Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf individuals at public universities in The Czech Republic Bakalářská diplomová práce Jana Chlubnová Vedoucí bakalářské diplomové práce: Mgr. Pavel Veselský PhD. Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne 30. března podpis

3 Obsah Obsah... 3 Úvod ) Charakteristika neslyšících Sluchové postižení Význam sluchu Důsledky sluchového postižení, dopady na život neslyšícího ) Hodnota vzdělání, andragogické působení Současná společnost Učící se společnost Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami v dokumentech Vymezení andragogického působení ) Vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Vzdělávání neslyšících Neslyšící studenti na vysoké škole Forma vzdělávání na vysokých školách Přehled možností vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách Poradenská centra pomoci při veřejných vysokých školách Přehled poradenských center a jejich služeb ) Zhodnocení činností poradenských center Zhodnocení činností poradenských center Závěr Anotace Seznam použité literatury Přílohy

4 Úvod Stejně jako ostatní minoritní skupiny i neslyšící mají vytvořený svůj vlastní svět, ve kterém se cítí bezpečně. Svět, kde se hledí zpříma, ve kterém se komunikuje prostřednictvím znakového jazyka. Jedním z důvodů vytvoření vlastního světa je především odlišný způsob komunikace neslyšících, a to prostřednictvím znakového jazyka. Právě jiný jazykový kód tedy znaková řeč přináší nejvíce zmatků a nedorozumění s většinovou společností, jejíž součástí neslyšící jsou. Je však nutné si uvědomit, že i přes komunikační překážky mohou být neslyšící stejně šťastní, citliví a produktivní. Záleží na jejich vlastních schopnostech (ty se u neslyšících liší stejně jako u slyšících), ale také příležitostech a především možnostech, které jim společnost nabízí. V součastné společnosti se projevují snahy o zajištění plnohodnotného života neslyšících. Možnost seberealizace a možnost uplatnění na trhu práce prostřednictvím vzdělávání je jedna z cest, jak plnohodnotného života mohou neslyšící dosáhnout. Jaké jsou tedy možnosti vzdělávání pro neslyšící? Po roce 1989 mnohé specializované školy pro neslyšící poskytují mateřské, základní, střední vzdělání. Většinou se jedná o odborné vzdělání v oborech, kde sluchové postižení není překážkou. Na učilištích se sluchově postižení mohou připravovat v oborech cukrář, kuchař, elektrikář, dámská krejčová a další. Existují také speciální střední školy pro neslyšící průmyslové oděvní, elektrotechnické, pedagogické, zdravotnické. Tyto školy saturují specifické vzdělávací potřeby neslyšících. Oproti tomu nabídka dalšího vzdělávání, která by odpovídala vzdělávacím potřebám neslyšících, je velice malá. Na vysokých školách již nejsou vzdělávací podmínky přizpůsobeny potřebám neslyšících studium neprobíhá ve stejném jazykovém kódu. Přístup k vysokoškolskému vzdělávání je tedy ztížen. Přesto se ve společnosti objevují snahy zpřístupnit vzdělávání všem, tedy i neslyšícím. Na vysokých školách za tímto účelem vznikají poradenská pracoviště specializovaná centra pomoci pro handicapované. Svojí činností se snaží o vytvoření vhodných podmínek pro studium neslyšících. Především díky nim může neslyšící absolvovat jakýkoli kurz, který je nabízen většinové společnosti. 4

5 Neslyšící jsou limitovanou skupinou sluchově postižených v možnostech vzdělávání. A to hlavně díky odlišnému jazykovému kódu, který znesnadňuje komunikaci s většinovou společností. Proto se stali mnou cílovou skupinou, na niž jsem se zaměřila. Cílem mé práce je zmapování současných možností vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice a zmapování činnosti poradenských center. Dále zhodnocení činnosti poradenských center na základě srovnání s požadavky Národního plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V první části práce tedy zmapuji studijní programy, které jsou vytvořené a nadále organizované speciálně pro neslyšící na veřejných vysokých školách. Dále se zaměřuji na poradenská centra pomoci pro handicapované, která při výběru školy a volbě studia neslyšícího hrají důležitou roli. Tato centra pomáhají neslyšícím nastavit takové vzdělávací podmínky k tomu, aby neslyšící mohli studovat integrovanou formou obory hlavního vzdělávacího proudu. Zmapuji poradenská centra pomoci a jejich činnost. V druhé části této práce zhodnocuji činnost poradenských center zaměřenou na sluchové postižení. Tak činím na základě porovnání s požadavky obsaženými v dokumentu Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Hlavním důvodem, proč srovnávám činnost center pouze s tímto dokumentem, je vysoká obecnost dalších, především mezinárodních, dokumentů. Navíc Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z těchto mezinárodních dokumentů, ke kterým se Česká republika zavázala, vychází. Vláda České republiky se tímto dokumentem snaží zlepšit podmínky v různých oblastech života občanů se zdravotním postižením. V tomto plánu je například řešena podpora kulturních akcí pro postižené, podpora vzdělávání odborníků pro práci se zdravotně postiženými, zajištění vhodných studijních podmínek, přizpůsobení dopravy, její financování. Tato práce pomáhá neslyšícím v orientaci při výběru školy a studijního oboru. Je také základnou, na které mohou vyrůst práce další. Například může být použita jako vodítko pro snadnější realizaci nových vzdělávacích programů a kurzů určených pro neslyšící. Z této práce také mohou vycházet ti, kteří se budou snažit o zlepšení 5

