TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u"

Transkript

1 u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G. Masaryk Za svoji práci jsem byl oprávnûnû kritizován i chválen Radost mám z obého. Potvrzuje to ãtenost Zpravodaje SnaÏím se o novináfiskou zkratku. Tak tedy: Ve Válcovnách dvakrát vyskoãily jiskfiiãky. První pfii poïáru, podruhé jako nadûje záchránit se v soutûïi kopané V stava o stoleté historii mûsta na chodbách radnice má úspûch, protoïe zpfiíjemàuje nepfiíjemná úfiední jednání. Chvalozpûvy o ní jsou zapisovány do knihy k tomu urãené. ZáznamÛ by bylo mnohem víc, ale furt nám kdosi krade tuïky! Kdybych to napsal po na em - dûcka by to nûmohly ãisè! A tak pfieji: Hezké Velikonoce a mokr migrust Bfiezen je mûsícem úzce spjat m s na í nedávnou historií. V tomto roce jsme uctili památku lidí, ktefií nesmazatelnû vstoupili do na í historie. Nejprve 7. bfiezna poloïily delegace Svazu bojovníkû za svobodu, radnice, okresního úfiadu a Armády âr kvûtiny u pomníku T. G. Masaryka, prvního prezidenta âeskoslovenské republiky u pfiíleïitosti jeho 150. v roãí narození a 15. bfiezna spoleãnû s obãany Fr dku-místku vzdaly hold stateãn m obráncûm Czajankov ch kasáren z doby pfied jedena edesáti lety u pomníku 8. pû ího pluku Slezského v Místku. Foto: Martin SLÁDEK ZASTUPITELSTVO PRÁVù ZASEDÁ Starosta Mûsta Fr dku-místku svolal na úter 28. bfiezna 2000 do velké zasedací sínû radnice IX. zasedání Mûstského zastupitelstva ve Fr dku-místku. Na programu jednání jsou jako první finance mûsta, tzn. Hospodáfiské v sledky Mûsta Fr dku-místku a zfiízen ch organizací za rok 1999 a Návrh rozpoãtu pro rok Dále se bude jednat o dotacích z fondû Ïivotního prostfiedí, sportovního, kulturního, regenerace a charitativního. Zastupitelé rovnûï rozhodnou o urãení v tûïku sbírky pod vánoãním stromem v roce 1999 a odkoupení Domu kultury Válcoven plechu, a.s. Fr dek-místek. Druh m bodem je Hospodafiení s majetkem Mûsta Fr dek- Místek: prodeje, nabytí a smûny nemovitostí, prodej obytn ch domû a pozemkû zastavûn ch obytn mi domy, prodej vedlej ích staveb a domu ãp. 584; Zmûna Podmínek prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce a postup obce pfii prodeji tûchto nemovitostí; Statut Fondu pomoci obãanûm mûsta dotãen ch v stavbou komunikace I/48. Dále se bude jednat o Územním rozvoji mûsta, Zmûnû ã. 4 územního plánu, regulaãním plánu zóny Kamenec a vytváfiení investiãních pobídek ve mûstû. V odpoledních hodinách budou zastupitelé jednat na závaïné DÛm dûtí a mládeïe ve Fr dku-místku a Beskydská achová kola, pod zá titou Mûstského úfiadu ve Fr dku-místku pofiádají ve dnech dubna 2000 jiï 21. roãník Turnaje achov ch nadûjí ElektroMAR A Siemens Company 2000, kter se uï tradiãnû uskuteãní v prostorách Národního domu v Místku. Turnaj je republikov m svazem uznán jako oficiální pfiíprava ãesk ch achov ch reprezentantû do 10, 12 a 14 let na mládeïnické Mistrovství svûta a Evropy Tomu odpovídá kaïdoroãní vysoce kvalitní úãast domácích a zahraniãních v prav. Prozatím Fr dek-místek nav tívily achové delegace z Anglie, ÁzerbajdÏánu, Bûloruska, âeské republiky, Estonska, Litvy, Loty ska, Maìarska, Nûmecka, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenské republiky, Ukrajiny a Walesu. Od roku 1993 se v prûmûru zúãastnilo kaïdého turnaje 9 zemí a 212 hráãû. Turnaj v na em mûstû je znám po celé Evropû a svojí kvalitou se fiadí na úroveà evropského ampionátu. Letos úãast potvrdili prozatím achisté Anglie, Slovenska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Bûloruska a Nûmecka, ale oãekávají se pfiihlá ky z dal ích evropsk ch zemí. Stejnû jako loni budou turnaj téma t kající se Zmûny Zakládací listiny Nemocnice ve Fr dku- Místku ze dne a pfievodu zfiizovatelské pravomoci z Mûsta Fr dek-místek na stát, respektive Okresní úfiad ve Fr dku-místku. Budou projednány Vyhlá ky Mûsta Fr dku-místku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a poplatcích s tím spojen ch. Posledním bodem, od kterého si v ak radnice do budoucna mnoho slibuje, je vstup Mûsta Fr dku-místku do SdruÏení obcí Fr decko-místecka. A jak v echno dopadlo se mû- Ïete doãíst v následujícím ãísle Zpravodaje. (sk) Pfiipravena je Dûtská achová super ou TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ hrát medailisté z Mistrovství svûta a Evropy z roku 1999 a hráãi, ktefií reprezentovali âeskou republiku na uveden ch turnajích. Mezinárodní v pravy jsou vedeny reprezentaãními trenéry a pfiítomni budou také ãe tí piãkoví a reprezentaãní trenéfii. Slavnostní zahájení turnaje bude 20. dubna v 8.00 hodin ve velkém sále Národního domu. Hraje se vïdy od 9 do 13 a od 15 do 19 hodin. Slavnostní zakonãení se uskuteãní 24. dubna od hodin. V rámci turnaje je pfiipravena 22. dubna od 19 hodin Dûtská achová super ou s mnoha achov mi i ne achov mi atrakcemi nejen pro úãastníky turnaje mj. autogramiáda a simultánka s velmistry ZbyÀkem Hráãkem a Sergejem Movsesjanem, beseda a simultánka s vicemistryní svûta juniorek Janou Jackovou, vystoupení dûtského souboru Ostraviãka, dûtsk ch zájmov ch a sportovních souborû apod. Jedná se tedy o opravdovou sportovní, spoleãenskou a pfiedev ím achovou akci evropské úrovnû, která si zaslouïí pozornost iroké vefiejnosti. ANTONÍN SURMA VáÏení obãané, koneãnû je za námi zima. Pfiivítali jsme jaro a doufám, Ïe to nám - jak fiíká pan Zákopãaník z televize - vnese slunce do du í. Zanedlouho budeme slavit velikonoãní svátky, které jsou symbolem zrození, nového Ïivota, nové nadûje. A uï se jistû v ichni tû íme na zelené stromy, barevné kvûty a teplé sluníãko. SLOVO STAROSTY Uzávûrka Zpravodaje je bohu- Ïel nûkolik dní pfied zasedáním mûstského zastupitelstva, které má na programu mnoho dûleïit ch bodû. Na této stranû je uveden program zasedání, takïe se jen telegraficky zmíním o nûkter ch. Hlavním dokumentem, kter m se fiídí hospodafiení mûsta je rozpoãet mûsta. Zatím mûsto hospodafií dle rozpoãtového provizoria, které bylo pfiijato kvûli neschválenému návrhu státního rozpoãtu. Státní rozpoãet je schválen, bylo by dobré schválit i rozpoãet t kající se komunálních financí. Dal ím dûleïit m opakovan m bodem je zámûr t kající se pfievedení zfiizovatelské pravomoci Mûsta Fr dek-místek k Nemocnici ve Fr dku-místku na stát. Co se t ká zdravotní péãe a obãana samotného - tak ten by pfii pfiípadném pfievedení nemûl vûbec nic poznat. Nemocnice je ve mûstû a zûstane v nûm. Jen mûstu jako hospodáfii by se trochu finanãnû ulehãilo a napravil by se problematick vztah, kdy mûsto zodpovídá za správu majetku, kter není v jeho vlastnictví. Velmi zajímav bude také bod t kající se hospodafiení s komunálním odpadem. Novela zákona umoïàuje mûstu stanovit poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu. ProtoÏe tyto poplatky jsou snáze vymahatelné, neï platby za odpad v nynûj í vyhlá - ce, mûstská rada doporuãila mûstskému zastupitelstvu tento zpûsob zavést a získat tak mnohem úãinnûj í zbraà v boji s neplatiãi za odpad, kter ch je ve mûstû stále je tû hodnû. Hodnû se hovofiilo o nedostateãném kulturním vyïití na ich obãanû. K tomu, aby do lo k nápravû a otevfiely se nové moïnosti pfiedev ím mládeïi, mûla pfiispût koupû Domu kultury Válcoven plechu, a.s. Fr dek- Místek. BohuÏel, nûkteré nevyjasnûné okolnosti kolem pozemku a zástav celou situaci zkom- (pokraãování na str. 2)

2 ZPRAVODAJSTVÍ 2 Mûstsk podnik sluïeb - sídlo likvidace pfiesídlil na novou adresu: Hotel Koloredo, ãp Mal Koloredov, Fr dek- Místek, tel. 0658/ Sociální asistenti Okresního úfiadu Fr dek-místek a mládeï Apo tolské církve vás zvou na Veãer pro mladé Mezi peklem a nebem se slovensk m horolezcem Slavo Drlíkem v Divadle âtyfilístek, pátek 7. dubna od hodin. Lidov dûm v Místku, F. âejky 450 pronajme 3 kanceláfie 15 m 2. K jednorázov m akcím pronajímá klubovnu (20 míst). Tel. 0658/ Klub maminek Brouãci v Místku oslavil 18. bfiezna 2000 svoje první narozeniny. K poslednímu dni loàského roku ho nav tívilo 832 maminek (ev. babiãek, tatínkû atd.) s dûtmi od 0 do 6 let. Maminky se zúãastnily mnoha zajímav ch pfiedná ek, oslavily Den matek, MDD, Mikulá e i Vánoce. Pfiicházejí si sem odpoãinout, odloïit své starosti, nauãit se nûco nového, ale také se realizovat, podûlit o svoje zku enosti a znalosti a podílet se na tvorbû programu. Pfiijít do klubu mûïete od pondûlí do ãtvrtka od 9 do 12 hodin a v úter i odpoledne od hodin. Tel. informace: 0658/ Poslanecká kanceláfi Jifiího Hofmana (âssd) námûstí Svobody 3 v Místku, tel/fax: upozoràuje na zmûnu pfiijímacích hodin: pondûlí a úter 9-12 a , stfieda , ãtvrtek a pátek hodin. Klub filmov ch amatérû ve Fr dku-místku vyhla uje soutûï Domácí video pro zaãáteãníky, ktefií natáãejí dûní kolem sebe, své rodiny, dovolenou, zájezd, sport, práci a v e ostatní. Podmínkou úãasti je doruãit a pfiihlásit své dílko do 4. dubna 2000 a nejlépe pfiedat v zalepeném obalu na vrátnici v Národním domû v Místku, Palackého 134 (s uvedením urãeno pro Klub filmov ch amatérû) nebo pfiinést kazetu pfiímo na akci v sobotu 8. dubna 2000 od 9.00 hodin v Národním domû v Místku. Literární klub Petra Bezruãe ve Fr dku-místku vyhla uje II. roãník literární soutûïe Beskydy SoutûÏící mohou zaslat dosud nepublikované pfiíspûvky ve trojím vyhotovení v rozsahu maximálnû 10 strojopisn ch stran prózy, 6 stran poezie nebo pfiípadnû 12 stran poezie a prózy celkem - (psáno ob fiádek, formát A4). Uzávûrka pfiíjmu soutûïních prací je 31. srpna SoutûÏní pfiíspûvky zasílejte na Literární klub PB, Jaromír Grygar, Fr dlantská 17, Fr dek-místek (obor prózy) a Mgr. Miloslav Oliva, F. S. TÛmy 900, Fr dlant n. Ostravicí (obor poezie). (pokraãování ze str. 1) SLOVO STAROSTY plikovaly. Proto i já s