USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 8. 2008"

Transkript

1 USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Č. 403/08 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů s majetkoprávními operacemi pod body: I. Dar Kat. území Rochlice u Liberce, rozestavěná stavba, objekt obč. vybavenosti na p.p.č. 1552/3 a pozemky p.č. 1552/3, 1551/2, 1553/1 a 1552/1 II. Přijetí: Kat. území Dolní Hanychov, obec Liberec, p.p.č. 182/7, 186/1, 188/5, 186/6 III. Směna Kat. území Dolní Hanychov p.p.č. 36/2, oddělena z p.p.č. 36 dle GP č /2005 v majetku žadatele za Dolní Hanychov p.p.č. 38/4, oddělena z p.p.č. 38/1 dle GP č /2008 v majetku města, majetkoprávní operaci bod bodem: V. Nájem: Kat. území Liberec, p.p.č část. nájem části pozemku parc. č v k. ú. Liberec pro REAL SPACE s.r.o., Moskevská 28, PSČ , Liberec I, IČ , na dobu určitou, s platností nájemní smlouvy ode dne jejího podpisu do a za roční nájemné v celkové výši 300,- Kč. Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. Termín: USNESENÍ Č. 404/ Bytových jednotek Zelené údolí Liberec 2009 odkoupení středotlakého plynovodu - s uzavřením Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec, IČ , a Severočeskou plynárenskou Net, s.r.o. IČ , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, na odkoupení plynárenského zařízení středotlakého plynovodu o profilu 110 mm a délce cca 266 m, profilu 63 mm a délce cca 77 m, 6 ks přípojek o celkové délce cca 147 m, včetně veškeré související dokumentace, umístěného v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec, umístěných na p. p. č. 1553/2, 1554/2, 1555/1, 1556/2, 1578/2, 1574/3, 1558/1, 1558/3, 1558/4, Strana 1 (celkem 36)

2 1562/3, 1559/2, 1568/2, 2201/1, 2202/2, 2202/3 za kupní cenu ve výši ,- Kč a úhradou kupní ceny nejpozději do , - s uzavřením Kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec, IČ , a Severočeskou plynárenskou Net, s.r.o,. IČ , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, na odkoupení plynárenského zařízení středotlakého plynovodu o profilu 110 mm a délce cca 391 m, profilu 63 mm a délce cca 24 m, včetně veškeré související dokumentace, umístěného v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec, umístěných na p. p. č. 1553/2, 1554/2, 1555/1, 1556/2, 1578/2, 1574/3, 1558/1, 1558/3, 1558/4, 1562/3, 1559/2, 1568/2, 2201/1, 2202/2, 2202/3, za kupní cenu ve výši ,-Kč a úhradou kupní ceny nejpozději do , a bere na vě domí předložený návrh Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a Kupní smlouvy Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 1) předložit návrhy výše uvedených majetkoprávních operací ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, Termín:09/2008 2) po případném schválení výše uvedených majetkoprávních operací v zastupitelstvu města zajistit uzavření a oboustranný podpis předložených smluvních dokumentů, Termín kontrolní: 10/2008 USNESENÍ Č. 405/08 Úhrada finanční náhrady dle ust. 5 odst. 2 zák. č. 95/1999 Sb. (pozemky Perštýn) s úhradou finanční náhrady ve výši 2, ,- Kč pro Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ , za pozemkové parcely č.1334, 1340, 1341,1343,1345/1 a 1357 v k. ú. Liberec převedené do vlastnictví Statutárního města Liberec dle zák. č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu ekonomického odboru, v rámci 3. rozpočtového opatření navýšit výdajovou část rozpočtu odboru rozvojových projektů o finanční náhradu ve výši 2, ,- Kč 2) Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, předložit návrh na zaplacení finanční náhrady ke schválení zastupitelstvu města. Termín: USNESENÍ Č. 406/08 Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa 1) s obsahovým rámcem projektu Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa, za respektování podmínek programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko , 2) s finančním rámcem projektu Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa a zajištěním předfinancování tohoto projektu nejméně ve výši ,- EUR v roce 2009, 2

3 3) s uzavřením a podpisem předložené smlouvy o spolupráci na tento projekt, 4) s podpisem prohlášení kooperačních partnerů tohoto projektu 1. Ing.Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 1.1. po schválení projektu zastupitelstvem města zajistit zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci na projekt, včetně povinných příloh na program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko , 1.2. zajistit podpis příslušné Smlouvy o spolupráci, 1.3. zajistit podpis příslušného Prohlášení kooperačních partnerů. Termín kontrolní: Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, v případě přiznání dotace zařadit do rozpočtu odboru rozvojových projektů, ve výdajové části rozpočtu, pro rok 2009 finanční částku ve výši odpovídající ,- EUR. Termín kontrolní: 1/2009 USNESENÍ Č. 407/08 Náklady na vytvoření záložních okruhů sítě optických vláken pro MS FIS NOR- DIC Liberec 2009 stavební realizaci jednotlivých úseků a vytvoření záložních okruhů Metropolitní sítě optických vláken pro MS 2009, a to: úsek č.1: parkoviště Vesec příjezd do Liberce R35, stavba trasy a optických vláken, úsek č.2: budova Technické univerzity Liberec H budova Technické univerzity Liberec B, instalace optických vláken, úsek č.3: budova Technické univerzity Liberec H Krajská nemocnice Liberec, pavilon PIO, instalace optických vláken, úsek č.4: kabelová komora otočka T Hanychov - kabelová komora Ještědská u Sportu, stavba trasy, úsek č.5: kabelová komora otočka T Hanychov - kabelová komora Ještědská u Sportu, instalace optických vláken, úsek č.6: přechod mostu R35, stavba trasy, instalace optických vláken, úsek č.7: sportovní areál Vesec kabelová komora Vesec, částečná stavba trasy, instalace optických vláken, úsek č.8: Krajská vědecká knihovna Policie ČR, odkup trasy 1) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit výběr dodavatele stavebních prací a následně stavební realizaci jednotlivých, výše uvedených, úseků Metropolitní sítě optických vláken pro MS 2009; Termín kontrolní: ) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zahájit a dokončit jednání o odkupu trasy úseku č. 8: Krajská vědecká knihovna Policie ČR s jejím vlastníkem a následně předložit návrh majetkoprávní operace k odsouhlasení a schválení v radě a zastupitelstvu města, Termín kontrolní: ) Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření, do rozpočtu: 3