6 vzdělávacích podmínek na vysokých školách. Další práce s podobnou tematikou se mohou zaměřit na vzdělávání na soukromých vysokých školách a také zmapování vzdělávacích kurzů, které pořádají organizace a spolky neslyšících. Přehled možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách a jejich poradenská centra, bych ráda zveřejnila na internetu. Touto cestou chci neslyšícím pomoci se lépe a rychleji zorientovat při jejich rozhodování ve volbě studia. V kapitole první se zaměřuji na obecné seznámení se sluchově postiženými, konkrétněji pak s neslyšícími a s dopady sluchové ztráty na jejich život ve společnosti. Sluchová ztráta se projevuje v mnoha oblastech lidského života. Může vést k nezaměstnanosti nebo sociálnímu vyloučení. V další kapitole zasazuji svoji práci do kontextu andragogiky. Definuji studenta vysoké školy jako dospělého jedince. Poukazuji na důležitost vzdělávání v součastné Učící se společnosti. Nastiňuji snahy České republiky o celoživotní vzdělávání, přístup ke vzdělávání všem prostřednictvím mezinárodních a českých dokumentů. V kapitole třetí mapuji součastné možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice a dále popisuji poradenská centra, která při vysokých školách vznikají. V kapitole čtvrté vyhodnocuji činnost poradenských center, která je zaměřena na sluchový handicap. V práci vycházím především z odborné literatury z oblasti andragogiky a speciální pedagogiky. Pro zmapování možností vzdělání neslyšících využívám i oficiálních internetových stránek, odborných časopisů, ové korespondence s vedoucími specializovaných center. 6

7 1) Charakteristika neslyšících Jedinci se sluchovým postižením netvoří homogenní skupinu. Je spousta činitelů, kterými se jedinci se sluchovou vadou liší. Záleží na tom, kdy ohluchli, zda měli možnost oboustranné komunikace, jaká je velikost sluchové ztráty, způsob a možnosti předchozího vzdělávání, vrozená inteligence a také záleží na jejich osobnosti. Dalším faktorem, který zasahuje do diferenciace sluchově postižených, je fakt, jak přijmou sluchové postižení a jak se s ním vyrovnají. 1.1 Sluchové postižení Podle rozsahu a typu sluchového postižení rozděluje odborná literatura 1 sluchově handicapované na: nedoslýchavé; osoby s vadou sluchu získanou až po rozvoji mluvené řeči (ohluchlí); osoby s prelingvální úplnou hluchotou; osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou (hluchoslepí); šelestáře. Nedoslýchavost 2 znamená zhoršení sluchu oproti běžné populaci, nikoli však jeho úplné vymizení. Nedoslýchavost může být různého stupně od lehké nedoslýchavosti až po závažné poškození sluchu. Každou takto identifikovanou vadu lze ale kompenzovat do jisté míry elektronickými sluchadly. Naprostou část nedoslýchavých tvoří staří lidé, protože zhoršení sluchu je přirozeným důsledkem stárnutí. Nedoslýchavé děti mohou díky technickým pomůckám, především sluchadlům, docela dobře rozvinout mluvenou řeč, navštěvovat bez větších problémů školy pro slyšící. V důsledku toho se mohou i docela dobře naučit číst. Hlavním problém pro nedoslýchavé je, že jejich přijetí slyšící společností není nikdy stoprocentní a pokud se 1 Srov.: Hrubý,J., Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1999, s Srov.: Hrubý, J., 1999, s

