Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf individuals at public universities in The Czech Republic Bakalářská diplomová práce Jana Chlubnová Vedoucí bakalářské diplomové práce: Mgr. Pavel Veselský PhD. Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne 30. března podpis

3 Obsah Obsah... 3 Úvod ) Charakteristika neslyšících Sluchové postižení Význam sluchu Důsledky sluchového postižení, dopady na život neslyšícího ) Hodnota vzdělání, andragogické působení Současná společnost Učící se společnost Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami v dokumentech Vymezení andragogického působení ) Vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Vzdělávání neslyšících Neslyšící studenti na vysoké škole Forma vzdělávání na vysokých školách Přehled možností vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách Poradenská centra pomoci při veřejných vysokých školách Přehled poradenských center a jejich služeb ) Zhodnocení činností poradenských center Zhodnocení činností poradenských center Závěr Anotace Seznam použité literatury Přílohy

4 Úvod Stejně jako ostatní minoritní skupiny i neslyšící mají vytvořený svůj vlastní svět, ve kterém se cítí bezpečně. Svět, kde se hledí zpříma, ve kterém se komunikuje prostřednictvím znakového jazyka. Jedním z důvodů vytvoření vlastního světa je především odlišný způsob komunikace neslyšících, a to prostřednictvím znakového jazyka. Právě jiný jazykový kód tedy znaková řeč přináší nejvíce zmatků a nedorozumění s většinovou společností, jejíž součástí neslyšící jsou. Je však nutné si uvědomit, že i přes komunikační překážky mohou být neslyšící stejně šťastní, citliví a produktivní. Záleží na jejich vlastních schopnostech (ty se u neslyšících liší stejně jako u slyšících), ale také příležitostech a především možnostech, které jim společnost nabízí. V součastné společnosti se projevují snahy o zajištění plnohodnotného života neslyšících. Možnost seberealizace a možnost uplatnění na trhu práce prostřednictvím vzdělávání je jedna z cest, jak plnohodnotného života mohou neslyšící dosáhnout. Jaké jsou tedy možnosti vzdělávání pro neslyšící? Po roce 1989 mnohé specializované školy pro neslyšící poskytují mateřské, základní, střední vzdělání. Většinou se jedná o odborné vzdělání v oborech, kde sluchové postižení není překážkou. Na učilištích se sluchově postižení mohou připravovat v oborech cukrář, kuchař, elektrikář, dámská krejčová a další. Existují také speciální střední školy pro neslyšící průmyslové oděvní, elektrotechnické, pedagogické, zdravotnické. Tyto školy saturují specifické vzdělávací potřeby neslyšících. Oproti tomu nabídka dalšího vzdělávání, která by odpovídala vzdělávacím potřebám neslyšících, je velice malá. Na vysokých školách již nejsou vzdělávací podmínky přizpůsobeny potřebám neslyšících studium neprobíhá ve stejném jazykovém kódu. Přístup k vysokoškolskému vzdělávání je tedy ztížen. Přesto se ve společnosti objevují snahy zpřístupnit vzdělávání všem, tedy i neslyšícím. Na vysokých školách za tímto účelem vznikají poradenská pracoviště specializovaná centra pomoci pro handicapované. Svojí činností se snaží o vytvoření vhodných podmínek pro studium neslyšících. Především díky nim může neslyšící absolvovat jakýkoli kurz, který je nabízen většinové společnosti. 4

5 Neslyšící jsou limitovanou skupinou sluchově postižených v možnostech vzdělávání. A to hlavně díky odlišnému jazykovému kódu, který znesnadňuje komunikaci s většinovou společností. Proto se stali mnou cílovou skupinou, na niž jsem se zaměřila. Cílem mé práce je zmapování současných možností vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice a zmapování činnosti poradenských center. Dále zhodnocení činnosti poradenských center na základě srovnání s požadavky Národního plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V první části práce tedy zmapuji studijní programy, které jsou vytvořené a nadále organizované speciálně pro neslyšící na veřejných vysokých školách. Dále se zaměřuji na poradenská centra pomoci pro handicapované, která při výběru školy a volbě studia neslyšícího hrají důležitou roli. Tato centra pomáhají neslyšícím nastavit takové vzdělávací podmínky k tomu, aby neslyšící mohli studovat integrovanou formou obory hlavního vzdělávacího proudu. Zmapuji poradenská centra pomoci a jejich činnost. V druhé části této práce zhodnocuji činnost poradenských center zaměřenou na sluchové postižení. Tak činím na základě porovnání s požadavky obsaženými v dokumentu Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Hlavním důvodem, proč srovnávám činnost center pouze s tímto dokumentem, je vysoká obecnost dalších, především mezinárodních, dokumentů. Navíc Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z těchto mezinárodních dokumentů, ke kterým se Česká republika zavázala, vychází. Vláda České republiky se tímto dokumentem snaží zlepšit podmínky v různých oblastech života občanů se zdravotním postižením. V tomto plánu je například řešena podpora kulturních akcí pro postižené, podpora vzdělávání odborníků pro práci se zdravotně postiženými, zajištění vhodných studijních podmínek, přizpůsobení dopravy, její financování. Tato práce pomáhá neslyšícím v orientaci při výběru školy a studijního oboru. Je také základnou, na které mohou vyrůst práce další. Například může být použita jako vodítko pro snadnější realizaci nových vzdělávacích programů a kurzů určených pro neslyšící. Z této práce také mohou vycházet ti, kteří se budou snažit o zlepšení 5