4 odboru školství, kultury a sportu, finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých vybudováním záložních okruhů Metropolitní sítě optických vláken pro MS 2009 ve výši 1, ,- Kč, odboru rozvojových projektů, finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s odkupem trasy úseku č. 8: Krajská vědecká knihovna Policie ve výši ,- Kč, Termín kontrolní: USNESENÍ Č. 408/08 Zachování varhanní hudby pro další generace 1) se založením projektu Zachování varhanní hudby pro další generace, 2) s obsahovým rámcem projektu Zachování varhanní hudby pro další generace, za respektování podmínek programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko , 3) s finančním rámcem projektu Zachování varhanní hudby pro další generace a zabezpečením potřebných finančních prostředků a jejich vyčleněním v rozpočtu města pro předfinancování a průběžné financování tohoto projektu cca ve výši ,- EUR dle požadavků v čase ( ) v případě doporučení projektu ke spolufinancování, 4) s uzavřením Smlouvy o spolupráci na tento projekt dle předloženého návrhu, 5) s podpisem Prohlášení kooperačních partnerů tohoto projektu 1) Ing.Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: po schválení projektu zastupitelstvem města zajistit zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci na projekt, včetně povinných příloh na program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko , zajistit podpis příslušné Smlouvy o spolupráci, zajistit podpis příslušného Prohlášení kooperačních partnerů, Termín: ) Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky: v případě přiznání dotace zařadit do rozpočtu odboru rozvojových projektů, ve výdajové části rozpočtu, pro rok 2009 finanční částku na zajištění předfinancování projektu ve výši ,- EUR Termín: kontrolní: 1/2009 3) Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit nezbytné podklady a povolení pro stavební realizaci projektu, Termín: USNESENÍ Č. 409/08 Výběrová řízení na akci Regenerace panelového sídliště Liberec, Rochlice III/I A etapa výsledek výběrového řízení na akci: 1. Regenerace panelového sídliště Liberec, Rochlice III/I A etapa dodavatel stavby Technické služby města Liberec a.s., Erbenova 376, Liberec 8 4

5 2. Regenerace panelového sídliště Liberec, Rochlice III/I A etapa odborný technický dozor investora : REAL engineering spol. s r.o., Zlínská 611/1, Liberec 3 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 1. Uzavřít příslušnou smlouvu o dílo na dodavatele stavby pro akci Regenerace panelového sídliště Liberec, Rochlice III/I A etapa Technické služby města Liberec a.s., Erbenova 376, Liberec 8, Termín: neprodleně 2. Uzavřít příslušnou smlouvu na odborný technický dozor investora pro akci Regenerace panelového sídliště Liberec, Rochlice III/I A etapa s vybraným uchazečem REAL engineering spol. s r.o., Zlínská 611/1, Liberec 3, Termín: neprodleně USNESENÍ Č. 410/08 Přijetí systémové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akce MS 2009 Liberec 1. přijetí systémové dotace ve výši 5,386 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci MS 2009 Liberec MSL9- H.Hanychov-západní tribuna J8 2. přijetí systémové dotace ve výši 4,249 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci MS 2009 Liberec MSL9- H.Hanychov-komunikace TV cesta J přijetí systémové dotace ve výši 75,558 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci MS 2009 Liberec MSL9- H.Hanychov-Parkovací dům II.etapa J 11.2 Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové i výdajové části 1. 5,386 mil.kč na akci MSL9- H.Hanychov-západní tribuna J8 2. 4,249 mil.kč na akci MSL9- H.Hanychov.-komunikace TV cesta J ,558 mil.kč na akci MSL9- H.Hanychov-Parkovací dům II.etapa J 11.2 Termín : nejbližší rozpočtové opatření USNESENÍ Č. 411/08 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: III. Změny usnesení RM 1. Změna formy prodeje a) zrušuje usnesení č. 304/08, bod I/25 ze dne , záměr prodeje pozemku p. č. 358, k. ú Ruprechtice, právnické osobě složené z vlastníků bytových jednotek v budově na pozemku p. č. 357, k. ú. Ruprechtice, za cenu ,- Kč. b) zrušuje usnesení č. 242, bod III/12, ze dne , záměr prodeje pozemku 336 formou výběrového řízení za cenu ,- Kč. c) zrušuje usnesení č. 242/08, bod III/17, záměr prodeje pozemků p. č. 1473/1, 1473/2, k. ú. Vesec u Liberce, vlastníkovi pozemků p. č. 1473/4, 1474, budovy č. p. 86 a nájemci pozemků p. č. 1473/1, 2, za cenu ,- Kč. 5

