastnosti. Vyberte přídavné jméno, které se od ostatních, pokud jde o vyjádření míry vlastnosti, nejvíce odlišuje: a) velevýznamný b) převzácný c) natrpklý d) superpřesný e) hypersenzitivní 34. Porovnejte následující slova z hlediska toho, jak jsou utvořena, a vyberte to, které se od ostatních nejvíce odlišuje: a) tlačítko b) měřítko c) pravítko d) stínítko e) chrastítko 35. Porovnejte následující slova z hlediska toho, jak jsou utvořena, a vyberte to, které se od ostatních nejvíce odlišuje: a) žebrota b) teplota c) hluchota d) prázdnota e) dobrota 36. Porovnejte následující slova z hlediska toho, jak jsou utvořena, a vyberte to, které se od ostatních nejvíce odlišuje: a) starověk b) novostavba c) černozem d) maloměsto e) štěrkopísek 37. Připojením předpony ke slovesu se význam slovesa mění. Vyberte dvojici sloves, kde je významový vztah mezi slovesem bez předpony a slovesem s předponou nejpodobnější vztahu mezi slovesy téci - přetéci. a) měřit - přeměřit b) stavět - přestavět c) pilovat - přepilovat d) křičet - překřičet e) zrát - přezrát 4

5 38. Vyberte dvojici sloves, kde je významový vztah mezi slovesy nejpodobnější vztahu mezi slovesy vyhrabat - zahrabat. a) vyvraždit - zavraždit b) vyrůst - zarůst c) vydržet - zadržet d) vytlačit zatlačit e) vyhynout - zahynout 39. Vyberte sloveso, které se od ostatních sloves odlišuje videm: a) namíchat b) najímat c) navrtat d) natrhat e) nařezat 40. Porovnejte následující slovesné tvary a vyberte ten, který se od ostatních z hlediska vztahu k infinitivu odlišuje: a) pověřím b) poletím c) postraším d) povalím e) posadím 41. Vyberte větu, v níž se slovesný tvar svými gramatickými vlastnostmi od ostatních slovesných tvarů odlišuje. a) Václav se bojí psů. b) Odpadky se odvážejí ve středu. c) Koláč se peče půl hodiny. d) Večer se všechno víno vypilo. e) Cesta se v zimě neudržuje. 42. Porovnejte následující slova z hlediska toho, jak jsou rozčleněna na morfémy. Morfémy jsou nejmenší jednotky, které nesou lexikální nebo gramatický význam. Vyberte slovo, které je rozčleněno na morfémy správně. Správná odpověď je ohodnocena vždy jedním bodem. Pomůcka: za-hrád-k-ář-sk-ý a) bez-ú-plat-n-ý b) cukr-ár-na c) kov-ář-ka d) ob-tíž-ný 43. Všechna uvedená slova jsou významově motivována lidskými smysly. Vyberte slovo, které je motivováno jiným lidským smyslem než slova ostatní : Pomůcka: Slovo zatrpklý je motivováno chutí. a) přísahat b) dotyčný c) nedůtklivý d) rozsah e) názor 5

6 44. Vyberte výraz, který se od ostatních z hlediska významového vztahu mezi slovy nejvíce odlišuje: a) vyloučení studentky b) blokáda hranic c) zadržení pachatele d) příchod policie e) vyloupení banky 45. Vyberte výraz, který se od ostatních z hlediska významového vztahu mezi slovy nejvíce odlišuje: a) obyvatelé jiné národnosti b) muž vysoké postavy c) výtisk dnešních novin d) obraz nesmírné ceny 46. Vyberte z následujících otázek tu, která náleží k jinému typu otázek. a) Mám mu zavolat? b) Už se Marie vrátila? c) Čí je to klobouk? d) Skončí představení před půlnocí? e) Chceš si to přečíst? 47. Vyberte souvětí, jehož význam je co nejbližší souvětí "Nemohl přece nevědět, že kniha ještě nevyšla". Správná odpověď je ohodnocena vždy jedním bodem. a) Mohl vědět, že kniha už vyšla. b) Musel vědět, že kniha ještě nevyšla. c) Musel vědět, že kniha už vyšla. d) Nevěděl, že kniha ještě nevyšla. e) Nemusel vědět, že kniha už vyšla. 48. "Pod stromem leží spadané hrušky; zčásti jsou zralé, zčásti nezralé." Vyberte větu, jejíž význam se od významu uvedené věty co nejvíce odlišuje. Správná odpověď je ohodnocena vždy jedním bodem. a) Ne všechny hrušky spadly zralé. b) Všechny hrušky spadly nezralé. c) Ne všechny hrušky spadly nezralé. d) Všechny hrušky nespadly nezralé. e) Všechny hrušky nespadly zralé. 49. Vyberte větu, jejíž význam není nejednoznačný. a) Celý večer pozoroval dívku z protějšího okna. b) Otec přivedl svého syna jen v bačkorách. c) S výjimkou Pavla u zkoušky prospěli všichni. d) Jakub četl tři dny staré noviny. 50. Vyberte český ekvivalent slova bizarní: a) nebezpečný b) vynikající c) neobvyklý d) přehnaně zbožný 6

