Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 / 2013

2 Správní rozhodování vysokých škol Prohlašuji, že jsem dizertační práci na téma Správní rozhodování vysokých škol zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 Seznam použitých zkratek Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování, a to zejména JUDr. Janě Jurníkové, Ph.D., své školitelce, kolegyni a přítelkyni. Děkuji ji za pečlivé odborné a pedagogické vedení po celou dobu mého doktorského studia, a zejména pak v jeho závěru. Děkuji jí za cenné rady a podněty, kterými přispěla ke zpracování této dizertační práce, jakož i k mému všeobecnému vědecko-výzkumnému a pedagogickému rozvoji. Děkuji také ostatním kolegyním a kolegům za podnětné odborné rady a připomínky, jakož i obecnou podporu při zpracování dizertační práce, zvláště pak JUDr. Mgr. Filipu Rigelovi, Ph.D. a Mgr. Pavlu Kandalcovi, Ph.D., LL.M. Poslední poděkování, avšak neméně významné, patří mé rodině za všestrannou podporu, které se mi od ní vždy dostávalo a dostává, předložená práce je v tomto směru také částečně prací její. Za podporu a trpělivost děkuji i svému příteli Lukášovi. 3

4 Správní rozhodování vysokých škol Seznam použitých zkratek Evropská úmluva Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., ve znění pozdějších změn Listina Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších změn Ministerstvo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řízení o přezkumu Správní řízení podle 50 odst. 7 nebo 68 odst. 4 zákona o vysokých školách Slovenský zákon o vysokých školách zákon č. 131/2002 Z.z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Správní řád z roku 1967 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů Soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon o odpovědnosti za škodu Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů Zákon o Sbírce zákonů Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů 4

5 Seznam použitých zkratek Zákon o vysokých školách či též jen zákon Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Zákon o vysokých školách z roku 1980 Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů Zákon o vysokých školách z roku 1990 Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 5

6 Správní rozhodování vysokých škol Obsah Seznam použitých zkratek... 4 Obsah Úvod Obecný rámec problematiky Cíle a hypotézy Oblast zkoumání Metodologie a systematika práce Odborné literární zázemí Ústřední pojmy a instituty Správní rozhodování: pojem a zaměření práce Vysoká škola Student a uchazeč o studium Vybrané aspekty postavení vysoké školy Vysokoškolská samospráva jako součást veřejné správy Dvouúrovňová univerzitní samospráva Meze samosprávy: působnost ministerstva Právní vztahy mezi vysokými školami a studenty (uchazeči) Vysoké školství jako oblast realizace veřejných potřeb Cíle a úkoly vysokých škol

7 <Obsah 4 Správní rozhodování o studentech a uchazečích Prameny právní úpravy Zákon o vysokých školách a správní řád Autonomní normotvorba Náležitosti rozhodnutí Kompetenční náležitosti Procedurální náležitosti Formální náležitosti Materiální (obsahové) náležitosti Přezkoumávání rozhodnutí Přezkoumávání normativních správních aktů Přezkoumávání individuálních správních aktů Odpovědnost Přijímací řízení Výchozí situace, cíle a úkoly Varianty vyhlášených podmínek přijímacího řízení Specifické postavení soukromých vysokých škol Přestupy Poplatky spojené se studiem Výchozí situace, cíle a úkoly

8 Správní rozhodování vysokých škol 6.2 Varianty stanovení výše poplatků, jakož i zásad pro moderaci Výše poplatku Moderace Závěr Resumé Prameny a zdroje informací Legislativa Judikatura Odborná literatura Ostatní zdroje

