Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME"

Transkript

1 Životní jubileum oslaví Drlíková Anna 94 let Klepancová Božena 69 let Zbránková Růžena 66 let Kučerová Jana 62 let Jakab Vladimír 62 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 1

2 Městský úřad informuje Kontakty, na kterých nás najdete Městský úřad , , Miroslav Novotný starosta Jana Kučerová- místostarosta Bc. Dagmar Mlčáková a Jitka Eichlerová , Petr Svozil technicko - hospodářský pracovník Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba: pondělí a středa od 7.00 hod do hod úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna: pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod 2

3 Huráááááááááá, prázdniny a čas dovolených je tady!!! Všem žákům, pracovníkům ZŠ a MŠ Andělská Hora, přejeme hodně sluníčka a pohody k nabrání sil do nového školního roku Rovněž přejeme všem občanům, chalupářům,zahrádkářům Andělské Hory, kteří si v těchto měsících budou vybírat svoji zaslouženou dovolenou, ať si ji prožijí v klidu a pohodě, ať Vám pořád svítí sluníčko, obloha beze mráčku, prostě dovolená jak má být! 3

4 Víte,že... termíny svozu komunálního odpadu v roce 2013 jsou: 2., 16., a 30. července, 13. a 20. srpna, 13. a 27. září, 10. a 24. října, 5. a 19. listopadu, 3., 17., 31. prosince před MěÚ - Andělská Hora je nově zakoupený a umístěný stojan na kola. Prosím, využívejte možnosti umístění Vašich "dvoukolých ořů" do připraveného stojanu. Nemusíte již přemýšlet, kde nejlépe umístit svá kola při návštěvě pošty, kadeřnictví či radnice. bych chtěl upozornit naše zahrádkáře u rybníka na nesprávné sypání svojí posečené trávy na pozemek sousední to je na pozemek města. Je škoda, že ti co sypou travní drť sousedovi ukazují jiným jak jsou bezohlední a je jim jedno jak jejich okolí vypadá, doufám,že si příště dají pozor kam sypou svůj travní odpad a radši ho vyuužijí pro vlastní potřebu na vlatních zahrádkách Miroslav Novotný -starosta města. 4

5 Starosta města Andělská Hora děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci Kácení máje a Dětského dne. Počasí nám bohužel nepřálo, ale i přesto jednotka místních hasičů usilovně předvedla simulaci zásahu havarovaného vozidla a pracovníci obce se vzorně zapojili při organizaci obou akcí. Poděkování rovněž patří: fa. TRIO s.r.o.- Jaroslavu Novotnému a Josefovi Maňáskovi, fa.martin Kolomý Dušanovi Malíkovi a fa. Jatka Světlá Hora Romanovi Záchovi za poskytnutí vozidel a uzenin pro děti zdarma. Moc děkujeme Miroslav Novotný - starosta města Andělská Hora 5

6 6

7 Rozloučení žáků devátého ročníku ZŠ Andělské Hory, které proběhlo na MěÚ A. Hora dne

8 Archeologie v Suché Rudné Drahé i obecné kovy se v Jeseníkách dobývaly odnepaměti. Jednotlivé oblasti těžby se nazývají rudní revíry. Jsou nazvány podle místa, kde sídlila horní správa (horní hejtman, hormistr atd.) revíru. V roce 1553 byl horní úřad přenesen ze Světlé do nově vzniklého města Andělská Hora. A tak jeden z nejvýznamnějších rudních revírů v Jeseníkách je nazván Andělskohorský rudní revír (dále jen AHRR). Hlavním produktem z tohoto revíru bylo zlato, legendární kov, zřejmě první kov poznaný lidstvem. První přímý písemný doklad o dolování v prostoru AHRR je zápis v městské knize Olomouce z roku Jednalo se o dohodu ve sporu o doly v Suché Rudné. Je to zmínka první a v 15. století zůstala jedinou. Další písemné doklady známe až ze století následujícího. První zprávy jsou z let 1513 až Z let 1554 až 1557 máme dokumentován spor o vodu z Bílé Opavy (byla přiváděna přes Hvězdu cca 12 km dlouhým kanálem do Suché Rudné) mezi vlastníkem bruntálského panství Janem starší z Vrbna a opavskými měšťany. Další spor o vodu v Suché Rudné je zaznamenán v letech 1557 až Byl to spor mezi těžaři (nájemci dolů), a to Markem Weisingerem (důl Podmáslí) a Jakubem Manem (důl Vilém). Dostatek vody byl totiž pro zlatokopy přímo existenčně důležitý. Kromě případného pohonu strojního zařízení (stoupy, mlýny, žernovy, čerpadla apod.) byl na vodě totiž založen samotný technologický proces oddělení zlata od průvodního materiálu. Zlato se ze zlatonosné horniny získávalo mokrou cestou rýžováním. Rýžovala se buď přímo vykopaná hlína ze sedimentů anebo se vydobytá hornina (ruda) musela ještě před samotným přerýžováním rozdrtit ve stoupách a semlít v mlýnech (v Hornickém skanzenu v Údolí Ztracených štol u Zlatých Hor jsou postaveny repliky zlatorudných stoup a mlýnů). Vytěžený materiál zlatokopové dopravili k vodě a tam ho propírali v rýžovnických splavech. Písemné prameny o hornické činnosti v prostoru AHRR tedy máme až z 15. století. Z charakteru pozůstatků důlních děl, především povrchových, je ale zřejmé, že hornická činnost zde byla provozována daleko dříve. A tak se, kromě analogického posouzení viditelných pozůstatků hornické činnosti, musíme spolehnout na archeologii. Ta již dokáže mnohé vyčíst jak ze samotných, často náhodných nálezů předmětů, ale především z nálezové situace tyto předměty provázející. 8

