Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Sociální práce Vedoucí práce: Jitka Havlíčková Vypracovala: Oksana Felcmanová Čelákovice 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větší, než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě V Oplanech Oksana Felcmanová 1

3 Poděkování V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí své práce, paní Mgr. Jitce Havlíčkové, za cenné rady, věcné připomínky a vedení mé absolventské práce. Dále bych chtěla poděkovat ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 12, PhDr. Miladě Fiedlerové, za poskytnuté informace. Mé poděkování také patří sociálním pracovníkům za poskytnuté rozhovory, a v neposlední řadě mé rodině za podporu, trpělivost a toleranci po celou dobu mého studia. 2

4 ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST SOCIÁLNÍ PRÁCE Historie sociální práce Sociální práce v ČR Sociální práce v EU Legislativa sociální práce SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Obecné předpoklady a vzdělání sociálního pracovníka Etický kodex sociálních pracovníků Etické zásady PORADENSKÝ SYSTÉM Pojem sociálního poradenství Legislativa sociálního poradenství Vznik pedagogicko-psychologického poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Klienti pedagogicko-psychologické poradny SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Cíle sociálního pracovníka Kompetence sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Spolupráce s psychology Spolupráce se školským zařízením Komunikace s rodiči dětí PRAKTICKÁ ČÁST ROZHOVOR DISKUZE

5 ZÁVĚR РЕЗЮМЕ BIBLIOGRAFIE SEZNAM PŘILOH

6 ÚVOD Jako téma absolventské práce jsem si zvolila: Úlohu sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně. Pedagogicko-psychologické poradny mají v současné době stále větší význam. Jejich snahou je i pomoc v jiné sféře, než pouze v oblasti duchovního růstu dítěte. O komplexní přístup se snaží odborní pracovníci napříč obory psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce, kteří pomáhají s péčí o klienta. Odborní pracovníci těchto poraden musí splňovat nadstandardní kvalifikační požadavky. U pracovníků pedagogicko-psychologických poraden jsou kladeny vysoké nároky na odbornou způsobilost a komplexní znalost v dané problematice, je nezbytně nutné, aby byli absolventy magisterských studií, psychologie a speciální pedagogiky. Pedagogicko-psychologické poradny mají preventivní význam, snaží se zlepšovat vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči, a podporují zdravé sebevědomí dítěte a jeho mentální růst. Poradny poskytují mimo jiné také odborné konzultace žákům, rodičům, učitelům a rovněž i studentům, při přípravě na budoucí povolání. V neposlední řadě se zabývají rovněž poruchami ve výchově dítěte. Pedagogicko-psychologické poradny spolupracují s různými subjekty, jako jsou mateřské školy, základní školy, střední školy, ale také s ostatními organizacemi, které poskytují služby svým klientům. Mezi takové je možné zařadit například OSPOD, SPC, anebo klinické odborníky. Veškeré tyto služby jsou hrazeny státem, tudíž jsou pro klienty bezplatné. Z tohoto titulu je podle zdrojů pedagogicko-psychologických poraden každoroční procento zájemců vyšší ve srovnání s rokem předchozím, s čímž také úzce souvisí vyšší podíl agendy pracovníků poraden. Je proto nezbytností, aby sociální pracovník v poradně, který je převážně první kontaktní osobou, se kterou se klient či rodič setkává jak osobně, tak také formou nepřímého kontaktu např. telefonicky, při své poradenské činnosti byl maximálně vstřícný. Také by měl mít příjemné vystupování, musí být informovaný v dané oblasti, měl by jednat rovně, bez známek rasové diskriminace a s určitým nadhledem. 5

7 Hlavní náplní sociálního pracovníka je spolupráce s rodiči dětí, které mají odloženou školní docházku o jeden rok, a také s rodiči problémových dětí. Právě tato myšlenka mi byla natolik blízkou, že jsem se rozhodla tuto problematiku hlouběji prostudovat. Podkladová data pro svoji absolventskou práci jsem čerpala z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 12, kde jsem rovněž absolvovala praxi. 6

