Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf individuals at public universities in The Czech Republic Bakalářská diplomová práce Jana Chlubnová Vedoucí bakalářské diplomové práce: Mgr. Pavel Veselský PhD. Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne 30. března podpis

3 Obsah Obsah... 3 Úvod ) Charakteristika neslyšících Sluchové postižení Význam sluchu Důsledky sluchového postižení, dopady na život neslyšícího ) Hodnota vzdělání, andragogické působení Současná společnost Učící se společnost Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami v dokumentech Vymezení andragogického působení ) Vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Vzdělávání neslyšících Neslyšící studenti na vysoké škole Forma vzdělávání na vysokých školách Přehled možností vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách Poradenská centra pomoci při veřejných vysokých školách Přehled poradenských center a jejich služeb ) Zhodnocení činností poradenských center Zhodnocení činností poradenských center Závěr Anotace Seznam použité literatury Přílohy

4 Úvod Stejně jako ostatní minoritní skupiny i neslyšící mají vytvořený svůj vlastní svět, ve kterém se cítí bezpečně. Svět, kde se hledí zpříma, ve kterém se komunikuje prostřednictvím znakového jazyka. Jedním z důvodů vytvoření vlastního světa je především odlišný způsob komunikace neslyšících, a to prostřednictvím znakového jazyka. Právě jiný jazykový kód tedy znaková řeč přináší nejvíce zmatků a nedorozumění s většinovou společností, jejíž součástí neslyšící jsou. Je však nutné si uvědomit, že i přes komunikační překážky mohou být neslyšící stejně šťastní, citliví a produktivní. Záleží na jejich vlastních schopnostech (ty se u neslyšících liší stejně jako u slyšících), ale také příležitostech a především možnostech, které jim společnost nabízí. V součastné společnosti se projevují snahy o zajištění plnohodnotného života neslyšících. Možnost seberealizace a možnost uplatnění na trhu práce prostřednictvím vzdělávání je jedna z cest, jak plnohodnotného života mohou neslyšící dosáhnout. Jaké jsou tedy možnosti vzdělávání pro neslyšící? Po roce 1989 mnohé specializované školy pro neslyšící poskytují mateřské, základní, střední vzdělání. Většinou se jedná o odborné vzdělání v oborech, kde sluchové postižení není překážkou. Na učilištích se sluchově postižení mohou připravovat v oborech cukrář, kuchař, elektrikář, dámská krejčová a další. Existují také speciální střední školy pro neslyšící průmyslové oděvní, elektrotechnické, pedagogické, zdravotnické. Tyto školy saturují specifické vzdělávací potřeby neslyšících. Oproti tomu nabídka dalšího vzdělávání, která by odpovídala vzdělávacím potřebám neslyšících, je velice malá. Na vysokých školách již nejsou vzdělávací podmínky přizpůsobeny potřebám neslyšících studium neprobíhá ve stejném jazykovém kódu. Přístup k vysokoškolskému vzdělávání je tedy ztížen. Přesto se ve společnosti objevují snahy zpřístupnit vzdělávání všem, tedy i neslyšícím. Na vysokých školách za tímto účelem vznikají poradenská pracoviště specializovaná centra pomoci pro handicapované. Svojí činností se snaží o vytvoření vhodných podmínek pro studium neslyšících. Především díky nim může neslyšící absolvovat jakýkoli kurz, který je nabízen většinové společnosti. 4

5 Neslyšící jsou limitovanou skupinou sluchově postižených v možnostech vzdělávání. A to hlavně díky odlišnému jazykovému kódu, který znesnadňuje komunikaci s většinovou společností. Proto se stali mnou cílovou skupinou, na niž jsem se zaměřila. Cílem mé práce je zmapování současných možností vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice a zmapování činnosti poradenských center. Dále zhodnocení činnosti poradenských center na základě srovnání s požadavky Národního plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V první části práce tedy zmapuji studijní programy, které jsou vytvořené a nadále organizované speciálně pro neslyšící na veřejných vysokých školách. Dále se zaměřuji na poradenská centra pomoci pro handicapované, která při výběru školy a volbě studia neslyšícího hrají důležitou roli. Tato centra pomáhají neslyšícím nastavit takové vzdělávací podmínky k tomu, aby neslyšící mohli studovat integrovanou formou obory hlavního vzdělávacího proudu. Zmapuji poradenská centra pomoci a jejich činnost. V druhé části této práce zhodnocuji činnost poradenských center zaměřenou na sluchové postižení. Tak činím na základě porovnání s požadavky obsaženými v dokumentu Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Hlavním důvodem, proč srovnávám činnost center pouze s tímto dokumentem, je vysoká obecnost dalších, především mezinárodních, dokumentů. Navíc Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z těchto mezinárodních dokumentů, ke kterým se Česká republika zavázala, vychází. Vláda České republiky se tímto dokumentem snaží zlepšit podmínky v různých oblastech života občanů se zdravotním postižením. V tomto plánu je například řešena podpora kulturních akcí pro postižené, podpora vzdělávání odborníků pro práci se zdravotně postiženými, zajištění vhodných studijních podmínek, přizpůsobení dopravy, její financování. Tato práce pomáhá neslyšícím v orientaci při výběru školy a studijního oboru. Je také základnou, na které mohou vyrůst práce další. Například může být použita jako vodítko pro snadnější realizaci nových vzdělávacích programů a kurzů určených pro neslyšící. Z této práce také mohou vycházet ti, kteří se budou snažit o zlepšení 5