6 vzdělávacích podmínek na vysokých školách. Další práce s podobnou tematikou se mohou zaměřit na vzdělávání na soukromých vysokých školách a také zmapování vzdělávacích kurzů, které pořádají organizace a spolky neslyšících. Přehled možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách a jejich poradenská centra, bych ráda zveřejnila na internetu. Touto cestou chci neslyšícím pomoci se lépe a rychleji zorientovat při jejich rozhodování ve volbě studia. V kapitole první se zaměřuji na obecné seznámení se sluchově postiženými, konkrétněji pak s neslyšícími a s dopady sluchové ztráty na jejich život ve společnosti. Sluchová ztráta se projevuje v mnoha oblastech lidského života. Může vést k nezaměstnanosti nebo sociálnímu vyloučení. V další kapitole zasazuji svoji práci do kontextu andragogiky. Definuji studenta vysoké školy jako dospělého jedince. Poukazuji na důležitost vzdělávání v součastné Učící se společnosti. Nastiňuji snahy České republiky o celoživotní vzdělávání, přístup ke vzdělávání všem prostřednictvím mezinárodních a českých dokumentů. V kapitole třetí mapuji součastné možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice a dále popisuji poradenská centra, která při vysokých školách vznikají. V kapitole čtvrté vyhodnocuji činnost poradenských center, která je zaměřena na sluchový handicap. V práci vycházím především z odborné literatury z oblasti andragogiky a speciální pedagogiky. Pro zmapování možností vzdělání neslyšících využívám i oficiálních internetových stránek, odborných časopisů, ové korespondence s vedoucími specializovaných center. 6

7 1) Charakteristika neslyšících Jedinci se sluchovým postižením netvoří homogenní skupinu. Je spousta činitelů, kterými se jedinci se sluchovou vadou liší. Záleží na tom, kdy ohluchli, zda měli možnost oboustranné komunikace, jaká je velikost sluchové ztráty, způsob a možnosti předchozího vzdělávání, vrozená inteligence a také záleží na jejich osobnosti. Dalším faktorem, který zasahuje do diferenciace sluchově postižených, je fakt, jak přijmou sluchové postižení a jak se s ním vyrovnají. 1.1 Sluchové postižení Podle rozsahu a typu sluchového postižení rozděluje odborná literatura 1 sluchově handicapované na: nedoslýchavé; osoby s vadou sluchu získanou až po rozvoji mluvené řeči (ohluchlí); osoby s prelingvální úplnou hluchotou; osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou (hluchoslepí); šelestáře. Nedoslýchavost 2 znamená zhoršení sluchu oproti běžné populaci, nikoli však jeho úplné vymizení. Nedoslýchavost může být různého stupně od lehké nedoslýchavosti až po závažné poškození sluchu. Každou takto identifikovanou vadu lze ale kompenzovat do jisté míry elektronickými sluchadly. Naprostou část nedoslýchavých tvoří staří lidé, protože zhoršení sluchu je přirozeným důsledkem stárnutí. Nedoslýchavé děti mohou díky technickým pomůckám, především sluchadlům, docela dobře rozvinout mluvenou řeč, navštěvovat bez větších problémů školy pro slyšící. V důsledku toho se mohou i docela dobře naučit číst. Hlavním problém pro nedoslýchavé je, že jejich přijetí slyšící společností není nikdy stoprocentní a pokud se 1 Srov.: Hrubý,J., Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1999, s Srov.: Hrubý, J., 1999, s