9 Budeme-li chtít nějaké místo z prostoru AHRR spojit s archeologií, pak je to především Suchá Rudná. Tam komplex starých hornických prací přímo prostupuje stávající zástavbou obce a celý prostor těchto nejstarších dolů má statut kulturní památky. V roce 1983 byla vedena trasa nového vodovodu jižním koncem dobývky Měkká žíla. Výkop vodovodu byl zdokumentován a byly vyhloubeny 4 průzkumné rýhy v prostoru Měkké žíly. V rýze číslo 2 byly nalezeny zbytky rýžovnického splavu a v nepříliš vzdálené rýze číslo 1 zuhelnatělé dřeva, snad pozůstatek ohniště. Provedena analýza uhlíků stanovila jejich absolutní stáří let s možnou odchylkou 330 let oběma směry. Tedy do doby bronzové. Spojit stáří těchto uhlíků s rýžovnickým splavem, že by na splavu rýžovali zlatokopové doby bronzové, je sice možné, ale neprůkazné. Dosavadní znalosti historie hornické činnosti v prostoru Suché Rudné rozhodně není uzavřena a lze se ještě nadít mnoha překvapivých zjištění. Na jednom zrovna pracují archeologové z Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě. 9

10 Za penzionem Holzberg se má postavit bazén. Protože se bude stavět na území s archeologickými nálezy (staveniště leží mezi doly Podmáslí a Měkká žíla), má stavebník ze zákona oznamovací povinnosti a musí umožnit záchranný archeologický výzkum. A ten právě probíhá a bude trvat do konce června. V červenci chtějí archeologové ještě v průzkumu pokračovat, ale již mimo vlastní staveniště bazénu a provozní budovy (v bezprostředním sousedství, západně od staveniště). A co tedy výzkum dosud odhalil? V hloubce cca 5 m byly odkryty pozůstatky dřevěných konstrukcí, zapuštěné kůly apod. Byly odebrány vzorky dřev a zaslány na dendrologické zhodnocení. Zatím je zjištěna datace pokácení 4 vzorků. Pocházejí ze stromů pokácených v letech 1225 až Ze západu (ze směru toku Starovodského potoka) byl do tohoto prostoru přiveden vodní kanál, jehož severní břeh byl snad obložen kameny. Čím byly odkryté dřevěné pozůstatky v 13. století? To se ještě definitivně neví. Mohly to být nějaké pohonné stroje dolů či úpraven rudy, rýžovnické splavy, přístřešky (chaty) zlatokopů nebo kombinace uvedených objektů. Rovněž byly nalezeny zbytky větví, jejichž vzorky byly rovněž zaslány k rozboru. Pokud by se zjistilo, že šlo o jedlové větve byl by to podpůrný argument pro rýžovnické splavy (tyto větve se v nich často používyly zachycoval se v nich těžený kov). K interpretaci nálezové situace se vysloví odborná komise, v níž budou zastoupeni i odborníci z jiných vědních oborů, např. montanisté. Již teď lze ale konstatovat, že současné nálezy v Suché Rudné zapadají do mozajky kolonizace bruntálska v počátku 13. století ochrana na konci 12. století Přemyslovci anexovaného území (od polského státu), kde se slibně rozvíjela těžba drahých kovů (především zlata). V článku jsem použil údaje ze studie J. Novák, V. Štěpán: Exploatace zlata na bruntálsku v 16. století, a knihy V. Večeřová, J. Večeřa: Jesenické zlaté stezky. Informace o současném výzkumu jsou od archeologů z NPÚ, kteří nás o interpretaci nálezové situace budou informovat v příštím čísle Anděláku. Zdeněk Kohoutek, 21. června

