ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 30. října 2016 číslo 46-47

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 30. října 2016 číslo 46-47"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách I. ročník 30. října 2016 číslo Slovo úvodem Milí čtenáři, občas si v duchu postesknu nad tím, jak muselo být krásné žít v době, ve které člověk neměl ponětí o přesném čase, a jeho každodenní činnosti odměřovalo slunce putující po obloze nebo nanejvýš odbíjení hodin na kostelní věži. Když nad tím tak uvažuji, nebylo tomu tak dávno. 70, 80, 100 let? Možná si tu dobu trochu idealizuji, ale tenkrát měl každý člověk tak nějak víc času na všechno. Tedy na všechno to, co je v lidském životě opravdu důležité. Čas na setkání s Bohem v modlitbě, čas strávený s rodinou, čas věnovaný lidem ve svém okolí Je smutné, kolik se toho za tu dobu změnilo. Žijeme v době, kdy najednou nemáme čas na 1 nikoho a na nic, přestože slunce putuje po obloze stejně tak dlouho, jako tomu bylo před 100 lety. Člověk se totiž chytil do léčky a pustil se s časem do závodu, místo toho, aby se mu pokorně podřídil. Netuší však, že ho v cíli kromě druhého místa čeká nezměrná lítost nad tím, kolik opravdu důležitých věcí v životě propásl. Když Bůh stvořil čas, udělal ho dostatek, dostatek pro každého. Dal nám dost času na to, co je v lidském životě OPRAVDU důležité, totiž abychom se naučili milovat, a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou (Abbé Pierre). Jindřich Zemánek

2 Buďte svatí! Život křesťana má mít vždy jeden cíl, tím je dosažení života věčného v nebi. Jako svaté označujeme ty, kteří tohoto cíle došli, neboť svým životem (nebo i smrtí) plně následovali příkladu Ježíše Krista a vydali tak hluboké svědectví o pravdě Evangelia. Svatost každého křesťana není jen vymyšlený ideál. Sám Bůh chce, abychom byli svatými. To nám říká v Bibli hned na několika místech. Jasněji to pochopíme, jestliže budeme výzvu ke svatosti chápat jako výzvu k opravdovosti či dokonalosti. TÉMA V následujícím týdnu nás čekají dva významné dny: 1. listopadu budeme slavit slavnost Všech svatých a hned následující den si budeme připomínat všechny zemřelé, zvláště ty, kteří nám byli, a v našich srdcích doposud jsou, blízcí. To, že tyto svátky stojí vedle sebe, není náhoda, stejně jako není náhodné řazení svátků celého liturgického roku. Oba dny, příznačně situované do podzimního období, kdy se celá příroda chystá ke spánku a tím nám připomíná, že všechno musí pominout, aby mohlo nastat nové, naše myšlenky více než jindy směřují k realitě smrti. Ovšem k takové smrti, která nemá poslední slovo, ale je přechodem k životu v Boží blízkosti. Nejprve se tedy budeme spolu se všemi svatými (nikoli pouze svatořečenými) radovat z jejich štěstí, že oni Boží blízkosti již dosáhli, a následující den budeme v modlitbách pamatovat na své drahé a budeme jim vyprošovat, aby stejně i oni spočinuli v Boží náruči. Je řada přikázání, představujících základní kodex křesťanské morálky, doplněna řadou evangelijních rad, v kterých se zvláštním způsobem vyjadřuje a konkretizuje Kristova výzva k dokonalosti výzva ke svatosti. V bibli ve Třetí knize Mojžíšově se tato zcela zásadní Hospodinova výzva objevuje zcela jasně: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh jsem svatý. Také z příběhu o bohatém mladíkovi (Mt 19, 16-22) si můžeme vzít poučení pro realizaci naší svatosti. Ježíš ho vybízí k úplné konverzi svých postojů: 2

