Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Sociální práce Vedoucí práce: Jitka Havlíčková Vypracovala: Oksana Felcmanová Čelákovice 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větší, než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě V Oplanech Oksana Felcmanová 1

3 Poděkování V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí své práce, paní Mgr. Jitce Havlíčkové, za cenné rady, věcné připomínky a vedení mé absolventské práce. Dále bych chtěla poděkovat ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 12, PhDr. Miladě Fiedlerové, za poskytnuté informace. Mé poděkování také patří sociálním pracovníkům za poskytnuté rozhovory, a v neposlední řadě mé rodině za podporu, trpělivost a toleranci po celou dobu mého studia. 2

4 ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST SOCIÁLNÍ PRÁCE Historie sociální práce Sociální práce v ČR Sociální práce v EU Legislativa sociální práce SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Obecné předpoklady a vzdělání sociálního pracovníka Etický kodex sociálních pracovníků Etické zásady PORADENSKÝ SYSTÉM Pojem sociálního poradenství Legislativa sociálního poradenství Vznik pedagogicko-psychologického poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Klienti pedagogicko-psychologické poradny SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Cíle sociálního pracovníka Kompetence sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Spolupráce s psychology Spolupráce se školským zařízením Komunikace s rodiči dětí PRAKTICKÁ ČÁST ROZHOVOR DISKUZE

5 ZÁVĚR РЕЗЮМЕ BIBLIOGRAFIE SEZNAM PŘILOH

6 ÚVOD Jako téma absolventské práce jsem si zvolila: Úlohu sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně. Pedagogicko-psychologické poradny mají v současné době stále větší význam. Jejich snahou je i pomoc v jiné sféře, než pouze v oblasti duchovního růstu dítěte. O komplexní přístup se snaží odborní pracovníci napříč obory psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce, kteří pomáhají s péčí o klienta. Odborní pracovníci těchto poraden musí splňovat nadstandardní kvalifikační požadavky. U pracovníků pedagogicko-psychologických poraden jsou kladeny vysoké nároky na odbornou způsobilost a komplexní znalost v dané problematice, je nezbytně nutné, aby byli absolventy magisterských studií, psychologie a speciální pedagogiky. Pedagogicko-psychologické poradny mají preventivní význam, snaží se zlepšovat vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči, a podporují zdravé sebevědomí dítěte a jeho mentální růst. Poradny poskytují mimo jiné také odborné konzultace žákům, rodičům, učitelům a rovněž i studentům, při přípravě na budoucí povolání. V neposlední řadě se zabývají rovněž poruchami ve výchově dítěte. Pedagogicko-psychologické poradny spolupracují s různými subjekty, jako jsou mateřské školy, základní školy, střední školy, ale také s ostatními organizacemi, které poskytují služby svým klientům. Mezi takové je možné zařadit například OSPOD, SPC, anebo klinické odborníky. Veškeré tyto služby jsou hrazeny státem, tudíž jsou pro klienty bezplatné. Z tohoto titulu je podle zdrojů pedagogicko-psychologických poraden každoroční procento zájemců vyšší ve srovnání s rokem předchozím, s čímž také úzce souvisí vyšší podíl agendy pracovníků poraden. Je proto nezbytností, aby sociální pracovník v poradně, který je převážně první kontaktní osobou, se kterou se klient či rodič setkává jak osobně, tak také formou nepřímého kontaktu např. telefonicky, při své poradenské činnosti byl maximálně vstřícný. Také by měl mít příjemné vystupování, musí být informovaný v dané oblasti, měl by jednat rovně, bez známek rasové diskriminace a s určitým nadhledem. 5

7 Hlavní náplní sociálního pracovníka je spolupráce s rodiči dětí, které mají odloženou školní docházku o jeden rok, a také s rodiči problémových dětí. Právě tato myšlenka mi byla natolik blízkou, že jsem se rozhodla tuto problematiku hlouběji prostudovat. Podkladová data pro svoji absolventskou práci jsem čerpala z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 12, kde jsem rovněž absolvovala praxi. 6

