Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Sociální práce Vedoucí práce: Jitka Havlíčková Vypracovala: Oksana Felcmanová Čelákovice 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větší, než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě V Oplanech Oksana Felcmanová 1

3 Poděkování V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí své práce, paní Mgr. Jitce Havlíčkové, za cenné rady, věcné připomínky a vedení mé absolventské práce. Dále bych chtěla poděkovat ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 12, PhDr. Miladě Fiedlerové, za poskytnuté informace. Mé poděkování také patří sociálním pracovníkům za poskytnuté rozhovory, a v neposlední řadě mé rodině za podporu, trpělivost a toleranci po celou dobu mého studia. 2

4 ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST SOCIÁLNÍ PRÁCE Historie sociální práce Sociální práce v ČR Sociální práce v EU Legislativa sociální práce SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Obecné předpoklady a vzdělání sociálního pracovníka Etický kodex sociálních pracovníků Etické zásady PORADENSKÝ SYSTÉM Pojem sociálního poradenství Legislativa sociálního poradenství Vznik pedagogicko-psychologického poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Klienti pedagogicko-psychologické poradny SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Cíle sociálního pracovníka Kompetence sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Spolupráce s psychology Spolupráce se školským zařízením Komunikace s rodiči dětí PRAKTICKÁ ČÁST ROZHOVOR DISKUZE

5 ZÁVĚR РЕЗЮМЕ BIBLIOGRAFIE SEZNAM PŘILOH

6 ÚVOD Jako téma absolventské práce jsem si zvolila: Úlohu sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně. Pedagogicko-psychologické poradny mají v současné době stále větší význam. Jejich snahou je i pomoc v jiné sféře, než pouze v oblasti duchovního růstu dítěte. O komplexní přístup se snaží odborní pracovníci napříč obory psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce, kteří pomáhají s péčí o klienta. Odborní pracovníci těchto poraden musí splňovat nadstandardní kvalifikační požadavky. U pracovníků pedagogicko-psychologických poraden jsou kladeny vysoké nároky na odbornou způsobilost a komplexní znalost v dané problematice, je nezbytně nutné, aby byli absolventy magisterských studií, psychologie a speciální pedagogiky. Pedagogicko-psychologické poradny mají preventivní význam, snaží se zlepšovat vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči, a podporují zdravé sebevědomí dítěte a jeho mentální růst. Poradny poskytují mimo jiné také odborné konzultace žákům, rodičům, učitelům a rovněž i studentům, při přípravě na budoucí povolání. V neposlední řadě se zabývají rovněž poruchami ve výchově dítěte. Pedagogicko-psychologické poradny spolupracují s různými subjekty, jako jsou mateřské školy, základní školy, střední školy, ale také s ostatními organizacemi, které poskytují služby svým klientům. Mezi takové je možné zařadit například OSPOD, SPC, anebo klinické odborníky. Veškeré tyto služby jsou hrazeny státem, tudíž jsou pro klienty bezplatné. Z tohoto titulu je podle zdrojů pedagogicko-psychologických poraden každoroční procento zájemců vyšší ve srovnání s rokem předchozím, s čímž také úzce souvisí vyšší podíl agendy pracovníků poraden. Je proto nezbytností, aby sociální pracovník v poradně, který je převážně první kontaktní osobou, se kterou se klient či rodič setkává jak osobně, tak také formou nepřímého kontaktu např. telefonicky, při své poradenské činnosti byl maximálně vstřícný. Také by měl mít příjemné vystupování, musí být informovaný v dané oblasti, měl by jednat rovně, bez známek rasové diskriminace a s určitým nadhledem. 5

7 Hlavní náplní sociálního pracovníka je spolupráce s rodiči dětí, které mají odloženou školní docházku o jeden rok, a také s rodiči problémových dětí. Právě tato myšlenka mi byla natolik blízkou, že jsem se rozhodla tuto problematiku hlouběji prostudovat. Podkladová data pro svoji absolventskou práci jsem čerpala z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 12, kde jsem rovněž absolvovala praxi. 6