9 Úvod 1 Úvod 1.1 Obecný rámec problematiky Již nejstarší české univerzity vznikající na našem území byly zřizovány jako instituce samosprávné 1. Měly vlastní samosprávné orgány, v jejich čele stál volený rektor, v čele fakult stáli děkani. Toto uspořádání vedoucích funkcionářů, přinejmenším formálně, zůstalo i za dob Rakouska Uherska, přerušeno bylo až druhou světovou válkou a následně socialistickým řízením státu. K samosprávné tradici, byť odlišného obsahu 2, se vysoké školy vrátily v roce Jejich autonomie vůči státní moci byla vymezena okruhem akademických práv a svobod, včetně deklarované nedotknutelnosti akademické půdy 4 ; konkrétně byl stanoven pouze vztah vysokých škol a orgánů činných v trestním řízení. Vysoké školy i jednotlivé fakulty byly nadány právní subjektivitou, přesto nevlastnily žádný majetek vyšší hodnoty pouze hospodařily s majetkem státním. Oproti současnému zákonu upravoval zákon o vysokých školách z roku 1990 postavení a fungování vysokých škol, zejména ve vztahu ke studentům a uchazečům, poměrně skromně. Minimálně reguloval též procesní postupy, v nichž vysoké školy autoritativně stanovovaly jejich práva a povinnosti. Zároveň, s výjimkou rozhodování o stipendiu a o vyloučení ze studia, vyloučil pro procesní postupy podpůrné použití správního řádu (z roku 1967) 5. 1 KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha : Linde, 2007, s Podrobně k rozdílům KUDROVÁ, V. Historické a ústavní základy akademické samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. 19, č. 1, s ISSN Zákonem o vysokých školách z roku Srov. 2 odst. 3 zákona o vysokých školách z roku V 34. Nutno však dodat, že v 18 odst. 2 zároveň zakotvil právo uchazeče o studium odvolat se proti rozhodnutí děkana. S ohledem na nedostupnost (či neexistenci) důvodové zprávy k návrhu zákona nelze soudit, co přesně zákonodárce k takovému postupu vedlo. 9

10 Správní rozhodování vysokých škol Míře ochrany podřazených subjektů před výkonem veřejné moci, dnešním pohledem hodnotitelné jako minimální, 6 odpovídalo též zákonné vyloučení rozhodování v přijímacím řízení ze soudního přezkumu 7. Ústavnost daného vyloučení později potvrdil též Ústavní soud 8. Mimoto konstatoval, že předpoklady ke studiu jsou ověřovány na akademické půdě, a proto vztahy zde vznikající jsou patrně jiného než vrchnostenského charakteru. Z uvedeného plyne, jak pevně byla autonomie vysokých škol v 90. letech chráněna 9. Dnes by se mohlo zdát, zejména ve světle pozdější judikatury Ústavního soudu 10 a veškeré judikatury Nejvyššího správního soudu týkající se individuálního rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech uchazečů a studentů, že byla chráněna více než ústavně zaručené právo jí podřazených subjektů na spravedlivý proces Dané absencí dostatečné procesněprávní úpravy. Srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 21/04, v němž Ústavní soud nepřímo konstatoval, že neexistence dostatečných procesních pravidel odporuje právu na spravedlivý proces, jak je založeno čl. 36 Listiny: Vyloučení použití obecných předpisů o správním řízení při neexistenci jiných zakládá současně dle Ústavního soudu i rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny, který upravuje právo každého na stanovený postup při domáhání se svých práv. 7 Zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 8 V nálezu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 32/95, v němž Ústavní soud uvedl: Kritéria pro přijetí ke studiu na vysokou školu nejsou tedy stanovena zákonem, ale jsou věcí samosprávné působnosti vysokých škol. Z toho potom, podle názoru Ústavního soudu, nelze vyvodit jiný závěr než ten, že vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí o opravném prostředku proti nepřijetí uchazeče ke studiu na vysoké škole není porušením článku 36 odst. 2 Listiny. 9 M. Bobek soudí, že se v přístupu Ústavního soudu projevila velká míra důvěry v právní a morální kvality vysokých škol. BOBEK. M. in WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv a svobod : komentář. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s Srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 620/2000, v němž soud uvedl, že rozhodnutí Univerzity Karlovy o výsledku přijímacího řízení má tedy charakter rozhodování ve věcech veřejné správy, protože má autoritativní povahu a kladné rozhodnutí je podmínkou sine qua non pro studium na vysoké škole. 11 Podrobně k právu na spravedlivý proces MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, s. 10

