Ekonomika školství 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika školství 2010"

Transkript

1 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: Zpracovatel: Pavlína Plechatová Poet záznam: 82 Druhy dokument: lánky asové vymezení: 2010 Jazykové vymezení: eština, anglitina, nmina, ruština Uspoádání záznam: tematické podle MDT

2 OBSAH Financování školství obecn 1 3 Financování školství v R 4 6 Financování školství ve svt 7 18 Financování církevních škol Financování soukromých škol Financování speciálního školství Financování odborného školství 26 Financování vysokého školství Financování dalšího vzdlávání uitel Platy uitel Mezinárodní programy. Státní subvence Financování školního stravování Finanní prostedky a zajištní žák a student Studijní poplatky. Školné Nadace a stipendia 79 82

3 01 Financování školství obecn International Aid to Education : Moderated Discussion [Mezinárodní pomoc pro vzdlávání : moderovaná diskuse] / Aaron Benavot, Stephen Moseley, David Wiking, Felix Phiri, David Archer, Karen Mundy, Liesbet Steer - 1 tab., 4 pozn. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Comparative Education Review - ISSN Ro. 54,. 1 (2010), s Série píspvk do diskuse k problematice efektivity iniciativ v oblasti mezinárodní pomoci vzdlávání v rozvojových zemích, k pínosm i nedostatkm programu Education for All Fast-Track Initiative, zameného na pomoc primárnímu vzdlávání, a k vlivu globální finanní krize na tuto a podobné iniciativy :373.2:(4) Vzdlávání a pée v raném dtství v Evrop.[Education and care in early childhood in Europe.] / Jana Halamová, ÚIV - 2 grafy - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 2 (2010), s. 10. Píspvek k diskusi o obtížnosti skloubení požadavk na efektivitu investic do vzdlávání vetn malých dtí a zajištní spravedlivého pístupu ke vzdlávání. Výsledky srovnávací studie Eurydice Vzdlávání a pée v raném dtství v Evrop: pekonávání sociálních a kulturních nerovností. Studie zachycuje situaci v zemích Evropské unie, Norsku, Lichtenštejnsku a Islandu ve školním roce 2006/2007. Náklady na preprimární vzdlávání. Modely pedškolního vzdlávání a pée. Vk zahájení preprimárního vzdlávání a další kritéria pijímání do pedškolních zaízení. Informace o dostupnosti publikace v elektronické podob : :(437.1/.3):(4) Vzdlávání dosplých na ústupu? [Adult education fading away?] / Petr Husník - 1 fot., 1 graf - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 113,. 36 (2010), s Rekapitulace negativních dopad souasné hospodáské krize na systém vzdlávání dosplých a jeho financování. Srovnání potu osob ve vku 25-64, které se vzdlávaly v roce 2009 v R a v zemích Evropské unie. 02 Financování školství v R :(437.1/.3) Ideální škola : vize optimáln financované sít škol [Idea schoul : vision of optimaly financed school network] / Libor Svoboda ; [Autor interview] Radmil Švancar - 1 tab., 1 graf - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 113,. 34 (2010), s Námstek ministra školství hovoí o pipravovaném projektu MŠMT "Ideální škola", který by ml spoítat optimální náklady na sí škol. Ml by to být nástroj urený zizovatelm škol,

4 krajským samosprávám a odborm školství, aby podle parametr dlouhodobého zámru mohly jednoduše zjistit soulad nebo nesoulad krajské sít škol se sítí ideální, aby mohly identifikovat slabá místa a vyíslit, jaký je rozdíl mzi financováním ideálního stavu a stavu aktuálního :(437.1/.3): Jak obstálo eské školství v mezinárodním srovnání? [How has Czech school system stood up to international comparison?] / Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 27 (2010), s. 3. Výbr informací z publikace eské školství v mezinárodním srovnání, zahrnující údaje za školní rok 2007/2008. Sledováno bylo zastoupení jednotlivých stup vzdlání mezi obyvatelstvem, úast dosplých na vzdlávání, vliv dosaženého vzdlání na hodnocení zdraví, na zájem o politiku a mezilidskou solidaritu, výdlky uitel, výdaje na vzdlávání atd. Vše ve srovnání se zemmi OECD :(437.1/.3) Kvalita vzdlání, nikoliv jeho kvantita povede k prosperit : ministryn školství Miroslava Kopicová bilancovala [Quality of education, not its quantity will lead to prosperity : Minister of Education Miroslava Kopicová has balanced] / Miroslava Kopicová ; [Autor interview] Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 21 (2010), s. 3. Ministryn školství hodnotí své roní psobení ve vedení tohoto rezortu. Co se podle ní podailo v oblasti pípravy státních maturit, financování rezortu a využívání penz z evropských zdroj a v oblasti reformy terciárního vzdlávání :(437.1/.3) Pohádka o lišce, zeleném ministerstvu a environmentální výchov [Fairy-tale about a fox, green ministry and environmental education] / Pavla Koucká - 1 fot. - [eština] In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele - ISSN Ro. 57,. 3 (2010), s. 20. Rámcový vzdlávací program obsahuje environmentální výchovu jako jedno z prezových témat a od r je povinná. Teorie se však liší od praxe. Školní koordinátoi environmentálního vzdlávání jsou školeni stedisky ekologické výchovy, pedagogické fakulty ji neuí jako specializaci. Je financována pouze formou grant. Stanovisko na podporu možnosti vylenní stálých zdroj MŠMT pro financování systému environmentálního vzdlávání - asopis Envigogika (www.envigogika.cuni.cz) :(437.1/.3) Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 5/2010, kterým se stanoví Pokyn k pedávání údaj do Centrálního systému úetních informací státu v roce 2010 :. j [Order of the Minister of Education to implement Instruction for handing over data into the Central system of state accounting information in 2010] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 1 píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 66,. 4 (2010), s