11 11

12 12

13 NAŠE ŠKOLY INFORMUJÍ RODIČE A NEJEN JE Mateřská škola ve Světlé V první polovině června jsme smutně koukali na dešťové kapky, které se proudem hrnuly z nebe, ale to nás neodradilo od veselí a radosti ze školičkových her, zpívání, malování i povídání. V druhé polovině jsme si plně užívali her na školní zahradě, protože nás zcela zalilo sluníčko svými paprsky a tak jsme se mohli dosytosti vyřádit. Na závěr roku jsme se připravovali na naši největší akci ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY. Nejprve nás přivítali předškoláčci veselou písničkou - Myšky pana školníka a milými básničkami. Poté se všichni vydali na jednotlivá stanoviště, kde byly nachystány za pomoci dětí z 8. a 9. třídy ZŠ různé disciplíny. Některé těžší, některé lehčí, ale všechny byly legrační a zábavné. Už několikátým rokem nás povozil koník ze stájí p. Olehly za vstřícné pomoci Verunky a Karolínky Olehlových. Pobavili jsme se na skákacím hradu, který nám poskytla zcela zdarma Poštovní spořitelna, občerstvili se dobrou a lahodnou zmrzlinou a smlsli si na voňavém buřtíku, který nám pomohl připravit p. Nedbal, a který opět zdarma dodal Agrozet Zátor p. Zácha jako sponzorský dar. Také mlsky napečené ve školce a dobroty, které přichystaly maminky předškoláčků, byly super. Ve středu 26. června jsme jeli s předškoláčky do divadla v Bruntále na taneční vystoupení souboru pí. Tamary Vlachynské, které je vždy překrásné. A tak jsme na závěr roku se zatajeným dechem sledovali všechnu krásu, kterou lze pohybem vyjádřit. Ani o hlavních prázdninách se nebude zahálet. V 1. patře MŠ se budou měnit 13

14 okna a následně budeme tuto část malovat MŠ. Věříme, že příští rok se totéž podaří uskutečnit i v další část budovy, a to v přízemí. Důležité upozornění Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 8. července do 25. srpna. Provoz bude zahájen 26. srpna pro děti rodičů, kteří projevili potřebu docházky o prázdninách. Běžný provoz bude zahájen 2. září (pondělí) Všem dětem i jejich rodičům přeje kolektiv MŠ ve Světlé Hoře klidné, veselé a odpočinkové prázdniny. Michaela Horáková, zástupkyně ředitele pro MŠ Základní škola v Andělské Hoře informuje Červen je zajímavý měsíc. Dětem připadne dosti dlouhý, neboť se velmi těší na prázdniny. Pedagogům zase připadne velmi krátký, protože zrovna v tomto období se nakupí spousty práce, mezi kterou patří příprava a realizace školních výletů, ale především uzavírání klasifikace a hodnocení celoročního snažení žáků. Neopomněli jsme také v měsíci červnu zorganizovat řadu aktivit, abychom běžné školní dny našim žákům zpříjemnili. Každé pondělí se učili naši 14

