Automatic Milk Frother / Milchschäumer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatic Milk Frother / Milchschäumer"

Transkript

1 Automatic Milk Frother / Milchschäumer Bediungsaeung Instctions for use Mode d emoi Istzioni per l uso Gebiksaanwijzing Modo de emeo Manual de instçõ Bksanvisning Instksjonsbok Instkcja obsługi Руководство по эксплуатации Návod k obsluze

2 Váš napěňovač mléka Váš napěňovač mléka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 94 Použí v souladu s určým účelem Ovládací prvky 95 1 Instalace a připojí 97 2 Obsluha 97 Mléčná pěna...97 Teé mléko Čištění 98 4 Přeprava a ekologická likvidace 99 Přeprava Likvidace Technické parametry 99 6 Kontaktní údaje společsti JURA / Právní upozornění 99 Popis symbolů Výstražná upozornění J J NEBEZPEČÍ J VÝSTRAHA J VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Výstražný piktogram. Upozorňuje na možná nebezpečí poranění. Dbejte vždy informací, které jsou označé tímto symbolem, abyste se vyvarovali možných nebezpečí zranění nebo ohroží života. Signální slovo NEBEZPEČÍ upozorňuje na nebezpeču suaci, která v případě nerpektování vede k usmrcí nebo velmi těžkým úrazům. Signální slovo VÝSTRAHA upozorňuje na nebezpeču suaci, která v případě nerpektování může vést k usmrcí nebo těžkým úrazům. Signální slovo VAROVÁNÍ (s výstražným piktogramem) upozorňuje na nebezpeču suaci, která v případě nedodrží může vést k lehkým nebo středně těžkým úrazům. UPOZORNĚNÍ upozorňuje na skutečsti, které mohou vést k poškozí Použé symboly T Výzva k provedí určé činsti. Zde jste vyzváni k provedí určé akce. E Upozornění a tipy, abyste si zachází se ým napěňovačem mléka ještě více usnadnili. 93

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použím přístroje si tto návod k obsluze kometně přečtěte a dodržujte jej. Plnění ze záky odpadá v případě škod nebo závad, které vznikly následkem nedodrží návodu k obsluze. Při používání elektrického přístroje si vždy pečlivě přečtěte a dodržujte následující důležé bezpečstní pokyny, abyste zabránili škodám a tím i možným nebezpečím poranění a požá: Po vybalí zkontrolujte, zda ní přístroj poškozý. V případě pochybstí neuvádějte přístroj do provozu a kontaktujte zákaznický servis ve é zemi. Obalový materiál (např. astové sáčky) zlikvidujte mimo dosah dětí. Jinak hrozí nebezpečí uduší. Pokud dojde k poškozí síťového kabelu tohoto přístroje, je nut jej nechat oprav přímo ve společsti JURA nebo v autorizovaném servisním středisku společsti JURA. Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí síťového kabelu, nebo aby kabel nedřel o ostré hrany. Síťový kabel nikdy nechávejte viset volně dolů. V opačném případě by hrozilo nebezpečí zakopnutí o síťový kabel nebo by mohlo dojít k jeho poškozí. Dbejte na to, aby se napěňovač mléka a síťový kabel nacházel v blízkosti horkých povrchů. Přístroj nikdy sami neotevírejte a neopravujte. Neprovádějte na přístroji žádné změny, které nejsou popsány v návodu k obsluze. Přístroj obsahuje elektricky vodivé díly. Opravy smí provádět výlučně autorizovaná servisní střediska JURA za použí originálních náhradních dílů a příslušství. Přístroj připojujte pouze k síťovému napětí v souladu s typovým štítkem. Typový štítek se nachází na spodní straně Vašeho napěňovače mléka. Další technické údaje naleznete v tomto návodu k obsluze (viz kapolu 5»Technické parametry«). Napěňovač mléka používejte pouze mimo dosah dětí, protože mléko může být ohřáté na velmi vysokou teotu. Nepoužívejte poškozé nádoby na mléko. Nádobu na mléko během provozu uchopujte pouze za k tomu určeu tepelně odolu kojeť. Nedotýkejte se horkého povrchu ohřívací dky. Nádobu na mléko nepoužívejte v mikrovlnné troubě. Na ohřívací dku je mož stavět pouze nádobu na mléko, která je součástí dodávky. Před čištěním nechte přístroj vychladut. Napěňovač mléka ani jeho jedtlivé díly nemyjte v myčce nádobí. Dbejte na to, aby byla ohřívací dka a d nádoby na mléko během provozu vždy čisté. V případě delší nepřítomsti vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Přístroj provozujte pouze pod dohledem. TENTO NÁVOD K OBSLUZE ŘÁDNĚ USCHOVEJTE. Předejte jej dalším uživatelům. Použí v souladu s určým účelem Přístroj je koncipován a konstován pro soukromé použí v domáti. Slouží pouze k napěňování a ohřívání mléka v dodané nádobě na mléko. Jakékoliv jiné použí se považuje za použí v rozpo s určým účelem. Společst JURA nepřebírá žádné čí za náslekdy použí v rozpo s určým účelem. Osoby, včetně dětí, které v důsledku ých fyzických, smyslových nebo duševních schopstí nebo nezkušti či neznalosti nejsou schopny, přístroj bezpečně obsluhovat, nmějí přístroj používat bez dohledu nebo vedí odpovědné osoby. 94