11 Úvod Ačkoli akademické svobody a akademická práva vysokých škol zůstaly explicitně zachovány i po přijetí současného zákona o vysokých školách 12, právní postavení uchazečů a studentů ve správním řízení se od té doby změnilo. Částečně v souvislosti s mírně propracovanější úpravou obsaženou přímo v zákoně o vysokých školách, dále v souvislosti s přijetím nového správního řádu, který nepochybně uložil 13 vysokým školám postupovat v souladu s jím upravenými základními zásadami činnosti správních orgánů. Konečně k současnému procesněprávnímu postavení uchazečů a studentů přispělo též rozhodování soudů ve správním soudnictví, zejména pak rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu 14. Je zřejmé, že vysoké školy byly v posledních deseti letech donuceny akceptovat a zohlednit, že jejich možnost volního chování domněle zaštiťovaná rozsahem akademických svobod a akademických práv není neomezená. Že končí nejen tam, kde začíná právo jedince na spravedlivý proces, ale obecně dosahuje jen tam, kde to v souladu s ústavní maximou 15 zákon výslovně stanoví, popř. principy právního státu a veřejné správy jako služby všem občanům 16, svou podstatou dovolí. Nyní, v kontextu avizované přípravy právních změn v oblasti vysokého školství, navíc nastává doba, kdy jsou školy konfrontovány s dalším možným omezováním prostoru, který byl doposud 17 akademické samosprávě vyhrazen. Od počátku 90. let se v oblasti vysokého školství nezměnilo jen nahlížení na procesněprávní postavení studentů, jejichž počet navíc podstatně stoupl. Zásadním 12 Srov. 4 zákona o vysokých školách. 13 V 177 odst. 1 správního řádu. 14 Např. zpřesňováním požadavků na kvalitu odůvodnění. 15 Čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 (resp. odst. 3) Listiny. 16 Jak uvádí K. Klíma (KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 65.), ústavní požadavek, dle něhož státní (tedy veřejná) moc slouží všem občanům, se projevuje v povinnosti státu organizovat a garantovat určité služby veřejného zájmu. 17 S výjimkou období socialismu. 11

12 Správní rozhodování vysokých škol způsobem se změnilo i financování vysokých škol, jejich postavení ve společnosti, vnitřní uspořádání i vnější vztahy, a zejména rapidně stoupl jejich počet, převážně o soukromé vysoké školy. Jak podrobněji vysvětloval věcný záměr zákona o vysokých školách 18, který zřejmě nevyústí v nový zákon 19, právní úprava z roku 1998 je tedy již v mnohém překonaná. V naznačených právních a společenských podmínkách musí vysoké školy denně činit provozní i strategická rozhodnutí. Zatímco rozhodování strategická budou ovlivňována zejména úvahami ekonomickými, manažerskými či politickými, v rozhodování provozním budou dle názoru autorky hrát významnou roli východiska právní. Klíčová potom budou pro rozhodování o právech a povinnostech akademických pracovníků, studentů, jakož i uchazečů o studium, která neodmyslitelně patří mezi formy, jimiž vysoké školy realizují svou veřejnosprávní činnost. Autorka má za to, že jde o oblast právně velmi významnou, avšak odborně zatím příliš neprozkoumanou. 1.2 Cíle a hypotézy Z uvedených důvodů se autorka v práci zaměří na právní aspekty rozhodování vysokých škol, a to toliko samosprávného, s cílem (cíl č. 1) popsat, analyzovat, jakož i kriticky zhodnotit, jeho obecný i konkrétní právní rámec vycházející zejména z platné právní úpravy dané zákonem o vysokých školách. V této souvislosti vyslovuje autorka hypotézu o nedostatečnosti zákonné právní úpravy spočívající v tom, že zákon (zejména zákon o vysokých školách) buď určité otázky vůbec neřeší, nebo je řeší nevhodně, čímž je způsobilý vyvolat komplikace v aplikační praxi či dokonce vytvořit předpoklady pro to, aby některá individuální 18 Věcný záměr zákona o vysokých školách, verze z , s Některé klíčové změny mají být realizovány formou novelizace. Její zamýšlený obsah není dosud znám. 12

