Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze Praha nám. W. Churchilla Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha"

Transkript

1 IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla Praha nám. W. Churchilla Praha Výroční zpráva za rok 2006 Praha,

2 Výroční zpráva 2006 Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku Obsah: 1. Úvodní slovo.3 2. Poslání a cíle organizace Zpráva o činnosti Vědeckovýzkumná činnost Konference a semináře Mezinárodní spolupráce Publikační činnost Informace o vnitřní struktuře Identifikační údaje....9

3 1. Úvodní slovo Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) je nedílnou součástí Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Vzhledem k provázanosti IEEP s fakultou a celou VŠE, odkazuji zde na výroční zprávu VŠE, kterou můžete najít na stránkách a na výroční zprávu Národohospodářské fakulty, která je v elektronické podobě na stránkách Výroční zpráva institutu je dostupná v elektronické podobě na stránkách 2. Poslání a cíle organizace IEEP byl založen v roce 1997 jako pracoviště VŠE pro poradenskou, konzultační, vědeckou, vzdělávací a publikační činnosti v oblasti státní politiky v hospodářství, sociální sféře, životním prostředí a regionálním rozvoji. Těžištěm činností bylo řešení projektů vědy a výzkumu v rámci spolupráce s Ministerstvem životního prostředí České republiky. 1. ledna 2001 byl institut začleněn pod Národohospodářskou fakultu VŠE jako pracoviště s charakterem katedry. IEEP působí jako interdisciplinární ústav umožňující spolupráci odborníků z širokého spektra institucí. Programově se zaměřuje na vytváření flexibilních a variabilních týmů odborníků z různých oblastí jak v rámci VŠE, tak i z dalších vysokých škol (UK, ČVUT, ČZU aj.), výzkumných ústavů, státní správy i soukromé sféry. Při realizaci svých úkolů IEEP úzce spolupracuje s katedrami Národohospodářské fakulty i dalšími pracovišti VŠE. Využívá kontaktů s podobnými institucemi v České republice i v zahraničí. Ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními institucemi se pořádají semináře s účastí mezinárodně uznávaných odborníků. Ke stěžejním oblastem výzkumu patří následující oblasti: analýza dopadů státních zásahů, nástroje politiky v životním prostředí, odpadové hospodářství, voda a povodně, regionální politika a využití strukturálních fondů EU. 3

4 3. Zpráva o činnosti 3.1 Vědeckovýzkumná činnost V roce 2006 byl IEEP nositelem dvou projektů GAČR a dvou drobných projektů MPSV ČR. Mimo to byl zapojen do dvou rozsahlých mezinárodních projektů EU COMETR 1 a MILUnet 2. Byl rovněž partnerem projektu Otevřme dveře, jehož nositelem je Jedličkův ústav a školy hl. města Prahy. V následující tabulce jsou pro úplnost uvedeny i projekty Interní grantové agentury VŠE a Fakultní grantové agentury. Instituce Číslo projektu Název projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR GM Evropská komise GZ Grantová agentura ČR GA Interreg III C GZ Interní grantová agentura VŠE Interní grantová agentura VŠE Interní grantová agentura VŠE Ministerstvo práce a sociálních věcí IG IG IG GM Grantová agentura ČR GA Evropská komise(commission of the European communities a WIFO Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) Dům zahraničních služeb Ministerstva GZ ÚD Navržení cestovní mapy pro sladění zadávání projektů VaV COMETR (Competitiveness effects of environmental tax reforms) Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí MILUnet (Multifunkční intenzivní využívání území v Evropě) Využívání dobrovolných nástrojů, jejich výhody a nevýhody, mikroekonomické a makroekonomické souvislosti Účinnost poplatkových nástrojů v odpadovém hospodářství v České republice a zahraničí Nástroje v odpadovém hospodářství, odpadový trh a existující možnosti posílení využívání Klíčové dovednosti v pracovní mobilitě (Podpora pracovní mobility v rámci EU) Dosahování celospolečenského koncensu v otázkách protipovodňové ochrany TranSust.Scan Scanning Policy Scenarios for the Transition to Sustainable Economic Structures Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 1 Více o aktivitách projektu viz 2 Vice viz 4

5 školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jednatelství Aktion Evropský sociální fond (JPD3) Fakultní grantová agentura HL Otevřme dveře Kritická analýza veřejných výdajů a příjmových nástrojů (daní a poplatků) jako nástrojů politiky životního prostředí 5