8 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Zhodnotit úlohu sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně, jeho kompetence a náplň práce. 7

9 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Vytváření a rozdělování zdrojů sociálního blahobytu nepředstavují podle MATOUŠKA (2001), pouze peníze, ale také možnosti bydlení, pracovní příležitosti, podpora zdraví a možnost dalšího vzdělávání. Tyto hodnoty nebyly vždy výsostným právem každého občana. Teprve od kulturně-průmyslové revoluce jsou tyto požadavky jednotlivců vnášeny do celospolečenských norem. V současné době zažívá sociální práce obrovský rozvoj. Pokud si myslíme, že novodobá historie přinese blahobyt a nadbytek všem národům, tak se mýlíme. Nové sociální problémy jakoby narůstají i přesto, že lidé jsou informovanější, v duševním i materiálním smyslu bohatší. I přesto, že sociální práce se stalé více specializuje, příjemců pomoci neubývá. Sociální práce se dotýká každého z nás. Nejefektivnější bývá, když se na řešení společně podílí více subjektů. [ GULOVÁ 2011 ] Sociální práce se stala během 20. století společenskovědní disciplínou i oblastí praktické činnosti. Cílem je odhalování, zmirňování a řešení sociálních problémů jakými jsou chudoba, diskriminace určitých skupin, nezaměstnanost, delikvence mládeže apod. Sociální práce je disciplína, která se dotýká i jiných oborů, jako je filozofie, právo, psychologie, pedagogika dětí i dospělých, psychiatrie, sociologie. Sociální práce je vzájemně provázaný systém hodnot, dovedností a praxe. Sociální práce je součástí státem organizovaného a zabezpečovaného systému přerozdělovaní zboží a služeb. Cílem sociální práce je uspokojování sociálních potřeb klientů. Sociální práce má výhradní postavení v tom, že se jejím prostřednictvím přerozdělují zdroje k závislým lidem, kterými jsou nezaměstnaní, staří nebo mentálně či zdravotně postižení. [MATOUŠEK, 2003] Sociální práce vychází z altruismu, jejím cílem bylo vždy pomáhat potřebným. Vývoj sociální práce probíhal v různých částech světa celá staletí a měl různé podoby. 8

10 Z pohledu teorie je sociální práce uznávaná fundovaná odborná disciplína, která zajišťuje na profesionální úrovni péči o potřebné. Sociální práce by měla pomáhat chránit potřebné a slabé. V sociální práci se promítá dobrovolnictví a spoléhá se na společenskou solidaritu. [GULOVÁ, 2011] Sociální práce se provádí především prostřednictvím sociálních služeb, které ustanovil nový sociální zákon. Tento zákon upevnil sociální práci v našich podmínkách. Sociální subjekty zaměstnávají sociální pracovníky, kteří realizují jejich sociální cíle a programy. Sociální práce má různé úrovně, od práce s jedním klientem, po změny v sociální politice a zákonodárství. Cílem sociální práce je především podpořit schopnost klienta řešit jeho situaci, ve které se nachází, pracovat s problémy, které klienta obklopují, a snažit se zlepšit jeho současný stav. K dalším cílům patří zprostředkovat klientovi kontakt na subjekty, které mu pomohou v jeho situaci, poskytnou mu služby, příležitosti, zdroje. [GULOVÁ, 2011] Historie sociální práce Sociální práce vznikla na konci 19. století v zemích západní Evropy a USA, jako samostatná specializace. V druhé polovině 19. století převládal názor, že příčinou sociálního selhání, je osobní neschopnost, neuspokojivost, nečinnost samotných lidí, kteří se ocitají na okraji společnosti. Vznikaly systémy sociálního zabezpečení, které byly adresovány lidem, jejichž situace byla zcela zoufalá. Na přelomu 19. a 20. století se některé politické strany a nevládní organizace pokoušely o prosazení plošných podpor hendikepovaným. Tyto metody byly uznávány až v období mezi první a druhou světovou válkou a velmi výrazně po druhé světové válce. Během tereziánsko-josefínských reforem v Rakousku byl zaveden systém vyplácení penzí statním úředníkům. V Německu byl na konci 19. století zaveden systém sociálního pojištění pro případ nemoci, úrazu, stáří a invalidity. V církvi vznikaly nové iniciativy, které měly podobu dnešní formy sociální práce. V roce 1832 německá protestantka Amalie Sievekingová založila Ženskou společnost pro péči o chudé a nemocné, která 9

