Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Využití ICT v předmětu Pracovní činnosti na základní škole praktické Mgr. Zdeněk Šebestík

4 Obsah Úvod Základní škola praktická Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná Tematický okruh Svět práce Očekávané výstupy Učivo tematického okruhu Svět práce Hardware a software Hardware materiální vybavení školy Softwarové vybavení Internet zdroj informací Příklady vyuţití ICT metodické materiály Metodický list 1 Doplňovačky Metodický list 2 Test Metodický list č. 3 Hádanka Metodický list č. 4 Kvalifikace Metodický list č. 5 Riskuj Metodický list č. 6 Kimova hra Metodický list č. 7 Stavba zdi Metodický list č. 8 Rámeček Metodický list č. 9 Kvíz Závěr Seznam literatury a internetové zdroje Přílohy

5 Úvod Téma Vyuţití ICT v předmětu Pracovní činnosti na základní škole praktické jsem si zvolil pro svou závěrečnou práci, jelikoţ jsem učitelem na praktické škole a vyučuji převáţně právě předměty Praktické činnosti a Informatiku na druhém stupni. S výukou, respektive se seznamováním ţáků s počítači, jsme začali na naší škole ještě před zavedením projektu Internet do škol (Indoš). Práce s PC byla zahrnuta do tehdejšího předmětu Pracovní vyučování. Nejdříve jsme chodili na počítače do stanice přírodovědců, kde se ţáci učili základům obsluhy PC. S nástupem Indoše jsme získali počítačovou učebnu se sedmi PC a mohli se systematičtěji věnovat počítačové výuce. V současné době máme dvě počítačové učebny s deseti PC a osmi PC. Učebny vyuţíváme nejen pro vyučování předmětu Informatika, ale i pro výuku ostatních předmětů, včetně Pracovních činností. Poznatky a dovednosti, které ţáci získávají v předmětu Informatika, lze vyuţít zejména v tematickém okruhu Svět práce na 2. stupni. Samozřejmě doplňkově je vhodné a přínosné vyuţít počítače i v některých dalších tematických okruzích. Ve své práci bych se chtěl podělit o vlastní zkušenosti z vyuţívání ICT v předmětu Pracovní činnosti na naší škole, zejména v tematickém okruhu Svět práce, pro který vytvořím několik výukových materiálů (pracovní listy, prezentace, video, testy). Pro vytváření těchto materiálů pouţiji běţně dostupných programů. 3

6 1. Základní škola praktická Základní škola praktická vzdělává ţáky s lehkým mentálním postiţením. Na naší škole se vzdělávání realizuje v současné době podle těchto vzdělávacích programů: Vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola (ve školním roce dobíhá v 5. ročníku) Vzdělávací program 24035/97-22, Pomocná škola Vzdělávací program 15988/ , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná 4

7 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Karviná Na naší základní škole (praktické) se ţáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, Karviná. Velký důraz ve Školním vzdělávacím programu praktické školy je kladen na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Vedle manuálních zručností je kladen důraz i na rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností. Důleţité je vytváření kladného vztahu k práci a vedení k vytváření profesní orientace ţáků. Časová dotace, věnována pracovním činnostem na 2. Stupni, je pět hodin týdně. Obsah vzdělávací oblasti je na druhém stupni rozdělen do těchto tematických okruhů: Práce s technickými materiály Práce s ostatními materiály Práce montáţní a demontáţní Pěstitelské práce a chovatelství Provoz a údrţba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce Poslední okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. 1 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s mentálním postižením, Karviná 5