6 IV. Převod práv a závazků Rada města dne převod práv a závazků z nájemní smlouvy reg. č. 2501/04/0172 ze dne z nájemce Ing. Jiří Blažek, Rumburská 482/8, Praha 9, IČ: , na nového nájemce Minds, s.r.o., Klouzková 72, Praha 10, IČ , dle dodatku č. 1. V. Záměr prodeje a ceny budov 1. a) s vyjmutím budovy č. p. 2, nám. Dr. E. Beneše, Liberec 1, ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace, b) záměr prodeje budovy č. p. 2, Dr. E. Beneše, Liberec 1, vč. pozemku p. č. 37, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu 27, ,- Kč. 2. a) zrušuje usnesení Rady města č. 204/08, oddíl IV., bod č. 2., odst. b) ze dne , b) záměr prodeje objektu č. p. 441, ul. Srbská, Liberec 11, vč. pozemků p. č. 1194, 1189, k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce objektu za cenu 4, ,- Kč, z předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 3. záměr prodeje budovy č. p. 776, 1130 ul. Konopná, Liberec 14, vč. pozemků p. č. 1443/121, 1443/122, 1443/114, 1443/118, 1443/119, 1443/120, 1443/123, 1443/124, /1443/126, 1443/127, 1443/157, k. ú. Ruprechtice Sboru jednoty bratrské v Liberci za cenu 14, ,- Kč. 4. záměr prodeje budovy č. p. 859, ul. Hlávkova, Liberec 14, vč. pozemků p. č. 1277/34, 1277/33, 1277/7, k. ú. Ruprechtice, Dětskému diagnostickému ústavu Liberec za cenu 3, ,- Kč. 5. záměr prodeje budovy kostela na pozemku p. č. 895, ul. Na Zvonku, Liberec 15, vč. pozemku p. č. 895, k. ú. Starý Harcov, firmě TUTIX spol. s r.o., za cenu 2, ,- Kč. VI. Záměr prodeje a ceny pozemků 1. Rada města záměr prodeje pozemků p. č. 1905, 1906/1, 1906/2, k. ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání ,- Kč. 2. záměr prodeje části pozemku p. č. 2825/1, k. ú. Liberec, vlastníkovi pozemku p. č. 2809/14, k. ú. Liberec, za cenu cca ,- Kč. 3. záměr prodeje části pozemku p. č. 1492/1, k. ú. Rochlice u Liberce, do podílového spoluvlastnictví vlastníkovi pozemku p. č. 2328/2 a vlastníkovi pozemku 2328/1 a budovy č. p. 867 na pozemku p. č. 2327, vše v k. ú. Rochlice u Liberce za cenu cca ,- Kč. 4. Rada města záměr prodeje pozemku p. č. 37, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení za cenu ,- Kč. 5. záměr prodeje části pozemku p. č. 965, k. ú. Ruprechtice, vlastníkovi pozemku p. č. 967, k. ú. Ruprechtice, za cenu cca ,- Kč. 6. záměr prodeje části pozemku p. č. 1074/3, k. ú. Starý Harcov, vlastníkovi pozemku p. č. 1074/1, k. ú. Starý Harcov za cenu ,- Kč. 7. záměr prodeje části pozemků p. č. 1792/1 část, 1792/6, k. ú. Starý Harcov, do podílového spoluvlastnictví vlastníků garáží na přilehlých pozemcích, k. ú. Starý Harcov, za cenu cca ,- Kč. 6

7 8. záměr prodeje části pozemku p. č. 523, k. ú. Ostašov u Liberce, do podílového spoluvlastnictví vlastníků budovy na pozemku p. č. 522, k. ú. Ostašov u Liberce, za cenu ,- Kč. 9. záměr prodeje pozemku p. č. 7829, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení za cenu ,- Kč. 10. záměr prodeje části pozemku p. č. 782, k. ú. Vesec u Liberce, vlastníkovi budovy na pozemku p. č. 783, pozemků p. č. 784, 781, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu ,- Kč. 11. záměr prodeje pozemku p. č. 801, k. ú. Vesec u Liberce, vlastníkovi budovy na pozemku p. č. 785/5, pozemků p. č. 786, 787, 802, 803, 807, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu ,- Kč. 12. záměr prodeje pozemků p. č. 1107/4, 1107/5, 1108, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1109/6,1110, k. ú. Vesec u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 7, ,- Kč. 13. záměr prodeje části pozemku p. č. 257/150, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, vlastníkovi pozemků p. č. 257/29, 257/31, k. ú. Radčice u Krásné Studánky za cenu ,- Kč. 14. ne záměr prodeje pozemku p. č. 1552, k. ú. Liberec. 15. ne záměr prodeje pozemku p. č. 3229/1, k. ú. Liberec. 16. ne záměr prodeje pozemku p. č. 5270/1, k. ú. Liberec. 17. ne záměr prodeje pozemků p. č. 1682/67, 1682/68, 1677/1, k. ú. Starý Harcov. 18. Rada města ne záměr prodeje části pozemku p. č. 211/3, k. ú. Horní Suchá u Liberce. VII. Záměr směny pozemků 1. záměr směny částí pozemku p. č. 883, k. ú. Františkov u Liberce, ve vlastnictví: Ing. Jiří a Veronika Maturovi, Sněhová 301, Jeřmanice, za část pozemku p. č. 483, k. ú. Horní Růžodol, ve vlastnictví: Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ , s doplatkem městu a úhradou ½ nákladů souvisejících s realizací směny. 2. Rada města záměr směny pozemků p. č. 2103/6 a 2262/10, k. ú. Ruprechtice, v budoucím vlastnictví: Ing. Pavel a Simona Eliášovi, Divoká 1186, Liberec 14, za část pozemku p. č. 2227/1 a pozemek p. č. 888/3, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví: Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ , s doplatkem městu. 7