15 nejmenší základům plavání, otevřeli jsme rovněž nábor do nového zájmového útvaru hra na africké bubny, který se setkal mezi dětmi prvního stupně s velkým zájmem. Začátkem měsíce jsme reprezentovali naši školu ve florbale, byli jsme s dětmi na výšlapu na Skřítku, konaly se třídní besídky. Díky vytíženosti pana malíře přes velké prázdniny, jsme museli zvolit pro plánovaný nátěr soklů na hlavní budově již začátek června. Nátěry jsou estetické, hygienické a prosvětlily prostory školy. V rámci kulturních vystoupení jsme pro žáky připravili vystoupení bubenického souboru Jumping Drums pana Iva Batouška. V červnu jsme také rokovali s radnicí o dopravní situaci (nedobře řešené přechody pro chodce), stejně jako o plánovaném projektu rekonstrukce budov (fasáda a výměna oken). Na začátku prázdnin nás čeká ještě monitoring vzácné a chráněné lilie cibulkonosné na tajné školní lokalitě v katastru Andělské Hory. Na tomto projektu spolupracujeme se Správou CHKO Jeseníky. Jak tato neuvěřitelně krásná divoká kytka vypadá, se můžete podívat také na školním webu: Připravujeme také nový školní rok rodiče si mohli vybrat z nabídky volitelných a nepovinných předmětů. Škola se pak pokusí požadavkům dětírodičů na zvolené předměty vyhovět. Ve věci zabezpečení nového školního roku chceme podotknout, že všechny ročníky školy se budou vzdělávat podle našeho vlastního Školního vzdělávacího programu ŠVP, který hodláme v nadcházejícím roce upravit, protože je našim eminentním zájmem nabídnout prostřednictvím zřízení sportovních skupin či zařazením jednotlivců v konkrétních třídách základní školy a v posledním roce mateřské školy,sportovní aktivity, prostřednictvím kterých hodláme vytvářet ty nejlepší podmínky pro systematickou všeobecnou tělesnou a specializovanou sportovní přípravu na závodní úrovni, a to především v alpských disciplínách lyžování, klasickém lyžování (biatlonu), snowboardingu a tenise. Významným cílem naší činnosti bude především vytváření a upevňování pozitivního vztahu dětí k aktivní pohybové a sportovní činnosti v rozmanitých druzích sportovních 15

16 disciplín. Rozloučíme se s paní učitelkou Mgr. Alenou Petrošovou (Aj) a paní učitelkou Mgr. Dagmar Sedlákovou (Hv), kterým za jejich prospěšnou práci pro naši školu co nejsrdečněji děkujeme. Naše řady posílí kvalifikovaný učitel Tv a certifikovaný trenér Mgr. Petr Novotný (částečný úvazek), který bude mít výuku Tv a sportovní aktivity plně ve své gesci. Všichni společně jsme pak připravili již dvacáté druhé číslo Ročenky ZŠ a MŠ Andělská Hora, kde se čtenáři dozvědí něco více o dění ve škole. Ročenky obdrží žáci, pro zájemce jsou připraveny také v kanceláři školy. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří naši školu opouštějí. Již v době psaní tohoto příspěvku propadají tito žáci nostalgii, proto věříme, že se do naší školy budou rádi vracet. Ze ZŠ vychází celkem 11 žáků z deváté a 1 žák z osmé třídy na střední školy a odborná učiliště, přičemž sedm z nich bude studovat tzv. maturitní obor. Snad se jim bude dařit i v další životní etapě. S deváťáky se rozloučili představitelé našich obcí i rodičovská veřejnost na Slavnostním rozloučení v prostorách MěÚ v Andělské Hoře. Na místo deváťáků by mělo nastoupit od září 14 nových prvňáčků. Provedli jsme taktéž průzkum, prostřednictvím kterého jsme chtěli zjistit, zda mají rodiče stále zájem, aby škola zabezpečovala pro naše žáky sešity na příští školní rok. K tomuto kroku nás vedly připomínky některých rodičů. Byli jsme potěšeni, že všichni rodiče, kteří byli na třídních schůzkách, možnost zakoupit celé balení sešitů pro ten který ročník i nadále přivítalo. Tento nadstandard bude přichystán na konci prázdnin a v prvních dnech nového školního roku. Touto cestou bych rád poděkoval paní Dobrotkové, která tuto náročnou práci každoročně realizuje. Ceny sešitů jsou velkoskladové a někdy i poloviční oproti běžným obchodům. Zároveň doufáme, že školou zakoupené sešity rodiče taktéž vyzvednou, protože s touto skutečností nemáme dobrou zkušenost. I v novém roce budeme používat své vlastní osvědčené Školní deníky. Používáním tohoto oficiálního úkolníčku chceme žákům i jejich rodičům usnadnit přípravu na výuku. 16

