AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jarmila Hřebíčková Souhrn: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme (v rámci zpracování bakalářské práce) zrealizovali průzkum s cílem zjistit, jaká je struktura posluchačů Univerzity třetího věku a jaká je jejich motivace ke studiu. Na základě výsledků průzkumu navrhujeme řešení ke zvýšení zájmů seniorů o aktivnější studium a ke zvýšení kvality tohoto vzdělávacího programu na UTB ve Zlíně. Průzkum byl realizován kvantitativní metodou formou dotazníku. Výsledkem je komplexní charakteristika struktury posluchačů U3V na UTB. Zjistili jsme, že seniorští posluchači upřednostňují spíše pasivní studium formou účasti na přednáškách, zájem mají hlavně o společenskovědní témata. Je potřebné hledat metody a formy studia, které budou posluchače motivovat k aktivnějšímu přístupu. Klíčová slova: senior, demografický vývoj, celoživotní vzdělávání, Univerzita třetího věku, studium, motivace Summary: At the Tomas Bata University in Zlin a survey has been conducted (within a Bachelor s thesis dealing with the issue) aiming at gathering information on the structure of students at the University of the Third Age at TBU in Zlín and on their motivation to study. Based on the survey results we propose a solution resulting in an increased interest in a more active study to be shown by the senior students and thus at improving the quality of this educational programme implemented at TBU in Zlin. The survey was made using the quantitative method by evaluating a completed questionnare. Its result represents a detailed characteristic of the structure of students at the University of the Third Age at TBU. We have found that the senior students prefer a rather passive study, e.g. participation in lectures; they are interested especially in topics focusing on social sciences. It is necessary to seek for study methods and forms motivating the students to take an active approach to their studies. Key words: senior, demographic development, lifelong learning, University of the Third Age, study, motivation 1. Úvod Prakticky každý text týkající se vzdělávání v pozdějším věku začíná větami: Stárnutí patří k životu, ale až v posledních letech se stalo pojmem, a to v souvislosti s globálním jevem resp. jevem typickým pro vyspělé společnosti snížení porodnosti a stárnutí populace. Je to jev, který má aspekty sociální, ekonomické i etické, je potřeba řešit jej v rámci celé společnosti. Stárnutí je chápáno jako jev celospolečenský i individuální, který vyžaduje přijmout ucelený a dlouhodobý program přípravy na stáří a vyvolat zájem společnosti i jednotlivců o tuto problematiku. Každá doba přináší své ideály. Ten dnešní by se snad dal charakterizovat jako být mladý, krásný, štíhlý, úspěšný. Ale pravdou je, že mládí a krása není ideálem pouze v současnosti. Zavzpomínejme na své dětské pohádky a najdeme živou vodu. Nahlédněme do doby Rudolfa II. a uvidíme houfy mudrců hledajících elixír života a kámen mudrců. Kdo z nás by nechtěl být mladý, krásný, svěží? Nejvíce si to uvědomujeme ve chvílích, kdy začneme vnímat vrásky ve svém obličeji, cítíme své klouby a tělo nám připomíná prožité roky. A my někdy přemýšlíme, po čem jsme v životě toužili, čeho jsme chtěli dosáhnout a co všechno jsme ještě v životě nestihli. Co je to věk? Není to snad jen číslo na papíře? Nebylo by snad lepší když víme o síle pozitivního myšlení místo o stáří mluvit o duševním věku? Člověk je přece tak starý (nebo mladý) jak se cítí. Náš duševní věk by měl být posuzován třeba mírou elánu a radosti, s jakou se věnujeme jakékoli činnosti, ať už stavíme továrnu nebo kopeme na zahradě, sedíme v přednáškovém sále, píšeme domácí úkol nebo třeba pečujeme o druhé. Mnoho takto mladých lidí potkáváme na ulicích, ale jejich vnitřní mládí nevnímáme, není ho příliš vidět. V lavicích univerzitních poslucháren je zcela jistě nepřehlédneme: jsou to lidé, kteří mnohdy mají vrásčité tváře a někdy pomáhají jejich unavenému tělu hůlky, ale jejich duše jsou svěží. I když tito lidé mají vyšší číslo v kolonce věk, pořád touží po nových poznatcích, studují a mnohdy si tím plní své sny z mladších let. Možná právě to je pro ně tím elixírem mládí : vzdělání. Historie vzniku U3V na UTB a rozvoj do r Univerzita třetího věku na UTB ve Zlíně Již rok po vzniku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB) v souladu s dlouhodobými plány rozvoje univerzity v oblasti celoživotního vzdělávání a s celonárodními dokumenty týkajícími se přípravy naší společnosti na demografické změny, s cílem otevřít univerzitní prostředí co nejširší veřejnosti Zlínského kraje,

