AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jarmila Hřebíčková Souhrn: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme (v rámci zpracování bakalářské práce) zrealizovali průzkum s cílem zjistit, jaká je struktura posluchačů Univerzity třetího věku a jaká je jejich motivace ke studiu. Na základě výsledků průzkumu navrhujeme řešení ke zvýšení zájmů seniorů o aktivnější studium a ke zvýšení kvality tohoto vzdělávacího programu na UTB ve Zlíně. Průzkum byl realizován kvantitativní metodou formou dotazníku. Výsledkem je komplexní charakteristika struktury posluchačů U3V na UTB. Zjistili jsme, že seniorští posluchači upřednostňují spíše pasivní studium formou účasti na přednáškách, zájem mají hlavně o společenskovědní témata. Je potřebné hledat metody a formy studia, které budou posluchače motivovat k aktivnějšímu přístupu. Klíčová slova: senior, demografický vývoj, celoživotní vzdělávání, Univerzita třetího věku, studium, motivace Summary: At the Tomas Bata University in Zlin a survey has been conducted (within a Bachelor s thesis dealing with the issue) aiming at gathering information on the structure of students at the University of the Third Age at TBU in Zlín and on their motivation to study. Based on the survey results we propose a solution resulting in an increased interest in a more active study to be shown by the senior students and thus at improving the quality of this educational programme implemented at TBU in Zlin. The survey was made using the quantitative method by evaluating a completed questionnare. Its result represents a detailed characteristic of the structure of students at the University of the Third Age at TBU. We have found that the senior students prefer a rather passive study, e.g. participation in lectures; they are interested especially in topics focusing on social sciences. It is necessary to seek for study methods and forms motivating the students to take an active approach to their studies. Key words: senior, demographic development, lifelong learning, University of the Third Age, study, motivation 1. Úvod Prakticky každý text týkající se vzdělávání v pozdějším věku začíná větami: Stárnutí patří k životu, ale až v posledních letech se stalo pojmem, a to v souvislosti s globálním jevem resp. jevem typickým pro vyspělé společnosti snížení porodnosti a stárnutí populace. Je to jev, který má aspekty sociální, ekonomické i etické, je potřeba řešit jej v rámci celé společnosti. Stárnutí je chápáno jako jev celospolečenský i individuální, který vyžaduje přijmout ucelený a dlouhodobý program přípravy na stáří a vyvolat zájem společnosti i jednotlivců o tuto problematiku. Každá doba přináší své ideály. Ten dnešní by se snad dal charakterizovat jako být mladý, krásný, štíhlý, úspěšný. Ale pravdou je, že mládí a krása není ideálem pouze v současnosti. Zavzpomínejme na své dětské pohádky a najdeme živou vodu. Nahlédněme do doby Rudolfa II. a uvidíme houfy mudrců hledajících elixír života a kámen mudrců. Kdo z nás by nechtěl být mladý, krásný, svěží? Nejvíce si to uvědomujeme ve chvílích, kdy začneme vnímat vrásky ve svém obličeji, cítíme své klouby a tělo nám připomíná prožité roky. A my někdy přemýšlíme, po čem jsme v životě toužili, čeho jsme chtěli dosáhnout a co všechno jsme ještě v životě nestihli. Co je to věk? Není to snad jen číslo na papíře? Nebylo by snad lepší když víme o síle pozitivního myšlení místo o stáří mluvit o duševním věku? Člověk je přece tak starý (nebo mladý) jak se cítí. Náš duševní věk by měl být posuzován třeba mírou elánu a radosti, s jakou se věnujeme jakékoli činnosti, ať už stavíme továrnu nebo kopeme na zahradě, sedíme v přednáškovém sále, píšeme domácí úkol nebo třeba pečujeme o druhé. Mnoho takto mladých lidí potkáváme na ulicích, ale jejich vnitřní mládí nevnímáme, není ho příliš vidět. V lavicích univerzitních poslucháren je zcela jistě nepřehlédneme: jsou to lidé, kteří mnohdy mají vrásčité tváře a někdy pomáhají jejich unavenému tělu hůlky, ale jejich duše jsou svěží. I když tito lidé mají vyšší číslo v kolonce věk, pořád touží po nových poznatcích, studují a mnohdy si tím plní své sny z mladších let. Možná právě to je pro ně tím elixírem mládí : vzdělání. Historie vzniku U3V na UTB a rozvoj do r Univerzita třetího věku na UTB ve Zlíně Již rok po vzniku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB) v souladu s dlouhodobými plány rozvoje univerzity v oblasti celoživotního vzdělávání a s celonárodními dokumenty týkajícími se přípravy naší společnosti na demografické změny, s cílem otevřít univerzitní prostředí co nejširší veřejnosti Zlínského kraje,

