Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Využití ICT v předmětu Pracovní činnosti na základní škole praktické Mgr. Zdeněk Šebestík

4 Obsah Úvod Základní škola praktická Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná Tematický okruh Svět práce Očekávané výstupy Učivo tematického okruhu Svět práce Hardware a software Hardware materiální vybavení školy Softwarové vybavení Internet zdroj informací Příklady vyuţití ICT metodické materiály Metodický list 1 Doplňovačky Metodický list 2 Test Metodický list č. 3 Hádanka Metodický list č. 4 Kvalifikace Metodický list č. 5 Riskuj Metodický list č. 6 Kimova hra Metodický list č. 7 Stavba zdi Metodický list č. 8 Rámeček Metodický list č. 9 Kvíz Závěr Seznam literatury a internetové zdroje Přílohy

5 Úvod Téma Vyuţití ICT v předmětu Pracovní činnosti na základní škole praktické jsem si zvolil pro svou závěrečnou práci, jelikoţ jsem učitelem na praktické škole a vyučuji převáţně právě předměty Praktické činnosti a Informatiku na druhém stupni. S výukou, respektive se seznamováním ţáků s počítači, jsme začali na naší škole ještě před zavedením projektu Internet do škol (Indoš). Práce s PC byla zahrnuta do tehdejšího předmětu Pracovní vyučování. Nejdříve jsme chodili na počítače do stanice přírodovědců, kde se ţáci učili základům obsluhy PC. S nástupem Indoše jsme získali počítačovou učebnu se sedmi PC a mohli se systematičtěji věnovat počítačové výuce. V současné době máme dvě počítačové učebny s deseti PC a osmi PC. Učebny vyuţíváme nejen pro vyučování předmětu Informatika, ale i pro výuku ostatních předmětů, včetně Pracovních činností. Poznatky a dovednosti, které ţáci získávají v předmětu Informatika, lze vyuţít zejména v tematickém okruhu Svět práce na 2. stupni. Samozřejmě doplňkově je vhodné a přínosné vyuţít počítače i v některých dalších tematických okruzích. Ve své práci bych se chtěl podělit o vlastní zkušenosti z vyuţívání ICT v předmětu Pracovní činnosti na naší škole, zejména v tematickém okruhu Svět práce, pro který vytvořím několik výukových materiálů (pracovní listy, prezentace, video, testy). Pro vytváření těchto materiálů pouţiji běţně dostupných programů. 3

6 1. Základní škola praktická Základní škola praktická vzdělává ţáky s lehkým mentálním postiţením. Na naší škole se vzdělávání realizuje v současné době podle těchto vzdělávacích programů: Vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola (ve školním roce dobíhá v 5. ročníku) Vzdělávací program 24035/97-22, Pomocná škola Vzdělávací program 15988/ , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná 4

7 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Karviná Na naší základní škole (praktické) se ţáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná. Velký důraz ve Školním vzdělávacím programu praktické školy je kladen na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Vedle manuálních zručností je kladen důraz i na rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností. Důleţité je vytváření kladného vztahu k práci a vedení k vytváření profesní orientace ţáků. Časová dotace, věnována pracovním činnostem na 2. Stupni, je pět hodin týdně. Obsah vzdělávací oblasti je na druhém stupni rozdělen do těchto tematických okruhů: Práce s technickými materiály Práce s ostatními materiály Práce montáţní a demontáţní Pěstitelské práce a chovatelství Provoz a údrţba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce Poslední okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. 1 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s mentálním postižením, Karviná 5

8 1.2 Tematický okruh Svět práce Tematický okruh Svět práce je určen ţákům 8. a 9. ročníků a je zaměřen na předprofesionální přípravu a na volbu povolání. Ţáci by měli získat přehled o nabídkách dalšího vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání, poznat místní moţnosti. Absolventi základních škol praktických mohou pokračovat v dalším studiu na středních školách (odborná učiliště) a Praktických školách. 1.3 Očekávané výstupy ţák by měl znát pracovní činnosti vybraných profesí a mít přehled o učebních oborech a středních školách ţák by měl posoudit své moţnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace s přihlédnutím k potřebě běţného ţivota ţák by měl vyuţít profesní informace a poradenské sluţby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání ţák by měl být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů ţák by měl prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání ţák by měl být seznámen s moţnostmi vyuţití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 1.4 Učivo tematického okruhu Svět práce Trh práce Volba profesní orientace Zaměstnání Podnikání 6