6 vzdělávacích podmínek na vysokých školách. Další práce s podobnou tematikou se mohou zaměřit na vzdělávání na soukromých vysokých školách a také zmapování vzdělávacích kurzů, které pořádají organizace a spolky neslyšících. Přehled možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách a jejich poradenská centra, bych ráda zveřejnila na internetu. Touto cestou chci neslyšícím pomoci se lépe a rychleji zorientovat při jejich rozhodování ve volbě studia. V kapitole první se zaměřuji na obecné seznámení se sluchově postiženými, konkrétněji pak s neslyšícími a s dopady sluchové ztráty na jejich život ve společnosti. Sluchová ztráta se projevuje v mnoha oblastech lidského života. Může vést k nezaměstnanosti nebo sociálnímu vyloučení. V další kapitole zasazuji svoji práci do kontextu andragogiky. Definuji studenta vysoké školy jako dospělého jedince. Poukazuji na důležitost vzdělávání v součastné Učící se společnosti. Nastiňuji snahy České republiky o celoživotní vzdělávání, přístup ke vzdělávání všem prostřednictvím mezinárodních a českých dokumentů. V kapitole třetí mapuji součastné možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice a dále popisuji poradenská centra, která při vysokých školách vznikají. V kapitole čtvrté vyhodnocuji činnost poradenských center, která je zaměřena na sluchový handicap. V práci vycházím především z odborné literatury z oblasti andragogiky a speciální pedagogiky. Pro zmapování možností vzdělání neslyšících využívám i oficiálních internetových stránek, odborných časopisů, ové korespondence s vedoucími specializovaných center. 6

7 1) Charakteristika neslyšících Jedinci se sluchovým postižením netvoří homogenní skupinu. Je spousta činitelů, kterými se jedinci se sluchovou vadou liší. Záleží na tom, kdy ohluchli, zda měli možnost oboustranné komunikace, jaká je velikost sluchové ztráty, způsob a možnosti předchozího vzdělávání, vrozená inteligence a také záleží na jejich osobnosti. Dalším faktorem, který zasahuje do diferenciace sluchově postižených, je fakt, jak přijmou sluchové postižení a jak se s ním vyrovnají. 1.1 Sluchové postižení Podle rozsahu a typu sluchového postižení rozděluje odborná literatura 1 sluchově handicapované na: nedoslýchavé; osoby s vadou sluchu získanou až po rozvoji mluvené řeči (ohluchlí); osoby s prelingvální úplnou hluchotou; osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou (hluchoslepí); šelestáře. Nedoslýchavost 2 znamená zhoršení sluchu oproti běžné populaci, nikoli však jeho úplné vymizení. Nedoslýchavost může být různého stupně od lehké nedoslýchavosti až po závažné poškození sluchu. Každou takto identifikovanou vadu lze ale kompenzovat do jisté míry elektronickými sluchadly. Naprostou část nedoslýchavých tvoří staří lidé, protože zhoršení sluchu je přirozeným důsledkem stárnutí. Nedoslýchavé děti mohou díky technickým pomůckám, především sluchadlům, docela dobře rozvinout mluvenou řeč, navštěvovat bez větších problémů školy pro slyšící. V důsledku toho se mohou i docela dobře naučit číst. Hlavním problém pro nedoslýchavé je, že jejich přijetí slyšící společností není nikdy stoprocentní a pokud se 1 Srov.: Hrubý,J., Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1999, s Srov.: Hrubý, J., 1999, s

