on point Prague City Report Q Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010"

Transkript

1 on point Prague City Report Q4 21 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 21

2 2 On Point Q4 21 Economy/Investment Ekonomika/Investice In 21, the export oriented Czech economy has been pulled by the positive economic development in Germany. V roce 21 táhl exportně orientovanou českou ekonomiku pozitivní ekonomický vývoj v Německu. The real estate investment market has been dominated by local investors; CPI Group has been the key player on the market. For 211, we expect an increase in activity from foreign investors. Trhu realitních investic dominovali domácí investoři, klíčovým hráčem na trhu se stala CPI Group. V roce 211 očekáváme zvýšenou aktivitu ze strany zahraničních investorů. Czech Economy Pulled by the growing German economy, the target country for a huge portion of Czech exports, the economy showed some positive results in 21. While the official figures for Q3 are already available and show positive growth of 2.8%, 21 figures are only preliminary forecasts which estimate growth of up to 2.3%, more than 1 basis points above the original forecasts. Strong exports have reflected in industrial production as well, when in November the year on year growth reached 15.9%. The strongest part of both exports and industrial production remained to be the automotive industry in 21; with more than one million passenger vehicles produced for the first time in the history. Economic growth has been supported by domestic retail sales, which after insignificant performance throughout 21 have been boosted by Christmas sales. Political Situation The centre-right oriented government which has got a majority in parliament is slowly introducing various reforms of governmental finances, healthcare system, pensions and other core parts of the state expenditures. In spite of the general consensus in the time of government appointment, the reforms cause disputes within the coalition. So far the government withstood the disputes, yet the first true reforms are to be introduced. Employment By the end of December 21, the unemployment rate in the country has returned to growth. The current level of 9.6% is likely to further decline in the first months of 211 and might be attacking the 1% level, as no major shift in employment policy is expected in the short to medium term. Investment Climate The total volume of investment transactions in 21 in the Czech Republic is estimated to have reached almost 8 million (25% of the CEE volume) which was more than 4% higher than the respective figure in 29. The most active sector was offices, accounting for around 48% of the total volume, followed by the retail sector representing 22%. The most active investor in 21 was the Czech, CPI Group who accounted for approximately 4% of the total investment volume. Major transactions in Q4 21 included the Intercontinental Hotel, City West, IGY shopping centre and the Melantrich Building on Wenceslas Squire which was acquired by the Reico fund. There has been number of transactions that did not close in 21 which are expected to be completed in Q We are aware that a number of owners have decided to bring their assets to the market in 211 and as such we predict transaction volumes to reach at least last year figures and potentially to be above 1 billion for the entire year GDP Growth (%) Růst HDP (%) P 211F 212F P-preliminary data/předběžné údaje, F-forecast/předpověď Source/Zdroj: CZSO, Consensus Economic Forecast Source/Zdroj: CZSO Unemployment rate Míra nezaměstnanosti In %/ v procentech CPI Inflace F 211F Source/Zdroj: CZSO, Consensus Economic Forecast Sector Sektor Offices Kanceláře Retail Maloobchod Warehouses Sklady Prime Yields Výnosy z nejlepších nemovitostí Yield (%) Výnos Changes on previous quarter Změna oproti předchozímu čtvrtletí Česká ekonomika V roce 21 vykazovala česká ekonomika pozitivní výsledky, taženy rostoucí německou ekonomikou, jež je cílovou destinací velké části českého exportu. Zatímco oficiální čísla za třetí čtvrtletí jsou již k disposici a ukazují růst o 2,8 %, celková čísla za rok 21 jsou zatím jen předběžná a odhadují růst až o 2,3 %, což je o více než 1 procentních bodů nad původní předpovědí. Silné vývozy se odrazily rovněž na rostoucí průmyslové výrobě, jež v listopadu dosahovala meziročního růstu o 15,9 %. Nejvýznamnější částí jak exportu, tak i průmyslové výroby zůstává automobilový průmysl, který dosáhnul poprvé v historii výsledku více než milionu vyrobených osobních aut. Ekonomický růst byl ke konci roku podpořen i růstem maloobchodních tržeb, po nevýrazném výsledku během roku došlo k oživení předvánočními prodeji. Politická situace Středopravá vláda, která má v parlamentu většinovou podporu, začíná pomalu představovat různé podoby reforem veřejných financí, zdravotnictví, důchodů a dalších klíčových součástí státních výdajů. I přes shodu, které koalice dosáhla při sestavování vlády, vyvolávají reformy rozpory. Prozatím vláda tyto rozpory překonala, ale reformy jsou stále jen v obrysech a je nutné je zavést. Zaměstnanost Na konci prosince 21 se znovu vrátil růst nezaměstnanosti. Současná míra nezaměstnanosti je 9,6 % a je pravděpodobné, že v prvních měsících roku 211 bude růst a atakovat hranici 1 %, jelikož se v krátkodobém až střednědobém horizontu neočekává zásadní změna v politice zaměstnanosti. Investiční prostředí Celková úroveň investičních transakcí v roce 21 dosáhla v České republice odhadovaných téměř 8 milionů (25 % celkového objemu za střední a východní Evropu), což je 4% nárůst oproti roku 29. Nejaktivnějším segmentem trhu byly kanceláře, které tvořily téměř 48 % z investic, následovány maloobchodními nemovitostmi s 22 %. Nejaktivnějším investorem v roce 21 byla česká skupina CPI Group, která vydala zhruba 4 % celkového objemu investic. Mezi nejvýznamnější transakce čtvrtého čtvrtletí patřili Hotel Intercontinental, City West, nákupní centrum IGY a budova Melantrich na Václavském náměstí, kterou získal fond Reico V roce 21 nedošlo k uzavření několika transakcí, a tak jejich dokončení předpokládáme v prvním čtvrtletí 211. Je nám známo, že vše rozhodlo několik vlastníků, kteří se rozhodli uvolnit své nemovitosti v roce 211 k prodeji, a tak můžeme předpovídat objem transakcí minimálně na úrovni roku 21, s určitou možností že bude překonán objem transakcí v úrovni 1 miliardy za celý rok.

