Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 / 2013

2 Správní rozhodování vysokých škol Prohlašuji, že jsem dizertační práci na téma Správní rozhodování vysokých škol zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 Seznam použitých zkratek Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování, a to zejména JUDr. Janě Jurníkové, Ph.D., své školitelce, kolegyni a přítelkyni. Děkuji ji za pečlivé odborné a pedagogické vedení po celou dobu mého doktorského studia, a zejména pak v jeho závěru. Děkuji jí za cenné rady a podněty, kterými přispěla ke zpracování této dizertační práce, jakož i k mému všeobecnému vědecko-výzkumnému a pedagogickému rozvoji. Děkuji také ostatním kolegyním a kolegům za podnětné odborné rady a připomínky, jakož i obecnou podporu při zpracování dizertační práce, zvláště pak JUDr. Mgr. Filipu Rigelovi, Ph.D. a Mgr. Pavlu Kandalcovi, Ph.D., LL.M. Poslední poděkování, avšak neméně významné, patří mé rodině za všestrannou podporu, které se mi od ní vždy dostávalo a dostává, předložená práce je v tomto směru také částečně prací její. Za podporu a trpělivost děkuji i svému příteli Lukášovi. 3

4 Správní rozhodování vysokých škol Seznam použitých zkratek Evropská úmluva Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., ve znění pozdějších změn Listina Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších změn Ministerstvo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řízení o přezkumu Správní řízení podle 50 odst. 7 nebo 68 odst. 4 zákona o vysokých školách Slovenský zákon o vysokých školách zákon č. 131/2002 Z.z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Správní řád z roku 1967 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů Soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon o odpovědnosti za škodu Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů Zákon o Sbírce zákonů Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů 4

5 Seznam použitých zkratek Zákon o vysokých školách či též jen zákon Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Zákon o vysokých školách z roku 1980 Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů Zákon o vysokých školách z roku 1990 Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 5

6 Správní rozhodování vysokých škol Obsah Seznam použitých zkratek... 4 Obsah Úvod Obecný rámec problematiky Cíle a hypotézy Oblast zkoumání Metodologie a systematika práce Odborné literární zázemí Ústřední pojmy a instituty Správní rozhodování: pojem a zaměření práce Vysoká škola Student a uchazeč o studium Vybrané aspekty postavení vysoké školy Vysokoškolská samospráva jako součást veřejné správy Dvouúrovňová univerzitní samospráva Meze samosprávy: působnost ministerstva Právní vztahy mezi vysokými školami a studenty (uchazeči) Vysoké školství jako oblast realizace veřejných potřeb Cíle a úkoly vysokých škol

7 <Obsah 4 Správní rozhodování o studentech a uchazečích Prameny právní úpravy Zákon o vysokých školách a správní řád Autonomní normotvorba Náležitosti rozhodnutí Kompetenční náležitosti Procedurální náležitosti Formální náležitosti Materiální (obsahové) náležitosti Přezkoumávání rozhodnutí Přezkoumávání normativních správních aktů Přezkoumávání individuálních správních aktů Odpovědnost Přijímací řízení Výchozí situace, cíle a úkoly Varianty vyhlášených podmínek přijímacího řízení Specifické postavení soukromých vysokých škol Přestupy Poplatky spojené se studiem Výchozí situace, cíle a úkoly

8 Správní rozhodování vysokých škol 6.2 Varianty stanovení výše poplatků, jakož i zásad pro moderaci Výše poplatku Moderace Závěr Resumé Prameny a zdroje informací Legislativa Judikatura Odborná literatura Ostatní zdroje