3 TÉMA Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne. (Mt 19, 21). Kristus nám zde dává jasný návod, jak dosáhnout dokonalosti, neboli svatosti. Máme se rozpohybovat, nezůstat stát na místě, protože svatost vyžaduje dynamický vývoj, růst. V církevní tradici není úcta ke svatým vyžadovaný kult, ale je to připomínka živého společenství církve pozemské putující, a církve oslavené, která se raduje na věčnosti v Boží blízkosti. V životě světců můžeme spatřovat Boží působení v osobním životě každého člověka, pokud člověk sám přijme Boha do svého života a odpoví na jeho volání. ( ) Církevní dokumenty říkají, že svatými jsou nazýváni ti, kdo již zemřeli a jsou skrze Krista u Boha. Termín zahrnuje všechny oficiálně kanonizované - svatořečené svaté, ale zahrnuje potenciálně i všechny lidi dobré vůle. Společenství se svatými slouží k obohacení naší úcty a služby Bohu. Církev věří ve spojení svatých s Kristem a nám živým jsou svatí inspirací pro naši víru a následování. Můžeme je žádat o přímluvu, nikoli formou modlitby jako k Bohu, ale ve smyslu, aby se za nás přimlouval. (převzato z: 3

4 TÉMA Modlitby za zemřelé Za naše zemřelé se modlíme během každého slavení Eucharistie, kdy eucharistickou oběť přinášíme nejen za sebe, ale také za duše v očistci a za spásu celého světa. Ovšem v tzv. dušičkovém oktávu (a za určitých podmínek dokonce o týden dříve) máme možnost pro naše zemřelé učinit ještě další kroky, a sice získat plnomocné nebo částečné odpustky. Tzv. odpustková praxe je ne vždy srozumitelná a jako taková přináší mnohé otazníky. Nejčastější problém (vynechámeli historické souvislosti, kdy dostala odpustková praxe pro církev ne příliš lichotivý obraz) je spatřován v tom, že získání odpustků se váže na určitá konkrétní pravidla stanovená církví. Pokud nebude správně vysvětleno, co se tím myslí, hrozí nebezpečí, že tuto praxi budeme spojovat s něčím magickým (kdy bychom si na základě rituálů chtěli vynutit přízeň Boží) či si z Boha uděláme jakýsi automat - my dáme, Bůh oplatí. Ba co hůř, můžeme se nakonec začít mylně domnívat, že sám Hospodin po nás vyžaduje tyto formální rituály, aniž bychom do nich vkládali hlubší obsah. Jak tedy této církevní praxi správně porozumět? Co to jsou odpustky a co působí? Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena. Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých. / KKC 1471 / Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života, být zbaven věčného života se nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé straně každý hřích, i ten všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá "časný trest" za hřích. Tyto 4

5 TÉMA dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, můžeme dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. / KKC 1472 / Jak funguje naše pomoc duším v očistci? Protože žádné narušení vztahů v rodině nezůstává bez vlivu na ostatní členy, snažili se křesťané vždy odčiňovat nejen vlastní, ale i cizí hříchy. Zkusme to více pochopit na přikladu: Člověk někomu ve vzteku rozbije okno. Je to špatná věc. Poškozeného požádá o odpuštění. Je mu odpuštěna vina, ale okno zůstává stále rozbité. I když je bez hříchu v této konkrétní věci, má ještě určitý dluh vůči tomu, koho svým skutkem poškodil. A právě tyto dluhy " jsou předmětem odpustků. My tedy máme na základě církevního rozhodnuti MOC pomoci těm, kteří jsou bez MOCI se vlastním přičiněním dostat z očistce do Boži přítomnosti, do nebe. Nemůžeme napravovat konkrétní věci po lidech, kteří žili v minulosti, a nebo nejsme schopni tyto věci poznat. Ale právě skrze splnění podmínek k získání odpustků, které nám církev nabízí, bereme z pokladu církve: "dáváme " - skrze splnění podmínek těm, kteří to potřebují k tomu, aby se jim zkrátila (časnými odpustky) nebo zanikla (plnomocnými odpustky) doba čekání na nekonečné prožívání Boží přítomnosti. Můžeme tím změnit osud kon- 5

