Encyklopedický slovník 55. Rejstřík hesel v pinyinu 269 Doporučená literatura 280 Résumé 287

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Encyklopedický slovník 55. Rejstřík hesel v pinyinu 269 Doporučená literatura 280 Résumé 287"

Transkript

1 Ob s a h Obecná charakteristika 7 Stručný historický nástin 26 Taoismus před dynastií Chan (do 3. století před n. l.) 26 Taoismus za dynastie Chan (206 před n. l. 220 n. l.) 30 Taoismus za dynastií Wej, Ťin a Jižních a Severních dynastií ( ) 33 Taoismus za dynastií Suej ( ), Tchang ( ) a Pěti dynastií ( ) 39 Taoismus za dynastie Sung ( ) 42 Taoismus za dynastie Jüan ( ) 46 Taoismus za dynastie Ming ( ) 47 Taoismus za dynastie Čching ( ) 49 Taoismus v moderní době 51 Encyklopedický slovník 55 Rejstřík hesel v pinyinu 269 Doporučená literatura 280 Résumé 287

2 Obecná c h a r a k t e r i s t i k a Taoistické filozofické a náboženské koncepce Taoismus je původní starobylá čínská duchovní tradice, která výrazným způsobem ovlivnila kulturu a smýšlení čínského národa. Jeho hlavní tematická náplň věčnost a vztah člověka k ní z něj činí nauku stejně živou a přitažlivou dnes, jak tomu bylo před staletími. Ústředním pojmem taoismu, od něhož má odvozeno i své jméno, je tao. Základními jazykovými významy znaku tao (dao 道 ) jsou cesta, směřování, princip, ovšem jako filozofická kategorie má mnohem širší, prakticky nepřeložitelný význam. Označuje se jím prazdroj a prapůvod veškeré existence, nepopsatelný stav předcházející vzniku bytí, který je věčný, neměnný, všudypřítomný, a přesto nikterak nepostřehnutelný. Ačkoli je tao zdrojem bytí, samo o sobě je nebytím, bezbřehou, ničím se neprojevující prázdnotou, která se vymyká jakýmkoli popisům, definicím, vůbec možnosti poznání, pochopení či uchopení jakýmkoli způsobem. Zůstává pro člověka nepostřehnutelné a neuchopitelné právě z toho důvodu, že je prázdnotou, neexistencí čehokoli, tudíž není co a jak registrovat. Mluví -li se o něm vůbec, používají se proto pro ně kromě názvu tao slova naznačující jeho neuchopitelnost nazývá se nebytím ( wu), tajemnou temnotou süan (xuan 玄 ), velkou prázdnotou tchaj sü (taixu 太 虚 ), nevyděleným ( wu -ťi) apod. I když je tao zdrojem bytí, není jeho vědomým stvořitelem a ani nemá k němu žádný vztah. Bytí v něm vzniká zcela spontánně ( c -žan), jenom díky jeho tajuplné přirozenosti. Ačkoli tao samo nic nečiní a neřídí ( wu -wej), není ničeho, co by jím nebylo učiněno a co by existovalo mimo ně. Ve věcech se projevuje nepřímo, základními zákonitostmi bytí, jimiž jsou relativnost, vnitřní protikladnost a cykličnost všeho existujícího. Vznik bytí z nebytí je v taoistické ontologii postupný proces probíhající v určitých fázích a od jednoduchých forem k formám složitějším. Typicky hutným způsobem je jeho podstata vyjádřena v základním díle taoismu, Tao te ťingu, jednou větou: Tao ( 7 )