8 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Zhodnotit úlohu sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně, jeho kompetence a náplň práce. 7

9 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Vytváření a rozdělování zdrojů sociálního blahobytu nepředstavují podle MATOUŠKA (2001), pouze peníze, ale také možnosti bydlení, pracovní příležitosti, podpora zdraví a možnost dalšího vzdělávání. Tyto hodnoty nebyly vždy výsostným právem každého občana. Teprve od kulturně-průmyslové revoluce jsou tyto požadavky jednotlivců vnášeny do celospolečenských norem. V současné době zažívá sociální práce obrovský rozvoj. Pokud si myslíme, že novodobá historie přinese blahobyt a nadbytek všem národům, tak se mýlíme. Nové sociální problémy jakoby narůstají i přesto, že lidé jsou informovanější, v duševním i materiálním smyslu bohatší. I přesto, že sociální práce se stalé více specializuje, příjemců pomoci neubývá. Sociální práce se dotýká každého z nás. Nejefektivnější bývá, když se na řešení společně podílí více subjektů. [ GULOVÁ 2011 ] Sociální práce se stala během 20. století společenskovědní disciplínou i oblastí praktické činnosti. Cílem je odhalování, zmirňování a řešení sociálních problémů jakými jsou chudoba, diskriminace určitých skupin, nezaměstnanost, delikvence mládeže apod. Sociální práce je disciplína, která se dotýká i jiných oborů, jako je filozofie, právo, psychologie, pedagogika dětí i dospělých, psychiatrie, sociologie. Sociální práce je vzájemně provázaný systém hodnot, dovedností a praxe. Sociální práce je součástí státem organizovaného a zabezpečovaného systému přerozdělovaní zboží a služeb. Cílem sociální práce je uspokojování sociálních potřeb klientů. Sociální práce má výhradní postavení v tom, že se jejím prostřednictvím přerozdělují zdroje k závislým lidem, kterými jsou nezaměstnaní, staří nebo mentálně či zdravotně postižení. [MATOUŠEK, 2003] Sociální práce vychází z altruismu, jejím cílem bylo vždy pomáhat potřebným. Vývoj sociální práce probíhal v různých částech světa celá staletí a měl různé podoby. 8

10 Z pohledu teorie je sociální práce uznávaná fundovaná odborná disciplína, která zajišťuje na profesionální úrovni péči o potřebné. Sociální práce by měla pomáhat chránit potřebné a slabé. V sociální práci se promítá dobrovolnictví a spoléhá se na společenskou solidaritu. [GULOVÁ, 2011] Sociální práce se provádí především prostřednictvím sociálních služeb, které ustanovil nový sociální zákon. Tento zákon upevnil sociální práci v našich podmínkách. Sociální subjekty zaměstnávají sociální pracovníky, kteří realizují jejich sociální cíle a programy. Sociální práce má různé úrovně, od práce s jedním klientem, po změny v sociální politice a zákonodárství. Cílem sociální práce je především podpořit schopnost klienta řešit jeho situaci, ve které se nachází, pracovat s problémy, které klienta obklopují, a snažit se zlepšit jeho současný stav. K dalším cílům patří zprostředkovat klientovi kontakt na subjekty, které mu pomohou v jeho situaci, poskytnou mu služby, příležitosti, zdroje. [GULOVÁ, 2011] Historie sociální práce Sociální práce vznikla na konci 19. století v zemích západní Evropy a USA, jako samostatná specializace. V druhé polovině 19. století převládal názor, že příčinou sociálního selhání, je osobní neschopnost, neuspokojivost, nečinnost samotných lidí, kteří se ocitají na okraji společnosti. Vznikaly systémy sociálního zabezpečení, které byly adresovány lidem, jejichž situace byla zcela zoufalá. Na přelomu 19. a 20. století se některé politické strany a nevládní organizace pokoušely o prosazení plošných podpor hendikepovaným. Tyto metody byly uznávány až v období mezi první a druhou světovou válkou a velmi výrazně po druhé světové válce. Během tereziánsko-josefínských reforem v Rakousku byl zaveden systém vyplácení penzí statním úředníkům. V Německu byl na konci 19. století zaveden systém sociálního pojištění pro případ nemoci, úrazu, stáří a invalidity. V církvi vznikaly nové iniciativy, které měly podobu dnešní formy sociální práce. V roce 1832 německá protestantka Amalie Sievekingová založila Ženskou společnost pro péči o chudé a nemocné, která 9