nadûjí oãekávám, Ïe se zástupci akciové spoleãnosti dostaví na mûstské zastupitelstvo s dokumenty a potvrdí oãistûní kulturního domu od zástav. Mûstská rada jim totiï poloïila zcela jasnou podmínku: pfiedloïit v pis z katastru nemovitostí s datem , tzn. s datem shodn m s jednáním mûstského zastupitelstva. Pokud se t ká vzhledu mûsta, vûbec nejsem spokojen se stavem vefiejn ch komunikací. Po leto ní zimû opravdu dostaly zabrat a jejich opravu nám prozatím poãasí nedovolilo pofiádnû provést. Vûfiím, Ïe najdeme dostatek finanãních prostfiedkû na odstranûní této danû Paní Zimû. Na druhé stranû se tû ím, aï budu moci vyzkou et jak se jezdí po nové cyklostezce kolem Ostravice. Ta byla vybudována koncem roku, takïe slouïit naplno zaãne aï nyní. Myslím si, Ïe hodnû obãanû pfiivítá procházku podél fieky, jen cyklisty i chodce prosím o vzájemnou toleranci. Bylo by koda, kdyby na této smí ené komunikaci mûlo dojít k nûjak m úrazûm. VáÏení spoluobãané, pfieji vám hezké a klidné proïití velikonoãních svátkû. Zdenûk STOLA V tûchto dnech se obãané ve zv ené mífie obracejí na pracovníky mûstského úfiadu s dotazy na opravy komunikací a chodníkû. Po zimním období jsou místní komunikace a chodníky dosti po kozeny, vyskytuje se mnoho lokálních poruch, nerovností, v tlukû. OkamÏité odstranûní v ech poruch ale není moïné. Brání tomu pfiedepsané technologické postupy, nutnost realizace jin ch úkolû spojen ch s pravidelnou cyklickou údrïbou místních komunikací a chodníkû, nedostupnost nûkter ch materiálû. Je nutno si uvûdomit, Ïe pro pokládku dlaïeb, opravu v tlukû jsou stanoveny minimální teploty, za kter ch lze tyto provádût, aby byla zachována kvalita prací. Pfii nízk ch noãních a denních teplotách nelze tyto práce provádût. Správce komunikací poãátkem roku provádí zimní údrïbu, následuje tzv. jarní úklid komunikací, chodníkû po zimním období, zamûfien na odstranûní zbytkû posypového materiálu. AÏ na pfielomu dubna a kvûtna zaãíná období pravideln ch i plánovan ch oprav místních komunikací, chodníkû vãetnû jejich pfiíslu enství, které trvá zhruba do konce fiíjna, kdy se správce komunikací zamûfiuje opût na zimní údrïbu a práce s touto ãinností. Oprava v tlukû se dfiíve neï na pfielomu dubna a kvûtna nedá ãasto provádût i proto, Ïe je tû nefungují obalovny vyrábûjící Ïiviãnou smûs pouïívanou pfii tûchto opravách. Správce komunikací i pracovníci odboru dopravy a sluïeb mûstského úfiadu vyuïívají toto období ke zmapování v ech poruch, vyãíslení finanãní nároãnosti a stanovení priorit pfii jejich odstraàování. Od platí vyhlá ka mûsta o podmínkách provozování taxisluïby na území mûsta. Dle této vyhlá ky musí v ichni fiidiãi nejpozdûji do sloïit OPRAVY KOMUNIKACÍ T DEN S KRONIKOU MùSTA Máte-li chuè nahlédnout do kroniky mûsta a popovídat si o tom, jak se do ní zaznamenávají kapitoly z rûzn ch oblastí Ïivota Fr dku-místku, jste zváni ve dnech dubna od 8 do 16 hodin na odbor kolství, kultury, mládeïe a tûlov chovy Mûstského úfiadu ve Fr dku-místku. Bude zde T den s kronikou mûsta. V pfiípadû zájmu kolního kolektivu ohlaste náv tûvu pfiedem na telefonním ãísle 0658/ Anna NOVÁKOVÁ, kronikáfika KONKURZ DO OSTRAVIâKY Dûtsk folklórní soubor Ostraviãka otevírá ve kolním roce pfiípravné oddûlení. Konkurz se koná 10. dubna 2000 v budovû Ostraviãky na ul. F. âejky 405. Zájemci se tu mohou dostavit od 15 do 18 hodin. Konkurz je urãen dûtem, které ve kolním roce budou nav tûvovat 1. tfiídu, pfiípadnû tûm dûtem, které jiï v roce tfiídu nav tûvovaly. Dûti, které budou v konkurzu úspû né, budou zafiazeny do speciální tfiídy 7. Z na ulici 1. máje v Místku. VEDENÍ DFS ODBORNÉ ZKOU KY IDIâÒ TAXISLUÎBY OkamÏitû, kdy to klimatické podmínky dovolí a kdy budou splnûny úkoly spojené s jarním úklidem, zaãne odstraàování zji tûn ch poruch. Pfiednostnû budou odstraàovány poruchy komunikací na autobusov ch trasách, opravy chodníkû v centru mûsta a u institucí se zv en ch pohybem chodcû. Mûstsk úfiad i správce místních komunikací, spoleãnost TS a.s. Fr dek- Místek uvítají spolupráci obãanû pfii zji Èování, hlá ení poruch v místních komunikacích, chodnících a vefiejném prostranství. (DaS) ZÁPISY DO MATE SK CH KOL Zápisy dûtí do v ech matefisk ch kol ve Fr dku-místku, Lískovci, Skalici, Chlebovicích a LysÛvkách pro kolní rok se budou konat ve dnech od 15. do 19. kvûtna 2000 na jednotliv ch matefisk ch kolách. Dal í informace k zápisu v jednotliv ch zafiízeních. VY AZENÍ ZÁLOÎÁKÒ Ve dnech 22. a 23. bfiezna dopoledne se uskuteãnilo v místecké restauraci Je tûr slavnostní vyfiazení vojákû v záloze i b val ch vojákû z povolání, ktefií nepodali Ïádost o prodlouïení branné povinnosti. Z na eho mûsta bylo vyfiazeno celkem 336 osob roãníku 1939 a star ích. Slavnosti se zúãastnili pfiedstavitelé na í armády, náãelník Územní vojenské správy ve Fr dku-místku plukovník Oldfiich Hlisnikovsk i starosta Fr dku-místku Zdenûk Stolafi. (sk) odborné zkou ky. Tyto zkou ky se skládají z pfiezkou ení ze znalosti místopisu, v eobecného právního pfiehledu, taxisluïby a ochrany spotfiebitele a teoretické i praktické znalosti obsluhy taxametru. Do poloviny bfiezna absolvovalo odborné zkou ky fiidiãû taxisluïby celkem 35 fiidiãû. Úspû - nû sloïilo tyto zkou ky 28 fiidiãû. Neuspûlo 7 fiidiãû. Ve tfiech pfiípadech neuspûli ze znalosti místopisu, ve ãtyfiech pfiípadech pfii písemném testu z taxisluïby a ochrany spotfiebitele. Termíny zkou ek fiidiãû taxisluïby, pokyny k tûmto zkou kám jsou vyvû eny na úfiední desce a jsou dostupné i na internetov ch stránkách mûsta. (DaS) Cestovní kancelář, Radniční Frýdek-Místek, tel.: 0658/ LÉTO 2000 s odjezdy z Frýdku-Místku Nabízíme veškeré možné druhy zájezdů, prodáváme z 50 katalogů provizních CK. JSME AUTORIZOVANÍ PRODEJCI CK FISCHER. Náš tip: Španělsko, hotel s polopenzí, bus, průvodce od Kč 7.100,- Chorvatsko, hotel s polopenzí, bus, průvodce od Kč 6.940,- Po - Čt , Pá hodin. CHYSTAJÍ SE VELKÉ OSLAVY Jak vyplynulo na tiskové konferenci, kterou do Ostravy 10. bfiezna svolali zástupci Armády âeské republiky, bude Fr dek-místek na podzim poctûn nûkolika v znamn mi spoleãensko-politick mi událostmi. V záfií by mûla b t svolána konference o historickém v znamu vojenské posádky ve Fr dku-místku, která sem byla pfiidûlena právû pfied osmdesáti lety. Následovat bude vojenská pfiehlídka a oslavy 80. let vojenské posádky. To v e 26. fiíjna 2000 v dopoledních hodinách na místeckém námûstí Svobody. Zá titu nad tûmito akcemi pfiijal náãelník generálního tábu Armády âr generálmajor Jifií ediv. (r)

3 ZPRAVODAJSTVÍ 3 NEN PADNŒ, A P ECE ZAJŒMAVŒ Ráda bych vám dnes pfiedstavila dvû ze ãtyfi jmen kronikáfiû pfiimûstsk ch ãástí mûsta Fr dku-místku. Jsou to esta edesátiletá Ludmila Zabloudilová z LysÛvek a jedenasedmdesátilet Josef ÎiÏka z Chlebovic. MoÏná ani jejich sousedé netu í, Ïe právû tito na i skromní spoluobãané vûnují neúnavnou pozornost ve kerému dûní v obci. Paní Ludmila Zabloudilová vede kroniku okrajov ch ãástí Zelinkovice a LysÛvky od roku Pfievzala ji od b valého kronikáfie ing. Václava Miãulky zároveà s nûkter mi informacemi o dûní roku Její kronikáfiské zaãátky byly ztíïeny dohledáváním a zji Èováním událostí z pfiede l ch let. Dnes jiï mûïe b t paní kronikáfika se svou prací spokojená, protoïe má uï v echny chybûjící roky peãlivû pfiepsány v kronice. A co je dûle- Ïité - do jejich záznamû se dostávají také informace, které pfied listopadem 1989 v kronice chybûly. Josef ÎiÏka skromnû podot ká, Ïe ve srovnání s b val m kronikáfiem Rudolfem Pajurkem ( ), kter psal kroniku obce Chlebovice od roku 1958 do roku 1995, je je tû mlad m kronikáfiem. íká, Ïe pan Pajurek vedl kroniku dobfie, i kdyï byla psána v duchu doby, v jaké vznikala. Pan Pajurek strávil tfii roky v koncentraãních táborech za protifa istick odboj. Napfied byl odsouzen k trestu smrti, pak mu byl trest zmírnûn. Jeho mlad í jedenadvacetilet bratr byl v roce 1942 gestapáky umuãen. Nyní je uï dost nemocen, pfii vzpomínkách se nemûïe ubránit dojetí. Pro nemoc také ukonãil vlastní psaní do kroniky kolem roku Ale aï do roku 1995 mûl záznamy v poznámkách a dokumentech, i kdyï ke konci jich bylo ãím dál ménû. Ale i to bylo dûleïité, protoïe z tûchto a z dal ích vzpomínek a dokladû sepsal pan ÎiÏka chybûjících 15 let historie a kroniku dopsal. O sobû prozrazuje: Kroniku jsem zaãal psát v roce V tûch letech byla v obci velká aktivita, takïe bylo o ãem psát. Opravovalo se fojtství, kostel, fara, bohatou ãinnost vyvíjelo Kulturní sdruïení BezruãÛv kraj. K osvûtové práci jsem mûl od mládí blízko. Hodnû a rád jsem fotografoval. Dnes slouïí tyto fotografie jako doklad doby z let na í obce. S panem Bohumírem Hale em, kter byl hlavním iniciátorem kultury ve vsi, jsme tehdy nacviãovali divadelní hry pfiedev ím na ich klasikû. S ním jsem strávil také mnohou chvíli v archivech v Místku, v Opavû pfii hledání dokladû o historii na í vesnice. Tam je také kofien mého zájmu o kroniku. Kroniku se snaïím psát co nejpravdivûji. Kromû místních událostí zachycuji také nejzajímavûj í dûní ze svûta (napfi. války, katastrofy), vnitrostátní dûní (volby, zmûny vlád, ekologickou situaci apod.) a po cel rok zaznamenávám poãasí. I to je obraz doby. Také to, co bylo vãera, ale i pfied hodinou - je uï historie. A kronikáfi je zaznamenavatel uplynulého ãasu. Pan ÎiÏka závûrem dodává, Ïe by mohl je tû hodnû napsat o místním muzeu, které s Bohumírem Hale em upravili na fojtství a také o mnoha dal ích vefiejnû pûsobících obãanech. Letos se Chlebovice pfiipravují na oslavy 700 let trvání obce. TakÏe pan kronikáfi bude mít i v budoucnu o ãem psát. MOÎNOST UBYTOVÁNÍ Mûsto Fr dek-místek nabízí moïnost krátkodobého (do 1 mûsíce) i dlouhodobého (více