8 včas nenaučí znakovou řeč, odmítne je i společenství Neslyšících. V důsledku toho bývají často osamoceni. Osoby s vadou sluchu získanou až po rozvoji mluvené řeči označujeme jako ohluchlé 3. U těchto osob dojde k ohluchnutí až po alespoň částečném rozvoji mluvené řeči. Může to být již ve dvou nebo čtyř let života. Pomocí zkušeného logopeda a celého slyšícího okolí mohou dobře udržet srozumitelnou a poměrně přirozenou mluvu. Proto mají menší problémy při komunikaci na rozdíl od neslyšících, kteří se již narodili hluší, a od jedinců, kteří ohluchli v nejranějším věku. Hlavní problém ohluchlých je psychologického rázu. Lidé s tímto postižením vědí, co znamená slyšet, a velice zvuk postrádají. Dojde-li k ohluchnutí ve vyšším věku, může být pro ohluchlého značně obtížné trénovat odezírání nebo se naučit znakový jazyk. Pro takové jedince je nejvhodnější písemná komunikace. Osoby, které ohluchly před rozvinutím řeči, označujeme jako osoby s prelingvální úplnou hluchotou 4. Těmto osobám žádná sluchadla nepomohou, pouze kochleární implantáty implantované před 2. rokem života. Jsou-li implantovány později, pomoci již nemohou, protože po druhém roce života dochází k atrofii sluchového centra. Takovéto děti se musí naučit znakový jazyk. Mluvená řeč je pro ně až druhotná. Pokud se vůbec naučí mluvit, zní jejich uměle vytvořená mluva velice nepřirozeně a laická veřejnost ji obvykle považuje za mluvu mentálně postižených. Mezi výhody, kterými mohou disponovat, v porovnání s nedoslýchavými a ohluchlými jedinci patří to, že nepostrádají zvuk, protože ho nikdy neslyšeli, protože se s ním nikdy nesetkali. Stávají se jakousi jazykovou menšinou, která se více seskupuje vytváří společenství tudíž jsou mnohem méně osamělí než ohluchlí a nedoslýchaví. Národní znakové jazyky obsahují značné procento ikonických znaků (kde gesto připomíná význam), proto si neslyšící z různých zemí snadněji porozumí. Šelestáři 5 trpí zcela specifickou vadou sluchu. Jde o ušní hluky nebo šelesty (tinnitus), které vznikají spontánně a nedají se ovlivnit vůlí. Jsou doprovázeny 3 Srov.: Hrubý, J., 1999, s Srov.: Hrubý, J., 1999, s. 45,46. 5 Srov.: Hrubý, J., 1999, s

9 součastným zhoršením sluchu nebo se dokonce mohou vyskytovat při úplné hluchotě. Postiženého mohou dohnat až k sebevraždě. Osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou 6 jsou označovány jako hluchoslepí. Do této skupiny zahrnujeme osoby s úplnou ztrátou sluchu a zraku. Osob s úplnou hluchotou a slepotou, ke které došlo v raném dětství, je velice málo. Častější je součastné zhoršení sluchu a zraku, které vzniká v různých obdobích života a bývá různého stupně. Slepohluché děti vyžadují zcela speciální péči. Shrneme-li všechny typy sluchového postižení: nedoslýchavost, ohluchnutí a prelingvální hluchotu, šelest i kombinovanou sluchovou a zrakovou vadu, jde o úplně rozdílná postižení se zcela odlišnými a často dokonce vzájemně protichůdnými potřebami 7. Z tohoto důvodu se také způsob komunikace, a v důsledku toho i způsoby vzdělávání a možnosti vzdělávání, mohou u jedinců se sluchovým postižením lišit. Podle způsobu, kterým dokáže sluchově postižený komunikovat se společností, se dále odvíjí nejvýhodnější forma vzdělávání neslyšícího, jeho výuky a zprostředkování učiva učitelem. Způsoby vzdělávání, které neslyšícím vyhovují, podrobněji uvádím v kapitole Sluchové postižení zahrnuje spoustu diferenciovaných vad, které jsem popsala výše. Ze skupiny sluchově postižených se v této práci zaměřuji pouze na neslyšící jedince. Zákon č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob definuje v 2 neslyšící takto: Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem. 8 Podle tohoto zákona mezi neslyšící, na které se v práci zaměřuji, řadím všechny jedince prelingválně neslyšící, ohluchlé a nedoslýchavé, kteří považují znakovou řeč za primární formu své komunikace. 6 Srov.: Hrubý, J., 1999, s. 40,41. 7 Srov.: Hrubý, J., 1999, s Zákon č.384/2008 Sb. ze dne 23. září 2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 9