6 Nové a připravované projekty pro rok 2007 Č. Zadavatel Téma Partner Bilaterální Grantová agentura ČR Akademie věd ČR VaV Ministerstvo životního prostředí ČR VaV Ministerstvo životního prostředí 5. JPD Dům zahraničních služeb MŠMT, Jednatelství Aktion Akademie věd ČR a DAAD 8. Erasmus Mundus Ex-post analýza efektivnosti recyklace jako nástroje politiky nakládání s odpady v České republice a v zahraničí Ekonomické aspekty nakládání s komunálními odpady na obecní úrovni privatizace veřejných služeb, recyklace a poplatkové systémy Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice Zhodnotit efektivnost veřejných výdajů a dalších finančních nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením i na jednotlivé regiony a optimalizovat dopady veřejných podpor v oblasti ochrany životního prostředí na makroekonomické i mikroekonomické úrovni včetně identifikace klíčových faktorů ovlivňujících absorpční kapacitu jednotlivých regionů v ČR. Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické metody a prosazování těchto přístupů do praxe Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice Ekonomické aspekty nakládání s komunálními odpady na obecní úrovni privatizace veřejných služeb, recyklace a poplatkové systémy European Master on Local and Regional Sustainable Development (MESLOS) LASU Münster LASU Münster pouze na expertní úrovni IREAS, Projekce zahradní, krajinná a GIS, s. r. o. Ústav informatiky AV ČR, VIAService Univerzita Graz University of Padova Přípravu koordinuje Ing. Jan Slavík Ing. Jan Slavík Ing. Jan Slavík Ing. Oto Potluka Ing. Oto Potluka prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof. Ing.Jiřina Jílková, CSc. prof. Ing.Jiřina Jílková, CSc. 6

7 3.2 Konference a semináře V roce 2006 se IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku NF Vysoké školy ekonomické v Praze, podílel na organizování série šesti konferencí s tematikou životního prostředí, které finančně zaštítila německá Nadace Konráda Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS). Na organizaci se rovněž podílela nezisková organizace IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.. Konference se konaly za účasti zahraničních profesorů a expertů, výzkumných pracovníků a politických představitelů z ČR na danou oblast. Jednalo se o velmi prestižní akce pro odbornou veřejnost zaměřené na aktuální politické a ekonomické problémy v oblasti životního prostředí ČR zejména v oblasti zemědělství, ovzduší a odpadů. Akce (konference a semináře) v roce 2006 byly limitovány absencí zázemí IEEP v prostorách VŠE, proto se konaly pouze v rámci existujících projektů nebo formou spolupořádání s další institucí. Přehled těchto akcí uvádí následující tabulka. Datum a místo Název konference/semináře Karolinum Nadace ABF IREAS IREAS Senát PČR IREAS Diskusní seminář o zkušenostech s fungováním EU ETS Přeshraniční pohyb odpadů v EU Směrnice EU o odpadech a jejich realizace v českém právu Stavební odpady Směrnice EU o odpadech a jejich realizace v českém právu Kolokvium nebezpečné odpady a spalování opadů Společná zemědělská politika v kontextu finanční perspektivy EU v letech Snížení produkce a zvýšení recyklace směsného komunálního odpadu strategie obcí v EU Spolupořadatel Hlavním smyslem uvedených konferencí a seminářů je široká diskuse o nejaktuálnějších tématech ochrany životního prostředí v České republice mezi zástupci státní a veřejné správy, zástupci soukromých firem a studenty vysokých škol. Důraz je přitom kladen na propojení ekologických aspektů ochrany životního prostředí s aspekty ekonomickými, které jsou v současné době podceňovány. Cílem těchto akcí je určité smíření zástupců ekologických organizací s ekonomy na jedné straně a široká diskuse mezi zástupci celé společnosti na straně druhé. Jelikož se spolupráce organizačního a odborného týmu IEEP, IREAS a KAS ukázala jako velmi produktivní a přínosná, budou konference pokračovat i v roce O náplni jednotlivých akcí se v současné době jedná. Akce jsou pořádány na neziskové bázi a jsou přístupné všem zájemcům z řad studentů i učitelů VŠE v Praze i dalších vysokých škol. 7