2 byl v akademickém roce 2002/03 otevřen první ročník vzdělávacího programu pro seniory Univerzity třetího věku (dále jen U3V). Program byl specifikován jako vzdělávání pro zájemce zejména seniorského věku, kteří nejsou ekonomicky aktivně činní, tedy určený všem, kteří ukončili svou profesní dráhu a chtějí se dále vzdělávat, obohacovat svůj život o mnoho nových poznatků, které je vždy zajímaly, avšak nezbýval na ně čas, pro ty, kdo chtějí najít nové přátele a kvalitně prožít stáří. Řídícím orgánem je Rada U3V složená z předních akademických pracovníků - zástupců všech fakult a zástupců rektorátu. První ročník U3V byl zahájen v říjnu 2002 otevřením dvou přednáškových cyklů zaměřených na technickoekonomická témata (cyklus A) a na společensko-vědní témata (cyklus B). Počet studentů UTB se zvýšil o 85 seniorských posluchačů. V reakci na velký zájem ze strany seniorů a v zájmu přiblížení vzdělávání starším občanům ve vzdálenějších oblastech regionu, byla v říjnu 2003 zahájena výuka společensko-vědních témat U3V na detašovaném pracovišti na Střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně. V akademickém roce 2004/2005 byl program seniorského vzdělávání rozšířen o nový dvouletý cyklus Výtvarná umění (cyklus C). V tomto cyklu je kladen důraz na větší aktivitu posluchačů, přednášky se po semestrech střídají s praktickými cvičeními v ateliérech přitom má každý posluchač možnost rozvíjet svůj tvůrčí potenciál a projevit svou osobitost. V závěru roku 2004 byla s podporou státní dotace (v rámci rozvojového projektu ve spolupráci s AU3V) vybudována nová počítačová učebna U3V, která zároveň slouží jako internetová studovna pro všechny studenty UTB. Akademický rok 2005/2006 přinesl další rozšíření a obohacení U3V na UTB. Nově vybudovaná učebna umožnila otevřít speciální cyklus zaměřený na informační technologie. Počet studijních oborů Univerzity třetího věku se rozšířil o tři nové: k cyklu A - Technicko-ekonomickému, B - Společensko-vědnímu a C - Výtvarná umění přibyly cykly D - Počítače v praxi, E - Média a komunikace a F - Astronomie. Největší zájem senioři projevili o výuku práce s počítačem. Nová počítačová učebna umožnila výuku realizovat pro 6 studijních skupin. Nárůst počtu posluchačů byl 20 % (celkem 351 posluchačů). Současná struktura U3V na UTB ve Zlíně Další rozvoj U3V na UTB přináší i akademický rok 2006/2007. Rada U3V přijala rozhodnutí nabízet seniorům stále nová témata. V zájmu toho, s ohledem na omezené prostorové, časové a další organizační možnosti, bylo rozhodnuto otevřít a zopakovat současné cykly opět s odstupem 1-2 let, podle zájmu ze strany seniorské populace, a nově nabídnout témata rozšiřující a prohlubující původní cykly, resp. vybraná témata z cyklů A a B. Tak vznikly nové přednáškové cykly (rozhodnutím Rady je zachováno značení přednáškových cyklů velkými písmeny abecedy): G Minimum občanského a zdravotnického práva, kde se posluchači dovídají základní pravidla fungování právního státu i praktické rady pro vlastní použití. H O zdraví a psychice, tvořený přednáškami na téma: základy medicíny, poznání biologické stránky člověka, souvislost zdraví a psychiky a poznání, jak si co nejdéle udržet fyzickou i psychickou svěžest i ve vyšším věku. I Literárně hudební cyklus, nabízející poznání klasické a současné hudby, současné české literatury a přednášky na téma divadla a filmu. Díky spolupráci s Knihovnou Kroměřížska byla U3V přiblížena i seniorům - obyvatelům Kroměříže a jejího okolí. V říjnu 2006 byla zahájena výuka společensko-vědních témat pro 25 posluchačů. Opodstatněnost a přínos zvolené cesty potvrzují počty přihlášených posluchačů (Tab. 6.) a trvale vysoké procento účasti na přednáškách (80-95 %). Tab. 6. Vývoj počtu studujících U3V na UTB akad.rok: 2002 / / / / / 2007 ročníky: 1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 1.r. 2.r. U3V ve Zlíně Celkem U3V detaš.prac Celkem Další rozvoj v akademických letech S využitím obdobného principu rozšiřovat témata, která seniorské posluchače nejvíce zaujala v minulosti, a také v souladu s rozvojem univerzity a vznikem nových fakult (Fakulta aplikované informatiky v r. 2006, Fakulta humanitních studií v r. 2007) a nových studijních oborů jsou pro následující akademický rok

