Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Využití ICT v předmětu Pracovní činnosti na základní škole praktické Mgr. Zdeněk Šebestík

4 Obsah Úvod Základní škola praktická Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná Tematický okruh Svět práce Očekávané výstupy Učivo tematického okruhu Svět práce Hardware a software Hardware materiální vybavení školy Softwarové vybavení Internet zdroj informací Příklady vyuţití ICT metodické materiály Metodický list 1 Doplňovačky Metodický list 2 Test Metodický list č. 3 Hádanka Metodický list č. 4 Kvalifikace Metodický list č. 5 Riskuj Metodický list č. 6 Kimova hra Metodický list č. 7 Stavba zdi Metodický list č. 8 Rámeček Metodický list č. 9 Kvíz Závěr Seznam literatury a internetové zdroje Přílohy

5 Úvod Téma Vyuţití ICT v předmětu Pracovní činnosti na základní škole praktické jsem si zvolil pro svou závěrečnou práci, jelikoţ jsem učitelem na praktické škole a vyučuji převáţně právě předměty Praktické činnosti a Informatiku na druhém stupni. S výukou, respektive se seznamováním ţáků s počítači, jsme začali na naší škole ještě před zavedením projektu Internet do škol (Indoš). Práce s PC byla zahrnuta do tehdejšího předmětu Pracovní vyučování. Nejdříve jsme chodili na počítače do stanice přírodovědců, kde se ţáci učili základům obsluhy PC. S nástupem Indoše jsme získali počítačovou učebnu se sedmi PC a mohli se systematičtěji věnovat počítačové výuce. V současné době máme dvě počítačové učebny s deseti PC a osmi PC. Učebny vyuţíváme nejen pro vyučování předmětu Informatika, ale i pro výuku ostatních předmětů, včetně Pracovních činností. Poznatky a dovednosti, které ţáci získávají v předmětu Informatika, lze vyuţít zejména v tematickém okruhu Svět práce na 2. stupni. Samozřejmě doplňkově je vhodné a přínosné vyuţít počítače i v některých dalších tematických okruzích. Ve své práci bych se chtěl podělit o vlastní zkušenosti z vyuţívání ICT v předmětu Pracovní činnosti na naší škole, zejména v tematickém okruhu Svět práce, pro který vytvořím několik výukových materiálů (pracovní listy, prezentace, video, testy). Pro vytváření těchto materiálů pouţiji běţně dostupných programů. 3

6 1. Základní škola praktická Základní škola praktická vzdělává ţáky s lehkým mentálním postiţením. Na naší škole se vzdělávání realizuje v současné době podle těchto vzdělávacích programů: Vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola (ve školním roce dobíhá v 5. ročníku) Vzdělávací program 24035/97-22, Pomocná škola Vzdělávací program 15988/ , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná 4

7 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Karviná Na naší základní škole (praktické) se ţáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná. Velký důraz ve Školním vzdělávacím programu praktické školy je kladen na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Vedle manuálních zručností je kladen důraz i na rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností. Důleţité je vytváření kladného vztahu k práci a vedení k vytváření profesní orientace ţáků. Časová dotace, věnována pracovním činnostem na 2. Stupni, je pět hodin týdně. Obsah vzdělávací oblasti je na druhém stupni rozdělen do těchto tematických okruhů: Práce s technickými materiály Práce s ostatními materiály Práce montáţní a demontáţní Pěstitelské práce a chovatelství Provoz a údrţba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce Poslední okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. 1 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s mentálním postižením, Karviná 5

8 1.2 Tematický okruh Svět práce Tematický okruh Svět práce je určen ţákům 8. a 9. ročníků a je zaměřen na předprofesionální přípravu a na volbu povolání. Ţáci by měli získat přehled o nabídkách dalšího vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání, poznat místní moţnosti. Absolventi základních škol praktických mohou pokračovat v dalším studiu na středních školách (odborná učiliště) a Praktických školách. 1.3 Očekávané výstupy ţák by měl znát pracovní činnosti vybraných profesí a mít přehled o učebních oborech a středních školách ţák by měl posoudit své moţnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace s přihlédnutím k potřebě běţného ţivota ţák by měl vyuţít profesní informace a poradenské sluţby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání ţák by měl být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů ţák by měl prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání ţák by měl být seznámen s moţnostmi vyuţití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 1.4 Učivo tematického okruhu Svět práce Trh práce Volba profesní orientace Zaměstnání Podnikání 6

