Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 / 2013

2 Správní rozhodování vysokých škol Prohlašuji, že jsem dizertační práci na téma Správní rozhodování vysokých škol zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 Seznam použitých zkratek Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování, a to zejména JUDr. Janě Jurníkové, Ph.D., své školitelce, kolegyni a přítelkyni. Děkuji ji za pečlivé odborné a pedagogické vedení po celou dobu mého doktorského studia, a zejména pak v jeho závěru. Děkuji jí za cenné rady a podněty, kterými přispěla ke zpracování této dizertační práce, jakož i k mému všeobecnému vědecko-výzkumnému a pedagogickému rozvoji. Děkuji také ostatním kolegyním a kolegům za podnětné odborné rady a připomínky, jakož i obecnou podporu při zpracování dizertační práce, zvláště pak JUDr. Mgr. Filipu Rigelovi, Ph.D. a Mgr. Pavlu Kandalcovi, Ph.D., LL.M. Poslední poděkování, avšak neméně významné, patří mé rodině za všestrannou podporu, které se mi od ní vždy dostávalo a dostává, předložená práce je v tomto směru také částečně prací její. Za podporu a trpělivost děkuji i svému příteli Lukášovi. 3

4 Správní rozhodování vysokých škol Seznam použitých zkratek Evropská úmluva Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., ve znění pozdějších změn Listina Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších změn Ministerstvo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řízení o přezkumu Správní řízení podle 50 odst. 7 nebo 68 odst. 4 zákona o vysokých školách Slovenský zákon o vysokých školách zákon č. 131/2002 Z.z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Správní řád z roku 1967 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů Soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon o odpovědnosti za škodu Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů Zákon o Sbírce zákonů Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů 4

5 Seznam použitých zkratek Zákon o vysokých školách či též jen zákon Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Zákon o vysokých školách z roku 1980 Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů Zákon o vysokých školách z roku 1990 Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 5

6 Správní rozhodování vysokých škol Obsah Seznam použitých zkratek... 4 Obsah Úvod Obecný rámec problematiky Cíle a hypotézy Oblast zkoumání Metodologie a systematika práce Odborné literární zázemí Ústřední pojmy a instituty Správní rozhodování: pojem a zaměření práce Vysoká škola Student a uchazeč o studium Vybrané aspekty postavení vysoké školy Vysokoškolská samospráva jako součást veřejné správy Dvouúrovňová univerzitní samospráva Meze samosprávy: působnost ministerstva Právní vztahy mezi vysokými školami a studenty (uchazeči) Vysoké školství jako oblast realizace veřejných potřeb Cíle a úkoly vysokých škol

7 <Obsah 4 Správní rozhodování o studentech a uchazečích Prameny právní úpravy Zákon o vysokých školách a správní řád Autonomní normotvorba Náležitosti rozhodnutí Kompetenční náležitosti Procedurální náležitosti Formální náležitosti Materiální (obsahové) náležitosti Přezkoumávání rozhodnutí Přezkoumávání normativních správních aktů Přezkoumávání individuálních správních aktů Odpovědnost Přijímací řízení Výchozí situace, cíle a úkoly Varianty vyhlášených podmínek přijímacího řízení Specifické postavení soukromých vysokých škol Přestupy Poplatky spojené se studiem Výchozí situace, cíle a úkoly

8 Správní rozhodování vysokých škol 6.2 Varianty stanovení výše poplatků, jakož i zásad pro moderaci Výše poplatku Moderace Závěr Resumé Prameny a zdroje informací Legislativa Judikatura Odborná literatura Ostatní zdroje