11 poskytovala jak materiální, tak finanční podporu potřebným lidem. Sievekingová myslela především na neprovdané ženy, které měly získat smysluplnou životní náplň. Tyto myšlenky se podařilo zrealizovat faráři Theodoru Fliednerovi, který ve 30. letech založil diakonii žen. Diakonky se vzdělávaly v církevních sborech, kde získávaly znalosti v péči o nemocné a v pedagogice malých dětí. [MATOUŠEK, 2001] Sociální práce v ČR Na území našeho státu se od dob raného středověku utvářeli filantropické uskupení zaštiťované církví. Církev se tak postupem času stávala důležitou institucí, která zajišťovala to, co dnes označujeme jako sociální práci. Určitého vyvrcholení dosáhla před druhou světovou válkou. Dlouho vytvářenou soustavu narušila nastupující komunistická vláda, která prakticky zrušila nestátní sektor. Nejstarší organizovanou potřebnou pomoc u nás poskytovala církev. Postupem času se tato péče stala součástí náboženské činnosti obce řeholnických řádů a jejich klášterů. Neuspokojivé sociální postavení početných skupin obyvatelstva, které postihly epidemie a hladomory, přimělo církev na tuto situaci reagovat. Církev zakládala při klášterech a kostelech ústavy pro chudé, zmrzačené, staré, sirotky, slepce, lidi postižené nemocí či živelnou pohromou. [MATOUŠEK, 2001] V renesanční době se do popředí dostalo měšťanstvo, jako nová společenská třída. Výlučné církevní filantropické iniciativy tak částečně přebírá měšťanstvo. V roce 1484 byla založena první nemocnice - Městský špitál, který měl na svou dobu přísná hygienická pravidla. Další budované špitály sloužily výhradně jako nouzové ubytovaní, poskytovaly základní ošetření, ale jídlo a oblečení si museli lidé vyžebrat. Od 16. století byly zakládány sirotčince, které fungovaly jako ústavy pro výchovu opuštěných dětí. [MATOUŠEK, 2001] V šestnáctém století, přesněji v roce 1632, založil Václav z Kumburku v Praze ohřívárny pro žebrající. Období 16. a 17. století zbrzdilo rozvoj měšťanské péče 10