mûsícû) ubytování v ubytovnû KOLOREDO, ul. Mal Koloredov 811 ve Fr dku-místku. BliÏ í informace mûïete získat pfiímo na ubytovnû, tel.: 0658/ , nebo na Mûstském úfiadû, tel.: Cena 10 Kč/1 km TAXI (0658) Frýdek-Místek Anna Nováková SCHRÁNKA POLICIE V leto ním roce pfiipravila Policie âr pro obãany, ktefií nechtûjí pfiijít do osobního kontaktu s policií systém schránek dûvûry, kde mohou vhazovat písemné námûty a podnûty k ãinnosti policie, vãetnû preventivního zamûfiení. Dále sem obãané mohou anonymnû odevzdávat nalezené osobní i jiné doklady, které by jinak v pfiípadû neodevzdání mohly b t zneuïity k páchání trestné ãinnosti, zejména podvodû. Policie zatím instalovala dvû zku ební schránky dûvûry - jednu na ulici Politick ch obûtí v Místku (ze strany nové budovy okresního úfiadu) a druhou ve spolupráci s MûÚ v Tfiinci. ÚNOR BYL HOR Í NEÎ LEDEN Dal í zv ení nezamûstnanosti zaznamenal fr decko-místeck Úfiad práce k 29. únoru leto ního roku, kdy evidoval celkem uchazeãû o zamûstnání, coï bylo o 55 více neï v lednu Míra nezamûstnanosti povyskoãila na 15,23% v porovnání s pfiedcházejícím mûsícem vzrostla o 0,05 procentního bodu. Jedinou pfiíznivou zprávou je sníïení poãtu absolventû a mladistv ch o 31 (tj. o cca 1,5%) a na konci února úfiad evidoval v této skupinû osob, coï je ve srovnání se stejn m obdobím roku 1999 o 2,3% ménû. Nejpoãetnûj í vzorek nezamûstnanosti vykazují absolventi stfiedních odborn ch kol, SOU bez maturity a vyuãen ch s maturitou. V kategorii absolventû s vysoko kolsk m vzdûláním bylo evidováno 112 uchazeãû, coï je o 9 více neï v mûsíci lednu. Z hlediska pracovních pfiíleïitostí evidoval úfiad práce k celkem 393 volná místa s místem v konu práce v na em okrese, coï pfiedstavuje asi 42,1 uchazeãe na 1 pracovní místo. Z celkového poãtu ekonomicky aktivních obyvatel Fr dku-místku je poãet nezamûstnan ch pfies 5 700, z toho více neï muïû a Ïen, coï pfiedstavuje 17,28%. VYHLÁ KA ã. 3/2000 kterou se stanoví v e koeficientu rûstu nájemného z bytu na území mûsta Fr dku-místku Mûstská rada ve Fr dku-místku se na svém 36. zasedání konaném usnesla vydat podle 45 písm. 1) zákona ã. 367/19990 Sb., o obcích (obecní zfiízení) ve znûní zmûn a doplàkû a podle 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona ã. 265/1991 Sb., o pûsobnosti orgánû âeské republiky v oblasti cen, ve znûní zmûn a doplàkû, tuto obecnû závaznou vyhlá ku: âl. I Dle ustanoení 5a odst. 4 vyhlá ky ã. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradû za plnûní poskytovaná s uïíváním bytu, v platném znûí se stanoví v e koeficientu rûstu nájemného - Ki pro úze-mí obce pro období od 1. ãervence 2000 do 30. ãervna hodnotou: 1,049. âl. II. Tato vyhlá ka nab vá úãinnosti dnem ROK OCHRANY MOTOROV CH VOZIDEL Kdybychom chtûli porovnat kriminalitu a objasnûnost uplynul ch let v okrese Fr dek-místek, mohli bychom fiíci, Ïe rok 1999 patfií mezi nejúspû nûj í, co se t ká objasnûnosti od roku To znamená, Ïe v roce 1999 bylo spácháno pfiípadû trestné ãinnosti a objasnûno byla témûfi polovina. Po roce 1989, kdy do lo ke zmûnû v politické orientaci státu, která poskytla vût í prostor pro rozvoj soukromého podnikání, trestné ãiny nabyly nov ch rozmûrû. Ty se t kaly pfiedev ím hospodáfiské trestné ãinnosti. Zde bychom mohli uvést neoprávnûné podnikání, poru ování autorsk ch práv, poru ování práv k ochranné známce, zkrácení danû aj. Bylo vyhodnoceno, Ïe trestn ãin napfi. poru ování práv k ochranné známce (známé pfiípady padûlan ch v robkû firmy Adidas) jiï není zále- Ïitostí trïnic. Podobné je to s trestn mi ãiny poru ování autorského práva (prodej CD, videokazet aj.). V posledních letech do lo ke zv enému odhalování této trestné ãinnosti. Bûhem cílen ch akcí, které provedli kriminalisté, bylo zaji tûno zboïí v koneãné prodejní cenû nûkolika set tisíc korun. Vzhledem k organizovanosti páchání této trestné ãinnosti je nezbytná úãast pracovníkû âoi, Celní správy a policistû Správy Sm Kraje k zadokumentování. Samozfiejmû nesmíme opomenout trestn ãin proti mûnû a to znamená padûlání a pozmûàování penûz, se kter m se bohuïel nûktefií z nás mûli moïnost setkat osobnû. U obecné kriminality (napfi. loupeïe, poru ování domovní svobody, krádeïe vûcí z automobilû, vloupání do bytû, do chat apod.) nám stoupá agresivita páchání a nemalou mûrou se na ní podílí mládeï! Policie klade neustále dûraz na zv enou opatrnost obãanû, t kající se pfiedev ím ponechávání vûcí v motorov ch vozidlech, které slouïí jako v kladní skfiínû a k pfiekonání pfiekáïky staãí pachateli velmi krátká doba. Policie bude stále cestou regionálního tisku informovat obãany o moïnostech prevence, zabezpeãení sv ch motorov ch vozidel proti odcizení ãi krádeïím vûcí z auta i z toho dûvodu, Ïe rok 2000 byl vyhlá en policejním prezidentem Rokem ochrany motorov ch vozidel. JANA POSOVÁ

4 ZPRAVODAJSTVÍ 4 S OCIÁLNÍ SLUÎBY INFORMUJÍ: PEâOVATELSKÁ SLUÎBA JE TU PRO VÁS Organizace peãovatelské sluïby, která pracuje od roku 1993 jako samostatná pfiíspûvková organizace pomáhá potfiebn m obãanûm na území na eho mûsta a spádov ch obcí. Mimo denní rozváïky obûdû vozidly PS, které jistû potkáváte na rûzn ch místech mûsta, zabezpeãuje rovnûï následující sluïby: nákupy a doná ku lékû vãetnû podávání jednoduché o etfiovatelské úkony vãetnû koupání ve stfiedisku osobní hygieny peãovatelské sluïby pomoc pfii udrïování osobní hygieny úklid domácnosti pfiípravu a podání snídaní a obûdû. V echny uvedené úkony a je tû mnoho dal ích dle potfieby obãanû provádíme za úhradu danou vyhlá kou MPSV. Potfiebné informace získáte pfiímo v organizaci peãovatelské sluïby na telefonu: 0658/ , , UÏití finanãních prostfiedkû tohoto fondu je následující: 1. V chova ke zdraví a zdravému zpûsobu Ïivota rodin a populaãních, sociálních nebo chronicky nemocn ch skupin obyvatelstva mûsta. 2. Podílení se na potírání drogové závislosti formou podpory sdruïením zab vajícím se touto problematikou. 3. Podpora projektû ve mûstû, které se snaïí zabránit zhor ování zdravotního stavu ohroïen ch SENIORSKÉ PLESY MùLY ÚSPùCH V Domovû dûchodcû ve Fr dku-místku byl dne 1. bfiezna II. roãník Senior plesu. Zahájen byl pfiedtanãením mal ch dûvãat z folklórního souboru Ostravica a studentek gymnázia. K tanci a poslechu hrála kapela Juliana Murka a cel veãer vyvrcholil tombolou a volbou krále a královny plesu. Pfii el 1. bfiezen, kter byl pro nás obyvatele domova dûchodcû velice slavnostní, neboè vedení domova a obûtavé sestfiiãky pro nás uspofiádaly krásn II. Senior ples. Nádhernou v zdobu jídelny i chodeb, v e se chystalo ve spolupráci zruãn ch obyvatel pod vedením sestfiiãky - ergoterapeutky. Pomáhal kaïd, kdo jen trochu mohl. V 16 hodin se otevfiela jídelna, na stolech poho tûní - ovoce, zákusky, víneãko a dïusy. Hudba byla v borná pro star í i mlad í. Nejprve nám zatanãily malé dûti ze souboru Ostravica a nám mnoh m skanuly slzy po tváfii - bylo to pûkné a dojemné. Ples zahájil pan fieditel a vrchní sestra. Také nás nav tívila vedoucí odboru sociálních sluïeb mûstského úfiadu. V em se ples moc líbil, bylo hodnû taneãních párû, které s radostí tanãily, z nich pak byl zvolen král s královnou. Cel plesov veãer se vydafiil, podle mínûní obyvatel se kaïd pobavil buì tancem nebo jen poslechem pûkné hudby. Nezb vá, neï-li podûkovat v em, ktefií se v tento krásn veãer pfiiãinili a nám dopfiáli toto pobavení. Dûkujeme vedení domova a v em sestrám za jejich obûtavou práci, Ïe na nás myslí i s dobrou pohodou a radostí, která velice léãí a hfieje na e du e. HEDVIKA PROCHÁZKOVÁ TRADIâNÍ PLES V PENZIONU Plesová sezona nedávno doznûla a spousta lidí mlad ch, i stfiedního vûku jiï jen vzpomíná na pfiíjemné chvíle proïité se sv mi mil mi pfii dobré hudbû a bohatém obãerstvení. Penzion pro dûchodce ve Fr dku má svûj ZDRAVOTNÍ FOND MùSTA FR DEK-MÍSTEK Mûsto Fr dek-místek zfiídilo zdravotní fond jehoï finanãní prostfiedky jsou urãeny na podporu a realizaci zdravotních opatfiení a programû, které mají za úkol zlep it zdravotní péãi obãanû na eho mûsta. tradiãní ples - letos byl nazván hûlkov a soutûïilo se o nejkrásnûji pfiizdobenou chodeckou hûl, kterou mnoho zdej ích obyvatel potfiebuje k pohybu. SoutûÏ vyhrál pan Eliá, kter mûl krásnû ozdobené dokonce hole dvû a za tento poãin vyhrál velk dort. Bohatá byla i tombola se spoustou hodnotn ch cen, které vûnovali sponzofii. Tombola obná ela celkem osmdesát cen od více neï 30 sponzorû z Fr dku- Místku. Proto byla losována na pokraãování a mezitím se tanãilo. Obsahovala kosmetické balíãky, rozmanité uzeniny a cukroví i potraviny. Po vystoupení dua Pepa a Aniãka zpûvem populárních písní vesmûs star í provenience, obstarala zábavu hudební skupina Václava Ducháãka, která obvykle v penzionu vystupuje. Cel program byl vtipnû provázen slovem pana Brloha. Teì nezb vá neï se tû it na smaïení vajeãiny nebo peãení bufitû, spoleãné v lety do pfiírody i po na ich kulturních památkách. Jifií VINKLER skupin dûtí, invalidû, mentálnû postiïen ch a star ch lidí. 4. VyuÏití prostfiedkû na podporu odborn ch kongresû a semináfiû, které jsou uskuteãàovány pod zá titou mûsta v souãinnosti s Nemocnicí Fr dek-místek, eventuálnû Stfiední zdravotnickou kolou ãi jin mi zdravotními institucemi mûsta. 5. Individuální pomoc obyvatelûm mûsta pfii zdravotních situacích, které není moïno fie it ze zákonného poji tûní ãi státních intervencí. Finanãní pfiíspûvek na mimofiádné zdravotnické v kony (transplantace, nároãné protézy aj.). O finanãní pfiíspûvek ze zdravotního fondu mohou Ïádat: 1. Nadace a obãanská sdruïení 2. Neziskové a vefiejnoprávní organizace ãi instituce mûsta Fr dek-místek 3. Zafiízení peãující o tûlesnû, smyslovû a mentálnû postiïené jedince 4. Laické i církevní charitativní organizace a zafiízení ve mûstû Fr dek-místek 5. Jmenovité fyzické osoby Postup pfii poskytování finanãní prostfiedkû ze zdravotního fondu: Podkladem je písemná Ïádost s povinností doloïit: a) struãn popis programu, akce nebo projektu ve mûstû Fr dek- Místek b) pfiedpokládan rozpoãet c) zhodnocení zdravotního a ekonomického dopadu d) platn doklad dokazující právní subjektivitu ãi doklady oprav- Àující subjekt jednat za Ïadatele o finanãní prostfiedky. Termíny odevzdání Ïádostí: do 1. kvûtna 2000; do 15. srpna 2000; do 1. fiíjna Îádosti zasílejte na Mûstsk úfiad Fr dek-místek, odbor sociálních sluïeb k rukám vedoucí odboru ing. Vladislavy Bertové, telefon: ,