8 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Zhodnotit úlohu sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně, jeho kompetence a náplň práce. 7

9 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Vytváření a rozdělování zdrojů sociálního blahobytu nepředstavují podle MATOUŠKA (2001), pouze peníze, ale také možnosti bydlení, pracovní příležitosti, podpora zdraví a možnost dalšího vzdělávání. Tyto hodnoty nebyly vždy výsostným právem každého občana. Teprve od kulturně-průmyslové revoluce jsou tyto požadavky jednotlivců vnášeny do celospolečenských norem. V současné době zažívá sociální práce obrovský rozvoj. Pokud si myslíme, že novodobá historie přinese blahobyt a nadbytek všem národům, tak se mýlíme. Nové sociální problémy jakoby narůstají i přesto, že lidé jsou informovanější, v duševním i materiálním smyslu bohatší. I přesto, že sociální práce se stalé více specializuje, příjemců pomoci neubývá. Sociální práce se dotýká každého z nás. Nejefektivnější bývá, když se na řešení společně podílí více subjektů. [ GULOVÁ 2011 ] Sociální práce se stala během 20. století společenskovědní disciplínou i oblastí praktické činnosti. Cílem je odhalování, zmirňování a řešení sociálních problémů jakými jsou chudoba, diskriminace určitých skupin, nezaměstnanost, delikvence mládeže apod. Sociální práce je disciplína, která se dotýká i jiných oborů, jako je filozofie, právo, psychologie, pedagogika dětí i dospělých, psychiatrie, sociologie. Sociální práce je vzájemně provázaný systém hodnot, dovedností a praxe. Sociální práce je součástí státem organizovaného a zabezpečovaného systému přerozdělovaní zboží a služeb. Cílem sociální práce je uspokojování sociálních potřeb klientů. Sociální práce má výhradní postavení v tom, že se jejím prostřednictvím přerozdělují zdroje k závislým lidem, kterými jsou nezaměstnaní, staří nebo mentálně či zdravotně postižení. [MATOUŠEK, 2003] Sociální práce vychází z altruismu, jejím cílem bylo vždy pomáhat potřebným. Vývoj sociální práce probíhal v různých částech světa celá staletí a měl různé podoby. 8

10 Z pohledu teorie je sociální práce uznávaná fundovaná odborná disciplína, která zajišťuje na profesionální úrovni péči o potřebné. Sociální práce by měla pomáhat chránit potřebné a slabé. V sociální práci se promítá dobrovolnictví a spoléhá se na společenskou solidaritu. [GULOVÁ, 2011] Sociální práce se provádí především prostřednictvím sociálních služeb, které ustanovil nový sociální zákon. Tento zákon upevnil sociální práci v našich podmínkách. Sociální subjekty zaměstnávají sociální pracovníky, kteří realizují jejich sociální cíle a programy. Sociální práce má různé úrovně, od práce s jedním klientem, po změny v sociální politice a zákonodárství. Cílem sociální práce je především podpořit schopnost klienta řešit jeho situaci, ve které se nachází, pracovat s problémy, které klienta obklopují, a snažit se zlepšit jeho současný stav. K dalším cílům patří zprostředkovat klientovi kontakt na subjekty, které mu pomohou v jeho situaci, poskytnou mu služby, příležitosti, zdroje. [GULOVÁ, 2011] Historie sociální práce Sociální práce vznikla na konci 19. století v zemích západní Evropy a USA, jako samostatná specializace. V druhé polovině 19. století převládal názor, že příčinou sociálního selhání, je osobní neschopnost, neuspokojivost, nečinnost samotných lidí, kteří se ocitají na okraji společnosti. Vznikaly systémy sociálního zabezpečení, které byly adresovány lidem, jejichž situace byla zcela zoufalá. Na přelomu 19. a 20. století se některé politické strany a nevládní organizace pokoušely o prosazení plošných podpor hendikepovaným. Tyto metody byly uznávány až v období mezi první a druhou světovou válkou a velmi výrazně po druhé světové válce. Během tereziánsko-josefínských reforem v Rakousku byl zaveden systém vyplácení penzí statním úředníkům. V Německu byl na konci 19. století zaveden systém sociálního pojištění pro případ nemoci, úrazu, stáří a invalidity. V církvi vznikaly nové iniciativy, které měly podobu dnešní formy sociální práce. V roce 1832 německá protestantka Amalie Sievekingová založila Ženskou společnost pro péči o chudé a nemocné, která 9