12 o chudé díky rekatolizaci země. Největší pražská nemocnice Milosrdných bratří byla zřízena Ferdinandem I. v roce 1620 a svoji funkci plnila až do konce 20. století. Palčivým sociálním problémem byl velký počet dětí ulice, o které nedostatečně pečovali rodiče. Tento problém si plně uvědomovala Marie Terezie, která v období své vlády svými patenty vybudovala rozsáhlou síť školství. Byla tak zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 let. [MATOUŠEK, 2001] V období 19. století dochází k rozvoji měst a k chudnutí širokých vrstev obyvatel. Děti jsou nuceny pracovat od velmi útlého věku, nedostává se jim péče, narůstá tuláctví, kriminalita, žebrota. Zákon z roku 1811 zabezpečuje právní postavení dítěte v rodině, jeho nárok na výživu a výchovu, ochranu soudem, který měl povinnost dohlížet v případech potřeby na zvláštní výchovná opatření. Soud mohl odebrat dítě z rodiny, pokud bylo zanedbávané. Zároveň však nebylo kam odebrané dítě umístit. Neexistovaly žádné státní ústavy. O mládež pečovala pouze státem negarantovaná instituce. Nejvýznamnějšími institucemi tohoto období byly např.: Jednota pro blaho opuštěných káranců 1. Spolek pro blaho nuzných dítek, Moravskoslezský ochranný spolek v Brně, Spolek pro vychovávání zanedbané mládeže, atd. Na popud Josefa Šauera byla v roce 1883 v Praze otevřena první vychovatelna pro chlapce a následně Olivovna v Říčanech, která nesla jméno významných finančních dárců. Na základě zákona z roku 1869 byla zřízena zemská vychovatelna. [MATOUŠEK, 2001] Sociální práce v EU Každá vyspělá společnost zaměřuje svou sociální politiku k tomu, aby vedla k sociální ochraně občanů. Úspěšnost sociální politiky závisí na ekonomické prosperitě země. Statní sociální politika své cíle realizuje prostřednictvím programů a právních předpisů. Tyto předpisy určují způsoby rehabilitace sociálních problémů občanů, terapie a prevence. 1 Káranci význam pro mladistvé 11

13 Nástroje, kterými jsou realizovány koncepční záměry sociální politiky, jsou vymezeny historicky, geopoliticky, ekonomickým prostředím daného státu. Současná evropská sociální politika se snaží prostřednictvím sociálního práva a sociálních institucí o sociální ochranu občanů. [BRDEK, JÍROVÁ, 1998] Legislativa sociální práce Sociální služby musí být poskytovány v určité kvalitě, kterou kontrolují pravidelné inspekce. Současný legislativní systém, kterým se řídí sociální práce, je ustanoven Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. Obecným cílem sociálních služeb je podpora začlenění osob v nepříznivé sociální situaci, nebo předcházení vyloučení ze společnosti. [GULOVÁ, 2011] Uživatelé sociální služby by neměli být diskriminováni z důvodu rasy, barvy pleti, náboženství, politického či jiného původu. Nikdo nesmí být vystaven nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Každý má právo na zachování lidské důstojností, má právo na informace, právo vyjadřovat své názory, právo na ochranu zdraví, zdravotní péči a také na zdravotní pomůcky. [ www. zakony.centrum.cz ] 2.2 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Profese sociálního pracovníka patři do pomáhajících profesí. Sociální pracovník má být především profesionálem ve svém oboru, který dokáže pomoct lidem, kteří se dostali do sociálních problémů. K pomáhajícím profesím patří mimo jiné psychologové, psychiatři, manželské poradny atd. Sociální pracovníci jako profesní skupina sdílejí společné hodnoty, které jsou zakotveny v etickém kodexu. V sociální práci jsou tyto hodnoty velmi důležité. Určují povahu sociální práce, povahu vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem, kolegy a širší veřejností. Tyto hodnoty také ovlivňují, jakou metodu práce sociální pracovník použije, jsou důležité při klíčovém řešení etických dilemat. Na etických principech jsou postaveny i principy práce s klienty. [MATOUŠEK, 2003] 12