6 TÉMA krétní duše? Osud jako takový nezměníme. Daný člověk má tak říkajíc již své jisté, a totiž nebe. Očistec bývá občas mylně chápán jako předpeklí, ovšem ve skutečnosti můžeme mluvit o přednebí, ve kterém se duše připravují na to, až budou schopné patřit na Boží slávu. My jim tedy pouze svou modlitbou toto čekání můžeme zkrátit. Proč jsou k tomu určená konkrétní pravidla? Žádné naše prosebné modlitby nebo zásluhy v Bohu nic nemění, ale proměňují nás, abychom mohli vidět Boha takového, jaký je. Proto i samotná pravidla k získání odpustků. Církev nezve k ničemu jinému, než k přípravě našeho srdce, aby se skrze modlitbu, kajícnost a zbožnost (úctu ke všemu co je svaté) očišťovalo a posvěcovalo, a tím pomáhalo také potřebným duším k jejich očištění. Toto je možné díky tomu, že v Kristu jsme všichni jednou rodinou, Jeho jedním tělem. Stejným způsobem můžeme prožívat také naše společenství se svatými, kteří nám na naší cestě za Bohem pomáhají. Jde to i bez církví určených pravidel? Církev ve své moudrosti stanovila tato pravidla a také konkrétní období, ve které lze možno odpustky pro zemřelé vyprošovat. Nicméně každý věřící je vybízen k tomu, aby se za zemřelé modlil a aby svým vlastním posvěcováním v každé době a různými jinými způsoby pomáhal duším. Jaká jsou tedy pravidla pro získání odpustků? Odpustky je schopen získat křesťan, který není vyloučen z církve, je ve stavu milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), zároveň se vyžaduje alespoň všeobecný úmysl získat odpustky a vykonáni úkonů v určené době a předepsaným způsobem. Plnomocné odpustky může získat každý pouze jednou denně. Téma zpracovala Kristýna Zemánková (částečně převzato z: další zdroje a 6

7 ZE ŽIVOTA FARNOSTI Ohlédnutí za Víkendem dětí na faře Dětský víkend byl naplánovaný na Tentokrát bylo 18 přihlášených dětí. Jak už je dobrým zvykem, děti při této akci tráví celý víkend na faře a během celého víkendu mají různé hry a plní úkoly. Jelikož se termín akce pro děti sešel s termínem Misijní neděle a Mostu modlitby za misie, tématem celého víkendu byly právě misie. Děti se v pátek dozvěděly, že až do neděle mají za správně vykonané soutěže a úkoly získávat puzzle. Cílem bylo získat všechny díly puzzle a složit mapu světa. Za páteční program se dětem podařilo získat část dílků. V sobotu dopoledne nás pak čekala tematická hra, při které se děti snažily nasbírat a na určené bezpečné místo přenést co nejvíce důležitých surovin pro lidi, jejichž území ovládli Oranžové. Dětem celou práci ztěžovala populace již zmíněných Oranžů. Tato populace se vyskytovala všude možně a dětem přenášené suroviny kradla. Nakonec se ale dětem podařilo přenést spoustu surovin (voda, zlato, brambory, maso, obilí), a to v celkové hmotnosti kg. Po náročné hře jsme se přesunuli všichni na faru, kde jsme opékali vuřty, chleba a klobásy. Jelikož nejen chlebem živ je člověk, sobotní odpolední hra měla přinést důležitý návod pro život každého člověka. Děti chodily ve skupinkách podle mapy. Měly 10 stanovišť a na každém z nich zašifrovanou nějakou informaci. Po správném splnění hry měly přijít zpět na faru s rozluštěním všech stanovišť a přinést sepsané desatero, což se většině povedlo. Během soboty si děti mohly prohlédnout expozici v Muzeu Orlic- 7

8 ZE ŽIVOTA FARNOSTI kých hor Sýpka a také vyzkoušet, jak se dříve tkalo, barvilo na sklo, jak se dělaly vánoční ozdobičky, dřevěné krabičky, a papírový betlém. V Muzeu se dětem líbilo tak, že ani nechtěly odejít. Než odbila 21. hodina, děti se odebraly do kostela, kde měl probíhat Most modlitby, při kterém se v modlitbách spojují všechny lidé na světě ve stejný čas. Most probíhal pouze ve světle svíček. Během Mostu modlitby, kromě samotné modlitby, měly děti zkusit poskládat puzzle, které do té doby získaly. Skládaly a skládaly, ale mapa byla stále neúplná chyběly tři kousky a tak musely počkat do dalšího dne. Další den na Mši sv. při kázání získaly děti jeden kousek a při obětním průvodu zbývající dva. Na konci Mše sv. je pan farář ještě vyzýval, aby jejich život byl naplněn radostí pokojem a láskou, která není lhostejná a pomáhá, těm kteří to potřebují. Následně je vyzval, aby dokončenou mapu někdo z dětí otočil. Po otočení bylo zjištěno, že z druhé strany mapy, je mapa další, úplně jiná, která děti nasměrovala, kam jít pro misijní poklad. Rozluštění této mapy dětem nedělalo problém, poklad našly, odnesly na faru, kde si ho spravedlivě rozdělily. Děti tam mohly najít misijní pexeso, samolepky, knížku, pastelky a prázdný 8