9 Úvod 1 Úvod 1.1 Obecný rámec problematiky Již nejstarší české univerzity vznikající na našem území byly zřizovány jako instituce samosprávné 1. Měly vlastní samosprávné orgány, v jejich čele stál volený rektor, v čele fakult stáli děkani. Toto uspořádání vedoucích funkcionářů, přinejmenším formálně, zůstalo i za dob Rakouska Uherska, přerušeno bylo až druhou světovou válkou a následně socialistickým řízením státu. K samosprávné tradici, byť odlišného obsahu 2, se vysoké školy vrátily v roce Jejich autonomie vůči státní moci byla vymezena okruhem akademických práv a svobod, včetně deklarované nedotknutelnosti akademické půdy 4 ; konkrétně byl stanoven pouze vztah vysokých škol a orgánů činných v trestním řízení. Vysoké školy i jednotlivé fakulty byly nadány právní subjektivitou, přesto nevlastnily žádný majetek vyšší hodnoty pouze hospodařily s majetkem státním. Oproti současnému zákonu upravoval zákon o vysokých školách z roku 1990 postavení a fungování vysokých škol, zejména ve vztahu ke studentům a uchazečům, poměrně skromně. Minimálně reguloval též procesní postupy, v nichž vysoké školy autoritativně stanovovaly jejich práva a povinnosti. Zároveň, s výjimkou rozhodování o stipendiu a o vyloučení ze studia, vyloučil pro procesní postupy podpůrné použití správního řádu (z roku 1967) 5. 1 KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha : Linde, 2007, s Podrobně k rozdílům KUDROVÁ, V. Historické a ústavní základy akademické samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. 19, č. 1, s ISSN Zákonem o vysokých školách z roku Srov. 2 odst. 3 zákona o vysokých školách z roku V 34. Nutno však dodat, že v 18 odst. 2 zároveň zakotvil právo uchazeče o studium odvolat se proti rozhodnutí děkana. S ohledem na nedostupnost (či neexistenci) důvodové zprávy k návrhu zákona nelze soudit, co přesně zákonodárce k takovému postupu vedlo. 9

10 Správní rozhodování vysokých škol Míře ochrany podřazených subjektů před výkonem veřejné moci, dnešním pohledem hodnotitelné jako minimální, 6 odpovídalo též zákonné vyloučení rozhodování v přijímacím řízení ze soudního přezkumu 7. Ústavnost daného vyloučení později potvrdil též Ústavní soud 8. Mimoto konstatoval, že předpoklady ke studiu jsou ověřovány na akademické půdě, a proto vztahy zde vznikající jsou patrně jiného než vrchnostenského charakteru. Z uvedeného plyne, jak pevně byla autonomie vysokých škol v 90. letech chráněna 9. Dnes by se mohlo zdát, zejména ve světle pozdější judikatury Ústavního soudu 10 a veškeré judikatury Nejvyššího správního soudu týkající se individuálního rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech uchazečů a studentů, že byla chráněna více než ústavně zaručené právo jí podřazených subjektů na spravedlivý proces Dané absencí dostatečné procesněprávní úpravy. Srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 21/04, v němž Ústavní soud nepřímo konstatoval, že neexistence dostatečných procesních pravidel odporuje právu na spravedlivý proces, jak je založeno čl. 36 Listiny: Vyloučení použití obecných předpisů o správním řízení při neexistenci jiných zakládá současně dle Ústavního soudu i rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny, který upravuje právo každého na stanovený postup při domáhání se svých práv. 7 Zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 8 V nálezu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 32/95, v němž Ústavní soud uvedl: Kritéria pro přijetí ke studiu na vysokou školu nejsou tedy stanovena zákonem, ale jsou věcí samosprávné působnosti vysokých škol. Z toho potom, podle názoru Ústavního soudu, nelze vyvodit jiný závěr než ten, že vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí o opravném prostředku proti nepřijetí uchazeče ke studiu na vysoké škole není porušením článku 36 odst. 2 Listiny. 9 M. Bobek soudí, že se v přístupu Ústavního soudu projevila velká míra důvěry v právní a morální kvality vysokých škol. BOBEK. M. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod : komentář. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s Srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 620/2000, v němž soud uvedl, že rozhodnutí Univerzity Karlovy o výsledku přijímacího řízení má tedy charakter rozhodování ve věcech veřejné správy, protože má autoritativní povahu a kladné rozhodnutí je podmínkou sine qua non pro studium na vysoké škole. 11 Podrobně k právu na spravedlivý proces MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, s. 10

