Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012"

Transkript

1 1 Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012 Z obsahu: - PČR varuje - Den učitelů - Příprava na povodně - Sbor dobrovolných hasičů příjme nové členy KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Květen 1., 2. 8., , , , 30. Červen 5., , , , 27. Svoz ( PET láhve ) žluté pytle 17. května 14. června Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. května 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25.,26. června INFORMACE O SVÁŽENÍ BIOLOGICKO-ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Biologicko-rozložitelným odpadem se rozumí zahradní a kuchyňský odpad, např. tráva, listí, padané ovoce, slupky ze zeleniny a ovoce, skořápky vajec, zbytky jídel apod. Nepatří sem zbytky živočišného původu maso, kosti. Nejvhodnějším způsobem likvidace tohoto odpadu je kompostování na vlastním pozemku. V našem městě mohou občané využít i mobilního svozu černých pytlů s tímto odpadem nebo jej lze odevzdat do sběrného dvora. Pravidelný každotýdenní svoz černých pytlů s biologicko-rozložitelným odpadem bude zahájen v květnu. Nové černé pytle budou rozvážet pracovníci Deposu při pravidelném svozu komunálního odpadu koncem dubna. Na každou nemovitost bude dán jeden kus. V případě potřeby více pytlů je nutné, aby si je občané pořídili na vlastní náklady. D. Szotkowská, referent odb. výst. a ŽP ODPADOVÉ OKÉNKO č. 3 Plast Otázky a odpovědi: Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Víte, jak dlouho se rozkládají plasty?

2 2 PET láhev a kelímek od jogurtu: let Igelitová taška: let Polystyren: NIKDY se nerozloží D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP Zdroj: www. jaktridit.cz, OČKOVÁNÍ PSŮ Termín: 15. května 2012 Stanoviště: zastávka U Kaple hod. u hřiště HEPO hod. Podlesí, prostranství u fa TRIAS hod. Březiny, hasičská zbrojnice hod. Městský úřad hod. Cena: očkování 110,- Kč nový očkovací průkaz 5,- Kč Možnost zakoupení tablet na odčervení i antiparazitálních prostředků. Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem. Psa musí předvést osoba fyzicky způsobilá k zajištění potřebné fixace zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz o očkování k dalšímu záznamu. Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a ŽP UPOZORNĚNÍ NÁJEMCŮM BYTŮ Upozorňujeme nájemce bytů ve vlastnictví města Petřvald na skutečnost, že s účinností od 1. listopadu 2011 novela občanského zákoníku č.132/2011 Sb. zcela ruší možnost přechodu nájmu bytu v důsledku trvalého opuštění domácnosti. V praxi to např. znamená, že pokud rodiče tzv. trvale opustí domácnost, např. zdědí domek, koupí byt či dům a do získané nemovitosti se přestěhují, nájem bytu na jejich dospělé dětí ze zákona nepřechází, přestože tyto s nimi bydlely ve společné domácnosti. Osoby, které v bytě zůstaly poté co nájemce opustil společnou domácnost, užívají byt bez právního důvodu se všemi důsledky, které z tohoto počínání vyplývají. V případě že nájemci trvale opustí společnou domácnost, jsou povinni vrátit byt pronajímateli. O uzavření nové nájemní smlouvy k bytu bude rozhodovat Rada města Petřvald po projednání s bytovou komisí. Svatava Budinová, finanční odbor PŘÍPRAVA NA POVODNĚ Česká republika je opakovaně zasahována povodněmi, z nichž některé mohou být extrémní a způsobit enormní škody jak na vodních tocích a dílech, na kvalitě a dodávce pitné vody, na majetku, tak na životech a zdraví lidí. Proto již v roce 2000 byla vládou České republiky schválena Strategie ochrany před povodněmi na území České republiky. Její zpřesnění obsahuje Plán hlavních povodí České republiky (2007) a konkrétní opatření při povodních Plány oblasti povodí (2009). Na základě výše uvedeného vznikla Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice. Významným přínosem také bylo vytvoření Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky jako součásti plánování v oblasti vod a jako součást prevence před povodněmi. Bylo přijato i několik stěžejních zákonů, které řeší záchranné práce a jejich spolupráci při povodních jako jsou zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, nebo zákon

3 3 o vodách č. 254/2001 Sb., který zavedl rozhodující prvky k posílení prevence před povodněmi. Povodně jsou definovány jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo je její odtok nedostatečný, nebo může docházet k zaplavení území i při soustředěném odtoku srážkových vod. Jsou rozlišovány 3 typy povodní. Prvním typem je přirozená povodeň - způsobená přírodními jevy (tání, dešťové srážky, chod ledů). Druhým typem je zvláštní povodeň - způsobená civilizačními vlivy (porucha vodního díla, která může vést až k havárii např. protržení hráze). Tento typ povodně je závažnější, neboť může nastat znenadání a její dopady bývají katastrofické, je však méně pravděpodobný než vznik přirozené povodně. Třetím typem je blesková povodeň ta je způsobená náhlými přívalovými dešti. Tento typ může představovat vážné ohrožení, kdy během několika minut může dojít k zaplavení i takových území, která se nacházejí mimo záplavové oblasti. Lidem, kterým hrozí, že je povodeň postihne, se musí snažit na ni připravovat předem, což je spojeno s tím, že je nutné sledovat vývoj povodňové situace v hromadných a regionálních sdělovacích prostředcích, zjišťovat informace o způsobu možné evakuace z místa ohrožení. Dále je nutné připravit si pytle s pískem a další materiály na utěsnění nízko položených oken a dveří, zajistit si ucpávky a těsnící materiál pro odpadní kanalizační potrubí, připravit si evakuační zavazadlo, také připravit domácí zvířata k evakuaci a připravit vyvedení hospodářských zvířat. Ve svých domovech by si lidé také měli zajistit snadno odplavitelný materiál, přemístit potraviny, cenný nábytek, elektrospotřebiče a nebezpečné látky do vyšších pater domu a zabezpečit dům nebo byt při jeho opuštění při evakuaci. Ing. Lukáš Rylko, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETŘVALD-BŘEZINY PŘÍJME NOVÉ ČLENY! Pokud Ti je 15 a více let, máš spoustu volného času, rád si zasportuješ a nechybí Ti chuť pracovat, rádi Tě přivítáme v našem sboru dobrovolných hasičů. Nudit se určitě nebudeš! Zúčastníš se soutěží v požárním sportu, seznámíš se s hasičskou technikou a až Ti bude 18, můžeš se stát členem výjezdové jednotky. Vice informací na tel: (Vicherek Aleš zástupce velitele). POLICIE ČR VARUJE OBČANY PETŘVALDU V poslední době dochází k páchání trestné činnosti na starších občanech města Petřvald. Pachatelé této činnosti se pod záminkou kontroly elektroměru dostanou do obydlí. Po provedené kontrole nabízí údajný přeplatek, avšak u sebe nemají menší bankovky. Oběť chce tuto bankovku rozměnit a tím pachatelům ukáže místo úschovy svých úspor. Poté jeden z pachatelů oběť zaměstná a druhý z pachatelů odcizí úspory. Pachatelé se pohybují v motorovém vozidle tmavé barvy, které vždy zaparkují opodál. Popis pachatelů je strohý: 2 muži, oba bílé pleti. Starší muž věku kolem 50 let, zarostlý. Mladší kolem 25 let, plné postavy, na hlavě bílá kšiltovka. Policie apeluje na občany, aby v případě pozření, že by se mohlo jednat o tyto pachatele, neváhali a tuto skutečnost ihned oznámili na tel. linku místního obvodního oddělení PČR , popř. na tísňovou linku 158. Včasnost oznámení mnohdy přispěje přímo k dopadení pachatele. PČR OO Petřvald, nadporučík Bc. Radim Koziel, zástupce vedoucího. LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

