Role školy v primární prevenci rizikového chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Role školy v primární prevenci rizikového chování"

Transkript

1 Regionální konference Role školy v primární prevenci rizikového chování Program a bulletin abstraktů 26. leden 2011 Olomouc společně organizuje Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařská fakulta a VFN, Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s partnery Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Místo konání: Konvikt - umělecké centrum Univerzity Palackého Univerzitní 3, Olomouc Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stránka 1

2 Programový výbor: Předseda programového výboru Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Členové programového výboru Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. Mgr. Katka Tomanová Organizační výbor: Předseda organizačního výboru PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Členové organizačního výboru Mgr. Lenka Endrödiová Lucie Gibišová PhDr. Eva Maierová Ondřej Skopal PhDr. Matůš Šucha, Ph.D. Bc. Veronika Tluštíková Lucie Vavrysová Lukáš Vonostránský Místo konání konference: Umělecké centrum Konvikt Univerzita Palackého Univerzitní 3 Olomouc Stanice Náměstí Republiky tramvaj číslo 2, 4, 6 Místnosti: č patro - přednášky Místnost č patro - workshopy Místnost č patro - workshopy 2 S t r á n k a

3 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, myšlenku uspořádat v Olomouci další vzdělávací akci zaměřenou na primární prevenci rizikového chování nosíme s kolegy v hlavách již několik let. Přesně jsou to čtyři roky, kdy v únoru 2007 proběhla v rámci projektu A nebo úspěšná a pozitivně hodnocená akce s názvem Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách. Letos se nám to konečně podařilo a připravili jsme pro Vás jednodenní konferenci sestavenou z přednášek a workshopů, které jsou opět určeny pro školní metodiky prevence, školní psychology, výchovné poradce a případné další zájemce z řad pedagogických pracovníků. Cílem této akce je seznámit Vás s aktuálními informacemi či osvědčenými praktickými postupy v oblasti primární prevence rizikového chování v rámci školy. Oslovili jsme odborníky, kteří se touto problematikou aktivně zabývají. Chceme prezentovat příklady dobré praxe. Dozvíte se zde i o aktuální nabídce preventivních programů, kurzů a služeb v oblasti primární prevence pro základní a střední školy v rámci regionu. Věříme, že si z programové nabídky vybere to, co Vás zajímá, a že pro Vás tato akce bude odborně přínosná. Snažili jsme se o dobré pokrytí témat, které do prevence patří. Za všechny zmíním například vztahy ve třídě, šikanu a kyberšikanu, minority, zdraví životní styl a sebepoškozování či drogy. Do úvodu jsme zařadili panelovou diskuzi o koncepčních prioritách v primární prevenci v ČR, naše pozvání přijali zástupci MŠMT a též vedení projektu VYNSPI, realizovaného na Centru Adiktologie v Praze. Pedagogická profese není snadná a má svá úskalí, a pokud se aktivně věnujete i práci v prevenci, pak se nároky na Vás ještě prohlubují. Z těchto důvodů jsme se zaměřili i na témata jako je psychohygiena či vztahy ve sborovně. Věříme, že pro nás všechny bude tato akce motivačním i společenským setkáním. Za všechny přednášející, lektory a organizátory akce přeji všem zúčastněným pevné tělesné zdraví, duševní pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce. Dobijme si baterky, další generace žáků a studentů si žádá naši energii :o) V Olomouci dne Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. 3 S t r á n k a

4 Důležité informace pro účastníky: Workshopy Program konference Rozdělení účastníků do workshopů bude prováděno aktuálně podle jejich zájmu na místě konání konference (registrace) a to od 8 hodin. Počet míst na jednotlivé workshopy je limitován. Pro účast na workshopu je rozhodující pořadí, ve kterém se zájemci zapíšou na prezenční listinu workshopu. 8:00 Registrace účastníků regionální konference 9:00 9:30 Úvodní slovo regionální konference Renata Ježková (MŠMT), Martina Budinská (MŠMT), Michal Miovský (projekt VYNSPI UK Praha), Lenka Skácelová (projekt VYNSPI UK Praha) a Kateřina Tomanová (PPP OK) 9:30 11:00 Role školy v primární prevenci rizikového chování z pohledu MŠMT Renata Ježková, Martina Budinská Priority primární prevence z perspektivy projektu VYNSPI Michal Miovský, Lenka Skácelová Učebna 238 Vliv mužsko-ženských vztahů ve třídě a únavy ve sborovně na komunikaci ve školním prostředí Karel Opravil Učebna 239 Homofobie Olga Pechová 11:00 11:15 Přestávka 11:15 12:45 Zdravý životní styl a s tím spojené otázky (obezita, sebepoškozování ) Martin Kupka Učebna 238 Lidé jsou vzácné zboží Hana Vacková 4 S t r á n k a