8 včas nenaučí znakovou řeč, odmítne je i společenství Neslyšících. V důsledku toho bývají často osamoceni. Osoby s vadou sluchu získanou až po rozvoji mluvené řeči označujeme jako ohluchlé 3. U těchto osob dojde k ohluchnutí až po alespoň částečném rozvoji mluvené řeči. Může to být již ve dvou nebo čtyř let života. Pomocí zkušeného logopeda a celého slyšícího okolí mohou dobře udržet srozumitelnou a poměrně přirozenou mluvu. Proto mají menší problémy při komunikaci na rozdíl od neslyšících, kteří se již narodili hluší, a od jedinců, kteří ohluchli v nejranějším věku. Hlavní problém ohluchlých je psychologického rázu. Lidé s tímto postižením vědí, co znamená slyšet, a velice zvuk postrádají. Dojde-li k ohluchnutí ve vyšším věku, může být pro ohluchlého značně obtížné trénovat odezírání nebo se naučit znakový jazyk. Pro takové jedince je nejvhodnější písemná komunikace. Osoby, které ohluchly před rozvinutím řeči, označujeme jako osoby s prelingvální úplnou hluchotou 4. Těmto osobám žádná sluchadla nepomohou, pouze kochleární implantáty implantované před 2. rokem života. Jsou-li implantovány později, pomoci již nemohou, protože po druhém roce života dochází k atrofii sluchového centra. Takovéto děti se musí naučit znakový jazyk. Mluvená řeč je pro ně až druhotná. Pokud se vůbec naučí mluvit, zní jejich uměle vytvořená mluva velice nepřirozeně a laická veřejnost ji obvykle považuje za mluvu mentálně postižených. Mezi výhody, kterými mohou disponovat, v porovnání s nedoslýchavými a ohluchlými jedinci patří to, že nepostrádají zvuk, protože ho nikdy neslyšeli, protože se s ním nikdy nesetkali. Stávají se jakousi jazykovou menšinou, která se více seskupuje vytváří společenství tudíž jsou mnohem méně osamělí než ohluchlí a nedoslýchaví. Národní znakové jazyky obsahují značné procento ikonických znaků (kde gesto připomíná význam), proto si neslyšící z různých zemí snadněji porozumí. Šelestáři 5 trpí zcela specifickou vadou sluchu. Jde o ušní hluky nebo šelesty (tinnitus), které vznikají spontánně a nedají se ovlivnit vůlí. Jsou doprovázeny 3 Srov.: Hrubý, J., 1999, s Srov.: Hrubý, J., 1999, s. 45,46. 5 Srov.: Hrubý, J., 1999, s

9 součastným zhoršením sluchu nebo se dokonce mohou vyskytovat při úplné hluchotě. Postiženého mohou dohnat až k sebevraždě. Osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou 6 jsou označovány jako hluchoslepí. Do této skupiny zahrnujeme osoby s úplnou ztrátou sluchu a zraku. Osob s úplnou hluchotou a slepotou, ke které došlo v raném dětství, je velice málo. Častější je součastné zhoršení sluchu a zraku, které vzniká v různých obdobích života a bývá různého stupně. Slepohluché děti vyžadují zcela speciální péči. Shrneme-li všechny typy sluchového postižení: nedoslýchavost, ohluchnutí a prelingvální hluchotu, šelest i kombinovanou sluchovou a zrakovou vadu, jde o úplně rozdílná postižení se zcela odlišnými a často dokonce vzájemně protichůdnými potřebami 7. Z tohoto důvodu se také způsob komunikace, a v důsledku toho i způsoby vzdělávání a možnosti vzdělávání, mohou u jedinců se sluchovým postižením lišit. Podle způsobu, kterým dokáže sluchově postižený komunikovat se společností, se dále odvíjí nejvýhodnější forma vzdělávání neslyšícího, jeho výuky a zprostředkování učiva učitelem. Způsoby vzdělávání, které neslyšícím vyhovují, podrobněji uvádím v kapitole Sluchové postižení zahrnuje spoustu diferenciovaných vad, které jsem popsala výše. Ze skupiny sluchově postižených se v této práci zaměřuji pouze na neslyšící jedince. Zákon č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob definuje v 2 neslyšící takto: Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem. 8 Podle tohoto zákona mezi neslyšící, na které se v práci zaměřuji, řadím všechny jedince prelingválně neslyšící, ohluchlé a nedoslýchavé, kteří považují znakovou řeč za primární formu své komunikace. 6 Srov.: Hrubý, J., 1999, s. 40,41. 7 Srov.: Hrubý, J., 1999, s Zákon č.384/2008 Sb. ze dne 23. září 2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 9