11 Úvod Ačkoli akademické svobody a akademická práva vysokých škol zůstaly explicitně zachovány i po přijetí současného zákona o vysokých školách 12, právní postavení uchazečů a studentů ve správním řízení se od té doby změnilo. Částečně v souvislosti s mírně propracovanější úpravou obsaženou přímo v zákoně o vysokých školách, dále v souvislosti s přijetím nového správního řádu, který nepochybně uložil 13 vysokým školám postupovat v souladu s jím upravenými základními zásadami činnosti správních orgánů. Konečně k současnému procesněprávnímu postavení uchazečů a studentů přispělo též rozhodování soudů ve správním soudnictví, zejména pak rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu 14. Je zřejmé, že vysoké školy byly v posledních deseti letech donuceny akceptovat a zohlednit, že jejich možnost volního chování domněle zaštiťovaná rozsahem akademických svobod a akademických práv není neomezená. Že končí nejen tam, kde začíná právo jedince na spravedlivý proces, ale obecně dosahuje jen tam, kde to v souladu s ústavní maximou 15 zákon výslovně stanoví, popř. principy právního státu a veřejné správy jako služby všem občanům 16, svou podstatou dovolí. Nyní, v kontextu avizované přípravy právních změn v oblasti vysokého školství, navíc nastává doba, kdy jsou školy konfrontovány s dalším možným omezováním prostoru, který byl doposud 17 akademické samosprávě vyhrazen. Od počátku 90. let se v oblasti vysokého školství nezměnilo jen nahlížení na procesněprávní postavení studentů, jejichž počet navíc podstatně stoupl. Zásadním 12 Srov. 4 zákona o vysokých školách. 13 V 177 odst. 1 správního řádu. 14 Např. zpřesňováním požadavků na kvalitu odůvodnění. 15 Čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 (resp. odst. 3) Listiny. 16 Jak uvádí K. Klíma (KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 65.), ústavní požadavek, dle něhož státní (tedy veřejná) moc slouží všem občanům, se projevuje v povinnosti státu organizovat a garantovat určité služby veřejného zájmu. 17 S výjimkou období socialismu. 11

12 Správní rozhodování vysokých škol způsobem se změnilo i financování vysokých škol, jejich postavení ve společnosti, vnitřní uspořádání i vnější vztahy, a zejména rapidně stoupl jejich počet, převážně o soukromé vysoké školy. Jak podrobněji vysvětloval věcný záměr zákona o vysokých školách 18, který zřejmě nevyústí v nový zákon 19, právní úprava z roku 1998 je tedy již v mnohém překonaná. V naznačených právních a společenských podmínkách musí vysoké školy denně činit provozní i strategická rozhodnutí. Zatímco rozhodování strategická budou ovlivňována zejména úvahami ekonomickými, manažerskými či politickými, v rozhodování provozním budou dle názoru autorky hrát významnou roli východiska právní. Klíčová potom budou pro rozhodování o právech a povinnostech akademických pracovníků, studentů, jakož i uchazečů o studium, která neodmyslitelně patří mezi formy, jimiž vysoké školy realizují svou veřejnosprávní činnost. Autorka má za to, že jde o oblast právně velmi významnou, avšak odborně zatím příliš neprozkoumanou. 1.2 Cíle a hypotézy Z uvedených důvodů se autorka v práci zaměří na právní aspekty rozhodování vysokých škol, a to toliko samosprávného, s cílem (cíl č. 1) popsat, analyzovat, jakož i kriticky zhodnotit, jeho obecný i konkrétní právní rámec vycházející zejména z platné právní úpravy dané zákonem o vysokých školách. V této souvislosti vyslovuje autorka hypotézu o nedostatečnosti zákonné právní úpravy spočívající v tom, že zákon (zejména zákon o vysokých školách) buď určité otázky vůbec neřeší, nebo je řeší nevhodně, čímž je způsobilý vyvolat komplikace v aplikační praxi či dokonce vytvořit předpoklady pro to, aby některá individuální 18 Věcný záměr zákona o vysokých školách, verze z , s Některé klíčové změny mají být realizovány formou novelizace. Její zamýšlený obsah není dosud znám. 12

