Role školy v primární prevenci rizikového chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Role školy v primární prevenci rizikového chování"

Transkript

1 Regionální konference Role školy v primární prevenci rizikového chování Program a bulletin abstraktů 26. leden 2011 Olomouc společně organizuje Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařská fakulta a VFN, Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s partnery Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Místo konání: Konvikt - umělecké centrum Univerzity Palackého Univerzitní 3, Olomouc Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stránka 1

2 Programový výbor: Předseda programového výboru Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Členové programového výboru Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. Mgr. Katka Tomanová Organizační výbor: Předseda organizačního výboru PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Členové organizačního výboru Mgr. Lenka Endrödiová Lucie Gibišová PhDr. Eva Maierová Ondřej Skopal PhDr. Matůš Šucha, Ph.D. Bc. Veronika Tluštíková Lucie Vavrysová Lukáš Vonostránský Místo konání konference: Umělecké centrum Konvikt Univerzita Palackého Univerzitní 3 Olomouc Stanice Náměstí Republiky tramvaj číslo 2, 4, 6 Místnosti: č patro - přednášky Místnost č patro - workshopy Místnost č patro - workshopy 2 S t r á n k a

3 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, myšlenku uspořádat v Olomouci další vzdělávací akci zaměřenou na primární prevenci rizikového chování nosíme s kolegy v hlavách již několik let. Přesně jsou to čtyři roky, kdy v únoru 2007 proběhla v rámci projektu A nebo úspěšná a pozitivně hodnocená akce s názvem Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách. Letos se nám to konečně podařilo a připravili jsme pro Vás jednodenní konferenci sestavenou z přednášek a workshopů, které jsou opět určeny pro školní metodiky prevence, školní psychology, výchovné poradce a případné další zájemce z řad pedagogických pracovníků. Cílem této akce je seznámit Vás s aktuálními informacemi či osvědčenými praktickými postupy v oblasti primární prevence rizikového chování v rámci školy. Oslovili jsme odborníky, kteří se touto problematikou aktivně zabývají. Chceme prezentovat příklady dobré praxe. Dozvíte se zde i o aktuální nabídce preventivních programů, kurzů a služeb v oblasti primární prevence pro základní a střední školy v rámci regionu. Věříme, že si z programové nabídky vybere to, co Vás zajímá, a že pro Vás tato akce bude odborně přínosná. Snažili jsme se o dobré pokrytí témat, které do prevence patří. Za všechny zmíním například vztahy ve třídě, šikanu a kyberšikanu, minority, zdraví životní styl a sebepoškozování či drogy. Do úvodu jsme zařadili panelovou diskuzi o koncepčních prioritách v primární prevenci v ČR, naše pozvání přijali zástupci MŠMT a též vedení projektu VYNSPI, realizovaného na Centru Adiktologie v Praze. Pedagogická profese není snadná a má svá úskalí, a pokud se aktivně věnujete i práci v prevenci, pak se nároky na Vás ještě prohlubují. Z těchto důvodů jsme se zaměřili i na témata jako je psychohygiena či vztahy ve sborovně. Věříme, že pro nás všechny bude tato akce motivačním i společenským setkáním. Za všechny přednášející, lektory a organizátory akce přeji všem zúčastněným pevné tělesné zdraví, duševní pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce. Dobijme si baterky, další generace žáků a studentů si žádá naši energii :o) V Olomouci dne Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. 3 S t r á n k a

4 Důležité informace pro účastníky: Workshopy Program konference Rozdělení účastníků do workshopů bude prováděno aktuálně podle jejich zájmu na místě konání konference (registrace) a to od 8 hodin. Počet míst na jednotlivé workshopy je limitován. Pro účast na workshopu je rozhodující pořadí, ve kterém se zájemci zapíšou na prezenční listinu workshopu. 8:00 Registrace účastníků regionální konference 9:00 9:30 Úvodní slovo regionální konference Renata Ježková (MŠMT), Martina Budinská (MŠMT), Michal Miovský (projekt VYNSPI UK Praha), Lenka Skácelová (projekt VYNSPI UK Praha) a Kateřina Tomanová (PPP OK) 9:30 11:00 Role školy v primární prevenci rizikového chování z pohledu MŠMT Renata Ježková, Martina Budinská Priority primární prevence z perspektivy projektu VYNSPI Michal Miovský, Lenka Skácelová Učebna 238 Vliv mužsko-ženských vztahů ve třídě a únavy ve sborovně na komunikaci ve školním prostředí Karel Opravil Učebna 239 Homofobie Olga Pechová 11:00 11:15 Přestávka 11:15 12:45 Zdravý životní styl a s tím spojené otázky (obezita, sebepoškozování ) Martin Kupka Učebna 238 Lidé jsou vzácné zboží Hana Vacková 4 S t r á n k a