9 2. Hardware a software 2.1 Hardware materiální vybavení školy Osobní počítač (PC) Jak bylo jiţ výše uvedeno, na naší škole jsme začali vyuţívat počítače ve výuce ještě před nástupem projektu Internet do škol (Indoš). Vyuţili jsme nabídky tehdejší Stanice mladých přírodovědců a v rámci pracovního vyučování v 9. ročníku jsme 2 hodiny z celkové dotace na předmět věnovali základům práce na počítačích. V rámci Indoše jsme získali počítačovou učebnu se sedmi PC a sadu výukových programů. Učebnu jsme mohli vyuţít i jiných předmětech, zejména v jazyce českém a matematice. Postupně jsme nakoupili další výukové programy i pro jiné předměty. Zprovoznili jsme druhou počítačovou učebnu, původní učebnu jsme rozšířili a vybavili novými počítači. V současné době máme dvě počítačové učebny s osmi a deseti počítači s připojením na internet. Předpokládám, ţe podobné vybavení počítači má většina základních škol praktických (v bývalém okrese Karviná jsou v současné době tři základní školy tohoto typu a vybavení PC je obdobné jako na naší škole). Dataprojektor Významným pomocníkem při výuce prostřednictvím počítačů jsou dataprojektory. Vybavili jsme jimi jednu počítačovou učebnu, učebnu přírodovědných předmětů a informační centrum. Učitelé tak nejsou vázáni jen na výukové programy nainstalované v počítačích, ale mohou vyuţít svých vlastních připravených digitálních výukových materiálů (DVM), popř. DVM umístěných na internetu. Jeden přístroj je přenosný, takţe učitel není vázán jen na učebny, kde jsou dataprojektory instalovány napevno. Ve spojení s notebookem lze vyuţít diaprojektor i ve třídách, kde počítače nejsou. Interaktivní tabule V naší škole máme interaktivní tabuli ActivBoard, která pracuje s programem ActivStudio. Většina pedagogů naší školy absolvovala kurz, ve kterém se naučili, jak s interaktivní tabulí pracovat a jak ji vyuţít ve výuce. Pro učitele vyuţívající ActivBoard, jsou výukové materiály na stránkách Nevýhodou ovšem je, ţe si učitel musí vytvořit účet, aby mohl výukový obsah stránek vyuţívat. Na trhu je samozřejmě více typů interaktivních tabulí. Na mnohých školách jsou tabule SMART Board s programem SMART Notebook. Dalším druhem tabule je Interwrite Schoolboard. Mnoho DVM vytvořených pro interaktivní tabule 7

10 lze získat na internetu na Převáţná většina publikovaných příprav je však vytvořena v programu SMART Notebook pro tabule SMART Board. Skener Jiţ běţnou pomůckou ve školách je stolní plošný skener. Jeho vyuţití spočívá zejména ve snímání nějaké předlohy a uloţení do počítače. Nejčastěji se jedná o obrázky a části textu z učebnic, o zajímavosti z literatury, která není ţákům běţně dostupná, o staré papírové fotografie a tištěné dokumenty, o obrázky a články z tisku (novin, časopisů) aj. pro potřeby výuky. Předpokládám, ţe jeho skutečné vyuţití na základních školách praktických není příliš časté. Vizualizér Pomůcka, která nám vytlačila zpětný projektor Meotar. S jeho praktickým vyuţíváním se zatím seznamujeme (zobrazování 3D předmětů). Je umístěn v informačním centru. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát pouţíváme zejména pro dokumentaci školních akcí. Vyuţívá se také pro zhotovování fotografií (obrázků) pro různé výukové předměty, zejména pro pracovní činnosti. Byly zhotoveny sady fotografií dílenského nářadí a nástrojů, pracovních postupů, pracovních prostředí a pracovních činností. Rovněţ většinu zhotovených výrobků máme fotograficky zachyceno a zdokumentováno. Protoţe mnou pouţívaný fotoaparát PowerShot SX200 má i reţim video, vyuţívám ho pro pořizování dokumentárního videomateriálu. V plánu ICT školy počítáme s pořízením kvalitní školní videokamery. Všechny výše uvedené ICT prostředky ve spojení s vhodným softwarem lze vyuţít k tvorbě DVM i v předmětu Pracovní činnosti. 8