5 Text pokynu. Právní pedpisy k pedávání dat do CSÚIS. Obsah úetních záznam. Úkoly vykazujících organizaních složek státu, píspvkových organizací a vcn píslušných útvar ministerstva školství :(437.1/.3) "Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu", íká nový ministr školství Josef Dobeš ["Regional school system is my priority", says new Minister of Education Josef Dobeš] / Josef Dobeš ; [Autor interview] Olga Šedivá - 3 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 25 (2010), s. 1, 3. Zámry nového ministra školství v oblasti financování regionálního školství vetn plat a jiných píspvk uitelm, zaínajícím (náborový píspvek) i zkušeným, zejména uvádjícím uitelm. Ministrv postoj ke státním maturitám a pipravovaným srovnávacím zkouškám v 5. a 9. roníku. Ti prvky metriky srovnávacích zkoušek: zjištní, kolik dtí ve tíd dosáhne standardu, kolik je ve tíd postižených dtí a jak se posunuly smrem ke standardu, jaké je klima školy) :(437.1/.3) Rozpoet školství 2011 : peníze navíc i bolestné škrty / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar - 2 tab. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 113,. 34 (2010), s Rozhovor s vrchní editelkou sekce financování kapitoly školství MŠMT o nejbližší ekonomické budoucnosti eského školství. V tabulkách jsou uvedeny rozpotové výdaje na jednotlivé školské oblasti za rok 2011 a porovnání objemu financí v roce 2010 s návrhem na rok :(437.1/.3) Rozpoty škol - spokojenost, nebo rozarování? [School budgets - satisfaction, or disillusion?] / Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 17 (2010), s. 3. Ohlasy editel základních škol na krajské normativy pro pidlování finanních prostedk do škol a na výši rozpot pro jejich školy na rok 2010 vzhledem k možnostem odmování uitel. Stanovisko ministerstva školství :(437.1/.3) S reformou pijdu já, vy m vyvažujte : nový ministr školství Josef Dobeš uitelm peje, ale k rektorm mluví dosti tvrd [I will come up with the reform, you show me the right direction : new Minister of Education Josef Dobeš sympathises with teachers, he's more strict with the rectors] / Josef Dobeš ; [Autor interview] Radka Kvaková - 1 fot. - [eština] In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 23,. 202 (31.VIII.) (2010), s Nový ministr školství odpovídá na otázky týkající se problematiky školství v souvislosti s pipravovanými úsporami ve státním rozpotu. Dotýká se plat uitel, vysokého školství a státních maturit.

6 :(437.1/.3) Soustava republikových normativ pro rok 2010 :. j. 715[System of national teacher/pupil expenditures for the year 2010 : No. 715/ ] / MŠMT - 1 tab. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 66,. 2 (2010), s. 5. Pehled stanovených normativ na kalendání rok 2010 (vk, NIV celkem K/žák, ONIC celkem K/žák, náhrady, limit) :(437.1/.3) Výdaje na vzdlávání v eské republice v porovnání se zemmi OECD [Costs of education in the Czech Republic in comparison with OECD countries] / Michaela Klehová ; ÚIV - 1 graf - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 37 (2010), s. 10. Další údaje z publikace Education at a Glance 2010, uvádné za rok Porovnání podílu výdaj na vzdlávání na HDP a celkové výši veejných výdaj v eské republice a zemích OECD. Podíl veejných a soukromých zdroj financování školství, výdaje na žáka :(437.1/.3) Z Programového prohlášení vlády eské republiky[from the policy statement of Czech government] - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 26 (2010), s. 10. Výatky pasáží z programového prohlášení vlády, které se vztahují k regionálnímu školství a jeho financování, státním maturitám a srovnávacím zkouškám v 5. a 9. roníku, k terciárnímu vzdlávání vetn zavádní školného a k oblasti vdy a výzkumu :(437.1/.3) Zrušte deváté tídy, ušetíte miliardy [Cancel ninth grades, you will save milliards] / Olga Šedivá - 2 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 33 (2010), s. 1, 3. Reakce nkolika editel základních škol na doporuení poradce ministra školství Václava Klause ml. zrušit 9. roníky, aby se ušetily výdaje na vzdlávání. Argumenty proti: snížením délky vzdlávání se sníží i jeho kvalita, o dalším studiu by se žáci rozhodovali v nezralejším vku, vzrostl by poet nezamstnané mládeže, šetení na jedné stran se projeví vyššími výdaji jinde. 03 Financování školství ve svt :(470): Avtonomija DOU : mety i real'nost' [Autonomie pedškolních vzdlávacích zaízení : sny a realita] / A. Muchitdinov - 2 fot., 1 tab. - [ruština] In: Doškol'noje vospitanije - ISSN X - Ro. 82,. 6 (2010), s Proces pechodu hospodaení mateských škol ze státních rozpotových organizací k ekonomicky samostatným právním subjektm; experiment nkolika mateských škol msta Snžinska (eljabinská oblast, RF) z let ukazuje, na jakých výdajích lze v mateských školách šetit a jakým zpsobem lze pro školky získat finanní prostedky k