2 byl v akademickém roce 2002/03 otevřen první ročník vzdělávacího programu pro seniory Univerzity třetího věku (dále jen U3V). Program byl specifikován jako vzdělávání pro zájemce zejména seniorského věku, kteří nejsou ekonomicky aktivně činní, tedy určený všem, kteří ukončili svou profesní dráhu a chtějí se dále vzdělávat, obohacovat svůj život o mnoho nových poznatků, které je vždy zajímaly, avšak nezbýval na ně čas, pro ty, kdo chtějí najít nové přátele a kvalitně prožít stáří. Řídícím orgánem je Rada U3V složená z předních akademických pracovníků - zástupců všech fakult a zástupců rektorátu. První ročník U3V byl zahájen v říjnu 2002 otevřením dvou přednáškových cyklů zaměřených na technickoekonomická témata (cyklus A) a na společensko-vědní témata (cyklus B). Počet studentů UTB se zvýšil o 85 seniorských posluchačů. V reakci na velký zájem ze strany seniorů a v zájmu přiblížení vzdělávání starším občanům ve vzdálenějších oblastech regionu, byla v říjnu 2003 zahájena výuka společensko-vědních témat U3V na detašovaném pracovišti na Střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně. V akademickém roce 2004/2005 byl program seniorského vzdělávání rozšířen o nový dvouletý cyklus Výtvarná umění (cyklus C). V tomto cyklu je kladen důraz na větší aktivitu posluchačů, přednášky se po semestrech střídají s praktickými cvičeními v ateliérech přitom má každý posluchač možnost rozvíjet svůj tvůrčí potenciál a projevit svou osobitost. V závěru roku 2004 byla s podporou státní dotace (v rámci rozvojového projektu ve spolupráci s AU3V) vybudována nová počítačová učebna U3V, která zároveň slouží jako internetová studovna pro všechny studenty UTB. Akademický rok 2005/2006 přinesl další rozšíření a obohacení U3V na UTB. Nově vybudovaná učebna umožnila otevřít speciální cyklus zaměřený na informační technologie. Počet studijních oborů Univerzity třetího věku se rozšířil o tři nové: k cyklu A - Technicko-ekonomickému, B - Společensko-vědnímu a C - Výtvarná umění přibyly cykly D - Počítače v praxi, E - Média a komunikace a F - Astronomie. Největší zájem senioři projevili o výuku práce s počítačem. Nová počítačová učebna umožnila výuku realizovat pro 6 studijních skupin. Nárůst počtu posluchačů byl 20 % (celkem 351 posluchačů). Současná struktura U3V na UTB ve Zlíně Další rozvoj U3V na UTB přináší i akademický rok 2006/2007. Rada U3V přijala rozhodnutí nabízet seniorům stále nová témata. V zájmu toho, s ohledem na omezené prostorové, časové a další organizační možnosti, bylo rozhodnuto otevřít a zopakovat současné cykly opět s odstupem 1-2 let, podle zájmu ze strany seniorské populace, a nově nabídnout témata rozšiřující a prohlubující původní cykly, resp. vybraná témata z cyklů A a B. Tak vznikly nové přednáškové cykly (rozhodnutím Rady je zachováno značení přednáškových cyklů velkými písmeny abecedy): G Minimum občanského a zdravotnického práva, kde se posluchači dovídají základní pravidla fungování právního státu i praktické rady pro vlastní použití. H O zdraví a psychice, tvořený přednáškami na téma: základy medicíny, poznání biologické stránky člověka, souvislost zdraví a psychiky a poznání, jak si co nejdéle udržet fyzickou i psychickou svěžest i ve vyšším věku. I Literárně hudební cyklus, nabízející poznání klasické a současné hudby, současné české literatury a přednášky na téma divadla a filmu. Díky spolupráci s Knihovnou Kroměřížska byla U3V přiblížena i seniorům - obyvatelům Kroměříže a jejího okolí. V říjnu 2006 byla zahájena výuka společensko-vědních témat pro 25 posluchačů. Opodstatněnost a přínos zvolené cesty potvrzují počty přihlášených posluchačů (Tab. 6.) a trvale vysoké procento účasti na přednáškách (80-95 %). Tab. 6. Vývoj počtu studujících U3V na UTB akad.rok: 2002 / / / / / 2007 ročníky: 1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 1.r. 2.r. U3V ve Zlíně Celkem U3V detaš.prac Celkem Další rozvoj v akademických letech S využitím obdobného principu rozšiřovat témata, která seniorské posluchače nejvíce zaujala v minulosti, a také v souladu s rozvojem univerzity a vznikem nových fakult (Fakulta aplikované informatiky v r. 2006, Fakulta humanitních studií v r. 2007) a nových studijních oborů jsou pro následující akademický rok