13 Úvod rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů představovala složité případy aplikace práva 20. Na základě zjištěného si pak práce klade za cíl (cíl č. 2) nabídnout dílčí návrhy de lege ferenda, které by se mohly stát podkladem pro diskuzi nad připravovanou novelou zákona o vysokých školách, jakož i výchozím bodem pro další úvahy autorky (či jiných autorů) zvažující například politické, ekonomické či administrativní předpoklady proveditelnosti navržených dílčích změn, popř. rozsáhlejší koncepční změny. Cílem práce není postihnout celou problematiku samosprávního rozhodování vysokých škol, ale zaměřit se na několik dílčích aspektů, a ty podrobit důkladné analýze. Autorka si je vědoma diskuzního charakteru předložené práce a s ním související skutečnosti, že se její právní názory mohou dostat do střetu s jinými názory na zpracovávanou problematiku. 1.3 Oblast zkoumání Jak bylo již naznačeno, zaměří se práce na správní rozhodování vysokých škol, které je svou povahou samosprávné 21, a to proto, že právě samosprávné rozhodování je pro 20 Ke složitým případům aplikace práva podrobně KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech : k úloze právních principů v judikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, s. K jejich charakteristice (na s. 45) uvádí: Složité případy aplikace práva tvoří velkou plejádu nejrůznějších výkladů, které nejsou pouhým logickým výkladem právního textu nebo jiného pramene práva. Typickým příkladem jsou ustanovení právních předpisů připouštějící různý výklad, ustanovení právních předpisů, z nichž nevyplývá žádný jednoznačný výklad za použití standardních interpretačních pravidel, popřípadě další případy, v nichž právní předpis dává soudci jistou míru uvážení (ať již jde o záměr zákonodárce či nikoliv), případy rozporu aplikované právní normy v jejím apriorním významu s jinou právní normou, eventuálně případy napětí mezi funkcionálním smyslem práva a doslovným významem textu (či dokonce případy napětí mezi funkcionálním smyslem práva a jakýmkoliv možným výkladem textu právního předpisu, k němuž může dojít interpret na základě standardních interpretačních argumentů). 13

14 Správní rozhodování vysokých škol vysoké školy 22 příznačné. Protože jde o oblast rozsáhlou, a ve vztahu k adresátům samosprávného působení vysokých škol nesourodou 23, nezaměří se práce na všechny samosprávné rozhodovací procesy realizované vysokými školami, ale toliko na rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů, jakož i uchazečů o studium. Navzdory dojmu, který by mohl název práce vyvolat, je třeba uvést, že předmětem zkoumání nebude jen rozhodování jakožto procesněprávní postup směřující k vydání individuálního správního aktu ve správním řízení, jak je tento pojem zpravidla chápán, ale obecně jako postup, jímž dochází v konkrétní situaci k nenáhodnému výběru z více právně možných variant. Tedy postup, jehož cílem je vedle individuální úpravy právních vztahů také jejich úprava normativní. Jinými slovy jako postup, který může směřovat nejen k vydání individuálního správního aktu, jak bylo naznačeno v úvodu tohoto odstavce, ale též k vydání správního aktu normativního, popř. smíšeného 24. A contrario nebude předmětem zkoumání zachyceným v této práci rozhodování vysokých škol při výkonu státní správy 25, při ustavování samosprávných 21 Resp. samosprávnému obdobné v případě státních a soukromých vysokých škol, jejichž postavení vykazuje jisté odlišnosti od postavení veřejných vysokých škol, které jsou prototypními nositelkami vysokoškolské samosprávy. 22 V plném rozsahu zejména pro veřejné vysoké školy. 23 Zatímco studenti a uchazeči zásadně vystupují vůči vysoké škole jako subjekty stojící mimo ni, tedy jako adresáti vnějšího působení, kteří jsou vůči vysoké škole v podřazeném postavení, akademičtí pracovníci jako zaměstnanci vysoké školy podléhají též vztahům vnitřním, čímž se dostávají zároveň do postavení podřízeného. 24 V režimu zákona o vysokých školách jsou smíšeným správním aktem relevantním pro rozhodování o studentech a uchazečích podmínky pro přijetí ke studiu podle 49 zákona. 25 K němuž dochází zejména v souvislosti s uznáváním kvalifikací podle zákona o vysokých školách. 14