11 2.2 Softwarové vybavení Kancelářské programy Počítače v našich školních učebnách jsou vybaveny operačním systémem Windows XP Profesional. Pro práci je na PC nainstalován kancelářský balík OpenOffice, který je dostupný zdarma. Z balíku pouţíváme zejména OpenOffice Writer a OpenOffice Impress. S těmito aplikacemi se seznamují ţáci v hodinách předmětu Informatika na základní škole praktické a hodinách předmětu Základy informatiky na základní škole speciální. Samozřejmostí je vyuţívání aplikace Kalkulačka a WordPad. Grafické programy Základním grafickým programem, se kterým se naši ţáci seznamují, je aplikace Malování. Pro práci s fotografiemi vyuţíváme program IrfanView, který je dostupný zdarma v české verzi. Pro práci s videem vyuţíváme program Windows Movie Maker a program PhotoStory for Windows pro vytváření prezentací z fotografií. Výukové programy Výukových programů pro základní školy je velké mnoţství, avšak těch, které jsou zaměřeny na pracovní činnosti, je málo. Na naší škole máme k dispozici tyto programy: Průvodce volbou povolání (CD-ROM, ISA Multimediální průvodce volbou povolání). Prostřednictvím filmových ukázek se ţáci seznámí s různými povoláními a pracovišti. V závěru ukázky je kvíz, kde si ţáci ověří své předpoklady pro dané povolání. Ţáci mohou pracovat s programem samostatně. Čím budu? (CD-ROM, Silcom-Multimedia) CD-ROM umoţní poznat některá povolání, je určen sice pro mladší děti, ale určitě je dobře pouţitelný i pro ţáky základních škol praktických. CD-ROM obsahuje část popisnou (popisuje jednotlivá povolání, obrázky, ukázky jsou namluveny), část zábavnou (hry) a část procvičovací. Jak věci pracují (multimediální encyklopedie, BSP Multimedia) Encyklopedie nás seznámí s funkcí různých strojů, přístrojů a zařízení. Dozvíme se o vzniku jednotlivých strojů (Historie strojů), o vynálezech, které ovlivnily lidstvo (Významné vynálezy), také se dozvíme informace o nejnovějších informačních technologiích (Digitální doména). Své poznatky si pak ověříme v kvízu. 9

12 Jak se věci pohybují (multimediální encyklopedie, BSP Multimedia) Navazuje na předešlou encyklopedii Jak věci pracují. Seznamuje nás s fyzikálními principy. I zde jsou různé kvízy a hry. Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty CD ROM obsahuje zkušební testy z pravidel silničního provozu (CD-ROM, Ministerstvo dopravy BESIP). Program HotPotatoes. Program HotPotatoes je program na vytváření interaktivních cvičení. Má pět částí, kaţdá z nich umoţňuje vytvářet určitý druh cvičení. S návodem, jak pouţívat program HotPotatoes, je moţno se seznámit v příručce: Ivana Solničková, HotPotatoes pro začátečníky. Jiţ několik let odebíráme časopis PKP (Počítač pro kaţdého), v jehoţ příloze (CD ROM, DVD ROM) lze rovněţ najít vhodné programy pro naši práci. 3. Internet zdroj informací Jak jiţ bylo řečeno v Úvodu, naší ţáci se s prací na PC seznamují v předmětu Informatika. Zde také získávají základní poznatky o internetu a tyto znalosti můţeme vyuţít při hledání informací v Pracovních činnostech. Vyučující Pracovních činností na internetu můţe najít uţitečné informace pro všechny tematické okruhy. Absolventi základní školy praktické (základní školy speciální) mají omezený výběr oborů pro své další vzdělávání. Jedná se převáţně o střední vzdělání dvouleté, popř. tříleté, zakončené získáním výučního listu, respektive osvědčením o absolvování. Nabídky vzdělávacích oborů si mohou prohlédnout na webových stránkách příslušných škol. V našem nejbliţším okolí se jedná o tyto školy: Praktická škola, Karviná-Nové Město, Školy Dakol, s. r. o. (www.dakol-karvina.cz) Střední škola techniky a služeb Karviná (www.ssinte-karvina.cz) Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark (www.ssras-havirov.cz) Výchovná poradkyně vycházejícím ţákům poskytuje informace i o jiných zařízeních mimo náš okres, pokud ţáci, respektive rodiče, projeví zájem. 10