10 Jedním z důvodů, proč se zaměřuji právě na tuto skupinu sluchově postižených, je fakt, že jsou limitovanou skupinou, co se týče možností komunikace s většinovou společností (mají jiný jazyk, nerozumí psané češtině, nejsou schopni se dorozumět většinovou společností), a tento problém se promítá i do možností jejich vzdělávání. 1.2 Význam sluchu Sluch je pro člověka spolu se zrakem jedním z nejdůležitějších smyslů. Podle některých zdrojů přijímá člověk více informací sluchem než zrakem 9. Neschopnost slyšet se tedy projeví v mnoha oblastech života neslyšícího jedince Důsledky sluchového postižení, dopady na život neslyšícího Ztráta sluchu a její důsledky se projeví v oblasti poznávání, orientace v prostoru a v duševní oblasti samotného jedince. Odlišný způsob komunikace se také projeví v sociální oblasti života neslyšícího a v možnostech vzdělávání. Oblast poznávání, orientace v prostoru 10 Zvuky v našem okolí vytvářejí zvukové pozadí, které má význam pro naši orientaci v prostoru, pro vědomí reality okolí a tím i pro náš pocit bezpečnosti a jistoty. U malých dětí má zvukové pozadí význam pro rozvoj pohybové koordinace a rovnováhy. Ta může být u dětí s vrozenou ztrátou sluchu narušena. Oblast psychologická - oblast volní, citová, našich motivací, záměrů, našeho uvažování, rozhodování i rozumového hodnocení 11 V oblasti volní může pocit izolovanosti, nedostatek citových vazeb a nepochopení okolních jevů vést k pocitům marnosti a ke ztrátě zájmu. Proto je důležité neustále neslyšícího jedince motivovat k další činnosti. Opakující se neúspěšné situace způsobují narušení pocitu sebejistoty a pocitu vlastního Já. Zvyšuje se pocit úzkosti. To vše může vést až k oslabení sebevědomí nebo dokonce až ke komplexu méněcennosti. Dále může sluchové postižení vést k citové nevyrovnanosti, labilitě, citové zploštělosti, neadekvátním reakcím, vzteku, agresivitě. 9 Srov.: Pulda, M., Surdopedie, 1992 s Srov.: Pulda, M. Lejska, M., Jak žít se sluchovou vadou, 1996, s. 23, Srov.: Pulda, M., Lejska, M., 1996, s

11 Do oblasti psychologické můžeme zařadit také tyto oblastí psychického vyspívání 12. Myšlení statické, nepohotové, založené na konkrétních pojmech. Rozvoj řeči nedostatečná sluchová kontrola, nižší úroveň řeči, řeč může být méně srozumitelná. Pokud se neslyšící dítě vůbec naučí mluvit, zní jeho řeč velice nepřirozeně a laická veřejnost ji obvykle považuje za mluvu mentálně postižených. Nesamostatnost závislost na rodičích, tlumočníkovi, slabá vůle, nerozhodnost, mnohdy snadná ovlivnitelnost. Výkonnost opožděná reakce, neotáčí se za zvuky. Oblast sociální 13 V této oblasti se sluchové postižení projeví narušením sociálních kontaktů v intaktní společnosti, společenskou izolací. Oblast komunikace Mezilidská komunikace je základní duševní potřebou každého člověka. Právě sluch má základní význam pro rozvoj řeči a komunikace 14. Jedním z nejvýznamnějších důsledků sluchového postižení je odlišná komunikace mezi slyšící populací a neslyšícími. Neslyšící a lidé s těžkou sluchovou vadou užívají běžné komunikační prostředky odlišným způsobem nebo používají jiný komunikační systém, který lépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Český znakový jazyk a další komunikační systémy, které vycházejí z českého jazyka, uvádím v příloze. Je důležité si uvědomit, že neslyšící mají stejné schopnosti jako slyšící populace, jejich hlavní překážkou zapojení do vzdělávacího procesu a následně do pracovního procesu je právě komunikační bariéra. Oblast vzdělávání, oblast zaměstnání Především komunikační bariéra, ale i psychické zvláštnosti vyžadují specifické vzdělávání neslyšících a také specifický přístup k nim. V důsledku toho se možnosti 12 Srov.: Bulová, A., Uvedení do surdopedie, 1998, s Srov.: Pulda M., 1992, s Srov.: Pulda, M., Lejska, M., 1996, s. 16, 17. viz. příloha č. 1: Komunikační systémy neslyšících 11