3 připravovány nové programy. Do aktivní spolupráce se více zapojili akademičtí pracovníci Fakulty technologické a připravili cyklus orientovaný na studijní předměty vyučované na této fakultě. Nově připravované programy jsou: J Zdravý člověk, zdravá výživa, zdravá planeta - cyklus, který bude obsahovat přednášky i praktická cvičení z oblasti potravinářských technologií a ekologie. K Archeologie a etnologie - cyklus, který vyplynul ze zájmu o užší spolupráci s dalšími kulturněvzdělávacími institucemi ve Zlíně a snahy podpořit poznávání regionu, jeho historie a kultury. L Internet a informační média - cyklus, který naváže a bude pokračováním cyklu D-Počítače v praxi. M Člověk a společnost - cyklus, který se vrací ke společensko-vědním tématům jednoho z prvních cyklů a rozvíjí je do samostatných semestrů: filozofie, psychologie, sociologie, pedagogika. Předpokladem v následujících letech bude dále tyto tématické oblasti - podle zájmu seniorů - prohlubovat. K dalšímu rozvoji U3V na UTB ve Zlíně určitě přispěje aktivní spolupráce s ostatními univerzitami v rámci Asociace univerzit třetího věku ČR. Již čtvrtým rokem se připravuje společný projekt, díky němuž U3V získávají finanční podporu své činnosti od vlády ČR. Náročný úkol koordinace celého 15 milionového grantu plní prezident asociace prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. z VUT v Brně v úzké spolupráci s prof. Ing. Romanem Prokopem,CSc., garantem U3V na UTB. Metody a formy výuky na U3V Studijní program U3V je od začátku realizován formou dvouletých přednáškových cyklů, které jsou členěny obdobně jako univerzitní studium do semestrů (4). Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních představitelů UTB. Na závěr studia absolventi obdrží Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku. Obsahově cykly úzce korespondují se studijními programy jednotlivých fakult UTB. Výuku vedou špičkoví akademičtí pracovníci univerzity, vybraná témata přednášejí i odborníci z jiných univerzit a z praxe. Přednášky jsou dvouhodinové, v intervalech 1 x za 14 dnů. Přednášky U3V probíhají v moderně vybavené posluchárně, s využitím veškeré dostupné moderní techniky, pro posluchačů. Zájmem přednášejících je aktivní spoluúčast posluchačů. Aktivní zapojení podporuje také podmínka uzavřít semestr seminární prací na téma a v rozsahu podle pokynů vyučujících, obvykle libovolné téma z přednášek v rozsahu 3 až 8 stran. Po 7 přednáškách následuje na konci každého semestru závěrečný seminář, na kterém odborný garant cyklu vyhodnotí celý semestr a seminární práce posluchačů. Většina cyklů je realizována formou přednášek, které mohou být doplňovány exkurzemi tématicky zaměřenými na obsah výuky. V tomto ohledu se ale odlišují cyklus C - Výtvarná umění a cyklus D Počítače v praxi, které jsou orientovány na praktickou činnost. Cyklus C Výtvarná umění se svým obsahem blíží umělecky orientovanému studiu, v rámci něho mají posluchači možnost rozvíjet svůj tvůrčí potenciál při praktické práci v ateliérech Fakulty multimediálních komunikací, pod vedením kvalifikovaných pedagogů-umělců. Obsah cyklu tvoří dva semestry přednášek a dva semestry praktické ateliérové tvorby (Obr. 1.). Obr. 1. Práce ve výtvarném ateliéru