3 připravovány nové programy. Do aktivní spolupráce se více zapojili akademičtí pracovníci Fakulty technologické a připravili cyklus orientovaný na studijní předměty vyučované na této fakultě. Nově připravované programy jsou: J Zdravý člověk, zdravá výživa, zdravá planeta - cyklus, který bude obsahovat přednášky i praktická cvičení z oblasti potravinářských technologií a ekologie. K Archeologie a etnologie - cyklus, který vyplynul ze zájmu o užší spolupráci s dalšími kulturněvzdělávacími institucemi ve Zlíně a snahy podpořit poznávání regionu, jeho historie a kultury. L Internet a informační média - cyklus, který naváže a bude pokračováním cyklu D-Počítače v praxi. M Člověk a společnost - cyklus, který se vrací ke společensko-vědním tématům jednoho z prvních cyklů a rozvíjí je do samostatných semestrů: filozofie, psychologie, sociologie, pedagogika. Předpokladem v následujících letech bude dále tyto tématické oblasti - podle zájmu seniorů - prohlubovat. K dalšímu rozvoji U3V na UTB ve Zlíně určitě přispěje aktivní spolupráce s ostatními univerzitami v rámci Asociace univerzit třetího věku ČR. Již čtvrtým rokem se připravuje společný projekt, díky němuž U3V získávají finanční podporu své činnosti od vlády ČR. Náročný úkol koordinace celého 15 milionového grantu plní prezident asociace prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. z VUT v Brně v úzké spolupráci s prof. Ing. Romanem Prokopem,CSc., garantem U3V na UTB. Metody a formy výuky na U3V Studijní program U3V je od začátku realizován formou dvouletých přednáškových cyklů, které jsou členěny obdobně jako univerzitní studium do semestrů (4). Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních představitelů UTB. Na závěr studia absolventi obdrží Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku. Obsahově cykly úzce korespondují se studijními programy jednotlivých fakult UTB. Výuku vedou špičkoví akademičtí pracovníci univerzity, vybraná témata přednášejí i odborníci z jiných univerzit a z praxe. Přednášky jsou dvouhodinové, v intervalech 1 x za 14 dnů. Přednášky U3V probíhají v moderně vybavené posluchárně, s využitím veškeré dostupné moderní techniky, pro posluchačů. Zájmem přednášejících je aktivní spoluúčast posluchačů. Aktivní zapojení podporuje také podmínka uzavřít semestr seminární prací na téma a v rozsahu podle pokynů vyučujících, obvykle libovolné téma z přednášek v rozsahu 3 až 8 stran. Po 7 přednáškách následuje na konci každého semestru závěrečný seminář, na kterém odborný garant cyklu vyhodnotí celý semestr a seminární práce posluchačů. Většina cyklů je realizována formou přednášek, které mohou být doplňovány exkurzemi tématicky zaměřenými na obsah výuky. V tomto ohledu se ale odlišují cyklus C - Výtvarná umění a cyklus D Počítače v praxi, které jsou orientovány na praktickou činnost. Cyklus C Výtvarná umění se svým obsahem blíží umělecky orientovanému studiu, v rámci něho mají posluchači možnost rozvíjet svůj tvůrčí potenciál při praktické práci v ateliérech Fakulty multimediálních komunikací, pod vedením kvalifikovaných pedagogů-umělců. Obsah cyklu tvoří dva semestry přednášek a dva semestry praktické ateliérové tvorby (Obr. 1.). Obr. 1. Práce ve výtvarném ateliéru

4 V prvním roce jeho realizace zahájilo studium 46 posluchačů, část z nich ovšem práce v ateliéru odradila od pokračování. Na druhé straně ale absolvující posluchači iniciovali pokračování cyklu třetím tzv. nástavbovým ročníkem, kde se věnují výhradně tvořivé činnosti. Posluchači pracují v ateliéru v omezeném počtu (max osob), jsou ve velmi úzkém vzájemném kontaktu mezi sebou i se svými lektory, což vede k vytváření velmi dobře sehraného kolektivu. Cyklus D Počítače v praxi již názvem napovídá, že výuku je potřebné realizovat formou praktických cvičení v malých skupinách, kde každý studující má k dispozici vlastní počítač v zájmu toho, aby měl možnost samostatně pracovat. (Obr. 2.). Obr. 2. Práce v počítačové učebně Posluchači v jednotlivých studijních skupinách se navzájem dobře znají, podporují se, pomáhají si. Jejich společný zájem o studium vyústil ve vytvoření neformální skupiny, která se setkává v učebně každý týden (mimo obvyklou výuku) a společně probírá a procvičuje nově naučené dovednosti. Podobně jako posluchači cyklu C vyvinuli aktivitu v zájmu toho, aby vznikl pokračující cyklus, který by jim umožnil prohlubovat jejich znalost praktického využití počítačové techniky a informačních technologií. Trendy do budoucna Příznivým pro další rozvoj seniorského vzdělávání na UTB je vzrůstající zájem posluchačů i absolventů o všechny možnosti, které jim univerzita může poskytnout. Senioři rozvíjejí své studijní aktivity již i mimo své studijní povinnosti, pomáhají s organizací exkurzí navazujících na přednášená témata, pořádají si společná setkání v době mimo výuku, aktivně se zapojují do dění na univerzitě a přispívají k její popularizaci na veřejnosti. Jistě bude přínosné pro univerzitu i pro seniorské posluchače tyto jejich aktivity dále podporovat, využívat jejich potenciál, umožnit jim, aby formulovali své potřeby a požadavky, a zároveň vytvářet podmínky pro jejich aktivní účast při tvorbě a realizaci programů a projektů pro ně samotné. Budoucnost U3V na UTB ve Zlíně vidím hlavně v orientaci na rozvoj aktivního přístupu ke studiu u posluchačů a v podporování rozvoje jejich tvůrčího potenciálu. K tomu by měl přispívat i rozvoj mezigenerační spolupráce mezi mladými studenty univerzity a seniory s cílem vzájemného předávání zkušeností. Dalším zdrojem rozvoje aktivity bude připravovaný klub posluchačů a absolventů U3V, který vytvoří základ pro trvalý kontakt seniorů s univerzitou i mezi posluchači navzájem. 2. Průzkum zájmu posluchačů U3V o aktivní formy studia Praktický průzkum byl realizován dotazníkovým šetřením mezi posluchači U3V na UTB během měsíců březen duben Cílem bylo získání informací o U3V na UTB ve Zlíně a o posluchačích - seniorech, kteří ji navštěvují, zjištění jejich zájmů a zdrojů motivace. Výsledky budou využity jako podklad pro návrhy na další rozvoj U3V, pro doporučení na výběr výukových metod a celkově pro tvorbu koncepce rozvoje U3V v zájmu podpory aktivní a tvořivé činnosti seniorů.

