Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME"

Transkript

1 Životní jubileum oslaví Drlíková Anna 94 let Klepancová Božena 69 let Zbránková Růžena 66 let Kučerová Jana 62 let Jakab Vladimír 62 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 1

2 Městský úřad informuje Kontakty, na kterých nás najdete Městský úřad , , Miroslav Novotný starosta Jana Kučerová- místostarosta Bc. Dagmar Mlčáková a Jitka Eichlerová , Petr Svozil technicko - hospodářský pracovník Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba: pondělí a středa od 7.00 hod do hod úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna: pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod 2

3 Huráááááááááá, prázdniny a čas dovolených je tady!!! Všem žákům, pracovníkům ZŠ a MŠ Andělská Hora, přejeme hodně sluníčka a pohody k nabrání sil do nového školního roku Rovněž přejeme všem občanům, chalupářům,zahrádkářům Andělské Hory, kteří si v těchto měsících budou vybírat svoji zaslouženou dovolenou, ať si ji prožijí v klidu a pohodě, ať Vám pořád svítí sluníčko, obloha beze mráčku, prostě dovolená jak má být! 3

4 Víte,že... termíny svozu komunálního odpadu v roce 2013 jsou: 2., 16., a 30. července, 13. a 20. srpna, 13. a 27. září, 10. a 24. října, 5. a 19. listopadu, 3., 17., 31. prosince před MěÚ - Andělská Hora je nově zakoupený a umístěný stojan na kola. Prosím, využívejte možnosti umístění Vašich "dvoukolých ořů" do připraveného stojanu. Nemusíte již přemýšlet, kde nejlépe umístit svá kola při návštěvě pošty, kadeřnictví či radnice. bych chtěl upozornit naše zahrádkáře u rybníka na nesprávné sypání svojí posečené trávy na pozemek sousední to je na pozemek města. Je škoda, že ti co sypou travní drť sousedovi ukazují jiným jak jsou bezohlední a je jim jedno jak jejich okolí vypadá, doufám,že si příště dají pozor kam sypou svůj travní odpad a radši ho vyuužijí pro vlastní potřebu na vlatních zahrádkách Miroslav Novotný -starosta města. 4

5 Starosta města Andělská Hora děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci Kácení máje a Dětského dne. Počasí nám bohužel nepřálo, ale i přesto jednotka místních hasičů usilovně předvedla simulaci zásahu havarovaného vozidla a pracovníci obce se vzorně zapojili při organizaci obou akcí. Poděkování rovněž patří: fa. TRIO s.r.o.- Jaroslavu Novotnému a Josefovi Maňáskovi, fa.martin Kolomý Dušanovi Malíkovi a fa. Jatka Světlá Hora Romanovi Záchovi za poskytnutí vozidel a uzenin pro děti zdarma. Moc děkujeme Miroslav Novotný - starosta města Andělská Hora 5

6 6

7 Rozloučení žáků devátého ročníku ZŠ Andělské Hory, které proběhlo na MěÚ A. Hora dne

8 Archeologie v Suché Rudné Drahé i obecné kovy se v Jeseníkách dobývaly odnepaměti. Jednotlivé oblasti těžby se nazývají rudní revíry. Jsou nazvány podle místa, kde sídlila horní správa (horní hejtman, hormistr atd.) revíru. V roce 1553 byl horní úřad přenesen ze Světlé do nově vzniklého města Andělská Hora. A tak jeden z nejvýznamnějších rudních revírů v Jeseníkách je nazván Andělskohorský rudní revír (dále jen AHRR). Hlavním produktem z tohoto revíru bylo zlato, legendární kov, zřejmě první kov poznaný lidstvem. První přímý písemný doklad o dolování v prostoru AHRR je zápis v městské knize Olomouce z roku Jednalo se o dohodu ve sporu o doly v Suché Rudné. Je to zmínka první a v 15. století zůstala jedinou. Další písemné doklady známe až ze století následujícího. První zprávy jsou z let 1513 až Z let 1554 až 1557 máme dokumentován spor o vodu z Bílé Opavy (byla přiváděna přes Hvězdu cca 12 km dlouhým kanálem do Suché Rudné) mezi vlastníkem bruntálského panství Janem starší z Vrbna a opavskými měšťany. Další spor o vodu v Suché Rudné je zaznamenán v letech 1557 až Byl to spor mezi těžaři (nájemci dolů), a to Markem Weisingerem (důl Podmáslí) a Jakubem Manem (důl Vilém). Dostatek vody byl totiž pro zlatokopy přímo existenčně důležitý. Kromě případného pohonu strojního zařízení (stoupy, mlýny, žernovy, čerpadla apod.) byl na vodě totiž založen samotný technologický proces oddělení zlata od průvodního materiálu. Zlato se ze zlatonosné horniny získávalo mokrou cestou rýžováním. Rýžovala se buď přímo vykopaná hlína ze sedimentů anebo se vydobytá hornina (ruda) musela ještě před samotným přerýžováním rozdrtit ve stoupách a semlít v mlýnech (v Hornickém skanzenu v Údolí Ztracených štol u Zlatých Hor jsou postaveny repliky zlatorudných stoup a mlýnů). Vytěžený materiál zlatokopové dopravili k vodě a tam ho propírali v rýžovnických splavech. Písemné prameny o hornické činnosti v prostoru AHRR tedy máme až z 15. století. Z charakteru pozůstatků důlních děl, především povrchových, je ale zřejmé, že hornická činnost zde byla provozována daleko dříve. A tak se, kromě analogického posouzení viditelných pozůstatků hornické činnosti, musíme spolehnout na archeologii. Ta již dokáže mnohé vyčíst jak ze samotných, často náhodných nálezů předmětů, ale především z nálezové situace tyto předměty provázející. 8

