Tato stavba, o jejíž realizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato stavba, o jejíž realizaci"

Transkript

1 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ZÁŘÍ èíslo 9 15,-Kč V LISTĚ: SKAUTI NA TÁBORECH MĚSTSKÝ ARCHITEKT PROGRAM KINA A MKS STUDENTI V HOLANDSKU SPORT Výstavba komunikace pro pěší Nová Paka - Vrchovina Tato stavba, o jejíž realizaci usilovali obyvatelé Vrchoviny již více než před 15 lety, se stala skutečností. V místech, kde pěší byli nuceni chodit po krajnici vozovky I/16, aby se dostali z Nové Paky do Vrchoviny a směrem opačným, roste stavba chodníku ze zámkové dlažby o šíři 1,8 m, jehož hodnota bude činit cca 1,276 mil. Kč. Tato silnice I. třídy má vysokou frekventovanost dopravy, tudíž pro chodce byla chůze po ní nebezpečná. K úhradě části této stavby chodníku přispěje i dotace ve výši 700 tis. Kč získaná od Státního fondu dopravní infrastruktury. Chodník buduje firma NADOZ v.o.s. Nová Paka, která podala v rámci soutěže o veřejnou zakázku nejvýhodnější nabídku. Souběžně s chodníkem budou osazeny lampy veřejného osvětlení. Tyto práce provádí ELEKTROS s.r.o Martinice a náklady na vybudování osvětlení budou činit přes 550 tis. úspěšně pokračuje Kč. Lampy budou osazeny i na místní cestě vedoucí kolem bývalého Červinkova mlýna, na kterou přejdou pěší z nově vybudovaného chodníku a budou pokračovat v chůzi do středu obce Vrchovina. Novopačtí i vrchovinští občané mají tuto stavbu při svých cestách denně před očima, a tak věříme, že snahy města o zajištění bezpečnosti na tomto úseku kladně ohodnotí. (Investiční odbor)

2 2 INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA Informace o činnosti rady a zastupitelstva města za období od 16. června do 16. srpna 2004 Rada města: Majetek a finance: přezkoumáním hospodaření města za rok 2004 byla pověřena auditorská firma ECO - ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. se sídlem v Táboře schváleno uvolnění částky ,- Kč z položky odpady - provoz na zaplacení nákladů na rekonstrukci 5 kotců pro nalezené psy v objektu třídírny Odpadů Investice a rozvoj města: byla schválena nejvýhodnější nabídka na stavbu 7 vstupních bytů v č.p. 268 ul. Legií, Nová Paka, kterou podala firma František Šmíd, Na Vyhlídce, Nová Paka na základě veřejné soutěže na realizaci stavby Přístavba a rekonstrukce MŠ ul. Školní Nová Paka, byl vybrán zhotovitel stavby firma VCES a.s., Na Harfě 246/3, Praha 9. dodatkem ke smlouvě uzavřené mezi městem Nová Paka a firmou STAVOKOMPLEX CZ a.s. Hořice byl prodloužen termín zhotovení III. etapy stavby Provádění stavebních úprav budovy MěÚ čp. 39, Dukelské nám. byl schválen návrh smlouvy o dílo na zhotovení návrhu architektonicko-urbanistické studie pro projekt regenerace sídliště Studénka Nová Paka Hospodaření s byty a nebytovými prostory: pronájem nebytového prostoru v patře domu čp.6 Masarykovo nám. v Nové Pace pro podnikatele Ing. Františka Fojta. přidělení bytu garsonky, Achátová ul., paní Marianě Homolkové, Suchardova 67, Nová Paka. přidělení bytu 2 + kk, Heřmanice 106 paní R. Otevřelové s dítětem. přidělení bytu 1 + kk, Heřmanice 106 manželům Hamanovým. přidělení bytu č. 20 v DPS Jiráskova 1830 paní Danušce Šubrtové, Dolní Sytová nebyl schválen návrh na zvýšení nájemného v těch městských bytech, ve kterých již nyní nájemníci platí neregulované nájemné doporučeno zapracovat do směrnice o hospodaření s byty ustanovení týkající se zachování výše nájemného v těch případech, kdy nájemce městského bytu uvolní byt s regulovaným nájemným a přestěhuje se do náhradního bytu stejné nebo menší velikosti. Životní prostředí: odboru životního prostředí bylo uloženo zajistit kontrolu jakosti vody vodovodu Radkyně a vypracovat provozní řád. Rada města vyčleňuje na zajištění těchto úkolů max ,- Kč z prostředků Rady města. Školství: schválena smlouva s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na projekt Rekonstrukce a oprava veřejně přístupného sportoviště a vybavení této plochy sportovním zařízením pro ZŠ Nová Paka, ul. Husitská schválena Smlouva o nájmu nebytových prostor v čp. 37, ul. U Stadionu v Nové Pace / objekt Policie ČR/ pro potřeby Základní umělecké školy dočasné umístění učebny Kultura: byla schválena smlouva o dílo s Atelierem Art akad. soch. A. a J. Koňákovi, na restaurování araukaritu u Městského muzea doporučeno zastupitelstvu města zřídit Městské kulturní středisko jako samostatnou příspěvkovou organizaci (dosud toto kulturní zařízení existuje jako organizační složka města, bez vlastní právní subjektivity). Zastupitelstvo města na své mimořádné schůzi dne Schválilo: Druhou úpravu rozpočtu města na rok 2004, v části týkající se investic (vstupní byty v ulici Legií, přístavba a rekonstrukce MŠ nad poštou, stavební úpravy v budově čp. 1 Masarykovo nám. a v budově čp. 39 Dukelské nám., chodník do Vrchoviny). Návrh zadání změny č. 9 územního plánu města Nová Paka (vyčlenění ploch pro bydlení, ploch pro podnikatelské účely a dopracování plánu na části Podlevín a Vlkov). 1. verzi komunitního plánu sociálních služeb města Nová Paka a novopackého regionu Zvolilo: Ing. Lubora Šajnera a Ing. Věru Tlapákovou novými členy finančního výboru Martina Žantovského, Milana Kočí a Ing. Pavla Řeháka členy redakční rady pro webové stránky města Nová Paka Odročilo na další pořad jednání: záležitost týkající se umístění stavby prodejny BILLA v lokalitě mezi ulicemi Bezručova a Pražská, která je v územním plánu města vymezena jako plocha pro bydlení. Informace byly zpracovány na základì zápisù z Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta a v plném znìní jsou k nahlédnutí na nebo v sekretariátu MìÚ. NOVOPACKÁ ELEKTRA SPLÁTKY - výhodné splátky bez zbytečných průtahů do 15 min. (možnost bez navýšení) SERVIS - pračky, myčky, drobné domácí spotřebiče, BTV, video, hifi MONTÁŽ - antény, satelity, domací kina KOMPLETNÍ SLUŽBY POUZE U NÁS! prodej - montáž - servis