8 1.2 Tematický okruh Svět práce Tematický okruh Svět práce je určen ţákům 8. a 9. ročníků a je zaměřen na předprofesionální přípravu a na volbu povolání. Ţáci by měli získat přehled o nabídkách dalšího vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání, poznat místní moţnosti. Absolventi základních škol praktických mohou pokračovat v dalším studiu na středních školách (odborná učiliště) a Praktických školách. 1.3 Očekávané výstupy ţák by měl znát pracovní činnosti vybraných profesí a mít přehled o učebních oborech a středních školách ţák by měl posoudit své moţnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace s přihlédnutím k potřebě běţného ţivota ţák by měl vyuţít profesní informace a poradenské sluţby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání ţák by měl být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů ţák by měl prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání ţák by měl být seznámen s moţnostmi vyuţití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 1.4 Učivo tematického okruhu Svět práce Trh práce Volba profesní orientace Zaměstnání Podnikání 6

9 2. Hardware a software 2.1 Hardware materiální vybavení školy Osobní počítač (PC) Jak bylo jiţ výše uvedeno, na naší škole jsme začali vyuţívat počítače ve výuce ještě před nástupem projektu Internet do škol (Indoš). Vyuţili jsme nabídky tehdejší Stanice mladých přírodovědců a v rámci pracovního vyučování v 9. ročníku jsme 2 hodiny z celkové dotace na předmět věnovali základům práce na počítačích. V rámci Indoše jsme získali počítačovou učebnu se sedmi PC a sadu výukových programů. Učebnu jsme mohli vyuţít i jiných předmětech, zejména v jazyce českém a matematice. Postupně jsme nakoupili další výukové programy i pro jiné předměty. Zprovoznili jsme druhou počítačovou učebnu, původní učebnu jsme rozšířili a vybavili novými počítači. V současné době máme dvě počítačové učebny s osmi a deseti počítači s připojením na internet. Předpokládám, ţe podobné vybavení počítači má většina základních škol praktických (v bývalém okrese Karviná jsou v současné době tři základní školy tohoto typu a vybavení PC je obdobné jako na naší škole). Dataprojektor Významným pomocníkem při výuce prostřednictvím počítačů jsou dataprojektory. Vybavili jsme jimi jednu počítačovou učebnu, učebnu přírodovědných předmětů a informační centrum. Učitelé tak nejsou vázáni jen na výukové programy nainstalované v počítačích, ale mohou vyuţít svých vlastních připravených digitálních výukových materiálů (DVM), popř. DVM umístěných na internetu. Jeden přístroj je přenosný, takţe učitel není vázán jen na učebny, kde jsou dataprojektory instalovány napevno. Ve spojení s notebookem lze vyuţít diaprojektor i ve třídách, kde počítače nejsou. Interaktivní tabule V naší škole máme interaktivní tabuli ActivBoard, která pracuje s programem ActivStudio. Většina pedagogů naší školy absolvovala kurz, ve kterém se naučili, jak s interaktivní tabulí pracovat a jak ji vyuţít ve výuce. Pro učitele vyuţívající ActivBoard, jsou výukové materiály na stránkách Nevýhodou ovšem je, ţe si učitel musí vytvořit účet, aby mohl výukový obsah stránek vyuţívat. Na trhu je samozřejmě více typů interaktivních tabulí. Na mnohých školách jsou tabule SMART Board s programem SMART Notebook. Dalším druhem tabule je Interwrite Schoolboard. Mnoho DVM vytvořených pro interaktivní tabule 7