3 rodí jedno, jedno rodí dvojí, dvojí rodí troje a troje rodí desetitisíce věcí. Dle výkladů jedno znamená elementární substanci, z níž se v dalším vývoji formuje celý jevový vesmír, čchi. Jedním či jednotou se nazývá z toho důvodu, že na začátku má homogenní, nediferencovanou podobu, potenciální formu bytí, které ještě nenabylo tvary; tím se vlastně blíží prázdné povaze svého tvůrce. V tomto stadiu se nazývá i prvopočáteční čchi ( jüan -čchi), pravou čchi, čen -čchi (zhenqi 真 气 ), nebo prekosmickou čchi ( sien -tchien č čchi). Příčina toho, že původně jednolitá čchi se začne diferencovat a utvářet do nekonečných podob jednotlivostí bytí, spočívá v ní samotné. Přes svou primární jednotnost obsahuje totiž dvě inheretní složky, z nichž se skládá jin a jang ( jin -jang); ty představují ono dvojí z výroku. Jin a jang jsou zpočátku rovněž v latentní podobě, mají ovšem již v sobě zakódovány elementární vlastnosti, které se pak přenášejí do budoucích jimi tvořených existencí. Typické pro jin a jang je, že jsou si ve všech vlastnostech protikladné, přičemž současně je v jin nevydělitelně obsažen zárodek jangu a v jangu pak zárodek jin. Právě tato spjatost vlastnostmi protichůdných sil je mechanismem, jenž spouští proces diferenciace, vznikání a zanikání věcí a jevů. Proces má cyklický charakter ( fan), protože v důsledku jinjangové povahy se vše po dosažení extrému převrací ve svůj protiklad. Tyto charakteristiky čchi předurčují onu relativnost a proměnlivost všeho bytí. Čchi se v této fázi, kdy již formuje postřehnutelné bytí, nazývá postkosmickou ( chou -tchien č čchi). V průběhu času vzniklo několik variantních koncepcí vztahujících se k popisovanému procesu vzniku. Přes terminologickou odlišnost se shodují v základní posloupnosti: Na počátku je prázdnota, prvotní stav je homogenní jednota, ta se následně rozděluje ve dvojí, protože je tvořena duální silou jin -jang, další diferenciací pak vznikají desetitisíce věcí, tj. veškerenství. V jednom z těchto taoistických ontologických modelů prvotní jednotu představuje duch šen, nejsubtilnější čirá podoba primárního vesmíru; ztotožňován bývá s prvopočátečním prekosmickým jangem. Duch se poté přetváří v čchi, kreativní sílu -látku složenou z dvojice jin -jang; je už více projeveným a hustším stavem bytí. Dalším zhutňováním z ní ( 8 )

4 Čchang čchun čen žen si jou ťi (Changchun zhenren xiyou ji 长 春 真 人 西 游 记 ), Zápisky o putování Opravdového člověka Večného jara na západ, významné dílo vztahující se k životu a činnosti proslulého taoisty z století Čchiou Čchu -ťiho. Autorem textu vydaného roku 1228 je jeden z jeho učedníků, Li Č -čchang (Li Zhichang 李 志 常, ), který jej provázel na cestě k císaři Čingischánovi do oblasti dnešního Afghánistánu. Dílo zachycuje postřehy z cesty a obsahuje i dobové dokumenty a dekrety, je proto významným pramenem pro studium dějin této oblasti. Rovněž je cenným zdrojem poznávání hlavní taoistické školy v severní Číně, Cesty dokonání pravé skutečnosti ( Čchüan -čen -tao). Čchang e (Chang e 嫦 娥 ), bohyně měsíce v čínské mytologii, v taoistickém panteonu spojená především s představou nesmrtelnosti ( sien). Existuje více verzí o tom, jak se stala bohyní. Podle asi nejrozšířenější přebývala s manželem, čarovným lukostřelcem Šen -im, na nebesích v paláci Nefritového císaře ( Jü -chuang). Jednoho dne deset rozdováděných císařových synů přeměněných na sluníčka vyšlo na oblohu a spalovalo zemi. Na císařovu žádost, aby je nějak zastavil, sestřelil Šen -i devět z desíti sluncí -synů. Toto řešení ovšem rozzlobilo císaře natolik, že jej za to poslal i s manželkou mezi smrtelníky na zemi. Protože se Čchang -e velice toužila znovu stát nesmrtelnou, vyhledal Šen -i bohyni Královnu matku Západu ( Si -wang -mu), aby od ní získal elixír nesmrtelnosti. Ta mu darovala zázračnou pilulku s tím, že manželé měli polknout každý jenom půlku. Doma Šen -i pilulku uschoval do truhlice a ženě přikázal, aby ji neotevírala. Když však odešel z domu, Čchang -e to nevydržela a pilulku celou spolkla. Vzápětí se její nadměrnou dávkou odlehčené tělo odpoutalo od země a začalo stoupat k nebesům. Zastavilo se až na měsíci, kde od té doby žije Čchang -e v odloučení od manžela a společníka jí dělá jenom nefritový zajíc, který připravuje různé elixíry a bylinné lektvary pro nesmrtelné. čchang šeng pu s (changsheng busi 长 生 不 死 ), dlouhý život beze smrti, nebo též pu -lao pu -s (bulao busi 不 老 不 死 ), nezestárnout ( 76 )