11 poskytovala jak materiální, tak finanční podporu potřebným lidem. Sievekingová myslela především na neprovdané ženy, které měly získat smysluplnou životní náplň. Tyto myšlenky se podařilo zrealizovat faráři Theodoru Fliednerovi, který ve 30. letech založil diakonii žen. Diakonky se vzdělávaly v církevních sborech, kde získávaly znalosti v péči o nemocné a v pedagogice malých dětí. [MATOUŠEK, 2001] Sociální práce v ČR Na území našeho státu se od dob raného středověku utvářeli filantropické uskupení zaštiťované církví. Církev se tak postupem času stávala důležitou institucí, která zajišťovala to, co dnes označujeme jako sociální práci. Určitého vyvrcholení dosáhla před druhou světovou válkou. Dlouho vytvářenou soustavu narušila nastupující komunistická vláda, která prakticky zrušila nestátní sektor. Nejstarší organizovanou potřebnou pomoc u nás poskytovala církev. Postupem času se tato péče stala součástí náboženské činnosti obce řeholnických řádů a jejich klášterů. Neuspokojivé sociální postavení početných skupin obyvatelstva, které postihly epidemie a hladomory, přimělo církev na tuto situaci reagovat. Církev zakládala při klášterech a kostelech ústavy pro chudé, zmrzačené, staré, sirotky, slepce, lidi postižené nemocí či živelnou pohromou. [MATOUŠEK, 2001] V renesanční době se do popředí dostalo měšťanstvo, jako nová společenská třída. Výlučné církevní filantropické iniciativy tak částečně přebírá měšťanstvo. V roce 1484 byla založena první nemocnice - Městský špitál, který měl na svou dobu přísná hygienická pravidla. Další budované špitály sloužily výhradně jako nouzové ubytovaní, poskytovaly základní ošetření, ale jídlo a oblečení si museli lidé vyžebrat. Od 16. století byly zakládány sirotčince, které fungovaly jako ústavy pro výchovu opuštěných dětí. [MATOUŠEK, 2001] V šestnáctém století, přesněji v roce 1632, založil Václav z Kumburku v Praze ohřívárny pro žebrající. Období 16. a 17. století zbrzdilo rozvoj měšťanské péče 10