10 lze získat na internetu na Převáţná většina publikovaných příprav je však vytvořena v programu SMART Notebook pro tabule SMART Board. Skener Jiţ běţnou pomůckou ve školách je stolní plošný skener. Jeho vyuţití spočívá zejména ve snímání nějaké předlohy a uloţení do počítače. Nejčastěji se jedná o obrázky a části textu z učebnic, o zajímavosti z literatury, která není ţákům běţně dostupná, o staré papírové fotografie a tištěné dokumenty, o obrázky a články z tisku (novin, časopisů) aj. pro potřeby výuky. Předpokládám, ţe jeho skutečné vyuţití na základních školách praktických není příliš časté. Vizualizér Pomůcka, která nám vytlačila zpětný projektor Meotar. S jeho praktickým vyuţíváním se zatím seznamujeme (zobrazování 3D předmětů). Je umístěn v informačním centru. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát pouţíváme zejména pro dokumentaci školních akcí. Vyuţívá se také pro zhotovování fotografií (obrázků) pro různé výukové předměty, zejména pro pracovní činnosti. Byly zhotoveny sady fotografií dílenského nářadí a nástrojů, pracovních postupů, pracovních prostředí a pracovních činností. Rovněţ většinu zhotovených výrobků máme fotograficky zachyceno a zdokumentováno. Protoţe mnou pouţívaný fotoaparát PowerShot SX200 má i reţim video, vyuţívám ho pro pořizování dokumentárního videomateriálu. V plánu ICT školy počítáme s pořízením kvalitní školní videokamery. Všechny výše uvedené ICT prostředky ve spojení s vhodným softwarem lze vyuţít k tvorbě DVM i v předmětu Pracovní činnosti. 8

11 2.2 Softwarové vybavení Kancelářské programy Počítače v našich školních učebnách jsou vybaveny operačním systémem Windows XP Profesional. Pro práci je na PC nainstalován kancelářský balík OpenOffice, který je dostupný zdarma. Z balíku pouţíváme zejména OpenOffice Writer a OpenOffice Impress. S těmito aplikacemi se seznamují ţáci v hodinách předmětu Informatika na základní škole praktické a hodinách předmětu Základy informatiky na základní škole speciální. Samozřejmostí je vyuţívání aplikace Kalkulačka a WordPad. Grafické programy Základním grafickým programem, se kterým se naši ţáci seznamují, je aplikace Malování. Pro práci s fotografiemi vyuţíváme program IrfanView, který je dostupný zdarma v české verzi. Pro práci s videem vyuţíváme program Windows Movie Maker a program PhotoStory for Windows pro vytváření prezentací z fotografií. Výukové programy Výukových programů pro základní školy je velké mnoţství, avšak těch, které jsou zaměřeny na pracovní činnosti, je málo. Na naší škole máme k dispozici tyto programy: Průvodce volbou povolání (CD-ROM, ISA Multimediální průvodce volbou povolání). Prostřednictvím filmových ukázek se ţáci seznámí s různými povoláními a pracovišti. V závěru ukázky je kvíz, kde si ţáci ověří své předpoklady pro dané povolání. Ţáci mohou pracovat s programem samostatně. Čím budu? (CD-ROM, Silcom-Multimedia) CD-ROM umoţní poznat některá povolání, je určen sice pro mladší děti, ale určitě je dobře pouţitelný i pro ţáky základních škol praktických. CD-ROM obsahuje část popisnou (popisuje jednotlivá povolání, obrázky, ukázky jsou namluveny), část zábavnou (hry) a část procvičovací. Jak věci pracují (multimediální encyklopedie, BSP Multimedia) Encyklopedie nás seznámí s funkcí různých strojů, přístrojů a zařízení. Dozvíme se o vzniku jednotlivých strojů (Historie strojů), o vynálezech, které ovlivnily lidstvo (Významné vynálezy), také se dozvíme informace o nejnovějších informačních technologiích (Digitální doména). Své poznatky si pak ověříme v kvízu. 9