5 ZPRAVODAJSTVÍ 5 ÎIVNOSTENSK ZÁKON PO NOVELE II. (pokraãování z minulého ãísla) Dosud vydaná Ïivnostenská oprávnûní jsou zachována s v jimkou tûch ãinností, které jsou z Ïivnostenského podnikání vylouãeny (ust. 3 Ïiv. z.). Tyto zanikají po jednom roce od úãinnosti novely ( ). Podnikatelé budou o této skuteãnosti Ïivnostensk m úfiadem písemnû vyrozumûni. PÛjde napfi. ãinnost o léãitelé, restaurování (z. ã. 20/87), zku ebnictví autorizovan ch a akreditovan ch osob, v chovu a vzdûlání v pfied kolních a kolních zafiízeních (v síti kol), vzdûlávání v bakaláfisk ch, magistersk ch a doktorsk ch studijních programech, vefiejnû pfiístupné expozice v muzeích a galeriích a dal í. V mnoha pfiípadech dochází k transformacím Ïivností mezi voln mi, fiemesln mi, vázan mi a koncesemi, k zmûnû názvu Ïivností (slouãením), k rozdûlení na 2 a více Ïivností. Obecnû lze fiíci, Ïe je stanovena jednoroãní lhûta k doloïení nále- Ïitostí prokazující odbornost nebo praxi v oboru, pfiíp. pfiíbuzném oboru. Podnikatel pfiíslu ná pfiechodná ustanovení plní bez vyzvání. Po marném uplynutím lhûty Ïivnostensk úfiad Ïivnostenské oprávnûní zru í. Pro ilustraci je uvedeno nûkolik nejfrekventovanûj ích oborû: z voln ch Ïivností do fiemesel: modeláfiství v prûmyslu, opravy pracovních strojû, pekafiství - cukráfiství, montáï such ch staveb, fotografické sluïby, aplikace - v roba a opravy ortopedické obuvi, z voln ch Ïivností do vázan ch: provozování cestovních agentur ( ), geologické práce, poskytování tûlov chovn ch sluïeb, provozování tûlov chovn ch zafiízení (regeneracerekondice), úãetní poradenství - vedení úãetnictví, zastupování v celním fiízení, masérské - rekondiãní a regeneraãní sluïby, péãe o dítû (do 3 let) v denním reïimu, provozování solárií, sluïby v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, obchod se zvífiaty zájmov ch chovû, po tovní sluïby (od ), tetování - piersing - nástfiel nau nic, restaurování mimo kulturní památky, po tovní sluïby ( ) a dal- í, novû zafiazeno do koncesí: v roba a opravy zubních náhrad, provoz cestovní kanceláfie (od ), oceàování majetku, provádûní vefiejn ch draïeb ( ). Naopak z reglementovan ch Ïivností do Ïivností voln ch se napfiíklad pfiesouvají: z fiemesel kovotepectví obecn ch kovû, obkladaãství, prodej drogistického zboïí, z vázan ch provozování stfiedisek kalibraãní sluïby, v roba vyhrazen ch tlakov ch zafiízení, kotlû a tlakov ch nádob a zdvihacích zafiízení, v roba elektrick ch strojû - pfiístrojû a elektronick ch zafiízení, prodej chemick ch látek a pfiípravkû, z koncesí dezinfekce - dezinsekce - deratizace netoxick mi látkami a pfiípravky, prodej jin ch neï vysoce toxick ch a toxick ch Canisterapie je oznaãení zpûsobu terapie, pfii které se vyuïívá pozitivního pûsobení psa na ãlovûka. Je to nová forma psychoterapie, která získává ve svûtû stále vût í uznání pro své vynikající v sledky i v takov ch situacích, které byly dfiíve terapeuticky obtíïnû fie itelné (autismus, apatie, nauãená bezmocnost ap.). KaÏd z nás - aè uï si to pfiizná nebo ne, trpí v bûïném Ïivotû nedostatkem uznání a pfiátelského fyzického kontaktu. Spoleãnost od nás vyïaduje znalosti, rychlost a spolehlivost a na to obyãejné lidské porozumûní mnoho ãasu nezb vá. Pocity vnitfiní osamûlosti a vlastní nedostateãnosti ovlivàují pak na e jednání a vztahy k blízk m osobám a ãasto zklamání a pocit osamûní projevujeme netrpûlivostí aï agresí nebo i bolestínstvím, kdy podvûdomû vymáháme pozornost od okolí. Tyto pocity jsou vystupàovány v dûtství, kdy rodiãe pro samou práci nemají ãas sednout si s dítûtem, v echny jeho strasti trpûlivû vyslechnout a pohladit ho tolik, kolik potfiebuje právû teì. Stejnû jsou na tom stafií lidé, dlouhodobû nemocní pacienti v léãebnách, tûlesnû postiïení v ústavech ale i doma, kdy dlouhé hodiny ãekají na vozíku nebo na lûïku, aï si na nû uspûchané okolí vzpomene. Lidé ale neradi hovofií s k mkoliv o svém trápení, mají obavy z neporozumûní a zlehãování, a tak zûstávají stále více sami. A tady je nezastupitelná úloha psa. Má vás vïdy bezv hradnû rád. Nevnímá jestli jste star, mlad, o kliv nebo krásn, pfiizpûsobí se va emu temperamentu i bezmocnosti. Celé hodiny dokáïe trpûlivû naslouchat va im trápením a nikomu je nepoví, mûïete ho pohladit, kdy chcete a jak dlouho chcete a on vám oplácí stejnou nûhou. VÏdy se raduje z va eho pfiíchodu nespoutanou dûtskou radostí, kaïd projev pozornosti vám rád oplatí, jste-li smutn, snaïí se vás rozpt lit. Dá vám pocítit jedineãnost a nepostradatelnost va í bytosti a bezelstnû a s dûtskou dûvûfiivostí vám nabízí ve kerou nûhu a lásku, které je schopen. Jsme nad enci, ktefií se rozhodli dobrovolnû pomáhat takto postiïen m lidem. Mezi námi jsou vût inou laici, ktefií mají psa a jsou ochotni s ním nav tûvovat nûkter chemick ch látek a pfiípravkû, nákup - prodej - skladování paliv a maziv v maloobchodu, provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy. Pfiechodná ustanovení zákona ukládají, mimo jiné, v jednoroãní lhûtû podnikatelûm s oprávnûním získan m jiï pfied novelou, doloïit bez vyzvání vlastnické nebo jiné právo k objektûm nebo místnostem v nichï mají umístûno sídlo, místo podnikání (li í-li se od bydli tû) nebo organizaãní sloïku u zahraniãní osoby. UÏívací titul podnikatel prokáïe u vlastních objektû v pisem z katastru nemovitostí, pronájem nájemní smlouvou. Na v zvu Ïivnostenského úfiadu oznámí upfiesàující údaje o názvu obce, její ãásti, názvu ulice, ãísle popisném a orientaãním, po tovním smûrovacím ãísle. UpozorÀujeme, Ïe den po úãinnosti novelizovaného Ïivnostenského zákona zru ila poslanecká snûmovna ustanovení o vydávání paragonû pfiesáhne-li cena Kã 20,-. Ve skuteãnosti tuto zmûnu neschválil Senát ani prezident republiky. Do této doby je povinností podnikatele tyto úãtenky vydávat a také archivovat po dobu tfií let. Yvetta Králová O CANISTERAPII z ústavû nebo chodit za osamûl mi a nemocn mi lidmi do jejich domovû. V souãasné dobû nav tûvujeme tyto ústavy ve Fr dku-místku: Domov dûchodcû na Riviéfie, Speciální M Nadûje, Centrum pro mentálnû postiïenou mládeï a Dûtsk domov. Do ústavû chodíme po tfiech vïdy jednou t dnû. Je nás ale málo a potfiebn ch hodnû. Hledáme dal í dobrovolníky, ktefií by se chtûli do na í spoleãnosti zapojit. Na rase psa nezáleïí. KaÏd pes musí vykonat zkou ky, jestli je vhodn. Ty pfiedev ím obná ejí to, Ïe pes nesmí b t agresivní a musí si nechat ledacos líbit, také se musí chovat klidnû v kolektivu více psû. Prosíme tímto majitele psû, aby se nám ozvali. Finanãní odmûnu neslibujeme, ale pocit dobfie vykonané práce ano. Více informací získáte na tel. ãísle 0658/ (pí Fejkusová) nebo (pí Kfiístková). Monika Kfiístková ZMùNY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY Dne nabyla úãinnosti novela zákona ã. 125/1997 Sb. o odpadech. V oblasti nakládání s odpady je fiada zmûn, které se budou t kat pfieváïnû obãanû. Majitelé nebo správci nemovitostí, v nichï vzniká komunální odpad ãinností fyzick ch osob, které nemovitost uïívají, se na tomto financování budou podílet formou poplatku. Jeho v - Mûstská rada ve Fr dku-místku vyhla uje v bûrové fiízení na obsazení funkce fieditele nebo fieditelky pfiíspûvkové organizace Centrum pro mentálnû postiïenou mládeï ve Fr dku-místku PoÏadované pfiedpoklady uchazeãe: V vzdûlání magisterské pedagogického smûru - speciální pedagogika, doloïeno ovûfienou kopií diplomu minimálnû 5 let praxe na zafiízení s poïadovan m stejn m vzdûláním znalosti pfiíslu n ch právních pfiedpisû obãanská a morální bezúhonnost doloïená v pisem z rejstfiíku trestû a osvûdãením o zpûsobilosti dle zákona ãíslo 451/1991 Sb. (lustraãní osvûdãení). Písemnou pfiihlá ku doplàte struãn m profesním Ïivotopisem a ovûfienou kopií diplomu. Své nabídky zasílejte do na adresu: Mûstsk úfiad odbor sociálních sluïeb, Radniãní 10, Fr dek-místek i stanoví obec obecnû závaznou vyhlá kou. Tento poplatek bude pfiíjmem obce a obec z tûchto prostfiedkû bude financovat nakládání s komunálními odpady. MajitelÛm nebo správcûm nemovitostí se dává oprávnûní tento poplatek rozúãtovat na osoby uïívající v jejich nemovitosti byty na základû nájemních vztahû. Dále je v tomto zákonû zdûraznûna povinnost fyzické osoby odkládat odpad na místech k tomu urãen ch a zapojit se do systému stanoveného obcí. V na em mûstû tyto zmûny budou znamenat, Ïe od zaãne platit nová vyhlá ka o nakládání s komunálním odpadem a vyhlá ka o poplatku za odpad. Ru í se moïnost prokazování samostatného zne kodàování odpadû obãany. Placení poplatku za odpad se nevyhne ani chatafiûm. Tento poplatek bude vymûfiovat Mûstsk úfiad Fr dek-místek a v pfiípadû, Ïe nebude poplatek zaplacen vãas nebo ve správné v i, vymûfií Mûstsk úfiad poplatek platebním v mûrem. Plátci tohoto poplatku mají ohla ovací a registraãní povinnost, kterou splní tím, Ïe do vyplní a doruãí prohlá ení plátce poplatku za kaïdou jím spravovanou nemovitost. Toto prohlá ení je moïné získat na Mûstském úfiadû ve Fr dku-místku, odbor dopravy a sluïeb.