7 zabezpeení jejich provozu. Školská legislativa k nové finanní politice pedškolních zaízení v Ruské federaci :371.26:(430) Kritik der Qualitätssicherung : bürokratische, sinnlose und sinnvolle Wege zu mehr Qualität [Kritika zajišování kvality : byrokratické, nesmyslné a smysluplné cesty k vyšší kvalit] / Rainer Dollase - [nmina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Pädagogik - ISSN Ro. 86,. 3 (2010), s Kritika nadmrných a finann nároných zpsob mení kvality ve vzdlávání. Pemíra mení kvality vede k byrokracii, zdržuje vzdlávající i vzdlávané od práce. Nkolik píklad nekvalitní práce zhotovitel test hodnotících vdomosti žák. Zbytený formalismus v testování; kvalitu výuky je schopen zajistit vyuující vlastními zpsoby hodnocení. Soudobý trend penášení hodnocení výkonnosti stroj do hodnocení produktivity práce v humanistických oborech. Porovnání s formalismem v metodách hodnocení v 50. a 60. letech 20. století v SRN a v NDR. Parazitování nepotebných hodnotících systém a jejich manažer na výdajích státu, urených pro oblast školství a vzdlávání v SRN. Typologie metod hodnocení kvality; tvorba, výbr a personální zajištní vhodných hodnotících program. Hodnocení efektivity hodnotících program. 04 Financování církevních škol : :(437.1/.3) Informace právnickým osobám vykonávajícím innost škol a školských zaízení zizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými spolenostmi, kterým bylo piznáno oprávnní k výkonu zvláštního práva zizovat církevní školy o postupech finanního vypoádání poskytnutých dotací za rok 2010 :. j [Information for legal entities running denominational schools and facilities on the financial accounting of subsidies granted in the year 2010] / Josef Dobeš ; Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - 2 píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 66,. 12 (2010), s Zásady a termíny finanního vypoádání dotací poskytnutých MŠMT církevním školám. Finanní vypoádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpotu EU :37.058:(437.1/.3) Doplnní normativ neinvestiních výdaj na rok 2010 pro úely poskytování dotací na innost škol a školských zaízení, které nejsou zizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou spoleností, které bylo piznáno oprávnní k výkonu zvláštního práva zizovat církevní školy, v roce 2010 (stanovených. j. 123/ ), uveejnných v sešitu 3/2010 Vstníku MŠMT R :. j [Completion of normatives of non-investment expenditures for 2010 for the purpose of granting subsidies for activities of schools and school facilities which have not been established by state, region, municipality, bound of municipalities, registered church or

8 religious society with the right to establish denominational schools, in the year 2010 : : No / ] / MŠMT - Píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 66,. 10 (2010), s Pehled normativ neinvestiních výdaj na rok 2010 pro soukromé školy. Obory vzdlání stedních škol. Vyšší odborné školy. 05 Financování soukromých škol :37.058:(437.1/.3) Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pedškolním a školským zaízením, ve znní pozdjších pedpis, za kalendání rok 2009 :. j [Methodological direction for the implementation of 6, par. 5, Act No. 306/1999 on granting subsidies to private schools, pre-school and school facilities for the calendar year 2009] / Jindich Kitzberger ; Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 66,. 3 (2010), s Text metodického pokynu. Pedložení zprávy auditora. Smlouva soukromé školy s auditorem. Struktura a rozsah zprávy auditora. Závazky smluvních stran. Klasifikace výsledku ovení auditorem pro poteby MŠMT. Úhrada náklad. Závrená ustanovení :37.058:(437.1/.3) Stanovení normativ neinvestiních výdaj na rok 2010 pro úely poskytování dotací na innost škol a školských zaízení, které nejsou zizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou spoleností, které bylo piznáno oprávnní k výkonu zvláštního práva zizovat církevní školy, v roce 2010 :. j. 123[Establishing non-investment expenditures for the year 2010 to be used as subsidies for schools and school facilities which are not established by the state, region, municipality, union of municipalities, registered church or religious society, in the year 2010] / MŠMT - Píl. - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 66,. 3 (2010), s V píloze pehled normativ neinvestiních výdaj stanovených ministerstvem školství pro rok Obory vzdlání stedních škol. Vyšší odborné školy. 06 Financování speciálního školství :376:(480):(430) Lernen von Finnland? Im Ernst? : Probleme der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit im Schulsystem [Vážn se uit od Finska? : problémy konstituování práva vzdlávat se ve školském systému] / Joachim Schroeder - [nmina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 24 In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N - ISSN Ro. 79,. 2 (2010), s

9 Speciáln pedagogická podpora je ve finském školství organizována temi základními zpsoby: mentáln nebo tžce tlesn postižené dti se vzdlávají ve speciálních školách, ostatní dti se speciálními vzdlávacími potebami jsou integrovány do bžných škol a podle poteby douovány ve skupinách speciálním pedagogem (ástené speciální vzdlávání) nebo je pro n v bžné škole vytvoena speciální tída nebo skupina (úplné speciální vzdlávání). Financování speciáln vzdlávacích služeb; porovnání se SRN. Organizace pedagogické podpory pisthovalc a Rom. Jazyková politika ve vzdlávání etnických menšin. Systém stedoškolské profesní pípravy ve Finsku a statistická data o zamstnávání absolvent stedních škol :376 Názor editel škol na souasné poteby inkluzivního vzdlávání [Opinion of headteachers on today's needs of inclusive education] / Vendula Kašparová, Jan Huín - 1 graf - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 20 (2010), s. 10. Výsledky rychlého šetení Ústavu pro informace ve vzdlávání mezi editeli mateských, základních a stedních škol. Nejvtšími pekážkami inkluzivního vzdlávání jsou podle editel nedostatek financí a asistent, architektonické bariéry a vysoké poty žák ve tídách. Vyjádení poteby podpory inkluzivního vzdlávání v oblasti finanní, personální i legislativní :376:(430) Restauration der Stigmatisierung! : Kritik der "diagnosegeleiteten Integration" [Obnova stigmatizace : kritika "integrace na základ výsledk diagnózy"] / Hans Wocken - 1 obr. - [nmina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Behindertenpädagogik : Viertejahresschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und Integrafion Behinderten - ISSN Ro. 49,. 2 (2010), s Nový trend ve speciálním školství v Hamburku; slouením základních a stedních speciálních škol rzných zamení s bžnými školami vzniká ve mst speciální vzdlávací centrum. Výbr žák na základ výsledk analýz speciáln pedagogické diagnostiky. Rozdíl mezi integrativními bžnými tídami a novými speciálními tídami je v tom, že dtem se speciálními vzdlávacími potebami (v oblasti uení, ei a chování) je v rámci integrované tídy vnována individuální pée, aniž by byly oznaovány jako postižené. Systém pidlování finanních zdroj speciálním školám a tídám ve mst Hamburk. Nástroje speciáln pedagogické diagnostiky pi hodnocení žáka a doporuení pro uritý typ vzdlávání (speciální škola, tída, integrace do bžné tídy). Hodnotící kritéria prospchu. Optimalizace pedagogické práce s postiženými. 07 Financování odborného školství :377.4 Kosten und Nutzen der betrieblichen Ausbildung [Náklady a užitek podnikové profesní pípravy] / Dieter Timmermann - 1 obr. - [nmina] In: Wirtschaft und Berufserziehung - ISSN X -. 2 (2010), s