12 vzdělávání neslyšících zužují. V součastné společnosti, která klade důraz na hodnotu vzdělání, mohou vést omezené možnosti vzdělání neslyšících k jejich nezaměstnanosti. Ve společnosti se zvyšuje trend konkurence, který se v oblasti zaměstnání dotýká nejen občanů bez postižení, ale výrazným způsobem se také projevuje v oblasti uplatnění se dospělých lidí se specifickými potřebami (neslyšících jedinců). Úroveň a kvalita dosaženého vzdělání je jedním z předpokladů získání dobrého pracovního zařazení neslyšících. 15 Srovnáme-li nezaměstnanost u osob se specifickými potřebami a ostatní populace, je u lidí se specifickými potřebami nezaměstnanost dvakrát až třikrát větší. Příčinami tohoto stavu jsou především: 16 nízký stupeň dosaženého vzdělání nebo vyučení; nedostatečná informovanost zaměstnavatelů o specifických potřebách lidí se zdravotním postižením z hlediska práce; náročná nebo plně omezená možnost přístupu do vzdělávacích institucí, center, dopravy; neadekvátní technicko-materiální podpora; nepřiměřená odborná pomoc. Důsledkem nedostatečného a nekvalitního vzdělání a s tím spojeného problému získat práci, vznikají finanční, psychické, sociální problémy neslyšících jedinců. To potvrzuje i Ján Jesenský 17, který říká: Neslyšící se stávají sociálně nespokojenými a znevýhodněnými, nedokážou uspokojit potřeby seberealizace a s ní související uplatnění na trhu práce. Všechny důsledky sluchového postižení mohou vést až k sociálnímu vyloučení 18 této skupiny handicapovaných. Jednou z cest, jak předejít nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení je zajistit kvalitní možnosti vzdělávání a přístup ke vzdělávání pro sluchově postižené. 15 Langer, J. Souralová, E., Surdopedie Andragogika, 2006, s Srov.: Regec, V., Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých, 2008, s Jesenský, J., Andragogika a gerontagogika handicapovaných, 2000, s. 29, Proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty (Matoušek, O., Slovník sociální práce, 2003, s. 217). 12

13 Shrnutí Jedinci se sluchovým postižením netvoří homogenní skupinu. Sluchové postižení se liší podle velikosti sluchové ztráty a věku, kdy ke sluchové ztrátě došlo, sluchové ztráty, možnosti oboustranné komunikace. Sluchové postižení je u neslyšících pouze primárním problémem, které s sebou nese další potíže. Ty se projeví v oblasti orientace v prostoru, poznávání okolí, psychických vlastnostech, možnostech komunikace. Tyto problémy se dále promítají do každodenních životů neslyšících. Postižení mají omezený výběr vzdělání a zaměstnání. 13

14 2) Hodnota vzdělání, andragogické působení 2.1 Současná společnost Učící se společnost Společnost konce 20. století je poznamenána výraznými změnami ve struktuře zaměstnanosti a organizace práce, překotným rozvojem komunikačních technologií, posunem hodnot v chápání společnosti, rodiny, komunity volného času a životního prostředí. Odborníci se shodují v tom, že, má-li Evropa obstát ekonomicky, má-li být zachován sociální smír, má-li být zabezpečen další rozvoj, musí se zvládnout obrovský rozsah změn, a to lze převážně zvýšeným úsilím v učení 19. Vzdělání se stalo důležitým atributem postmoderní doby. Tuto situaci hodnotí také Beneš 20. Podle něj patří vzdělávání k vyšším potřebám člověka, které nabývá na stále větším významu ekonomickém i politickém. Hodnota a prestiž vzdělání v součastné společnosti roste a stále více lidí cítí potřebu participovat na dalším vzdělávání. Současnou společnost, kde je kladen důraz na hodnotu vzdělávání, označujeme jako Učící se společnost. Základní myšlenkou Učící se společnosti je celoživotní vzdělávání 21. Členové této společnosti se učí po celý život, protože to vyžaduje adaptace na trvale probíhající změny všech oblastí existence společnosti a kvality života člověka. Učící se jedinec vystupuje v roli zákazníka. Učební potřeba a její obsah jsou v největší možné míře dány do rukou jednotlivců. Vychází se z předpokladu, že učící se je vybaven schopnostmi, aby se sám rozhodl kde, kdy, proč a jak se bude učit 22. Shrnutí Současná Učící se společnost se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se všem lidem dostane rovnocenných příležitostí. Má se jednat o takové prostředí, kde bude naplněn otevřený přístup k formalizovanému i celoživotnímu vzdělávání. Právě k těmto hodnotám se Česká republika zavázala prostřednictvím mezinárodních i českých dokumentů, které přijala. 19 Srov.: Jesenský, J., 2000, s Srov.: Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s Záměrem celé koncepce celoživotního učení podle Evropské Unie je zajistit mnohem efektivnější vztah mezi vzděláváním, profesní přípravou a uplatnění osob na trhu práce. 22 Srov.: Jesenský, J., 2000, s