11 poskytovala jak materiální, tak finanční podporu potřebným lidem. Sievekingová myslela především na neprovdané ženy, které měly získat smysluplnou životní náplň. Tyto myšlenky se podařilo zrealizovat faráři Theodoru Fliednerovi, který ve 30. letech založil diakonii žen. Diakonky se vzdělávaly v církevních sborech, kde získávaly znalosti v péči o nemocné a v pedagogice malých dětí. [MATOUŠEK, 2001] Sociální práce v ČR Na území našeho státu se od dob raného středověku utvářeli filantropické uskupení zaštiťované církví. Církev se tak postupem času stávala důležitou institucí, která zajišťovala to, co dnes označujeme jako sociální práci. Určitého vyvrcholení dosáhla před druhou světovou válkou. Dlouho vytvářenou soustavu narušila nastupující komunistická vláda, která prakticky zrušila nestátní sektor. Nejstarší organizovanou potřebnou pomoc u nás poskytovala církev. Postupem času se tato péče stala součástí náboženské činnosti obce řeholnických řádů a jejich klášterů. Neuspokojivé sociální postavení početných skupin obyvatelstva, které postihly epidemie a hladomory, přimělo církev na tuto situaci reagovat. Církev zakládala při klášterech a kostelech ústavy pro chudé, zmrzačené, staré, sirotky, slepce, lidi postižené nemocí či živelnou pohromou. [MATOUŠEK, 2001] V renesanční době se do popředí dostalo měšťanstvo, jako nová společenská třída. Výlučné církevní filantropické iniciativy tak částečně přebírá měšťanstvo. V roce 1484 byla založena první nemocnice - Městský špitál, který měl na svou dobu přísná hygienická pravidla. Další budované špitály sloužily výhradně jako nouzové ubytovaní, poskytovaly základní ošetření, ale jídlo a oblečení si museli lidé vyžebrat. Od 16. století byly zakládány sirotčince, které fungovaly jako ústavy pro výchovu opuštěných dětí. [MATOUŠEK, 2001] V šestnáctém století, přesněji v roce 1632, založil Václav z Kumburku v Praze ohřívárny pro žebrající. Období 16. a 17. století zbrzdilo rozvoj měšťanské péče 10