4 V prvním roce jeho realizace zahájilo studium 46 posluchačů, část z nich ovšem práce v ateliéru odradila od pokračování. Na druhé straně ale absolvující posluchači iniciovali pokračování cyklu třetím tzv. nástavbovým ročníkem, kde se věnují výhradně tvořivé činnosti. Posluchači pracují v ateliéru v omezeném počtu (max osob), jsou ve velmi úzkém vzájemném kontaktu mezi sebou i se svými lektory, což vede k vytváření velmi dobře sehraného kolektivu. Cyklus D Počítače v praxi již názvem napovídá, že výuku je potřebné realizovat formou praktických cvičení v malých skupinách, kde každý studující má k dispozici vlastní počítač v zájmu toho, aby měl možnost samostatně pracovat. (Obr. 2.). Obr. 2. Práce v počítačové učebně Posluchači v jednotlivých studijních skupinách se navzájem dobře znají, podporují se, pomáhají si. Jejich společný zájem o studium vyústil ve vytvoření neformální skupiny, která se setkává v učebně každý týden (mimo obvyklou výuku) a společně probírá a procvičuje nově naučené dovednosti. Podobně jako posluchači cyklu C vyvinuli aktivitu v zájmu toho, aby vznikl pokračující cyklus, který by jim umožnil prohlubovat jejich znalost praktického využití počítačové techniky a informačních technologií. Trendy do budoucna Příznivým pro další rozvoj seniorského vzdělávání na UTB je vzrůstající zájem posluchačů i absolventů o všechny možnosti, které jim univerzita může poskytnout. Senioři rozvíjejí své studijní aktivity již i mimo své studijní povinnosti, pomáhají s organizací exkurzí navazujících na přednášená témata, pořádají si společná setkání v době mimo výuku, aktivně se zapojují do dění na univerzitě a přispívají k její popularizaci na veřejnosti. Jistě bude přínosné pro univerzitu i pro seniorské posluchače tyto jejich aktivity dále podporovat, využívat jejich potenciál, umožnit jim, aby formulovali své potřeby a požadavky, a zároveň vytvářet podmínky pro jejich aktivní účast při tvorbě a realizaci programů a projektů pro ně samotné. Budoucnost U3V na UTB ve Zlíně vidím hlavně v orientaci na rozvoj aktivního přístupu ke studiu u posluchačů a v podporování rozvoje jejich tvůrčího potenciálu. K tomu by měl přispívat i rozvoj mezigenerační spolupráce mezi mladými studenty univerzity a seniory s cílem vzájemného předávání zkušeností. Dalším zdrojem rozvoje aktivity bude připravovaný klub posluchačů a absolventů U3V, který vytvoří základ pro trvalý kontakt seniorů s univerzitou i mezi posluchači navzájem. 2. Průzkum zájmu posluchačů U3V o aktivní formy studia Praktický průzkum byl realizován dotazníkovým šetřením mezi posluchači U3V na UTB během měsíců březen duben Cílem bylo získání informací o U3V na UTB ve Zlíně a o posluchačích - seniorech, kteří ji navštěvují, zjištění jejich zájmů a zdrojů motivace. Výsledky budou využity jako podklad pro návrhy na další rozvoj U3V, pro doporučení na výběr výukových metod a celkově pro tvorbu koncepce rozvoje U3V v zájmu podpory aktivní a tvořivé činnosti seniorů.

5 Předmět a metoda průzkumu Předmětem průzkumu je U3V na UTB ve Zlíně: charakteristika skupiny seniorů, kteří se věnují studiu v přednáškových cyklech U3V, jejich původní vzdělání a motivace ke studiu, jejich zájem o studium a zvlášť o aktivní formy studia, jejich postoje a názory na výuku v seminářích v malých skupinách ve srovnání s přednáškami jako pasivnější formou vzdělávání. Posluchači byli osloveni formou dotazníku, výsledky byly zpracovány elektronickou formou. Návratnost dotazníku vzhledem k celkovému počtu evidovaných posluchačů na U3V ve Zlíně (bez zahrnutí detašovaných pracovišť) byla 77,5 %. V rámci celého zkoumaného vzorku tvořili: - 54 % posluchači cyklů s větším podílem pasivní formy studia (přednáškové cykly B, E, F, G, H, I), - 46 % posluchači cyklů s aktivní formou studia (ateliérová tvorba a praktická cvičení v cyklech C a D). Protože již několik let pracuji jako referent pro organizaci U3V na UTB, jsem v neustálém osobním kontaktu s posluchači. Tato skutečnost mi umožnila průběžně zjišťovat postoje seniorů také prostřednictvím osobních rozhovorů. Výsledek průzkumu Výsledek průzkumu je zformulován do odpovědí na tři základní otázky: 1. Jaká je struktura posluchačů U3V na UTB? 2. Co motivuje seniory ke studiu na U3V a ve vybraných cyklech? 3. Jaké jsou postoje posluchačů U3V k obsahu a metodám uplatňovaným při výuce (postoje k aktivní formě výuky v seminářích v porovnání s pasivní formou přednášek)? Struktura posluchačů U3V na UTB ve Zlíně: Z výsledků průzkumu vyplynuly tyto skutečnosti: Základními rysy struktury posluchačů jsou velmi výrazná převaha žen a průměrný věk posluchačů 65,4 let. Vzdělanostní strukturu lze charakterizovat poměrem 80 % posluchačů se středním a vyšším odborným vzděláním a 20 % posluchačů s vysokoškolským a univerzitním vzděláním. Tento poměr koresponduje s názorem, že studiem ve vyšším věku si senioři vynahrazují nemožnost studovat vysokou školu v minulosti. Převažujícím typem vzdělání je technické (38 %), v nižší míře ekonomické (23 %) a pedagogické vzdělání (20 %). Profesí před odchodem do důchodu byla v nejvyšší míře práce v technické oblasti (26 %), v přibližně stejné míře práce v administrativě a ve školství (po 22 %). Více než polovina posluchačů (56 %) si ke studiu vybrala jiný obor, než jaká byla jejich profesní orientace, resp. obor, kterému se z různých důvodu nemohli věnovat. Motivace seniorů ke studiu na U3V a ve vybraných cyklech: U3V se často prezentují jako zdroj společenských kontaktů, jako forma předcházení sociální exkluzi seniorské populace. Výsledek našeho průzkumu tento názor rozhodně nepotvrdil, naopak vícenásobně se prokázal zájem seniorů o nové poznatky, které jim studium přináší: 45 % respondentů (19 % zájem zkusit něco nového, 26 % zájem o získání nových informací). Podobně je potvrzením této skutečnosti 56 % odpovědí tento obor (který jsem si vybral) mne zajímal, ale neměl jsem možnost se jím zabývat. Průzkum nepotvrdil, že by ke studiu byli motivování osaměle žijící senioři jako k prostředku pro saturaci potřeby společenských kontaktů. Dalším poznatkem je skutečnost, že mezi posluchači je malé procento seniorů žijících se širší rodinou (dětmi a vnoučaty). Snad by bylo zajímavé tuto skutečnost hlouběji prozkoumat, protože může vzniknout dojem, že důvodem může být jejich zaneprázdněnost kvůli zapojení do péče o vnoučata, ale také skutečnost, že současným trendem je osamostatňování mladých rodin. Na základě vlastního poznání prostředí U3V jsem dospěla k závěru, že výraznou motivací ke studiu je náhrada studia ze dvou důvodů: 1. nebyla možnost nebo zájem studovat v minulosti (úvaha na základě převahy středoškolsky vzdělaných posluchačů), 2. nebyly podmínky pro studium z důvodu péče o rodinu (úvaha na základě početní převahy žen). Domněnku, že motivací ke studiu na U3V je vynahrazování si nemožnosti studia v minulosti potvrzuje 17 % respondentů, ovšem péči o rodinu jako důvod, proč posluchač v minulosti nestudoval, uvedlo pouze 12 % respondentů. Názor o dodatečném získání vzdělání na univerzitní úrovni podporuje také výrazný poměr 80 % ke 20 % mezi středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými posluchači. Ale je nutné zohlednit také skutečnost, že v době, kdy dospívala současná generace seniorů, nebylo vysokoškolské vzdělání tak běžné, jako je pro generaci jejich dětí a vnuků. K ověření těchto domněnek by byl potřebný výzkum v širší seniorské populaci.