8 VIII. Záměr pronájmu pozemku Rada města ne nájem pozemku p. č. 945/1, k. ú. Liberec, o výměře 744 m 2 na dobu neurčitou pro Ing. Jitku Routkovou, Nábřežní 415, Jeseník, za roční nájemné ve výši ,- Kč. IX. Pronájem pozemku Rada města nájem pozemku p. č. 634/7, k. ú. Dolní Hanychov, o výměře 51 m 2 na dobu určitou do doby privatizace pro IZOMAT Praha, s. r. o., Hroznová 4, Praha 1, IČ , za roční nájemné ve výši 2.295,- Kč. X. Pronájem části pozemků k reklamním účelům 1. Rada města nájem části pozemku p. č. 2805/1 v k. ú. Liberec na dobu neurčitou pro Investorsko inženýrská, a. s., Gorkého 658/15, Liberec 1, IČ , za roční nájemné e výši ,- Kč. 2. Rada města nájem části zábradlí na pozemku p. č v k. ú. Liberec na dobu neurčitou pro ELSET, s.r.o., Jablonecká 41, Liberec 5, IČ , za roční nájemné ve výši ,- Kč. 3. Rada města nájem části zábradlí na pozemku p. č. 5977/14 v k. ú. Liberec na dobu neurčitou pro ELSET, s.r.o., Jablonecká 41, Liberec 5, IČ , za roční nájemné ve výši 6.800,- Kč. 4. Rada města nájem části zábradlí na pozemcích p. č a 6081/1 v k. ú. Liberec na dobu neurčitou pro ELSET, s.r.o., Jablonecká 41, Liberec 5, IČ , za roční nájemné ve výši 6.400,- Kč. XI. Věcná břemena 1. Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1498/2, 1503/1, 1507/1, 1508, 1511/1, 1516/1, 5786/1, 5819/1, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 200,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č k. ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 136,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 5874/4, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 200,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1050/1, k. ú. Horní Růžodol, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1081, k. ú. Horní Růžodol, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 648, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 56,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro 8

9 opravy a údržbu na pozemku p. č. 681, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 56,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1375/1, 1361/1, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 432, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 432, k. ú. Nové Pavlovice, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 118, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení vodovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1443/86, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 179/1, k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem je v současné době Rengl Jaroslav, Kosinova 1073/11, Liberec 1, za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 148, 154, 755, k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 56,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 190, k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 56,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 56,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení kabelového vedení NN, vodovodní přípojky a zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 95/3, k. ú. Horní Suchá, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 95/2, k. ú. Horní Suchá, jehož vlastníkem je v současné době Vojtíšek Radek a Ing. Naděžda, Seifertova 900/4, Liberec, za cenu 60,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku č. 1034/1, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 56,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 876, 946, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 56,- Kč/m 2. 9

10 19. Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1126, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro SČP Net, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu 56,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení kabelového vedení NN a vodovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1051/3, 1055/1, k. ú. Machnín, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 509, k. ú. Machnín, jehož vlastníkem je v současné době Miličková Eva, Dobiášova 887/34, Liberec 6, za cenu 40,- Kč/m Rada města ne zřízení věcného břemene přístupu přes pozemek p. č. 5635/1, k. ú. Liberec. XII. Majetkoprávní operace Městského obvodu Liberec Vratislavice n. N. 1. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků 1) zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 942/2 o výměře 280 m 2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou za cenu 80,- Kč/m 2 + náklady prodeje (prodej předem určenému zájemci). 2) zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 2369, 2370/1, 2374, 2375 při ul. Východní v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 570,- Kč/m 2 + náklady prodeje. 3) zveřejnění záměru prodeje p. p.č při ul. Křivá v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 370,- Kč/m 2 + náklady prodeje. 4) zveřejnění záměru prodeje p. p. č a 2772 při ul. Tanvaldská v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 150,- Kč/m 2 + náklady prodeje. 5) zveřejnění záměru prodeje p. p.č při ul. Dlouhomostecká v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 600,- Kč/m 2 + náklady prodeje. 6) zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 233 při ul. Za Cukrárnou 7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 870,- Kč/m 2 + náklady prodeje. 7) zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 596 a 635/1 při ul. Krajová v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 600,- Kč/m 2 + náklady prodeje. 2. Schválení zveřejnění záměru směny pozemků zveřejnění záměru směny části p. p. č. 1385/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ , do vlastnictví Ing. Pavla Krenka, bytem Svatoplukova 458/23, Liberec, za část p. p.č. 1382/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví Ing. Pavla Krenka, bytem Svatoplukova 458/23, Liberec, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ Věcné břemeno zřízení věcného břemene vrchního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p. p.č. 1886/8 v k.ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- Kč/m 2 na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ , za podmínek stanovených technickým odborem. XIII. Majetkoprávní operace MO LIBEREC - VRATISLAVICE n. N. 1. Prodej pozemků 1) s prodejem p. p. č. 1627/6 o výměře 38 m 2 a p. p. č. 1851/54 o výměře 166 m 2 (dle GP č /2008) při ul. U Cihelny, v k. ú. Vratislavice nad Nisou paní Haně Škodové, bytem Javorník 2, Proseč pod Ještědem, za prodejní cenu 280,- Kč/m 2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu ,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 2) s prodejem p. p. č. 1627/5 o výměře 34 m 2 (dle GP č