8 3.3 Mezinárodní spolupráce IEEP byl v roce 2006 zapojen do dvou rozsahlych mezinarodnich projektu EU COMETR a MILUnet. Projekt COMETR se zabývá aplikacemi ekologických daní v zemích Evropské unie včetně jejích nových členských států. V jeho rámci bude provedena první podrobná ex-post analýza tzv. zelených daňových reforem ve výše uvedených zemích. Zevrubnost analýzy spočívá v použití různých metodologických přístupů včetně rozsáhlých ekonomických modelů a případových studií. IEEP je jedním z 24 partnerů, kteří se na projektu MILUnet aktivně podílí. MILUnet je síť určená pro vytváření, sběr a výměnu a transfer znalostí týkajících se problematiky multifunkčního intenzívního využití území (MILU Multifunctional Intensive Land Use) jako prostředek pro realizaci udržitelného (urbanizovaného) rozvoje v Evropě. Vedoucím partnerem projektu je HABIFORUM, veřejná organizace z Nizozemí, která se zaměřuje na inovativní multifunkční intenzívní využívání půdy. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. se do mezinárodní spolupráce zapojuje také jako členka vědecké rady Akademie pro prostorové plánování v SRN (Akademie für Raumforschung und Landesplanung), členka poradního výboru pro prostorové uspořádání (Beirat für Raumordnung) ministra dopravy, stavebnictví a bytového hospodářství SRN a jako členka poradní skupiny pro municipální rozvoj spolkového státu Porýní-Falc. 3.4 Publikační činnost Přiložená tabulka obsahuje seznam publikací z výzkumných projektů. Autor Ing. Lenka Čamrová Ing. Lenka Čamrová Ing. Lenka Čamrová, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. a kol prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Ing. Tomáš Chmelík Ing. Oto Potluka Publikace Fenomén velkých povodní problém veřejné politiky. EKO Ekologie a společnost, 2006, roč. XVII, č. 5. Jak hodnotit efektivnost veřejných výdajů na povodně. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 9. Sborník výstupů z projektu: Povodně v České republice potenciál pro ekonomickou a sociologickou analýzu. Greenhouse Gases Emissions Trading in the Czech Republic. In: BOCHNIARZ, Zbigniew, COHEN, Gary B. The Environment and Sustainable Development in the New Central Europe. New York : Berghahn Books, 2006, s Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů: Konstitucionální ekonomice založená na Projekt, ke kterému byl článek přiřazen GA GA GA GZ

9 Ing. Oto Potluka Ing. Martin Pělucha Ing. Jan Slavík Ing. Jan Slavík pohledu Jamese Buchannana a Richarda Posnera Sborník z konference Investing in Europe s Regions and Cities, příspěvek Creating models of best practise in partnerships Podpora rozvoje venkova z fondů EU. Dotační věstník, 2006, roč. 2, č. 9, s Ekonomické aspekty přeshraničního pohybu odpadů, Odpady, 2006, č. 9. Privatizace veřejných služeb v odpadovém hospodářství, Odpady, 2006, č. 10. GA FIGA HL FIGA HL FIGA HL Informace o vnitřní struktuře Do byla ředitelkou IEEP jeho zakladatelka, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.. V roce 2006 se výkonnou ředitelkou stala Ing. Lenka Čamrová. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., zastávala pozici ředitelky pro výzkum. V Institutu nadále působí doktorandi a studenti Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze i jiných fakult a pražských vysokých škol. Jméno doktoranda Fakulta Typ studia Ing. Lenka Čamrová Národohospodářská fakulta VŠE externí Ing. Jiří Moravec, MBA. Česká zemědělská univerzita Ing. Jarmila Ottová Národohospodářská fakulta VŠE externí Ing. Martin Pělucha Národohospodářská fakulta VŠE interní Ing. Oto Potluka Národohospodářská fakulta VŠE externí Ing. Jan Slavík Národohospodářská fakulta VŠE interní Ing. Soňa Veverková Národohospodářská fakulta VŠE externí Ing. Dana Viktorová Národohospodářská fakulta VŠE externí Ing. Jitka Vlčková Národohospodářská fakulta VŠE interní 9

10 5. Identifikační údaje Název institutu: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE Sídlo institutu: nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Způsob vzniku: Nařízení rektora Datum vzniku: 1997 Tel.: Fax: Internetová stránka: 10

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více