9 Budeme-li chtít nějaké místo z prostoru AHRR spojit s archeologií, pak je to především Suchá Rudná. Tam komplex starých hornických prací přímo prostupuje stávající zástavbou obce a celý prostor těchto nejstarších dolů má statut kulturní památky. V roce 1983 byla vedena trasa nového vodovodu jižním koncem dobývky Měkká žíla. Výkop vodovodu byl zdokumentován a byly vyhloubeny 4 průzkumné rýhy v prostoru Měkké žíly. V rýze číslo 2 byly nalezeny zbytky rýžovnického splavu a v nepříliš vzdálené rýze číslo 1 zuhelnatělé dřeva, snad pozůstatek ohniště. Provedena analýza uhlíků stanovila jejich absolutní stáří let s možnou odchylkou 330 let oběma směry. Tedy do doby bronzové. Spojit stáří těchto uhlíků s rýžovnickým splavem, že by na splavu rýžovali zlatokopové doby bronzové, je sice možné, ale neprůkazné. Dosavadní znalosti historie hornické činnosti v prostoru Suché Rudné rozhodně není uzavřena a lze se ještě nadít mnoha překvapivých zjištění. Na jednom zrovna pracují archeologové z Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě. 9

10 Za penzionem Holzberg se má postavit bazén. Protože se bude stavět na území s archeologickými nálezy (staveniště leží mezi doly Podmáslí a Měkká žíla), má stavebník ze zákona oznamovací povinnosti a musí umožnit záchranný archeologický výzkum. A ten právě probíhá a bude trvat do konce června. V červenci chtějí archeologové ještě v průzkumu pokračovat, ale již mimo vlastní staveniště bazénu a provozní budovy (v bezprostředním sousedství, západně od staveniště). A co tedy výzkum dosud odhalil? V hloubce cca 5 m byly odkryty pozůstatky dřevěných konstrukcí, zapuštěné kůly apod. Byly odebrány vzorky dřev a zaslány na dendrologické zhodnocení. Zatím je zjištěna datace pokácení 4 vzorků. Pocházejí ze stromů pokácených v letech 1225 až Ze západu (ze směru toku Starovodského potoka) byl do tohoto prostoru přiveden vodní kanál, jehož severní břeh byl snad obložen kameny. Čím byly odkryté dřevěné pozůstatky v 13. století? To se ještě definitivně neví. Mohly to být nějaké pohonné stroje dolů či úpraven rudy, rýžovnické splavy, přístřešky (chaty) zlatokopů nebo kombinace uvedených objektů. Rovněž byly nalezeny zbytky větví, jejichž vzorky byly rovněž zaslány k rozboru. Pokud by se zjistilo, že šlo o jedlové větve byl by to podpůrný argument pro rýžovnické splavy (tyto větve se v nich často používyly zachycoval se v nich těžený kov). K interpretaci nálezové situace se vysloví odborná komise, v níž budou zastoupeni i odborníci z jiných vědních oborů, např. montanisté. Již teď lze ale konstatovat, že současné nálezy v Suché Rudné zapadají do mozajky kolonizace bruntálska v počátku 13. století ochrana na konci 12. století Přemyslovci anexovaného území (od polského státu), kde se slibně rozvíjela těžba drahých kovů (především zlata). V článku jsem použil údaje ze studie J. Novák, V. Štěpán: Exploatace zlata na bruntálsku v 16. století, a knihy V. Večeřová, J. Večeřa: Jesenické zlaté stezky. Informace o současném výzkumu jsou od archeologů z NPÚ, kteří nás o interpretaci nálezové situace budou informovat v příštím čísle Anděláku. Zdeněk Kohoutek, 21. června

