Encyklopedický slovník 55. Rejstřík hesel v pinyinu 269 Doporučená literatura 280 Résumé 287

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Encyklopedický slovník 55. Rejstřík hesel v pinyinu 269 Doporučená literatura 280 Résumé 287"

Transkript

1 Ob s a h Obecná charakteristika 7 Stručný historický nástin 26 Taoismus před dynastií Chan (do 3. století před n. l.) 26 Taoismus za dynastie Chan (206 před n. l. 220 n. l.) 30 Taoismus za dynastií Wej, Ťin a Jižních a Severních dynastií ( ) 33 Taoismus za dynastií Suej ( ), Tchang ( ) a Pěti dynastií ( ) 39 Taoismus za dynastie Sung ( ) 42 Taoismus za dynastie Jüan ( ) 46 Taoismus za dynastie Ming ( ) 47 Taoismus za dynastie Čching ( ) 49 Taoismus v moderní době 51 Encyklopedický slovník 55 Rejstřík hesel v pinyinu 269 Doporučená literatura 280 Résumé 287

2 Obecná c h a r a k t e r i s t i k a Taoistické filozofické a náboženské koncepce Taoismus je původní starobylá čínská duchovní tradice, která výrazným způsobem ovlivnila kulturu a smýšlení čínského národa. Jeho hlavní tematická náplň věčnost a vztah člověka k ní z něj činí nauku stejně živou a přitažlivou dnes, jak tomu bylo před staletími. Ústředním pojmem taoismu, od něhož má odvozeno i své jméno, je tao. Základními jazykovými významy znaku tao (dao 道 ) jsou cesta, směřování, princip, ovšem jako filozofická kategorie má mnohem širší, prakticky nepřeložitelný význam. Označuje se jím prazdroj a prapůvod veškeré existence, nepopsatelný stav předcházející vzniku bytí, který je věčný, neměnný, všudypřítomný, a přesto nikterak nepostřehnutelný. Ačkoli je tao zdrojem bytí, samo o sobě je nebytím, bezbřehou, ničím se neprojevující prázdnotou, která se vymyká jakýmkoli popisům, definicím, vůbec možnosti poznání, pochopení či uchopení jakýmkoli způsobem. Zůstává pro člověka nepostřehnutelné a neuchopitelné právě z toho důvodu, že je prázdnotou, neexistencí čehokoli, tudíž není co a jak registrovat. Mluví -li se o něm vůbec, používají se proto pro ně kromě názvu tao slova naznačující jeho neuchopitelnost nazývá se nebytím ( wu), tajemnou temnotou süan (xuan 玄 ), velkou prázdnotou tchaj sü (taixu 太 虚 ), nevyděleným ( wu -ťi) apod. I když je tao zdrojem bytí, není jeho vědomým stvořitelem a ani nemá k němu žádný vztah. Bytí v něm vzniká zcela spontánně ( c -žan), jenom díky jeho tajuplné přirozenosti. Ačkoli tao samo nic nečiní a neřídí ( wu -wej), není ničeho, co by jím nebylo učiněno a co by existovalo mimo ně. Ve věcech se projevuje nepřímo, základními zákonitostmi bytí, jimiž jsou relativnost, vnitřní protikladnost a cykličnost všeho existujícího. Vznik bytí z nebytí je v taoistické ontologii postupný proces probíhající v určitých fázích a od jednoduchých forem k formám složitějším. Typicky hutným způsobem je jeho podstata vyjádřena v základním díle taoismu, Tao te ťingu, jednou větou: Tao ( 7 )