4 4 Jsme občanské sdružení, LETEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR. Poskytuje sociálně-právní poradenství všem občanům, kteří jsou finančně znevýhodněni, potřebují ho a mají o něj zájem. Mnoho našich spoluobčanů, kteří se dostali do tíživé životní situace a nejsou schopni ji řešit ani neví, na koho se mohou obrátit. Naše poradenské služby zahrnují oblast sociální (vše o dávkách SSP, hmotná nouze, příspěvek na bydlení), oblasti občanského práva (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, platební rozkazy apod.), rodinného práva (svěření dětí do péče, rozvody, výživné apod.), pracovního práva (spory se zaměstnavatelem apod.) a finanční gramotnosti, mimo jiné i v oblasti oddlužení (osobní bankrot). Poskytujeme také nadstandardní služby. To zahrnuje sepisování návrhů, podání a žalob na soudy a instituce. Vedeme vlastně klienta od vstupní konzultace až po dořešení jeho problému. Garantujeme přístupnost co největšímu počtu všem potřebným občanům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, aby svou situaci řešili včas a nedostávali se do následných neřešitelných situací a problémů. Další jedinečností je to, že v dohledné době bude komunikace s klienty probíhat i přes SKYPE, kdy vlastně všechny potřebné informace od klienta získáme přímým rozhovorem s ním. Skypová adresa bude klientům brzy k dispozici na nových webových stránkách. To vše znamená, že klienti, pokud to pro ně bude snazší a jejich problém je nutno rychle řešit, nebudou muset poradny osobně navštívit, ale pohodlně, ve vzájemné spolupráci bude vyřešen, aniž by opustili svůj byt. Naše adresa: LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR, Jungmanova 25, Olomouc, Polní ul., Hodonín Jiří Beneš - statutární zástupce o. s. LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR Veronika Benešová, ředitelka poraden tel: , SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ VODŇORA, ORLOVÁ PORUBA Zveme Vás na tradiční rybářské závody pořádané naším sdružením: Druhé rybářské závody od 7.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Vodní nádrž Vodňora je bohatě zarybněna (včetně JESETERA). První cena Kč v hotovosti. Třetí závody od 7.00 hodin CHYTÁ CELÁ RODINA. Čtvrté závody (večerní) od hodin. Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2.května 1654, příspěvková organizace vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2012/2013, a to v úterý 22.května a ve středu 23.května 2012 od 8. do 16.hodiny. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonní zástupci dětí vyzvednou od pondělí 14.května 2012 ve vybrané mateřské škole denně v době provozu 2.května 1654 (Březiny) od 6 do 16 hodin, K Muzeu 257 (U kostela) od 6 do 16 hodin, Závodní 822 (Pustky) od 6.30 do 16 hodin, Šenovská 356 (Nová Dědina) od 6 do 16 hodin a vyplněné odevzdají u zápisu v uvedené dny.

5 5 K docházce se přihlašují děti zpravidla od tří let věku. Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Jiřina Budíková, ředitelka mateřské školy ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE SPOUŠTÍ PRVNÍ ČESKOU KAMPAŇ NA PODPORU POZEMNÍHO TV VYSÍLÁNÍ. Tisková zpráva ze dne 26. března 2012 Společnost České Radiokomunikace, přední provozovatel televizního a rozhlasového vysílání a poskytovatel telekomunikačních a ICT služeb, podpoří svou novou televizní kampaní pozemní vysílání jako nejvýhodnější způsob příjmu digitální televize v ČR. Kampaň představí divákům všechny výhody pozemního způsobu příjmu televize. Jedná se o jediný způsob příjmu TV, který je zdarma a bez vstupních investic. Diváci nemusí na rozdíl od satelitní, kabelové nebo internetové televize hradit žádné aktivační, instalační nebo měsíční poplatky. Pozemní příjem TV je pro diváky navíc velmi jednoduchý. Nevyžaduje žádnou instalaci parabol nebo zavádění kabelů. Digitálním signálem je pokryto celé území České republiky a v současné době nabízí divákům 10 celoplošných a 4 regionální TV programy. V průběhu roku 2012 se nabídka rozšíří i o programy v HD kvalitě. České Radiokomunikace mají zájem na dalším rozvoji a maximalizaci tržního podílu pozemního vysílání, aby svým zákazníkům jednotlivým televizním společnostem nabídla co nejvyšší podíl na sledovanosti jejich pořadů. Kromě edukační kampaně se v letošním roce zaměříme především na to, abychom divákům přinesli nové pořady ve vysokém rozlišení a tím ještě zvýšili atraktivitu pozemního způsobu příjmu TV pro diváky, potvrzuje Kamil Levinský, generální ředitel Českých Radiokomunikací a dodává: České Radiokomunikace jsou technicky připraveny nové televizní služby v terestrické platformě rozvíjet. Nezbytným předpokladem zůstává přidělení kmitočtové sady ze strany Českého telekomunikačního úřadu. Dominantní role pozemního TV vysílání v ČR Pozemní způsob příjmu TV (tzv. terestrická platforma) představuje v České republice dominantní způsob příjmu TV. Česká republika patří se 47% podílem mezi země s nadprůměrným počtem domácností, které přijímají televizi prostřednictvím pozemní platformy. V celé Evropě činí její podíl na základě výzkumu SES Astra z roku %. U našich geografických sousedů se podíl terestrické platformy pohybuje mezi 5 % (Rakousko, Německo) až 25 % (Polsko, Slovensko). Pozemní způsob příjmu TV je nejvíce rozšířen například v Řecku (87 %), ve Španělsku (67 %) nebo ve Francii (51 %). TV spoty budou v první fázi nasazeny v regionálních televizních stanicích TV Genus, Polar TV a TV Vysočina a na internetu na stránkách Zásadní změnou projde i internetový informační portál Českých Radiokomunikací zacílený na televizní diváky - Digistranky.cz. České Radiokomunikace a.s. působí na českém trhu již 49 let. Stabilitu společnosti dokazuje její silné finanční zázemí a zkušenosti nabyté během dlouhé doby činnosti. České Radiokomunikace a.s. jsou největším expertem na trhu vysílacích služeb a jako první v České Republice spustily jak veřejné, tak komerční digitální televizní vysílání. České Radiokomunikace nabízejí také komplexní portfolio telekomunikačních a ICT služeb prostřednictvím vlastní infrastruktury pro velkoobchodní a korporátní zákazníky. Společnost

6 6 disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků. KULINÁŘSKÉ OKÉNKO BUCHTA BEZ VAJEC JABLKOVÁ 20 dkg krystalu, 35 dkg jablek, 35 dkg polohrubé mouky, 2 dcl oleje, 2 dcl mléka, 1 vanil, cukr, 1 lžička sody, 1 prášek do pečiva, špetka skořice, trochu rumu a kokos. Vše dobře promícháme, nalejeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Posypeme kokosem a pečeme. BUCHTA BEZ VAJEC 30 dkg polohrubé mouky, 20 dkg moučkového cukru, 10 dkg rostlinného tuku či másla, 1 kypřící prášek, 1/2 hrnku mléka. Vše smícháme. Můžeme přidat kokos, kakao nebo oříšky či mleté ovesné vločky. Pak přidáme více mléka. Pečeme na vymazaném a vysypaném pekáčku. Komu bude připadat piškot "suchý", může ho potřít marmeládou nebo ovocným pyré či oblíbenou polevou nebo vyzkoušeným krémem. KAKAOVÁ BUCHTA BEZ VAJEC A MLÉKA 1,5 hrnku polohrubé mouky, 0,75 hrnku krystalového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 lžička prášku do pečiva, špetka soli, 1 lžička instantní kávy, 3 lžíce kakaa, 1 lžička octa, 6 lžic oleje, 1 hrnek vlažné vody. V míse smícháme všechny sypké suroviny. Přidáme ostatní, vymícháme hladké těsto a nalijeme na plech vyložený papírem na pečení (nebo vymazaný a vysypaný). Pečeme při 200 C minut. KEFÍROVÁ BUCHTA 2 hrnky kefíru, 1 hrnek cukru, 1,5 lžičky sody, 2 lžíce kakaa, 3 hrnky polohrubé mouky, ½ hrnku oleje. Smícháme suroviny a vzniklé těsto vlijeme do vymazaného a vysypaného plechu. Pečeme asi 30 minut ve středně vyhřáté troubě. Těsto můžeme nalít do dortové formy a naplnit šlehačkou, vychladlý moučník můžeme polít kakaovou nebo čokoládovou polevou, nebo posypat kokosem. BÁBOVKA BEZ VAJEC A BEZ MLÉKA 30 dkg polohrubé mouky, 15 dkg moučkového cukru, 10 dkg Hery, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 150 ml vlažné vody, hrst rozinek a posekaných ořechů. Smícháme všechny sypké ingredience včetně rozinek a ořechů. Přilijeme vodu a vlažný rozehřátý tuk. Promícháme a nalijeme do dobře vymazané a vysypané formy na bábovku. Troubu vyhřejeme na 190 C, vložíme do ní bábovku, po 15 minutách snížíme na 150 C a dopékáme asi 25 minut. VÝSTAVA BONSAJÍ POZVÁNKA Klub přátel hornického muzea v Ostravě-pobočka Petřvald Vás zve 10. května 2012 v hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku HOROLEZECTVÍ.