6 ZPRAVODAJSTVÍ 6 Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ HOSPODA ENÍ S MAJETKEM MùSTA NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU k.ú. Místek 1) Objekt ãp. 1753, J. Suka, suterén - skladové prostory, IV. a V. NP - 17 kanceláfií (4 b valé bytové jednotky) 2) Objekt ãp. 131, Palackého, suterén - sklepní prostory 3) Objekt ãp. 72, J. Trnky, II. NP - skladové prostory 4) Objekt ãp. 48, Nám. Svobody (soc. zázemí spoleãné), II. a III. NP - 5 kanceláfií, pûdní prostory 5) Objekt ãp. 1975, 8. pû ího pluku, II. NP - 1 velká místnost, mezipatro - 2 místnosti vã. soc. zafiízení 6) Prodejní boxy v kfiíïovém podchodu, 1 box smûr ul. Fr dlantská, 2 boxy smûr MEINL 7) Objekt ãp. 811, Mal Koloredov nebytové prostory - kanceláfie I. a II. NP 8) POS u domu ãp. 1838, 1. máje, I. NP - místnost a soc. zafiízení k.ú. Fr dek 1) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám., II. IV. NP - 6 kanceláfií 2) Objekt ãp. 606, Sadová, I., V., VI., IX. NP 4 kanceláfie 3) DÛm ãp Kulturní stfiedisko, RÛÏov pahorek v k.ú. Fr dek o v mûfie 801 m 2 (uãebny, klubovny, sál, hala, soc. zafiízení, um várny, sklady). Pronájem moïn od Nabídky zasílejte na MûÚ - odbor správy obecního majetku do 30. dubna INFORMACE: MûÚ - odbor správy obecního majetku, tel. ã. 0658/ POZEMKY K PRONÁJMU Mûsto Fr dek-místek nabízí k pronájmu následující pozemky: k.ú. Místek - pozemky p.ã. 135/1 ost. pl., p.ã. 135/2 ost. pl., o celkové v mûfie cca 700 m 2 - za úãelem dostavby objektû (ul. Hlavní) k.ú. Fr dek - pozemky p.ã. 1551/1 zast. pl. o v mûfie 1930 m 2 a p.ã. 1562/5 zast.pl. o v mûfie 972 m 2 - za úãelem v stavby polyfunkãních domû (ul. Slezská, naproti Svopexu) - pozemky p.ã. 5875, p.ã. 5876, p.ã. 5872/4, p.ã. 5865/3, p.ã. 5874/3 - za úãelem v stavby bytov ch domû (Vyhlídka) Informace: odbor SOM, tel. 0658/ PRODEJ ELEKTRONICK CH SOUâÁSTEK, NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, STAVEBNICE, KONEKTORY, KABELY, Mù ÍCÍ P ÍSTROJE A DAL Í PROVÁDÍME OPRAVY tv, audio, video po dohodû i v bytû zákazníka Sídlo: Firma VADAS ul. 28. fiíjna 1639 Místek (internát SP naproti Hutního projektu) Tel.: 0602/ / Provozní doba: po - pá 8-17, so 9-12 Îádáme obãany, ktefií znají, nebo znali Miãulku tefana, Miãulku Leopolda a Miãulkovou Hermínu, ãi jejich pfiíbuzné, aby o této skuteãnosti informovali MûÚ ve Fr dku-místku, odbor správy obecního majetku, a to písemnû na adresu Mûstsk úfiad ve Fr dku-místku, odbor správy obecního majetku, ul. Tû ínská 1148 nebo telefonicky, t.ã. 0658/ , NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MùSTù FR DEK-M Pod pojmem nakládání s odpady si vût ina z vás pfiedstaví svoz odpadu z popelnic a kontejnérû a jeho uloïení na skládce. Skuteãnost je v ak jiná. Do komplexního systému nakládání s odpady bezesporu patfií mimo jiï zmínûn svoz odpadu z popelnic a kontejnérû také separovan n sbûr, oddûlen sbûr nebezpeãn ch odpadû, svoz velkoobjemov ch odpadû, nakládání s mûstskou zelení a její kompostování, svoz odpadkov ch ko Û a ãistûní komunikací. Dnes se v krátkosti zmíníme o kompostování a sbûru nebezpeãn ch odpadû. KOMPOSTOVÁNÍ Fr decká skládka a.s., provozuje kompostárnu v Bruzovicích, kde je sváïen ve ker odpad z Fr dku-místku vhodn ke kompostování. Kvalita vyrobeného kompostu splàuje v echny zákonem stanovené poïadavky a proto byl dne 10. února 2000 kompost registrován jako hnojivo typu a) dle zákona ã. 156/1998 Sb. - o hnojivech. V roba kompostu je provádûna schválenou technologií pfiirozenou biologickou cestou, bez jakéhokoli pouïití chemick ch prostfiedkû. Vstupní suroviny na kompostování jsou v luãnû organického biologického pûvodu (tráva, listí, tûpky, piliny, zemina), které projdou dûslednou kontrolou v laboratofii EKOLA, s.r.o. Popis hnojiva: PrÛmyslov kompost je organické hnojivo vyrábûné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozloïitelné organické látky a rostlinné Ïiviny. Dodává se jím do pûdy aktivní humus, mikroorganismy k oïivení biologické ãinnosti pûdy a základní Ïiviny. Hodnota ph kompostu pfiispívá k úpravû neïádoucí kyselé reakce pûd. Kompost upravuje strukturu lehk ch, zvlá tû písãit ch pûd, zlep uje jejich schopnost drïet vláhu a omezuje vyplavování Ïivin z nich. U tûïk ch pûd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s tím související nedostateãnou provzdu nûnost. Rozsah a zpûsob pouïití: pouïívá se ke hnojení pfii zfiizování zelen ch ploch, pfii v sadbû zelenû, pfii zakládání zelináfisk ch, zahradnick ch i ovocnáfisk ch pûstebních ploch, pûstebních ploch velko kolek i zahrádek. Dále se pouïívá pro zlep ení vlastnoti pûd, polí a zahrádek i pafieni È a skleníkû a pfii v sadbû stromû i okrasn ch dfievin. Cena k prodeji: Kompost si mûïe zakoupit kaïdá firma i obãan ve stfiedisku kompostárna Bruzovice (Areál ZD VASE) za cenu 610,- Kã za jednu tunu kompostu (obãan mûsta Fr dek-místek a okolí, kter má platnou smlouvu na odvoz odpadû s Fr deckou skládkou, a.s. má zv hodnûnou cenu na nákup kompostu a to 500,20 Kã za jednu tunu). Pfii zakoupení kompostu je vystaveno potvrzení o zaplacení, váïní lístek a pfiíbalov leták kde jsou uvedeny vlastnosti kompostu a v sledky rozborû o jakosti zakoupeného kompostu - hnojiva. Jakékoli dotazy vám zodpoví Milan ëurfina na tel. ãísle 0658/ , pfiípadnû 0602/ ODDùLEN SBùR NEBEZPEâN CH ODPADÒ Mezi nebezpeãné odpady, které se ve mûstû oddûlenû sbírají patfií napfi. mazací a motorové oleje, olejové filtry, Zlatník J & P Rytec ZAHÁJEN PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS v Prodej zlat ch ruãnû zhotoven ch perkû s roãní záruãní lhûtou - úprava velikosti tûchto perkû na poãkání v Velk v bûr zlat ch i stfiíbrn ch fietízkû a náramkû v Prodej perkû ze stfiíbra i pfiírodních kamenû v Prodej upomínkov ch pfiedmûtû z pfiírodních kamenû v Na zboïí zakoupené v na í prodejnû poskytujeme záruãní a pozáruãní servis v V kup zlata od obãanû, pfii okamïitém nákupu zboïí v kup zv hodnûn Zámecké námûstí 51 Fr dek tel.: 0658/ textilní materiál zneãistûn, plastové obaly olejû a jinak zneãistûné, televizory, obrazo elektroodpad, lednice a mraïáky, pouïité barev, lakû, fiedidel, autobaterie, mono obaly od postfiikû, vyfiazené léky záfiivky, v a jiné. Pro sbûr nebezpeãn ch odpadû jso kovi tû, kde mûïete odpady pfiinést v níï v dobû od 8 do 16 hodin. Na parkovi ti bu úter do ãtvrtku speciální atestovan kont pracovník Fr decké skládky odpad pfievez potvrzení o bezpeãné likvidaci tohoto odpa Nebezpeãné odpady mûïete rovnûï p sbûrného dvora, kter se nachází v areálu vy Fr decké skládky a.s. na Pansk ch N (pfied skládkou, b val objekt kasáren asi race U Mámy) a to od pondûlí do pátku v hodin. Odbûr nebezpeãn ch odapdû od obãa urãen ch místech bezplatn, protoïe n s jeho likvidací jsou zapoãteny v nákladech daci komunálního odpadu ze 110 l popelni tejnerû. Podnikatelé mohou nebezpeãné o ném dvofie nebo v mobilní sbûrnû odevz ceny. NejbliÏ í pfiistavení kontejnerû bude u kostela - 4. dubna, naproti zastávky Na na, u kina P. Bezruãe 18. dubna a u kryt dubna. Pfiesné termíny pfiistavení kontejne parkovi tû jsou uvedeny na informaãních jsou na parkovi tích umístûny. Prodej vyfiazen ch souãástek, dílû a za skládka a.s. provádí ve sbûrném dvofie v P Dvorech mimo jiné demontáï vyfiazen c jsou televizory, rádia, praãky, sporáky demontáïi jsou oddûleny souãásti a díly (n ry z televizorû a rádií, boãní desky z telev vybrány funkãní zafiízení (star í lednice, pra které by se mnoh m z vás mohly hodit. Za je tûchto souãástek, dílû a zafiízení je zfi která se nachází pfiímo v Pansk ch Nov ch sedství sbûrného dvoru, kam se mûïete os vat ve stfiedu a v pátek od 10 do h o tom jaké souãástky, díly ãi zafiízení se p nacházejí vám budou podány na tel.: 623 odbûr vytfiídûn ch souãástek a dílû se p poplatek ve v i 5-10 Kã za kus a za funkãních zafiízení ve v i Kã za k Nakládání s odpady v na em mûstû p skládka, a.s. DÛleÏitá telefonní ãísla: O a kontejnerû , Separo 111. Mobilní sbûrna nebezpeãn ch odp vi tích 0602/ Sbûrn dvûr 6 Objednávky odvozu velkoobjemov ch 546. Kompostárna Bruzovice 0602 /55 odpadû Pondûlí - ãtvrtek Pátek Sobota 8-12 MùS Ve d nejlep repub v ach nou p a jako vali o ciace kolní ská na em a také sovan základ Místku

7 7 ÍSTEK od motorov ch vky, rádia a jin obaly a zbytky ãlánky, pouïité bojky, pesticidy u urãena 4 pare uvedené dny de pfiistaven od ejner, u kterého me a vydá vám du. fiivézt pfiímo do stfiediska dopraov ch Dvorech 1 km od restauobû od 6.30 do Û mûsta je na áklady spojené na svoz a likvia l kondpady ve sbûrdat za smluvní Mariánského Veselé 11. dubého bazénu 25. rû na jednotlivá cedulích, které fiízení Fr decká nsk ch Nov ch h zafiízení jako apod. Pfii této apfi. reproduktozorû) nebo jsou ãky, televizory), úãelem prodeízena prodejna, Dvorech v souobnû pfiijet podíodin. Informace rávû v prodejnû 546, kl. 25. Za latí manipulaãní odbûr star ích us. ovádí Fr decká dvoz popelnic van sbûr 652 adû na parko , kl. 25. kontejnerû Skládka ROZMÍSTùNÍ VELKOOBJEMOV CH KONTEJNERÒ V DUBNU V dobû od pátku 31. bfiezna do pondûlí 3. dubna 2000 budou pro sbûr odpadu rozmístûny velkoobjemové kontejnéry ve Fr dku-místku takto: Chlebovice: u b valého MNV; u transformátoru; v dolní ãásti - u p. Martínka; u myslivny. LysÛvky: u paní Koneãné a u pana Sochy. Zelinkovice: u obchodu a ul. Rovenská. Skalice: u kulturního domu; u kostela; zastávka U vrby; Kamenec - u rozcestí. V dobû od pátku 7. dubna do pondûlí 10. dubna 2000 budou kontejnery v Lískovci: u hasiãské zbrojnice; na toãnû v Hájku; u autobusového nádraïí ve VP. Nová osada: u obchodu a ul. Hakenova. Panské Nové Dvory: u hasiãské zbrojnice, u pana Kalety. K Hájku - u obchodu; ul. Novodvorská, K lesu; Bruzovská - u vodárny; âerná cesta - u obchodu. V dobû od pátku 14. dubna do pondûlí 17. dubna 2000 budou kontejnery umístûny: Nad mostárnou - u lávky; Kollárova - u domu s peãovatelskou sluïbou; Klicperova - u popelnic; Vr avec - na konci ulice u lesa; Slezská I. - na parkovi ti; Jiráskova - pod samoobsluhou; Hálkova - u v mûníkové stanice; Z. tûpánka - za restaurací Riviéra; Palkovická - u podchodu; Stará Riviéra - u kolky; Bezruãova - u betonov ch zábran; Anenská - u vchodu ãp V dobû od pátku 21. dubna do úter 25. dubna 2000 budou kontejnery na: ul. Fr dlantská - u vûïáku u svûtelné kfiiïovatky; âelakovského - u b valého obchodu; ul. Riegrova; ul. Pion rû - u vchodu ãp ; Myslbekova - u rozvodny; Gagarinova - pfied domem ãp ; J. Trnky - u restaurace Morava; J. Skupy - na parkovi ti za kulturním domem VP; Cihelní - u 10. Z ; Pavlíkova - u obchodu s potravinami; K Ole né - u pana Kubaly ãp TO HOSTILO REPUBLIKOVÉ FINÁLE KOL V ACHU nech bfiezna se do na eho mûsta sjelo 48 ích základních a a stfiedních kol z celé âeské liky, aby se zúãastnily Republikového finále kol u. Tato kolní druïstva musela nejdfiíve projít nároãostupovou kvalifikací pfies okresní a regionální kola odmûnou se jim stal start mezi nejlep ími, kde bojocenné medaile. Tuto akci pofiádaly z povûfiení aso- kolních sportovních klubû Okresní rada Asociace ch sportovní klubû, DÛm dûtí a mládeïe a Beskydchová kola ve Fr dku-místku. Pfiidûlení této akce u mûstu napovídá o popularitû achové hry u nás o organizátorsk ch schopnostech v ech zaintere- ch. Na e mûstské koly budou reprezentovat 2. ní kola, Gymnázium P. Bezruãe a IS ve Fr dku-. Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍ KOMISE V úter 29. února se ke svému 11. jednání se la zdravotní komise za úãasti MUDr. Dudka, MUDr. Adama, MUDr. Drmely, MUDr. Buãka, ing. Reãka, Bc. Kovala, paní Par ové a Wálkové, starosty ZdeÀka Stolafie, vedoucí odboru sociálních sluïeb Ing. Bertové. Jako hosté pfiijali pozvání pfiedseda Okresní stomatologické komory MUDr. Vítûzslav âapla a PharmDr. Lech Brann, pfiedseda Okresní lékarnické komory ve Fr dku-místku. Na programu jednání byly v podstatû ãtyfii body. Zaprvé se hovofiilo o zubní pohotovosti ve mûstû Fr dek-místek, tzn. ordinaãních hodinách v pracovní dny a to od do 20.30, v sobotu, nedûli a o svátcích od 8.30 do hodin. Noãní sluïba je zaji Èována v Ostravû. Dle zku eností je nejvy í frekvence právû mezi hodinou, pfies svátky je frekvence vy í (30-50 osob). Ve vût inû pfiípadû se v ak jedná u pacientû o dlouhodobû zanedban stav. Na pohotovosti se v akutních pfiípadech tlumí bolest. Úãastníci jednání se také zab vali otázkou, zda finanãní prostfiedky má smysl smûfiovat do prevence, hygieny, osvûty nebo zv en ch hodinov ch tarifû, protoïe provoz noãní pohotovostní sluïby by si vyïádal vybudování nov ch vhodn ch prostor a zv ené náklady zejména na mzdy lékafiû. Stávající zubní péãe v okrese Fr dek-místek byla celkovû hodnocena na slu né úrovni v porovnání s okresy ostatními. Druh m bodem jednání byl zdravotní fond. Pfiipomínky se t kaly termínu odevzdání poïadavkû na pfiíspûvky, tak aby do lo k ãasové rezervû pro schválení v mûstském zastupitelstvu a dále moïnosti vyhlá ení specifikace oblasti pro zadání projektû, tj. Ïe by pro dan rok byla zadána jednotná tematika napfi. problematika seniorû, nádorová onemocnûní, defektní mládeï apod. (viz ãlánek Zdravotní fond...) RovnûÏ se hovofiilo o noãní lékárenské pohotovosti. V souãasné dobû jsou v okrese Fr dek-místek dvû pohotovosti v deje lékû a to pro Fr dek-místek a Tfiinec. Ve Fr dku-místku je pohotovostní v dejna lékû v Nemocnici Fr dek-místek. Její provozní doba je v pracovní dny od 18 do 22 hodin, v sobotu, nedûli a ve svátky od 8 do 22 hodin. Ve v dejnû lékû je zastoupen zkrácen sortiment vãetnû volného prodeje, postupnû se v ak budou zafiazovat i dal í pfiípravky. Dle dosavadních zku eností byly lékárenské noãní pohotovosti nevyuïity a provoz byl finanãnû velmi nároãn. Pfii vyhlá ení napfi. chfiipkové epidemi jsou v ak lékárníci ochotni slouïit i 24 hodin. Starosta mûsta Zdenûk Stolafi pfiítomné informoval o jednání mûstského zastupitelstva, které neschválilo pfievod zfiizovatelské pravomoci u Nemocnice Fr dek-místek na stát, av ak s úkolem dál pokraãovat v jednotliv ch krocích k moïnému pfievodu. V souãasné dobû ãiní úãetní ztráta nemocnice 24 miliony korun (bez ztráty pfiedpokládané v roce 2000). V leto ním roce nemocnice Mûsto Fr dek-místek poïádala o dal í pfiíspûvek ve v i 22,7 milionu korun na dovybavení nov ch pavilónû B, C a D. Tyto finance v ak budou pfiedmûtem jednání mûstského zastupitelstva dne Starosta rovnûï upozornil, Ïe finanãní prostfiedky pro nemocnici z rozpoãtu lze vyãlenit pouze na úkor jin ch investiãních akcí. Pfií tí jednání zdravotní komise se uskuteãní v úter 4. dubna. V stava FM Salon 2000 V-klubu v tvarníkû Fr decko-místecka, která byla zahájena 2. bfiezna v Muzeu Beskyd, se setkala s neb val m ohlasem vefiejnosti, bude ukonãena 2. dubna Foto: Miroslav Îi ka AUTOSALON 2000 V pátek 14. dubna bude ve Víceúãelové sportovní hale ve Fr dku zahájena mezinárodní v stava automobilû pod názvem Autosalon 2000, která potrvá do nedûle 16. dubna. Nad jejím uspofiádáním pfievzalo zá titu mj. i Mûsto Fr dek-místek. SEMINÁ ZeleÀ ve mûstû Fr dku-místku se uskuteãní ve ãtvrtek 30. bfiezna v 15 hodin ve velké zasedací síni mûstského úfiadu. Jeho úãelem je vzájemná informovanost mezi obãany a na í radnicí. TaeKwon-Do GERMAN OPEN 2000 V nûmeckém Dortmundu na i kolu TaeKwon-Do a republiku ve dnech bfiezna reprezentovali Miroslav S kora, Kamil Vyvial a Radim Tomá ek. Proti nim nastoupili borci z Belgie, Dánska, Holandska, Litvy, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Skotska a Argentiny. Miroslav S kora vyhrál v technick ch sestavách (Tul), Kamil Vyvial se v této soutûïi dostal do finále. Radim Tomá ek postoupil aï do ãtvrtfinále sportovního boje Matsogi. Smí en fr decko-místecko-ãeskobudûjovick II. Matsogi t m âeské republiky obsadil 3. místo. O26K Nám. Svobody Fr dek-místek tel./fax: 0658/ RENOVACE - pásek pro tiskárny a psací stroje - inkoustov ch náplní pro HP a Canon - tonerû pro HP Provádíme ve keré SKLENÁ SKÉ PRÁCE V INTERIÉRECH A EXTERIÉRECH. RÁMUJEME A PASPARTUJEME - velk v bûr rámû a paspart. Provozní doba: Po - pá 8-17 So 9-12 tel.: 0658/ Sídlo: Domov mládeïe SP, ul. 28. fiíjna 1639, Fr dek-místek

8 ZPRAVODAJSTVÍ 8 KOLA S ALTERNATIVNÍ V UKOU Od nového kolního roku je zafiazena 10. Základní kola na Cihelní ulici ve Fr dku jako kola, která bude realizovat v uku podle Daltonského plánu - Ïáci pracují vlastním tempem, mají moïnost volby, jsou vedeni k samostatnosti, vyhledávání informací a tvofiivé práci. V uka bude probíhat v rámci vzdûlávacího programu Obecná kola na 1. stupni a Základní kola na 2. stupni. Vyuãující jiï v tomto kolním roce úzce spolupracují se Základní kolou na Husovû ulici v Brnû, zúãastàují se vzdûlávacích programû, rovnûï mezinárodních konferencí k této v uce. Dûti zde mají moïnost: od 6. tfiídy nav tûvovat tfiídu s roz ífienou v ukou matematiky od 6. roãníku se mohou dívky zapsat do volejbalového krouïku od 3. tfiíd máme sportovní hokejové tfiídy - zaji Èuje HC Fr dek- Místek od 3. tfiíd moïnost v uky cizích jazykû formou zájmov ch krouïkû Mimo kolní ãinnost: 15 zájmov ch krouïkû - jazykové: angliãtina, nûmãina, panûl- tina, ru tina sportovní: fotbal, florbal, aerobic, gymnastika v tvarn, pfiírodovûdn, keramick, dramatick, pûstitelsk, technick, zdravotnick, chemick, dívãí studio, krouïky Sport centra, bruslení a plavání kola vydává ãasopis Cihelník Ïáci mají 2 x t dnû moïnost pfiístupu na internetovou síè ozdravné pobyty pro Ïáky 1. stupnû lyïafiské kurzy pro Ïáky 7. roãníkû soustfiedûní - matematická, jazyková, dramatická, sportovní exkurze zemûpisné, pfiírodovûdné, k volbû povolání náv tûvy divadelních pfiedstavení kolní jídelna: vafií dvû hlavní jídla, obûdy jsou vydávány na magnetické karty, 2 x t dnû zaji - Èuje mléãné svaãinky pro Ïáky kolní druïina: 3 oddûlení, provoz od 6 do 8 a od do hodin organizuje ekologická soustfiedûní, drakiády, besídky, karnevaly vyrábí dárky pro budoucí prv- Àáãky, dûchodce, maminky, peãe a zdobí perníãky k velikonoãním a vánoãním svátkûm. Informace mohou rodiãe získat osobnû na fieditelství 10. Základní koly nebo na telefonu: 0658/ V echny zájemce zveme do koly na Den otevfien ch dvefií 11. dubna 2000 v dobû od 8 do 12 hodin. entrum pro mentálnû postiïenou mládeï ve CFr dku-místku je v provozu jiï od prosince Vzniklo z pûvodního denního pobytu, kter byl zfiízen pfiiãinûním SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen ch v ãervnu V souãasné dobû má 2 tfiídy pfiípravného stupnû pomocné koly, kde v uku zaji Èují speciální pedagogové ze Speciální koly na ul. Pion rû. Pro mládeï star í 15 let zaji Èuje Centrum pro mentálnû postiïenou mládeï v chovnû vzdûlávací program, pro klienty star í 18 let jsou k dispozici ústavní dílny, kde jsou podle sv ch zájmû a manuální zruãnosti zafiazeni do dílny ruãních prací, zakázkov ch prací, keramické, tkalcovské, ko íkáfiské a stolafiské. V robky dílen jsou vefiejnosti prezentovány na prodejních v stavách u pfiíleïitosti rûzn ch svátkû (Velikonoce, Vánoce atd.), existuje v ak i moïnost koupit si v robek pfiímo v budovû dílen na ul. Janáãkova ve Fr dku-místku. Náv tûvou dílen si obãan PROJEKT HROU K POROZUMùNÍ aneb NÁVRAT DO DùTSTVÍ V leto ním kolním roce byl na 2. Z ve Fr dku-místku zajímav projekt pro dûti tfiíd a jejich rodiãe. Pfiipraven a organizován byl PPP Fr dek-místek, za aktivní pomoci Mûstského úfiadu ve Fr dku-místku. Po deset t dnû, vïdy ve stfiedu odpoledne, se pro 20 rodiãû s dûtmi stávala kola hrou. Rodiãe a dûti pracovali ve skupinkách pod odborn m vedením Mgr.. Brandové a PaedDr. M. Faldynové. Pfii kaïdém setkání byly individuálními konzultacemi fie eny obtíïe dûtí. Pfii spoleãné hfie rodiãû a dûtí se podafiilo navázat tvofiivou spolupráci a porozumûní, fie it specifické v ukové problémy dûtí. Dûti se nauãily soustfiedûní, pozornosti, spolupracovat, malovat relaxaãní kresby, pracovat v kolektivu dûtí, nové hry, procviãovat si pamûè, správnû psát, vnímat délky a rytmus. A co rodiãe Pochvalovali si v bornou atmosféru, zájem dûtí, dobrou spolupráci s odborníky z PPP a spoustu nápadû, materiálû, jak pracovat s dûtmi doma. Závûrem nezb vá neï fiíci - tû íme se na dal í pokraãování zajímavého a velice uïiteãného projektu, tû íme se opût na návrat do dûtství. Ing. JANA KANIOKOVÁ Firma KOCIAN - MECNER provádí MALBY, NÁTùRY, DEKORAâNÍ NÁST IKY, ÎALUZIE, TùSNùNÍ Odvádíme odbornou a ãistou práci Tel.: nebo 0658/ a BUKON Papírnictví, nábytek 0658/ Praní pefií 0658/ Second Hand Bazar 0658/ Tû ínská 1160 Fr dek-místek uvûdomí, jak dûleïitá je pracovní ãinnost pro posti- Ïené. Pfiispívá k rozvoji rozumov ch schopností, k v chovû kladn ch povahov ch vlastností, ale pfiedev ím dává pocit dûleïitosti, ãímï podporuje celkovou socializaci mentálnû postiïen ch. V dubnu 2000 se opût Centrum pro mentálnû postiïenou mládeï pfiedstaví vefiejnosti na prodejní v stavû ve velké zasedací síni v budovû Mûstského úfiadu ve Fr dku-místku ve stfiedu 12. PRODEJNÍ V STAVA CENTRA PRO MENTÁLNù POSTIÎENOU MLÁDEÎ dubna od 8 do 16 hodin a ve ãtvrtek 13. dubna od 8 do 14 hodin. Budou zde nabízeny ruãnû tkané koberce, látky, ko e, podnosy, svítidla, v ivky, dekoraãní bytové doplàky a keramika. Dûti a mládeï Centra MPM ve Fr dku-místku zvou v echny obãany k náv tûvû a tû í se, Ïe se v robky budou líbit, protoïe je s velkou snahou a láskou vyrábûly právû pro vás - budoucí zákazníky. Mgr. VùRA THAISZOVÁ Z vystoupení ÏákÛ 8. Z pfii oslavách 25. v roãí otevfiení koly. Foto: Martin Sládek V em rodiãûm ÏákÛ leto ních 2. roãníkû Z Po dosavadních kladn ch zku enostech otevfieme opût ve kolním roce 2000/2001 na Základní kole Fr dek- Místek, Tfi. âs. armády 570 ve 3. roãníku tfiídu s roz ífienou v ukou jazykû. Îáci se budou uãit ve roãníku tfii hodiny t dnû angliãtinu, od 6. roãníku se v uka roz ífií o dal í tfii hodiny t dnû nûmãiny a konverzaci ve zvoleném jazyku. Na í snahou je rozvíjet talent a jazykové nadání dûtí jiï od tfietího roku povinné kolní docházky na státní kole. Ve v uce bude vyu- Ïívána kvalitní v poãetní a didaktická technika, voln pfiístup k internetu, spolupráce se kolami v USA a SRN. Samozfiejmostí je plná aprobovanost v uky, vãetnû americké lektorky. ZdÛrazÀujeme, Ïe se nevyïadují pfiedchozí znalosti cizího jazyka. BliÏ í informace obdrïíte u zástupkynû fieditele koly Mgr. Ireny No-vákové, telefon: 0658/ Pfiijímací pohovory a testování ÏákÛ budou ve stfiedu 12. dubna 2000 na 8. základní kole. Tû íme se na Va i náv tûvu a dûkujeme za projeven zájem. Základní kola, Tfi. âs. armády 570, Fr dek-místek. Obálku oznaãte RVJ fa KUPâA TOMÁ Kdo etfií, má za tfii! Kompletní sluïby v oblasti vodo - topo - plyn s bezplatnou konzultací nabízí firma KUPâA Tomá PrÏno ãp. 5 Volejte ihned 0658/ nebo