6 Dalším motivačním faktorem je rodina, jejíž podporu potvrdilo 51 % posluchačů. Překvapující je pro mne poměrně malá míra výrazné motivace ze strany rodiny (pouze 16 %). Osobně jsem se ale setkala i se skutečností, že se posluchač setkával v rodině s naprostým nepochopením až odmítáním jeho studia. V současnosti znám případ posluchače, který své studium z obavy, že nebude pochopen, již třetí rok před svou rodinou tají. Přesto ale osobně sděluje, že studium je pro něj nesmírným obohacením, že ho doslovně uvedeno udržuje při životě. Zvláště lze charakterizovat motivaci ke studiu v cyklech C Výtvarná umění a D - Počítače v praxi: V cyklu C je to často objevení skrytých vloh za silné podpory, s výraznou motivací ze strany lektora. Právě jeho vliv pomáhá překonávat obavu a nejistotu z práce v ateliérech. Jako motivaci k účasti v tomto cyklu uváděli studující možnost rozvíjet přirozené vlohy (i když o nich někdy dosud ani nevěděli), ani jeden z respondentů nevybral možnost odpovědět, že se tvorčí činností po ukončení studia již nebude zabývat, právě naopak - 83 % chce dále pokračovat v nástavbovém ročníku. V cyklu D je výraznou motivací fakt, že posluchači při studiu získávají dovednosti, které skutečně prakticky využívají a tím si značně rozšiřují možnosti zkvalitňování svého života, zprostředkování nových poznatků a kontaktů. Pro 14 % posluchačů cyklu byla práce s počítačem zcela neznámá je zřejmé, že potřeba přizpůsobit se současnému technickému vývoji je silným motivačním faktorem. Výstižně to vyjadřuje i slovní formulace jedné ze studujících: nestydím se před vnukem, který si myslel že má babičku z minulého století (Příloha 1.). Postoje posluchačů U3V k obsahu a metodám uplatňovaným při výuce, postoje k aktivní formě výuky v seminářích v porovnání s pasivní formou přednášek: Na základě více než dvouletého kontaktu se seniory posluchači U3V jsem se domnívala, že senioři mají největší zájem o přednášky v humanitních vědních oborech (44 %), a o pasivní účast na přednáškách více než o aktivní zapojení formou seminářů. Také ze zkušenosti mohu uvést, že v prvním běhu cyklu C Výtvarná umění část posluchačů nedokončila studium se zdůvodněním, že mají zájem pouze o přednášky a ne o práci v ateliéru. Tento můj poznatek se ale v posledním roce ukázal nejednoznačným a to na základě dvou skutečností. 1. Po velkém úspěchu s vernisáží závěrečných výtvarných prací cyklu C Výtvarná umění v červnu r absolventi tohoto cyklu projevili tak výrazné přání pokračovat ve studiu, že svým zájmem získali i svého lektora pro myšlenku připravit pro ně pokračování formou nástavbového třetího ročníku, který byl hned v následujícím akademickém roce otevřen. 2. Obdobnou iniciativu vyvinuli i posluchači cyklu D Počítače v praxi. Na základě jejich zájmu a z jejich iniciativy je připravováno otevření dalšího dvouletého - pokračovacího cyklu zaměřeného na praktické využití počítačů. Náměty k obsahu tohoto cyklu poskytli sami studující. Taková aktivita v jiných cyklech ze strany posluchačů není, můj osobní dojem je, že posluchači jen pasivně očekávají, co se jim nabídne. Faktem je, že celkový výsledek průzkumu ukazuje větší zájem o pasivní studium (přednášky). Na některých jiných U3V se uplatňuje trend výuky formou aktivního zapojování posluchačů do práce v seminářích. V mém průzkumu se ovšem projevilo, že posluchači U3V na UTB preferují přednáškovou formu oproti seminární (64 %), aktivnější zapojení formou práce v menších seminárních skupinách by volili spíše jen jako doplněk k přednáškám. V cyklech, kde výuku tvoří především přednášky, se od posluchačů vyžaduje aktivní zapojení hlavně formou psaní seminárních prací na konci každého semestru. Jako pozitivní vidím skutečnost, že pouze 14 % z odpovědí označilo tuto povinnost za zbytečnou. 20 % studujících to považuje sice za přínosné, ale zatěžující zde existuje skupina, kterou je nutné získat a více zaujmout, například zadáváním praktických úkolů, nebo pro ni hledat praktické uplatnění poznatků. Ze slovních hodnocení přínosu U3V vyplývá požadavek doplňovat přednášky například diskusními semináři, kde by byla možnost individuálního projevu a aktivnějšího zapojení. Pro postoj posluchačů k výuce je velmi významný také vliv lektorů, kteří mají možnost svým přístupem posluchače motivovat k aktivnějšímu zapojení. Je nepochybné, že možnosti pro tento úkol jsou v přednáškových cyklech omezené, při výuce v malých skupinách má vyučující větší prostor pro uplatnění osobního motivačního vlivu. To je zcela jasně viditelné na pracovní a družné atmosféře při výuce v cyklech C a D. V cyklu C Výtvarná umění 89 % respondentů uvádí, že osobnost lektora a jeho přístup je pro ně velmi významný a motivující faktor. Postoj k aktivní formě (práci v ateliérech) a k pasivní formě (účast na přednáškách) je vyrovnaný: 50 %. Zájem o aktivní formu lze prokázat počtem posluchačů, kteří chtějí pokračovat v nástavbovém ročníku orientovaném pouze na tvůrčí činnost v ateliéru (83 %). Tento výsledek je mimořádně zajímavý i proto, že část posluchačů (28 %) při zahájení tohoto studia neměla konkrétní představu o náplni studia a 56 % se tvůrčí činností nikdy nezabývalo. V cyklu D Počítače v praxi 72 % studujících hodnotí osobnost a přístup lektora jako významný motivační faktor. Ze slovních hodnocení vyplývalo dokonce někdy vyšší ocenění jeho trpělivosti než odbornosti. 3. Doporučení pro praxi