7 7 Přednáší pan Milan Pěgřímek. PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych touto formou poděkovat pohřební službě a p. Blachové za opravdu pěkné a procítěné rozloučení s mým manželem panem Zdeňkem Špetíkem, které se uskutečnilo dne 17. března Jiřina Špetíková manželka a celá rodina. BLAHOPŘÁNÍ Dne 24. dubna oslavil 75 let pan Emil Vajdjak. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje manželka Kristina, syn Miroslav s Monikou a vnoučata Barborka a Kubíček. FOTO BLAHOPŘÁNÍ Dne 6. dubna se dožil krásného jubilea 80 let pan Jozef Kotek. Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně šťastných a klidných let plných životního elánu a optimismu. Přeje manželka a syn s rodinou. FOTO VZPOMÍNKA Dne si připomínáme 10 let od úmrtí paní Svatavy Barnášové. Dne to bude 7 let od úmrtí Ing. Lubomíra Barnáše. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami. 2 x FOTA VZPOMÍNKA Dne 9. května 2012 jsme vzpomněli nedožitých 80-ti let a 31. května si připomeneme smutné 9. výročí úmrtí pana Lumíra Pavelka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi. Za celou rodinu manželka Alena a syn Rostislav s rodinou. FOTO ÚMRTÍ S bolestí v srdci oznamujeme, že nás po krátké nemoci opustila dne 14. března 2012 paní Marie Hlisníková, roz. Rohlová. Zemřela ve věku 91 let.. FOTO Společenská kronika Blahopřejeme jubilantům Jozef Kotek 80 let Longina Pěčonková 85 let Naděžda Kochanová 80 let Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Narozené děti Izabela Drozdová Ema Hrachovcová

8 8 Ema Silovská Rodičům blahopřejeme k narození děťátka. Zemřeli občané Marie Bašťavská 87 let Petr Havlásek 55 let Evald Janečko 89 let Jana Karácsonyová 74 let Petr Kochan 60 let Karel Kozubek 80 let Jiří Ponča 68 let Eliška Turská 61 let Antonín Vicherek 64 let Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. INZERCE REHABILITAČNÍ CENTRUM ŠENOV FARMA DOUBRAVA A RYCHVALD KAMENICTVÍ PLOSZEK Pomníky, žula, mramor, teraso, sekání písma, opravy a rekonstrukce hrobů, broušení terasa, pracovní desky. Tel.: ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos Mříže vrata ploty zábradlí schodiště brány a ostatní zámečnické práce na zakázku. Tel.: , Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž. Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny. http: PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK V ŘÍZENÍ NA SKUPINU B Tel.: V Petřvaldě Odborů 1180 provádíme regenerační a rekondiční masáže. Masáže lze provést i v klidu vašeho domova. Masáže jsou cílené a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd... Pracujeme různými

9 9 metodami: Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing, lymfatická masáž, atd... Lze se kontaktovat na tel. čísle , //www.sweb.cz/dzpc. reiki Kocourek Josef VÁM NABÍZÍ - čištění koberců a sedacích souprav - půjčování stroje Kärcher - mytí oken mobil: mobil: INTERNET PRO KAŽDÉHO s.r.o. PRODÁVÁTE ČI KUPUJETE NEMOVITOST? Volejte Profesionální služby. HLEDÁM RD Jakýkoliv stav. Hotově. Tel F E K Á L Firma S.O.V.K.A (Svoz Odpadních Vod KAnalizačních) Nabízíme Vám vývoz žump a septiků cisternovým vozem Tatra CAS 11. Objem nádrže od 2m 3 do 11m 3. Tuto službu si můžete objednat na tel Výjezdové místo: ČOV Orlová, ČOV Bohumín, ČOV Havířov, ČOV Karviná, ČOV Český Těšín, ČOV Frýdek-Místek, ČOV Třinec (ČOV-čistírna odpadních vod) RB AUTO Zahrádkáři v roce 2011 Na výroční členské schůzi 26. března 2012 zhodnotili svou práci za uplynulé období. Mnoho akcí je již tradičních. Společenský ples, kdy k tanci a poslechu hrála skupina Wega manželů Hečkových, smažení vaječiny, na které si všichni zúčastnění pochutnali, Mikulášský večírek, kde nechyběl čert, dobré jídlo a pití, tombola, živá hudba a dobrá nálada.. Snad nejhezčí byly zájezdy. V červnu se uskutečnil zájezd do Chotěbuze, kde jsme navštívili Rybí dům a v pěti obřích akváriích o kapacitě litrů vody viděli ryby našich řek a rybníků, v malých akváriích pak méně známe druhy akvarijních rybek. Odpoledne jsme zajeli do Řeky, která leží v nadmořské výšce 420 m, obědvali v penzionu Pod Lípou, ve kterém je

10 10 restaurace, jídelna, sportovní místnost a venkovní areál. U břehu říčky Řeka je srub s otevřeným ohništěm, Ten jsme využili a opékali si v něm párky. Také druhý výlet v září na Čantoryju a do Wisly byl plný zajímavostí. V sedm hodin jsme vyjeli z Petřvaldu a již v devět hodin nás lanovka vyvezla na bájnou horu Čantoryju. Mnozí se vydali po kamenité stezce až na samý vrcholek k turistické chatě a k rozhledně. Počasí bylo příjemné, ale špatná viditelnost, takže jsme nahoru na rozhlednu nevyšli. Obědvali jsme v hotelu Kadar, pak se prošli k hotelu Gołebiewski, kde jsme si prohlédli restauraci s nádhernou květinovou výzdobou a aqauapark Tropikana. Následovala prohlídka města Wisly. Prošli jsme pěší zónou, navštívili obchůdky, park u řeky Wisly, cukrárnu a zpět přes Třinec a Hnojník se vraceli domů. Starali jsme se také o to, aby naše klubovna a její okolí bylo co nejhezčí. Hrabalo se listí, myla okna, stropy, obložení, v srpnu pak došlo k výměně stávajících oken za okna plastová. A protože v jedné místnosti naší klubovny je i moštárna, a loňská úroda ovoce na našich zahrádkách byla velmi dobrá, bylo vymoštováno celkem kg. jablek. Na jablíčkách jsme si pochutnali v prosinci na přednášce o pěstování jabloní, protože byla spojena s degustací 30 druhů jablek. Přednášel předseda Oldřich Janků, odborný instruktor ČZS při ÚR ČZS Karviná. A jak je konzumace jablíček důležitá pro náš organizmus? Jablko téměř neobsahuje bílkoviny, ale obsahuje mnoho vody, málo sacharidů a nevýznamné množství mastných kyselin ve slupce, zato bohatství vitamínů a stopových prvků. Při růstu se v plodu ukládá ve vysoké koncentraci vitamín C. Jablko sestává až z 30 % z pektinů, účinné vlákniny, která snižuje hladinu cholesterolu. Mezi léčivé účinky jablka patří snižování krevního tlaku, posílení imunitního systému, srdce a krevního oběhu. Zároveň stabilizuje hladinu cukru v krvi, čistí střeva, posiluje dásně a cévy. Chtěli bychom na závěr poděkovat všem členům za velmi obětavou a záslužnou činnost, kterou během roku vykonali při zajišťování kulturních, společenských a ostatních akcí. Výbor ČSZ Okénko knihovny V minulém čísle Petřvaldských novin jsme slibovaly zprávu z Noci s Andersenem, takže slib plníme a přejeme hezké počtení Noc s Andersenem - malé ohlédnutí do minulosti Noc s Andersenem je kouzelná noc, během které děti nocují v knihovně a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, že knihovna je místem, kde se o dobrodružstvích nejen čte, ale kde se dá dobrodružství i zažít! V naší knihovně se tato noc konala už podeváté. A jak to během jednotlivých nocí vypadalo? 2004 naše Andersenovská premiéra. V tomto roce v naší knihovně poprvé spaly děti. A nespaly tam samozřejmě samy, ale v doprovodu lesní víly, mořské víly a pohádkové babičky. Knihovna se proměnila v tajemnou komnatu, strašidelnou jeskyni i mořské dno. Děti soutěžily, poslouchaly pohádky a za úplné tmy se vydaly do Technického muzea, kde jim paní Miluška Malinová povyprávěla o hornících a permonících. První noc s Andersenem v petřvaldské knihovně se dětem moc líbila a stala se základem pro stále pokračující tradici sázení prvního Andersenovníku Fabularis Anderseni. V roce 2005 jsme vysadili před Technickým muzeem krásnou převislou sakuru, která se honosí titulem Fabularis Anderseni. Předtím ale děti soutěžily, chatovaly s dětmi, které nocovaly v jiných knihovnách, luštily internetovou soutěž, malovaly na sklo a projely se kouzelným kočárem. V průběhu večera také malovaly a psaly pozdravy významným dánským a českým osobnostem, např. dánské královně, V. Havlovi, J. Žáčkovi, jejichž adresy knihovny dostaly em.