3 rodí jedno, jedno rodí dvojí, dvojí rodí troje a troje rodí desetitisíce věcí. Dle výkladů jedno znamená elementární substanci, z níž se v dalším vývoji formuje celý jevový vesmír, čchi. Jedním či jednotou se nazývá z toho důvodu, že na začátku má homogenní, nediferencovanou podobu, potenciální formu bytí, které ještě nenabylo tvary; tím se vlastně blíží prázdné povaze svého tvůrce. V tomto stadiu se nazývá i prvopočáteční čchi ( jüan -čchi), pravou čchi, čen -čchi (zhenqi 真 气 ), nebo prekosmickou čchi ( sien -tchien č čchi). Příčina toho, že původně jednolitá čchi se začne diferencovat a utvářet do nekonečných podob jednotlivostí bytí, spočívá v ní samotné. Přes svou primární jednotnost obsahuje totiž dvě inheretní složky, z nichž se skládá jin a jang ( jin -jang); ty představují ono dvojí z výroku. Jin a jang jsou zpočátku rovněž v latentní podobě, mají ovšem již v sobě zakódovány elementární vlastnosti, které se pak přenášejí do budoucích jimi tvořených existencí. Typické pro jin a jang je, že jsou si ve všech vlastnostech protikladné, přičemž současně je v jin nevydělitelně obsažen zárodek jangu a v jangu pak zárodek jin. Právě tato spjatost vlastnostmi protichůdných sil je mechanismem, jenž spouští proces diferenciace, vznikání a zanikání věcí a jevů. Proces má cyklický charakter ( fan), protože v důsledku jinjangové povahy se vše po dosažení extrému převrací ve svůj protiklad. Tyto charakteristiky čchi předurčují onu relativnost a proměnlivost všeho bytí. Čchi se v této fázi, kdy již formuje postřehnutelné bytí, nazývá postkosmickou ( chou -tchien č čchi). V průběhu času vzniklo několik variantních koncepcí vztahujících se k popisovanému procesu vzniku. Přes terminologickou odlišnost se shodují v základní posloupnosti: Na počátku je prázdnota, prvotní stav je homogenní jednota, ta se následně rozděluje ve dvojí, protože je tvořena duální silou jin -jang, další diferenciací pak vznikají desetitisíce věcí, tj. veškerenství. V jednom z těchto taoistických ontologických modelů prvotní jednotu představuje duch šen, nejsubtilnější čirá podoba primárního vesmíru; ztotožňován bývá s prvopočátečním prekosmickým jangem. Duch se poté přetváří v čchi, kreativní sílu -látku složenou z dvojice jin -jang; je už více projeveným a hustším stavem bytí. Dalším zhutňováním z ní ( 8 )

4 Čchang čchun čen žen si jou ťi (Changchun zhenren xiyou ji 长 春 真 人 西 游 记 ), Zápisky o putování Opravdového člověka Večného jara na západ, významné dílo vztahující se k životu a činnosti proslulého taoisty z století Čchiou Čchu -ťiho. Autorem textu vydaného roku 1228 je jeden z jeho učedníků, Li Č -čchang (Li Zhichang 李 志 常, ), který jej provázel na cestě k císaři Čingischánovi do oblasti dnešního Afghánistánu. Dílo zachycuje postřehy z cesty a obsahuje i dobové dokumenty a dekrety, je proto významným pramenem pro studium dějin této oblasti. Rovněž je cenným zdrojem poznávání hlavní taoistické školy v severní Číně, Cesty dokonání pravé skutečnosti ( Čchüan -čen -tao). Čchang e (Chang e 嫦 娥 ), bohyně měsíce v čínské mytologii, v taoistickém panteonu spojená především s představou nesmrtelnosti ( sien). Existuje více verzí o tom, jak se stala bohyní. Podle asi nejrozšířenější přebývala s manželem, čarovným lukostřelcem Šen -im, na nebesích v paláci Nefritového císaře ( Jü -chuang). Jednoho dne deset rozdováděných císařových synů přeměněných na sluníčka vyšlo na oblohu a spalovalo zemi. Na císařovu žádost, aby je nějak zastavil, sestřelil Šen -i devět z desíti sluncí -synů. Toto řešení ovšem rozzlobilo císaře natolik, že jej za to poslal i s manželkou mezi smrtelníky na zemi. Protože se Čchang -e velice toužila znovu stát nesmrtelnou, vyhledal Šen -i bohyni Královnu matku Západu ( Si -wang -mu), aby od ní získal elixír nesmrtelnosti. Ta mu darovala zázračnou pilulku s tím, že manželé měli polknout každý jenom půlku. Doma Šen -i pilulku uschoval do truhlice a ženě přikázal, aby ji neotevírala. Když však odešel z domu, Čchang -e to nevydržela a pilulku celou spolkla. Vzápětí se její nadměrnou dávkou odlehčené tělo odpoutalo od země a začalo stoupat k nebesům. Zastavilo se až na měsíci, kde od té doby žije Čchang -e v odloučení od manžela a společníka jí dělá jenom nefritový zajíc, který připravuje různé elixíry a bylinné lektvary pro nesmrtelné. čchang šeng pu s (changsheng busi 长 生 不 死 ), dlouhý život beze smrti, nebo též pu -lao pu -s (bulao busi 不 老 不 死 ), nezestárnout ( 76 )