8 včas nenaučí znakovou řeč, odmítne je i společenství Neslyšících. V důsledku toho bývají často osamoceni. Osoby s vadou sluchu získanou až po rozvoji mluvené řeči označujeme jako ohluchlé 3. U těchto osob dojde k ohluchnutí až po alespoň částečném rozvoji mluvené řeči. Může to být již ve dvou nebo čtyř let života. Pomocí zkušeného logopeda a celého slyšícího okolí mohou dobře udržet srozumitelnou a poměrně přirozenou mluvu. Proto mají menší problémy při komunikaci na rozdíl od neslyšících, kteří se již narodili hluší, a od jedinců, kteří ohluchli v nejranějším věku. Hlavní problém ohluchlých je psychologického rázu. Lidé s tímto postižením vědí, co znamená slyšet, a velice zvuk postrádají. Dojde-li k ohluchnutí ve vyšším věku, může být pro ohluchlého značně obtížné trénovat odezírání nebo se naučit znakový jazyk. Pro takové jedince je nejvhodnější písemná komunikace. Osoby, které ohluchly před rozvinutím řeči, označujeme jako osoby s prelingvální úplnou hluchotou 4. Těmto osobám žádná sluchadla nepomohou, pouze kochleární implantáty implantované před 2. rokem života. Jsou-li implantovány později, pomoci již nemohou, protože po druhém roce života dochází k atrofii sluchového centra. Takovéto děti se musí naučit znakový jazyk. Mluvená řeč je pro ně až druhotná. Pokud se vůbec naučí mluvit, zní jejich uměle vytvořená mluva velice nepřirozeně a laická veřejnost ji obvykle považuje za mluvu mentálně postižených. Mezi výhody, kterými mohou disponovat, v porovnání s nedoslýchavými a ohluchlými jedinci patří to, že nepostrádají zvuk, protože ho nikdy neslyšeli, protože se s ním nikdy nesetkali. Stávají se jakousi jazykovou menšinou, která se více seskupuje vytváří společenství tudíž jsou mnohem méně osamělí než ohluchlí a nedoslýchaví. Národní znakové jazyky obsahují značné procento ikonických znaků (kde gesto připomíná význam), proto si neslyšící z různých zemí snadněji porozumí. Šelestáři 5 trpí zcela specifickou vadou sluchu. Jde o ušní hluky nebo šelesty (tinnitus), které vznikají spontánně a nedají se ovlivnit vůlí. Jsou doprovázeny 3 Srov.: Hrubý, J., 1999, s Srov.: Hrubý, J., 1999, s. 45,46. 5 Srov.: Hrubý, J., 1999, s

9 součastným zhoršením sluchu nebo se dokonce mohou vyskytovat při úplné hluchotě. Postiženého mohou dohnat až k sebevraždě. Osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou 6 jsou označovány jako hluchoslepí. Do této skupiny zahrnujeme osoby s úplnou ztrátou sluchu a zraku. Osob s úplnou hluchotou a slepotou, ke které došlo v raném dětství, je velice málo. Častější je součastné zhoršení sluchu a zraku, které vzniká v různých obdobích života a bývá různého stupně. Slepohluché děti vyžadují zcela speciální péči. Shrneme-li všechny typy sluchového postižení: nedoslýchavost, ohluchnutí a prelingvální hluchotu, šelest i kombinovanou sluchovou a zrakovou vadu, jde o úplně rozdílná postižení se zcela odlišnými a často dokonce vzájemně protichůdnými potřebami 7. Z tohoto důvodu se také způsob komunikace, a v důsledku toho i způsoby vzdělávání a možnosti vzdělávání, mohou u jedinců se sluchovým postižením lišit. Podle způsobu, kterým dokáže sluchově postižený komunikovat se společností, se dále odvíjí nejvýhodnější forma vzdělávání neslyšícího, jeho výuky a zprostředkování učiva učitelem. Způsoby vzdělávání, které neslyšícím vyhovují, podrobněji uvádím v kapitole Sluchové postižení zahrnuje spoustu diferenciovaných vad, které jsem popsala výše. Ze skupiny sluchově postižených se v této práci zaměřuji pouze na neslyšící jedince. Zákon č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob definuje v 2 neslyšící takto: Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem. 8 Podle tohoto zákona mezi neslyšící, na které se v práci zaměřuji, řadím všechny jedince prelingválně neslyšící, ohluchlé a nedoslýchavé, kteří považují znakovou řeč za primární formu své komunikace. 6 Srov.: Hrubý, J., 1999, s. 40,41. 7 Srov.: Hrubý, J., 1999, s Zákon č.384/2008 Sb. ze dne 23. září 2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 9