10 Jedním z důvodů, proč se zaměřuji právě na tuto skupinu sluchově postižených, je fakt, že jsou limitovanou skupinou, co se týče možností komunikace s většinovou společností (mají jiný jazyk, nerozumí psané češtině, nejsou schopni se dorozumět většinovou společností), a tento problém se promítá i do možností jejich vzdělávání. 1.2 Význam sluchu Sluch je pro člověka spolu se zrakem jedním z nejdůležitějších smyslů. Podle některých zdrojů přijímá člověk více informací sluchem než zrakem 9. Neschopnost slyšet se tedy projeví v mnoha oblastech života neslyšícího jedince Důsledky sluchového postižení, dopady na život neslyšícího Ztráta sluchu a její důsledky se projeví v oblasti poznávání, orientace v prostoru a v duševní oblasti samotného jedince. Odlišný způsob komunikace se také projeví v sociální oblasti života neslyšícího a v možnostech vzdělávání. Oblast poznávání, orientace v prostoru 10 Zvuky v našem okolí vytvářejí zvukové pozadí, které má význam pro naši orientaci v prostoru, pro vědomí reality okolí a tím i pro náš pocit bezpečnosti a jistoty. U malých dětí má zvukové pozadí význam pro rozvoj pohybové koordinace a rovnováhy. Ta může být u dětí s vrozenou ztrátou sluchu narušena. Oblast psychologická - oblast volní, citová, našich motivací, záměrů, našeho uvažování, rozhodování i rozumového hodnocení 11 V oblasti volní může pocit izolovanosti, nedostatek citových vazeb a nepochopení okolních jevů vést k pocitům marnosti a ke ztrátě zájmu. Proto je důležité neustále neslyšícího jedince motivovat k další činnosti. Opakující se neúspěšné situace způsobují narušení pocitu sebejistoty a pocitu vlastního Já. Zvyšuje se pocit úzkosti. To vše může vést až k oslabení sebevědomí nebo dokonce až ke komplexu méněcennosti. Dále může sluchové postižení vést k citové nevyrovnanosti, labilitě, citové zploštělosti, neadekvátním reakcím, vzteku, agresivitě. 9 Srov.: Pulda, M., Surdopedie, 1992 s Srov.: Pulda, M. Lejska, M., Jak žít se sluchovou vadou, 1996, s. 23, Srov.: Pulda, M., Lejska, M., 1996, s

11 Do oblasti psychologické můžeme zařadit také tyto oblastí psychického vyspívání 12. Myšlení statické, nepohotové, založené na konkrétních pojmech. Rozvoj řeči nedostatečná sluchová kontrola, nižší úroveň řeči, řeč může být méně srozumitelná. Pokud se neslyšící dítě vůbec naučí mluvit, zní jeho řeč velice nepřirozeně a laická veřejnost ji obvykle považuje za mluvu mentálně postižených. Nesamostatnost závislost na rodičích, tlumočníkovi, slabá vůle, nerozhodnost, mnohdy snadná ovlivnitelnost. Výkonnost opožděná reakce, neotáčí se za zvuky. Oblast sociální 13 V této oblasti se sluchové postižení projeví narušením sociálních kontaktů v intaktní společnosti, společenskou izolací. Oblast komunikace Mezilidská komunikace je základní duševní potřebou každého člověka. Právě sluch má základní význam pro rozvoj řeči a komunikace 14. Jedním z nejvýznamnějších důsledků sluchového postižení je odlišná komunikace mezi slyšící populací a neslyšícími. Neslyšící a lidé s těžkou sluchovou vadou užívají běžné komunikační prostředky odlišným způsobem nebo používají jiný komunikační systém, který lépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Český znakový jazyk a další komunikační systémy, které vycházejí z českého jazyka, uvádím v příloze. Je důležité si uvědomit, že neslyšící mají stejné schopnosti jako slyšící populace, jejich hlavní překážkou zapojení do vzdělávacího procesu a následně do pracovního procesu je právě komunikační bariéra. Oblast vzdělávání, oblast zaměstnání Především komunikační bariéra, ale i psychické zvláštnosti vyžadují specifické vzdělávání neslyšících a také specifický přístup k nim. V důsledku toho se možnosti 12 Srov.: Bulová, A., Uvedení do surdopedie, 1998, s Srov.: Pulda M., 1992, s Srov.: Pulda, M., Lejska, M., 1996, s. 16, 17. viz. příloha č. 1: Komunikační systémy neslyšících 11