5 Učebna 239 Aktivita k prevenci užívání návykových látek pro cílovou skupinu 14-17let Lenka Skácelová 12:45 13:45 Přestávka na oběd 13:45 15:15 Romové současné postavení romských žáků v české škole v kontextu historických souvislostí Barbora Šebová, David Tišer Učebna 238 Komunitní kruh co to je a co to není Petr Spurný Učebna 239 Využití bubnu při práci s kolektivem Karel Pich, Marek Malůš 15:15 15:30 Přestávka 15:30 17:00 Diagnostika vztahů ve třídě vs. diagnostika šikanování Vývoj šikanování a spokojenosti žáků se vztahy ve třídě Pavel Letý Výskyt, prevence a intervence kyberšikany Jan Šmahaj Učebna 238 Ukázka práce s preventivním programem užívání návykových látek na ZŠ UNPLUGGED Miroslav Charvát Učebna 239 Hliněný workshop sebereflexe tvorbou Miluše Hutyorvá 17:00 17:05 Závěrečné slovo regionální konference Miroslav Charvát 5 S t r á n k a

6 Anotace příspěvků konference Anotace ústních sdělení (řazeno abecedně) Diagnostika vztahů ve třídě vs. diagnostika šikanování Pavel Letý, PhDr. Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín, Žižkova 3, Nový Jičín Příspěvek se zabývá různými v praxi používanými testovými a dotazníkovými typy diagnostiky vztahů ve třídě. Při posuzování validity jednotlivých metod vychází klinických poznatků z testovaných tříd i z jejich různých teoretických východisek. Tyto metody jsou posuzovány z hlediska jejich potenciálu upozornit na aktuálně probíhající šikanu v kolektivu a z hlediska jejich dalšího přínosu pro případnou intervenci. Své poznatky dává také do souvislosti s informacemi získanými z výzkumu vývoje šikanování a spokojenosti žáků se vztahy ve třídě v průběhu základní školní docházky. Na závěr se také zabývá účinností dotazníkových metod speciálně zaměřených na šikanování a upozorňuje na metody diagnostiky šikanování, které se jeví jako nejpřesnější. Role školy v primární prevenci rizikového chování z pohledu MŠMT Renata Ježková, Mgr.; Martina Budinská, Mgr. Ředitelka odboru inkluzívního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana Odboru inkluzívního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana Přednáška bude zaměřena na priority MŠMT v oblasti primární prevence jeho úloha koncepční, koordinační, legislativní i dotační. Vymezení úlohy školy v systému primární prevence na vertikální i horizontální úrovni, význam efektivní koordinace, spolupráce na místní i regionální úrovni. Konkretizace kompetencí jednotlivých článků systému primární prevence v ČR. Priority primární prevence z perspektivy projektu VYNSPI Michal Miovský, doc., PhDr., Ph.D.; Lenka Skácelová, PhDr. Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2 Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15, Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno V rámci přednášky budou představeny priority primární prevence z perspektivy aktivit projektu VYNSPI: Tvorba systému vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/ ESF OP VK). Jedná se o vytvoření a ověření návrhu celonárodního systému vzdělávání v prevenci rizikového chování. Stále větší důraz je kladen na vědeckými metodami ověřitelnou efektivitu těchto programů u odpovídajících cílových skupin. Hlavním cílem projektu je nabídnout systematické dvoustupňové modulární vzdělávání pro pedagogické pracovníky s důrazem na použitelnost vyučovaných metodik přímo v hodinách nebo při přípravě Minimálního preventivního plánu a rozšířit nabídku kurzů pro pedagogické pracovníky škol a 6 S t r á n k a