10 Jedním z důvodů, proč se zaměřuji právě na tuto skupinu sluchově postižených, je fakt, že jsou limitovanou skupinou, co se týče možností komunikace s většinovou společností (mají jiný jazyk, nerozumí psané češtině, nejsou schopni se dorozumět většinovou společností), a tento problém se promítá i do možností jejich vzdělávání. 1.2 Význam sluchu Sluch je pro člověka spolu se zrakem jedním z nejdůležitějších smyslů. Podle některých zdrojů přijímá člověk více informací sluchem než zrakem 9. Neschopnost slyšet se tedy projeví v mnoha oblastech života neslyšícího jedince Důsledky sluchového postižení, dopady na život neslyšícího Ztráta sluchu a její důsledky se projeví v oblasti poznávání, orientace v prostoru a v duševní oblasti samotného jedince. Odlišný způsob komunikace se také projeví v sociální oblasti života neslyšícího a v možnostech vzdělávání. Oblast poznávání, orientace v prostoru 10 Zvuky v našem okolí vytvářejí zvukové pozadí, které má význam pro naši orientaci v prostoru, pro vědomí reality okolí a tím i pro náš pocit bezpečnosti a jistoty. U malých dětí má zvukové pozadí význam pro rozvoj pohybové koordinace a rovnováhy. Ta může být u dětí s vrozenou ztrátou sluchu narušena. Oblast psychologická - oblast volní, citová, našich motivací, záměrů, našeho uvažování, rozhodování i rozumového hodnocení 11 V oblasti volní může pocit izolovanosti, nedostatek citových vazeb a nepochopení okolních jevů vést k pocitům marnosti a ke ztrátě zájmu. Proto je důležité neustále neslyšícího jedince motivovat k další činnosti. Opakující se neúspěšné situace způsobují narušení pocitu sebejistoty a pocitu vlastního Já. Zvyšuje se pocit úzkosti. To vše může vést až k oslabení sebevědomí nebo dokonce až ke komplexu méněcennosti. Dále může sluchové postižení vést k citové nevyrovnanosti, labilitě, citové zploštělosti, neadekvátním reakcím, vzteku, agresivitě. 9 Srov.: Pulda, M., Surdopedie, 1992 s Srov.: Pulda, M. Lejska, M., Jak žít se sluchovou vadou, 1996, s. 23, Srov.: Pulda, M., Lejska, M., 1996, s

11 Do oblasti psychologické můžeme zařadit také tyto oblastí psychického vyspívání 12. Myšlení statické, nepohotové, založené na konkrétních pojmech. Rozvoj řeči nedostatečná sluchová kontrola, nižší úroveň řeči, řeč může být méně srozumitelná. Pokud se neslyšící dítě vůbec naučí mluvit, zní jeho řeč velice nepřirozeně a laická veřejnost ji obvykle považuje za mluvu mentálně postižených. Nesamostatnost závislost na rodičích, tlumočníkovi, slabá vůle, nerozhodnost, mnohdy snadná ovlivnitelnost. Výkonnost opožděná reakce, neotáčí se za zvuky. Oblast sociální 13 V této oblasti se sluchové postižení projeví narušením sociálních kontaktů v intaktní společnosti, společenskou izolací. Oblast komunikace Mezilidská komunikace je základní duševní potřebou každého člověka. Právě sluch má základní význam pro rozvoj řeči a komunikace 14. Jedním z nejvýznamnějších důsledků sluchového postižení je odlišná komunikace mezi slyšící populací a neslyšícími. Neslyšící a lidé s těžkou sluchovou vadou užívají běžné komunikační prostředky odlišným způsobem nebo používají jiný komunikační systém, který lépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Český znakový jazyk a další komunikační systémy, které vycházejí z českého jazyka, uvádím v příloze. Je důležité si uvědomit, že neslyšící mají stejné schopnosti jako slyšící populace, jejich hlavní překážkou zapojení do vzdělávacího procesu a následně do pracovního procesu je právě komunikační bariéra. Oblast vzdělávání, oblast zaměstnání Především komunikační bariéra, ale i psychické zvláštnosti vyžadují specifické vzdělávání neslyšících a také specifický přístup k nim. V důsledku toho se možnosti 12 Srov.: Bulová, A., Uvedení do surdopedie, 1998, s Srov.: Pulda M., 1992, s Srov.: Pulda, M., Lejska, M., 1996, s. 16, 17. viz. příloha č. 1: Komunikační systémy neslyšících 11