3 3 Karmelitánské knihkupectví, F. Procházky 101, Nová Paka /v pøízemí MKS/ tel.: Vám nabízí: Hal Urban: To nejdůležitější v životě Hal Urban je středoškolským profesorem, přednáší po celém světě na téma pozitivních charakterových rysů a jejich vztahu ke kvalitě života. Mladí lidé i dospělí, kterým není kvalita jejich života lhostejná, najdou v této knize inspiraci pro sebe i pro svůj život. Pomocí příběhů, příkladů a zamyšlení autor zprostředkovává čtenářům postoje, s jejichž pomocí lze nalézt to nejlepší v sobě samých, v druhých lidech i ve světě. Ukázka: Co by tomu říkalo vaše tělo, kdybyste se živili jen zmrzlinou, čokoládovými tyčinkami, koblihami, brambůrky a sušenkami a pili jen limonády? Aby nevzniklo nedorozumění - nenavrhuji, aby se tohle všechno zakázalo. Sám jsem si některé tyhle mlsky taky dopřával. Ale strava složená výhradně z nich, která by postrádala nutné živiny, by položila každého. Jak by fungovala vaše mysl, kdybyste četli výhradně jen drby o slavných osobnostech, dívali se pouze na seriály a box, poslouchali jen rap a heavy-metal a do kina chodili na horory nebo na filmy typu Blbý a blbější? Nic z toho nezatracuji, ale co kdybyste neznali nic jiného? Mysl by se změnila v rozbředlou kaši. Mozek taky potřebuje výživu... Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet Kniha zaměřená na umění přijmout nelehkou situaci vážné nemoci, určená všem doprovázejícím. Jelikož náklad knihy bude brzy rozebrán, věnovala paní doktorka Marie Svatošová několik výtisků prodejnám Karmelitánského nakladatelství, které zajišťují její půjčování. Proto také v knihkupectví v Nové Pace si můžete tuto knihu zdarma vypůjčit. FOTOSLOUPEK k článku na první straně Výstavba komunikace... INGE PLUS s r. o. Montérky, pracovní obuv, pracovní rukavice, brýle, respirátory, pøilby a další... Šití pracovních odìvù dle výbìru vèetnì loga Navštivte naši prodejnu pracovních pomùcek v ulici Legií 266 (bývalá Velveta) Prodejní doba: Po - Pá 7-12, telefon/fax: Zveřejnění dokumentace vlivu záměru Silnice I/16 Nová Paka obchvat Kumburský Újezd na životní prostředí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako příslušný orgán ve smyslu ust. 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s 8 odst. 2 zákona zaslal k vyjádření dokumentaci vlivů záměru Silnice I/16 Nová Paka obchvat Kumburský Újezd na životní prostředí (dále jen dokumentace ), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle 8 zákona. Městský úřad Nová Paka oznamuje ve smyslu ustanovení 16 odst. 3 zákona, že do dokumentace je možné nahlížet na městském úřadě, odboru investičním, Dukelské náměstí 39,1. patro, u Bc. Dufka, v úřední dny v době od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin, v ostatní pracovní dny od 8 do 11 hodin, a to do Do dokumentace je možno nahlížeti na krajském úřadu, v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Černoškem (tel , Průmyslová 1200, dveře č. B228). S obsahem dokumentace je také možno seznámit se na internetové adrese Ve smyslu ust. 8 odst. 3 zákona má každý možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové-a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, tedy do Jedná se o dílčí změnu trasy obchvatu, která znamená odklonění trasy mimo zástavbu osady Kumburský Újezd směrem k rybníku. Ing. Pavel Řehák, tajemník Městského úřadu

