Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí"

Transkript

1 Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V SEZIMOVĚ ÚSTÍ a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky. V Sezimově Ústí dne SU.00 Soutěžní podmínky - Dům s PS PRO SENIORY - SEZIMOVO ÚSTÍ 2014

2 OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 1 VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODKLADY POŽADOVANÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ KRITÉRIA HODNOCENÍ POROTA A ODBORNÍ ZNALCI CENY A ODMĚNY ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE ŘEŠENÍ ROZPORŮ KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK PŘÍLOHY č. 1 - Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora / prohlášení o autorství č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů č. 3 Čestné prohlášení o oprávnění k uzavření smlouvy o dílo č. 4 Vzorový formulář pro obálku Autor SU.00 Soutěžní podmínky - Dům s PS PRO SENIORY - SEZIMOVO ÚSTÍ 2014

3 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 1.1. Vyhlašovatel Název: Město Sezimovo Ústí Sídlo: Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr.Ing.Martinem Doležalem, starostou města Sezimovo Ústí Tel/fax: , IČ: DIČ: CZ Zpracovatel Soutěžních podmínek Název: Město Sezimovo Ústí - odbor stavebního úřadu, ÚP.ŽP a dopravy Sídlo: Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí Tel: Bc. Jan Novotný, , Ing. Jiří Prokop, Sekretář soutěže Jméno: Adresa: Ing. Jiří Prokop Město Sezimovo Ústí ÚPŽPD,Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ustí Tel: , Přezkušovatel soutěžních návrhů Jméno: Bc.Jan Novotný Adresa: Město Sezimovo Ústí ÚPŽPD,Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ustí Tel: ,, PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE 2.1. Předmět soutěže Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Domu s pečovatelskou službou pro seniory, s denním stacionářem pro seniory, na pozemcích bývalé mateřské školy v ulici k Hájence, venkovní prostory v prostoru mezi Základní školou a bytovými domy. Podrobnější specifikace je obsažena v Upřesňujících zadávacích podmínkách, které jsou součástí podkladů poskytovaných soutěžícím. Předpokládané náklady na novostavbu Domu s PS pro seniory činí 30 mil. Kč bez DPH pro I.etapu. 3

4 2.2. Účel a poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a následně zadat zakázku na zpracování všech navazujících výkonových fází projektových prací, územní rozhodnutí, stavební povolení, zadání stavby ( DUR+DSP+DZS ), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladů potřebných pro stavební povolení a výkon autorského dozoru ( ATD ), v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzvání všichni ocenění účastníci. 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 3.1. Druh soutěže Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonická Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná anonymní Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová Podle zákona se soutěž vyhlašuje jako otevřená Způsob vyhlášení soutěže Soutěž bude vyhlášena: - na profilu zadavatele Města Sezimovo Ústí (www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ ) - na internetových stránkách vyhlašovatele Města Sezimovo Ústí (www.sezimovo-usti.eu) - na internetových stránkách České komory architektů (www.cka.cc) a dále formou tiskové zprávy. 3.3 Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků soutěže Vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže a rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže a) poštovní zásilkou do vlastních rukou; b) do datové schránky (u soutěžících, kteří uvedou údaje k datové schránce v obálce Autor ) Výsledek soutěže o návrh zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu Jazyk soutěže Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém jazyce, případné cizojazyčné dokumenty či doklady musí být opatřeny překladem do českého jazyka, nestanoví-li zákon či mezinárodní smlouva jinak. 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 4.1 Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky: 4

5 a) jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace; b) nezúčastnily se přípravy soutěžního zadání a přípravy vyhlášení soutěže; c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže; d) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů; e) splňují základní kvalifikační kritéria podle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; f) jsou autorizovanými architekty v oboru architektura nebo autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané Autor (viz odstavec 6.5. těchto soutěžních podmínek) Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst písm. a) až e) a alespoň jeden z účastníků sdružení podmínku uvedenou v odst písm. f) Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí tato právnická osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, v části třetí tohoto zákona, pokud jde o účast autorizovaných osob v těchto společnostech a to v oborech dle odstavce 4.1.f) těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě pak prokazují odbornou způsobilost dle odstavce 4.1.f) těchto Soutěžních podmínek autorizované osoby zúčastněné ve statutárních orgánech dle zákona 360/1992 Sb. v platném znění Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení soutěže předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. písm. a), e) a f), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě. 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 5.1. Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.pdf, *.doc, grafické podklady ve formátech *.dwg, *..jpg, *.pdf) Seznam poskytovaných podkladů: SU.00 Soutěžní podmínky SU.01 Upřesňující zadávací podmínky a požadavky na stavební program SU.02 Řešené území zákres do mapy-jpg SU.03 Výřez z digitální technické mapy města + výškopis)- pdf, dwg SU. 04 Výřez z katastrální a ortofotomapy - pdf 5