17 Prázdninový provoz školských zařízení v Andělské Hoře Do 12. července budeme k dispozici. V době od 15. července do 23. srpna můžete neodkladné záležitosti řešit vždy po předchozí telefonické dohodě: mobilní telefon Opravdu naplno začneme fungovat od 26. srpna Andělskohorská školní jídelna i školní družina budou uzavřeny celý červenec i větší část srpna, pravidelný provoz kanceláře školní jídelny pro platby stravného začne v pondělí 26. srpna A snad ještě poslední informace k závěru prázdnin: nový školní rok začíná v pondělí 2. září 2013 slavnostním zahájením v 8:00 hodin v areálu školy. Na první školní den kromě přivítání prvňáčků připravujeme také fotografování všech dětí! Bilance školního roku Vzhledem k tomu, že školní rok 2012/2013 máme již de-facto za sebou, dovolte mi, abych provedl jeho stručnou bilanci. Školní rok 2012/2013 jsme zahájili bitvou o úsporu finančních prostředků, protože vzhledem k nižšímu počtu žáků jsme byli nuceni minimalizovat řadu výdajů. Díky těmto krokům jsme ovšem zvládli v letošním roce vyřešit řadu problémových věcí, např. výměnu podlahové krytiny a opravu schodiště (resp. jeho komplexní renovaci vč. pokládky nového linolea) na hlavní budově. V souvislosti s tím jsme zrenovovali nátěr soklů a opravili malbu stropu po zatečení, které nás pozlobilo s odchodem letošního sněhu. Za velmi důležité považujeme zakoupení a následné spuštění čipového stravovacího systému ve školní jídelně, čímž jsme dali žákům a rodičům jasný signál, že patříme k moderním školám, které chtějí jít svým žákům a rodičům vstříc. O tomto jasně vypovídá i udělení certifikátu Rodiče vítáni, který jsme obdrželi jako jedna z mála škol v okrese. Rovněž jsme získali 3. místo v anketě Institutu 17

18 společenské zodpovědnosti coby třetí nejzodpovědnější vzdělávací zařízení v celé České republice. I v roce 2012/2013 jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů i kroužků, mezi které závěrem roku přibyl ještě zájmový útvar hry na africké bubny, který od září 2013 dostane ucelenější podobu. Tento zájmový útvar bychom si nemohli dovolit bez podpory Nadace Olgy Havlové a Nadace Bariéry 77. Díky spolupráci s Nadačním fondem manželů Klausových budeme v příštím školním roce vzdělávat v oblasti informačních technologií i seniory. Za velmi přínosné považuji velké školní akce, kterými byly karneval či ples, stejně jako akademie, která byla letos téměř plně v režii žáků. Ti starší si většinou sami připravili svá vystoupení a také výrazně pomohli s technickým zajištěním. Velmi příjemně jsme také završili letošní projekt mediální výchovy, kdy jeho vyvrcholením pro žáky byla možnost setkat se přímo na půdě školy s bavičem Petrem Novotným a herečkou Sandrou Pogodovou. V červnu navštívil naši školu také bývalý dlouholetý obyvatel Andělské Hory MUDr. Radim Uzel, který se setkal se třídou V. A při odpolední aktivitě Cvrnkání kuliček. Nejmladší žáci opět využívali možnosti dodávky vitamínů v rámci projektu EU Ovoce do škol, všichni si také mohli kupovat dotované výrobky (mlíčko, müsli tyčinky, Be-Be apod.) z projektu Školní mléko. V rámci projektu EU peníze školám jsme inovovali vybavení učeben, zakoupili jsme moderní dataprojektory, nové PC. Díky projektu Do Andělské 18

19 školy bezpečně jsme začali řešit dopravní situaci města Andělská Hora. Žáci VIII. A se rozhodli něco udělat s volnočasovými aktivitami školy projektem Nadace Vodafone. Podařilo se nám udržet opět v provozuschopném a hygienicky nezávadném stavu naše školní budovy. Nechali jsme vybudovat nový systém vytápění v tělocvičně, stejně jako vytápění v budově prvního stupně. Díky spolupráci s radnicí ve Světlé Hoře budeme mít během letošních prázdnin vyměněnou část oken v MŠ ve Světlé a nově vymalováno. Za zdárný průběh končícího školního roku chci poděkovat především pracovníkům školy pedagogům i nepedagogům, také však rodičům a dětem. Velmi si vážím práce každého zaměstnance, stejně jako výborné spolupráce s MěÚ Andělská Hora a OÚ Světlá Hora, zejména pak bezvadné spolupráce s pány starosty Miroslavem Novotným a Václavem Vojtíškem. Přeji všem příjemné a pohodové prázdniny a hodně úspěchů v novém školním roce 2013/2014. ZŠ a MŠ Andělská Hora to nejlepší pro vaše dítě! Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy 19