5 a nezemřít, nesmrtelnost, ideální cíl taoistických praktik různých směrů. Konkrétní představa nebyla pojímána stejně. Zpočátku byla zejména v religiózním taoismu populární představa dosažení fyzické nesmrtelnosti, k čemuž měla dopomoci dechová a meditační cvičení, požívání elixírů k prodloužení života, půsty, rituály, komunikace s božstvy atd. Věřilo se, že úspěšný adept se nakonec vznese k nebesům ve své fyzické podobě ( fej -šeng). V taoismu mysticko -filozofickém, ač používá podobných prostředků, jde o nesmrtelnost duchovní, o mystické splynutí s věčným tao ( te -tao). Hlavním předpokladem je dosažení stavu absolutní vnitřní čistoty a prázdnoty ( čching -ťing), k čemuž pomáhají různé praktiky vnitřního zušlechťování ( nej -siou), v denním životě pak dodržování zásady ne -činění ( wu -wej), čili spontánního konání, které není iniciováno žádnými osobními pohnutkami. Čchang šeng c viz Liou Čchu -süan Čchen, Č -sü (Chen Zhixu 陈 致 虚 ), ?, vlastním jménem Čchen Kuan -wu (Chen Guanwu 陈 观 吾 ), přezdívkou Šang -jang -c (Shangyangzi 上 阳 子 ), Mistr svrchovaného jangu, jeden z hlavních představitelů tradice vnitřní alchymie ( nej -tan). O jeho životě nevíme téměř nic, zachovalo se však jeho dílo Velká podstata zlatého elixíru, Ťin tan ta jao (Jindan dayao 金 丹 大 要 ), a komentáře, které napsal ke klasickým textům vnitřní alchymie, jako jsou Čou i cchan tchung čchi nebo Wu čen pchien. Ve svém učení spíše nežli fyziologickými a metodicko -praktickými aspekty vnitřní kultivace se Čchen Č -sü zabýval její duchovní stránkou. Zdůrazňoval nutnost transformování ducha z postkosmického ( chou -tchien) do prekosmického stadia ( sien -tchien), a tím návratu do stavu nebytí, který je zdrojem veškerého bytí a předchází mu. Inspiraci a paralely nacházel Čchen i v učeních buddhismu a konfucianismu. Čchen, Jing -ning (Chen Yingning 陈 樱 宁 ), , významný taoistický učenec, představitel sekty Dračí brána ( Lung -men- pchaj). Narodil se v dobře situované rodině v provincii An -chuej ( 77 )