12 vzdělávání neslyšících zužují. V součastné společnosti, která klade důraz na hodnotu vzdělání, mohou vést omezené možnosti vzdělání neslyšících k jejich nezaměstnanosti. Ve společnosti se zvyšuje trend konkurence, který se v oblasti zaměstnání dotýká nejen občanů bez postižení, ale výrazným způsobem se také projevuje v oblasti uplatnění se dospělých lidí se specifickými potřebami (neslyšících jedinců). Úroveň a kvalita dosaženého vzdělání je jedním z předpokladů získání dobrého pracovního zařazení neslyšících. 15 Srovnáme-li nezaměstnanost u osob se specifickými potřebami a ostatní populace, je u lidí se specifickými potřebami nezaměstnanost dvakrát až třikrát větší. Příčinami tohoto stavu jsou především: 16 nízký stupeň dosaženého vzdělání nebo vyučení; nedostatečná informovanost zaměstnavatelů o specifických potřebách lidí se zdravotním postižením z hlediska práce; náročná nebo plně omezená možnost přístupu do vzdělávacích institucí, center, dopravy; neadekvátní technicko-materiální podpora; nepřiměřená odborná pomoc. Důsledkem nedostatečného a nekvalitního vzdělání a s tím spojeného problému získat práci, vznikají finanční, psychické, sociální problémy neslyšících jedinců. To potvrzuje i Ján Jesenský 17, který říká: Neslyšící se stávají sociálně nespokojenými a znevýhodněnými, nedokážou uspokojit potřeby seberealizace a s ní související uplatnění na trhu práce. Všechny důsledky sluchového postižení mohou vést až k sociálnímu vyloučení 18 této skupiny handicapovaných. Jednou z cest, jak předejít nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení je zajistit kvalitní možnosti vzdělávání a přístup ke vzdělávání pro sluchově postižené. 15 Langer, J. Souralová, E., Surdopedie Andragogika, 2006, s Srov.: Regec, V., Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých, 2008, s Jesenský, J., Andragogika a gerontagogika handicapovaných, 2000, s. 29, Proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty (Matoušek, O., Slovník sociální práce, 2003, s. 217). 12

13 Shrnutí Jedinci se sluchovým postižením netvoří homogenní skupinu. Sluchové postižení se liší podle velikosti sluchové ztráty a věku, kdy ke sluchové ztrátě došlo, sluchové ztráty, možnosti oboustranné komunikace. Sluchové postižení je u neslyšících pouze primárním problémem, které s sebou nese další potíže. Ty se projeví v oblasti orientace v prostoru, poznávání okolí, psychických vlastnostech, možnostech komunikace. Tyto problémy se dále promítají do každodenních životů neslyšících. Postižení mají omezený výběr vzdělání a zaměstnání. 13

14 2) Hodnota vzdělání, andragogické působení 2.1 Současná společnost Učící se společnost Společnost konce 20. století je poznamenána výraznými změnami ve struktuře zaměstnanosti a organizace práce, překotným rozvojem komunikačních technologií, posunem hodnot v chápání společnosti, rodiny, komunity volného času a životního prostředí. Odborníci se shodují v tom, že, má-li Evropa obstát ekonomicky, má-li být zachován sociální smír, má-li být zabezpečen další rozvoj, musí se zvládnout obrovský rozsah změn, a to lze převážně zvýšeným úsilím v učení 19. Vzdělání se stalo důležitým atributem postmoderní doby. Tuto situaci hodnotí také Beneš 20. Podle něj patří vzdělávání k vyšším potřebám člověka, které nabývá na stále větším významu ekonomickém i politickém. Hodnota a prestiž vzdělání v součastné společnosti roste a stále více lidí cítí potřebu participovat na dalším vzdělávání. Současnou společnost, kde je kladen důraz na hodnotu vzdělávání, označujeme jako Učící se společnost. Základní myšlenkou Učící se společnosti je celoživotní vzdělávání 21. Členové této společnosti se učí po celý život, protože to vyžaduje adaptace na trvale probíhající změny všech oblastí existence společnosti a kvality života člověka. Učící se jedinec vystupuje v roli zákazníka. Učební potřeba a její obsah jsou v největší možné míře dány do rukou jednotlivců. Vychází se z předpokladu, že učící se je vybaven schopnostmi, aby se sám rozhodl kde, kdy, proč a jak se bude učit 22. Shrnutí Současná Učící se společnost se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se všem lidem dostane rovnocenných příležitostí. Má se jednat o takové prostředí, kde bude naplněn otevřený přístup k formalizovanému i celoživotnímu vzdělávání. Právě k těmto hodnotám se Česká republika zavázala prostřednictvím mezinárodních i českých dokumentů, které přijala. 19 Srov.: Jesenský, J., 2000, s Srov.: Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s Záměrem celé koncepce celoživotního učení podle Evropské Unie je zajistit mnohem efektivnější vztah mezi vzděláváním, profesní přípravou a uplatnění osob na trhu práce. 22 Srov.: Jesenský, J., 2000, s