6 SU. 05 SU. 06 SU. 07 SU. 08 Výřez z územního plánu -pdf Fotodokumentace řešeného území Stanoviště a fotografie pro zakreslení návrhu Tabulka bilancí: k vyplnění propočtu investičních nákladů 5.2. Poskytování soutěžních podkladů Dnem vyhlášení soutěže budou uveřejněny soutěžní podmínky a část podkladů na webových stránkách vyhlašovatele Soutěžní podklady jsou soutěžícím poskytovány bezplatně. Do soutěžních podkladů je možno nahlédnout na odboru územního plánu, životního prostředí a dopravy MěÚ, dr.e.beneše 21, Sezimovo Ústí, , po předchozí domluvě. Registrace účastníka soutěže z důvodu ochrany předávaných dat bude provedena přes Registrační bude obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo účastníka soutěže a prohlášením, že poskytnutá data budou použita výhradně pro účely soutěže. Na základě registrace bude účastníkům soutěže do týdne zaslán podklad SU.03 Výřez z digitální technické mapy města. Registrace není podmínkou pro účast v soutěži. Zájemce o účast v soutěži se převzetím podkladů zavazuje použít tyto pouze pro účely účasti v soutěži, jejich poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele Prohlídka řešené lokality Prohlídka řešeného území se uskuteční dne v 10,00 hod., sraz na parkovišti před vstupem do uvažovaného areálu pro stavbu Domu s PS pro seniory před restaurací Lípa v Sezimově Ústí. 6. POŽADOVANÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 6.1. Grafická část Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat : a) základní situaci obsahující celkové řešení území v měřítku 1:500, b) min. jeden perspektivní pohled na celkové architektonické řešení stavby zobrazující celé řešené území z nadhledu v návaznosti na sousední stavby. c) min. dva perspektivní pohledy nebo zákresy do fotografií z horizontu člověka z vybraných stanovišť (dle podkladu SU je možné použít poskytnuté snímky či si pořídit vlastní fotografie z určených stanovišť) d) charakteristické pohledy na stavbu v měřítku 1 : 200 e) půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1 : 200 včetně vybavení d) min. dva charakteristické řezy v měřítku 1 : 200 f) půdorys v měřítku 1:50 - typického bytu 1+kk a 2+kk z části A (domov s pečovatelskou službou) včetně vybavení a nábytku g) půdorys v měřítku 1:50 denního stacionáře z části B (denní stacionář pro seniory) včetně vybavení Obsah grafické části není stanoven závazně, nedodržení výše uvedených bodů nepovede k vyloučení návrhu ze soutěže, může však být zohledněno při hodnocení návrhů. 6

7 6.2.2 Grafická část bude provedena ve formátu 70/100 cm na výšku a bude nalepena na maximálně 3 panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex). Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odst těchto soutěžních podmínek Textová část Textová část v rozsahu 2 normostran textu (3600 znaků), bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení zaměřené zejména na a) zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavby, b) popis komplexního architektonického řešení stavby, c) popis konstrukčního, technického a materiálového řešení, stručná anotace návrhu pro účely prezentace, která ji představí veřejnosti v rozsahu max 20 slov propočet investičních nákladů zpracovaný dle podkladu SU. 08 Obsah textové části není stanoven závazně, může však být zohledněn při hodnocení návrhů Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4 a bude označena způsobem uvedeným v odst těchto Soutěžních podmínek Digitální část Soutěžící předá 1 CD / DVD, obsahující: a) grafickou část ve formátu *.pdf a *.jpg, b) textovou část ve formátu *.pdf a *.doc Nosič bude označen nadpisem Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sez.Ústí a vložen do obálky Autor Obálka nadepsaná Autor Obálka bude obsahovat následující dokumenty: a) Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, ové adresy. b) Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2 (viz příloha č. 2). c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže, popř. ID datové schránky d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky e) Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora (v případě, že je účastníkem právnická osoba nebo není účastník shodný s autorem) viz příloha č. 1. f) Čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn dostatek oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít smlouvu o dílo na dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, zadání stavby a provedení stavby ( DUR+DSP+DZS+DPS ), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladů potřebných pro stavební povolení a výkon autorského dozoru ( ATD ), aby podle ní pak mohla být následně realizována stavba (viz příloha č. 3). g) Nosič CD/DVD s nadpisem Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí. 7