3 On Point Q Office Kanceláře In spite of the limited supply, the vacancy rate decreases mildly. For 211, no major vacancy decrease is expected. The pipeline for 211 remains relatively limited, however relocations and renegotiations are expected to account for a large part of takeup. Therefore the market is going to be sensitive to new completions. I přes omezenou novou nabídku poklesla neobsazenost jen mírně. V roce 211 žádný zásadní pokles neobsazenosti neočekáváme. Nová nabídka je i pro rok 211 relativně omezená, avšak očekáváme, že relokace a přejednání stávajících smluv bude tvořit velkou část poptávky. Trh tak bude citlivý na dodání nově dokončených prostor. Supply Only 12,434 m 2 of modern office space was delivered to the market in the fourth quarter of 21. As some projects have postponed their completion to 211, the whole year ended with a record low completions level of 41,794 m 2. In spite of the limited supply, the vacancy decrease was minimal. Current vacancy stands at 13.15%, only 3 basis points below the Q3 level. Demand In the fourth quarter, gross take-up reached 71,427 m 2. This is 54% up on the previous quarter. Renegotiations remained strong in the last quarter and reached 39% of the gross take-up. For the whole 21, renegotiations formed 42% of take-up. Another strong field of demand were relocations, representing 27% and 2% of take-up in Q4 and 21 respectively. Demand is expected to continue with current levels. The advantage in negotiations still stands on the tenants side, however the vacancy remains very submarket specific and therefore the conditions vary across the city Rents Prime rental levels have been stable throughout most of 21. Current prime rents stand at m 2 /month. Prime product in the city centre as well as in the most attractive inner city submarkets remains scarce, therefore no movement in prime rents are anticipated. Rental levels on non-prime buildings have also remained stable: Inner City projects have asking rents between m 2 /month and Outer City locations ranging between m 2 /month. Second hand products in all submarkets stand at approximately 1.5 below the above mentioned ranges. The pressure on landlords to provide incentives persists across noncentral locations in order to attract new tenants and prevent the current tenants from leaving. Forecast In 21, only a few projects commenced speculative construction. As a result, the year 211 should see completions reach no more than 95, m 2., of which more than 34% is already pre-let and the new available product will thus be limited to approximately 65, m2, only marginally above 21 figures. The pipeline for 212 still remains uncertain: approximately 65, m 2 is already under construction, but the total figure will increase with commencement of each new project, as the standard delivery time is approximately 18 months. The vacancy is expected to stay stable or to mildly decline, with a significant difference on take-up on second hand buildings and new product. Relocations are expected to continue and take a large part of the take-up and secondary product will thus limit the vacancy decrease. 3, 2,5 2, 1,5 1, Total Stock ( m 2 ) Celkový objem kancelářských ploch (tisíce m 2 ) , PRF Take-up 21( m 2 ) Objem pronájmů za rok 21 (tisíce m 2 ) , PRF Vacancy and prime rents Neobsazenost a nájemné za nejlepší prostory Prime monthly rent Vacancy rate /m 2 /month %, PRF Zurich London Oslo Dusseldorf Moscow Berlin Paris Kiev, Warsaw, Zagreb European Office Clock Q4 21 Rental Growth Slowing Rental Growth Accelerating Rents Falling Rents Bottoming Out Athens Barcelona, Lisbon, Madrid Brussels, Budapest Amsterdam, Bucharest Frankfurt Prague, St. Petersburg Nabídka Ve čtvrtém čtvrtletí 21 bylo dodáno na trh m 2 moderních kanceláří. Jelikož u některých projektů bylo odloženo dokončení na rok 211, skončil tak rok rekordně nízkou úrovní nově dokončených prostor s pouhými m 2. I přes omezenou novou nabídku poklesla neobsazenost jen minimálně. Současná neobsazenost je 13,15 %, pouhé tři procentní body pod úrovní třetího čtvrtletí. Poptávka Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla hrubá úroveň nových pronájmů m 2. To představuje 54% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí. Přejednavání stávajících smluv bylo nadále časté a představovalo 39 % z hrubé poptávky. Za celý rok 21 tak tvořili přejednané smlouvy 42 % celkové poptávky. Dalším silným segmentem poptávky byly relokace, které tvořili 27 %, respektive 2 % poptávky za čtvrtletí a celý rok. Očekáváme, že poptávka bude pokračovat na stejné úrovni. Výhoda v jednání je stále na straně nájemníka, avšak neobsazenost se značně liší mezi jednotlivými dílčími trhy, a tak i podmínky se v rámci města liší. Nájemné Nájemné za nejlepší prostory v nejlepších lokalitách zůstalo stabilní během většiny roku 21. V současné době je na úrovni 2-21 /m 2 /měsíc. Nejlepší budovy v centru města mají omezené množství dostupných ploch, stejně jako nejaktivnější části vnitřního města, a tak neočekáváme zásadní změnu tohoto nájemného. Stabilní úroveň nájemného je rovněž u kanceláří mimo nejlepší lokality: ve vnitřním městě je nájemné ve výši 14,9-17,5 / m 2 /měsíc a ve vnějším městě pak od 13 do 14,5 /m 2 /měsíc. Prostory již dříve používané se pronajímají o cca 1,5 níže, než je výše uvedené rozpětí. Zejména v oblastech dále z centra města jsou pronajímatelé vystaveni tlaku na poskytovaní nájemních pobídek novým nájemníkům nebo pro udržení stávajících. Předpověď vývoje trhu V roce 21 zahájilo výstavbu jen málo spekulativních projektů. Důsledkem toho bude, že v roce 211 se dokončí jen něco málo přes 95 m 2 nových prostor, z nichž je již více jak 34 % předem pronajato a nová nabídka tak bude omezená na cca 65 m 2, pouze o málo více než bylo dokončeno v roce 21. Nabídka na rok 212 je zatím nevyčíslitelná: cca 65 m 2 je již ve výstavbě, ale celkové číslo narůstá s každým nově zahájeným projektem, jelikož standardní doba výstavby je cca 18 měsíců. Očekává se, že neobsazenost zůstane stabilní nebo mírně poklesne, významný rozdíl bude v poptávce po nových prostorách a budovách již dříve obsazených. Relokace rovněž budou tvořit značnou část poptávky a tak bude pokles neobsazenosti omezován přílivem uvolněných, v minulosti obsazených prostor.