7 školských zařízení. Mezi dílčí cíle tohoto projektu patří například úprava kurikula Specializačního studia, příprava odborné metodiky a výukových opor pro vzdělávání pedagogů a psychologů v daných kurzech, pilotní implementace a ověření dvoustupňového modulárního systému vzdělávání v pěti krajích České republiky, příprava systému vzdělávání pracovníků kompetentních k certifikaci programů prevence rizikového chování, příprava důsledné revize stávající legislativy a příprava nového legislativního rámce a další dílčí cíle. Představena bude i nová učebnice Primární prevence rizikového chování ve školství. Romové současné postavení romských žáků v české škole v kontextu historických souvislostí Barbora Šebová, Mgr.; David Tišer Nová škola, o.p.s. Katedra romistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Lektoři romistických seminářů pro pedagogy R-Mosty, o.s. Pokusíme se v krátkém čase nastínit zásadní momenty novodobé vzdělávací historie slovenských Romů a jejich vliv na současné postavení romských žáků v českém školství od pokusů o internátní výchovu v 50. letech přes rozvoj speciálního školství od 60. let až po pokusy o integraci po roce Uvedeme příklady dobré praxe, zamyslíme se nad jazykovo-kulturními a socioekonomickými souvislostmi školní úspěšnosti romských žáků včetně osobních zkušeností bývalého romského žáka ZŠ Davida Tišera. Zmíníme příklady přístupů jiných států. Na konci semináře bude věnován prostor diskusi. Výskyt, prevence a intervence kyberšikany Jan Šmahaj, PhDr. Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc Úvodem přednášky zaměřené na problematiku kyberšikany budou zmíněny možnosti dostupných nástrojů pro monitoring jejího výskytu a formy. Po krátkém úvodu bude následovat stěžejní část přednášky, jež bude zaměřena na řešení konkrétních situací spojených s kyberšikanou, zahrnující i dimenzi psychických důsledků. Posluchač bude mít možnost seznámit se s ověřenými postupy, které může prakticky využít při práci se skupinou v rámci preventivních kroků, nebo i v rámci individuálních situací, kdy se jedinec svěří, že je kyberšikanován. Vývoj šikanování a spokojenosti žáků se vztahy ve třídě Pavel Letý, PhDr. Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín, Žižkova 3, Nový Jičín Aktuální výsledky výzkumu Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín týkající se šikanování na základních školách. Uvedené výsledky popisují situaci v podsouboru třídních kolektivů, u kterých bylo během následujících terapeutických intervencí prokázáno, že v nich v době administrace dotazníků docházelo k závažným formám šikanování. Příspěvek se zabývá množstvím těchto kolektivů na základních školách, efektivitou pomoci poskytované obětem a počtem žáky vnímaných obětí a agresorů ve třídě. Dále je analyzována spokojenost žáků se vztahy v jejich třídním kolektivu a míra jejich ochoty na šikanování spolužáka alespoň anonymně upozornit. 7 S t r á n k a

8 Získané výsledky jsou srovnány mezi jednotlivými postupovými ročníky, což umožňuje sledovat změny, ke kterým v průběhu základní školní docházky u žáků dochází. Zdravý životní styl a s tím spojené otázky (obezita, sebepoškozování ) Martin Kupka, Mgr., Ph.D. PPP Olomouckého kraje, U sportovní haly 1a, Olomouc Přednáška bude zaměřena na aktuální informace, které se týkají zdravého životního stylu a některých jeho základních atributů: pohybová aktivita, výživa, vztahy k okolí, osobní duševní pohoda, zvládání stresu. Zdraví bude v příspěvku pojímáno jako výsledek interakce člověka s prostředím. Podrobněji bude referováno o výživě a obezitě. V celku bude přihlédnuto k odvrácené straně zdravého životního stylu a tím je sebepoškozující chování. Podrobněji bude vysvětlen problém záměrného sebepoškozování s příslušnými konsekvencemi. Anotace workshopů (řazeno abecedně) Aktivita k prevenci užívání návykových látek pro cílové skupiny 14-17let Lenka Skácelová, PhDr. Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15, Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno Účastníci workshopu si mohou prožít lekci v rámci primární prevence UNL pro cílovou skupinu 14-17let. Hliněný workshop sebereflexe tvorbou Miluše Hutyrová, Mgr., Ph.D. Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, Olomouc Hlína je jedinečný i archaický materiál, který skrývá úžasný potenciál. Prostřednictvím modelování můžeme vnímat své vlastní postoje k sobě i k ostatním lidem. Hlína a aktivity s ní spojené např. mačkání, tvarování, modelování, otiskování, jsou vhodné pro rozvoj představivosti, kreativity, jako materiál nahrazující verbální komunikaci, působí relaxačně i rehabilitačně. Ve workshopu se budeme zabývat hledáním tvaru, otisky, modelováním masky, společného prostoru a to jak individuálně, tak ve dvojici i skupině. Na základě vlastního prožitku budeme specifikovat možnosti využití této práce ve školním prostředí. 8 S t r á n k a