4 4 Městský architekt a jeho úloha V minulých měsících měli někteří obyvatelé Nové Paky příležitost vejít do styku s prací městského architekta. Jeho činnost je odrazem záměru, který vedení města v minulosti deklarovalo, a sice ochrana památek, architektury a urbanistických hodnot města. Podobně byl zřízen i výbor pro památkovou péči. Je třeba poznamenat, že zřízení funkce městského architekta není v Nové Pace ničím novým. Již několik let působila v éto funkci Ing. arch. Věra Blažková ze Semil, která kromě této činnosti spolupracovala i při pořizování změn územního plánu apod. Protože se ale vzájemná spolupráce v posledních měsících výrazně zhoršila, byl smluvní vztah ukončen. Následně byla uzavřena smlouva o technické pomoci s Ing. arch. Zdeňkem Šindlarem, který v éto souvislosti nabídl městu své služby. Jeho praxe a zkušenosti v oblasti architektury a urbanismu, včetně zahraničních, by měly být dostatečným předpokladem pro to, aby jeho činnost byla z odborného hlediska pro Novou Paku přínosem. Úkoly městského architekta jsou v éto souvislosti především: Konzultovat na vyžádání stavebního úřadu z hlediska architektury a urbanismu projektové dokumentace staveb, které mohou znamenat zásah do architektury města Konzultovat investiční a jiné záměry města z hlediska urbanismu a architektury Na úseku samosprávy se městský architekt již podílel na hodnocení studií stavby domova důchodců, vypracování studie na Dukelské náměstí, Masarykovo náměstí, vstupní portál budovy radnice a dalších konzultacích. Co bude činnost městského architekta znamenat pro občana? Stavební úřad bude od městského architekta vyžadovat vyjádření k předloženým projektovým dokumentacím na stavby, které mohou znamenat výraznější zásah do architektury města. Zejména se to bude týkat staveb v okolí centra města, v okolí kulturních památek a jiných významných objektů apod. Může se ale jednat i o jiné stavby a záměry v jiných lokalitách, které mohou znamenat výraznou změnu (např. výrazné barevné řešení, výškově či prostorově výrazná stavba ). Protože nelze postihnout všechny okolnosti, které se v této souvislosti mohou objevit, a nelze tedy stanovit striktně, které stavby budou vyjádření architekta vyžadovat, doporučuji všem, kteří budou záměr podobného druhu připravovat, aby již v době, kdy jejich projektant bude projekt mít rozpracován v podobě tužkové skici, přišli svůj záměr zkonzultovat na stavební úřad. Je možné, že jim bude sděleno, že k jejich záměru nebude stanovisko vyžadováno, a budou tedy moci projekt nechat dopracovat do konečné podoby. V případě, že záměr bude s architektem konzultován, bude v této fázi moci případně dojít k úpravám projektu bez potíží. Situace, ke které již často došlo, kdy stavebník předloží kompletní projektovou dokumentaci, která ho stála nemálo peněz a kterou je po vyjádření architekta potřeba výrazně přepracovat, je pak nepříjemná pro všechny strany. Rada města nedávno obdržela žádost stavebníka, který byl nespokojen s vyjádřením architekta k jeho záměru, o přezkoumání tohoto stanoviska. Jednoznačně však odborné stanovisko podpořila a požaduje nadále ochrany architektury a urbanismu ve městě. S tímto stanoviskem je srozuměn i stavební úřad, a proto bude vyjádření architekta k předloženým projektům, přestože z hlediska legislativního nejde o závazný podklad pro rozhodnutí, při povolování staveb v maximální možné míře dodržováno. Je pochopitelné, že tento postup bude pro některé majitele nemovitostí znamenat určité znepříjemnění života, protože některé jejich úmysly mohou být nerealizovatelné. Musíme ale všichni brát ohled na to, že architektura a vzhled města je věcí dlouhodobou a globální a nekončí za plotem zahrádky. Stejné znepříjemnění mají i občané centra Jičína, občané Pecky, občané a chalupáři z Karlova u Staré Paky, kde všude jsou památkové zóny a jakékoliv sebedrobnější změny jsou přípustné jen se souhlasem památkářů. Protože se připravuje vyhlášení ochranného pásma kulturní památky klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, které zasáhne výraznou část Nové Paky, bude stejná situace i v Nové Pace. Ve všech zmíněných místech se v žádném případě rozvoj a stavební ruch nezastavil, neměl by se tedy zastavit ani v Nové Pace. V konečném důsledku by však všechna tato opatření měla směřovat k tomu, že Nová Paka zůstane městem, které si svou hodnotu a půvab zachová i pro budoucí generace. Pokud se podařilo na mnoha místech zachovat urbanisticky a architektonicky hodnotnou městskou zástavbu z minulých staletí, která má svou kvalitu jen díky tomu, že byla velice přísně regulována, neměla by naše generace zůstat v povědomí generací příštích jako generace výstavby živelné a místy poněkud nepovedené. Pavel Řehák tajemník městského úřadu V pondělí 13. září 2004 se uskuteční v malém sále MKS od 19 hodin další přednáška MUDr. Josefa Hrušovského z Prahy na téma Vlastní cesta života jak ji nalézt, jak po ní kráčet, jak z ní nesejít. Pořádá Ladislav Rosenberg, KNIHY ČAJE spolu s MKS Nová Paka, vstupné 50 Kč. NOVO PACKÉ TRHY telegraficky Alfa je tu zase! Od poloviny září začnou již tradičně kurzy Alfa. V atmosféře svobody se můžete dozvědět více o tom, co se skrývá pod pojmem křesťanství, kdo byl a je Ježíš Kristus, zdali Bůh působí v lidském životě atd. Bližší informace: Jednota bratrská, Kollárova 456, Nová Paka. Tel.: , Podlevín - foto J. Čejka