12 Jak se věci pohybují (multimediální encyklopedie, BSP Multimedia) Navazuje na předešlou encyklopedii Jak věci pracují. Seznamuje nás s fyzikálními principy. I zde jsou různé kvízy a hry. Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty CD ROM obsahuje zkušební testy z pravidel silničního provozu (CD-ROM, Ministerstvo dopravy BESIP). Program HotPotatoes. Program HotPotatoes je program na vytváření interaktivních cvičení. Má pět částí, kaţdá z nich umoţňuje vytvářet určitý druh cvičení. S návodem, jak pouţívat program HotPotatoes, je moţno se seznámit v příručce: Ivana Solničková, HotPotatoes pro začátečníky. Jiţ několik let odebíráme časopis PKP (Počítač pro kaţdého), v jehoţ příloze (CD ROM, DVD ROM) lze rovněţ najít vhodné programy pro naši práci. 3. Internet zdroj informací Jak jiţ bylo řečeno v Úvodu, naší ţáci se s prací na PC seznamují v předmětu Informatika. Zde také získávají základní poznatky o internetu a tyto znalosti můţeme vyuţít při hledání informací v Pracovních činnostech. Vyučující Pracovních činností na internetu můţe najít uţitečné informace pro všechny tematické okruhy. Absolventi základní školy praktické (základní školy speciální) mají omezený výběr oborů pro své další vzdělávání. Jedná se převáţně o střední vzdělání dvouleté, popř. tříleté, zakončené získáním výučního listu, respektive osvědčením o absolvování. Nabídky vzdělávacích oborů si mohou prohlédnout na webových stránkách příslušných škol. V našem nejbliţším okolí se jedná o tyto školy: Praktická škola, Karviná-Nové Město, Školy Dakol, s. r. o. (www.dakol-karvina.cz) Střední škola techniky a služeb Karviná (www.ssinte-karvina.cz) Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark (www.ssras-havirov.cz) Výchovná poradkyně vycházejícím ţákům poskytuje informace i o jiných zařízeních mimo náš okres, pokud ţáci, respektive rodiče, projeví zájem. 10

13 Pro tematický okruh Svět práce lze vyuţít informací např. na těchto webových stránkách: Průvodce světem povolání (PSP) Komplexní audiovizuální nástroj pro volbu povolání mládeţe. Ţák si můţe na základě dotazníku zájmů, popř. dotazníku dovedností ověřit vhodnost volby při výběru oboru svého dalšího vzdělávání. Program umoţní ţákovi vybírat obor povolání podle různých kritérií. Kartotéka typových pozic (KTP) Na domovské stránce si lze vybrat profesní obor (např. stavebnictví), dále podle poţadavků na vzdělání konkrétní profesi (např. zedník). Zde lze získat podrobné informace o pracovních činnostech, o kvalifikačních, osobnostních a zdravotních poţadavcích na povolání, o náplni práce, o pracovních podmínkách, případně o výši mzdy. Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) Zde najdeme nabídku vzdělávacích oborů nejen pro absolventy základních škol. Kromě informací o oborech, obsahu vzdělávání, školách a podmínkách přijetí se lze seznámit s poţadavky zaměstnavatelů a s moţnostmi uplatnění na trhu práce v oboru. Zákoník práce Jedním z výstupu tematického okruhu Svět práce je, ţe žák má být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pro toto učivo lze na internetu najít mnoţství informací, viz výše uvedený odkaz. Mohli bychom vyhledat spoustu dalších zajímavých stránek a programů na internetu, ale není smyslem této práce tvořit seznam internetových stránek. Pro práci na naší škole jsou výše uvedené zdroje dostačující. 11

14 4. Příklady využití ICT metodické materiály 4.1. Metodický list 1 Doplňovačky Aplikace Microsoft Word Název: Doplňovačky Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Tyto pracovní listy vyuţijeme k procvičování a upevňování učiva o povoláních (moţnost soutěţe). Pracovní list č. 1 obsahuje dvě doplňovačky s tajenkou. První doplňovačka skrývá tajenku profese DOKTOR. Po vyluštění tajenky mají ţáci doplnit pracovní prostředí a vhodné pracovní prostředky. Ve druhé doplňovačce je tajenka SVÁŘEČ. Pracovní list č. 2 obsahuje třetí doplňovačku. Tajenkou třetí doplňovačky je pracovní prostředí KOVÁRNA. Ţáci mají po vyluštění tajenky doplnit vhodná povolání, ve kterých se lze setkat s kovářskými pracemi a nakreslit do rámečku příslušný pracovní prostředek, který se v těchto činnostech pouţívá. Pro práci můţeme vyuţít tištěnou podobu pracovního listu nebo můţeme pracovat na PC. Pak ţáci mohou vyuţít pro kreslení aplikaci Malování, popř. si vhodné obrázky najdou na internetu. Na Pracovním listu č. 3 je poslední (čtvrtá) doplňovačka, která má v tajence ukrytý výraz VOLBA POVOLÁNÍ. Před samotnou prací ţákům přiblíţíme některé pojmy, se kterými si asi nebudou všichni vědět rady (např. kovboj, rozkaz aj.). Tento pracovní list ţákům vytiskneme. Ve všech doplňovačkách si ţáci zopakují odborné pojmy, rozšíří si slovní zásobu a procvičí si čtení s porozuměním. Pracovní listy č. 1-3 pro ţáky i Pracovní listy č. 1-3 s řešením jsou uloţeny na přiloţeném CD jako Přílohy