13 Pro tematický okruh Svět práce lze vyuţít informací např. na těchto webových stránkách: Průvodce světem povolání (PSP) Komplexní audiovizuální nástroj pro volbu povolání mládeţe. Ţák si můţe na základě dotazníku zájmů, popř. dotazníku dovedností ověřit vhodnost volby při výběru oboru svého dalšího vzdělávání. Program umoţní ţákovi vybírat obor povolání podle různých kritérií. Kartotéka typových pozic (KTP) Na domovské stránce si lze vybrat profesní obor (např. stavebnictví), dále podle poţadavků na vzdělání konkrétní profesi (např. zedník). Zde lze získat podrobné informace o pracovních činnostech, o kvalifikačních, osobnostních a zdravotních poţadavcích na povolání, o náplni práce, o pracovních podmínkách, případně o výši mzdy. Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) Zde najdeme nabídku vzdělávacích oborů nejen pro absolventy základních škol. Kromě informací o oborech, obsahu vzdělávání, školách a podmínkách přijetí se lze seznámit s poţadavky zaměstnavatelů a s moţnostmi uplatnění na trhu práce v oboru. Zákoník práce Jedním z výstupu tematického okruhu Svět práce je, ţe žák má být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pro toto učivo lze na internetu najít mnoţství informací, viz výše uvedený odkaz. Mohli bychom vyhledat spoustu dalších zajímavých stránek a programů na internetu, ale není smyslem této práce tvořit seznam internetových stránek. Pro práci na naší škole jsou výše uvedené zdroje dostačující. 11

14 4. Příklady využití ICT metodické materiály 4.1. Metodický list 1 Doplňovačky Aplikace Microsoft Word Název: Doplňovačky Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Tyto pracovní listy vyuţijeme k procvičování a upevňování učiva o povoláních (moţnost soutěţe). Pracovní list č. 1 obsahuje dvě doplňovačky s tajenkou. První doplňovačka skrývá tajenku profese DOKTOR. Po vyluštění tajenky mají ţáci doplnit pracovní prostředí a vhodné pracovní prostředky. Ve druhé doplňovačce je tajenka SVÁŘEČ. Pracovní list č. 2 obsahuje třetí doplňovačku. Tajenkou třetí doplňovačky je pracovní prostředí KOVÁRNA. Ţáci mají po vyluštění tajenky doplnit vhodná povolání, ve kterých se lze setkat s kovářskými pracemi a nakreslit do rámečku příslušný pracovní prostředek, který se v těchto činnostech pouţívá. Pro práci můţeme vyuţít tištěnou podobu pracovního listu nebo můţeme pracovat na PC. Pak ţáci mohou vyuţít pro kreslení aplikaci Malování, popř. si vhodné obrázky najdou na internetu. Na Pracovním listu č. 3 je poslední (čtvrtá) doplňovačka, která má v tajence ukrytý výraz VOLBA POVOLÁNÍ. Před samotnou prací ţákům přiblíţíme některé pojmy, se kterými si asi nebudou všichni vědět rady (např. kovboj, rozkaz aj.). Tento pracovní list ţákům vytiskneme. Ve všech doplňovačkách si ţáci zopakují odborné pojmy, rozšíří si slovní zásobu a procvičí si čtení s porozuměním. Pracovní listy č. 1-3 pro ţáky i Pracovní listy č. 1-3 s řešením jsou uloţeny na přiloţeném CD jako Přílohy

15 4.2. Metodický list 2 Test Aplikace Microsoft Word Název: Test Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Pracovní list č. 4 Test byl vytvořen v aplikaci Microsoft Word. Pracovní list vyuţijeme při opakování učiva o pracovních prostředcích. Před samotnou prací s testem si zopakujeme odbornou terminologii přímo v dílně. Prohlédneme si a pojmenujeme jednotlivé nástroje, se kterými v dílně pracujeme, přiřadíme jednotlivým nástrojům vhodná řemesla. S pracovním listem budeme pracovat na PC (např. jako ověřovací test znalostí). Po výkladu o znacích povolání se formou testu na PC přesvědčíme, jak jsou ţáci schopni pojmenovat pracovní prostředek a přiřadit ho vhodnému povolání. Na pracovním listu jsou obrázky pracovních nástrojů. Ţáci mají u kaţdého obrázku vybrat z nabídky sedmi názvů nástrojů ten správný. Kontrolu odpovědí provedeme společně. Pracovní list je moţno vytisknout a ţáci pojmenují nástroj bez moţnosti výběru. Pracovní list č. 4 Test je uloţen na přiloţeném CD jako Příloha č