9 2. Hardware a software 2.1 Hardware materiální vybavení školy Osobní počítač (PC) Jak bylo jiţ výše uvedeno, na naší škole jsme začali vyuţívat počítače ve výuce ještě před nástupem projektu Internet do škol (Indoš). Vyuţili jsme nabídky tehdejší Stanice mladých přírodovědců a v rámci pracovního vyučování v 9. ročníku jsme 2 hodiny z celkové dotace na předmět věnovali základům práce na počítačích. V rámci Indoše jsme získali počítačovou učebnu se sedmi PC a sadu výukových programů. Učebnu jsme mohli vyuţít i jiných předmětech, zejména v jazyce českém a matematice. Postupně jsme nakoupili další výukové programy i pro jiné předměty. Zprovoznili jsme druhou počítačovou učebnu, původní učebnu jsme rozšířili a vybavili novými počítači. V současné době máme dvě počítačové učebny s osmi a deseti počítači s připojením na internet. Předpokládám, ţe podobné vybavení počítači má většina základních škol praktických (v bývalém okrese Karviná jsou v současné době tři základní školy tohoto typu a vybavení PC je obdobné jako na naší škole). Dataprojektor Významným pomocníkem při výuce prostřednictvím počítačů jsou dataprojektory. Vybavili jsme jimi jednu počítačovou učebnu, učebnu přírodovědných předmětů a informační centrum. Učitelé tak nejsou vázáni jen na výukové programy nainstalované v počítačích, ale mohou vyuţít svých vlastních připravených digitálních výukových materiálů (DVM), popř. DVM umístěných na internetu. Jeden přístroj je přenosný, takţe učitel není vázán jen na učebny, kde jsou dataprojektory instalovány napevno. Ve spojení s notebookem lze vyuţít diaprojektor i ve třídách, kde počítače nejsou. Interaktivní tabule V naší škole máme interaktivní tabuli ActivBoard, která pracuje s programem ActivStudio. Většina pedagogů naší školy absolvovala kurz, ve kterém se naučili, jak s interaktivní tabulí pracovat a jak ji vyuţít ve výuce. Pro učitele vyuţívající ActivBoard, jsou výukové materiály na stránkách Nevýhodou ovšem je, ţe si učitel musí vytvořit účet, aby mohl výukový obsah stránek vyuţívat. Na trhu je samozřejmě více typů interaktivních tabulí. Na mnohých školách jsou tabule SMART Board s programem SMART Notebook. Dalším druhem tabule je Interwrite Schoolboard. Mnoho DVM vytvořených pro interaktivní tabule 7

10 lze získat na internetu na Převáţná většina publikovaných příprav je však vytvořena v programu SMART Notebook pro tabule SMART Board. Skener Jiţ běţnou pomůckou ve školách je stolní plošný skener. Jeho vyuţití spočívá zejména ve snímání nějaké předlohy a uloţení do počítače. Nejčastěji se jedná o obrázky a části textu z učebnic, o zajímavosti z literatury, která není ţákům běţně dostupná, o staré papírové fotografie a tištěné dokumenty, o obrázky a články z tisku (novin, časopisů) aj. pro potřeby výuky. Předpokládám, ţe jeho skutečné vyuţití na základních školách praktických není příliš časté. Vizualizér Pomůcka, která nám vytlačila zpětný projektor Meotar. S jeho praktickým vyuţíváním se zatím seznamujeme (zobrazování 3D předmětů). Je umístěn v informačním centru. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát pouţíváme zejména pro dokumentaci školních akcí. Vyuţívá se také pro zhotovování fotografií (obrázků) pro různé výukové předměty, zejména pro pracovní činnosti. Byly zhotoveny sady fotografií dílenského nářadí a nástrojů, pracovních postupů, pracovních prostředí a pracovních činností. Rovněţ většinu zhotovených výrobků máme fotograficky zachyceno a zdokumentováno. Protoţe mnou pouţívaný fotoaparát PowerShot SX200 má i reţim video, vyuţívám ho pro pořizování dokumentárního videomateriálu. V plánu ICT školy počítáme s pořízením kvalitní školní videokamery. Všechny výše uvedené ICT prostředky ve spojení s vhodným softwarem lze vyuţít k tvorbě DVM i v předmětu Pracovní činnosti. 8