5 a nezemřít, nesmrtelnost, ideální cíl taoistických praktik různých směrů. Konkrétní představa nebyla pojímána stejně. Zpočátku byla zejména v religiózním taoismu populární představa dosažení fyzické nesmrtelnosti, k čemuž měla dopomoci dechová a meditační cvičení, požívání elixírů k prodloužení života, půsty, rituály, komunikace s božstvy atd. Věřilo se, že úspěšný adept se nakonec vznese k nebesům ve své fyzické podobě ( fej -šeng). V taoismu mysticko -filozofickém, ač používá podobných prostředků, jde o nesmrtelnost duchovní, o mystické splynutí s věčným tao ( te -tao). Hlavním předpokladem je dosažení stavu absolutní vnitřní čistoty a prázdnoty ( čching -ťing), k čemuž pomáhají různé praktiky vnitřního zušlechťování ( nej -siou), v denním životě pak dodržování zásady ne -činění ( wu -wej), čili spontánního konání, které není iniciováno žádnými osobními pohnutkami. Čchang šeng c viz Liou Čchu -süan Čchen, Č -sü (Chen Zhixu 陈 致 虚 ), ?, vlastním jménem Čchen Kuan -wu (Chen Guanwu 陈 观 吾 ), přezdívkou Šang -jang -c (Shangyangzi 上 阳 子 ), Mistr svrchovaného jangu, jeden z hlavních představitelů tradice vnitřní alchymie ( nej -tan). O jeho životě nevíme téměř nic, zachovalo se však jeho dílo Velká podstata zlatého elixíru, Ťin tan ta jao (Jindan dayao 金 丹 大 要 ), a komentáře, které napsal ke klasickým textům vnitřní alchymie, jako jsou Čou i cchan tchung čchi nebo Wu čen pchien. Ve svém učení spíše nežli fyziologickými a metodicko -praktickými aspekty vnitřní kultivace se Čchen Č -sü zabýval její duchovní stránkou. Zdůrazňoval nutnost transformování ducha z postkosmického ( chou -tchien) do prekosmického stadia ( sien -tchien), a tím návratu do stavu nebytí, který je zdrojem veškerého bytí a předchází mu. Inspiraci a paralely nacházel Čchen i v učeních buddhismu a konfucianismu. Čchen, Jing -ning (Chen Yingning 陈 樱 宁 ), , významný taoistický učenec, představitel sekty Dračí brána ( Lung -men- pchaj). Narodil se v dobře situované rodině v provincii An -chuej ( 77 )

6 (Anhui). Od mládí se věnoval studiu konfuciánských klasiků, později studoval politiku a právo. Chatrné zdraví a přirozený zájem jej ovšem přivedly k tradiční čínské medicíně a taoismu. Začal chodit po posvátných taoistických horách, hledal učitele, věnoval se praktikám pěstování života ( jang -šeng) a studoval spisy obsažené v taoistickém korpusu Tao cang. Ve 30. a 40. letech vydával časopisy věnující se tematice pěstování života a nesmrtelnosti. Za protijaponského odboje pomáhal jako zdravotník ošetřovat zraněné. V 50. letech se podílel na zakládání Taoistické asociace v ČLR ( Čung -kuo tao -ťiao sie -chuej) a roku 1961 se stal jejím prezidentem. Čchen Jing -ning se vedle studia taoismu, konfucianismu a buddhismu věnoval zejména rozvíjení studií taoistické koncepce nesmrtelnosti ( sien). Napsal řadu děl s tímto tématem, jakož i komentářů ke klasickým textům. Je předním reprezentantem školy vnitřní alchymie ( nej -tan) v moderní době. Čchen, Nan (Chen Nan 陈 楠 ), též Čchen Nan -mu (Chen Nanmu 陈 南 木 ), přezdívkou Cchuej -sü (Cuixu 翠 虚 ), Smaragdová prázdnota, století, 4. patriarcha jižní linie ( Nan wu -cu) školy vnitřní alchymie ( nej -tan). Působil v jižní Číně, ponejvíce v horách Luo -fu, tradičním místě taoistických kultivací ( siou -tao), kde ve 4. století žil i slavný taoista Ke Chung. Tajné návody k ezoterickým praktikám zde získal od 3. mistra této linie, Süe Tao -kuanga, a později je rovněž zde předal svému učedníku a poslednímu mistru linie Paj Jü -čchanovi. Čchen proslul svými magickými dovednostmi i léčitelskými schopnostmi; při výrobě léčivých pilulí používal talismany ( fu -lu) a svěcenou vodu. Z literární tvorby po sobě zanechal jediné dílo, sbírku básní a próz Cchuej sü pchien (Cuixupian 翠 虚 篇 ), Listy Smaragdové prázdnoty. Čchen, Tchuan (Chen Tuan 陈 抟 ),? , nebo? , slavný taoistický učenec a myslitel. Již v mládí proslul vzděláním, znalostí konfuciánských klasiků, ale i buddhistické filozofie, historie, astronomie či lékařské vědy. Když neuspěl u nejvyšších státních úřednických zkoušek, vzdal se světské kariéry a odešel do Wutang- ( 78 )