15 2.2 Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami v dokumentech Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami tedy i neslyšících jedinců jsou podporovány mnoha dokumenty, jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni státu. Jednou ze zastřešujících myšlenek, která se objevuje ve většině dokumentů, je myšlenka rovnosti příležitostí pro všechny. Tyto základní předpoklady rovnosti a cíle rovnoprávného zapojení handicapovaných občanů do běžného života se vyskytují v mezinárodních dokumentech Evropské Unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), v Organizaci spojených národů OSN, Všeobecné deklaraci lidských práv. Jedním ze základních cílů Evropské unie je podpora celoživotního vzdělávání a integrovaného vzdělávání osob se specifickými potřebami. 23 Tento cíl byl stanoven v Bílé knize EU o vzdělávání (Teaching and Learning: Towards the Learning Society), která vytyčuje hlavní směry, oblasti a prostředky Učící se společnosti, společnosti investující do vzdělávání, podporující rovnost vzdělávacích příležitostí a spravedlivého vyrovnávání podmínek 24. Dále Memorandum o celoživotním vzdělávání Evropské komise 25, ve kterém se píše: Každý občan Evropské Unie bez rozdílu má mít rovné příležitosti přiměřené jeho sociálním a ekonomickým podmínkám a právo aktivně se podílet při vytváření společné Evropy v budoucnosti. Rovnost příležitostí se ale prosazuje již mnohem dříve. Byl to J. Á. Komenský, který tvrdil, že je třeba vzdělávat všechny, všemu a všestranně tzn. mladé, staré, bohaté, chudé, urozené i neurozené. 26 ( ) všichni lidé, kteří se narodili lidmi, narodili se hlavně k tomuto účelu, aby byli lidmi. 27 Dokumenty České republiky, které vycházejí z mezinárodních dokumentů, ke kterým se Česká republika zavázala, jsou již konkrétnější. Vize a koncepce vzdělávání jedinců s postižením jsou ze strany ministerstva školství formulovány 23 Regec, V., Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii, 2008, s Srov.: Walterová, E., Objevujeme Evropu - kniha pro učitele, 1997, s Commission of the European communities, A memorandum on lifelong learning: Commission staff working paper, 2005, s Srov.: Škoda, K., Kapitoly z dějin andragogiky, 1996, s Škoda, K., 1996, s

16 a zveřejněny ve strategických dokumentech, zejména pak v Národním plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2005), v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice v tzv. Bílé knize (2001) a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007). V Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice 28 můžeme najít informace o podpoře vzdělávání znevýhodněných jedinců. Snaží se zajistit maximální dosažitelnou úroveň jejich vzdělávání. V plánu je kladen důraz na integraci znevýhodněných jedinců do běžných studijních programů na principu inkluzivní školy 29. V Národním plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 30 se vyžaduje vytvořit všechny potřebné podmínky pro zvýšení počtu občanů se zdravotním postižením dosahujících středoškolského a vysokoškolského vzdělání, zajistit zaměstnanost co největšího počtu občanů se zdravotním postižením. Konkrétně jsou uváděna následující organizační a podpůrná opatření: zabezpečení zpřístupnění forem přijímacího řízení i pro studenty se zdravotním postižením; zabezpečení potřebného přístrojového a materiálního vybavení umožňující studium studentům se zdravotním postižením; zabezpečení dostupných služeb tlumočníků, asistentů, předčitatelů a dalších odborníků umožňující studium studentům s jednotlivými druhy zdravotního postižení; školení a příprava pracovníků vysoké školy na práci se studenty se zdravotním postižením; zlepšování informovanosti studentů středních škol se zdravotním postižením o možnostech studia na příslušné vysoké škole; 28 Srov.: MŠMT, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha, s Inkluzivní škola je založena na inkluzivním vzdělávání. Jde o snahu poskytnout všem adekvátní a co nejlepší odpovídající úroveň vzdělání při zachování stejné úrovně kvality vzdělávání. V rámci toho přístupu dochází ke vzdělávání osob se specifickými potřebami v hlavním vzdělávacím proudu (Srov.: Bazalová, B., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích, 2006, s. 6,7,8.). 30 Srov.: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 2005, s. 19,