15 4.2. Metodický list 2 Test Aplikace Microsoft Word Název: Test Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Pracovní list č. 4 Test byl vytvořen v aplikaci Microsoft Word. Pracovní list vyuţijeme při opakování učiva o pracovních prostředcích. Před samotnou prací s testem si zopakujeme odbornou terminologii přímo v dílně. Prohlédneme si a pojmenujeme jednotlivé nástroje, se kterými v dílně pracujeme, přiřadíme jednotlivým nástrojům vhodná řemesla. S pracovním listem budeme pracovat na PC (např. jako ověřovací test znalostí). Po výkladu o znacích povolání se formou testu na PC přesvědčíme, jak jsou ţáci schopni pojmenovat pracovní prostředek a přiřadit ho vhodnému povolání. Na pracovním listu jsou obrázky pracovních nástrojů. Ţáci mají u kaţdého obrázku vybrat z nabídky sedmi názvů nástrojů ten správný. Kontrolu odpovědí provedeme společně. Pracovní list je moţno vytisknout a ţáci pojmenují nástroj bez moţnosti výběru. Pracovní list č. 4 Test je uloţen na přiloţeném CD jako Příloha č

16 4.3. Metodický list č. 3 Hádanka Předváděcí sešit aplikace ActivStudio (interaktivní tabule ActivBoard) Název: Hádanka přísloví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Stránka 1 titulní stránka. Stránka 2 obrázková tajenka. Ţáci mají za úkol doplnit pod obrázky název profese. Podle klíče, umístěného na spodním okraji stránky, mají do tabulky doplnit správné písmeno a vyluštit tak tajenku. K zápisu pouţijí nástroj pero. Příklad: první písmeno tajenky je (obrázek Bagrista, 7 písmeno) A. Tajenka skrývá přísloví o práci (Třikrát měř a jednou řeţ). Poté se ţáci pokusí vyloţit smysl přísloví. Stránka 3 řešení. Stránka 4 písmenková skládačka. Ţáci mají sloţit přísloví z rozházených písmenek (Bez práce nejsou koláče). Můţeme pouţít nápovědu (obrázek pod bílým pozadím koláč). I zde si vysvětlíme smysl přísloví. Stránka 5 prázdná stránka. Ţáci se pokusí přísloví vyjádřit pomocí obrázků z knihovny prostředků. Stránka 6 zde jsou uvedeny některé příklady. Přísloví jsou ukrytá pod bílým pozadím (červené tečky). Předváděcí sešit Hádanka je na CD jako Příloha č. 8. Obr.1 stránka 2, autor 14