9 ZE ŽIVOTA FARNOSTI pohled, na který pak nakreslily obrázek. Tyto pohledy se pak budou v budoucnu ve farnosti dražit, či prodávat a výtěžek z prodeje, bude odeslán právě na misie. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat Městu Rokytnice v Orlických horách a Muzeu Sýpka, za vstřícnost a možnost se s dětmi přijít podívat na expozici a vyzkoušet dílničky, které jsou v muzeu k dispozici. Dětem se v muzeu opravdu moc líbilo. Určitě patří velký dík panu faráři Wieslawu Kalembovi za organizaci a celkovou podporu akce. Za pomoc s organizací patří velký dík Ladislavu Hromádkovi, Jindřichu Zemánkovi, Adéle Jiroutové a Janu Kubíčkovi. Za výborný příspěvek v podobě buchet a různých dobrot pro děti patří velký dík rodině Lichých, Neumannově, Horákově, Wolfově, Venclově, Valentově, Lavrenčíkově a Voltově. Za focení na nedělní mši sv. moc děkuji panu tajemníkovi Petru Lavrenčíkovi. A samozřejmě velký dík patří dětem a jejich rodičům. Nejlepší odměna je když víkend pochválí právě děti. A dle informací a zpětné vazby vím, že dětem se tu moc líbilo. Za sebe musím říct, že tento víkend byl organizačně asi nejlepším víkendem, což bylo samozřejmě i díky většímu počtu dospělých, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s organizací nebo něco upekli nebo fotili nebo na nás mysleli v modlitbách nebo jinak pomohli. Všem vám opravdu patří velké díky. Jsem ráda, že dětský víkend se pomalu stává v naší farnosti tradicí. Už teď se těším na další spolupráci při dalším dětském víkendu. Anežka Kubíčková 9

10 ZE ŽIVOTA FARNOSTI V zámeckém kostele opět znějí varhany V pátek 28. října 2016, v den, kdy jsme si připomněli 98. výročí vzniku samostatného československého státu, se v kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách, který je mezi místními znám spíše jako kostel zámecký nebo starý, se po několika desetiletích opět rozezněly varhany. Jejich krásný zvuk jsme si nejprve mohli poslechnout při bohoslužbě od 10:00 hod., kdy byly požehnány P. Wieslawem Kalembou a náš varhaník Pavel Janeček jimi následně doprovodil liturgii. Poté jsme si je mohli poslechnout při svátečním koncertu s názvem Pocta rodu Španělů, který se konal od 15:00 hodin, kdy na ně zahrál pan Jiří Tymel, varhaník z Nového Města nad Metují. Na housle ho doprovodila paní Kristýna Štěpánová. Oba jmenovaní svým posluchačům nabídli díla hudebních velikánů baroka a klasicismu, nezapomněli však ani na moderní tvorbu impresionismu. Co se týče samotných varhan, tyto pocházejí z dílny Jana Jiřího Španěla a byly postaveny v letech Varhany v průběhu let prošly několika opravami a přestavbami a hrály až do konce 20. století, kdy byly rozebrány a částečně poškozeny. Současná rekonstrukce varhan byla započata roku 2010, dokončena pak byla v říjnu tohoto roku. Rekonstrukci varhan provedl varhanář Jan Karel ze Sázavy. Díky němu a dalším lidem, kteří opravu varhan iniciovali nebo se na ní jakýmkoli způsobem podíleli, Rokytnice v Orlických horách k romantickým varhanám ve farním kostele získala barokní varhany v kostele zámeckém. Jindřich Zemánek 10