10 Historický pehled financování podnikové profesní pípravy od roku 1969, kdy byl vydán zákon o odborném vzdlávání. Studie zpracované Spolkovým ústavem odborného vzdlávání. Výhled do budoucnosti. 09 Financování vysokého školství :378.4:(481):(430) Competition and Leadership as Drivers in German and Norwegian University Reforms [Hospodáská soutž a vedení jako hnací mechanismy v nmeckých a norských reformách univerzit] / Ivar Bleiklie, Stefan Lange - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 39 In: Higher Education Policy - ISSN Ro. 23,. 2 (june) (2010), s. [173]-193. Porovnání reforem organizace a ízení norských a nmeckých univerzit a vysokých škol v prbhu prvního desetiletí 21. století. Typy univerzit a vysokých škol podle právní formy a zpsobu ízení. Orgány ízení vysokých škol a jejich pravomoci (rektor, dkan, akademický senát, akademická rada). Pracovní podmínky vysokoškolských uitel v oblasti výuky a vdeckého výzkumu. Podnikatelské aktivity a finanní politika vysokých škol a univerzit v prostedí hospodáské soutže. Píprava doktorand pro vdecký výzkum a její financování :378: The Effects of Scholarly Productivity and Institutional Characteristics on the Distribution of Federal Research Grants [Efekty vdecké produktivity a hodnocení instituce pro pidlování federálních dotací na výzkum] / Mir M. Ali, Partha Bhattacharyya, Anthony J. Olejniczak - 3 grafy, 3 tab., 1 píl. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Higher Education - ISSN Ro. 81,. 2 (march/april) (2010), s. [164]-178. Jakým zpsobem a podle jakých kritérií jsou pidlovány granty vysokoškolským institucím. Záleží na faktorech specifických pro fakulty (množství publikovaných lánk, citací a udlených cen) a faktorech specifických pro instituce (jestli je soukromá nebo veejná, jestli je lenem AAU- American Association of Universities a také na lokalit). V grafech a tabulkách podrobnjší data a závry :378:(44):(430):(417):(481) Einheit von Forschung und Lehre : Implications for State Funding of Universities [Jednota výzkumu a uení : dsledky pro státní financování univerzit] / Nicoline Frolich, Kelly Coate, Stephanie Mignot-Gerard, Christoph Knill - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 26 In: Higher Education Policy - ISSN Ro. 23,. 2 (june) (2010), s. [195]-211. Humboldtovský ideál jednoty výuky a výzkumu ("vzdlávání vdou") na univerzit. Financování a zabezpeování provozu univerzit státem pi minimálních zásazích do jejich fungování. Porovnání souasných zpsob financování univerzit a vysokých škol ve Francii, SRN, Irsku a Norsku s humboldtovským modelem. Reformy v ízení veejného sektoru a sjednocování vysokoškolské politiky evropských zemí v rámci boloského procesu (zavedení strukturovaného studia, systému ECTS, zavedení standard pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdlávání). Souasné finanní zdroje univerzit: školné, subvence od státu, granty na výzkumné projekty). Legislativa k financování výzkumu a plat vysokoškolských uitel.

11 :378.4:(4) Humboldt Meets Bologna [Humboldt se setkává s Boloou] / Svein Michelsen - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 82 In: Higher Education Policy - ISSN Ro. 23,. 2 (june) (2010), s. [151]-172. Základní principy humboldtovské univerzity: jednota výuky a výzkumu, akademická nezávislost a priorita v získávání vzdlání vdeckou inností. Vytváení souasného modelu evropské univerzity, který se jen zásti opírá o humboldtovské ddictví: spojení vdeckého výzkumu s inovací výrobních technologií a penos nových vdeckých poznatk do výuky. S postupující globalizací je však proces vzdlávání redukován na získávání kompetencí, osobní rozvoj studenta na pípravu výkonné pracovní síly, státní financování vysokého školství je nahrazováno soukromým. Úastí v boloském procesu se národní státy vzdávají své tradiní role ochránce univerzity : Changes in the Management of Doctoral Education [Zmny v ízení doktorského vzdlávání] / Lukas Baschung - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: European journal of education - ISSN Ro. 45,. 1 (march 2010) (2010), s. [138]-152. Novým trendem v doktorském vzdlávání v evropských zemích je jeho vtší strukturovanost v píprav, dohledu a sledování pokroku v jednotlivých ástech výzkumného procesu. Mní se i úrovn výzkumu: provádí se nejen na úrovni univerzitní, ale také ve spolupráci s jinými institucemi a podniky, národními i mezinárodními. Nástroje hodnocení a financování doktorského studia ve veejném a soukromém sektoru. Koordinace výzkumu pomocí informaních sítí. Internacionalizace pípravných kurz v doktorském studiu a typy výzkumných projekt vedoucích k získání titulu PhD :378 The Normative Structure of College and University Fundraising Behaviors [Normativní struktura chování vysokých škol a univerzit pro získávání finanních zdroj] / Timothy C. Caboni - 9 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Higher Education - ISSN Ro. 81,. 3 (may/june) (2010), s. [339]-365. lánek vymezuje normativní strukturu chování pro získávání finanních zdroj vysokých škol a univerzit. Výzkumní pracovníci urili ti neporušitelné a šest varovných normativních vzor chování a zárove sankce, které hrozí pi jejich porušení. Hlavním úkolem je zdraznit cestu k profesionalizaci uvnit fundraisingového spoleenství a nastavení morálních hranic pro jeho leny. V textu závry, diskuze, návrhy pro budoucí výzkum a pehledné tabulky :378:(73) Performance incentives and public college accountability in the United States: a quarter century policy audit [Výkonové pobídky a odpovdnost veejných vysokých škol za výsledky v USA : politický audit za tvrtstoletí] / E. Grady Bogue, Betty Dandridge Johnson - 8 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 24 In: Higher education management and policy - ISSN Ro. 22,. 2 (2010), s