13 Úvod rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů představovala složité případy aplikace práva 20. Na základě zjištěného si pak práce klade za cíl (cíl č. 2) nabídnout dílčí návrhy de lege ferenda, které by se mohly stát podkladem pro diskuzi nad připravovanou novelou zákona o vysokých školách, jakož i výchozím bodem pro další úvahy autorky (či jiných autorů) zvažující například politické, ekonomické či administrativní předpoklady proveditelnosti navržených dílčích změn, popř. rozsáhlejší koncepční změny. Cílem práce není postihnout celou problematiku samosprávního rozhodování vysokých škol, ale zaměřit se na několik dílčích aspektů, a ty podrobit důkladné analýze. Autorka si je vědoma diskuzního charakteru předložené práce a s ním související skutečnosti, že se její právní názory mohou dostat do střetu s jinými názory na zpracovávanou problematiku. 1.3 Oblast zkoumání Jak bylo již naznačeno, zaměří se práce na správní rozhodování vysokých škol, které je svou povahou samosprávné 21, a to proto, že právě samosprávné rozhodování je pro 20 Ke složitým případům aplikace práva podrobně KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech : k úloze právních principů v judikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, s. K jejich charakteristice (na s. 45) uvádí: Složité případy aplikace práva tvoří velkou plejádu nejrůznějších výkladů, které nejsou pouhým logickým výkladem právního textu nebo jiného pramene práva. Typickým příkladem jsou ustanovení právních předpisů připouštějící různý výklad, ustanovení právních předpisů, z nichž nevyplývá žádný jednoznačný výklad za použití standardních interpretačních pravidel, popřípadě další případy, v nichž právní předpis dává soudci jistou míru uvážení (ať již jde o záměr zákonodárce či nikoliv), případy rozporu aplikované právní normy v jejím apriorním významu s jinou právní normou, eventuálně případy napětí mezi funkcionálním smyslem práva a doslovným významem textu (či dokonce případy napětí mezi funkcionálním smyslem práva a jakýmkoliv možným výkladem textu právního předpisu, k němuž může dojít interpret na základě standardních interpretačních argumentů). 13

14 Správní rozhodování vysokých škol vysoké školy 22 příznačné. Protože jde o oblast rozsáhlou, a ve vztahu k adresátům samosprávného působení vysokých škol nesourodou 23, nezaměří se práce na všechny samosprávné rozhodovací procesy realizované vysokými školami, ale toliko na rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů, jakož i uchazečů o studium. Navzdory dojmu, který by mohl název práce vyvolat, je třeba uvést, že předmětem zkoumání nebude jen rozhodování jakožto procesněprávní postup směřující k vydání individuálního správního aktu ve správním řízení, jak je tento pojem zpravidla chápán, ale obecně jako postup, jímž dochází v konkrétní situaci k nenáhodnému výběru z více právně možných variant. Tedy postup, jehož cílem je vedle individuální úpravy právních vztahů také jejich úprava normativní. Jinými slovy jako postup, který může směřovat nejen k vydání individuálního správního aktu, jak bylo naznačeno v úvodu tohoto odstavce, ale též k vydání správního aktu normativního, popř. smíšeného 24. A contrario nebude předmětem zkoumání zachyceným v této práci rozhodování vysokých škol při výkonu státní správy 25, při ustavování samosprávných 21 Resp. samosprávnému obdobné v případě státních a soukromých vysokých škol, jejichž postavení vykazuje jisté odlišnosti od postavení veřejných vysokých škol, které jsou prototypními nositelkami vysokoškolské samosprávy. 22 V plném rozsahu zejména pro veřejné vysoké školy. 23 Zatímco studenti a uchazeči zásadně vystupují vůči vysoké škole jako subjekty stojící mimo ni, tedy jako adresáti vnějšího působení, kteří jsou vůči vysoké škole v podřazeném postavení, akademičtí pracovníci jako zaměstnanci vysoké školy podléhají též vztahům vnitřním, čímž se dostávají zároveň do postavení podřízeného. 24 V režimu zákona o vysokých školách jsou smíšeným správním aktem relevantním pro rozhodování o studentech a uchazečích podmínky pro přijetí ke studiu podle 49 zákona. 25 K němuž dochází zejména v souvislosti s uznáváním kvalifikací podle zákona o vysokých školách. 14