15 2.2 Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami v dokumentech Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami tedy i neslyšících jedinců jsou podporovány mnoha dokumenty, jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni státu. Jednou ze zastřešujících myšlenek, která se objevuje ve většině dokumentů, je myšlenka rovnosti příležitostí pro všechny. Tyto základní předpoklady rovnosti a cíle rovnoprávného zapojení handicapovaných občanů do běžného života se vyskytují v mezinárodních dokumentech Evropské Unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), v Organizaci spojených národů OSN, Všeobecné deklaraci lidských práv. Jedním ze základních cílů Evropské unie je podpora celoživotního vzdělávání a integrovaného vzdělávání osob se specifickými potřebami. 23 Tento cíl byl stanoven v Bílé knize EU o vzdělávání (Teaching and Learning: Towards the Learning Society), která vytyčuje hlavní směry, oblasti a prostředky Učící se společnosti, společnosti investující do vzdělávání, podporující rovnost vzdělávacích příležitostí a spravedlivého vyrovnávání podmínek 24. Dále Memorandum o celoživotním vzdělávání Evropské komise 25, ve kterém se píše: Každý občan Evropské Unie bez rozdílu má mít rovné příležitosti přiměřené jeho sociálním a ekonomickým podmínkám a právo aktivně se podílet při vytváření společné Evropy v budoucnosti. Rovnost příležitostí se ale prosazuje již mnohem dříve. Byl to J. Á. Komenský, který tvrdil, že je třeba vzdělávat všechny, všemu a všestranně tzn. mladé, staré, bohaté, chudé, urozené i neurozené. 26 ( ) všichni lidé, kteří se narodili lidmi, narodili se hlavně k tomuto účelu, aby byli lidmi. 27 Dokumenty České republiky, které vycházejí z mezinárodních dokumentů, ke kterým se Česká republika zavázala, jsou již konkrétnější. Vize a koncepce vzdělávání jedinců s postižením jsou ze strany ministerstva školství formulovány 23 Regec, V., Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii, 2008, s Srov.: Walterová, E., Objevujeme Evropu - kniha pro učitele, 1997, s Commission of the European communities, A memorandum on lifelong learning: Commission staff working paper, 2005, s Srov.: Škoda, K., Kapitoly z dějin andragogiky, 1996, s Škoda, K., 1996, s

16 a zveřejněny ve strategických dokumentech, zejména pak v Národním plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (2005), v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice v tzv. Bílé knize (2001) a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2007). V Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice 28 můžeme najít informace o podpoře vzdělávání znevýhodněných jedinců. Snaží se zajistit maximální dosažitelnou úroveň jejich vzdělávání. V plánu je kladen důraz na integraci znevýhodněných jedinců do běžných studijních programů na principu inkluzivní školy 29. V Národním plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 30 se vyžaduje vytvořit všechny potřebné podmínky pro zvýšení počtu občanů se zdravotním postižením dosahujících středoškolského a vysokoškolského vzdělání, zajistit zaměstnanost co největšího počtu občanů se zdravotním postižením. Konkrétně jsou uváděna následující organizační a podpůrná opatření: zabezpečení zpřístupnění forem přijímacího řízení i pro studenty se zdravotním postižením; zabezpečení potřebného přístrojového a materiálního vybavení umožňující studium studentům se zdravotním postižením; zabezpečení dostupných služeb tlumočníků, asistentů, předčitatelů a dalších odborníků umožňující studium studentům s jednotlivými druhy zdravotního postižení; školení a příprava pracovníků vysoké školy na práci se studenty se zdravotním postižením; zlepšování informovanosti studentů středních škol se zdravotním postižením o možnostech studia na příslušné vysoké škole; 28 Srov.: MŠMT, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha, s Inkluzivní škola je založena na inkluzivním vzdělávání. Jde o snahu poskytnout všem adekvátní a co nejlepší odpovídající úroveň vzdělání při zachování stejné úrovně kvality vzdělávání. V rámci toho přístupu dochází ke vzdělávání osob se specifickými potřebami v hlavním vzdělávacím proudu (Srov.: Bazalová, B., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích, 2006, s. 6,7,8.). 30 Srov.: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 2005, s. 19,