12 Alokace fond pro veejné univerzity a vysoké školy v USA je založena na kritériích výkonnosti. Tvorba fond podle výkonnosti škol je nejastji užívaným nástrojem politiky vysokoškolského vzdlávání. Výzkumná studie popisuje a hodnotí jeho efektivitu v rzných státech a regionech USA v letech Otázka kvality a smyslu vzdlávacích a výchovných cíl na vysokých školách ve spojitosti s jejich závislostí na finanním kapitálu; do jaké míry ovlivuje ekonomický rozvoj stát a region a do jaké míry komerní byznys? Rozvíjí vysokoškolské vzdlávání také osobnost a obanskou zodpovdnost vysokoškoláka, nebo pouze pipravuje vysokoškolsky vzdlanou pracovní sílu? :378:(437.1/.3) Pravidla pro poskytování píspvku a dotací veejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy :. j. 598[Rules for granting contributions and subsidies to public higher education institutions by the Ministry of Education] / Vlastimil Ržika ; Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy - [eština] In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R - Ro. 66,. 4 (2010), s Obecné podmínky poskytování píspvku a dotací, podmínky jejich použití a finanní vypoádání. Kontrola hospodaení. Pravidla stanovení výše píspvku a dotací. Spolená a závrená ustanovení :378:(569.4) Quo Vadis Magister Artium? : Policy Implications of Executive Master's Programmes in an Israeli Research University [Kam kráíš, miste umní? : strategické dsledky exkluzivních magisterských program na jedné izraelské výzkumné univerzit] / Abraham Yogev - 2 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 24 In: Higher Education Policy - ISSN Ro. 23,. 1 (march) (2010), s. [83]-98. V nkterých zemích znamená absolvování magisterského studia ukonení profesního vzdlávání; v Izraeli je zpravidla pedstupnm k doktorskému studiu. Na pípadu univerzity v Tel Avivu ukazuje autor, jak následkem krácení rozpotových výdaj státu narstá poet exkluzivních magisterských program. Studijní poplatky. Porovnáním exkluzivních a bžných magisterských program (orientovaných více k profesní praxi) podle 10 hodnotících kritérií dospívá autor k závru, že se neliší obsahov, asovou dotací ani výbrem uitel. Podmínky získání magisterské hodnosti. Organizace doktorského studia na izraelských veejných výzkumných univerzitách :378: :(4) The Research Mission of Universities of Applied Sciences and the Future Configuration of Higher Education Systems in Europe [Výzkumné poslání univerzit aplikovaných vd a budoucí uskupení systém vysokého školství v Evrop] / Benedetto Lepori, Svein Kyvik - 3 tab. - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 38 In: Higher Education Policy - ISSN Ro. 23,. 3 (september) (2010), s. [295] Srovnávací analýza vývoje výzkumu na univerzitách aplikovaných vd v osmi evropských zemích. Pojem základního vdeckého, aplikovaného a praktického výzkumu. Podíl základního vdeckého a aplikovaného výzkumu na veejných a soukromých vysokých školách. Úast vysokých škol a výzkumných institucí na aplikovaném výzkumu; statistická data. Podíl univerzit a vysokých škol na ekonomickém rozvoji region. Systém univerzit a vysokých škol neuniverzitního typu v osmi evropských zemích: Belgii, R, Finsku, SRN,

13 Irsku, Nizozemsku, Norsku a Švýcarsku. Výdaje na výzkum; porovnání všech zemí. Zdroje financování výzkumu: státní rozpoet, granty, soukromé fondy podnik a korporací :378:(469) The Role of the State in the Internationalization of Universities in Catching-up Countries : an Analysis of the Portuguese Higher Education System [Role státu v internacionalizaci univerzit v rozvíjejících se zemích : analýza systému portugalského vysokého školství] / Hugo Horta - 3 grafy - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 67 In: Higher Education Policy - ISSN Ro. 23,. 1 (march) (2010), s. [63]-81. Longitudinální analytická studie o postupující internacionalizaci portugalského vysokého školství za posledních 60 let. Zamuje se pedevším na aktivity vysokých škol a univerzit v oblasti výzkumu; podporu regionálních prmyslových technologií a zapojení do globálních výzkumných a inovaních sítí. Financování vysokého školství v dob pechodu od elitního k masovému vzdlávání a globální konkurenci. Mezinárodní spolupráce portugalských univerzit v píprav doktorand; statistická data :378:(450) A Sisyphean Task : Evaluation and Institutional Accountability in Italian Higher Education [Sisyfovský úkol : zodpovdnost hodnocení a zodpovdnost instituce v italském vysokém školství] / Giliberto Capano - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 54 In: Higher Education Policy - ISSN Ro. 23,. 1 (march) (2010), s. [39]-62. Analýza institucionálního hodnocení italských univerzit; jejich základních funkcí (výuka, výzkum, ízení). Klíová role Národní komise pro hodnocení systému univerzit, poradního orgánu Ministerstva univerzit a výzkumu (CNVSU, zal. 1999). Založení Vnitních útvar hodnocení na univerzitách (IEU, zal. 1994). Reformy, vývoj vzdlávací politiky a legislativy v italském vysokém školství v letech Rozpotový zákon (z r. 1994) o financování univerzit a vysokých škol. Hodnocení efektivity hospodaení veejných univerzit s pidlenými finanními prostedky. Problematika legitimizace a sjednocení hodnotících kritérií vzhledem k rozdílnosti vzdlávacích institucí :378:(469) Still Academics After All... [Stále ješt leny akademické obce po všech...] / Teresa Carvalho, Rui Santiago - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 37 In: Higher Education Policy - ISSN Ro. 23,. 3 (september) (2010), s. [397] Reformy v ízení portugalského systému vysokoškolského vzdlávání jsou ovlivnny ekonomickým tlakem. Vytváí se nová kultura podnikatelského ízení, spoívající ve vytváení manažerského prostedí v institucích vysokoškolského vzdlávání. Výzkumná kvalitativní studie analyzuje rozhovory 26 dkan fakult a rektor vysokých škol na téma okleštní ídící a akademické práce na pouhou pozici manažera s narstající administrativou. Vliv krácení rozpotových výdaj státu pro veejn vzdlávací vysokoškolské instituce na vytváení konkurenního prostedí ízeného státem "na dálku". Vysoké školy se podstatným krácením dotací dostávají do finanní závislosti na prodeji svých výzkumných a vzdlávacích služeb. Tlak státu a podnikatel region na zmnu orientace kurikulí smrem k trhu :378:(430):(436):(494)