15 Úvod orgánů 26, jako ani rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech akademických pracovníků Metodologie a systematika práce Cestou k dosažení vytyčených cílů a ověření stanovené hypotézy bude postupováno zejména při využití deskriptivní metody, metody komparativní a metody analýzy právní úpravy vycházející zejména z platného zákona o vysokých školách za použití logických argumentů. Dále bude prováděna analýza odborných textů a soudních rozhodnutí jako sekundárních (interpretovaných) pramenů poznání práva, a to mimo jiné s ohledem na možné precedenční účinky rozhodnutí vrchních soudů 28, a jejich syntéza. Některé úvahy či přímo texty budou vycházet z rigorózní práce autorky 29, budou-li v některých kapitolách použity doslovně, bude to vyznačeno. Práce bude vedle úvodní a závěrečné kapitoly rozdělena do pěti dalších kapitol, z nichž druhá a třetí bude shrnovat východiska pro další úvahy. Účelem druhé kapitoly bude definovat ústřední pojmy zpracovávané práce, jimiž jsou správní rozhodování a 26 Jakkoli si je autorka vědoma toho, že existuje kvalifikovaný právní názor, dle něhož je ustavení samosprávného orgánu rozhodnutím (individuálním správním aktem), konkrétně v případě rozhodnutí rektora ve věci návrhu na jmenování děkana. Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 7 As 66/2010, v širších souvislostech komentovaný P. Matesem. (MATES, P. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence. 2012, roč. 14, č. 3, s ISSN ) Kodlišným závěrům od závěrů Nejvyššího správního soudu naopak dochází M. Bartoň a F. Dienstbier. (BARTOŇ, M. DIENSTBIER, F. Může rektor vysoké školy odmítnout jmenovat děkana fakulty? Úvaha k právní povaze jmenovacích aktů rektorů vysokých škol. Právní rozhledy. 2009, roč. 17, č. 9, s ISSN ) 27 Tedy rozhodování v habilitačním řízení (dle 72 zákona) a řízení ke jmenování profesorem (dle 74 zákona). 28 K precedenčním účinkům rozhodnutí ústavního soudu (konkrétně ve vztahu k ústavní stížnosti) srov. ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. Praha : Linde, 2005, s. 292 a násl. 29 KUDROVÁ, V. Poplatky spojené se studiem na vysokých školách s. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 15

16 Správní rozhodování vysokých škol vysoká škola, a uvést jejich základní souvislosti, jakož i upřesnit rozsah zkoumání a důvody pro výběr dílčích oblastí určených k podrobnější analýze. Třetí kapitola vymezí právní a veřejnosprávní prostor, v němž se (zejména veřejné) vysoké školy pohybují, neboť tento podstatným způsobem ovlivňuje další aspekty jejich správního rozhodování. Ohnisko práce budou představovat další tři kapitoly, v nichž se autorka zaměří na konkrétní otázky správního rozhodování vysokých škol o právech a povinnostech studentů a uchazečů. Pojednáno přitom bude samostatně o společných otázkách správního rozhodování (v kapitole 4), a to takových, které s ohledem na druh či adresáty příslušného rozhodování vykazují určitá specifika. Následně (v kapitole 5 a 0) budou předmětem analýzy dvě dílčí oblasti samosprávného rozhodování 30, a to právě ty oblasti, které se od ostatních oblastí liší mírou konkrétnosti zákonného zakotvení Odborné literární zázemí Rešerše zdrojů ukázala, že je zkoumanému tématu věnována na úrovni odborného literárního zázemí minimální pozornost. Má za to, že kromě F. Rigela 32, který především shrnuje judikaturu Nejvyššího správního soudu, jsou veškeré názory 30 Oblast přijímacího řízení a vyměřování poplatků spojených se studiem. 31 Je zřejmé, že tam, kde zákon o vysokých školách ponechává školám podstatnou míru volnosti, nelze zákonnou úpravu jednotlivých oblastí rozhodování kvalifikovaně posoudit, a to s ohledem na její faktickou absenci. 32 RIGEL, F. Judikatura Nejvyššího správního soudu: rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium. Soudní rozhledy. 2008, roč. 14, č. 7, s ISSN A následně RIGEL, F. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Školství (stravování, cestování, zkoušení). Soudní rozhledy. 2011, roč. 17, č. 11, s ISSN