5 Předmět a metoda průzkumu Předmětem průzkumu je U3V na UTB ve Zlíně: charakteristika skupiny seniorů, kteří se věnují studiu v přednáškových cyklech U3V, jejich původní vzdělání a motivace ke studiu, jejich zájem o studium a zvlášť o aktivní formy studia, jejich postoje a názory na výuku v seminářích v malých skupinách ve srovnání s přednáškami jako pasivnější formou vzdělávání. Posluchači byli osloveni formou dotazníku, výsledky byly zpracovány elektronickou formou. Návratnost dotazníku vzhledem k celkovému počtu evidovaných posluchačů na U3V ve Zlíně (bez zahrnutí detašovaných pracovišť) byla 77,5 %. V rámci celého zkoumaného vzorku tvořili: - 54 % posluchači cyklů s větším podílem pasivní formy studia (přednáškové cykly B, E, F, G, H, I), - 46 % posluchači cyklů s aktivní formou studia (ateliérová tvorba a praktická cvičení v cyklech C a D). Protože již několik let pracuji jako referent pro organizaci U3V na UTB, jsem v neustálém osobním kontaktu s posluchači. Tato skutečnost mi umožnila průběžně zjišťovat postoje seniorů také prostřednictvím osobních rozhovorů. Výsledek průzkumu Výsledek průzkumu je zformulován do odpovědí na tři základní otázky: 1. Jaká je struktura posluchačů U3V na UTB? 2. Co motivuje seniory ke studiu na U3V a ve vybraných cyklech? 3. Jaké jsou postoje posluchačů U3V k obsahu a metodám uplatňovaným při výuce (postoje k aktivní formě výuky v seminářích v porovnání s pasivní formou přednášek)? Struktura posluchačů U3V na UTB ve Zlíně: Z výsledků průzkumu vyplynuly tyto skutečnosti: Základními rysy struktury posluchačů jsou velmi výrazná převaha žen a průměrný věk posluchačů 65,4 let. Vzdělanostní strukturu lze charakterizovat poměrem 80 % posluchačů se středním a vyšším odborným vzděláním a 20 % posluchačů s vysokoškolským a univerzitním vzděláním. Tento poměr koresponduje s názorem, že studiem ve vyšším věku si senioři vynahrazují nemožnost studovat vysokou školu v minulosti. Převažujícím typem vzdělání je technické (38 %), v nižší míře ekonomické (23 %) a pedagogické vzdělání (20 %). Profesí před odchodem do důchodu byla v nejvyšší míře práce v technické oblasti (26 %), v přibližně stejné míře práce v administrativě a ve školství (po 22 %). Více než polovina posluchačů (56 %) si ke studiu vybrala jiný obor, než jaká byla jejich profesní orientace, resp. obor, kterému se z různých důvodu nemohli věnovat. Motivace seniorů ke studiu na U3V a ve vybraných cyklech: U3V se často prezentují jako zdroj společenských kontaktů, jako forma předcházení sociální exkluzi seniorské populace. Výsledek našeho průzkumu tento názor rozhodně nepotvrdil, naopak vícenásobně se prokázal zájem seniorů o nové poznatky, které jim studium přináší: 45 % respondentů (19 % zájem zkusit něco nového, 26 % zájem o získání nových informací). Podobně je potvrzením této skutečnosti 56 % odpovědí tento obor (který jsem si vybral) mne zajímal, ale neměl jsem možnost se jím zabývat. Průzkum nepotvrdil, že by ke studiu byli motivování osaměle žijící senioři jako k prostředku pro saturaci potřeby společenských kontaktů. Dalším poznatkem je skutečnost, že mezi posluchači je malé procento seniorů žijících se širší rodinou (dětmi a vnoučaty). Snad by bylo zajímavé tuto skutečnost hlouběji prozkoumat, protože může vzniknout dojem, že důvodem může být jejich zaneprázdněnost kvůli zapojení do péče o vnoučata, ale také skutečnost, že současným trendem je osamostatňování mladých rodin. Na základě vlastního poznání prostředí U3V jsem dospěla k závěru, že výraznou motivací ke studiu je náhrada studia ze dvou důvodů: 1. nebyla možnost nebo zájem studovat v minulosti (úvaha na základě převahy středoškolsky vzdělaných posluchačů), 2. nebyly podmínky pro studium z důvodu péče o rodinu (úvaha na základě početní převahy žen). Domněnku, že motivací ke studiu na U3V je vynahrazování si nemožnosti studia v minulosti potvrzuje 17 % respondentů, ovšem péči o rodinu jako důvod, proč posluchač v minulosti nestudoval, uvedlo pouze 12 % respondentů. Názor o dodatečném získání vzdělání na univerzitní úrovni podporuje také výrazný poměr 80 % ke 20 % mezi středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými posluchači. Ale je nutné zohlednit také skutečnost, že v době, kdy dospívala současná generace seniorů, nebylo vysokoškolské vzdělání tak běžné, jako je pro generaci jejich dětí a vnuků. K ověření těchto domněnek by byl potřebný výzkum v širší seniorské populaci.