16 4.3. Metodický list č. 3 Hádanka Předváděcí sešit aplikace ActivStudio (interaktivní tabule ActivBoard) Název: Hádanka přísloví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Stránka 1 titulní stránka. Stránka 2 obrázková tajenka. Ţáci mají za úkol doplnit pod obrázky název profese. Podle klíče, umístěného na spodním okraji stránky, mají do tabulky doplnit správné písmeno a vyluštit tak tajenku. K zápisu pouţijí nástroj pero. Příklad: první písmeno tajenky je (obrázek Bagrista, 7 písmeno) A. Tajenka skrývá přísloví o práci (Třikrát měř a jednou řeţ). Poté se ţáci pokusí vyloţit smysl přísloví. Stránka 3 řešení. Stránka 4 písmenková skládačka. Ţáci mají sloţit přísloví z rozházených písmenek (Bez práce nejsou koláče). Můţeme pouţít nápovědu (obrázek pod bílým pozadím koláč). I zde si vysvětlíme smysl přísloví. Stránka 5 prázdná stránka. Ţáci se pokusí přísloví vyjádřit pomocí obrázků z knihovny prostředků. Stránka 6 zde jsou uvedeny některé příklady. Přísloví jsou ukrytá pod bílým pozadím (červené tečky). Předváděcí sešit Hádanka je na CD jako Příloha č. 8. Obr.1 stránka 2, autor 14

17 4.4. Metodický list č. 4 Kvalifikace Předváděcí sešit aplikace ActivStudio (interaktivní tabule ActivBoard) Název: Kvalifikace Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Stránka 1 Titulní stránka Stránka 2 Kvalifikační poţadavky Vysvětlíme, ţe kaţdá profese vyţaduje určitý typ vzdělání (kvalifikační poţadavky). Na příkladech různých profesí (kopáč, zedník, technik, lékař) objasníme nejniţší potřebný stupeň vzdělání pro výkon daného povolání. Stránka 3 Přiřazování Na listu jsou obrázky různých povolání z hlediska poţadovaného nejniţšího vzdělání. Ţáci mají za úkol přiřadit k jednotlivým obrázkům zkratku potřebného povolání. Zkratky jsou duplikované na levé straně listu, obrázky jsou uzamčené. Stránka 4 Výběr povolání Na listu jsou opět obrázky různých povolání. V záhlaví listu je otázka, na kterou mají ţáci odpovědět. Po stranách listu jsou slova ANO a NE. Ţáci přetáhnou obrázky pod ANO nebo pod NE. Volby společně okomentujeme. Stránka 5 Vzdělávací zařízení ve městě Na tento list ţáci pomocí nástroje pero nebo plovoucí klávesnice napíší, která vzdělávací zařízení jsou v našem městě a jaký stupeň vzdělání v nich lze získat. Uvedeme si příklady ze ţivota. Stránka 6 Moţnosti našich absolventů Po předchozích vstupech by si měli ţáci uvědomit, na jaký typ školy se mohou po ukončení ZŠ hlásit a jaké obory pro ně přicházejí v úvahu. Připomeneme si i ostatní poţadavky (zdravotní stav, schopnosti, zájmy, fyzické předpoklady aj.) kladené na různé profese. 15

18 Stránka 7 Puzzle Na listu je puzzle zedníka. Ţáci mají obrázek sloţit do připraveného rámečku. Můţeme provést jako soutěţ jednotlivců na čas. Stránka 8 Řešení puzzle Sloţený obrázek představuje zedníka při stavbě zdi. Má zednickou lţíci a hladítko. Pod obrázkem jsou ukryty názvy těchto typických zednických nářadí (zednická lţíce a hladítko). Předváděcí sešit Kvalifikace je na CD jako Příloha č. 9. Obr. 2 Předváděcí sešit Kvalifikace, stránka 6, autor 16