14 2.2.1 Obecné předpoklady a vzdělání sociálního pracovníka Člověk, který chce pomáhat druhým, musí respektovat své tělo, a proto je na první místo kladená fyzická zdatnost a inteligence. Pomáhat druhým je vysilující a těžká práce a proto fyzická zdatnost a inteligence jsou uváděny na prvním místě. Fyzická zdatnost se udržuje cvičením a správnou stravou. Inteligence je předpokladem ke stálému sebezdokonalování a prohlubování svých znalostí. Důležité je seznamovaní se s novými teoriemi a praktickými technikami, číst odbornou literaturu a tím se neustále vzdělávat. [MATOUŠEK, 2003] Sociální pracovník by měl mít při výkonu svého povolání dobré komunikační dovednosti, které jsou nezbytné v každé etapě jeho práce. Ovládnutí komunikace slouží pro navázání kontaktu s klientem a řešení jeho problému. Sdělovací znalosti mají čtyři oblasti, do kterých patří: fyzická přítomnost, naslouchání, empatie, analýza klientových prožitků. Zúčastněné naslouchání znamená porozumět klientovi. Sociální pracovník by měl umět naslouchat klientovi, chápat jeho verbální sdílení, číst klientovo neverbální chování. Empatie je forma komunikace, která zahrnuje jak naslouchání a porozumění, tak sdělování porozumění klientovi. Vyšší úroveň empatie znamená, že sociální pracovník plně chápe zážitky klienta, přestože je plně nechápe klient sám. Sociální pracovník má být důvěryhodný. K důvěryhodnosti patří diskrétnost, spolehlivost a porozumění klientu. [MATOUŠEK, 2003] Často je brán sociální pracovník také jako pracovník administrativní, nebo pečovatel, nebo ten, kdo má vypracovat další dílčí podklady pro rozhodování psychologů, soudců, psychiatrů apod. Pokud kvalifikovaný socialni pracovník vykonává administrativní role, tak by měl kromě vyřízení potřebné agendy také umět s klientem navázat kontakt, ukázat mu, kde a jak může řešit svou situaci. Při práci s klientem měl by umět vyhodnotit, zda jeho vlastní intervence vede k dosažení cíle, které si s klientem stanovil. K vyhodnocení patří schopnost přijmout zpětnou vazbu od kolegů, nadřízených či klienta byť i negativní. [Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci.] 13

15 2.2.2 Etický kodex sociálních pracovníků Etické kodexy sociálních pracovníků v ČR byly vydány profesní asociací, která vznikla v roce 1990 a Etický kodex vydala v roce Etický kodex slouží jako regulace v oblasti profesního chování, chrání klienty před zneužitím úřední moci apod. Kodex obsahuje základní hodnoty profese. [MATOUŠEK, 2003] Etické zásady Etický kodex se skládá z etických zásad, pravidel etického chování sociálního pracovníka ve vztahu ke klientovi, ve vztahu k zaměstnavateli, ve vztahu ke společnosti, ve vztahu ke svému povolání a odbornosti. Etické zásady dbají na to, aby byly dodržovány demokratické hodnoty v sociální práci. Sociální pracovník je povinen respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na původ, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, ekonomickou situaci, věk atd. Sociální pracovník má dávat přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy. [MATOUŠEK, 2003] 2.3 PORADENSKÝ SYSTÉM Poradenství je základní službou v pomáhajících profesích všude tam, kde se snažíme pomoct člověku v jeho obtížné situaci. Poradenství je popsáno jako preventivní proces, který vytváří podmínky pro osobní růst klientů, pomáhá jim řešit jejích problémy. Cílem všech poradenských směrů je pomoci klientovi tam, kde už to nezvládá sám, pomoct rozpoznat příčiny problému, pomoct klientovi ujasnit osobní cíle. [NOVOSAD, 2009] 14

16 2.3.1 Pojem sociálního poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace, které přispívají k řešení jejich aktuálního stavu. Sociální služby poskytují základní i odborné poradenství. Odborné sociální poradenství zahrnuje instituce, které poskytují klientům podporu a nabízí řešení. K odborným sociálním poradenstvím patří např. občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobivými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Všechny tyto služby jsou poskytovány bezúplatně. [www.mpsv.cz] Legislativa sociálního poradenství Školská poradenská zařízení jsou pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) zřizované podle 116 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), ve znění pozdějších změn. Podrobně jsou pak vymezena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Pracovníci PPP jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Především při předávání informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby třetím osobám. Stejně musí postupovat i při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů o těchto uživatelích poradenských služeb. [www.nuv.cz/poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni] Vznik pedagogicko-psychologického poradenství Pedagogicko-psychologická poradenská péče má své začátky v Anglii, kde byla v roce 1884 otevřena Francisem Galtonem první poradna. Nejdříve to byla psychologicko-výchovná poradna, později to byla CHILD GUIDANCE CLINIC, dětská poradenská klinika. 15