6 Dalším motivačním faktorem je rodina, jejíž podporu potvrdilo 51 % posluchačů. Překvapující je pro mne poměrně malá míra výrazné motivace ze strany rodiny (pouze 16 %). Osobně jsem se ale setkala i se skutečností, že se posluchač setkával v rodině s naprostým nepochopením až odmítáním jeho studia. V současnosti znám případ posluchače, který své studium z obavy, že nebude pochopen, již třetí rok před svou rodinou tají. Přesto ale osobně sděluje, že studium je pro něj nesmírným obohacením, že ho doslovně uvedeno udržuje při životě. Zvláště lze charakterizovat motivaci ke studiu v cyklech C Výtvarná umění a D - Počítače v praxi: V cyklu C je to často objevení skrytých vloh za silné podpory, s výraznou motivací ze strany lektora. Právě jeho vliv pomáhá překonávat obavu a nejistotu z práce v ateliérech. Jako motivaci k účasti v tomto cyklu uváděli studující možnost rozvíjet přirozené vlohy (i když o nich někdy dosud ani nevěděli), ani jeden z respondentů nevybral možnost odpovědět, že se tvorčí činností po ukončení studia již nebude zabývat, právě naopak - 83 % chce dále pokračovat v nástavbovém ročníku. V cyklu D je výraznou motivací fakt, že posluchači při studiu získávají dovednosti, které skutečně prakticky využívají a tím si značně rozšiřují možnosti zkvalitňování svého života, zprostředkování nových poznatků a kontaktů. Pro 14 % posluchačů cyklu byla práce s počítačem zcela neznámá je zřejmé, že potřeba přizpůsobit se současnému technickému vývoji je silným motivačním faktorem. Výstižně to vyjadřuje i slovní formulace jedné ze studujících: nestydím se před vnukem, který si myslel že má babičku z minulého století (Příloha 1.). Postoje posluchačů U3V k obsahu a metodám uplatňovaným při výuce, postoje k aktivní formě výuky v seminářích v porovnání s pasivní formou přednášek: Na základě více než dvouletého kontaktu se seniory posluchači U3V jsem se domnívala, že senioři mají největší zájem o přednášky v humanitních vědních oborech (44 %), a o pasivní účast na přednáškách více než o aktivní zapojení formou seminářů. Také ze zkušenosti mohu uvést, že v prvním běhu cyklu C Výtvarná umění část posluchačů nedokončila studium se zdůvodněním, že mají zájem pouze o přednášky a ne o práci v ateliéru. Tento můj poznatek se ale v posledním roce ukázal nejednoznačným a to na základě dvou skutečností. 1. Po velkém úspěchu s vernisáží závěrečných výtvarných prací cyklu C Výtvarná umění v červnu r absolventi tohoto cyklu projevili tak výrazné přání pokračovat ve studiu, že svým zájmem získali i svého lektora pro myšlenku připravit pro ně pokračování formou nástavbového třetího ročníku, který byl hned v následujícím akademickém roce otevřen. 2. Obdobnou iniciativu vyvinuli i posluchači cyklu D Počítače v praxi. Na základě jejich zájmu a z jejich iniciativy je připravováno otevření dalšího dvouletého - pokračovacího cyklu zaměřeného na praktické využití počítačů. Náměty k obsahu tohoto cyklu poskytli sami studující. Taková aktivita v jiných cyklech ze strany posluchačů není, můj osobní dojem je, že posluchači jen pasivně očekávají, co se jim nabídne. Faktem je, že celkový výsledek průzkumu ukazuje větší zájem o pasivní studium (přednášky). Na některých jiných U3V se uplatňuje trend výuky formou aktivního zapojování posluchačů do práce v seminářích. V mém průzkumu se ovšem projevilo, že posluchači U3V na UTB preferují přednáškovou formu oproti seminární (64 %), aktivnější zapojení formou práce v menších seminárních skupinách by volili spíše jen jako doplněk k přednáškám. V cyklech, kde výuku tvoří především přednášky, se od posluchačů vyžaduje aktivní zapojení hlavně formou psaní seminárních prací na konci každého semestru. Jako pozitivní vidím skutečnost, že pouze 14 % z odpovědí označilo tuto povinnost za zbytečnou. 20 % studujících to považuje sice za přínosné, ale zatěžující zde existuje skupina, kterou je nutné získat a více zaujmout, například zadáváním praktických úkolů, nebo pro ni hledat praktické uplatnění poznatků. Ze slovních hodnocení přínosu U3V vyplývá požadavek doplňovat přednášky například diskusními semináři, kde by byla možnost individuálního projevu a aktivnějšího zapojení. Pro postoj posluchačů k výuce je velmi významný také vliv lektorů, kteří mají možnost svým přístupem posluchače motivovat k aktivnějšímu zapojení. Je nepochybné, že možnosti pro tento úkol jsou v přednáškových cyklech omezené, při výuce v malých skupinách má vyučující větší prostor pro uplatnění osobního motivačního vlivu. To je zcela jasně viditelné na pracovní a družné atmosféře při výuce v cyklech C a D. V cyklu C Výtvarná umění 89 % respondentů uvádí, že osobnost lektora a jeho přístup je pro ně velmi významný a motivující faktor. Postoj k aktivní formě (práci v ateliérech) a k pasivní formě (účast na přednáškách) je vyrovnaný: 50 %. Zájem o aktivní formu lze prokázat počtem posluchačů, kteří chtějí pokračovat v nástavbovém ročníku orientovaném pouze na tvůrčí činnost v ateliéru (83 %). Tento výsledek je mimořádně zajímavý i proto, že část posluchačů (28 %) při zahájení tohoto studia neměla konkrétní představu o náplni studia a 56 % se tvůrčí činností nikdy nezabývalo. V cyklu D Počítače v praxi 72 % studujících hodnotí osobnost a přístup lektora jako významný motivační faktor. Ze slovních hodnocení vyplývalo dokonce někdy vyšší ocenění jeho trpělivosti než odbornosti. 3. Doporučení pro praxi

