Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka"

Transkript

1 Násilí ásilípáchané páchanéna na seniorech Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka

2 Trestné činy - zákon č. 40/2009 Sb. 13 (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 140 Vražda 141 Zabití 146 Ublížení na zdraví úmyslné, nedbalostní 173 Loupež 185 Znásilnění 198 Týrání svěřené osoby 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí 205 Krádež 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 358 Výtržnictví

3 Oběti násilí Kdokoliv až po seniory Senior starší 60 let - Jedná se také o velmi latentní skupinu, která jen zřídka zveřejní násilí. Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3-5% osob. Většinou se násilí na seniorech dopouštějí jejich děti, což je pro seniory velmi bolestné a jen neradi o této skutečnosti mluví. Zdravotně postižení - Zdravotně postižení - Násilí páchané na postižených je skryté, neexistují žádné statistické údaje o jeho výskytu. Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou, protože jsou mnohdy odkázány na péči násilníka, a vhledem ke svému handicapu se ne vždy dokáží účinně bránit.

4 PACHATELÉ Narušené rodinné vazby Nezvládnutí péče (syndrom vyhoření) Patologie u rodinných příslušníků Relativní tolerance tohoto chování ❿ Neznámý pachatel ❿ Ošetřovatel ❿ Rodinný příslušník Prostředí Rodina Sociální zařízení ( domov důchodců, LDN, pečovatelské domy..)

5 Násilí páchané blízkou osobou Domácí násilí,,domácí násilí zahrnuje všechny formy fyzického, sexuálního a psychického týrání ve všech druzích blízkých vztahů, včetně vážných pohrůžek použití podobného násilí. Partneři nebo osoby blízké mohou žít ve společné domácnosti, mohou být rozvedeni, mohou žít odděleně, anebo spolu dlouho, či dokonce nikdy nežili. Ve většině případů jde o násilí páchané muži vůči ženám ( manželkám, družkám, partnerkám), někdy i vůči dětem a prarodičům).,, Zlé nakládání, tělesné útoky, pohrůžky obdobným násilím, nebo jednáním, které působí újmu na fyzickém, sexuálním nebo psychickém zdraví. Jedná se o agresi jedné osoby proti druhé, jejímž cílem je ublížit, poškodit, poranit, v krajním případě zabít.

6 SENIOŘI Jedná se o velmi latentní skupinu, která jen zřídka zveřejní násilí. Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3-5% osob. Většinou se násilí na seniorech dopouštějí jejich děti, což je pro seniory velmi bolestné a jen neradi o této skutečnosti mluví.

7 Zdravotně postižení Násilí páchané na postižených je skryté, neexistují žádné statistické údaje o jeho výskytu. Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou, protože jsou mnohdy odkázáni na péči násilníka, a vhledem ke svému handicapu se ne vždy dokáží účinně bránit. Pouze nejzávažnější případy které zpravidla končí tragicky se dostanou před soud a jsou zveřejněny.

8 ZÁZNAMY SENIOR TELEFONU ŽIVOT 90 ZÁZNAMY SENIOR-TELEFONU ŽIVOT ; Celkem = 155 3% 8% 39% mezigenerační týrání týrání mezi partnery týrání rodiny seniorem týrání v zařízeních pro seniory 50% TÝRÁNÍ - ZNEUŽÍVÁNÍ - ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ V ČR 7

9 Mýty o násilí na seniorech (1)) Starý člověk se choval popuzujícím způsobem, provokoval a za to následuje trest. Důsledkem je sebeobviňování se a z toho pramení omlouvání agresora. Co se doma upeče, to se také doma sní. V praxi to znamená že, veškeré problémy v rodině se řeší v soukromí, za zavřenými dveřmi. Člověku, v tomto případě agresorovi, prosícímu za Člověku, v tomto případě agresorovi, prosícímu za odpuštění by mělo být odpuštěno. Mýtus připouští možnost neopakovatelnosti agresivního chování.