11 2.2 Softwarové vybavení Kancelářské programy Počítače v našich školních učebnách jsou vybaveny operačním systémem Windows XP Profesional. Pro práci je na PC nainstalován kancelářský balík OpenOffice, který je dostupný zdarma. Z balíku pouţíváme zejména OpenOffice Writer a OpenOffice Impress. S těmito aplikacemi se seznamují ţáci v hodinách předmětu Informatika na základní škole praktické a hodinách předmětu Základy informatiky na základní škole speciální. Samozřejmostí je vyuţívání aplikace Kalkulačka a WordPad. Grafické programy Základním grafickým programem, se kterým se naši ţáci seznamují, je aplikace Malování. Pro práci s fotografiemi vyuţíváme program IrfanView, který je dostupný zdarma v české verzi. Pro práci s videem vyuţíváme program Windows Movie Maker a program PhotoStory for Windows pro vytváření prezentací z fotografií. Výukové programy Výukových programů pro základní školy je velké mnoţství, avšak těch, které jsou zaměřeny na pracovní činnosti, je málo. Na naší škole máme k dispozici tyto programy: Průvodce volbou povolání (CD-ROM, ISA Multimediální průvodce volbou povolání). Prostřednictvím filmových ukázek se ţáci seznámí s různými povoláními a pracovišti. V závěru ukázky je kvíz, kde si ţáci ověří své předpoklady pro dané povolání. Ţáci mohou pracovat s programem samostatně. Čím budu? (CD-ROM, Silcom-Multimedia) CD-ROM umoţní poznat některá povolání, je určen sice pro mladší děti, ale určitě je dobře pouţitelný i pro ţáky základních škol praktických. CD-ROM obsahuje část popisnou (popisuje jednotlivá povolání, obrázky, ukázky jsou namluveny), část zábavnou (hry) a část procvičovací. Jak věci pracují (multimediální encyklopedie, BSP Multimedia) Encyklopedie nás seznámí s funkcí různých strojů, přístrojů a zařízení. Dozvíme se o vzniku jednotlivých strojů (Historie strojů), o vynálezech, které ovlivnily lidstvo (Významné vynálezy), také se dozvíme informace o nejnovějších informačních technologiích (Digitální doména). Své poznatky si pak ověříme v kvízu. 9

12 Jak se věci pohybují (multimediální encyklopedie, BSP Multimedia) Navazuje na předešlou encyklopedii Jak věci pracují. Seznamuje nás s fyzikálními principy. I zde jsou různé kvízy a hry. Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty CD ROM obsahuje zkušební testy z pravidel silničního provozu (CD-ROM, Ministerstvo dopravy BESIP). Program HotPotatoes. Program HotPotatoes je program na vytváření interaktivních cvičení. Má pět částí, kaţdá z nich umoţňuje vytvářet určitý druh cvičení. S návodem, jak pouţívat program HotPotatoes, je moţno se seznámit v příručce: Ivana Solničková, HotPotatoes pro začátečníky. Jiţ několik let odebíráme časopis PKP (Počítač pro kaţdého), v jehoţ příloze (CD ROM, DVD ROM) lze rovněţ najít vhodné programy pro naši práci. 3. Internet zdroj informací Jak jiţ bylo řečeno v Úvodu, naší ţáci se s prací na PC seznamují v předmětu Informatika. Zde také získávají základní poznatky o internetu a tyto znalosti můţeme vyuţít při hledání informací v Pracovních činnostech. Vyučující Pracovních činností na internetu můţe najít uţitečné informace pro všechny tematické okruhy. Absolventi základní školy praktické (základní školy speciální) mají omezený výběr oborů pro své další vzdělávání. Jedná se převáţně o střední vzdělání dvouleté, popř. tříleté, zakončené získáním výučního listu, respektive osvědčením o absolvování. Nabídky vzdělávacích oborů si mohou prohlédnout na webových stránkách příslušných škol. V našem nejbliţším okolí se jedná o tyto školy: Praktická škola, Karviná-Nové Město, Školy Dakol, s. r. o. (www.dakol-karvina.cz) Střední škola techniky a služeb Karviná (www.ssinte-karvina.cz) Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark (www.ssras-havirov.cz) Výchovná poradkyně vycházejícím ţákům poskytuje informace i o jiných zařízeních mimo náš okres, pokud ţáci, respektive rodiče, projeví zájem. 10