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

OBSAH. Poděkování... 11

OBSAH. Poděkování... 11 OBSAH Poděkování... 11 Úvod... 12 I-ťing jako škola života... 12 I-ťing jako průvodce... 13 Co je I-ťing?... 14 Základní struktura: 64 hexagram ů... 14 Osm trig ram ů... 16 Dvě rozdílné čáry vytvářejí

Více

ISBN

ISBN Richard Creightmore Feng-šuej Tajemství čínského učení Wooden Books Limited 2013 Published by Arrangement with Alexian Limited. Translation Petra Martincová, 2013 Designed and typeset by Wooden Books Ltd,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Náboženský život v ČR

Náboženský život v ČR Náboženský život v ČR 2009-2010 společné zúčastněné pozorování Návštěva společenství Fa-lun-kung v úterý 4. května v 18:30 v Domě dětí a mládeže Prahy 5, Štefánikova 11 (u metra Anděl), 1. patro. doprovodné

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ISBN 978-80-7363-673-9

ISBN 978-80-7363-673-9 Richard Creightmore Feng-šuej Tajemství čínského učení Wooden Books Limited 2013 Published by Arrangement with Alexian Limited. Translation Petra Martincová, 2013 Designed and typeset by Wooden Books Ltd,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přestože se mnoho druhů bojového umění zdá agresivní, ve skutečnosti se jejich výcvik zakládá na přemýšlivém a filozofickém přístupu.

Přestože se mnoho druhů bojového umění zdá agresivní, ve skutečnosti se jejich výcvik zakládá na přemýšlivém a filozofickém přístupu. Úvod Bojové umění vzniklo z potřeby boje, válčení, sebeobrany. Cíle bojového umění Než člověk dobře zvládne bojové umění, chce to léta výcviku, duševního tréninku a sebekázně. Není to jen otázka schopnosti

Více

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE ČÍNSKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Brno 2005 ČÍNSKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec F i l o s o f i c k ý s e m i n á ř B r n o 2 0 0 5 3 Jiří Adamec ISBN 80-239-2017-0 4 Ú V O D V roce

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0208

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0208 Starověká Čína Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0208 V Číně vznikala první sídliště okolo velkých řek Chuang-che (Žlutá řeka) a Jang-c -ťiang (Modrá řeka) již od 6. tisíciletí př. n. l. Na území Číny

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

OBSAH. 1. V ětrný chlad PŘEDMLUVA A U TO R A...11

OBSAH. 1. V ětrný chlad PŘEDMLUVA A U TO R A...11 5 OBSAH PŘEDMLUVA A U TO R A...11 1. PN U TÍ V HLAVĚ (touzhang, tchou-čang)...15 1. O heň jater 2. Vlhkost 2. TŘES HLAVY (toiiyao, tchou-jao)...18 1. Výstup jangu jater 2. P rázdnota jin jater a ledvin

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra fundamentální a dogmatické teologie Bc. Simona Kozmová Taoismus v evropských podmínkách na začátku 21. století. Představení fenoménu v křesťanské

Více

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie.