12 o chudé díky rekatolizaci země. Největší pražská nemocnice Milosrdných bratří byla zřízena Ferdinandem I. v roce 1620 a svoji funkci plnila až do konce 20. století. Palčivým sociálním problémem byl velký počet dětí ulice, o které nedostatečně pečovali rodiče. Tento problém si plně uvědomovala Marie Terezie, která v období své vlády svými patenty vybudovala rozsáhlou síť školství. Byla tak zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 let. [MATOUŠEK, 2001] V období 19. století dochází k rozvoji měst a k chudnutí širokých vrstev obyvatel. Děti jsou nuceny pracovat od velmi útlého věku, nedostává se jim péče, narůstá tuláctví, kriminalita, žebrota. Zákon z roku 1811 zabezpečuje právní postavení dítěte v rodině, jeho nárok na výživu a výchovu, ochranu soudem, který měl povinnost dohlížet v případech potřeby na zvláštní výchovná opatření. Soud mohl odebrat dítě z rodiny, pokud bylo zanedbávané. Zároveň však nebylo kam odebrané dítě umístit. Neexistovaly žádné státní ústavy. O mládež pečovala pouze státem negarantovaná instituce. Nejvýznamnějšími institucemi tohoto období byly např.: Jednota pro blaho opuštěných káranců 1. Spolek pro blaho nuzných dítek, Moravskoslezský ochranný spolek v Brně, Spolek pro vychovávání zanedbané mládeže, atd. Na popud Josefa Šauera byla v roce 1883 v Praze otevřena první vychovatelna pro chlapce a následně Olivovna v Říčanech, která nesla jméno významných finančních dárců. Na základě zákona z roku 1869 byla zřízena zemská vychovatelna. [MATOUŠEK, 2001] Sociální práce v EU Každá vyspělá společnost zaměřuje svou sociální politiku k tomu, aby vedla k sociální ochraně občanů. Úspěšnost sociální politiky závisí na ekonomické prosperitě země. Statní sociální politika své cíle realizuje prostřednictvím programů a právních předpisů. Tyto předpisy určují způsoby rehabilitace sociálních problémů občanů, terapie a prevence. 1 Káranci význam pro mladistvé 11

13 Nástroje, kterými jsou realizovány koncepční záměry sociální politiky, jsou vymezeny historicky, geopoliticky, ekonomickým prostředím daného státu. Současná evropská sociální politika se snaží prostřednictvím sociálního práva a sociálních institucí o sociální ochranu občanů. [BRDEK, JÍROVÁ, 1998] Legislativa sociální práce Sociální služby musí být poskytovány v určité kvalitě, kterou kontrolují pravidelné inspekce. Současný legislativní systém, kterým se řídí sociální práce, je ustanoven Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. Obecným cílem sociálních služeb je podpora začlenění osob v nepříznivé sociální situaci, nebo předcházení vyloučení ze společnosti. [GULOVÁ, 2011] Uživatelé sociální služby by neměli být diskriminováni z důvodu rasy, barvy pleti, náboženství, politického či jiného původu. Nikdo nesmí být vystaven nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Každý má právo na zachování lidské důstojností, má právo na informace, právo vyjadřovat své názory, právo na ochranu zdraví, zdravotní péči a také na zdravotní pomůcky. [ www. zakony.centrum.cz ] 2.2 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Profese sociálního pracovníka patři do pomáhajících profesí. Sociální pracovník má být především profesionálem ve svém oboru, který dokáže pomoct lidem, kteří se dostali do sociálních problémů. K pomáhajícím profesím patří mimo jiné psychologové, psychiatři, manželské poradny atd. Sociální pracovníci jako profesní skupina sdílejí společné hodnoty, které jsou zakotveny v etickém kodexu. V sociální práci jsou tyto hodnoty velmi důležité. Určují povahu sociální práce, povahu vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem, kolegy a širší veřejností. Tyto hodnoty také ovlivňují, jakou metodu práce sociální pracovník použije, jsou důležité při klíčovém řešení etických dilemat. Na etických principech jsou postaveny i principy práce s klienty. [MATOUŠEK, 2003] 12