13 Pro tematický okruh Svět práce lze vyuţít informací např. na těchto webových stránkách: Průvodce světem povolání (PSP) Komplexní audiovizuální nástroj pro volbu povolání mládeţe. Ţák si můţe na základě dotazníku zájmů, popř. dotazníku dovedností ověřit vhodnost volby při výběru oboru svého dalšího vzdělávání. Program umoţní ţákovi vybírat obor povolání podle různých kritérií. Kartotéka typových pozic (KTP) Na domovské stránce si lze vybrat profesní obor (např. stavebnictví), dále podle poţadavků na vzdělání konkrétní profesi (např. zedník). Zde lze získat podrobné informace o pracovních činnostech, o kvalifikačních, osobnostních a zdravotních poţadavcích na povolání, o náplni práce, o pracovních podmínkách, případně o výši mzdy. Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) Zde najdeme nabídku vzdělávacích oborů nejen pro absolventy základních škol. Kromě informací o oborech, obsahu vzdělávání, školách a podmínkách přijetí se lze seznámit s poţadavky zaměstnavatelů a s moţnostmi uplatnění na trhu práce v oboru. Zákoník práce Jedním z výstupu tematického okruhu Svět práce je, ţe žák má být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pro toto učivo lze na internetu najít mnoţství informací, viz výše uvedený odkaz. Mohli bychom vyhledat spoustu dalších zajímavých stránek a programů na internetu, ale není smyslem této práce tvořit seznam internetových stránek. Pro práci na naší škole jsou výše uvedené zdroje dostačující. 11

14 4. Příklady využití ICT metodické materiály 4.1. Metodický list 1 Doplňovačky Aplikace Microsoft Word Název: Doplňovačky Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Tyto pracovní listy vyuţijeme k procvičování a upevňování učiva o povoláních (moţnost soutěţe). Pracovní list č. 1 obsahuje dvě doplňovačky s tajenkou. První doplňovačka skrývá tajenku profese DOKTOR. Po vyluštění tajenky mají ţáci doplnit pracovní prostředí a vhodné pracovní prostředky. Ve druhé doplňovačce je tajenka SVÁŘEČ. Pracovní list č. 2 obsahuje třetí doplňovačku. Tajenkou třetí doplňovačky je pracovní prostředí KOVÁRNA. Ţáci mají po vyluštění tajenky doplnit vhodná povolání, ve kterých se lze setkat s kovářskými pracemi a nakreslit do rámečku příslušný pracovní prostředek, který se v těchto činnostech pouţívá. Pro práci můţeme vyuţít tištěnou podobu pracovního listu nebo můţeme pracovat na PC. Pak ţáci mohou vyuţít pro kreslení aplikaci Malování, popř. si vhodné obrázky najdou na internetu. Na Pracovním listu č. 3 je poslední (čtvrtá) doplňovačka, která má v tajence ukrytý výraz VOLBA POVOLÁNÍ. Před samotnou prací ţákům přiblíţíme některé pojmy, se kterými si asi nebudou všichni vědět rady (např. kovboj, rozkaz aj.). Tento pracovní list ţákům vytiskneme. Ve všech doplňovačkách si ţáci zopakují odborné pojmy, rozšíří si slovní zásobu a procvičí si čtení s porozuměním. Pracovní listy č. 1-3 pro ţáky i Pracovní listy č. 1-3 s řešením jsou uloţeny na přiloţeném CD jako Přílohy