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Otázka: Umění starověké Číny Předmět: Dějepis Přidal(a): Leatham Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Náboženství, písmo, filozofie, výtvarné umění, kaligrafie Architektura,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

- Hledá obecné vlastnosti člověka, struktur přírody, společnosti i kosmu

- Hledá obecné vlastnosti člověka, struktur přírody, společnosti i kosmu Otázka: Vznik filosofie a počátky čínské filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adik - Filosofie je soustava kritického uvažování o problémech bytí, světa, poznání a člověka, lidské kladení

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Filozofie,

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

3. kapitola Škola kompasu

3. kapitola Škola kompasu 3. kapitola Škola kompasu Základem školy kompasu je osm domů vztahujících se k osmi trigramům pa-kua (viz obrázek 1A, strana 36). Jedná se osmihranný obrazec se symbolem jinu a jangu uprostřed. Po obvodu

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 2 350 př.n.l.) Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Mistr Mantak Chia světoznámý taoistický mistr, zakladatel systému Léčivého

Více

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína Základy filozofie Předřecká východní filozofie - Čína Čína Klasickou čínskou filozofii ovlivnily především dva duchovní směry (často mylně označované jako náboženství): konfucianismus taoismus Existují

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Sabina Kohoutková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Sabina Kohoutková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Sabina Kohoutková K NĚKTERÝM PROBLÉMŮM FILOZOFIE, ETIKY A SPOLEČNOSTI KONFUCIANISMU A TAOISMU Olomouc 2013

Více

Program cesty nám zabezpečuje CK China Tours (maximálna skupina 15 osôb)

Program cesty nám zabezpečuje CK China Tours (maximálna skupina 15 osôb) Termín: 26.8.2016-15.9.2016 (21 dní) Cena: 3 064 (82 800 CZK) Miesto: Čína Poznávacia cesta po Číne s návštevou významných Feng Shui pamiatok a s cvičeniami Qi Gong. Program cesty nám zabezpečuje CK China

Více

První sjednocené říše Čchin a Chan (221 před n. l. 220 n. l.) 63 VI. Rozpad a nové sjednocení (do sjednocení Číny dynastiemi Suej a Tchang) 108

První sjednocené říše Čchin a Chan (221 před n. l. 220 n. l.) 63 VI. Rozpad a nové sjednocení (do sjednocení Číny dynastiemi Suej a Tchang) 108 Obsah Seznam použitých zkratek 7 Předmluva 8 I. Čína v pravěku 10 Úvod 10 Čína v pravěku (do 1500 před n. l.) 12 II. Mytičtí vládci 20 Úvod 20 Mytičtí vládci 21 III. První státní útvary 24 Úvod 24 První

Více

Vladimír Holan Překlady IV (Východozapadni van)

Vladimír Holan Překlady IV (Východozapadni van) Vladimír Holan Překlady IV (Východozapadni van) OBSAH Z POEZIE STARÝCH NÁRODŮ Mýtus (Tahiti) 7 Stvoření (Afrika) 8 Modlitba (VýchodníAfrika) g Vítr (Ze staré černošské poezie) 10 Pták fantom (Ze staré

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

MOUDROST VÝCHODU KNIŽNÍ KLUB BALI OS HINDUISMUS * BUDDHISMUS * KONFUCIANISMUS *TAOISMUS * ŠINTOISMUS C. SCOTT LITTLETON. uspořádal

MOUDROST VÝCHODU KNIŽNÍ KLUB BALI OS HINDUISMUS * BUDDHISMUS * KONFUCIANISMUS *TAOISMUS * ŠINTOISMUS C. SCOTT LITTLETON. uspořádal MOUDROST VÝCHODU HINDUISMUS * BUDDHISMUS * KONFUCIANISMUS *TAOISMUS * ŠINTOISMUS uspořádal C. SCOTT LITTLETON KNIŽNÍ KLUB BALI OS Obsah Copyright 1996 Duncan Baird Publishers. Text 1996 Duncan Baird Publ

Více

Rabasova 1386/2 Slaný tel.: FU, LU, SHOU. Cena bez daně: 128Kč

Rabasova 1386/2 Slaný tel.: FU, LU, SHOU. Cena bez daně: 128Kč FU, LU, SHOU Cena bez daně: 128Kč Dárková sada tří "NESMRTELNÝCH CÍSAŘŮ". Představují tři vysoce ceněné symboly - zdraví a dlouhověkost, šťastná rodina a bohatství. Tito tři nesmrtelní nesmí chybět v žádné