11 již třetí ročník! Počasí tento rok nocležníkům sice moc nepřálo, ale i tak si děti noc užily. Byla ve znamení 130. výročí prvního vydání knížky Broučci od Jana Karafiáta. Výzdoba knihovny i večerní lampiónová stezka byly v duchu této dětské knížky. Knihovnu proto zaplnily kytičky a broučci s lucerničkami. Stezka odvahy, které se mohly zúčastnit i děti, které v knihovně nenocovaly, byla plná nejrůznějších čarodějnic a strašidel a děti se při plnění záludných úkolů pěkně zapotily. Pak se i s lampióny vrátily do knihovny, kde se občerstvily a dále soutěžily. Během noci se neustále také četly pohádky a vyráběly krásné ozdůbky přijely k nám děti z Polska. Tento rok k nám přijely děti se dvěmi knihovnicemi ze spřátelené polské obce Jasienica. I přes jazykovou bariéru se všichni dobře pobavili. Na večerní stezce Po stopách kocoura Mikeše děti venku potkaly strašidla (důkladně zamaskované maminky dětí). Potom jsme za asistence malířky Beáty Svitačové vyrobili originální polštářky, které jistě ještě dnes zdobí leckterý pokojíček. Kouzelný večer pokračoval návštěvou Technického muzea, kde tentokrát provázela a výklad podávala spanilá vodnice. Jako půlnoční překvapení se představil ježek v kleci. Nešlo však o klasický hlavolam z Foglarovy knihy, ale o skutečného a živého ježka, který byl zachráněn před nepřízní osudu a po přečkání zimy v lidském domečku čekal na své propuštění do volné přírody. Předtím ale zpestřil nocování v knihovně a ukázkově chytal živé cvrčky. Nocí zněl i česko polský slovní fotbal, pohádky a závěr patřil pyžamkové diskotéce možná přijde i kouzelník. Zahájení Noci s Andersenem patřilo již tradičně Stezce odvahy, které se opět zúčastnily i děti nenocující. Kouzelník opravdu přišel a pobavil všechny svými kouzly. Na začátku večera přinesli dva tajemní strážci truhlu s pokladem, o jejíž obsah se celou noc soutěžilo. Letos děti dostaly trička se sluníčkem, které si hrdě odnesly domů spolu se spoustou krásných zážitků divoký západ. V tomto roce nás navštívila karvinská westernová skupina Black and Brown, jejíž členové přijeli sponzorsky pobavit nocležníky i účastníky indiánské stezky. Skvělé výkony honáckým bičem, krátkými lasy, ekvilibristika s pistolemi a další kousky zaujaly všechny. Kluci měli možnost osahat si winchestrovku a kolty. Na závěr nám předvedli pravý kovbojský tanec. Všichni byli tak zaujatí, že zůstali déle než jindy a na soutěže, chatování a čtení nám zůstal jen menší kousek noci malujeme několikametrový obraz. Pohádkové dobrodružství roku 2010 přineslo nejen mnoho her a soutěží, ale jako každoročně i trochu práce. Společným úkolem všech nocležníků bylo vymalovat velikou, několikametrovou koláž složenou z pohádek. Kupodivu se práce proměnila v zábavu a nocležníkům šlo dílo hezky od ruky, takže je nakonec nešlo dostat do spacáků. Uspat se děti podařilo až po pořádné dávce čtených pohádek od H. Ch. Andersena návštěva skautů. V tomto roce nám večerní stezku skvěle zorganizovali havířovští skauti pod vedením Ivana Fabrika. Stezka byla dobrodružná, velmi zajímavá a dětem se moc líbila. Jeden z účastníků ji dokonce přirovnal k oblíbené reality show Faktor strachu. Postupně jsme procházeli sedmi stanovišti, která byla nasvícena čajovými svíčkami, a plnili úkoly - běh na gumovém laně, střelba z foukačky na terč, pití vzhůru nohama apod. Na závěr nám jeden ze skautů předvedl báječnou ohňovou show a jako drak chrlil opravdový oheň. Po odchodu skautů jsme se přesunuli do knihovny a po občerstvení pokračovali v tradičním andersenovském řádění za aktivní asistence vodníka, manky, víly Amálky, Cipíska a Křemílka. Před spaním jsme zhlédli neplánované, ale naprosto úchvatné představení v podání dvou dětských účastnic a tří plyšáků. A jak to bylo letos??? 2012 otvíráme kouzelnou zahradu.

12 12 Letošní noc s Andersenem byla v duchu 100. výročí narození spisovatele a ilustrátora Jiřího Trnky. Z jeho tvorby jsme pro dotvoření atmosféry kouzelné noci vybrali pohádku Zahrada, která má knižní i televizní zpracování. Knihovna se tedy na jednu noc proměnila v zahradu plnou zeleně, kvítí, stromů a cvrlikotu ptáků. Nechyběla ani pohádková velryba a stará branka, s velkým zámkem a velikánskou železnou klikou, na kterou kluci z pohádky skoro ani nedosáhli. Noc jsme zahájili zasazením dalšího Andersenovníku, tentokrát hned před knihovnou. Pomohli nám hodní pracovníci ze střediska údržby spolu s paní starostkou Jarmilou Skálovou a panem Petrem Přečkem. Potom si všechny děti, které neodradilo deštivé počasí, mohly zasoutěžit při noční stezce, kterou si připravila paní Inka Burová společně se studenty a pedagogy z Moravskoslezské obchodní akademie Petřvald. Po venkovním programu se nocující děti společně s rodiči a více či méně dospělými pomocníky vrátily do knihovny, kde mohla začít ta pravá pohádková noc. Protože nám vyhládlo a zároveň jsme na letošní Noc s Andersen vyhlásili soutěž pro všechny kuchaře a kuchařinky, nejdříve proběhlo ochutnávání všech Andersenových mlsů, které se v knihovně sešly. Určit nejlepší mls bylo velmi těžké, boj byl vyrovnaný, ale nakonec přece jenom nejvíce hlasů dostaly tvarohové řezy od maminky Evy Mráčkové. Když už nám hlad nebránil v zábavě, mohlo proběhnout symbolické pasování dětí na Andersenovy spáče. Za zvuků hymny Noci z Andersenem jsme dětem rozdali krásné trička s logem akce a pak trpaslík začal rozdávat první úkoly, po jejichž splnění si děti mohli vybrat balíčky s klíči a hledaly ten, od kouzelné branky. Nakonec se jim to podařilo a do zahrady se dostaly. Čekala tam na ně hned první pohádka, kterou jim přečetla paní Lucie Polková. Po krátkém odpočinku jsme se opět vrhly do dalšího soutěžení. Čekal nás pavoučí úklid knihovny, hon na ptáka Ohniváka, sbírání pylu pro včeličky a jiné. Také další pohádky a putování za chytrou velrybou, u které proběhl velký výlov kvízů. Protože měla kouzelná velryba již přečteny všechny časopisy a hrozilo, že by se začala nudit, děti ji šly do provizorní redakce vyrobit. Pak, už jen za svitu vánočních žároviček, které nám zdobily zahradu, proběhla pyžamková diskotéka a alou na kutě. Dětem pomohly usnout pohádky a dospělým náročný den a noc. Ráno už jsme jen posnídali a plní zážitků se vydali domů. Protože by celá noc a ráno, ale také velké přípravy před celou akcí nemohly proběhnout tak hladce jak proběhly bez celé řady pomocníků, chtěly bychom moc poděkovat Lucii Polkové, Evě Káňové, Ince Burové, Sabině Paťorkové, Elišce Vítečkové, Lucii Mikolášové, Marii Mráčkové, Ivaně Kotrové, Milušce Malinové a Michalu Jurčíkovi. Moc a moc děkujeme a těšíme se zase na příští rok. Noci s Andersenem třikrát huráááááá!!! Velikonoční dopoledne Ve čtvrtek 5. dubna jsme vpustily do knihovny a střediska kultury velikonoční náladu v podobě soutěží, tvoření a hledání velikonočního pokladu. Sešlo se nás hodně, takže budova se kvůli nepříznivému počasí, které nám zmařilo plán jít ven, otřásala v základech a praskala ve švech. Vše jsme zvládli díky hodným maminkám, které pomáhaly na stanovištích a paní Ivaně Kotrové, která si opět ukázkově připravila tvořivou dílnu a s dětmi vyráběla krásné beránky. Pletly se také karabáče a malovaly velikonoční vajíčka. Špatné počasí nakonec nikomu nevadilo. Fotky ze všech akcí najdete na A co nás čeká v měsíci dubnu a květnu? Galerie Nad knihami Vás srdečně zve na výstavu Elen Thiemlové Splněný slib. Výstavu si můžete prohlédnout od Tímto bychom chtěli také uvést opravu, protože v minulém čísle jsme uvedli špatné jméno vystavovatele. Děkujeme za pochopení.