5 Učebna 239 Aktivita k prevenci užívání návykových látek pro cílovou skupinu 14-17let Lenka Skácelová 12:45 13:45 Přestávka na oběd 13:45 15:15 Romové současné postavení romských žáků v české škole v kontextu historických souvislostí Barbora Šebová, David Tišer Učebna 238 Komunitní kruh co to je a co to není Petr Spurný Učebna 239 Využití bubnu při práci s kolektivem Karel Pich, Marek Malůš 15:15 15:30 Přestávka 15:30 17:00 Diagnostika vztahů ve třídě vs. diagnostika šikanování Vývoj šikanování a spokojenosti žáků se vztahy ve třídě Pavel Letý Výskyt, prevence a intervence kyberšikany Jan Šmahaj Učebna 238 Ukázka práce s preventivním programem užívání návykových látek na ZŠ UNPLUGGED Miroslav Charvát Učebna 239 Hliněný workshop sebereflexe tvorbou Miluše Hutyorvá 17:00 17:05 Závěrečné slovo regionální konference Miroslav Charvát 5 S t r á n k a

6 Anotace příspěvků konference Anotace ústních sdělení (řazeno abecedně) Diagnostika vztahů ve třídě vs. diagnostika šikanování Pavel Letý, PhDr. Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín, Žižkova 3, Nový Jičín Příspěvek se zabývá různými v praxi používanými testovými a dotazníkovými typy diagnostiky vztahů ve třídě. Při posuzování validity jednotlivých metod vychází klinických poznatků z testovaných tříd i z jejich různých teoretických východisek. Tyto metody jsou posuzovány z hlediska jejich potenciálu upozornit na aktuálně probíhající šikanu v kolektivu a z hlediska jejich dalšího přínosu pro případnou intervenci. Své poznatky dává také do souvislosti s informacemi získanými z výzkumu vývoje šikanování a spokojenosti žáků se vztahy ve třídě v průběhu základní školní docházky. Na závěr se také zabývá účinností dotazníkových metod speciálně zaměřených na šikanování a upozorňuje na metody diagnostiky šikanování, které se jeví jako nejpřesnější. Role školy v primární prevenci rizikového chování z pohledu MŠMT Renata Ježková, Mgr.; Martina Budinská, Mgr. Ředitelka odboru inkluzívního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana Odboru inkluzívního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana Přednáška bude zaměřena na priority MŠMT v oblasti primární prevence jeho úloha koncepční, koordinační, legislativní i dotační. Vymezení úlohy školy v systému primární prevence na vertikální i horizontální úrovni, význam efektivní koordinace, spolupráce na místní i regionální úrovni. Konkretizace kompetencí jednotlivých článků systému primární prevence v ČR. Priority primární prevence z perspektivy projektu VYNSPI Michal Miovský, doc., PhDr., Ph.D.; Lenka Skácelová, PhDr. Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2 Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15, Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno V rámci přednášky budou představeny priority primární prevence z perspektivy aktivit projektu VYNSPI: Tvorba systému vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/ ESF OP VK). Jedná se o vytvoření a ověření návrhu celonárodního systému vzdělávání v prevenci rizikového chování. Stále větší důraz je kladen na vědeckými metodami ověřitelnou efektivitu těchto programů u odpovídajících cílových skupin. Hlavním cílem projektu je nabídnout systematické dvoustupňové modulární vzdělávání pro pedagogické pracovníky s důrazem na použitelnost vyučovaných metodik přímo v hodinách nebo při přípravě Minimálního preventivního plánu a rozšířit nabídku kurzů pro pedagogické pracovníky škol a 6 S t r á n k a