4 4 On Point Q4 21 Retail Maloobchod Galerie Harfa, which opened in November, indicates the emphasis developers start to put on leisure in order to differentiate, offering more than just a good tenant mix. Development activity will now focus on extensions of existing shopping centres, retail park development in smaller towns and the high street whether it be Prague, Brno or Karlovy Vary. The break in activity is a great opportunity to reposition existing schemes. Galerie Harfa, která otevřela v listopadu, ukazuje důraz, který developeři začínají klást na zábavu, aby odlišili svá obchodní centra a nabídli víc než jen dobrou skladbu nájemců Aktivita ve výstavbě se nyní bude soustřeďovat na rozšiřování stávajících center, výstavbu obchodních parků v menších městech a rozvoj hlavních obchodních ulic, ať už v Praze, Brně či Karlových Varech. Přestávka ve výstavbě dává možnost změny strategie center. Supply In the last quarter of 21, over 53, m 2 of modern retail space was delivered to Prague s market. Galerie Harfa (49, m 2 ) with its strong entertainment element indicates the emphasis developers and landlords are starting to put on leisure to offer a more attractive shopping environment, they need to go beyond a good tenant mix to offer a special experience and generate footfall. The remainder of the new retail space was the completion of the 3 rd phase refurbishment of Prague s main train station (4, m 2 ). Several developers have shifted their attention to the city centre. Numerous retail redevelopments are taking place along the main high street. Once completed, all these properties will refresh the retail offer and strengthen the city centre as a shopping destination. Outside of Prague, the activity is also slowing down; the majority of new retail space will be available in smaller retail parks in regional towns and extensions of existing shopping centres. Demand New market entries are relatively limited. Retailers continue to inquire about space in the best performing shopping centres or on the high street. As the pipeline contracts, the range of significantly expanding retailers narrows encouraging brands to consider smaller regional cities. Retail operators who are already in well performing shopping centres are now looking for further expansion to high street or to high traffic locations such as train stations. A number of retail operators are considering market entries for 211, especially new fashion brands in the medium to lower price range; these concepts have been particularly successful on the Czech market in the past. Rents Prime shopping centre rents in Prague remain unchanged at a level of 85 m 2 /per month (for a 1 m 2 unit). Other well performing shopping centres have rents ranging between Weaker performing schemes may achieve as much as 5% below these levels to maintain and attract tenants. Similarly, the trend of large fit-out contributions continues, mainly required by key anchor tenants and well recognised brands, together with requirements for step-rents or pure turnover rents. Forecast Market consolidation continues. Traditional retailers are finally planning to launch their e-shops in 211: Tesco has announced the launch of its new e-shop and online food shopping will thus become more convenient. Another segment to enter the online shopping world is furniture: while Asko has already made its steps on the web, Sconto Nábytek is planning to launch its web shop in the spring. The retail market will continue its stabilization and the non-performing centres will, thanks to a limited pipeline, have the opportunity to revive the space, either with refurbishment or complete makeovers. 1, Shopping Centre Stock & ( m 2 ) Celkové plochy nákupních center (tisíce m 2 ) % 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Prague Shopping Centre Vacancy Neobsazenost pražských nákupních center Retail Sales and GDP Growth Forecast 211 (% pa) Předpověď vývoje HDP a maloobchodního prodeje pro 211 (v procentech za rok) Russia Romania Germany Croatia Czech Republic Retail Sales GDP Růst prodeje Source/Zdroj: IHS Global Insight HDP Retail Stock per 1, inhabitants in Major Czech Cities Obchodní plochy v nákupních centrech v ČR na 1, obyvatel 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Prague Brno Ostrava m 2 Plzeň Poland Olomouc Hungary Liberec Slovakia Hradec Králové Nabídka V posledním čtvrtletí 21 bylo v Praze dokončeno více než 53 m 2 maloobchodních ploch.galerie Harfa (49 m 2 ) s rozsáhlými plochami věnovanými zábavě naznačuje důraz, který budou developeři a provozovatelé center klást na volnočasové aktivity. Chtějí nabídnout příjemnější nákupní prostředí, neboť potřebují více než jen dobrou skladbu nájemců, aby vytvořili jedinečné nákupní zkušenosti a přilákali dostatek zákazníků. Zbytek obchodních ploch v Praze tvořila poslední fáze rekonstrukce Hlavního nádraží (4 m 2 ). Někteří developeři přesunují svou pozornost na centrum města. Podél hlavních obchodních ulic je ve výstavbě či rekonstrukci několik projektů. Až budou dokončeny, oživí značně nabídku ploch v centru a posílí jeho pozici v maloobchodě. Mimo Prahu developerská aktivita rovněž zpomaluje, většina nových ploch bude v menších obchodních parcích v regionálních městech a v rozšiřovaných stávajících nákupních centrech. Poptávka Vstup nových značek na trh zůstává řídkým jevem. Maloobchodníci poptávají prostory v nejlépe fungujících centrech a na hlavních obchodních ulicích. Jelikož budoucí nabídka je na trhu poměrně omezená, počet obchodníků, kteří rychle expandují, se rovněž snížil, což podporuje značky v tom, aby uvažovaly rovněž o regionálních městech. Obchodníci, kteří již jsou v dobře fungujících centrech, se nyní poohlížejí po možnostech expanze na hlavní obchodní ulice nebo do míst s velkou koncentrací lidí, jako jsou nádraží. Objevilo se několik potenciálních provozovatelů, kteří zvažují vstup na trh, zejména v sektoru levnější až středně drahé konfekce, což je dlouhodobě úspěšný koncept na českém trhu. Nájemné Nájemné za jednotky v nejlepších pražských obchodních centrech bylo v posledním čtvrtletí stabilní a je na úrovni 85 EUR/m 2 /měsíc. Ostatní dobře fungující centra mají nejlepší nájmy v rozmezí EUR. Hůře fungující centra mohou dosahovat nájmů i o 5 % nižší než výše uvedené, aby si udrželi nájemce. Nadále přetrvává tlak zejména ze strany kotevních nájemců a silných značek pro poskytování příspěvků na vybavení jednotek nebo na nastavení skokového nájemného či nájemného z obratu. Předpověď vývoje trhu Konsolidace trhu pokračuje. Tradiční obchodníci konečně oznámili své plány na spuštění online obchodů v roce 211. Tesco oznámilo spuštění e-obchodu a nabídka potravinářského zboží online se tak stane dostupnější. Další segment, který se přesouvá na web, je nábytek: Asko již první kroky na webu učinilo, Sconto Nábytek plánuje spuštění obchodu na jaře. Maloobchodní trh se bude dále stabililizovat a hůře fungující centra tak dostanou díky omezenému množství plánovaných center možnost oživit svůj prostor, ať již pomocí dílčí čí celkové rekonstrukce.