14 2.2.1 Obecné předpoklady a vzdělání sociálního pracovníka Člověk, který chce pomáhat druhým, musí respektovat své tělo, a proto je na první místo kladená fyzická zdatnost a inteligence. Pomáhat druhým je vysilující a těžká práce a proto fyzická zdatnost a inteligence jsou uváděny na prvním místě. Fyzická zdatnost se udržuje cvičením a správnou stravou. Inteligence je předpokladem ke stálému sebezdokonalování a prohlubování svých znalostí. Důležité je seznamovaní se s novými teoriemi a praktickými technikami, číst odbornou literaturu a tím se neustále vzdělávat. [MATOUŠEK, 2003] Sociální pracovník by měl mít při výkonu svého povolání dobré komunikační dovednosti, které jsou nezbytné v každé etapě jeho práce. Ovládnutí komunikace slouží pro navázání kontaktu s klientem a řešení jeho problému. Sdělovací znalosti mají čtyři oblasti, do kterých patří: fyzická přítomnost, naslouchání, empatie, analýza klientových prožitků. Zúčastněné naslouchání znamená porozumět klientovi. Sociální pracovník by měl umět naslouchat klientovi, chápat jeho verbální sdílení, číst klientovo neverbální chování. Empatie je forma komunikace, která zahrnuje jak naslouchání a porozumění, tak sdělování porozumění klientovi. Vyšší úroveň empatie znamená, že sociální pracovník plně chápe zážitky klienta, přestože je plně nechápe klient sám. Sociální pracovník má být důvěryhodný. K důvěryhodnosti patří diskrétnost, spolehlivost a porozumění klientu. [MATOUŠEK, 2003] Často je brán sociální pracovník také jako pracovník administrativní, nebo pečovatel, nebo ten, kdo má vypracovat další dílčí podklady pro rozhodování psychologů, soudců, psychiatrů apod. Pokud kvalifikovaný socialni pracovník vykonává administrativní role, tak by měl kromě vyřízení potřebné agendy také umět s klientem navázat kontakt, ukázat mu, kde a jak může řešit svou situaci. Při práci s klientem měl by umět vyhodnotit, zda jeho vlastní intervence vede k dosažení cíle, které si s klientem stanovil. K vyhodnocení patří schopnost přijmout zpětnou vazbu od kolegů, nadřízených či klienta byť i negativní. [Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci.] 13

15 2.2.2 Etický kodex sociálních pracovníků Etické kodexy sociálních pracovníků v ČR byly vydány profesní asociací, která vznikla v roce 1990 a Etický kodex vydala v roce Etický kodex slouží jako regulace v oblasti profesního chování, chrání klienty před zneužitím úřední moci apod. Kodex obsahuje základní hodnoty profese. [MATOUŠEK, 2003] Etické zásady Etický kodex se skládá z etických zásad, pravidel etického chování sociálního pracovníka ve vztahu ke klientovi, ve vztahu k zaměstnavateli, ve vztahu ke společnosti, ve vztahu ke svému povolání a odbornosti. Etické zásady dbají na to, aby byly dodržovány demokratické hodnoty v sociální práci. Sociální pracovník je povinen respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na původ, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, ekonomickou situaci, věk atd. Sociální pracovník má dávat přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy. [MATOUŠEK, 2003] 2.3 PORADENSKÝ SYSTÉM Poradenství je základní službou v pomáhajících profesích všude tam, kde se snažíme pomoct člověku v jeho obtížné situaci. Poradenství je popsáno jako preventivní proces, který vytváří podmínky pro osobní růst klientů, pomáhá jim řešit jejích problémy. Cílem všech poradenských směrů je pomoci klientovi tam, kde už to nezvládá sám, pomoct rozpoznat příčiny problému, pomoct klientovi ujasnit osobní cíle. [NOVOSAD, 2009] 14

16 2.3.1 Pojem sociálního poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace, které přispívají k řešení jejich aktuálního stavu. Sociální služby poskytují základní i odborné poradenství. Odborné sociální poradenství zahrnuje instituce, které poskytují klientům podporu a nabízí řešení. K odborným sociálním poradenstvím patří např. občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobivými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Všechny tyto služby jsou poskytovány bezúplatně. [www.mpsv.cz] Legislativa sociálního poradenství Školská poradenská zařízení jsou pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) zřizované podle 116 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), ve znění pozdějších změn. Podrobně jsou pak vymezena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Pracovníci PPP jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Především při předávání informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby třetím osobám. Stejně musí postupovat i při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů o těchto uživatelích poradenských služeb. [www.nuv.cz/poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni] Vznik pedagogicko-psychologického poradenství Pedagogicko-psychologická poradenská péče má své začátky v Anglii, kde byla v roce 1884 otevřena Francisem Galtonem první poradna. Nejdříve to byla psychologicko-výchovná poradna, později to byla CHILD GUIDANCE CLINIC, dětská poradenská klinika. 15