11 11

12 12

13 NAŠE ŠKOLY INFORMUJÍ RODIČE A NEJEN JE Mateřská škola ve Světlé V první polovině června jsme smutně koukali na dešťové kapky, které se proudem hrnuly z nebe, ale to nás neodradilo od veselí a radosti ze školičkových her, zpívání, malování i povídání. V druhé polovině jsme si plně užívali her na školní zahradě, protože nás zcela zalilo sluníčko svými paprsky a tak jsme se mohli dosytosti vyřádit. Na závěr roku jsme se připravovali na naši největší akci ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY. Nejprve nás přivítali předškoláčci veselou písničkou - Myšky pana školníka a milými básničkami. Poté se všichni vydali na jednotlivá stanoviště, kde byly nachystány za pomoci dětí z 8. a 9. třídy ZŠ různé disciplíny. Některé těžší, některé lehčí, ale všechny byly legrační a zábavné. Už několikátým rokem nás povozil koník ze stájí p. Olehly za vstřícné pomoci Verunky a Karolínky Olehlových. Pobavili jsme se na skákacím hradu, který nám poskytla zcela zdarma Poštovní spořitelna, občerstvili se dobrou a lahodnou zmrzlinou a smlsli si na voňavém buřtíku, který nám pomohl připravit p. Nedbal, a který opět zdarma dodal Agrozet Zátor p. Zácha jako sponzorský dar. Také mlsky napečené ve školce a dobroty, které přichystaly maminky předškoláčků, byly super. Ve středu 26. června jsme jeli s předškoláčky do divadla v Bruntále na taneční vystoupení souboru pí. Tamary Vlachynské, které je vždy překrásné. A tak jsme na závěr roku se zatajeným dechem sledovali všechnu krásu, kterou lze pohybem vyjádřit. Ani o hlavních prázdninách se nebude zahálet. V 1. patře MŠ se budou měnit 13

14 okna a následně budeme tuto část malovat MŠ. Věříme, že příští rok se totéž podaří uskutečnit i v další část budovy, a to v přízemí. Důležité upozornění Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 8. července do 25. srpna. Provoz bude zahájen 26. srpna pro děti rodičů, kteří projevili potřebu docházky o prázdninách. Běžný provoz bude zahájen 2. září (pondělí) Všem dětem i jejich rodičům přeje kolektiv MŠ ve Světlé Hoře klidné, veselé a odpočinkové prázdniny. Michaela Horáková, zástupkyně ředitele pro MŠ Základní škola v Andělské Hoře informuje Červen je zajímavý měsíc. Dětem připadne dosti dlouhý, neboť se velmi těší na prázdniny. Pedagogům zase připadne velmi krátký, protože zrovna v tomto období se nakupí spousty práce, mezi kterou patří příprava a realizace školních výletů, ale především uzavírání klasifikace a hodnocení celoročního snažení žáků. Neopomněli jsme také v měsíci červnu zorganizovat řadu aktivit, abychom běžné školní dny našim žákům zpříjemnili. Každé pondělí se učili naši 14