11 Z CÍRKEVNÍHO KALENDÁŘE Možnosti pro získání plnomocných odpustků v týdnu od 1. do 8. listopadu: 1.možnost ( a 2.11.) svátost smíření svaté přijímání modlitba na úmysl Sv. otce při návštěvě kostela modlitba Otčenáš a vyznáni víry 2. možnost ( ) svátost smíření svaté přijímání modlitba na úmysl Sv. otce při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé Liturgická čtení pro následující týden: Po: Flp 2,1-4; Žl 131; Lk 14,12-14 Út: Zj 7, ; Žl 24 (23); 1Jan 3,1-3; Mt 5,1-12a St: Mdr 3,1-9; Žl 116; Řím 8,14-23; Mt 25,31-46 Čt: Flp 3,3-8a; Žl 105; Lk 15,1-10 Pá: Flp 3,17-4,1; Žl 122; Lk 16,1-8 So: Flp 4,10-19; Žl 112; Lk 16,9-15 Ne: 2Mak 7, ; Žl 17; 2Sol 2,16-3,5; Lk 20,27-38 Po: Tit 1,1-9; Žl 24; Lk 17,1-6 Út: Tit 2, ; Žl 37; Lk 17,7-10 St: Ez 47, ; Žl 46(45); 1Kor 3,9c ; Jan 2,13-22 Čt: Flm 7-20; Žl 146; Lk 17,20-25 Pá: 2Jan 4-9; Žl 119; Lk 17,26-37 So: 3Jan 5-8; Žl 112; Lk 18,1-8 Ne: Mal 3,19-20a; Žl 98; 2Sol 3,7-12; Lk 21,

12 Z FARNÍCH OHLÁŠEK Přehled bohoslužeb ve farnosti: úterý 18:00 Rokytnice poutní mše sv středa 18:00 Rokytnice mše sv. v zámeckém kostele pátek 18:00 Rokytnice mše sv. v kapli na faře sobota 18:00 Říčky mše sv neděle 08:30 Pěčín mše sv. 10:00 Rokytnice mše sv. 11:30 N. Rybná mše sv středa 18:00 Rokytnice mše sv. v kapli na faře pátek 18:00 Rokytnice mše sv. v kapli na faře sobota 18:00 Říčky mše sv neděle 08:30 Pěčín mše sv. Nejbližší akce ve farnosti: 10:00 Rokytnice mše sv. 11:30 N. Rybná mše sv. Ve středu od 15:00 hod. začíná výuka náboženství pro dětí v třídě. V pátek od 15:00 hod. pro děti v třídě, od 16:00 hod. pro děti v 1. třídě a předškoláky. V pátek po mši sv. od 18:00 hod. v kapli na faře proběhne Večer chval. Ve středu od 18:30 hod. se uskuteční biblická hodina. ZPRAVODAJ - týdeník Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Adresa redakce: Římskokatolický farní úřad, náměstí Jindřicha Šimka 2, Rokytnice v Orlických horách, číslo bankovního účtu: /5500. Šéfredaktor: Jindřich Zemánek. 12

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. II. ročník 30. duben 2017 číslo 12

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. II. ročník 30. duben 2017 číslo 12 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách II. ročník 30. duben 2017 číslo 12 Slovo úvodem Milí čtenáři, protože jsme ve Zpravodaji doposud neměli příležitost ohlédnout se za oslavami

Více

SMRT. ukončuje život člověka

SMRT. ukončuje život člověka SMRT ukončuje život člověka SMRT ukončuje život člověka sv. Jan od Kříže SMRT ukončuje život člověka sv. Dominik SMRT ukončuje život člověka odděluje se duše od těla SMRT ukončuje život člověka odděluje

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Farní časopis. Jezernice Loučka Podhoří. Listopad Kontakt na správce a redakci: tel.: ,

Farní časopis. Jezernice Loučka Podhoří. Listopad Kontakt na správce a redakci: tel.: , Jezernice Podhoří Farní časopis Listopad 2018 Kontakt na správce a redakci: fatau@seznam.cz, tel.: 736 522 840, www.farnostitriangl.cz Zdravím Vás přátelé, v tomto dušičkovém čase. Předně bych chtěl poděkovat

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. II. ročník 26. březen 2017 číslo 10