7 Na základě praktického výzkumu popsaného v předchozích částech, v zájmu rozvoje U3V na naší univerzitě a v zájmu zvyšování její kvality, navrhuji soustředit se více na intenzivní směr rozvoje a méně usilovat především o další zvyšování počtu studujících. Z průzkumu sice vyplývá spíše zájem o pasivnější formy vzdělávání, ale tento výsledek není zcela jednoznačný. Z osobního kontaktu se seniory především v cyklech C a D, kde je aktivní zapojení posluchačů výrazné a pracuje se v malých kolektivech, i z průzkumu v této skupině posluchačů je zřetelné větší zaujetí a nadšení pro studium. Výsledek celého průzkumu také napovídá, že zde je potenciál k aktivizaci většiny posluchačů. Cílem by tedy podle mého názoru mělo být hledání způsobu, jak seniorské posluchače všech cyklů postupně získat pro aktivnější formu studia, hledat takové formy a metody, které je k aktivnějšímu a tvořivému přístupu ke studiu budou více motivovat. Postup, který navrhuji, bych shrnula do následujících bodů: - v první fázi ve spolupráci s lektory hledat spolupracovníky, mající skutečný zájem o práci se seniory, o individuální kontakt, výuku ze začátku přizpůsobit převažující středoškolské úrovni původního vzdělání posluchačů, - v začátku studia uvést posluchače do univerzitního prostředí formou seznámení s univerzitou, se způsobem vysokoškolského studia obecně, se způsobem doplňování si znalostí získaných na přednáškách formou samostudia, využíváním univerzitních studoven a knihovny, s možností využití internetu, - obeznámit posluchače s významem seminárních prací, s tím, jak mají ke zpracování přistupovat a také s formou jejich vypracování, - motivovat posluchače k zájmu prezentovat získané poznatky i vlastní názory a postoje, - zadávat posluchačům k řešení praktické problémy tak, aby byl zřetelný a prakticky využitelný výsledek jejich práce, aktivizovat jejich tvořivý potenciál, - zapojit do spolupráce ve větší míře než doposud studenty UTB v zájmu budování mezigenerační spolupráce a jisté studentské solidarity, - zapojit posluchače do organizace U3V (s cílem oddělit nejjednodušší administrativu a zlepšit a zdokonalit koncepční práci a vytvořit prostor pro organizačně náročnější zajišťování doplňující výuky a praktických seminářů). 4. Návrh konkrétních řešení pro přípravu a realizaci U3V v dalších letech 1. Ještě před začátkem výuky v novém akad. roce připravit pro posluchače každého cyklu úvodní seminář, v rámci něhož se posluchači seznámí s univerzitou a s U3V, se smyslem a posláním U3V, s organizací, se způsobem výuky, s podmínkami studia, resp. s podmínkami pro získání zápočtu, především s tím, jak vypracovávat seminární práce. 2. Seznámit posluchače s univerzitou, s jejím prostředím formou přímého obeznámení s prostory, s možnostmi, které nabízí, v rámci toho případně umožnit i návštěvu některých přednášek nebo i seminářů pro řádné studenty. 3. Zorganizovat návštěvu knihovny spojenou s instruktáží, jak možnosti knihovny využívat pro studium. (Takovýto program již byl realizován, je důležité jej realizovat každý rok.) 4. Pro posluchače přednáškových cyklů pořádat semináře zaměřeny na výuku práce s internetem resp. práce s informacemi na internetu, a to ve spolupráci s posluchači denního studia UTB a také s posluchači z druhého ročníku cyklu D Počítače v praxi. 5. Přednáškové cykly doplnit o takové formy, které budou posluchače více aktivizovat: a) diskusní seminář s dobrovolnou účastí posluchačů jako výuka navíc, b) možnost absolvovat nástavbový ročník sestavený ze seminářů s menším počtem posluchačů, tematicky navazující na přednáškový cyklus, c) vytvořit menší studijní skupiny, které dostanou zadání zvláštního skupinového úkolu jako ročníkovou práci, vedením skupin pověřit studenty sociální pedagogiky (např. v rámci jejich povinné praxe, případně i z jiných studijních programů). Tématy mohou být například zpracování studijních textů nebo prezentačních materiálů, příprava tématické exkurze. Zvláště v nově připravovaných cyklech se nabízí možnost praktických cvičení jako jsou práce v laboratořích, archeologický či spíše etnografický průzkum. 6. V rámci pokračování cyklu I Literárně hudebního nabídnout jako doplňující aktivitu seminář tvůrčího psaní. 7. Cyklus C Výtvarná umění dále rozvíjet v obdobném směru, jako byl nastíněn otevřením nástavbového ročníku v tomto akademickém roce. Přínosem by mohlo být umožnit vyzkoušet praktickou práci v ateliéru všem zájemcům s cílem získat je pro další rozvoj jejich kreativity. 8. Dovednosti posluchačů z cyklu D Počítač v praxi aktivně využít ve prospěch U3V pro práci s prezentací U3V na webu, pro spolupráci při přípravě studijních textů pro jiné cykly, pro pomoc posluchačům z jiných cyklů při práci s počítačem, při zpracovávání úkolů zadaných v jiných cyklech. 9. Zorganizovat konferenci, na které by posluchači U3V měli možnost sami prezentovat výsledky svého studia, zhodnotit přínos U3V pro jejich seberealizaci a osobní rozvoj, pro jejich život obecně.