5 On Point Q Industrial Průmysl a logistika Two main trends were characteristic for the Czech logistics market in 21. These were limited construction activity and increased demand. Český a moravský logistický trh by šlo v roce 21 charakterizovat dvěma základními trendy: velmi nízkou nabídkou nových hal a zvýšenou poptávkou. What started as a shock to the overheated Czech logistics market at the end of 28 is slowly turning to a quiet, but pleasant surprise that the market might recover faster than originally expected. The improved economic situation, combined with strong restrictive measures of local players, are the main reasons behind the change. Šok, který způsobil tuzemskému přehřátému trhu skladových a výrobních prostor konec roku 28, se pomalu přetavuje ve zdrženlivé, nicméně příjemné překvapení. Pravděpodobně dojde k zotavení rychleji, než se původně předpokládalo. Nejvíce se na tom podílí zlepšující se ekonomika a tvrdá restriktivní opatření místních aktérů. Supply Despite growing demand since the beginning of 21, the uncertainty of the stability of recovery combined with a higher vacancy rate kept supply levels very low. In Prague, a historical minimum of 17, m 2 were completed in 21 and another 18, m 2 is currently under construction. The total stock of modern logistics space reached 2.2 mil m 2 (including A and B-class properties and owner-occupier stock). In the regions, developers delivered 177, m 2 in 21 on a pre-let or built to suit basis. At the end of December the vacancy rate in Prague decreased to 11.9%. The vacancy rate also decreased in the regional cities. Pilsen and Ostrava that were struggling with vacancy of over 2% at the beginning of 21 are now at 12.7% and 8.4% respectively. Hradec Králové, Pardubice, Ústi nad Labem and Brno remain the regions with the lowest vacancy for A-Class stock. Demand Demand activity slowed down slightly in the last quarter of 21, however, overall for the entire 21, the trend of rising demand remained unchanged and as a result Prague registered a 5% y-o-y increase in take-up representing 326, m 2 in total. Another 46, m 2 was leased in the regional cities in the same period, with the most active markets being Pilsen with more than 2, m 2 leased and Ostrava with over 1, m 2. Increased demand of manufacturing companies, mainly from the automotive and electronics sectors, is projecting into rising importance of secondary locations with good traffic connections. Rents During Q4 21 prime headline industrial rents in Prague remained stable reaching sq m/month for Class A properties. Smaller projects or smaller leased space can secure rents in the range of sq m/month. Outside of Prague, in Brno, Ostrava, Pilsen and Pardubice, prime rents in modern distribution parks range between m 2 /month. Forecast Although the supply pipeline is very restricted and demand proved to be on the rise in 21, the vacancy rate is still relatively high. If the trend of stronger demand continues in 211 it is expected the market in some locations will turn from a tenants to a landlords market. This could be accompanied by some potential rental increase. Nevertheless, it will be applicable only to the most demanded areas with very low vacancy and stronger demand resulting from good highway connections and a proactive approach from developers offering top logistics space for realistic prices Warehousing Stock Objem průmyslových ploch m 2 millions / v milionech m Warehousing Vacancy Rates (%) Neobsazenost průmyslových ploch (%) Soudce/Zdroj: Jones Lang LaSalle Prague Warehousing Take-up Objem nově pronajatých ploch v Praze m 2 Warehousing Prime Rents & Mid-point yields Nájemné za nejlepší prostory a střední hodnota výnosů Prime Rent Mid-Point Yield / m 2 /pa nájwmné za nejlepší prostory střední hodnota výnosů % Nabídka I přesto, že poptávka po nových skladech roste od začátku roku 21, nejistota ohledně stability zotavení a vyšší míra neobsazenosti pozdržely nadále výstavbu nových hal. V Praze bylo loni dokončeno pouze 17, m 2, což představuje jeden z nejnižších přírůstků v historii. Pouze dalších 18, m 2 se momentálně staví. Celkový objem moderních skladových ploch v Praze dosahuje 2.2 milionu m 2 (včetně skladů třídy A a B a skladů vlastněných nájemníky.) Mimo Prahu bylo dokončeno na základě předpronájmu nebo postaveno na míru 177, m 2 nových ploch. Koncem prosince 21 poklesla míra neobsazenosti v Praze na 11.9 %. Míra neobsazenosti se snižovala i v dalších městech. Plzeňsko a Ostravsko, kde neobsazenost na začátku roku přesahovala 2 %, mají momentálně 12.7 % a 8.4 % volných ploch. Hradecko, Pardubicko, Ústecko, Brno a okolí zůstávají oblastmi s nejnižší mírou neobsazenosti u skladů třídy A. Poptávka I když došlo v posledním čtvrtletí k mírnému poklesu, celkově trend silné poptávky od začátku roku 21 zůstal nezměněn. V Praze bylo pronajato 326, m 2, což představuje 5% narůst oproti roku 29. Dalších 46, m 2 se pronajalo mimo Prahu, přičemž nejvíc ploch bylo pronajato na Plzeňsku (víc než 2, m 2 ) a na Ostravsku (1, m 2 ). Rostoucí poptávka výrobních společností, zejména těch spojených s automobilovým průmyslem a elektrotechnických, se začíná promítat do vzrůstající důležitosti druhořadých lokalit s dobrou dopravní dostupností. Nájemné V posledním čtvrtletí roku 21 nominální nájemné za nejlepší prostory v Praze zůstalo nezměněno mezi 3,8-4,5 /m 2 /měsíc. U menších projektů či pronájmu menších jednotek je nadále možné dosáhnout nájmů mezi 4,5-5,5 /m 2 /měsíc. Nájemné v moderních distribučních parcích v dalších městech se pohybuje v rozmezí 3,5-4,5 /m 2 /měsíc. Předpověď Ačkoli je výstavba nových hal velmi omezená a poptávka jde od začátku roku 21 nahoru, míra neobsazenosti zůstává relativně vysoká. Vydrží-li silná poptávka také v roce 211, v některých lokalitách dojde postupně ke změnám tržních podmínek ve prospěch pronajímatelů. V této souvislosti by bylo možné očekávat mírný růst cen. Bude se to týkat ale pouze oblastí s velmi nízkou neobsazeností, silnou poptávkou, s dobrým dopravním přístupem a zároveň s developeři, kteří nabídnou špičkové plochy za rozumnou cenu.