9 Úvod 1 Úvod 1.1 Obecný rámec problematiky Již nejstarší české univerzity vznikající na našem území byly zřizovány jako instituce samosprávné 1. Měly vlastní samosprávné orgány, v jejich čele stál volený rektor, v čele fakult stáli děkani. Toto uspořádání vedoucích funkcionářů, přinejmenším formálně, zůstalo i za dob Rakouska Uherska, přerušeno bylo až druhou světovou válkou a následně socialistickým řízením státu. K samosprávné tradici, byť odlišného obsahu 2, se vysoké školy vrátily v roce Jejich autonomie vůči státní moci byla vymezena okruhem akademických práv a svobod, včetně deklarované nedotknutelnosti akademické půdy 4 ; konkrétně byl stanoven pouze vztah vysokých škol a orgánů činných v trestním řízení. Vysoké školy i jednotlivé fakulty byly nadány právní subjektivitou, přesto nevlastnily žádný majetek vyšší hodnoty pouze hospodařily s majetkem státním. Oproti současnému zákonu upravoval zákon o vysokých školách z roku 1990 postavení a fungování vysokých škol, zejména ve vztahu ke studentům a uchazečům, poměrně skromně. Minimálně reguloval též procesní postupy, v nichž vysoké školy autoritativně stanovovaly jejich práva a povinnosti. Zároveň, s výjimkou rozhodování o stipendiu a o vyloučení ze studia, vyloučil pro procesní postupy podpůrné použití správního řádu (z roku 1967) 5. 1 KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha : Linde, 2007, s Podrobně k rozdílům KUDROVÁ, V. Historické a ústavní základy akademické samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. 19, č. 1, s ISSN Zákonem o vysokých školách z roku Srov. 2 odst. 3 zákona o vysokých školách z roku V 34. Nutno však dodat, že v 18 odst. 2 zároveň zakotvil právo uchazeče o studium odvolat se proti rozhodnutí děkana. S ohledem na nedostupnost (či neexistenci) důvodové zprávy k návrhu zákona nelze soudit, co přesně zákonodárce k takovému postupu vedlo. 9

10 Správní rozhodování vysokých škol Míře ochrany podřazených subjektů před výkonem veřejné moci, dnešním pohledem hodnotitelné jako minimální, 6 odpovídalo též zákonné vyloučení rozhodování v přijímacím řízení ze soudního přezkumu 7. Ústavnost daného vyloučení později potvrdil též Ústavní soud 8. Mimoto konstatoval, že předpoklady ke studiu jsou ověřovány na akademické půdě, a proto vztahy zde vznikající jsou patrně jiného než vrchnostenského charakteru. Z uvedeného plyne, jak pevně byla autonomie vysokých škol v 90. letech chráněna 9. Dnes by se mohlo zdát, zejména ve světle pozdější judikatury Ústavního soudu 10 a veškeré judikatury Nejvyššího správního soudu týkající se individuálního rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech uchazečů a studentů, že byla chráněna více než ústavně zaručené právo jí podřazených subjektů na spravedlivý proces Dané absencí dostatečné procesněprávní úpravy. Srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 21/04, v němž Ústavní soud nepřímo konstatoval, že neexistence dostatečných procesních pravidel odporuje právu na spravedlivý proces, jak je založeno čl. 36 Listiny: Vyloučení použití obecných předpisů o správním řízení při neexistenci jiných zakládá současně dle Ústavního soudu i rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny, který upravuje právo každého na stanovený postup při domáhání se svých práv. 7 Zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 8 V nálezu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 32/95, v němž Ústavní soud uvedl: Kritéria pro přijetí ke studiu na vysokou školu nejsou tedy stanovena zákonem, ale jsou věcí samosprávné působnosti vysokých škol. Z toho potom, podle názoru Ústavního soudu, nelze vyvodit jiný závěr než ten, že vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí o opravném prostředku proti nepřijetí uchazeče ke studiu na vysoké škole není porušením článku 36 odst. 2 Listiny. 9 M. Bobek soudí, že se v přístupu Ústavního soudu projevila velká míra důvěry v právní a morální kvality vysokých škol. BOBEK. M. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod : komentář. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s Srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 620/2000, v němž soud uvedl, že rozhodnutí Univerzity Karlovy o výsledku přijímacího řízení má tedy charakter rozhodování ve věcech veřejné správy, protože má autoritativní povahu a kladné rozhodnutí je podmínkou sine qua non pro studium na vysoké škole. 11 Podrobně k právu na spravedlivý proces MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, s. 10