8 Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným v odst těchto soutěžních podmínek. 7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTEŽNÍHO NÁVRHU 7.1 Označení návrhu a jeho částí Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická část, textová část a obálka Autor ) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická část, textová část a obálka Autor ) budou v dolní části uprostřed označeny textem Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí. 7.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: Česká komora architektů Josefská Praha 1 - Malá Strana Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako adresu odesilatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesilatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne. 7.3 Obal návrhu Všechny části návrhu (grafická část, textová část a obálka Autor ) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí. 8 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 8.1 Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v úřední hodiny, a poslední den lhůty k odevzdání pouze do hod na adrese: Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E. Beneše 21, Sezimovo Ústí na podatelně V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesilatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu ve stanovené lhůtě. 9 KRITÉRIA HODNOCENÍ 9.1 Kritéria hodnocení Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně : 8

9 - kvalita celkového řešení umístění stavby v území - komplexní architektonická kvalita návrhu, - hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení, - kvalita konstrukčního a materiálového řešení stavby - kvalita dispozičního a provozního řešení 9.2 Ekonomické kritérium Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů max. 30 mil Kč bez DPH pro I.etapu, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání, v přiměřených nákladech na potřebu energií i na úklid a údržbu navrženého řešení. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k uvedeným nákladům nebo nákladům menším, a to především co nejúspornějším uspořádáním navrženého objektu. V případě zjevného překročení předpokládaných investičních nákladů musí účastník soutěže takový předpoklad řádně zdůvodnit. 9.3 Důvody pro vyloučení ze soutěže Porota vyřadí z posuzování všechny návrhy, které a) nesplňují obsahové požadavky zadávacích podmínek, b) neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek, c) nedošly v požadovaném termínu, d) zřetelně ukazují na porušení anonymity Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách je porota povinna dle 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyřadí z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny Porota vyřadí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány. 10 POROTA A ODBORNÍ ZNALCI 10.1 Členové poroty Řádní členové poroty Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, autorizovaný architekt, České Budějovice - nezávislý člen poroty Ing. arch. Dagmar Buzu,autorizovaný architekt, Soběslav - nezávislý člen poroty Ing. arch. Radek Zeman, autorizovaný architekt, Třeboň nezávislý člen poroty Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta Města Sezimovo Ústí- závislý člen poroty RNDr. Vojtěch Kadlčík, člen rady Města Sezimovo Ústí - závislý člen poroty Náhradníci poroty Ing. Arch. Jan Stach, autorizovaný architekt, Tábor nezávislý člen poroty Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice MÚ Sezimovo Ústí závislý člen poroty 10.2 Přizvaní odborní znalci 9

10 Helena Řežábková, vedoucí sociálních služeb, Sezimovo Ústí Ing. Pavel Vochozka, rozpočtář staveb, Tábor Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců se svolením vyhlašovatele. 11 CENY A ODMĚNY 11.1 Ceny 1. cena se stanovuje ve výši , Kč (slovy: sto padesát tisíc Korun českých), 2. cena se stanovuje ve výši ,- Kč (slovy: osmdesát tisíc Korun českých), 3. cena se stanovuje ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc Korun českých) Podmínka nevyplacení ceny Cena nemusí být vyplacena v případě, že ve lhůtě pro její vyplacení bude uzavřena smlouva o dílo mezi vyhlašovatelem soutěže a oceněným účastníkem na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace k předmětné zakázce Odměny Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši ,- Kč (slovy: třicet tisíc Korun českých) Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku ,-- Kč budou podle 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání. 12 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 12.1 Datum ustavující schůze poroty Datum vyhlášení soutěže Dotazy Dotazy mohou být podávány na ovou adresu sekretáři soutěže Lhůta k podání dotazů soutěžícími