12 o chudé díky rekatolizaci země. Největší pražská nemocnice Milosrdných bratří byla zřízena Ferdinandem I. v roce 1620 a svoji funkci plnila až do konce 20. století. Palčivým sociálním problémem byl velký počet dětí ulice, o které nedostatečně pečovali rodiče. Tento problém si plně uvědomovala Marie Terezie, která v období své vlády svými patenty vybudovala rozsáhlou síť školství. Byla tak zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 let. [MATOUŠEK, 2001] V období 19. století dochází k rozvoji měst a k chudnutí širokých vrstev obyvatel. Děti jsou nuceny pracovat od velmi útlého věku, nedostává se jim péče, narůstá tuláctví, kriminalita, žebrota. Zákon z roku 1811 zabezpečuje právní postavení dítěte v rodině, jeho nárok na výživu a výchovu, ochranu soudem, který měl povinnost dohlížet v případech potřeby na zvláštní výchovná opatření. Soud mohl odebrat dítě z rodiny, pokud bylo zanedbávané. Zároveň však nebylo kam odebrané dítě umístit. Neexistovaly žádné státní ústavy. O mládež pečovala pouze státem negarantovaná instituce. Nejvýznamnějšími institucemi tohoto období byly např.: Jednota pro blaho opuštěných káranců 1. Spolek pro blaho nuzných dítek, Moravskoslezský ochranný spolek v Brně, Spolek pro vychovávání zanedbané mládeže, atd. Na popud Josefa Šauera byla v roce 1883 v Praze otevřena první vychovatelna pro chlapce a následně Olivovna v Říčanech, která nesla jméno významných finančních dárců. Na základě zákona z roku 1869 byla zřízena zemská vychovatelna. [MATOUŠEK, 2001] Sociální práce v EU Každá vyspělá společnost zaměřuje svou sociální politiku k tomu, aby vedla k sociální ochraně občanů. Úspěšnost sociální politiky závisí na ekonomické prosperitě země. Statní sociální politika své cíle realizuje prostřednictvím programů a právních předpisů. Tyto předpisy určují způsoby rehabilitace sociálních problémů občanů, terapie a prevence. 1 Káranci význam pro mladistvé 11

13 Nástroje, kterými jsou realizovány koncepční záměry sociální politiky, jsou vymezeny historicky, geopoliticky, ekonomickým prostředím daného státu. Současná evropská sociální politika se snaží prostřednictvím sociálního práva a sociálních institucí o sociální ochranu občanů. [BRDEK, JÍROVÁ, 1998] Legislativa sociální práce Sociální služby musí být poskytovány v určité kvalitě, kterou kontrolují pravidelné inspekce. Současný legislativní systém, kterým se řídí sociální práce, je ustanoven Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. Obecným cílem sociálních služeb je podpora začlenění osob v nepříznivé sociální situaci, nebo předcházení vyloučení ze společnosti. [GULOVÁ, 2011] Uživatelé sociální služby by neměli být diskriminováni z důvodu rasy, barvy pleti, náboženství, politického či jiného původu. Nikdo nesmí být vystaven nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Každý má právo na zachování lidské důstojností, má právo na informace, právo vyjadřovat své názory, právo na ochranu zdraví, zdravotní péči a také na zdravotní pomůcky. [ www. zakony.centrum.cz ] 2.2 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Profese sociálního pracovníka patři do pomáhajících profesí. Sociální pracovník má být především profesionálem ve svém oboru, který dokáže pomoct lidem, kteří se dostali do sociálních problémů. K pomáhajícím profesím patří mimo jiné psychologové, psychiatři, manželské poradny atd. Sociální pracovníci jako profesní skupina sdílejí společné hodnoty, které jsou zakotveny v etickém kodexu. V sociální práci jsou tyto hodnoty velmi důležité. Určují povahu sociální práce, povahu vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem, kolegy a širší veřejností. Tyto hodnoty také ovlivňují, jakou metodu práce sociální pracovník použije, jsou důležité při klíčovém řešení etických dilemat. Na etických principech jsou postaveny i principy práce s klienty. [MATOUŠEK, 2003] 12