12 vzdělávání neslyšících zužují. V součastné společnosti, která klade důraz na hodnotu vzdělání, mohou vést omezené možnosti vzdělání neslyšících k jejich nezaměstnanosti. Ve společnosti se zvyšuje trend konkurence, který se v oblasti zaměstnání dotýká nejen občanů bez postižení, ale výrazným způsobem se také projevuje v oblasti uplatnění se dospělých lidí se specifickými potřebami (neslyšících jedinců). Úroveň a kvalita dosaženého vzdělání je jedním z předpokladů získání dobrého pracovního zařazení neslyšících. 15 Srovnáme-li nezaměstnanost u osob se specifickými potřebami a ostatní populace, je u lidí se specifickými potřebami nezaměstnanost dvakrát až třikrát větší. Příčinami tohoto stavu jsou především: 16 nízký stupeň dosaženého vzdělání nebo vyučení; nedostatečná informovanost zaměstnavatelů o specifických potřebách lidí se zdravotním postižením z hlediska práce; náročná nebo plně omezená možnost přístupu do vzdělávacích institucí, center, dopravy; neadekvátní technicko-materiální podpora; nepřiměřená odborná pomoc. Důsledkem nedostatečného a nekvalitního vzdělání a s tím spojeného problému získat práci, vznikají finanční, psychické, sociální problémy neslyšících jedinců. To potvrzuje i Ján Jesenský 17, který říká: Neslyšící se stávají sociálně nespokojenými a znevýhodněnými, nedokážou uspokojit potřeby seberealizace a s ní související uplatnění na trhu práce. Všechny důsledky sluchového postižení mohou vést až k sociálnímu vyloučení 18 této skupiny handicapovaných. Jednou z cest, jak předejít nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení je zajistit kvalitní možnosti vzdělávání a přístup ke vzdělávání pro sluchově postižené. 15 Langer, J. Souralová, E., Surdopedie Andragogika, 2006, s Srov.: Regec, V., Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých, 2008, s Jesenský, J., Andragogika a gerontagogika handicapovaných, 2000, s. 29, Proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty (Matoušek, O., Slovník sociální práce, 2003, s. 217). 12

13 Shrnutí Jedinci se sluchovým postižením netvoří homogenní skupinu. Sluchové postižení se liší podle velikosti sluchové ztráty a věku, kdy ke sluchové ztrátě došlo, sluchové ztráty, možnosti oboustranné komunikace. Sluchové postižení je u neslyšících pouze primárním problémem, které s sebou nese další potíže. Ty se projeví v oblasti orientace v prostoru, poznávání okolí, psychických vlastnostech, možnostech komunikace. Tyto problémy se dále promítají do každodenních životů neslyšících. Postižení mají omezený výběr vzdělání a zaměstnání. 13

14 2) Hodnota vzdělání, andragogické působení 2.1 Současná společnost Učící se společnost Společnost konce 20. století je poznamenána výraznými změnami ve struktuře zaměstnanosti a organizace práce, překotným rozvojem komunikačních technologií, posunem hodnot v chápání společnosti, rodiny, komunity volného času a životního prostředí. Odborníci se shodují v tom, že, má-li Evropa obstát ekonomicky, má-li být zachován sociální smír, má-li být zabezpečen další rozvoj, musí se zvládnout obrovský rozsah změn, a to lze převážně zvýšeným úsilím v učení 19. Vzdělání se stalo důležitým atributem postmoderní doby. Tuto situaci hodnotí také Beneš 20. Podle něj patří vzdělávání k vyšším potřebám člověka, které nabývá na stále větším významu ekonomickém i politickém. Hodnota a prestiž vzdělání v součastné společnosti roste a stále více lidí cítí potřebu participovat na dalším vzdělávání. Současnou společnost, kde je kladen důraz na hodnotu vzdělávání, označujeme jako Učící se společnost. Základní myšlenkou Učící se společnosti je celoživotní vzdělávání 21. Členové této společnosti se učí po celý život, protože to vyžaduje adaptace na trvale probíhající změny všech oblastí existence společnosti a kvality života člověka. Učící se jedinec vystupuje v roli zákazníka. Učební potřeba a její obsah jsou v největší možné míře dány do rukou jednotlivců. Vychází se z předpokladu, že učící se je vybaven schopnostmi, aby se sám rozhodl kde, kdy, proč a jak se bude učit 22. Shrnutí Současná Učící se společnost se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se všem lidem dostane rovnocenných příležitostí. Má se jednat o takové prostředí, kde bude naplněn otevřený přístup k formalizovanému i celoživotnímu vzdělávání. Právě k těmto hodnotám se Česká republika zavázala prostřednictvím mezinárodních i českých dokumentů, které přijala. 19 Srov.: Jesenský, J., 2000, s Srov.: Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s Záměrem celé koncepce celoživotního učení podle Evropské Unie je zajistit mnohem efektivnější vztah mezi vzděláváním, profesní přípravou a uplatnění osob na trhu práce. 22 Srov.: Jesenský, J., 2000, s