9 ZPRAVODAJSTVÍ 9 SPORT V DUBNU TJ Sokol F-M - odbíjená Mlad í Ïaãky A, B, C, D - místo turnaje nebylo do uzávûrky urãeno Star í Ïaãky A, B hod. 11. Z - oblastní pfiebor Z - âesk pohár Mlad í dorostenky A Z - Slezan Opava oblastní pfiebor Sokolovna - Sokol Poruba - oblastní pfiebor kvalifikace o pfiebor âr (místo není známo) Mlad í dorostenky B Sokolovna - oblastní pfiebor Házená MiniÏáci hrají svá utkání ve skupinách, turnajov m zpûsobem. Îáci mlad í A hrají divizi SKP - Polanka SKP - Vsetín Îáci mlad í B hrají oblastní pfiebor SKP - Val. Mezifiíãí SKP - Krmelín Dorostenci - hrají divizi SKP - Polanka SKP - Vsetín Kopaná - FK Válcovny plechu MuÏi II. liga VP F-M - Bohdaneã VP F-M - Ratí kovice Îupní pfiebor ÏákÛ a VP F-M - Dol. Bene ov a VP F-M - Havífiov a VP F-M - RoÏnov Îupní soutûï ÏákÛ sk. A a VP F-M - Hluãín a VP F-M - O.-Poruba Stadion TJ Slezan MuÏi - divize FM - Muglinov FM - Dûtmarovice Dorostenecká liga a FM - Havífiov a FM - Nov Jiãín a FM - Tfiinec Îupní soutûï dorostu FM - Metylovice FM - epi tû FM - Vigantice Stadion Panské Nové Dvory Îupní soutûï ÏákÛ B a FM - Havífiov a FM - Bru perk Okresní pfiebor ÏákÛ FM - Ra kovice FM - enov Stolní tenis MuÏi A - 1. finálové utkání PMEZ - Q MuÏi E - volno MuÏi A SF EL NiÀo Praha (10.30) MuÏi C - Mostárna Hustopeãe (15.00) MuÏi D - Vítkovice B (10.00) Atom FM B - MuÏi E (14.00) MuÏi C - SKST Hodonín (15.00) MuÏi D - Bílovec ( M âr dorostu (havífiov) M - âr Star ího Ïactva (Hluk) M - âr Mlad ího Ïactva (Jaromûfi) Basketbal Star í Ïaãky Slezan F-M - NH Ostrava star í miniïáci Slezan F-M - TJ Pfiíbor star í Ïaãky Slezan F-M - NH Ostrava ml. dorostenky Slezan F-M - BK Opava mlad í Ïáci Slezan F-M - BK Lipník star í Ïáci Slezan F-M - BK Krnov mlad í Ïáci Slezan F-M - BK Lipník star í Ïáci Slezan F-M - BK Krnov muïi Slezan F-M - Baník Ostrava mlad í dorostenky Slezan F-M - NH Ostrava Squash Beskydsk pohár - muïi Liga Ïen Liga Ïen Turnaj veteránû Turnaj pro radost Beskydsk pohár - muïi Beskydsk pohár - Ïeny FIT STUDIO YVETA Nabízí cviãení pro va i postavu: kaïdé pondûlí, stfieda, ãtvrtek, pátek, nedûle od na 1. Z Pod sovou ve Fr dku úter od hodin v Místku na 8. Z ve ãtvrtek v Komerãním centru od hodin. HIMALAYA EXP. IMP., s.r.o. Pfiíborská 12, areál b valého empa, Fr dek-místek VELKOSKLAD S INDICK M ZBOÎÍM textilní zboïí lûïkoviny koïené zboïí mosazné v robky dfievûné v robky upomínkové pfiedmûty velko - maloobchod pro obchodníky velkoobchodní ceny Tel.: 0658/ Soukromá stfiední odborná kola FRYMOS, s. r. o. Lískovecká 2089, Fr dek-místek nabízí studium oborû: M Sociální ãinnost se zamûfiením na sociální péãi nebo sociálnû správní ãinnost formou studia denního, veãerního nebo dálkového M Vefiejnosprávní ãinnost formou studia denního, veãerního nebo dálkového. Informace tel.: 0658/ , kl. 40 nebo 46 V echny obory jsou zakonãeny maturitní zkou kou. BESKYDSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM NABÍZÍ PODNIKATELÒM Podpora pozitivního podnikatelského prostfiedí, které by pfiilákalo domácí i zahraniãní investice, a které by zároveà mûlo vliv na vytváfiení nov ch pracovních pfiíleïitostí, je zcela jistû v zájmu celého Mûsta. Jednou z moïností takovéto podpory je na stranû jedné, poskytnout podnikatelûm moïnost pfiehlednou prezentaci pomocí standardních i moderních mediálních prostfiedkû, a na stranû druhé, pomoci obãanûm mûsta a jeho náv tûvníkûm pfii rychlé a pfiitom kvalitní orientaci v poskytovan ch sluïbách, a to jak v jejich druzích tak v jejich lokalizaci. Ve svém v sledku pak jde o to umoïnit vzájemnou komunikaci mezi poskytovatelem a konzumentem sluïeb ãi zadavatelem zakázek. Pracovníci Beskydského informaãního centra se stále snaïí roz ifiovat databázi podnikatelû a sluïeb, která je následnû vyuïívána pfii dotazech klientû BIC. V souãasné dobû je v této databázi více jak údajû o sluïbách, podnikatelích, institucích a podobnû a pracovníci Beskydského informaãního centra pfiitom mûsíãnû zodpoví, telefonicky ãi osobní náv tûvou klienta, prûmûrnû témûfi dotazû. Neménû zajímavé je také to Ïe v rámci roz ífiení pûsobnosti BIC do Fr dlantu n.o. je tato databáze k dispozici rovnûï ve fr dlantské kanceláfii. Co tedy mûïe zájemce z fiad podnikatelské vefiejnosti udûlat pro to aby byl do databáze Beskydského informaãního centra zafiazen V prvé fiadû vyplnit standardní formuláfi, kter je k dispozici v Beskydském informaãním centru ve Fr dku-místku na námûstí Svobody 6, ve Fr dlantu n.o. ul. Hlavní 308, nebo na Obecním Ïivnostenském úfiadû ve Fr dku-místku. Umístûní základních údajû, tj. název firmy, obor podnikání a kontakty, je, v pfiípadû, Ïe podnikatel má své sídlo na území Fr dku-místku, nebo nûkteré z obcí sdruïení Fr dlantsko-beskydy, zdarma. V pfiípadû, Ïe podnikatel má zájem uvést roz ífiené údaje, nebo umístit, ãi pravidelnû umisèovat své propagaãní materiály v provozovnách BIC, je tato sluïba zpoplatnûna pau ální ãástkou Kã 300,-. V pfiípadû, Ïe podnikatel nemá své sídlo na území Fr dku-místku ãi v e uvedeného sdruïení je zafiazení zpoplatnûno ãástkou 500,- Kã/rok. Uvedené ãástky slouïí v hradnû k zabezpeãení provozu Beskydského informaãního centra, respektive jsou vyuïívány k roz ífiení jeho sluïeb. BliÏ í informace Vám rádi sdûlí pracovníci Beskydského informaãního centra osobnû, nebo na tel. ãísle , pfiípadnû prostfiednictvím u: Vûfiíme, Ïe podnikatelské subjekty vyuïijí moïností této prezentace v co nejvût í mífie. Petr Kolãárek, fieditel BIC Fr dek-místek AUTOMOTOKLUB Nerudova 919, Fr dek-místek AUTOOPRAVNA Tel.: 0658/ VyuÏijte v hodn ch cena moïnosti objednávky dle dohody: pondûlí, stfieda, pátek hod. úter, ãtvrtek hod. PROVÁDÍME: mûfiení emisí, paltesty, geometrie, vyvaïování kol, zkou ky brzd, sefiizování svûtel, pfiedtechnické prohlídky, pûjãování nákladních pfiívûsû aj.

10 O26Xf I40Mg KULTURA 10 Stálé expozice: BESKYDY, P ÍRODA A LIDÉ Stálá expozice, která poskytuje ucelen obraz o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí. ZÁMECKÁ EXPOZICE Komponované celky pfiibliïují atmosféru bydlení lechty a mû - Èanstva v 18. a 19. století. FR DEK - MARIÁNSKÉ POUT- NÍ MÍSTO stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. V stavy: FM SALON Spoleãné dílo Muzea Beskyd a V-klubu v tvarníkû Fr decko-místecka je otevfieno v em v tvarn m oborûm a v em v tvarníkûm regionu, kter m pfiesahuje plochu fr deckomísteckého okresu. V stava potrvá do UMùLECKÁ LITINA - v stava pfiedstavuje slévarenskou produkci umûlecké litiny z Fr dlantsk ch arcibiskupsk ch Ïelezáren. VernisáÏ ve ãtvrtek 13. dubna v hodin. RAKETOVÉ MODELY - prezentace vlastních v robkû raketov ch modeláfiû, seznámení s nejmlad í modeláfiskou odborností. VernisáÏ v nedûli 30. dubna v hodin. NOVÉ HOKEJOVÉ NADùJE ROSTOU ProtoÏe se snaïíme zkvalitnit i kulturnû sportovní pfiehled ve Zpravodaji, pfiiná íme v sledky turnaje základních kol, kter se uskuteãnil ve VSH 23. a 24. února leto ního roku. V kategorii osm ch a devát ch tfiíd bojovala proti sobû muïstva 2. a 6. základní koly a nakonec zvítûzila 6. Z v pomûru 2 : 3. Pofiadí bylo následující: Z, Z, Z, Z a Z. V kategorii 6. a 7. tfiíd finálov boj svedly 2. a 1. Z v pomûru 4 : 1. Jako 1. byla 2. Z, 2. místo patfií 1. Z, Z, Z, Z, Z a Z. Programy, koncerty Sobota 1. 4., Rytífisk sál TOMÁ PFEIFFER - pfiedná ka s biotronickou léãbou. Pátek , Rytífisk sál VI. ZÁMECK KONCERT. Program J. B. Cardon, P. Eben, J. L. Dusík; hraje Katefiina Englichová - harfa Nedûle , od 9.00 hodin - areál zámku VELIKONOâNÍ JARMARK Nedûle , nádvofií ZÁMECKÁ VELIKONOâNÍ NE- DùLE Beskydská muzejní a vlastivûdná spoleãnost âtvrtek , Zelen dûm GEOLOGICK KROUÎEK Sobota , 9.00 hodin MÍSTKEM A JEHO OKOLÍM ZA HISTORIÍ - vlastivûdná vycházka. Úter , Zelen dûm BYLO, NEBYLO ANEB Z PO- HÁDKY DO POHÁDKY - tradiãní i moderní pohádky z pfiipravované knihy manïelû Polá kov ch. Úter , Zelen dûm HRADOVÁ - M TY A SKUTEâ- NOSTI - pfiedná ka o nejstar í minulosti Fr dlantska. HRAD HUKVALDY MIMO ÁD- Nù UZAV EN DO ! BLBEC K VEâE I (Fr.) KU E MELANCHOLIK (âr) PELÍ KY (âr) TOY STORY P ÍBùH HRAâEK (USA) a TALENTOVAN PAN RIPLEY (USA) 6. a KINO NEHRAJE! MY ÁK STUART STILE (USA) a SAMOTÁ I (âr) KRÁL SOKOLÒ (âr) a MUÎ NA MùSÍCI (USA) PRINCEZNA ZE MLEJNA II. (âr) EST SMYSL (USA) DVOJÍ OBVINùNÍ (USA) Komerãní centrum, 8. pû ího pluku 1975, F-M, tel.: 0602/ (ul. Farní 1, vchod vedle Knihkupectví sv. Jana, Fr dek, tel.: 0658/349 61) Program: 4. dubna, 9.00 setkání s vizáïistkou Danielou Sysalovou; 5. dubna bûïn program (malování, lepení v robkû s dûtmi) dubna zdobení kraslic s dûtmi; dubna bûïn program. Pozor! 18. dubna v Zdobení kraslic pro maminky. Potfiebujete: vyfouknutá vejce, tuïku, pendlík se sklenûnou hlaviãkou, hadfiík dubna bûïn program klubu. KaÏdou stfiedu v dobû od 9.00 cviãení maminek s dûtmi. Informace: 0658/ (âsa 481, Místek) Otevfieno pravidelnû Pondûlí 9-12 hodin - Barvínek; úter 9-12 a hodin Voln program; stfieda 9-12 Cviãení nebo taneãky pro dûti; ãtvrtek Zpívánky. Pfiipravujeme: 10. dubna Beseda s finanãním poradcem na téma: Finanãní zabezpeãení rodin a levné vyuïívání programu se státní podporou. VELIKONOCE S BROUâKY 3. dubna - Velikonoãní vystfiihovánky a v zdoba; 17. dubna Zdobení vûtviãek a vyset ch misek; 18. dubna Pletení pomlázek; Velikonoãní fiíkadla a taneãky; 20. dubna Velikonoãní zpíváníãko. Programy zaãínají vïdy v hodin. Pro vás a va e pfiátele na REIKI víkend, kter se bude konat na fr decko-místeckém zámku v Zámeckém klubu ve dnech kvûtna Kurz REIKI - 2. stupeà - zaãátek 27. kvûtna od 9 hodin - je urãen pouze pro absolventy kurzu REIKI - 1. stupnû. Cena: Kã 2.310,- Pfiedná ka o energii REIKI kvûtna od 9 hodin a Kurz Reiki - 1. stupeà od 11 hodin. Tento kurz je spojen s v ukou,. Cena: Kã 1.110,- KaÏd úãastník obdrïí osvûdãení o absolvování a pfiíruãku. Pfiedná í: MUDr. Branislav Súkeník, informace: Ing. Jarmila Görnerová, tel: 0658/ nebo Sobota Rockotéka - tanec Pondûlí In memoriam... Úter Jazz Club Night & VernisáÏ M. tûrby - pohodov veãer se skvûl m jazzem a v stavou kreseb Stfieda Metalová vichfiice - ve spolupráci s Eddiem âtvrtek Pelí ky - Pelí kovka party - kino Pátek November 2ND & Keep Cool - koncert;objev klubové scény s rytmikou Cirkusu Praha Sobota Rockotéka - DJ Richard vám ukáïe, co je to kvalitní rock Pondûlí In memoriam... Úter Hip Hop Party - veãer na lapan ch rytmû Stfieda Metalová vichfiice - opût s Eddiem âtvrtek Tfiinácté patro - kino; tam kde konãí realita a zaãíná fikce Pátek Nirvana Revival - grungeová legenda Sobota Klegoviny - DJ Petr Klega Pondûlí In memoriam... Úter Oasis & Blur & Pulp & Radiohead - britpop Stfieda Metalová vichfiice - tfietí náfiez v tomto mûsíci âtvrtek Mûsteãko South Park - part III. - kino Pátek House party s DJ LOUKOU Sobota Ready Kirken & âadi - koncert Nedûle Rockotéka - tanec Pondûlí Úter In memoriam... Techno energy - kompjútry a místní dídïejové v taneãním veãeru Stfieda Metalová vichfiice - dal í náfiez v tomto mûsíci âtvrtek Go - kino Pátek N oãi a Die Biene Maya - koncert Sobota Rockotéka s DJ Richardem Nedûle Beatles All Night - videoprofil tel.: 0658/ (DDM Místek) tel.: 0658/ (DDM Fr dek) LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY Lukavec u Fulneku Po stopách bájí a povûstí Letní tábor na Gruni Pfiíbor achov tábor na Gruni Kunãice p. O Jasení u Jablunkova achov tábor na Gruni Informace a pfiihlá ky získáte na v e uvedené adrese od 9 do 18 hodin.