13 13 Klub maminek : 17. dubna, 24. dubna, 15. května, 29. května, 12. června, 26. června. Během letních prázdnin klub maminek nebude. Klub deskových her: každý pátek od 13:00 do 17:00. Kromě pátku 27. dubna, to je Slet čarodějnic a 1. června, protože je Den dětí a knihovna bude mít stanoviště na venkovní akci. Během letních prázdnin klub nebude fungovat pravidelně, dáme dopředu vědět termíny. Velký slet čarodějnic V pátek 27. dubna 2012 zveme všechny čarodějnice, čaroděje a čarodějčata na velký společný slet, který odstartujeme a slavnostně zahájíme v 16:00 v prostoru u knihovny Petřvald. Očekáváme všechny, kteří se celý rok těší na legální poletování na koštěti. Připravujeme soutěže o putovní koště a jinou veselou čarodějnickou zábavu. Protože účast je vždy velká, vyzýváme všechny starší čarodějnice, aby přišly v reprezentativním oděvu! Vaše knihovnice Lucie Šidlová a Monika Molinková DEN UČITELŮ Den učitelů se konal v kulturním domě, kde přibližně 150 pedagogů, správních zaměstnanců, technicko-hospodářských pracovníků a důchodců přivítala paní Jolanda Burová, kulturní referentka města. Zároveň přivítala zástupce polské delegace z gminy Jasienica. Citace J.Burové: Vážení a milí hosté, učitelé škol základních, školy umělecké a školek mateřských - i všichni ti, kteří se podílíte na každodenním provozu těchto zařízení.vítám vás na dnešním odpoledním setkání. Dostalo se mi té cti zahájit vaše letošní setkání. Protože vím, že většina z vás má za sebou už velký kus pracovního dne, bude to zahájení krátké a stručné. Když se před několika sty lety narodil Jan Ámos Komenský, a posléze se stal osobností světově proslulou, nastavil tak pomyslnou laťku a vytýčil směr všem následným generacím kantorů, učitelů, pedagogů, mistrů, magistrů zkrátka vám všem, kteří se věnujete vzdělávání našich dětí V památný den jeho narození 28.března si u nás už několik desítek let připomínáme důležitost stavu kantorského tím, že slavíme Den učitelů. Být dobrým pedagogem to je poslání- nikoliv povolání. Protože učitel navazuje na základy poskytované rodinou, předává poznatky a vědomosti a vždy vkládá do dětí i kus sebe samého. A naopak - i on je kontaktem se všemi těmi zástupy dětí, žáků a studentů také zasažen a poznamenáván. Obvykle pro svoji práci nemá ideální podmínky, ani ideální žáky. Placen bývá spíše hůře nežli lépe a občas musí snášet i nepřízeň rodičů. Přesto vytrvává a jeho poslání mu dává sílu pokračovat. A teď se podívejme z opačného pohledu My žáci ( a žáky jsme byli všichni) pak na dobrého kantora s láskou vzpomínáme celý život. Když se i vás, dnešních učitelů zeptám, ne proč jste si zvolili učitelské povolání, ale co si pamatujete ze školy kam jste chodili jako děti, mnoho vzpomínek, které se vynoří, budou svázány s některým s vašich tehdejších kantorů. Díky milovanému učiteli jsme byli jako žáci ochotni zkoumat brouky nebo atom, číst po večerech s baterkou pod dekou knížku Aloise Jiráska anebo ve volných chvílích luštit matematické vzorce. Kantor, který byl pro nás přirozenou autoritou, byl nám oporou i rádcem, učil s láskou, vytrvalostí, sebeobětováním i humorem a zanechal v každém z nás trvalou stopu. Dokázal - li probudit to nejlepší, co v každém dítěti dříme, povzbudil zdravé sebevědomí a přirozenou zvídavost, dal každému z nás pevný základ do dalšího života. Životy každého člověka tak jsou od dětství formovány a inspirovány i jinými lidmi než rodiči, kterým vděčíme za život. Učitelé patří mezi ty nejdůležitější. Dobrý učitel je náš průvodce, náš přítel a filozof, který nás drží za ruku a ukazuje cesty, na něž můžeme směřovat své životy. Tak mi napadá, jaký je vlastně dobrý učitel? Ten, co

14 14 naučí? Ten, co je oblíbený? Kombinace obou? Kdo ví. Můžeme o tom mudrovat do aleluja. Život ukáže. Ještě jeden citát na závěr z dob, kdy učili jen ctihodní mužové "Učitel se má chovat ke svým žákům jako otec. Sám nemá mít chyby a nemá chyby trpět. Ať mluví co nejčastěji o tom, co je čestné a dobré, neboť čím častěji bude povzbuzovat, tím vzácněji bude nucen trestat. Nejvíc úsilí je třeba věnovat tomu, aby se učitel stal důvěrným přítelem svých žáků, aby ho při vyučování nevedla jen povinnost, ale i láska". (vyňato z citátu římského rétora Marca Fabia Quintiliana). Za všechny vaše bývalé současné i budoucí žáky ze srdce děkuji Poté za práci všem přítomným poděkovala starostka J.Skálová. Poděkování přednesla jménem zastupitelů města a vyzdvihla skutečnost, že v tomto nejvyšším orgánu města je shoda všech volených zástupců při schvalování rozpočtu města v tom, že pamatují finanční částkou na kulturní program. Následně předala pamětní medaile paní Mgr. A.Lukšové a I.Křižákové za dlouhodobou aktivní práci ve školství v našem městě. Medaile byly předány také vzhledem k tomu, že obě výše jmenované paní učitelky odchází do zasloužilého starobního důchodu. Slovo si vzala také paní ředitelka ZŠ a ZUŠ Školní 242, příspěvkové organizace Ing.Z.Kozlovská a všem přítomným přednesla svůj projev. Cituji: Vážení přítomni, přeji vám všem pěkné jarní odpoledne. Jsem velice ráda, že i letos máme možnost se setkat a společně oslavit svátek, který dávno vymizel nejen z kalendářů, ale i z obecného povědomí národa. Pevně věřím, že Den učitelů bude mezi pedagogy žít dál nejen kvůli Jánu Ámosovi, jehož osobnost patří tak říkajíc k rodinnému stříbru českého školství, ale především kvůli desetitisícům našich učitelů. Jak bychom mohli vykonávat naši práci bez správních zaměstnanců - uklízeček, kuchařek, školníků a THP pracovníků? Vy všichni jste nedílnou součástí života školy. Za vaši práci vám všem patří neskonalý dík. Nikdo z nás nedokáže předpovědět, jak se situace ve školství bude nadále vyvíjet. Musíme ale myslet pozitivně, s nadějí, že se situace uklidní a budeme se moci plně věnovat naší výchovně vzdělávací práci, aby z našich dětí vyrostli občané, kterým nebudou cizí slova jako je slušnost, upřímnost, vážení si jeden druhého jakožto člověka. Nemohu opomenout ani poděkování zřizovateli - městu Petřvald, který se s nasazením možných sil a prostředků stará o provoz našich škol. Děkujeme. JaS ŠKOLSTVÍ (David Pindur) Vybráno z publikace Obrázky z dějin Petřvaldu (pokračování v příštím čísle PN) Nejstarší dějiny petřvaldského školství jsou úzce spjaty s farní školou v Šenově zmíněnou poprvé v r Tehdejší učitel dostával od Petřvalďanů ročně tolar slezský. Roku 1688 byl šenovským učitelem Jan Henner. Škola se však blížila ruině, farníci se vyhýbali jejím opravám a do školy docházel pouze jeden žák. O mnoho lepší nebyla situace ani v r. 1697, kdy zastával místo učitele František Henner. Od r v Šenově působil jako učitel frýdecký rodák Josef Lariš. Náplň činnosti učitele v tomto období byla úzce spjata se životem farnosti. Mezi jeho každodenní povinnosti patřil varhanní a pěvecký doprovod bohoslužeb, pravidelné vyzvánění, chození po koledě o svátcích, pečení hostií apod. Za tyto úkony přijímal každoroční deputáty od všech obcí šenovské farnosti. Vzhledem k vytížení učitele ve službě kostelu a farnosti proto nebývala úroveň výuky většinou příliš valná. Výrazným milníkem v dějinách školství v habsburské monarchii se stal všeobecný školní řád, vydaný Marií Terezií 6. prosince Tento řád zavedl všeobecnou povinnou školní docházku. Podle zákona byly školy rozděleny na tři stupně, z nichž nejníže stály školy triviální, které existovaly nebo měly vzniknout u každého farního kostela. Zprvu byly tyto školy pod církevním dohledem, později se jich ujal stát. V Petřvaldě vznikla první škola až