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. II. ročník 26. březen 2017 číslo 10 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách II. ročník 26. březen 2017 číslo 10 Slovo úvodem Milí čtenáři, přinášíme Vám další číslo Zpravodaje, ve druhém ročníku již desáté v řadě.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku, na vrcholu podzimní doby máme opět zimní čas. Podle moderního zvyku se o minulém víkendu

Více

Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení

Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení této dobré zvěsti. To je také náš misijní úkol, který

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PLÁN BOHOSLUŽEB NA DOBU VELIKONOČNÍ - SVATOJANSKÁ POUŤ 2019 Ve Dvoře Králové budou během týdne mše svaté slouženy : kostel sv.

PLÁN BOHOSLUŽEB NA DOBU VELIKONOČNÍ - SVATOJANSKÁ POUŤ 2019 Ve Dvoře Králové budou během týdne mše svaté slouženy : kostel sv. O Velikonocích vzpomínáme na okamžik našeho křtu, ve kterém jsme byli spojeni s Kristem, podle slov sv. Pavla křtem jsme byli ponořeni do jeho smrti. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni,

Více

Skončil čas prázdnin, čas odpočinku, dovolené, a vracíme se ke každodenním povinnostem a starostem: škola, práce Ale to vůbec neznamená, že to

Skončil čas prázdnin, čas odpočinku, dovolené, a vracíme se ke každodenním povinnostem a starostem: škola, práce Ale to vůbec neznamená, že to Skončil čas prázdnin, čas odpočinku, dovolené, a vracíme se ke každodenním povinnostem a starostem: škola, práce Ale to vůbec neznamená, že to nejlepší, nejkrásnější už skončilo a teď už nemáme co očekávat.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Nedělní evangelia v liturgickém roce

Nedělní evangelia v liturgickém roce Nedělní evangelia v liturgickém roce cyklus B Slavnost Ježíše Krista Krále On je Pán pánů a Král králů (Zj 17,14) Jméno a příjmení: Věk: 1. čtení (Dan 7, 13-14) Díval jsem se a hle s nebeskými oblaky přicházel

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,17-30

28. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,17-30 28. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,17-30 Hosana 1. /:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi!:/ Jméno slavíme Tvé (hosana aleluja), chválí Tě srdce mé (hosana aleluja), vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu

Více

Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží

Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží 1 Zelený čtvrtek 2009 Slovo boží Slovo Boží, které jsme právě dočetli, má zapálit naše srdce, jako učedníkům jdoucím do Emauz, jak o tom za krátko uslyšíme, tak naše srdce mají po přečtení Božího slova

Více

duben 2017

duben 2017 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz duben 2017 Duben ve farnosti Minulý měsíc jsme se rozloučili se zemřelým panem kardinálem Miloslavem Vlkem. (*17. 5. 1932 +18. 3. 2017). Protože znal náš kraj i farnost

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Duchovní program ve školním roce 2017/2018

Duchovní program ve školním roce 2017/2018 Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Duchovní program ve školním roce 2017/2018 Konkrétní zaměření školního roku 2017/2018 Motto roku: Spolu je to lepší! Pouze společná práce naší školy bude mít srdce.

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. II. ročník 15. leden 2017 číslo 5

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. II. ročník 15. leden 2017 číslo 5 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách II. ročník 15. leden 2017 číslo 5 Slovo úvodem Milí čtenáři, protože se křesťané všech denominací v měsíci lednu tradičně scházejí ke společným

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 2019

jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 2019 jilřímskokatolická farnost Jílové u Prahy Jílové u Prahy, Dolní Jirčany, Pyšely, Libeř, Kamenný Přívoz Liturgický kalendář BŘEZEN 209 Pátek Setkání děti 5:30, Čtyřkoly Mše sv. 7:00, Pyšely 2 Sobota V první

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZPRAVODAJ. Přejeme Vám požehnaný rok 2017! Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. II. ročník 1. ledna 2017 číslo 4

ZPRAVODAJ. Přejeme Vám požehnaný rok 2017! Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. II. ročník 1. ledna 2017 číslo 4 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách II. ročník 1. ledna 2017 číslo 4 E.Z. Přejeme Vám požehnaný rok 2017! 1 Jindřich a Kristýna Zemánkovi TÉMA V co dnes lidé doufají? V co doufají