14 2.2.1 Obecné předpoklady a vzdělání sociálního pracovníka Člověk, který chce pomáhat druhým, musí respektovat své tělo, a proto je na první místo kladená fyzická zdatnost a inteligence. Pomáhat druhým je vysilující a těžká práce a proto fyzická zdatnost a inteligence jsou uváděny na prvním místě. Fyzická zdatnost se udržuje cvičením a správnou stravou. Inteligence je předpokladem ke stálému sebezdokonalování a prohlubování svých znalostí. Důležité je seznamovaní se s novými teoriemi a praktickými technikami, číst odbornou literaturu a tím se neustále vzdělávat. [MATOUŠEK, 2003] Sociální pracovník by měl mít při výkonu svého povolání dobré komunikační dovednosti, které jsou nezbytné v každé etapě jeho práce. Ovládnutí komunikace slouží pro navázání kontaktu s klientem a řešení jeho problému. Sdělovací znalosti mají čtyři oblasti, do kterých patří: fyzická přítomnost, naslouchání, empatie, analýza klientových prožitků. Zúčastněné naslouchání znamená porozumět klientovi. Sociální pracovník by měl umět naslouchat klientovi, chápat jeho verbální sdílení, číst klientovo neverbální chování. Empatie je forma komunikace, která zahrnuje jak naslouchání a porozumění, tak sdělování porozumění klientovi. Vyšší úroveň empatie znamená, že sociální pracovník plně chápe zážitky klienta, přestože je plně nechápe klient sám. Sociální pracovník má být důvěryhodný. K důvěryhodnosti patří diskrétnost, spolehlivost a porozumění klientu. [MATOUŠEK, 2003] Často je brán sociální pracovník také jako pracovník administrativní, nebo pečovatel, nebo ten, kdo má vypracovat další dílčí podklady pro rozhodování psychologů, soudců, psychiatrů apod. Pokud kvalifikovaný socialni pracovník vykonává administrativní role, tak by měl kromě vyřízení potřebné agendy také umět s klientem navázat kontakt, ukázat mu, kde a jak může řešit svou situaci. Při práci s klientem měl by umět vyhodnotit, zda jeho vlastní intervence vede k dosažení cíle, které si s klientem stanovil. K vyhodnocení patří schopnost přijmout zpětnou vazbu od kolegů, nadřízených či klienta byť i negativní. [Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci.] 13

15 2.2.2 Etický kodex sociálních pracovníků Etické kodexy sociálních pracovníků v ČR byly vydány profesní asociací, která vznikla v roce 1990 a Etický kodex vydala v roce Etický kodex slouží jako regulace v oblasti profesního chování, chrání klienty před zneužitím úřední moci apod. Kodex obsahuje základní hodnoty profese. [MATOUŠEK, 2003] Etické zásady Etický kodex se skládá z etických zásad, pravidel etického chování sociálního pracovníka ve vztahu ke klientovi, ve vztahu k zaměstnavateli, ve vztahu ke společnosti, ve vztahu ke svému povolání a odbornosti. Etické zásady dbají na to, aby byly dodržovány demokratické hodnoty v sociální práci. Sociální pracovník je povinen respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na původ, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, ekonomickou situaci, věk atd. Sociální pracovník má dávat přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy. [MATOUŠEK, 2003] 2.3 PORADENSKÝ SYSTÉM Poradenství je základní službou v pomáhajících profesích všude tam, kde se snažíme pomoct člověku v jeho obtížné situaci. Poradenství je popsáno jako preventivní proces, který vytváří podmínky pro osobní růst klientů, pomáhá jim řešit jejích problémy. Cílem všech poradenských směrů je pomoci klientovi tam, kde už to nezvládá sám, pomoct rozpoznat příčiny problému, pomoct klientovi ujasnit osobní cíle. [NOVOSAD, 2009] 14

16 2.3.1 Pojem sociálního poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace, které přispívají k řešení jejich aktuálního stavu. Sociální služby poskytují základní i odborné poradenství. Odborné sociální poradenství zahrnuje instituce, které poskytují klientům podporu a nabízí řešení. K odborným sociálním poradenstvím patří např. občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobivými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Všechny tyto služby jsou poskytovány bezúplatně. [www.mpsv.cz] Legislativa sociálního poradenství Školská poradenská zařízení jsou pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) zřizované podle 116 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), ve znění pozdějších změn. Podrobně jsou pak vymezena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Pracovníci PPP jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Především při předávání informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby třetím osobám. Stejně musí postupovat i při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů o těchto uživatelích poradenských služeb. [www.nuv.cz/poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni] Vznik pedagogicko-psychologického poradenství Pedagogicko-psychologická poradenská péče má své začátky v Anglii, kde byla v roce 1884 otevřena Francisem Galtonem první poradna. Nejdříve to byla psychologicko-výchovná poradna, později to byla CHILD GUIDANCE CLINIC, dětská poradenská klinika. 15