5 Spořitelna, původně Okresní záložna hospodářská Spoluobčané, spěte v klidu dál. Lustry tam prodávat nebudou, i když je vše jinak než před sedmdesáti roky. Také jsme slyšeli zaručené zvěsti o bourání spořitelny, odvozu oken a Kafkových soch i Blažkova obrazu Žní. Uvnitř to opravdu vypadá na likvidaci. Ale stavbyvedoucí firmy Geosan hovořil o něčem jiném. Obraz je zabezpečen, vzácná vykládaná okna odvezena k repasi, mramorové obklady budou renovovány společně s interiérem budovy. Dojde i na opravu zvenčí. Fasáda je ošklivá, balkony protékají, od stálých změn firemních nápisů je mramor jako cedník. Tak že je dobře, s korunami do banky tam bude možno chodit dále. To mi potvrdil i pamětník (a osoba zasvěcená do věci), se kterým jsme zavzpomínali nad tablem představitelů Okresní hospodářské záložny v Nové Pace z roku Byla založena za dobrých časů starého Rakouska v roce 1883 českými rolníky, řemeslníky a živnostníky, z jejich letitých úspor rakouských zlatek pro podporu drobného podnikání a pomoc v dobách zlých. Převážně to byli akcionáři packého pivovaru. Z fotografií jsme bezpečně určili úředníka pana Šafránka vlevo dole, na druhé straně tehdy slečnu Fejfarovou, provdanou Paříkovou. Vlevo nahoře je náš děd František Hylmar, řezník a hostinský. I on o rok později narukoval na haličskou frontu, přežil. Válka přinesla bídu, hlad, inflaci. Podle vzpomínek starých bylo bankocetlí na nůše, nebylo za ně co koupit. Masarykovi hospodáři Rašín a Švehla postavili mladou republiku brzy na nohy, koruna něco znamenala. Hospodářská záložna tehdy sídlila v nynější Geislerově lékárně proti škole, prosperovala, a tak mohla zainvestovat a při přestavbě náměstí nechat postavit v letech 1930 až 1931 moderní budovu nynější spořitelny. Po roce 1948 zlikvidována záložna hospodářská, živnostenská, občanská. Zřídili banku v budově bývalé Městské spořitelny /nyní KB/, do hospodářské záložny přestěhovali spořitelnu. Tam pak v roce 1953 po kolapsu znárodněného hospodářství při měnové reformě vypláceli na osobu 300 korun, na vkladech malou částku měnili 1:5, jinak vše 1:50. Likvidovali vázané vklady, pojistky, okradli celý národ. Ve vstupní hale nad bankomatem je umístěna pamětní deska postavení této budovy se jmény stavitelů, našich předků, představitelů Okresní záložny hospodářské v Nové Pace. Na vlastnictví 5 budovy hospodářské záložny se podílely desítky drobných akcionářů. Po roce 1948 byla znárodněna pro státní spořitelnu. Restituční zákony po roce 1989 akcionářům nevrátily, co bylo ukradeno. Jako i s jiným majetkem pak bylo nakládáno dle rozmarů těch čistých bardů z prognostického úřadu, co osvobozenou zem přivedli na buben. Jiří Hylmar