15 nejmenší základům plavání, otevřeli jsme rovněž nábor do nového zájmového útvaru hra na africké bubny, který se setkal mezi dětmi prvního stupně s velkým zájmem. Začátkem měsíce jsme reprezentovali naši školu ve florbale, byli jsme s dětmi na výšlapu na Skřítku, konaly se třídní besídky. Díky vytíženosti pana malíře přes velké prázdniny, jsme museli zvolit pro plánovaný nátěr soklů na hlavní budově již začátek června. Nátěry jsou estetické, hygienické a prosvětlily prostory školy. V rámci kulturních vystoupení jsme pro žáky připravili vystoupení bubenického souboru Jumping Drums pana Iva Batouška. V červnu jsme také rokovali s radnicí o dopravní situaci (nedobře řešené přechody pro chodce), stejně jako o plánovaném projektu rekonstrukce budov (fasáda a výměna oken). Na začátku prázdnin nás čeká ještě monitoring vzácné a chráněné lilie cibulkonosné na tajné školní lokalitě v katastru Andělské Hory. Na tomto projektu spolupracujeme se Správou CHKO Jeseníky. Jak tato neuvěřitelně krásná divoká kytka vypadá, se můžete podívat také na školním webu: Připravujeme také nový školní rok rodiče si mohli vybrat z nabídky volitelných a nepovinných předmětů. Škola se pak pokusí požadavkům dětírodičů na zvolené předměty vyhovět. Ve věci zabezpečení nového školního roku chceme podotknout, že všechny ročníky školy se budou vzdělávat podle našeho vlastního Školního vzdělávacího programu ŠVP, který hodláme v nadcházejícím roce upravit, protože je našim eminentním zájmem nabídnout prostřednictvím zřízení sportovních skupin či zařazením jednotlivců v konkrétních třídách základní školy a v posledním roce mateřské školy,sportovní aktivity, prostřednictvím kterých hodláme vytvářet ty nejlepší podmínky pro systematickou všeobecnou tělesnou a specializovanou sportovní přípravu na závodní úrovni, a to především v alpských disciplínách lyžování, klasickém lyžování (biatlonu), snowboardingu a tenise. Významným cílem naší činnosti bude především vytváření a upevňování pozitivního vztahu dětí k aktivní pohybové a sportovní činnosti v rozmanitých druzích sportovních 15

16 disciplín. Rozloučíme se s paní učitelkou Mgr. Alenou Petrošovou (Aj) a paní učitelkou Mgr. Dagmar Sedlákovou (Hv), kterým za jejich prospěšnou práci pro naši školu co nejsrdečněji děkujeme. Naše řady posílí kvalifikovaný učitel Tv a certifikovaný trenér Mgr. Petr Novotný (částečný úvazek), který bude mít výuku Tv a sportovní aktivity plně ve své gesci. Všichni společně jsme pak připravili již dvacáté druhé číslo Ročenky ZŠ a MŠ Andělská Hora, kde se čtenáři dozvědí něco více o dění ve škole. Ročenky obdrží žáci, pro zájemce jsou připraveny také v kanceláři školy. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří naši školu opouštějí. Již v době psaní tohoto příspěvku propadají tito žáci nostalgii, proto věříme, že se do naší školy budou rádi vracet. Ze ZŠ vychází celkem 11 žáků z deváté a 1 žák z osmé třídy na střední školy a odborná učiliště, přičemž sedm z nich bude studovat tzv. maturitní obor. Snad se jim bude dařit i v další životní etapě. S deváťáky se rozloučili představitelé našich obcí i rodičovská veřejnost na Slavnostním rozloučení v prostorách MěÚ v Andělské Hoře. Na místo deváťáků by mělo nastoupit od září 14 nových prvňáčků. Provedli jsme taktéž průzkum, prostřednictvím kterého jsme chtěli zjistit, zda mají rodiče stále zájem, aby škola zabezpečovala pro naše žáky sešity na příští školní rok. K tomuto kroku nás vedly připomínky některých rodičů. Byli jsme potěšeni, že všichni rodiče, kteří byli na třídních schůzkách, možnost zakoupit celé balení sešitů pro ten který ročník i nadále přivítalo. Tento nadstandard bude přichystán na konci prázdnin a v prvních dnech nového školního roku. Touto cestou bych rád poděkoval paní Dobrotkové, která tuto náročnou práci každoročně realizuje. Ceny sešitů jsou velkoskladové a někdy i poloviční oproti běžným obchodům. Zároveň doufáme, že školou zakoupené sešity rodiče taktéž vyzvednou, protože s touto skutečností nemáme dobrou zkušenost. I v novém roce budeme používat své vlastní osvědčené Školní deníky. Používáním tohoto oficiálního úkolníčku chceme žákům i jejich rodičům usnadnit přípravu na výuku. 16