20 Rozloučení s předškoláky, Univerzita třetího věku na ZŠ a MŠ v Andělské Hoře Naše základní škola vzdělává nejen děti, ale má zájem o to poskytnout svoje prostory pro účely vzdělávání dospělých. Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. Na přelomu dubna proběhlo jednání s prorektorkou VŠP, a. s. paní Ing. 20

21 Renátou Nešporkovou, PhD., MBA na Městském úřadě v Andělské Hoře, přičemž při dostatečném zájmu studentů bude U3V otevřena v říjnu 2013 na ZŠ a MŠ v Andělské Hoře. Bude se jednat o dvouletý cyklus (4 semestry) formou univerzity třetího věku či akademie třetího věku. Obsah, rozsah a cena budou definovány na základě anketních odpovědí. CENA ZA JEDEN SEMESTR BUDE DO 1000 KČ. Součástí výuky nebude jen poslouchání přednášek, ale také (dle zájmu) vycházky do okolí, zajímavé exkurze, cvičení v přírodě aerobic, jóga, zdravá výživa, stejně jako praktická práce na počítači apod. Dotazník naleznete na internetovém odkazu níže (zájemcům můžeme odkaz přeposlat ovou cestou), přičemž ti, kteří nevyužijí internetového dotazníku, jej mohou vyplnit ručně a odevzdat na radnici ve Světlé či Andělské Hoře do vyplněním níže uvedených otázek. Odkaz: https://docs.google.com/forms/d/1ujynw5q1zj5vmss209ylgcq0ej7 2Q1N-8gB139LzD9Y/viewform?pli=1 Děkujeme za vyplnění a věříme, že výukou na naší U3V získáte nejen kvalitní vzdělání, ale také nové přátele a zážitky. Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná šířka: 50 06' s. š.; Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období Nejnižší naměřená průměrná teplota ( C) Nejvyšší naměřená průměrná teplota ( C) Nejvyšší úhrn srážek (mm) Nejvyšší rychlost větru (km/h) 21 datu m hodnota , ,4 10,7 6, 7

22 Minulý měsíc byl teplotně velmi proměnlivý. Zažili jsme jak opozdilé ledové muže, tak i jarní teploty se začínajícími tropickými dny. Vesměs se teploty pohybovaly mezi 10 C až 15 C. Co se týče množství srážek, byl měsíc nadprůměrný. Ve dvou třetinách měsíce byly zaznamenány srážky, a to buď ve formě deště či jen mrholení. Oproti tomu vítr vůbec nevanul ze západu a z východu. Nejčastěji jsme naměřili vítr z jižních, jihozápadních, severozápadních a severovýchodních směrů. Tyto nejčastější větry též souvisí s docela velkým množstvím srážek, které v Čechách způsobily povodně a ke konci sledovaného období k nám z jihu přinesly tropické teploty z Afriky. 22

23 Mgr. Eva Kyšová Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora Konečné pořadí k datu poř. třída 1 V.A Bezová Eliška příjmení a jméno poč. bodů II.A Jelínková Kateřina II.A Soroka Ondřej VI.A Svoboda Robert IV.A Hapl Miroslav IV.A Eversonsová Laura I.A Nekorancová Martina V.A Pivoňová Nikol VI.A Bušíková Natali I.A Zelený Adam III.A Nagyová Kateřina VI.A Kameníčková Zdeňka V.A Langer Jakub I.A Harazin Adam III.A Szukalská Julie III.A Výmola Libor

24 17 III.A Andrys Matyáš III.A Kupková Kristýna III.A Vach Oldřich VI.A Krajčovičová Lucie V.A Mako Petr III.A Jurmanová Tereza I.A Jurman Daniel 30 24

25 Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města Andělská Hora, které se uskutečnilo dne od 18,00 hodin na městském úřadě Andělská Hora Přítomni: Marek Jan, Langer Ladislav Bc., Bujnoch Jiří Mgr., Caletka Radomír, Kučerová Jana, Novotný Miroslav, Vavřík Dušan Ad 1 : Zahájení: Veřejné zasedání zastupitelstva města, které bylo řádně svoláno a vyhlášeno, zahájil a řídil starosta města Miroslav Novotný. Starosta města určil - ověřovatele zápisu p. Marka Jana a p. Vavříka Dušana - zapisovatelku - p. Kučerovou Janu Starosta vyzval ověřovatele předchozího zápisu p. Caletku R. a Vavříka D., zda mají připomínky k zápisu ZM z Nebyly vzneseny žádné připomínky. Usnesení: 12/01 Zastupitelstvo schválilo zápis ZM z hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky. Usnesení: 12/02 Zastupitelstvo schválilo hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Starosta seznámil s programem zasedání: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení ze dne Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města a závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora za rok Různé 5. Diskuse 6. Závěr 25