14 Die Uni brennt vor lauter Exzellenzillusionen [Univerzita plane samými iluzemi o znamenitosti] / Tim Göbel - [nmina] In: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Pädagogik - ISSN Ro. 86,. 3 (2010), s Boloské reformy a jejich dsledky pro nmecké vysoké školství. Hodnocení nmecké, rakouské a švýcarské odborné literatury na téma nezávislost univerzit, svoboda základního výzkumu, "odliv mozk" do USA, vedlejší úinky systému vzájemného hodnocení uitel, mizení asových a finanních zdroj pro základní výzkum ve prospch výzkumu aplikovaného, rušení prospchových stipendií. Stratifikace univerzit v SRN podle stupn autonomie a kvality vzdlávání. Byrokratismus v ízení nkterých univerzit. Protestní hnutí vysokoškolských uitel, student a výzkumných pracovník v SRN, Rakousku, Švýcarsku a Severní Americe proti bezkoncepnosti školských reforem a nekompetentnosti ministerstev pi ízení školství :378:(410) Unis fordern höhere Studiengebühren, um Kürzungen auszugleichen : Sparrunden in Grossbritannien [Univerzity žádají vyšší studijní poplatky, aby vyrovnaly krácení pidlených financí : úsporné okruhy ve Velké Británii] / Gabriel Rath - 3 fot., 1 obr. - [nmina] In: DUZ Europa - ISSN Ro. 66,. 6 (2010), s Z dvod úspor ve státním rozpotu musí britské univerzity (v Anglii a Walesu je 147 univerzit) rušit nkterá pracovní místa a omezovat investice. Výdaje na výzkum zstávají na stejné úrovni, ale ve výuce mají být drastické úspory, pestože v dob hospodáské krize je poteba odborník, kteí jsou nyní vzdláváni na univerzitách. 10 Financování dalšího vzdlávání uitel :371.14:(437.1/.3) 430 milion na vzdlávání pedagog [430 million crowns for teacher education] / Kateina Böhmová - [eština] In: ízení školy - ISSN Ro. 7,. 6 (2010), s. 14. V eském školství je stále vysoké procento uitel bez odborné kvalifikace. Ministerstvo školství chce proto v rámci Operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost vylenit na vzdlávání pedagog celkem 430 milion korun z prostedk Evropského sociálního fondu (podrobná informace na webu MŠMT) :371.14:378: : Mobility akademických pracovník z pohledu administrátor [Academic staff mobility from the perspective of administrators] / Jakub Tesa - [eština] In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku - ISSN Ro. 18,. 1 (2010), s Rozhovory s administrátory zahraniních mobilit vybraných vysokých škol v R pedstavují typy mobilit podle zdroje financování a s ním související administrativy (výjezdy v rámci evropských program, mobility financované z prostedk fakult a vysokých škol, a samostatné individuální výjezdy uitel mimo tyto programy). Délka stáží, smování mobilit. Organizaní zajištní mobilit: centráln na národní úrovni nebo prostednictvím koordinátor

15 na úrovni univerzit a fakult. Motivace pro mobility. Strategické, komunikaní, evidenní a provozn výukové problémy mobilit. Plánování zahraniních cest a jejich evidenní systém. 11 Platy uitel a nepedagogických pracovník :378.12:(430):(410):(73):(437.1/.3) Dilema univerzit: velké, nebo dobré? : v severozápadní Evrop a USA byla idea masové vysoké školy už dávno opuštna [The dilemma of universities: big or good? : the idea of mass higher education institutions is no longer popular in North-West Europe and in the USA] / Marek Skovajsa - 1 obr. - [eština] In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 23,. 49 ( II.) (2010), s. 25. Porovnání souasných trend v univerzitním vzdlávání ve Velké Británii, SRN a USA s vysokoškolskou politikou v eské republice. Rozdíly ve výši plat vysokoškolských pedagog v tchto zemích :(437.1/.3) Dvacet tisíc pro zaínající pedagogy : a co ti zkušenjší? [Twenty thousand for beginning teachers : and what about the more experienced ones?] / Olga Šedivá - 1 tab. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 29 (2010), s. 3. Názor nkolika editel základních škol na návrh nové stupnice platových tarif pro pedagogické pracovníky. Kritika jeho nesystémovosti a upednostování nezkušených uitel ped jejich zkušenými kolegy. Pod lánkem otištna tabulka s navrhovanou stupnicí : Genderový pohled na odmování uitel v regionálním školství [Gender perspective on teachers' remuneration in regional school system] / Hana Hlavínová ; ÚIV - 1 graf - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 24 (2010), s Analýza dat o platech zamstnanc regionálního školství z Informaního systému o platech Ministerstva financí R. Data jsou lenna podle jednotlivých stup škol. Platy podle druhu školy, regionální rozdíly, situace na základních školách, stedních školách a uilištích. Velké genderové nerovnosti byly zjištny nap. v odmování mladých uitel a uitelek :(437.1/.3) Na pedagogy eká nová tarifní tabulka[teachers will have a new salary table as of 2011] - 2 tab. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 113,. 32 (2010), s. 4. Návrh nové tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky s plánovanou platností od Porovnání souasné nejastjší 12. tarifní tídy se stejnou tarifní tídou, která je navržena pro píští rok :(437.1/.3)