7 51. Vyberte český ekvivalent slova evokovat: a) vymanit se ze závislosti b) stupňovat, vyhrotit c) vyloučit d) vybavit si představu 52. Mezi obraznými vyjádřeními vyberte synekdochu: a) potřebují tam každou ruku b) spor se vyostřil c) vyšly na světlo nové skutečnosti d) žije na vysoké noze 53. Vyberte větu, v níž je použito příslovečné určení původce děje: a) Svítil si baterkou. b) Byl vyšetřovatelem vyslechnut. c) Stal se fotografem. d) Povahou byl po matce. 54. Vyberte souvětí s vedlejší větou přípustkovou: a) Kdyby snědl houbovou polévku, bylo by mu špatně. b) I když houbovou polévku jedl, špatně mu nebylo. c) Nejez houbovou polévku, ať ti není špatně. d) Protože nejedl houbovou polévku, špatně mu nebylo. e) Nebudeš-li jíst houbovou polévku, špatně ti nebude. 55. Vyberte souvětí, ve kterém jsou právě dvě vedlejší věty (tj. ne více). Správná odpověď je ohodnocena vždy jedním bodem. a) Když se přiblížily Vánoce a dětem skončilo vyučování, Marie nevěděla, kam dřív skočit. b) Jakmile spatřila Karla, přicházejícího s velkým batohem a dvěma dalšími zavazadly, překvapeně se zastavila. c) Někteří z hostů, kteří zaplňovali restauraci celý den, mluvili pouze neznámými cizími jazyky, a proto bylo obtížné se s nimi dorozumět. d) Kde je to možné, nahraďte větný člen vedlejší větou, aniž byste změnili význam. e) Jana ví, co chce, a udělá všechno, aby toho dosáhla v době, která je pro ni nejpříznivější. 56. Vyberte souvětí, které tvoří pouze věty dvojčlenné: a) Myslím, že tu začíná být zakouřeno. b) Jde o to, že se nepřihlíží k některým faktům. c) Byli jsme překvapeni, že v bytě se topilo uhlím. d) Je zřejmé, že počasí se změnilo. 57. Vyberte větu, ve které není žádná mluvnická chyba: a) Zabýval se týmiž dvěmi problémy jako minule. b) Co se děje za zdmi ústavu, nikdo neví. c) Počet přihlášených nasvědčuje o velkém zájmu veřejnosti. d) Spotřebujte do data vyznačeném na obalu. 7

8 58. Vyberte větu, ve které není žádná mluvnická chyba. a) Teplota v noci poklesne ke dvěma stupňům Celsia. b) Všechny čísla souhlasily. c) Záchranáři nedokázali většině postiženým pomoci. d) O jeho česti nikdo nepochyboval. 8

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Tento text byl přeložen v rámci volitelného semináře Překlad a analýza odborných lingvistických textů, který se uskutečnil v zimním semestru 2009 na FF UK. Vedoucí

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Kapitola 8. Více o kognitivních modelech

Kapitola 8. Více o kognitivních modelech Kognitivní modely používáme, když se snažíme porozumět světu. Konkrétně nám slouží k vytváření teorií o světě, výstavbě vědeckých teorií včetně těch teorií, které si každý z nás občas vymýšlí. Je běžné,

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

jazyk nejsou jenom slova

jazyk nejsou jenom slova andrea hudáková: letem tichým světem str. 6 o poezii v českém znakovém jazyce str. 9 ivo fencl o valentově románu str. 10 o vztahu neslyšících k literatuře a čtení str. 12 ivan matoušek stále a neúnavně

Více

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK - myšlení (řešení školního úkolu, rozhodování v obchodě...) může být pojímáno jako vnitřní

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Ověření znalostí pravopisu vyjmenovaných slov u dětí 3. 5. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce:

Více

The World of Darknes

The World of Darknes Svět temnoty The World of Darknes Storytelling system rulebook verze 2. Toto jsou česká pravidla Systému vyprávění Světa temnoty sepsané na základě knihy The World of Darknes vydané společností White Wolf.

Více

Alan W. Watts CESTA ZEN. (The Way of Zen) I. část. 1957 by Panthem Books Inc., New York. Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975

Alan W. Watts CESTA ZEN. (The Way of Zen) I. část. 1957 by Panthem Books Inc., New York. Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975 Alan W. Watts CESTA ZEN (The Way of Zen) I. část 1957 by Panthem Books Inc., New York Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975 Alan W. Watts, Angličan, který se roku 1938 přestěhoval do Ameriky, je znám

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově Jana Dodulíková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem vzdělání rodičů na všeobecný přehled jejich zdravých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 Schválen rozhodnutím pedagogické konference dne 29. srpna 2013 Mgr. Milan Barták ředitel školy Mgr. Monika Žďárová koordinátor

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více