7 Na základě praktického výzkumu popsaného v předchozích částech, v zájmu rozvoje U3V na naší univerzitě a v zájmu zvyšování její kvality, navrhuji soustředit se více na intenzivní směr rozvoje a méně usilovat především o další zvyšování počtu studujících. Z průzkumu sice vyplývá spíše zájem o pasivnější formy vzdělávání, ale tento výsledek není zcela jednoznačný. Z osobního kontaktu se seniory především v cyklech C a D, kde je aktivní zapojení posluchačů výrazné a pracuje se v malých kolektivech, i z průzkumu v této skupině posluchačů je zřetelné větší zaujetí a nadšení pro studium. Výsledek celého průzkumu také napovídá, že zde je potenciál k aktivizaci většiny posluchačů. Cílem by tedy podle mého názoru mělo být hledání způsobu, jak seniorské posluchače všech cyklů postupně získat pro aktivnější formu studia, hledat takové formy a metody, které je k aktivnějšímu a tvořivému přístupu ke studiu budou více motivovat. Postup, který navrhuji, bych shrnula do následujících bodů: - v první fázi ve spolupráci s lektory hledat spolupracovníky, mající skutečný zájem o práci se seniory, o individuální kontakt, výuku ze začátku přizpůsobit převažující středoškolské úrovni původního vzdělání posluchačů, - v začátku studia uvést posluchače do univerzitního prostředí formou seznámení s univerzitou, se způsobem vysokoškolského studia obecně, se způsobem doplňování si znalostí získaných na přednáškách formou samostudia, využíváním univerzitních studoven a knihovny, s možností využití internetu, - obeznámit posluchače s významem seminárních prací, s tím, jak mají ke zpracování přistupovat a také s formou jejich vypracování, - motivovat posluchače k zájmu prezentovat získané poznatky i vlastní názory a postoje, - zadávat posluchačům k řešení praktické problémy tak, aby byl zřetelný a prakticky využitelný výsledek jejich práce, aktivizovat jejich tvořivý potenciál, - zapojit do spolupráce ve větší míře než doposud studenty UTB v zájmu budování mezigenerační spolupráce a jisté studentské solidarity, - zapojit posluchače do organizace U3V (s cílem oddělit nejjednodušší administrativu a zlepšit a zdokonalit koncepční práci a vytvořit prostor pro organizačně náročnější zajišťování doplňující výuky a praktických seminářů). 4. Návrh konkrétních řešení pro přípravu a realizaci U3V v dalších letech 1. Ještě před začátkem výuky v novém akad. roce připravit pro posluchače každého cyklu úvodní seminář, v rámci něhož se posluchači seznámí s univerzitou a s U3V, se smyslem a posláním U3V, s organizací, se způsobem výuky, s podmínkami studia, resp. s podmínkami pro získání zápočtu, především s tím, jak vypracovávat seminární práce. 2. Seznámit posluchače s univerzitou, s jejím prostředím formou přímého obeznámení s prostory, s možnostmi, které nabízí, v rámci toho případně umožnit i návštěvu některých přednášek nebo i seminářů pro řádné studenty. 3. Zorganizovat návštěvu knihovny spojenou s instruktáží, jak možnosti knihovny využívat pro studium. (Takovýto program již byl realizován, je důležité jej realizovat každý rok.) 4. Pro posluchače přednáškových cyklů pořádat semináře zaměřeny na výuku práce s internetem resp. práce s informacemi na internetu, a to ve spolupráci s posluchači denního studia UTB a také s posluchači z druhého ročníku cyklu D Počítače v praxi. 5. Přednáškové cykly doplnit o takové formy, které budou posluchače více aktivizovat: a) diskusní seminář s dobrovolnou účastí posluchačů jako výuka navíc, b) možnost absolvovat nástavbový ročník sestavený ze seminářů s menším počtem posluchačů, tematicky navazující na přednáškový cyklus, c) vytvořit menší studijní skupiny, které dostanou zadání zvláštního skupinového úkolu jako ročníkovou práci, vedením skupin pověřit studenty sociální pedagogiky (např. v rámci jejich povinné praxe, případně i z jiných studijních programů). Tématy mohou být například zpracování studijních textů nebo prezentačních materiálů, příprava tématické exkurze. Zvláště v nově připravovaných cyklech se nabízí možnost praktických cvičení jako jsou práce v laboratořích, archeologický či spíše etnografický průzkum. 6. V rámci pokračování cyklu I Literárně hudebního nabídnout jako doplňující aktivitu seminář tvůrčího psaní. 7. Cyklus C Výtvarná umění dále rozvíjet v obdobném směru, jako byl nastíněn otevřením nástavbového ročníku v tomto akademickém roce. Přínosem by mohlo být umožnit vyzkoušet praktickou práci v ateliéru všem zájemcům s cílem získat je pro další rozvoj jejich kreativity. 8. Dovednosti posluchačů z cyklu D Počítač v praxi aktivně využít ve prospěch U3V pro práci s prezentací U3V na webu, pro spolupráci při přípravě studijních textů pro jiné cykly, pro pomoc posluchačům z jiných cyklů při práci s počítačem, při zpracovávání úkolů zadaných v jiných cyklech. 9. Zorganizovat konferenci, na které by posluchači U3V měli možnost sami prezentovat výsledky svého studia, zhodnotit přínos U3V pro jejich seberealizaci a osobní rozvoj, pro jejich život obecně.