16 Naízení vlády. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veejných službách a správ : výpis z katalogu uitel [Government regulation n. 222/2010 on job catalogue in public services and administration : statement from catalogue teacher] - [eština] In: ízení ve školství : [publikace pro ídící pracovníky ve školství] - Ro. 18,. 4 (2010), s Katalog prací v píloze k tomuto naízení vlády stanoví zaazení prací do platových tíd podle jejich složitosti, odpovdnosti a namáhavosti a lení je podle druhu povolání. Toto naízení nabývá úinnosti dnem 1. íjna Výpis z katalogu prací obsahuje profese, které se vztahují ke školství (seznam povolání a rozptí platových tíd) :(437.1/.3) Platy by letos mly klesnout minimáln, konené slovo však budou mít kraje [This year salaries should drop minimally, but it's regions who will have the final word] / Václav Pícl - 3 tab. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 3 (2010), s. 3. Rozpoet regionálního školství na rok Porovnání plánovaných mzdových prostedk a ostatních bžných výdaj s rokem : Platy nepedagog na houpace [Non-pedagogues' salaries on the swing] / Dagmar áslavová ; [Autor interview] Radmil Švancar - 2 tab. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 113,. 31 (2010), s. 10. Rozhovor s pedsedkyní sekce provozních a správních zamstnanc eskomoravských odborových svaz pracovník školství o návrhu nových platových tarif týkajících se nepedagogických pracovník škol. Podle tchto tabulek by jejich základní platy mohly od klesnout o více než 30 % :(437.1/.3) Platy ve školství zhruba stejné jako loni : rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství [Salaries in school system will be approximately on the same level as last year] / Vlastimil Finke ; [Autor interview] Olga Šedivá - 1 obr. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 2 (2010), s. 1, 3. Objem finanních prostedk na platy ve školství a jejich rozpis na jednotlivé kraje na rok Rozvojový program pro kraje s nižší hustotou osídlení (tj. nižším potem žák na tverení kilometr než je celorepublikový prmr). Navýšení republikových normativ. Snížení objemu prostedk na uební pomcky a vybavení škol :(437.1/.3) Situace uitel v eské republice v porovnání se zemmi OECD [Situation of teachers in the Czech Republic in comparison with OECD countries] / Pavlína Šastnová ; ÚIV - 1 graf - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 38 (2010), s. 10. Další informace z publikace Education at a Glance Srovnání délky vyuovací doby a celkové pracovní doby uitel na jednotlivých úrovních vzdlávání v eské republice a v ostatních zemích OECD. Porovnání roních tabulkových plat. Údaje jsou za rok 2008.

17 :(437.1/.3) Slušná úrove školských plat je jen díky odborm [Reasonable level of salaries in education is preserved only thanks to the trade unions] / Václav Pícl ; [Redaktor] Radmil Švancar - 5 tab. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 113,. 12 (2010), s Porovnání prmrných plat pedagogických a nepedagogických pracovník v obecném a krajském školství v roce 2009 s rokem Tabulky se statistickými údaji zpracoval místopedseda eskomoravských odborových svaz pracovník školství Václav Pícl :(437.1/.3) Úspory jsou nutné, ale ve školství ne na úkor plat uitel [It is necessary to save money, but in education - not to the detriment of teachers' salaries] / Josef Dobeš ; [Autor interview] Jií Frey - 1 fot. - [eština] In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy - ISSN Ro. 113,. 28 (2010), s. 6. Nový ministr školství odpovídá na nkolik aktuálních otázek týkajících se plat uitel a nových maturit na stedních školách :(437.1/.3) Vláda chystá nové platové tabulky pro pedagogy [Government prepares new salary tables for educators] / Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 35 (2010), s. 3. Pedstavení dvou nových platových tabulek, které ministerstvo školství pipravilo pro pedagogické pracovníky. První je urena pro pedagogy s vysokoškolským vzdláním, kteí splují kvalifikaní požadavky, a druhá pro ostatní. Doplnno konkrétními ukázkami. Pipomínky MOS ke zmnám v relacích plat mezi jednotlivými platovými tídami a k faktu, že za stejnou práci nebude všem pracovníkm náležet stejný plat :(437.1/.3) Vývoj prmrných msíních plat uitel v regionálním školství [Development of average monthly salaries of teachers in regional education] / Lenka Havláková ; ÚIV - 1 graf - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 23 (2010), s. 10. Vývoj situace v odmování uitel (prmrné platy) v regionálním školství na jednotlivých úrovních vzdlávání za posledních pt let. Srovnání prmrných plat uitel v roce 2009 s prmrnou mzdou zamstnanc v eské republice podle jednotlivých region. 13 Mezinárodní programy. Státní subvence :374.75:(4)

18 The Accelerating Roles of Higher Education in Regions through the European Lifelong Learning Initiative [Akceleraní úloha vysokoškolského vzdlávání v regionech prostednictvím iniciativy Evropského celoživotního vzdlávání] / Balázs Németh - [anglitina] - Obsahuje bibliografické odkazy: 28 In: European journal of education - ISSN Ro. 45,. 3 (september 2010) (2010), s. [451]-465. Charakteristika uící se spolenosti a jejích poteb celoživotn vzdlávaných dosplých. Úast univerzit na vytváení sítí celoživotního vzdlávání v Evrop v rámci boloského procesu. Regionální spolupráce vysokých škol v Ma arsku se zástupci výrobních korporací, médií, nevládních a obanských organizací na vytváení prostoru pro celoživotní vzdlávání (transfer znalostí do informaních sítí). Ukázky z projekt vysokých škol k podpoe aktivního vzdlávání oban v regionech s vysokou nezamstnaností. Projekty jsou financovány z fond EU. Flexibilita univerzit vi podmínkám trhu :(437.1/.3) Budete využívat šablony ESF? [Will you make use of ESF patterns?] / Barbara Hansen echová ; [Ilustrace] Vladimír Mareek - 1 obr. - [eština] In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele - ISSN Ro. 57,. 2 (2010), s Využívání finanních prostedk z evropských fond pro školy je složitý systém psaní projekt a rozsáhlá administrativa vyžadující specifické dovednosti. Ministerstvo školství nabízí zjednodušenou variantu - tzv. šablony a návod, jak s nimi pracovat. Názory editel škol na možnosti jejich využívání as se krátí, s podáním žádosti o evropské peníze by školy nemly otálet [Time is running out: : schools should not hesitate with applications for European money] / Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 39 (2010), s. 3. Statistické údaje o potu eských škol, které požádaly o dotaci z Evropských strukturálních fond. Možnost využití šablon pro projekty škol. Termín uzávrky pijímání projekt. Vyjádení editel nkolika základních škol k možnosti využití tchto finanních zdroj. Oblasti, na které se mohou školy v projektech zamit: informaní technologie, tenáská a informaní gramotnost, cizí jazyky. Telefonní linka, informaní semináe, workshopy a webové stránky, kde mohou školy získat informace o možnostech získání dotace :(437.1/.3) Diskuse o dotacích - není to tak nároné [Discussion about grants - it isn't so difficult] / Simona Dvoáková - 2 fot. - [eština] In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele - ISSN Ro. 57,. 2 (2010), s Reakce na lánek z minulého ísla (Rodina a škola, 1/2010, s ), kdy autor zmioval náronost pípravy žádosti o dotace v souvislosti s realizací projektu Operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Autorka uvádí na pravou míru informace o celém projektu a možnostech erpání dotací z ESF. Ministerstvo školství maximáln zjednodušuje pravidla v rámci daných podmínek. Informace o programu a zveejnní metodických materiál, kde najít informace.