11 48/2008) při ul. U Cihelny v k. ú. Vratislavice nad Nisou manželům Miroslavu a Petře Lhotákovým, bytem U Cihelny 1434, Liberec XXX, za prodejní cenu 280,- Kč/m 2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu ,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 3) s prodejem p. p. č. 1627/1 o výměře 39 m 2 (dle GP č /2008) při ul. U Cihelny v k.ú. Vratislavice nad Nisou paní Bc. Hana Moravcová, bytem U Cihelny 1134, Liberec XXX, za prodejní cenu 280,- Kč/m 2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu ,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 4) s prodejem p. p. č. 6/4 o výměře 1778 m 2, oddělené z p. p. č. 6 dle GP č /2007, při ul. Prosečská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou Ing. Janu Jersákovi, bytem Prosečská 530, Liberec XXX, za cenu 140,- Kč/m 2, tj. za celkovou prodejní cenu ,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec. 5) s prodejem p. p.č o výměře 853 m 2, při ul. Tanvaldská x ul. U Tělocvičny, v k. ú. Vratislavice nad Nisou firmě S O L O X, spol. s r.o., Strmá 708, Liberec 14, IČ , za prodejní cenu 700,- Kč/m 2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu ,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec. 2. Výkup pozemků 1) s výkupem p. p. č. 5/2 o výměře 4 m 2, oddělené z p. p. č. 5 dle GP č /2007, při ul. Prosečská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou od Ing. Jana Jersáka, bytem Prosečská 530, Liberec XXX za cenu 480,- Kč/m 2, tj. za celkovou výkupní cenu 1.920,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.n. (GP, znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 2) : a) ruší své usnesení č. 565/06/XIII/4/3 ze dne b) s výkupem p. p. č. 2801/3 o výměře 453 m 2, oddělené z p. p. č dle GP č /2008, v k. ú. Vratislavice nad Nisou od pana Jindřicha Vodseďálka, bytem Prosečská 500, Liberec XXX, za cenu 480,- Kč/m 2, tj. za celkovou výkupní cenu ,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.n. (GP, znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 3) s výkupem p. p. č. 2796/3 o výměře 222 m 2 a p. p. č. 2837/3 o výměře 15 m 2, oddělené z p. p. č dle GP č /2006, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, s výkupem p. p. č. 2881/5 o výměře 127 m 2, oddělené z p. p. č. 2874/12 dle GP č /2006, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, s výkupem p. p. č. 2881/3 o výměře 14 m 2, oddělené z p. p. č. 2874/16 dle GP č /2006, v k. ú. Vratislavice nad Nisou od pana Jindřicha Vodseďálka, bytem Prosečská 500, Liberec XXX, za cenu 480,- Kč/m 2, tj. za celkovou výkupní cenu ,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.n. (GP, znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 3. Směna pozemků : a) ruší své usnesení č. 618/07/IX/2 ze dne b) se směnnou p. p. č. 2196/9 o výměře 174 m 2 a p. p. č. 2196/10 o výměře 69 m 2 při ul. U Sila, v k. ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č /2007 ze dne ), které jsou ve vlastnictví European Development & Investment, a.s., Revoluční 123, Liberec 4, IČ , do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ , za p. p. č. 2196/8 o výměře 927 m 2 při ul. U Sila, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 11

12 262978, do vlastnictví European Development & Investment, a.s., Revoluční 123, Liberec 4, IČ , s doplatkem s tím, že rozdíl ve výměře 684 m 2 uhradí European Development & Investment, a.s. Statutárnímu městu Liberec ve výši 500,- Kč/m 2, tj. v celkové výši ,- Kč s tím, že na nákladech zpracování znaleckých posudků, na dani z převodu nemovitostí a na nákladech správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí se budou smluvní strany podílet stejným dílem. 4. Dar pozemku s darem p.p. č. 2147/11 o výměře 667 m 2 a p. p. č. 2147/12 o výměře 312 m 2, oddělené z p. p. č. 2147/1 dle GP č /2007, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví IMPULS-Leasing-Real-Estate s.r.o., Dlouhá 709/26, Praha - Staré Město, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ , s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. s majetkoprávními operacemi pod body: I. Prodej pozemků: body 1 až 10 a 12 až kat. území Liberec, pozemek p.č. 302/2 2. kat. území Liberec, pozemek p.č. 384/5 3. kat. území Liberec, pozemek p.č. 561/2 4. kat. území Liberec, pozemek p.č. 583/3 5. kat. území Liberec, pozemek p.č. 583/6 6. kat. území Liberec, pozemky p.č. 1739/4, 1739/3, 1740/2 7. kat. území Liberec, pozemek p.č. 2088/7 8. kat. území Liberec, pozemek p.č. 2088/4 9. kat. území Liberec, pozemek p.č. 2828/2 10. kat. území Liberec, pozemek p.č. 4986/3 12. kat. území Horní Růžodol, pozemky p.č. 475/2, kat. území Ruprechtice, pozemek p.č. 1730/1 14. kat. území Doubí u Liberce, pozemek p.č. 782/ kat. území Vesec u Liberce, pozemky p.č. 1187/2, 1189/1, 1189/5 II. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům 1. Bytová jednotka č. 488/001 v budově č.p , ul. Hvězdná, Liberec 5 2. Bytové jednotky č. 491/002 a 491/010 v budově č.p , v ul. Hvězdná, Liberec 5 XIII. Městský obvod Liberec Vratislavice n. N. 1. Prodej pozemků 2. Výkup pozemků 3. Směna pozemků 4. Dar pozemku Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh majetkoprávní operace pod body I., II. a XIII. ke schválení zastupitelstvu města. Termín: USNESENÍ Č. 412/08 Privatizace budovy č. p , ul. Jáchymovská, Liberec 10 s postupem při privatizaci budovy č. p , ul. Jáchymovská, Liberec 10, vč. příslušných pozemků, 12