11 Úvod Ačkoli akademické svobody a akademická práva vysokých škol zůstaly explicitně zachovány i po přijetí současného zákona o vysokých školách 12, právní postavení uchazečů a studentů ve správním řízení se od té doby změnilo. Částečně v souvislosti s mírně propracovanější úpravou obsaženou přímo v zákoně o vysokých školách, dále v souvislosti s přijetím nového správního řádu, který nepochybně uložil 13 vysokým školám postupovat v souladu s jím upravenými základními zásadami činnosti správních orgánů. Konečně k současnému procesněprávnímu postavení uchazečů a studentů přispělo též rozhodování soudů ve správním soudnictví, zejména pak rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu 14. Je zřejmé, že vysoké školy byly v posledních deseti letech donuceny akceptovat a zohlednit, že jejich možnost volního chování domněle zaštiťovaná rozsahem akademických svobod a akademických práv není neomezená. Že končí nejen tam, kde začíná právo jedince na spravedlivý proces, ale obecně dosahuje jen tam, kde to v souladu s ústavní maximou 15 zákon výslovně stanoví, popř. principy právního státu a veřejné správy jako služby všem občanům 16, svou podstatou dovolí. Nyní, v kontextu avizované přípravy právních změn v oblasti vysokého školství, navíc nastává doba, kdy jsou školy konfrontovány s dalším možným omezováním prostoru, který byl doposud 17 akademické samosprávě vyhrazen. Od počátku 90. let se v oblasti vysokého školství nezměnilo jen nahlížení na procesněprávní postavení studentů, jejichž počet navíc podstatně stoupl. Zásadním 12 Srov. 4 zákona o vysokých školách. 13 V 177 odst. 1 správního řádu. 14 Např. zpřesňováním požadavků na kvalitu odůvodnění. 15 Čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 (resp. odst. 3) Listiny. 16 Jak uvádí K. Klíma (KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 65.), ústavní požadavek, dle něhož státní (tedy veřejná) moc slouží všem občanům, se projevuje v povinnosti státu organizovat a garantovat určité služby veřejného zájmu. 17 S výjimkou období socialismu. 11

12 Správní rozhodování vysokých škol způsobem se změnilo i financování vysokých škol, jejich postavení ve společnosti, vnitřní uspořádání i vnější vztahy, a zejména rapidně stoupl jejich počet, převážně o soukromé vysoké školy. Jak podrobněji vysvětloval věcný záměr zákona o vysokých školách 18, který zřejmě nevyústí v nový zákon 19, právní úprava z roku 1998 je tedy již v mnohém překonaná. V naznačených právních a společenských podmínkách musí vysoké školy denně činit provozní i strategická rozhodnutí. Zatímco rozhodování strategická budou ovlivňována zejména úvahami ekonomickými, manažerskými či politickými, v rozhodování provozním budou dle názoru autorky hrát významnou roli východiska právní. Klíčová potom budou pro rozhodování o právech a povinnostech akademických pracovníků, studentů, jakož i uchazečů o studium, která neodmyslitelně patří mezi formy, jimiž vysoké školy realizují svou veřejnosprávní činnost. Autorka má za to, že jde o oblast právně velmi významnou, avšak odborně zatím příliš neprozkoumanou. 1.2 Cíle a hypotézy Z uvedených důvodů se autorka v práci zaměří na právní aspekty rozhodování vysokých škol, a to toliko samosprávného, s cílem (cíl č. 1) popsat, analyzovat, jakož i kriticky zhodnotit, jeho obecný i konkrétní právní rámec vycházející zejména z platné právní úpravy dané zákonem o vysokých školách. V této souvislosti vyslovuje autorka hypotézu o nedostatečnosti zákonné právní úpravy spočívající v tom, že zákon (zejména zákon o vysokých školách) buď určité otázky vůbec neřeší, nebo je řeší nevhodně, čímž je způsobilý vyvolat komplikace v aplikační praxi či dokonce vytvořit předpoklady pro to, aby některá individuální 18 Věcný záměr zákona o vysokých školách, verze z , s Některé klíčové změny mají být realizovány formou novelizace. Její zamýšlený obsah není dosud znám. 12