17 Úvod dotýkající se samosprávného rozhodování vysokých škol o studentech a uchazečích její vlastní 33. Pokud jde o širší odborné zázemí ve zkoumané oblasti, potýká se autorka se dvěma základními problémy. Prvním z nich je obecně malý zájem autorů o oblast spoluurčující úvahy, v nichž se dizertační práce pohybuje tedy o oblast zájmové samosprávy. Druhým problémem je podstatná koncentrace procesualistů, a tedy i jimi publikované odborné literatury, na správní rozhodování podle správního řádu, a to bez výslovného odlišování, kdy své teoretické úvahy směřují k institutům zakotveným správním řádem, či k procesním institutům exitujícím bez ohledu na konkrétní právní zakotvení. Tak lze nalézt mnohou literaturu zabývající se podrobně teoretickými aspekty územní samosprávy, zkoumající ji z různých úhlů pohledů, nekomentující však, do jaké míry je sdělené použitelné též pro samosprávu zájmovou 34. Pokud pak s ohledem na povahu publikace zájmové samosprávě pozornost věnovat musí, činí tak zpravidla velmi stručně či popisně 35. Vycházet, bohužel, není možné ani z kvalitní prvorepublikové literatury, neboť v té době existující zájmová samospráva se podstatně odlišuje od zájmové samosprávy v dnešním pojetí 36. Stejně tak nejsou použitelné starší 33 Případně ve spoluautorství: KUDROVÁ, V., RIGEL, F. K požadavku přezkoumatelnosti rozhodnutí vysokých škol. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 11, s ISSN Např. FILIP, J. Územní samospráva jako ústavní materie v ČR. in KADEČKA, Stanislav; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ, Kateřina. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, června vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s Např. KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha : Linde, s. (Teoretickým otázkám zájmové samosprávy věnovány toliko necelé 4 strany.) či KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. Praha : Linde, s. (Teoretickým otázkám právních předpisů zájmové samosprávy věnováno toliko 8 stran.) 36 Srov. např. POŠVÁŘ, J. Obecné pojmy správního práva. Brno : Nákladem Čs. Akademického spolku Právník, 1946, s. 54, který k zájmové samosprávě uvádí toliko: 17

18 Správní rozhodování vysokých škol prameny z oblasti práva vysokých škol, neboť současná právní úprava nepřebírá tradiční model samosprávy univerzit, jak se vyvíjel v našich zemích od 70. let 19. století 37. Vedle řady komentářů a poznámkových vydání správního řádu, které se ze své podstaty zaměřují na platné právo 38, nikoli na obecnou teorii správního procesu, též dostupné učebnice správního práva či jejich příslušné části zaměřují svou pozornost zásadně na správní postupy podle správního řádu 39, případně na rozhodování o přestupcích 40, resp. další dílčí zvláštní úpravy. Je proto třeba konstatovat, že zatímco hmotněprávní rovina správního práva je současnými právními teoretiky správního práva Zájmová samospráva provádí správu různých odborných svazků, jako jsou stavovské komory, gremia, svazky hospodářské a pojišťovací různého druhu. Zájmovou samosprávou může být i samospráva národnostní. Podrobněji HOFFMANN, J. in HÁCHA, E. a kol. Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. Reprint původního vydání z roku Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s Blíže k historické (ne)návaznosti akademické samosprávy KUDROVÁ, V. Historické a ústavní základy akademické samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Přijato k uveřejnění. 38 Např. HRABÁK, J., NAHODIL, T. Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 2., akt. a dopl. vyd. ke dni Praha : ASPI, a.s., s., JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád : komentář. Praha : C. H. Beck, s., KADEČKA, s. a kol. Správní řád. Praha : ASPI, s. ONDRUŠ, R. Správní řád. Nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha : Linde Praha a.s., s. či nejnovější VEDRAL, J. Správní řád : komentář. 2. aktualizované vydání. Praha : Ivana Hexnerová - Bova Polygon, Srov. SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. a HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní., 2. aktuální vydání. Praha : Leges, s. 40 Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s a PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2007, s

19 Úvod podrobně zpracovaná, a to bez ohledu na platnou legislativu 41, správnímu právu procesnímu takové obecné zpracování chybí. Z uvedeného je zřejmé, že v klíčových částech práce nebude příliš vycházeno z odborné literatury, ale toliko z vlastních úsudků a analýz založených převážně na teoreticko-právních argumentech. * Nevyplývá-li z textu jinak, vychází práce z právního stavu platného a účinného ke dni Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, s, PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, s. a SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepracované vydání. Praha : ASPI, s. 19