17 4.4. Metodický list č. 4 Kvalifikace Předváděcí sešit aplikace ActivStudio (interaktivní tabule ActivBoard) Název: Kvalifikace Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Stránka 1 Titulní stránka Stránka 2 Kvalifikační poţadavky Vysvětlíme, ţe kaţdá profese vyţaduje určitý typ vzdělání (kvalifikační poţadavky). Na příkladech různých profesí (kopáč, zedník, technik, lékař) objasníme nejniţší potřebný stupeň vzdělání pro výkon daného povolání. Stránka 3 Přiřazování Na listu jsou obrázky různých povolání z hlediska poţadovaného nejniţšího vzdělání. Ţáci mají za úkol přiřadit k jednotlivým obrázkům zkratku potřebného povolání. Zkratky jsou duplikované na levé straně listu, obrázky jsou uzamčené. Stránka 4 Výběr povolání Na listu jsou opět obrázky různých povolání. V záhlaví listu je otázka, na kterou mají ţáci odpovědět. Po stranách listu jsou slova ANO a NE. Ţáci přetáhnou obrázky pod ANO nebo pod NE. Volby společně okomentujeme. Stránka 5 Vzdělávací zařízení ve městě Na tento list ţáci pomocí nástroje pero nebo plovoucí klávesnice napíší, která vzdělávací zařízení jsou v našem městě a jaký stupeň vzdělání v nich lze získat. Uvedeme si příklady ze ţivota. Stránka 6 Moţnosti našich absolventů Po předchozích vstupech by si měli ţáci uvědomit, na jaký typ školy se mohou po ukončení ZŠ hlásit a jaké obory pro ně přicházejí v úvahu. Připomeneme si i ostatní poţadavky (zdravotní stav, schopnosti, zájmy, fyzické předpoklady aj.) kladené na různé profese. 15

18 Stránka 7 Puzzle Na listu je puzzle zedníka. Ţáci mají obrázek sloţit do připraveného rámečku. Můţeme provést jako soutěţ jednotlivců na čas. Stránka 8 Řešení puzzle Sloţený obrázek představuje zedníka při stavbě zdi. Má zednickou lţíci a hladítko. Pod obrázkem jsou ukryty názvy těchto typických zednických nářadí (zednická lţíce a hladítko). Předváděcí sešit Kvalifikace je na CD jako Příloha č. 9. Obr. 2 Předváděcí sešit Kvalifikace, stránka 6, autor 16

19 4.5. Metodický list č. 5 Riskuj Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Riskuj 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Pro prezentaci je pouţita šablona (Jerry Myers, Jeopardy). Tuto prezentaci vyuţijeme při opakování učiva o znacích povolání. Ţáci mají za úkol hádat profese podle pracovního prostředí, nástroje (pracovní prostředky), podle pracovních objektů, odvodit přísloví (týkající se práce) podle indicií a přiřadit k profesi poţadovaný stupeň vzdělání. Za správnou odpověď získají odpovídající počet bodů, za nesprávnou odpověď se body odečítají. V hádání se soutěţící střídají. Prezentace Riskuj je přiloţena na CD jako Příloha č. 10. Obr. 3 Snímek z prezentace Riskuj, autor 17

20 4.6. Metodický list č. 6 Kimova hra Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Kimova hra Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Prezentace Kimova hra slouţí k procvičení učiva. Snímek č. 1 úvodní stránka. Snímek č. 2 instrukce k prezentaci. Snímek č. 3 na snímku jsou obrázky nářadí, které ţáci znají (hoblík, ohonka, úhelník, dláto, šroubovák, sekáč, cvikací kleště, sekera, vrtačka a kladivo). Na prohlíţení mají ţáci určený časový limit. Pak nastane přechod snímku. Snímek č. 4 instrukce pro další úkol. Snímek č. 5 na snímku jsou názvy nářadí. Snímek č. 6 řešení. Snímek č. 7 přiřazování pracovních prostředků k profesím. Snímek č. 8 skrývačky. Ve větách jsou ukryty názvy nářadí (sekáč, kladivo, sekera, poříz, pila a dláto) a zadání nového úkolu pro samostatnou práci na PC. Prezentace Kimova hra je přiloţena na CD jako Příloha č