15 2.2 Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami v dokumentech Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami tedy i neslyšících jedinců jsou podporovány mnoha dokumenty, jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni státu. Jednou ze zastřešujících myšlenek, která se objevuje ve většině dokumentů, je myšlenka rovnosti příležitostí pro všechny. Tyto základní předpoklady rovnosti a cíle rovnoprávného zapojení handicapovaných občanů do běžného života se vyskytují v mezinárodních dokumentech Evropské Unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), v Organizaci spojených národů OSN, Všeobecné deklaraci lidských práv. Jedním ze základních cílů Evropské unie je podpora celoživotního vzdělávání a integrovaného vzdělávání osob se specifickými potřebami. 23 Tento cíl byl stanoven v Bílé knize EU o vzdělávání (Teaching and Learning: Towards the Learning Society), která vytyčuje hlavní směry, oblasti a prostředky Učící se společnosti, společnosti investující do vzdělávání, podporující rovnost vzdělávacích příležitostí a spravedlivého vyrovnávání podmínek 24. Dále Memorandum o celoživotním vzdělávání Evropské komise 25, ve kterém se píše: Každý občan Evropské Unie bez rozdílu má mít rovné příležitosti přiměřené jeho sociálním a ekonomickým podmínkám a právo aktivně se podílet při vytváření společné Evropy v budoucnosti. Rovnost příležitostí se ale prosazuje již mnohem dříve. Byl to J. Á. Komenský, který tvrdil, že je třeba vzdělávat všechny, všemu a všestranně tzn. mladé, staré, bohaté, chudé, urozené i neurozené. 26 ( ) všichni lidé, kteří se narodili lidmi, narodili se hlavně k tomuto účelu, aby byli lidmi. 27 Dokumenty České republiky, které vycházejí z mezinárodních dokumentů, ke kterým se Česká republika zavázala, jsou již konkrétnější. Vize a koncepce vzdělávání jedinců s postižením jsou ze strany ministerstva školství formulovány 23 Regec, V., Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii, 2008, s Srov.: Walterová, E., Objevujeme Evropu - kniha pro učitele, 1997, s Commission of the European communities, A memorandum on lifelong learning: Commission staff working paper, 2005, s Srov.: Škoda, K., Kapitoly z dějin andragogiky, 1996, s Škoda, K., 1996, s

16 a zveřejněny ve strategických dokumentech, zejména pak v Národním plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2005), v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice v tzv. Bílé knize (2001) a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007). V Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice 28 můžeme najít informace o podpoře vzdělávání znevýhodněných jedinců. Snaží se zajistit maximální dosažitelnou úroveň jejich vzdělávání. V plánu je kladen důraz na integraci znevýhodněných jedinců do běžných studijních programů na principu inkluzivní školy 29. V Národním plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 30 se vyžaduje vytvořit všechny potřebné podmínky pro zvýšení počtu občanů se zdravotním postižením dosahujících středoškolského a vysokoškolského vzdělání, zajistit zaměstnanost co největšího počtu občanů se zdravotním postižením. Konkrétně jsou uváděna následující organizační a podpůrná opatření: zabezpečení zpřístupnění forem přijímacího řízení i pro studenty se zdravotním postižením; zabezpečení potřebného přístrojového a materiálního vybavení umožňující studium studentům se zdravotním postižením; zabezpečení dostupných služeb tlumočníků, asistentů, předčitatelů a dalších odborníků umožňující studium studentům s jednotlivými druhy zdravotního postižení; školení a příprava pracovníků vysoké školy na práci se studenty se zdravotním postižením; zlepšování informovanosti studentů středních škol se zdravotním postižením o možnostech studia na příslušné vysoké škole; 28 Srov.: MŠMT, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha, s Inkluzivní škola je založena na inkluzivním vzdělávání. Jde o snahu poskytnout všem adekvátní a co nejlepší odpovídající úroveň vzdělání při zachování stejné úrovně kvality vzdělávání. V rámci toho přístupu dochází ke vzdělávání osob se specifickými potřebami v hlavním vzdělávacím proudu (Srov.: Bazalová, B., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích, 2006, s. 6,7,8.). 30 Srov.: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 2005, s. 19,