6 6 Novopackým skautům se na táborech líbilo Týden před poutí se vrátily z letních táborů novopacké skautské oddíly. Počasí na přelomu letních měsíců chlapcům i dívkám přálo, pár deštivých dnů v červenci přišlo do období stavění stanů a táborových staveb. Kuchyně, jídelny, sklípky, umývárny, budky, kam i císař pán chodil pěšky, zbudovali společnými silami těch zkušených i nováčků. Z nichž mnozí se k sekyře, pile, lopatě a motyce dostali poprvé v životě. Kladiva a hřebíky používáme úplně výjimečně, už dlouho převažují na našich táborech stavby vázané. Poříz na odkorování táborového vlajkového stožáru viděli nováčci též poprvé a i s ním se naučili dělat. Letos vzaly naše oddíly na tábory i děti ve sdružení neorganizovaném. Ten nápad se osvědčil. Chasa objevila kouzlo všechno si udělat sám, pomáhat u kuchyně, připravit topení, umýt nádobí, uklízet. A v noci držet hlídku, aby ostatní spali v klidu. A protože naše tábory nemohou být v této době jiné než společné pro chlapce i dívky, vzali naši muži na sebe roli ochránců, rytířů i dělníků tvrdší práce. Náš křesťanský oddíl dostal pozvání do ideálního kouta na břehu Jizery pod obcí Bystrou od přítele vůdce Martina Vitvara. Rozsáhlá pastvina úplně oddělená od světa lidí, zátočina řeky nad jezem, eldorádo našich vodáků s vlastní flotilou. Pod srostlicí čtyř jasanů umístili svůj polní oltář. Novopacký pan probošt přijel za nimi sloužit mši. Tři družiny pod vedením sester Tauchmanových, Stáni Rybové a Romanky Grohové prožívaly tábor jakoby v zemích evropské unie od Skandinávie po středomoří s tamními zvyky, oděvy, sporty, jídly. Tábor navštívil i šéf packého střediska Richter Bal, poděkoval vedoucím za to všechno, popovídal s táborníky. Jen dva /jeden a jedna/ neodpovídali, ten den mlčeli za to nejtěžší orlí péro. Naše dvojka byla už po patnácté na Domažlicku v Šidlákově. Trochu daleko, ale je tam hezky na pokraji chráněné oblasti. Mladí vůdci, studující Luboš Jindřišek a Veronika Jónová, mají už nejvyšší skautské posvěcení pro odpovědnou práci vůdců táborů s akreditací ministerskou, k mládí mají blízko. Ideou tábora byla v roce olympijských her stará řecká kultura ducha i těla. Umění zálesácké opět vyjel mladým ukázat nestor packých táborníků Kim Materna. Přijeli za nimi i vedoucí oddílu bratři Tomášovi a za old skauty Jan Kazda. Měli jen slova chvály. Do našeho hezkého kraje přijeli tábořit jako každoročně skauti jiných středisek. Pecka a okolí je pro skauty zaslíbena po desetiletí, už před válkou byli naši v Myší díře. A v srpnu roku 1970 jsme se loučili na hradě s krátkým obdobím tří let skautování a byli potom vyslýcháni a obviňováni státní bezpečností. Teď už dlouhé roky táboří u Valdova Jilemničtí a po nich celé prázdniny skauti vzdálení i tábornická Unie pražská. Na Chrtkovom u Štěpanic u rybníka už je skautský tábor tradicí, živo je u Kalu, Vidonic. A to všecko díky vůdcům, kteří to po léta táhnou z lásky k mládeži a myšlence udělat ten svět lepší. Začátkem září se zase všichni sejdeme v klubovně, rádi mezi nás přijmeme nováčky už od 6 let. Na první říjnovou sobotu pozveme mládež na Babí léto mezi skauty. To se sejdou naši z širokého okolí na tradiční závody vlčat a světlušek, starší vzpomenou svého kamaráda Kóti. Nový skautský rok začíná. Jiří Hylmar Hrad Kumburk znovu ožije Dne 18. září pořádá Sdružení pro záchranu hradu Kumburku akci pod názvem Kumburské svítání V tento den bude možno zhlédnout vystoupení skupin historického šermu, loutkové divadlo a ukázku palných zbraní. Pro děti jsou nachystány hry za sladké odměny. Výstava zbraní a zbroje přiblíží divákovi dobu středověku a šermíři odpoví zvědavcům na jejich otázky. Také v tento den si bude možno hrad prohlédnout za doprovodu průvodce s plnohodnotným výkladem k jeho historii a stavebnímu vývoji. Občerstvení bude nachystáno nejen hladovým účinkujícím, ale i unaveným návštěvníkům. Lidé se mohou těšit i na dobová řemesla, která přiblíží středověký život běžného obyvatelstva. Tato akce vypukne v 9 hod. a bude ukončena v 17 hod. Těšíme se na vaši návštěvu. Výtěžek bude použit na opravy hradu Kumburku. Tomáš Šimůnek ZNALECKÁ KANCELÁØ NOVÁ PAKA soudní znalec STANISLAV KLIMEŠ CENY A ODHADY MOTOROVÝCH VOZIDEL AUTOOPRAVÁRENSTVÍ STROJE A STROJNÍ ZAØÍZENÍ K Hájku 1724, Nová Paka, tel./fax , mobil: 602 / futuranp.cz