6 6 On Point Q4 21 Residential market Rezidenční trh Recently announced projects can be expected to be priced at lower levels than the existing offer and thus impact on prices and sales level of the entire market. Optimism on the market can be seen both on the side of real estate agents and developers, who declare an increase in sales and announce new housing construction plans. Still, the market offer is large and not all apartments offered for sale are reflecting actual buyer pricing expectations. If the positive sales trend continues, the launch of new development projects can be expected. Očekáváme, že nedávno ohlášené nové projekty budou nabízet nižší ceny, než má stávající nabídka a ovlivní tak cenotvorbu celého trhu. Optimismus na trhu je patrný jak na straně realitních agentů, tak i developerů, kteří uvádějí nárůst prodeje, respektive ohlašují nové plány na výstavbu. Nabídka na trhu je však stále rozsáhlá a ne všechny nabízené byty reflektují současné očekávání ze strany kupujících. Pokud bude pokračovat pozitivní trend prodejů, můžeme u nových projektů očekávat jejich zahájení. Supply As of year s end, developers started publicly stating plans for many more new residential projects than one might have expected. There was even news about an avalanche of new investments. However, most of the planned projects do not appear in statistics on building permits or on construction starts but, are in their preparation stage. Actual construction statistics show the very opposite, as can be observed when analyzing the decrease in the number of dwellings started in 21 compared to the previous years: between January and November 21 a fall of 56% was registered compared to the level of 29 and by 67% to the peak of 27. Demand Overall, 21 showed a moderate growth in sales of residential units compared to 29. Estimates state that the mortgage market improved, as banks recorded some CZK 82 billion worth of mortgage loans to households i.e. a 1% increase year on year. Also an increase in the number of transactions was noted by most real estate agencies. However, this fact did not directly convert into improved sales for developers. Homebuyers tended to have a visible preference for homes from the secondary market over those from the primary market. Furthermore, effective demand was apparently targeting lower priced dwellings in both market segments Pricing An analysis of price segmentation on Prague s primary market reveals that 75% the market offer in mid-21 was priced below CZK 75, and half of the offer cost less than CZK 6, per m 2, gross. While the mode i.e. the price that occurred most frequently on the market was below CZK 55, per m 2, the average price on the market was as high as CZK 65, per m 2 gross. This was due to the extended high end portion of the market offer. Since the foremost lower priced dwellings were sold in H2 21, the average price on Prague s market rose accordingly. On the other hand, new projects are likely to be better adjusted price-wise, to households current financial standings, meaning that these new developments may be priced lower and be more competitive than projects designed during the last years. Forecast In spite of developers announcements of new residential projects, it is unlikely that construction activity will quickly rebound to pre-crisis levels. Nonetheless, based on a moderate growth in sales and stabilizing price levels, we may be observing a turning point towards a slow upward tendency in new constructions starting from this year. We should however keep in mind that the increase will commence from a very low level of residential starts and permits. Also there is a visible difference in investment optimism between different developers depending on their level of sales success and financial situation. Number of dwellings started in new constructions in Prague, Počet zahájených obydlí v Praze , 6, 4, 2, Dwellings started between Jan-Nov Dwellings started in Dec Byty zahájené leden-listopad Source/Zdroj: CZSO, REAS byty zahájené v prosinci Residential Mortgage Growth in the Czech Republic 11/27-11/21 Růst hypoték v České republice 11/27-11/21 75, 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, Nov-7 Feb-8 May-8 Aug-8 Nov-8 Feb-9 May-9 Aug-9 Nov-9 Feb-1 May-1 Aug-1 Nov-1 Monthly change of total value Lending for house purchase měsíční změna celkové hodnoty Source/Zdroj: Czech National Bank, REAS půjčky na koupi bydlení Distribution of average gross asking pricesin the market offer in Prague, in CZK Rozložení průměrných katalogových cen za nabízené byty v Praze v Kč 2,5 2, 1,5 1, 5 median average 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 15, 115, 125, 135, 145, 155, medián průměrná cena Source/Zdroj: REAS Index of completed dwellings vs. started dwellings and building permits in Prague Počet dokončených obydlí a vystavených povolení na rezidenční projekty v Praze Jan- Nov Dwellings completed Building permits Dwellings started Dokončené byty stavební povolení zahájené byty Source/Zdroj: CZSO Nabídka Na konci roku začali mnozí developeři ohlašovat nové residenční projekty ve větším rozsahu, než se očekávalo. Objevily se i zprávy o lavině nových investorů. Většina těchto projektů se však zatím neobjevuje ve statistikách o vydaných stavebních povoleních či zahájené výstavbě, protože jsou pouze v přípravné fázi. Statistiky o výstavbě ukazují pravý opak, jak je patrné pokud analyzujeme pokles zahájených jednotek v roce 21 ve srovnání se stejným obdobím předchozích let: mezi lednem a listopadem byl zaznamenán pokles o 56 % oproti roku 29, respektive o 67 % oproti aktivnímu roku 27 Poptávka Celkově jsme zaznamenali v roce 21 mírný růst v prodejích residenčních jednotek ve srovnání s rokem 29. Předběžná čísla odhadují růst hypotečního trhu, jelikož banky uvádějí výši poskytnutých hypoték domácnostem v úrovni 82 miliard Kč, tedy 1% meziroční růst. Rovněž většina realitních kanceláří uvádějí nárůst počtu transakcí, což se však neodrazilo přímo v zlepšení prodejů u developerů. Zdá se, že kupující preferují nákup z druhé ruky před nákupem z primárního developerského trhu. Navíc skutečná poptávka byla v nižší cenové úrovni v obou těchto segmentech trhu. Ceny Analýza segmentace pražského primárního trhu ukazuje, že v polovině roku 21 bylo 75 % nabídky v cenách pod 75 Kč/m 2 a polovina nabídky v cenách pod 6 Kč/m 2. Zatímco medián, tedy nejčastější cenová nabídka byla pod úrovní 55 Kč/m 2, průměrná cena byla na úrovni 65 Kč/m 2. To je díky rozsáhle nabídce ve vyšším cenovém pásmu. Jelikož se v roce 21 prodávaly zejména levnější byty, průměrná nabídková cena v Praze tak rostla. Na druhou stranu se očekává, že nové projekty budou mít lépe nastavené ceny a budou odpovídat finančním možnostem domácností, což znamená, že tyto nové projekty nabídnou nižší ceny a budou konkurenceschopnější než projekty uvedené na trh v minulých letech. Předpověď vývoje trhu I přes nově ohlašované projekty neočekáváme, že by se úroveň výstavby rychle navrátila na předkrizovou úroveň. I tak však vzhledem k mírnému růstu prodeje a stabilizaci cen pozorujeme bod zlomu ve směru mírného růstu výstavby od tohoto roku. Musíme mít na vědomí, že růst nastává z velmi malé úrovně nově zahajovaných a povolovaných jednotek. Rovněž je patrný rozdíl v investičním optimismu jednotlivých developerů v závislosti na úspěšnosti prodeje jejich projektů a jejich finanční situace.