21 Obr. č. 4 Snímek Prezentace Kimova hra, autor 19

22 4.7. Metodický list č. 7 Stavba zdi Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint Název: Stavba zdi Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Ţáci po seznámení s náplní profese zedník mají za úkol vytvořit pomocí programu PowerPoint prezentaci pracovní činnost zedníka postavit zeď. Při plnění úkolu vyuţijí dovedností získané v předmětu Informatika. Snímek č. 1 Zadání úkolu Vytvořte v programu PowerPoint animovanou stavbu zdi. Prezentace bude mít 3 snímky. Na prvním bude nápis Zedník (WordArt), vhodné pozadí. Na druhém snímku bude stavba zdi. Zeď bude mít 4 řady, v kaţdé řadě 4 cihly, vhodný nápis, pozadí. Poslední snímek bude obsahovat text (jméno a třídu), vhodné pozadí. Přechody snímků nastavit automaticky. Snímek č. 2 Ukázka nápisu pro inspiraci. Snímek č. 3 Ukázka moţné animace druhého snímku. Snímek č. 4 Ukázka závěrečného snímku. Prezentace Stavba zdi je přiloţena na CD jako Příloha č. 12. Obr. č. 5 Snímek Prezentace Stavba zdi, autor 20

23 4.8. Metodický list č. 8 Rámeček Video klip aplikace Windows Movie Maker Název: Rámeček Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Na videu je zaznamenán postup práce při výrobě dřevěného rámečku. Video bylo natáčeno v průběhu jednoho dne (tříhodinový blok). Snahou bylo zaznamenat jednotlivé pracovní činnosti (měření, řezání, pilování, sestavování a konečnou úpravu), které ţáci při zhotovování rámečku prováděli. Do závěrečného videa byly pouţity záběry, na kterých lze demonstrovat správné postupy. Při sestřihování a konečném vytvoření filmu nebyl upravován zvuk. Cílem bylo vytvořit dokumentaci pracovních postupů, které lze následně vyuţít pro motivaci ţáků niţších ročníků v dalším období. Rovněţ předpokládáme vyuţití videa jako prezentaci pro rodiče na třídních schůzkách, při Dni otevřených dveří atd. Technické údaje: Video bylo natočeno digitálním fotoaparátem Canon Power Shot A530 bez stativu (z ruky). Pro úpravu videa byly pouţity programy Any Video Convertor a Windows Movie Maker. Video je přiloţeno na CD jako Příloha č

24 4.9. Metodický list č. 9 Kvíz Kvíz aplikace HotPotatoes Název: Profese a nástroje Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací okruh: Svět práce Učivo: Trh práce Téma: Povolání Popis Kvíz Profese a nástroje vytvořený v aplikaci HotPotatoes zařadíme na závěr hodiny v počítačové učebně. Kvíz obsahuje pět otázek názvy profesí. Ţáci mají k názvům povolání vybrat z nabídky čtyř nástrojů ty, které se k dané profesi hodí. Lze vybrat více poloţek. Kvíz je omezen časově, po spuštění aplikace se začne odpočítávat čas. Po ukončení testu se objeví hodnocení. Ţáci pracují samostatně. Soubor Kvíz je přiloţen na CD jako Příloha č. 14. Obr. č. 6 Kvíz, autor 22

25 Závěr Ve své práci jsem se zabýval tématem Vyuţití ICT v Pracovních činnostech na základní škole praktické. Vycházel jsem ze svých zkušeností na naší škole, ve které máme dobré podmínky pro začleňování ICT do výuky. Protoţe dostupných digitálních materiálů pro předmět Pracovní činnosti jsem ani na internetu mnoho neobjevil, rozhodl jsem si vytvořit výukové materiály vlastní. Výukové materiály jsem zaměřil především na procvičování a opakování učiva, zejména tématu Trh práce (znaky povolání). Vytvořil jsem doplňovačky v textovém editoru Word, prezentace v PowerPointu. Pro interaktivní tabuli ActivBoard jsem připravil předváděcí sešity. Pro účely dokumentační a demonstrační jsem natočil videa. Pro testování jsem připravil materiály s pouţitím programu HotPotatoes, který je zdarma. Všechny vytvořené materiály jsem úspěšně vyzkoušel ve vyučování. Zařazení těchto materiálů do hodin mělo u ţáků kladný ohlas. Nevýhodou pro učitele je nutnost obměňovat popř. vytvářet občas nové verze cvičení, coţ je časově značně náročné. Výukové materiály dám k dispozici kolegyním v práci, ať jiţ pro pouţití nebo jako vzor pro vytvoření svých verzí, a to nejen pro pracovní činnosti. Časem by mohla vzniknout školní databanka digitálních materiálů, do které by přispívali všichni pedagogové školy. 23