17 Prázdninový provoz školských zařízení v Andělské Hoře Do 12. července budeme k dispozici. V době od 15. července do 23. srpna můžete neodkladné záležitosti řešit vždy po předchozí telefonické dohodě: mobilní telefon Opravdu naplno začneme fungovat od 26. srpna Andělskohorská školní jídelna i školní družina budou uzavřeny celý červenec i větší část srpna, pravidelný provoz kanceláře školní jídelny pro platby stravného začne v pondělí 26. srpna A snad ještě poslední informace k závěru prázdnin: nový školní rok začíná v pondělí 2. září 2013 slavnostním zahájením v 8:00 hodin v areálu školy. Na první školní den kromě přivítání prvňáčků připravujeme také fotografování všech dětí! Bilance školního roku Vzhledem k tomu, že školní rok 2012/2013 máme již de-facto za sebou, dovolte mi, abych provedl jeho stručnou bilanci. Školní rok 2012/2013 jsme zahájili bitvou o úsporu finančních prostředků, protože vzhledem k nižšímu počtu žáků jsme byli nuceni minimalizovat řadu výdajů. Díky těmto krokům jsme ovšem zvládli v letošním roce vyřešit řadu problémových věcí, např. výměnu podlahové krytiny a opravu schodiště (resp. jeho komplexní renovaci vč. pokládky nového linolea) na hlavní budově. V souvislosti s tím jsme zrenovovali nátěr soklů a opravili malbu stropu po zatečení, které nás pozlobilo s odchodem letošního sněhu. Za velmi důležité považujeme zakoupení a následné spuštění čipového stravovacího systému ve školní jídelně, čímž jsme dali žákům a rodičům jasný signál, že patříme k moderním školám, které chtějí jít svým žákům a rodičům vstříc. O tomto jasně vypovídá i udělení certifikátu Rodiče vítáni, který jsme obdrželi jako jedna z mála škol v okrese. Rovněž jsme získali 3. místo v anketě Institutu 17

18 společenské zodpovědnosti coby třetí nejzodpovědnější vzdělávací zařízení v celé České republice. I v roce 2012/2013 jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů i kroužků, mezi které závěrem roku přibyl ještě zájmový útvar hry na africké bubny, který od září 2013 dostane ucelenější podobu. Tento zájmový útvar bychom si nemohli dovolit bez podpory Nadace Olgy Havlové a Nadace Bariéry 77. Díky spolupráci s Nadačním fondem manželů Klausových budeme v příštím školním roce vzdělávat v oblasti informačních technologií i seniory. Za velmi přínosné považuji velké školní akce, kterými byly karneval či ples, stejně jako akademie, která byla letos téměř plně v režii žáků. Ti starší si většinou sami připravili svá vystoupení a také výrazně pomohli s technickým zajištěním. Velmi příjemně jsme také završili letošní projekt mediální výchovy, kdy jeho vyvrcholením pro žáky byla možnost setkat se přímo na půdě školy s bavičem Petrem Novotným a herečkou Sandrou Pogodovou. V červnu navštívil naši školu také bývalý dlouholetý obyvatel Andělské Hory MUDr. Radim Uzel, který se setkal se třídou V. A při odpolední aktivitě Cvrnkání kuliček. Nejmladší žáci opět využívali možnosti dodávky vitamínů v rámci projektu EU Ovoce do škol, všichni si také mohli kupovat dotované výrobky (mlíčko, müsli tyčinky, Be-Be apod.) z projektu Školní mléko. V rámci projektu EU peníze školám jsme inovovali vybavení učeben, zakoupili jsme moderní dataprojektory, nové PC. Díky projektu Do Andělské 18

19 školy bezpečně jsme začali řešit dopravní situaci města Andělská Hora. Žáci VIII. A se rozhodli něco udělat s volnočasovými aktivitami školy projektem Nadace Vodafone. Podařilo se nám udržet opět v provozuschopném a hygienicky nezávadném stavu naše školní budovy. Nechali jsme vybudovat nový systém vytápění v tělocvičně, stejně jako vytápění v budově prvního stupně. Díky spolupráci s radnicí ve Světlé Hoře budeme mít během letošních prázdnin vyměněnou část oken v MŠ ve Světlé a nově vymalováno. Za zdárný průběh končícího školního roku chci poděkovat především pracovníkům školy pedagogům i nepedagogům, také však rodičům a dětem. Velmi si vážím práce každého zaměstnance, stejně jako výborné spolupráce s MěÚ Andělská Hora a OÚ Světlá Hora, zejména pak bezvadné spolupráce s pány starosty Miroslavem Novotným a Václavem Vojtíškem. Přeji všem příjemné a pohodové prázdniny a hodně úspěchů v novém školním roce 2013/2014. ZŠ a MŠ Andělská Hora to nejlepší pro vaše dítě! Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy 19