7 On Point Q Hotels Hotely Prague s central location makes the city popular with leisure and business tourists. Total arrivals increased by 8% between 22 and 29. Prior to going into recession in 29, Prague had seen strong growth in the MICE sector, the accessibility of the Czech Republic made the city a prime location for foreign delegates. Umístění Prahy ve středu Evropy je důvodem pro popularitu města mezi turisty. Mezi roky 22 a 29 se zvýšil jejich počet o 8 % Před začátkem recese v roce 29 vykazovala Praha silný růst v oblasti kongresové turistiky, pro delegáty byla dostupnost České republiky klíčovým faktorem. Supply Prague s hotel supply currently comprises approximately 34 properties and 26, rooms. 4-star and 5-star establishments dominate, accounting for 51.8% of all hotels. Expansion of the budget and limited service sector has been subdued with the latest opening (Express by Holiday Inn) back in 25. In spite of recent economic challenges, new properties have been added to the market with a total of six hotels having opened in 29 and three hotels in 21. Four of the new openings were 5-star, making the deluxe hotel market even more competitive. Nevertheless, some new developments have been brought to a halt and no dates are known for projects to resume. Despite this, the market is fiercely aggressive due to the oversupply of hotels and lower visitation levels. Demand Overall, the global downturn in 28/9 has had a significant impact on Prague s tourist industry; international visitors accounted for approximately 88% of all travellers to the city in 29. In 29 the number of foreign arrivals to the city fell by 6.3% while domestic arrivals remained relatively stable. Bed nights saw a decline of 7.9% in 29. Arrivals to the airport also decreased by 7.8%. Some signs of improvement were experienced at year-to-date Q3 21, when arrivals rose by 8.4%. The increase was largely driven by domestic travellers, although the number of foreign guests in Prague saw an improvement of 7.5% during the period. However, the city is still struggling to reach the inbound toursist levels achieved before the economic crash. Arrivals to the airport continue to lag, at year-to-date August 21 there was a.7% decline compared to the same period in 29. Performance Trading fundamentals have faced pressure in recent years in terms of falling occupancy rates and a saturated quality segment. Since 27, hoteliers have been forced to lower average room rates on a yearly basis. The average price for a room fell to in 29, the lowest price recorded in the last 1 years. Room yields fell significant in 28 and 29, by 14.9% and 29.% respectively. However, market conditions began to improve during 21 with occupancy at yearto-date November 21 having increased by 1.3%. Average room rates continued to decline by 4.6% in the same period, as hoteliers remain nervous about raising prices. Investment Climate Prague has attracted a significant amount of foreign investment since 24. Transactional activity has largely been concentrated in Prague, although secondary markets are also attracting interest. Investment levels peaked in 26 at 175 million. There were no documented sales in 29 but 21 saw the sale of the Intercontinental Prague, for 111 million, and the Mandarin Oriental, for approximately 39 million. Although both count as transactions, the deals involved a transfer of debt as opposed to new equity entering the market. As investors regain confidence and debt becomes more available and less risk averse, Prague should see an increase in transactional activity Prague Hotels Performance Výkonnost pražských hotelů YTD YTD Nov 9 Nov 1 ARR ( ) Yield ( ) Occupancy (%) Průměrná cena za pokoj výnos.obsazenost Source/Zdroj: STR Global 5, 4, 3, 2, 1, Prague Tourism Turismus v Praze YTD YTD Q3 9 Q3 1 Visitor Arrivals ( s) Bed Nights ( s) Příjezdy turistů Source/Zdroj: CSO 26, 24,5 23, 21,5 2, Počet přenocování Hotel Supply - Rooms Nabídka hotelů - pokoje , 12, 1, 8, 6, 4, 2, f 212f Existing Developments Stávající Plánované Source/Zdroj: CSO, Jones Lang LaSalle Hotels Transaction Volumes ( millions) Objem transakcí (v milionech ) Source/Zdroj: CSO, Jones Lang LaSalle Hotels Nabídka Nabídka hotelů v Praze sestává z cca 34 nemovitostí s 26 pokoji, 4 a 5ti hvězdičkové hotely převažují s podílem 51,8 %. Růst segmentu levnějších hotelů s menší nabídkou služeb byl omezený, poslední v tomto segmentu otevřel v roce 25 (Express of Holiday Inn). I přes nedávnou nepříznivou ekonomickou situaci přišlo na trh v roce 29 šest nových hotelů a v roce 21 tři. Čtyři z těchto nově otevřených jsou 5ti hvězdičkové hotely, což ještě zvýšilo konkurenci v luxusním segmentu trhu. Každopádně na trhu došlo k pozastavení řady projektů nových hotelů a zatím není známo, zda dojde k jejich oživení. I tak je trh díky převisu nabídky a poklesu návštěvnosti města i nadále velmi agresivní. Poptávka Pokles globální ekonomiky v letech měl výrazný dopad na turistický průmysl v Praze. V roce 29 tvořili zahraniční návštěvníci zhruba 88 % všech návštěvníků města. V roce 29 rovněž došlo k poklesu příjezdů do města o 6,3 %, zatímco domácí poptávka byla relativně stabilní. V počtu přenocování se to projevilo v roce 29 poklesem o 7,9 %. Rovněž na letišti byl zaznamenán pokles počtu cestujících o 7,8 %. Ke konci třetího čtvrtletí byly zaznamenány známky mírného oživení, kdy počet příjezdů vzrostl o 8,4 %. Nárůst byl tvořen zejména domácí poptávkou, i když i u zahraničních návštěvníků byl nárůst o 7,5 % ve stejném období. Město však stále nedosahuje počtu turistů, kterého dosahovalo před začátkem krize. Počet cestujících na letišti stále zaostává, ke konci srpna 21 byl ve srovnání se stejným obdobím roku 29 pokles o,7 %. Výkonnost Obchodní základy trhu byly v uplynulých letech pod tlakem ze strany poklesu obsazenosti a nasycenosti luxusního segmentu trhu. Od roku 27 byli hoteliéři nuceni snížit průměrné roční sazby za pokoj. Průměrná cena za pokoj se v roce 29 snížila na 75,41, což je nejnižší cena za posledních 1 let. Výnosy za pokoj výrazně klesaly v roce 28 i 29, o 14,9 % respektive o 29, %. Během roku 21 se podmínky na trhu začaly zlepšovat, obsazenost ke konci listopadu stoupla o 1,3 %. Ve stejném období však průměrné sazby za pokoj nadále klesaly, hoteliéři jsou ve zvyšování cen nadále opatrní. Investice Od roku 24 přitáhla Praha značné množství zahraničního kapitálu. Transakce se soustředily zejména v Praze, ačkoliv regiony rovněž přitahují pozornost. Nejvyšší úrovně investic bylo dosaženo v roce 26 s objemem 175 milionů. V roce 29 jsme nezaznamenali žádný obchod, avšak v roce 21 se uskutečnil prodej hotelu Intercontinental za 111 milionů a Mandarín orientál za cca 39 milionů. Ačkoliv obojí počítáme jako transakce, jednalo se z velké části o převod dluhu spíše než vstup nového kapitálu na trh. Jak poroste důvěra investorů, zvýší se dostupnost financování a sníží se rizika, měli bychom v Praze zaznamenat růst obchodních aktivit.