10 Mýty o násilí na seniorech (2) Názor, kdy některá z forem násilí je zcela obvyklá a tudíž je možné ji tolerovat. Patrné je, že dopad je smutný společnost je ochotna tolerovat a ignorovat násilí. Špatné zacházení je výsadou chudších společenských vrstev s nižším vzdělanostním stupněm. Vyplývá z toho, že zákonitě dochází k popírání výskytu násilí ve vrstvách vyšších a vzdělanějších.

11 Senior jako oběť domácího násilí Nízká informovanost Závislost Důvody Celospolečenské přijímání seniorů jako generace, která více čerpá než přináší Celkové snížení sociálních kontaktů vyšší izolovanost seniorů Zdravotní handicap horší detekce

12 Druhy násilí, špatné zacházení Tělesné následek ublížení na zdraví Citové nerespektování soukromí, vylákání peněz, vydírání Psychické upírání styku Finanční odříznutí od peněz Zneužívání majetku staré osoby Zanedbávání neposkytnutí stravy, oblečení, léků, potřebných pomůcek

13 Znaky domácího násilí 1. Opakování a dlouhodobost z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však byt jeho začátek. Zeptejte se na minulé incidenty, na úrazy apod. 2. Eskalace domácí násilí se stupňuje od útoků proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život. Zeptejte se, jak často se incidenty opakuji a zda roste jejich intenzita a četnost.

14 Znaky domácího násilí ❿ 3) Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu klíčovým znakem je asymetrie ve vztahu,domácím násilím nejsou vzájemná napadaní, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postaveni stran incidentu. ❿ Zeptejte se, kdo je ohrožen a kdo ubližuje. Osoby skutečně ohrožené domácím násilím s vámi o DN budou hovořit vždy s pocity studu, viny a strachu. ❿ 4) Neveřejnost k domácímu násilí zpravidla dochází za ❿ 4) Neveřejnost k domácímu násilí zpravidla dochází za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly. Zeptejte se, kdy a kde k násilí dochází.

15 Druhy domácího násilí Fyzické násilí 23 % Psychické násilí 15 % Sexuální násilí 1 % 13% z řad seniorů se setkalo s fyzickým napadením 20% z řad seniorů se setkalo s psychickým týráním 16% případů vyjde najevo Kombinace fyzického a psychického 50 % Kombinacee fyzického, psychického a a sexuálního 11 %% 84% zůstane skryto!!!!!!!!!!!!

16 Charakter domácího násilí páchaného na seniorech Fyzické násilí (tj. bití, způsobování fyzické bolesti, zraňování, prudké strčení, schválně nastavená překážka v chůzi s úmyslem způsobit pád, štípání ale také vyhrožování fyzickým násilím apod.) Tělesná znamení indikující domácí násilí - - zraněni hlavy, zad, krku, trupu, prsou, břicha a genitálii - - četná obranná zranění - - delší časový usek mezi vznikem zraněni a vyhledáním lékařské pomoci - - vysvětleni, které neodpovídá typu zraněni - - jakékoli zraněni ženy během těhotenství, zejména zraněni břicha a prsou - - předešla anamnéza traumatu - - dlouhotrvající bolesti, pro něž není žádná zjevná příčina

17 Chováni násilné osoby v době hospitalizace osoby ohrožené domácím násilím Doba hospitalizace ohrožené osoby je pro násilnou osobu stresová, neboť ztrácí nad ohroženou osobou kontrolu. Násilná osoba proto často: ❿ ❿ ❿ ❿ ❿ ❿ - usiluje o návrat ohrožené osoby domů - přemlouvá ohroženou osobu k dobrovolnému ukončeni léčby - je přespříliš ochranitelská - usiluje o rychle propuštěni ohrožené osoby z nemocnice pod nepravdivými záminkami - chová se agresivně vůči pracovníkům nemocnice, vyhrožuje stížnostmi pod záminkou ochrany ohrožené osoby - chová se jiným neadekvátním a nápadným způsobem: je podezřívavá, nebo naopak přehnaně ochotná