9 Homofobie Olga Pechová, PhDr., Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc Cílem workshopu je seznámit účastníky a účastnice zejména s problematikou homofobie - chování motivovaného nenávistí k homosexuálním lidem. Cílem je přiblížit účastníkům některé problémy žáků a studentů s menšinovou sexuální orientací či pohlavní identitou respektive těch mladých lidí, jejichž orientace je jejich okolím vnímána jako sporná. Důraz je kladen na rizika spojená s homofobní šikanou, ale také na další psychologické problémy, které se mohou vázat k tématu sexuální orientace a pohlavní identity. V rámci workshopu budou mapovány typické situace, se kterými se může pedagogický pracovník setkat. Účastníci budou požádáni, aby diskutovali svoje zkušenosti s danými jevy. V případě zájmu je možné se v rámci workshopu zaměřit i na další témata z oblasti psychologie genderu a sexuality. Komunitní kruh co to je a co to není Petr Spurný, Mgr.; Libuše Pavlová, Bc. Středisko výchovné péče RESOCIA o.s., Trávník 30, Přerov 1. teoretický úvod: úvodní vymezení tématu, vydefinování pojmu, stručný exkurz do oblasti práce v komunitě a s komunitou, pojetí a pozice práce v komunitě v podmínkách školství možnosti a meze, specifika; 2. druhy komunitních setkání ve školství diskusní, debatní a komunitní kruh, rozdíly a průniky. Jaké druhy komunitních setkání realizují účastníci workshopu a jaké s tím mají zkušenosti, co jde, co nejde, na co narážejí, v čem si nejsou jisti očekávání účastníků workshopu; 3. KK krok po kroku jaké mají účastníci zkušenosti s jednotlivými kroky (fázemi) KK; 4. pevné zásady KK vedení, délka (jak dlouho), četnost (jak často), témata, program; 5. způsoby vedení KK jak lze vést skupinu, jaké jsou role a úkoly vedoucího (vedoucích) skupiny; 6. práce s nespoluprací a nemotivovaností v KK; 7. efektivita KK co je jeho cílem a na čem poznáme, že se nám daří to naplňovat; 8. příklady dobré praxe. Lidé jsou vzácné zboží Hana Vacková, Ing., Mgr. Gymnázium Olomouc Hejčín, Tomkova 45, Olomouc Stále více se mluví o různých formách rizikového chování, ale při podrobných analýzách se zapomíná na učitele. Vysoké profesionality může dosahovat jen učitel spokojený, přiměřeně profesně vytížený a nezatížený velkým množstvím sporů a střetů. Krátká úvaha s workshopem má poukázat na to, že ve sféře školství se vyskytují problémy, které podstatnou měrou přispívají ke konzervaci daného neuspokojivého stavu a vůbec nepomáhají školské reformě, ale ani provádění účinné prevence rizikového chování ve školách. Krátké seznámení s uskutečněným dotazníkem a odpověďmi respondentů z ankety, která byla uskutečněna v rámci práce o mobbingu a bossingu. Reflexe ankety s využitím metody Kritického myšlení Dvojitý zápisník. Pokračování workshopu 9 S t r á n k a