15 15 v r zásluhou hraběte Jana Larisch-Mönnicha. Jednalo se o pobočku šenovské farní školy. Dřevěný objekt s jednou učebnou, obytnou místností pro rodinu učitele a chlévem byl situován nedaleko dolní části dnešního hřbitova pod novou farou. Dne 7. ledna 1792 byl ustanoven učitelem školy Bernard Ševčík (Schewczik, ), majitel nedalekého hostince (pozdější Bernatíkův hostinec), který absolvoval čtyři třídy gymnázia v Opavě. V čele první petřvaldské školy stál Bernard Ševčík až do své smrti 21. března Jeho poslání převzal až do r syn Josef. V r navštěvovalo zdejší školu 75 dětí, z toho 43 chlapců. V r bylo vytvořeno místo pro druhého učitele. O pět let později nahradila sešlý objekt dřevěné školy nová zděná budova, která však rovněž nepostačovala. Proto bylo v r přikročeno k výstavbě nové školní budovy (pozdější přízemní školy U Kostela, dnes SKS) na pozemku darovaném hrabětem Jindřichem Larisch-Mönnichem. Dne 24. dubna 1854 byl farářem Antonínem Dudou posvěcen základní kámen k její stavbě. V říjnu téhož roku byla školní budova předána nadučiteli Janu Ševčíkovi, který stál v čele školy až do r Roku 1876 přibylo na dosud přízemní budově patro. Jelikož se místní část Nová Dědina nacházela dosti daleko od školy U Kostela, bylo rozhodnuto, že zde vznikne budova k vyučování. Plány na její výstavbu se datují již k r O rok později byla dokonce zakoupena stavební parcela, avšak namísto výstavby školy v Nové Dědině byla rozšířena stávající škola U Kostela nástavbou patra. V tomto objektu byly později zřízeny ještě další tři třídy. V 90. letech 19. století se stávala situace petřvaldského školství kapacitně neúnosnou. Na konci r byla zakoupena od Josefa Bernatíka stavební parcela v Nové Dědině. Zastupitelstvo získalo schválení stavebních plánů novodědinské školní budovy od slezské zemské školní rady v Opavě 3. února 1897 a stavbě již nestálo nic v cestě. Probíhala od jara téhož roku do léta Zakázka byla usnesením z 21. května 1897 zadána věhlasné stavební firmě Fridricha Fuldy z Těšína. Ke slavnostnímu vysvěcení novodědinské školy, situované u okresní silnice z Petřvaldu do Šenova, došlo 11. září Vzhledem k 50letému výročí trvání vlády císaře Františka Josefa I., které připadalo na tento rok, byla škola označena se svolením ministerstva vnitra z 24. listopadu téhož roku jako Kaiser Franz Josef I. Jubileumsschule Nová škola byla systematizována jako čtyřtřídní, zpočátku byly otevřeny jen dvě třídy. Počátkem školního r. 1898/99 došlo k otevření dalších dvou tříd. Správcem školy byl ustanoven Jan Kryštof, který sál v čele novodědinské školy do r Se vzrůstajícím počtem obyvatelstva byla novodědinská škola rozšířena v únoru 1904 na pětitřídní a v r na šestitřídní. Nové učební prostory vznikly adaptací bývalých učitelských bytů. V letech stál v čele novodědinské školy Robert Vodecký, působící původně ve škole U Kostela. V r čítal Petřvald již školou povinných dětí, kterým byly k dispozici pouze dvě školy, obě pětitřídní s polodenním vyučováním ve všech třídách. Celkem 16 třídám bylo k dispozici deset učeben. Již počátkem století mělo neúnosné situaci odlehčit zřízení nové školy v části Březiny. V r ožily snahy o postavení tolik potřebné březinské školy, na žádost Ostravsko-karvinské montánní společnosti se však mělo z finančních důvodů upustit od výstavby patrové budovy. Zřízení třetí české školy v obci příliš nepřála rovněž Slezská zemská školní rada v Opavě, stejně jako petřvaldské zastupitelstvo ovládané Němci. Po podzimních volbách v r se sešlo 8. ledna 1910 nové zastupitelstvo s českou převahou. Na této schůzi byl ustanoven výbor pro výstavbu školy Na Březinách ve složení: hostinský Jan Vicherek, stavitel Antonín Véhonek a stolař Karel Sasen. V hlasování se 13 členů zastupitelstva vyslovilo pro českou školu, sedm pro polsko-německou, jeden pro čekoněmeckou a dva si přáli výuku po našemu. Zřízení školy Na Březinách bylo nadále komplikované. Teprve výnosem zemské školní rady ze 30. července 1914 se definitivně oddělila od školy ve Staré Dědině, která získala název U Kostela a nová škola Na Březinách. Prvním správcem březinské školy byl do r Jan Weissmann, původně učitel novodědinské školy.

16 16 VAROVÁNÍ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITLŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PŘED PODVODNOU FIRMOU Tisková zpráva ze dne Před nedávnem vydalo Sdružení obrany spotřebitelů tiskovou zprávu, ve které nabádá spotřebitele k obezřetnosti při podpisu jakýchkoli smluv a spotřebitele varuje. Tentokrát před podvodnou firmou Wüstenrolt Group s.r.o. Tato společnost se sama prezentuje: Jsme velká, rychlá a seriózní společnost, zabývající se spotřebitelským financováním, hypotékami a půjčkami v České republice. Naše obchodní síť, která dosahuje svými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oboru profesionální úrovně, je připravena Vám pomoci a vyhovět za každých okolností.. Smlouva jmenované společnosti je postavena na principu tzv. vratné zálohy. Firma vybírá vratnou zálohu Kč i více za zprostředkování (záloha je vratná pouze do 14 dnů). Jakmile však klient tuto zálohu zaplatí, jsou po něm vyžadovány další a další dokumenty. Vše je prodlužováno tak dlouho, až nakonec 14-denní lhůta vyprší. Tato a jiné metody jsou hlavním a mnohdy i jediným příjmem všech podobných neseriózních společností. Za společnost Wüstenrolt Group s.r.o. se sídlem na náměstí Svobody 93/22 v Brně jedná Marie Holacká, ročník 1990, s trvalým bydlištěm v Koryčanech. Dle právničky SOS MS kraje, Ing Renaty Horákové, se nabízí k zamýšlení fakt, že v čele společnosti, zabývající se širokou škálou finančních nabídek, je na pozici jednatele tak mladý člověk, který nemůže mít pro tuto pozici dostatečné zkušenosti. V poslední době se řada lidí neváhá zadlužit a bez přemýšlení podepíšou jakoukoli smlouvu, jen aby získali peníze na vytouženou věc, novou kuchyň či dovolenou. Co dělat, když se rozhodneme pro půjčku? V každém případě bychom si měli smlouvu pečlivě přečíst přesto, že je na několika stránkách a většinou psaná drobným písmem. Je také možné si vyžádat kopii smlouvy, abychom si ji mohli doma v klidu prostudovat. Zda nabídnutou smlouvu podepíšeme, či nikoli, je na každém z nás. Pokud však podepíšeme, přebíráme na sebe to, co jsme podepsali. Bez ohledu, zdali jsme vše četli, rozumíme tomu, souhlasíme s tím nebo nám smlouvu někdo vnutil. Buďme obezřetní! Jedná se přece o naše peníze a naše dluhy!!! Kontakt: Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje Tel/fax , mobil Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MS kraje,, tel Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové občanské sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, ové adrese: nebo na poradenské lince , ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů. Sídlo : Střelniční 8, OSTRAVA Tel./fax : Poradní dny : Ostrava : Út: hodin, Čt: hodin, tel