15 4.2. Metodický list 2 Test Aplikace Microsoft Word Název: Test Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Pracovní list č. 4 Test byl vytvořen v aplikaci Microsoft Word. Pracovní list vyuţijeme při opakování učiva o pracovních prostředcích. Před samotnou prací s testem si zopakujeme odbornou terminologii přímo v dílně. Prohlédneme si a pojmenujeme jednotlivé nástroje, se kterými v dílně pracujeme, přiřadíme jednotlivým nástrojům vhodná řemesla. S pracovním listem budeme pracovat na PC (např. jako ověřovací test znalostí). Po výkladu o znacích povolání se formou testu na PC přesvědčíme, jak jsou ţáci schopni pojmenovat pracovní prostředek a přiřadit ho vhodnému povolání. Na pracovním listu jsou obrázky pracovních nástrojů. Ţáci mají u kaţdého obrázku vybrat z nabídky sedmi názvů nástrojů ten správný. Kontrolu odpovědí provedeme společně. Pracovní list je moţno vytisknout a ţáci pojmenují nástroj bez moţnosti výběru. Pracovní list č. 4 Test je uloţen na přiloţeném CD jako Příloha č

16 4.3. Metodický list č. 3 Hádanka Předváděcí sešit aplikace ActivStudio (interaktivní tabule ActivBoard) Název: Hádanka přísloví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Stránka 1 titulní stránka. Stránka 2 obrázková tajenka. Ţáci mají za úkol doplnit pod obrázky název profese. Podle klíče, umístěného na spodním okraji stránky, mají do tabulky doplnit správné písmeno a vyluštit tak tajenku. K zápisu pouţijí nástroj pero. Příklad: první písmeno tajenky je (obrázek Bagrista, 7 písmeno) A. Tajenka skrývá přísloví o práci (Třikrát měř a jednou řeţ). Poté se ţáci pokusí vyloţit smysl přísloví. Stránka 3 řešení. Stránka 4 písmenková skládačka. Ţáci mají sloţit přísloví z rozházených písmenek (Bez práce nejsou koláče). Můţeme pouţít nápovědu (obrázek pod bílým pozadím koláč). I zde si vysvětlíme smysl přísloví. Stránka 5 prázdná stránka. Ţáci se pokusí přísloví vyjádřit pomocí obrázků z knihovny prostředků. Stránka 6 zde jsou uvedeny některé příklady. Přísloví jsou ukrytá pod bílým pozadím (červené tečky). Předváděcí sešit Hádanka je na CD jako Příloha č. 8. Obr.1 stránka 2, autor 14

17 4.4. Metodický list č. 4 Kvalifikace Předváděcí sešit aplikace ActivStudio (interaktivní tabule ActivBoard) Název: Kvalifikace Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Stránka 1 Titulní stránka Stránka 2 Kvalifikační poţadavky Vysvětlíme, ţe kaţdá profese vyţaduje určitý typ vzdělání (kvalifikační poţadavky). Na příkladech různých profesí (kopáč, zedník, technik, lékař) objasníme nejniţší potřebný stupeň vzdělání pro výkon daného povolání. Stránka 3 Přiřazování Na listu jsou obrázky různých povolání z hlediska poţadovaného nejniţšího vzdělání. Ţáci mají za úkol přiřadit k jednotlivým obrázkům zkratku potřebného povolání. Zkratky jsou duplikované na levé straně listu, obrázky jsou uzamčené. Stránka 4 Výběr povolání Na listu jsou opět obrázky různých povolání. V záhlaví listu je otázka, na kterou mají ţáci odpovědět. Po stranách listu jsou slova ANO a NE. Ţáci přetáhnou obrázky pod ANO nebo pod NE. Volby společně okomentujeme. Stránka 5 Vzdělávací zařízení ve městě Na tento list ţáci pomocí nástroje pero nebo plovoucí klávesnice napíší, která vzdělávací zařízení jsou v našem městě a jaký stupeň vzdělání v nich lze získat. Uvedeme si příklady ze ţivota. Stránka 6 Moţnosti našich absolventů Po předchozích vstupech by si měli ţáci uvědomit, na jaký typ školy se mohou po ukončení ZŠ hlásit a jaké obory pro ně přicházejí v úvahu. Připomeneme si i ostatní poţadavky (zdravotní stav, schopnosti, zájmy, fyzické předpoklady aj.) kladené na různé profese. 15