26 Usnesení: 12/03 Zastupitelstvo schválilo program jednání 12. zasedání ZM hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 Ad 2 : Kontrola usnesení: Kontrolu usnesení z provedl starosta p. Novotný splněno. Ad 3 : Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města a závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora předložila p. Kučerová J. Usnesení: 12/04 Zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města a Závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora za rok 2012 bez výhrad. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 Ad 4 : Různé: Starosta: 4.1.Dohoda o poskytnutí odvádění odpadních vod do ČOV s hotelem Gastro Anděl Andělská Hora. 4.2.Žádost na MěÚ Bruntál odbor památkové péče - o urychlené jednání v záležitosti zanedbaného domu č.p. 200 v Andělské Hoře 4.3.Jednání s Českou poštou o zachování pobočky pošty v Andělské Hoře. 4.4.Informace- o výběrovém řízení na Rekonstrukci poutního kostela sv.anny na Annabergu: - stavební práce vyhrála fi. Nykl Světlá, restaurátorské práce- vyhrála ak.malířka arch. Macháčová 4.5.Informace k možné výstavbě domu pro seniory v Andělské Hoře. 4.6.Smlouva o zajištění činnosti v lesích ve vlastnictví města Andělská Hora pro rok 2013 s panem Jaroslavem Dánym st. Usnesení: 12/05 Zastupitelstvo schválilo smlouvu na činnost v lesích, ve vlastnictví města Andělská Hora, pro rok 2013 s panem Jaroslavem Dánym st. 26

27 hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Podána žádost na OKD Ostrava na poskytnutí dotace pro zhotovení Pergoly na rybníku Andělská Hora.. Výše dotace 300 tis.kč. Usnesení: 12/06 Zastupitelstvo schválilo žádost na OKD Ostrava na poskytnutí dotace pro zhotovení Pergoly na rybníku v A.Hoře ve výši 300 tis.kč. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Žádost Římskokatolické farnosti Andělská Hora o zapůjčení kostela sv.anny na Annabergu za účelem konání bohoslužeb dne Usnesení: 12/07 Zastupitelstvo nesouhlasí se zapůjčenm kostela sv.anny Římskokatolické farnosti na hlasování: pro: 5 proti: 1 zdržel se Informace o připravovaných zájezdech do Polska v sobotu Den rodiny Dožínky 4.10.Generální oprava společných prostor na č.p. 199 a natažení dveřních zvonků. Místostarostka: Žádosti na prodej pozemků v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku: - manželé Martínkovi na prodej části pozemku p.č. 1217/1 - manželé Kameníčkovi na prodej části pozemku p.č. 61/6 - manželé Veronika a Robert Kučerovi na prodej části pozemků p.č.37 a st manželé Zdeňa a Jaroslav Svobodovi na prodej části pozemků p.č. 37 a st. 190 Objednáno geometrické zaměření pozemků, poté bude zveřejněn záměr na prodej. Usnesení: 12/08 Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej části pozemků p.č. 1217/1, 61/6, 37 a st. 190 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 27

28 4.12. Zápis likvidační komise z o způsobu provedení likvidace vyřazeného majetku, ve vlastnictví města Andělská Hora, uvedeného v inventarizaci k Usnesení: 12/09 Zastupitelstvo schválilo zápis likvidační komise z o způsobu provedení likvidace vyřazeného majetku ve vlastnictví města Andělská Hora. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Rozpočtový výhled na období let v příjmech a výdajích. Usnesení: 12/10 Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období let hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Rozpočtové opatření č. 1 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 2 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 3 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 4 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč Informace k přidělování bytů. Zrušení bytového pořadníku. Při uvolnění bytu bude zveřejněn záměr na pronájem. Usnesení: 12/11 Zastupitelstvo schválilo zrušení bytového pořadníku. hlasování: pro: 6 proti: zdržel se Změna č.4 územního plánu města Andělská Hora.- stanoviska dotčených orgánů k návrhu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území Institut regionálních informací Brno nám předal zpracovanou I.Etapu doplňuijící průzkumy a rozbory územního plánu Andělská Hora. Vše bylo předáno na MěÚ Bruntál k vypracování Zadání nového ÚP Andělská Hora Darovací smlouva od Miluše Hejné na obraz od ak.malíře Vlastimila Kozáka s názvem Jarní krajina Ad.5: Diskuse: 28