Více

Editorial. Obsah. Časopis DUHA Zajímavosti a krásy Číny čtvrtletník, 6. ročník

Editorial. Obsah. Časopis DUHA Zajímavosti a krásy Číny čtvrtletník, 6. ročník 02/2017 Editorial Pokud budete mít při cestách do Říše středu chuť na tradiční kulturu, možná zajdete do divadla na Pekingskou operu. V takovém případě je potřeba připravit se na opravdu nevšední zážitek

Více

Hlavní linie v tradičním čínském divadle:

Hlavní linie v tradičním čínském divadle: Pavel Trtílek, 11. 12. 2014 Hlavní linie v tradičním čínském divadle: 1) šamanismus šamanské obřady (teatralita, paradivadelní útvary) 2) regionální divadelní formy na 300 druhů (dialekty) anonymní texty

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Obrazová příloha k zápisu Starověk

Obrazová příloha k zápisu Starověk Obrazová příloha k zápisu Starověk Srovnání vývoje ve střední Evropě a v oblasti Úrodného půlměsíce Obrázek 1: Mapka oblasti Úrodného půlměsíce [1] Starověká Mezopotámie Obrázek 2: Mapka starověké Mezopotámie

Více

MAPOVÁNÍ TAOISTICKÉHO TĚLA POPIS DIAGRAMU NEING TU

MAPOVÁNÍ TAOISTICKÉHO TĚLA POPIS DIAGRAMU NEING TU MAPOVÁNÍ TAOISTICKÉHO TĚLA POPIS DIAGRAMU NEING TU Napsal LOUIS KOMJATHY Přeloženo z Taoistického magazínu. Překladatelé nemohou za kvalitu obsahu a formu textu. V hlavní textové části Neing tu jsou dvě

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Vladimír Liščák

Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Vladimír Liščák Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech Vladimír Liščák Nakladatelství Libri, Praha 2008 Vladimír Liščák, 2008 Illustrations Jiří Hajný, Eva Burianová, Vladimír Liščák, archiv Libri, archiv autora a citovaná

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Co je to wu. Čchi-kung Čung-jüan

Co je to wu. Čchi-kung Čung-jüan Čchi-kung Čung-jüan Co je to wu Při praktikování jakéhokoliv systému si musíme ujasnit hlavní a vedlejší cíle. Z prvého stupně už víte, že máme k dispozici základní, přípravné, pomocné a doplňující cviky.

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dějiny Číny ve 20. století pekingský mír = otevření Číny evr. obchodníkům a křesťanským misiím; zřízení stálých velvyslanectví

Dějiny Číny ve 20. století pekingský mír = otevření Číny evr. obchodníkům a křesťanským misiím; zřízení stálých velvyslanectví Dějiny Číny ve 20. století Počátkem 20.st. byla Čína polokolonií západních mocností (důsledek tzv. opiových válek s VB / Fr. 1840-42 / 1856-58 / 1858-60) nerovné smlouvy : cizí země ovládaly všechny přístavy

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

i09 Společné elementy indické tradice

i09 Společné elementy indické tradice i09 Společné elementy indické tradice V debatách o teistických náboženstvích jsme viděli, že na sebe historicky a tedy v té či oné míře i myšlenkově navazují, křesťanství vyrůstá ze židovství, později

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Frédéric Lenormand Případy soudce Ti Poprask u Čínské zdi Frédéric Lenormand Případy soudce Ti Poprask u Čínské zdi Z francouzštiny přeložila Vlasta

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře Věna Hrdličková Aleš Trnka Grada Publishing Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Feng ŠUEJ. cesta k harmonickému bydlení

Feng ŠUEJ. cesta k harmonickému bydlení ˇ Feng ŠUEJ cesta k harmonickému bydlení Co je Feng ŠUEJ pradávné učení využívané ve stavitelství všech kultur je součástí tradiční čínské medicíny využívá a ovládá přírodní síly reguluje tok energie v

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_05_Renesance, reformace

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

RECEPT NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT

RECEPT NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT RECEPT NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT Osm tradičních taoistických doporučení Osm životních oblastí v harmonii Osm způsobů dosažení štěstí Tomáš Bezděk www.taiji.euweb.cz www.astrocentrum.euweb.cz Osm pilířů TAO Taoismus

Více

Předmluva. Vladimír Liščák

Předmluva. Vladimír Liščák 10 Předmluva Tato knížka si nečiní ambice být vyčerpávajícím přehledem (v kladném i negativním smyslu toho slova) dějin a kultury Číny na to by nestačilo ani několikasvazkové kompendium. V rámci těchto