8 8 On Point Q4 21 Market Practice Obvyklé nájemní podmínky Leasing Market Practice Lease Length The average lease length is 5 years. 3-5 years are common in the city centre and 5-7 years on the outskirts. In a few cases longer leases can be agreed. 3 year break options are becoming more common Payment Terms Rents are quoted in or CZK and paid quarterly in advance in either or CZK Rental Deposit It is common to agree on a cash deposit or bank guarantee equal to 3 months rent. (office and industrial) The Deposit or guarantee can be a 3 or 6 month cash deposit or bank guarantee (retail) Indexation is annually in line with European CPI. Other Charges Other charges consist of Service and energy charges. (Utilities and direct consumption are paid separately)(offices and industrial) Other charges consist of Service charges and marketing Costs (retail) Insurance The landlord covers costs of building insurance (recovered by service charge). The Tenant covers insurance of own premises, contents and civil liabilities. Incentives Incentives may be offered by the landlord. This can typically be in the form of rent free periods or fit-out contributions. Obvyklé nájemní podmínky Doba nájmu Průměrná doba nájmu je 5 let. U kanceláří v centru města je standardní nájemní doba 3-5 let, na okrajích města 5-7 let. V některých případech lze dohodnout delší nájemní vztah. Standardem se stává možnost přerušení nájmu po 3 letech. Platební podmínky Nájmy jsou uváděné buď v nebo Kč a placené čtvrtletně předem buď v nebo Kč. Záloha na nájemné Poměrně běžná je záloha v bance ve výši nájemného na 3 měsíce (kanceláře a průmyslové nemovitosti) Záloha může být nájemné za 3 nebo 6 měsíců složené v bance nebo bankovní záruka (maloobchod) Indexace nájemného je roční, dle evropské inflace (úroveň CPI) Další poplatky Další poplatky se skládají ze Servisních poplatků a spotřeby energií (přímá spotřeba je hrazena zvlášť) (kanceláře a průmyslové nemovitosti) Další poplatky sestávají ze Servisních poplatků a nákladů na propagaci (maloobchod) Pojištění Pojistné: pronajímatel hradí náklady na pojištění budovy (zohledněné v servisních poplatcích). Nájemce hradí pojistné vlastních prostor, včetně obecné odpovědnosti. Zvýhodnění Pronajímatel může nabízet i další výhody. Tyto jsou obecně ve formě nájemních prázdnin nebo příspěvkem na dovybavení interiéru.

9 On Point Q Map 1: Retail in Prague Рынок недвижимости Санкт-Петербурга Mapa 1: Maloobchod v Praze

10 1 On Point Q4 21 Map 2: Prague Office Submarkets Mapa 2: Pražské dílčí kancelářské trhy

11 Contacts Tewfik Sabongui Managing Director Jones Lang LaSalle Czech Republic Ondřej Vlk Head of Research Czech Republic & Slovakia Jones Lang LaSalle Czech Republic Paweł Sztejter Partner REAS Residential Advisors Poland Alister McCutchion Senior Vice President Jones Lang LaSalle Hotels London, UK Prague City Report Q4 21 OnPoint reports from Jones Lang LaSalle include quarterly and annual highlights of real estate activity, performance and specialised surveys and forecasts that uncover emerging trends The residential section of the Report was prepared by REAS - expert and consultant on residential projects, based in Poland. In January 27 Jones Lang LaSalle and REAS have signed a cooperation agreement and offer integrated services in regards to commercial and residential sectors. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them..