17 organizace poradenství (psychologické, sociálně právní, profesní, speciálně pedagogické) pro studenty se zdravotním postižením při přípravě na zkoušky a v průběhu studia. Jedním z cílů dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 31 je též vytvářet podmínky pro zkvalitnění vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných. Požadavky těchto plánů se dále promítly i do konečného znění zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v 21, v němž je uloženo činit všechna opatření pro zpřístupnění vysokoškolského studia. 32 Dalším zákonem, který upravuje podmínky vzdělávání neslyšících jedinců je zákon č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 33. Podle 8 jsou neslyšícím a hluchoslepým žákům středních škol a neslyšícím a hluchoslepým studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby poskytovány bezplatně za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Shrnutí Mezinárodní listiny a dokumenty jsou velice obecné. Společnou zastřešující myšlenkou těchto dokumentů je zajištění rovnosti příležitostí pro handicapované jedince ve společnosti. Z toho vyplývá i snaha o zajištění rovnosti v oblasti vzdělávání. Také z tohoto důvodu mají součastné moderní systémy a programy vzdělávání inkluzivní charakter. Prostřednictvím mezinárodních dokumentů se snaží společnost nabídnout odpovídající příležitosti pro celoživotní učení v institucích, které jsou vhodně vybavené, ve kterých vzdělávají specialisté a do kterých mají přístup všichni občané 34. Česká republika upravuje podmínky vzdělávání neslyšících jedinců plány, programy, i konkrétní zákony, které vycházejí z mezinárodních dokumentů a smluv. Tyto 31 Srov.: MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, 2007, s Zákon č.111/1998 Sb. o vysokých školách 33 Zákon č.384/2008 Sb. ze dne 23. září 2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 34 Srov.: Jesenský, J., 2000, s

18 dokumenty jsou již přesnější. Z dokumentů vyplývá, že Česká republika usiluje o kvalitní vzdělání, jeho přístupnost všem, taktéž i neslyšícím. Dospělému neslyšícímu jedinci může být zprostředkováno vzdělávání a mohou mu být zajištěny vhodné podmínky ve vzdělávání právě prostřednictvím andragogického působení. K tomuto působení dochází i na veřejných vysokých školách. O jeho podobě se zmiňuji v následující kapitole. 2.3 Vymezení andragogického působení Hranice mezi andragogikou a pedagogikou není jasně dána. K této nejasnosti také přispívá proces institucionalizování vzdělávání dospělých 35. Proto nelze přesně určit, zda jde v oblasti formálního vzdělávání na vysoké škole o andragogické či pedagogické působení. Objektem andragogiky je dospělý jedinec. Andragogika definuje dospělého jedince jako osobu, která dosáhla biologické, psychické, ale také sociální a ekonomické zralosti 36. Za biologicky dospělého se považuje někdo, kdo dosáhl fyzické zralosti. Psychická zralost znamená stabilizace forem myšlení, prožívání, chování. Sociálně dospělý je jedince, který převzal nové sociální role 37. Student vysoké školy může dosáhnout těchto tří typů zralosti. Zaměříme-li se na ekonomickou zralost, tu mohou splňovat především takoví studenti, kterým vysoká škola poskytla druhou vzdělávací šanci 38. Dospělý není v rámci andragogického působení izolován od rolí v pracovním, společenském a privátním životě, není tedy redukován na žáka (pohled pedagogiky). 39 Tato podmínka je podle mého názoru na vysokých školách splněna především díky možnosti distanční formy vzdělávání, kterou vysoké školy studentům nabízejí. Této formy vzdělávání se nejčastěji účastní jedinci, kteří již pracují, mají založenou rodinu. Distanční a kombinovanou formu studia mohou využít i handicapovaní (neslyšící) díky podpoře poradenských center, která při vysokých školách existují. Ta se nezaměřují 35 Srov. Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s Srov.: Bartoňková, H. Šimek, D., Andragogika, 2002, s Srov.: Beneš, M., Andragogika, 2008, s Tito jedinci z nějakých důvodů nezískali vzdělání podle svých potřeb nebo v určitém úseku svého života o toto vzdělání neměli zájem. V České republice se většinou jedná o získání úplného středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání (Srov.: Beneš, M., Úvod do andragogiky, 1997, s 20.). 39 Beneš, M., Andragogika Teoretické základy, 2003, s