11 Lhůta k zodpovězení dotazů Odpovědi na dotazy budou zaslány tazatelům a zároveň uveřejněny na internetové adrese vyhlašovatele Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na do 11,00 hod Datum konání hodnotícího zasedání poroty Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže Lhůta k oznámení výsledků soutěže Vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže všem účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od konečného rozhodnutí poroty. Vyhlašovatel současně vyzve účastníky soutěže o návrh k účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů. Pokud bude v obálce Autor uvedeno ID datové schránky, bude protokol o průběhu soutěže a rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu zasláno do datové schránky a už nebude zasíláno poštou Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se předběžně stanovuje na , přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže. Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet rozesláním protokolů a končí patnáctým dnem po posledním doručení protokolu účastníku soutěže Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Pokud bude v obálce Autor uvedeno ID datové schránky, bude rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu zasláno do datové schránky a už nebude zasíláno poštou Lhůta k proplacení cen a odměn Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu Lhůta k veřejné výstavě Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců od uveřejnění výsledků hodnocení návrhů soutěže. 13 ŘEŠENÍ ROZPORŮ Řešení rozporů řešit dle 13 Soutěžního řádu CKA v platném znění. 14 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 14.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a odborných znalců s podmínkami soutěže Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít. 11

12 14.2 Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. 15 KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 15.1 Autorská práva soutěžících Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních podmínkách Protokol o průběhu soutěže Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrzuje osoba zapisující Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení jejich pořadí, rozhodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího návrhu rozešle vyhlašovatel všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky), a zároveň na vědomí České komoře architektů. 16 USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 16.1 Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota soutěže o návrh stanovená dle 103 odst. 5 zákona odpovídá nejméně finančnímu limitu stanovenému prováděcím právním předpisem podle 12 odst. 1 zákona pro veřejné zakázky na služby. Zadavatel bude postupovat podle ust. 102 a násl. zákona (soutěž o návrh). 12

13 16.2 Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy poroty na její ustavující schůzi a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u sekretáře poroty. 17 SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem na jednání Rady města Sezimova Ústí dne , č.usnesení : 288/2014 Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem ze pod č. j /Tě/Ze.. 13

14 P.01 Upřesňující podmínky a požadavky na stavební program Předmětem soutěže je návrh Domu s pečovatelskou službou pro seniory a s denním stacionářem. Objekt by měl poskytovat komplexní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pod jednou střechou. V návrhu řešit etapizaci výstavby areálu, s tím že 1. Etapa samostatný funkční celek. II Etapa rozšíření kapacity domu s pečovatelskou službou. Pozemky Stavba domu s pečovatelskou službou pro seniory bude umístěna v areálu bývalé MŠ v ulici K Hájence na pozemcích parc. č. 199/49, 199/40, stp.č.2937 a stp.č.1235 vše k.ú. Sezimovo Ústí, ve výkrese řešeného území vyznačeny červenou čarou.. Širší vztahy v území V rámci celkového územního řešení požadujeme řešit i širší vztahy v území a napojení na infrastrukturu města. Parkování Minimálně zachovat stávající prostory v okolí, je možno řešit návrhem doplnění parkovacích míst v okolí. Parkování pro kapacitu zařízení musí být řešeno samostatně na řešených pozemcích v areálu (ve výkrese řešeného území vyznačeny červenou čarou). Automobilová doprava Příjezd na řešené území je z ulice Svépomoc, stávajícím vjezdem pro zásobování, další možný vjezd z ulice K Hájence. Příjezdy na parkoviště či k budově domu s pečovatelskou službou pro seniory je možné řešit odlišně od stávajícího stavu, při zachování dopravního řešení celé lokality. Pěší pohyb Zachovat návaznost na stávající pěší komunikace v okolí, v ulici K Hájence a Svépomoc. Napojení na cyklostezku na Kozí Hrádek. Autobusová zastávka Stávající zastávka MHD Na Svépomoci je umístěna mezi stávajícím vjezdem pro zásobování a stávajícím vstupem pro pěší z ul. K Hájence. Inženýrské sítě Pro stavbu domu s pečovatelskou službou pro seniory budou v dalších stupních dokumentace navrženy vlastní inženýrské sítě tak, aby došlo k samostatnému napojení objektu na inž. Sítě města. Investor předpokládá zásobování tepelnou energií z CZT. Možné připojovací body viz SU.03 Technická mapa města. SU.01 Upřesňující zadávací podmínky Dům s PS PRO SENIORY - SEZIMOVO ÚSTÍ - 1