17 Galtonův žák ovlivnil L. Witmera, který založil v USA první poradenskou kliniku, zabývající se např. možnostmi nápravy poruch pravopisu. Ve Francii byly zřízeny pedagogické laboratoře psychologem Alfredem Binetem. Současně s pedagogicko-psychologickým poradenstvím vznikalo poradenství pro volbu povolání. První specializovaná poradna pro volbu povolání vznikla v Bostonu v roce Profesor Harvardské univerzity Hugo Munsterberg budoval vědeckou bázi poradenství. V roce 1919 vznikla v Brně první česká poradna pro volbu povolání. První česká poválečná poradna pro děti vznikla v roce Navázala na dobrou tradici spolupráce učitelů, lékařů a psychologů. Poradenské činnosti v oblasti pedagogiky jsou úzce spjaty se školou. Původní smysl pedagogicko-psychologické práce v Čechách, na Moravě a na Slovensku spatřovala většina poraden v oblasti diagnostiky problémových jedinců. V současné době dochází k přesunu do oblasti prevence a poradenství nejen u dětí problémových, ale i neproblémových. [KOHOUTEK, 1999] Pedagogicko-psychologická poradna Pedagogicko-psychologické poradny jsou u veřejnosti nejznámějším školským typem poradenského zařízení, zaměřeného na problematiku výchovy, vzdělávání dětí i mládeže. Spadají do pravomoci jednotlivých školských odborů v krajích. V poradně se klientům věnuje psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník. Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně je prováděno na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte, výchovného poradce, ředitele školy, třídního učitele, učitele MŠ, nebo o něj může požádat sám mladistvý starší 15 let. [NOVOSAD, 2009] Pedagogicko-psychologické poradny se podílí na vzdělávacím procesu a to v případě, kdy je nějakým způsobem ztížen. Činností pedagogicko-psychologických poraden spočívá v přímé práce s dětmi a žáky škol, školských zařízení od 3 let věku dítěte, do ukončení středoškolského vzdělání a také s jejich rodiči, formou individuální nebo skupinové práce. 16

18 Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny je upravována další vzdělávací cesta žáka. Činnost pedagogicko-psychologických poraden se uskutečňuje ambulantně, návštěvami ve školách nebo školských zařízeních a je prováděna bezplatně. V České republice bylo v roce 2008 celkem 59 pedagogicko-psychologických poraden, zřizovaných kraji (Obr. 1). Dostupnost poraden je v celé České republice poměrně dobrá, služby jsou přibližovány klientům také pomocí odloučených pracovišť. Celkový počet pracovníků všech pedagogicko-psychologických poraden v České republice se blížil k 900, z toho necelou polovinu tvořili psychologové, přibližně třetinu speciální pedagogové, osminu sociální pracovníci, zbytek administrativní pracovníci a technický personál. [www.nuv.cz/poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni] Obr. 1 Mapa pedagogicko-psychologických poraden v ČR [Vlastní zdroj] 17

19 2.3.5 Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, nebo zdravotním znevýhodněním. Poskytuje služby rodičům tělesně handicapovaných dětí předškolního a školního věku. Speciálně pedagogická centra jsou odbornými pracovišti resortu školství a dělí se na jednotlivé druhy postižení: mentální, sluchové, řečové, tělesné, zrakové, kombinované. Tato centra jsou rozmístěna po celém území České republiky.(obr.2) Základní odborný tým speciálně pedagogického centra tvoří tým složený ze speciálních pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků, rehabilitačních pracovníků a jiných. Nejvíce center je pro děti, které mají mentální postižení je více než 50. Oproti tomu center pro děti, které mají smyslové postižení je pouze několik (do 10). [MICHALÍK, 2002] Obr. 2 Mapa speciálně pedagogických center v ČR [Vlastní zdroj] 18