17 17 Bohumín : Čt: hodin, tel Český Těšín : St: hodin každou první středu v měsíci, tel Frenštát p.r. : St: hodin každou druhou středu v měsíci, tel Nový Jičín : St: hodin každou třetí středu v měsíci, tel Opava : St: hodin každou třetí středu v měsíc, tel Frýdek Místek : St: hodin každou čtvrtou středu v měsíci, tel pro dotazy Nově nás naleznete i na facebooku. ZTRÁTY A NÁLEZY V březnu a dubnu byly na MěÚ Petřvald odevzdány tyto nálezy: - prázdný černý batoh, nalezen na ulici Krátké - mobilní telefon Samsung, nalezen u chodníku mezi ulicemi K Muzeu a Gen. Svobody poblíž pošty Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní TJ PETŘVALD HEPO MUŽI kolo zimního turnaje v Orlové : TJ Petřvald Věřňovice 3:1 (1:0). Branky : T. Budina, L. Chromik, J. Doubek. Sestava : P. Jonšta J. Jaglář, M. Budina, L. Ligocki, R. Müller (46. J. Levánszký) M. Klimek (70. J. Doubek), O. Ševčík, J. Režňák (75. J. Kičerka), T. Budina (80. J. Kostka) L. Chromik, P. Hlavinka. velmi dobrý výkon. Hepáci skončili na turnaji ze sedmi účastníků na pěkném 2. místě za D. Datyní přípravné utkání : TJ Petřvald Řepiště 1:4 (0:1). Branka : P. Hlavinka. Sestava : P. Jonšta O. Ševčík, L. Ligocki, R. Müller, T. Budina J. Režňák, L. Chromik, P. Hlavinka, O. Kostka S. Kostka, J. Kičerka. slabý výkon! Hráno na umělé trávě v Orlové přípravné utkání : TJ Petřvald MFK Havířov ( dorost ) 4:1 (2:1). Branky : T. Budina, S. Kostka, P. Hlavinka, O. Cudrák. Sestava : P. Jonšta O. Ševčík, M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglář (55. R. Müller) R. Budina, J. Režňák, L. Chromik, T. Budina ( 60. J. Kičerka ) P. Hlavinka, S. Kostka (60. O. Cudrák) přípravné utkání : Slavoj Petřvald TJ Petřvald 2:4 (0:2). Branky : L. Chromik, P. Hlavinka, L. Ligocki, J. Kostka. Sestava : P. Jonšta O. Ševčík, M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglář M. Klimek (70. J.Doubek), J. Režňák (46. M. Nalevajka), L. Chromik, T. Budina (60. J. Kostka) T. Volný, P. Hlavinka. úspěšná generálka na 1. mistrovské utkání sezony mistrovské utkání okr. přeboru (12. kolo). TJ Petřvald H. Bludovice 3:1 (1:0). Sestava : P. Jonšta O. Ševčík, L. Ligocki, M. Budina, J. Jaglář M. Klimek (88. J. Kostka), J. Režňák, L. Chromik, T. Budina T. Volný, P. Hlavinka (84. M. Nalevajka).

18 18 První branku vsítil v 19. minutě P. Hlavinka, který nádherně zakončil sólo z levého křídla. Na druhém gólu, který dal T. Volný, měl největší zásluhu L. Chromik. Podařilo se mu obejít na pravé straně 3 hráče a přihrát před prázdnou branku T. Volnému. Zbytečné držení míče a jeho ztráta v 87. minutě přinesla snížení na 1 : 2. Soupeř začal hrát jen na dva obránce, naštěstí už neskóroval a naopak inkasoval po brejku do prázdné branky 3. gól, který dal opět T. Volný. Největší soupeř o postup ČSAD Havířov rovněž zvítězil, proto zůstal bodový rozdíl na čele tabulky stále dvoubodový. Tabulka : 1. TJ Petřvald - 30 b., 2. ČSAD Havířov 28 b., 3. I. Petrovice 22 b., 12. Věřňovice 4 b. Trenér : J. Klimecký, asist. O. Cudrák, ved. mužstva P. Šilhánek. DOROST mistrovské utkání krajské soutěže (14. kolo). Frenštát p. / R. TJ Petřvald 1:0 (1:0). Sestava : M. Slíva J. Stromský (71. J. Kantor), O. Cudrák, J. Cífka, R. Pavlas (80. T. Matušík) M. Dvořák (17. - vyloučen), O. Kostka, L. Pavlas, O. Pytlík (71. R. Horvát) D. Kašniar, V. Šelong. Výkon hostujícího týmu velmi ovlivnilo vyloučení M. Dvořáka už v 17. minutě, kdy zahrál ve vlastním pokutovém území rukou. Následovala penalta a z ní šli domácí do vedení. I v 10 lidech zahráli Hepáci dobrý fotbal, dvakrát nastřelili břevno, D. Kašniar byl ve vyložené příležitosti sražen ve velkém vápně, ale rozhodčí nic neviděl mistrovské utkání krajské soutěže (15. kolo). TJ Petřvald H. Suchá 2:2 (2:0). Sestava : M. Slíva J. Stromský, O. Cudrák, J. Cífka, T. Matušík (71. J. Kantor) O. Pytlík, O. Kostka, L. Pavlas, D. Kašniar (46. R. Pavlas) J. Sklepek (89. P. Bitala), R. Horvát (87. M. Sekera). S vedoucím týmem soutěže H. Suchou začali Hepáci nebojácně a už v 15. minutě se ujali vedení gólem O. Kostky. Ve 31. minutě přidal 2. gól J. Sklepek, který s přehledem zužitkoval sólo na brankáře hostí, ideálně ho do gólové šance vyslal O. Pytlík. Začátek 2. půle však hoši zaspali, hned ve 46. minutě zbytečně inkasovali po hrubé chybě pravé zálohy a obrany. Téměř celou druhou část se museli Hepáci bránit, jenže v 80. minutě mohli utkání rozhodnout, kdyby útok správně zakončil sólový nájezd na brankáře Soupeř si počínal lépe a svou šanci v 86. minutě proměnil. před utkáním bych s tímto soupeřem bod bral, jenže po takovém vývoji v zápase jsme opět o body přišli! řekl po utkání trenér domácích p. Bitala. V tabulce klesli Hepáci na předposlední 13. místo s 9 body. Trenér Ing. P. Bitala, ved. P. Sekera. STARŠÍ ŽÁCI 8.4. sehráli naši chlapci první jarní zápas v chladném počasí v Dobré. Přijeli jsme v roli favorita. Po 6. minutách zápasu jsme se dostali do vedení 0:1. Autor branky - Zajíček. Byla to spíše nakopávaná než fotbal. Po 25. minutách hry jsme dali během čtyř minut další dvě branky.vypadalo to na jasné vítězství, ale soupeř se nevzdal, nastřelil tyč a ke konci poločasu snížil na 1:3. Po změně stran se obraz hry moc nezměnil, ale bylo vidět zlepšení. Ve 45. minutě byla nařízena standartka, kterou proměnil Slíva, padáčkem překonal gólmana a vedli jsme 1:4. Šance se přelévaly z jedné strany na druhou, v 60. minutě skóroval Marek na 1:5. Pět minut před koncem zápasu soupeř snížil na 2:5, ze 30 metrů překvapil našeho gólmana. Konečný stav zápasu 2:5.