19 4.5. Metodický list č. 5 Riskuj Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Riskuj 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Pro prezentaci je pouţita šablona (Jerry Myers, Jeopardy). Tuto prezentaci vyuţijeme při opakování učiva o znacích povolání. Ţáci mají za úkol hádat profese podle pracovního prostředí, nástroje (pracovní prostředky), podle pracovních objektů, odvodit přísloví (týkající se práce) podle indicií a přiřadit k profesi poţadovaný stupeň vzdělání. Za správnou odpověď získají odpovídající počet bodů, za nesprávnou odpověď se body odečítají. V hádání se soutěţící střídají. Prezentace Riskuj je přiloţena na CD jako Příloha č. 10. Obr. 3 Snímek z prezentace Riskuj, autor 17

20 4.6. Metodický list č. 6 Kimova hra Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Kimova hra Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Prezentace Kimova hra slouţí k procvičení učiva. Snímek č. 1 úvodní stránka. Snímek č. 2 instrukce k prezentaci. Snímek č. 3 na snímku jsou obrázky nářadí, které ţáci znají (hoblík, ohonka, úhelník, dláto, šroubovák, sekáč, cvikací kleště, sekera, vrtačka a kladivo). Na prohlíţení mají ţáci určený časový limit. Pak nastane přechod snímku. Snímek č. 4 instrukce pro další úkol. Snímek č. 5 na snímku jsou názvy nářadí. Snímek č. 6 řešení. Snímek č. 7 přiřazování pracovních prostředků k profesím. Snímek č. 8 skrývačky. Ve větách jsou ukryty názvy nářadí (sekáč, kladivo, sekera, poříz, pila a dláto) a zadání nového úkolu pro samostatnou práci na PC. Prezentace Kimova hra je přiloţena na CD jako Příloha č

21 Obr. č. 4 Snímek Prezentace Kimova hra, autor 19

22 4.7. Metodický list č. 7 Stavba zdi Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Stavba zdi Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Ţáci po seznámení s náplní profese zedník mají za úkol vytvořit pomocí programu PowerPoint prezentaci pracovní činnost zedníka postavit zeď. Při plnění úkolu vyuţijí dovedností získané v předmětu Informatika. Snímek č. 1 Zadání úkolu Vytvořte v programu PowerPoint animovanou stavbu zdi. Prezentace bude mít 3 snímky. Na prvním bude nápis Zedník (WordArt), vhodné pozadí. Na druhém snímku bude stavba zdi. Zeď bude mít 4 řady, v kaţdé řadě 4 cihly, vhodný nápis, pozadí. Poslední snímek bude obsahovat text (jméno a třídu), vhodné pozadí. Přechody snímků nastavit automaticky. Snímek č. 2 Ukázka nápisu pro inspiraci. Snímek č. 3 Ukázka moţné animace druhého snímku. Snímek č. 4 Ukázka závěrečného snímku. Prezentace Stavba zdi je přiloţena na CD jako Příloha č. 12. Obr. č. 5 Snímek Prezentace Stavba zdi, autor 20

23 4.8. Metodický list č. 8 Rámeček Video klip aplikace Windows Movie Maker Název: Rámeček Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Na videu je zaznamenán postup práce při výrobě dřevěného rámečku. Video bylo natáčeno v průběhu jednoho dne (tříhodinový blok). Snahou bylo zaznamenat jednotlivé pracovní činnosti (měření, řezání, pilování, sestavování a konečnou úpravu), které ţáci při zhotovování rámečku prováděli. Do závěrečného videa byly pouţity záběry, na kterých lze demonstrovat správné postupy. Při sestřihování a konečném vytvoření filmu nebyl upravován zvuk. Cílem bylo vytvořit dokumentaci pracovních postupů, které lze následně vyuţít pro motivaci ţáků niţších ročníků v dalším období. Rovněţ předpokládáme vyuţití videa jako prezentaci pro rodiče na třídních schůzkách, při Dni otevřených dveří atd. Technické údaje: Video bylo natočeno digitálním fotoaparátem Canon Power Shot A530 bez stativu (z ruky). Pro úpravu videa byly pouţity programy Any Video Convertor a Windows Movie Maker. Video je přiloţeno na CD jako Příloha č