10 aktivitou pozitivní samomluva, protože důležitým aspektem pozitivního duševního zdraví je přijetí a uznání vlastních silných a dobrých vlastností, které učitelům pomohou v situacích, které je stojí hodně energie. Doba workshopu: 45 minut Ukázka práce s preventivním programem užívání návykových látek na ZŠ UNPLUGGED Miroslav Charvát, Mgr., Ph.D. Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2 Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc Cílem workshopu je představení metodiky všeobecné primární prevence užívání návykových látek s názvem Unplugged. Půjde o představení základních charakteristik programu a zkušeností s ním v ČR. Dále bude následovat interaktivní ukázka jedné z lekcí (50 minut). Metodika Unplugged je zaměřena nejen na prevenci užívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog, ale především na podporu rozvoje/získání interpersonálních a interpersonálních dovedností (life skills). Program využívá interaktivních technik, které stimulují aktivní zapojení žáků. Jde o ucelený systém realizovatelný během jednoho školního roku (12 lekcí) s žáky optimálně ve věku let (6. až 8 roč. ZŠ). Bude představena i nabídka kurzu (systém vzdělávání včetně odborné a technické podpory) k této metodice. Vliv mužsko-ženských vztahů ve třídě a únavy ve sborovně na komunikaci ve školním prostředí Karel Opravil, Mgr. Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520, Zlín Účastníci workshopu se seznámí s paralelními procesy učení a vzdělávání, s komunikační rozdílností mužského a ženského mozku a vlivem únavy na dění ve školním prostředí. Využití bubnu při práci s kolektivem Karel Pich, Mgr.; Marek Malůš, Mgr. PPP Jeseník - Dukelská 1240/27, Jeseník Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc Účastníci workshopu si budou moci vyzkoušet techniku bubnování na tzv. šamanský buben (tj. s paličkou), popř. různé techniky využívající zvuku bubnu jako doprovodu (relaxace, imaginace). Společné bubnování a hledání společného rytmu je silnou skupinovou zkušeností, která umožňuje rozvíjení a prohlubování vztahů v kolektivu. Využití bubnu se osvědčilo jako vhodná technika při práci s (nejen) problémovými třídami umožňuje každému žákovi/žákyni projevit se, zažít si roli, kdy udává rytmus, nebo se naopak podřizuje rytmu, který udává někdo jiný atd. Buben je taktéž často používaný jako doprovod k technikám relaxace a imaginace, jejíž produkty je možné považovat za cenný projektivní materiál. V rámci workshopu bude možnost vyzkoušet si tyto techniky: společné bubnování na více bubnů, relaxace a imaginace při zvuku jednoho bubnu. 10 S t r á n k a

11 Abecední seznam příspěvků konference Ústní sdělení Diagnostika vztahů ve třídě vs. diagnostika šikanování Role školy v primární prevenci rizikového chování z pohledu MŠMT Romové současné postavení romských žáků v české škole v kontextu historických souvislostí Výskyt, prevence a intervence kyberšikany Vývoj šikanování a spokojenosti žáků se vztahy ve třídě Zdravý životní styl a s tím spojené otázky (obezita, sebepoškozování ) Workshopy Aktivita k prevenci užívání návykových látek pro cílovou skupinu 14-17let Hliněný workshop sebereflexe tvorbou Homofobie Komunitní kruh co to je a co to není Lidé jsou vzácné zboží Ukázka práce s preventivním programem užívání návykových látek na ZŠ UNPLUGGED Vliv mužsko-ženských vztahů ve třídě a únavy ve sborovně na komunikaci ve školním prostředí Využití bubnu při práci s kolektivem Abecední seznam přednášejících Budínská Martina Hutyrová Miluše Charvát Miroslav Ježková Renata Kupka Martin Letý Pavel Malůš Marek Miovský Michal Opravil Karel Pavlová Libuše Pechová Olga Pich Karel Skácelová Lenka Spurný Petr Šebová Barbora Šmahaj Jan Tišer David Tomanová Kateřina Vacková Hana 11 S t r á n k a

12 PROGRAM A BULLETIN ABSTRAKTŮ Regionání konference Role školy v primární prevenci rizikového chování Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za jazykovou a obsahovou stránku anotací a názvů příspěvků odpovídají autoři. V roce 2011 jak účelový text vydalo: Centrum adiktologie PK 1.lékařské fakulty a VFN Univerzita Karlova Praha, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, a Katedra psychologie Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského Olomouc Neprodejné Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci 4. Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty 2 Vznik a rozvoj partnerské

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků (bulletin abstraktů) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV. 2. - 3. 2. 2015 Umělecké centrum Konvikt, Olomouc Neoprávněné

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více