4 Ovládací prvky Ovládací prvky Víčko 2 Nástavec pro mléču pěnu 3 Nádoba na mléko 4 Tepelně odolná kojeť 5 Ohřívací dka 6 Podstavec přístroje 7 Síťový kabel 8 Nástavec pro mléko (na spodní straně přístroje) 95

5 Ovládací prvky MAX MAX MIN Podstavec přístroje 1 Velmi teá mléčná pěna/mléko 2 Teá mléčná pěna/mléko 3 Studá mléčná pěna/mléko 4 Ovládací tlačítko Značky hladiny (na vnřní straně) MAX Maximální objem náně pro mléko MAX Maximální objem náně pro mléču pěnu MIN Minimální objem náně Součástí dodávky jsou tři nástavce: Po jedm nástavci pro mléču pěnu a mléko na spodní straně přístroje a jed nástavec pro mléču pěnu v nádobě na mléko. Nástavec pro mléču pěnu Nástavec pro mléko 96

6 1 Instalace a připojí Při instalaci ého napěňovače mléka dbejte na následující body: Postavte napěňovač mléka a na vodorovu, stabilní a vodě odolu ochu. Umístění napěňovače mléka zvolte tak, aby byl chráněn proti přehřátí. Dříve, než napěňovač mléka uvedete poprvé do provozu, byste měli z hygiických důvodů otřít podstavec přístroje vlhkou utěrkou a nádobu na mléko důkladně vyáchut. Vše dobře osušte. J VÝSTRAHA Nebezpečí ohroží života úrazem elektrickým proudem v případě vadného síťového kabelu. T Přístroj nikdy neuvádějte do provozu, pokud je poškozý nebo má vadný síťový kabel. T Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. 2 Obsluha Se ým napěňovačem mléka můžete ohřívat a napěňovat mléko ( a ) nebo připravovat studeu mléču pěnu ( ). Do nádoby na mléko vždy naňte dostatečné mžství mléka minimálně po značku MIN. Nádobku na mléko nepřeňte naňte ji nejvýše po značku MAX pro mléču pěnu, popř. MAX pro teé mléko. Mléčná pěna Příklad: Takto připravíte mléču pěnu. T Vsaďte nástavec pro mléču pěnu do nádoby na mléko. Slyšelně zaskočí. T Naňte do nádoby studé mléko minimálně pro značku MIN, avšak maximálně po značku MAX. T Nasaďte na nádobu na mléko víčko. T Postavte nádobu na mléko na podstavec 1 Instalace a připojí T Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. T Stiskněte ovládací tlačítko, dokud se nerozítí symbol pro požadovaný stupeň teoty. Zvolý symbol pro potvrzí třikrát zabliká. Potom se přístroj automaticky spustí. T Vyčkejte, než se přístroj zastaví a symbol opět zhasne. Proc můžete kdykoliv přeš: Za tímto účelem stiskněte ovládací tlačítko nebo zvedněte nádobu na mléko z podstavce T Zvedněte nádobu na mléko a přelijte mléču pěnu. VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálí! Nádobu na mléko držte pouze za kojeť. Nedotýkejte se ohřívací dky. T Postavte nádobu na mléko na podklad odolný vůči horku nebo zpět na podstavec T Vytáhněte síťovou zástrčku a nechte přístroj vychladut. T Vyáchněte a vyčistěte přístroj po každém použí. Teé mléko Příklad: Takto připravíte teé mléko. T Vyjměte nástavec pro mléko ze spodní strany T Vsaďte nástavec pro mléko do nádoby na mléko. Slyšelně zaskočí. T Naňte do nádoby studé mléko minimálně pro značku MIN, avšak maximálně po značku MAX. T Nasaďte na nádobu na mléko víčko. T Postavte nádobu na mléko na podstavec T Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. T Stiskněte ovládací tlačítko, dokud se nerozítí symbol nebo. Symbol třikrát zabliká. Potom se přístroj automaticky spustí. T Vyčkejte, než se přístroj zastaví a symbol opět zhasne. 97