20 Speciálně pedagogická centra řeší především úkoly spojené se zdravotním postižením. Zpracovávají komplexní podklady k rozhodnutí o zařazení dítěte nebo žáka do integrovaného nebo speciálního školského zařízení. Úkolem je vypracovávat návrhy adekvátního způsobu vzdělávání a výchovy postižených dětí a mladistvých. Poskytují cílenou pomoc obtížně zařaditelným, podporují řešení problémů rodin se zdravotně postiženými dětmi atd. Konkrétní úkoly se dále řídí zaměřením daného SPC a vyplývají z konkrétního postižení klienta. V současné době síť speciálně pedagogických center není tak dostatečná jako síť pedagogicko-psychologických poraden. Může se stát, že prvotní péče bude handicapovanému klientovi poskytnuta v pedagogicko-psychologické poradně. Důležitá je vzájemná spolupráce mezi těmito subjekty. [NOVOSAD, 2000] Klienti pedagogicko-psychologické poradny Klienti pedagogicko-psychologické poradny jsou děti a mládež, zpravidla ve věku od 3 do 19 let. Dále to jsou rodiče nebo jejich zákonní zástupci či pedagogičtí pracovníci. [NOVOSAD, 2009] Pedagogicko-psychologické poradenství má za cíl profesionálním způsobem pomáhat dětem ve školních i osobních problémech. Jde především o problémy v oblasti učení, ve vztazích s učiteli, rodiči, kamarády, sourozenci, při vstupu do školy či při výběru povolání. [LAZAROVÁ, 2008] V pedagogicko-psychologických poradnách se setkáváme s řadou problémů, mnohdy vzájemně souvisejících. Do činnosti pedagogicko-psychologické poradny patří: vyšetření školní zralosti, posouzení vhodností odkladu školní docházky. Tyto poradny také vyšetřují poruchy vývoje osobnosti, poruchy chování, poruchy komunikace, vady řeči a poskytují poradenství v oblasti volby povolání, řeší problematiku školního neprospěchu, specifické poruchy učení. [NOVOSAD, 2000] 19

21 Jednou z nejčastějších diagnóz v pedagogicko-psychologické poradně je specifická porucha učení. Tyto poruchy jsou jednou z častých příčin školní neúspěšnosti u dětí, u kterých je diagnostikována: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Patří sem také poruchy pozornosti nebo kombinace poruch s hyperaktivitou a impulzivními projevy, kde poruchy pozornosti (syndrom ADHD, ADD, ADD/ADHD) bývají diagnostikovány již v předškolním věku, nejpozději však do 7 let. Dalším důvodem k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny je zjištění zralosti dítěte, poruchy chování či problémy spojené s životním stylem dospívajících. [VÁGNEROVÁ, 2005] 2.3 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Sociální pracovník patří do týmu odborníků pedagogicko-psychologické poradny. Jeho činnost je důležitá jak z pohledu klientů, tak zaměstnanců a vedení pedagogicko-psychologické poradny. Nejdůležitější pro tuto práci je znalost zákonů a vyhlášek, které s touto prací souvisí, důležitá je pohotovost v řešení vzniklých problémů. Hlavním bodem je zachování mlčenlivosti. Sociální pracovník při práci s klienty poskytuje maximální odbornou péči. Pokud situace vyžaduje komplexní péči o klienta, musí sociální pracovník spolupracovat s mnoha profesemi. Mezi nejčastější odborníky, které poradna kontaktuje, patří výchovní poradci na školách, psychiatři, logopedi, ředitelé školských zařízení, OSPOD, kurátoři a jiní. Sociální pracovník v případě potřeby kontaktuje také organizace, kterými jsou: speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, manželské poradny, střediska volného času či nízkoprahová centra. Sociální pracovník pracuje s klienty buď individuálně, nebo skupinově. Mezi individuální práci s klientem patři vyplnění anamnestického dotazníku, který je vyplněn s rodičem klienta nebo jeho zákonným zástupcem. 20