18 ,,Psychologické signály domácího násilí - manipulace s realitou (laxnost, odmítaní pomoci) - neschopnost ventilovat vztek - Disociace (V psychoanalýze označuje disociace obranný proces, který se týká reprezentace já. Při disociaci je vnímání já přechodně natolik pozměněno, že jedinec získá jiný obraz sebe samého) - minimalizace informací o násilí - naučena pasivita, bezmoc, sebedestruktivní a sebeobviňující reakce - přílišná ochota vyhovět druhým (laskavá vstřícnost) Osoba ohrožena domácím násilím ztrácí výhled do budoucnosti. Proto se u ni projevuje: - sníženi sebehodnocení - zvýšena dráždivost - čerstvé zážitky spojené s rolí oběti.

19 Ostatní druhy domácího násilí Sexuální Zahrnuje veškeré sexuální aktivity, které oběť postupuje nedobrovolně, může se týkat i nucení k pohlavnímu styku s jinou osobou. Sociální je izolace oběti od okolního světa bránění styku s rodinou či přáteli, zákaz navštěvovat zaměstnání, odpojení telefonu, poškození automobilu, kontrola korespondence, ů či sms zpráv atd. Ekonomické pachatel zamezí oběti přístup k finančním prostředkům, neposkytne jí prostředky na provoz domácnosti či přehnaně kontroluje využívání finančních prostředků oběti. Tím je oběť zcela v moci pachatele.

20 Ostatní znaky domácího násilí Zanedbávání třetí osobou (tj. neposkytování adekvátní stravy, čistého oblečení, náležité zdravotní péče, zanedbávání základní hygieny, vytváření sociální izolace, záměrné neposkytování potřebných léků či podávání léků (popř. v takových dávkách), jež starší osobu utlumují nebo jí způsobují tělesnou újmu aj.) Referáty sociálních věcí poskytly kasuistiky, které v případě zanedbávání mluví za vše. Paní 75 let nalezena lékařkou a sociální pracovnicí v kůlně na nářadí. Paní byla podvyživená, dehydrovaná, imobilní. Po prohlídce zjištěny dekubity, okamžitě odvezena k hospitalizaci, v nemocnici umírá za 3 dny. Podáno trestní oznámení podezření na zanedbání péče. PolicieČR případ odložila.

21 Násilí páchané na seniorech v institucích Zásady komunikace Ptejte se oběti Věřte oběti Poskytněte důvěru a porozumění Myslete na bezpečí oběti Předejte oběti kontakty kde hledat pomoc

22 Jak zjistit ohrožení seniora? Znalost běžných návyků seniorů v rámci komunity.(procházky, nákupy, lékař) Zájem o dění okolo sebe. Vnímat, že jsme společnost, kde k těmto případům dochází. Informovat o podezření policii, referáty sociálních věcí, lékaře.

23 Domácí násilí, policejní praxe Nový model ochrany před domácím násilím je upraven zákonem č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve spojeni se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Detekce DN SÁRA DN Institut vykázání (faktický úkon) Prověřování vyšetřování Možnosti ukončení soudní rozhodnutí ❿ (trestněprávní následky)

24 Povinnosti Právní aspekty Povinnost oznámit spáchaný trestný čin Zjistíte-li, že došlo k týrání nebo zneužívaní děti (případně jiné svěřené osoby), ohlaste případ okamžitě policii. Spáchaní trestného činu týrání svěřené osoby dle 198 tr. zákona jsou povinny oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu organu všechny osoby, které se o takovém činu hodnověrně dozví, v opačném případě se samy vystavují nebezpečí trestního stíhaní pro trestný čin neoznámení trestného činu dle 368 tr. zákona.