7 7 RÁDIO METUJE 107,3 Mìsto Nová Paka zveøejòuje svùj zámìr pronajmout N e b y t o v é p r o s t o r y 1. V čp. 78, ul. St. Suchardy Nová Paka GRAND K pronájmu nabízíme bývalé prostory fitcentra celkem 240 m 2 (provozní místnost cca 70 m 2, sál 72 m 2, kancelář, sociální zázemí, sklad) v přízemí domu, pro vhodný podnikatelský záměr. Nájem dle způsobu využití cca. 126 tis. Kč/rok. 2. V čp. 266, ul. Legií v Nové Pace, přízemí prodejní či kancelářské prostory celkem 66 m 2 (prodejní místnost, dílna, sklad, vytápění plynové společné) pro vhodný podnikatelský záměr, za cenu obvyklou. 3. V čp. 268, ul. Legií Nová Paka, II. poschodí celkem 75 m 2 (2 místnosti, sociální zázemí, vytápění plynové) pro vhodný podnikatelský záměr (kanceláře, provozovna, dílna apod.) Nabídky a informace: TermoReal s.r.o., U Teplárny 1300, Nová Paka, tel fax HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA KRKONOŠE HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA KRKONOŠE 2004 bude opět přehlíd kou a prezentací podnikatel ských aktivit, místem nových kontaktů, ob chodních setkání a prodeje firemních produktů, zboží a služeb. Loňský 1. ročník výstavy, který se uskutečnil v říjnu 2003, byl historicky pokusem navázat na Zemskou výstavu v Trutnově z roku Úspěch akce předčil původní očekávání jak počtem 84 vystavujících firem, tak množstvím více než 3 tisíc návštěvníků za 2,5 dne trvání výstavy. Letošní výstava se koná od pátku 8. do neděle 10.října opět v trutnovském areálu Texlen - Zelená louka a bude mít obdobný charakter jako loňská, přece jen však s preferencí prodeje zboží. Na výstavě nebudou chybět ani expozice měst a subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu, zábavy a trávení volného času, salon financí a salon práce. Pro podnikatele a firmy je připraven odborný doprovodný program zaměřený zejména na problematiku působení na jednotném trhu EU a využívání strukturálních fondů. Pro návštěvníky pak zábavný program zahrnující ukázky historického šermu, divadelní scénky, ukázky policejního a záchranářského zásahu, módní přehlídky, basketbalovou exhibici a vystoupení dětského tanečního souboru. Stejně jako loni je i letos očekávána účast polských firem. Přijede hasičská dechovka z Německa Je to již více než 10 roků, co trvá přátelská družba dobrovolných hasičů z Nové Paky a dobrovolných hasičů z Amstettu v Německu. Každoročně přijíždějí hasiči z Německa do Nové Paky a každým druhým rokem jedou hasiči z Nové Paky do Amstettu. Tam jsou pokaždé přítomni společné zábavě ve velkém stanu při hudbě místních hasičů. V rámci této mezinárodní přátelské družby mezi hasiči přijede do Nové Paky 24-členná kapela dobrovolných hasičů z Amstettu. Všem milovníkům dechové hudby zahraje v sobotu 25. září 2004 od 19 hodin v P-centru Militký. Repertoár této kapely obsahuje jak moderní dechovou hudbu, tak i lidovou dechovku doprovázenou dvojicí zpěváků a také koncertní dechovou hudbu. Přijďte si i vy poslechnout dechovou hudbu německých i českých autorů. Josef Tauchman 30 let KSK v Nové Pace Před 30 roky se domluvilo několik novopackých sběratelů o možnosti výměny věcí souvisejících s výrobou piva mezi sebou. Tak vznikl v Nové Pace Klub sběratelů kuriozit pod patronací pivovaru. Počet členů se postupně rozšiřoval o sběratele z okolí i dalších míst České republiky. Toto kulaté výročí KSK v Nové Pace bylo vzpomenuto na výroční členské schůzi konané v sobotu 24. dubna Vzpomínalo se nejen na počátky klubu, ale i na veškerou a bohatou činnost v uplynulých letech. Za účelem získávání dalších sběratelských materiálů pačtí členové navštěvovali výměnné schůzky a burzy v jiných městech a naopak jiní sběratelé dojížděli každým rokem na burzy do Nové Paky. Po vyčerpání programu této výroční schůze si přítomní členové měnili nabízené sběratelské materiály. Letošní burza sběratelských pivovarských materiálů se uskuteční v sobotu 25. září 2004 od 8 hodin v sále hotelu Centrál v Nové Pace. K získání nových věcí do sbírek budou nabízeny pivní etikety, tácky, lahve, sklenice, odznaky, plechovky a mnohé další věci mající vztah k výrobě piva. Zároveň se uskuteční i tradiční věcná loterie, kde každý zakoupený los vyhrává.