29 5.1.- Šimončík M. - prodej pozemku 338/ Pustějovská pozemek u cesty možnost prodeje Murinová Marie sošky z domu č. p.200 možnost převedení na obec z muzea Na všechny vznesené dotazy bylo starostou na místě zodpovězeno. Ad 6 : Závěr Závěr zasedání provedl starosta města p. Novotný Miroslav. Zasedání bylo zahájeno v 18,00 hodin a ukončeno v 19,00 hod. Zapsala: Kučerová Jana 29

30 KADEŘNICTVÍ VANESA V ANDĚLSKÉ HOŘE Prioritou kadeřnictví Vanesa v Andělské Hoře je osobní přístup ke každému zákazníkovi. Nejen při první návštěvě kadeřnictví Vám poradím s vhodnosti použití zvolené služby. Sdělím Vám všechny potřebné informace, doporučím nejvhodnější postupy a úpravy právě pro Váš typ vlasů. Návštěva v kadeřnictví Vanesa bude pro Vás zastavením v běhu všedního dne, chvíli pohody a relaxace. Po dobu Vaší návštěvy se budu o Vás maximálně starat a proto jsem si pro Vás na měsíc červenec připravila mimořádnou akci: - každé pondělí v červenci bude pro každého druhého zákazníka střihání zdarma - každého zákazníka v červenci čeká pohoštění zdarma - káva a nealko nápoj Provozní doba PO ÚT na objednání ST ČT na objednání PÁ telefonní číslo Těším se na Vaši návštěvu Marie Bláhová 30

31 Na tenisových dvorcích TJ Sokol Vrbno pod Pradědem se koná ve dnech od 9.00 hod. 14.ročník mezinárodního tenisového turnaje PRADĚD CUP, kterého se zúčastní starostky, starostové, členové obecních zastupitelstev a hosté měst a obcí Polské a České republiky. Tento turnaj se uskuteční pod záštitou města Andělské Hory, Vrbna pod Pradědem, Bruntálu a Tenisového klubu TJ Sokol Vrbno. 31

32 21. ročník DOSTIHOVÉHO DNE VE SVĚTLÉ HOŘE Srdečně zveme nejen všechny příznivce koní a dostihů, ale také všechny, kteří chtějí strávit příjemný sobotní den, k nám do Světlé Hory v sobotu 13. července 2013 tradičními pořadateli je Obec Světlá Hora a Dostihové centrum Světlá Hora a.s. Program: 9.00 hod. zahájení jarmarku hod. vystoupení taneční skupiny Country Dance MONTANA z Horního Benešova hod. průvod v historických kostýmech za doprovodu dobové hudby Rattus Rattus hod. vystoupení souboru historických tanců Vere Gratia hod. vystoupení skupiny historického šermu Markus M v plátových zbrojích hod. vystoupení souboru historických tanců Vere Gratia hod. ZAHÁJENÍ DOSTIHŮ hod. hry pro děti sekerky, lukostřelba, ukázky kuše, možnost vyzkoušení plátové zbroje hod. živá hudba skupina Modulor Doprovodný program: výstava drobného zvířectva, dostih neregistrovaných koní, dostihy poníků, lovecká jízda, dostihové sázky, jarmark s bohatým občerstvením, kolotoče, tombola, ježdění na koních pro děti, malování na obličej Odjezdy autobusů do Světlé Hory: z Bruntálu (Seliko) hod. ze Starého Města (škola) hod. z Vrbna pod Pradědem (vlakové nádraží) hod. zpět do Vrbna pod Pradědem a Bruntálu hod. Vstupné: děti do 10 let zdarma, starší děti, studenti a senioři 30,- Kč, dospělí 60,- Kč 32

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjádření souhlasu s hospodařením obce bez výhrad 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Mateřská škola ve Světlé Hoře

Mateřská škola ve Světlé Hoře Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola ve Světlé Hoře Jaro na sebe nechalo opravdu dlouho čekat a zdálo se, že si hraje se zimou na honičku. Přesto jsme si o jaru zpívali, povídali i malovali,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více