17 Galtonův žák ovlivnil L. Witmera, který založil v USA první poradenskou kliniku, zabývající se např. možnostmi nápravy poruch pravopisu. Ve Francii byly zřízeny pedagogické laboratoře psychologem Alfredem Binetem. Současně s pedagogicko-psychologickým poradenstvím vznikalo poradenství pro volbu povolání. První specializovaná poradna pro volbu povolání vznikla v Bostonu v roce Profesor Harvardské univerzity Hugo Munsterberg budoval vědeckou bázi poradenství. V roce 1919 vznikla v Brně první česká poradna pro volbu povolání. První česká poválečná poradna pro děti vznikla v roce Navázala na dobrou tradici spolupráce učitelů, lékařů a psychologů. Poradenské činnosti v oblasti pedagogiky jsou úzce spjaty se školou. Původní smysl pedagogicko-psychologické práce v Čechách, na Moravě a na Slovensku spatřovala většina poraden v oblasti diagnostiky problémových jedinců. V současné době dochází k přesunu do oblasti prevence a poradenství nejen u dětí problémových, ale i neproblémových. [KOHOUTEK, 1999] Pedagogicko-psychologická poradna Pedagogicko-psychologické poradny jsou u veřejnosti nejznámějším školským typem poradenského zařízení, zaměřeného na problematiku výchovy, vzdělávání dětí i mládeže. Spadají do pravomoci jednotlivých školských odborů v krajích. V poradně se klientům věnuje psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník. Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně je prováděno na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte, výchovného poradce, ředitele školy, třídního učitele, učitele MŠ, nebo o něj může požádat sám mladistvý starší 15 let. [NOVOSAD, 2009] Pedagogicko-psychologické poradny se podílí na vzdělávacím procesu a to v případě, kdy je nějakým způsobem ztížen. Činností pedagogicko-psychologických poraden spočívá v přímé práce s dětmi a žáky škol, školských zařízení od 3 let věku dítěte, do ukončení středoškolského vzdělání a také s jejich rodiči, formou individuální nebo skupinové práce. 16

18 Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny je upravována další vzdělávací cesta žáka. Činnost pedagogicko-psychologických poraden se uskutečňuje ambulantně, návštěvami ve školách nebo školských zařízeních a je prováděna bezplatně. V České republice bylo v roce 2008 celkem 59 pedagogicko-psychologických poraden, zřizovaných kraji (Obr. 1). Dostupnost poraden je v celé České republice poměrně dobrá, služby jsou přibližovány klientům také pomocí odloučených pracovišť. Celkový počet pracovníků všech pedagogicko-psychologických poraden v České republice se blížil k 900, z toho necelou polovinu tvořili psychologové, přibližně třetinu speciální pedagogové, osminu sociální pracovníci, zbytek administrativní pracovníci a technický personál. [www.nuv.cz/poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni] Obr. 1 Mapa pedagogicko-psychologických poraden v ČR [Vlastní zdroj] 17

19 2.3.5 Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, nebo zdravotním znevýhodněním. Poskytuje služby rodičům tělesně handicapovaných dětí předškolního a školního věku. Speciálně pedagogická centra jsou odbornými pracovišti resortu školství a dělí se na jednotlivé druhy postižení: mentální, sluchové, řečové, tělesné, zrakové, kombinované. Tato centra jsou rozmístěna po celém území České republiky.(obr.2) Základní odborný tým speciálně pedagogického centra tvoří tým složený ze speciálních pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků, rehabilitačních pracovníků a jiných. Nejvíce center je pro děti, které mají mentální postižení je více než 50. Oproti tomu center pro děti, které mají smyslové postižení je pouze několik (do 10). [MICHALÍK, 2002] Obr. 2 Mapa speciálně pedagogických center v ČR [Vlastní zdroj] 18