15 Stavební program Dům s pečovatelskou službou pro seniory se bude skládat ze dvou funkčních částí, které budou provozně odděleny dům s pečovatelskou službou, provoz s denním stacionářem. Tyto části mohou být součástí jedné budovy či řešeny samostatně v pavilonech. S ohledem na charakter místa a budoucí potřeby vyplývající z demografického vývoje města je žádoucí při úvaze o umístění domu vzít v potaz možnost rozvoje areálu či budoucí výstavbu, přístavbu dalších budov 2 etapy. 1.etapě výstavby bude řešen objekt pro 30 osob a denní stacionář pro seniory v počtu 5 osob s možností přístavby v 2.etapě na celkovou kapacitu cca70 osob. Komplexní zázemí pro DPS bude řešeno v 1.etapě Výška objektů je omezena na cca 12m nad terén v návaznosti na sousední bytové domy. Dle geologického posudku základové podmínky dobré, spodní voda nezastižena do hl 6m. Před výstavbou bude provedena demolice stávajících objektů parc.č.2967 a Část A zázemí centra pro seniory a DPS - vstupní prostory a recepce s monitorovacím systémem (zvážit možnost trvalé služby) - víceúčelová společenská místnost s možností stravování, v blízkosti umístěné sociální zázemí (WC muži, ženy, bezbariérové- s napojením na venkovní prostory). Velikost dle uvážení autora. - přípravna studených pokrmů a zabezpečení výdeje dováženého jídla (umyvadlo, dřez a možnost přihřívání jídla) s vazbou na víceúčelovou společenskou místnost a dopravu jídla. - 3x kanceláře celkem pro 4-5 zaměstnanců ( vedoucí, ekonom, sociální pracovnice, pečovatelky) - ordinace lékaře, zdravotní sestra, zázemí. - malá tělocvična s rehabilitační místností, prostor pro fyzioterapii se sociálním zařízením (sprcha, WC), vhodná je vazba na denní stacionář - středisko osobní hygieny (sprcha, WC, vaničky), přístupné i pro veřejnost - prádelna společná pro činnost pečovatelské služby města (tj. pro 100 osob), nesmí se křížit cesty špinavého a čistého prádla 2 místnosti - zázemí pro zaměstnance sprchy, šatny, toalety celkem 15 zaměstnanců (možné umístit v suterénu) Skladovací a komunikační prostory: - skladové a archivační prostory možné umístit do suterénu budovy (archiv, sklad na kompenzační pomůcky a půjčovna, sklad inventáře) - centrální sklad drogerie (možné umístit i do suterénu) - sklad a desinfekční prostory pro cca100ks termoportů, sklad pro odpad (drtička odpadu) - 2 výtahy nákladní a osobní nákladní výtah komunikační napojení na zásobování. - 2 Kryté parkovací stání pro vozidla DPS u technického vstupu. Venkovní a zahradní prostory: - Vzrostlé stromy zachovat v co největší míře, zakomponovat do nového řešení. - Parkové úpravy vhodně doplnit a možnost posezení - altány, lavičky, pergoly, a relaxace cvičební prvky, zahradnicky koutek, skleník atd. SU.01 Upřesňující zadávací podmínky Dům s PS PRO SENIORY - SEZIMOVO ÚSTÍ - 2