24 4.9. Metodický list č. 9 Kvíz Kvíz aplikace HotPotatoes Název: Profese a nástroje Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Kvíz Profese a nástroje vytvořený v aplikaci HotPotatoes zařadíme na závěr hodiny v počítačové učebně. Kvíz obsahuje pět otázek názvy profesí. Ţáci mají k názvům povolání vybrat z nabídky čtyř nástrojů ty, které se k dané profesi hodí. Lze vybrat více poloţek. Kvíz je omezen časově, po spuštění aplikace se začne odpočítávat čas. Po ukončení testu se objeví hodnocení. Ţáci pracují samostatně. Soubor Kvíz je přiloţen na CD jako Příloha č. 14. Obr. č. 6 Kvíz, autor 22

25 Závěr Ve své práci jsem se zabýval tématem Vyuţití ICT v Pracovních činnostech na základní škole praktické. Vycházel jsem ze svých zkušeností na naší škole, ve které máme dobré podmínky pro začleňování ICT do výuky. Protoţe dostupných digitálních materiálů pro předmět Pracovní činnosti jsem ani na internetu mnoho neobjevil, rozhodl jsem si vytvořit výukové materiály vlastní. Výukové materiály jsem zaměřil především na procvičování a opakování učiva, zejména tématu Trh práce (znaky povolání). Vytvořil jsem doplňovačky v textovém editoru Word, prezentace v PowerPointu. Pro interaktivní tabuli ActivBoard jsem připravil předváděcí sešity. Pro účely dokumentační a demonstrační jsem natočil videa. Pro testování jsem připravil materiály s pouţitím programu HotPotatoes, který je zdarma. Všechny vytvořené materiály jsem úspěšně vyzkoušel ve vyučování. Zařazení těchto materiálů do hodin mělo u ţáků kladný ohlas. Nevýhodou pro učitele je nutnost obměňovat popř. vytvářet občas nové verze cvičení, coţ je časově značně náročné. Výukové materiály dám k dispozici kolegyním v práci, ať jiţ pro pouţití nebo jako vzor pro vytvoření svých verzí, a to nejen pro pracovní činnosti. Časem by mohla vzniknout školní databanka digitálních materiálů, do které by přispívali všichni pedagogové školy. 23

26 Seznam literatury a internetové zdroje Příprava ţáků pro profesní orientaci, Metodická příručka pro učitele základních škol, vydalo Sociologické nakladatelství, Praha 1995 Strádal, J.: Jak volit povolání, Informatorium, Praha 1995 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, VÚP, Praha 2006 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, ZŠ Karviná - Fryštát, 2007 Krestová, J., Mrázová. E.: Předprofesní příprava ţáků zvláštních škol - příručka pro učitele, nakladatelství Hněvín, Most 2001 Krestová, J., Mrázová. E.,: Příprava pro povolání - pracovní sešit pro ţáky 7., 8. a 9. tříd zvláštních škol, nakladatelství Hněvín, Most NSP - Národní soustava povolání [online] [cit ]. NSP - Národní soustava povolání. Dostupné z WWW: <http://katalog.nsp.cz>. KTP [online] [cit ]. KTP. Dostupné z WWW: <http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/overvw.act?lh=0>. Průvodce světem povolání -Guide to the World of Occupations [online] [cit ]. Průvodce světem povolání (PSP). Dostupné z WWW: <http://www.gwo.cz/>. Práce.cz - Nejvíce možností [online] [cit ]. Práce.cz. Dostupné z WWW: <http://www.prace.cz/>. Úřady práce [online] [cit ]. Úřad práce v Karviné. Dostupné z WWW: <http://poradna.prace.cz/urady-prace/>. 24

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení:

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení: DVPP školení ICT Školení bude zaměřeno na rozšíření schopnosti pedagogů využívat prostředky ICT k podpoře vzdělávacího procesu, k vedení školní agendy a ke komunikaci s rodiči. Aktuální situace vyžaduje

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Lukáš Chvátal Sexta B Seminární práce Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Vyuţití počítačů ve školství Počítače jsou dnes jiţ součástí kaţdodenního ţivota a málokdo by si dokázal představit fungování

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Tvorba elektronických učebnic

Tvorba elektronických učebnic Projekt Tvorba elektronických učebnic Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sumbal@voskop.cz Základní údaje o projektu: Název projektu: Číslo projektu: Název operačního programu:

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: +420

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ŠVP ZV BEDŘÍŠEK verze 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk 5.3 INFORMATIKA 1

ŠVP ZV BEDŘÍŠEK verze 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk 5.3 INFORMATIKA 1 5.3 INFORMATIKA 1 5.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem povinného vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více