19 :(437.1/.3) EU peníze školám [EU money to schools] / Jan Vitula - 1 tab. - [eština] In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol - ISSN Ro. 16,. 5 (2010), s Rozhovor s vrchním editelem sekce ízení operaních program EU. Zjednodušení získání evropských dotací z Operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - využití tzv. šablon klíových aktivit, které slouží k sestavení projektové žádosti podle poteb konkrétní školy. V rozhovoru jsou zodpovzeny dotazy, které na danou problematiku pišly pímo ze škol. Tabulka pedstavuje jednotlivé šablony pipravené pro vytipované oblasti :373.3:(437.1/.3) Evropské peníze všem mimopražským základním školám[european money to all elementary schools outside Prague] - 1 fot. - [eština] In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele - ISSN Ro. 57,. 1 (2010), s. [16]. V letech lze erpat dotace na vzdlávací projekty s cílem podpoit vytvoení kvalitního a úinného systému celoživotního uení. Zdrojem financí je Operaní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je zamen na všechny regiony mimo území Prahy. MŠMT pipravilo zjednodušení tvorby projektové žádosti a zpsob financování projekt Jaké jsou výhody a nevýhody ESF pro školy? [What are advantages and disadvantages of ESF for schools?] / [Redaktor] Sylvia Janiová - 4 fot. - [eština] In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele - ISSN Ro. 57,. 2 (2010), s editelé škol hovoí o svých zkušenostech s projekty ESF. Výhody vidí v možnostech zlepšování podmínek ve vzdlávání, zkvalitování zázemí školy, v realizaci projekt, na které v bžném rozpotu nezbývají školám peníze, možnostech dalšího vzdlávání uitel. Nevýhody spatují ve složité administrativ, metodice podávání žádostí a následném vykazování výdaj :(4) Jakou mají ve skutenosti hodnotu miliardy z EU [What is the real value of EU billions] / Bohumil Kartous - 1 fot. - [eština] In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele - ISSN Ro. 57,. 1 (2010), s eské školy mají v letech možnost erpat dotaze z evropského operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Autor upozoruje na rizika, která se váží k velkým finanním prostedkm. Informuje, jak mohou školy erpat z OP VK, jak pekonat nejobtížnjší aspekty tchto projekt, jaké jsou hlavní pekážky v požadavcích na erpání a možnost erpat podpotu z OP VK zjednodušeným zpsobem - formou tzv. šablony :(4) Projekt EU peníze školám [EU project Money to schools] / Kateina Böhmová - [eština]

20 In: ízení školy - ISSN Ro. 7,. 5 (2010), s. 8. Ministerstvo školství v roce 2009 pedstavilo nový projekt EU peníze školám, jehož cílem je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost. Dotaci mohou vzhledem k nastavení strukturální politiky Evropské unie erpat všechny ZŠ ze všech 13 kraj R mimo území hlavního msta Prahy Školám konen svitla nadje - projekt 4,5 miliardy pro základní školy se mže rozbhnout [Schools have a gleam of hope at last - a project for primary and lower secondary schools worth of 4,5 milliard can start] / Miroslava Kopicová ; [Autor interview] Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 12 (2010), s. 3. Informace o pijetí technické novely zákona o rozpotových pravidlech, která umožuje poskytování dotací formou Unit cost. Základní školy toho mohou využít pi erpání dotací z projektu EU peníze školám, které jsou ureny na zlepšování výuky. Z projektu lze financovat nap. další vzdlávání uitel, dlení tíd apod. Poádání informaních seminá a workshop pro uitele, kteí se chtjí do projektu zapojit. 14 Financování školního stravování Jak stát zajistí projekt Ovoce do škol? : dobrovoln zapojí školy [How does the state ensure the Fruit to Schools project? : It voluntarily engage schools] / Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 8 (2010), s. 3. Rozhodnutí vlády pipojit se k evropskému projektu poskytování ovoce zdarma školákm ve vku 6-10 let. Názory editel nkolika škol na smysl projektu a na organizaní a personální zajištní jeho realizace, které zstane na školách a bez finanního ohodnocení práce navíc. Na s. 1 další lánek k tématu Ovoce do škol bží : a spokojenost? [Fruit to Schools project is under way : and satisfaction?] / Olga Šedivá - 1 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 18 (2010), s. 3. První zkušenosti editel základních škol s realizací projektu. Pozitivní i negativní ohlasy na kvalitu dodávaného ovoce, pravidelnost rozvozu a orgnizaní a asovou náronost pro zamstnance škol Projekt Škola plná zdraví podporuje konzumaci zeleniny ve školních jídelnách [School Full of Health project supports vegetable consumption in school canteens] / Pavel Suchánek - 2 fot. - [eština] In: Týdeník školství - ISSN Ro. 18,. 30 (2010), s. 7.

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 5/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 2/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 1/2011

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 1/2011 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 1/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 5/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 5/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 8/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 7/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 6/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 2/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více