13 prodlužuje lhůtu přijetí přihlášek k výběrovému řízení do Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit v dané věci písemnou informaci zastupitelstvu města. Termín: USNESENÍ Č. 413/08 Privatizace pozemků p. č. 4907, 4908, 4924, 4925, 4928, 4929, 4932/1, 4933 a pozemků p. č. 4932/3, 4932/4, 4932/5, 4932/6 včetně objektů garáží, k. ú. Liberec s postupem při privatizaci pozemků p. č. 4907, 4908, 4924, 4925, 4928, 4929, 4932/1, 4933 a pozemků p. č. 4932/3, 4932/4, 4932/5, 4932/6 včetně objektů garáží, vše v k. ú. Liberec Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit v dané věci písemnou informaci zastupitelstvu města. Termín: USNESENÍ Č. 414/08 Finanční vypořádání s Českým zahrádkářským svazem, ZO LIBEREC 12 - Pavlovice s finančním vypořádáním s Českým zahrádkářským svazem, ZO Liberec 12 Pavlovice, IČ , za technologická zařízení vybudovaná svépomocí v budově č. p. 859, ul. Hlávkova, Liberec 12, ve výši ,- Kč Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh finančního vypořádání ke schválení zastupitelstvu města. Termín: USNESENÍ Č. 415/08 Náhrada nákladů s náhradou nákladů vynaložených v souvislosti s úpravou bytové jednotky č. 192/14, v budově č. p. 192, ul. Vavřincův vrch, Liberec 1, ve výši ,- Kč paní Daně Bilé, nar , bytem Vavřincův vrch 192, Liberec 1 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh náhrady nákladů ke schválení zastupitelstvu města. Termín:

14 USNESENÍ Č. 416/08 Finanční vypořádání bytová jednotka 367/03, ul. U Soudu, Liberec 2 se vzájemným započtením pohledávek mezi Jiřím Musilem, nar , právním nástupcem po zemřelé paní Janě Musilové a Statutárním městem Liberec, beze zbytku, a to při vypořádání podílu o velikosti 254/1000 na budově č. p. 367, ul. U Soudu, Liberec 2, postavené na pozemku p. č. 5090/1, v k. ú. Liberec Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit uvedenou majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města. Termín: USNESENÍ Č. 417/08 Privatizace bytových jednotek v budově č. p , ul. Hvězdná, Liberec 5 s postupem při privatizaci bytových jednotek v budově č. p , ul. Hvězdná, Liberec 5. USNESENÍ Č. 418/08 Prodloužení platnosti nájemní smlouvy a změna cenového ujednání a) prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. j. 4/08/0049, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., do , b) nájemné v období od do ve výši 1,- Kč za jeden měsíc. USNESENÍ Č. 419/08 Zrušení předkupního práva Letná 562, Liberec 12 zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 562/58 v budově č. p. 562, ul. Letná, Liberec 12, vč. příslušného podílu o velikosti 4063/ na společných částech budovy a pozemku p. č. 602/5, k. ú. Staré Pavlovice, po zaplacení poplatku ve výši 9.250,- Kč. USNESENÍ Č. 420/08 Zrušení předkupního práva Puškinova 74, Liberec 24 14

15 zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k budově č. p. 74, ul. Puškinova, Liberec 24, a k pozemku p. č. 262, k. ú. Pilínkov, po zaplacení poplatku ve výši ,- Kč. USNESENÍ Č. 421/08 Předkupní právo bytová jednotka č. 537/005 v budově č. p. 536 a č. p. 537, ul. Mlýnská, Liberec 4 nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č. 537/005 v budově č. p. 536 a č. p. 537, ul. Mlýnská, Liberec 4, vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 45/880 na společných částech budovy a na pozemcích p. č a p. č. 1239, k. ú. Liberec, za cenu 1, ,- Kč. USNESENÍ Č. 422/08 Změna platnosti smlouvy o výpůjčce změnu platnosti smlouvy o výpůjčce reg. č. 2501/03/0242 ze dne , uzavřenou mezi půjčitelem Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ , a vypůjčitelem TJ Jiskra Machnín, Liberec 33, IČ , a to na dobu určitou 10 let, tj. do Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce reg. č. 2501/03/0242 ze dne Termín: USNESENÍ Č. 423/08 Přijetí daru záměr přijetí daru od firmy Liberecké výstavní trhy, a. s., a to nemovitostí: budova č. p. 625, ul. Masarykova Liberec 1, pozemky p. č. 2814, 2813/1, 2813/2, garáž vč. pozemku p. č. 2813/5, garáž vč. pozemku p. č. 2813/6, garáž vč. pozemku p. č. 2813/7, vše v k. ú. Liberec. USNESENÍ Č. 424/08 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. pololetí 2008 bere na vě domí zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. pololetí

16 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne Termín: USNESENÍ Č. 425/08 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti projednání a schválení řádné účetní závěrky za roky 2006 a 2007 a způsob rozdělení hospodářského výsledku společnosti Sportovní areál Liberec s. r. o. Rada města, která rozhoduje dle ustanovení 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení 102 odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, po projednání a) řádnou účetní závěrku za roky 2006 a 2007, b) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za roky 2006 a 2007 jednatelům společnosti Mgr. Audymu a Ing. Svobodovi a) promítnout výsledky hospodaření za uvedené období do účetnictví roku 2008, b) zajistit dodání příslušných podkladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku. Termín: USNESENÍ Č. 426/08 Dodatek k nájemní smlouvě se společností SAL s.r.o. předložený text dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě se společností Sportovní areál Liberec s.r.o. v předloženém znění. Termín: USNESENÍ Č. 427/08 Protokol z kontroly čerpání příspěvku společností Spacium, o. p. s., Lidové sady 425, Liberec 1 bere na vě domí předložený protokol z kontroly čerpání příspěvku společnosti Spacium, o. p. s., Lidové sady 425, Liberec 1. 16