8 10. V zájmu rozvoje klubové práce seniorů poskytnout materiální zázemí (pracovní prostor vhodný pro setkávání, vybavený počítačem a kopírkou). První akcí pořádanou klubem posluchačů a absolventů U3V by mohla být právě výše zmíněná seniorská konference. Domnívám se, že právě klubová práce umožní seniorům více se podílet na růstu své U3V, dá jim možnost aktivně, tvořivě a smysluplně se zapojit ve svůj vlastní prospěch. Zcela jistě to podnítí i zájem o aktivnější možnosti, které se jim v rámci studia na U3V nabízí. 5. Závěr Náš průzkum se zabýval skupinou lidí, kteří se rozhodli pro studium ve věku, kdy mnozí z jejich generace volí spíše pasivní zasloužený odpočinek v důchodu. Cílem byl zjistit, kdo jsou studenti-senioři, jací jsou, co je zajímá, proč se rozhodli trávit svůj volný čas v univerzitních posluchárnách, co je k tomu motivuje a co jim to přináší. Velmi stručným zjednodušeným shrnutím výsledku průzkumu by bylo možné charakterizovat typického posluchače U3V takto: Žena, ve věku let, žijící s partnerem, která vychovala 2 děti, má střední vzdělání technického směru, v minulosti měla omezené možnosti věnovat se studiu a svým zálibám, studuje na U3V dva nebo více let, v cyklu D- Počítače v praxi, má podporu své rodiny a má zájem studovat i nadále, a to především oblast společenských věd; jejíž motivací ke studiu je především zájem o nové obory nebo o to, na co dříve neměla čas, ale upřednostňuje spíše pasivní přijímání nových poznatků formou účasti na přednáškách. V případě dobré motivace ze strany lektora a v družnější atmosféře menšího kolektivu spolužáků bude ochotna se zapojit i do aktivní tvořivé činnosti. Studium je pro seniory významnou možností aktivního života, který přináší stále něco nového. Svůj postoj k U3V a ocenění možnosti se vzdělávat senioři rádi a upřímně vyjadřují poděkováním (zcela určitě více než mladí studenti, pro které je možnost studia samozřejmostí). Senioři, kteří studují, již nepotřebují zvyšovat svou profesní kvalifikaci ani budovat kariéru, nejde jim již o vylepšování ekonomických podmínek života, ale právě proto má jejich vzdělávání zvláštní význam: pro svou nemateriální hodnotu, pro svůj vyšší princip. Význam a prestiž této formy vzdělávání bude zcela jistě narůstat. Úkol připravit podmínky pro její další rozvoj je náročný, ale krásný. Literatura: Hřebíčková, J.: Aktivní formy studia jako motivace k dalšímu vzdělávání na Univerzitě třetího věku. Bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor Sociální pedagogika, Přílohy: 1. Výběr ze slovních hodnocení studia posluchačů U3V 2. Písemné vyjádření posluchače (1) 3. Písemné vyjádření posluchače (2) 4. Písemné vyjádření posluchače (3) 5. Písemné vyjádření posluchače (4) 6. Ukázky tvorby posluchačů cyklu C Výtvarná umění Kontaktní údaje: Ing. Jarmila Hřebíčková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, rektorát referát prorektorů, Mostní 5139, Zlín, tel ,