7 školských zařízení. Mezi dílčí cíle tohoto projektu patří například úprava kurikula Specializačního studia, příprava odborné metodiky a výukových opor pro vzdělávání pedagogů a psychologů v daných kurzech, pilotní implementace a ověření dvoustupňového modulárního systému vzdělávání v pěti krajích České republiky, příprava systému vzdělávání pracovníků kompetentních k certifikaci programů prevence rizikového chování, příprava důsledné revize stávající legislativy a příprava nového legislativního rámce a další dílčí cíle. Představena bude i nová učebnice Primární prevence rizikového chování ve školství. Romové současné postavení romských žáků v české škole v kontextu historických souvislostí Barbora Šebová, Mgr.; David Tišer Nová škola, o.p.s. Katedra romistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Lektoři romistických seminářů pro pedagogy R-Mosty, o.s. Pokusíme se v krátkém čase nastínit zásadní momenty novodobé vzdělávací historie slovenských Romů a jejich vliv na současné postavení romských žáků v českém školství od pokusů o internátní výchovu v 50. letech přes rozvoj speciálního školství od 60. let až po pokusy o integraci po roce Uvedeme příklady dobré praxe, zamyslíme se nad jazykovo-kulturními a socioekonomickými souvislostmi školní úspěšnosti romských žáků včetně osobních zkušeností bývalého romského žáka ZŠ Davida Tišera. Zmíníme příklady přístupů jiných států. Na konci semináře bude věnován prostor diskusi. Výskyt, prevence a intervence kyberšikany Jan Šmahaj, PhDr. Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc Úvodem přednášky zaměřené na problematiku kyberšikany budou zmíněny možnosti dostupných nástrojů pro monitoring jejího výskytu a formy. Po krátkém úvodu bude následovat stěžejní část přednášky, jež bude zaměřena na řešení konkrétních situací spojených s kyberšikanou, zahrnující i dimenzi psychických důsledků. Posluchač bude mít možnost seznámit se s ověřenými postupy, které může prakticky využít při práci se skupinou v rámci preventivních kroků, nebo i v rámci individuálních situací, kdy se jedinec svěří, že je kyberšikanován. Vývoj šikanování a spokojenosti žáků se vztahy ve třídě Pavel Letý, PhDr. Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín, Žižkova 3, Nový Jičín Aktuální výsledky výzkumu Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín týkající se šikanování na základních školách. Uvedené výsledky popisují situaci v podsouboru třídních kolektivů, u kterých bylo během následujících terapeutických intervencí prokázáno, že v nich v době administrace dotazníků docházelo k závažným formám šikanování. Příspěvek se zabývá množstvím těchto kolektivů na základních školách, efektivitou pomoci poskytované obětem a počtem žáky vnímaných obětí a agresorů ve třídě. Dále je analyzována spokojenost žáků se vztahy v jejich třídním kolektivu a míra jejich ochoty na šikanování spolužáka alespoň anonymně upozornit. 7 S t r á n k a

8 Získané výsledky jsou srovnány mezi jednotlivými postupovými ročníky, což umožňuje sledovat změny, ke kterým v průběhu základní školní docházky u žáků dochází. Zdravý životní styl a s tím spojené otázky (obezita, sebepoškozování ) Martin Kupka, Mgr., Ph.D. PPP Olomouckého kraje, U sportovní haly 1a, Olomouc Přednáška bude zaměřena na aktuální informace, které se týkají zdravého životního stylu a některých jeho základních atributů: pohybová aktivita, výživa, vztahy k okolí, osobní duševní pohoda, zvládání stresu. Zdraví bude v příspěvku pojímáno jako výsledek interakce člověka s prostředím. Podrobněji bude referováno o výživě a obezitě. V celku bude přihlédnuto k odvrácené straně zdravého životního stylu a tím je sebepoškozující chování. Podrobněji bude vysvětlen problém záměrného sebepoškozování s příslušnými konsekvencemi. Anotace workshopů (řazeno abecedně) Aktivita k prevenci užívání návykových látek pro cílové skupiny 14-17let Lenka Skácelová, PhDr. Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15, Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno Účastníci workshopu si mohou prožít lekci v rámci primární prevence UNL pro cílovou skupinu 14-17let. Hliněný workshop sebereflexe tvorbou Miluše Hutyrová, Mgr., Ph.D. Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, Olomouc Hlína je jedinečný i archaický materiál, který skrývá úžasný potenciál. Prostřednictvím modelování můžeme vnímat své vlastní postoje k sobě i k ostatním lidem. Hlína a aktivity s ní spojené např. mačkání, tvarování, modelování, otiskování, jsou vhodné pro rozvoj představivosti, kreativity, jako materiál nahrazující verbální komunikaci, působí relaxačně i rehabilitačně. Ve workshopu se budeme zabývat hledáním tvaru, otisky, modelováním masky, společného prostoru a to jak individuálně, tak ve dvojici i skupině. Na základě vlastního prožitku budeme specifikovat možnosti využití této práce ve školním prostředí. 8 S t r á n k a