16 Část A1 dům s pečovatelskou službou1.etapa Dům s pečovatelskou službou bude určený pro bydlení osob v seniorském věku a osob se zdravotním postižením. Služby budou poskytovány pečovatelkami, které klienty navštěvují v přirozeném prostředí v jejich domácnosti. Klientům bude zajišťován dovoz stravy a další pečovatelské a ošetřovatelské služby. Podmínkou pro definici tohoto prostředí je jeho pochopitelnost pro klienty, přirozená orientace, reflexe lidské individuality a prostorová návaznost napomáhající identifikaci obyvatel s jejich novým domovem. Všechny veřejné prostory objektu budou řešeny bezbariérově. Kapacita domu s pečovatelskou službou: 30 klientů, 4 zaměstnanci 20 bytů se zvláštním určením velikosti 1+kk, lodžie, balkon 5 bytů se zvláštním určením velikosti 2+kk lodžie, balkon, pro případ bydlení páru - Objekt a bytové jednotky doporučujeme řešit jako bezbariérové, Součástí každého bytu bude sociální zázemí (lázeň s WC), lodžie nebo balkon, kuchyňská linka, v předsíni vestavěné skříně. - 2x pracovny pečovatelek, zázemí i pro pečovatelské služby v terénu - výdejna a přípravna jídla - úklidová komora, sklad spotřebního materiálu, sklad zdravotního materiálu Část A2 dům s pečovatelskou službou 2.etapa 2. Etapa domu s pečovatelskou službou bude navržena s ohledem na možnost budoucího rozšíření kapacity DsPS s ohledem na potřeby města a vývoj populace. Provozně bude 2. Etapa navazovat na stávající provozy. Všechny veřejné prostory objektu budou řešeny bezbariérově. Kapacita domu s pečovatelskou službou: 35 klientů, 3 zaměstnanci 25 bytů se zvláštním určením velikosti 1+kk, lodžie, balkon 5 bytů se zvláštním určením velikosti 2+kk lodžie, balkon, pro případ bydlení páru - Objekt a bytové jednotky doporučujeme řešit jako bezbariérové, Součástí každého bytu bude sociální zázemí (lázeň s WC), lodžie nebo balkon, kuchyňská linka, v předsíni vestavěné skříně. - 2x pracovny pečovatelek, zázemí i pro pečovatelské služby v terénu - výdejna a přípravna jídla - úklidová komora, sklad spotřebního materiálu, sklad zdravotního materiálu Část B denní stacionář Kapacita: 5 klientů, zaměstnanci DsPS Tato služba poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí být doma sami, např. když rodinní příslušníci jsou v zaměstnání či potřebují odlehčit v péči o člena rodiny apod. SU.01 Upřesňující zadávací podmínky Dům s PS PRO SENIORY - SEZIMOVO ÚSTÍ - 3

17 Veřejné prostory budou řešeny bezbariérově. Provozně budou tyto služby odděleny od DsPS, personálně bude možné využívání personálu pečovatelské služby - DsPS. - 2 společenské místnosti pro setkávání klientů v průběhu dne (kapacita celkem 5-10 osob), alespoň v jedné umístit kuchyňskou linku pro společné vaření s jídelnou - šatna pro klienty - 1 kancelář zázemí pro pečovatelky - WC + sprcha pro klienty, muži, ženy, tělesně postižený - pokoj pro odpočinek klientů (kapacita - 2 lůžka) - skladový prostor V případě, že budou všechny části situovány v jedné budově, lze sloučit šatny a sociální zařízení pro zaměstnance do společného prostoru. Parkování Celková předpokládaná kapacita zařízení: klientů, 15 zaměstnanců Předpokládaný počet parkovacích a odstavných stání podle ČSN : ka = 1, kp = 0,8; 70/5 + 15/3 = = 19*1*0,8 = 16 parkovacích míst Požadujeme navrhnout parkovací stání na předpokládanou kapacitu zařízení, tj. minimálně 16 parkovacích míst. Parkování je nutno umístit na pozemcích v řešeném území (ve výkrese řešeného území vyznačeny červenou čarou). Požadavky v zadávacích podmínkách nejsou stanoveny závazně, lze se od nich odchýlit a zdůvodnit návrh jiného řešení. Nedodržení výše uvedených požadavků nepovede k vyloučení návrhu ze soutěže, může však být zohledněno při hodnocení návrhů. SU.01 Upřesňující zadávací podmínky Dům s PS PRO SENIORY - SEZIMOVO ÚSTÍ - 4

18

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11 B21 2O11 Soutěžní přehlídka studentských prací Bytový dům v 21. století v roce 2011 Program je inovací již 4. ročníku soutěže Bytový dům v 21. století vypisovaného SFRB a Nadací pro rozvoj architektury

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název přidělený soutěži zadavatelem: Návrh zábavně vzdělávacích webových

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více