17 organizace poradenství (psychologické, sociálně právní, profesní, speciálně pedagogické) pro studenty se zdravotním postižením při přípravě na zkoušky a v průběhu studia. Jedním z cílů dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 31 je též vytvářet podmínky pro zkvalitnění vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných. Požadavky těchto plánů se dále promítly i do konečného znění zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v 21, v němž je uloženo činit všechna opatření pro zpřístupnění vysokoškolského studia. 32 Dalším zákonem, který upravuje podmínky vzdělávání neslyšících jedinců je zákon č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 33. Podle 8 jsou neslyšícím a hluchoslepým žákům středních škol a neslyšícím a hluchoslepým studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby poskytovány bezplatně za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Shrnutí Mezinárodní listiny a dokumenty jsou velice obecné. Společnou zastřešující myšlenkou těchto dokumentů je zajištění rovnosti příležitostí pro handicapované jedince ve společnosti. Z toho vyplývá i snaha o zajištění rovnosti v oblasti vzdělávání. Také z tohoto důvodu mají součastné moderní systémy a programy vzdělávání inkluzivní charakter. Prostřednictvím mezinárodních dokumentů se snaží společnost nabídnout odpovídající příležitosti pro celoživotní učení v institucích, které jsou vhodně vybavené, ve kterých vzdělávají specialisté a do kterých mají přístup všichni občané 34. Česká republika upravuje podmínky vzdělávání neslyšících jedinců plány, programy, i konkrétní zákony, které vycházejí z mezinárodních dokumentů a smluv. Tyto 31 Srov.: MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, 2007, s Zákon č.111/1998 Sb. o vysokých školách 33 Zákon č.384/2008 Sb. ze dne 23. září 2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 34 Srov.: Jesenský, J., 2000, s

18 dokumenty jsou již přesnější. Z dokumentů vyplývá, že Česká republika usiluje o kvalitní vzdělání, jeho přístupnost všem, taktéž i neslyšícím. Dospělému neslyšícímu jedinci může být zprostředkováno vzdělávání a mohou mu být zajištěny vhodné podmínky ve vzdělávání právě prostřednictvím andragogického působení. K tomuto působení dochází i na veřejných vysokých školách. O jeho podobě se zmiňuji v následující kapitole. 2.3 Vymezení andragogického působení Hranice mezi andragogikou a pedagogikou není jasně dána. K této nejasnosti také přispívá proces institucionalizování vzdělávání dospělých 35. Proto nelze přesně určit, zda jde v oblasti formálního vzdělávání na vysoké škole o andragogické či pedagogické působení. Objektem andragogiky je dospělý jedinec. Andragogika definuje dospělého jedince jako osobu, která dosáhla biologické, psychické, ale také sociální a ekonomické zralosti 36. Za biologicky dospělého se považuje někdo, kdo dosáhl fyzické zralosti. Psychická zralost znamená stabilizace forem myšlení, prožívání, chování. Sociálně dospělý je jedince, který převzal nové sociální role 37. Student vysoké školy může dosáhnout těchto tří typů zralosti. Zaměříme-li se na ekonomickou zralost, tu mohou splňovat především takoví studenti, kterým vysoká škola poskytla druhou vzdělávací šanci 38. Dospělý není v rámci andragogického působení izolován od rolí v pracovním, společenském a privátním životě, není tedy redukován na žáka (pohled pedagogiky). 39 Tato podmínka je podle mého názoru na vysokých školách splněna především díky možnosti distanční formy vzdělávání, kterou vysoké školy studentům nabízejí. Této formy vzdělávání se nejčastěji účastní jedinci, kteří již pracují, mají založenou rodinu. Distanční a kombinovanou formu studia mohou využít i handicapovaní (neslyšící) díky podpoře poradenských center, která při vysokých školách existují. Ta se nezaměřují 35 Srov. Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s Srov.: Bartoňková, H. Šimek, D., Andragogika, 2002, s Srov.: Beneš, M., Andragogika, 2008, s Tito jedinci z nějakých důvodů nezískali vzdělání podle svých potřeb nebo v určitém úseku svého života o toto vzdělání neměli zájem. V České republice se většinou jedná o získání úplného středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání (Srov.: Beneš, M., Úvod do andragogiky, 1997, s 20.). 39 Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s