8 8 AHOJ BIKERE! AHOJ BIKERKO! Více na nebo na tel.: , Přihlášky ve Fanzy Sportu na náměstí v Nové Pace. Jelikož tak jako Ty rádi nasedneme na své bajki a vyrážíme ať už na krátkou vyjížďku, celodenní švih, maraton, nebo cyklovandr, rozhodli jsme se zorganizovat v našem MĚSTĚ BLÁZNŮ MTB závod. K tomuto nás inspirovali někteří naši přátelé: 1.Karel Kotyk dnes již slavný autor ještě slavnějšího závodu CARLOS S BIKE CROSS, který oficiálně skončil 14. června 2003 bombastickým 10. jubilejním ročníkem v Dolcích u Trutnova a neoficiálně 0. ročníkem 12. června 2004 u obecního hřbitova na Brdě. Této poslední akce se mj. zúčastnili i všichni 4 borci účastníci 1. ročníku tohoto závodu Marcel Blažek, Zbyněk Píro, Jiří Pochop a Martin Pyciak, který se jako jediný zúčastnil všech deseti předešlých ročníků. 2.Petr Skřivánek alias Šerpa člen LKP Prachov a HIMA- LAYA 8000, který již několik let pravidelně pořádá MTB závod (vyjížďku) VESELÉ CROSS COUNTRY. Je to takové neformální zahájení bajkové sezóny a jezdí se pravidelně poslední dubnovou neděli na Prachově. Na obou těchto akcích potkáváme i některé novopacké tváře, a proto věříme, že ještě než sesedneš před koncem sezóny ze svého bajku. Zúčastníš se našeho závodu BLÁZNIVÉ CROSS COUNTRY, který by se měl i nadále pravidelně konat první říjnovou sobotu v závěru bajkové sezóny. Těšíme se na každého 2. října 2004 v letním areálu u fotbalového hřiště! PEDÁLU ZDAR! Za VELOCIPÉD KLUB NOVÁ PAKA B+Š. NA AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor s p.krejcarovou, vedoucí školní jídelny Komenského 555, v Nové Pace NOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM Proč nový objednávkový systém, když starý fungoval? Původní systém byl zaveden v r.1999, za roky užívání došlo k opotřebení, v současné době nevyhovoval ve všech parametrech nárokům - výpadky ve špičce z důvodu přetížení, složitost prováděných operací atd. Nový systém řeší problém magnetických karet/ snadno se nechaly poškodit/, použitím čipů. Jak vypadá čip? Je to v podstatě přívěsek na klíče. Každý má dvě čísla, je polepen označením ŠJ, tel. číslem a pořadovým číslem. Uvnitř je zakódováno šestimístné identifikační číslo strávníka. Dle vyjádření zástupce firmy Z-Ware se nedá poškodit. Co mám udělat na začátku školního roku? Zastavit se v kanceláři ŠJ, vyzvednout čip /platí se záloha 100,- Kč, která se při vracení čipu vyplácí celá strávníkovi/ a zaplatit obědy. Strávníkům, kteří zakoupili mag. kartu od odečteme částku 46,- Kč ze zálohy na čip, zaplatí pouze 54,- Kč. Při platbě za obědy se do počítače automaticky dostává objednávka na oběd č.1. Pakliže strávník oběd nemůže odebrat, zruší objednávku na terminálu, chce-li oběd č. 2, přeobjedná na terminálu. Při platbě obědů lze objednat pouze některé dny v týdnu. Připomínáme možnosti platby obědů: v hotovosti v úřední hodiny v kanceláři ŠJ nebo srážkou ze spor. účtu České spořitelny. Jak pracovat s terminálem? Objednávkový terminál je v jídelně a slouží strávníkům. Slouží k volbě druhu jídla a popřípadě k rušení objednávek stravy. Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech. Strávník se identifikuje pomocí svého identifikačního čipu. Čip se přiloží ke čtečce na terminálu. Na displeji se zobrazí rozpis objednaných jídel, jméno strávníka a zbývající kredit. Nová objednávka se potvrdí přiložením čipu. Co na závěr? Tuto akci jsme připravovali ve velkém časovém předstihu, jednali jsme s firmami a sbírali jsme informace od ostatních stravovacích zařízení, abychom si pořídili systém, který nám bude vyhovovat. Doufám, že nový systém strávníkům zpříjemní chvíle strávené v naší školní jídelně. Redakce časopisu Achát!