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Obsah Ekonomické faktory Přehled trhu s kancelářskými prostory Přehled trhu s maloobchodními

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

Investice do realit v ČR (k )

Investice do realit v ČR (k ) Investiční trh Investice do realit v ČR (k 1.10.2008) 3 500 3 000 2,894 2 500 milion 2 000 1,675 1,806 1 500 1,110 1 000 500 0 2005 2006 2007 2008 Kanceláře Maloobchod Industrial Multifunkční Hotely Zdroj:

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 21 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 21 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

Realitní trh v ČR 2008

Realitní trh v ČR 2008 Realitní trh v ČR 2008 Přehled vývoje realitního trhu v České republice Logistika Kanceláře Maloobchod Byty Investice Hotely 2 Průmyslový a logistický trh 1997 První budovy střední velikosti pro logistiku

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

on point Prague City Report Q Trh s nemovitostmi v Praze 1. čtvrtletí 2010

on point Prague City Report Q Trh s nemovitostmi v Praze 1. čtvrtletí 2010 on point Prague City Report Q1 21 Trh s nemovitostmi v Praze 1. čtvrtletí 21 2 On Point Q4 29 Economy/Investment Ekonomika/Investice The Czech economy is projected to recover modestly in 21, with GDP forecast

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice

Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice Ondřej Novotný Praha, leden 2014 1. Fakta a čísla 2 Retailový trh v ČR Rozdělení trhu z hlediska typu center Celkový objem center 3,315,624

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q3 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,5% míra inflace / inflation rate +0,3% cena stavebních prací / price of

Více

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q3 212 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q3 212 Economy/Investment Economy The Czech Republic should begin to see more robust and broaderbased

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Zdenka Klapalová Knight Frank prosinec 2009 Investiční transakce v roce 2008 Date Property Address Sector Size Sq.m Price m.euro Initial Yield Seller Purchaser

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q1 212 Trh s nemovitostmi v Praze 1. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q1 212 Economy/Investment Economy The Czech economy gradually slowed down quarter-by-quarter in 211,

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q1 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +3,9% míra inflace / inflation rate +0,4% cena stavebních prací / price of

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 3Q 2012 Vážení obchodní přátelé, Dear

Více

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí 2011 Výrazný pokles aktivity na trhu Renegociace staly za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor Autor

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 212 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 212 Vážení obchodní přátelé, Dear business friends,

Více

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí Výrazné zvýšení aktivity na trhu 221 000 m 2 pronajatých skladových a výrobních ploch. Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých

Více

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q3 213 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q3 213 2 On Point Prague City Report Q3 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Obsah. 2 Přehled vývoje trhu 2. čtvrtletí 2016 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah. 2 Přehled vývoje trhu 2. čtvrtletí 2016 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika PŘEHLED VÝVOJE TRHU 2. čtvrtletí 2016 Obsah Ekonomika... 3 Shrnutí 2. čtvrtletí 2016... 3 Investice... 4 Shrnutí 1. pololetí 2016... 4 Výhled... 4 Kanceláře... 5 Shrnutí 2. čtvrtletí 2016...

Více

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT PRAGUE RESIDENTIAL REPORT Q2 / 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ČR / BASIC DATA - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,4% míra inflace / inflation rate +0,5% cena stavebních prací / price of

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Prague City Report č Q1

Prague City Report č Q1 Prague City Report č Q1 Prague City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The Czech Republic is finally emerging from recession. According to revised national accounts,

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu Martin Skalický, investiční ředitel REICO České spořitelny Filip Kubricht, finanční ředitel REICO České spořitelny 15. 11. 2010 Obsah Aktuální situace

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce.

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Čistá realizovaná poptávka poklesla

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2011 Renegociace stály za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

on point PRAGUE Q4 2013 Prague City Report Q4 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q4 2013 Prague City Report Q4 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q4 213 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q4 213 2 On Point Prague City Report Q4 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q2 213 Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q2 213 2 On Point Prague City Report Q2 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Dopad celosvětové ekonomické krize na realitní trh ČR

Dopad celosvětové ekonomické krize na realitní trh ČR Dopad celosvětové ekonomické krize na realitní trh ČR Abstrakt Pavlína Rödlová Po růstové dekádě celosvětového realitního trhu nastal v letech 2007 a 2008 ve většině ekonomik výrazný propad, v méně zasažených

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 Prague City Report Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 CZ Q4 Prague City Report Q4 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 1. čtvrtletí 2010 Autor Lenka Hartmanová Consulting & Research Česká Republika +420 234 262 239 lenka.hartmanova@dtz.com Kontakty Martin Šumera Senior Industrial

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007

on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007 on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007 Prague City Report - September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze - Září 2007 Dear reader We are delighted to present you with

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce.

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 4. čtvrtletí 2010 Obsah Shrnutí 1 Nabídka 2 Poptávka 2 Míra neobsazenosti 2 Nájemné 2 Očekávaný další vývoj 3 Doporučení 3 Nejvýznamnější pronájmy 4 Definice

Více

Prague. cbreczech.cz WWW MARKET INDEX BRIEF. Office Market Driven by Higherthan-average

Prague. cbreczech.cz WWW MARKET INDEX BRIEF. Office Market Driven by Higherthan-average Q Prague Office Market Driven by Higherthan-average Take-up: Office take-up for the third quarter topped, sq m, bringing the total take-up for the year so far to more than 1, sq m. Trh Kancelářkých Prostor

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013

Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013 Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013 Ztracené roky? Neradostná data Počátkem milenia započalo růstové období pro českou ekonomiku

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP.....3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK / USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014

Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014 Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014 24.10.2014 Možnosti financování realitních transakcí - Charakteristika nemovitostního trhu v ČR - Dostupnost bankovního financování - Typické rysy struktury

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více