6 (Anhui). Od mládí se věnoval studiu konfuciánských klasiků, později studoval politiku a právo. Chatrné zdraví a přirozený zájem jej ovšem přivedly k tradiční čínské medicíně a taoismu. Začal chodit po posvátných taoistických horách, hledal učitele, věnoval se praktikám pěstování života ( jang -šeng) a studoval spisy obsažené v taoistickém korpusu Tao cang. Ve 30. a 40. letech vydával časopisy věnující se tematice pěstování života a nesmrtelnosti. Za protijaponského odboje pomáhal jako zdravotník ošetřovat zraněné. V 50. letech se podílel na zakládání Taoistické asociace v ČLR ( Čung -kuo tao -ťiao sie -chuej) a roku 1961 se stal jejím prezidentem. Čchen Jing -ning se vedle studia taoismu, konfucianismu a buddhismu věnoval zejména rozvíjení studií taoistické koncepce nesmrtelnosti ( sien). Napsal řadu děl s tímto tématem, jakož i komentářů ke klasickým textům. Je předním reprezentantem školy vnitřní alchymie ( nej -tan) v moderní době. Čchen, Nan (Chen Nan 陈 楠 ), též Čchen Nan -mu (Chen Nanmu 陈 南 木 ), přezdívkou Cchuej -sü (Cuixu 翠 虚 ), Smaragdová prázdnota, století, 4. patriarcha jižní linie ( Nan wu -cu) školy vnitřní alchymie ( nej -tan). Působil v jižní Číně, ponejvíce v horách Luo -fu, tradičním místě taoistických kultivací ( siou -tao), kde ve 4. století žil i slavný taoista Ke Chung. Tajné návody k ezoterickým praktikám zde získal od 3. mistra této linie, Süe Tao -kuanga, a později je rovněž zde předal svému učedníku a poslednímu mistru linie Paj Jü -čchanovi. Čchen proslul svými magickými dovednostmi i léčitelskými schopnostmi; při výrobě léčivých pilulí používal talismany ( fu -lu) a svěcenou vodu. Z literární tvorby po sobě zanechal jediné dílo, sbírku básní a próz Cchuej sü pchien (Cuixupian 翠 虚 篇 ), Listy Smaragdové prázdnoty. Čchen, Tchuan (Chen Tuan 陈 抟 ),? , nebo? , slavný taoistický učenec a myslitel. Již v mládí proslul vzděláním, znalostí konfuciánských klasiků, ale i buddhistické filozofie, historie, astronomie či lékařské vědy. Když neuspěl u nejvyšších státních úřednických zkoušek, vzdal se světské kariéry a odešel do Wutang- ( 78 )

DĚTSKÁ AKUPRESURA. tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO

DĚTSKÁ AKUPRESURA. tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO DĚTSKÁ AKUPRESURA tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO OBSAH: ÚVOD (VI. Ando) 9 Ze základů teorie čínské medicíny 16 Vysvětlení k překladu a používání textu 35 TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MASÁŽE DĚTÍ (Jü-fang

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie

Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2008 ISSN 1211-0442 Abstract Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie Marek Vích The theme of the following text is time that clear and simultaneously

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu EDIČNÍ ŘADA SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu Doslov napsal Dušan Zbavitel Redakční spolupráce Miloslav Krása Typografie Zbyněk Kočvar Odpovědná redaktorka Blanka Koutská E-knihu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ondřej Matthew Pešek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Ondřej Matthew

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 CÍL VEŠKERÉ LÁSKY A VĚDY Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 Vědomá vesměrnost jest cíl veškeré lásky a vědy. Toto heslo si napsal František Matouš Klácel (1808-1882)

Více

1.1.1. TEORIE HODNOTY

1.1.1. TEORIE HODNOTY 1.1.1. TEORIE HODNOTY Nyní se konečně dostáváme k sumarizaci a explikaci odpovědi na otázku položenou v názvu tohoto oddílu, tedy co mám na mysli pod teorií hodnoty? Mám na mysli zhruba toto: snahu o souvislé

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

Cahiers du CEFRES. N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.)

Cahiers du CEFRES. N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.) Cahiers du CEFRES N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.) Pierre NORA Mezi pamětí a historií : problematika míst Référence électronique

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

To je také závěr takzvané hlubinné psychologie, která se domnívá, že v alchymistické ikonografii se nachází potvrzení její teze o kolektivním

To je také závěr takzvané hlubinné psychologie, která se domnívá, že v alchymistické ikonografii se nachází potvrzení její teze o kolektivním OBSAH Úvod / 7 Vznik západní alchymie / 9 Podstata a jazyk alchymie / 16 Hermetická moudrost / 22 Duch a hmota / 38 Planety a kovy / 51 Koloběh živlů / 61 Materia prima / 65 Univerzální přirozenost / 77

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více