20 Rozloučení s předškoláky, Univerzita třetího věku na ZŠ a MŠ v Andělské Hoře Naše základní škola vzdělává nejen děti, ale má zájem o to poskytnout svoje prostory pro účely vzdělávání dospělých. Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. Na přelomu dubna proběhlo jednání s prorektorkou VŠP, a. s. paní Ing. 20

21 Renátou Nešporkovou, PhD., MBA na Městském úřadě v Andělské Hoře, přičemž při dostatečném zájmu studentů bude U3V otevřena v říjnu 2013 na ZŠ a MŠ v Andělské Hoře. Bude se jednat o dvouletý cyklus (4 semestry) formou univerzity třetího věku či akademie třetího věku. Obsah, rozsah a cena budou definovány na základě anketních odpovědí. CENA ZA JEDEN SEMESTR BUDE DO 1000 KČ. Součástí výuky nebude jen poslouchání přednášek, ale také (dle zájmu) vycházky do okolí, zajímavé exkurze, cvičení v přírodě aerobic, jóga, zdravá výživa, stejně jako praktická práce na počítači apod. Dotazník naleznete na internetovém odkazu níže (zájemcům můžeme odkaz přeposlat ovou cestou), přičemž ti, kteří nevyužijí internetového dotazníku, jej mohou vyplnit ručně a odevzdat na radnici ve Světlé či Andělské Hoře do vyplněním níže uvedených otázek. Odkaz: https://docs.google.com/forms/d/1ujynw5q1zj5vmss209ylgcq0ej7 2Q1N-8gB139LzD9Y/viewform?pli=1 Děkujeme za vyplnění a věříme, že výukou na naší U3V získáte nejen kvalitní vzdělání, ale také nové přátele a zážitky. Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná šířka: 50 06' s. š.; Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období Nejnižší naměřená průměrná teplota ( C) Nejvyšší naměřená průměrná teplota ( C) Nejvyšší úhrn srážek (mm) Nejvyšší rychlost větru (km/h) 21 datu m hodnota , ,4 10,7 6, 7

22 Minulý měsíc byl teplotně velmi proměnlivý. Zažili jsme jak opozdilé ledové muže, tak i jarní teploty se začínajícími tropickými dny. Vesměs se teploty pohybovaly mezi 10 C až 15 C. Co se týče množství srážek, byl měsíc nadprůměrný. Ve dvou třetinách měsíce byly zaznamenány srážky, a to buď ve formě deště či jen mrholení. Oproti tomu vítr vůbec nevanul ze západu a z východu. Nejčastěji jsme naměřili vítr z jižních, jihozápadních, severozápadních a severovýchodních směrů. Tyto nejčastější větry též souvisí s docela velkým množstvím srážek, které v Čechách způsobily povodně a ke konci sledovaného období k nám z jihu přinesly tropické teploty z Afriky. 22

23 Mgr. Eva Kyšová Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora Konečné pořadí k datu poř. třída 1 V.A Bezová Eliška příjmení a jméno poč. bodů II.A Jelínková Kateřina II.A Soroka Ondřej VI.A Svoboda Robert IV.A Hapl Miroslav IV.A Eversonsová Laura I.A Nekorancová Martina V.A Pivoňová Nikol VI.A Bušíková Natali I.A Zelený Adam III.A Nagyová Kateřina VI.A Kameníčková Zdeňka V.A Langer Jakub I.A Harazin Adam III.A Szukalská Julie III.A Výmola Libor

24 17 III.A Andrys Matyáš III.A Kupková Kristýna III.A Vach Oldřich VI.A Krajčovičová Lucie V.A Mako Petr III.A Jurmanová Tereza I.A Jurman Daniel 30 24

25 Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města Andělská Hora, které se uskutečnilo dne od 18,00 hodin na městském úřadě Andělská Hora Přítomni: Marek Jan, Langer Ladislav Bc., Bujnoch Jiří Mgr., Caletka Radomír, Kučerová Jana, Novotný Miroslav, Vavřík Dušan Ad 1 : Zahájení: Veřejné zasedání zastupitelstva města, které bylo řádně svoláno a vyhlášeno, zahájil a řídil starosta města Miroslav Novotný. Starosta města určil - ověřovatele zápisu p. Marka Jana a p. Vavříka Dušana - zapisovatelku - p. Kučerovou Janu Starosta vyzval ověřovatele předchozího zápisu p. Caletku R. a Vavříka D., zda mají připomínky k zápisu ZM z Nebyly vzneseny žádné připomínky. Usnesení: 12/01 Zastupitelstvo schválilo zápis ZM z hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky. Usnesení: 12/02 Zastupitelstvo schválilo hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Starosta seznámil s programem zasedání: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení ze dne Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města a závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora za rok Různé 5. Diskuse 6. Závěr 25