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9)

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9) Pokání Biblický pokání nepředstavuje změnu postoje prosazované lidského vědomí. Integruje život před lidmi říká další aspekt křesťanského života, ne lítost podporovány evangelia. Opravdové pokání říká,

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Svatá Terezie poznala Boha jako milosrdnou Lásku, která se k nám sklání a ke které smíme přistupovat. S touto důvěrou se obraťme

Více

3. neděle adventní. Cyklus C Lk 3,10-18

3. neděle adventní. Cyklus C Lk 3,10-18 3. neděle adventní Cyklus C Lk 3,10-18 Čtyři svíce adventní 2. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář druhé svíce adventní. Jít za lidmi s láskou to je náš cíl. Kéž by nás Bůh v tom posilnil. R: Křesťané,

Více

29. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,35-40

29. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,35-40 29. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,35-40 Děti v Africe 1. Děti v Africe nenosí boty, nemaj lavice, neznají noty. :/ R.: Ale když se sejdou v neděli, tak se veselí: Haleluja, Hosana tancujem, Ježíše Pána

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Nedělní evangelia v liturgickém roce

Nedělní evangelia v liturgickém roce Nedělní evangelia v liturgickém roce cyklus C 6. neděle v mezidobí Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým. (Ž 34, 16a) Jméno a příjmení: Věk: 1. čtení (Jer 17,5-8) Tak praví Hospodin:,,Člověk, který

Více

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové ROK SE SVATÝMI v Dolním Němčí sv. Filip a Jakub, apoštolové LITANIE Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu

Více

Farní sbor Evangelické církve (ČCE) v Kloboukách u Brna

Farní sbor Evangelické církve (ČCE) v Kloboukách u Brna Farní sbor Evangelické církve (ČCE) v Kloboukách u Brna Kontakt: Brněnská 218/30 691 72 Klobouky u Brna tel.: 608 579 839 https://www.facebook.com/cceklobouky/ http://klobouky.evangnet.cz/ Přehled bohoslužeb

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus B Mt 25,31-46 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 9. října 2016 číslo 44

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 9. října 2016 číslo 44 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách I. ročník 9. října 2016 číslo 44 Slovo úvodem Milí čtenáři, dne 7. října jsme spolu s celou církví oslavili památku Panny Marie Růžencové.

Více

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční B S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme o Ducha svatého pro

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Buď vůle Tvá... II. ročník 25. červen 2017 číslo 16

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Buď vůle Tvá... II. ročník 25. červen 2017 číslo 16 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách II. ročník 25. červen 2017 číslo 16 Buď vůle Tvá... Vážení přátelé, těmito slovy jsem často začínal naše společné setkávání při bohoslužbách.

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Obsah. Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I

Obsah. Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I Obsah Přímluvy v mešní liturgii (Jan Šlégr) Slovo autora a poděkování (Jan Rückl) Díl I DOBA ADVENTNÍ ROČNÍ CYKLUS A 1. neděle adventní (A) 2. neděle adventní (A) 3. neděle adventní (A) 4. neděle adventní

Více

300 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti

300 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti 300 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti Nejsvětější Trojice Víra v jednoho Boha ve třech Osobách je jedním z nejzvláštnějších a největších prvků křesťanství. Křesťané nikdy neopustili

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách II. ročník 11. červen 2017 číslo 15 Slovo úvodem Milí čtenáři, měsíc červen je doslova nabitý liturgickými slavnostmi, prostřednictvím nichž

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

3. neděle velikonoční. Cyklus B Lk 24,35-48

3. neděle velikonoční. Cyklus B Lk 24,35-48 3. neděle velikonoční Cyklus B Lk 24,35-48 Píseň na úvod 1. [: Můj Pán mne pozval ke stolu svému, to protože On rád mne má :] 3x On má mne, má mne rád. Úkon kajícnosti PANE NÁS BOŽE, SMILUJ SE NAD NAMI

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční C S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme za ukončení válečných

Více

CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE

CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE VŽDYŤ TEN, KDO MĚ NALÉZÁ, NALEZL ŽIVOT Přísloví 8,35a CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE je novou verzí původní Modular School Srdce každého z nás volá po opravdovém spojení s Bohem, po tom, abychom