9 Homofobie Olga Pechová, PhDr., Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc Cílem workshopu je seznámit účastníky a účastnice zejména s problematikou homofobie - chování motivovaného nenávistí k homosexuálním lidem. Cílem je přiblížit účastníkům některé problémy žáků a studentů s menšinovou sexuální orientací či pohlavní identitou respektive těch mladých lidí, jejichž orientace je jejich okolím vnímána jako sporná. Důraz je kladen na rizika spojená s homofobní šikanou, ale také na další psychologické problémy, které se mohou vázat k tématu sexuální orientace a pohlavní identity. V rámci workshopu budou mapovány typické situace, se kterými se může pedagogický pracovník setkat. Účastníci budou požádáni, aby diskutovali svoje zkušenosti s danými jevy. V případě zájmu je možné se v rámci workshopu zaměřit i na další témata z oblasti psychologie genderu a sexuality. Komunitní kruh co to je a co to není Petr Spurný, Mgr.; Libuše Pavlová, Bc. Středisko výchovné péče RESOCIA o.s., Trávník 30, Přerov 1. teoretický úvod: úvodní vymezení tématu, vydefinování pojmu, stručný exkurz do oblasti práce v komunitě a s komunitou, pojetí a pozice práce v komunitě v podmínkách školství možnosti a meze, specifika; 2. druhy komunitních setkání ve školství diskusní, debatní a komunitní kruh, rozdíly a průniky. Jaké druhy komunitních setkání realizují účastníci workshopu a jaké s tím mají zkušenosti, co jde, co nejde, na co narážejí, v čem si nejsou jisti očekávání účastníků workshopu; 3. KK krok po kroku jaké mají účastníci zkušenosti s jednotlivými kroky (fázemi) KK; 4. pevné zásady KK vedení, délka (jak dlouho), četnost (jak často), témata, program; 5. způsoby vedení KK jak lze vést skupinu, jaké jsou role a úkoly vedoucího (vedoucích) skupiny; 6. práce s nespoluprací a nemotivovaností v KK; 7. efektivita KK co je jeho cílem a na čem poznáme, že se nám daří to naplňovat; 8. příklady dobré praxe. Lidé jsou vzácné zboží Hana Vacková, Ing., Mgr. Gymnázium Olomouc Hejčín, Tomkova 45, Olomouc Stále více se mluví o různých formách rizikového chování, ale při podrobných analýzách se zapomíná na učitele. Vysoké profesionality může dosahovat jen učitel spokojený, přiměřeně profesně vytížený a nezatížený velkým množstvím sporů a střetů. Krátká úvaha s workshopem má poukázat na to, že ve sféře školství se vyskytují problémy, které podstatnou měrou přispívají ke konzervaci daného neuspokojivého stavu a vůbec nepomáhají školské reformě, ale ani provádění účinné prevence rizikového chování ve školách. Krátké seznámení s uskutečněným dotazníkem a odpověďmi respondentů z ankety, která byla uskutečněna v rámci práce o mobbingu a bossingu. Reflexe ankety s využitím metody Kritického myšlení Dvojitý zápisník. Pokračování workshopu 9 S t r á n k a

10 aktivitou pozitivní samomluva, protože důležitým aspektem pozitivního duševního zdraví je přijetí a uznání vlastních silných a dobrých vlastností, které učitelům pomohou v situacích, které je stojí hodně energie. Doba workshopu: 45 minut Ukázka práce s preventivním programem užívání návykových látek na ZŠ UNPLUGGED Miroslav Charvát, Mgr., Ph.D. Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2 Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc Cílem workshopu je představení metodiky všeobecné primární prevence užívání návykových látek s názvem Unplugged. Půjde o představení základních charakteristik programu a zkušeností s ním v ČR. Dále bude následovat interaktivní ukázka jedné z lekcí (50 minut). Metodika Unplugged je zaměřena nejen na prevenci užívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog, ale především na podporu rozvoje/získání interpersonálních a interpersonálních dovedností (life skills). Program využívá interaktivních technik, které stimulují aktivní zapojení žáků. Jde o ucelený systém realizovatelný během jednoho školního roku (12 lekcí) s žáky optimálně ve věku let (6. až 8 roč. ZŠ). Bude představena i nabídka kurzu (systém vzdělávání včetně odborné a technické podpory) k této metodice. Vliv mužsko-ženských vztahů ve třídě a únavy ve sborovně na komunikaci ve školním prostředí Karel Opravil, Mgr. Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, Zlín Účastníci workshopu se seznámí s paralelními procesy učení a vzdělávání, s komunikační rozdílností mužského a ženského mozku a vlivem únavy na dění ve školním prostředí. Využití bubnu při práci s kolektivem Karel Pich, Mgr.; Marek Malůš, Mgr. PPP Jeseník - Dukelská 1240/27, Jeseník Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc Účastníci workshopu si budou moci vyzkoušet techniku bubnování na tzv. šamanský buben (tj. s paličkou), popř. různé techniky využívající zvuku bubnu jako doprovodu (relaxace, imaginace). Společné bubnování a hledání společného rytmu je silnou skupinovou zkušeností, která umožňuje rozvíjení a prohlubování vztahů v kolektivu. Využití bubnu se osvědčilo jako vhodná technika při práci s (nejen) problémovými třídami umožňuje každému žákovi/žákyni projevit se, zažít si roli, kdy udává rytmus, nebo se naopak podřizuje rytmu, který udává někdo jiný atd. Buben je taktéž často používaný jako doprovod k technikám relaxace a imaginace, jejíž produkty je možné považovat za cenný projektivní materiál. V rámci workshopu bude možnost vyzkoušet si tyto techniky: společné bubnování na více bubnů, relaxace a imaginace při zvuku jednoho bubnu. 10 S t r á n k a