25 Povinnosti Právní aspekty Povinnost překazit páchaní či přípravu trestného činu Nepřekažení trestného činu osobou, která se o jejich přípravě či páchání hodnověrně dozvěděla, může být u trestných činů týrání svěřené osoby dle 198 tr. zákona, znásilnění dle 185 tr. zákona a pohlavního zneužívání dle 187 tr. zákona kvalifikováno jako trestný čin nepřekažení trestného činu dle 367 tr. zákona. Překazit páchaní či přípravu uvedených trestných činů lze například formou včasného oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, v případě týrání nebo znásilnění osoby mladší než 18 let či pohlavního zneužívaní též oznámením orgánu sociálně právní ochrany děti, který je povinen v dané věci jednat s ohledem na ochranu práv dětí.

26 Právní aspekty Zjistíte-li, že v domácnosti postižené násilím mezi dospělými žijí děti, hlaste případ orgánu sociálně právní ochrany dětí podle místa bydliště dětí apod.

27 Způsob řešení Zvýšit celospolečenskou diskusi a toto chování postavit mimo tolerovatelné a ojediněle vnímané události. Zlepšit postavení seniorů ve společnosti. (Potlačit obraz stáří jako nemoci, závislosti, ekonomické náročnosti apod.) Seniory soustavně přesvědčovat, že toto chování není normou a nemusí být trpěno. Zdůrazňovat možnost řešení i v případech závislosti seniora na pachateli.

28 Současná rizika Možnost získání příspěvku na péči zvýší riziko nutná důsledná kontrola kvality péče zejména pokud pečují rodinní příslušníci. Zasunutí problematiky do pozadí Zasunutí problematiky do pozadí v souvislosti mediálně atraktivních případů dětského násilí a násilí na ženách.

29 Organizace zabývající se pomocí seniorům DONA linka - nonstop linka pro oběti domácího násilí tel INTERVENČNÍ CENTRUM SOKOLOV, J.K.Tyla 461, tel , Detašované pracoviště Karlovy Vary, Nám. Dr. Milady Horákové, tel , Detašované pracoviště Mariánské Lázně, Hlavní 280, tel , Bílý kruh bezpečí - tel NONSTOP SENIOR TELEFON - KRIZOVÁ A PORADENSKÁ LINKA POMOCI SENIORŮM

30 ZÁVĚR NEBUĎME HLUŠÍ, SLEPÍ A LHOSTEJNÍ!

31 Děkujeme za Vaši pozornost Mgr. Bc. Hana Procházková Tel , Pavel Torma Jalůvka Tel , Lektorné bude věnováno na dobročinné účely

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR Mgr. Kamil Kunc a kolektiv Jitka Poláková, Bc. Soňa Hradecká, Eva Hurychová, Mgr. Adriena Budinová, Mgr. Marie Klusáčková září 2012 EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Více

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Vláda vzala strategii na vědomí usnesením vlády ze dne 3. září 2008 č. 1139. OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD 3 2. SVĚTOVÁ ZPRÁVA O NÁSILÍ NA DĚTECH

Více

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

DOMÁCÍ NÁSILÍ. Eva Oujezská

DOMÁCÍ NÁSILÍ. Eva Oujezská DOMÁCÍ NÁSILÍ Eva Oujezská ANOTACE Práce se zabývá fenoménem domácího násilí. V první části se jedná o vymezení pojmu domácí násilí, zaměřuje se na konkrétní znaky, které domácí násilí charakterizuje.

Více

pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun

pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun Brožura Co dělat, když? Rady a informace pro oběti násilí a trestných činů vznikla v rámci projektu č. CZ.04.1.05/3.2.04.4/5342 Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů ve

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ

ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc. Spoluřešitelé: Mgr.

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Téma: Domácí násilí SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 2/2006

Téma: Domácí násilí SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 2/2006 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Mgr. Jana Brandejsová Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová (právní souvislosti) Národní centrum

Více

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN)

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) PROCEDURE USED BY PRIMARY CARE PHYSICIANS IN SUSPECTED CASES OF CHILD ABUSE AND NEGLECT (CAN)

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech Simona Hyková Katedra sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více