17 Galtonův žák ovlivnil L. Witmera, který založil v USA první poradenskou kliniku, zabývající se např. možnostmi nápravy poruch pravopisu. Ve Francii byly zřízeny pedagogické laboratoře psychologem Alfredem Binetem. Současně s pedagogicko-psychologickým poradenstvím vznikalo poradenství pro volbu povolání. První specializovaná poradna pro volbu povolání vznikla v Bostonu v roce Profesor Harvardské univerzity Hugo Munsterberg budoval vědeckou bázi poradenství. V roce 1919 vznikla v Brně první česká poradna pro volbu povolání. První česká poválečná poradna pro děti vznikla v roce Navázala na dobrou tradici spolupráce učitelů, lékařů a psychologů. Poradenské činnosti v oblasti pedagogiky jsou úzce spjaty se školou. Původní smysl pedagogicko-psychologické práce v Čechách, na Moravě a na Slovensku spatřovala většina poraden v oblasti diagnostiky problémových jedinců. V současné době dochází k přesunu do oblasti prevence a poradenství nejen u dětí problémových, ale i neproblémových. [KOHOUTEK, 1999] Pedagogicko-psychologická poradna Pedagogicko-psychologické poradny jsou u veřejnosti nejznámějším školským typem poradenského zařízení, zaměřeného na problematiku výchovy, vzdělávání dětí i mládeže. Spadají do pravomoci jednotlivých školských odborů v krajích. V poradně se klientům věnuje psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník. Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně je prováděno na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte, výchovného poradce, ředitele školy, třídního učitele, učitele MŠ, nebo o něj může požádat sám mladistvý starší 15 let. [NOVOSAD, 2009] Pedagogicko-psychologické poradny se podílí na vzdělávacím procesu a to v případě, kdy je nějakým způsobem ztížen. Činností pedagogicko-psychologických poraden spočívá v přímé práce s dětmi a žáky škol, školských zařízení od 3 let věku dítěte, do ukončení středoškolského vzdělání a také s jejich rodiči, formou individuální nebo skupinové práce. 16

18 Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny je upravována další vzdělávací cesta žáka. Činnost pedagogicko-psychologických poraden se uskutečňuje ambulantně, návštěvami ve školách nebo školských zařízeních a je prováděna bezplatně. V České republice bylo v roce 2008 celkem 59 pedagogicko-psychologických poraden, zřizovaných kraji (Obr. 1). Dostupnost poraden je v celé České republice poměrně dobrá, služby jsou přibližovány klientům také pomocí odloučených pracovišť. Celkový počet pracovníků všech pedagogicko-psychologických poraden v České republice se blížil k 900, z toho necelou polovinu tvořili psychologové, přibližně třetinu speciální pedagogové, osminu sociální pracovníci, zbytek administrativní pracovníci a technický personál. [www.nuv.cz/poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni] Obr. 1 Mapa pedagogicko-psychologických poraden v ČR [Vlastní zdroj] 17

19 2.3.5 Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, nebo zdravotním znevýhodněním. Poskytuje služby rodičům tělesně handicapovaných dětí předškolního a školního věku. Speciálně pedagogická centra jsou odbornými pracovišti resortu školství a dělí se na jednotlivé druhy postižení: mentální, sluchové, řečové, tělesné, zrakové, kombinované. Tato centra jsou rozmístěna po celém území České republiky.(obr.2) Základní odborný tým speciálně pedagogického centra tvoří tým složený ze speciálních pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků, rehabilitačních pracovníků a jiných. Nejvíce center je pro děti, které mají mentální postižení je více než 50. Oproti tomu center pro děti, které mají smyslové postižení je pouze několik (do 10). [MICHALÍK, 2002] Obr. 2 Mapa speciálně pedagogických center v ČR [Vlastní zdroj] 18