13 Úvod rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů představovala složité případy aplikace práva 20. Na základě zjištěného si pak práce klade za cíl (cíl č. 2) nabídnout dílčí návrhy de lege ferenda, které by se mohly stát podkladem pro diskuzi nad připravovanou novelou zákona o vysokých školách, jakož i výchozím bodem pro další úvahy autorky (či jiných autorů) zvažující například politické, ekonomické či administrativní předpoklady proveditelnosti navržených dílčích změn, popř. rozsáhlejší koncepční změny. Cílem práce není postihnout celou problematiku samosprávního rozhodování vysokých škol, ale zaměřit se na několik dílčích aspektů, a ty podrobit důkladné analýze. Autorka si je vědoma diskuzního charakteru předložené práce a s ním související skutečnosti, že se její právní názory mohou dostat do střetu s jinými názory na zpracovávanou problematiku. 1.3 Oblast zkoumání Jak bylo již naznačeno, zaměří se práce na správní rozhodování vysokých škol, které je svou povahou samosprávné 21, a to proto, že právě samosprávné rozhodování je pro 20 Ke složitým případům aplikace práva podrobně KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech : k úloze právních principů v judikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, s. K jejich charakteristice (na s. 45) uvádí: Složité případy aplikace práva tvoří velkou plejádu nejrůznějších výkladů, které nejsou pouhým logickým výkladem právního textu nebo jiného pramene práva. Typickým příkladem jsou ustanovení právních předpisů připouštějící různý výklad, ustanovení právních předpisů, z nichž nevyplývá žádný jednoznačný výklad za použití standardních interpretačních pravidel, popřípadě další případy, v nichž právní předpis dává soudci jistou míru uvážení (ať již jde o záměr zákonodárce či nikoliv), případy rozporu aplikované právní normy v jejím apriorním významu s jinou právní normou, eventuálně případy napětí mezi funkcionálním smyslem práva a doslovným významem textu (či dokonce případy napětí mezi funkcionálním smyslem práva a jakýmkoliv možným výkladem textu právního předpisu, k němuž může dojít interpret na základě standardních interpretačních argumentů). 13

14 Správní rozhodování vysokých škol vysoké školy 22 příznačné. Protože jde o oblast rozsáhlou, a ve vztahu k adresátům samosprávného působení vysokých škol nesourodou 23, nezaměří se práce na všechny samosprávné rozhodovací procesy realizované vysokými školami, ale toliko na rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů, jakož i uchazečů o studium. Navzdory dojmu, který by mohl název práce vyvolat, je třeba uvést, že předmětem zkoumání nebude jen rozhodování jakožto procesněprávní postup směřující k vydání individuálního správního aktu ve správním řízení, jak je tento pojem zpravidla chápán, ale obecně jako postup, jímž dochází v konkrétní situaci k nenáhodnému výběru z více právně možných variant. Tedy postup, jehož cílem je vedle individuální úpravy právních vztahů také jejich úprava normativní. Jinými slovy jako postup, který může směřovat nejen k vydání individuálního správního aktu, jak bylo naznačeno v úvodu tohoto odstavce, ale též k vydání správního aktu normativního, popř. smíšeného 24. A contrario nebude předmětem zkoumání zachyceným v této práci rozhodování vysokých škol při výkonu státní správy 25, při ustavování samosprávných 21 Resp. samosprávnému obdobné v případě státních a soukromých vysokých škol, jejichž postavení vykazuje jisté odlišnosti od postavení veřejných vysokých škol, které jsou prototypními nositelkami vysokoškolské samosprávy. 22 V plném rozsahu zejména pro veřejné vysoké školy. 23 Zatímco studenti a uchazeči zásadně vystupují vůči vysoké škole jako subjekty stojící mimo ni, tedy jako adresáti vnějšího působení, kteří jsou vůči vysoké škole v podřazeném postavení, akademičtí pracovníci jako zaměstnanci vysoké školy podléhají též vztahům vnitřním, čímž se dostávají zároveň do postavení podřízeného. 24 V režimu zákona o vysokých školách jsou smíšeným správním aktem relevantním pro rozhodování o studentech a uchazečích podmínky pro přijetí ke studiu podle 49 zákona. 25 K němuž dochází zejména v souvislosti s uznáváním kvalifikací podle zákona o vysokých školách. 14