26 Usnesení: 12/03 Zastupitelstvo schválilo program jednání 12. zasedání ZM hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 Ad 2 : Kontrola usnesení: Kontrolu usnesení z provedl starosta p. Novotný splněno. Ad 3 : Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města a závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora předložila p. Kučerová J. Usnesení: 12/04 Zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města a Závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora za rok 2012 bez výhrad. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 Ad 4 : Různé: Starosta: 4.1.Dohoda o poskytnutí odvádění odpadních vod do ČOV s hotelem Gastro Anděl Andělská Hora. 4.2.Žádost na MěÚ Bruntál odbor památkové péče - o urychlené jednání v záležitosti zanedbaného domu č.p. 200 v Andělské Hoře 4.3.Jednání s Českou poštou o zachování pobočky pošty v Andělské Hoře. 4.4.Informace- o výběrovém řízení na Rekonstrukci poutního kostela sv.anny na Annabergu: - stavební práce vyhrála fi. Nykl Světlá, restaurátorské práce- vyhrála ak.malířka arch. Macháčová 4.5.Informace k možné výstavbě domu pro seniory v Andělské Hoře. 4.6.Smlouva o zajištění činnosti v lesích ve vlastnictví města Andělská Hora pro rok 2013 s panem Jaroslavem Dánym st. Usnesení: 12/05 Zastupitelstvo schválilo smlouvu na činnost v lesích, ve vlastnictví města Andělská Hora, pro rok 2013 s panem Jaroslavem Dánym st. 26

27 hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Podána žádost na OKD Ostrava na poskytnutí dotace pro zhotovení Pergoly na rybníku Andělská Hora.. Výše dotace 300 tis.kč. Usnesení: 12/06 Zastupitelstvo schválilo žádost na OKD Ostrava na poskytnutí dotace pro zhotovení Pergoly na rybníku v A.Hoře ve výši 300 tis.kč. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Žádost Římskokatolické farnosti Andělská Hora o zapůjčení kostela sv.anny na Annabergu za účelem konání bohoslužeb dne Usnesení: 12/07 Zastupitelstvo nesouhlasí se zapůjčenm kostela sv.anny Římskokatolické farnosti na hlasování: pro: 5 proti: 1 zdržel se Informace o připravovaných zájezdech do Polska v sobotu Den rodiny Dožínky 4.10.Generální oprava společných prostor na č.p. 199 a natažení dveřních zvonků. Místostarostka: Žádosti na prodej pozemků v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku: - manželé Martínkovi na prodej části pozemku p.č. 1217/1 - manželé Kameníčkovi na prodej části pozemku p.č. 61/6 - manželé Veronika a Robert Kučerovi na prodej části pozemků p.č.37 a st manželé Zdeňa a Jaroslav Svobodovi na prodej části pozemků p.č. 37 a st. 190 Objednáno geometrické zaměření pozemků, poté bude zveřejněn záměr na prodej. Usnesení: 12/08 Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej části pozemků p.č. 1217/1, 61/6, 37 a st. 190 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 27

28 4.12. Zápis likvidační komise z o způsobu provedení likvidace vyřazeného majetku, ve vlastnictví města Andělská Hora, uvedeného v inventarizaci k Usnesení: 12/09 Zastupitelstvo schválilo zápis likvidační komise z o způsobu provedení likvidace vyřazeného majetku ve vlastnictví města Andělská Hora. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Rozpočtový výhled na období let v příjmech a výdajích. Usnesení: 12/10 Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období let hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Rozpočtové opatření č. 1 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 2 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 3 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 4 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč Informace k přidělování bytů. Zrušení bytového pořadníku. Při uvolnění bytu bude zveřejněn záměr na pronájem. Usnesení: 12/11 Zastupitelstvo schválilo zrušení bytového pořadníku. hlasování: pro: 6 proti: zdržel se Změna č.4 územního plánu města Andělská Hora.- stanoviska dotčených orgánů k návrhu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území Institut regionálních informací Brno nám předal zpracovanou I.Etapu doplňuijící průzkumy a rozbory územního plánu Andělská Hora. Vše bylo předáno na MěÚ Bruntál k vypracování Zadání nového ÚP Andělská Hora Darovací smlouva od Miluše Hejné na obraz od ak.malíře Vlastimila Kozáka s názvem Jarní krajina Ad.5: Diskuse: 28