15 Úvod orgánů 26, jako ani rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech akademických pracovníků Metodologie a systematika práce Cestou k dosažení vytyčených cílů a ověření stanovené hypotézy bude postupováno zejména při využití deskriptivní metody, metody komparativní a metody analýzy právní úpravy vycházející zejména z platného zákona o vysokých školách za použití logických argumentů. Dále bude prováděna analýza odborných textů a soudních rozhodnutí jako sekundárních (interpretovaných) pramenů poznání práva, a to mimo jiné s ohledem na možné precedenční účinky rozhodnutí vrchních soudů 28, a jejich syntéza. Některé úvahy či přímo texty budou vycházet z rigorózní práce autorky 29, budou-li v některých kapitolách použity doslovně, bude to vyznačeno. Práce bude vedle úvodní a závěrečné kapitoly rozdělena do pěti dalších kapitol, z nichž druhá a třetí bude shrnovat východiska pro další úvahy. Účelem druhé kapitoly bude definovat ústřední pojmy zpracovávané práce, jimiž jsou správní rozhodování a 26 Jakkoli si je autorka vědoma toho, že existuje kvalifikovaný právní názor, dle něhož je ustavení samosprávného orgánu rozhodnutím (individuálním správním aktem), konkrétně v případě rozhodnutí rektora ve věci návrhu na jmenování děkana. Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 7 As 66/2010, v širších souvislostech komentovaný P. Matesem. (MATES, P. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence. 2012, roč. 14, č. 3, s ISSN ) Kodlišným závěrům od závěrů Nejvyššího správního soudu naopak dochází M. Bartoň a F. Dienstbier. (BARTOŇ, M. DIENSTBIER, F. Může rektor vysoké školy odmítnout jmenovat děkana fakulty? Úvaha k právní povaze jmenovacích aktů rektorů vysokých škol. Právní rozhledy. 2009, roč. 17, č. 9, s ISSN ) 27 Tedy rozhodování v habilitačním řízení (dle 72 zákona) a řízení ke jmenování profesorem (dle 74 zákona). 28 K precedenčním účinkům rozhodnutí ústavního soudu (konkrétně ve vztahu k ústavní stížnosti) srov. ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. Praha : Linde, 2005, s. 292 a násl. 29 KUDROVÁ, V. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách s. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 15

16 Správní rozhodování vysokých škol vysoká škola, a uvést jejich základní souvislosti, jakož i upřesnit rozsah zkoumání a důvody pro výběr dílčích oblastí určených k podrobnější analýze. Třetí kapitola vymezí právní a veřejnosprávní prostor, v němž se (zejména veřejné) vysoké školy pohybují, neboť tento podstatným způsobem ovlivňuje další aspekty jejich správního rozhodování. Ohnisko práce budou představovat další tři kapitoly, v nichž se autorka zaměří na konkrétní otázky správního rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů a uchazečů. Pojednáno přitom bude samostatně o společných otázkách správního rozhodování (v kapitole 4), a to takových, které s ohledem na druh či adresáty příslušného rozhodování vykazují určitá specifika. Následně (v kapitole 5 a 0) budou předmětem analýzy dvě dílčí oblasti samosprávného rozhodování 30, a to právě ty oblasti, které se od ostatních oblastí liší mírou konkrétnosti zákonného zakotvení Odborné literární zázemí Rešerše zdrojů ukázala, že je zkoumanému tématu věnována na úrovni odborného literárního zázemí minimální pozornost. Má za to, že kromě F. Rigela 32, který především shrnuje judikaturu Nejvyššího správního soudu, jsou veškeré názory 30 Oblast přijímacího řízení a vyměřování poplatků spojených se studiem. 31 Je zřejmé, že tam, kde zákon o vysokých školách ponechává školám podstatnou míru volnosti, nelze zákonnou úpravu jednotlivých oblastí rozhodování kvalifikovaně posoudit, a to s ohledem na její faktickou absenci. 32 RIGEL, F. Judikatura Nejvyššího správního soudu: rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium. Soudní rozhledy. 2008, roč. 14, č. 7, s ISSN A následně RIGEL, F. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Školství (stravování, cestování, zkoušení). Soudní rozhledy. 2011, roč. 17, č. 11, s ISSN

17 Úvod dotýkající se samosprávného rozhodování vysokých škol o studentech a uchazečích její vlastní 33. Pokud jde o širší odborné zázemí ve zkoumané oblasti, potýká se autorka se dvěma základními problémy. Prvním z nich je obecně malý zájem autorů o oblast spoluurčující úvahy, v nichž se dizertační práce pohybuje tedy o oblast zájmové samosprávy. Druhým problémem je podstatná koncentrace procesualistů, a tedy i jimi publikované odborné literatury, na správní rozhodování podle správního řádu, a to bez výslovného odlišování, kdy své teoretické úvahy směřují k institutům zakotveným správním řádem, či k procesním institutům exitujícím bez ohledu na konkrétní právní zakotvení. Tak lze nalézt mnohou literaturu zabývající se podrobně teoretickými aspekty územní samosprávy, zkoumající ji z různých úhlů pohledů, nekomentující však, do jaké míry je sdělené použitelné též pro samosprávu zájmovou 34. Pokud pak s ohledem na povahu publikace zájmové samosprávě pozornost věnovat musí, činí tak zpravidla velmi stručně či popisně 35. Vycházet, bohužel, není možné ani z kvalitní prvorepublikové literatury, neboť v té době existující zájmová samospráva se podstatně odlišuje od zájmové samosprávy v dnešním pojetí 36. Stejně tak nejsou použitelné starší 33 Případně ve spoluautorství: KUDROVÁ, V., RIGEL, F. K požadavku přezkoumatelnosti rozhodnutí vysokých škol. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 11, s ISSN Např. FILIP, J. Územní samospráva jako ústavní materie v ČR. in KADEČKA, Stanislav; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ, Kateřina. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, června vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s Např. KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha : Linde, s. (Teoretickým otázkám zájmové samosprávy věnovány toliko necelé 4 strany.) či KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. Praha : Linde, s. (Teoretickým otázkám právních předpisů zájmové samosprávy věnováno toliko 8 stran.) 36 Srov. např. POŠVÁŘ, J. Obecné pojmy správního práva. Brno : Nákladem Čs. Akademického spolku Právník, 1946, s. 54, který k zájmové samosprávě uvádí toliko: 17