9 9 Konec kytaristy Opravdu: Nechci nikomu kazit dojmy. Po létech jsem vzal do ruky svoji kytaru a přišel na to, že si spolu už nemáme co říct. Docela mě to mrzí. Je to tak dávno, co jsem si ji koupil. Tenkrát ještě za bony v Tuzexu. Padlo na ni Spoření mladých, měl jsem strašnou radost a teď? Nic. Vše vyprchalo, už se na nástroje jakýchkoliv kvalit fronty nestojí. Hrát se na ně musí umět stejně, tato pravda se nedá odestát. Pomalu ji strkám zpět do pouzdra a zjišťuji, že má popraskanou zadní desku. To, že nehraji, se nedá změnit, ale mít ji i ve futrálu ve špatném stavu, by mě mrzelo. Vzal jsem si na pomoc Zlaté stránky a hledám. Nenacházím. Nástroje se dnes už asi neopravují, ale jako elektronika kupují nové. Ale já novou nechci. Nezbývá mi nic jiného, než na tuto nesnáz pomalu zapomenout a dělat, že není. Po několika týdnech jsem někoho sháněl ve Štikově. Sjíždím prudkým kopcem dolů a čtu na malém zastrčeném domku, na reklamě vyřezané ze dřeva: Vladimír Dufek opravy strunných nástrojů. A jsme u toho, sháním všude i jinde a na Štikov, jako správný Evropan, zapomenu. Ono totiž to tak je dnes se vším. Létáme do Ameriky, lyžujeme na ledovcích a to, jak je krásně za Bahňákem u jezírek se dozvíme až v důchodě. Ale zpět ke kytaře. Láďu Dufka znám dlouho. Zazvonil jsem u něj a dohodl návštěvu i se svojí bolavou kytarou. V malé dílničce to vonělo dřevem a poctivou prací. Čas plynul a docela se mi nechtělo domů. Kytaru mi pan Dufek opravil a navzdory prasklině, kterou zacelil, má lepší zvuk než předtím. Možná zase začnu hrát. Nebudu se tu rozepisovat o mistrovství, jakým na mě Láďa zapůsobil, není to potřeba, protože zkrátka to tak je. Takže by se tenhle článek mohl klidně jmenovat Žijí mezi námi, a my víme docela málo. Nebo já asi vím docela málo. Teď už vím o něco víc, že Zlaté české ruce byly, jsou a budou. A to že jsou, mě mile a přesvědčivě potvrdil vyučený pokrývač, člen Cechu pražských houslařů Vladimír Dufek ze Štikova u Nové Paky. Chlape, klobouk dolů! Vl. Doubek Dne 13. září 2004 by se neuvěřitelných 80 let dožila paní Miluška Maťátková Narodila se na Hradsku nad Jizerou v rodině Františka a Boženy Nosálových. Vyrůstala spolu s mladší sestrou Jarmilou v krásném prostředí u řeky Jizery, což ji pozitivně ovlivnilo na celý život. Před začátkem války museli však s rodiči odejít před Němci. Rozhodli se pro Novou Paku, kde žili jejich příbuzní, tatínek zde koupil zahradnictví pod nemocnicí. Obě sestry však brzy přišly o rodiče a po měně i o peníze z prodeje zahradnictví. Svůj další život pak Miluška spojila se Slávkem Maťátkem, textilním odborníkem a sportovním organizátorem. Pamětníci packého ochotnického divadla si ji jistě ještě pamatují jako sympatickou herečku a sportovní veřejnost jistě oceňovala, že do svých 60 let hrála za Novou Paku závodně tenis. Vychovávala dvě dcery, Evu a Janu, a dlouho s nimi byla doma. Pak pracovala v Rozvoji, krejčovském družstvu Vkus a jako laborantka ve Velvetě. V důchodu se vrátila k profesi svého tatínka a stala se přední packou i celostátně známou zahrádkářkou a alpinkářkou. Kromě rodiny a hlavně jejích tří vnoučat a mnoha přátel se jí zahrádka stala největší radostí. A tu také rozdávala všude, kde se objevila... V posledním roce prodělala operace obou kyčlí a dnes by už jistě dál žila jako dřív, kdyby se nepochopitelně nepřipojilo nevyléčitelné onemocnění stehenní kosti, o němž tak zcela nevěděla. Proto, když ji doktoři narychlo pozvali na již čtvrtou operaci, šla na ni sice s obavami, ale s velikou vírou a nadějí, že to už konečně bude dobré. Ale tu už bohužel nepřežila... A přitom ještě tolik mohlo být řečeno a uděláno... Tím, že tak náhle odešla, způsobila mnohým velkou bolest. Děkujeme všem za upřímná slova útěchy a soucí- tění. Budeme-li na ni s láskou vzpomínat, bude tu s námi pořád. Eva Neverklová, dcera

Někteří dobří rodáci z Novopacka

Někteří dobří rodáci z Novopacka 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ * 9.1.1905 Rulf Eduard ing. redaktor Čsl. Rozhlasu Káhira v letech Lázně Bělohrad 1942-1944 * 11. 1. 1915 Mlejnková Anna novinářka popravená nacisty Stará

Více

Mnozí z nás se počátkem

Mnozí z nás se počátkem 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ÚNOR 2005 - èíslo 2-15,-Kč BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NOVÉ PACE MĚSTSKÉ LESY ZMĚNY POPLATKŮ KULTURA SPORT Mnozí z nás se počátkem roku asi zamyslí nad tím Některá

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč Foto: Zdeněk Kudrnáč Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu *

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 Zprávy z mimoňského hřebčína Termín, dnes ji snad lze říct, každoroční Mimoňské dostihové poutě, 8 a 9. srpna 2009, se blíží. Dosud před námi, jako

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

Vrcholem oslav je nová kniha o dějinách Litomyšle

Vrcholem oslav je nová kniha o dějinách Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 4. prosince 2009 Ročník XIX. 12 17. listopad po dvaceti letech Tak zněl název besedy, na které se 17. listopadu 2009 debatovalo o Sametové revoluci v Litomyšli. MUDr. František

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 72. schůze se konala 5. září V Přelouči a místních částech zajiš- >uje správu, údržbu a obnovu systému veřejného osvětlení příspěvková

Více

Milan Paumer aneb Ten třetí od Mašínů má na zámku pamětní desku

Milan Paumer aneb Ten třetí od Mašínů má na zámku pamětní desku 18. října 2012 Ročník 21 Číslo 21 Cena 9 Kč Poděbrady hostily ministra Kandidát na českého prezidenta zhlédl v Divadle Na Kovárně komedii Na drátě je klokan a do rozária na zámku zasadil svou růži. 3 Zprávy

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 22/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska DDM v novém kabátě - str. 6 Šebrov - Kateřina Rožmitálova 6, info@realitymacocha.cz

Více

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji.

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 4 / 2013 ročník XI. 6 Festival Young for Young v Mostě počtvrté 11 Z Čech až na konec světa od Jakuba k Jakubovi 12 Dlouhá zima zbrzdila čištění města 16 Opravy na bytových domech v letošním roce

Více

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana 5 Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Akademie jar. škol str. 5 Dopisy čtenářů str. 7 Podkovářské dny str. 13 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana Otevřeno: PÁTEK

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více