17 organizace poradenství (psychologické, sociálně právní, profesní, speciálně pedagogické) pro studenty se zdravotním postižením při přípravě na zkoušky a v průběhu studia. Jedním z cílů dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 31 je též vytvářet podmínky pro zkvalitnění vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných. Požadavky těchto plánů se dále promítly i do konečného znění zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v 21, v němž je uloženo činit všechna opatření pro zpřístupnění vysokoškolského studia. 32 Dalším zákonem, který upravuje podmínky vzdělávání neslyšících jedinců je zákon č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 33. Podle 8 jsou neslyšícím a hluchoslepým žákům středních škol a neslyšícím a hluchoslepým studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby poskytovány bezplatně za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Shrnutí Mezinárodní listiny a dokumenty jsou velice obecné. Společnou zastřešující myšlenkou těchto dokumentů je zajištění rovnosti příležitostí pro handicapované jedince ve společnosti. Z toho vyplývá i snaha o zajištění rovnosti v oblasti vzdělávání. Také z tohoto důvodu mají součastné moderní systémy a programy vzdělávání inkluzivní charakter. Prostřednictvím mezinárodních dokumentů se snaží společnost nabídnout odpovídající příležitosti pro celoživotní učení v institucích, které jsou vhodně vybavené, ve kterých vzdělávají specialisté a do kterých mají přístup všichni občané 34. Česká republika upravuje podmínky vzdělávání neslyšících jedinců plány, programy, i konkrétní zákony, které vycházejí z mezinárodních dokumentů a smluv. Tyto 31 Srov.: MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, 2007, s Zákon č.111/1998 Sb. o vysokých školách 33 Zákon č.384/2008 Sb. ze dne 23. září 2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 34 Srov.: Jesenský, J., 2000, s

18 dokumenty jsou již přesnější. Z dokumentů vyplývá, že Česká republika usiluje o kvalitní vzdělání, jeho přístupnost všem, taktéž i neslyšícím. Dospělému neslyšícímu jedinci může být zprostředkováno vzdělávání a mohou mu být zajištěny vhodné podmínky ve vzdělávání právě prostřednictvím andragogického působení. K tomuto působení dochází i na veřejných vysokých školách. O jeho podobě se zmiňuji v následující kapitole. 2.3 Vymezení andragogického působení Hranice mezi andragogikou a pedagogikou není jasně dána. K této nejasnosti také přispívá proces institucionalizování vzdělávání dospělých 35. Proto nelze přesně určit, zda jde v oblasti formálního vzdělávání na vysoké škole o andragogické či pedagogické působení. Objektem andragogiky je dospělý jedinec. Andragogika definuje dospělého jedince jako osobu, která dosáhla biologické, psychické, ale také sociální a ekonomické zralosti 36. Za biologicky dospělého se považuje někdo, kdo dosáhl fyzické zralosti. Psychická zralost znamená stabilizace forem myšlení, prožívání, chování. Sociálně dospělý je jedince, který převzal nové sociální role 37. Student vysoké školy může dosáhnout těchto tří typů zralosti. Zaměříme-li se na ekonomickou zralost, tu mohou splňovat především takoví studenti, kterým vysoká škola poskytla druhou vzdělávací šanci 38. Dospělý není v rámci andragogického působení izolován od rolí v pracovním, společenském a privátním životě, není tedy redukován na žáka (pohled pedagogiky). 39 Tato podmínka je podle mého názoru na vysokých školách splněna především díky možnosti distanční formy vzdělávání, kterou vysoké školy studentům nabízejí. Této formy vzdělávání se nejčastěji účastní jedinci, kteří již pracují, mají založenou rodinu. Distanční a kombinovanou formu studia mohou využít i handicapovaní (neslyšící) díky podpoře poradenských center, která při vysokých školách existují. Ta se nezaměřují 35 Srov. Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s Srov.: Bartoňková, H. Šimek, D., Andragogika, 2002, s Srov.: Beneš, M., Andragogika, 2008, s Tito jedinci z nějakých důvodů nezískali vzdělání podle svých potřeb nebo v určitém úseku svého života o toto vzdělání neměli zájem. V České republice se většinou jedná o získání úplného středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání (Srov.: Beneš, M., Úvod do andragogiky, 1997, s 20.). 39 Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s