18 Správní rozhodování vysokých škol prameny z oblasti práva vysokých škol, neboť současná právní úprava nepřebírá tradiční model samosprávy univerzit, jak se vyvíjel v našich zemích od 70. let 19. století 37. Vedle řady komentářů a poznámkových vydání správního řádu, které se ze své podstaty zaměřují na platné právo 38, nikoli na obecnou teorii správního procesu, též dostupné učebnice správního práva či jejich příslušné části zaměřují svou pozornost zásadně na správní postupy podle správního řádu 39, případně na rozhodování o přestupcích 40, resp. další dílčí zvláštní úpravy. Je proto třeba konstatovat, že zatímco hmotněprávní rovina správního práva je současnými právními teoretiky správního práva Zájmová samospráva provádí správu různých odborných svazků, jako jsou stavovské komory, gremia, svazky hospodářské a pojišťovací různého druhu. Zájmovou samosprávou může být i samospráva národnostní. Podrobněji HOFFMANN, J. in HÁCHA, E. a kol. Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. Reprint původního vydání z roku Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s Blíže k historické (ne)návaznosti akademické samosprávy KUDROVÁ, V. Historické a ústavní základy akademické samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Přijato k uveřejnění. 38 Např. HRABÁK, J., NAHODIL, T. Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 2., akt. a dopl. vyd. ke dni Praha : ASPI, a.s., s., JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád : komentář. Praha : C. H. Beck, s., KADEČKA, s. a kol. Správní řád. Praha : ASPI, s. ONDRUŠ, R. Správní řád. Nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha : Linde Praha a.s., s. či nejnovější VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 2. aktualizované vydání. Praha : Ivana Hexnerová - Bova Polygon, Srov. SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. a HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní., 2. aktuální vydání. Praha : Leges, s. 40 Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s a PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2007, s

19 Úvod podrobně zpracovaná, a to bez ohledu na platnou legislativu 41, správnímu právu procesnímu takové obecné zpracování chybí. Z uvedeného je zřejmé, že v klíčových částech práce nebude příliš vycházeno z odborné literatury, ale toliko z vlastních úsudků a analýz založených převážně na teoreticko-právních argumentech. * Nevyplývá-li z textu jinak, vychází práce z právního stavu platného a účinného ke dni Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, s, PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, s. a SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepracované vydání. Praha : ASPI, s. 19

20 Správní rozhodování vysokých škol 2 Ústřední pojmy a instituty Cílem této kapitoly je, při využití zejména deskriptivní metody, vymezit klíčové pojmy a instituty dizertační práce, jakož i podrobněji vymezit rozsah, v němž budou předmětem zkoumání. 2.1 Správní rozhodování: pojem a zaměření práce Jak uvádí S. Skulová 42, většinu činností, které jsou systémem veřejné správy a jeho jednotlivými součástmi realizovány, představují rozhodovací činnost jako takovou, resp. její jednotlivá stádia nebo dílčí úkony; rozhodovací činnost lze proto považovat za jádro veřejné správy. Samotné rozhodování pak vymezuje jako proces, ve kterém rozhodující (se) subjekt provádí v konkrétní situaci nenáhodný výběr z nejméně dvou možných variant, resp. alternativ další činnosti; jeho výsledkem je zpravidla rozhodnutí (v nejširším slova smyslu) 43. Postupuje-li tímto způsobem subjekt veřejné správy při plnění svěřených veřejnosprávních úkolů, lze uvedený postup označit za správní rozhodování. Typická je pro něj mimo jiné značná míra právní regulace vycházející z ústavního principu pozitivního vymezení činnosti veřejné správy 44. Správní rozhodování lze členit dle různých kritérií 45, v návaznosti na formu vrchnostenské realizace činnosti veřejné správy, k níž se přímo váže, je možné rozlišovat (1.) rozhodování směřující k vydání správního aktu, (2) k uzavření veřejnoprávní smlouvy a (3.) k provedení faktického úkonu, popř. S provedením 42 SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 36; či též Základy správní vědy. Brno : Masarykova univerzita, 1998, s. 95. Obdobně též HENDRYCH, D. Správní věda : teorie veřejné správy. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s Více o limitech a zásadách rozhodování ve veřejné správě SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 96 a násl. 45 Podrobný výčet podává SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s