18 Stránka 7 Puzzle Na listu je puzzle zedníka. Ţáci mají obrázek sloţit do připraveného rámečku. Můţeme provést jako soutěţ jednotlivců na čas. Stránka 8 Řešení puzzle Sloţený obrázek představuje zedníka při stavbě zdi. Má zednickou lţíci a hladítko. Pod obrázkem jsou ukryty názvy těchto typických zednických nářadí (zednická lţíce a hladítko). Předváděcí sešit Kvalifikace je na CD jako Příloha č. 9. Obr. 2 Předváděcí sešit Kvalifikace, stránka 6, autor 16

19 4.5. Metodický list č. 5 Riskuj Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Riskuj 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Pro prezentaci je pouţita šablona (Jerry Myers, Jeopardy). Tuto prezentaci vyuţijeme při opakování učiva o znacích povolání. Ţáci mají za úkol hádat profese podle pracovního prostředí, nástroje (pracovní prostředky), podle pracovních objektů, odvodit přísloví (týkající se práce) podle indicií a přiřadit k profesi poţadovaný stupeň vzdělání. Za správnou odpověď získají odpovídající počet bodů, za nesprávnou odpověď se body odečítají. V hádání se soutěţící střídají. Prezentace Riskuj je přiloţena na CD jako Příloha č. 10. Obr. 3 Snímek z prezentace Riskuj, autor 17

20 4.6. Metodický list č. 6 Kimova hra Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Kimova hra Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Prezentace Kimova hra slouţí k procvičení učiva. Snímek č. 1 úvodní stránka. Snímek č. 2 instrukce k prezentaci. Snímek č. 3 na snímku jsou obrázky nářadí, které ţáci znají (hoblík, ohonka, úhelník, dláto, šroubovák, sekáč, cvikací kleště, sekera, vrtačka a kladivo). Na prohlíţení mají ţáci určený časový limit. Pak nastane přechod snímku. Snímek č. 4 instrukce pro další úkol. Snímek č. 5 na snímku jsou názvy nářadí. Snímek č. 6 řešení. Snímek č. 7 přiřazování pracovních prostředků k profesím. Snímek č. 8 skrývačky. Ve větách jsou ukryty názvy nářadí (sekáč, kladivo, sekera, poříz, pila a dláto) a zadání nového úkolu pro samostatnou práci na PC. Prezentace Kimova hra je přiloţena na CD jako Příloha č

21 Obr. č. 4 Snímek Prezentace Kimova hra, autor 19

22 4.7. Metodický list č. 7 Stavba zdi Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Stavba zdi Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Ţáci po seznámení s náplní profese zedník mají za úkol vytvořit pomocí programu PowerPoint prezentaci pracovní činnost zedníka postavit zeď. Při plnění úkolu vyuţijí dovedností získané v předmětu Informatika. Snímek č. 1 Zadání úkolu Vytvořte v programu PowerPoint animovanou stavbu zdi. Prezentace bude mít 3 snímky. Na prvním bude nápis Zedník (WordArt), vhodné pozadí. Na druhém snímku bude stavba zdi. Zeď bude mít 4 řady, v kaţdé řadě 4 cihly, vhodný nápis, pozadí. Poslední snímek bude obsahovat text (jméno a třídu), vhodné pozadí. Přechody snímků nastavit automaticky. Snímek č. 2 Ukázka nápisu pro inspiraci. Snímek č. 3 Ukázka moţné animace druhého snímku. Snímek č. 4 Ukázka závěrečného snímku. Prezentace Stavba zdi je přiloţena na CD jako Příloha č. 12. Obr. č. 5 Snímek Prezentace Stavba zdi, autor 20

23 4.8. Metodický list č. 8 Rámeček Video klip aplikace Windows Movie Maker Název: Rámeček Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Na videu je zaznamenán postup práce při výrobě dřevěného rámečku. Video bylo natáčeno v průběhu jednoho dne (tříhodinový blok). Snahou bylo zaznamenat jednotlivé pracovní činnosti (měření, řezání, pilování, sestavování a konečnou úpravu), které ţáci při zhotovování rámečku prováděli. Do závěrečného videa byly pouţity záběry, na kterých lze demonstrovat správné postupy. Při sestřihování a konečném vytvoření filmu nebyl upravován zvuk. Cílem bylo vytvořit dokumentaci pracovních postupů, které lze následně vyuţít pro motivaci ţáků niţších ročníků v dalším období. Rovněţ předpokládáme vyuţití videa jako prezentaci pro rodiče na třídních schůzkách, při Dni otevřených dveří atd. Technické údaje: Video bylo natočeno digitálním fotoaparátem Canon Power Shot A530 bez stativu (z ruky). Pro úpravu videa byly pouţity programy Any Video Convertor a Windows Movie Maker. Video je přiloţeno na CD jako Příloha č