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 1. květen 2016 číslo 23

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 1. květen 2016 číslo 23 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách I. ročník 1. květen 2016 číslo 23 Slovo úvodem Milí farníci, tuto neděli si připomínáme sv. Josefa Dělníka. Bylo by jistě na místě, abych

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

30. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,46-52

30. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,46-52 30. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,46-52 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení z listu

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

odpovědi na osobní testy

odpovědi na osobní testy odpovědi na osobní testy Lekce 1 1. a) duch 2. a) budu také žít způsobem, který by se jemu líbil, a budu mu důvěřovat v každé mé zkoušce. 3. c) je schopen se o ně plně postarat. 4. c) moudrost 5. Nepravdivé

Více

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: Otče svatý,

Více

Čas a liturgický rok

Čas a liturgický rok Čas a liturgický rok Cíle: 1) Naukový: Žáci se seznámí s poselstvím liturgického roku, připomenou si jeho nejdůležitějších období a jejich význam pro život člověka; budou jim představeny některé vybrané

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KVN AP, Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.

KVN AP, Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 2. října 2016 číslo 43

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 2. října 2016 číslo 43 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách I. ročník 2. října 2016 číslo 43 Slovo úvodem Milí čtenáři, v uplynulém týdnu a také tuto neděli nám církevní kalendář dává příležitost zamyslet

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi.

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C Evangelium (Jan 13,31-33a.34-35) Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince S vírou v Ježíše Krista, který nás všechny vykoupil svou krví, prosme za církev a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme,

Více

FARNÍ LIST LÉTO Milí farníci,

FARNÍ LIST LÉTO Milí farníci, FARNÍ LIST LÉTO 2017 Milí farníci, první společný školní rok máme za sebou a naši školáci se radují z prázdnin, které si po usilovné práci jistě zaslouží. Jistě i my starší rádi vzpomínáme na naše školní

Více

Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH

Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH 1.BH Jediná Pravda - Písmo Svaté 2.BH Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH Cesty k poznání Boha 4.BH Ježíš Kristus Syn Boží Vykupitel Jan 16,13 2.Petr 1,19 Jan 17,3 Jan 1,1-3.14 Jan 17,17 Amos 3,7 Řím 1,19.20

Více

červen 2017

červen 2017 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz červen 2017 Červen ve farnosti Začátek měsíce června je ve znamení přípravy na Svatodušní svátky. Připomeneme tu událost, kdy Pán Ježíš se loučí se svými přáteli, vystupuje

Více

Pastorační priority brněnské diecéze. R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi

Pastorační priority brněnské diecéze. R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi Pastorační priority brněnské diecéze R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci, církevní školství a vzdělávání v brněnské diecézi Pastorace Posláním pastorace je zabývat se konkrétními situacemi

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 16. října 2016 číslo 45

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 16. října 2016 číslo 45 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách I. ročník 16. října 2016 číslo 45 Slovo úvodem Milí čtenáři, v neděli dne 23. října 2016 spolu s věřícími v každé katolické farnosti na světě

Více

5. neděle postní. Cyklus B Jan 12,20-33

5. neděle postní. Cyklus B Jan 12,20-33 5. neděle postní Cyklus B Jan 12,20-33 Čtení z knihy Moudrosti. Bezbožní, kteří smýšlejí zvráceně, praví toto: Číhejme na spravedlivého, je nám k ničemu a staví se proti našim skutkům, vytýká nám přestoupení

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána,

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána, Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána. Prázdniny jsou dobou, kdy si

Více

OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE 3. neděle postní Ohlášky také naleznete na

OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE 3. neděle postní Ohlášky také naleznete na OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE 3. neděle postní Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz Dnes při mši svaté v 9:00 hod. v kostele sv. Vavřince se paní Lenka Zelená zúčastní prvního skrutinia.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 14. srpen 2016 číslo 38

ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách. Slovo úvodem. I. ročník 14. srpen 2016 číslo 38 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách I. ročník 14. srpen 2016 číslo 38 Slovo úvodem Milí farníci, už delší dobu přemýšlíme o tom, zda je namístě oslovovat čtenáře Zpravodaje

Více