21 Ústřední pojmy a instituty faktického úkonu splývající 46 ; resp. rozhodování, jehož výsledkem bude nepřistoupení k příslušné formě realizace. Z žádného zákonného ustanovení nevyplývá možnost vysoké školy uzavřít veřejnoprávní smlouvu, v níž by vystupovala jako vykonavatel veřejné správy, předmětem zkoumání v této práci proto z logiky věci nebude rozhodování související s uzavíráním veřejnoprávním smluv. Taktéž nebude samostatně věnována pozornost provádění faktických úkonů, a to pro jejich nefomální povahu 47. Předmětem zkoumání tedy bude takové správní rozhodování vysokých škol, které bude směřovat k vydání správního aktu 48. Vycházejíc z jiného hlediska vztahu jednotlivých forem rozhodování k právu, považuje S. Skulová 49 za stěžejní formy právní, které dále rozděluje podle okruhu adresátů a jejich konkrétnosti (resp. abstraktnosti) na rozhodovací formy normativní a individuální, jakož zároveň i externí a interní; resp. na příslušné formy odrážející vzájemnou kombinaci uvedených charakteristik. 46 Srov. SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s J. Staša (STAŠA, J. in HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s ) charakterizuje faktický úkon jako správní úkon zákonem zmocněné jednotlivé úřední osoby, spočívající ve vyslovení zákazu nebo příkazu určitého jednání, který je jeho adresát povinen respektovat. Dále konstatuje, že tento úkon není výsledkem žádného formálního řízení. 48 Autorka zde vychází z terminologie P. Průchy (např. PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2007, s. 269 a násl.), který pojmem správní akt souhrnně označuje správní akt individuální i normativní, jakkoli si je vědoma, že převažující část autorů (srov. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepracované vydání. Praha : ASPI, 2009, s. 106 a násl., HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 205 a násl. a STAŠA, J. Úvod do českého správního práva. Praha : Policejní akademie České republiky, 1996, s. 79 a násl.) označuje termínem správní akt pouze individuální správní akt, nikoli jeho souhrn se správním aktem normativním. 49 Srov. SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

JUDr. Veronika Kudrová. BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě I

JUDr. Veronika Kudrová. BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě I Metody a formy realizace veřejné správy. Rozhodovací procesy ve veřejné správě. Správní řád jako základ právní úpravy procesních forem veřejné správy. JUDr. Veronika Kudrová BEP302Zk Veřejná správa v ČR

Více

Veřejná správa školství

Veřejná správa školství Veřejná správa školství Ústavní základy Ústavním základem správně právní úpravy českého školství jsou zejména ustanovení čl. 33 Listiny základních práv a svobod a článku 15 odst. 1, odst. 2 téhož ústavního

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy.

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy. Metodický list pro bakalářského studium předmětu SP 1 Název tematického celku: Správní právo A1 Cíl tematického celku: Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou částí správního práva. Objasněn jim

Více

FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI. Filip Dienstbier, 2014

FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI. Filip Dienstbier, 2014 FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI Filip Dienstbier, 2014 Osnova 1. Formy činnosti veřejné správy význam typologie přehled forem vrchnostenské správy 2. Normotvorba veřejné správy účast na zákonodárství (právní) nařízení

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 1 VEŘEJNÁ SPRÁVA,, POJEM, CHARAKTERISTIKA PrF MU, září 2012 petr průcha, 2012 SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 Kompetenční konflikty Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 1 Obsah přednášky I. Pojmy II. Historický vývoj řešení kompetenčních konfliktů III. Recentní a současný právní stav v ČR III.A kompetenční

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů V návaznosti na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

Veřejná správa a regionální rozvoj

Veřejná správa a regionální rozvoj Veřejná správa a regionální rozvoj Doc. Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Kontakt Katedra humanitních věd PEF ČZU budova PEF místnost č. 173 konzultace Po 15:30-17:00 Čt 16:30-18:00 e-mail cmejrek@pef.czu.cz

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Teorie práva Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Typy právních kultur Právní komparatistika (srovnávací právní věda) - mikrokomparatistika

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. 1.1 Název 1. Důvod předložení a cíle Vyhláška o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol 1.2 Definice problému Zákon č.