19 pouze na pomoc studentům prezenčního studia, ale jsou také ochotná poskytnout své služby studentům v kombinované a distanční formě vzdělávání. I když ne všichni studenti dosahují ekonomické zralosti, na základě dosažení zralosti psychické, sociální a biologické považuji studenty vysokých škol za dospělé jedince. Z tohoto pohledu považuji téma této bakalářské práce jako andragogické. Oblast andragogické intervence je velmi široká. Nedochází k zaměření se na úzce specializované činnosti. Díky rozpětí zájmů andragogiky se otevírá celé spektrum možností zaměřit se na konkrétní oblast, v níž se andragog může rozvíjet a zdokonalovat. Tímto lze dosáhnout specializací a odbornosti na konkrétní a aktuálně problémové oblasti naší společnosti. Z tohoto důvodu tedy nacházím možnost andragogické intervence i na vysokých školách. Andragogickou intervenci na vysokých školách, která se zaměřuje na slyšící, nacházím v těchto oblastech: a) Andragogická intervence jako orientace člověka v kritických uzlech jeho životní dráhy, či při problémovém průběhu jeho životní dráhy. Tento koncept je zaměřený především na individuum. Jde o pomoc člověku, který se nedokáže vlastními silami vypořádat se svými problémy 40. Z důvodů sluchové postižení se neslyšící během svého života musí vypořádat s mnoha problémy, které ztráta sluchu přináší. Jsou to problémy psychologické zde se andragog uplatní jako psycholog, problémy s nalezením vhodného vzdělání andragog může zprostředkovat informace ohledně možností studia a konzultace. Kritickým uzlem pro neslyšícího jedince může také být přechod ze střední školy, které jsou specializované přímo pro neslyšící, na vysokou školu. Zde je již většinou neslyšící ve studijním programu integrovaný se slyšícími studenty. Proto se neslyšící musí domluvit s vyučujícím o průběhu výuky, o způsobu absolvování předmětu, dále si musí zajistit tlumočníka atd. Zde může nastoupit andragog, který pomůže neslyšícímu zabezpečit vhodné podmínky pro jeho studium. Takovouto činnost plní na vysokých školách centra pomoci pro handicapované studenty. S dalším problémem, se kterým se může neslyšící setkat po ukončení studia, je hledání vhodného zaměstnání. V tomto případě andragog zajistí profesní poradenství. 40 Srov.: Bartoňková, H. Šimek, D., 2002, s

20 b) Andragogická intervence jako animace dospělého člověka. Animace se vymezuje jako nikdy nekončící humanizace člověka, která je vztažena na: Enkulturaci získávání a rozvíjení kulturních kompetencí 41. V tomto případě může vzdělání poskytované andragogem pomoci neslyšícímu začlenit se do slyšící společnosti. Socializaci optimalizace sociálních rolí a pozic, včetně rolí socioprofesních 42. Andragogická intervence pomáhá neslyšícímu jedinci vypořádat se s rolí studenta na vysoké škole, s rolí občana ve slyšící populaci, s rolí zaměstnance v zaměstnání. Tuto andragogickou intervenci také nalezneme na vysoké škole v podobě poradenství, které zajišťují specializovaná poradenská centra pomoci. Edukaci záměrné a cílevědomé formování člověka, jeho výchova a vzdělávání 43. Andragog může vytvářet vzdělávací kurzy na vysokých školách pro neslyšící jedince, čímž zajišťuje nabídku jejich vzdělávání tak, jak to vyžaduje Učící se společnost. Shrnutí Na vysokých školách lze andragogické působení nalézt v různých podobách. Andragog se může stát pomocníkem neslyšícího v problémových situacích, které vznikají při studiu neslyšícího, dále může být poradcem, učitelem, tvůrcem kurzů pro neslyšící. Andragogickou intervenci považuji za jednu z možností, jak předcházet sociálnímu znevýhodnění a vyloučení neslyšících. Vzdělávání by mělo umožnit neslyšícím jedincům lépe se integrovat do majoritní společnosti. Právě prostřednictvím andragogické intervence, která poskytuje, zajišťuje vzdělání a pomoc, se neslyšícímu může zlepšit či udržet kvalita jeho života. Vzdělání je pro osoby se specifickými potřebami nejen klíčovým faktorem pro dosažení co nejvyšší míry socializace, předpokladem k optimálnímu uplatnění na trhu práce a také prostředkem k seberealizaci a osobnímu rozvoji Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Martinková, E. Stejskalová, K. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii, 2008, s

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu Vzdělávání sluchově postižených Praha, 6. 7. 12. 2006 LANGER Jiří Mgr., Ph.D. - odborný asistent, tajemník katedry Katedra speciální pedagogiky PdF UP Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc jiri.langer@upol.cz

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI (NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI Mgr. Petr Vysuček prezident ASNEP Speciální pedagog Speciálněpedagogické centrum Duháček v Hradci Králové TKOSP 25. 9. 2014 Co to znamená být "sluchově postižený"? Být "sluchově

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ 1.10.2013, Praha POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V SOUČASNOSTI Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více