26 Seznam literatury a internetové zdroje Příprava ţáků pro profesní orientaci, Metodická příručka pro učitele základních škol, vydalo Sociologické nakladatelství, Praha 1995 Strádal, J.: Jak volit povolání, Informatorium, Praha 1995 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, VÚP, Praha 2006 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, ZŠ Karviná - Fryštát, 2007 Krestová, J., Mrázová. E.: Předprofesní příprava ţáků zvláštních škol - příručka pro učitele, nakladatelství Hněvín, Most 2001 Krestová, J., Mrázová. E.,: Příprava pro povolání - pracovní sešit pro ţáky 7., 8. a 9. tříd zvláštních škol, nakladatelství Hněvín, Most NSP - Národní soustava povolání [online] [cit ]. NSP - Národní soustava povolání. Dostupné z WWW: <http://katalog.nsp.cz>. KTP [online] [cit ]. KTP. Dostupné z WWW: <http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/overvw.act?lh=0>. Průvodce světem povolání -Guide to the World of Occupations [online] [cit ]. Průvodce světem povolání (PSP). Dostupné z WWW: <http://www.gwo.cz/>. Práce.cz - Nejvíce možností [online] [cit ]. Práce.cz. Dostupné z WWW: <http://www.prace.cz/>. Úřady práce [online] [cit ]. Úřad práce v Karviné. Dostupné z WWW: <http://poradna.prace.cz/urady-prace/>. 24

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, p.o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PROJEKT ŘEMESLNÉ REKVALIFIKACE NA WWW.SKOLALIPA.CZ 1.1.2012 31.12. 2013 2 OP VK oblast podpory 3.2 Reg.č.: CZ.1.07/3.2.01/03.0008 Obsah: Proč škola požádala

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín IČ DIČ: CZ tel.:

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín IČ DIČ: CZ tel.: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, 788 14 Rapotín IČ 71 340 874 DIČ: CZ 71 340 874 tel.: 583 550 130 Koordinátor ICT: Dr. Martin Vavřík Školní rok: 2014/2015 ICT plán školy 1.

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 1/11 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 2/11 Motivace - úvod: V předchozích hodinách předmětu Člověk a svět práce ses

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro pátý až šestý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro pátý až šestý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro pátý až šestý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_3A_8_Textové_editory Vyučovací předmět:

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: O pohybu těles. Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil. Vyučovací předmět: Fyzika

Průvodní list kurzu. Název kurzu: O pohybu těles. Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil. Vyučovací předmět: Fyzika Průvodní list kurzu Název kurzu: O pohybu těles Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. ročník základní školy, odpovídající ročník víceletých gymnázií, věková (výkonnostní)

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, ICT plán školy na období 2009-2010

Střední odborné učiliště, Blatná, ICT plán školy na období 2009-2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ICT plán školy na období 2009-2010 Blatná, leden 2009 SOU Blatná ICT plán na období 2009/2010 strana 1 /11 Obsah: 1. Základní údaje školy...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EU Peníze školám výstupy z diskusního klubu Ivana Machýčková, 2010, 5 str. Diskusního klubu se účastnilo 17 pedagogických pracovníků

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 7 Směrnice GŘ č. 17/201 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: Neratovice

ICT plán školy. Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: Neratovice Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: 277 11 Neratovice ICT plán školy ICT plán sestavuje pracovní tým /ředitel ZŠ + ICT metodik/. Plán je součástí dokumentace školy,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více