8 10. V zájmu rozvoje klubové práce seniorů poskytnout materiální zázemí (pracovní prostor vhodný pro setkávání, vybavený počítačem a kopírkou). První akcí pořádanou klubem posluchačů a absolventů U3V by mohla být právě výše zmíněná seniorská konference. Domnívám se, že právě klubová práce umožní seniorům více se podílet na růstu své U3V, dá jim možnost aktivně, tvořivě a smysluplně se zapojit ve svůj vlastní prospěch. Zcela jistě to podnítí i zájem o aktivnější možnosti, které se jim v rámci studia na U3V nabízí. 5. Závěr Náš průzkum se zabýval skupinou lidí, kteří se rozhodli pro studium ve věku, kdy mnozí z jejich generace volí spíše pasivní zasloužený odpočinek v důchodu. Cílem byl zjistit, kdo jsou studenti-senioři, jací jsou, co je zajímá, proč se rozhodli trávit svůj volný čas v univerzitních posluchárnách, co je k tomu motivuje a co jim to přináší. Velmi stručným zjednodušeným shrnutím výsledku průzkumu by bylo možné charakterizovat typického posluchače U3V takto: Žena, ve věku let, žijící s partnerem, která vychovala 2 děti, má střední vzdělání technického směru, v minulosti měla omezené možnosti věnovat se studiu a svým zálibám, studuje na U3V dva nebo více let, v cyklu D- Počítače v praxi, má podporu své rodiny a má zájem studovat i nadále, a to především oblast společenských věd; jejíž motivací ke studiu je především zájem o nové obory nebo o to, na co dříve neměla čas, ale upřednostňuje spíše pasivní přijímání nových poznatků formou účasti na přednáškách. V případě dobré motivace ze strany lektora a v družnější atmosféře menšího kolektivu spolužáků bude ochotna se zapojit i do aktivní tvořivé činnosti. Studium je pro seniory významnou možností aktivního života, který přináší stále něco nového. Svůj postoj k U3V a ocenění možnosti se vzdělávat senioři rádi a upřímně vyjadřují poděkováním (zcela určitě více než mladí studenti, pro které je možnost studia samozřejmostí). Senioři, kteří studují, již nepotřebují zvyšovat svou profesní kvalifikaci ani budovat kariéru, nejde jim již o vylepšování ekonomických podmínek života, ale právě proto má jejich vzdělávání zvláštní význam: pro svou nemateriální hodnotu, pro svůj vyšší princip. Význam a prestiž této formy vzdělávání bude zcela jistě narůstat. Úkol připravit podmínky pro její další rozvoj je náročný, ale krásný. Literatura: Hřebíčková, J.: Aktivní formy studia jako motivace k dalšímu vzdělávání na Univerzitě třetího věku. Bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor Sociální pedagogika, Přílohy: 1. Výběr ze slovních hodnocení studia posluchačů U3V 2. Písemné vyjádření posluchače (1) 3. Písemné vyjádření posluchače (2) 4. Písemné vyjádření posluchače (3) 5. Písemné vyjádření posluchače (4) 6. Ukázky tvorby posluchačů cyklu C Výtvarná umění Kontaktní údaje: Ing. Jarmila Hřebíčková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, rektorát referát prorektorů, Mostní 5139, Zlín, tel ,