11 KULTURA kvûtna 2000 INTENZÍVNÍ SEMINÁ JOGOV CH FILOZOFIÍ A TECHNIK S MUDr. Vûrou DoleÏalovou, CSc., Zamûfien na jógové techniky práce s myslí, meditaãní techniky z hlediska zdravotního, relaxace, vizualizace atd. Místo konání: Morávka, Penzion BUâEK Doba konání: od sobota (registrace ) do pátku (odjezd po snídani) Strava: vegetariánská, zaãíná veãefií v sobotu a konãí snídaní v pátek. Ubytování: 2-3 lûïkové pokoje Cena: Kã 1950,- pro dûchodce srpna 2000 DOVOLENÁ S JÓGOU NA KONCI SVùTA TECHNIKY OMLAZOVÁNÍ (KAYA-KALPA) Místo konání: Morávka, rekreaãní stfiedisko Bukovina, krásné místo uprostfied lesa se tfiemi dfievûn mi chalupami, saunou a mal m bazénem, 2-3 a 4 lûïkové pokoje. Strava: 2 dny oãistná ovocná dieta, dal í dny odlehãená proãisèující vegetariánská strava. Program: Kaya-kalpa-jógové techniky omlazování, cviãení ásánû, relaxace, meditace (klasické i dynamické) orientální medicína, reflexní terapie, mozkov jogging, arteterapie, muzikoterapie, péãe o tûlo, pleè obliãejové masáïe atd. Cena: Kã 2.800,- Pfiihlá ky do 15. kvûtna 2000 popron 1. LUCIE V e nejlep í TùÎKEJ POKONDR VypusÈte Krakena 3. STING Brand New Day 4. BUTY Kapradí 5. A-TEENS The ABBA Generation 6. METALLICA - S + M Greatest Hits Live 7. ENIGMA The Screen Behind of Mirror 8. EIFEL 65 Europop 9. JOZEF RÁÎ JoÏo 10. RED HOT CHILI PEPPERS Californication tel.: 0658/ (DDM Místek) tel.: 0658/ (DDM Fr dek) NABÍDKA AKCÍ NA MùSÍC DUBEN APRÍLOV DEN Akce z cyklu KLUBÁNÍ (pro ãleny klubu i ostatní zájemce) DDM Fr dek ( tvartáková) VÍTÁNÍ JARA celodenní v let na Kotafi (Cidlíková) GENERÁLKA NA LOUTNIâKU soutûï ve zpûvu lidov ch písní Národní dûm (Fojtíková) DOPOLEDNE S POâÍTAâEM hry na poãítaãích (závody, strategie, po síti...) DDM Fr dek (Siegelstein) VELIKONOâNÍ DOPOLEDNE Malování vajíãek, velikonoãní ozdoby, stojánky hodin DDM Místek (So ková) VELIKONOCE, SVÁTKY JARA v stava velikonoãních vajíãek, ozdob (práce dûtí) hodin DDM Místek (So ková) SOUTùÎ ZVLÁ TNÍCH KOL VE ZPùVU A RECITACI ZU Místek (Fojtíková) VELIKONOâNÍ ÎERTOVINY zábavn den pro dûti od 8 do 15 let (rekordy, v tvarné nápady, soutûïe) hodin DDM Místek (So ková, Urbanová) PERNÍKOVÉ VELIKONOCE zábavn den pro dûti od 8 do 15 let (rekordy, v tvarné nápady, soutûïe) DDM Fr dek ( tvartáková) VELIKONOâNÍ PRÁZDNINY Prázdninov pobyt na TZ Nov Hrozenkov - Vranãa DDM Fr dek (Cidlíková) POMLÁZKOVÉ VESELÍ malování vajíãek a v roba velikonoãních ozdob netradiãní metodou DDM Fr dek (Fojtíková) DOPOLEDNE S POâÍTAâEM hry na poãítaãích (závody, strategie, po síti...) DDM Fr dek (Siegelstein) JARO NA HORÁCH pobyt na TZ GruÀ pro mládeï od 16 let DDM Místek (Urbanová) ZLATÁ UDICE místní kolo soutûïe mlad ch rybáfiû DDM Místek (Urbanová) OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK víkend v DDM Fren tát, akce z cyklu KLUBÁNÍ Fren tát pod Radho tûm ( tvartáková) âtvrtek 6. 4., Národní dûm KUBELÍKOVO TRIO - hrají Shizuka Ishikawa - housle, Karel Fiala - violoncello, Kvûta Bilynská - klavír. Program: Suk, MartinÛ, L. v. Beethoven Pátek 7. 4., Národní dûm SETKÁNÍ PO TANEâNÍCH - fiídí manïelé Gebauerovi Sobota 8. 4., Národní dûm POHÁDKA Patálie z Itálie aneb Ka párek mezi piráty - hraje Divadlo Oblázek z Ostravy Stfieda , Kino P. Bezruãe HANA ZAGOROVÁ - koncert zpûvaãky, hostem pofiadu P. Rezek. Úter , Národní dûm PEPINO - divadelní hra na motivy Moliérov ch komedií. Hraje Divadelní spoleãnost Josefa Dvofiáka Praha. âtvrtek , Národní dûm 15. VELKÁ MÓDNÍ P EHLÍDKA Sobota , Národní dûm Pohádka OSTROV SPLNùN CH P Á- NÍ - hraje Divadlo Duo. MICHAL KODA - âtrnáct V stava umûlce, která potrvá do 28. dubna 2000 byla zahájena slavnostní vernisáïí v pátek 24. bfiezna 2000 v hodin Kamilem Drabinou. STANICE MLAD CH TURISTÒ ul. Pion rû 764, Fr dek-místek tel. 0658/ Meditaãní víkendy s âíãou ve Vy ních Lhotách , hodin - Hatû pod tandlem - VELK SLET âarodùjnic PALMOVÁ RIVIÉRA - ozdravn zájezd do Itálie (pfiihlá ky projednejte osobnû - dodáno po termínu uzávûrky Zpravodaje) Dále jsou v nabídce letní tábory v roce 2000 a to v termínech od do pfiedev ím na Moravû a pfiipravovány jsou i zájezdy do Chorvatska v termínech a pro rodiãe s dûtmi. Pfiihlá ky odevzdávejte do konce bfiezna Informace na tel DEN ZEMù Stanice mlad ch turistû pofiádá 15. dubna v Hatích u tandlu od 9 do 16 hodin Den Zemû Tato akce by mûla fr decko-místecké obãany upozornit na problematiku Ïivotního prostfiedí. Pfiipraveny jsou tematicky zamûfiené hry, vystoupení maïoretek, koncert country skupiny Sekáãi, country taneãní skupiny Pony atd. Po úspûné v stavû paliãkované krajky Marie Stopkové vystavuje Galerie Krásno u kostela sv. Jana a Pavla (za Meinlem) v Místku OBRAZY MALÍ E B ETISLAVA JANOV- SKÉHO z Nového Jiãína. VernisáÏ bude 13. dubna (ãtvrtek) od hodin a v stava potrvá do Provozní doba: Po - pá 9-18 hodin, So 9-12 hodin. AUTO KOLA CARAD L 1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ l v cvik ve skupinách A, B, C l sleva pro studenty l moïnost splátek aï na 6 mûsícû l prodej uãebnic, kazet, l Kondiãní jízda 1,5 hodiny = 270 Kã l Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) * Po hod.; zahájení 10. dubna (pondûlí) Fr dek, ul. Novodvorská (11. Z, sídl. Slezská) * ât hod.; zahájení 13. dubna (ãtvrtek). Informace: tel.: 0601/ INFORMACE PRO INZERENTY Uzávûrka 4. ãísla (duben) 2000 Zpravodaje mûstské rady bude v pátek do 12 hodin!

12 pronajme ve své nemovitosti na tř. T. G. Masaryka 602 ve Frýdku-Místku kancelářské prostory o celkové výměře 52 m 2 včetně samostatného sociálního zařízení. K dispozici jsou dvě samostatné telefonní linky a jedno parkovací místo na soukromém parkovišti u domu. Bližší informace poskytne ing. Bujnošek, tel.: Možnost k nastěhování ihned VáÏení zákazníci, potfiebujete opravit Vá televizní pfiijímaã, audio-video techniku, mikrovlnou troubu Na e servisní a prodejní spoleãnost AVOS s. r. o. Vám opraví Vá televizní pfiijímaã po dohodû i v bytû! Audio-video techniku, mikrovlnou troubu v na ich servisních dílnách v Místku. Dispeãink a pfiíjem oprav: Místek, Ostravská 1556, tel.: 0658/ , fax: 0658/ V pfiípadû v bûru nového v robku z oblasti elektroniky Vám rádi odbornû poradíme a doporuãíme pfiístroj, kter má maximálnû zabezpeãen záruãní i pozáruãní servis. Otevírací doba: pondûlí - pátek 8-17 hod.; sobota 8-12 hod. Tù ÍME SE NA VA I NÁV TùVU TISKÁRNA 7 plnobarevn ofsetov tisk 7 zadání zakázek pfies internet 7 DTP studio 7 knihafiské zpracování 7 v sek, pfiedsek 7 dovoz hotov ch zakázek KOPÍROVÁNÍ 7 maloformátové kopírování 7 velkoformátové kopírování 7 plnobarevné kopírování Tiskárna Kleinwächter, âsa naproti 8. Z, Fr dek-místek tel.: +420 (658) , tel.: +420 (658) , fax: +420 (658) AUTO KOLA Jifií Kreuziger, FM Vám nabízí pfiípravu na získání fiidiãského prûkazu skupin M, A, B, E - i na splátky VYUâOVÁNÍ I DOPOLEDNE Fr dek, Stfielniãní ul. - hasiã. zbrojnice (po, st ) Fr dek, J. âapka - 2. Z (út, ãt ) Místek, hotel. dûm Koloredo (po, út, st po, st ) vám opraví Franti ek Bûlohoubek Mal koloredov 562, Místek (u polikliniky) tel pondûlí aï pátek po 17. hodinû BONITO S B ù R N A ãi tûní kobercû pronájem strojû Kärcher HD PERMON ulice Pion rû 1758 Fr dek-místek Tel.: 0658/ nebo RENOVACE VAN SMALTOVACÍ TECHNIKOU U VÁS DOMA vytváfií leskl, hladk a odoln povrch s Ïivotností let. Více odstínû - záruka! FA ELI ER tel STOMATOLOGICKÁ PRAXE Novodvorská 3060, Fr dek-místek tel.: 0658/ PRO ZDRAV ÚSMùV Stavební a informaãní centrum ê Stálá v stava stavebních a fiemesln ch firem ê Ceny stavebních materiálû ê Rodinné domky na klíã ê Stavební spofiení ê V e pod jednou stfiechou PO - PÁ: hod. NádraÏní 1097 (Ïlutá budova), Fr dek Tel.: 0658/ Zpravodaj Mûstské rady ve Fr dku-místku, vydává Mûstsk úfiad ve Fr dku-místku, ul. Tû ínská 1148, redaktor: Martin Sládek, tel , fax: , Internet: registraãní znaãka FMt9; grafická úprava, sazba a tisk Richtrova tiskárna s. r. o., NádraÏní 1089, Fr dek-místek. Do v ech schránek ve mûstû zdarma.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více