15 Úvod orgánů 26, jako ani rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech akademických pracovníků Metodologie a systematika práce Cestou k dosažení vytyčených cílů a ověření stanovené hypotézy bude postupováno zejména při využití deskriptivní metody, metody komparativní a metody analýzy právní úpravy vycházející zejména z platného zákona o vysokých školách za použití logických argumentů. Dále bude prováděna analýza odborných textů a soudních rozhodnutí jako sekundárních (interpretovaných) pramenů poznání práva, a to mimo jiné s ohledem na možné precedenční účinky rozhodnutí vrchních soudů 28, a jejich syntéza. Některé úvahy či přímo texty budou vycházet z rigorózní práce autorky 29, budou-li v některých kapitolách použity doslovně, bude to vyznačeno. Práce bude vedle úvodní a závěrečné kapitoly rozdělena do pěti dalších kapitol, z nichž druhá a třetí bude shrnovat východiska pro další úvahy. Účelem druhé kapitoly bude definovat ústřední pojmy zpracovávané práce, jimiž jsou správní rozhodování a 26 Jakkoli si je autorka vědoma toho, že existuje kvalifikovaný právní názor, dle něhož je ustavení samosprávného orgánu rozhodnutím (individuálním správním aktem), konkrétně v případě rozhodnutí rektora ve věci návrhu na jmenování děkana. Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 7 As 66/2010, v širších souvislostech komentovaný P. Matesem. (MATES, P. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence. 2012, roč. 14, č. 3, s ISSN ) Kodlišným závěrům od závěrů Nejvyššího správního soudu naopak dochází M. Bartoň a F. Dienstbier. (BARTOŇ, M. DIENSTBIER, F. Může rektor vysoké školy odmítnout jmenovat děkana fakulty? Úvaha k právní povaze jmenovacích aktů rektorů vysokých škol. Právní rozhledy. 2009, roč. 17, č. 9, s ISSN ) 27 Tedy rozhodování v habilitačním řízení (dle 72 zákona) a řízení ke jmenování profesorem (dle 74 zákona). 28 K precedenčním účinkům rozhodnutí ústavního soudu (konkrétně ve vztahu k ústavní stížnosti) srov. ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. Praha : Linde, 2005, s. 292 a násl. 29 KUDROVÁ, V. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách s. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 15

16 Správní rozhodování vysokých škol vysoká škola, a uvést jejich základní souvislosti, jakož i upřesnit rozsah zkoumání a důvody pro výběr dílčích oblastí určených k podrobnější analýze. Třetí kapitola vymezí právní a veřejnosprávní prostor, v němž se (zejména veřejné) vysoké školy pohybují, neboť tento podstatným způsobem ovlivňuje další aspekty jejich správního rozhodování. Ohnisko práce budou představovat další tři kapitoly, v nichž se autorka zaměří na konkrétní otázky správního rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů a uchazečů. Pojednáno přitom bude samostatně o společných otázkách správního rozhodování (v kapitole 4), a to takových, které s ohledem na druh či adresáty příslušného rozhodování vykazují určitá specifika. Následně (v kapitole 5 a 0) budou předmětem analýzy dvě dílčí oblasti samosprávného rozhodování 30, a to právě ty oblasti, které se od ostatních oblastí liší mírou konkrétnosti zákonného zakotvení Odborné literární zázemí Rešerše zdrojů ukázala, že je zkoumanému tématu věnována na úrovni odborného literárního zázemí minimální pozornost. Má za to, že kromě F. Rigela 32, který především shrnuje judikaturu Nejvyššího správního soudu, jsou veškeré názory 30 Oblast přijímacího řízení a vyměřování poplatků spojených se studiem. 31 Je zřejmé, že tam, kde zákon o vysokých školách ponechává školám podstatnou míru volnosti, nelze zákonnou úpravu jednotlivých oblastí rozhodování kvalifikovaně posoudit, a to s ohledem na její faktickou absenci. 32 RIGEL, F. Judikatura Nejvyššího správního soudu: rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium. Soudní rozhledy. 2008, roč. 14, č. 7, s ISSN A následně RIGEL, F. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Školství (stravování, cestování, zkoušení). Soudní rozhledy. 2011, roč. 17, č. 11, s ISSN