22 Sociální pracovník posoudí při kontaktu s klientem daný problém a v případě potřeby odesílá klienta k odborníkovi. Kontakt mezi klientem a vlastním pracovníkem pak nemusí být nezbytně nutný pouze na osobní úrovni, ale také nepřímo a to buď elektronicky anebo telefonicky. Telefonický styk s klientem je téměř denní náplní sociálního pracovníka Cíle sociálního pracovníka Sociální pracovník v pedagogicko-psychologické poradně má za cíl získat co nejvíce informací při anamnestickém vyšetření, které je důležité pro psychologa či speciálního pedagoga. Cílem je spolupracovat jak s rodiči dětí, tak s odborníky, vždy v zájmu dítěte. Cílem je také zprostředkovat klientovi kontakt v případě potřeby na jiné odborné pracoviště. Cílem je rozvíjet a zlepšovat sociální služby, ale také rozvíjet vlastní mentální růst a zdokonalovat své odborné znalosti Kompetence sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Sociální pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách přijímají žádosti o vyšetření, zajišťují hladký průběh komunikace s poradnou, starají se o bezpečné zacházení s citlivými údaji. Starají se také o rychlé a spolehlivé doručení zpráv z psychologických a speciálně-pedagogických vyšetření do rukou klientů. V případě zjištění nesrovnalosti, nebo vychýlení od normality ve výchově dítěte za strany rodičů, anebo zákonného zástupce, je sociální pracovník povinen informovat kompetentní úřady Spolupráce s psychology Spolupráce v rámci poradny je nutná, stejně jako s institucemi mimo poradnu. Důležitá je vzájemná konzultace psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, rozhovory nad případem, sdělování vlastních názorů nebo rozpaků 21

23 a nejistot. Kromě anamnézy, která je důležitou součástí vyšetření, zpracovávají řadu dotazníků o dítěti. [MATĚJČEK, 2011] Spolupráce se školským zařízením Mnohé problémy závažnějšího či trvalejšího charakteru nemohou zvládnout sami učitelé, ale potřebují pomoc dalších odborníků. Různé poradenské instituce mohou poskytnout odbornou konzultaci učitelům. Patří sem pedagogicko-psychologické poradny, na něž se mohou obracet jak rodiče dětí, tak učitelé. K tomu je třeba písemný souhlas rodičů s vyšetřením jejich dítěte. Speciální pedagogové se zaměřují na diagnostiku poruch učení a chování. Potřebné informace učiteli poskytne psychologické vyšetření, které upozorní na nerovnoměrnost vývoje dítěte či na dílčí nedostatky. Psycholog může učiteli pomoci vytvořit individuální vzdělávací plán, který přispěje k dalšímu rozvoji dítěte. [VÁGNEROVÁ, 2008] Komunikace s rodiči dětí Komunikaci chápeme jako sdělování určitých informací. Role sociálního pracovníka v poradně je velmi důležitá. Kromě vzdělání a odborné způsobilosti sociálního pracovníka jsou důležité komunikační schopnosti. Komunikací s rodiči dítěte nebo jeho zákonnými zástupci sociální pracovník získává důležité informace pro vyšetření dítěte a pro případné odeslání k jinému odborníkovi. Navázání kontaktu s klientem je předpokladem k dobré spolupráci. Komunikace musí být založena na důvěře, rovnoprávnosti a vzájemném respektu. Naslouchání je předpokladem k vcítění se do klientova problému, cílem je lépe pochopit jeho situaci. Sociální pracovník získává informace i z pozorování chování rodičů při vzájemné komunikaci. Z hlediska poradenské činnosti jsou tyto informace 22

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) ( text je stažen z webových stránek ČOSIV České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání www.cosiv.cz ) Co jsou speciální

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více