9 Příloha 1. Výběr ze slovních hodnocení posluchačů: Dodává mi pocit, že jsem schopna ve svém věku získávat další vědomosti, něco málo vytvořit (seminární práce). Vrací mi mládí, život mezi studenty je povzbuzující. Aktivní postoj k životu. Některá témata mne zaujala natolik, že pokračuji sama v jejich studiu pomocí knih, začala jsem navštěvovat okresní knihovnu. Domnívám se, že vzdělání v každém věku přináší lidem lepší rozhled, duševní pohodu a spokojenost. Snažím se studovat doporučené materiály,udržovat v aktivitě myšlení. Mám nové přátele Studium mi přináší nové poznatky a inspiruje k aktivitám, které bych normálně nedělal. Můžu radit dětem i vnukům na jejich dotazy. Zatím nezaostávám. Rozšíření vědomostí, přiblížení se novodobým požadavkům (PC), zpestření důchodového věku, pocit lepšího a kvalitnějšího využití času, částečné porozumění s 15-letým vnukem, který mne považuje za babičku z minulého století. Podle mého názoru je potřeba neustále doplňovat své vzdělání a udržovat kontakt s celosvětovým vývojem ve všech oblastech lidské činnosti. Kdo nepokračuje ve svém sebevzdělávání po celý život, je člověk, který ustrnul ve svém vývoji. Pro sebe a společnost je v podstatě mrtvý člověk.

10 Příloha 2. Písemné vyjádření posluchače (1):

11 Příloha 3. Písemné vyjádření posluchače (2):

12 Příloha 4. Písemné vyjádření posluchače (3):

13 Příloha 5. Písemné vyjádření posluchače (4):

14 Příloha 6. Ukázky tvorby posluchačů cyklu C Výtvarná umění

15

16

17

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Motivace studentů učitelství odborných předmětů ke studiu České Budějovice 2013 Vedoucí

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně únor 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2010 ve dnech 25. 27. ledna 2010,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více