7 3 Čištění Proc můžete kdykoliv přeš: Za tímto účelem stiskněte ovládací tlačítko nebo zvedněte nádobu na mléko z podstavce J VAROVÁNÍ Nebezpečí popálí o horké části T Nechte přístroj před čištěním vychladut. T Zvedněte nádobu na mléko a přelijte teé mléko. VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálí! Nádobu na mléko držte pouze za kojeť. Nedotýkejte se ohřívací dky. T Postavte nádobu na mléko na podklad odolný vůči horku nebo zpět na podstavec T Vytáhněte síťovou zástrčku a nechte přístroj vychladut. T Přístroj po každém použí vyčistěte. 3 Čištění Dopočujeme, abyste nádobu na mléko každý d čistili čističem systému pro přípravu mléka značky JURA. Čistič systému pro přípravu mléka snad uvolňuje mléčné tuky, bílkoviny a dokonce i zaschlé zbytky mléka. J VÝSTRAHA Zdraví škodlivý a dráždivý čisticí prostředek. Zdraví škodlivé při poží. Dráždí oči a pokožku. T Chraňte před dětmi. T Vyvajte se kontaktu s očima a pokožkou. T Po kontaktu s pokožkou: Pokožku okamžě omyjte dostatečným mžstvím vody. V případě podráždění pokožky vyhledejte radu lékaře. T Po kontaktu s očima: Vyachujte oči s otevřými očními víčky po dobu minut opatrně tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. T Po poží: Vyáchněte okamžě ústní dutinu a vypijte po malých doušcích velké mžství vody. Nevyvolávejte zvrací. V případě trvajících potíží vyhledejte lékaře a předložte mu obal od čističe systému pro přípravu mléka. K čištění přístroje nepoužívejte ostré, abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé předměty. Mohlo by dojít k poškozí přístroje a nádoby na mléko. Čistič systému pro přípravu mléka JURA je mož zakoup ve specializovaných obchodech. Předpoklad: Nástavec (pro mléko nebo mléču pěnu) je zasunutý v nádobě na mléko. Přístroj je vychladlý. T Vsaďte do nádoby na mléko dávkovací čepičku čističe systému pro přípravu mléka. T Naňte nádobu čistou vodu až po značku MAX. T Nasaďte na nádobu na mléko víčko. T Postavte nádobu na mléko na podstavec T Pro zapnutí napěňovače mléka jedu stiskněte ovládací tlačítko. Symbol třikrát zabliká. Potom se přístroj automaticky spustí. T Vyčkejte, dokud se přístroj nezastaví. T Zvedněte nádobu na mléko a vyprázdněte ji. T Vyáchněte nádobu na mléko, víčko a nástavec důkladně pod tekoucí vodou a všechny díly vysušte. T Podstavec přístroje vyčistěte vlhkou utěrkou a vysušte jej. 98

8 4 Přeprava a ekologická likvidace Přeprava Obal od napěňovače mléka uschovejte. Slouží pro ochranu při přepravě. Před přepravou nádobu na mléko vyčistěte. Likvidace Vysloužilý přístroj prosím ekologicky zlikvidujte. H Vysloužilé přístroje obsahují cné recyklovatelné materiály, které by měly být odevzdány k recyklaci. Proto vysloužilé přístroje likvidujte prostřednictvím vhodného sběrného místa. 5 Technické parametry Napětí A V ~, 50/60 Hz F 120 Vac ~, 60 Hz 127 Vac ~, 60 Hz D V ~, 50 Hz Značka shody A D Výkon A W Objem nádoby na mléko Délka kabelu Rozměry (Š V H) F 600 W 670 W D W 0,1 0,34 l cca 0,75 m 12,5 20,9 12,5 cm 4 Přeprava a ekologická likvidace 6 Kontaktní údaje společsti JURA / Právní upozornění JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstraße 10 CH-4626 Niederbuchs Tel. +41 (0) Další kontakty pro Vaši zemi naleznete on-line na adre Směrnice Přístroj odpovídá následujícím směrnicím: 2014/35/EU Směrnice o elektrických zařízích nízkého napětí 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibila 2009/125/ES Směrnice o staví rámce pro určí požadavků na ekodign výrobků spojých se spotřebou ergie Technické změny Právo na technické změny vyhraze. Ilustrace použé v tomto návodu k obsluze jsou stylizované a nezobrazují originální barvy Váš přístroj se může v detailech odlišovat. Zpětná vazba Váš názor je pro nás důležý!! Využijte kontaktní odkaz na adre Copyright Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou chráněny autorským právem. Kopírování nebo překládání do jiných jazyků ní bez předchozího písemného olí společsti JURA Elektroapparate AG přípustné. 99

9 100 J70711/Automatic Milk Frother/de-/201610