11 Abecední seznam příspěvků konference Ústní sdělení Diagnostika vztahů ve třídě vs. diagnostika šikanování Role školy v primární prevenci rizikového chování z pohledu MŠMT Romové současné postavení romských žáků v české škole v kontextu historických souvislostí Výskyt, prevence a intervence kyberšikany Vývoj šikanování a spokojenosti žáků se vztahy ve třídě Zdravý životní styl a s tím spojené otázky (obezita, sebepoškozování ) Workshopy Aktivita k prevenci užívání návykových látek pro cílovou skupinu 14-17let Hliněný workshop sebereflexe tvorbou Homofobie Komunitní kruh co to je a co to není Lidé jsou vzácné zboží Ukázka práce s preventivním programem užívání návykových látek na ZŠ UNPLUGGED Vliv mužsko-ženských vztahů ve třídě a únavy ve sborovně na komunikaci ve školním prostředí Využití bubnu při práci s kolektivem Abecední seznam přednášejících Budínská Martina Hutyrová Miluše Charvát Miroslav Ježková Renata Kupka Martin Letý Pavel Malůš Marek Miovský Michal Opravil Karel Pavlová Libuše Pechová Olga Pich Karel Skácelová Lenka Spurný Petr Šebová Barbora Šmahaj Jan Tišer David Tomanová Kateřina Vacková Hana 11 S t r á n k a

12 PROGRAM A BULLETIN ABSTRAKTŮ Regionání konference Role školy v primární prevenci rizikového chování Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za jazykovou a obsahovou stránku anotací a názvů příspěvků odpovídají autoři. V roce 2011 jak účelový text vydalo: Centrum adiktologie PK 1.lékařské fakulty a VFN Univerzita Karlova Praha, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, a Katedra psychologie Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského Olomouc Neprodejné Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Prevence online kriminality a podpora MŠMT

Prevence online kriminality a podpora MŠMT Prevence online kriminality a podpora MŠMT Konference Praha bezpečně online 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Program Konference Primární prevence rizikového chování 2010

Program Konference Primární prevence rizikového chování 2010 Program Konference Primární prevence rizikového chování 2010 8. listopadu 2010 (pondělí) 9:30 Hlavní sál Slavnostní zahájení konference 10:15 11:00 Hlavní sál Úvodní referát Orosová O. / Sociálno-psychologická

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Obsah prezentace Role a úloha MŠMT v primární prevenci Strategické dokumenty (Strategie MŠMT a krajské plány prevence) Metodické doporučení Co dělat,

Obsah prezentace Role a úloha MŠMT v primární prevenci Strategické dokumenty (Strategie MŠMT a krajské plány prevence) Metodické doporučení Co dělat, Aktuální informace MŠMT k oblasti primární prevence rizikového chování III. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování Karlovy Vary 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Role pracovníků školního poradenského pracoviště při tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu Obsah a zaměření prezentace

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

TIPY A TRIKY UNPLUGGED

TIPY A TRIKY UNPLUGGED TIPY A TRIKY UNPLUGGED PODPORA PŘI VEDENÍ PROGRAMU EU-Dap, Unplugged Hana Lukešová Zástupce vedoucí Centra primární prevence Magdaléna o.p.s. MAGDALÉNA O.P.S. Nezisková organizace, která působí na poli

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM XIII. Konference k problematice sociálně patologických jevů s názvem ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM 25. října 2012 Vsetín Uplatnění výstupů projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr.

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr. Školní rok:2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 196 00 Praha 9 Mgr. Martin

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Roman Petrenko, NÚV CO JE TO PREVENCE? Předcházet, učinit opatření předem Prevence sociálně patologických jevů (Herbert Spencer) Prevence

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více