24 4.9. Metodický list č. 9 Kvíz Kvíz aplikace HotPotatoes Název: Profese a nástroje Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Kvíz Profese a nástroje vytvořený v aplikaci HotPotatoes zařadíme na závěr hodiny v počítačové učebně. Kvíz obsahuje pět otázek názvy profesí. Ţáci mají k názvům povolání vybrat z nabídky čtyř nástrojů ty, které se k dané profesi hodí. Lze vybrat více poloţek. Kvíz je omezen časově, po spuštění aplikace se začne odpočítávat čas. Po ukončení testu se objeví hodnocení. Ţáci pracují samostatně. Soubor Kvíz je přiloţen na CD jako Příloha č. 14. Obr. č. 6 Kvíz, autor 22

25 Závěr Ve své práci jsem se zabýval tématem Vyuţití ICT v Pracovních činnostech na základní škole praktické. Vycházel jsem ze svých zkušeností na naší škole, ve které máme dobré podmínky pro začleňování ICT do výuky. Protoţe dostupných digitálních materiálů pro předmět Pracovní činnosti jsem ani na internetu mnoho neobjevil, rozhodl jsem si vytvořit výukové materiály vlastní. Výukové materiály jsem zaměřil především na procvičování a opakování učiva, zejména tématu Trh práce (znaky povolání). Vytvořil jsem doplňovačky v textovém editoru Word, prezentace v PowerPointu. Pro interaktivní tabuli ActivBoard jsem připravil předváděcí sešity. Pro účely dokumentační a demonstrační jsem natočil videa. Pro testování jsem připravil materiály s pouţitím programu HotPotatoes, který je zdarma. Všechny vytvořené materiály jsem úspěšně vyzkoušel ve vyučování. Zařazení těchto materiálů do hodin mělo u ţáků kladný ohlas. Nevýhodou pro učitele je nutnost obměňovat popř. vytvářet občas nové verze cvičení, coţ je časově značně náročné. Výukové materiály dám k dispozici kolegyním v práci, ať jiţ pro pouţití nebo jako vzor pro vytvoření svých verzí, a to nejen pro pracovní činnosti. Časem by mohla vzniknout školní databanka digitálních materiálů, do které by přispívali všichni pedagogové školy. 23

26 Seznam literatury a internetové zdroje Příprava ţáků pro profesní orientaci, Metodická příručka pro učitele základních škol, vydalo Sociologické nakladatelství, Praha 1995 Strádal, J.: Jak volit povolání, Informatorium, Praha 1995 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, VÚP, Praha 2006 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, ZŠ Karviná - Fryštát, 2007 Krestová, J., Mrázová. E.: Předprofesní příprava ţáků zvláštních škol - příručka pro učitele, nakladatelství Hněvín, Most 2001 Krestová, J., Mrázová. E.,: Příprava pro povolání - pracovní sešit pro ţáky 7., 8. a 9. tříd zvláštních škol, nakladatelství Hněvín, Most NSP - Národní soustava povolání [online] [cit ]. NSP - Národní soustava povolání. Dostupné z WWW: <http://katalog.nsp.cz>. KTP [online] [cit ]. KTP. Dostupné z WWW: <http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/overvw.act?lh=0>. Průvodce světem povolání -Guide to the World of Occupations [online] [cit ]. Průvodce světem povolání (PSP). Dostupné z WWW: <http://www.gwo.cz/>. Práce.cz - Nejvíce možností [online] [cit ]. Práce.cz. Dostupné z WWW: <http://www.prace.cz/>. Úřady práce [online] [cit ]. Úřad práce v Karviné. Dostupné z WWW: <http://poradna.prace.cz/urady-prace/>. 24

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více