20 Speciálně pedagogická centra řeší především úkoly spojené se zdravotním postižením. Zpracovávají komplexní podklady k rozhodnutí o zařazení dítěte nebo žáka do integrovaného nebo speciálního školského zařízení. Úkolem je vypracovávat návrhy adekvátního způsobu vzdělávání a výchovy postižených dětí a mladistvých. Poskytují cílenou pomoc obtížně zařaditelným, podporují řešení problémů rodin se zdravotně postiženými dětmi atd. Konkrétní úkoly se dále řídí zaměřením daného SPC a vyplývají z konkrétního postižení klienta. V současné době síť speciálně pedagogických center není tak dostatečná jako síť pedagogicko-psychologických poraden. Může se stát, že prvotní péče bude handicapovanému klientovi poskytnuta v pedagogicko-psychologické poradně. Důležitá je vzájemná spolupráce mezi těmito subjekty. [NOVOSAD, 2000] Klienti pedagogicko-psychologické poradny Klienti pedagogicko-psychologické poradny jsou děti a mládež, zpravidla ve věku od 3 do 19 let. Dále to jsou rodiče nebo jejich zákonní zástupci či pedagogičtí pracovníci. [NOVOSAD, 2009] Pedagogicko-psychologické poradenství má za cíl profesionálním způsobem pomáhat dětem ve školních i osobních problémech. Jde především o problémy v oblasti učení, ve vztazích s učiteli, rodiči, kamarády, sourozenci, při vstupu do školy či při výběru povolání. [LAZAROVÁ, 2008] V pedagogicko-psychologických poradnách se setkáváme s řadou problémů, mnohdy vzájemně souvisejících. Do činnosti pedagogicko-psychologické poradny patří: vyšetření školní zralosti, posouzení vhodností odkladu školní docházky. Tyto poradny také vyšetřují poruchy vývoje osobnosti, poruchy chování, poruchy komunikace, vady řeči a poskytují poradenství v oblasti volby povolání, řeší problematiku školního neprospěchu, specifické poruchy učení. [NOVOSAD, 2000] 19

21 Jednou z nejčastějších diagnóz v pedagogicko-psychologické poradně je specifická porucha učení. Tyto poruchy jsou jednou z častých příčin školní neúspěšnosti u dětí, u kterých je diagnostikována: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Patří sem také poruchy pozornosti nebo kombinace poruch s hyperaktivitou a impulzivními projevy, kde poruchy pozornosti (syndrom ADHD, ADD, ADD/ADHD) bývají diagnostikovány již v předškolním věku, nejpozději však do 7 let. Dalším důvodem k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny je zjištění zralosti dítěte, poruchy chování či problémy spojené s životním stylem dospívajících. [VÁGNEROVÁ, 2005] 2.3 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Sociální pracovník patří do týmu odborníků pedagogicko-psychologické poradny. Jeho činnost je důležitá jak z pohledu klientů, tak zaměstnanců a vedení pedagogicko-psychologické poradny. Nejdůležitější pro tuto práci je znalost zákonů a vyhlášek, které s touto prací souvisí, důležitá je pohotovost v řešení vzniklých problémů. Hlavním bodem je zachování mlčenlivosti. Sociální pracovník při práci s klienty poskytuje maximální odbornou péči. Pokud situace vyžaduje komplexní péči o klienta, musí sociální pracovník spolupracovat s mnoha profesemi. Mezi nejčastější odborníky, které poradna kontaktuje, patří výchovní poradci na školách, psychiatři, logopedi, ředitelé školských zařízení, OSPOD, kurátoři a jiní. Sociální pracovník v případě potřeby kontaktuje také organizace, kterými jsou: speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, manželské poradny, střediska volného času či nízkoprahová centra. Sociální pracovník pracuje s klienty buď individuálně, nebo skupinově. Mezi individuální práci s klientem patři vyplnění anamnestického dotazníku, který je vyplněn s rodičem klienta nebo jeho zákonným zástupcem. 20