19 pouze na pomoc studentům prezenčního studia, ale jsou také ochotná poskytnout své služby studentům v kombinované a distanční formě vzdělávání. I když ne všichni studenti dosahují ekonomické zralosti, na základě dosažení zralosti psychické, sociální a biologické považuji studenty vysokých škol za dospělé jedince. Z tohoto pohledu považuji téma této bakalářské práce jako andragogické. Oblast andragogické intervence je velmi široká. Nedochází k zaměření se na úzce specializované činnosti. Díky rozpětí zájmů andragogiky se otevírá celé spektrum možností zaměřit se na konkrétní oblast, v níž se andragog může rozvíjet a zdokonalovat. Tímto lze dosáhnout specializací a odbornosti na konkrétní a aktuálně problémové oblasti naší společnosti. Z tohoto důvodu tedy nacházím možnost andragogické intervence i na vysokých školách. Andragogickou intervenci na vysokých školách, která se zaměřuje na slyšící, nacházím v těchto oblastech: a) Andragogická intervence jako orientace člověka v kritických uzlech jeho životní dráhy, či při problémovém průběhu jeho životní dráhy. Tento koncept je zaměřený především na individuum. Jde o pomoc člověku, který se nedokáže vlastními silami vypořádat se svými problémy 40. Z důvodů sluchové postižení se neslyšící během svého života musí vypořádat s mnoha problémy, které ztráta sluchu přináší. Jsou to problémy psychologické zde se andragog uplatní jako psycholog, problémy s nalezením vhodného vzdělání andragog může zprostředkovat informace ohledně možností studia a konzultace. Kritickým uzlem pro neslyšícího jedince může také být přechod ze střední školy, které jsou specializované přímo pro neslyšící, na vysokou školu. Zde je již většinou neslyšící ve studijním programu integrovaný se slyšícími studenty. Proto se neslyšící musí domluvit s vyučujícím o průběhu výuky, o způsobu absolvování předmětu, dále si musí zajistit tlumočníka atd. Zde může nastoupit andragog, který pomůže neslyšícímu zabezpečit vhodné podmínky pro jeho studium. Takovouto činnost plní na vysokých školách centra pomoci pro handicapované studenty. S dalším problémem, se kterým se může neslyšící setkat po ukončení studia, je hledání vhodného zaměstnání. V tomto případě andragog zajistí profesní poradenství. 40 Srov.: Bartoňková, H. Šimek, D., 2002, s

20 b) Andragogická intervence jako animace dospělého člověka. Animace se vymezuje jako nikdy nekončící humanizace člověka, která je vztažena na: Enkulturaci získávání a rozvíjení kulturních kompetencí 41. V tomto případě může vzdělání poskytované andragogem pomoci neslyšícímu začlenit se do slyšící společnosti. Socializaci optimalizace sociálních rolí a pozic, včetně rolí socioprofesních 42. Andragogická intervence pomáhá neslyšícímu jedinci vypořádat se s rolí studenta na vysoké škole, s rolí občana ve slyšící populaci, s rolí zaměstnance v zaměstnání. Tuto andragogickou intervenci také nalezneme na vysoké škole v podobě poradenství, které zajišťují specializovaná poradenská centra pomoci. Edukaci záměrné a cílevědomé formování člověka, jeho výchova a vzdělávání 43. Andragog může vytvářet vzdělávací kurzy na vysokých školách pro neslyšící jedince, čímž zajišťuje nabídku jejich vzdělávání tak, jak to vyžaduje Učící se společnost. Shrnutí Na vysokých školách lze andragogické působení nalézt v různých podobách. Andragog se může stát pomocníkem neslyšícího v problémových situacích, které vznikají při studiu neslyšícího, dále může být poradcem, učitelem, tvůrcem kurzů pro neslyšící. Andragogickou intervenci považuji za jednu z možností, jak předcházet sociálnímu znevýhodnění a vyloučení neslyšících. Vzdělávání by mělo umožnit neslyšícím jedincům lépe se integrovat do majoritní společnosti. Právě prostřednictvím andragogické intervence, která poskytuje, zajišťuje vzdělání a pomoc, se neslyšícímu může zlepšit či udržet kvalita jeho života. Vzdělání je pro osoby se specifickými potřebami nejen klíčovým faktorem pro dosažení co nejvyšší míry socializace, předpokladem k optimálnímu uplatnění na trhu práce a také prostředkem k seberealizaci a osobnímu rozvoji Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Srov.: Bartoňková, H Šimek, D., 2002, s Martinková, E. Stejskalová, K. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii, 2008, s

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zdeňka Telnarová. Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ

Zdeňka Telnarová. Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ Zdeňka Telnarová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Danuše Bauerová Václav Friedrich Jana

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Akademická obec, potenciální uchazeči

Akademická obec, potenciální uchazeči OR č. 20/2012 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 11. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE006500/2012 Počet stran:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené (orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, využití znakového jazyka - sluchově postižený pedagog) Vycházejí z přístupu k hluchotě jakotakové

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Základní standard činnosti Střediska Augustin

Základní standard činnosti Střediska Augustin Základní standard činnosti Střediska Augustin Určení: Závazný: Na vědomí: pro potřeby Střediska Augustin (bližší určení viz obsah) pracovníci střediska, fakultní koordinátoři a tutoři, studenti se specifickými

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení Zákon upravuje

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více