17 Úvod dotýkající se samosprávného rozhodování vysokých škol o studentech a uchazečích její vlastní 33. Pokud jde o širší odborné zázemí ve zkoumané oblasti, potýká se autorka se dvěma základními problémy. Prvním z nich je obecně malý zájem autorů o oblast spoluurčující úvahy, v nichž se dizertační práce pohybuje tedy o oblast zájmové samosprávy. Druhým problémem je podstatná koncentrace procesualistů, a tedy i jimi publikované odborné literatury, na správní rozhodování podle správního řádu, a to bez výslovného odlišování, kdy své teoretické úvahy směřují k institutům zakotveným správním řádem, či k procesním institutům exitujícím bez ohledu na konkrétní právní zakotvení. Tak lze nalézt mnohou literaturu zabývající se podrobně teoretickými aspekty územní samosprávy, zkoumající ji z různých úhlů pohledů, nekomentující však, do jaké míry je sdělené použitelné též pro samosprávu zájmovou 34. Pokud pak s ohledem na povahu publikace zájmové samosprávě pozornost věnovat musí, činí tak zpravidla velmi stručně či popisně 35. Vycházet, bohužel, není možné ani z kvalitní prvorepublikové literatury, neboť v té době existující zájmová samospráva se podstatně odlišuje od zájmové samosprávy v dnešním pojetí 36. Stejně tak nejsou použitelné starší 33 Případně ve spoluautorství: KUDROVÁ, V., RIGEL, F. K požadavku přezkoumatelnosti rozhodnutí vysokých škol. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 11, s ISSN Např. FILIP, J. Územní samospráva jako ústavní materie v ČR. in KADEČKA, Stanislav; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ, Kateřina. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, června vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s Např. KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha : Linde, s. (Teoretickým otázkám zájmové samosprávy věnovány toliko necelé 4 strany.) či KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. Praha : Linde, s. (Teoretickým otázkám právních předpisů zájmové samosprávy věnováno toliko 8 stran.) 36 Srov. např. POŠVÁŘ, J. Obecné pojmy správního práva. Brno : Nákladem Čs. Akademického spolku Právník, 1946, s. 54, který k zájmové samosprávě uvádí toliko: 17

18 Správní rozhodování vysokých škol prameny z oblasti práva vysokých škol, neboť současná právní úprava nepřebírá tradiční model samosprávy univerzit, jak se vyvíjel v našich zemích od 70. let 19. století 37. Vedle řady komentářů a poznámkových vydání správního řádu, které se ze své podstaty zaměřují na platné právo 38, nikoli na obecnou teorii správního procesu, též dostupné učebnice správního práva či jejich příslušné části zaměřují svou pozornost zásadně na správní postupy podle správního řádu 39, případně na rozhodování o přestupcích 40, resp. další dílčí zvláštní úpravy. Je proto třeba konstatovat, že zatímco hmotněprávní rovina správního práva je současnými právními teoretiky správního práva Zájmová samospráva provádí správu různých odborných svazků, jako jsou stavovské komory, gremia, svazky hospodářské a pojišťovací různého druhu. Zájmovou samosprávou může být i samospráva národnostní. Podrobněji HOFFMANN, J. in HÁCHA, E. a kol. Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. Reprint původního vydání z roku Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s Blíže k historické (ne)návaznosti akademické samosprávy KUDROVÁ, V. Historické a ústavní základy akademické samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Přijato k uveřejnění. 38 Např. HRABÁK, J., NAHODIL, T. Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 2., akt. a dopl. vyd. ke dni Praha : ASPI, a.s., s., JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád : komentář. Praha : C. H. Beck, s., KADEČKA, s. a kol. Správní řád. Praha : ASPI, s. ONDRUŠ, R. Správní řád. Nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha : Linde Praha a.s., s. či nejnovější VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 2. aktualizované vydání. Praha : Ivana Hexnerová - Bova Polygon, Srov. SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. a HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní., 2. aktuální vydání. Praha : Leges, s. 40 Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s a PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2007, s

19 Úvod podrobně zpracovaná, a to bez ohledu na platnou legislativu 41, správnímu právu procesnímu takové obecné zpracování chybí. Z uvedeného je zřejmé, že v klíčových částech práce nebude příliš vycházeno z odborné literatury, ale toliko z vlastních úsudků a analýz založených převážně na teoreticko-právních argumentech. * Nevyplývá-li z textu jinak, vychází práce z právního stavu platného a účinného ke dni Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, s, PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, s. a SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepracované vydání. Praha : ASPI, s. 19