22 Sociální pracovník posoudí při kontaktu s klientem daný problém a v případě potřeby odesílá klienta k odborníkovi. Kontakt mezi klientem a vlastním pracovníkem pak nemusí být nezbytně nutný pouze na osobní úrovni, ale také nepřímo a to buď elektronicky anebo telefonicky. Telefonický styk s klientem je téměř denní náplní sociálního pracovníka Cíle sociálního pracovníka Sociální pracovník v pedagogicko-psychologické poradně má za cíl získat co nejvíce informací při anamnestickém vyšetření, které je důležité pro psychologa či speciálního pedagoga. Cílem je spolupracovat jak s rodiči dětí, tak s odborníky, vždy v zájmu dítěte. Cílem je také zprostředkovat klientovi kontakt v případě potřeby na jiné odborné pracoviště. Cílem je rozvíjet a zlepšovat sociální služby, ale také rozvíjet vlastní mentální růst a zdokonalovat své odborné znalosti Kompetence sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Sociální pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách přijímají žádosti o vyšetření, zajišťují hladký průběh komunikace s poradnou, starají se o bezpečné zacházení s citlivými údaji. Starají se také o rychlé a spolehlivé doručení zpráv z psychologických a speciálně-pedagogických vyšetření do rukou klientů. V případě zjištění nesrovnalosti, nebo vychýlení od normality ve výchově dítěte za strany rodičů, anebo zákonného zástupce, je sociální pracovník povinen informovat kompetentní úřady Spolupráce s psychology Spolupráce v rámci poradny je nutná, stejně jako s institucemi mimo poradnu. Důležitá je vzájemná konzultace psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, rozhovory nad případem, sdělování vlastních názorů nebo rozpaků 21

23 a nejistot. Kromě anamnézy, která je důležitou součástí vyšetření, zpracovávají řadu dotazníků o dítěti. [MATĚJČEK, 2011] Spolupráce se školským zařízením Mnohé problémy závažnějšího či trvalejšího charakteru nemohou zvládnout sami učitelé, ale potřebují pomoc dalších odborníků. Různé poradenské instituce mohou poskytnout odbornou konzultaci učitelům. Patří sem pedagogicko-psychologické poradny, na něž se mohou obracet jak rodiče dětí, tak učitelé. K tomu je třeba písemný souhlas rodičů s vyšetřením jejich dítěte. Speciální pedagogové se zaměřují na diagnostiku poruch učení a chování. Potřebné informace učiteli poskytne psychologické vyšetření, které upozorní na nerovnoměrnost vývoje dítěte či na dílčí nedostatky. Psycholog může učiteli pomoci vytvořit individuální vzdělávací plán, který přispěje k dalšímu rozvoji dítěte. [VÁGNEROVÁ, 2008] Komunikace s rodiči dětí Komunikaci chápeme jako sdělování určitých informací. Role sociálního pracovníka v poradně je velmi důležitá. Kromě vzdělání a odborné způsobilosti sociálního pracovníka jsou důležité komunikační schopnosti. Komunikací s rodiči dítěte nebo jeho zákonnými zástupci sociální pracovník získává důležité informace pro vyšetření dítěte a pro případné odeslání k jinému odborníkovi. Navázání kontaktu s klientem je předpokladem k dobré spolupráci. Komunikace musí být založena na důvěře, rovnoprávnosti a vzájemném respektu. Naslouchání je předpokladem k vcítění se do klientova problému, cílem je lépe pochopit jeho situaci. Sociální pracovník získává informace i z pozorování chování rodičů při vzájemné komunikaci. Z hlediska poradenské činnosti jsou tyto informace 22

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Literatura Lazarová, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi.

Literatura Lazarová, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Školní poradenství Literatura Drapela, J. V.; Hrabal, Vladimír. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. Praha : Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 80-7184-011-4. Lazarová, Bohumíra. Netradiční

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více