29 5.1.- Šimončík M. - prodej pozemku 338/ Pustějovská pozemek u cesty možnost prodeje Murinová Marie sošky z domu č. p.200 možnost převedení na obec z muzea Na všechny vznesené dotazy bylo starostou na místě zodpovězeno. Ad 6 : Závěr Závěr zasedání provedl starosta města p. Novotný Miroslav. Zasedání bylo zahájeno v 18,00 hodin a ukončeno v 19,00 hod. Zapsala: Kučerová Jana 29

30 KADEŘNICTVÍ VANESA V ANDĚLSKÉ HOŘE Prioritou kadeřnictví Vanesa v Andělské Hoře je osobní přístup ke každému zákazníkovi. Nejen při první návštěvě kadeřnictví Vám poradím s vhodnosti použití zvolené služby. Sdělím Vám všechny potřebné informace, doporučím nejvhodnější postupy a úpravy právě pro Váš typ vlasů. Návštěva v kadeřnictví Vanesa bude pro Vás zastavením v běhu všedního dne, chvíli pohody a relaxace. Po dobu Vaší návštěvy se budu o Vás maximálně starat a proto jsem si pro Vás na měsíc červenec připravila mimořádnou akci: - každé pondělí v červenci bude pro každého druhého zákazníka střihání zdarma - každého zákazníka v červenci čeká pohoštění zdarma - káva a nealko nápoj Provozní doba PO ÚT na objednání ST ČT na objednání PÁ telefonní číslo Těším se na Vaši návštěvu Marie Bláhová 30

31 Na tenisových dvorcích TJ Sokol Vrbno pod Pradědem se koná ve dnech od 9.00 hod. 14.ročník mezinárodního tenisového turnaje PRADĚD CUP, kterého se zúčastní starostky, starostové, členové obecních zastupitelstev a hosté měst a obcí Polské a České republiky. Tento turnaj se uskuteční pod záštitou města Andělské Hory, Vrbna pod Pradědem, Bruntálu a Tenisového klubu TJ Sokol Vrbno. 31

32 21. ročník DOSTIHOVÉHO DNE VE SVĚTLÉ HOŘE Srdečně zveme nejen všechny příznivce koní a dostihů, ale také všechny, kteří chtějí strávit příjemný sobotní den, k nám do Světlé Hory v sobotu 13. července 2013 tradičními pořadateli je Obec Světlá Hora a Dostihové centrum Světlá Hora a.s. Program: 9.00 hod. zahájení jarmarku hod. vystoupení taneční skupiny Country Dance MONTANA z Horního Benešova hod. průvod v historických kostýmech za doprovodu dobové hudby Rattus Rattus hod. vystoupení souboru historických tanců Vere Gratia hod. vystoupení skupiny historického šermu Markus M v plátových zbrojích hod. vystoupení souboru historických tanců Vere Gratia hod. ZAHÁJENÍ DOSTIHŮ hod. hry pro děti sekerky, lukostřelba, ukázky kuše, možnost vyzkoušení plátové zbroje hod. živá hudba skupina Modulor Doprovodný program: výstava drobného zvířectva, dostih neregistrovaných koní, dostihy poníků, lovecká jízda, dostihové sázky, jarmark s bohatým občerstvením, kolotoče, tombola, ježdění na koních pro děti, malování na obličej Odjezdy autobusů do Světlé Hory: z Bruntálu (Seliko) hod. ze Starého Města (škola) hod. z Vrbna pod Pradědem (vlakové nádraží) hod. zpět do Vrbna pod Pradědem a Bruntálu hod. Vstupné: děti do 10 let zdarma, starší děti, studenti a senioři 30,- Kč, dospělí 60,- Kč 32

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Jenovefa Čepeňová Andělská Hora - Šternberk

Jenovefa Čepeňová Andělská Hora - Šternberk Životní jubileum oslaví: Orlovič František 88 let Boborová Anna 84 let Kühnel Herbert 79 let Marek Jan 61 let Bachánek Josef 60 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešla Jenovefa

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Klimkovic. Slovo starosty

Klimkovic. Slovo starosty n a města Klimkovic Klimkovic města a lázní Městský úřad Klimkovice září 2014 Slovo starosty Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté... Na úvod mám pro vás opět dobré dotační a investiční zprávy. Dostali

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více