20 Správní rozhodování vysokých škol 2 Ústřední pojmy a instituty Cílem této kapitoly je, při využití zejména deskriptivní metody, vymezit klíčové pojmy a instituty dizertační práce, jakož i podrobněji vymezit rozsah, v němž budou předmětem zkoumání. 2.1 Správní rozhodování: pojem a zaměření práce Jak uvádí S. Skulová 42, většinu činností, které jsou systémem veřejné správy a jeho jednotlivými součástmi realizovány, představují rozhodovací činnost jako takovou, resp. její jednotlivá stádia nebo dílčí úkony; rozhodovací činnost lze proto považovat za jádro veřejné správy. Samotné rozhodování pak vymezuje jako proces, ve kterém rozhodující (se) subjekt provádí v konkrétní situaci nenáhodný výběr z nejméně dvou možných variant, resp. alternativ další činnosti; jeho výsledkem je zpravidla rozhodnutí (v nejširším slova smyslu) 43. Postupuje-li tímto způsobem subjekt veřejné správy při plnění svěřených veřejnosprávních úkolů, lze uvedený postup označit za správní rozhodování. Typická je pro něj mimo jiné značná míra právní regulace vycházející z ústavního principu pozitivního vymezení činnosti veřejné správy 44. Správní rozhodování lze členit dle různých kritérií 45, v návaznosti na formu vrchnostenské realizace činnosti veřejné správy, k níž se přímo váže, je možné rozlišovat (1.) rozhodování směřující k vydání správního aktu, (2) k uzavření veřejnoprávní smlouvy a (3.) k provedení faktického úkonu, popř. S provedením 42 SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 36; či též Základy správní vědy. Brno : Masarykova univerzita, 1998, s. 95. Obdobně též HENDRYCH, D. Správní věda : teorie veřejné správy. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s Více o limitech a zásadách rozhodování ve veřejné správě SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 96 a násl. 45 Podrobný výčet podává SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s

21 Ústřední pojmy a instituty faktického úkonu splývající 46 ; resp. rozhodování, jehož výsledkem bude nepřistoupení k příslušné formě realizace. Z žádného zákonného ustanovení nevyplývá možnost vysoké školy uzavřít veřejnoprávní smlouvu, v níž by vystupovala jako vykonavatel veřejné správy, předmětem zkoumání v této práci proto z logiky věci nebude rozhodování související s uzavíráním veřejnoprávním smluv. Taktéž nebude samostatně věnována pozornost provádění faktických úkonů, a to pro jejich nefomální povahu 47. Předmětem zkoumání tedy bude takové správní rozhodování vysokých škol, které bude směřovat k vydání správního aktu 48. Vycházejíc z jiného hlediska vztahu jednotlivých forem rozhodování k právu, považuje S. Skulová 49 za stěžejní formy právní, které dále rozděluje podle okruhu adresátů a jejich konkrétnosti (resp. abstraktnosti) na rozhodovací formy normativní a individuální, jakož zároveň i externí a interní; resp. na příslušné formy odrážející vzájemnou kombinaci uvedených charakteristik. 46 Srov. SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s J. Staša (STAŠA, J. in HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s ) charakterizuje faktický úkon jako správní úkon zákonem zmocněné jednotlivé úřední osoby, spočívající ve vyslovení zákazu nebo příkazu určitého jednání, který je jeho adresát povinen respektovat. Dále konstatuje, že tento úkon není výsledkem žádného formálního řízení. 48 Autorka zde vychází z terminologie P. Průchy (např. PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2007, s. 269 a násl.), který pojmem správní akt souhrnně označuje správní akt individuální i normativní, jakkoli si je vědoma, že převažující část autorů (srov. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepracované vydání. Praha : ASPI, 2009, s. 106 a násl., HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 205 a násl. a STAŠA, J. Úvod do českého správního práva. Praha : Policejní akademie České republiky, 1996, s. 79 a násl.) označuje termínem správní akt pouze individuální správní akt, nikoli jeho souhrn se správním aktem normativním. 49 Srov. SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR ÚVOD Dnem 1. 4. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (dále jen NOZ ). Jeho dopady do činnosti občanských sdružení působících

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015 PRÁVNÍ STANOVISKO AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10 V Praze dne 23.3.2015 Právní stanovisko k účinkům změny zákona č. 185/2001 Sb. k 1.1.2015 Vážení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacímu návrhu poslance Ladislava Velebného

Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacímu návrhu poslance Ladislava Velebného Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacímu návrhu poslance Ladislava Velebného Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného je v rozporu se závazky poslanců v Prohlášení Rekonstrukce státu. Pozměňovací

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 22 Af 159/2011 41 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 95/2008-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Co je a co není informační systém veřejné správy

Co je a co není informační systém veřejné správy Komentář k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Co je a co není informační systém veřejné správy Verze 2.00 Obsah ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT TOHOTO

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

ROZHODNUTÍ, TZV. JINÉ ÚKONY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ROZHODNUTÍ, TZV. JINÉ ÚKONY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ROZHODNUTÍ, TZV. JINÉ ÚKONY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY LUKÁŠ POTĚŠIL Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek pojednává o jednostranných veřejněmocenských

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 74/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Oponentský posudek k habilitační práci Habilitantka: JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. Habilitační práce: Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) Oponent: Doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více