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

KODEX ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY. Přijetí, obsah a struktura správního řádu

KODEX ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY. Přijetí, obsah a struktura správního řádu ČÁST I Správní řád Přijetí správního řádu HLAVA I KODEX ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY DÍL I Přijetí, obsah a struktura správního řádu OBSAH 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss) IV. O d ů v o d n ě n í Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Kompetenční spory. Druhy kompetenčních sporů a jejich řešení JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Kompetenční spory. Druhy kompetenčních sporů a jejich řešení JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. Kompetenční spory Druhy kompetenčních sporů a jejich řešení JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. Spory o co? Kompetence 1) kompetence jako specifikace pravomoci (např. Knapp) 2) kompetence jako působnost (např.

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Označení stanoviska: Právní předpis: Důsledky porušení povinnosti obecního úřadu informovat o místě, době a o navrženém

Více

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč Cesta MU k institucionální akreditaci Hodnocení kvality vysokých škol, Telč 5. 5. 2016 1 Leitmotivy Strategickým cílem je globální konkurenceschopnost univerzity. Kvalita vzdělávání je v této soutěži slabinou

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 6 odst.

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Označení stanoviska: Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/06 (Mariánské Lázně) veřejný pořádek Právní předpis: zákon

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

TEORIE PRÁVA Prameny práva

TEORIE PRÁVA Prameny práva TEORIE PRÁVA Prameny práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Pojem pramenů práva - ve formálním smyslu (formy v nichž právo vyjádřeno) - v materiálním smyslu (materiální důvody konkrétního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Správní akty Pojem správního aktu V české nauce pojem správní akt chápán dvěma způsoby 1) v širším slova smyslu: : označení pro veškeré mocenské právně závazné akty vydávané na základě zákona orgány veřejné

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE

AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE Příloha č. 1 K Pravidlům systému zajišťování a hodnocení kvality AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační řád Univerzity Pardubice (dále jen akreditační řád ) vychází

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 Označení: Postavení tajemníka obecního úřadu ve vztahu k orgánům obce Právní předpis: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

OBSAH OBSAH. Kapitola 1 Veřejná správa a správní právo. Základní pojmy... 17

OBSAH OBSAH. Kapitola 1 Veřejná správa a správní právo. Základní pojmy... 17 BSAH BSAH ředmluva k 1. vydání... 6 ředmluva ke 2. vydání.... 7 ředmluva ke 3. vydání.... 8 řehled používaných zkratek... 14 Zkrácená citace judikatury... 16 Kapitola 1 eřejná správa a správní právo. Základní

Více

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová Organizace veřejné správy II Olga Pouperová Organizace VS přehled: Státní správa vykonávána přímo subjektem stát Státní správa vykonávána nepřímo Samospráva subjektem veřejnoprávní korporace odlišné od

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel TEORIE PRÁVA 2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel PRAMEN PRÁVA Pramen práva je pojem, který označuje vnější formu, kterou jsou sdělovány právní normy (formální pojetí pramenů práva) zdrojem obsahu právních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

Stanovisko. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. č. 5/2006

Stanovisko. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. č. 5/2006 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2006 Označení stanoviska: Důsledky zrušení zákonného zmocnění nebo změny zákonného zmocnění jeho převedením ze samostatné do

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Úvodní, zrušovací, přechodná a zmocňovací ustanovení v právních normách

Úvodní, zrušovací, přechodná a zmocňovací ustanovení v právních normách Úvodní, zrušovací, přechodná a zmocňovací ustanovení v právních normách JUDr. Radim Boháč, Ph.D. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Právnická fakulta UK katedra finančního práva a finanční vědy Osnova semináře

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s.

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámení s ústavním systémem České republiky a jeho komparaci s některými

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část IV. Odůvodnění Obecná část 1.1 Název Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 99/2011-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více