20 Speciálně pedagogická centra řeší především úkoly spojené se zdravotním postižením. Zpracovávají komplexní podklady k rozhodnutí o zařazení dítěte nebo žáka do integrovaného nebo speciálního školského zařízení. Úkolem je vypracovávat návrhy adekvátního způsobu vzdělávání a výchovy postižených dětí a mladistvých. Poskytují cílenou pomoc obtížně zařaditelným, podporují řešení problémů rodin se zdravotně postiženými dětmi atd. Konkrétní úkoly se dále řídí zaměřením daného SPC a vyplývají z konkrétního postižení klienta. V současné době síť speciálně pedagogických center není tak dostatečná jako síť pedagogicko-psychologických poraden. Může se stát, že prvotní péče bude handicapovanému klientovi poskytnuta v pedagogicko-psychologické poradně. Důležitá je vzájemná spolupráce mezi těmito subjekty. [NOVOSAD, 2000] Klienti pedagogicko-psychologické poradny Klienti pedagogicko-psychologické poradny jsou děti a mládež, zpravidla ve věku od 3 do 19 let. Dále to jsou rodiče nebo jejich zákonní zástupci či pedagogičtí pracovníci. [NOVOSAD, 2009] Pedagogicko-psychologické poradenství má za cíl profesionálním způsobem pomáhat dětem ve školních i osobních problémech. Jde především o problémy v oblasti učení, ve vztazích s učiteli, rodiči, kamarády, sourozenci, při vstupu do školy či při výběru povolání. [LAZAROVÁ, 2008] V pedagogicko-psychologických poradnách se setkáváme s řadou problémů, mnohdy vzájemně souvisejících. Do činnosti pedagogicko-psychologické poradny patří: vyšetření školní zralosti, posouzení vhodností odkladu školní docházky. Tyto poradny také vyšetřují poruchy vývoje osobnosti, poruchy chování, poruchy komunikace, vady řeči a poskytují poradenství v oblasti volby povolání, řeší problematiku školního neprospěchu, specifické poruchy učení. [NOVOSAD, 2000] 19

21 Jednou z nejčastějších diagnóz v pedagogicko-psychologické poradně je specifická porucha učení. Tyto poruchy jsou jednou z častých příčin školní neúspěšnosti u dětí, u kterých je diagnostikována: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Patří sem také poruchy pozornosti nebo kombinace poruch s hyperaktivitou a impulzivními projevy, kde poruchy pozornosti (syndrom ADHD, ADD, ADD/ADHD) bývají diagnostikovány již v předškolním věku, nejpozději však do 7 let. Dalším důvodem k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny je zjištění zralosti dítěte, poruchy chování či problémy spojené s životním stylem dospívajících. [VÁGNEROVÁ, 2005] 2.3 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ Sociální pracovník patří do týmu odborníků pedagogicko-psychologické poradny. Jeho činnost je důležitá jak z pohledu klientů, tak zaměstnanců a vedení pedagogicko-psychologické poradny. Nejdůležitější pro tuto práci je znalost zákonů a vyhlášek, které s touto prací souvisí, důležitá je pohotovost v řešení vzniklých problémů. Hlavním bodem je zachování mlčenlivosti. Sociální pracovník při práci s klienty poskytuje maximální odbornou péči. Pokud situace vyžaduje komplexní péči o klienta, musí sociální pracovník spolupracovat s mnoha profesemi. Mezi nejčastější odborníky, které poradna kontaktuje, patří výchovní poradci na školách, psychiatři, logopedi, ředitelé školských zařízení, OSPOD, kurátoři a jiní. Sociální pracovník v případě potřeby kontaktuje také organizace, kterými jsou: speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, manželské poradny, střediska volného času či nízkoprahová centra. Sociální pracovník pracuje s klienty buď individuálně, nebo skupinově. Mezi individuální práci s klientem patři vyplnění anamnestického dotazníku, který je vyplněn s rodičem klienta nebo jeho zákonným zástupcem. 20