20 Správní rozhodování vysokých škol 2 Ústřední pojmy a instituty Cílem této kapitoly je, při využití zejména deskriptivní metody, vymezit klíčové pojmy a instituty dizertační práce, jakož i podrobněji vymezit rozsah, v němž budou předmětem zkoumání. 2.1 Správní rozhodování: pojem a zaměření práce Jak uvádí S. Skulová 42, většinu činností, které jsou systémem veřejné správy a jeho jednotlivými součástmi realizovány, představují rozhodovací činnost jako takovou, resp. její jednotlivá stádia nebo dílčí úkony; rozhodovací činnost lze proto považovat za jádro veřejné správy. Samotné rozhodování pak vymezuje jako proces, ve kterém rozhodující (se) subjekt provádí v konkrétní situaci nenáhodný výběr z nejméně dvou možných variant, resp. alternativ další činnosti; jeho výsledkem je zpravidla rozhodnutí (v nejširším slova smyslu) 43. Postupuje-li tímto způsobem subjekt veřejné správy při plnění svěřených veřejnosprávních úkolů, lze uvedený postup označit za správní rozhodování. Typická je pro něj mimo jiné značná míra právní regulace vycházející z ústavního principu pozitivního vymezení činnosti veřejné správy 44. Správní rozhodování lze členit dle různých kritérií 45, v návaznosti na formu vrchnostenské realizace činnosti veřejné správy, k níž se přímo váže, je možné rozlišovat (1.) rozhodování směřující k vydání správního aktu, (2) k uzavření veřejnoprávní smlouvy a (3.) k provedení faktického úkonu, popř. S provedením 42 SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 36; či též Základy správní vědy. Brno : Masarykova univerzita, 1998, s. 95. Obdobně též HENDRYCH, D. Správní věda : teorie veřejné správy. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s Více o limitech a zásadách rozhodování ve veřejné správě SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 96 a násl. 45 Podrobný výčet podává SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s

21 Ústřední pojmy a instituty faktického úkonu splývající 46 ; resp. rozhodování, jehož výsledkem bude nepřistoupení k příslušné formě realizace. Z žádného zákonného ustanovení nevyplývá možnost vysoké školy uzavřít veřejnoprávní smlouvu, v níž by vystupovala jako vykonavatel veřejné správy, předmětem zkoumání v této práci proto z logiky věci nebude rozhodování související s uzavíráním veřejnoprávním smluv. Taktéž nebude samostatně věnována pozornost provádění faktických úkonů, a to pro jejich nefomální povahu 47. Předmětem zkoumání tedy bude takové správní rozhodování vysokých škol, které bude směřovat k vydání správního aktu 48. Vycházejíc z jiného hlediska vztahu jednotlivých forem rozhodování k právu, považuje S. Skulová 49 za stěžejní formy právní, které dále rozděluje podle okruhu adresátů a jejich konkrétnosti (resp. abstraktnosti) na rozhodovací formy normativní a individuální, jakož zároveň i externí a interní; resp. na příslušné formy odrážející vzájemnou kombinaci uvedených charakteristik. 46 Srov. SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s J. Staša (STAŠA, J. in HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s ) charakterizuje faktický úkon jako správní úkon zákonem zmocněné jednotlivé úřední osoby, spočívající ve vyslovení zákazu nebo příkazu určitého jednání, který je jeho adresát povinen respektovat. Dále konstatuje, že tento úkon není výsledkem žádného formálního řízení. 48 Autorka zde vychází z terminologie P. Průchy (např. PRŮCHA, P. Správní právo : obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita a Doplněk, 2007, s. 269 a násl.), který pojmem správní akt souhrnně označuje správní akt individuální i normativní, jakkoli si je vědoma, že převažující část autorů (srov. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepracované vydání. Praha : ASPI, 2009, s. 106 a násl., HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 205 a násl. a STAŠA, J. Úvod do českého správního práva. Praha : Policejní akademie České republiky, 1996, s. 79 a násl.) označuje termínem správní akt pouze individuální správní akt, nikoli jeho souhrn se správním aktem normativním. 49 Srov. SKULOVÁ, S. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995, s

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Veřejná správa školství

Veřejná správa školství Veřejná správa školství Ústavní základy Ústavním základem správně právní úpravy českého školství jsou zejména ustanovení čl. 33 Listiny základních práv a svobod a článku 15 odst. 1, odst. 2 téhož ústavního

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy.

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy. Metodický list pro bakalářského studium předmětu SP 1 Název tematického celku: Správní právo A1 Cíl tematického celku: Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou částí správního práva. Objasněn jim

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Správní akty Pojem správního aktu V české nauce pojem správní akt chápán dvěma způsoby 1) v širším slova smyslu: : označení pro veškeré mocenské právně závazné akty vydávané na základě zákona orgány veřejné

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 06 VY 32 INOVACE 0114 0306 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Mojmír Sabolovič

PRÁVNICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Mojmír Sabolovič MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Stavební řízení Mojmír Sabolovič 2006 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma:

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 99/2011-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury:

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury: (1) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz Zdroje judikatury: -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 R Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Soubor Soubor civilních rozhodnutí

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 128/2004-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jana Filipa, Vlasty Formánkové,

Více