9 Příloha 1. Výběr ze slovních hodnocení posluchačů: Dodává mi pocit, že jsem schopna ve svém věku získávat další vědomosti, něco málo vytvořit (seminární práce). Vrací mi mládí, život mezi studenty je povzbuzující. Aktivní postoj k životu. Některá témata mne zaujala natolik, že pokračuji sama v jejich studiu pomocí knih, začala jsem navštěvovat okresní knihovnu. Domnívám se, že vzdělání v každém věku přináší lidem lepší rozhled, duševní pohodu a spokojenost. Snažím se studovat doporučené materiály,udržovat v aktivitě myšlení. Mám nové přátele Studium mi přináší nové poznatky a inspiruje k aktivitám, které bych normálně nedělal. Můžu radit dětem i vnukům na jejich dotazy. Zatím nezaostávám. Rozšíření vědomostí, přiblížení se novodobým požadavkům (PC), zpestření důchodového věku, pocit lepšího a kvalitnějšího využití času, částečné porozumění s 15-letým vnukem, který mne považuje za babičku z minulého století. Podle mého názoru je potřeba neustále doplňovat své vzdělání a udržovat kontakt s celosvětovým vývojem ve všech oblastech lidské činnosti. Kdo nepokračuje ve svém sebevzdělávání po celý život, je člověk, který ustrnul ve svém vývoji. Pro sebe a společnost je v podstatě mrtvý člověk.

10 Příloha 2. Písemné vyjádření posluchače (1):

11 Příloha 3. Písemné vyjádření posluchače (2):

12 Příloha 4. Písemné vyjádření posluchače (3):

13 Příloha 5. Písemné vyjádření posluchače (4):

14 Příloha 6. Ukázky tvorby posluchačů cyklu C Výtvarná umění

15

16

17

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz projekt Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Univerzita třetího věku Motto: Senior přichází za výukou Vzdělávání seniorů,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Celoživotní vzdělávání na Provozně ekonomické fakultě Celoživotní vzdělávání: Akreditované studijní obory Zájmové vzdělávání Krátkodobé specializované (odborné) kurzy

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Univerzity třetího věku

Univerzity třetího věku Univerzity třetího věku Postproduktivní věk (stáří) biologické, kalendářní, sociální senioři: - mladí senioři 65 74 r. - staří senioři 75 84 r. - velmi staří senioři 85 r. a víc Vzdělávání seniorů v ČR

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Masarykovo nám Nový Bydžov tel:

Masarykovo nám Nový Bydžov tel: Město Nový Bydžov Konzultační středisko VU3V při Zemědělské univerzitě Praha září 2015 Masarykovo nám.1 504 01 Nový Bydžov tel: +420 495 703 911 mesto@novybydzov.cz www.novybydzov.cz Seniorské vzdělávání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Aktivní formy studia jako motivace k dalšímu vzdělávání na Univerzitě třetího věku. Ing. Jarmila Hřebíčková

Aktivní formy studia jako motivace k dalšímu vzdělávání na Univerzitě třetího věku. Ing. Jarmila Hřebíčková Aktivní formy studia jako motivace k dalšímu vzdělávání na Univerzitě třetího věku Ing. Jarmila Hřebíčková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaká je struktura posluchačů

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Vámi vybranou odpověď vždy zakroužkujte. U otázek 4, 7 a 10 můžete zakroužkovat více odpovědí.

Vámi vybranou odpověď vždy zakroužkujte. U otázek 4, 7 a 10 můžete zakroužkovat více odpovědí. Příloha č. 1 Dotazník Vážení kolegové, Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož vyhodnocení se stane podkladem pro zpracování praktické části mé bakalářské práce na téma Identifikace

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

Virtuální výuka Univerzity třetího věku. za kolektiv řešitelů: Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.

Virtuální výuka Univerzity třetího věku. za kolektiv řešitelů: Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Virtuální výuka Univerzity třetího věku za kolektiv řešitelů: Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Cíl pro rok 2008 Společná aktivita čtyř univerzit si v roce 2008 vytkla za cíl v rámci projektu Asociace U3V Rozvoj

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY MCCV

METODIKA ZPRACOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY MCCV METODICKÝ MATERIÁL METODIKA ZPRACOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY MCCV Helena Marinková Jana Bydžovská NÚOV Praha 2004 Honocení školy vzhledem k poskytování dalšího vzdělávání 1 Vstupní hodnocení institucí -

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

M u l t i m é d i a v e š k o l e

M u l t i m é d i a v e š k o l e P r e z e n t a c e p r o j e k t u M u l t i m é d i a v e š k o l e Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/22.0027 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009 P r o g r a m Uvítání účastníků Představení nositele projektu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více