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie Jaroslav Malina editor Panoráma biologické a sociokulturní antropologie Modulové učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů Josef Kolmaš Jaroslav Malina Čína z antropologické perspektivy

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

ceník sypaných čajů 2017

ceník sypaných čajů 2017 ceník sypaných čajů 2017 provincie název / sběr cena za 50g / ks Červené čaje An-chuej Keemun OP 40,- Keemun Gong Fu 80,- Keemun Mao Feng 210,- Yunnan Yunnan OP (Da Ye) 60,- Dian Hong Gong Fu 110,- Dian

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZENOVÉ UČENÍ MISTRA. LINñçIHO

ZENOVÉ UČENÍ MISTRA. LINñçIHO ZENOVÉ UČENÍ MISTRA LINñçIHO Následovníci Cesty, jestliže chcete získat takové poznání a pochopení, které by souznělo s Dharmou, nebu te nikdy sváděni ostatními. Se vším, s čím se setkáte, a je to při

Více

Dilbu (Dril-bu) (ghantá, rituální zvonek)

Dilbu (Dril-bu) (ghantá, rituální zvonek) Dilbu (Dril-bu) (ghantá, rituální zvonek) Zvonek dilbu má svůj původ v Indii. Stal se společně s dordže velmi rozšířeným nástrojem jak v hinduisticky, tak buddhisticky orientovaných náboženstvích. Spolu

Více

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 1.1 Coje to čínština? 14 1.1.1 Standardní čínština... 15 1.1.2 Šíření standardní čínštiny putonghua v ČLR... 17

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Rozmarné. a tajuplné. příběhy ze staré. Číny VYŠEHRAD

Rozmarné. a tajuplné. příběhy ze staré. Číny VYŠEHRAD Rozmarné a tajuplné příběhy ze staré Číny VYŠEHRAD Tato publikace vznikla v rámci spolupráce s Mezinárodním sinologickým centrem Ťiang Ťing-kuovy nadace při Univerzitě Karlově This publication was supported

Více

Olga Lomová, Zlata Černá (ed.)

Olga Lomová, Zlata Černá (ed.) Str nka 1 Čína a sousední země Kniha se zaměřuje na dva základní tematické okruhy: na duchovní svět tradiční Číny a na její materiální kulturu. Jednotlivé studie pojednávají o čínské filozofii a náboženství,

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Snahy o sjednocení. Jak se dorozumívají obyvatelé země s několika národními jazyky a mnoha dialekty

Snahy o sjednocení. Jak se dorozumívají obyvatelé země s několika národními jazyky a mnoha dialekty Snahy o sjednocení jazyka v Číně Jak se dorozumívají obyvatelé země s několika národními jazyky a mnoha dialekty ĽUBICA OBUCHOVÁ Obrovská masa lidí, kterou označujeme jediným slovem Číňané, tvoří asi 22

Více

TAIJI Podlupou. kurz Plamínky energie I ťin ťing. Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová

TAIJI Podlupou. kurz Plamínky energie I ťin ťing. Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová kurz Plamínky energie I ťin ťing Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová Obsah Plamínky energie I ťin ťing Kurz pod vedením MgA. Vlasty Pechové (ČR) je určený pro všechny věkové generace od 18 let. Je vhodný pro

Více

Obsah. I. Není věk jako věk 10 II. Stárnutí je nezvratný proces (a rozhodně není nemoc) 21. III. Jak stárneme 27

Obsah. I. Není věk jako věk 10 II. Stárnutí je nezvratný proces (a rozhodně není nemoc) 21. III. Jak stárneme 27 Obsah Úvod 7 I. Není věk jako věk 10 II. Stárnutí je nezvratný proces (a rozhodně není nemoc) 21 Stáří není nemoc 24 III. Jak stárneme 27 Primární příznaky stárnutí 33 Sekundární příznaky stárnutí 60 A.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kundalini jóga - Jóga vědomí

Kundalini jóga - Jóga vědomí Kundalinijóga podle Yogi Bhajana Ženská cesta k sobě, vlastnímu sebepoznání, zdraví, vnitřní radosti a potěšení ze života. Kundalini jóga - Jóga vědomí Manuál Ženy jak se stát: šťastnou, zdravou, krásnou,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více