17 USNESENÍ Č. 428/08 Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola v Liberci, příspěvková organizace, Frýdlantská 1359/19 bere na vě domí předložený materiál z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola v Liberci, příspěvková organizace, Frýdlandtská 1359/19, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roku 2005 a USNESENÍ Č. 429/08 Vypořádání nároků z neplatné kupní smlouvy byt č. 338 v Březinově ulici č. 338 v Liberci (manželé Jiří a Ivana Švermovi) s návrhem na uzavření dohody o narovnání vzájemných nároků z neplatné kupní smlouvy byt č. 338/1 v Březinově lul. č. 338 v Liberci s manželi Jiřím a Ivanou Švermovými, kde celková částka k vypořádání (vyplacení manželům Švermovým) činí ,- Kč Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, aby předložil zastupitelstvu města ke schválení dohodu o narovnání s druhými účastníky smlouvy, manželi Jiřím a Ivanou Švermovými, na jejímž základě bude uhrazeno manželům Švermovým celkem ,- Kč. Termín: USNESENÍ Č. 430/08 Nepeněžní vklad Statutárního města Liberec do společnosti Krajská nemocnice Liberec a. s. s návrhem na provedení nepeněžního vkladu Statutárního města Liberec do společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. v hodnotě 154, ,- Kč tvořeného nemovitostmi v majetku Statutárního města Liberec, které se nachází v areálu uvedené společnosti, a dále kapitalizaci pohledávky ve výši 18, ,- Kč Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, aby předložil zastupitelstvu města ke schválení návrh na provedení nepeněžního vkladu v hodnotě 154, ,- Kč, tvořeného nemovitým majetkem Statutárního města Liberec, nacházejícím se v areálu Krajské nemocnice Liberec a.s., který je v pronájmu této akciové společnosti, a to budovou č. p. 357 na pozemku p.č. 843, budovou bez č. p. na pozemku č.814/1, budovou bez č. p. na pozemku p. č. 816/1, budovou bez č. p. na pozemku p. č.818, budovou č. p. 430 na pozemku p. č a pozemky p. č. 843, 814/1, 814/3, 814/4, 816/1, 816/2, 816/3, 816/6, 816/7, 818, 819/1, 821, 816/4, 840/1, 840/2, 840/3, 841, 844/1, 844/4, 6386 a 6387 do této akciové společnosti a kapitalizaci pohledávky 18, ,- Kč za Krajskou nemocnicí a.s. pro naplnění záměru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 72/02 ze dne , a zajistil tak kapitálový vstup 17

18 Statutárního města Liberec do této společnosti. Termín: USNESENÍ Č. 431/08 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo 2008 s návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 3. a 4. kole roku 2008 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši ,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. vyhlášené kolo roku 2008 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. Termín: USNESENÍ Č. 432/08 Žádost o použití znaku města ne bezplatné použití znaku Statutárního města Liberec firmě Tutix, s. r. o., na kavárenské noviny spojené s jídelním lístkem Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města a doporučit žadateli použití loga města. Termín: neprodleně USNESENÍ Č. 433/08 Žádost o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky Kaple sv. Vavřince v Pilínkově (program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR) s podáním žádosti o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky Kaple sv. Vavřince v Pilínkově (program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR) a s použitím těchto prostředků v roce 2008 na obnovu střešního pláště Kaple sv. Vavřince v Pilínkově p. č. 237/4 v katastrálním území Pilínkov Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technicko správy veřejného majetku - zajistit realizaci příslušných prací s cílem ukončit je v roce 2008, Termín: 12/ sledovat čerpání a vyúčtování příslušných finančních prostředků. 18

19 Termín: 12/2008 USNESENÍ Č. 434/08 Areál bývalých Městských lázní v Liberci záměr pronájmu plynové kotelny záměr pronájmu objektu plynové kotelny č. p v ulici Vítězné a bezprostředně přilehlých pozemků a objektů na pozemkových parcelách v areálu bývalých městských lázní: č. 2515/2 travní porost 750 m 2 č. 2515/3 zastavěná plocha a nádvoří (zámečnická dílna a kotelna) 267 m 2 č. 2514/4 ostatní plocha 3 m 2 č. 2515/8 zastavěná plocha a nádvoří (sklad barev) 47 m 2 Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, uzavření příslušné nájemní smlouvy. Termín: USNESENÍ Č. 435/08 Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany: Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 5/2008, 6/2008, 7/2008. Žáček Petr Liberec 14, Zákopnická 363/13 IV-8 Smrkovský Aleš Liberec 8, Ještědská 353 X-15 Vomáčka Benjamin Liberec 17, Kateřinská 150 XX-53 Vomáčka Benjamin Liberec 17, Kateřinská 150 IX-27 Kabíček Jan Liberec 14, Sokolovská 232/23 VI-20 Vlačuhová Dana Liberec 7, 28.října 103/12 HK-149 Šedková Hana Liberec 5, Březinova 21 X-11 Baďurová Jaroslava Jablonec n/n., Táboritská 27 VI-112 Anděl Eduard Liberec 15, Aloisina výšina 395 M-2 Bednářová Libuše Liberec 1, Ruská 156/1 III-182 Hapujda Vladimír Liberec 19, U Pily 206 VI-35 Drašnar Tomáš Liberec 30, Vnitřní 1416 IX-2 Lebeda Milan Liberec 10, Řídkého 227/2 XII-24 Plachecká Ladislava Liberec 12, Malátova 430 Z6-33 Skrovná Miloslava Liberec 5, Aloisina výšina 433 STF-19 Košnar Miloslav, Dr. Praha 7, U smaltovny 1335/20F B-32 Přibylová Květuše Liberec 5, Fučíkova 15 XII-50 Večerník Josef Liberec 9, Volgogradská 26/64 III-14 Kalous Miroslav, Ing. Liberec 30, Obvodní 642 XI-27 Hloch Vladimír, Ing. Praha 6, Puškinovo nám. 480/7 XII-46 Martínková Drahuše Liberec 3, Americká 49/673 Z18-14 Plischke Petr Liberec 12, Šimáčkova 451/3 III-110 Straková Olga, MUDr. Liberec 10, Jáchymovská 271 D-19 Hanzlová Magda, MUDr. Čáslav, R.Těsnohlídka 1516 VIII-1 19