19 pouze na pomoc studentům prezenčního studia, ale jsou také ochotná poskytnout své služby studentům v kombinované a distanční formě vzdělávání. I když ne všichni studenti dosahují ekonomické zralosti, na základě dosažení zralosti psychické, sociální a biologické považuji studenty vysokých škol za dospělé jedince. Z tohoto pohledu považuji téma této bakalářské práce jako andragogické. Oblast andragogické intervence je velmi široká. Nedochází k zaměření se na úzce specializované činnosti. Díky rozpětí zájmů andragogiky se otevírá celé spektrum možností zaměřit se na konkrétní oblast, v níž se andragog může rozvíjet a zdokonalovat. Tímto lze dosáhnout specializací a odbornosti na konkrétní a aktuálně problémové oblasti naší společnosti. Z tohoto důvodu tedy nacházím možnost andragogické intervence i na vysokých školách. Andragogickou intervenci na vysokých školách, která se zaměřuje na slyšící, nacházím v těchto oblastech: a) Andragogická intervence jako orientace člověka v kritických uzlech jeho životní dráhy, či při problémovém průběhu jeho životní dráhy. Tento koncept je zaměřený především na individuum. Jde o pomoc člověku, který se nedokáže vlastními silami vypořádat se svými problémy 40. Z důvodů sluchové postižení se neslyšící během svého života musí vypořádat s mnoha problémy, které ztráta sluchu přináší. Jsou to problémy psychologické zde se andragog uplatní jako psycholog, problémy s nalezením vhodného vzdělání andragog může zprostředkovat informace ohledně možností studia a konzultace. Kritickým uzlem pro neslyšícího jedince může také být přechod ze střední školy, které jsou specializované přímo pro neslyšící, na vysokou školu. Zde je již většinou neslyšící ve studijním programu integrovaný se slyšícími studenty. Proto se neslyšící musí domluvit s vyučujícím o průběhu výuky, o způsobu absolvování předmětu, dále si musí zajistit tlumočníka atd. Zde může nastoupit andragog, který pomůže neslyšícímu zabezpečit vhodné podmínky pro jeho studium. Takovouto činnost plní na vysokých školách centra pomoci pro handicapované studenty. S dalším problémem, se kterým se může neslyšící setkat po ukončení studia, je hledání vhodného zaměstnání. V tomto případě andragog zajistí profesní poradenství. 40 Srov.: Bartoňková, H. Šimek, D., 2002, s

20 b) Andragogická intervence jako animace dospělého člověka. Animace se vymezuje jako nikdy nekončící humanizace člověka, která je vztažena na: Enkulturaci získávání a rozvíjení kulturních kompetencí 41. V tomto případě může vzdělání poskytované andragogem pomoci neslyšícímu začlenit se do slyšící společnosti. Socializaci optimalizace sociálních rolí a pozic, včetně rolí socioprofesních 42. Andragogická intervence pomáhá neslyšícímu jedinci vypořádat se s rolí studenta na vysoké škole, s rolí občana ve slyšící populaci, s rolí zaměstnance v zaměstnání. Tuto andragogickou intervenci také nalezneme na vysoké škole v podobě poradenství, které zajišťují specializovaná poradenská centra pomoci. Edukaci záměrné a cílevědomé formování člověka, jeho výchova a vzdělávání 43. Andragog může vytvářet vzdělávací kurzy na vysokých školách pro neslyšící jedince, čímž zajišťuje nabídku jejich vzdělávání tak, jak to vyžaduje Učící se společnost. Shrnutí Na vysokých školách lze andragogické působení nalézt v různých podobách. Andragog se může stát pomocníkem neslyšícího v problémových situacích, které vznikají při studiu neslyšícího, dále může být poradcem, učitelem, tvůrcem kurzů pro neslyšící. Andragogickou intervenci považuji za jednu z možností, jak předcházet sociálnímu znevýhodnění a vyloučení neslyšících. Vzdělávání by mělo umožnit neslyšícím jedincům lépe se integrovat do majoritní společnosti. Právě prostřednictvím andragogické intervence, která poskytuje, zajišťuje vzdělání a pomoc, se neslyšícímu může zlepšit či udržet kvalita jeho života. Vzdělání je pro osoby se specifickými potřebami nejen klíčovým faktorem pro dosažení co nejvyšší míry socializace, předpokladem k optimálnímu uplatnění na trhu práce a také prostředkem k seberealizaci a osobnímu rozvoji Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Martinková, E. Stejskalová, K. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii, 2008, s

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením 213 215 PŘÍRUČKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM PRACOVNÍ INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ostrava 214 AUTORSKÝ

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Základy surdopedie. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Mgr. Pavel Kučera

Základy surdopedie. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Mgr. Pavel Kučera Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Mgr. Pavel Kučera Cíle Cílem kapitoly je přiblížit základní poznatky o problematice sluchového postižení a surdopedii jako samostatné speciálněpedagogické disciplíně, diagnostických

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Sociální práce Vedoucí práce: Gabriela Vavřinová, DiS. Vypracovala:

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro osoby se sluchovým postižením Zpracovala: Eva Souralová 1 Charakteristika cílové skupiny Sluchové postižení představuje závažnou komunikační bariéru, jejíž důsledky si

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více