22 Sociální pracovník posoudí při kontaktu s klientem daný problém a v případě potřeby odesílá klienta k odborníkovi. Kontakt mezi klientem a vlastním pracovníkem pak nemusí být nezbytně nutný pouze na osobní úrovni, ale také nepřímo a to buď elektronicky anebo telefonicky. Telefonický styk s klientem je téměř denní náplní sociálního pracovníka Cíle sociálního pracovníka Sociální pracovník v pedagogicko-psychologické poradně má za cíl získat co nejvíce informací při anamnestickém vyšetření, které je důležité pro psychologa či speciálního pedagoga. Cílem je spolupracovat jak s rodiči dětí, tak s odborníky, vždy v zájmu dítěte. Cílem je také zprostředkovat klientovi kontakt v případě potřeby na jiné odborné pracoviště. Cílem je rozvíjet a zlepšovat sociální služby, ale také rozvíjet vlastní mentální růst a zdokonalovat své odborné znalosti Kompetence sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně Sociální pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách přijímají žádosti o vyšetření, zajišťují hladký průběh komunikace s poradnou, starají se o bezpečné zacházení s citlivými údaji. Starají se také o rychlé a spolehlivé doručení zpráv z psychologických a speciálně-pedagogických vyšetření do rukou klientů. V případě zjištění nesrovnalosti, nebo vychýlení od normality ve výchově dítěte za strany rodičů, anebo zákonného zástupce, je sociální pracovník povinen informovat kompetentní úřady Spolupráce s psychology Spolupráce v rámci poradny je nutná, stejně jako s institucemi mimo poradnu. Důležitá je vzájemná konzultace psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, rozhovory nad případem, sdělování vlastních názorů nebo rozpaků 21

23 a nejistot. Kromě anamnézy, která je důležitou součástí vyšetření, zpracovávají řadu dotazníků o dítěti. [MATĚJČEK, 2011] Spolupráce se školským zařízením Mnohé problémy závažnějšího či trvalejšího charakteru nemohou zvládnout sami učitelé, ale potřebují pomoc dalších odborníků. Různé poradenské instituce mohou poskytnout odbornou konzultaci učitelům. Patří sem pedagogicko-psychologické poradny, na něž se mohou obracet jak rodiče dětí, tak učitelé. K tomu je třeba písemný souhlas rodičů s vyšetřením jejich dítěte. Speciální pedagogové se zaměřují na diagnostiku poruch učení a chování. Potřebné informace učiteli poskytne psychologické vyšetření, které upozorní na nerovnoměrnost vývoje dítěte či na dílčí nedostatky. Psycholog může učiteli pomoci vytvořit individuální vzdělávací plán, který přispěje k dalšímu rozvoji dítěte. [VÁGNEROVÁ, 2008] Komunikace s rodiči dětí Komunikaci chápeme jako sdělování určitých informací. Role sociálního pracovníka v poradně je velmi důležitá. Kromě vzdělání a odborné způsobilosti sociálního pracovníka jsou důležité komunikační schopnosti. Komunikací s rodiči dítěte nebo jeho zákonnými zástupci sociální pracovník získává důležité informace pro vyšetření dítěte a pro případné odeslání k jinému odborníkovi. Navázání kontaktu s klientem je předpokladem k dobré spolupráci. Komunikace musí být založena na důvěře, rovnoprávnosti a vzájemném respektu. Naslouchání je předpokladem k vcítění se do klientova problému, cílem je lépe pochopit jeho situaci. Sociální pracovník získává informace i z pozorování chování rodičů při vzájemné komunikaci. Z hlediska poradenské činnosti jsou tyto informace 22

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOBROVOLNICTVÍ STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Stašková Sociální politika a sociální práce; obor Sociální

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová Na našich školách narůstá počet žáků s různými zvláštnostmi, potřebami i obtížemi. Po učitelích se stále více žádá, aby si osvojili

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více