19 19 Sestava: Palův - Knorr, Krupa, Poledník, Dzurec - Sklepek, Citnar J., Bitala, Zajíček - Marek, Slíva - Čevela, Starostka, Bláha MLADŠÍ ŽÁCI TJ Heřmanice - TJ Petřvald 4:3 (2:2) V sobotu jsme sehráli přípravné utkání proti vedoucímu celku krajské soutěže skupiny "B". Branky : Vojtěch Gellnar 2, Dominik Šeruda. Utkání odehráli : M. Graf, L. Válek, V. Gellnar, V. Strouhal, D. Šeruda, P. Slavev, D. Číž, P. Hrachovec, L. Pecha a I. Sliwka. TJ Sokol Dobrá - TJ Petřvald 2:0 (1:0) Sestava : Marek Graf, Petr Slavev, David Durczok, Vojtěch Gellnar, Vladimír Strouhal, Dominik Šeruda (K), Petr Hrachovec, Lukáš Pecha. Průběžně střídali: Jakub Crlík, Daniel Číž a Ivar Sliwka. V prvním jarním mistrovském utkání s třetím celkem tabulky jsme zbytečně inkasovali již ve 4.minutě. Pak jsme si vytvořili územní převahu, která ale i přes tři dobré brankové příležitosti k vyrovnání nevedla. Ve druhé části se domácí zaměřili na obranu a hra se tak odehrávala hlavně ve středu hřiště. V závěru navíc soupeř po individuální akci přidal druhou branku. Poprvé v sezoně jsme neskórovali a v mrazivém počasí jsme tak odjeli s prázdnou. MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD Z naší činnosti - květen Máme zde květen. Příroda se plně probouzí. Slunce nabírá sílu, všechno kvete a pro myslivce je toto doba, kdy po měsících zpomaleného cyklu v přírodě nastává doba pozorování intenzivní změny přírody. Nastává doba, kdy zvěř klade mláďata, ptáci sedí na vejcích a celá příroda je v očekávání nového života. Myslivci již mají vyčištěna a vydezinfikována krmná zařízení ( krmelce pro spárkatou zvěř, zásypy pro drobnou zvěř, krmeliště pro zvěř spárkatou a černou). Tak jako vše v přírodě má být vyvážené, tak i používání krmných zařízení podléhá určitému systému použití. V tuto dobu je také ideální čas na opravy mysliveckých zařízení tak, aby byla připravena na příští zimu. Veškeré tyto jarní práce provádíme na brigádách. Naši členové (mladší i starší) se snaží na těchto brigádách udělat maximum prací pro údržbu a bezpečnost všech mysliveckých zařízení, které v honitbě máme. Práci v honitbě zastávají mladší členové a ti odrostlejší provádějí práce na údržbě naší myslivecké chaty. Srnci mají již vytlučené paroží a hrdě je nosí na svých hlavách. Zvládají již přechod ze zimní potravní aktivity na stravu letní, kde převažují mladé výhonky, pupeny a čerstvé byliny. Není na ně zrovna moc pěkný pohled, protože přebarvují. To je myslivecký výraz pro výměnu srsti ze zimní na letní. Zimní srst je tmavohnědá a dutá, aby udržela více teploty. V zimním období žila srnčí zvěř v určitých skupinách (tlupách), ale nyní se tyto rozdělily a pohromadě jsou převážně srny se svými loňskými srnčaty, která se však brzy osamostatní. Pokud bude konec května teplý, budou již některé srny mít srnčata. Ačkoliv jejich čas je až v červnu. Záleží na počasí. Srnci si vyhledávají svá teritoria a postupně se začnou připravovat na letní říji. Je telemetrickým měřením dokázáno, že srnec se pohybuje na území až padesáti kilometrů. Což je pro něj jistě nelehký úkol. Srnčí zvěř je zvěří teritoriální, na rozdíl od jelení, mufloní či daňčí zvěře, která má stádový charakter. Proto se srnčí zvěř nechová ve farmových chovech. Srnci jsou schopni nekompromisně se v souboji o teritorium i těžce zranit. Závěrem této stati bych chtěl upozornit na to, že v této jarní době je třeba dopřát zvěři a zvířatům všeobecně klid. Ptáci sedí i na zemi na hnízdech, v lese pobíhají již malí zajíčci, v travinách kolem řek mají hnízda kačeny. Srny budou klást srnčata. Nepouštějme proto volně své psy, chovejme se v přírodě tiše a neplašme lesní zvěř a ptáky. Myslivosti zdar!

20 20 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme našemu městu a Středisku kulturních služeb za uspořádání výstavy Obrázky z dějin Petřvaldu a Jasienice. 9. března 2012 jsme byly přítomny na vernisáži výstavy, kterou uvedla naše paní starostka Jarmila Skálová. Poté žáci naší školy vystoupili pod vedením paní učitelky Blanky Ryšánkové s krátkým kulturním programem. Prezentaci výstavy obohatil zajímavý výklad autorů knihy Obrázky z dějin Petřvaldu PhDr. Radima Ježe a PhDr. Davida Pindura. Publikaci považujeme za cenný materiál do školní knihovny. V následujícím týdnu od do navštívili výstavu i vyučující a žáci, zájem o její prohlídku byl vysoký. Tentokrát nám byla průvodkyní p. Jolanda Burová, která návštěvníkům představila petřvaldské kroniky, doplnila výstavu zajímavostmi o vzniku našeho města, původu regionálních názvů, pověstí a stručným výkladem k jednotlivým fotografiím. Přínos této akce vidíme i v doplnění školního výukového programu Naše město. Za pedagogický sbor a žáky Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246, přísp.org. Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka a Mgr. Alena Lukšová, zástupkyně ředitelky. Město Petřvald nabízí k pronájmu nebytový prostor v Petřvaldě na Šenovské ulici čp.1 Jedná se o prodejnu a sklad o výměře 128,89 m2 Bližší informace poskytneme na tel.čísle: p.budinová p. Šopová PRVNÍ ČTVRTINA PETŘVALDSKÝCH JUBILANTŮ ROKU 2012 oslavila své životní jubileum dne 17. března 2012 v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. Přišlo jich šest spolu se svými rodinnými příslušníky. Zejména srdečně starostka města J. Skálová přivítala paní Antonii Vicherkovou a pana Miroslava Kalouse. Vždyť pani Antonii Vicherkovou poznali všichni Ti, kteří do obřadní síně vstupovali po celá desetiletí. Celých 40 let hrála paní Tonička při různých obřadech komise pro občanské záležitosti na varhany. Sekundoval jí 20 let pan Miroslav Kalous, který doprovázel ostatní hudebníky na housle. Dále jsme přivítali p.jarmilu Hečkovou, p.libuši Děchtářovou, p.lubomíra Brodu a p.lydii Grocholovou. Po projevu starostky a přednesu básně v podání zastupitelky Mgr. Šárky Němcové jsme si všichni společně připili na zdraví a hudebníci ve složení Mgr.Regina Bednaříková, Ľubica Oczková, Oldřich Zemánek radostně zazpívali všem přítomným jubilantům Živjo, živjo, živjo. Poté nastoupily děti z Mateřské školy 2. května pod vedením paní ředitelky J. Budíkové a paní učitelky V. Neubauerové. Svými jarními písněmi, básněmi a tanečky rozjasnily tváře všech přítomných v obřadní síni. Po potlesku jsme rozdali jubilantům dárky a rozešli se s přáním dobrého zdraví do dalších spokojených let. JaS 21. března 2012 se konala v Kulturním domě v Petřvaldě členská schůze Odborového klubu důchodců PS a ÚK závodu J. Fučík v Petřvaldě. Vybíráme

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 10. 12. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 10. 12. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 11 Informace pro občany Z obsahu: - Pozvání do obřadní síně - Petřvaldské dušičky 2008 - Z jednání samosprávy - Dne jsme se zeptali... - Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT Petřvaldské noviny č. 6 Informace pro občany Z obsahu: Prázdniny za dveřmi Policie ČR doporučuje Informace nejen pro chovatelé psů Sedmá sezona Petřvaldského srdce Sport Vážení pedagogové, správní zaměstnanci,

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 9 Informace pro občany Z obsahu: - Poprvé ve škole - Z jednání samosprávy - Oznámení o době a místě konání voleb - Informace nejen pro chovatel psů - Delegace města Petřvaldu na setkání

Více

OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce vstupního schodiště do budovy POŠTY budou klienti používat vchod v zadní části budovy.

OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce vstupního schodiště do budovy POŠTY budou klienti používat vchod v zadní části budovy. Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: - 13. schůze rady města - Ze života našich spolků - Měsíc jubilantů - Petřvald = Rozkvetlé město 2007 - Sport v Petřvaldě OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald:

vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald: Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Zápis dětí do MŠ - Z jednání samosprávy - Klub důchodců Petřvald Březiny hodnotil svou činnost - z deníčku petřvaldských policistů POZVÁNKA Zveme

Více

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY etřvaldské noviny www.petrvald.info květen 2014 Informace pro občany 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. V roce 2008 podalo město poprvé projektovou žádost o spolufinancování stavby

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012 hlas loš tic podzim 2012 Hlas Loštic podzim 2012 Podzim, také čas výlovu rybníků 1 (foto J. Glöckner) podzim 2012 Zprávy z radnice hlas loš tic Vážení spoluobčané, v minulém vydání Hlasu Loštic jsem vás

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Baška, Pstruží Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Janovice, Lhotka, Kunčice. Pržno Čeladná, Pstruží Metylovice, Staré Hamry Zpravodaj

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více