20 Zeman Antonín, MUDr. Liberec 32, Studánecká 284 VI-121 Košťáková Jarmila Liberec 1, Sosnová 477 XII-55 Blažková Jana Liberec 6, Vlnařská 707/15 III-177 Čančík Luděk Liberec 19, Ještědská 133 T-9 Husák Jaroslav Liberec 13, Kv.revoluce 345/25 XII-93 Pěničková Zdena Liberec 7, Křižíkova 388 XII-68 Maštalířová Jiřina Liberec 10, Jáchymovská 242 B-30a Špís Miloslav Liberec 15, Azalková 520 C-38 Drapáková Emilie Liberec 6, Na Žižkově 853 VI-119 Černá Jitka Liberec 6, Seifertova 900 HK-224 Holčák Pavel Liberec 1, Vítězná 19 NO-94 Kovačičová Běla Liberec 12, Polní 563 DK-25 Stránská Jarmila Liberec 4, U Domoviny 26 VI-53 Flekna Petr Liberec 4, Plátenická 4 X-28 Mohrová Marie Liberec 1, Květinová 1151/1 Z9-22 Popov Ivan S., Ing Liberec 14, tř.legií 737 XII-54 Hunková Jana Liberec 6, Sametová 737 Z1-48 Machotková Antonie Liberec 12, Balbínova 424 XI-95 Schierová Ivana Liberec 6, Na Žižkově 635 VI-37 Juhas Zdeněk Příšovice 188 XIV-157 Jakšová Gerta Liberec 1, Ruprechtická 328 XI-79 Adamec Jiří Liberec 19, Železničářů 21 XIV-108 Baierová Jarmila Liberec 11, Hokešova 151 STE-8 Janoušek Květoslav Liberec 14, Jeseniova 110/12 XIV-150 Čacký Karel Liberec 23, Hůlkova 273 DK-67 Matějková Mája Liberec 20, Karlinská 53 G-4 Kolářová Eva Liberec 15, Sosnová 472 XIV-104 Sysel Vojtěch Liberec 3, Anglická 826 STA-7 Kaupová Zdenka Liberec 6, Sametová 732 STC-9 Hanušová Irena Liberec 2, Dobrovského 18/408 VI-73 Erlebachová Olga Liberec 6, Dobiášova 859/12 XIV-8 Dobružská Marie Liberec 6, Dobiášova 859 STG-30 Janků Libuše Liberec 30, Zámecký vrch 1400 XIV-107 Svačina Ladislav Liberec 4, Na Perštýně 592 NO-61 Hořčička Jaroslav Liberec 11, Na růžku 382/6 XI-36 Holbíková Jana Liberec 10, Jáchymovská 269 Z5-13 Schlesinger Petr Liberec 3, Zlínská 615 XIV-29 Melicharová Eva Liberec 6, Dobiášova 861/16 KZ-XI-74 Brabcová Věra Liberec 6, Haškova 950 XIV-80 Maděra Karel Liberec 9, Husitská 148 XIII-1 Pařízková Alžběta Chrastava, Na Hůrce 584 HK-15 Kolouch Josef Liberec 3, Cechovní 373 III-76 Balcar Miroslav Liberec 15, Pekárkova 26 XIV-50 Kurelová Marie Liberec 5, Kosmonautů 362 XIV-115 Kolomazníková Eva Liberec 15, Sněhurčina 691 XIV-73 Wimmerová Věra Liberec 22, Křižanská 9 XIII-27 Maršíková Jana Liberec 8, Bánskobystrická 186/18 XIV-94 Kadečka Jindřich Liberec 5, SNP 390/4 KZ-I-18 Voženílek Jaroslav Liberec 1, Dělostřelecká 1124/1 XIV-110 Karvay Antonín Liberec 7, 28.října 291/40 NO-99 Burdová Luisa Liberec 7, Příční 358 Z8-47 Miková Anna Liberec 3, Oldřichova 165/14 III-165 Plašilová Vlasta Minkovice 16 XIV-111 Klimeš Ladislav Liberec 3, Měsíčná 256/2 S-16 Vosátka Pavel Liberec 12, Jabloňová 411 XIV

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008...

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... - souhlasí s podnájmem obytných místností v čp. 510 v bývalé integrované střední škole, které má v nájmu TJ Jiskra, podnájemci Frigera Metal a.s.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více